22
IX SADRŽAJ U SJEĆANJE ......................................................................................... VII RIJEČ UREDNIKA ............................................................................... XXXI REFERATI Dr. sc. VLADO BELAJ, dipl. iur. ETAŽNO VLASNIŠTVO – ZASNIVANJE I UPIS U ZEMLJIŠNE KNJIGE ........................................................... 1 1. UVOD ....................................................................................................... 2 1.1. OPĆENITO ....................................................................................... 2 1.2. OBJEKTI ZASNIVANJA ETAŽNOG VLASNIŠTVA .................... 6 1.3. TKO MOŽE POSTAVITI ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA ...................................... 12 2. OBLICI ZASNIVANJA ETAŽNOG VLASNIŠTVA ........................... 13 2.1. ZASNIVANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA NA TEMELJU ODGOVARAJUĆEG SUVLASNIČKOG DIJELA I KORISNE VRIJEDNOSTI .............................................. 13 2.1.1. Pojam i izračunavanje korisnih vrijednosti ....................... 13 2.1.2. Naknadna promjena korisnih vrijednosti .......................... 17 2.2. ZASNIVANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA NA TEMELJU SUGLASNE ODLUKE SVIH SUVLASNIKA ............................... 20 2.3. ZASNIVANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA NA TEMELJU OČITOVANJA VOLJE VLASNIKA ZEMLJIŠTA SA ZGRADOM ODNOSNO NOSITELJA PRAVA GRAĐENJA SA ZGRADOM ... 23 3. ETAŽNO VLASNIŠTVO STEČENO PO PRIJAŠNJIM PROPISIMA – USKLAĐIVANJE S ODREDBAMA ZV-A ................ 25 4. UPIS ETAŽNOG VLASNIŠTVA U ZEMLJIŠNU KNJIGU .............. 28 4.1. OPĆENITO ....................................................................................... 28 4.2. PRETPOSTAVKE ZA UPIS ETAŽNOG VLASNIŠTVA U ZEMLJIŠNU KNJIGU ..................................................................... 30 4.3. UPIS ETAŽNOG VLASNIŠTVA STEČENOG PO BIVŠIM PROPISIMA ...................................................................... 32

Dr. sc. VLADO BELAJ, dipl. iur. ETAŽNO VLASNIŠTVO ... · PDF filedosjelost i druŠtveno vlasniŠtvo ..... 54 4.1. uvod

Embed Size (px)

Citation preview

IX

SADRŽAJ

U SJEĆANJE ......................................................................................... VII RIJEČ UREDNIKA ............................................................................... XXXI

R E F E R A T I

Dr. sc. VLADO BELAJ, dipl. iur.

ETAŽNO VLASNIŠTVO – ZASNIVANJEI UPIS U ZEMLJIŠNE KNJIGE ........................................................... 11. UVOD ....................................................................................................... 2 1.1. OPĆENITO ....................................................................................... 2 1.2. OBJEKTI ZASNIVANJA ETAŽNOG VLASNIŠTVA .................... 6 1.3. TKO MOŽE POSTAVITI ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA ...................................... 122. OBLICI ZASNIVANJA ETAŽNOG VLASNIŠTVA ........................... 13 2.1. ZASNIVANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA NA TEMELJU ODGOVARAJUĆEG SUVLASNIČKOG DIJELA I KORISNE VRIJEDNOSTI .............................................. 13 2.1.1. Pojam i izračunavanje korisnih vrijednosti ....................... 13 2.1.2. Naknadna promjena korisnih vrijednosti .......................... 17 2.2. ZASNIVANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA NA TEMELJU SUGLASNE ODLUKE SVIH SUVLASNIKA ............................... 20 2.3. ZASNIVANJE ETAŽNOG VLASNIŠTVA NA TEMELJU OČITOVANJA VOLJE VLASNIKA ZEMLJIŠTA SA ZGRADOM ODNOSNO NOSITELJA PRAVA GRAĐENJA SA ZGRADOM ... 233. ETAŽNO VLASNIŠTVO STEČENO PO PRIJAŠNJIM PROPISIMA – USKLAĐIVANJE S ODREDBAMA ZV-A ................ 254. UPIS ETAŽNOG VLASNIŠTVA U ZEMLJIŠNU KNJIGU .............. 28 4.1. OPĆENITO ....................................................................................... 28 4.2. PRETPOSTAVKE ZA UPIS ETAŽNOG VLASNIŠTVA U ZEMLJIŠNU KNJIGU ..................................................................... 30 4.3. UPIS ETAŽNOG VLASNIŠTVA STEČENOG PO BIVŠIM PROPISIMA ...................................................................... 32

X

5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA .......................................................... 34FLAT OWNERSHIP – ESTABLISHMENT AND INSCRIPTIONINTO LAND REGISTER - Summary ........................................................ 36

MLADEN ŽUVELA, dipl. iur.

STJECANJE VLASNIŠTVA NEKRETNINE DOSJELOŠĆU -NEKI MATERIJALNOPRAVNI I POSTUPOVNI ASPEKTI - ... 371. UVODNE NAPOMENE ......................................................................... 372. PRETPOSTAVKE STJECANJA ........................................................... 41 2.1. OPĆENITO ....................................................................................... 41 2.2. SPOSOBNOST STJECATELJA ....................................................... 42 2.3. SPOSOBNOST STVARI .................................................................. 42 2.4. POSJED ODREÐENE KAKVOĆE ................................................. 44 2.4.1. Uvod ....................................................................................... 44 2.4.2. Zakonit posjed ....................................................................... 45 2.4.3. Istinit posjed .......................................................................... 45 2.4.4. Pošten posjed ......................................................................... 46 2.5. VRIJEME DOSJEDANJA PROPISANO ZAKONOM ................... 48 2.5.1. Redovita dosjelost ................................................................. 50 2.5.2. Izvanredna dosjelost ............................................................. 503. TIJEK VREMENA DOSJELOSTI ....................................................... 51 3.1. URAČUNAVANJE VREMENA DOSJELOSTI (accessio temporis, accessio possessionis) ........................................ 51 3.2. PREKID TIJEKA VREMENA DOSJELOSTI ................................. 53 3.3. ZASTOJ TIJEKA VREMENA DOSJELOSTI ................................. 544. DOSJELOST I DRUŠTVENO VLASNIŠTVO ................................... 54 4.1. UVOD .............................................................................................. 54 4.2. GRAÐANSKOPRAVNI SUBJEKT DOSJEDA NEKRETNINU U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU ...................... 55 4.3. DRUŠTVENO VLASNIŠTVO - POKUŠAJ POJMOVNOG ODREÐENJA ......................................................... 57 4.4. DRUŠTVENOPRAVNI SUBJEKT DOSJEDA NEKRETNINU U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU ...................... 60 4.5. DRUŠTVENOPRAVNI SUBJEKT DOSJEDA NEKRETNINU U GRAÐANSKOM VLASNIŠTVU ..................... 665. POSTUPOVNI ASPEKT DOSJELOSTI ............................................. 67 5.1 . UVODNO ......................................................................................... 67 5.2. POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK ........................................ 69 5.3. UPIS VLASNIŠTVA STEČENOG PO SAMOM ZAKONU .......... 70 5.4. PARNICA - TUŽBA NA UTVRÐENJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU ........................................................ 73 5.5. ZAŠTITA STEČENOG VLASNIŠTVA PRIJE UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU (ZABILJEŽBE) ...................................... 78

XI

5.6. OSTALE MOGUĆNOSTI ZAŠTITE I OSTVARENJA PRAVA VLASNIŠTVA .................................................................................. 806. UČINCI DOSJELOSTI .......................................................................... 82POPIS KRATICA ........................................................................................ 85KNJIŽEVNOST ........................................................................................... 86ACQUIRING REAL-ESTATE OWNERSHIP BYUSUCAPTION - SOME SUBSTANTIVE LAW ANDPROCEDURAL ASPECTS - Summary ..................................................... 89

Mr. sc. HRVOJE MOMČINOVIĆ, dipl. iur.

UGOVORNE I ZATEZNE KAMATE - PRAVNA VIĐENJANAKON 1. SIJEČNJA 2008. - ................................................................ 91

I. UVODNE NAPOMENE ....................................................................... 92 1. POJAM KAMATA ............................................................................. 92 2. VRSTE KAMATA ............................................................................. 93 3. GLAVNICA I KAMATNA STOPA ................................................... 93II. UGOVORNE I ZATEZNE KAMATE – OPĆENITO ....................... 94 1. UVODNO .......................................................................................... 94 2. UGOVORNE KAMATE ................................................................... 94 3. ZATEZNE KAMATE ........................................................................ 94 4. MEĐUSOBNA ISPREPLETENOST UGOVORNIH I ZATEZNIH KAMATA .................................................................... 95III. KAPITALIZACIJA KAMATA (ANATOCIZAM) ............................ 96 1. OPĆENITO ........................................................................................ 96 2. OPĆA ZABRANA ANATOCIZMA .................................................. 96 3. IZNIMKE OD PRAVILA OPĆE ZABRANE ANATOCIZMA ........ 97 3.1. Ugovorne kamate ...................................................................... 97 3.2. Zatezne kamate ......................................................................... 97IV. VISINA KAMATA – UVODNO ........................................................... 98V. VISINA UGOVORNIH KAMATA ...................................................... 98 1. RAZDOBLJE PRIMJENE ZOO/91 DO ZAKONA O KAMATAMA 98 2. RAZDOBLJE PRIMJENE ZOO/91 SA ZAKONOM O KAMATAMA I UREDBOM O VISINI NAJVIŠIH DOPUŠTENIH UGOVORNIH KAMATNIH STOPA ...................... 99 3. UGOVORNE KAMATE PO ZOO-U/05 .......................................... 101 3.1. Stope prema sudionicima ugovornog odnosa ......................... 101 3.2. Ugovorne kamate bez određene stope ..................................... 103 3.3. Razdoblje stope ugovornih kamata ......................................... 103 3.4. Dospjelost ugovornih kamata .................................................. 103VI. VISINA ZATEZNIH KAMATA .......................................................... 104 1. PREGLED STOPA (VISINE) ZATEZNIH KAMATA U RAZDOBLJU OD 1. TRAVNJA 1994. DO 31. PROSINCA 2007. . 104

XII

2. OBVEZE U STRANOJ VALUTI I UZ ZAŠTITNU KLAUZULU – RAZDOBLJE PRIMJENE ZOO-A/91 ...................... 104 3. POSEBNO O PRAVU NA ZATEZNE KAMATE NA GLAVNICU NAKNADE ŠTETE U RAZDOBLJU PRIMJENE ZOO-A/91 .......... 105 4. ZATEZNE KAMATE PO ZOO-U/05 ................................................. 106 4.1. Zakonska stopa zateznih kamata .............................................. 106 4.2. Ugovorna stopa zateznih kamata .............................................. 108 4.3. Stopa ugovornih kamata kao stopa zateznih kamata .............. 109 4.4. Odnos zateznih kamata i naknade štete ................................... 109 4.5. Obveze u stranoj valuti i uz zaštitnu klauzulu ......................... 110 4.6. Posebno o pravu na zatezne kamate na glavnicu naknade štete ... 111 4.7. Zatezne kamate na naknadu u obliku novčane rente .............. 112VII. ZASTARA KAMATNIH TRAŽBINA ............................................. 112VIII. URAČUNAVANJE ISPUNJENJA KOD PLAĆANJA ................... 113 1. UVODNO ............................................................................................ 113 2. DJELOMIČNO PLAĆANJE VIŠE OBVEZA .................................... 114 3. DJELOMIČNO PLAĆANJE VIŠESLOJNE OBVEZE ...................... 115 4. KOMBINIRANA PRIMJENA ODREDABA O REDU URAČUNAVANJA KOD VIŠE OBVEZA TE KAMATA I TROŠKOVA .............................................................. 116IX. VAŽNIJE NAPOMENE O NEKIM POSTUPOVNIM PITANJIMA ..... 116 1. UVODNO ............................................................................................ 116 2. PARNIČNI POSTUPAK ..................................................................... 116 3. OVRŠNI POSTUPAK ......................................................................... 119AGREED AND DEFAULT INTEREST – LEGAL VIEWSAFTER 1 JANUARY 2008 - Summary ...................................................... 121

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.

ODŠTETNA ODGOVORNOST LIJEČNIKAI ZDRAVSTVENIH USTANOVA .......................................................... 1231. UVOD I NEKI BROJČANI POKAZATELJI ...................................... 1242. O POJMU LIJEČNIČKE GREŠKE I KOMPLIKACIJE ................. 126 2.1. LIJEČNIČKA GREŠKA ................................................................... 126 2.2. KOMPLIKACIJA U POSTUPKU LIJEČENJA ............................... 129 2.2.1. Kad komplikacije prijeđu granice uobičajenog rizika ...... 131 2.3. POGREŠKE DRUGIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA ................... 1323. UGOVORNA I/ILI IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST ............ 1324. PRETPOSTAVKE ODGOVORNOSTI ................................................ 133 4.1. OPĆENITO O PRETPOSTAVKAMA ODGOVORNOSTI ............. 133 4.2. ODGOVORNOST PREMA NAČELU KRIVNJE ........................... 134 4.3. OBJEKTIVNA (KAUZALNA) ODGOVORNOST ......................... 136 4.3.1. Zdravstvena djelatnost nije izuzeta od objektivne odgovornosti .................................................. 137

XIII

5. UZROČNA VEZA ................................................................................. 1406. OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI .......................................... 1417. ODGOVORNOST POSLODAVCA KORISNIKU ZDRAVSTVENIH USLUGA KAO TREĆOJ OSOBI ....................... 142 7.1. KORISNICI ZDRAVSTVENE USLUGE ........................................ 142 7.2. TKO SU POSLODAVCI U ZDRAVSTVENOJ DJELATNOSTI .... 143 7.3. ODGOVORNOST POSLODAVCA JE PRIMARNA ...................... 144 7.4. PRAVO POSLODAVCA NA REGRES ........................................... 146 7.5. INTERVENCIJSKI UČINAK (EFEKT) .......................................... 1488. NEPOSREDNA ODGOVORNOST LIJEČNIKA KORISNIKU ZDRAVSTVENE USLUGE .......................................... 1499. ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA POVREDU PROFESIONALNE TAJNE ............................................ 14910. ODGOVORNOST POSLODAVCA LIJEČNIKU I DRUGIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ................................... 15111. ODGOVORNOST LIJEČNIKA I DRUGIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA POSLODAVCU ................................. 15412. POPRAVLJANJE ŠTETE .................................................................... 155 12.1. PRAVA OSOBNOSTI .................................................................... 156 12.2. NEIMOVINSKA ŠTETA ............................................................... 157 12.3. IMOVINSKA ŠTETA ..................................................................... 15813. OŠTEĆENICI ........................................................................................ 15914. OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI .......... 159KRATICE I PREGLED IZVORA ZA SUDSKU PRAKSU ..................... 163LITERATURA .............................................................................................. 164INSURANCE LIABILITY OF DOCTORS ANDHEALTHCARE INSTITUTIONS - Summary ......................................... 168

BERISLAV MATIJEVIĆ, dipl. iur.

ODGOVORNOST ZA ODRŽAVANJE CESTA ................................ 1691. UVOD ....... ............................................................................................. 1702. PROMETNA POLITIKA I CESTOVNI PROMET ............................ 1703. SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA ........................................... 1714. POJAM CESTE ...................................................................................... 1745. POVIJESNI RAZVOJ CESTA .............................................................. 1746. RAZVRSTAVANJE CESTA .................................................................. 1777. JAVNE CESTE ....................................................................................... 178 7.1. POJAM ............................................................................................. 180 7.2. UPRAVLJANJE ................................................................................ 184 7.3. ODRŽAVANJE ................................................................................. 1898. NERAZVRSTANE CESTE ................................................................... 2019. ODGOVORNOST ZA ŠTETU .............................................................. 205 9.1 . IZBOR SUDSKE PRAKSE .............................................................. 209

XIV

1. Zaleđen kolnik - odgovornost organizacije za održavanje cesta - pravodobno reagiranje .......................... 209 2. Pojam zavoja - obveza održavanja ............................................ 210 3. Odron potpornog zida ceste u naselju - komunalna djelatnost 211 4. Propust u održavanju prometne signalizacije - nadležnost za održavanje ................................................................................... 212 5. Odgovornost za održavanje cesta - pad stabla (jablana) na vozilo ...................................................................... 212 6. Autocesta - nalet ptice (jastreba) na vozilo - subjektivna odgovornost - slučajna šteta ....................................................... 214 7. Kamen na cesti - objektivna nemogućnost uklanjanja kamena - oslobođenje od odgovornosti ..................................... 215 8. Kamen na cesti - uzrok štete - odgovornost organizacije za održavanje cesta ..................................................................... 215 9. Rupa na kolniku - gradska cesta - odgovornost grada (Zagreba) - izvorna odgovornost ............................................... 216 10. Udarna rupa i voda na kolniku - odgovornost organizacije za održavanje cesta ..................................................................... 217 11. Masna mrlja na kolniku - odgovornost organizacije za održavanje cesta - subjektivna odgovornost ............................ 219 12. Pojam ceste u smislu odštetnog prava - odgovornost za održavanje cesta - subjektivna odgovornost ............................ 219 13. Masna mrlja na kolniku - odgovornost organizacije za održavanje cesta .......................................................................... 220 14. Masna mrlja na cesti - oslobođenje od odgovornosti za održavanje ceste .......................................................................... 221 15. Pojam ceste kao opasne stvari - objektivna odgovornost ....... 222 16. Domaća životinja (mačka) na autocesti - subjektivna odgovornost - slučajna šteta ...................................................... 223 17. Razvrstavanje cesta - lokalna ili nerazvrstana cesta - pasivna legitimacija .................................................................. 224 18. Nalet divljači na vozilo u naseljenom mjestu - postavljanje prometne signalizacije - subjektivna odgovornost - oslobođenje od odgovornosti ............................. 225 19. Pad stabla (vrbe) na kolnik - održavanje cestovnog pojasa - odgovornost organizacije za održavanje cesta .......... 226 20. Odgovornost za održavanje cesta - ustupanje radova održavanja - nepostojanje solidarne odgovornosti .................. 227 21. Razvrstavanje i pojam javne ceste - šumska cesta - obveza sklapanja osiguranja od automobilske odgovornosti .............. 228 22. Ophodnja cesta u zimskim uvjetima - oslobođenje od odgovornosti organizacije za održavanje cesta ........................ 230 23. Nadležnost za održavanje cesta - nadležnost Hrvatskih cesta d.o.o. ................................................................. 231

XV

24. Održavanje nerazvrstanih cesta - povjeravanje radova održavanja ugovorom .................................................... 232 25. Zaleđen kolnik - propust u održavanju ceste - odgovornost županijske uprave za ceste ......................................................... 233 26. Odgovornost za održavanje cesta - odgovornost županijske uprave za ceste - subjektivna odgovornost - promašena pasivna legitimacija u odnosu na pravnu osobu kojoj je ugovorom povjereno održavanje cesta ..................................... 235 27. Državna cesta - odgovornost županijske uprave za ceste - učinak ugovora o ustupanju radova održavanja ................... 23710. ZAKLJUČAK ........................................................................................ 237RESPONSIBILITY FOR ROAD MAINTENANCE - Summary ............ 240

Dr. sc. ZVONIMIR SLAKOPER, dipl. iur.

UPRAVA I NADZORNI ODBOR ILI UPRAVNI ODBOR- PREDNOSTI I NEDOSTACI .............................................................. 2411. UVOD ........ .............................................................................................. 2422. USTROJ ORGANA D.D. U POREDBENOM PRAVU ....................... 244 2.1. DUALISTIČKI USTROJ I POREDCI KOJI GA PREDVIĐAJU ... 244 2.2. MONISTIČKI USTROJ I POREDCI KOJI GA PREDVIĐAJU ..... 248 2.3. PRIBLIŽAVANJE MONISTIČKOG USTROJA DUALISTIČKOM 2533. MONISTIČKI USTROJ ORGANA PREMA ZTD-u ........................... 255 3.1. UVOD .............................................................................................. 255 3.1.1. Poredbenopravni utjecaji ..................................................... 255 3.1.2. Primjena odredbi o monističkom ustroju ........................... 257 3.1.3. Odredbe o monističkom ustroju .......................................... 258 3.2. UPRAVNI ODBOR .......................................................................... 259 3.2.1. Uvod ....................................................................................... 259 3.2.2. Nadležnost .............................................................................. 260 3.2.3. Druga posebna pravila ......................................................... 265 3.2.4. Primjena odredbi o nadzornom odboru ............................. 265 3.3. IZVRŠNI DIREKTORI/IZVRŠNI DIREKTOR .............................. 266 3.3.1. Uvod ....................................................................................... 266 3.3.2. Nadležnost .............................................................................. 267 3.3.3. Uvjeti za imenovanje ............................................................ 270 3.3.4. Imenovanje, mandat i opoziv ............................................... 271 3.3.5. Primjena odredbi o upravi ................................................... 273 3.4. ODNOS UPRAVNOG ODBORA I IZVRŠNIH DIREKTORA ...... 273 3.5. POSLJEDICE NEPOSTOJANJA NESPOJIVOSTI DUŽNOSTI..... 275 3.6. POLOŽAJ GLAVNE SKUPŠTINE .................................................. 2774. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 279MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD OR BOARD OF DIRECTORS – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES - Summary . 283

XVI

Dr. sc. IVO GRBIN, dipl. iur.REVIZIJA – NOVO UREĐENJE ......................................................... 285A) UVODNE NAPOMENE ......................................................................... 285B) REVIZIJA PROTIV PRESUDE ........................................................... 290 I. PRESUDE KOJE SE MOGU POBIJATI REVIZIJOM ...................... 290 1. Prijašnje uređenje ........................................................................ 290 a) Vrijednost predmeta spora ......................................................... 291 b) Predmet spora ............................................................................ 294 c) Revizija po dopuštenju drugostupanjskog suda ......................... 295 d) Izričito isključenje revizije ......................................................... 299 2. Novo uređenje ............................................................................... 300 a) Vrijednost predmeta spora ......................................................... 301 b) Predmet spora ............................................................................ 303 c) Drugostupanjska presuda donesena prema odredbama čl. 373.a i 373.b ZPP ............................................... 304 d) Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana 304 e) Izričito isključenje revizije .......................................................... 312 II. RAZLOZI ZA REVIZIJU .................................................................. 314 1. Prijašnje uređenje a) Razlozi za reviziju protiv drugostupanjske presude iz čl. 382. st. 1. ZPP ..................................................... 314 aa) Bitne povrede odredaba parničnog postupka ...................... 314 aaa) Apsolutno bitne povrede ............................................ 314 bbb) Relativno bitne povrede ............................................. 315 bb) Pogrešna primjena materijalnog prava ................................ 316 cc) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje ............. 317 b) Razlozi za reviziju protiv drugostupanjske presude iz čl. 382. st. 2. ZPP ..................................................... 318 2. Novo uređenje ............................................................................... 319 III. POSTUPAK U POVODU REVIZIJE ................................................ 321 1. Prijašnje uređenje ........................................................................ 321 2. Novo uređenje ............................................................................... 326 IV. ODLUKE REVIZIJSKOG SUDA ...................................................... 332 1. Prijašnje uređenje ........................................................................ 332 2. Novo uređenje ............................................................................... 334 V. POSTUPAK NAKON ODLUKE REVIZIJSKOG SUDA ................. 336 1. Prijašnje uređenje ........................................................................ 336 2. Novo uređenje ............................................................................... 336C) REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA .......................................................... 337 I. PRIJAŠNJE UREĐENJE ................................................................... 337 II. NOVO UREĐENJE ........................................................................... 338D) ZAKLJUČNE NAPOMENE ................................................................. 339LITERATURA .............................................................................................. 341KRATICE ....... ............................................................................................. 341REVIEW – NEW REGULATION - Summary ......................................... 342

XVII

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.OSTVARIVANJE PRAVA RADNIKA NA NAKNADU PLAĆEU PARNIČNOM I OVRŠNOM POSTUPKU .................................... 3431. PLAĆA I NAKNADA PLAĆE ................................................................ 344 1.1. PLAĆA .............................................................................................. 344 1.1.1. Plaća prema Zakonu o radu ................................................. 344 1.1.2. Plaća prema poreznim propisima ........................................ 347 1.1.3. Bruto i neto plaća .................................................................. 348 1.1.4. Prosječna plaća ...................................................................... 350 1.1.5. Minimalna plaća ................................................................... 351 1.2. NAKNADA PLAĆE ......................................................................... 3522. PRAVO NA NAKNADU PLAĆE .......................................................... 354 2.1. NAKNADA PLAĆE U SLUČAJU POVREDE DOSTOJANSTVA RADNIKA ......................................................... 354 2.2. NAKNADA PLAĆE ZA GODIŠNJI ODMOR ................................ 355 2.3. NAKNADA PLAĆE ZA BOLOVANJE ........................................... 358 2.3.1. Vrste bolovanja prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ................................................... 358 2.3.2. Isplata naknade plaće ........................................................... 360 2.3.3. Vrijeme za koje se priznaje naknada plaće ........................ 361 2.3.4. Visina naknade plaće ............................................................ 362 2.4. NAKNADA PLAĆE INVALIDU RADA ......................................... 363 2.5 . NAKNADA PLAĆE ZA BLAGDANE I NERADNE DANE ......... 365 2.6. NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME PREKIDA RADA ................... 365 2.6.1. Visina naknade ...................................................................... 366 2.7. NAKNADA PLAĆE U SLUČAJU ODBIJANJA RADA JER NISU PROVEDENE PROPISANE MJERE ZAŠTITE NA RADU 368 2.8. NAKNADA PLAĆE KOD UGOVORNE ZABRANE UTAKMICE 368 2.9. NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME SUSPENZIJE ......................... 369 2.10.NAKNADA PLAĆE ZBOG NEZAKONITE ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU ................................................. 370 2.10.1. Razdoblje za koje radniku pripada pravo na naknadu plaće 371 2.10.2.Visina naknade plaće ........................................................... 374 2.10.2.1. Kada se u naknadu plaće uračunavaju ostvareni prihodi? ............................. 375 2.10.2.2. Naknada plaće u bruto iznosu ................................ 3793. OSTVARENJE PRAVA NA NAKNADU PLAĆE U PARNIČNOM POSTUPKU ............................................................... 380 3.1. POKRETANJE POSTUPKA ............................................................ 380 3.1.1. Sadržaj tužbe ......................................................................... 381 3.1.1.1. Tužbeni zahtjev .......................................................... 382 3.2. SPECIFIČNA POSTUPOVNA PRAVILA ....................................... 383 3.3. ZASTARA ......................................................................................... 384 3.4. SPOR MALE VRIJEDNOSTI .......................................................... 387

XVIII

4. ISPLATA NAKNADE PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI .................. 3885. OSTVARENJE PRAVA NA NAKNADU PLAĆE U OVRŠNOM POSTUPKU ................................................................... 390 5.1. POKRETANJE POSTUPKA ............................................................ 390 5.2. OVRHA NA TRAŽBINI OVRŠENIKA PO RAČUNU KOD BANKE ................................................................. 390 5.3. PROPUST PRI DONOŠENJU ZID OZ/08 ...................................... 393 5.4 . PITANJE ZATEZNIH KAMATA NA BRUTO IZNOS ................... 3956. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 395REALIZATION OF WORKERS’ RIGHT TO SALARY COMPENSA -TION IN CIVIL AND DISTRESS PROCEDURES - Summary .............. 397

SLAVICA GARAC, dipl. iur.

OVRHA RADI NAPLATE NOVČANETRAŽBINE NA NEKRETNINI ........................................................ 3991. UVODNE NAPOMENE ......................................................................... 3992. NOVČANA TRAŽBINA ........................................................................ 4013. NEKRETNINA KAO PREDMET OVRHE ......................................... 402 3.1. NEKRETNINA KAO CJELINA ...................................................... 402 3.2. SUVLASNIČKI DIO NEKRETNINE KAO PREDMET OVRHE .. 403 3.3. NEKRETNINA KAO ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO ................... 403 3.4. VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (ETAŽNO VLASNIŠTVO) .................................... 405 3.5. IZVANKNJIŽNO VLASNIŠTVO NEKRETNINE ......................... 406 3.6. PRAVO GRAĐENJA I PLODOUŽIVANJA KAO SAMOSTALAN PREDMET OVRHE ............................................. 4074. OGRANIČENJE OVRHE ..................................................................... 4075. IZUZIMANJE OD OVRHE .................................................................. 4076. POKRETANJE I ODREĐIVANJE OVRHE ....................................... 4087. OVRŠNE RADNJE RADI NAMIRENJA NOVČANE TRAŽBINE IZ VRIJEDNOSTI NEKRETNINE ZA KOJU JE ODREĐENA PRODAJA ...................................................... 416 7.1. ZABILJEŽBA OVRHE .................................................................... 416 7.2. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE I ZAKLJUČAK O PRODAJI ........................................................... 417 7.3. PRODAJA NEKRETNINE .............................................................. 418 7.4. ROČIŠTE ZA DIOBU ...................................................................... 421 7.5. NAMIRENJE VJEROVNIKA .......................................................... 4228. PRAVA TREĆIH ..................................................................................... 425 8.1. ZALOŽNO PRAVO .......................................................................... 425 8.2. SLUŽNOSTI ..................................................................................... 425 8.3. STVARNI TERETI ........................................................................... 426 8.4. PRAVO GRAĐENJA ........................................................................ 426

XIX

9. ISELJENJE ............................................................................................ 42610. MJERE OSIGURANJA NEKRETNINE ............................................ 42711. ZAKLJUČAK ........................................................................................ 427ENFORCED COLLECTION OF MONETARYCLAIM ON REAL ESTATE - Summary .................................................. 430

GORAN MATEŠIĆ, dipl. iur.

NOVOSTI U POSTUPKU PRAVNE ZAŠTITE U JAVNOJ NABAVI 431

I. UVOD ...... .............................................................................................. 431II. OPĆENITO O JAVNOJ NABAVI ....................................................... 432III. POVREDA SUBJEKTIVNIH PRAVA ................................................. 434IV. ZAŠTITA PRAVA IZ JAVNE NABAVE .............................................. 434 1. ADMINISTRATIVNA ZAŠTITA PRAVA .......................................... 435 1.1. Administrativna kontrola zakonitosti ....................................... 435 1.2. Administrativni nadzor zakonitosti ........................................... 435 2. SUDSKA ZAŠTITA PRAVA ............................................................... 436 2.1. Sudska zaštita prava iz postupka javne nabave ...................... 436 2.1.1. Sudska zaštita prava na naknadu štete iz postupka javne nabave ................................................... 436 2.2. Sudska zaštita prava uređenih kaznenim i prekršajnim zakonodavstvom ......................................................................... 437V. KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE KROZ ŽALBENI POSTUPAK PO NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI .............. 437 1. ZAŠTO SE I KAKO MIJENJAO PROPIS O PRAVNOJ ZAŠTITI .... 437 2. KARAKTERISTIKE POSTUPKA PRAVNE ZAŠTITE PO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI .................................................... 438 2.1. Karakteristike koje se odnose na stranke postupka ................. 439 A. Težište žalbenog postupka postavlja se na inicijativi/aktivnosti, ovlastima žalitelja .................................. 439 B. Veća procesna disciplina žalitelja, ali i naručitelja .................. 442 2.2. Karakteristike koje se odnose na žalbeno tijelo ........................ 447 2.3. Karakteristike koje se odnose na postupak pravne zaštite ...... 449VI. ZAKLJUČAK ........................................................................................ 453LITERATURA .............................................................................................. 453NOVELTIES IN THE PROCESS OF LEGAL PROTECTIONIN PUBLIC PROCUREMENT - Summary .............................................. 455

JOSIP BIENENFELD, dipl. iur.

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI U PRAKTIČNOJ PRIMJENI - UPORABLJIVOST GRAĐEVINA 457

1. DEFINICIJA I SVRHA UPORABLJIVOSTI ..................................... 4582. NAČINI UTVRĐIVANJA UPORABLJIVOSTI .................................. 460

XX

2.1. UPORABNA DOZVOLA I ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ........................................................... 462 2.2. UVJERENJE O VREMENU GRAĐENJA GRAĐEVINE .............. 462 2.3. PRESUMPCIJA UPORABLJIVOSTI GRAĐEVINE ..................... 465 2.4. UVJERENJE ZA UPORABU GRAĐEVINE .................................. 465 2.5. FIKCIJE UPORABLJIVOSTI .......................................................... 4673. PRAVNE POSLJEDICE UPORABLJIVOSTI .................................... 468 3.1. UPORABA GRAĐEVINE ............................................................... 468 3.2. UPIS GRAĐEVINA U JAVNE EVIDENCIJE ................................. 469 3.3. IZDAVANJE RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PO POSEBNOM ZAKONU .................................. 472 3.4. OBVEZA ODRŽAVANJA I UNAPREĐIVANJA SVOJSTAVA GRAĐEVINE ............................................................. 481LAW ON PHYSICAL PLANNING AND CONSTRUCTION IN PRACTICAL USE – THE USE OF BUILDINGS - Summary ................ 484

P R I O P Ć E N J A

BLANKA IVANČIĆ-KAČER, dipl. iur.

SMRT KAO PRAVNA ČINJENICA I DOSTIGNUĆA SUVREMENE MEDICINE KROZ PRIZMU KRIONIKE ........... 4871. UVOD ......... .............................................................................................. 4872. PRAVNA VRELA ................................................................................... 4883. DEFINICIJE NEKIH POJMOVA ........................................................ 489 3.1. KRIONIKA ....................................................................................... 489 3.1.1. Neuroprezervacija ................................................................. 490 3.2. SMRT ... ............................................................................................. 4924. POVIJESNI PRIKAZ ............................................................................ 492 4.1. SMRT MOŽDANOG DEBLA ......................................................... 494 4.2. SMRT CIJELOG MOZGA ............................................................... 4955. POSTAVLJANJE I ANALIZA PROBLEMA ...................................... 4966. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 499

SANDRA MARKOVIĆ, dipl. iur.

PRAVO NA POŠTOVANJE PRIVATNOG I OBITELJSKOG ŽIVOTA, DOMA I DOPISIVANJA - kroz Konvencijuza zaštitu ljudskih prava i sloboda i Ustav RepublikeHrvatske te praksu Europskog suda zaljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske ........................ 5011. UVOD ....... ............................................................................................. 501

XXI

2. EUROPSKA KONVENCIJA I PROTOKOLI ..................................... 501 2.1. RAZVRSTAVANJE NAVEDENIH KONVENCIJSKIH PRAVA .... 5023. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE ....................................................... 5034. PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA .................... 503 4.1. POVREDA ČLANKA 8. U SVEZI SA SPOLNOM ORIJENTACIJOM ........................................................ 506 4.2. ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA OSOBA OD EKOLOŠKIH OPASNOSTI ...................................................... 506 4.3. PRAVO NA POŠTOVANJE OBITELJSKOG ŽIVOTA .................. 507 4.4. PRAVO NA POŠTOVANJE DOMA ................................................ 5085. ZAŠTITA NAVEDENIH PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ ....... 509 5.1. STAJALIŠTA I PRAKSA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE ............................................................... 511 5.1.1. Pravo na dom ........................................................................ 511 5.1.2. Zaštita osobnog života .......................................................... 512 5.1.3. Prava u svezi s obiteljskim odnosima .................................. 5146. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 517

AMIRA HADŽIĆ, dipl. iur.

NEKE DVOJBE O STJECANJU PRAVA VLASNIŠTVAU ODLUCI USTAVNOG SUDA RH,U-III-3214/2005 OD 19. OŽUJKA 2008. ............................................... 519

1. UVOD .......... ............................................................................................. 5192. PRAVNO SJEDINJENJE ZEMLJIŠTA I NEUPISANE ZGRADE .. 520 2.1. SLUČAJEVI IZ SUDSKE PRAKSE ............................................... 5213. KOMENTAR ODLUKE USTAVNOG SUDA RH ............................... 525 3.1. DVOJBE ........................................................................................... 5274. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 530LITERATURA ............................................................................................. 531

DESANKA SARVAN, dipl. iur.

PRAVNI STATUS I ZAŠTITA PARKOVA IJAVNIH ZELENIH POVRŠINA KAO OBJEKATAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ............................................ 5331. UVOD ............ ........................................................................................... 5332. PARKOVI I JAVNE ZELENE POVRŠINE - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PRIVEDENO SVRSI ...................................................... 5343. FINANCIRANJE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA PARKOVA I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ........................................................ 5354. PRAVNI STATUS PARKOVA I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA .... 5365. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 540LITERATURA ............................................................................................. 541

XXII

VANJA SERŠIĆ, dipl. iur.

TKO MOŽE BITI KONCEDENT, A TKO KONCESIONAR ....... 5431. UVOD ........... ............................................................................................ 5432. PRIMJER IZ PRAKSE .......................................................................... 5443. ŠTO SU KONCESIJE ............................................................................ 5494. TKO MOŽE BITI KONCEDENT ........................................................ 5535. TKO MOŽE BITI KONCESIONAR .................................................... 5546. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 554

ALEN GOLUB, dipl. iur.

UTVRĐIVANJE ČINJENICA U POJEDINAČNOM ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM ISPRAVNOM POSTUPKU ................. 5571. UVOD .......... ............................................................................................. 5572. OPĆENITO O INSTITUTU POJEDINAČNOG ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ISPRAVNOG POSTUPKA ...................... 5583. UTVRĐIVANJE ČINJENICA ODLUČNIH ZA POKRETANJE POJEDINAČNOG ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ISPRAVNOG POSTUPKA ..................................................................... 5604. PASIVNO LEGITIMIRANI U POJEDINAČNOM ZEMLJIŠNO- KNJIŽNOM ISPRAVNOM POSTUPKU I PRIVREMENI ZASTUPNIK . 5625. ČINJENICE KOJE SE UTVRĐUJU NA RASPRAVI ZA ISPRAVAK .. 566 5.1. ČINJENICE KOJE SE ODNOSE NA NEKRETNINU ................... 566 5.2. ČINJENICE KOJE SE ODNOSE NA KNJIŽNA PRAVA .............. 5686. ČINJENICE ODLUČNE ZA OSNOVANOST PRIJEDLOGA ZA POJEDINAČNI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ISPRAVNI POSTUPAK ... 5717. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 574LITERATURA ............................................................................................. 575

DAMIR KONTREC, dipl. iur.

PLOMBA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU(značenje, dileme u praksi i problemi u primjeničl. 57. st. 7. Zemljišnoknjižnog poslovnika) ............................................ 5771. UVOD ........ .............................................................................................. 5772. PLOMBA .... ............................................................................................. 578 2.1. BILJEŠKA O PRIJMU (PRIMITKU) ............................................. 578 2.2. GDJE I KAKO SE STAVLJA PLOMBA ......................................... 579 2.3. VRIJEME STAVLJANJA PLOMBE ................................................ 580 2.4. KADA SE PLOMBA NE STAVLJA ............................................... 581 2.5. UČINAK PLOMBE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU ...... 581 2.6. PLOMBA U SLUČAJU NEUREDNOG ODNOSNO NEPOTPUNOG PRIJEDLOGA ZA UPIS ....................................... 582 2.7. KADA SE PLOMBA BRIŠE ............................................................ 583

XXIII

3. PROBLEMI I DILEME U PRIMJENI ČL. 57. ST. 7. ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG POSLOVNIKA .......................................... 5844. ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU ZBOG NEPRAVODOBNOG STAVLJANJA PLOMBE ................................. 5865. ZAKLJUČNE NAPOMENE ................................................................. 588

Mr. sc. MILJENKO A. GIUNIO, dipl. iur.

KAPITALIZACIJA KAMATA I IZRAČUN ZATEZNIHKAMATA KADA DUŽNIKOVO KAŠNJENJE OBUHVAĆA RAZDOBLJE SLOŽENOGA (KONFORMNOG) I JEDNOSTAVNOG RAČUNA ................................................................. 5891. UVOD ......... .............................................................................................. 5902. POJAM ANATOCIZMA I KAPITALIZACIJE KAMATA ............... 5913. ZAKONSKE ODREDBE O ANATOCIZMU ...................................... 5954. METODOLOGIJA KAMATNIH IZRAČUNA ................................... 597 4.1 . JEDNOSTAVNE I SLOŽENE KAMATE ........................................ 597 4.2. NAČIN IZRAČUNA PRIJE I ZA VRIJEME VAŽENJA ZAKONA O ZATEZNIM KAMATAMA ......................................... 599 4.3. NAČIN IZRAČUNA PO ZAKONU O KAMATAMA I ZOO/05 ..... 603 4.4. UGOVORNE KAMATE I KONFORMNI KAMATNJAK ............. 6045. IZRAČUN ZATEZNIH KAMATA U RAZDOBLJU KOJE OBUHVAĆA DVA SUSTAVA ..................................................... 6056. ZAKLJUČNO ......................................................................................... 607

DINKO JAKELIĆ, dipl. iur.

NEKA PITANJA O PRAVNOJ PRIRODI UGOVORNE KAZNE IO ODNOSU UGOVORNE KAZNE PREMA NAKNADI ŠTETEZBOG NEISPUNJENJA OBVEZA, ZAKAŠNJENJA UISPUNJENJU OBVEZA TE NEUREDNOG ISPUNJENJA ............ 6091. UVODNE NAPOMENE ......................................................................... 6092. AKCESORNOST .................................................................................... 6123. ODNOS UGOVORNE KAZNE I NAKNADE ŠTETE ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZA, ZAKAŠNJENJA U ISPUNJENJU I NEUREDNOG ISPUNJENJA ................................................................ 614 3.1. NEISPUNJENJE OBVEZE OD STRANE DUŽNIKA ................... 615 3.2. ZAKAŠNJENJE U ISPUNJENJU OBVEZE DUŽNIKA ................ 616 3.3. NEUREDNO ISPUNJENJE OBVEZE DUŽNIKA ......................... 616 3.4. SMANJENJE UGOVORNE KAZNE .............................................. 617 3.5. PRAVA VJEROVNIKA .................................................................... 6184. ZAKLJUČNE NAPOMENE .................................................................. 619IZ SUDSKE PRAKSE ................................................................................. 620LITERATURA ............................................................................................. 623

XXIV

Mr. sc. ROBERT PEČEK, dipl. iur.

NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA OSOBNOSTIUSLIJED LOŠIH UVJETA BORAVKA U ZATVORU ................... 625

UVOD .............. .............................................................................................. 625ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ U-III-1437/2007OD 23. TRAVNJA 2008. ............................................................................... 626POSEBNE NAPOMENE USTAVNOG SUDA U SVEZIS PRIMJENOM MATERIJALNOG PRAVA ............................................ 628PREDMET CENBAUER PROTIV HRVATSKE(ZAHTJEV BROJ 73786/01.) ...................................................................... 629PREDMET ŠTITIĆ PROTIV HRVATSKE(ZAHTJEV BROJ 29660/05.) ...................................................................... 632ZAKLJUČNE NAPOMENE........................................................................ 633

Dr. sc. IVAN KALADIĆ, dipl. iur.

DOPRINOS OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI PREMANOVOM ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA ........................... 635

1. UVOD ................ .................................................................................... 6352. TERMINOLOGIJA ................................................................................ 6363. IZVORI ........ ............................................................................................ 6364. PODRUČJE PRIMJENE PRAVILA O DOPRINOSU OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI .................................................... 6375. PRETPOSTAVKE ZA PRIMJENU PRAVILA O DOPRINOSU OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI ........................... 638 5.1. OŠTEĆENIKOVO SUPROUZROČENJE VLASTITE ŠTETE ...... 638 5.2. ODGOVORNOST ZA ŠTETU ODGOVORNE OSOBE ................ 639 5.3. NEPRIHVATLJIVOST OŠTEĆENIKOVA PONAŠANJA S GLEDIŠTA ZAŠTITE VLASTITIH PRAVNIH DOBARA ILI PRAVNIH INTERESA ............................................. 6396. FUNKCIJA PRAVILA O DOPRINOSU OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI ............................................................................... 6407. OŠTEĆENIKOVA DUŽNOST SPRJEČAVANJA ODNOSNO SMANJENJA ŠTETE ............................................................................. 642 7.1. PODRUČJE DELIKTNE ODGOVORNOSTI .................................. 642 7.2. PODRUČJE UGOVORNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ........... 6438. SMISAO OŠTEĆENIKOVE DUŽNOSTI SPRJEČAVANJA ODNOSNO SMANJENJA ŠTETE ....................................................... 6439. NEKI POSEBNI SLUČAJEVI DOPRINOSA OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI .................................................... 643 9.1. DOPRINOS ŠTETI OSOBE ZA KOJU OŠTEĆENIK ODGOVARA .............................................................. 643 9.2. OŠTEĆENIKOV PRISTANAK NA ŠTETU .................................... 644

XXV

9.3. OŠTEĆENIKOV PRISTANAK NA RIZIK NASTUPANJA ŠTETE . 644 9.4. DAVANJE POVODA ŠTETI ............................................................ 64510. DOKAZIVANJE NEPRIHVATLJIVOSTI OŠTEĆENIKOVA PONAŠANJA ........................................................ 64511. ODŠTETNI ZAHTJEV POSREDNOG OŠTEĆENIKA U VEZI S PRAVILOM O DOPRINOSU OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI . 64512. DOPRINOS OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI I URAČUNAVANJE KORISTI U VEZI S NASTALOM ŠTETOM ... 64613. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE ........................................................ 646

DRAGAN ZLATOVIĆ, dipl. iur.

PRIJENOS ŽIGA PREMA NOVOM HRVATSKOMŽIGOVNOM PRAVU ............................................................................... 6491. SUVREMENI TRENDOVI PRIJENOSA ŽIGA ................................. 649 1.1. PRIJAŠNJE KONCEPCIJE .............................................................. 650 1.2. MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKT ............................................. 652 1.3. PRIJENOS ŽIGA PO EUROPSKOM PRAVU ................................. 6542. PRIJENOS ŽIGA U HRVATSKOJ ........................................................ 656 2.1. PRIJENOS ŽIGA PO PRIJAŠNJIM PROPISIMA ........................... 656 2.2. PRIJENOS ŽIGA PO ZAKONU O ŽIGU ........................................ 659

TOMISLAV MIROSAVLJEVIĆ, dipl. iur.

SREDIŠNJA DEPOZITARNA AGENCIJA d.d.ZAGREB – PRAVNI POLOŽAJ I PODUZEĆE ............................... 6671. UVOD ......... .............................................................................................. 668 1.1. PRAVNA KNJIŽEVNOST O AGENCIJI ........................................ 6682. PRAVNI POLOŽAJ, DJELATNOSTI, ORGANI I ČLANOVI USLUGA AGENCIJE ......................................................... 669 2.1 PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI AGENCIJE .............. 669 2.2. ORGANI AGENCIJE ........................................................................ 671 2.2.1. Glavna skupština agencije .................................................... 671 2.2.2. Nadzorni odbor SDA ............................................................. 671 2.2.3. Uprava SDA ........................................................................... 672 2.3. PRAVNA PRIRODA POSTUPKA KOJI PROVODI AGENCIJA .. 673 2.4. ČLANOVI USLUGA AGENCIJE .................................................... 674 2.4.1. Prestanak članstva u uslugama agencije ............................. 676 2.5. PRAVO NA UVID U PODATKE O RAČUNU VRIJEDNOSNIH PAPIRA ............................................................... 6763. PODUZEĆE NOSITELJ KOJEG JE SDA .......................................... 678 3.1. OBJEKTIVNI DIO PODUZEĆA AGENCIJE – KOMPJUTORSKI SUSTAV AGENCIJE I DEFINICIJA SDA U MATERIJALNOM SMISLU ................................................ 678 3.2. USTROJBENI DIO PODUZEĆA SDA ............................................ 679

XXVI

3.2.1. Sektor operative .................................................................... 679 3.2.1.1. Depozitorij ................................................................. 680 3.2.1.1.1. Defi nicija depozitorija ................................ 680 3.2.1.2. Odjel za korporativne akcije ....................................... 681 3.2.1.2.1. Agencija je jedina ovlaštena provoditi korporativne akcije ..................................... 683 3.2.1.3. Odjel za prijeboj i namiru .......................................... 684 3.2.2. Sektor pravnih poslova .......................................................... 685 3.2.3. Sektor razvoja i programske podrške .................................. 685 3.2.4. Sektor informatike ................................................................. 686 3.2.5. Sektor fi nancijsko-računovodstvenih poslova ..................... 687 3.3. SUBJEKTIVNI DIO PODUZEĆA AGENCIJE ................................ 6874. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 687LITERATURA ............................................................................................. 688

Dr. sc. GORAN VOJKOVIĆ, dipl. iur.

SIGURNOST POSLOVNE SURADNJE PREMA UREDBIO MJERAMA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI .......................... 6911. UVOD .......... ............................................................................................. 6912. OSNOVNO O INFORMACIJSKOJ SIGURNOSTI .......................... 6933. OPSEG PRIMJENE UREDBE ............................................................. 6934. SIGURNOST POSLOVNE SURADNJE .............................................. 694 4.1. SKLAPANJE KLASIFICIRANIH UGOVORA ............................... 694 4.2. CERTIFIKAT POSLOVNE SIGURNOSTI ..................................... 695 4.3 . SIGURNOSNI UVJETI ZA SKLAPANJE KLASIFICIRANIH UGOVORA ....................................................... 697 4.4. PRIJEVOZ KLASIFICIRANOG MATERIJALA ............................ 697 4.5. PRISTUP KLASIFICIRANIM PODACIMA PRILIKOM MEĐUNARODNIH POSJETA .................................... 698 4.6. RAZMJENA OSOBA U SKLOPU PROJEKATA ILI PROGRAMA 6985. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 699

ŽELJKO VOJKOVIĆ, dipl. iur.

UTUŽENJE PLAĆE U BRUTO IZNOSU PRIJE I NAKON DONOŠENJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU (Nar. nov., br. 84/08.)- neki aspekti utuživanja i ovrhe novčanih tražbinana osnovi radnog odnosa u bruto iznosu ............................................. 7011. UVOD .......... ............................................................................................. 7022. UTUŽENJE PLAĆE U BRUTO IZNOSU I PRIPADAJUĆE ZATEZNE KAMATE ............................................................................. 702 2.1. POJAM BRUTO PLAĆE ................................................................. 702

XXVII

2.2. ZATEZNE KAMATE ....................................................................... 703 2.3. ISPLATA BRUTO PLAĆE I ZATEZNE KAMATE PO SUDSKIM PRESUDAMA ......................................................... 7033. OVRHA NOVČANIH TRAŽBINA NA OSNOVI RADNOG ODNOSA PRIJE DONOŠENJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU ................. 704 3.1 . OVRŠNI POSTUPAK ....................................................................... 705 3.2. PRAVOMOĆNA PRESUDA, RJEŠENJE O OVRSI I RJEŠENJE O NAMIRENJU .......................................................... 7054. UTUŽENJE NOVČANIH TRAŽBINA NA OSNOVI RADNOG ODNOSA NAKON DONOŠENJA ZIDZPP ...................... 7065. POLOŽAJ RADNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU ZBOG UTUŽENJA TRAŽBINE IZ RADNOG ODNOSA ................. 7066. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 708

DAMIR MAJSTOROVIĆ, dipl. iur.

KAZNENO DJELO KAO RAZLOG ZA IZVANREDNIOTKAZ UGOVORA O RADU .............................................................. 709UVOD ............... ............................................................................................. 709I. POSTUPAK IZVANREDNOG OTKAZIVANJA UGOVORA O RADU ..... ............................................................................................ 711II. KAZNENA DJELA POČINJENA NA RADU I U SVEZI S RADOM .............................................................................. 714III. KAZNENA DJELA POČINJENA IZVAN RADA .............................. 717IV. POSTUPOVNI PROBLEMI KOD IZVANREDNOG OTKAZA ZBOG POČINJENJA KAZNENOG DJELA ..................................... 718ZAKLJUČAK .............................................................................................. 722LITERATURA ............................................................................................. 723

Dr. sc. MARINKO Đ. UČUR, dipl. iur.

NOVE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU(Narodne novine broj 86/08.) .................................................................. 7251. UVOD ......... ............................................................................................. 7262. UREĐIVANJE I PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU ......................... 7263. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN.................... 7274. POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA ................................... 7285. ZAŠTITA POSEBNIH KATEGORIJA RADNIKA ........................... 7286. PRIVREMENA I ZAJEDNIČKA PRIVREMENA RADILIŠTA ..... 7297. ZABRANA UZIMANJA ALKOHOLA I DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI ................................................................... 7298. DUŽNOST PREMA TIJELIMA NADZORA ..................................... 7309. ISPRAVE I EVIDENCIJE .................................................................... 730

XXVIII

10. SLUŽBA MEDICINE RADA I DRUGI SUBJEKTI ZA ZAŠTITU NA RADU ............................................................................. 73011. PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA OBJEKATA NAMIJENJENIH ZA RAD .................................................................. 73112. PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJA I UVOZ STROJEVA, UREĐAJA TE OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME.. 73113. NADZOR ................................................................................................. 73114. KAZNENE ODREDBE ......................................................................... 73215. ZAKLJUČAK ........................................................................................ 732

Mr. sc. IRIS GOVIĆ, dipl. iur.

PRIVREMENI ZAMJENIK I PREUZIMATELJ UREDAPRIJE I POSLIJE ZPP/08 ...................................................................... 7351. UVOD ......... .............................................................................................. 7352. OPĆENITO O PUNOMOĆI ................................................................. 7363. IZDAVANJE PUNOMOĆI .................................................................... 7374. NAKNADNO DOSTAVLJANJE PUNOMOĆI ................................... 7385. PRIVREMENI ZAMJENIK .................................................................. 7386. PREUZIMATELJ UREDA .................................................................... 7417. PONOVNO IZDAVANJE PUNOMOĆI PRIVREMENIM ZAMJENICIMA I PREUZIMATELJIMA ODVJETNIČKIH UREDA .................................................................... 743

NIKOLA OPATIĆ, dipl. iur.

JAČANJE ZNAČENJA I ULOGE SUDSKOG ZAPISNIKAU PARNIČNOM POSTUPKU ............................................................... 749I. PRIPOMENA ........................................................................................ 749II. SUDSKI ZAPISNICI ............................................................................ 751 A) NORMATIVNI RAZVOJ INSTITUTA SUDSKOG ZAPISNIKA (PRAVNI IZVORI) ................................. 751 B) POJAM I VRSTE SUDSKIH ZAPISNIKA ..................................... 753 C) DOKAZNA SNAGA SUDSKIH ZAPISNIKA ................................ 754 D) FORMALNI I MATERIJALNI SADRŽAJ SUDSKOG ZAPISNIKA . 756 E) NAČIN VOĐENJA SUDSKOG ZAPISNIKA ................................. 757 F) ZAPISNIK O IZVOĐENJU DOKAZA PRED ZAMOLJENIM SUCEM 758 G) ZAPISNIK O VIJEĆANJU I GLASANJU PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKA U SUDSKOM VIJEĆU ........................... 759III. NEKA PROMIŠLJANJA O NAČINU USPOSTAVE POREMEĆENE RAVNOTEŽE NAČELA NEPOSREDNOSTI PUTEM POJAČANJA ULOGE INSTITUTA SUDSKOG ZAPISNIKA ............................................... 759IV. SUDSKI ZAPISNIK KAO ELEKTRONIČKA ISPRAVA ............... 761V. ZAKLJUČAK ....................................................................................... 762

XXIX

Mr. sc. GABRIJELA MIHELČIĆ, dipl. iur.

NOVINE U OVRSI NA POKRETNINAMA NAKON STUPANJANA SNAGU NOVELE OVRŠNOG ZAKONA IZ 2008. ................... 765I. UVOD ......... ............................................................................................ 765II. PRIKAZ IZMJENA I DOPUNA OZ-A UČINJENIH NOVELOM OZ/08 U OVRSI NA POKRETNINAMA ...................... 766 1. OPĆE ODREDBE (POSEBNO O PITANJU JAVNOBILJEŽNIČKE NADLEŽNOSTI) ........................................ 766 2. OVRŠNE RADNJE ........................................................................... 770 3. POSEBNO O OVRSI NA MOTORNOM VOZILU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE ........................................ 772III. ZAKLJUČAK ......... ............................................................................... 775

ZINKA BULKA, dipl. iur.

POSEBNI POSTUPCI OVRHE I OSIGURANJAU OBITELJSKOM ZAKONU ............................................................... 777UVOD .............. .............................................................................................. 777I. OPĆE ODREDBE O POSTUPCIMA OVRHE U OBITELJSKOM ZAKONU ................................................................. 778II. OVRHA RADI PREDAJE DJETETA RODITELJU ......................... 778 II.1. NADLEŽNOST SUDA .................................................................... 778 II.2. SADRŽAJ ODLUKE O OVRSI ...................................................... 779 II.3. OVLAŠTENIK NA POKRETANJE POSTUPKA OVRHE ............ 780 II.4. PROVOĐENJE POSTUPKA OVRHE ............................................ 780III. OVRHA RADI UZDRŽAVANJA ......................................................... 781 III.1. NADLEŽNOST SUDA .................................................................. 781 III.2. SADRŽAJ OVRHE ....................................................................... 781 III.3. OVRHA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ........................................ 781IV. OVRHA RADI OSTVARIVANJA SUSRETA I DRUŽENJA RODITELJA S DJECOM ..................................................................... 783V. MJERE OSIGURANJA RADI UZDRŽAVANJA ............................... 783 V.1. PRIVREMENA MJERA RADI UZDRŽAVANJA ........................... 784 V.1.1. Kada se i u kojim postupcima određuje privremena mjera 784 V.1.2. Uvjeti za određivanje privremene mjere ............................ 784 V.2. PRETHODNA MJERA RADI UZDRŽAVANJA ............................ 785ZAKLJUČAK .............................................................................................. 785LITERATURA .............................................................................................. 786

Mr. sc. JELENA ČUVELJAK, dipl. iur.

O NOVOME ZAKONU O OSIGURANJU POTRAŽIVANJARADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA ....................... 7871. UVODNE NAPOMENE ......................................................................... 788

XXX

2. PRAVA RADNIKA .................................................................................. 7893. AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA ............................................. 791 3.1. UPRAVNO VIJEĆE ......................................................................... 792 3.2. RAVNATELJ AGENCIJE ................................................................ 7934. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA ............................................... 793 4.1. PRIJENOS POTRAŽIVANJA .......................................................... 7955. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .............................................. 795

Dr. sc. HRVOJE KAČER, dipl. iur.

ZNAČENJE (IZOSTANKA) PODZAKONSKIH AKATANA PRIMJERU ZAKONA O ŠPORTU ............................................... 797I. UVOD ........ ............................................................................................. 797II. POVIJESNI PREGLED ....................................................................... 799III. POSTAVLJANJE I ANALIZA PROBLEMA ..................................... 800 III.1. PRIKAZ PODATAKA ................................................................... 800 III.2. ANALIZA ...................................................................................... 803IV. ZAKLJUČAK ........................................................................................ 805

JAKOB NAKIĆ, dipl. iur.

U POVODU JEDNOG NAPUTKA ....................................................... 8071. UVOD ......... .............................................................................................. 8072. ZAKON O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE ....................................... 8083. NAPUTAK MINISTARSTVA FINANCIJA ......................................... 8104. ANALIZA NAPUTKA ............................................................................ 8135. NAŠE STAJALIŠTE ................................................................................ 8146. DE LEGE FERENDA ............................................................................ 8147. ZAKLJUČAK ......................................................................................... 816