Dodatna Nastava Z3 WEB

  • Published on
    14-May-2017

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ZADATAK 3</p><p>Za elektrini krug sa slike 1 poznati su slijedei podaci: E = (20 + j50)(V), IS = 5(A), = 5000(rad/s), C = 50(F), C1 = 40(F), L1 = L2 = 0.8(mH), R1 = 1(), R2 = 4(), R = 5().Primjenom metode struja kontura odrediti struje u granama elektrinog kruga.</p><p>Slika 1</p></li><li><p>U razmatranom elektrinom krugu postoji paralelna veza zavojnice induktiviteta L2 ikondenzatora kapaciteta C. U tom sluaju moe doi do pojave strujne (paralelne) rezonance. Raditoga e se prvo provjeriti da li je u tom dijelu kruga zaista nastupila rezonanca. Impedansa oveparalelne veze je:</p><p>Dakle, impedansa ovog dijela kruga je beskonana, odnosno admitansa YL2C je jednaka nuli, to jepokazatelj da je nastupila strujna rezonanca.</p><p>=</p><p>=)1CL(C</p><p>CLj</p><p>C1jLj</p><p>C1jLj</p><p>Z2</p><p>22</p><p>2</p><p>2</p><p>C2L</p><p>U ovom sluaju nema potrebe da seanalizira grana 3, pa se polaznashema kruga moe pojednostavitikako je pokazano na slici.</p><p>U tom dijelu krug se ponaa kao da jeu prekidu, to znai da kroz granu 3nee tei nikakva struja. Moe sezakljuiti da vrijedi: I3 = 0(A).</p></li><li><p>Odabrane su dvije konture s naznaenimsmjerovima obilaska. Potreban brojkontura odreen je na osnovu broja granaNL = 3 i broja vorova Nn = 2, po izrazuNK = NL Nn + 1 = 2.</p><p>(1)</p><p>Da bi se mogle odrediti struje grana neophodno je izraunati konturne struje II i III. Prvo sepostavlja jednadba po Kirchoffovom pravilu za napone (II K. Z.) za konturu I:</p><p>( ) </p><p>++</p><p>=C1jLjRII</p><p>C1jRIE 12III</p><p>11I</p><p>Kontura II sadri idealni strujni generator IS. Zato nema potrebe postavljati jednadbu po II K. Z.za ovu konturu jer je struja konture jednaka struji strujnog generatora po iznosu. S obzirom da seorjentacija konture i smjer djelovanja generatora slau, struja konture ima pozitivan predznak.Dakle, vrijedi:</p><p>(2)SII II =</p></li><li><p>Nakon rjeavanja sistema jednadbi (1) i (2) i uvrtavanja numerikih vrijednosti, dobiva se:</p><p>)A)(5j5(II =</p><p>)A(5III =</p><p>Nakon to su odreene struje kontura moe se poeti s odreivanjem struja grana.</p><p>Sa sheme na slici se vidi da vrijedeslijedee relacije:</p><p>)A(5j5j55IIII III42 =+===</p><p>)A)(5j5(II I1 +==</p><p>)A(5III SII5 ===</p><p>Ranije je dobiveno:</p><p>)A(0I3 =</p></li><li><p>Za odreivanje struja I6 i I7 posluit e shema prikazana na slici.</p><p>Napon izmeu vorova 1 i 2 dat je relacijom:</p><p>)V)(20j20(0IC1jRIU 52412 +=+</p><p>=</p><p>Traene struje odreuju se prema izrazima:</p><p>)A)(5j5(Lj</p><p>UI</p><p>2</p><p>126 ==</p><p>)A)(5j5(CjU</p><p>Cj1</p><p>UI 12</p><p>127 +==</p><p>=</p><p>ZADATAK 3</p></li></ul>

Recommended

View more >