13\. DOPUNSKA i DODATNA NASTAVA

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • DOPUNSKA i DODATNA NASTAVA MATEMATIKE

 • realiziraju se uz redovnu nastavupo 1 sat tjedno (max 35 sati godinje)ulazi u normu uitelja; planira se u rasporedu satipotrebno ih je tjedno planirati

 • DOPUNSKA NASTAVA sredstvo pedagoke intervencije u situacijama u kojima se postupcima redovne nastave ne moe postii zadovoljavajue rezultate jednog dijela uenika. organizira se za uenike koji u redovnoj nastavi tee svladavaju dijelove propisanog programa, pa im je potrebna dopunska pomo Cilj joj je nadoknaditi gubitke u znanju ili vjetinama, te tako osposobiti uenika za uspjeno uenje matematike.

 • RAZLOZI POSTOJANJA Praznine koje se pokazuju u redovnoj nastavi onemoguuju ueniku daljnje napredovanje, pa se popunjavaju povremenom dopunskom nastavom. Problemi uenika koji trebaju dopunsku nastavu veoma su razliiti: psiho-motorike smetnje, dulji izostanci s nastave, problemi emotivne prirode, neadekvatni uvjeti uenja kod kue, Dopunska je nastava potrebna i uenicima koji nemaju potrebno samopouzdanje ili nisu dovoljno motivirani za rad na matematici.

 • ORGANIZACIJA Organizira se prema potrebi, a koliko e trajati i koji e uenici biti ukljueni varira tijekom godine. Uenik moe biti ukljuen u dopunsku nastavu jednokratno, kroz dulji vremenski period ili povremeno. Program redovne nastave ujedno je i program dopunske.

 • PRIPREMA DOPUNSKE NASTAVEIdentifikacija uenika kojima je pomo potrebna i postavljanje dijagnoze (poblie ispitivanje uenikovih potekoa i traenje uzroka njihove pojave).Identificiranje matematikih sadraja koje uenik nije usvojio.Izrada programa za svakog uenika ukljuenog u dopunsku nastavu u pismenoj formi.Praenje i kontroliranje daljnjeg uenikovog napretka u dopunskoj i redovnoj nastavi

 • SAT DOPUNSKE NASTAVESvaki sat dopunske nastave mora biti maksimalno organiziran, to znai da za svakog uenika (ili skupinu uenika) treba odrediti ciljeve i zadatke, sadraj po etapama, odabrati odgovarajue metode i oblike rada, nastavna sredstva i slino. Glavni oblik rada u dopunskoj nastavi je individualni rad .

 • RAZLOZI NEUSPJEHA DOPUNSKE NASTAVE MATEMATIKENedovoljan broj sati u kojem se realizira (1 sat tjedno). Kratkoa trajanja (45 minuta), te relativno veliki vremenski razmak meu satovima (tjedan dana). Stabiliziran i akumuliran obrazovni manjak u matematici vrlo je otporan, te se samo dugotrajnim i permanentnim utjecajima moe odstraniti.Nepravilna organizacija dopunske nastave zbog didaktike, metodike i psiholoke nespremnosti uitelja (npr. uitelj radi frontalno sa svim uenicima, umjesto da radi individualno i individualizirano).

 • Kada se identificiraju uenici za dopunsku nastavu, ne trai se uzrok potekoa. uenikove su potekoe ponekad uzrokovane nekim psiholokim problemima, a za to uitelji nisu dovoljno educirani. Kada potreba za dopunskom nastavom prestane, ne prati se dovoljno daljnji napredak uenika u redovnoj nastavi sve dok se problemi ponovo ozbiljnije ne akumuliraju.

 • esto se dogaa da uitelji dopunsku nastavu pretvaraju u mehaniki produetak redovne nastave ("nee mu koditi jo vjebanja i ponavljanja), pa dopunska nastava postaje dodatni prostor za vjebanje istih sadraja kao u redovnoj nastavi. esta pojava je da uitelj ueniku pojanjava matematike sadraje na istim primjerima i na isti nain kao to je to radio u redovnoj nastavi

  POGRENI PRISTUP

 • UKLJUIVANJE RODITELJANeuspjeh uenika u nastavi matematike uspjeno se moe suzbijati samo permanentnim i sistematinim nadoknaivanjem deficita.Roditeljeva ukljuenost u uenikovo obrazovanje bitan je imbenik uenikova uspjeha i napredovanja. Poeljno je ukljuiti i roditelje u dopunski rad s djetetom, na nain da se roditelju daju tone upute to i na koji nain da s djetetom kui radi.

 • TO MOE RODITELJ?Pomoi djetetu oko domae zadae, to ne znai rijeiti je umjesto njih, ve mu pomoi postavljanjem pitanja koja vode do rjeenja. Pomoi djetetu da izgradi samopouzdanje, te ohrabriti njihovo matematiko miljenje i komunikaciju. Izuzetno je vano da roditelj bude zainteresiran za djetetove rezultate i da s njime razgovara o tome to je u koli radio i nauio. pomoi djetetu da stvori pozitivan odnos prema matematici, jer roditeljski stavovi utjeu na vanost koju e uenik pridavati uenju matematike. Stoga je vano da roditelj ne koristi izjave poput "ni meni nije ila", "nisam volio matematiku", "matematika je teka", i sl.

 • Pomoi djetetu da se organizira, na nain da mu se osigura mjesto za uenje, da su mu svi potrebni materijali pri ruci. Djelotvorna organizacija i uredna biljenica olakat e rad u matematici i sprijeiti nepotrebne gubitke vremena i koncentracije. Poticati djecu da rade redovito i da posao obave na vrijeme, a ne da se nesvladani matematiki sadraji akumuliraju.Dobro je poticati dijete da ui uz prijatelja jer se tako potie matematika konverzacija, a ideje se kristaliziraju u meusobnom prenoenju.

 • Matematika je svuda oko nas, i roditelj moe to isticati djetetu kad god je mogue. Neki lanci iz novina u kojima se pojavljuju aritmetiki ili geometrijski pojmovi takoer mogu biti sredstvo poticanja matematike radoznalosti i razgovora s djetetom.Roditelj se moe igrati s djetetom matematikih igara. Danas postoje i razni softweari za uenje matematike koji mogu djetetu pomoi.

 • DODATNA NASTAVA MATEMATIKE

 • poseban oblik nastave organiziran za uenike koji su savladali program matematike u redovnoj nastavi i pokazuju izriite sklonosti i interese za matematikuomoguuje svakom ueniku da se potpunije razvije prema individualnim sklonostima i interesima

 • znatno liberalniji (raznovrsniji) oblik nastave od redovne, a ostvaruje se prema objektivnim mogunostima kole i izraenom zanimanju uenika realiziraju je uitelj/ica (danog razreda ili neki drugi), a ponekad i predmetni nastavnik.

 • Dodatna nastava mora uenike zainteresirati i dodatno motivirati za uenje matematike. Zabavna je matematika mnoge potakla da se zainteresiraju i trajno veu uz matematikuUpravo stoga je vano da se u dodatnu nastavu matematike, uz darovite uenike ukljue i svi uenici koji su za nju zainteresirani, bez obzira na njihove objektivne (trenutne) mogunosti.

 • DAROVITI UENICIu dodatnu nastavu su esto ukljueni uenici koji iskazuju poseban talent za matematiku daroviti uenicisuradnja s psihologomOni se najee razlikuju prema brzini kojom ue, dubini razumijevanja i primjene te zanimanjem za matematiku

 • imaju potrebu za nastavom drugaijom od veine uenika u razredu i to kako u opsegu i dubini sadraja, tako i u metodikom pristupu uitelja. Uistinu daroviti uenici su rijetki i pojavljuju se u svim sredinama, a izuzetno su vani kao nositelji razvoja zemljeUprosjeivanje darovitih uenika dovodi do gubitka njihova interesa, motivacije za rad, dosade i zapostavljanja obaveza, problema koncentracije i socijalnog uklapanja i sl.

 • Darovita djeca esto imaju problema s urednosti, socijalnim kontaktima, nezainteresiranost u drugim podrujima-predmetima, disciplinom, osobnou i sl.Tretman matematiki darovitih uenika nije zadovoljavajui, a njihove se potrebe ne mogu zadovoljiti iskljuivo dodatnom nastavom

 • ESTE PREDRASUDEdaroviti su uenici toliko pametni da se mogu brinuti sami o sebi,daroviti su uenici izvrsni u svim predmetima,nadareni su uenici slinog ponaanja.

 • MATEMATIKA NATJECANJAHrvatsko matematiko drutvo, u suradnji s Ministarstvom organizira natjecanja iz matematike za uenike od etvrtog razreda osnovne kole do etvrtog razreda srednje kole. Natjecanja se organiziraju na etiri razine.

 • KOLSKA NATJECANJA:Svaka kola, za svoje zainteresirane uenike, organizira kolsko natjecanje iz matematike. Ono se provodi prema zadacima koje sastavljaju uitelji pojedine kole, a u pravilu se odrava poetkom drugog polugodita. Najbolje plasirani uenici odlaze na Opinsko / gradsko natjecanje.

 • OPINSKA / GRADSKA NATJECANJA:Odravaju se poetkom oujka, po jedinstvenim kriterijima i jedinstvenim zadacima za svaku kategoriju natjecatelja. Zadatke za ovu razinu natjecanja sastavljaju lanovi dravnog povjerenstva za matematika natjecanja. Najbolje plasirane uenike poziva se na upanijsko natjecanje.

 • UPANIJSKA NATJECANJA:upanijska se natjecanja odvijaju poetkom travnja, po jedinstvenim kriterijima za cijelu Republiku Hrvatsku. Pozvani uenici se natjeu u rjeavanju problemskih zadataka koje je pripremilo Dravno povjerenstvo. upanijski odbori i komisije provode natjecanja prema dobivenim uputama, a sve izvjetaje dostavljaju Dravnom povjerenstvu.

 • REGIONALNA NATJECANJA:Najuspjeniji uenici etvrtih, petih i estih razreda osnovnih kola na upanijskim natjecanjima pozivaju se na regionalna natjecanja. Regionalna se natjecanja odravaju za etiri podruja u Republici Hrvatskoj: Osjeku, Rijeku, Splitsku i Zagrebaku regiju.

 • DRAVNO NATJECANJE:Najuspjeniji uenici sedmih i osmih razreda osnovne kole, te svih razreda srednje kole pozivaju se na Dravno natjecanje. Na Dravnom se natjecanju odreuje i esterolana ekipa za sudjelovanje na Meunarodnoj matematikoj olimpijadi.

 • "KLOKANI BEZ GRANICA"Udruga "Klokani bez granica" meunarodnog je karaktera i okuplja predstavnike velikog broja Europskih zemalja. Njezin je cilj popularizirati matematiku i omoguiti irenje osnovne matematike kulture. Glavna joj je zadaa organizacija igre - natjecanja "Matematiki klokan" koja popularizira matematiku meu mladima. Namjera je motivirati uenike da se bave matematikom izvan redovitih kolskih programa.

 • Motto igre - natjecanja "Matematiki klokan" je: bez selekcije, eliminacije i finala. Natjecanje se organizira svake godine u oujku, istoga dana, u isto vrijeme, u svim zemljama sudionicama. Sastoji se od 24 zadatka za najmlae sudionike (Ecoliers), odnosno 30 zadataka za ostale. Zadaci su raznovrsni i poredani od lakih prema teima.

Recommended

View more >