ŠKOLSKI KURIKULUM - obrtnicka-skola- . DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA 36 Dodatna nastava iz Hrvatskog jezika 37 ... IV. Uključiti roditelje i učenike u aktivnosti i događaje škole

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of ŠKOLSKI KURIKULUM - obrtnicka-skola- . DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA 36 Dodatna nastava iz Hrvatskog...

 • KOLSKI KURIKULUM za kolsku godinu 2017./2018.

  Poega, rujan 2017.

 • kolski kurikulum Obrtnike kole, Poega

  2

  SADRAJ:

  Sadraj 2

  I. UVOD 5

  1. kolski kurikulum i razvojni plan 5

  2. Pojanjenje pojmova 5

  3. Povjerenstvo za kvalitetu 6

  4. Plan i realizacija projekta Samovrjednovanje kole 7

  II. RAZVOJNI PLAN KOLE 9

  1. Misija kole 9

  2. Vizija kole 9

  3. Prednosti i nedostatci kole 9

  3.1. Prednosti kole (jake strane kole) 9

  3.2. Analiza kljunih nedostataka koje treba otkloniti 10

  3.3. Prijedlog ocjena prioritetnih podruja 12

  3.4. Utvreni prioritetni projekti za trogodinje razdoblje 2015.-2018. 13

  3.5. Prioritetni projekti za 2017./18. 15

  3.6. Godinji plan unaprjeenja kljunih nedostataka po prioritetnim podrujima 18

  3.7. KREDA / SWOT analiza za sva prioritetna podruja 32

  III. DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA 36

  Dodatna nastava iz Hrvatskog jezika 37

  Dodatna nastava iz Fizike 38

  Dodatna nastava iz Matematike 39

  Dodatna nastava iz Engleskog jezika 40

  Dodatna nastava iz TZK 42

  Dodatna nastava za dravno natjecanje iz tekstila 43

  Dodatna nastava za dravno natjecanje iz obrade drva 44

  Dodatna nastava za dravno natjecanje iz graditeljstva 45

  Dopunska nastava iz Hrvatskog jezika 48

  IV. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 49

  Knjinino-vjeronauna skupina 50

  Priprema za vjeronaunu olimpijadu 51

  Lidrano i Kazlado 52

  Manekenska grupa 53

  Prednatjecanje za Gastro 54

  Priprema za natjecanje KUP 54

  Barmen junior 55

  Eko grupa 55

  Somelijeri 56

  Poslovni klub 56

  Dravno natjecanje graditeljstvo, Raunalstvo (AutoCad) 57

  Dravno natjecanje tekstil, disciplina: modni tehniar 57

  Volontersko kreativni klub 58

 • kolski kurikulum Obrtnike kole, Poega

  3

  V. IZLETI I EKSKURZIJE (poludnevni, jednodnevni i viednevni), IZVANUIONIKA (TERENSKA) NASTAVA

  59

  Izleti i ekskurzije SA Hrvatskog i stranog jezika 63

  Izleti i ekskurzije SA Drutvene grupe predmeta 64

  Izleti i ekskurzije SA Prirodne grupe predmeta 66

  Izleti i ekskurzije SA ugostiteljstva 67

  Izleti i ekskurzije SA obrade drva 75

  Izleti i ekskurzije SA graditeljstva 77

  Izleti i ekskurzije SA tekstila 81

  Maturalne ekskurzije 86

  Struni izlet za Dan uitelja 89

  VI. SAMOVRJEDNOVANJE KOLE -ISTRAIVANJA I PROJEKTI ZA OTKLANJANJE KLJUNIH NEDOSTATAKA

  90

  I. Poboljati uspjeh uenika 95

  II. Poboljati materijalne uvjete 96

  III. Poboljati opu kulturu i disciplinu uenika 97

  IV. Ukljuiti roditelje i uenike u aktivnosti i dogaaje kole 98

  V. Poboljati opu kulturu i disciplinu nastavnika 99

  VI. Polaznici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 100

  VII. KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI (zdravstveni i graanski odgoj i obrazovanje) I PEDAGOKI PROJEKTI KOLE

  96

  KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI 101

  Plan suradnje gradskog muzeja i kola 104

  Plan suradnje Gradske knjinice i itaonice, Poega i kola 105

  Plan suradnje Parka prirode Papuk i kola 106

  PEDAGOKI PROJEKTI KOLE 107

  Planiranje i programiranje rada prema Bloomovoj taksonomiji 107

  Kolegijalno opaanje 108

  Odgojno-obrazovni tretman produenog strunog postupka 111

  Samovrjednovanje kole 113

  Graanski odgoj i obrazovanje 114

  Narodi i obiaji SA HJ i SJ 115

  ,,CROATICA ZA MLADE- kulturno-umjetnike radionice za mlade u srednjim kolama - SA HJ 116

  Volonterstvo SA DiPGP 117

  Sudjelovanje u javnim dogaanjima lokalnih sredina SA T 118

  Izrada i prodaja boinih jaslica SA OD 119

  Energetska uinkovitost SA G 120

  Zdrava prehrana SA U 121

  Elektroniko nasilje 122

  Socijalne vjetine feat nepoeljno ponaanje 123 Projekt- obiljeavanje Meunarodnog dana tolerancije, Meunarodnog dana migranata i Meunarodnog dana ena 124

  Tjedan cjeloivotnog uenja 125

  VIII. JAVNA I KULTURNA DJELATNOST KOLE I OBILJEAVANJE ZNAAJNIH DATUMA 126

  Obiljeavanje znaajnih datuma 129

  Olimpijski dan 129

  Domovinski i zaviajni odgoj 130

  Dan zahvalnosti za plodove zemlje 130

  Europski dan jezika, Boi, Uskrs 131

 • kolski kurikulum Obrtnike kole, Poega

  4

  Sveti Nikola 132

  Ukraavanje hola i prostora kole 133

  Obiljeavanje znaajnih datuma kole/Povijest 134

  Sveana podjela svjedodbi i oprotaj s uenicima zavrnih razreda 135

  IX. NATJECANJA 136

  kolska natjecanja 137

  Sportska natjecanja i susreti 138

  Dravna natjecanja 139

  Lidrano 140

  Natjecanja Hrvatski jezik 141

  Natjecanja - Engleski jezik 142

  Vjeronauna olimpijada 143

  kolsko i dravno natjecanje "Dani odjee" (Tekstil) 144

  X. PROFESIONALNO INFORMIRANJE 145

  XI. ZDRAVSTVENA, SOCIJALNA I EKOLOKA ZATITA UENIKA 146

  XII. UENICI S POSEBNIM POTREBAMA 148

  XIII. ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA 148

  XIV. IZVEDBENI PLANOVI DODATNE, DOPUNSKE NASTAVE I IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI 149

  IZVEDBENI PLANOVI - DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA 149

  HRVATSKI JEZIK dodatna nastava za dravnu maturu 149

  FIZIKA dodatna nastava za dravnu maturu 150

  MATEMATIKA dodatna nastava za dravnu maturu 151

  ENGLESKI JEZIK dodatna nastava za dravnu maturu 153

  TZK dodatna nastava za natjecanje 155

  DRAVNO NATJECANJE - TEKSTIL 156

  DRAVNO NATJECANJE OBRADA DRVA 158

  DRAVNO NATJECANJE - GRADITELJSTVO 160

  DOPUNSKA NASTAVA ZA uenicu 1.a 163

  IZVEDBENI PLANOVI IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 164

  INA KNJININO-VJERONAUNA SKUPINA 164

  INA - VJERONAUNA OLIMPIJADA 165

  INA - LIDRANO 166

  INA - KAZLADO 166

  INA PRIPREME ZA NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA 167

  INA MANEKENSKA GRUPA 168

  INA - GASTRO 169

  INA KUP UGOSTITELJA 169

  INA BARMEN JUNIOR 170

  INA POSLOVNI KLUB IZRADA POSLOVNIH PLANOVA 170

  INA - SOMELIJERI 171

  INA EKO GRUPA 171

  INA DRAVNO NATJECANJE GRADITELJSTVO 172

  INA DRAVNO NATJECANJE TEKSTIL 173

  VOLONTERSKO KREATIVNI KLUB 174

  XV. RASPORED KONZULTACIJA S NASTAVNICIMA 174

 • kolski kurikulum Obrtnike kole, Poega

  5

  I. UVOD Na temelju lanka 26. i 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (u daljnjem tekstu Zakon) NN broj 87. od 25. srpnja 2008. svaka je kola duna izraditi kolski kurikulum.

  1. kolski kurikulum i razvojni plan Iz Zakona bitnosti o kolskom kurikulumu: lanak 28. (1) kola radi na temelju kolskog kurikuluma i godinjeg plana i programa rada. (2) kolski kurikulum utvruje dugoroni i kratkoroni plan i program kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. (4) kolskim kurikulumom se utvruje: - aktivnost, program i/ili projekt - ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta - namjena aktivnosti, programa i/ili projekta - nositelj aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost - nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta - vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta - okvirni trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta - nain njegova praenja

  2. Pojanjenje pojmova (samovrjednovanje kole, razvojni plan, kolski kurikulum, godinji plan i program kole,

  povjerenstvo za kvalitetu)

  Svaka ustanova, pa tako i kola, ako eli napredovati i razvijati se, treba nauiti procjenjivati svoje uspjene i neuspjene strane sama treba nauiti ocjenjivati svoj rad na temelju argumenata i dokaza. Dakle, samovrjednovanje je kad sudionici ustanove (u koli su to uenici, nastavnici i roditelji) procjenjuju to rade uspjeno, a to bi trebali popraviti da budu jo uspjeniji.

  Sve strukovne kole u Hrvatskoj dune su od kolske godine 2012./13. raditi samovrjednovanje - utvrditi nedostatke i planirati kako e te nedostatke otkloniti.

  O izvrenom samovrjednovanju i planu otklanjanja nedostataka kola je duna izvijestiti Agenciju za strukovno obrazovanje preko elektronskog izvjea.

  Samovrjednovanje je usredotoeno na raspravu o unapreivanju kvalitete i uinkovitosti uenja i pouavanja.

  Sredinje pitanje samovrjednovanja: Kako u naoj koli pruati jo bolju podrku uenicima u njihovom uenju i osobnom razvoju?

  kolski razvojni plan i kolski kurikulum uvjetovani su provedbom samoanalize, odnosno samovrjednovanjem pojedine kole, a slue kao vodi za ostvarivanje eljenih ciljeva, kao sredstvo za planiranje razvoja te kao mjera dinamike razvoja kole.

 • kolski kurikulum Obrtnike kole, Poega

  6

  kolski razvojni plan (dugoroni plan) se definira nakon detaljne samoanalize i odreivanja razvojnih prioriteta za najmanje 3 godine. To je dokument u kojem kola utvruje svoju viziju razvoja, utvruje prednosti i nedostatke. Iz tog razvojnog plana svake kolske godine kola izrauje dokument koji se zove kolski kurikulum.

  kolski kurikulum (kratkoroni plan) je jednogodinji dokument u kojem se planiraju aktivnosti i projekti koji imaju za cilj otklanjati uoene nedostatke kole u tekuoj kolskoj godini, a prua jasan i lako razumljiv saetak ciljeva i aktivnosti koje valja poduzimati, sadri kratkoronu (jednogodinju) strategiju unapreivanja kvalitete.

  Razvojni plan kole i kolski kurikulum objavljen je na naoj mrenoj stranici:

  http://obrtnicka-skola-pozega.hr/skola/pravilnici.html

  Godinji plan i program rada kole je jednogodinji dokument kole u kojem su podatci znaajni za rad kole, planiraju se svi poslovi kole kao npr. podatci o uenicima (broj razrednih odjela, broj uenika, razrednici); podatci o radnicima kole (imena, zanimanje, raspored rada nastavnika); vrijeme zavrnih i

Recommended

View more >