of 484 /484
Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România MARIN TONIA JACOUES POTDEVIN Elemente de DOCTRINĂ SI DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE Editura CECCAR, Bucureşti,2008

Doctrina Si Deontologie

Embed Size (px)

Text of Doctrina Si Deontologie

Page 1: Doctrina Si Deontologie

Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România

MARIN TONIA • JACOUES POTDEVIN

Elemente de

DOCTRINĂ SI DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

Editura CECCAR, Bucureşti,2008

Page 2: Doctrina Si Deontologie

Marin TOMA - autor

Jacques POTDEVIN - coautor la Partea A, capitolele II, III

Editor: Editura CECCAR

Intrarea Pielari nr. 1, sector 4 Bucureşti

Tel.: 021/330.88.69 / 70 / 71

Fax: 021/330.88.88

E-mail: [email protected]

Redactori: Nadia MARINESCU

Alina Mihaela MÎNDRU

www.ceccar.ro

Tipărit: Tipografia EVEREST

Tel.: 021/433.07.01 / 02 / 03

Descrierea CSP a Bibliotecii Naţionale a României

TOMA, MARIN Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei

contabile / Marin Toma, Jacques Potdevin -Bucureşti: Editura CECCAR, 2008

Bibliogr.

ISBN 978-973-8414-53-2

I. Potdevin, Jacques

Page 3: Doctrina Si Deontologie

Cuprins

Din partea autorilor .............................................................. 7

Partea A Tezele

fundamentale ale profesiei contabile

Capitolul L Introducere ..................................................... 10

Capitolul II. Profesia contabilă: concept, structură, rol şi mod de reglementare ........................... .......... 16

1. Concept şi structură................................... 16

2. Profesia contabilă - o profesie

reglementată .......................................... 32

3. Rolul profesiei contabile ............................41

4. Profesia contabilă între reglementare şi

interesul public ..........................................44

Capitolul III. Organizarea profesiei contabile .......................47

1. Modalităţi de organizare a profesiei

contabile la nivel naţional ..........................47

2. Criterii de recunoaştere a unui qrganism

al profesiei contabile .................................49

3. Organizarea profesiei contabile la nivel

global ........................................................50

4. înfiinţarea unui organism profesional

de contabilitate ......................................... 56

4. l. Rolul si responsabilităţile unui

organism profesional de contabilitate.... 84

4.2. Educaţia şi examinările membrilor ..... 98

4.3. Dezvoltarea capacităţii organismului

profesional .......................................106

Page 4: Doctrina Si Deontologie

Capitolul IV. Standardele internaţionale ale profesiei

contabile ...................................................... 112

1. Standardele Internaţionale de Educaţie .... 112

2. Standardele Internaţionale de Calitate ......114

3. Standardele Internaţionale de Etică ......... 117 4. Standardele Internaţionale de

Contabilitate ........................................... 118

5. Standardele Internaţionale de Audit ........ 118

Partea B Etica în profesia

contabilă

Capitolul I. Etica în profesie - elemente conceptuale ...... 122

1. Etica în general; etica profesională .......... 122

2. Necesitatea unui cod etic al profesiei

contabile ................................................. 124

3. Codul etic IFAC: rol, structură ................ 125

Capitolul II. Principiile etice fundamentale ale profesiei

contabile ..................................................... 128

1. Integritatea ............................................. 128

2. Obiectivitatea ........................................... 128

3.i Competenţa profesională şi prudenţa ...... 130

4. Confidenţialitatea ................................... 131 5. Profesionalismul ..................................... 134

6. Respectarea standardelor şi normelor

profesionale ............................................ 134

7. Independenţa .......................................... 135

Capitolul III. Obligaţiile organismelor profesionale ........... 139

întrebări recapitulative din Părţile A şi B........................ 141

Page 5: Doctrina Si Deontologie

Partea C

Organizarea şi exercitarea profesiei contabile

în România

Capitolul I. O profesie tradiţional liberală ....................... 146

Capitolul II. O profesie contabilă bine organizată ............. 149

1. O rapidă recunoaştere naţională şi

internaţională .......................................... 149

2. Standarde profesionale de nivel înalt ....... 152

3. Activitatea internaţională......................... 154

Capitolul III. O profesie excesiv reglementată ................... 158

Capitolul IV. Profesia de expert contabil şi de contabil

autorizat din România în întrebări şi

răspunsuri .................................................... 159

Anexe: Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind

organizarea activităţii de expertiză contabilă

şi a contabililor autorizaţi ............................. 232

Regulamentul de organizare si funcţionare a

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor

Autorizaţi din România ................................ 255

Codul etic naţional al profesioniştilor contabili

din România ................................................ 311

Bibliografie ....................................................................... 489

Page 6: Doctrina Si Deontologie

Din partea autorilor

De ce o astfel de lucrare? Deşi profesia contabilă se distinge de alte profesii

prin asumarea unei responsabilităţi faţă de public, preocupările legislative^de

regulă, neglijează_sau trec pe un plan secundar factorul uman, respectiv

profesionistul contabil, atunci când se abordează aspecte legate de contabilitate,

fiscalitate şi alte activităţi pentru realizarea cărora sunt necesare cunoştinţe în

domeniul contabilităţii

Programele de educaţie în domeniul contabilităţii trebuie să asigure

formarea de profesionişti contabili cu o structură a valorilor profesionale, eticii şi

atitudinilor necesară pentru exercitarea raţionamentului profesional şi pentru

acţionarea într-o manieră etică, fapt care este în interesul societăţii şi al profesiei;

ele trebuie să asigure convingeri viitorilor profesionişti contabili despre rolul lor

la nivelul unei entităţi pentru dezvoltarea economiei naţionale sau a economiei

mondiale; ele trebuie să furnizeze viitorilor profesionişti contabili cunoştinţe

despre modul lor de organizare în activitatea practică. Toate acestea constituie

cerinţe ale Standardului Internaţional de Educaţie (IES) nr. 4 emis de IFAC.

O cercetare de aproape trei ani. Cu o bogată activitate în diferite organisme

internaţionale şi regionale, autorii au avut posibilitatea să studieze modul de

organizare şi exercitare a profesiei contabile în diferite ţări şi la nivel regional,

sintetizând şi reţinând ca teze şi principii fundamentale pe acelea care

caracterizează profesia contabilă şi sunt concordante sau convergente cu cele

recomandate la nivel global.

Structura lucrării. Rezultatele cercetării au fost sintetizate în elemente

privind doctrina profesiei contabile, elemente privind deontologia în profesia

contabilă, precum şi modul în care este organizată şi se exercită profesia

contabilă în România, în legătură cu aspectele doctrinare, constatarea centrală se

referă la caracterul de întreg al unei profesii formate din multe activităţi.

Page 7: Doctrina Si Deontologie

Profesia contabilă este o profesie cu un câmp larg de acţiune şi cu multe

specializări diferite. Profesioniştii contabili lucrează independent, atât în firme

(mari sau mici), cât şi individual; ei lucrează ca angajaţi în organisme şi

instituţii publice sau private, în organisme non-profit sau în educaţie, unde

pot avea roluri diferite. Profesia contabilă include şi consultanţi în domenii

variate şi numeroase legate de administraţia publică sau afaceri, cum ar fi

management, fiscalitate, sisteme informaţionale, finanţe corporative,

supravegherea întreprinderilor şi multe altele. Chiar dacă în anumite organisme

profesionale membrii sunt specializaţi pe una sau pe foarte puţine dintre

aceste specializări, profesia contabilă în ansamblul ei le include pe toate,

constituindu-se într-un tot unitar.

Diversitatea activităţilor care formează profesia contabilă este o realitate

foarte importantă pe care nimeni nu ar trebui să o neglijeze, sublinia

preşedintele IFAC la întâlnirea cu preşedinţii organismelor profesionale

membre ale Federaţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE) din 31 mai

2007 de la Londra.

Destinatarii lucrării. Lucrarea este destinată candidaţilor la examenele de

acces la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, studenţilor din

învăţământul universitar de profil, precum şi profesioniştilor contabili.

Prezentând în anexe şi reglementările de bază ale profesiei, lucrarea poate

constitui un instrument practic al profesionistului contabil liber sau angajat,

indiferent de experienţa sa.

Autorii mulţumesc anticipat tuturor celor care vor binevoi să le

adreseze observaţiile şi opiniile lor; mulţumesc totodată Editurii CECCAR şi

doamnei Nadia Marinescu pentru asistenţa editorială dată lucrării, acurateţea

punerii în pagină şi exigenţa în transpunerea textului.

Marin Tonta, Jacques

Potdevin

Page 8: Doctrina Si Deontologie

PARTEA A

Tezele fundamentale ale

profesiei contabile

Page 9: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL I

Introducere

în cadrul standardelor internaţionale de educaţie pentru obţinerea şi menţinerea competenţelor profesioniştilor contabili, un loc important îl au cunoştinţele de natură doctrinară şi deontologică; profesia contabilă distingându-se de alte profesii prin asumarea unei responsabilităţi faţă de public, este firesc ca îndeplinirea acestei misiuni să fie asumată de toţi profesioniştii contabili în cunoştinţă de cauză, ceea ce presupune ca aceştia:

- să fie conştienţi de rolul pe care profesia contabilă îl are pentru dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale si pentru apărarea interesului public;

- să fie convinşi de rolul social pe care îl au atât la nivelul unei entităţi, cât şi la nivel naţional;

- să înţeleagă că munca lor şi profesia contabilă în ansamblu nu pot fi recunoscute si apreciate decât dacă satisfactrei deziderate devenite comandamente fundamentale ale profesiei: educaţie, etică şi calitate;

- să cunoască modul de organizare a profesiei contabile, respectiv modul în care se pot înfiinţa şi pot funcţiona organismele profesionale;

- să înţeleagă semnificaţia şi importanţa unor termeni-cheie pentru profesia contabilă dacă se doreşte a deveni o profesie de top în economia şi societatea românească: unitatea (unitatea profesiei contabile, unitatea membrilor organismului profesional si unitatea tuturor profesioniştilor contabili indiferent de statut) şi unicitatea profesiei contabile;

10

Page 10: Doctrina Si Deontologie

- să fi absolvit într-un stat membru cel mai înalt nivel de pregătire şi experienţă cerut de activitatea de profesionist contabil în acea ţară şi care, cel puţin, întruneşte nivelul de calificare al Directivei a VUI-a, şi datorită căruia, odată autorizaţi, pot desfăşura fără restricţii auditul statutar al tuturor entităţilor care sunt supuse auditului.

Profesia de „contabil", conform definiţiei de mai sus, este o profesie reglementată în toate statele membre din Uniunea Europeană. Pentru a obţine accesul la această profesie, este necesar să fii autorizat de autorităţile competente din statul membru. Autorizarea unui profesionist este indicată prin includerea sa pe o listă a celor autorizaţi să exercite activitatea sau activităţile rezervate profesiei.

Pentru a fi autorizat, este necesar să se obţină o calitate profesională, de la o autoritate competentă dintr-un stat membru, desemnată în conformitate cu prevederile legislative, de reglementare sau statutare ale acelui stat, şi de a întruni orice alte condiţii legate de autorizare, cum ar fi buna practică, în cazul entităţilor juridice, condiţiile legate de controlul capitalului şi al organismului de control au fost şi ele îndeplinite în cazul autorizării.

Există două abordări ale calificărilor profesionale pentru contabili la nivel european:

- sistemul de calificare a pregătirii; şi

- sistemul de calificare funcţională.

Calificarea pregătirii indică faptul că deţinătorul a terminat un anumit curs de educaţie şi pregătire. Calificările pregătirii, care sunt cunoscute pe larg publicului, asigură accesul la o serie largă de activităţi, adesea fără solicitarea de a deţine o calificare funcţională suplimentară. Deţinerea calificării pregătirii este un element esenţial în obţinerea calificării funcţionale, dacă aceasta este necesară, în toate statele membre în care există calificarea funcţională, această calitate se obţine în general ca un al doilea stagiu pentru deţinerea calificării pregătirii.

11

Page 11: Doctrina Si Deontologie

Termenul calificare funcţională denotă o calificare profesională care permite deţinătorului să exercite îndatoririle specifice la care numai această calificare permite accesul. Deţinătorul acestei calificări poate de obicei să practice numai unica funcţie la

care calificarea îi permite accesul şi uneori la câteva activităţi conexe, excluzând orice alte activităţi. Legătura strânsă dintre funcţie si calificare înseamnă în general că funcţia poate fi îndeplinită numai de către cei care au calificarea. Acolo unde există o calificare funcţională pentru o anumită activitate, aceasta este în mod necesar unică. Totuşi, o calificare funcţională nu este de obicei incompatibilă cu deţinerea altor calificări profesionale care pot asigura deţinătorului accesul la un domeniu mai larg de activităţi.

Coexistenţa calificării de pregătire si a celei funcţionale poate prezenta dificultăţi în ceea ce priveşte recunoaşterea mutuală a echivalenţei dintre o calificare funcţională, care permite accesul la un domeniu restrâns de activitate, şi o calificare de pregătire, care asigură accesul la un domeniu mai larg de activitate, fiind greu de stabilit. Totuşi, această problemă nu trebuie trecută cu vederea, deoarece calificările funcţionale (cu unele

excepţii rare) se obţin în general conform condiţiei anterioare de deţinere a unei calificări de pregătire.

Calificările de pregătire, ca şi calificările funcţionale, sunt oferite iniţial persoanelor fizice, dar majoritatea statelor membre le oferă, prin extensie, firmelor profesionale compuse din cei care deţin calificarea în cauză.

Profesia contabilă are un domeniu foarte larg de activitate, dar şi unul care diferă în diferite state membre ale Uniunii Europene. Studiul din 1995 realizat de FEE, „Studiu al activităţilor profesioniştilor contabili din Europa", arată în mod clar acest lucru.

Sfera de activitate a contabilului acoperă auditul statutar, auditul în sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor şi achiziţiilor, auditul elementelor nemonetare ale companiilor, recuperarea corporativă, lichidări, insolvabilitate, expertiză juridică în

12

Page 12: Doctrina Si Deontologie

probleme contabile, consultanţă fiscală, reprezentare fiscală, consiliere în investiţii, consiliere juridică şi pregătirea documentelor juridice, precum şi, mai general, numeroase alte tipuri de consiliere, inclusiv, între altele, consiliere privind organizarea, strategia,

gestionarea, tehnologia informaţiei etc. Aceste activităţi nu sunt, desigur, toate reglementate în toate statele membre, adică

nu este necesar peste tot să se deţină o anumită calificare profesională pentru a le practica. Mai mult, chiar atunci când sunt reglementate, ele nu fac parte întotdeauna din sfera de activităţi rezervate numai profesiei contabile. Ele sunt uneori rezervate exclusiv profesiei contabile, alteori se împart cu alte profesii.

Cu toate acestea, în toate statele membre, în ciuda diferenţelor istorice, economice, juridice şi culturale, o serie de activităţi importante sunt rezervate, prin lege sau practică, profesiei contabile, care acoperă producerea şi validarea legală a datelor financiare ale com-paniei şi care includ cel puţin:

- auditul statutar al conturilor;

- contabilitatea;

- auditul fuziunilor şi achiziţiilor;

- auditul elementelor nemonetare cu referire la emiterile

de acţiuni.

în afară de aceste activităţi care sunt de obicei rezervate profesiei contabile, unele activităţi fac parte din sfera tradiţională a experienţei profesiei, chiar dacă se împart uneori cu alte profesii. Printre aceste activităţi se află, de exemplu, consilierea fiscală şi planificarea fiscală, precum şi activitatea legată de insolvabilitate.

Dacă examinăm diferenţele dintre ţări cu privire la activităţile în care profesioniştii contabili pot să se angajeze, observăm că există un mare număr de restricţii (de exemplu, în domeniul fiscalităţii) care nu derivă în niciun fel din lipsa competenţei cerute din partea profesioniştilor contabili sau a firmelor, ci ca urmare a

13

Page 13: Doctrina Si Deontologie

protecţiei si monopolurilor care au fost acordate altora. Aceste diferenţe au un impact direct

asupra pieţei unice, dat fiind că în unele state membre gazdă profesioniştilor contabili emigranţi

li se interzice practica în domenii în care au acces nelimitat în statele lor membre de origine.

Pentru a se menţine calitatea înaltă şi diversitatea serviciilor profesionale prestate, este esenţial

să se asigure că firmele profesionale sunt capabile să elaboreze cea mai largă serie posibilă de

competenţe şi de a atrage şi a reţine cele mai talentate persoane pentru a servi clienţii lor.

Aceasta este situaţia, şi nu una de protecţionism şi medii anticoncurenţiale, lucru care permite

satisfacerea interesului clientului, cât şi al publicului în general. Se garantează o gamă mai

largă de consultanţi profesionali, se încurajează inovaţia şi concurenţa şi se asigură ca

aptitudinile şi experienţa profesiei contabile să poată fi utilizate pentru a oferi asistenţă afacerilor

europene, în special întreprinderilor mici şi mijlocii.

în consecinţă, pentru a menţine calitatea ridicată a activităţii desfăşurate de profesie pentru întreprinderile din Uniunea Europeană - şi pentru a asigura că profesia europeană

poate fi competitivă şi poate exercita o influenţă la nivel internaţional, în lumina mişcărilor

spre o mai mare liberalizare a serviciilor profesionale din întreaga lume -, FEE recomandă ca

eventualele limitări privind aria de practică profesională care nu pot fi justificate

obiectiv prin motive de competenţă, integritate, independenţă şi obiectivitate să fie

eliminate.

în sfârşit, profesioniştii contabili, pentru a se cunoaşte şi a-şi cunoaşte foarte bine rolul,

trebuie să înţeleagă contextul socio-economic şi politic în care îşi desfăşoară activitatea.

O profesie liberă şi autonomă există acolo unde este libertate şi democraţie. Din această

cauză, rolul specialiştilor este inevitabil pentru a-şi explica ideile în mod liber şi pentru a oferi

autonomie profesiei tocmai pentru autoreglarea acestei profesii.

14

Page 14: Doctrina Si Deontologie

Pentru contabili, asigurarea împărţirii corecte a valorii adăugate, raportarea corectă a datelor financiare, comparabilă, sigură si capabilă să asigure distribuţia resurselor în mod egal, independenţa, libertatea, autonomia şi conducerea democratică reprezintă cerinţele inevitabile ale profesiei lor.

Asumându-şi riscul compensării, experţii contabili trebuie să îşi îndeplinească activităţile independent şi liber indiferent de modul în care le sunt constrânse, limitate si împiedicate libertatea, independenţa, autonomia şi conducerea democratică. Este necesar ca experţii contabili să-şi dezvolte şi să-şi menţină propria administrare prin păstrarea reputaţiei si onoarei profesionale pentru propriul lor respect de sine, propria încredere şi onoare, însă aceasta depăşeşte capacitatea contabililor individuali şi a firmelor de contabilitate. Principala sarcină care reiese din această situaţie aparţine organismelor profesionale care reflectă şi asigură capacitatea comună a membrilor profesiei şi solidaritatea profesiei.

Acest mod de acţiune şi acest gen de grijă sunt necesare pentru o activitate profesională democratică. Membrii profesiei care nu pretind libertatea profesională si activitatea profesională democratică ce stă la baza independenţei şi care nu încearcă să dezvolte acest mediu îşi pierd motivaţiile şi eficienţa socială. Din moment ce nu îşi pot păstra democraţia, independenţa şi autonomia profesiei, aceştia nu-si pot păstra nici drepturile profesionale şi nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale.

O caracteristică a profesiei contabile din România constă în faptul că vocea funcţionarilor publici în sistemul de reprezentare guvernamentală a profesiei este încă prea puternică; există situaţii semnificative de conflict de interese şi de incompatibilităţi, în special ale funcţionarilor publici, dar chiar şi ale oamenilor politici, în plus, în profesia contabilă există paralelisme instituţionale nejustificate; nu există o cultură a aplicării de standarde şi de bune practici contabile la nivel de firmă, ceea ce impune intensificarea dialogului multipartit pentru elaborarea de standarde contabile.

15

Page 15: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL II

Profesia contabilă: concept, structură, rol şi mod de

reglementare

1. Concept şi structură

Profesia contabilă este în mod curent definită ca totalitatea activităţilor (serviciilor) care presupun cunoştinţe în domeniul contabilităţii, a specialiştilor care le efectuează (prestează), precum şi organismele lor profesionale.

a) Activităţi/servicii componente

Profesia contabilă este o profesie cu o arie de activitate largă şi diversă, în toate statele membre UE, în pofida diferenţelor istorice, economice, juridice şi culturale, poate fi regăsit un cumul de activităţi, care sunt rezervate prin lege sau prin practica profesiei contabile, legate mai mult sau mai puţin de procesul de elaborare şi validare a informaţiilor financiare, contabile sau fiscale. Unele dintre aceste activităţi sunt de obicei rezervate exclusiv profesiei contabile şi formează o parte a domeniului tradiţional de activitate al acesteia, chiar dacă uneori aceste activităţi sunt „împărţite" cu alte profesii. Printre aceste activităţi se află, de exemplu, activitatea privind insolvenţa sau cea de asistenţă fiscală.

Pentru a menţine o înaltă calitate şi diversitate a serviciilor profesionale oferite este esenţială asigurarea faptului că firmele profesionale pot elabora cea mai largă gamă de competenţe posibilă şi sunt capabile să atragă şi să reţină persoanele cele mai talentate pentru a-şi servi clienţii; aceasta este calea ideală, şi nu protecţio-nismul şi mediul anticompetitiv, pentru a permite să fie servit atât

16

Page 16: Doctrina Si Deontologie

interesul clienţilor, cât şi al publicului în general; aceasta este calea pe care se încurajează inovaţia şi concurenţa şi se asigură faptul că experienţa şi aptitudinile profesiei contabile pot fi utilizate pe deplin pentru dezvoltarea economiei.

Lista principalelor activităţi/servicii care compun profesia contabilă şi o reprezentare grafică în funcţie de ponderea aproximativă a acestora se prezintă astfel:

Serviciul profesional:

1. Ţinerea contabilităţii;

2. Elaborarea, examinarea şi prezentarea situaţiilor financiare;

3. Audit statutar;

4. Alte lucrări de audit financiar-contabil;

5. Management financiar-contabil;

6. Servicii fiscale (consultanţă, consiliere şi asistenţă fiscală);

7. Servicii de studii şi consultanţă pentru crearea întreprinderilor;

8. Evaluări de întreprinderi şi titluri;

9. Alte servicii contabile şi paracontabile.

17

Expert contabil

Auditor statutar

Page 17: Doctrina Si Deontologie

Diversitatea profesiei este o realitate foarte importantă, chiar dacă în anumite organizaţii

profesionale membrii se ocupă în fapt de una singură sau de foarte puţine dintre aceste

activităţi.

Sfera de activitate a profesionistului contabil acoperă auditul statutar, auditul în sectorul

public, contabilitatea, auditul fuziunilor şi achiziţiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidări,

insolvabilitate, expertiză juridică, consultanţă, consiliere şi reprezentare fiscală, consiliere în

investiţii, alte tipuri de consiliere cum ar fi organizarea, strategia, gestionarea şi tehnologia

informaţiei etc.

Numai motive întemeiate de competenţă, integritate, independenţă si obiectivitate pot

limita aria de practică profesională a profesioniştilor contabili.

Activităţile componente ale profesiei contabile se pot organiza şi exercita:

- prin compartimente proprii;

- prin externalizare.

Dintre toate activităţile componente ale profesiei contabile numai auditul statutar este

în mod obligatoriu organizat şi exercitat ca activitate externă oricărei entităţi supuse unui

astfel de control.

Profesioniştii contabili se împart în funcţie de statutul juridic în:

- dependenţi, cu statut de angajaţi;

- independenţi sau liber-profesionişti contabili, furnizori

ai serviciilor componente ale profesiei contabile.

Din punct de vedere al modului de organizare a activităţii liber-profesionistilor contabili,

aceştia pot să-şi desfăşoare activitatea:

- individual;

- în forme asociative potrivit legislaţiei fiecărei jurisdicţii.

O parte din profesioniştii contabili îşi desfăşoară activitatea - în calitate de angajaţi sau

ca furnizori de servicii - în domeniul auditului intern şi controlului intern, activităţi

importante pentru o bună guvernare a întreprinderilor.

18

Page 18: Doctrina Si Deontologie

Sistemul de control intern cuprinde totalitatea dispozitivelor, procedurilor şi metodelor prin care responsabilii unei entităţi deţin controlul asupra activităţii de care răspund. Controlul intern este o stare, şi nu un compartiment administrativ funcţional al întreprinderii. Auditul intern este activitatea care are ca obiectiv verificarea existenţei, adaptabilităţii si modului de aplicare a dispozitivelor, procedurilor şi metodelor care formează sistemul de control intern al entităţii. Această activitate poate fi realizată printr-un compartiment distinct al entităţii sau externalizată prin profesionişti contabili independenţi.

Controlul intern al unei întreprinderi constituie un obiectiv al auditului intern şi un mijloc pentru realizarea obiectivului audi-tului statutar.

Alte servicii furnizate exclusiv de profesioniştii contabili sau partajate cu alte profesii sunt:

- resurse umane şi administrative: întocmirea statelor de plată, proceduri de control intern, relaţii cu instituţiile de securitate socială, asistenţă în litigiile legate de resursele umane, recrutare etc.;

- misiuni de consultanţă şi consiliere contabilă si fiscală;

- servicii financiare: evaluarea afacerilor, verificarea financiară prealabilă (investigare şi analiză), analiza investiţiilor, planificarea financiară, restructurarea datoriilor şi recapitalizarea, gestionarea portofoliului, controlul administrativ şi financiar, brokerajul etc.;

- servicii juridice: întocmirea documentelor juridice pentru persoane fizice, sprijin juridic şi administrativ pentru Adunarea generală, consiliere privind Legea companiilor etc.

b) Activitatea de audit; auditul statutar

Activitatea de audit statutar este, după toate aparenţele, componenta cea mai importantă a profesiei contabile, explicată prin

19

Page 19: Doctrina Si Deontologie

poziţia sa de „ultim apărător" al interesului public pe fluxul înregistrat de situaţiile financiare ale unei entităţi în drumul lor spre utilizatorii (consumatorii) finali, în activitatea curentă profesioniştii contabili folosesc un vocabular care este mai simplificat, dar care nu exprimă tocmai riguros conţinutul ştiinţific şi legislativ al termenilor; de exemplu, la o misiune de audit statutar se vorbeşte curent, simplu, despre „audit" sau „audit financiar" chiar şi atunci când este vorba de o misiune de „audit statutar".

O mediatizare şi o folosire excesivă a cuvântului audit în general conduc la utilizarea neconformă a acestuia.

Având în vedere importanţa auditului statutar pentru protejarea interesului public, acesta este singurul tip de audit care este reglementat atât la nivel european şi global, cât şi la nivel naţional.

Prin audit, în sensul cel mai larg, se înţelege „examinarea profesională a unei informaţii, efectuată de o persoană competentă şi independentă în scopul emiterii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate: standard, normă sau reglementare".

Sunt de reţinut elementele fundamentale conţinute în definiţie, fără de care activitatea nu poate fi definită ca fiind un audit:

- examinarea este strict profesională şi presupune colectarea şi evaluarea unor probe privind informaţia (informaţiile) examinată(e);

- persoana care examinează trebuie să deţină competenţa necesară şi să fie independentă;

- obiectul examinării: orice informaţie economică, tehnică, tehnologică, financiară, fiscală, juridică etc.;

- scopul examinării: emiterea unei opinii, care constă în determinarea şi raportarea gradului de conformitate a informaţiei la criteriul de calitate prestabilit;

- calitatea opiniei: motivată;

- criteriul de apreciere: un standard, o normă sau o reglementare.

20

Page 20: Doctrina Si Deontologie

Prin audit financiar se înţelege „orice intervenţie cu caracter de control, analiză,

verificare, cercetare sau studiu în contabilitatea unei entităţi, efectuată de un profesionist

contabil competent si independent" dacă celelalte elemente fundamentale ale definiţiei

auditului în general sunt reunite.

Altfel spus, „auditul financiar este auditul în general, cu precizarea că obiectul

examinării îl constituie informaţia financiar-contabilă, iar persoana competentă şi

independentă trebuie să fie profesionist contabil".

Prin audit statutar se înţelege „examinarea profesională efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în ansamblul

lor, în scopul emiterii unei opinii motivate responsabile şi independente în legătură cu

imaginea fidelă, clară şi completă a poziţiei, a situaţiei financiare şi a performanţelor

financiare, prin raportarea la standardele naţionale sau internaţionale de audit".

Altfel spus, între auditul statutar şi auditul financiar este o diferenţă de la parte la

întreg: „Auditul statutar este acel audit financiar efectuat asupra situaţiilor financiare în

ansamblul lor, iar criteriul de calitate îl constituie standardele naţionale sau internaţionale de

audit". Rezultă că orice audit statutar este un audit financiar, dar nu orice audit financiar este şi

audit statutar. De exemplu, auditul stocurilor cerut unui expert contabil de către un investitor

la întreprinderea unde doreşte să investească este un audit financiar, dar nu este un audit

statutar.

în reglementările şi practicile europene şi internaţionale, „auditul statutar", specific şcolii

anglo-saxone, circulă şi sub denumirile de „audit legal" sau „control legal", trei denumiri cu

acelaşi înţeles şi aceleaşi semnificaţii, si anume:

- caracterul legal: este singurul tip de audit reglementat prin Directiva a 8-a la nivel european, prin legile naţionale şi prin statutele întreprinderilor;

21

Page 21: Doctrina Si Deontologie

- independenţa absolută a specialistului care îl realizează;

- autonomia organismului din care face parte specialistul (auditorul) respectiv.

O sinteză a elementelor fundamentale ale celor trei tipuri de audit în funcţie de aria de

cuprindere se prezintă astfel:

Nr.

crt. Tipul de audit

Elementele auditului

(criterii definitorii)

Audit în general Audit financiar Audit statutar

1. Denumirea acţiunii Examen

profesional Examen

profesional Examen profesional

2. Obiectul acţiunii Orice informaţie Orice informaţie

financiar-contabilă Situaţiile financiare în

ansamblul lor, aşa cum sunt

stabilite prin referenţialul

contabil adoptat

3. Profesionistul care

realizează acţiunea Orice profesionist

competent

independent în

domeniul său de

pregătire

Profesionist contabil

competent şi

independent, membru

al unui organism

profesional recunoscut

Profesionist contabil

competent şi independent,

autorizat să presteze servicii

de audit statutar

4. Scopul acţiunii îmbunătăţirea

informaţiei în

domeniul respectiv

Emiterea unei opinii

motivate,

responsabile şi

independente

Emiterea unei opinii

motivate, responsabile şi

independente

5. Obiectul opiniei Calitatea

informaţiei Calitatea informaţiei

financiar-contabile Imaginea fidelă, clară şi

completă a poziţiei, situaţiei

şi performanţelor financiare

prezentate prin situaţiile

financiare în ansamblul lor

22

Page 22: Doctrina Si Deontologie

6. Criterii de Standardul, norma Standardele Standardele

referinţă sau reglementarea profesionale emise naţionale sau

specifică de o autoritate internaţionale de

profesională audit

independentă şi/sau reglementările aplicabile

O clasificare a diferitelor tipuri de audit în funcţie de domeniu se prezintă astfel:

Audit financiar

- orice intervenţie cu caracter de

control, analiză, studii sau cercetare

în contabilitatea unei entităţi.

Audit operaţional

- ameliorarea performanţelor unei

entităţi.

Audit de gestiune

- judecata critică asupra unei

operaţii de gestiune.

Alte tipuri:

a) social;

b) tehnic;

c) juridic;

d) fiscal;

etc.

în funcţie de obiective, diferitele tipuri de audit se clasifică

după cum urmează:

Obiectivele

urmărite

Specialiştii folosiţi Denumirea

auditului

Verificarea şi certificarea

situaţiilor financiare Profesionişti contabili care au cel puţin

calitatea de expert contabil membru al

unui organism profesional recunoscut,

autorizat să efectueze audit statutar

Audit statutar (legal)

sau misiune de audit

financiar de bază

Orice intervenţie în

contabilitatea unei entităţi

pentru a-i aprecia

procesele, tranzacţiile şi

operaţiile economico-

financiare

Profesionişti contabili care au calitatea

de expert contabil membru al unui

organism profesional recunoscut

Audit financiar

23

Page 23: Doctrina Si Deontologie

Diagnostic asupra

controlului intern al unei

entităţi

Compartimente specializate ale

entităţii sau profesionişti

contabili care au calitatea de

expert contabil

Audit intern

Analiza riscurilor şi a

deficienţelor pentru a face

recomandări şi a propune

strategii în domeniul funcţiei

financiar-contabile a entităţii

Profesionişti contabili care au

calitatea de expert contabil

membru al unui organism

profesional recunoscut

Audit operaţional

Găsirea de probe ale unei

fraude sau critica

operaţiunilor de gestiune

Profesionişti contabili care au

calitatea de expert contabil

membru al unui organism

profesional

Audit de

gestiune

în funcţie de specialiştii care îl efectuează, diferitele tipuri de audit se clasifică astfel:

Obiectivele urmărite Specialiştii folosiţi Denumirea auditului

Verificarea şi certificarea situaţiilor financiare

Profesionişti contabili autorizaţi să presteze audit statutar

Audit statutar (legal); misiune de audit financiar de bază

Diagnostic sectorial Experţi independenţi Audit fiscal; Audit social;

Audit juridic; Audit al

calităţii; Audit financiar

(altele decât auditul

statutar); etc.

Diagnostic asupra conturilor şi diagnostic sectorial

Profesionişti contabili care au calitatea de expert contabil sau compartimente specializate din cadrul entităţii

Audit intern

24

Page 24: Doctrina Si Deontologie

în funcţie de poziţia auditorului faţă de entitatea auditată se disting următoarele

tipuri de audit:

Denumirea auditului Poziţia faţă de întreprindere

- Audit statutar -

Audit financiar -

Audit operaţional -

Audit de gestiune -

Audit intern

Extern;

legal Extern;

contractual Extern;

contractual Extern;

contractual Intern sau externalizat, pe bază de contract

Publicul (utilizatorul) se aşteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea

intereselor sale prin oferirea unei reasigurări referitoare la cinci aspecte care privesc

întreprinderea:

- acurateţea situaţiilor financiare;

- continuitatea activităţii si solvabilitatea firmei;

- existenţa/inexistenţa unor fraude;

- respectarea de către firmă a reglementărilor specifice si generale;

- comportamentul responsabil al firmei faţă de problemele legate de mediu şi

problemele sociale.

Auditul intern şi auditul statutar sunt două activităţi complementare în care sunt

antrenaţi profesioniştii contabili. Conceptual, există deosebiri esenţiale între cele două

tipuri de audit, cum ar fi:

- Statutul: Auditorul intern face parte din structurile între prinderii, auditorul

statutar este un prestator de servicii independent juridic de întreprindere.

- Beneficiarii auditului: Auditorul intern lucrează în folosul responsabililor

întreprinderii (manageri, direcţia generală,

25

Page 25: Doctrina Si Deontologie

26

comitetul de audit), auditorul statutar face certificarea situaţiilor

financiare în folosul tuturor utilizatorilor situaţiilor financiare.

• Obiectivele auditului: Obiectivul auditului intern este să

aprecieze bunul control asupra activităţilor întreprinderii

(dispozitive de control intern) şi să recomande măsuri

pentru îmbunătăţirea acestuia; obiectivul auditului

statutar îl constituie certificarea regularităţii, sincerităţii

şi imaginii fidele a conturilor, situaţiei financiare şi

rezultatelor întreprinderii. De observat că pentru atingerea

acestor obiective auditul statutar va trebui să aprecieze

şi el dispozitivele de control intern ale întreprinderii; deci

controlul intern este pentru auditul statutar un mijloc, în

timp ce pentru auditul intern este un obiectiv.

• Domeniul de aplicare al auditului: Auditul statutar în

globează tot ceea ce participă la determinarea rezultatelor

şi la elaborarea situaţiilor financiare, însă în toate funcţiile

întreprinderii (un auditor statutar care şi-ar limita obser

vaţiile şi investigaţiile doar la sectorul contabil ar face o

activitate incompletă); altfel spus, auditul statutar cu

prinde toate funcţiile întreprinderii, dar în legătură numai

cu obiectivul său de certificare; auditul intern are un do

meniu de aplicare mult mai vast: cuprinde nu numai toate

funcţiile întreprinderii, ci şi toate dimensiunile acestor

funcţii.

• Prevenirea fraudei: Deosebit de obligaţiile legale de

divulgare, auditul statutar se preocupă de orice fraudă

de îndată ce aceasta are sau se presupune că are o influenţă

asupra situaţiilor financiare; auditul intern, deşi nu are

drept scop descoperirea fraudelor, având o arie mult mai

Page 26: Doctrina Si Deontologie

largă de lucru, are o mai mare posibilitate de prevenire a fraudelor,

suspectând şi adâncind controlul pentru orice nerespectare a

procedurilor de control intern.

• Independenta nu este de acelaşi tip: Independenţa audito

rului statutar este cea a titularului unei profesii liberale,

este juridică şi statutară, este una absolută; independenţa

auditorului intern este una restrictivă; el este independent

faţă de structurile auditate, dar nu şi faţă de conducerea

entităţii.

• Periodicitatea auditurilor: Auditorii statutari nu sunt pre

zenţi tot timpul în întreprindere, ei acţionează în perioada

propice elaborării situaţiilor financiare (trimestru, semes

tru, an) şi au de regulă aceiaşi interlocutori; auditorul

intern lucrează tot timpul în întreprinderea sa şi schimbă

frecvent interlocutorii. Altfel spus, din punct de vedere

al prezenţei în întreprindere auditul statutar este periodic,

iar auditul intern este permanent, iar din punct de vedere

relaţional (al interlocutorilor) auditul intern este periodic,

iar auditul statutar este permanent.

• Metoda: Auditorii statutari îşi efectuează lucrările după

metode verificate, pe bază de comparaţii, analize, inven

tare etc.; metoda auditorilor interni este specifică şi origi

nală, adaptată la cultura întreprinderii.

c) Profesia contabilă si fiscalitatea

Profesia contabilă a lucrat încă de la începuturile mediului de afaceri

modern cu impozitarea clienţilor ca fiind unul dintre serviciile sale

fundamentale.

Legătura strânsă între cunoaşterea contabilităţii, fiscalităţii, conturilor

reale ale clienţilor, calculelor impozitelor, şi returnările

27

Page 27: Doctrina Si Deontologie

de taxe şi impozite a făcut din profesia contabilă un centru natural de expertiză.

Lumea afacerilor, ca şi publicul larg se aşteaptă ca toţi contabilii, dar în special

cei în practica publică să posede cunoştinţe solide de fiscalitate.

Profesia contabilă este în prezent principalul furnizor de servicii fiscale pentru

toate sectoarele de afaceri. Este estimat că serviciile fiscale, pe o bază globală, reprezintă

peste 20% pentru companiile cotate şi cele de interes public, şi între 30% şi 50%

pentru întreprinderile mici si mijlocii, din toate serviciile oferite de contabilii din

practica publică.

Serviciile fiscale constituie o parte componentă a profesiei contabile în

ansamblul ei şi sunt oferite în interesul public. Discuţii tot mai intense, apărute în ultimul

deceniu, sunt legate de prestarea serviciilor fiscale de către auditori, mai precis de

independenţa auditorului faţă de clientul său de audit, situaţie în care prestarea

concomitentă a serviciilor fiscale constituie o ameninţare la adresa independenţei

auditorului.

Dezvoltarea legislaţiei fiscale a influenţat dezvoltarea profesiei contabile. La

începuturile profesiei contabile legislaţia fiscală era destul de directă, reflectând mediul de

afaceri şi sectorul public; datorită progresului mediului de afaceri şi al sectorului

public, legislaţia fiscală devine tot mai sofisticată şi se exprimă printr-un set complex

de reguli care implică o varietate de impozite directe şi indirecte. De asemenea,

internaţionalizarea afacerilor şi mişcările mai mult sau mai puţin libere de capital au

impus guvernelor să îşi protejeze baza fiscală cu reguli din ce în ce mai complexe.

Creşterea sectorului public a mărit ponderea veniturilor din impozite în produsul

intern brut al ţărilor, precum şi rata efectivă a impozitului pentru contribuabil; în aceste

condiţii este evident că există un interes conflictual între stimulentul de creştere a

venitu-

28

Page 28: Doctrina Si Deontologie

rilor din impozite pentru guverne si interesul public de a încuraja stimulentele de

afaceri prin reducerea impozitelor si maximizarea returnărilor post-impozitare.

Natura din ce în ce mai complexă a legii fiscale şi a contabilităţii financiare, în

special pentru companiile mari care se confruntă cu legi fiscale şi reglementări diferite la

nivel local, naţional şi internaţional, necesită o expertiză specializată aprofundată din par-

tea profesioniştilor contabili.

Activitatea fiscală, ca parte componentă a profesiei contabile, acoperă la rândul ei o

arie largă de servicii: conformarea la regulile fiscale, planificare şi consultanţă fiscală,

reprezentarea în faţa instanţelor juridice şi servicii legate de impozitarea corporaţiilor.

Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clienţii să se conformeze eficient la

cerinţele de raportare şi completare a returnărilor de impozite în ţările în care deţin active

şi să îşi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare şi o consultanţă corespun-

zătoare.

Aşa se explică faptul că deşi la începuturile profesiei serviciile fiscale erau

oferite de contabili ca un serviciu implicit serviciilor de contabilitate, situaţie care se

menţine pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dezvoltarea serviciilor fiscale, ca şi

relaţia simbiotică dintre fiscalitate si contabilitate au dus la apariţia firmelor de

consultanţă multicompetente; departamentele fiscale din cadrul firmelor de

contabilitate sunt alcătuite din contabili specializaţi în fiscalitate şi din profesionişti în

domeniile juridic si economic.

Alţi furnizori de servicii fiscale sunt avocaţii, care au început prin implicarea lor în

litigiile fiscale şi care si-au extins aria de servicii către planificarea fiscală în special în

domeniul fuziunilor şi achiziţiilor de întreprinderi, fără ca la nivel global aceştia să

aibă o poziţie relevantă în piaţa serviciilor fiscale.

29

Page 29: Doctrina Si Deontologie

Pentru companiile cotate, aria completă de servicii fiscale este esenţială pentru ca

firmele să îşi îndeplinească obligaţia de a se conforma la regulile fiscale într-o manieră

similară în toate jurisdicţiile în care activează. Varietatea serviciilor fiscale necesare pentru

dezvoltarea afacerii lor şi eforturile de a minimiza impozitele în limitele legii fără a intra într-o

planificare fiscală abuzivă sunt la fel de importante. Până în prezent firmele de contabilitate

sunt singurii prestatori care pot ajuta aceste companii într-o arie largă de servicii fiscale

globale.

Grupul de revizuire al IFAC, în anul 2004, a efectuat un studiu limitat la 11 ţări din

zone şi jurisdicţii diferite, care a scos în evidenţă informaţii deosebite cu privire la relaţia

dintre profesia contabilă şi serviciile fiscale1.

Serviciile de consiliere fiscală au o arie foarte largă de aplicabilitate deoarece orice

operaţiune angajată de o întreprindere sau de o persoană va avea implicaţii fiscale; cu cât

mai complexă sau mai neobişnuită este operaţiunea şi cu cât mai multe companii sau ţări sunt

implicate, cu atât mai complexă va fi consilierea profesională respectivă.

Consilierea fiscală înseamnă furnizarea unei opinii, formularea unui sfat sau asistarea

clienţilor în orice problemă fiscală, în special cu privire la impozitarea personală, impozitarea

corporativă, TVA, impozitul pe câştigurile de capital etc.

Cele mai frecvente sarcini sunt:

- întocmirea declaraţiilor de impozitare;

- evaluarea implicaţiilor fiscale ale unei operaţii sau tran

zacţii;

- sugerarea acordurilor sau planurilor eficiente în domeniul

fiscal;

1 IFAC, Serviciile fiscale si contabilitatea.

30

Page 30: Doctrina Si Deontologie

- asistenţa la negocieri cu autorităţile fiscale si cu completele de judecată;

- planificarea fiscală, în scopul gestionării optime a obligaţiilor fiscale în

conformitate cu legislaţia aplicabilă. Planificarea fiscală trebuie gestionată

atent deoarece în timp ce economisirea fiscală (dreptul de a alege cursul

sau montajul unei operaţiuni care va avea ca rezultat cea mai mică datorie

fiscală) este legală, evaziunea fiscală (reducerea impozitului prin tăinuire,

înşelăciune sau manopere frauduloase) este sancţionată ca abatere de la lege.

Ponderea serviciilor

fiscale prestate de

contabili din totalul

pieţei serviciilor fiscale

Dacă există cerinţe

suplimentare de

calificare (educaţie) în

afara celor prevăzute

pentru contabili

Italia

Japonia

Spania

Suedia

Marea

Britanic

Circa 95%

Cvasimajoritatea

Circa 23% Circa

80% Cea mai mare

parte

Nu, cu excepţia

persoanelor fizice, pentru activitatea de

reprezentare a clientului

Nu, cu excepţia

reprezentării clientului

Nu

Nu

Nu

Nu

31

Argentina Majoritatea Nu

Australia Circa 90% -

Canada Circa 60% Nu

Franţa Nu există date Nu

Germania Nu există date Nu

India Circa 90% Nu,

Page 31: Doctrina Si Deontologie

2. Profesia contabilă - o profesie reglementată a) Necesitatea

reglementării

Modul în care ar trebui reglementată profesia contabilă a constituit în ultimii ani subiectul multor dezbateri şi în consecinţă au avut loc multe schimbări deoarece profesioniştii contabili, clienţii lor, organismele lor profesionale şi guvernele caută să se asigure că profesia contabilă continuă să furnizeze servicii de înaltă calitate şi contribuie la creşterea şi dezvoltarea economică globală.

în timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligaţia de a servi interesul public, organismele profesionale au o responsabilitate specifică şi un rol esenţial care se regăsesc în cele trei obiective (comandamente) fundamentale ale organismelor profesionale, şi anume:

- educaţia: asigurarea unei dezvoltări profesionale continue a membrilor lor;

- etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;

- calitatea: certificarea calităţii serviciilor oferite de membrii lor.

Pentru a atinge aceste obiective organismele profesionale trebuie să susţină şi să promoveze practicile profesionale la nivel înalt, inclusiv prin intermediul reglementării, membrilor lor. Organismul profesional trebuie să reglementeze activităţile şi conduita membrilor săi pentru a se asigura că responsabilitatea sa faţă de interesul public este îndeplinită, chiar şi atunci când există o reglementare externă semnificativă a profesiei din partea unei agenţii guvernamentale.

O profesie, în general, este definită şi judecată prin cunoştinţele, aptitudinile, atitudinea şi etica celor implicaţi în această profesie; reglementarea unei profesii este un răspuns precis la nevoia de standarde sigure, care să fie îndeplinite de membrii acelei profesii.

32

Page 32: Doctrina Si Deontologie

Necesitatea reglementării şi natura acestei reglementări depind de:

a) profesia însăşi, capacitatea ei de a răspunde efectiv şi

eficient cererilor economiei şi societăţii;

b) condiţiile de piaţă în care activează profesia;

c) calitatea serviciilor furnizate de membrii săi; reglemen

tarea este necesară pentru a certifica faptul că serviciile

contabile de pe piaţă sunt de calitate adecvată, ceea ce

implică:

- adoptarea de standarde profesionale, tehnice;

- adoptarea de reguli etice;

- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractaţi

ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii

etc. De exemplu, în ultimii ani, eşecurile etice din

partea anumitor membri ai profesiei, care au avut ca

rezultat lipsa de încredere în raportarea financiară,

au impus modificări esenţiale ale reglementării pro

fesiei (Legea Sarbanes-Oxley în SUA, Legea securi

tăţii financiare în Franţa etc.).

Reglementarea poate fi un mijloc eficace de asigurare a calităţii şi de abordare a unor

aspecte aferente pieţei serviciilor contabile cel puţin datorită următoarelor două cauze:

• Existenţa unui dezechilibru în ceea ce priveşte cunoştin

ţele între clientul care primeşte serviciile contabile şi

furnizorul acestor servicii care dispune de expertiză profe

sională; reglementarea poate trata acest dezechilibru prin

oferirea certificării beneficiarului că furnizorul dispune

de calificările necesare şi va respecta standardele profe

sionale adecvate în activitatea sa. Astfel, beneficiarul este

încredinţat că primeşte servicii de calitate.

• în afara furnizorului şi beneficiarului de servicii contabile

există şi terţe părţi care pot cumula beneficii sau costuri

33

Page 33: Doctrina Si Deontologie

semnificative de pe urma furnizării de servicii contabile; reglementarea poate trata

acest aspect dând o asigurare că aceste beneficii şi costuri pentru părţile terţe sunt

luate în considerare pentru a determina ce serviciu trebuie produs şi la ce standarde de

calitate. De exemplu, situaţiile financiare au o utilizare mult mai amplă şi nu se

limitează doar la compania care este supusă unei misiuni de audit, iar reglementarea îi

asigură pe terţi (investitori, creditori etc.) că primesc informaţiile de care au nevoie,

deci ea certifică faptul că beneficiile acestor terţe părţi sunt avute în vedere când se

contractează misiunea de audit.

b) Aria de acoperire şi calitatea reglementării

De obicei reglementarea profesiei contabile acoperă următoarele domenii:

- cerinţele de acces şi certificarea sau autorizarea;

- cerinţele referitoare la educaţia continuă;

- monitorizarea comportamentului profesioniştilor conta

bili;

- standardele profesionale şi etice pe care profesioniştii

contabili trebuie să le respecte;

- sistemele şi procedurile disciplinare în cazul în care pro

fesioniştii contabili nu îndeplinesc cerinţele de mai sus.

Standardele de înaltă calitate sunt importante deoarece acestea oferă o bază de referinţă

pentru membrii profesiei, utilizatorii (consumatorii) serviciilor contabile si organele de

reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practici.

Pentru ca reglementarea să asigure faptul că serviciile contabile sunt de calitate

adecvată, ea însăşi, reglementarea, trebuie să fie de calitate pentru a răspunde interesului

public, adică trebuie să fie:

34

Page 34: Doctrina Si Deontologie

- proporţională;

- transparentă;

- să nu fie împotriva competiţiei;

- nediscriminatorie;

- precisă;

- segmentată în funcţie de ţinta sa;

- implementată consecvent şi just;

- supusă unei examinări periodice.

Efectul unei reglementări bine elaborate va consta în furnizarea asigurării potrivit căreia natura şi calitatea serviciilor contabile răspund atât nevoilor beneficiarilor, cât şi nevoilor economiei în general.

Reglementarea este importantă, dar nu este suficientă şi nici nu poate fi pe deplin eficientă

decât dacă este însoţită de un comportament etic al profesionistului contabil, care, în final, reprezintă garanţia bunelor servicii si a calităţii acestora.

Serviciile de înaltă calitate oferite de profesie sunt în final o funcţie a standardelor profesionale, inclusiv de etică, a competenţelor şi valorilor personale şi a sistemelor de reglementare, toate trebuind să fie consecvente şi să se sprijine reciproc.

c) Modalităţi de implementare a reglementării

Sunt trei modalităţi de implementare a reglementării:

- autoreglementarea, specifică economiilor liberale: orga

nismul profesional este recunoscut de guvern, care îi de

leagă responsabilitatea de a reglementa profesia;

- reglementarea externă: profesia este reglementată de gu

vern, fie prin intermediul unei agenţii guvernamentale,

fie prin intermediul unei agenţii independente, căreia gu

vernul i-a delegat sarcini de reglementare;

35

Page 35: Doctrina Si Deontologie

- coreglementarea: reprezintă o combinare între autoregle-

mentare şi reglementarea externă.

Autoreglementarea şi reglementarea externă trebuie să se comporte în aşa fel încât să fie

complementare, şi nu să se concureze.

Există mai multe modalităţi în care autoreglementarea şi reglementarea externă pot fi

combinate în vederea unui amestec eficient de reglementare:

- autoreglementarea împreună cu supravegherea întreprinsă

de o agenţie independentă; în acest caz supravegherea

este complementară reglementării şi o întăreşte;

- o combinare în care organismul profesional este respon

sabil pentru anumite aspecte ale reglementării, iar gu

vernul sau o agenţie independentă, pentru alte aspecte.

De exemplu, cerinţele de normalizare a educaţiei pentru profesionişti contabili fac parte

dintr-un domeniu în care organismul profesional poate avea o capacitate semnificativă de

expertiză, deci el poate reglementa domeniul.

Combinarea între autoreglementare şi reglementarea externă folosită în anumite state

poate depinde de unii factori precum:

- experienţa istorică;

- performanţa de autoreglementare a organismului profe

sional;

- orientarea politică generală către reglementarea ca instru

ment de conducere economică;

- calea de dezvoltare a economiei;

- natura şi caracteristicile eşecurilor pieţei.

în practică, chiar şi în cazul reglementării externe, guvernul interacţionează explicit sau

implicit cu organismul profesional.

Tendinţele echilibrului între autoreglementare şi reglementarea externă diferă de la ţară

la ţară: în statele cu organisme profe-

36

Page 36: Doctrina Si Deontologie

sionale puternice de autoreglementare creşte preocuparea pentru un rol sporit al reglementării

externe; în statele în tranziţie, tendinţa este de solidificare prealabilă a organismelor

profesionale şi a rolului acestora de autoreglementare.

Oricare ar fi modul de implementare, organismele profesionale trebuie să joace un rol

hotărâtor în reglementarea profesiei, ele fiind cel mai bine poziţionate pentru apărarea

interesului public:

- publicul are nevoie de servicii de calitate, dar şi reputaţia

organismului profesional va reflecta calitatea serviciilor

oferite de membrii săi;

- ele sunt apropiate de pieţele în care operează membrii

lor si deci cunosc felul în care reglementarea poate afecta

comportamentul;

- ele pot urmări eficienţa sistemului de reglementare;

- ele au responsabilitatea de a comunica si de a lucra cu

guvernele în interesul public.

La rândul lor, guvernele trebuie să se asigure că reglementarea respectivă îşi atinge

obiectivul referitor la interesul public la cel mai scăzut cost posibil. Pentru aceasta,

guvernele trebuie:

- să înţeleagă natura şi caracteristicile problemelor pe care

reglementarea caută să le rezolve;

- să beneficieze de un sistem de monitorizare a performan

ţei organismului însărcinat cu reglementarea profesiei;

- să se bazeze pe rezultate, respectiv calitatea generală şi

consecvenţa serviciilor contabile;

- să aibă abilitatea de a amenda legislaţia şi reglementarea

atunci şi acolo unde este nevoie.

Rezultă că organismele profesionale şi guvernele au interese şi obiective comune:

profesioniştii contabili să servească interesul

37

Page 37: Doctrina Si Deontologie

public prin utilizarea de standarde de înaltă calitate în serviciile prestate.

Atingerea acestor obiective comune presupune existenţa unui

dialog constant între guvern şi organismele profesionale pentru ca sistemul de reglementare să rămână actual şi eficient.

Deşi rolul organismelor profesionale în sistemul de reglemen-tare a profesiei diferă de la ţară la ţară, în toate cazurile organismele profesionale au responsabilitatea de a se asigura că profesia serveşte interesului public; deci organismele profesionale trebuie să joace un rol cât mai important în reglementarea profesiei.

Organismele profesionale trebuie să fie în dialog constant cu guvernele în vederea aflării echilibrului între autoreglementarea şi supravegherea publică prin prisma cerinţelor pieţei serviciilor contabile.

Abilitatea cea mai importantă a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul loc interesul public, lucru care va face ca profesia să câştige respectul comunităţilor şi al organelor de regle-mentare din ţară şi la nivel global.

d) Reglementarea profesiei contabile la nivel european

dl) Reglementarea generală

Profesia contabilă este reglementată de Directiva 89/48/CEE înlocuită prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale.

Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit într-un stat membru cel mai înalt nivel de pregătire şi formare cerut în acea ţară pentru activitatea de profesionist contabil şi care are acces fără restricţii la toate serviciile şi activităţile com-ponente ale profesiei contabile, inclusiv, odată autorizat, la activi-tatea de audit statutar.

Aceşti profesionişti contabili au studii universitare, un stagiu practic de cel puţin trei ani şi au susţinut şi promovat un test de

38

Page 38: Doctrina Si Deontologie

aptitudini, iar calitatea profesională obţinută are diferite denumiri,

dar cu conţinut echivalent, cele mai des întâlnite fiind cea de „expert

contabil" (întâlnită frecvent în ţările latino-continentale), „chartered

accountant" (în general în zona anglo-saxonă), „contabil public

autorizat" (CPA) în Statele Unite etc.

d2) Reglementarea specială

Dată fiind importanţa activităţii de audit statutar ca ultimă

activitate care filtrează fluxurile către consumatorii (utilizatorii)

informaţiilor conţinute în situaţiile financiare ale unei entităţi,

exigenţele suplimentare în ceea ce priveşte această activitate, ca şi

condiţiile de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care doresc

să presteze servicii de audit statutar sunt reglementate distinct prin

Directiva 84/253/CEE, cunoscută sub denumirea de-a 8-a Directivă,

înlocuită prin Directiva 2006/43/CF, cunoscută sub denumirea de

noua Directivă a 8-a.

Principalele prevederi ale celei de-a 8-a Directive se referă

la:

• condiţiile de autorizare şi de retragere a autorizării unui

profesionist contabil de a efectua audit statutar. Pentru

ca o persoană fizică să fie autorizată să efectueze audit

statutar, condiţiile sunt:

- să aibă studii universitare relevante sau un nivel echi

valent;

- să fi susţinut un examen de acces la calitatea de profe

sionist contabil;

- să fi efectuat un stagiu de pregătire practică de cel

puţin trei ani;

- să fi promovat un examen de competenţă profesio

nală;

39

Page 39: Doctrina Si Deontologie

• condiţiile speciale privind independenţa auditorului,

calitatea prestaţiilor de audit statutar şi standardele apli

cabile;

• crearea unui sistem de supraveghere publică asupra acti

vităţii de audit statutar şi a auditorilor statutari.

Auditul statutar încheie fluxul informaţiilor desprinse din

situaţiile financiare înainte ca acestea să ajungă la utilizatorii (con-

sumatorii) finali; de aici, rolul deosebit al activităţii de audit statutar

- auditorul statutar plasându-se ca ultim apărător al interesului pu-

blic; de aici, necesitatea unei evidenţe distincte a profesioniştilor

contabili autorizaţi să efectueze audit statutar; de aici, măsurile de

ordin etic deosebit de stricte mai ales în ce priveşte independenţa

acestor categorii de profesionişti contabili.

Categoriile de entităţi supuse auditului statutar sunt prevăzute

prin Directiva a 4-a şi Directiva a 8-a, precum şi prin reglementările

naţionale - Legea companiilor, de regulă, iar reglementarea audi-

tului statutar este prevăzută prin Directiva a 8-a la nivel european

şi prin lege specială la nivelul fiecărei ţări.

Din raţiuni de costuri, dar şi legat de numărul şi categoriile

de utilizatori ai situaţiilor financiare, nu orice entitate poate fi obli-

gată să fie supusă auditului statutar; este cazul mai ales al micro-

întreprinderilor şi al întreprinderilor mici şi mijlocii.

40

Profesia contabilă licul

Contabilitatea

primară

Contabilitatea

managerială

Sistemul de

control intern

Auditul intern

Examinarea

Şi prezentarea

situaţiilor

financiare

(Utilizatorii

situaţiilor

financiare)

Elaborarea situaţiilor financiare

Audit

statutar

Page 40: Doctrina Si Deontologie

Pe de altă parte, activităţile acestor categorii de întreprinderi

trebuie eliberate de lucrări care presupun o birocraţie excesivă, în

acest sens, la nivel european există chiar şi proiecte de simplificare

a activităţilor acestor categorii de întreprinderi, în aceste condiţii,

găsirea unor metode alternative de control cu o anvergură mult

mai redusă decât cea a auditului statutar este încurajată. Este cazul

„micului audit" care există în unele ţări cu denumiri diferite ca, de

exemplu, „cenzorat" în România, „comitete sindacale" în Italia

etc., promotoarea sistemelor de control alternativ la audit fiind pro-

fesia britanică, în orice caz, sistemele alternative de control nu pot

fi aplicate atunci când există o gamă largă de utilizatori ai situaţiilor

financiare sau când întreprinderea cotează pe pieţe externe sau

face parte din grupuri cu filiale în jurisdicţii diferite.

3. Rolul profesiei contabile

a) Satisfacerea interesului public

Profesia contabilă se distinge de celelalte profesii, între altele,

prin asumarea responsabilităţii faţă de interesul public, faţă de toate

părţile interesate în activităţile desfăşurate de întreprindere: acţio-

nari, salariaţi, furnizori-creditori, bănci, buget, conturile naţionale,

organisme de bursă, investitori etc.

în fapt, dacă în piaţa serviciilor orice alt profesionist prestează

servicii pentru un client determinat şi care este, în general, consu-

matorul (beneficiarul) final al serviciului respectiv, profesionistul

contabil - fie că elaborează, fie că auditează situaţiile financiare

ale întreprinderii - este (în mod paradoxal) plătit de către întreprin-

derea respectivă, dar utilizatorii (consumatorii) informaţiilor des-

prinse din aceste situaţii financiare sunt părţile interesate, menţio-

nate mai sus, cele care formează publicul şi ale căror interese trebuie

apărate.

41

Page 41: Doctrina Si Deontologie

Rolul profesiei contabile = Protejarea interesului public

b) Dezvoltarea economiei

Nu există progres uman fără dezvoltarea pieţelor, dar pieţele

nu se pot dezvolta fără profesionişti contabili; deci profesioniştii

contabili satisfac un interes general.

Bilanţul contabil şi situaţiile financiare în ansamblul lor con-

stituie cea mai bună carte de vizită a unei întreprinderi, iar profe-

sionistul contabil este artizanul acesteia.

întreprinderile mici şi mijlocii, care reprezintă peste 80%

din economia europeană, constituie inima comerţului european.

Dezvoltarea întreprinderilor depinde de costul capitalului acestora,

iar costul capitalului depinde şi de încrederea în informaţiile finan-

ciare, adică de calitatea muncii profesioniştilor contabili.

Regulile contabile, ca şi actorii principali - profesioniştii con-

tabili -, sunt indispensabile pentru bunul mers al economiei mondiale:

• cum altfel s-ar putea măsura activităţile economice?

42

Acţionarii

Salariaţii Băncile

Clienţi

şi

debitori Buget

Furnizori şi

creditori

Contabilitatea

naţională (prin

centralizarea

conturilor)

Eventuali

cumpărători sau

investitori

Organismele de

bursă

Page 42: Doctrina Si Deontologie

• cum ar putea să existe bugete naţionale şi impozite şi deci solidaritate între cetăţenii aceluiaşi stat?

• cum ar putea să existe încredere în tranzacţiile comerciale

şi financiare?

• cum s-ar putea împărţi roadele activităţilor economice între angajaţii unei companii şi proprietarii acesteia, între muncă şi capital?

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat rolul social al profe-sioniştilor contabili, pe de o parte, prin faptul că determinarea şi plata tuturor veniturilor în societate constituie una din lucrările importante ale profesioniştilor contabili, iar pe de altă parte, de calitatea muncii lor depinzând bunăstarea salariaţilor şi a cetăţenilor unei ţări. Toţi profesioniştii contabili au misiunea de a acţiona peste tot în interes public, iar această misiune trebuie îndeplinită indi-ferent de locul în care îşi desfăşoară activitatea: în instituţii, în afaceri, în educaţie sau în practica liberă.

îndeplinirea rolului contabilităţii şi al profesioniştilor conta-bili în dezvoltarea economică durabilă prin satisfacerea interesului public este condiţionată de existenţa unor organisme profesionale naţionale puternice care să lupte pentru aplicarea standardelor inter-naţionale în domeniul contabilităţii şi auditului.

Profesioniştii contabili sunt implicaţi în toate domeniile vieţii economice şi sociale; ei lucrează în firme mari, mijlocii şi mici sau ca practicieni individuali, în întreprinderi comerciale, indus-triale, financiare, în organizaţii non-profit, în entităţi din sectorul public, în instituţii, în educaţie etc.

Rolurile pe care le joacă profesioniştii contabili, în orice sec-tor din economie ar lucra, sunt foarte diverse: ei lucrează în contabi-litate şi raportare financiară, în management, în fiscalitate, în siste-me informatice, în finanţe corporative şi inteligenţă managerială, ca auditori interni sau externi, în consultanţă, în educaţie etc.; ei asistă guvernele în atingerea obiectivelor lor economice şi sociale; ei contribuie la performanţele pieţelor financiare etc.

43

Page 43: Doctrina Si Deontologie

4. Profesia contabilă între reglementare şi

interesul public

Contabilitatea şi activităţile care presupun cunoştinţe în do-

meniul contabilităţii sunt activităţi comerciale, iar consumatorii

trebuie să aleagă în mod liber furnizorii acestor servicii; deci pro-

fesia contabilă este o profesie liberală, iar organismele profesio-

nale au fost încă de la înfiinţarea acestora - organisme de regle-

mentare - garanţie a servirii interesului public.

Marile scandaluri financiare din ultimii ani, deşi au fost pro-

vocate şi îşi au originea în mediile respective de afaceri, au deter-

minat autorităţile publice să repartizeze „costurile" acestora şi asu-

pra profesiei contabile, mai precis asupra activităţii de audit statutar,

în cazul organismelor profesionale cu atribuţii de autorizare a audi-

torilor statutari şi care se autoreglementează, activitatea de audit

statutar, ca şi auditorii statutari, trebuie să facă obiectul unui sistem

de supraveghere publică.

Introdusă la început în SUA prin Legea Sarbanes-Oxley,

supravegherea publică a fost preluată la nivelul UE prin noua

Directivă a 8-a, care la nivelul fiecărui stat membru trebuia imple-

mentată în legislaţiile naţionale până în luna iunie 2008.

Supravegherea publică, în spiritul şi litera Directivei a 8-a,

constă în implementarea unui sistem eficient de supraveghere pu-

blică a auditorilor statutari şi a firmelor de audit; aceasta nu presu-

pune neapărat crearea unui organism de supraveghere publică.

Pentru a nu afecta interesul public, supravegherea publică

trebuie să respecte următoarele principii:

• Toţi auditorii statutari şi toate firmele de audit sunt supuşi

supravegherii publice, iar când autoritatea competentă

în domeniul auditului statutar este un organism profe-

sional autonom, sistemul de supraveghere publică se

44

Page 44: Doctrina Si Deontologie

extinde şi asupra acestuia. Atunci când activitatea de audit statutar este gestionată de o agenţie sau de o instituţie guvernamentală, sistemul de supraveghere publică este

de asemenea necesar, el având ca obiect auditorii statutari şi firmele de audit, dar şi activitatea autorităţii publice (agenţiei sau instituţiei guvernamentale) care gestionează activitatea de audit statutar, deoarece supravegherea pu-blică nu trebuie confundată cu supravegherea din partea uneia sau mai multor autorităţi publice.

• Sistemul de supraveghere publică este condus de ne- practicieni; se presupune că nepracticianul deţine cu noştinţe în domenii relevante pentru auditul statutar fie datorită experienţei sale profesionale, fie pentru că stă pâneşte cel puţin una dintre disciplinele care fac obiectul

pregătirii în domeniul auditului statutar. Prin regle mentarea în domeniul auditului se poate permite ca o minoritate de practicieni să se implice în conducerea sistemului de supraveghere publică. Nepractician este orice persoană fizică ce în cel puţin ultimii trei ani înainte de implicarea sa în conducerea unui sistem de supraveghere publică nu a efectuat audituri statutare, nu a deţinut drepturi de vot într-o firmă de audit, nu a fost membru al organelor de administrare sau de con ducere ale unei firme de audit şi nu a fost salariat sau asociat într-o firmă de audit.

• Persoanele implicate în conducerea sistemului de supra veghere publică sunt selectate printr-o procedură de no minalizare independentă şi transparentă.

• Sistemul de supraveghere publică îşi asumă responsabili tatea finală a supravegherii:

o autorizării (acreditării) şi evidenţei auditorilor statutari şi ale firmelor de audit;

45

Page 45: Doctrina Si Deontologie

46

o adoptării standardelor de conduită profesională şi de

control intern de calitate a firmelor de audit, precum

si a standardelor de audit;

o dezvoltării profesionale continue, asigurării cali-tăţii şi sistemelor de investigaţii şi sancţiuni disci-plinare.

Page 46: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL III Organizarea

profesiei contabile

1. Modalităţi de organizare a profesiei

contabile la nivel naţional

a) Necesitatea unor organisme puternice

Profesioniştii contabili, ca furnizori de servicii profesionale, nu numai că pot, dar si trebuie să se asocieze pentru a satisface mai bine interesul public, organismul rezultat având menirea să asigure unitatea de concepţie şi de metodă pentru serviciile profe-sionale pe care le efectuează ca angajaţi sau în practica liberă.

Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel naţional rezultă din responsabilitatea pe care o are profesia contabilă pentru protejarea interesului public, cel puţin din punctul de vedere al trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale oricărui organism profesional: educaţia, etica şi controlul de calitate.

1 = părţile interesate în activitatea unei entităţi (publicul); 2 = entitatea beneficiară a serviciilor furnizate de profesio

niştii contabili; 3 = profesioniştii contabili. Atât publicul, cât si entitatea beneficiară a serviciilor profe-

sionale trebuie protejate de o eventuală incompetenţă a profesio-

47

Educaţie şi calitate

Page 47: Doctrina Si Deontologie

niştilor contabili; această protecţie este asigurată atunci când orga-

nismul profesional stabileşte măsuri eficiente în ceea de priveşte

educaţia profesioniştilor contabili şi în ceea ce priveşte calitatea

serviciilor furnizate de profesioniştii contabili.

Publicul trebuie protejat de eventuale înţelegeri neconforme

între profesioniştii contabili şi entităţile beneficiare ale serviciilor

prestate de către aceştia; această protecţie este asigurată atunci

când organismul profesional stabileşte măsuri de etică şi deonto-

logie profesională eficiente.

b) Modalităţi de organizare

Asociaţiile sau organismele profesionale se înfiinţează prin

consimţământul membrilor profesionişti contabili sau printr-o lege.

Indiferent de modul de organizare, recunoaşterea asociaţiei printr-o

reglementare dă autoritate activităţilor desfăşurate de aceasta şi de

membrii săi, mult mai importantă fiind însă recunoaşterea din partea

mediului economic, a societăţii în general, care trebuie să găsească

serviciile furnizate de profesioniştii contabili ca indispensabile şi

creatoare de valoare.

într-o ţară se pot constitui unul sau mai multe organisme ale

profesiei contabile. Atunci când se creează mai multe organisme

în domeniul profesiei contabile, pentru servirea interesului public,

este necesar ca acestea să nu fie organizate pe principii monopoliste,

exclusiviste în ceea ce priveşte activităţile componente ale profesiei

contabile.

48

Etică

Page 48: Doctrina Si Deontologie

Persoanele care doresc să facă parte din organismele profe-sionale trebuie să deţină calificările necesare. La nivel european există două moduri de abordare a calificării profesionale: sistemul de calificare a pregătirii si sistemul de calificare funcţională.

Calificarea pregătirii indică faptul că persoana respectivă de-ţine un nivel de educaţie şi de pregătire, calificarea pregătirii asigu-rând accesul la toate sau la o serie largă de activităţi ale profesiei contabile. Termenul de calificare funcţională - întâlnit în unele ţări - denotă o calificare profesională care permite persoanei res-pective să exercite numai funcţia pentru care deţine calificarea.

Indiferent de numărul organismelor profesionale, pentru a putea exercita activitatea de audit statutar profesionistul contabil trebuie să fie autorizat de o autoritate competentă.

2. Criterii de recunoaştere a unui organism al

profesiei contabile

Pentru a fi recunoscut de autorităţile publice şi de organismele

internaţionale, un organism naţional al profesiei contabile trebuie:

- să fie un organism necomercial si neguvernamental;

- să fie acceptat şi recunoscut de membrii săi;

- membrii săi să fie profesionişti contabili;

- să se bucure de bună reputaţie în rândul autorităţilor pu

blice şi al publicului;

- să aibă capacitatea de a dezvolta sau influenţa standardele

profesionale şi contabile (etica, disciplina, practica profe

sională, controlul calităţii);

- membrii săi trebuie să fie autorizaţi să desfăşoare, la cel mai înalt nivel posibil, activităţile tradiţionale efectuate

de profesioniştii contabili;

- să aibă capacitatea de administrare si resursele necesare

pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor sale.

49

Page 49: Doctrina Si Deontologie

3. Organizarea profesiei contabile la nivel

global

a) Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC)

S-a înfiinţat în anul 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de ţări ca răspuns la provocările perioadei: susţinerea contabililor în rezolvarea unor probleme tehnice şi de afaceri mai complexe, furnizarea unei direcţii şi a unui mecanism instituţional care să orienteze contabilii din întreaga lume pe calea dreaptă şi etică.

în prezent, IFAC este o organizaţie globală, semnificativă, care cuprinde 155 de organisme membre şi asociate din 118 state, reprezentând peste 2,5 milioane de contabili care lucrează în prac-tica publică sau angajaţi în industrie şi comerţ, educaţie, instituţii publice etc.

IFAC este organizaţia globală pentru profesia contabilă care acoperă toate sectoarele şi toate specializările profesiei: contabili-tate de afaceri, consultanţă fiscală, audit, tehnologia informaţiei, insolvabilitate etc.

Misiunea IFAC o constituie întărirea profesiei contabile ca-pabile să contribuie la dezvoltarea economiilor internaţionale prin promovarea aderării la standarde profesionale de înaltă calitate.

IFAC colaborează cu alte organizaţii şi normalizatori interna-ţionali precum Organizaţia Internaţională a Comisiilor Titlurilor de Valori, Comitetul Basel privind Supravegherea Bancară, Foru-mul de Stabilitate Financiară, Asociaţia Internaţională de Suprave-ghere a Sistemului de Asigurări şi Banca Mondială. IFAC elaborea-ză standardele, cu aplicabilitate la nivel global, în domeniile: edu-caţie, etică, calitatea serviciilor, audit, contabilitate publică.

Pentru a deveni membru IFAC, organismul profesional soli-citant trebuie:

- să fie recunoscut fie printr-o lege, fie prin consens general ca fiind un organism naţional profesional major care îşi desfăşoară activitatea în jurisdicţie. In cazul consensului

50

Page 50: Doctrina Si Deontologie

general s-a constatat faptul că el trebuie să fie susţinut de comunitatea de afaceri;

- să participe sau să contribuie la procesul de normalizare profesională;

- să demonstreze că acordă o atenţie deosebită atunci când îşi selecţionează membrii;

- să furnizeze standarde şi orientări privind comportamen tul si practicile profesionale persoanelor cărora li s-a acor dat o funcţie sau alte împuterniciri de către o autoritate recunoscută sau cărora organizaţia le-a acordat o funcţie si care trebuie să respecte criteriile statutului de membru;

- să se oblige să participe în IFAC şi să promoveze impor tanţa IFAC şi a programelor, activităţilor şi hotărârilor luate de IASB;

- să fie solvabil financiar si operaţional;

- să aibă o structură operaţională internă care furnizează sprijin şi reglementări pentru membrii săi.

Profesia contabilă din România este reprezentată la IFAC prin CECCAR - membru plin din anul 1996 si CAFR - membru asociat din anul 2005.

b) Organizaţii si grupări regionale ale profesiei contabile

IFAC este recunoscută drept o organizaţie mondială a profe-siei în general în ceea ce priveşte stabilirea standardelor profe-sionale. Organizaţiile regionale reprezintă profesia din regiunea respectivă în faţa organismelor guvernamentale şi de dezvoltare din acea regiune şi, în anumite cazuri, în faţa organizaţiilor interna-ţionale în care sunt importante din punct de vedere regional.

Scopul final al organizaţiilor regionale îl constituie facilitarea dezvoltării relaţiilor economice în regiunile respective.

Pentru a fi recunoscută de către IFAC organizaţia regională trebuie să demonstreze că:

51

Page 51: Doctrina Si Deontologie

• va subscrie obiectivelor IFAC şi va fi de acord să pro

moveze activ aceste obiective, şi se va asigura că prin

intermediul propriilor organisme membre sunt promovate

în regiune reglementările şi standardele IFAC şi IASC;

• are ca obiectiv dezvoltarea şi întărirea unei profesii conta

bile pe bază largă în regiunea respectivă;

• constituie o regiune de ţări definită corespunzător şi care

este în general reprezentativă pentru profesia contabilă;

• nu este alcătuită deja dintr-un număr substanţial de organisme

membre din ţări deja deservite de o organizaţie regională;

• conţine un număr suficient de organisme contabile care

sunt deja membre ale IFAC;

• este înfiinţată corespunzător atât din punct de vedere fi

nanciar, cât şi tehnic, a funcţionat pe o perioadă rezonabilă

de timp şi dispune de infrastructura şi resursele organiza-

ţionale şi financiare necesare îndeplinirii eficiente a res

ponsabilităţilor şi participării la activităţile IFAC.

în urma recunoaşterii de către IFAC, organizaţia regională şi IFAC

îşi asumă anumite angajamente şi responsabilităţi reciproce.

Organizaţiei regionale i se va cere:

• să continue să susţină activ IFAC şi să asigure disemina

rea pe scară largă a reglementărilor tehnice;

• să asiste IFAC în relaţiile şi comunicarea cu organismele

membre (de exemplu, colectarea datoriilor), după cum se cere,

şi în legătură cu potenţiale organisme membre din regiuni;

• să furnizeze periodic Secretariatului IFAC rapoarte de acti

vitate;

• aşa cum se cere, să permită preşedintelui IFAC sau repre

zentantului său să participe la întâlnirile Consiliului (sau

la structura de conducere echivalentă);

• să furnizeze informaţii şi să participe la activităţile tehnice

ale IFAC (comitete, grupuri de lucru etc.) în acele situaţii

52

Page 52: Doctrina Si Deontologie

în care o reprezentare regională sau un punct de vedere ar fi potrivite;

• să trimită un reprezentant, preferabil preşedintele organi zaţiei regionale, să participe la întâlnirile Consiliului de Administraţie al IFAC, la întâlnirile cu preşedintele, vice preşedintele, directorul executiv şi preşedinţii Comitete lor; reprezentantul poate să fie însoţit de un consultant tehnic;

• să informeze Secretariatul IFAC despre orice schimbări propuse în Constituţia sau în rândul membrilor organi zaţiei regionale;

• să menţină o comunicare directă, adecvată, cu alte organi zaţii regionale recunoscute, privind diverse întâlniri, noi reglementări tehnice, proceduri de lucru, buletine infor

mative etc.

în mod similar, IFAC va trebui: • să furnizeze Secretariatului organizaţiei regionale exem

plare din toate reglementările tehnice ale IFAC şi alte comunicări administrative, precum şi minute sau alte documente legate de Consiliul de Administraţie al IFAC;

• să se sfătuiască şi să se consulte cu organizaţia regională asupra oricăror modificări propuse pentru Constituţia IFAC şi privind orice modificări în rândul membrilor;

• după cum se cere, şi în măsura în care este posibil, să furnizeze asistenţă organizaţiilor regionale în desfăşura rea misiunii lor şi în diseminarea reglementărilor tehnice ale IFAC;

• după cum se cere, să furnizeze vorbitori sau alţi reprezen tanţi la conferinţe regionale şi seminarii pentru a promova coeziunea dintre IFAC şi organizaţia regională;

• să sfătuiască organizaţia regională asupra activităţilor Comitetului de Nominalizare privind recomandările

53

Page 53: Doctrina Si Deontologie

IFAC asupra alcătuirii Consiliului de Administraţie al IFAC si a Comitetelor.

Gruparea regională reprezintă asocierea mai multor organis-me profesionale din ţările aceleiaşi regiuni, care însă nu îndeplineşte toate criteriile menţionate pentru o organizaţie regională.

Pentru a fi recunoscută de IFAC gruparea regională trebuie să demonstreze că:

- există o grupare sau o organizaţie înfiinţată şi susţinută (care poate fi cunoscută ca organizaţie regională pentru propriile sale scopuri locale);

- gruparea susţine obiectivele şi reglementările IFAC şi IASC; şi

- zona acoperită de grupare are o mărime suficientă cu po tenţial pentru un număr semnificativ de organisme con tabile profesionale; gruparea are potenţial să îndepli nească eventual criteriile pentru recunoaşterea oficială de către IFAC, are o intenţie si un plan evident în vederea obţinerii acestei recunoaşteri.

Grupările regionale recunoscute nu vor primi dreptul de a participa la întâlnirile Consiliului de Administraţie al IFAC ca ob-servatori, cu excepţia unei decizii specifice a Consiliului de Admi-nistraţie de a emite o invitaţie pentru a participa la o anumită în-tâlnire, pentru un anumit scop.

Grupările recunoscute vor primi exemplare din toate publica-ţiile IFAC în schimbul plăţii unei cotizaţii anuale rezonabile. Acestea vor fi încurajate să contribuie la răspunsurile pentru proiectele de expunere ale IFAC şi pentru reglementări şi alte documente înaintate.

Principalele organizaţii şi grupări regionale care funcţionează în Europa sunt:

- Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE) este orga nizaţia - recunoscută de IFAC - care gestionează profesia contabilă la nivelul Uniunii Europene; cuprinde organis me profesionale, admise conform principiului de ţară,

54

Page 54: Doctrina Si Deontologie

din toate cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene. CECCAR este membru FEE din anul 1996. FEE are ca obiectiv întărirea profesiei contabile la nivelul Uniunii Europene şi aplicarea standardelor internaţionale în do-meniul contabilităţii şi auditului.

Pentru ca un organism profesional dintr-o ţară să devină membru FEE este necesar:

- să nu fie organism guvernamental;

- să fie un organism stabil în cadrul profesiei contabile;

- să fie recunoscut prin lege sau prin consens general;

- să provină dintr-o ţară europeană.

Când dintr-o ţară există o a doua candidatură pentru calitatea de membru este necesară consultarea membrului existent;

• Federaţia Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF);

• Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM);

• Comitetul de Integrare Latină Europa-America (CILEA);

• Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Con

tabilităţii (SEEPAD).

Sistemul de supraveghere publică trebuie să aibă o finanţare sigură şi liberă de orice influenţă negativă a auditorilor statutari sau a firmelor de audit.

Persoanele care asigură guvernarea sistemului de suprave-ghere publică trebuie să reprezinte toate părţile interesate: furnizorii şi utilizatorii situaţiilor financiare, investitorii, organismele şi aso-ciaţiile profesionale, normalizatorii de standarde, mediul acade-mic, mediul de afaceri etc.

Interesul public este afectat ori de câte ori profesia contabilă este excesiv reglementată, aceasta împiedicând competiţia şi concu-renţa, sau când reglementarea este discriminatorie sau netransparentă.

Există tendinţa, mai ales din partea unor guverne, de a limita, prin reglementări, raţionamentul profesional contabil, iar excesul

55

Page 55: Doctrina Si Deontologie

de reglementare sau reglementarea rigidă frânează procesul de globalizare, de internaţionalizare şi de modernizare a economiilor.

4. înfiinţarea unui organism profesional de

contabilitate

a) Consideraţii generale

în toate ţările, indiferent de nivelul de dezvoltare, multe per-soane sunt implicate în profesia de contabil, ca, de exemplu, func-ţionari si contabili, tehnicieni contabili, experţi contabili sau con-tabili autorizaţi, experţi în tehnologia informaţiei, auditori etc., care posedă multe calităţi şi lucrează pe posturi diferite; ei lucrează în practica publică (liberă), în industrie, comerţ, educaţie, instituţii guvernamentale etc. Cu toate acestea, dezvoltarea susţinută a pro-fesiei de contabil se realizează cel mai bine prin crearea de organis-me profesionale de contabilitate care au ca obiective de bază pro-tejarea interesului public, stabilirea standardelor profesionale, de conduită profesională, şi reprezintă contabilii profesionişti şi per-sonalul de contabilitate.

Nu există un model unic valabil pentru fiecare organism pro-fesional de contabilitate, dar există principii şi roluri compatibile ale organismelor profesionale. La dezvoltarea şi îmbunătăţirea pro-gramelor sau activităţilor este important ca organismul profesional de contabilitate să aibă un plan de acţiuni pentru realizarea obiec-tivelor, în care să fie determinate sarcinile-cheie, responsabilităţile, resursele necesare şi termenele.

Obiectivele generale ale profesiei contabile sunt: - protejarea interesului public prin asigurarea faptului că

membrii respectă cele mai ridicate standarde de conduită profesională şi etică;

- obţinerea unei recunoaşteri publice a unei game largi de servicii pe care contabilii profesionişti le pot oferi;

56

Page 56: Doctrina Si Deontologie

- promovarea, menţinerea şi sporirea cunoştinţelor, abi lităţilor si competenţei membrilor organizaţiei şi stagia rilor;

- promovarea si protejarea obiectivelor şi sustenabilitatea organizaţiei şi profesiei de contabil;

- păstrarea drepturilor legitime ale membrilor;

- asigurarea independenţei profesionale a contabililor indi

ferent de locul ocupat;

- avansarea teoriei şi practicii de contabilitate;

- determinarea criteriilor de eligibilitate pentru apartenenţa la organism;

- dezvoltarea şi păstrarea unor relaţii eficiente de lucru cu administraţia, cu alte organisme naţionale, regionale si internaţionale de contabilitate.

Mobilul de înfiinţare a unui organism profesional de contabi-litate poate fi o iniţiativă de guvern pentru promovarea unei abordări naţionale a reglementării profesiei sau poate fi un grup de profe-sionişti contabili care doresc determinarea unei identităţi clare acti-vităţilor lor.

Activităţile unui organism de contabilitate pot depinde de resursele disponibile. Obiectivul prioritar al acestuia trebuie însă să fie compatibil cu unul dintre obiectivele IFAC, respectiv dez-voltarea şi îmbunătăţirea profesiei de contabil pentru a putea oferi servicii de calitate superioară în interesul public.

O organizaţie profesională, ca şi activităţile acesteia, se modi-fică în timp. O organizaţie contabilă constituită iniţial pentru a furniza membrilor oportunitatea de a intra în legătură trebuie să se transforme într-un organism profesional de contabilitate care are ca obiectiv menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor profesionale.

IFAC încurajează dezvoltarea organizaţiilor care reprezintă profesia de contabil ca un întreg, indiferent de sectorul în care lucrează membrii: în practica publică (în contabilitate sau audit),

57

Page 57: Doctrina Si Deontologie

industrie, comerţ, învăţământ, instituţii guvernamentale etc.; cu toate acestea, se recunoaşte că anumite organizaţii au fost şi vor fi formate pentru a deservi numai membrii angajaţi într-un anumit sector sau într-o anumită funcţie. In realitate, în unele ţări există organisme separate pentru contabili şi auditori.

b) Structura legală si organizatională

Pentru ca o organizaţie să poată prospera, trebuie să aibă o direcţie clară şi să fie sigură de obiectivele sale şi de felul în care le poate realiza, înainte de abordarea structurii legale şi organiza-ţionale a unui organism profesional nou de contabilitate, este im-portant să se convină în principiu asupra scopurilor, obiectivelor şi activităţilor-cheie ale organizaţiei şi asupra unui termen general de implementare. Aceste decizii trebuie să ţină cont de stadiul de dezvoltare a profesiei din ţara respectivă şi de resursele financiare şi umane care vor fi la dispoziţia organizaţiei. Factorii de decizie ai organizaţiei trebuie, de asemenea, să aibă în vedere şi diferenţele între necesităţile tehnice şi schema de reglementare dorită pentru persoanele din practica publică, precum şi pentru membrii cu di-verse roluri, de exemplu, auditori, contabili financiari, consilieri financiari, consultanţi de management, profesori şi oficiali guverna-mentali.

Aceste diferenţe se reflectă deseori în structura legală şi orga-nizatională a organismelor profesionale de contabilitate; acestea rezultă din interesul public deosebit în munca auditorilor şi din standardele contabile internaţionale şi naţionale create pentru a menţine si îmbunătăţi calitatea raportărilor financiare.

Câţiva dintre factorii care trebuie analizaţi sunt: - scopul înfiinţării organismului profesional;

- cadrul legal existent, dacă este cazul, pentru reglementa rea profesiei;

- numărul de contabili calificaţi din ţară şi natura generală a calificărilor acestora;

58

Page 58: Doctrina Si Deontologie

- protecţia legală, dacă este cazul, pentru anumite titluri

profesionale (de exemplu, auditor statutar, expert contabil

etc.);

- natura sarcinilor, dacă este cazul, care sunt rezervate pro fesioniştilor contabili;

- care va fi interacţiunea dintre profesie şi guvern;

- standardele de contabilitate şi audit urmate în general de profesioniştii contabili în pregătirea şi auditarea declara ţiilor financiare;

- necesitatea în cadrul profesiei a unor programe de formare continuă;

- cererea viitoare estimată de profesionişti contabili în toate sectoarele din ţară;

- extinderea şi calitatea sistemului educaţional pentru pre gătirea profesioniştilor contabili;

- activităţile şi programele specifice care vor fi derulate de organismul profesional de contabilitate şi cele care vor fi asumate de organisme guvernamentale sau alte organizaţii;

- resursele care vor fi disponibile pentru finanţarea organis mului profesional de contabilitate;

- numărul de contabili din ţară care ţin de un organism profesional de contabilitate din afara ţării.

Următorul pas este stabilirea unui acord general cu privire la structura care va asigura cel mai bine faptul că activităţile orga-nizaţiei sunt desfăşurate în mod eficient şi efectiv. Este important să se recunoască faptul că multe funcţii vor trebui să fie executate în mod voluntar de membri până când resursele vor permite anga-jarea unui număr de persoane calificate.

Deciziile iniţiale cu privire la structură vor implica cel puţin următoarele aspecte:

59

Page 59: Doctrina Si Deontologie

- categorii şi cerinţe pentru a fi membru (de exemplu, cu

drepturi depline, asociat, stagiar);

- prevederea de menţinere a „drepturilor dobândite" pentru

calitatea de membru;

- componenţa, autoritatea şi responsabilitatea organismului suprem de conducere (numit în cadrul acestei lucrări

„Consiliu") şi a altui comitet executiv sau grup împuterni

cit să acţioneze în numele Consiliului;

- autoritatea şi responsabilitatea directorului executiv;

- autoritatea şi responsabilitatea Comitetelor Permanente;

- desemnarea ca membru.

După ce s-a ajuns la un consens cu privire la activităţile orga-

nizaţiei propuse şi asupra aspectelor structurale menţionate mai sus, poate începe activitatea de elaborare a documentelor oficiale de organizare (statutul, actul constitutiv şi regulamentele).

c) Colaborarea cu guvernul pentru protejarea intere-

sului public

Realizarea creşterii economice şi protejarea interesului public sunt obiective comune ale administraţiilor şi organismelor profesio-nale de contabilitate, în cadrul colaborării cu administraţia, grupul care formează organismul profesional trebuie să reţină aceste obiec-tive comune. Consideraţiile suplimentare includ sfera de aplicare a mandatului pe care îl are administraţia în formarea organismului profesional şi de unde vine mandatul respectiv. Grupul trebuie să analizeze felul în care va colabora cu alte părţi interesate, cum ar fi reprezentanţii comunităţii de afaceri şi investiţii. O colaborare eficientă cu administraţia şi alte părţi interesate poate duce la dez-voltarea unui organism profesional care respectă necesităţile admi-

nistraţiei, ale profesiei şi ale interesului public în general. Orga-nismele profesionale au responsabilitatea de a rămâne implicate

60

Page 60: Doctrina Si Deontologie

în zone care afectează profesia, de exemplu, legislaţia, administra-rea corporativă şi reglementările fiscale. Organismul profesional trebuie să aducă o contribuţie la efortul altor părţi în elaborarea

standardelor si legislaţiei care vor avea impact asupra profesiei. Acest lucru se poate realiza prin participarea la grupurile de lucru care elaborează standardele sau legislaţia.

Pentru ca profesia să se dezvolte si să obţină o recunoaştere publică, trebuie să existe un cadru legal şi de reglementare cores-punzător care să guverneze profesia. Acest cadru trebuie să respecte filozofiile guvernamentale de bază. De asemenea, trebuie luate toate măsurile pentru evitarea impunerii de obligaţii de reglemen-tare excesivă asupra contabililor sau pentru evitarea limitărilor care nu sunt necesare sau care sunt inadecvate ale autorităţii organului profesional de contabilitate.

Grupul care formează un nou organism profesional de conta-bilitate trebuie să înceapă colaborarea cu administraţia încă din faza incipientă pentru a dezvolta un cadru corespunzător. Pentru ca această acţiune să fie încununată de succes, este important ca membrii grupului fondator să fie în legătură cu administraţia. Este de asemenea important ca aceşti membri să fie asistaţi de un avocat calificat şi cu o bună reputaţie pentru elaborarea sau revizuirea legislaţiei necesare.

Pentru realizarea diverselor obiective ale membrilor profesiei, individual şi ca grup, organismul profesional de contabilitate trebuie să poată acţiona în mod eficient în calitate de purtător de cuvânt al profesiei cu privire la aspectele contabile, fiscale şi financiare în faţa administraţiei, publicului, precum şi în faţa altor grupuri inte-resate. Acest lucru este cu atât mai important când se analizează efectuarea unor schimbări majore.

Cu toate că un cadru legal corespunzător este un pas impor-tant în obţinerea recunoaşterii publice a profesiei, un organism

profesional de contabilitate trebuie să câştige această recunoaştere în mod constant. Un organism profesional de contabilitate câştigă

Page 61: Doctrina Si Deontologie

respectul publicului atunci când îşi demonstrează angajamentul

de menţinere si îmbunătăţire a calităţii serviciilor furnizate de mem-

brii săi şi când declaraţiile şi poziţia publică sunt percepute ca

fiind de interes public. Un organism profesional de contabilitate

nu trebuie doar să facă ceea ce se cuvine, ci trebuie să aibă un plan

oficial care:

• să promoveze cunoştinţele, abilităţile şi competenţa mem

brilor, de exemplu, prin cultivarea relaţiilor cu liderii de

opinie din domeniul afacerilor, guvern şi media, şi adre-

sându-se publicului de afaceri şi studenţilor cu privire la

profesia de contabil sau care implică sau necesită com

petenţa profesioniştilor contabili;

• să facă declaraţii publice cu privire la politica publică,

cu implicaţiile contabile, de audit sau fiscale. (Această

sarcină va avea şi mai mult succes dacă organismul pro

fesional va alege persoane cu poziţie înaltă în comunitate,

dacă va fi prudent în selectarea aspectelor pe care le co

mentează şi dacă se va asigura că li se pune la dispoziţie

o consiliere competentă purtătorilor de cuvânt.);

• să facă dovada unor procese transparente pentru acordarea

calităţii de membru, calificări şi regulamente.

d) Reglementările organismului

Organismul profesional de contabilitate trebuie să aibă pro-pria structură de reglementare adecvată cadrului legal naţional. O structură de reglementare constă în:

• o lege a contabililor sau o altă legislaţie care recunoaşte organismul profesional ca entitate legală care reprezintă profesia şi care îi poate conferi putere legală pentru regle

mentarea membrilor;

• un statut şi regulamente proprii;

62

Page 62: Doctrina Si Deontologie

• cerinţe de admitere şi un registru al membrilor;

• reguli de conduită profesională si etică în afara cadrului legal (de exemplu, reguli cu privire la independenţă). A-

ceste reguli trebuie să se bazeze pe Codul etic al IFAC;

• standarde contabile şi de audit;

• sisteme disciplinare pentru membrii care nu respectă re gulile de conduită ale organismului;

• cerinţe de autorizare pentru auditori şi alte funcţii;

• sisteme de monitorizare pentru membri.

Statutul organismului profesional de contabilitate este docu-mentul oficial care stabileşte numele şi scopul, şi cerinţele de admi-nistrare a organizaţiei. Acesta conţine, de asemenea, si cerinţele de membru, drepturile si puterile membrilor, sistemul disciplinar

şi cerinţele cu privire la suspendarea, demiterea şi reprimirea mem-brilor.

De multe ori, organismele profesionale aleg să stabilească şi un set de regulamente care determină diversele cerinţe de politică la nivel înalt care nu sunt neapărat acoperite de statut, în funcţie de structura administrativă a organismului, regulamentele pot fi modificate şi actualizate mai frecvent decât statutul.

e) Conducerea organismului

Este recunoscut faptul că un organism profesional solid de

contabilitate va produce si va susţine o profesie solidă de contabil care poate deservi interesul public şi poate contribui în mod sem-nificativ la stabilitatea economică. Organismul profesional de con-tabilitate de succes îşi poate câştiga o mare parte din obiectivele stabilite din identitatea pe care membrii o dobândesc prin calitatea de membru şi din contribuţia pe care membrii individuali şi firmele

sunt pregătiţi să o aducă acestui organism ca recunoaştere a pri-vilegiilor conferite lor prin calitatea de membru. Acest sentiment

63

Page 63: Doctrina Si Deontologie

al identităţii poate să încurajeze şi respectarea standardelor profe-sionale şi a cerinţelor etice şi de altă natură ale membrilor.

Apartenenţa la un organism profesional de contabilitate con-

stituie un contract între organism, membrii săi şi părţile interesate, prin intermediul căruia toate părţile implicate obţin drepturi şi sar-cini reciproce. Pentru susţinerea acestui contract, este important ca organismul profesional să recunoască prin structurile de con-ducere că este responsabil în faţa membrilor şi a publicului deservit de membri.

Organul principal de conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul, (în anumite ţări acest grup este numit şi „Comisia".) Componenţa Consiliului este în general aleasă de membri, de obicei pe un termen specificat, care poate fi reînnoit o dată sau de mai multe ori. Pentru determinarea numărului de mem-

bri din Consiliu trebuie să se aibă în vedere reprezentarea corespun-zătoare a membrilor, creând în acelaşi timp un grup suficient de mic pentru a colabora eficient.

Consiliul răspunde în faţa membrilor. Membrii vor fi invitaţi să participe la Adunarea generală anuală şi vor avea de asemenea dreptul să solicite o Adunare generală specială, dacă este necesar, dacă apar aspecte de interes. La Adunarea generală anuală, mem-brii vor primi şi vor fi invitaţi să aprobe raportul anual de activitate şi declaraţiile financiare auditate, să numească auditorul, să aprobe nivelurile de subscriere pentru anul următor şi să aleagă membrii Consiliului.

Consiliul este în mod normal condus de un preşedinte care este ales de ceilalţi membri ai Consiliului sau de masa de membri. Multe organisme au, de asemenea, şi unul sau mai mulţi preşedinţi adjuncţi sau vicepreşedinţi, care sunt aleşi de membrii Consiliului şi care îl reprezintă pe preşedinte.

Misiunea unui organism profesional de contabilitate este

îndeplinită prin intermediul activităţii membrilor şi a personalului angajat, care include şi legătura cu membrii şi deservirea acestora.

64

Page 64: Doctrina Si Deontologie

Indiferent de dimensiunea organizaţiei şi resursele disponibile, efor-turile şi contribuţiile voluntarilor sunt importante. Organizaţia află despre modificările mediului în care lucrează membrii si despre necesităţile acestora de suport şi servicii de la organizaţie prin in-termediul contactului cu membrii şi voluntarii care îşi dedică timpul pentru dezvoltarea organizaţiei. Voluntarii sunt cei prin intermediul cărora organizaţia obţine majoritatea resurselor intelectuale nece-sare pentru elaborarea standardelor, publicaţiilor şi materialelor educaţionale, şi păstrarea contactului cu administraţia si comuni-tăţile de afaceri.

La fel de important este şi personalul angajat. Personalul angajat poate:

- să influenţeze şi să maximizeze contribuţia voluntarilor;

- să asigure respectarea directivelor organului de condu

cere;

- să execute funcţii importante administrative, de relaţii publice si de legătură;

- să asigure o continuitate şi o perspectivă istorică;

- să îndeplinească activităţi operaţionale pentru realizarea

obiectivelor Consiliului;

- să îşi asume un rol consultant, inclusiv să ofere volunta rilor îndrumări cu privire la aspectele statutare;

- să acţioneze ca punct de contact pentru membri.

Consiliul este responsabil cu conducerea organismului pentru realizarea obiectivelor şi pentru asigurarea ca organismul să funcţio-neze efectiv şi eficient. Consiliul este responsabil de strategia orga-nismului şi de politicile generale de monitorizare a activităţilor. In primii ani, Consiliul va avea probabil un rol direct în abordarea problemelor operaţionale şi tehnice, rol care într-o organizaţie mai mare va fi delegat unor structuri executive permanente.

Consiliile organismelor de contabilitate se întâlnesc în ge-neral de câteva ori pe an. In primele stadii de înfiinţare a unui

65

Page 65: Doctrina Si Deontologie

organism profesional de contabilitate, Consiliul va trebui să se întâl-nească mai des. Regulamentele organismelor de contabilitate pre-văd deseori stabilirea unui grup sau unui comitet executiv - din care fac parte preşedintele, viitorul preşedinte, câţiva membri mai vechi si directorul executiv - care se întâlneşte mai des şi acţionează în numele Consiliului între şedinţele Consiliului.

Membrii Consiliului sunt aleşi de membri şi răspund în faţa acestora, şi trebuie să reprezinte în mod corespunzător gama de sectoare ale membrilor.

Membrii Consiliului trebuie să fie membri ai organismului profesional de contabilitate. O excepţie de la această regulă ar putea fi numirea unui număr limitat de alte persoane, inclusiv „membri publici" şi persoane numite în Consiliu sau pe lângă Consiliu de către administraţie sau autoritatea de reglementare.

Aceşti membri pot asigura transparenţa conducerii şi func-ţionarii organismului profesional de contabilitate, şi faptul că orga-nismul continuă să acţioneze în interesul public, precum şi în inte-resul membrilor săi.

Anumite organisme contabile pot dori să numească un repre-zentant al stagiarilor pentru a deservi Consiliul în reprezentarea intereselor membrilor stagiari.

Sarcinile şi funcţiile Consiliului includ: - aprobarea planului strategic şi a iniţiativelor-cheie ale

organismului profesional de contabilitate;

- aprobarea politicii în domeniile de importanţă majoră;

- aprobarea bugetului şi raportului anual ale organismului;

- aprobarea eventualelor modificări ale statutului organis mului.

Preşedintele

Preşedintele este liderul organismului profesional de contabi-litate ales de Consiliu sau de membri, în general pe termen limitat.

66

Page 66: Doctrina Si Deontologie

Unele organisme de contabilitate îi acordă preşedintelui posibili-tatea de a fi ales pe mai multe mandate, dar unele organisme limi-tează rolul acestuia la un singur mandat.

Rolul preşedintelui implică reprezentarea, conducerea, comu-nicarea şi promovarea organismului profesional de contabilitate. Rolul acestuia este de a asigura că organismul dezvoltă şi păstrează o identitate progresivă puternică în calitate de organizaţie profesio-nală responsabilă în faţa publicului, membrilor, comunităţilor pe care le deserveşte.

în calitate de reprezentant principal al organismului, preşedin-tele păstrează legătura cu guvernul, organele de reglementare, spe-cialiştii în educaţie şi alte organisme şi agenţii la nivel naţional, regional şi internaţional.

Rolul preşedintelui necesită comunicarea cu membrii orga-

nismului, stagiarii, potenţialii membri, publicul, guvernul şi orga-nele de reglementare. Rolul acestuia implică şi promovarea orga-nismului.

O obligaţie-cheie a preşedintelui o reprezintă conştientizarea problemelor şi evoluţiilor curente care afectează profesia de con-tabil la scară naţională, regională şi internaţională.

Preşedintele colaborează strâns cu directorul executiv şi cu personalul organismului profesional de contabilitate.

Consiliul poate alege şi un preşedinte adjunct pentru a-1 asista pe preşedinte în îndeplinirea sarcinilor acestuia. Preşedintele adjunct poate fi sau nu succesorul preşedintelui la expirarea man-datului acestuia.

Comitetele

Comitetele Permanente sunt structuri ale Consiliului care ge-nerează o judecată logică de grup, asigură continuitatea gândirii şi

ajută la consolidarea cunoştinţelor şi experienţei membrilor. Co-mitetele permit membrilor să se implice direct în afacerile or-

67

Page 67: Doctrina Si Deontologie

ganismului profesional de contabilitate şi să servească drept teren de pregătire pentru viitorii lideri ai profesiei.

Comitetele pot fi înfiinţate pentru a asigura faptul că viziunile

voluntarilor care sunt membri sunt luate în considerare în mod corespunzător, în cadrul unei organizaţii mici comitetele pot exe-cuta sarcini care în cazul unei organizaţii mai mari sunt delegate personalului executiv.

O bună structură a comitetului permite organizaţiei să fie la curent cu mediul în care profesioniştii contabili îşi desfăşoară acti-vitatea.

Marele dezavantaj al comitetelor este că necesită mai mult timp şi mai multe costuri decât activitatea unei singure persoane pentru un anumit proiect. Trebuie programate şi ţinute şedinţe, pot fi necesare deplasări, materialele trebuie pregătite atât înainte, cât

şi după şedinţe, şi este nevoie de timp pentru expunerea completă a opiniilor şi obţinerea unui consens. Acestea sunt realităţile simple ale comitetelor care funcţionează în cadrul unui organism profe-sional de contabilitate. Aceste realităţi pot deveni negative atunci când comitetele sunt mult mai mari decât este nevoie sau când includ membri care absentează în mod frecvent, nu se pregătesc pentru întâlniri, nu participă la discuţii sau adoptă în general o atitudine fără compromis în etapa de atingere a unui consens.

Directorul executiv şi liderii voluntari trebuie să îi facă pe potenţialii membri de comitet să înţeleagă faptul că activitatea în cadrul comitetului este un privilegiu, nu un drept, şi că este necesară o participare constructivă şi activă, deseori între şedinţe, precum şi în cursul şedinţelor.

Acest lucru poate fi facilitat prin introducerea unui cod de conduită pentru Consiliu şi membrii comitetului.

Comitetele Permanente ţin de Consiliu şi sunt în general numite de acesta şi însărcinate cu formularea politicii, în primii

ani de funcţionare a unui organism profesional de contabilitate, acestor comitete li se cere să obţină aprobarea Consiliului în ceea

Page 68: Doctrina Si Deontologie

ce priveşte politicile pe care le susţin, până la dezvoltarea unui consens larg cu privire la direcţia organizaţiei. Dacă aceste Comi-tete Permanente au autonomie, Consiliul ar trebui să fie informat cu privire la noile evoluţii majore, în cele din urmă se poate dezvolta o schemă simplă de delegare care să distingă clar autoritatea Con-siliului de autoritatea comitetelor.

Este posibil ca la început să fie suficient un număr limitat de Comitete Permanente care să abordeze următoarele domenii:

• Apartenenţa ca membru - stabilirea cerinţelor de admitere şi demitere a membrilor şi a serviciilor care vor fi furni zate membrilor.

• Educaţie şi training - stabilirea standardelor de învăţă mânt şi formare pentru membri, dezvoltarea unui program de acreditare şi supravegherea procesului de examinare/eva luare, dacă este cazul. Dacă organismul de contabilitate pregăteşte, formează şi examinează propriii stagiari, tre buie să se înfiinţeze o comisie sau un comitet separat de examinare.

• Partea tehnică - formularea politicilor cu privire la elaborarea standardelor tehnice, etice şi profesionale, in clusiv standardele de contabilitate şi standardele de audi- tare.

• Disciplina - respectarea codului etic, a standardelor profe sionale, a legilor, a reglementărilor şi a altor decizii ale organismului, în interesul transparenţei şi încrederii pu blice în procesul disciplinar, un organism profesional care are aceste îndatoriri trebuie să numească un avocat şi unul sau mai mulţi membri publici care să facă parte din comitetul disciplinar.

Cunoştinţele şi abilităţile tehnice ale voluntarilor trebuie, de asemenea, să fie abordate prin intermediul grupurilor de lucru sau grupurilor operative. Aceste grupuri trebuie să fie orientate spre

69

Page 69: Doctrina Si Deontologie

îndeplinirea sarcinilor, nu sunt permanente şi trebuie să fie formate

de Comitetele Permanente pentru asigurarea asistenţei tehnice a

comitetelor cu privire la problemele specifice, iar necesitatea aces-

tora trebuie să fie revizuită în mod periodic. Aceste grupuri de

lucru vor acoperi domenii specializate şi proiecte individuale, cum

ar fi:

- noi standarde sau îndrumări contabile;

- noi standarde de audit sau declaraţii de practică;

- management financiar;

- revizuiri de cerinţe etice;

- examinări (standarde, metodologie şi criterii de evaluare);

- elaborarea şi revizuirea programei/calificării.

Pot exista şi grupuri de lucru care contribuie la dezvoltarea

organizaţiei. Exemple în acest sens sunt:

- relaţii cu guvernul;

- servicii pentru membri;

- dezvoltare profesională continuă;

- marketing şi comunicaţii.

Asigurarea suportului comitetelor şi grupurilor de lucru poate consuma o cantitate mare de resurse administrative. Este important

ca formalităţile să fie menţinute la minimum, să se limiteze numărul

de comitete şi grupuri de lucru şi să se asigure faptul că acestea se

concentrează asupra acţiunilor şi rezultatelor care vor duce la reali-

zarea obiectivelor organizaţiei.

Pe măsură ce se dezvoltă organizaţia şi aceste grupuri câştigă experienţă, poate fi necesar ca unele să capete un statut permanent.

Acest lucru trebuie făcut însă cu atenţie, deoarece un număr prea

mare de comitete poate dispersa resursele şi poate încetini procesul

decizional, în timp, Consiliul poate forma şi alte comitete pentru

îndeplinirea unor sarcini specifice, inclusiv:

70

Page 70: Doctrina Si Deontologie

• Comitetul de audit - se asigură că organismul păstrează registrele contabile corespunzătoare si elaborează si men ţine sisteme eficiente de control intern.

• Comitetul de numire pe posturi - analizează şi propune persoane care să facă parte din diversele comitete ale organismului.

• Comitetul de remunerare - face recomandări cu privire la costurile si remuneraţia personalului executiv al organismului.

Cu toate că este mai greu de realizat într-o organizaţie cu puţini membri, apartenenţa la mai multe comitete trebuie descura-jată. Acest lucru este cauzat de timpul necesar pentru a deservi chiar şi numai un comitet şi de faptul că implicarea unui număr mai mare de membri creează loialitate faţă de organizaţie. Din aceleaşi motive este importantă si adoptarea de limite rezonabile ale numărului de ani pe care o persoană îi poate petrece în cadrul unui comitet.

Toate comitetele trebuie să pregătească în mod regulat ra-poarte oficiale asupra activităţii pentru Consiliu si pentru membri, o dată pe an.

Structura managementului

Durabilitatea oricărei organizaţii este afectată foarte mult de calitatea managementului operaţiunilor sale. Imediat ce resursele permit acest lucru, Consiliul trebuie să numească o persoană cu normă întreagă pentru responsabilitatea de management al orga-nizaţiei. Denumirea postului va varia de la un organism profesional la altul; în general se foloseşte termenul de director executiv.

Selectarea celei mai corespunzătoare persoane este de o maximă importanţă pentru succesul organizaţiei. Directorul exe-

cutiv va trebui să fie: • un manager cu experienţă;

71

Page 71: Doctrina Si Deontologie

- capabil de a gândi şi planifica în mod strategic;

- creativ şi plin de energie, având dorinţa de a dezvolta organizaţia;

- o persoană cu abilităţi excelente de comunicare;

- sociabil si capabil de a stabili şi crea contacte-cheie în afaceri, guvern şi învăţământ.

Rolul directorului executiv, în colaborare cu Consiliul si cu alţi voluntari, este:

- de a dezvolta o strategie comprehensivă detaliată şi un plan de lucru care să includă date-ţintă specifice;

- de a dezvolta şi conduce structura de personal pentru exe cutarea activităţilor;

- de a acorda asistenţă şi consiliere preşedintelui, membri

lor Consiliului si altor voluntari;

- de a crea şi păstra relaţii eficiente cu guvernul, comunită

ţile de afaceri şi profesionale şi instituţiile de învăţământ;

- de a asigura că procedurile de autorizare şi disciplinare sunt realizate imparţial şi eficient conform statutului sau

regulilor organismului profesional;

- de a asigura că Consiliul, membrii şi alte persoane rele vante sunt ţinute la curent cu evoluţiile internaţionale,

religioase şi naţionale care afectează profesia de contabil;

- de a administra resursele şi personalul organizaţiei con

form bugetelor şi politicilor aprobate de Consiliu;

- de a raporta Consiliului cu privire la progresul spre obiec

tivele organizaţiei.

Administrarea unui organism profesional de contabilitate

necesită un director executiv foarte competent şi hotărât. Astfel de persoane sunt căutate, iar o organizaţie tânără poate să se afle în

72

Page 72: Doctrina Si Deontologie

incapacitatea de a atrage o astfel de persoană deoarece nu poate

oferi suficienţi bani sau un statut motivaţional. Dacă nu este posibilă

atragerea unei persoane locale suficient de experimentată, este însă

posibilă obţinerea acestor servicii de la un administrator cu expe-

rienţă al unui organism existent, pe o perioadă de timp, cu normă

întreagă sau part-time, pentru pregătirea personalului.

f) Finanţarea organismului

Elaborarea şi prezentarea la timp a rapoartelor anuale şi de management pentru Consiliu vor servi drept exemplu pentru pro-

fesie, precum şi pentru procesul de dezvoltare a unui plan stra-

tegic şi întocmirea bugetelor si planurilor de afaceri pe termen

lung si scurt.

O bază mică de membri va limita aproape întotdeauna re-

sursele disponibile unui organism profesional de contabilitate, în

astfel de ţări trebuie să se analizeze dezvoltarea de afiliaţii cu alte

organisme în scopul repartizării activităţilor, cum ar fi educaţia

profesională continuă şi examinările. Trebuie de asemenea explo-

rate şi alte surse de venit. Acestea pot include:

- subvenţii de la guvern (în mod limitativ şi numai în cazuri

izolate);

- sponsorizarea iniţiativelor specifice;

- donaţii;

- agenţii de ajutorare din străinătate;

- surse caritabile;

- spaţiu publicitar;

- firme.

Cu toate că finanţarea iniţială din surse externe poate fi nece-

sară în primii ani, în cele din urmă organizaţia trebuie să genereze

suficiente venituri pentru a-si acoperi toate costurile de exploatare

73

Page 73: Doctrina Si Deontologie

si pentru a permite unele investiţii în dezvoltare. Membrii unei organizaţii noi de contabilitate trebuie să se angajeze în asigurarea unui anumit nivel de finanţare în fiecare etapă de dezvoltare în aşa

fel încât să nu existe etape cu dependenţă exagerată de un suport financiar extern. O încredere excesivă într-un suport extern creează o dependenţă care poate afecta natura şi obiectul activităţilor orga-nizaţiei, şi nu este în interesul pe termen lung al membrilor. Fondu-rile de la membri vor fi colectate prin două modalităţi: sub formă de cotizaţii, ca plată pentru drepturile si privilegiile în calitate de membru (de exemplu, taxe membru licenţă), şi de recompensă pen-tru serviciile primite, cum ar fi cursurile, examinările, activităţile de dezvoltare profesională şi participarea la manifestările promo-ţionale.

Organizaţia va trebui să aibă propriul sediu independent. Tre-

buie să se găsească un echilibru pentru realităţile financiare ale organizaţiei şi statutul acesteia ca organism profesional recunoscut. Locaţia sediului şi accesul vor fi foarte importante.

Locaţia biroului şi întreţinerea aferentă vor necesita resurse. Ideal ar fi să nu se facă închirieri pe termen lung care pot deveni costisitoare în cazul în care creşte necesitatea de spaţiu. Locaţiile mai mici cu contract de închiriere pe termen scurt vor conferi fle-xibilitate mai mare. Un spaţiu închiriat de la o organizaţie bine-voitoare poate furniza servicii şi infrastructură fără costurile de înfiinţare. Puţine organizaţii au avut succes în asocierea cu alte grupuri pentru a forma o „clădire profesională" în care să se facă economii din folosirea în comun a mesageriilor, a serviciilor de curăţenie a birourilor şi a echipamentelor.

Echipamentele de bază - telefon, fax, computer şi imprimantă - sunt esenţiale. La cumpărarea sau închirierea echipamentelor de birotică trebuie avut în vedere nivelul de servicii oferit de furnizor. Mobila de birou obişnuită, inclusiv birourile, scaunele si dulapurile,

trebuie să fie achiziţionată dacă nu este furnizată ca parte din aranja-mentul de închiriere.

74

Page 74: Doctrina Si Deontologie

Organismul are ca obligaţie evidenţa membrilor, pentru care este necesară o bază de date care să servească drept registru al membrilor. Informaţiile minime vor include:

- numele membrului;

- numărul membrului;

- adresa personală;

- adresa de serviciu;

- adresa poştală preferată;

- categoria sau sectorul de angajare;

- calificările;

- data naşterii;

- data de admitere ca membru;

- categoria de membru;

- informaţii din autorizaţie - numărul si data de emitere.

Trebuie să se acorde atenţie legislaţiei locale cu privire la protecţia datelor - confidenţialităţii.

Trebuie păstrate informaţii similare şi în cazul stagiarilor şi, dacă organizaţia este implicată activ în oferirea de cursuri sau exa-minări, vor fi necesare şi înregistrări ale stagiarilor şi alte documente legate de stagiari.

g) Marketingul si promovarea profesiei

Marketingul eficient este esenţial pentru succesul pe termen lung al organizaţiei. Un organism profesional care îşi planifică şi îşi coordonează cu atenţie activitatea de marketing are mai multe şanse de a-şi atinge obiectivele strategice.

Strategia iniţială de marketing a unui organism profesional nou trebuie să se concentreze pe identificarea publicului-ţintă cheie, atragerea studenţilor şi asigurarea furnizării eficiente de servicii. Scopul ar trebui să fie crearea unei mase decisive. Odată cu dez-voltarea, noile priorităţi vor fi importante, cum ar fi intensificarea

75

Page 75: Doctrina Si Deontologie

parteneriatelor şi furnizarea de servicii cu valoare adăugată pentru membri, inclusiv susţinerea carierei, training şi resurse de dezvol-tare şi tehnice.

Pentru a implementa o strategie eficientă de marketing, o organizaţie trebuie mai întâi să înţeleagă mediul în care lucrează. Cele trei componente-cheie ale mediului de marketing sunt macro-mediul, micromediul şi mediul intern:

- macromediul - factori sociali, legali, economici, politici şi tehnologici;

- micromediul - studenţi şi membri, părţi interesate (lideri industriali, angajatori, organe de reglementare, instituţii de învăţământ), furnizori (de pregătire) şi concurenţi (la nivel naţional şi global);

- mediul intern - oameni, finanţe, resurse şi infrastructură.

Cercetarea şi analiza acestor domenii vor asigura că organi-zaţia: este conştientă de factorii externi care pot avea un impact asupra organizaţiei; înţelege potenţialii clienţi, factorii de decizie şi concurenţa; este conştientă de propriile capacităţi şi limitări. Rezultatele cercetării vor facilita elaborarea de planuri de marketing

realiste şi realizabile şi vor permite organizaţiei să ia decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la aspectele-cheie de marketing, cum ar fi poziţia mărcii, avantajul competitiv şi dezvoltarea unei strategii de marketing.

Marca este un instrument puternic în comunicarea către stu-denţi, stagiari şi comunitatea de afaceri a valorilor şi poziţiei pe piaţă a organizaţiei. Un nou organism profesional de contabilitate are oportunitatea de a-şi stabili identitatea ca marcă încă de la începutul organizaţiei. O imagine puternică de marcă ajută la iden-tificarea organizaţiei şi percepţia de calitate si profesionalism. Com-ponentele de marcă uşor de implementat includ:

- un nume care transmite ceea ce face şi reprezintă organi zaţia;

76

Page 76: Doctrina Si Deontologie

- valorile de marcă aliniate la obiectivele organizaţiei;

- un logo uşor de reţinut care va fi folosit în toate comuni

cările;

- un design şi un stil consecvente care se folosesc la cores

pondenţă, documente şi referinţă si website;

- recrutarea şi formarea oamenilor care se încadrează în valorile de marcă ale organizaţiei.

Proprietatea intelectuală este un bun pentru orice organizaţie şi trebuie să fie protejată în mod corespunzător. Numele organiza-ţiei, inclusiv acronimul si orice marcă asociată, cum ar fi denumirea sau calificarea, de exemplu, expert contabil, chartered accountant sau contabil public autorizat, reprezintă bunul fundamental de proprietate intelectuală şi cel mai important. Reputaţia organizaţiei

poate fi serios prejudiciată dacă o altă organizaţie sau persoană doreşte să folosească numele. Protecţia legală se poate obţine prin înregistrarea numelui organizaţiei ca marcă comercială. Alte domenii de proprietate intelectuală care necesită protecţie pot include: numele produselor şi serviciilor; logo-urile; calificările şi denumirile de domeniu. Este recomandat să se ceară sfatul unui specialist cu ex-

perienţă în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. Revistele şi buletinele informative sunt un mediu eficient de

comunicare către membri a ultimelor noutăţi cu privire la organi-zaţie si problemele curente care afectează profesia. Aceste publicaţii pot fi folosite şi ca instrumente de promovare a serviciilor si produ-selor, cum ar fi manifestările şi cursurile. Costurile pentru publicare şi livrare pot fi reduse prin emiterea de comunicate în formă elec-tronică sau prin veniturile din publicitate.

Internetul este un mecanism foarte important de comunicare a informaţiilor şi de încurajare a interacţiunii cu clienţii şi părţile interesate. Internetul devine din ce în ce mai mult un punct de

referinţă pentru cei care caută informaţii suplimentare cu privire la calificările şi serviciile oferite de organismele profesionale.

77

Page 77: Doctrina Si Deontologie

Proiectarea unui website trebuie să ţină cont atât de structură, cât şi de conţinut pentru a asigura faptul că informaţiile relevante pot fi obţinute de către toţi potenţialii clienţi si toate părţile intere-

sate, în plus, este important să se ţină cont de strategia viitoare a organizaţiei pentru ca website-ul să poată găzdui viitoarele nece-sităţi ale organizaţiei si clienţilor. Este de recomandat construirea unui website de bază şi lansarea acestuia pentru a atrage atenţia asupra organizaţiei. Website-ul poate fi ulterior îmbogăţit în funcţie de resurse. Alte aspecte care trebuie abordate la elaborarea unui website includ:

- înregistrarea denumirilor de domeniu ale website-ului;

- asigurarea faptului că designul website-ului este conform

cu marca;

- elaborarea unui website în funcţie de limitele tehnologice

ale organizaţiei.

Promovarea organismului profesional va acoperi diverse etape şi va necesita în mod inevitabil o combinaţie de tehnici de promovare pentru a asigura faptul că mesajele sunt comunicate în mod eficient persoanelor avizate şi la timpul potrivit.

Iniţial, organizaţia trebuie să se concentreze asupra atragerii atenţiei cu privire la existenţa sa printre liderii din industrie, auto-rităţile de reglementare şi guvern, precum şi potenţialilor membri. Factorii de influenţă vor fi consultaţi în mod biunivoc în faza in-cipientă şi vor fi invitaţi să furnizeze date de intrare în feedback cu privire la propuneri. Câştigarea susţinerii acestora încă de la început nu numai că va asigura accesul organizaţiei la un cartel de experţi, ci va ajuta şi promovarea pe viitor către potenţialii membri sau către publicul larg.

O campanie planificată şi coordonată de relaţii publice este foarte importantă în informarea cu privire la organismul profe-

sional. Legăturile cu presa naţională şi de afaceri şi alte grupuri media trebuie să fie stabilite încă din faza de început. Susţinerea

78

Page 78: Doctrina Si Deontologie

publică din partea factorilor de influenţă de nivel înalt va fi esenţială în generarea unei acoperiri largi si va asigura faptul că informarea si interesul în noul organism sunt realizate printre potenţialii mem-

bri şi alte părţi interesate. Promovarea către potenţialii membri şi studenţi trebuie să

fie planificată şi coordonată pentru a furniza un exerciţiu de recru-tare de succes si pentru formarea durabilă a studenţilor şi membrilor. Este foarte important să se înţeleagă nevoile şi aspiraţiile potenţia-lilor membri şi să se realizeze introducerea consecventă a acestora în mesajele de campanie. Este de asemenea importantă şi încura-jarea partenerilor şi a altor părţi interesate, în special furnizorii de training şi alte entităţi implicate în calificare, de a se implica în mod activ în promovare.

Organismul profesional de contabilitate trebuie să recruteze

studenţi potrivit capacităţii sale de a asigura calificări şi servicii pentru aceştia. Promovarea trebuie, de asemenea, să vizeze si recru-tarea de studenţi corespunzători prin a căror asociere organismul profesional de contabilitate să îşi sporească reputaţia şi statutul, şi care sunt apţi de a-şi finaliza calificarea. Dacă se recrutează studenţi care nu îşi pot finaliza calificarea, reputaţia organismului profe-sional de contabilitate poate fi periclitată. O altă consecinţă ar putea fi că studenţii nu vor mai recomanda organismul profesional de contabilitate si altor persoane; recomandările sunt o sursă foarte importantă de atragere de noi studenţi şi de consolidare a reputaţiei.

Tehnicile de promovare alese pentru a viza potenţialii stu-denţi şi membri vor depinde de piaţă, public, costuri si resurse. Manifestările şi saloanele trebuie să fie în centrul programului. Publicitatea selectă poate fi folosită în strategia de marketing, în special pentru a dezvolta informarea. Această acţiune trebuie să vizeze informarea publicului-ţintă cheie, cum ar fi potenţialii stu-denţi si consilierii lor de carieră si angajatorii.

O campanie de promovare eficientă va include o combinaţie a următoarelor activităţi:

79

Page 79: Doctrina Si Deontologie

- saloane, congrese, seminarii şi mese rotunde;

- prezentări;

- întâlniri biunivoce;

- publicitate;

- crearea de relaţii cu angajatorii potenţialilor membri sau

studenţi.

Alte părţi interesate joacă un rol important în procesul deci-zional. De exemplu, deoarece angajatorii şi instituţiile de învăţă-

mânt influenţează de multe ori alegerea de către studenţi a unui

organism profesional, necesităţile acestor grupuri trebuie, de ase-

menea, să fie abordate, în fazele de început, crearea de relaţii trebuie

să se concentreze asupra creşterii capacităţii pieţei în ceea ce pri-

veşte şcolarizarea şi angajarea contabililor profesionişti. Se pot

folosi factori de influenţă pentru încurajarea susţinerii din partea

acestor grupuri de interese.

Membrii aşteaptă servicii profesioniste şi eficiente de la orga-

nismul profesional. Este foarte important să se stabilească o cultură

centrată pe clienţi şi ca oamenii din cadrul organizaţiei să aibă

experienţa şi resursele necesare pentru a satisface şi a depăşi aştep-

tările membrilor. Introducerea de iniţiative, cum ar fi obiective cu

privire la nivelul serviciilor, analiza gradului de satisfacţie, pro-

ceduri conforme şi scheme de sugestii, poate asista satisfacerea

aşteptărilor clienţilor, comunicarea obiectivelor de servicii pentru

clienţi şi facilitarea unei culturi bazate pe inovaţie şi îmbunătăţire.

h) Rolul sectorului public

Un sector public bine administrat şi stabil, cu bugetare solidă pentru susţinerea obiectivelor şi controlul atent al executării bugetului, este foarte important pentru stabilirea unei politici mo-

netare şi fiscale eficiente. Rolul directorilor financiari din sectorul public merge mai departe de administrarea bugetului, şi anume

80

Page 80: Doctrina Si Deontologie

presupune susţinerea performanţei şi posibilitatea administraţiilor

de a se adapta la noile circumstanţe în evoluţie.

Rolul managementului financiar profesional trebuie să fie

înţeles, dezvoltat si susţinut de contabilitate. Nu este eficientă numai

oferirea de training în contabilitatea din sectorul privat pentru cei

din sectorul public sau importarea de contabili formaţi din sectorul

privat. Este necesară formarea adecvată a directorilor financiari

din sectorul public, inclusiv contabili, auditori interni si externi,

directori de buget şi tehnicieni contabili, pentru a îmbunătăţi per-

formanţa sectorului public.

Dezvoltarea si menţinerea unui cadru profesional de directori

financiari din sectorul public necesită o organizaţie profesională

independentă de guvern, dar care să colaboreze strâns cu acesta,

să educe, să susţină, să stabilească şi să păstreze standardele etice

şi tehnice, în multe cazuri, acesta va fi rolul organismului profe-

sional corespunzător de contabilitate care doreşte să devină sau a

devenit deja membru IFAC. în alte cazuri, poate exista tendinţa,

mai puţin recomandată, de a înfiinţa un organism separat de conta-

bilitate în sectorul public, deseori din cadrul guvernului sau pro-

fesiei.

Pentru dezvoltarea contabilităţii în sectorul public, necesi-tatea primară o constituie o schemă de învăţământ si training în

sectorul public pentru formarea directorilor financiari din sectorul

profesional public. După un anumit timp, această necesitate va

determina nevoia de dezvoltare profesională continuă, de elaborare

a standardelor si declaraţiilor tehnice conform standardelor inter-

naţionale, si de profesionişti pregătiţi să se întâlnească cu alţi profe-

sionişti. Cu presiuni şi susţinere suficiente din partea guvernului

în ceea ce priveşte legislaţia, dezvoltarea profesiei de contabil în

sectorul public va fi posibilă.

Organismul existent va trebui să îşi evalueze reputaţia curentă şi capacitatea de a susţine profesia în sectorul public, atât financiar,

81

Page 81: Doctrina Si Deontologie

cât şi tehnic. Decizia va depinde şi de evaluarea dorinţei politice de a susţine şi dezvolta profesia independentă, reglementată, în urma dialogurilor cu partidele politice lider.

Multe organisme existente membre IFAC au Comitete pentru Sectorul Public pentru reprezentarea intereselor sectorului public.

Organismul profesional trebuie să aibă în vedere cerinţele de educare şi formare a directorilor financiari profesionişti din sec-torul public şi să analizeze dacă are capacitatea şi abilităţile pentru elaborarea de planuri de învăţământ, programe, materiale de studiu şi alte componente corespunzătoare ale unei scheme de învăţământ şi formare. Trebuie, de asemenea, să ţină cont de:

• felul în care trainingul va fi monitorizat şi validat, ţinând cont că pot fi puţini contabili profesionişti capabili de a supraveghea stagiarii;

• aranj amentele de evaluare şi cum vor trebui adaptate pen tru identificarea abilităţilor corespunzătoare necesităţilor organizaţiilor sectorului public şi pentru asigurarea com petenţei profesionale într-un context de sector public;

• dacă stagiarii din sectorul public vor putea să îşi asume o gamă completă sau limitată de activităţi (cum ar fi compa niile de audit) în momentul calificării şi felul în care li mitările vor fi explicate şi justificate fără a afecta reputaţia membrilor calificaţi din sectorul public;

• cum se vor dezvolta şi susţine necesităţile la nivel „tehnic" ale sectorului public;

• nivelul de susţinere din partea angajatorilor pentru justifi carea încheierii unui contract de training cu un angajator din sectorul public.

Organismul profesional trebuie să analizeze felul în care poate susţine şi păstra standarde corespunzătoare, inclusiv:

• dacă trebuie făcute modificări în ceea ce priveşte regimul etic şi disciplinar şi felul în care organismul profesional

82

Page 82: Doctrina Si Deontologie

va administra problemele disciplinare, inclusiv sancţiu-nile, în cazul membrilor angajaţi în sectorul public;

• în ce măsură aranj amentele de control al calităţii profesio nale care afectează membrii sectorului privat trebuie adaptate pentru a satisface necesităţile sectorului public;

• dacă organismul are capacitatea tehnică şi de cercetare pentru a face faţă cerinţelor din sectorul public;

• dacă organismul poate adopta Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public;

• cum va stabili organismul un dialog cu studenţii şi mem brii din sectorul public prin intermediul monitoarelor, conferinţelor, seminariilor şi activităţilor de altă natură;

• cum se va aplica dezvoltarea profesională continuă a membrilor din sectorul public şi cum pot fi cerinţele exis tente din sectorul privat corelate cu sectorul public.

Organismul profesional va trebui să analizeze dacă şi cum poate administra relaţiile cu membrii existenţi, precum si dezvol-tarea de noi relaţii cu cei care lucrează în sectorul public, inclusiv:

• dacă organismul are resursele financiare pentru servicii suplimentare necesare pentru susţinerea dezvoltării efi ciente ca organism relevant în sectorul public;

• cum poate administra procesul de implicare a sectorului public în activităţile sale fără a-şi pierde independenţa;

• în consecinţă, cum poate acţiona în interesul membrilor cu practica publică (ţinând cont de necesitatea prioritară de a lucra în interesul public) şi în acelaşi timp să pro moveze relaţii strânse cu guvernul în ceea ce priveşte problemele sectorului public;

• cum vor reacţiona membrii actuali la redirecţionarea re surselor de la activitatea sectorului privat la activitatea sectorului public când beneficiile lor vor fi relativ mici şi pe termen lung;

83

Page 83: Doctrina Si Deontologie

• cum vor trebui schimbate structurile instituţionale pentru a reflecta dimensiunea sectorului public, având în vedere că acest lucru ar afecta şi procesul de selectare (mai de grabă prin numire decât prin alegere) a membrilor consi liului şi comitetelor organismului;

• schimbările care vor trebui făcute în ceea ce priveşte orga nizarea personalului organismului şi măsura în care per sonalul şi relaţia cu voluntarii sunt „profesionalizate".

înfiinţarea unui organism profesional nu este uşoară. Pentru a reduce cerinţele tehnice şi de resurse, organismul profesional va trebui să stabilească aranjamentele de consiliere şi de parteneriat descrise mai sus. Obiectivul pe termen lung ar fi îndeplinirea cerin-ţelor de a deveni membru IFAC.

Noul organism profesional din sectorul public va avea o sin-gură preocupare, dar mai multe institute au o singură preocupare, şi anume auditul extern în sectorul privat. Dacă institutele coexistă, acestea au multe în comun şi trebuie să dezvolte relaţii strânse de lucru, inclusiv grupuri de membri comuni la nivel de organe de conducere şi, dacă este cazul, reprezentarea comună în faţa autori-tăţilor. Standardele de învăţământ şi training trebuie să fie compa-tibile.

în timp poate apărea posibilitatea de fuzionare a institutelor din sectorul privat şi sectorul public.

4.1. Rolul şi responsabilităţile unui organism

profesional de contabilitate

a) Cerinţe pentru a deveni membru

Pe perioada de început şi în primii ani de funcţionare a organi-zaţiei, majoritatea membrilor vor fi persoane care şi-au dezvoltat

cunoştinţele şi experienţa în calitate de contabil profesionist prin alte mijloace.

84

Page 84: Doctrina Si Deontologie

Acestor persoane li se permite să se alăture unui organism profesional de contabilitate pe o perioadă specificată şi limitată în baza unor prevederi rezonabile de „menţinere a drepturilor dobân-

dite". Prevederile de menţinere a drepturilor dobândite trebuie să încurajeze cât mai multe persoane calificate să se alăture organi-zaţiei, în acelaşi timp reducând riscul de acceptare a persoanelor necalificate. Prevederile de menţinere a drepturilor dobândite tre-buie să fie disponibile numai pe o perioadă limitată şi să înceteze în momentul dezvoltării si aplicării unui program de acreditare.

Pentru orice desemnare analizată trebuie să se obţină infor-maţii cu privire la:

- nivelul minim de studii necesar calificării, durata perioa dei oficiale de studiu, materiile studiate;

- examinările necesare, acordându-se o atenţie deosebită

examinărilor competenţelor profesionale;

- experienţa minimă şi tipul acesteia (inclusiv orice formare practică necesară) cerute înainte de autorizare;

- cadrul general al standardelor tehnice si etice din ţara în care i s-a acordat titlul persoanei respective.

După finalizarea acestei analize se poate lua o decizie cu privire la titlurile care vor fi acceptate pentru a fi membru cu drep-turi depline în noua organizaţie. Următoarele clasificări ca membru sunt comune multor organisme profesionale de contabilitate:

- contabili autorizaţi sau experţi;

- contabili asociaţi;

- tehnicieni contabili;

- studenţi.

Trebuie să se analizeze dacă persoanele care au atins un anu-mit nivel din procesul de acreditare dintr-o altă ţară vor fi acceptate

pentru o anumită formă de apartenenţă ca membru, alta decât membru cu drepturi depline, cum ar fi membri studenţi şi asociaţi.

85

Page 85: Doctrina Si Deontologie

După ce persoanele cu titluri obţinute în străinătate care practică deja profesia în ţara respectivă au fost acceptate ca membri conform prevederilor noii organizaţii de menţinere a drepturilor dobândite,

va mai exista o necesitate de recunoaştere a titlurilor dobândite în străinătate, în acest scop trebuie revăzut ghidul pentru acordurile mutuale de recunoaştere adoptat de Organizaţia Mondială de Co-merţ. Trebuie să se aibă în vedere anumite cerinţe, şi anume cunoaş-terea practică a limbii locale, dovezi ale reputaţiei profesionale şi cunoaşterea demonstrată a legii naţionale cu privire la societăţi şi impozite.

Este, de asemenea, necesară şi revizuirea calificărilor persoa-nelor care nu au încă niciun titlu, dar care au fondul necesar de studii şi experienţă pentru desfăşurarea activităţii de contabil pro-fesionist sau tehnician contabil.

Admiterea persoanelor care par să fie calificate este cel mai corect lucru care se poate face, deoarece permite organizaţiei să includă mai multe persoane ca membri cu influenţă în domeniu şi administraţie, astfel sporind susţinerea organizaţiei, în plus, dacă studiile lor au fost făcute la universitatea locală, organizaţia poate aduna mai multe informaţii şi contracte care vor fi utile în deter-minarea propriului program de acreditare, în acest caz este foarte important să existe o limitare strictă a perioadei în care aceste per-soane îşi pot păstra drepturile dobândite.

Odată ce au fost identificate calificările pentru a deveni mem-bru conform prevederilor de menţinere a drepturilor obţinute, tre-buie să se depună un efort concertat pentru a încuraja oamenii cu aceste calificări să depună cererea de membru. Cu toate că recru-tarea membrilor este o activitate permanentă importantă pentru orice organizaţie cu membri voluntari, efortul iniţial este crucial. Neatragerea unui număr suficient de posibili membri va limita capa-citatea noului organism de a-şi derula activitatea, va slăbi susţinerea

autorităţilor şi a publicului pentru organizaţie şi poate să slăbească şi entuziasmul grupului fondator. Astfel, importanţa acestui efort

86

Page 86: Doctrina Si Deontologie

iniţial nu poate fi subestimată. Metodele folosite vor varia în funcţie de multe consideraţii, cum ar fi numărul de posibili membri care vor fi contactaţi, oamenii disponibili pentru a lua parte la acest efort, distanţele şi costurile implicate etc. Contactul personal este în general cea mai eficientă metodă de recrutare.

Adunările Generale având ca subiect posibilii membri pot fi de ajutor. Astfel de şedinţe pot oferi membrilor potenţiali oportu-nitatea de a se cunoaşte, de a-i întâlni pe membrii grupului fondator, de a afla obiectivele organizaţiei, activităţile propuse şi structura, precum şi costurile şi beneficiile în calitate de membru. Informaţiile obţinute de la cei prezenţi vor eficientiza contactele viitoare. Se vor depune eforturi, inclusiv anunţuri prin mijloacele de informare, pentru a face aceste adunări publice, în scopul de a obţine un public larg si reprezentativ.

Liderii din cadrul profesiei (de exemplu, partenerul de con-ducere dintr-o firmă publică de contabilitate, directorul financiar al unei societăţi, şeful unui departament administrativ sau univer-sitar) pot, de asemenea, să fie de ajutor în recrutarea membrilor. Chiar şi susţinerea din partea unui număr mic de astfel de persoane poate avea ca rezultat un număr mare de cereri de membru.

Un organism profesional de contabilitate trebuie să analizeze interacţiunea cu studenţii pentru că aceştia sunt viitorii membri.

Relaţiile cu studenţii vor fi limitate dacă întregul învăţământ tehnic sau o parte a acestuia este asumat(ă) de alte organizaţii sau instituţii, şi vor deveni mai complexe odată cu creşterea implicării directe a organizaţiei în formarea sau evaluarea studenţilor. O formă de implicare este întotdeauna de dorit pentru dezvoltarea relaţiilor cu viitorii membri. Astfel, un organism profesional de contabilitate trebuie să încerce să dezvolte interacţiunile dintre membri si stu-denţi. Câteva dintre acţiunile recomandate sunt:

- prezentări pentru elevii de liceu din anii mai mari pentru a încuraja interesul pentru această profesie;

- participarea la manifestări de tipul „Ziua carierei";

87

Page 87: Doctrina Si Deontologie

- conferinţe în săli de curs pentru studenţii de la contabili

tate pe tema aspectelor actuale sau aplicării standardelor

tehnice în situaţii din „viaţa reală";

- oferirea de oportunităţi de angaj are cu j umătate de normă pentru studenţi;

- realizarea de relaţii cu profesorii şi cadrele didactice.

b) Certificate de practică

Aşa cum este specificat la paragraful 100.1 din Codul etic

IFAC al profesioniştilor contabili, „o caracteristică a profesiei de

contabil este acceptarea responsabilităţii de a acţiona în interesul

public".

Exercitarea acestei responsabilităţi implică multe activităţi.

Cea mai importantă este asigurarea faptului că executarea funcţiei

de atestare este limitată la cei calificaţi să o execute. Un organism

profesional de contabilitate va trebui să încerce să transpună această

restricţionare în lege, de preferat prin acordarea organizaţiei ca

atare a dreptului de a determina criteriile de competenţă. Dacă

determinarea criteriilor este responsabilitatea organizaţiei, aceasta

poate fi exercitată prin emiterea de certificate de practică pentru

persoanele calificate, în general, certificatele de practică trebuie

să aibă valabilitate limitată şi să poată fi reînnoite conform regulilor

stabilite de Consiliu. Determinarea unei valabilităţi prestabilite a

certificatului de practică asigură faptul că persoanele calificate pen-

tru executarea funcţiilor limitate sunt totuşi calificate în mod cores-

punzător. Având în vedere rata rapidă de modificare a standar-

delor tehnice, este important ca persoanele care au dreptul de a

exercita funcţii limitate să îşi păstreze competenţa de a face acest

lucru. Condiţiile de reînnoire includ dovada continuării dezvoltării

profesionale (CDP), reexaminării, asigurării profesionale sau alte

situaţii.

Page 88: Doctrina Si Deontologie

Certificatele de practică sunt recomandate şi pentru membrii

care oferă şi alte servicii în afara celor atestate. Multe organisme

profesionale de contabilitate cer membrilor care oferă orice tip de

serviciu contabil direct publicului să deţină un certificat de practică.

Obţinerea unui certificat de practică poate necesita o experienţă

practică suplimentară sau studii în domeniul în care persoana

respectivă intenţionează să practice. Pentru păstrarea certificatului

de practică, membrii vor fi supuşi unor reexaminări ale activităţii

prin intermediul unor programe corespunzătoare de asigurare a

calităţii.

c) Adoptarea si implementarea standardelor

Implementarea standardelor internaţionale va diferi de la o ţară la alta. Situaţiile pot varia de la, de exemplu, trecerea la standarde internaţionale de contabilitate şi audit de la standardele proprii elaborate de o ţară, la adoptarea de standarde internaţionale pentru o bază limitată de standarde elaborate anterior, în orice caz, este vorba despre un proiect care necesită o planificare atentă şi angajare.

Cel mai important aspect şi cel mai greu de realizat îl reprezintă obţinerea unei angajări serioase a părţilor interesate importante, atât în ceea ce priveşte procesul, cât şi termenul. Identificarea părţilor interesate va include toate organismele de contabilitate din ţară, guvernul, autorităţile de reglementare de pe piaţa de capital, precum şi Consiliile de Administraţie.

Deciziile cu privire la autoritatea de stabilire a standardelor şi autoritatea de aderare la standardele stabilite vor necesita o atenţie deosebită. Mândria naţională si profesională poate avea ca rezultat o primă reacţie, şi anume că un organism profesional trebuie să stabilească şi să implementeze propriul set de standarde. Cu toate

acestea, stabilirea standardelor este o sarcină dificilă şi complexă, în plus, este un proces de lungă durată şi costisitor deoarece necesită

89

Page 89: Doctrina Si Deontologie

acceptarea acestor standarde de către comunitatea de afaceri, organele de reglementare guvernamentale şi membrii profesiei locale de contabilitate.

IFAC şi IASCF au colaborat în timp la dezvoltarea standar-delor de audit şi de contabilitate care pot fi acceptate în mod general la nivel internaţional. Un organism profesional de contabilitate trebuie să stabilească un comitet pentru revizuirea acestor standarde pe baza cunoştinţelor membrilor în ceea ce priveşte mediul econo-mic, legal şi profesional. Dacă este necesar, organismul profesional de contabilitate poate emite materiale informative suplimentare pentru reflectarea circumstanţelor locale. Astfel se vor economisi resursele reduse pentru a fi folosite în training şi la monitorizarea aplicării conformării la standarde şi materiale suplimentare.

Este recomandat, dacă acest lucru este posibil, să se stabi-

lească două grupuri de lucru sau grupuri operative separate - unul să analizeze standardele internaţionale de contabilitate, celălalt să se ocupe de standardele de auditare. Acesta din urmă trebuie să includă practicieni din firme mari şi mici; primul grup trebuie să conţină reprezentanţi din industrie şi comerţ, precum şi din alte sectoare, pentru consolidarea susţinerii standardelor.

Revizuirea standardelor internaţionale este o sarcină foarte importantă si va necesita probabil trei ani până la finalizare. Fiecare grup va trebui să analizeze fiecare standard, să îl compare cu prac-tica actuală, să îl dezbată, să rezolve nepotrivirile şi să decidă asupra problemelor de tranziţie. Recomandările comitetului de a adopta un anumit standard internaţional trebuie să fie aprobate de Consiliu, de preferat după o perioadă de expunere, în cursul perioadei de expunere se pot ţine seminalii pentru formarea pedagogilor şi prac-ticienilor locali în ceea ce priveşte utilizarea standardului.

Standardele internaţionale sunt publicate în limba engleză, şi atât IFAC, cât şi Consiliul pentru Standarde Internaţionale de

Contabilitate (IASB) au politici de asistare a traducerii acestor stan-darde în diverse limbi naţionale.

90

Page 90: Doctrina Si Deontologie

Traducerea standardelor internaţionale este o sarcină com-plexă, de durată şi de multe ori costisitoare. Organismele de stabilire a standardelor naţionale este posibil să nu aibă resursele financiare

necesare, dar sunt deseori cele mai apte să conducă această acti-vitate. Cea mai adecvată cale de obţinere a finanţării necesare este o cerere de subvenţionare de la una dintre băncile regionale de dezvoltare sau agenţiile de dezvoltare.

Există acum software disponibil pentru asistarea activităţii de traducere. Acesta permite verificarea consecvenţei cu alte texte şi utilizarea de termeni-cheie. Un astfel de instrument electronic uşurează procesul de traducere, asigură o calitate superioară a tex-tului tradus si face ca actualizările ulterioare să fie mai rapide.

d) Codul de conduită profesională si etică

Profesia are responsabilitatea de a proteja binele colectiv al publicului şi al instituţiilor deservite de contabilii profesionişti. Acest lucru necesită adoptarea şi implementarea unui cod etic chiar şi atunci când organul legislativ al ţării are responsabilitatea de promulgare a cerinţelor de etică. Pentru realizarea acestui lucru majoritatea organismelor de contabilitate înfiinţează un comitet pentru etică responsabil de promulgarea codului şi de stabilirea unui grup separat de monitorizare a respectării codului şi de luare a măsurilor disciplinare în caz de încălcare a codului.

Codul etic IFAC al profesioniştilor contabili a fost stabilit pentru a deservi nevoile contabililor profesionişti, indiferent dacă sunt angajaţi în practică sau în alte sectoare economice. Acesta stabileşte standardele de conduită a contabililor profesionişti şi declară principiile fundamentale pe care trebuie să le respecte pen-tru îndeplinirea obiectivelor comune. Codul etic IFAC este recu-noscut la nivel internaţional şi principiile generale ale acestuia pot

fi adoptate de toate ţările. Toate organismele membre IFAC trebuie să adapteze principiile Codului etic IFAC la codul naţional.

91

Page 91: Doctrina Si Deontologie

e) Asigurarea calităţii serviciilor profesionale

Codul etic IFAC al profesioniştilor contabili se concentrează

pe responsabilitatea profesiei de a acţiona în interesul public. Pro-

fesia de contabil a făcut tot posibilul pentru a-şi păstra reputaţia

pentru integritate, obiectivitate si competenţă de-a lungul multor

ani de deservire a clienţilor, angajatorilor şi publicului. Orice con-

tabil profesionist care nu respectă (sau care se consideră că nu

respectă) standardele profesionale şi cerinţele legale face dificilă

păstrarea reputaţiei acestei profesii. Rolul IFAC este de a oferi

îndrumări, de a încuraja progresul şi de a promova convergenţa

spre standarde internaţionale. Astfel, IFAC consideră că organis-

mele membre trebuie să demonstreze că se aplică programe adec-

vate pentru a oferi asigurarea rezonabilă că toţi contabilii profesio-

nişti aderă la cele mai înalte standarde.

Reglementarea profesiei contabile se realizează prin diverse

căi cu jurisdicţii diferite. Unele jurisdicţii au mecanisme externe

de reglementare şi altele au programe de asigurare a calităţii imple-

mentate prin intermediul profesiei cu mecanisme publice de supra-

veghere. Dacă nu există mecanisme externe de reglementare, asi-

gurarea calităţii poate fi condusă cu costuri reduse şi în mod eficient

de către acele persoane dedicate din cadrul profesiei. Prin urmare,

este în interesul public si în interesul profesiei de contabil din în-

treaga lume ca organismele membre să se asigure că depun acest

tip de efort de reglementare dacă nu există mecanisme externe de

reglementare.

Datoria de a adera la cerinţele profesionale aparţine conta-

bilului profesionist. Evaluarea măsurii în care un contabil şi-a în-

deplinit această datorie este realizată la nivelul organizaţiei pentru

care contabilul profesionist îşi desfăşoară activitatea.

în cazul contabililor profesionişti, în afaceri, implementarea

regulamentului de asigurare a calităţii ţine de organizaţia (angaja-

torul) care angajează contabilul profesionist.

92

Page 92: Doctrina Si Deontologie

în cazul contabililor profesionişti din practica publică, imple-mentarea regulamentului intern de control al calităţii este responsa-bilitatea fiecărei firme de contabili practicieni, încurajarea şi asis-

tarea firmelor de contabili practicieni în menţinerea şi îmbunătăţi-rea calităţii serviciilor profesionale reprezintă o responsabilitate-cheie a organismelor profesionale de contabilitate din fiecare ţară; organismele profesionale sunt responsabile de luarea măsurilor adecvate pentru realizarea acestui obiectiv în mediul legal, social, de afaceri şi de reglementare care prevalează în ţările respective.

Controlul calităţii este abordat pe trei niveluri: nivelul de contract, nivelul firmei şi nivelul organismului profesional.

Organizaţia poate analiza mai multe abordări care includ: • resurse interne - folosirea de inspectori angaj aţi de orga

nismul profesional;

• resurse externe, ca, de exemplu:

O contractanţi - folosirea de revizori (persoane, firme sau echipe mixte) contractaţi de organizaţia profe-sională;

o sistem de control de către terţi - persoanele sau firmele care vor inspecta contractează alte persoane sau firme pentru realizarea controalelor;

O contractarea lucrărilor în afara societăţii - organismul profesional externalizează controalele unei terţe părţi (de exemplu, o altă organizaţie profesională cu expe-rienţa necesară);

O combinarea celor de mai sus - organismul profesional poate externaliza controlul entităţilor înscrise şi poate adopta o altă abordare externă sau internă pentru alte angajamente;

O abordarea bilaterală sau regională - una sau mai multe

organizaţii profesionale poate/pot dori să combine resursele pentru realizarea controalelor.

93

Page 93: Doctrina Si Deontologie

Indiferent de abordarea folosită, organizaţia profesională tre-buie să ia măsuri pentru asigurarea independenţei auditorilor de calitate, în orice caz, aceştia trebuie să fie independenţi de persoana

sau firma şi de entităţile ale căror angajamente sunt selectate pentru control.

f) Investigaţie si proces disciplinar

După stabilirea unui cod etic, este necesar ca membrii să îl cunoască şi să îl respecte, în ţările în care autorizarea este o funcţie guvernamentală, organismele guvernamentale sau de reglementare au de obicei autoritatea de a impune cele mai severe acţiuni disci-plinare. Chiar şi atunci când se practică acest lucru, un organism profesional de contabilitate trebuie totuşi să aibă un proces disci-plinar eficient pentru controlul propriilor membri şi, dacă este cazul,

pentru asistarea organismelor guvernamentale şi de reglementare. Prin urmare, un organism profesional de contabilitate trebuie să analizeze felul în care trebuie conduse investigaţiile disciplinare, ce proces trebuie urmat, ce standarde de demonstrare şi dovedire sunt necesare, ce sancţiuni sunt recomandate şi ce apeluri sunt permise.

Structura de bază comună proceselor disciplinare ale multor organisme profesionale contabile este:

• o metodă de a decide, conform regulamentului intern co respunzător, prin care plângerile înaintate organismului profesional cu privire la conduita unui membru vor fi supuse unei investigaţii disciplinare; de exemplu, investi gaţiile pot fi începute atunci când o acuzaţie, dacă este adevărată, este o dovadă principală a încălcării codului sau a unui alt comportament inadecvat;

• o curte disciplinară care investighează şi judecă plânge rile;

• o curte de apel care audiază apelurile împotriva consta tărilor curţii disciplinare.

94

Page 94: Doctrina Si Deontologie

Felul în care structura de bază a procesului disciplinar este

stabilită şi funcţionează va diferi în funcţie de mulţi factori, cum

ar fi numărul de cazuri rezolvate, costul, rolul personalului în admi-

nistrarea şi desfăşurarea procesului disciplinar, necesarul de con-

silieri juridici şi supravegherea exercitată de organismele guverna-

mentale sau de reglementare, în plus, un organism profesional de

contabilitate trebuie să analizeze orice necesitate sau cerere de

deschidere şi răspundere mai mare în desfăşurarea proceselor dis-

ciplinare, precum şi nevoia de procese transparente şi posibila im-

plicare a membrilor independenţi nespecializaţi ai Curţii.

Pentru a-şi păstra credibilitatea, un organism profesional de

contabilitate trebuie să îşi îndeplinească în totalitate responsabili-

tatea pe care şi-o asumă pentru conduita etică şi profesională a

membrilor. Orice structură şi orice proces disciplinar adoptate de

organism trebuie să corespundă acestei sarcini. Este mai bine să

nu faci promisiuni decât să faci promisiuni pe care să nu le poţi

respecta. Organismul profesional de contabilitate trebuie să păstreze

un registru al deciziilor şi penalizărilor impuse pentru a asigura

consecvenţa abordării cazurilor. Organismele profesionale de con-

tabilitate trebuie să se asigure că au acces la consiliere juridică

pentru menţinerea unui proces disciplinar.

Comportamentul inadecvat include cele ce urmează:

- activitate infracţională;

- acţiuni sau omisiuni care pot duce la pierderea reputaţiei profesiei de contabil;

- încălcarea standardelor profesionale;

- încălcarea cerinţelor etice;

- neglijenţă profesională crasă;

- un număr de cazuri mai puţin grave de neglijenţă profesio

nală care, cumulate, pot indica incapacitatea de a profesa;

- activitate nesatisfăcătoare.

95

Page 95: Doctrina Si Deontologie

Gama de penalizări impuse, dacă legea locală permite acest lucru, include:

- avertizarea;

- pierderea sau limitarea drepturilor de practică;

- amenda/plata cheltuielilor;

- pierderea titlului profesional;

- excluderea ca membru.

g) Dezvoltarea profesională continuă

Un principiu fundamental al Codului etic IFAC al profesio-niştilor contabili specifică faptul că „un contabil profesionist are sarcina permanentă de a-şi păstra cunoştinţele şi abilităţile la nivelul

necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente în baza noutăţilor curente din prac-tică, legislaţie şi tehnică. Un profesionist contabil trebuie să acţio-neze cu diligentă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profe-sionale aplicabile în furnizarea serviciilor profesionale". Dezvol-tarea profesională continuă este metoda prin care contabilii profe-sionişti îşi pot îndeplini obligaţiile de competenţă permanentă.

Dezvoltarea profesională continuă este definită ca o activitate de învăţare pentru dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor contabililor profesionişti de a-şi desfăşura activitatea în mod competent în mediul lor profesional.

Cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru toţi contabilii profe-sionişti se extind şi se modifică într-un ritm rapid. Organismele profesionale de contabilitate sunt responsabile de asigurarea fap-tului că membrii continuă să îşi dezvolte şi să îşi menţină compe-tenţa necesară rolurilor profesionale şi cerută de utilizatorii servi-ciilor. Promovarea dezvoltării profesionale continue şi importanţa

acesteia reprezintă componente vitale ale activităţilor pe care orga-nismul profesional de contabilitate si le asumă pentru a-şi păstra

96

Page 96: Doctrina Si Deontologie

credibilitatea sa şi pe cea a membrilor săi. Este important ca organis-

mele de contabilitate să demonstreze membrilor valoarea dezvol-

tării profesionale continue şi beneficiile acesteia pentru membrii

individuali în termeni de dezvoltare a carierei, oportunităţi de an-

gajare şi credibilitate. Dezvoltarea profesională continuă în sine

nu asigură faptul că toţi membrii vor furniza întotdeauna servicii

profesionale de calitate, dar este o componentă-cheie a sistemului

de asigurare a calităţii al organismului profesional de contabilitate

(care include şi controlul asigurării calităţii activităţii membrilor

şi sistemele de investigare şi disciplinare).

Standardul International de Educaţie pentru Contabilii Profe-

sionişti 7,„Dezvoltarea profesională continuă: Un program de în-

văţare de durată şi dezvoltare continuă a competenţei profesio-

nale", stabileşte referinţa internaţională de dezvoltare profesională

continuă pentru toti contabilii profesionişti. Standardul promovează

activităţile dezvoltării profesionale continue care sunt relevante

pentru munca membrului individual, care pot fi estimate şi veri-

ficate. Multe organisme de contabilitate solicită membrilor să facă

un anumit număr de ore de pregătire pe an, în timp ce altele abor-

dează dezvoltarea profesională continuă în baza competenţei. In-

diferent de abordarea aleasă, cel mai important pas iniţial pentru

organismul profesional de contabilitate este promovarea impor-

tanţei dezvoltării profesionale continue.

Accesul la activităţile dezvoltării profesionale continue poate

fi problematic în toate ţările şi organismul profesional de contabi-

litate trebuie să analizeze posibilitatea de a colabora cu universităţi

şi colegii, furnizori privaţi de training, firme mari şi alte organisme

profesionale de contabilitate din ţară şi din zonă pentru ca membrii

să aibă la dispoziţie o gamă variată de oportunităţi de dezvoltare

profesională continuă.

Organismele profesionale de contabilitate trebuie, de ase-

menea, să stabilească un proces prin care să determine dacă mem-

brii se ocupă de dezvoltarea profesională continuă. Accentul iniţial

97

Page 97: Doctrina Si Deontologie

se pune pe promovarea şi încurajarea dezvoltării profesionale conti-

nue, dar monitorizarea este, de asemenea, importantă. Monitori-

zarea nu trebuie să folosească mult mai multe resurse şi trebuie

mai degrabă să se facă în mod aleatoriu. Monitorizarea este utilă

numai dacă există sancţiuni pentru cazurile de nerespectare desco-

perite prin procesul de monitorizare.

4.2. Educaţia şi examinările membrilor

a) Prezentarea programelor de educaţie contabilă

Procesul de învăţământ contabil constă în şase elemente-cheie:

- cerinţe de admitere;

- abilităţi profesionale;

- cunoştinţe profesionale;

- valori, etică şi atitudine profesională;

- experienţă practică;

- evaluare.

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Educaţie Conta-

bilă al IFAC elaborează standarde internaţionale de educaţie pentru

contabilii profesionişti care prevăd referinţele pentru educaţia con-

tabilă.

Este posibil ca institutele de studii superioare existente, cum

ar fi universităţile sau colegiile, să ofere o educaţie academică stu-

denţilor. Un organism profesional de contabilitate trebuie însă să

decidă dacă această educaţie este adecvată pentru admiterea unui

membru. Organizaţia va trebui să identifice un set de cunoştinţe şi

abilităţi care sunt de dorit. Pentru a realiza acest lucru cât mai efi-

cient, organizaţia trebuie să revadă programele (definite ca rezu-

mate ale unui curs de studii) folosite de organizaţiile străine care

au conferit titluri membrilor cu drepturi dobândite. Următorul pas

este adaptarea programei la mediul local, în acelaşi timp păstrând-o

98

Page 98: Doctrina Si Deontologie

compatibilă cu Standardele Internaţionale de Educaţie. Trebuie sta-bilit un grup de lucru format din cadre didactice pentru îndeplini-rea acestei sarcini.

Imediat ce setul de cunoştinţe şi abilităţi a fost identificat, acesta trebuie să fie distribuit instituţiilor de învăţământ superior şi prezentat studenţilor si altor părţi interesate ca acoperire minimă a recunoaşterii.

Ulterior, organizaţia va trebui să evalueze si să acrediteze programele şcolare în funcţie de setul de cunoştinţe şi orice alte elemente educaţionale suplimentare considerate dorite. Poate, de asemenea, să evalueze prezentări individuale atunci când solicitanţii au experienţa şcolară şi practica necesară câştigate pentru alte orga-nizaţii. Calitatea şi acoperirea programelor pot fi estimate numai prin evaluarea programelor şi testelor altor organizaţii, dar aceasta

este o sarcină dificilă şi de lungă durată. Mediul în care lucrează contabilii este în permanentă schim-

bare. Astfel, setul de cunoştinţe convenite trebuie să fie revizuit în mod periodic pentru a-1 păstra la curent cu nevoile de educaţie ale contabililor, indiferent dacă sunt în practica publică, industrie sau administraţie. Este posibil ca în cazul economiilor în curs de dez-voltare modificările mediului economic al ţării să necesite transpu-nerea schimbărilor şi în planul de învăţământ. Un mod de realizare a acestei revizuiri sunt grupurile formate periodic pentru testarea pieţei pentru discutarea mediului de lucru în schimbare al mem-brilor, suplimentat de analizarea dezvoltării educaţionale în alte părţi ale lumii.

Este foarte posibil să fie necesar ca organizaţia, cel puţin în primii ani, să îşi asume un rol activ în procesul de educaţie fie implicându-se în educaţia ca atare, fie printr-o interacţiune activă cu comunitatea de cadre didactice/profesori. Majoritatea noilor or-ganisme de contabilitate din economiile în plină dezvoltare vor

trebui să se concentreze asupra căilor de identificare, atragere si păstrare a instructorilor calificaţi. Aceasta nu va fi o sarcină uşoară.

99

Page 99: Doctrina Si Deontologie

în general există o cerere de persoane calificate din punct de vedere

profesional, iar salariile şi statutul aferente carierei în învăţământ

sunt deseori mai mici decât cele pentru funcţii disponibile persoa-

nelor calificate.

Se pot folosi mai multe abordări pentru acoperirea unui deficit

de instructori calificaţi, inclusiv:

• participarea la programe care „formează formatorii";

• crearea de programe de legătură între instituţiile de învăţă

mânt locale şi instituţiile de învăţământ înfiinţate în alte

ţări. în funcţie de necesitate, sunt posibile diverse tipuri

de programe. De exemplu, un aranjament poate consta

în utilizarea de cadre didactice dintr-o instituţie străină

care va ţine cursuri şi, în plus, îi va forma pe instructorii

locali pe durata titularizării din ţara în curs de dezvoltare,

într-o astfel de situaţie este indicată predarea materiilor

avansate şi, în plus, abordarea dezvoltării abilităţilor de

predare. Acest proces este de lungă durată; pe de altă

parte, deoarece setul de cunoştinţe care trebuie acoperit

este atât de vast, acest tip de program trebuie să fie sufi

cient de lung - de cel puţin un an - pentru a fi eficient;

• oferirea de programe care au fost special elaborate pentru

agenţiile de dezvoltare. Câteva exemple de succes includ

un consorţiu de firme de contabilitate, universităţi şi orga

nismul profesional de contabilitate care se ocupă de for

marea instructorilor. Aceste programe sunt în general mai

scurte şi sunt disponibile unui număr mai mare de oameni;

• folosirea profesioniştilor şi pedagogilor ieşiţi la pensie

din ţările dezvoltate pentru a preda studenţilor şi/sau a

forma instructori locali;

• solicitarea firmelor locale să suplimenteze salariile peda

gogilor în aşa fel încât, din punct de vedere financiar,

poziţia acestora să fie comparabilă cu cele disponibile în

100

Page 100: Doctrina Si Deontologie

funcţii non-şcolare, şi prin urmare creşterea numărului

de pedagogi calificaţi;

• încurajarea firmelor de contabilitate locale să pună pro

fesionişti calificaţi la dispoziţia instituţiilor locale de

învăţământ;

• oferirea de programe de studii la distanţă;

• furnizarea de materiale de studiu prin alte mijloace, in

clusiv Internet, benzi video sau audio.

De multe ori se înregistrează o lipsă a materialelor instructive

actualizate, cum ar fi textele, literatura de specialitate şi deciziile

de contabilitate şi audit ale organismelor de stabilire a standardelor

internaţionale şi naţionale, în plus, majoritatea materialelor sunt

importate şi nu sunt relevante în contextul sistemului folosit în

ţara respectivă, în acest caz, firmele locale de contabilitate trebuie

să furnizeze copii ale manualelor şi procedurilor interne şi ale pro-

gramelor de educaţie.

Internetul poate, de asemenea, să fie o sursă de materiale

care pot fi descărcate, şi pot exista şi materiale disponibile ale altor

organisme de contabilitate.

Efortul pentru realizarea celor menţionate mai sus va trebui

să fie depus în comun de instituţiile de şcolarizare locale şi de

organismul profesional de contabilitate. Cea mai mare responsa-

bilitate pentru dezvoltarea programelor revine sectorului de învă-

ţământ, în timp ce organismul profesional de contabilitate va avea

marea responsabilitate de a căuta susţinerea guvernului, firmelor

de contabilitate, companiilor şi agenţiilor externe de finanţare.

Cu cât implicarea în educaţie este mai mare, cu atât este mai

mare necesarul de resurse, inclusiv comitetele şi personalul. Cerinţa

minimă constă într-un rol de legătură educaţională pentru asigurarea

unui dialog între furnizorii de educaţie şi organismul profesional

de contabilitate. Acest rol poate fi preluat de membri voluntari

101

Page 101: Doctrina Si Deontologie

cărora li se plătesc cheltuielile până când resursele permit angajarea de personal. Rolul de legătură poate implica informarea furnizorilor de programe cu privire la standardele necesare organismului profe-

sional şi acreditarea programelor pentru grade sau aprobarea scutirii de anumite materii.

Va trebui să existe şi un Comitet pentru Educaţie si Training care să raporteze Consiliului. Odată cu creşterea implicării, efor-turile acestui comitet pot fi suplimentate cu grupuri de lucru răspun-zătoare de funcţiile adiţionale, cum ar fi acreditarea cursurilor.

b) Conţinutul programelor de educaţie

Standardele Internaţionale de Educaţie ale IFAC prevăd ca, pe lângă cerinţele minime de admitere într-un program educaţional, studenţilor să li se ceară să se supună unei examinări profesionale

şi să aibă experienţă practică înainte de a li se acorda o calificare profesională. Trebuie să se acorde atenţie ca toate criteriile selectate să confere accesul rezonabil la profesie unui număr cât mai mare de persoane calificate.

Programul de educaţie trebuie să dezvolte cunoştinţele şi abi-lităţile profesionale. Setul de cunoştinţe se va schimba în mod con-stant şi condiţiile locale vor determina, de asemenea, modificări în ceea ce priveşte baza de cunoştinţe necesare. Programul trebuie să conţină următoarele domenii vaste:

Contabilitate, finanţe şi cunoştinţe aferente:

- Contabilitate şi audit financiar;

- Contabilitate şi control de gestiune;

- Impozitare;

- Drept comercial;

- Audit şi asigurare;

- Finanţe şi management financiar;

- Valori şi etică profesională.

102

Page 102: Doctrina Si Deontologie

Cunoştinţe de organizare şi afaceri:

- Economie;

- Mediul de afaceri;

- Etica în afaceri;

- Pieţe financiare;

- Metode cantitative;

- Comportamentul organizaţional;

- Management şi decizii strategice;

- Marketing;

- Afaceri internaţionale si globalizare.

Cunoştinţe si competente IT (tehnologia informaţiei):

- Cunoştinţe generale IT;

- Cunoştinţe de control IT;

- Competenţe de control IT;

- Competenţe de utilizator IT.

Programul de educaţie trebuie să dezvolte o gamă de abilităţi profesionale necesare pentru contabilii profesionişti, inclusiv:

- abilităţi intelectuale;

- abilităţi tehnice si funcţionale;

- abilităţi personale;

- relaţii interpersonale şi comunicare;

- abilităţi de management de organizare şi afaceri.

Un alt aspect important al programului de educaţie îl repre-zintă dezvoltarea valorilor profesionale, etice şi a atitudinii în ceea ce priveşte profesia. Organismul profesional de contabilitate este responsabil de a garanta că membrii înţeleg principiile de etică profesională pe care trebuie să le respecte ca profesionişti contabili.

Programul de educaţie trebuie să ducă la un angajament în ceea ce priveşte:

- interesul public şi responsabilităţile sociale;

103

Page 103: Doctrina Si Deontologie

- perfecţionarea continuă şi învăţarea de durată;

- încrederea, responsabilitatea, oportunitatea, politeţea şi

respectul;

- legile şi regulamentele.

Aceste valori, etica şi atitudinile pot fi dezvoltate la locul de

muncă, în sala de curs şi în cadrul programelor de educaţie ale

organismului profesional de contabilitate. Acesta este un domeniu

în formare şi fiecare ţară adoptă abordări diferite.

c) Experienţa practică

Programele de preacreditare a profesioniştilor contabili includ

o cerinţă, şi anume candidaţii să aibă experienţă practică înainte

de acordarea acreditării complete. Este important ca solicitanţii să

poată aplica toate cunoştinţele teoretice şi tehnice pentru soluţio-

narea problemelor practice, în plus, candidaţii trebuie să îşi dezvolte

calităţile, în special o atitudine obiectivă, judecata profesională,

abilităţi administrative etc. Acestea se învaţă în general în cursul

unei perioade de experienţă practică.

Stagiarii trebuie să îşi găsească de lucru într-un mediu adecvat

şi în urma unor îndrumări corespunzătoare, care să le ofere provo-

cări si oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor profesionale. Acestora

trebuie să li se dea posibilitatea de a se forma pe lângă un anga-

jator, cu condiţia ca postul să le ofere oportunitatea de a-şi dezvolta

abilităţile şi să fie supravegheaţi pentru a garanta faptul că abilităţile

sunt aplicate corect. Acest lucru înseamnă că trebuie verificată şi

calitatea oamenilor care le oferă îndrumări.

Stagiarii şi angajatorii trebuie să păstreze o documentaţie a

trainingului şi experienţei practice dobândite. Această documentaţie

trebuie reexaminată periodic pentru asigurarea faptului că cerinţele

stabilite de organismul profesional de contabilitate sunt îndeplinite.

Organismele profesionale de contabilitate îi pot asista pe angajatori

şi studenţi prin furnizarea de instrucţiuni scrise detaliate cu privire

104

Page 104: Doctrina Si Deontologie

la programul de experienţă practică şi rolurile şi responsabilităţile

acestora.

Organismele profesionale de contabilitate ai căror membri

sunt angajaţi în practica publică se pot confrunta cu o problemă, şi

anume să se asigure că stagiarii lor obţin experienţa necesară, de-

oarece în ţara lor pot exista puţine firme de contabilitate suficient

de mari pentru a angaja toţi stagiarii calificaţi pe întreaga perioadă

de formare, în astfel de ţări este posibil ca organizaţia să facă aran-

jamente speciale pentru circularea stagiarilor de la un angajator la

altul pentru ca un număr cât mai mare de stagiari să aibă posibili-

tatea de a intra în contact cu toate sarcinile, chiar dacă funcţia lor

cu normă întreagă nu este în practica publică, sau abordează expe-

rienţa practică într-un sistem centralizat de pregătire a stagiarilor.

d) Evaluarea competenţei profesionale

Standardele Internaţionale de Educaţie prevăd un proces co-

respunzător de evaluare a competenţei profesionale. O componentă

a acestui proces pentru persoanele care doresc să se califice este

un examen final administrat de sau cu implicarea organismului

profesional de contabilitate sau a autorităţii de reglementare. A-

ceastă recomandare recunoaşte că organizaţiile de contabilitate,

în special cele cu autoreglementare, au responsabilitatea de a asi-

gura că membrii lor au competenţele de care are nevoie societatea.

Stabilirea şi administrarea unui program de examinare pro-

fesională reprezintă un proces costisitor şi solicitant. Acesta nece-

sită participarea unui număr mare de persoane calificate, cum ar fi

examinatori şi persoane care dau note. în primii ani un organism

profesional poate să nu aibă resursele pentru stabilirea şi adminis-

trarea propriului proces de examinare. Două alternative pentru siste-

mul în concepţie proprie ar reduce costurile semnificative:

• O alternativă ar fi afilierea cu un organism profesional

de contabilitate existent pentru a folosi unii dintre exami-

natori. Internalizarea în creştere a standardelor de conta-

105

Page 105: Doctrina Si Deontologie

bilitate, audit şi etică face posibilă folosirea examinărilor organizaţiilor deja înfiinţate. Aceste examinări pot fi suplimentate cu lucrări locale, dacă există diferenţe, cum

ar fi impozitarea sau legea. La ora actuală, mai multe organisme membre IFAC şi membri asociaţi asistă deja organismele de contabilitate din diverse părţi ale lumii în pregătirea şi notarea lucrărilor examinate.

Dacă lucrările de examinare sunt adaptate de la sau asi-gurate de organizaţii externe organismului profesional de contabilitate, natura aranjamentului şi gradul de încadrare în obiectivele organismului necesită o exami-nare atentă pentru a se verifica dacă standardele cores-pund obiectivelor organizaţiei.

• O altă alternativă este ca organismul profesional de conta-bilitate să îşi unească forţele cu unul sau mai multe orga-nisme de contabilitate din ţările învecinate pentru a dez-volta şi administra în comun examinările. Această opţiune ar reduce în mod semnificativ costurile ţărilor şi va avea ca rezultat o mai mare participare la un proces comun de dezvoltare decât la un proces care implică folosirea de examinatori adaptaţi programului unei alte organizaţii.

4.3. Dezvoltarea capacităţii organismului profesional

a) îndrumarea si colaborarea cu alte organisme profe-

sionale si organizaţii sau grupări regionale

Sarcina de înfiinţare şi dezvoltare a unui organism profesional de contabilitate cu drepturi depline poate fi o experienţă solicitantă, în special dacă persoanele doresc să îşi asume această sarcină pe cont propriu. Colaborarea şi învăţarea de la alte persoane care au

experienţă în acest proces pot constitui o experienţă de valoare, şi multe organisme existente membre ale IFAC îşi oferă experienţa

106

Page 106: Doctrina Si Deontologie

pentru asistarea altor ţări în îndeplinirea acestei sarcini. Expertiza şi experienţa în conducerea organismelor profesionale în ceea ce priveşte colaborarea cu administraţiile, organele de reglementare si furnizorii de educaţie pot constitui resurse valoroase.

Multe organizaţii au fost angajate în „aranjamente de infor-mare" care implică un organism profesional care colaborează cu un organism în dezvoltare, adaptând structura, procesele şi politicile organismului profesional înfiinţat la necesităţile organismului soli-citant.

Alte programe de îndrumare sau asistenţă au implicat co-laborarea prin intermediul unui grup regional de organisme de con-tabilitate, folosind informaţiile dezvoltate în baza experienţei pro-priilor membri. Consultanţii individuali, mulţi dintre aceştia lucrând în trecut pentru organisme profesionale, îşi oferă serviciile pentru asistarea eforturilor de dezvoltare.

Un f actor-cheie care trebuie avut în vedere la încheierea unui aranjament de consultare este înţelegerea mediului şi experienţei organismului profesional şi determinarea faptului dacă scopurile şi obiectivele acestuia se aliniază cu cele ale organizaţiei benefi-ciare. Merită, de asemenea, să se analizeze posibilitatea de parte-neriat cu diverse organisme în ceea ce priveşte diferitele aspecte ale procesului de dezvoltare, deoarece anumite organisme pot avea mai multă experienţă într-un domeniu decât altele, sau mai multă experienţă şi familiarizare cu regiunea în care se află organizaţia.

Proiectele-cheie în care asistenţa organismelor profesionale înfiinţate se poate dovedi de valoare pentru o organizaţie nouă sau în faza de dezvoltare sunt:

- consilierea administraţiilor cu privire la înfiinţarea profe siei contabile, dezvoltarea de modele reglementate, cerin ţele de pregătire si calificare şi regimurile de autorizare;

y'

- elaborarea infrastructurii organismului profesional;

- statute şi reguli care guvernează organismul;

- structuri de conducere;

107

Page 107: Doctrina Si Deontologie

- programe de educaţie şi calificare (inclusiv administrarea examenelor);

- controlul calităţii şi procesele disciplinare;

- codul etic;

- integrarea organismului existent într-un nou organism;

- scheme comune de examinare;

- politici şi asigurarea dezvoltării pregătirii continue;

- stabilirea standardelor tehnice şi profesionale.

Asistenţa oferită poate lua diverse forme, inclusiv echipe de experţi trimişi pentru a lucra cu membrii locali şi cu responsabilii de înfiinţarea organismului. Asistenţa poate include şi sesiuni de training pentru personalul organismului profesional de contabilitate, secundarea altor organisme profesionale de contabilitate şi semi-nare de training regional.

După ce organizaţia de contabilitate a funcţionat deja o anu-mită perioadă, aceasta poate dori să revizuiască anumite aspecte şi funcţii executate de organizaţie. Acesta este un domeniu în care alte organisme de contabilitate, bine definite, cu experienţă, şi consul-tanţii cu experienţă îşi pot oferi asistenţa. Exemplele, deseori pre-luate de organisme profesionale de contabilitate, includ revizuiri ale:

- structurii şi conţinutului programului de educaţie;

- proceselor de control al calităţii, cum ar fi reanalizarea firmelor, angajaţilor etc.;

- proceselor disciplinare;

- infrastructurii organismului profesional;

- structurilor de administraţie.

b) Agenţii de dezvoltare

Costurile şi resursele necesare pentru înfiinţarea şi dezvol-tarea unui organism profesional de contabilitate pot fi semnificative, iar în cadrul multor economii în curs de dezvoltare fondurile

108

Page 108: Doctrina Si Deontologie

necesare nu sunt întotdeauna uşor de găsit în cadrul propriilor reţele

ale organismului. Anumite organizaţii naţionale şi internaţionale

au fost implicate în punerea de fonduri la dispoziţie pentru dez-

voltarea profesiei de contabil. Tipul de aranjament de finanţare şi

condiţiile de împrumut sau acordare a acestor fonduri variază.

Câteva dintre organizaţiile care au fost implicate în dezvolta-

rea profesiei sunt:

- Banca Mondială;

- Fondul Monetar Internaţional;

- Comisia Europeană;

- Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite;

- bănci de dezvoltare regională (Banca de Dezvoltare din

Africa, Banca de Dezvoltare din Asia, Banca de Dezvol

tare Interamericană etc.);

- donatori bilaterali (diverşi);

- organizaţii privind societatea civilă (de exemplu, organi

zaţii de caritate care administrează fonduri în numele

agenţiilor donatoare).

Există în general două tipuri de asistenţă financiară pe care

comunitatea donatoare le poate pune la dispoziţie:

- fondurile instituite - fonduri stabilite în scopuri specifice

pentru care se pot face cereri. Deseori, ofertele de finan

ţare pot fi făcute numai în anumite momente;

- bani pentru proiecte - controlate de agenţia donatoare,

dar proiectul este dezvoltat împreună cu organizaţii guver

namentale şi privind societatea civilă în ţara în care se va

derula proiectul.

Procesul de depunere a cererii de finanţare este complicat şi

variază de la donator la donator. Deoarece fiecare donator are pro-

priul proces de depunere a cererilor şi de sortare, nu există un model

care poate fi urmat, în general poate exista un interval destul de

lung între depunerea cererii de finanţare şi momentul în care cererea

109

Page 109: Doctrina Si Deontologie

este aprobată şi fondurile sunt distribuite. Orice cerere de finanţare

trebuie să fie justificată printr-un plan de acţiune detaliat şi foarte

bine pus la punct, cu un termen de finalizare realist şi rezonabil şi

cu rezultate comensurabile. Cererea trebuie să fie conformă pro-

cedurilor şi cerinţelor specifice ale agenţiilor donatoare.

c) Priorităţi

Profesiile de contabilitate şi audit bine consolidate joacă un

rol foarte important în efortul de stabilitate economică şi adminis-

traţie solidă. Ţările cu profesii de contabilitate şi audit bine conso-

lidate au organisme profesionale puternice de educare şi monitori-

zare şi reglementare a conduitei profesionale. Acest lucru ajută la

protecţia interesului public şi la crearea unui climat sigur pentru

investitorii interni şi naţionali. Pe această bază, cei interesaţi în

înfiinţarea de noi organisme profesionale trebuie să stabilească

întâlniri cu guvernul şi organele naţionale de reglementare pentru

transmiterea acestui mesaj şi pentru obţinerea suportului acestora

în acordarea statutului oficial pentru noul organism. Acest demers

poate lua forma unei legi a contabililor sau a unei alte legi oficiale.

Dacă este posibil, legislaţia trebuie să prevadă ca apartenenţa la

noul organism să fie o condiţie preliminară pentru obţinerea dreptu-

rilor de practică. Acest lucru conferă organismului profesional de

contabilitate o autoritate care este la îndemâna organismelor pentru

care calitatea de membru este opţională mai degrabă decât obli-

gatorie. Dacă drepturile de practică au legătură cu o cerinţă de

membru fără întrerupere a organismului profesional de contabili-

tate, organismul poate colabora cu administraţia şi cu organele de

reglementare pentru protejarea interesului public în mod eficient,

deoarece are jurisdicţie asupra întregii profesii şi nu numai asupra

celor care doresc să devină membri.

• Priorităţi pe termen scurt:

- adoptarea legislaţiei care recunoaşte un organism pro-

fesional pentru contabili şi auditori, şi stabileşte au-

toritatea şi funcţiile organismului;

110

Page 110: Doctrina Si Deontologie

- încurajarea formării şi educaţiei contabililor profesio nişti (fie prin stabilirea de programe de educaţie pro prii, fie prin adoptarea programului recunoscut la nivel internaţional);

- cererea de consiliere încă de la început pentru conver genţa standardelor naţionale şi internaţionale de conta bilitate, adoptarea de standarde internaţionale de audit si a Codului etic IFAC;

- adoptarea unui statut şi a regulamentelor organismului profesional de contabilitate;

- formarea Consiliului organismului profesional de contabilitate;

- numirea unui director executiv pentru administrarea şi conducerea organismului profesional de contabili tate;

- înfiinţarea unui registru al membrilor si stagiarilor;

- colectarea de taxe anuale de la membri şi stagiari;

- stabilirea structurii managementului executiv.

• Priorităţi pe termen mediu:

- organizarea de manifestări privind dezvoltarea pre gătirii continue şi crearea de oportunităţi de formare pentru membri şi stagiari;

- stabilirea unui proces disciplinar.

• Priorităţi pe termen lung:

- reglementarea şi monitorizarea membrilor din practica publică;

- depunerea de cereri de membru la IFAC.

111

Page 111: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL IV

Standardele internaţionale ale profesiei

contabile

1. Standardele Internationale de Educaţie

Pornind de la misiunea IFAC de „dezvoltare în întreaga lume

şi întărirea unei profesii contabile prin standarde armonizate, ca-

pabilă să ofere servicii de înaltă calitate în interesul public", Comi-

tetul pentru Educaţie al IFAC elaborează standarde, îndrumări,

documente de discuţii şi alte documente de informare privind edu-

caţia de precalificare, formarea profesioniştilor contabili şi dezvol-

tarea profesională continuă pentru membrii profesiunii contabile.

Standardele Internaţionale de Educaţie pentru Profesioniştii

Contabili stabilesc elementele esenţiale pe care trebuie să le conţină

programele de educaţie şi dezvoltare ca, de exemplu, subiectul,

metodele şi tehnicile, astfel încât acestea să fie recunoscute, accep-

tate şi aplicate pe scară largă.

Având în vedere marea diversitate de culturi, limbi, sisteme

educaţionale, juridice şi sociale din ţările din care fac parte orga-

nismele profesionale membre IFAC, este la latitudinea fiecărui orga-

nism membru să determine cerinţe detaliate ale educaţiei de precalifi-

care, de postcalificare şi de dezvoltare, care să aibă la bază elementele

esenţiale prevăzute în Standardele Internationale de Educaţie.

IFAC emite trei tipuri diferite de documente:

- Standardele Internaţionale de Educaţie pentru Profesio

niştii Contabili (IES);

- îndrumările Internaţionale de Educaţie pentru Profesio

niştii Contabili (IEG);

112

Page 112: Doctrina Si Deontologie

- Documentele Internaţionale de Educaţie pentru Profesio

niştii Contabili (IEP).

Cele trei tipuri de documente reflectă în ordine descrescătoare

natura autorităţii publicaţiilor conform funcţiunilor lor: Standardele

sunt mai autorizate decât îndrumările, care la rândul lor sunt mai

autorizate decât Documentele.

Standardele Internaţionale de Educaţie pentru Profesioniştii

Contabili (IES):

- stabilesc standarde de „bună practică" general acceptate

în educaţie şi dezvoltare pentru profesioniştii contabili;

- exprimă reperele pe care organismele membre trebuie să

le atingă în pregătirea şi dezvoltarea continuă a profesio

niştilor contabili;

- stabilesc elementele esenţiale ale conţinutului şi proce sului de educaţie şi dezvoltare la nivelul scontat pentru

câştigarea recunoaşterii, acceptării şi aplicării internaţio

nale;

- deşi nu pot trece legal peste legile si reglementările locale,

furnizează referinţe autorizate pentru influenţarea regle

mentărilor locale cu privire la buna practică general

acceptată.

Până în prezent, IFAC a emis opt Standarde Internaţionale

de Educaţie pentru Profesioniştii Contabili (lES-uri):

• IES l, intitulat „Cerinţe de intrare într-un program de

educaţie contabilă profesionistă";

• IES 2, intitulat „Conţinutul programelor de educaţie pro fesională";

• IES 3, intitulat „Aptitudini profesionale";

• IES 4, intitulat „Valori profesionale, etică şi atitudini";

• IES 5, intitulat „Cerinţe de experienţă practică";

113

Page 113: Doctrina Si Deontologie

ELEMENTE DE DOCTRINA şi DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

• IES 6, intitulat „Evaluarea capacităţilor profesionale şi

competenţei";

• IES 7, intitulat „Dezvoltarea profesională continuă";

• IES 8, intitulat „Cerinţe privind competenţa profesioniş tilor contabili din domeniul auditului".

Principalele obligaţii ale organismelor profesionale membre

IFAC în legătură cu Standardele Internaţionale de Educaţie sunt:

• Să depună cele mai susţinute eforturi pentru:

- încorporarea elementelor esenţiale ale conţinutului şi procesului de educaţie şi dezvoltare pe care se bazează

lES-urile în cerinţele naţionale de educaţie şi dezvol

tare pentru profesia contabilă, sau - acolo unde res

ponsabilitatea pentru elaborarea cerinţelor naţionale

de educaţie şi dezvoltare revine terţilor (de exemplu,

Guvernului) - pentru a-i convinge pe cei responsabili

să încorporeze elementele esenţiale ale lES-urilor în

cerinţele respective;

- implementarea lES-urilor sau a cerinţelor naţionale

de educaţie şi dezvoltare care încorporează lES-urile.

• Să aducă la cunoştinţa membrilor toate lES-urile, EEG-urile şi lEP-urile emise de IFAC.

2. Standardele Internaţionale de Calitate

Controlul calităţii este abordat la trei niveluri:

114

- la nivelul organismului profesional - control extern

la nivelul misiunii

control intern

la nivelul cabinetului (firmei)

Page 114: Doctrina Si Deontologie

Sistemul de control al calităţii la nivelul cabinetului (firmei)

trebuie să includă politici şi proceduri care să se refere la fiecare

dintre elementele următoare:

a) Responsabilităţile conducerii pentru calitatea din inte

riorul cabinetului (firmei) constau în:

- stabilirea de politici şi proceduri al căror scop este de

a promova o cultură internă bazată pe recunoaşterea

faptului că în realizarea misiunilor calitatea este esen

ţială;

- stabilirea structurilor sau persoanelor care îşi asumă

responsabilitatea finală pentru sistemul de control al

calităţii în cadrul firmei;

- persoanele care au atribuţii cu privire la sistemul de

control al calităţii în cadrul firmei trebuie să deţină

experienţă şi capacităţi suficiente şi adecvate, precum

şi autoritatea necesară.

b) Cerinţele etice constau în stabilirea de politici şi proce

duri care să-i ofere firmei asigurarea rezonabilă că firma

şi personalul acesteia respectă cerinţele etice relevante:

integritatea, obiectivitatea, competenţa profesională, con

fidenţialitatea, profesionalismul şi independenţa.

c) Acceptarea si continuarea relaţiei cu clienţii şi misiuni specifice presupun:

- stabilirea de politici şi proceduri pentru acceptarea

clienţilor;

- stabilirea de politici si proceduri pentru continuarea

relaţiilor cu clienţii şi pentru retragerea din misiune

sau din relaţiile cu clienţii.

d) Resursele umane se referă la:

- stabilirea de politici şi proceduri pentru a oferi asigu

rarea rezonabilă că firma deţine suficient personal cu

115

Page 115: Doctrina Si Deontologie

capacităţile si competenţele necesare, care se referă

la: recrutarea personalului, evaluarea performanţei,

capacităţile, competenţa, dezvoltarea carierei, promo-

varea, stimulentele etc.;

- stabilirea echipelor pe misiuni.

e) Realizarea misiunilor presupune stabilirea de politici şi

proceduri pentru:

- asigurarea realizării misiunilor în conformitate cu

standardele profesionale şi cu cerinţele legale;

- modul de acordare a consultaţiilor;

- modul de soluţionare a divergenţelor de opinii în ca

drul echipei misiunii sau dintre echipă şi celelalte

structuri ale firmei;

- examinarea independentă a controlului de calitate;

- documentarea misiunilor.

f) Monitorizarea presupune stabilirea de politici şi proceduri

pentru:

- asigurarea rezonabilă că politicile şi procedurile cu

privire la sistemul de control al calităţii sunt: relevante,

adecvate, funcţionează eficient şi sunt respectate în

practică;

- analiza şi evaluarea continuă a sistemului de control

al calităţii;

- inspecţia periodică a unor misiuni deja încheiate.

Pentru misiunile de audit şi servicii conexe, IFAC a emis

Standardul Internaţional de Audit (ISA) 220 şi Standardul Inter-

naţional de Control al Calităţii (ISQC) nr. 1.

Obligaţiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calităţii

se referă la:

116

Page 116: Doctrina Si Deontologie

- existenţa unui program obligatoriu de examinare si asi

gurare a calităţii;

- depunerea celor mai susţinute eforturi pentru încuraj area

celor responsabili să implementeze prevederile Standar

delor Internaţionale de Calitate, atunci când Guvernul

sau alţi reglementatori au atribuţii pe linia calităţii servi

ciilor contabile.

3. Standardele Internaţionale de Etică

Consiliul pentru Standarde de Etică pentru Contabili (IESB A)

din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesioniştilor contabili care

cuprinde standarde etice de înaltă calitate, precum şi alte prevederi

pentru profesioniştii contabili din întreaga lume.

Codul etic IFAC stabileşte principiile fundamentale ale eticii

profesionale pentru profesioniştii contabili si furnizează un cadru

conceptual şi îndrumări pentru aplicarea acestor principii.

Obligaţiile organismelor profesionale membre IFAC se referă

la următoarele:

- organismele membre nu trebuie să aplice standarde mai

puţin stringente decât cele stipulate în Codul etic IFAC;

- acolo unde responsabilităţile elaborării codurilor naţio

nale de etică revin terţilor, organismele membre trebuie

să urmărească convergenţa codului naţional cu codul

IFAC, depunând cele mai susţinute eforturi pentru a-i

convinge pe cei responsabili cu elaborarea codurilor na

ţionale să încorporeze Codul IFAC.

în România, Codul etic IFAC a fost adoptat, cu unele mici

modificări, drept Cod etic naţional al profesioniştilor contabili, încă

din anul 2002.

117

Page 117: Doctrina Si Deontologie

4. Standardele Internaţionale de Contabilitate

IFAC, prin Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Con-

tabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), emite Standardele In-

ternaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), iar

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB)

emite Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Obligaţiile organismelor membre IFAC în legătură cu stan-

dardele internaţionale de contabilitate se referă în principal la depu-

nerea celor mai susţinute eforturi pentru:

- încorporarea cerinţelor IPS AS-urilor în cerinţele naţionale

de contabilitate pentru sectorul public sau, acolo unde

responsabilitatea elaborării cerinţelor naţionale de conta

bilitate pentru sectorul public revine guvernelor sau altor

terţi, convingerea acelor responsabili să se conformeze

IPSAS-urilor;

- asistenţă la implementarea IPSAS-urilor sau a standar

delor naţionale de contabilitate pentru sectorul public care

încorporează IPSAS-urile;

- încorporarea cerinţelor IFRS-urilor în standardele naţio

nale de contabilitate sau, acolo unde responsabilitatea pen

tru elaborarea standardelor naţionale de contabilitate re

vine Guvernului sau terţilor, convingerea acestora că stan

dardele naţionale trebuie să se conformeze IFRS-urilor

sau să fie convergente cu IFRS-urile;

- asistenţă la implementarea IFRS-urilor sau a standardelor

naţionale care încorporează IFRS-urile.

5. Standardele Internaţionale de Audit

IFAC, prin Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit

şi Asigurări (IAASB), emite următoarele categorii de standarde:

118

Page 118: Doctrina Si Deontologie

- Standardele Internaţionale de Audit (ISA);

- Standardele Internationale pentru Misiunile de Examinare (ISRE);

- Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Certificare (ISAE);

- Standardele Internationale pentru Serviciile Conexe (ISRS).

IAASB emite, de asemenea, Declaraţii aferente de practică, norme metodologice şi îndrumări pentru profesioniştii contabili.

Obligaţiile organismelor membre IFAC în legătură cu aceste standarde şi alte documente se referă la depunerea celor mai susţi-nute eforturi pentru:

- încorporarea standardelor internaţionale şi a celorlalte documente emise de IAASB în standardele naţionale, sau,

acolo unde responsabilitatea emiterii standardelor naţio nale revine terţilor, convingerea acestora să încorporeze în standardele naţionale standardele şi celelalte documen te emise de IAASB;

- asistarea la implementarea standardelor internaţionale sau a standardelor naţionale care încorporează standardele

internaţionale;

- implementarea unui proces care să furnizeze membrilor la timp traducerea corectă si completă a standardelor in

ternaţionale şi a celorlalte documente emise de IAASB.

119

Page 119: Doctrina Si Deontologie

PARTEA B

Etica

în profesia contabilă

Page 120: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL I

Etica în profesie - elemente conceptuale

1. Etica în general; etica profesională

Etica îşi are originea în cuvântul „ethos" din limba greacă;

acesta poate însemna atât caracterul unui individ, cât şi cultura

unei comunităţi.

într-un context mai larg, etica se ocupă cu studiul teoretic al

valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi

a rolului acestora în viaţa socială.

în sens restrâns, etica reprezintă totalitatea normelor de con-

duită morală, iar în sens şi mai restrâns reprezintă un ansamblu de

principii şi reguli ale membrilor unei profesii liberale.

în Oxford Dictionary of Business etica este definită ca un

„comportament considerat a fi bun, corect, drept şi onorabil pe

baza principiilor sau indicaţiilor dintr-o teorie etică specifică".

Etica este specifică democraţiei şi mai ales este strâns legată

de procesul democratic: democraţia în general şi cea economică

în special presupun dereglementare, iar locul lăsat liber prin de-

reglementare este luat de coduri de etică în diferite domenii.

Teoretic vorbind, etica, în general, este zonă neclară, deoa-

rece nu există un set universal de principii etice care să definească

ce este bine şi ce este rău, circumstanţele având un rol important.

Nu tot ce este nedrept sau greşit este neapărat şi neetic, după cum

nu tot ce pare a fi neetic este nedrept sau greşit; puterea de convin-

gere a obiceiurilor şi religiei influenţează conceptul nostru per-

sonal despre bine şi rău. Conceptul de a face bine merge mult mai

122

Page 121: Doctrina Si Deontologie

departe decât cerinţele legale sau etice. Câţi dintre noi dăm un telefon la serviciu pentru a spune că suntem bolnavi? Dacă mergeţi în autoturismul prietenului care conduce cu viteză mare şi este

oprit de poliţie, iar el vă cere să spuneţi că nu avea viteză mare, ce faceţi din moment ce ştiţi că avea viteză? îl sprijiniţi, refuzaţi să îl apăraţi sau faceţi altceva?

Comportamentul etic merge dincolo de respectarea legilor, regulilor şi reglementărilor; este un angajament de a face ceea ce este bine şi numai ceea ce este permis. De altfel, într-o accepţiune, să-i spunem, populară, a fi etic însemnează să faci ceea ce trebuie să faci, numai ceea ce trebuie să faci, pentru că trebuie să faci şi nu pentru că te obligă cineva, scrie undeva sau te vede cineva.

în altă ordine de idei este posibil ca încrederea în adevăr ca factor determinant al binelui să nu fie atât de sigură pe cât am vrea

de fapt să credem. De exemplu, avem o înţelegere a evenimentelor istorice, dar în practică acestea sunt scrise în general de cei învin-gători; această mărturie este într-adevăr precisă?

Un comportament etic implică neapărat echitate şi curtoazie faţă de alţii, dar în acelaşi timp presupune restricţii asupra propriei noastre libertăţi; de exemplu, un fumător şi un nefumător nu pot fi amândoi liberi în acelaşi timp într-un birou sau într-un compar-timent de tren; fie fumătorul renunţă la libertatea sa de a fuma, fie nefumătorul îşi pierde dreptul la aer curat.

în calitate de prestatori de servicii profesionale, cum delimi-tăm etica în afaceri de etica profesională? „Există numai o singură responsabilitate socială a afacerii - aceea de a-şi folosi resursele şi de a se angaja în activităţi menite să îi sporească profitul", declara Milton Friedman, laureat al Premiului Nobel.

Rezultatele unui studiu din SUA pe tema eticii în afaceri au concluzionat că factorii esenţiali pentru mersul unei organizaţii competente în materie de etică au fost următorii:

• conducere; trebuie demonstrată grija companiei faţă de etică şi valori, precum si faţă de propriile rezultate;

123

Page 122: Doctrina Si Deontologie

• consecvenţă; compania trebuie în mod efectiv să practice

ceea ce predică; altfel spus, între vorbe şi fapte trebuie

să existe consecvenţă;

• echitate; oamenilor le pasă de modul cum sunt trataţi şi

aceasta este considerată problema etică numărul unu;

• transparenţă; angaj aţii de astăzi aşteaptă să existe transpa

renţă în comunicările furnizate;

• recompense; percepţia angajatului este aceea că este mai

important să recompensăm ceea ce este pozitiv decât să

pedepsim comportamentul neetic.

Există, în general, o strânsă legătură între educaţie şi etică;

comportamentul etic presupune un anumit nivel de competenţă

care se obţine şi se menţine prin acţiuni educative. Educaţia în

general şi educaţia în etică în special sunt garanţii ale dezvoltării

valorilor morale şi profesionale.

2. Necesitatea unui cod etic al profesiei

contabile

Un cod de conduită este în general definit de profesionişti

ca un ansamblu de principii profesionale de etică ce reglemen-

tează exerciţiul profesional al unor activităţi.

Organismele profesionale recomandă deseori membrilor lor

_săincludă_pjincipiile esenţiale ale codului în contactele cu clienţii

pentru ca aceştia să cunoască comportamentele pe care le aşteaptă

de la profesionistul contabil.

Conform directivelor europene privind serviciile, un cod de

etică trebuie să includă, în funcţie de specificul fiecărei profesiuni,

atât modalităţile de comunicare comerciale referitoare la profesiile

reglementate, cât şi regulile referitoare la condiţiile de exercitare a

activităţilor profesioniştilor ca reguli deontologice vizând să

124

Page 123: Doctrina Si Deontologie

garanteze în mod deosebit independenţa, imparţialitatea şi secretul profesional.

Profesia contabilă se distinge de alte profesii prin asumarea

unei responsabilităţi faţă de interesul public; ca atare, profesioniştii contabili din întreaga lume trebuie să furnizeze servicii de înaltă calitate în interes public şi pentru aceasta relaţiile dintre profesio-niştii contabili şi clienţii sau angajatorii acestora în primul rând, dar si relaţiile dintre profesioniştii contabili trebuie să respecte unele principii şi reguli de comportament profesional menite să dea servi-ciilor respective autoritatea necesară şi să prevină pătrunderea către consumatori (utilizatori) a unor informaţii financiar-contabile care pot influenţa negativ deciziile acestora.

Stabilirea de_rjrincipiijireguli etice şi monitorizarea însuşirii şi respectării acestora de^ătre toţiprofesioniştii contabili constituie

una din atribuţiile de bază ale organismului profesional. Pentru aceasta, organismul profesional trebuie să aibă capacitatea si resur-sele necesare pentru instituirea unui sistem de investigare si de sancţiuni pentru cazurile de nerespectare a standardelor profesio-nale şi etice.

3. Codul etic IFAC: rol, structură

Misiunea IFAC este de a consolida profesia contabilă la nivel global la standarde armonizate, capabile să furnizeze servicii de înaltă calitate în interesul public. Consiliul pentru Standarde Inter-naţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) din cadrul IFAC elaborează şi emite prin propria sa autoritate standarde etice de

înaltă calitate pentru profesioniştii contabili din întreaga lume. Codul etic al profesioniştilor contabili are un dublu rol: - dă

autoritate serviciilor furnizate de profesioniştii contabili;

beneficiarii serviciilor furnizate de profesioniştii contabili sunt asiguraţi că aceste servicii sunt realizate de

125

Page 124: Doctrina Si Deontologie

specialişti care respectă anumite standarde şi răspund pentru calitatea prestaţiilor lor;

- protejează profesioniştii contabili în faţa unor crime eco nomice şi a altor fenomene negative din economie, pre cum spălare de bani, finanţări de terorism, fraude de tot felul, corupţie etc.

Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate să aplice principiile şi regulile stabilite prin Codul etic IFAC:

- fie prin adoptarea Codului etic IFAC drept cod etic na ţional al profesioniştilor contabili;

- fie prin adoptarea Codului etic IFAC la specificul jurisdic ţiei locale;

- fie prin elaborarea unui cod etic propriu care să cuprindă

toate principiile şi regulile stabilite prin Codul etic IFAC.

Codul etic IFAC a fost supus unor îmbunătăţiri succesive în ultimii ani, ultima ediţie fiind publicată în iunie 2005, cu intrare în vigoare la 30 iunie 2006.

Codul etic IFAC este structurat în trei părţi şi 22 de secţiuni repaţtizate astfel:

- Partea A - destinată tuturor proj^esioni§ţilor_contabilu-, indiferent de statut: liber-profesionisti sau angajaţi; con ţine şase secţiuni:

- Secţiunea 100, Introducere şi principii fundamentale;

- Secţiunea 110, Integritatea;

- Secţiunea 120, Obiectivitatea;

— Secţiunea 130, Competenţa profesională şi prudenţa;

- Secţiunea 140, Confidenţialitatea;

- Secţiunea 150, Comportamentul profesional.

- Partea B - destinată profesioniştilor contabili indepen-_ dentijliber-profesionişti contabili); conţine 10 secţiuni:

- Secţiunea 200, Introducere;

126

Page 125: Doctrina Si Deontologie

- Secţiunea 210, Numirea profesionistului contabil;

- Secţiunea 220, Conflicte de interese;

- Secţiunea 230, Opinii suplimentare;

- Secţiunea 240, Onorarii şi alte tipuri de remunerare;

- Secţiunea 250, Marketingul serviciilor profesionale;

- Secţiunea 260, Cadouri şi ospitalitate;

- Secţiunea 270, Custodia activelor clientului;

- Secţiunea 280, Obiectivitate;

- Secţiunea 290, Independenţa în audit. • jartea C -

destinată profesioniştilor contabili angajaţi; conţine

şase secţiuni:

- Secţiunea 300, Introducere;

- Secţiunea 310, Conflicte conceptuale;

- Secţiunea 320, întocmirea şi raportarea informaţiilor;

- Secţiunea 330, Luarea de măsuri în cunoştinţă de cau

ză;

- Secţiunea 340, Interese financiare;

- Secţiunea 350, Stimulente.

127

Page 126: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL II

Principiile etice fundamentale ale profesiei

contabile

1. Integritatea

Concept: Integritatea presupune că profesionistul contabil trebuie să fie drept şi onest în relaţiile profesionale şi de afaceri şi să nu se asocieze la declaraţii false sau care ar putea induce în eroare consumatorii (utilizatorii).

Comentarii: Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze la rapoartele, evidenţele, comunicatele sau alte informaţii când apre-ciază că acestea:

- conţin o declaraţie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare;

- conţin declaraţii sau informaţii eronate;

- omit sau ascund informaţii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.

Sunt profesioniştii contabili integri? Deseori integritatea este asemuită unui elefant: îl recunoşti, dar ţi-e greu să îl descrii.

2. Obiectivitatea

Concept: Obiectivitatea presupune că profesionistul contabil trebuie să fie imparţial, fără idei preconcepute, să nu se găsească în situaţii de conflict de interese sau de incompatibilitate şi în nicio altă situaţie care ar putea determina un terţ bine informat, dar şi bine intenţionat să îi pună la îndoială cinstea si corectitudinea.

128

Page 127: Doctrina Si Deontologie

Comentarii: Principiul obiectivitătii impune o obligaţie tu-

turor profesioniştilor contabili de a nu-şi compromite profesia din

cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influenţei ne-

dorite a altor persoane.

Un profesionist contabil poate fi pus în situaţii în care obiec-

tivitatea îi este afectată. Este imposibil ca toate aceste situaţii să

fie definite şi descrise. Relaţiile care aduc un plus de confuzii sau

influenţează în mod negativ raţionamentele profesionale ale pro-

fesionistului contabil ar trebui evitate.

Profesioniştii contabili îşi desfăşoară activitatea în multe do-

menii diferite şi trebuie să-şi demonstreze obiectivitatea în împre-

jurări diferite. Liber-profesioniştii contabili realizează rapoarte de

certificare, prestează servicii fiscale şi alte servicii de consultanţă

managerială. Alţi profesionişti contabili angajaţi întocmesc situaţii

financiare fiind subordonaţi altora, execută serviciile de audit intern

şi servesc în diferite funcţii financiare de conducere din industrie,

comerţ, sectorul public şi educaţie. De asemenea, unii profesionişti

contabili îi pregătesc şi îi instruiesc pe cei care aspiră să intre în

profesie. Indiferent de poziţie sau serviciul prestat, profesioniştii

contabili trebuie să protejeze integritatea serviciilor profesionale

şi să menţină obiectivitatea în raţionamentul profesional.

în selecţionarea situaţiilor şi practicilor de care se vor ocupa

în mod specific potrivit cerinţelor etice legate de obiectivitate, tre-

buie acordată atenţia corespunzătoare următorilor factori:

• Profesioniştii contabili sunt expuşi unor situaţii în care

asupra lor se pot exercita presiuni care le pot diminua

obiectivitatea.

• Este practic imposibil să se definească şi să se descrie

toate situaţiile în care ar exista aceste posibile presiuni,

în stabilirea standardelor pentru identificarea relaţiilor

care pot ori par să afecteze obiectivitatea profesionistului

contabil trebuie să domine un caracter rezonabil.

129

Page 128: Doctrina Si Deontologie

• Trebuie evitate relaţiile care permit ca idei preconcepute, părtinirea ori influenţele altora să încalce obiectivitatea.

• Profesioniştii contabili au obligaţia de a se asigura că personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile şi-a însuşit principiul obiectivitătii.

• Profesioniştii contabili nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri sau invitaţii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenţă importantă şi dăunătoare asupra raţionamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociază.

3. Competenţa profesională şi prudenţa

Concept: Acest principiu presupune că profesionistul contabil deţine competenţele necesare, specifice misiunii pe care o are de îndeplinit, şi satisface concomitent cele două cerinţe ale concep-tului: obţinerea competenţei şi menţinerea competenţei.

Comentarii: Principiul competenţei profesionale şi al pru-denţei impune următoarele obligaţii pentru profesioniştii contabili:

- menţinerea cunoştinţelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel încât clienţii sau angajatorii lor să fie siguri că primesc servicii profesionale competente; şi

- să acţioneze cu prudenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale atunci când oferă servicii profesio

nale.

Serviciile profesionale competente necesită un raţionament solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea unor astfel de servicii. Competenţa profesională poate fi împărţită în două faze separate:

- obţinerea unui nivel de competenţă profesională;

- menţinerea unui nivel de competenţă profesională.

130

Page 129: Doctrina Si Deontologie

Menţinerea unui nivel de competenţă profesională necesită

o permanentă conştientizare si înţelegere a evoluţiilor relevante

pe plan profesional tehnic si în mediul de afaceri. Dezvoltarea pro-

fesională continuă elaborează şi menţine capacităţile care îi permit

unui profesionist contabil să desfăşoare o activitate competentă

într-un mediu profesional.

Seriozitatea include responsabilitatea de a acţiona în con-

formitate cu prevederile unei sarcini, cu atenţie şi meticulozitate,

ţinând cont de un interval de timp.

Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că cei

care îşi desfăşoară activitatea sub tutela unui profesionist contabil

beneficiază de instruire şi supervizare adecvate.

Dacă este cazul, un profesionist contabil ar trebui să îi atenţio-

neze pe clienţi, angajatori şi alţi utilizatori de servicii profesionale

de limitele inerente ale serviciilor pentru a evita înţelegerea eronată

a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt.

4. Confidenţialitatea

Concept: Confidenţialitatea cere profesionistului contabil

să nu divulge şi nici să nu folosească în interes personal infor-

maţiile pe care le obţine cu ocazia îndeplinirii misiunilor sale pro-

fesionale.

Comentarii: Principiul confidenţialităţii impune ca obligaţie

profesioniştilor contabili de a se abţine de la:

• dezvăluirea de informaţii confidenţiale în afara firmei sau

organizaţiei angajatoare ca urmare a unei relaţii profesio-

nale sau de afaceri, cu excepţia cazului în care au fost

autorizaţi în mod special să facă publică o anumită infor-

maţie sau dacă există o obligaţie legală sau profesională

de a face publice acele informaţii.

131

Page 130: Doctrina Si Deontologie

• Folosirea informaţiilor confidenţiale dobândite în timpul

executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau

în avantajul unei terţe părţi.

Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna con-

fidenţialitatea, chiar şi într-un mediu social. Profesionistul contabil

trebuie să fie conştient de posibilitatea unor scurgeri de informaţii,

în special în situaţii care implică o asociere de afaceri pe termen

lung cu un asociat sau cu o rudă.

Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să menţină

confidenţialitatea în prezentarea de informaţii către un posibil client

sau angajator; el trebuie, de asemenea, să ia în considerare menţi-

nerea confidenţialităţii în cadrul firmei sau al organizaţiei angaja-

toare.

Un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru

a se asigura că personalul aflat sub controlul său şi persoanele

care îi furnizează consultanţă sau asistenţă respectă principiul confi-

denţialităţii.

Obligaţia de confidenţialitate continuă şi după încheierea re-

laţiei dintre profesionistul contabil şi client sau angajator. Când

profesionistul contabil schimbă organizaţia angajatoare sau obţine

un nou client, el are dreptul să utilizeze experienţa anterioară. Profe-

sionistul contabil nu ar trebui, însă, să folosească sau să divulge

informaţii confidenţiale primite sau obţinute dintr-o relaţie profe-

sională sau de afaceri.

în următoarele situaţii profesioniştii contabili sunt sau pot fi

obligaţi să divulge informaţii confidenţiale:

• atunci când divulgarea este autorizată de către client sau

angajator;

• atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de exem

plu:

- pentru a furniza documente sau alte probe în cursul

unor proceduri judiciare; şi

132

Page 131: Doctrina Si Deontologie

- pentru a aduce la cunoştinţa autorităţilor publice în

măsură eventuale încălcări ale legii.

• atunci când există o obligaţie profesională sau un drept

de a le divulga în cazul în care nu este interzis prin lege:

- pentru a se conforma controlului calităţii unui corp

membru sau al organismului profesional;

- pentru a răspunde unei anchete sau unei investigaţii

din partea organizaţiei membre sau a unui organism

normalizator;

- pentru a protej a interesele profesionale ale unui profe

sionist contabil în cursul procedurilor judiciare; şi

- pentru a respecta standardele tehnice şi cerinţele etice.

Atunci când profesionistul contabil a stabilit că informaţia

confidenţială poate fi divulgată, trebuie avute în vedere următoarele

aspecte:

• dacă interesele tuturor părţilor, inclusiv ale terţelor părţi

ale căror interese ar putea fi afectate, vor fi prejudiciate

în cazul în care clientul sau angajatorul consimte ca profe

sionistul contabil să divulge informaţii;

• dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative şi

dacă pot fi susţinute cu dovezi, în măsura în care acest

lucru este posibil; când situaţia implică fapte sau opinii

nefondate, trebuie să se recurgă la raţionamentul profe

sional pentru a se determina tipul de prezentare care tre

buie făcută, dacă este disponibil;

• ce tip de comunicare este preconizată şi cui i se adresează;

mai exact, profesionistul contabil trebuie să fie convins

că părţile cărora li se adresează comunicarea sunt desti

natarii adecvaţi şi că au responsabilitatea să reacţioneze

ca atare.

133

Page 132: Doctrina Si Deontologie

5. Profesionalismul

Concept: Acest principiu impune ca obligaţie profesionistului

contabil să se conformeze legilor şi reglementărilor relevante şi să

evite orice acţiune care ar prejudicia profesia, organismul profe-

sional sau un membru.

Comentarii: Principiul profesionalismului sau comporta-

mentului profesional impune ca obligaţie profesioniştilor contabili

de a se conforma legilor şi reglementărilor relevante şi de a evita

orice acţiuni care pot discredita profesia contabilă. Acestea includ

acţiuni pe baza cărora o terţă parte raţională şi informată, la curent

cu toate informaţiile relevante, ar concluziona că este afectată în

mod negativ buna reputaţie a profesiei.

în cadrul strategiei de promovare şi de marketing a lor si a

activităţii pe care o efectuează, profesioniştii contabili nu trebuie

să furnizeze informaţii eronate despre profesia lor. Profesioniştii

contabili trebuie să fie cinstiţi şi loiali, şi nu trebuie:

- să facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le

oferă, calificările pe care le posedă şi experienţa pe care

o deţin;

- să ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lip site de fundament privind munca desfăşurată de alţii.

6. Respectarea standardelor şi normelor

profesionale

Concept: Profesionistul contabil trebuie să respecte standar-dele profesionale, de educaţie şi de calitate ca o garanţie că acţio-nează în scopul protejării interesului public.

Comentarii: Este de datoria organismelor profesionale să elaboreze standarde profesionale pentru fiecare dintre activităţile

134

Page 133: Doctrina Si Deontologie

componente ale profesiei contabile, care constituie criterii de cali-

tate în aprecierea misiunilor realizate de profesioniştii contabili.

7. Independenţa

Concept: Principiul independenţei cere profesionistului con-tabil satisfacerea concomitentă a celor două componente funda-mentale ale conceptului, şi anume:

a) independenţa de spirit (în gândire) sau independenţa de •> drept: constă în acea stare a profesionistului contabil po trivit căreia el consideră că poate îndeplini o misiune în condiţii de integritate şi cu obiectivitatea necesară;

b) independenţa în aparenţă (comportamentală) sau inde pendenţa de fapt: presupune că o terţă persoană bine infor mată, dar si bine intenţionată nu găseşte niciun motiv de natură comportamentală care să o determine să pună la îndoială integritatea şi obiectivitatea profesionistului contabil.

Comentarii: Independenţa este un concept care cunoaşte trei moduri de abordare: independenţa absolută, independenţa relativă şi independenţa restrictivă, în funcţie de natura şi condiţiile spe-cifice serviciului prestat.

Un profesionist contabil în practica publică nu ar trebui să se angajeze în orice afacere, ocupaţie sau activitate care îi afectează sau care i-ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna re-putaţie a profesiei, şi care ca rezultat ar fi incompatibilă cu presta-rea serviciilor profesionale.

Ameninţări la adresa independentei:

Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi afectată într-o gamă largă de cazuri. Multe ameninţări se împart în urmă-toarele categorii:

135

Page 134: Doctrina Si Deontologie

a) de interes propriu;

b) de autoexaminare (autocontrol);

c) defavorizare;

d) de familiaritate; şi

e) de intimidare.

a) Exemple de circumstanţe care pot genera ameninţări de

interes propriu pentru un contabil profesionist independent includ,

dar nu sunt limitate la:

- un interes financiar în firma-client sau deţinerea unui in

teres împreună cu un client;

- dependenţa neadecvată faţă de onorariile totale primite

de la un client al certificării;

- întreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client;

- preocuparea cu privire la posibilitatea pierderii unui

client;

- potenţiala angajare la un client;

- onorarii neprevăzute legate de angajamente de certificare;

- un împrumut către sau de la un client sau de la oricare

dintre directorii sau funcţionarii acestuia.

b) Exemple de circumstanţe care pot genera ameninţări de

autoexaminare (autocontrol) includ, dar nu sunt limitate la:

- descoperirea unei erori semnificative în timpul unei

reevaluări a muncii profesionistului contabil independent;

- raportarea asupra operării sistemelor financiare după ce

tot acea persoană a fost implicată în elaborarea sau im

plementarea lor;

- pregătirea datelor originale utilizate pentru realizarea unor

înregistrări care fac obiectul unei misiuni de certificare;

136

Page 135: Doctrina Si Deontologie

- un membru al echipei de certificare care ocupă, sau a

ocupat recent, funcţia de director sau funcţionar al clien

tului de certificare;

- un membru al echipei de certificare care este, sau a fost recent, angajat al clientului de certificare într-o poziţie

în care exercită o influenţă directă şi semnificativă asupra

subiectului în cauză;

- prestarea unor servicii pentru un client al certificării care afectează direct subiectul în cauză.

c) Exemple de circumstanţe care pot genera o ameninţare de favorizare includ, dar nu sunt limitate la:

- promovarea acţiunilor într-o entitate cotată atunci când

acea entitate este un client de audit al situaţiilor financiare;

- apărarea unui client al certificării în cazul unor litigii sau

în rezolvarea disputelor cu terţe părţi.

d) Exemple de circumstanţe care pot genera o ameninţare de familiaritate includ, dar nu sunt limitate la situaţiile când:

- un membru al echipei de certificare are o rudă de gradul I sau un afin care ocupă funcţia de director sau funcţionar al clientului de certificare;

- un membru al echipei de certificare are o rudă de gradul I sau un afin care, ca angajat al clientului, este în poziţia de a exercita o influenţă directă şi semnificativă asupra subiectului misiunii de certificare;

- un fost partener al firmei ocupă funcţia de director sau funcţionar al clientului sau este angajat într-o poziţie în care exercită o influenţă directă şi semnificativă asupra subiectului misiunii de certificare;

- acceptarea unor cadouri sau a ospitalităţii din partea

clientului, cu excepţia cazului în care valoarea acestora

este nesemnificativă;

137

Page 136: Doctrina Si Deontologie

- asocierea de lungă durată a unui membru important al

echipei de certificare cu clientul certificării.

e) Exemple de circumstanţe care pot genera ameninţarea de intimidare includ, dar nu sunt limitate la:

- ameninţarea înlocuirii sau a concedierii făcută de clientul certificării;

- ameninţarea cu litigiul;

- exercitarea unei presiuni în vederea reducerii inadecvate

a cantităţii de muncă executate pentru a reduce onorariile.

Un profesionist contabil independent va observa, de aseme-nea, că situaţiile specifice dau naştere unor ameninţări specifice la

conformitatea cu unul sau mai multe principii fundamentale. Astfel de ameninţări specifice, evident, nu pot fi clasificate. Fie în relaţii profesionale sau de afaceri, un profesionist contabil independent ar trebui să fie tot timpul atent la astfel de cazuri şi ameninţări.

Măsuri de protecţie

Măsurile de protecţie care ar putea elimina sau reduce ame-ninţările la un nivel acceptabil se împart în două mari categorii:

- măsuri de protecţie generate de profesie, legislaţie sau reglementări; şi

- măsuri de protecţie în mediul de lucru.

138

Page 137: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL III

Obligaţiile organismelor profesionale

Profesioniştii contabili în general şi cei în practica publică în special, oricare ar fi activitatea profesională pe care o efectuează, vând în realitate reputaţie, iar reputaţie fără educaţie si etică nu există.

Organismele profesionale membre IFAC au obligaţia să pre-vadă în statutele şi regulamentele lor reguli cu privire la investigaţia şi disciplina în caz de conduită greşită, inclusiv pentru abaterile de la standardele profesionale.

Conduita greşită include: - activităţile cu caracter penal;

- acţiunile sau inacţiunile care pot periclita profesia contabilă;

- abaterile de la standardele profesionale;

- abaterile de la cerinţele etice;

- neglijenţa profesională gravă;

- un număr de cazuri de neglijenţă mai puţin importante care, cumulate, pot indica nepotrivirea de a exercita drep turile de practică;

- activitatea necorespunzătoare.

Organismele profesionale membre IFAC trebuie să elaboreze un regim eficient de investigare şi disciplinar care să permită ca cei care judecă să impună o serie de penalizări cum ar fi sancţiunile ca: mustrarea, pierderea sau restricţionarea drepturilor de practică, amenda (plata costurilor), pierderea titlului profesional sau retragerea autorizării, excluderea din organismul profesional.

Organismele profesionale trebuie să informeze fiecare mem-bru în parte în legătură cu toate prevederile Codului etic,

139

Page 138: Doctrina Si Deontologie

standardelor profesionale, regulilor şi reglementărilor, şi cu conse-

cinţele neconformării.

Organismele profesionale trebuie să asigure resursele finan-

ciare necesare care să permită efectuarea la timp a acţiunilor de

investigare şi disciplinare.

Totodată, organismele profesionale trebuie să elaboreze şi

să menţină un proces de examinare independentă a plângerilor

clienţilor sau altor părţi în cazurile în care s-a decis, ca urmare a

investigaţiei, că problema în cauză nu va fi deferită unei instanţe

disciplinare.

Nicio persoană care este membră a comitetului de investigare

sau a instanţei de judecată nu trebuie să servească în acelaşi timp

sau în legătură cu acelaşi caz.

Instanţa de judecată trebuie să-şi dovedească independenţa;

trebuie evitată influenţa altor structuri ale organismului profesional

în activitatea instanţei de judecată, luarea deciziilor sau impunerea

sancţiunilor; numai o instanţă de apel poate modifica sau retrage o

decizie a instanţei de judecată.

140

Page 139: Doctrina Si Deontologie

întrebări recapitulative din Părţile A şi B

1. Ce este profesia contabilă?

2. Care sunt principalele activităţi componente ale profesiei

contabile?

3. Cum se clasifică profesioniştii contabili?

4. Ce înţelegeţi prin audit în general; dar prin audit finan

ciar; dar prin audit statutar?

5. Care sunt aşteptările publicului de la un audit statutar?

6. Ce este auditul intern?

7. Care sunt deosebirile fundamentale între auditul intern

şi auditul statutar?

8. în ce relaţie se află profesia contabilă şi fiscalitatea?

9. Cum explicaţi necesitatea reglementării profesiei conta

bile?

10. Aria de acoperire a reglementării profesiei.

11. Care sunt condiţiile de calitate a reglementării profesiei

contabile?

12. Modalităţi de implementare a reglementării profesiei.

13. Reglementarea profesiei contabile la nivel european.

14. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului

public.

141

Page 140: Doctrina Si Deontologie

142

15. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.

16. Necesitatea existenţei unor organisme profesionale puternice.

17. Modalităţi de organizare a profesiei contabile.

18. Criteriile de recunoaştere a unui organism profesional.

19. Despre IFAC.

20. Despre FEE.

21. Despre organizaţiile şi grupările regionale.

22. Structura legală şi organizaţională a unui organism profe

sional.

23. Colaborarea organismului profesional cu Guvernul.

24. Organele de conducere şi de execuţie ale unui organism profesional.

25. Finanţarea unui organism profesional.

26. Marketingul şi promovarea profesiei.

27. Despre Standardele Internaţionale de Educaţie.

28. Despre Standardele Internaţionale de Calitate.

29. Despre Standardele Internaţionale de Etică.

30. Despre Standardele Internaţionale de Contabilitate.

31. Despre Standardele Internaţionale de Audit.

32. Aspecte conceptuale privind etica.

33. Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile.

34. Codul etic IFAC; rol, structură.

Page 141: Doctrina Si Deontologie

35. Despre integritate.

36. Despre obiectivitate.

37. Despre competenţa profesională şi prudenţă.

38. Despre confidenţialitate.

39. Despre profesionalism.

40. Despre respectarea standardelor,şi normelor profesio nale.

41. Explicaţi conceptul şi tipurile de independenţă.

42. Ameninţări la adresa independenţei.

43. Măsuri de protecţie împotriva ameninţărilor la adresa independenţei.

44. Obligaţiile organismelor profesionale în legătură cu Codul etic.

45. Care sunt factorii care trebuie analizaţi când se iniţiază înfiinţarea unui organism profesional din domeniul con tabilităţii?

46. Necesitatea colaborării cu Guvernul la înfiinţarea unui organism profesional în domeniul contabilităţii.

47. Care este aria de cuprindere a reglementărilor la înfiinţa rea unui organism profesional din domeniul contabilită ţii?

48. Care este structura de conducere la înfiinţarea unui orga nism profesional din domeniul contabilităţii?

49. Evidenţa membrilor unui organism profesional.

50. Sursele de finanţare ale unui organism profesional.

143

Page 142: Doctrina Si Deontologie

144

51. Rolul marketingului şi promovării profesiei.

52. Rolul sectorului public.

53. Cerinţele pentru a deveni membru al unui organism pro

fesional din domeniul contabilităţii.

54. Rolul cerinţelor de practică pentru a deveni membru al

unui organism profesional.

55. Rolul organismului profesional pentru adoptarea stan

dardelor.

56. Rolul organismului profesional pentru elaborarea codu

rilor de etică.

57. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calităţii

serviciilor profesionale.

58. Rolul organismului profesional pentru instituirea unui

sistem de investigaţii şi disciplinar.

59. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea pro

fesională continuă.

60. Conţinutul programelor de educaţie ale organismelor

profesionale.

61. Care sunt căile pentru dezvoltarea capacităţii organis

mului profesional?

62. Care sunt priorităţile unui nou organism profesional din

domeniul contabilităţii?

Page 143: Doctrina Si Deontologie

PARTEA C

Organizarea şi exercitarea profesiei contabile în România

Page 144: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL I

O profesie tradiţional liberală

Organizarea profesiei contabile în România, ca profesie li-berală de sine stătătoare, s-a făcut cunoscută începând cu ultimii

ani ai secolului XIX şi primii ani ai secolului XX. în anul 1907 s-a înfiinţat „Uniunea Absolvenţilor Şcolilor Superioare de Comerţ" care în 1908 a redactat un proiect de organizare al unui Corp al Contabililor cu scopul de a statua „asupra a tot ce priveşte interesele profesionale ale carierei de contabil în general".

La 5 mai 1919, „Cercul de studii comerciale" si-a inaugurat

activitatea prin conferinţa având ca subiect „Chestiunea experţilor contabili în România", în concluzie fiind reţinute foloasele pe care le-ar da României organizarea unui „Corp al Experţilor Contabili".

Consacrarea titlului de contabil în România avea să se înfăp-tuiască prin votarea în Camera Deputaţilor la 18 iunie 1921 şi în Senat la l iulie 1921 şi prin promulgarea prin Decret regal la 13 iulie 1921 a Legii privind constituirea Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili. Cel care s-a străduit pentru promovarea acestei reglementări şi avea să devină primul preşedinte al Corpului pentru o perioadă de aproape 20 de ani, Grigore L. Trancu-Iaşi, ministrul muncii, scria, în ziua de 2 noiembrie 1921:

„De abea acum începe marea răspundere a conducătorilor acestui Corp, care trebuie să fie la înălţimea misiunii sale şi a nă-dejdilor ce se pun în el; nu vom avea decât să ne mândrim că am putut să realizăm o reformă atât de importantă pentru ţară şi o aşa de veche revendicare a acestor pricepuţi şi stăruitori colaboratori ai comerţului, industriei, băncilor şi agriculturii noastre".

Regulamentul pentru aplicarea Legii de organizare a Corpului a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 613 din 22 octombrie 1921.

146

Page 145: Doctrina Si Deontologie

La 31 decembrie 1921, Corpul avea un număr de 3.000 de membri organizaţi în 42 de secţiuni teritoriale ale Corpului.

După ce şi-a desăvârşit organizarea în ţară, Corpul a intrat

în rândul organizaţiilor internaţionale de specialitate, unde a ocupat un loc de frunte. Semnificativă pentru poziţia ocupată de Corp în rândul organismelor de profil din întreaga lume este constatarea făcută de renumitul profesor la Columbia University din New York, care la Congresul Internaţional al Experţilor Contabili de la Amsterdam (iulie 1926), după ce a citit pasaje întregi din legea de organizare a Corpului, a spus, între altele: „Este destul de curios că cea mai largă literatură cu privire la legislaţia profesiei vine din România".

După instaurarea regimului comunist, libera iniţiativă a fost înlocuită de economia dirijată, ceea ce s-a răsfrânt în mod inevitabil

şi asupra profesiei contabile, o profesie liberală prin excelenţă. După naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, existenţa unui Corp al contabililor independenţi a devenit aproape imposibilă, astfel că în urma Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 201 din 8 martie 1951, Marea Adunare Naţională, prin Decretul nr. 40 din l O martie 1951, a desfiinţat Corpul Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Con-tabili. Astfel, după 30 de ani a luat sfârşit o aventură în care bărbaţi adevăraţi au reuşit să construiască şi să dezvolte un edificiu cum nu erau multe în lume în acele vremuri.

, Jmi pun nădejdea în generaţiile viitoare si nu le doresc decât ca prin muncă şi cultură, prin calităţi de inimă şi avânt să fie mai mari, mai vrednici şi mai fericiţi decât am fost noi" sunt cuvintele cu care Grigore L. Trancu-Iaşi se adresa în una din ultimele sale intervenţii către cei cu care a colaborat la această minunată lucrare care s-a chemat Corpul Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Con-tabili.

De reţinut că prin modul de organizare, prin atribuţiile şi

rolul său pentru dezvoltarea economiei, Corpul Contabililor Auto-rizaţi şi Experţilor Contabili a fost în anii '30 ai secolului trecut,

147

Page 146: Doctrina Si Deontologie

potrivit documentelor vremii, unul dintre cele mai active şi mai

puternice organisme profesionale din Europa.

în această perioadă Corpul a avut o largă participare şi a

înregistrat o puternică recunoaştere internaţională, propuneri va-

loroase ale profesioniştilor români - unele în premieră mondială -

fiind reţinute cu ocazia diferitelor manifestări internaţionale:

propunerea profesorului G. Alesseanu ca „elementele de activ să

fie trecute în bilanţ în ordinea lichidităţilor" a fost adoptată ca

moţiune la primul Congres Internaţional de Contabilitate. La cel

de-al II-lea Congres Internaţional al Experţilor Contabili, repre-

zentantul Corpului, Petre Drăgănescu-Brateş, arăta: „în ţara noastră

Corpul conferă titlul de expert, iar nu Guvernul; experţii nu sunt

funcţionari ai Guvernului şi nu trebuie să fie influenţaţi de acesta.

Guvernul a recunoscut numai profesiunea ca atare, a fixat condiţiile

în care ea se poate practica, dar este liberă concurenţa pentru oricine

îndeplineşte condiţiunile". Comunicarea fiind considerată deosebit

de valoroasă a fost cerută de biroul Congresului spre a fi publicată

în darea de seamă oficială.

Membrii delegaţiei române participante la congresele inter-

naţionale de la Bruxelles şi Amsterdam au fost invitaţi la Paris de

preşedintele „Companiei Şefilor Contabili", Alfred Cornier, unde

lui Petre Drăgănescu-Brateş i-a fost conferit titlul de membru cores-

pondent al prestigioasei asociaţii profesionale franceze.

148

Page 147: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL II

O profesie contabilă bine organizată

1. O rapidă recunoaştere naţională şi

internaţională

în anul 1990 avea să înceapă un nou drum, o nouă aventură pentru a răspunde îndemnurilor primului preşedinte al Corpului, Grigore L. Trancu-Iaşi, care se adresa generaţiilor viitoare urându-le ca prin muncă şi cultură, prin calităţi de inimă şi avânt „să fie mai

mari, mai vrednici şi mai fericiţi decât am fost noi". Experţii con-tabili, folosiţi în regimul comunist exclusiv pentru lucrări de ex-pertiză contabilă judiciară, cunoscând trecutul glorios al profesiei lor din perioada antecomunistă, s-au angajat să readucă profesia de expert contabil şi de contabil autorizat la nivelul pe care aceasta trebuia să-1 aibă într-o economie în tranziţie si o societate în care începeau să se manifeste valorile statului de drept.

O primă etapă a constituit-o separarea, în anul 1992, de ex-perţii tehnici si înfiinţarea, ca organism de sine stătător, a Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi. Impusă de dificul-tăţile tranziţiei, următoarea etapă a fost consacrată încadrării Cor-pului în sistemul economic şi social printr-o recunoaştere din partea autorităţii publice: promovarea unei legi pentru organizarea şi funcţionarea Corpului. Aceasta s-a realizat prin Ordonanţa Guver-nului nr. 65/1994 aprobată prin Legea nr. 42/1995.

Preluând ceea ce era adaptabil sau perfectibil şi tradiţional românesc în legea Corpului din 1921 şi adoptând sau adaptând ceea ce era prevăzut în reglementările profesiei contabile din alte ţări europene - mai ales a ţărilor cu aceeaşi origine de drept ca a

149

Page 148: Doctrina Si Deontologie

României, legea din 1994 a constituit şi constituie un model de

reglementare a profesiei contabile care se confirmă din plin astăzi,

când organismul mondial al contabilităţii - IFAC - a emis un Docu-

ment de poziţie cu privire la modul de reglementare a profesiei

contabile într-o jurisdicţie sau alta; Ordonanţa Guvernului

nr. 65/1994 a fost şi rămâne, cu toate tendinţele care se manifestă

în ultimii ani, o reglementare europeană, întrucât:

• reglementează strictul necesar pentru apărarea interesului

public, aspectele de reglementare internă fiind mandatate

organismului profesional Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR);

• reglementând activitatea de expertiză contabilă şi organis

mul profesional al experţilor contabili, reglementează pro

fesia contabilă ca un întreg şi expertul contabil ca profe

sionistul cu cel mai înalt nivel de educaţie şi instruire în

domeniul contabilităţii (cu acces fără restricţii la toate

activităţile şi serviciile care formează profesia contabilă),

şi nu o activitate sau alta componentă a profesiei conta

bile;

• este o reglementare de esenţă liberală, nefăcând posibilă

dependenţa de stat, care însă prin reprezentanţii Ministe

rului Economiei şi Finanţelor supraveghează ca activita

tea CECCAR să se desfăşoare cu respectarea legilor

generale ale ţării.

Caracterul unitar, de întreg, al profesiei contabile din România

şi rolul european al expertului contabil român, de specialist cu

cele mai înalte şi cuprinzătoare cunoştinţe în domeniul contabilităţii

şi care are acces neîngrădit la toate serviciile sau activităţile care

compun profesia contabilă, rezultă cu pregnanţă din atribuţiile

expertului contabil prevăzute în reglementările menţionate, şi

anume:

150

Page 149: Doctrina Si Deontologie

- ţinerea sau supravegherea contabilităţii si întocmirea si

tuaţiilor financiare;

- efectuarea de analize economico-financiare;

- efectuarea de audit financiar-contabil;

- efectuarea evaluărilor de active, întreprinderi sau titluri

de valoare;

- efectuarea de expertize contabile judiciare sau extrajudi

ciare;

- executarea lucrărilor cu caracter fiscal şi acordarea de

consultanţă, consiliere şi asistenţă fiscală;

- efectuarea de lucrări de organizare administrativă si infor

matică;

- îndeplinirea mandatului de cenzor;

- îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile

de reorganizare judiciară şi faliment;

- acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru

înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

- efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui

serviciu profesional care presupune cunoştinţe de conta

bilitate.

Misiunea CECCAR reflectată prin strategiile şi programele

de activitate constă în dezvoltarea unei profesii contabile capabile

să satisfacă interesul public şi să contribuie la dezvoltarea econo-

miei naţionale prin aplicarea celor mai înalte standarde de educaţie,

de etică şi de calitate.

Ca o recunoaştere a calităţii reglementării profesiei şi o apre-

ciere a modului hotărât în care au demarat acţiunile pentru recon-

struirea unui organism profesional puternic, bazat pe autoregle-

mentare, la numai doi ani de la reînfiinţare, în anul 1996, Corpul a

151

Page 150: Doctrina Si Deontologie

devenit membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a

Contabililor (IFAC) şi al Federaţiei Experţilor Contabili Europeni

(FEE) şi a început să se manifeste ca un important centru al profesiei

contabile liberale din centrul şi sud-estul Europei.

„CECCAR este o organizaţie profesională foarte importantă

în regiune şi, de asemenea, un membru foarte activ al IFAC",

declara preşedintele IFAC, dl Juan Jose Fermm del Văile, la

Congresul al XVII-lea al profesiei contabile din România, organizat

de CECCAR în zilele de l şi 2 septembrie 2008 la Bucureşti.

„Sunt mândru şi vă mulţumesc că sunteţi atât de numeroşi;

mulţumesc CECCAR pentru tot ce a făcut şi sunt sigur că veţi

ajunge departe", a spus preşedintele FEE, dl Jacques Potdevin, la

Congresul din 1-2 septembrie 2008.

La acelaşi Congres - cel mai mare eveniment naţional de

profil şi al doilea din Europa -, preşedintele Ordinului Experţilor

Contabili din Franţa, dl Jean Pierre Alix, a declarat: „Vreau să vă

spun că CECCAR reprezintă un element important al Comunităţii

Europene a profesiei contabile; CECCAR contribuie la solidaritatea

acestei profesii la nivel european".

2. Standarde profesionale de nivel înalt

în România, normarea contabilităţii fiind un atribut al Guver-

nului, profesia contabilă a depus şi depune cele mai susţinute efor-

turi pentru introducerea Standardelor Internaţionale de Raportare

Financiară (IFRS) şi a Standardelor Internaţionale de Contabili-

tate pentru Sectorul Public (IPSAS).

începând cu anul 1996, în România au existat Standarde na-

ţionale de audit elaborate de Camera Naţională a Auditorilor Statu-

tari care s-au aplicat până la „schisma" care a avut loc în profesia

contabilă din România în anul 2000.

152

Page 151: Doctrina Si Deontologie

România a fost prima ţară din fostele ţări comuniste în care

au fost elaborate standarde profesionale pentru fiecare dintre ser-

viciile furnizate sau activităţile prestate de profesioniştii contabili,

care constituie criterii de apreciere a calităţii serviciilor furnizate

sau activităţilor prestate: ţinerea contabilităţii, elaborarea, exami-

narea şi prezentarea situaţiilor financiare, înfiinţarea şi reorgani-

zarea întreprinderilor, evaluarea întreprinderilor, auditul intern, au-

ditul statutar, activitatea de cenzor, consultanţa fiscală, expertiza

contabilă etc.

Organismul profesiei contabile colaborează cu mediul univer-

sitar pentru educaţia în vederea obţinerii competenţelor specifice

calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit Standar-

delor Internaţionale de Educaţie emise de IFAC. Pentru dezvoltarea

profesională continuă a fost emis Standardul Naţional de Educaţie

nr. 38 care preia cerinţele de educaţie prevăzute în Standardele

Internaţionale de Educaţie nr. 7 şi nr. 8 emise de IFAC, şi care este

pus în aplicare prin Programul naţional pentru dezvoltarea profe-

sională continuă emis pentru o perioadă de câte cinci ani, şi prin

programele anuale şi lunare de dezvoltare profesională; numărul

minim de ore de pregătire profesională continuă pentru fiecare

membru al organismului profesional este de 40 de ore pe an.

în domeniul calităţii, organismul profesiei contabile din

România este printre primele organisme membre IFAC care a extins

Standardele Internaţionale de Calitate la toate serviciile contabile

prestate de profesioniştii contabili.

în domeniul eticii, în România a fost adoptat Codul etic IFAC

încă din anul 1995 drept Cod etic naţional al profesioniştilor con-

tabili (CENPC), care a fost actualizat constant în funcţie de modi-

ficările aduse Codului etic IFAC.

Pentru urmărirea modului de respectare a standardelor pro-

fesionale şi etice, organismul profesiei contabile dispune de toate

153

Page 152: Doctrina Si Deontologie

resursele necesare unui sistem eficient de investigare şi de sancţiuni

a cazurilor de nerespectare.

3. Activitatea internaţională

Profesia contabilă din România, odată recunoscută interna-

ţional prin cooptarea reprezentantului ei - CECCAR ca membru

al organismului mondial - IFAC şi european - FEE, s-a remarcat

printr-o puternică activitate concretizată în:

- încheierea a 20 de acorduri de colaborare şi cooperare

cu organisme profesionale din ţări precum Franţa, Marea

Britanic, Italia, Israel, Ungaria, Polonia, Ucraina, Mol

dova, Serbia etc., în baza cărora profesia contabilă româ

nească a fost furnizoarea sau beneficiara celor mai

actuale sisteme şi tehnici de organizare şi exercitare a

profesiei;

- iniţierea unor acţiuni regionale cum ar fi înfiinţarea Parte-

neriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Conta

bilităţii (SEEPAD);

- participarea ca membru fondator la constituirea Comite

tului pentru Integrare Latină Europa-America (CILEA);

- participarea ca membru la vehiculul profesional medite

ranean denumit Federaţia Experţilor Contabili Meditera

neeni (FCM);

- participarea ca membru la Federaţia Experţilor Contabili

Francofoni (FIDEF);

- participarea activă şi constantă în cadrul grupelor de lucru

ale Federaţiei Experţilor Contabili Europeni;

- sprijinirea unor organisme profesionale din regiune pentru

a deveni membre ale IFAC.

154

Page 153: Doctrina Si Deontologie

Un rol important 1-au jucat Congresele profesiei contabile

organizate de CECC AR din doi în doi ani, la care s-a înregistrat o

mare participare internaţională. Ca o dovadă a aportului pe care

profesia contabilă românească îl aduce la rezolvarea problemelor

din profesia contabilă europeană şi internaţională, reprezentanţii

CECCAR fac parte din structurile de conducere ale IFAC, FIDEF,

FCM, CILEA şi SEEPAD; organismul profesiei contabile din

România - CECCAR a fost felicitat prin scrisori şi diplome primite

de la IFAC şi FEE, iar la Congresul experţilor contabili din Franţa,

în anul 2007, preşedintelui CECCAR i-a fost înmânată o medalie

pentru contribuţia adusă la dezvoltarea profesiei contabile la nivel

naţional şi internaţional.

155

Page 154: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL III

O profesie excesiv reglementată

în ultimii ani profesia contabilă liberală din România a suferit două fracturi prin intervenţii ale Guvernului, care a emis două ordo-nanţe pentru readucerea sub controlul statului, mai precis a func-.ţionarilor publici, adouă dintre activităţile componente: auditul si consultanţa fiscală. Cele două reglementări au ca obiect nu regle-Inentarea a ceea ce era deja reglementat, ci crearea a două camere care obligă experţii contabili nu doar să se înscrie în evidenţele lor pentru a exercita activităţile respective, dar nici nu le mai recunosc pregătirea şi competenţele profesionaleTobîîgandu-i "să repete examene, stagii etc~CeTe~douî reglementări riu respectă niciunul dintre Criteriile sau condiţiile care trebuie îndeplinite de o regle-mentare a profesiei, prezentate în Partea A a acestei lucrări; dim-potrivă, au. un pronunţat caracter monopolist, exclusivist, cu con-secinţe negative asupralnferestiruîpTîbTic^imăTales asupra consu-matorilor, asupra întreprinderilor şi chiar asupra bugetului statului.

După realizarea, cu destule eforturi, a unei reglementări recu-noscute şi apreciate a profesiei contabile, a întregului, reglemen-tarea ulterioară a două activităţi componente ale profesiei, făcând totală abstracţie de reglementarea deja existentă, nu puteau să nu perturbe situaţia de ansamblu din profesia contabilă românească şi din piaţa serviciilor contabile. Este firesc că dacă ai proiectat şi executat o casă cu mai multe camere nu poţi ca după 8-10 ani de exploatare să reproiectezi şi să reconstruieşti o cameră sau alta fără să ţii seama de ansamblul construcţiei existente.

Situaţia unică şi caracterul excesiv al reglementării profesiei au fost sesizate în repetate rânduri de experţii Băncii Mondiale, care prin planul de acţiuni aprobat prin hotărâre guvernamentală încă din anul 2005 au prevăzut măsuri de intrare în normalitate.

158

Page 155: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL IV

Profesia de expert contabil şi de

contabil autorizat din România în întrebări

şi răspunsuri

1. Ce sunt serviciile profesionale?

Serviciile profesionale reprezintă orice serviciu care cere apti-tudini contabile înrudite, prestat de un contabil profesionist, ca, de exemplu:

- servicii de contabilitate;

- audit;

- fiscalitate;

- consultanţă managerială;

- management financiar.

Serviciu - o muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva, dar potrivit normelor şi regulilor profesiei prestatorului; îndeplinirea unei îndatoriri faţă de cineva.

2. Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei

profesii contabile?

Caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile sunt:

- deţinerea unei competenţe intelectuale specifice, obţinută prin formare şi învăţământ;

- respectarea de către membri a unui ansamblu de valori şi de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se referă la integritate şi obiectivitate;

- recunoaşterea unei datorii faţă de public.

159

Page 156: Doctrina Si Deontologie

Uneori, datoria membrilor privind profesiunea lor şi publicul

poate fi în contradicţie cu interesul lor personal pe termen scurt

sau cu obligaţiile lor de loialitate faţă de angajator.

Ţinând seama de remarcile precedente este de datoria orga-

nismelor profesionale naţionale să definească reguli de etică pentru

membrii lor astfel încât să garanteze o calitate optimă a serviciilor

şi să păstreze încrederea publicului în profesie.

Profesia contabilă liberală este bazată pe moralitate irepro-

şabilă, pe independenţă, pe ştiinţă în profesie, pe competenţă.

3. Ce semnificaţie are interesul general (interesul

public)?

Profesia contabilă se distinge prin acceptarea responsabilităţii sale faţă de public, prin public înţelegându-se:

- clienţii;

- Guvernul;

- angajatorii;

- investitorii;

- oamenii de afaceri;

- comunităţile financiare;

- donatorii de fonduri;

- orice altă persoană,

care dau încredere în obiectivitatea şi integritatea profesioniştilor contabili pentru buna funcţionare a economiei.

Această încredere acordată de public impune profesiei con-tabile o responsabilitate în materie de interes general. Interesul general semnifică satisfacţia colectivă a persoanelor şi instituţiilor

pentru care lucrează profesioniştii contabili, în slujba cărora se află.

160

Page 157: Doctrina Si Deontologie

Păstrarea acestui statut, privilegiat, al profesioniştilor con-

tabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care să

justifice încrederea publicului.

Interesul public este bunăstarea colectivă a comunităţii si a

instituţiilor deservite de contabilul profesionist.

Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de

interesul public:

- auditorii independenţi ajută la menţinerea integrităţii şi

eficienţei situaţiilor financiare prezentate instituţiilor fi

nanciare ca suport parţial pentru împrumuturi şi acţiona

rilor pentru a obţine capital;

- responsabilii financiari (directorii economici) cu atribuţii

în diverse domenii de management financiar contribuie

la utilizarea eficientă şi efectivă a resurselor organiza

ţiei;

- auditorii interni furnizează asigurarea în legătură cu un

sistem de control intern corect, care sporeşte încrederea

în informaţiile financiare externe ale patronului;

- experţii în impozite ajută la stabilirea încrederii şi efi

cienţei, precum şi la aplicarea corectă a sistemului de

impozitare;

- consilierii de gestiune şi consultanţii manageriali au o

responsabilitate faţă de interesul public în susţinerea luării

unor decizii manageriale corecte.

Profesioniştii contabili au un rol important în societate. Co-

munitatea, publicul contează pe profesioniştii contabili pentru o

contabilitate financiară şi o raportare corecte, pentru un manage-

ment financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate

de aspecte legate de afaceri şi impozite.

161

Page 158: Doctrina Si Deontologie

4. Care sunt imperativele fundamentale pentru

realizarea obiectivului profesiei contabile?

Realizarea obiectivului profesiei contabile constând în satis-facerea exigenţelor publicului impune mai multe imperative, şi anume:

- credibilitatea - publicul are nevoie de informaţii credi bile;

- profesionismul - profesiunea contabilă are nevoie de per soane recunoscute de clienţi, angajatori şi terţi ca profe

sionişti în domeniu;

- calitatea serviciilor - toate serviciile furnizate de un pro fesionist contabil trebuie să satisfacă criteriile precise de

apreciere, standardele de calitate;

- încrederea - utilizatorii serviciilor profesioniştilor con tabili trebuie să fie asiguraţi că aceste servicii sunt sub

ordonate unui ansamblu de reguli de etică profesională.

5. Cum se explică rolul social al

profesioniştilor contabili?

Profesioniştii contabili joacă un rol social important; atitu-dinea şi comportamentul acestora în legătură cu serviciile prestate

au repercusiuni asupra proprietăţii economice a colectivităţii şi a întregii ţări. In plus, lucrările prestate de aceştia în domeniul sala-rizării şi al stabilirii veniturilor membrilor societăţii sunt indispen-sabile societăţii.

Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii şi alte sectoare din lumea afacerilor, precum şi Guvernul si publicul, în sens larg,

trebuie să aibă încredere în capacitatea acestora de a pune în funcţiu-ne sisteme riguroase de gestiune şi informare, capabile să asigure

162

Page 159: Doctrina Si Deontologie

o gestiune financiară eficientă, şi de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare număr de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.

Pentru înţelegerea rolului social, se poate admite că bilanţuri parazitate la profiturile care trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile necorespunzătoare, pot conduce Administraţia la concluzia stabilirii unor noi impozite şi taxe în sarcina contribua-bililor.

Tot în acest sens trebuie privită şi contribuţia profesioniştilor contabili la realizarea veniturilor statului, sursă a programelor sociale ale Guvernului.

6. Explicaţi relaţia dintre etică şi calitatea în

profesia contabilă

Profesioniştii contabili nu îşi pot păstra statutul lor privilegiat decât oferind servicii potrivit unor criterii care să justifice încrederea publicului.

Este în interesul profesiei contabile la scară mondială să in-formeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesioniştii contabili că prestaţiile acestora sunt de calitate optimă şi satisfac regulile de etică impuse de acest statut privilegiat.

Obiectivele profesiei contabile privesc înaltul nivel profe-sional, înaltul nivel de performanţă, satisfacerea interesului general.

Etica profesională presupune atât protecţia fiecărui profe-sionist, cât şi a terţilor, protecţia publicului prin calitatea şi fiabi-litatea prestaţiilor, iar pentru membrii CECC AR, printr-o sănătoasă si liberă concurenţă.

Calitatea lucrărilor presupune:

- abţinerea de la lucrări inutile doar din dorinţa de câştig;

- selectarea lucrărilor pentru colaboratori;

- programarea lucrărilor;

163

Page 160: Doctrina Si Deontologie

- studierea în folosul clienţilor a posibilităţilor legale de

evitare a unor plăti nedatorate;

- conştiinciozitatea şi integritatea cu care lucrările sunt

abordate;

- calitatea şi conţinutul raportului;

- păstrarea secretului profesional.

7. Cine poate exercita profesia de expert contabil

şi de contabil autorizat?

Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită

de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute

de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 republicată, cu respectarea

principiului independenţei profesionale şi a cerinţelor de pregătire

impuse de norme.

8. în ce constă diferenţa dintre expertul contabil

şi economistul salariat, dintre contabilul

autorizat şi contabilul salariat?

Expertul contabil este persoana care a dobândit această cali-

tate în condiţiile OG nr. 65/1994, având competenţa profesională

de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a

activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a suprave-

ghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea

bilanţului contabil, a contului de profit si pierdere şi a celorlalte

componente ale situaţiilor financiare.

Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult

mai largi faţă de cea a unui economist, economistul fiind subordonat

unui şef ierarhic şi executând atribuţiile specifice fişei postului

său. De asemenea, economistul este specializat în multe domenii:

164

Page 161: Doctrina Si Deontologie

turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare,

financiar-contabil etc.

Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării

fmanciar-contabile, independent faţă de societatea comercială. El

nu primeşte, pentru lucrările executate, un salariu, ci un onorariu

prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa.

Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această

calitate în condiţiile OG nr. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine

contabilitatea şi de a pregăti lucrările necesare întocmirii situaţiilor

financiare. Contabilul autorizat, ca şi expertul contabil, este un

profesionist independent.

Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută

sarcinile care îi revin din fisa individuală a postului; rareori, în

cazul unei întreprinderi, acesta execută toate lucrările contabile;

de regulă, este specializat pe un sector al contabilităţii.

Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă

de calitatea lucrărilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de

şeful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, conta-

bilul autorizat, chiar dacă sunt independenţi, răspund civil şi penal

faţă de întreprindere. De asemenea, ei pot pierde întreprinderea de

client şi, prin aceasta, şansa de venit.

în schimb, economistul şi contabilul salariaţi pierd cu greu

postul în urma unor proceduri anevoioase.

9. Cine este expertul contabil?

Expertul contabil este persoana care a dobândit această cali-

tate în condiţiile legii (OG nr. 65/1994) şi are competenţa profe-

sională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de

conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate,

de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a întocmi

situaţiile financiare, şi de a efectua expertize contabile.

165

Page 162: Doctrina Si Deontologie

Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai

înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neîn-

grădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale, inclusiv verifi-

carea şi certificarea situaţiilor financiare (în condiţiile reglementă-

rilor specifice).

• Calitatea de expert contabil şi cea de contabil autorizat

se dobândesc pe bază de examene şi stagii practice.

• Pentru a dobândi calitatea, se cer îndeplinite cumulativ

mai multe condiţii.

• Pot fi, la cerere, experţi contabili persoanele care au titlul

de academicieni, profesori şi conferenţiari universitari,

doctori în economie şi doctori docenţi cu specialitatea

finanţe sau contabilitate, însă cu îndeplinirea condiţiilor

şi susţinerea unui interviu privind Normele de organizare

şi funcţionare ale CECCAR.

10. Cine este contabilul autorizat?

Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile OG nr. 65/1994 şi are competenţa profesională de a executa lucrări de contabilitate şi operaţii pregătitoare întoc-mirii situaţiilor financiare ale întreprinderii.

11. Cum se obţine calitatea de expert contabil?

Calitatea de expert contabil se obţine prin examen. Examenul se desfăşoară în baza Normelor Corpului şi a regulamentului pentru efectuarea stagiului, şi prin examenul de aptitudini în vederea

accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat:

- examen de admitere privind accesul;

166

Page 163: Doctrina Si Deontologie

- stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru

+ pregătire deontologică şi doctrină profesională);

- examen de aptitudini (examen scris, probă orală).

12. Cum se obţine calitatea de contabil

autorizat?

Calitatea de contabil autorizat se obţine prin examen, în trep-te: acces, stagiu, examen privind pregătirea deontologică şi doctrina profesională, examen de aptitudini; ca şi expertul contabil, dar cu tematică specifică. Pentru accesul la examen se cer îndeplinite anu-mite condiţii specifice de studii şi capacitatea exercitării.

13. Cum se menţin calitatea de expert contabil

şi calitatea de contabil autorizat?

Calitatea de expert contabil şi cea de contabil autorizat se menţin prin înscrierea în Tabloul Corpului înscrierea se realizează în baza îndeplinirii condiţiilor privind acordarea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul exercitării profesiunii pe întreg teritoriul ţării.

Anual se obţine licenţa de exercitare aprofesiei (viza). Lipsa licenţei sau nelicenţierea atrage radierea din Tablou sau suspenda-rea exercitării profesiei, a dreptului de a o exercita.

Acordarea vizei anuale se face dacă sunt îndeplinite cumu-lativ condiţiile:

- achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp;

- plata la buget, la termen şi în cuantumul prevăzut, a impo

zitelor cuvenite statului;

- asigurarea pentru riscul profesional;

167

Page 164: Doctrina Si Deontologie

- dovada că persoana în cauză nu a suferit nicio condam

nare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul

de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale

(cazier judiciar);

- persoana în cauză nu a săvârşit fapte care să încalce regu

lamentul privind conduita profesională;

- depunerea fişei individuale.

14. Care sunt lucrările care pot fi executate de

experţii contabili?

în aplicarea art. 2, art. 6 şi art. 7 din OG nr. 65/1994, republi-

cată, lucrările care se pot executa, fără a fi limitative, de către ex-

perţii contabili sunt:

a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea si

tuaţiilor financiare:

- acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea

contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

- elaborarea şi punerea în aplicare a următoarelor: pro

cedee contabile, planul de conturi adaptat unităţii,

contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, controlul

de gestiune şi controlul prin buget, în baza şi cu res

pectarea normelor generale;

b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:

- analiza structurilor financiare;

- analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalu

lui investit;

- tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment;

- sisteme de credit - leasing, factoring etc.;

- elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezo

rerie;

168

Page 165: Doctrina Si Deontologie

- elaborarea de tablouri de utilizări si resurse;

- asistenţa în prevenirea si înlăturarea dificultăţilor uni tăţii;

c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:

- diagnostic financiar - creşterea, rentabilitatea, echili brul şi riscurile financiare;

- audit intern - organizarea sau controlul regularităţii si sincerităţii sistemului;

- studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financia re;

- audit statutar şi certificarea bilanţului contabil, cu res pectarea reglementărilor specifice;

d) efectuarea de evaluări potrivit Standardelor Internaţionale de Evaluare, ca:

- evaluări de bunuri şi active patrimoniale;

- evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cererea celor interesaţi;

- evaluări de elemente intangibile;

e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele ju diciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege, ca:

- expertize amiabile (la cerere);

- expertize contabil-judiciare;

- arbitraje în cauze civile;

- expertize de gestiune;

f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:

- întocmirea de situaţii periodice;

- consolidarea conturilor şi bilanţului;

- întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;

169

Page 166: Doctrina Si Deontologie

170

g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:

- studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;

- participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor

fiscale;

- asistenţă în probleme de TVA şi impozite;

- fiscalitate imobiliară;

- asistenţă în aplicarea tarifului vamal;

- asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;

- vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale agenţilor econo

mici;

h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi infor-

matică, cum ar fi:

- organigrame, structuri, definiri de funcţii;

- legături între servicii, circulaţia documentelor şi infor

maţiilor;

- mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţii

lor, alegerea echipamentelor;

- analiza şi organizarea fluxului informaţional;

- alegerea soft-urilor necesare;

- formarea profesională continuă;

- contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;

i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor

la societăţile comerciale, conform prevederilor legale;

j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile

de reorganizare judiciară şi faliment, cum ar fi: fuziuni,

divizări, dizolvări, retragerea sau excluderea unor asociaţi

etc.;

k) asistenţă de specialitate pentru înfiinţarea si reorganizarea

societăţilor comerciale;

Page 167: Doctrina Si Deontologie

1) efectuarea oricărui serviciu profesional care presupune

cunoştinţe de contabilitate;

m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în

clasele CAEN 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320 şi

8299.

15. Care sunt lucrările care pot fi executate de

contabilii autorizaţi?

Contabilul autorizat poate executa, pe bază de contract, per-soanelor fizice şi juridice lucrări legate de ţinerea contabilităţii, operaţiunile economico-financiare şi pregătirea documentelor în vederea elaborării situaţiilor financiare, lucrări, declaraţii şi opera-

ţiuni fiscale lunare şi trimestriale, lucrări pentru organizaţii familiale şi persoane fizice independente, precum şi activităţi de cenzorat la asociaţii de proprietari, alte asociaţii, fundaţii etc.

16. Cum se exercită profesia de expert contabil

şi de contabil autorizat?

Exercitarea poate fi individuală sau în cadrul societăţilor de expertiză contabilă sau de contabilitate.

La societăţile de expertiză contabilă si/sau de contabilitate: - cel puţin 51% dintre acţionari sunt experţi contabili sau

contabili autorizaţi;

- cel puţin 51% din numărul membrilor Consiliului de Ad ministraţie sunt experţi contabili sau contabili autorizaţi,

membri ai Corpului.

Societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale industriale,

171

Page 168: Doctrina Si Deontologie

comerciale, agricole, bancare sau de asigurări, si nici în societăţi

civile.

Societăţile de expertiză şi/sau de contabilitate pot fi române,

străine sau mixte.

Societăţile de expertiză şi/sau de contabilitate se bucură de

aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii impuse membrilor Corpului.

Excepţia constă în dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de

conducere ale Corpului.

Angajarea răspunderii societăţilor comerciale de expertiză

contabilă şi/sau de contabilitate şi a membrilor care le alcătuiesc

se realizează prin exercitarea drepturilor administrative şi a celor

de natură tehnică de către:

- conducătorul (administratorul) societăţii: drepturile admi

nistrative şi sociale (de exemplu, faţă de bancă, reprezen

tarea societăţii în faţa terţilor şi a administraţiei publice

etc.), acesta dispunând de semnătura socială a societăţii;

- experţii contabili, contabilii autorizaţi şi ceilalţi asociaţi

sau acţionari ai societăţii, care asigură cerinţele de natură

tehnică ale propriilor lor lucrări executate, prin semnarea

acestora, alături de semnătura autorizată a conducerii so

cietăţii.

17. Ce se înţelege prin calitatea de persoană

juridică a Corpului?

Corpul este înfiinţat cu statut de persoană juridică şi, prin urmare, îndeplineşte sau are atribuţiile unei persoane juridice; persoana juridică este colectivitatea de oameni, constituită în con-diţiile legii, care capătă anumite drepturi şi anumite obligaţii nece-sare atingerii scopului lor.

Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt:

- organizarea de sine-stătătoare;

172

Page 169: Doctrina Si Deontologie

- patrimoniul propriu;

- scopul determinat.

Aceste elemente le întruneşte CECCAR, care are capacitatea de folosinţă care se referă la drepturile şi obligaţiile care corespund scopului pentru care a fost înfiinţat (persoană juridică) şi capaci-tatea de exerciţiu; CECCAR are capacitatea de exerciţiu din mo-mentul constituirii organelor sale de conducere.

Corpul reprezintă profesia în raport cu alte instituţii din România si din afara ţării:

- relaţiile cu bugetul, directe;

- are cont în bancă;

- întocmeşte b.v.c.;

- organizează contabilitate proprie, întocmeşte bilanţ pro priu, potrivit legii;

- gestionează întregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat în administrarea operativă filialelor;

- conţinutul capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu este dat de atribuţiile pe care le are Corpul (interne şi externe).

18. Ce se înţelege prin autonomia Corpului?

Autonomia este în general situaţia celui care nu depinde de nimeni, care are deplină libertate în acţiunile sale. Autonomia Cor-pului face din acesta un organism de autoreglementare în profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autorităţi.

Corpul, prin regulamentul său, prin statutul său, nu este sub-ordonat vreunui organism guvernamental. Dimpotrivă, prin dele-gaţia primită din partea autorităţilor publice, acordă si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat, şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi. Prin organele alese, Corpul este reprezentat în faţa

173

Page 170: Doctrina Si Deontologie

autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. Corpul colaborează cu organele de specialitate ale statului la elaborarea de norme legate de profesia contabilă, însă normele de lucru, specifice profesiei, sunt rezultatul activităţii Corpului.

19. Care este organizarea CECCAR?

Sediul central al Corpului este în municipiul Bucureşti. CECCAR are filiale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti. Este astfel organizat încât să îşi poată îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare.

La nivel central:

• Organe de decizie (alese):

- Conferinţa Naţională;

- Consiliul Superior;

- Biroul Permanent;

- Preşedintele Corpului.

• Organe de execuţie (numite sau desemnate):

- Director general executiv;

- Sectoare (departamente, servicii).

La nivel de filială: • Organe de decizie (alese):

- Adunarea generală;

- Consiliul filialei;

- Biroul Permanent;

- Preşedintele filialei.

• Organe de execuţie (numite sau desemnate):

- Director executiv;

- Sectoare (departamente, servicii).

174

Page 171: Doctrina Si Deontologie

20. Care sunt atribuţiile Corpului?

în OG nr. 65/1994 sunt enumerate atribuţiile Corpului, între

ele întâlnim:

a) Organizează examenul de admitere:

- organizează efectuarea stagiului;

- organizează susţinerea examenului de aptitudini pen tru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;

- elaborează programele de examen privind stagiul şi examenul de aptitudini, care se avizează de MEF, ur- mărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;

b) Organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor

autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin în scrierea acestora în Tabloul Corpului;

c) Asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;

d) Elaborează şi publică normele privind activitatea profe sională şi conduita experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, elaborează ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;

e) Asigură buna desfăşurare a activităţii de evaluare, pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare;

f) Sprijină formarea şi dezvoltarea profesională continuă;

g) Apără prestigiul şi independenţa profesională a membri lor săi;

h) Colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din afara ei;

i) Editează publicaţiile de specialitate;

j) Alte atribuţii stabilite prin lege sau regulamente.

175

Page 172: Doctrina Si Deontologie

176

21. Ce atribuţii are Conferinţa Naţională

Ordinară?

Conferinţa Naţională are următoarele atribuţii:

a) Stabileşte direcţiile de bază pentru asigurarea bunei exer

citări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;

b) Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Cor

pului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi,

modificările şi completările acestuia, avizate de Ministe

rul Economiei şi Finanţelor şi de Ministerul Justiţiei, pre

cum şi Codul privind conduita etică şi profesională a

experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;

c) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil

al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autori

zaţi;

d) Aprobă sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filia

lelor acestuia, precum şi pentru aparatul propriu al aces

tora;

e) Alege şi revocă membrii Consiliului Superior al Corpului

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai co

misiei de cenzori;

f) Examinează activitatea desfăşurată de Consiliul Superior

şi de consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi, si dispune măsurile necesare;

g) Hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliu

lui Superior şi ai consiliilor filialelor Corpului Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi în conformitate cu

prevederile OG nr. 65/1994, la propunerea Comisiei Su

perioare de Disciplină. Contestarea sancţiunilor hotărâte

de Conferinţa Naţională poate fi făcută la Secţia Conten

cios Administrativ a Curţii de Apel, în termen de 30 de

Page 173: Doctrina Si Deontologie

zile de la data înştiinţării oficiale. Hotărârile Curţii de

Apel sunt definitive;

h) Aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului Su-perior şi ale consiliilor filialelor Corpului Experţilor Con-tabili şi Contabililor Autorizaţi;

i) Alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei Superi-oare de Disciplină;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

22. Ce atribuţii are Consiliul Superior?

Consiliul Superior are următoarele atribuţii:

a) Alege dintre membrii săi vicepreşedinţii Consiliului Su perior (5): 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii con tabili, iar unul, dintre contabilii autorizaţi;

b) Asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului, solicitând avizele Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Justiţiei;

c) Asigură elaborarea şi completarea Codului privind con duita etică şi profesională a experţilor contabili şi conta bililor autorizaţi;

d) Asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Cor pului;

e) Deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;

f) Veghează ca Regulamentul privind dobândirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat să fie strict aplicat;

g) Asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor, stabi

leşte metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;

177

Page 174: Doctrina Si Deontologie

h) Aprobă statele de funcţii ale Corpului şi filialelor;

i) Asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii

de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profe-

sia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupuri de lucru din

cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale,

la solicitarea acestora;

j) Decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute

împotriva hotărârilor luate de Comisia Superioară de

Disciplină;

k) Aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente

a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpu-

lui;

1) Ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune

condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exer-

citarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profe-

sional de către toţi membrii Corpului;

m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, Regulament

şi hotărârile Conferinţei Naţionale a experţilor contabili

şi contabililor autorizaţi.

23. Care sunt atribuţiile preşedintelui Consiliului

Superior al Corpului?

Atribuţiile preşedintelui Consiliului Superior al Corpului

sunt:

a) Convoacă şi conduce şedinţele CS şi ale BP;

b) Conduce şi coordonează dezbaterile;

c) Prezintă anual CS spre adoptare proiectul de buget pentru

exerciţiul viitor.

178

Page 175: Doctrina Si Deontologie

24. Care sunt atribuţiile Adunării generale a

filialei CECCAR?

Atribuţiile Adunării generale a filialei CECCAR sunt:

a) Aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul expirat, însoţit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei, precum şi bugetul de venituri si cheltuieli pentru exerciţiul viitor;

b) Aprobă raportul de activitate prevăzut de Consiliul filialei pentru perioada raportată;

c) Ia cunoştinţă de raportul Consiliului filialei privind rezul tatele analizei activităţii profesionale a membrilor conta bili şi aprobă lista membrilor care vor fi supuşi controlului de calitate în anul viitor;

d) Alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei de Dis ciplină a filialei;

e) Alege si revocă preşedintele şi membrii Consiliului, pre cum şi cenzorii;

f) Propune dintre membrii săi candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de membru în Consiliul Superior;

g) Aprobă lista membrilor de onoare ai filialei;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de Regulament, de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili sau hotărâte de Consiliul Superior.

25. Care sunt atribuţiile Consiliului filialei?

Atribuţiile Consiliului filialei sunt: a) Supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert

contabil şi de contabil autorizat în raza de activitate a

filialei;

179

Page 176: Doctrina Si Deontologie

180

b) Asigură apărarea intereselor filialei si administrarea bu

nurilor acesteia;

c) Asigură prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor

sau conflictelor de ordin profesional;

d) Hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Corpu

lui sau asupra modificărilor care se aduc acestuia, potrivit

precizărilor Consiliului Superior;

e) Sesizează Consiliul Superior cu propuneri şi sugestii pri

vind exercitarea profesiei;

f) Sesizează Comisia de Disciplină a filialei despre aba

terile profesionale constatate în sarcina membrilor Cor

pului;

g) Efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate

formele de publicitate colectivă considerate utile conform

hotărârilor Consiliului Superior;

h) Pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile

prevăzute de Regulament, precum şi încetarea provizorie

a calităţii de membru al Corpului, la cererea celui inte-

resat;

i) Analizează şi adoptă bugetul filialei potrivit normelor

emise de Consiliul Superior;

j) Urmăreşte realizarea programului de activitate al filialei

aprobat de Conferinţa Naţională, precum şi execuţia

bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei, luând sau

propunând măsurile corespunzătoare în sarcina Biroului

Permanent sau a directorului executiv al filialei;

k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de Re-

gulament, de hotărârile si deciziile organelor de condu-

cere ale Corpului.

Page 177: Doctrina Si Deontologie

26. Care sunt atribuţiile preşedintelui de

filială?

Atribuţiile preşedintelui de filială sunt: a) întruneşte Consiliul filialei si conduce dezbaterile aces

tuia potrivit prevederilor Regulamentului;

b) Reprezintă Consiliul filialei pe lângă membrii Corpului;

c) Reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice ale colecti vităţilor diverse din judeţ, pe baza împuternicirilor sta bilite de Consiliul Superior;

d) Asigură urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul apro bat;

e) Asigură organizarea alegerilor potrivit prevederilor Re

gulamentului;

f) Arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei şi clienţii acestora;

g) Supune Adunării generale propunerile pentru aprobarea de distincţii onorifice conform Regulamentului;

h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de Re-

gulament, de hotărârile şi deciziile organelor de condu-cere ale filialei şi ale Corpului.

27. Care sunt atribuţiile directorului general

executiv?

Atribuţiile directorului general executiv sunt:

a) Asigură, prin structurile operative şi administrative, exercitarea hotărârilor şi deciziilor organelor de condu cere ale Corpului;

b) Pregăteşte, analizează şi centralizează proiectele de buget

ale filialelor şi elaborează proiectul de buget al Corpului;

181

Page 178: Doctrina Si Deontologie

182

după însuşirea acestora de către Biroul Permanent prin

preşedintele acestuia se prezintă Consiliului Superior

pentru adoptare cu cel puţin o lună înainte de începerea

exerciţiului financiar;

c) Asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pre zentând informări periodice Biroului Permanent; în acest

sens, asigură şi răspunde de organizarea şi ţinerea conta

bilităţii la nivel central şi teritorial;

d) Asigură exercitarea tuturor lucrărilor administrative şi

de secretariat;

e) Organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor

contabili şi a contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul

Corpului de către filiale;

f) Asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României

a Tabloului Corpului;

g) Organizează, asigură şi urmăreşte publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei; îi propune Comisiei Superioare

de Disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea

reglementărilor privind publicitatea;

h) Asigură publicarea, potrivit legii, a situaţiilor financiare

anuale, după aprobarea lor de către Conferinţa Naţională;

i) Asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activită-

ţilor Corpului;

j) Propune preşedintelui Biroului Permanent, anual, odată

cu proiectul de buget, schema de funcţii şi de salarizare

a sectoarelor administrative şi a salariaţilor din subor-

dine;

k) Numeşte şi revocă, cu respectarea statelor de funcţii apro-

bate de Consiliul Superior, personalul de execuţie al

Corpului şi îi stabileşte salariile;

Page 179: Doctrina Si Deontologie

1) Asigură publicarea hotărârilor si deciziilor organelor su-perioare ale Corpului potrivit reglementărilor şi normelor în vigoare;

m) Participă, fără drept de vot, la şedinţele Biroului Perma-nent şi ale Consiliului Superior, luând cunoştinţă de hotă-rârile acestora;

n) Prezintă bilanţul contabil spre adoptare Consiliului Supe-rior si spre aprobare Conferinţei Naţionale;

o) Reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice, a terţilor sau a organizaţiilor naţionale şi internaţionale, apărând prestigiul şi independenţa membrilor săi;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de CN, CS şi BP.

28. Organizarea şi constituirea Comisiilor de

Disciplină

1. Comisia Superioară de Disciplină - pe lângă Consiliul Superior al Corpului - este o comisie de sancţionare în materie disciplinară pentru abateri de la conduita etică şi profesională a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care soluţionează con testaţiile la hotărârile Comisiilor de Disciplină ale filialelor.

Constituire: • 7 membri titulari (dintre care un preşedinte), dintre care:

- preşedintele şi 2 membri EC aleşi de CN dintre mem brii CECCAR;

- 2 membri desemnaţi de MEF;

- 2 membri desemnaţi de Ministerul Justiţiei.

• 7 membri supleanţi (în aceeaşi structură ca membrii titu lari).

2. Comisia de Disciplină a filialei - veghează la respectarea Codului etic şi a regulamentelor şi normelor Corpului.

183

Page 180: Doctrina Si Deontologie

184

Constituire:

- 5 membri titulari (dintre care un preşedinte);

- 5 membri supleanţi.

Mandatul membrilor Comisiei de Disciplină este de 4 ani.

29. Care sunt competenţele Comisiei

Superioare de Disciplină?

Competenţele Comisiei Superioare de Disciplină sunt:

a) Analizează plângerile referitoare la abaterile de la con

duita etică şi profesională ale membrilor Consiliului Su

perior şi Consiliului filialei, făcând propuneri de sanc

ţionare a acestora Conferinţei Naţionale, care hotărăşte;

b) Soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la con

duita etică şi profesională ale preşedinţilor Consiliului

Superior şi Consiliului filialei, precum şi ale profesioniş

tilor străini care au dobândit dreptul de a exercita profesia

de expert contabil şi de contabil autorizat în România, şi

aplică, după caz:

- mustrare;

- avertisment;

- suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert

contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de la

trei luni la un an;

- interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert

contabil sau de contabil autorizat;

- sancţiunile disciplinare care se stabilesc în funcţie de

abateri, pronunţate de Comisiile de Disciplină ale

filialelor.

Page 181: Doctrina Si Deontologie

c) Rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de Comisiile de Disciplină ale filialelor.

d) Aplică sancţiunile interzicerii dreptului de a exercita pro fesia de EC sau CA membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave prevăzute în regulament.

30. Care sunt competenţele Comisiei de

Disciplină a filialei?

Competenţele Comisiei de Disciplină a filialei sunt: a) Veghează la respectarea Codului etic şi a Regulamentului

si normelor Corpului. Sancţiunile se aplică în funcţie de abaterile disciplinare, de gravitatea încălcării şi urmările acestora, precum şi de persoana în cauză;

b) Sancţionează abaterile disciplinare săvârşite de EC, CA, membri ai filialei, cu domiciliul în raza teritorială a aces teia, chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza terito rială a altei filiale;

c) înştiinţează preşedintele Consiliului filialei si pe reprezen tantul Ministerului Economiei şi Finanţelor despre reclamaţiile primite (excepţie fac reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor Biroului Permanent, ale profesio niştilor societăţilor străine, care se adresează Comisiei Superioare de Disciplină).

31. Cum funcţionează Comisiile de Disciplină?

Comisia funcţionează în plenul său. Cea superioară rezolvă contestaţiile făcute împotriva hotărârilor Comisiilor de Disciplină ale filialelor.

185

Page 182: Doctrina Si Deontologie

Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportorul

dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregăti raportul şi pentru a-1

putea susţine în faţa Comisiei Superioare.

32. Care sunt locul şi rolul reprezentantului

Ministerului Economiei şi Finanţelor?

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor este per-

soana desemnată de autoritatea publică pe lângă Consiliul Superior

şi al filialei, care sesizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ori

de câte ori hotărârile şi măsurile adoptate de Corp contravin re-

glementărilor legale, şi trimite spre ştiinţă Biroului Permanent o

copie a sesizării.

Atribuţiile reprezentantului Ministerului Economiei şi Finan-

ţelor sunt:

• Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor de

pe lângă Consiliul Superior:

- participă, fără drept de vot, la lucrările Conferinţei

Naţionale, la şedinţele Consiliului Superior;

- primeşte materialele şi convocatorul cu 7 zile înainte

de acestea;

- sesizează MEF ori de câte ori hotărârile şi măsurile

luate de Corp contravin reglementărilor legale şi tri

mite spre ştiinţă copia după sesizare.

• Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor de

pe lângă Consiliul filialei:

- participă, fără drept de vot, la lucrările Adunărilor

generale, Consiliilor filialelor, Biroului Permanent,

Comisiei de Disciplină;

186

Page 183: Doctrina Si Deontologie

- sesizează Biroul Permanent al Consiliului Superior

al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de

înscriere în Tabloul Corpului de către Consiliul filialei

pe care le consideră nelegale;

- sesizează Comisia Superioară de Disciplină cu privire

la hotărârile Comisiilor de Disciplină ale filialei pe

care le consideră nelegale;

- sesizează persoanele desemnate de MEF să efectueze

supravegherea publică ori de câte ori hotărârile şi mă

surile luate de Consiliile filialelor contravin reglemen

tărilor legale, şi trimite spre ştiinţă o copie după sesi

zare.

33. Care sunt principalele fapte care constituie

abateri disciplinare ale unui membru al

Corpului?

Principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului sunt:

a) comportamentul necuviincios faţă de membrii Corpului, de reprezentantul MFP sau de alţi participanţi la reuniu nile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului;

b) absenţa nemotivată de la întrunirea Adunării generale a filialei sau de la Conferinţa Naţională;

c) nerespectarea dispoziţiilor Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor auto

rizaţi din România referitoare la publicitate;

d) absenţa nejustificată de la cursurile de pregătire şi perfec ţionare reglementate prin normele emise de Corp;

187

Page 184: Doctrina Si Deontologie

e) prestarea de servicii de contabilitate fără contract scris

încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a

fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie:

expert contabil, contabil autorizat;

f) nerespectarea obligaţiilor de păstrare a secretului profe

sional;

g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în

scopul sustragerii de la plata cotizaţiei stabilite de Re

gulament;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune, în termenul stabilit, la filiala de care aparţine, fisa pentru persoane

fizice sau juridice (pentru persoanele juridice răspunderea

incumbă preşedintelui Consiliului de administraţie sau

administratorului, după caz);

i) încălcarea dispoziţiilor privind exercitarea profesiei şi răs-punderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală,

potrivit legii şi Regulamentului;

j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale

Corpului documentele privind activitatea profesională;

k) declaraţii neconforme realităţii în relaţiile cu Corpul sau cu terţii, cu producerea de consecinţe juridice, precum şi

orice alte încălcări ale conduitei etice şi profesionale.

34. Cum se face alegerea în Consiliul Superior

al Corpului?

Alegerea în Consiliul Superior al Corpului se face prin vot

secret, pe o perioadă de 4 ani, cu reînnoirea la 2 ani a jumătate

dintre membrii aleşi. Preşedintele Consiliului Superior este ales

de Conferinţa Naţională, iar al filialei, de Adunarea generală.

188

Page 185: Doctrina Si Deontologie

Declaraţiile de candidatură cuprind:

- numele, prenumele, adresa candidatului;

- categoria profesională: EC/CA;

- modul de exercitare a profesiei;

- funcţiile deţinute anterior în cadrul Corpului şi perioadele respective;

- funcţia pentru care candidează: membru al Consiliului Superior al Corpului sau al Consiliului filialei;

- obiectivele si strategia pe care le propune candidatul dacă va fi ales;

- declaraţie pe propria răspundere în sensul că îndeplineşte

cerinţele de eligibilitate din Regulament.

35. Ce este şi ce structură are Tabloul

Corpului?

Tabloul Corpului este un instrument de comunicare între pro-

fesioniştii contabili - membri CECCAR cu drept de exercitare a

profesiei într-un an şi public.

Tabloul Corpului este împărţit în opt secţiuni, după cum ur-

mează:

1) Secţiunea întâi - „Experţi contabili liber-profesionişti,

care îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau ca

persoane fizice autorizate".

2) Secţiunea a doua - „Experţi contabili care au statut de

angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de asigurări,

educaţie, cercetare, instituţii centrale sau locale".

3) Secţiunea a treia - „Persoane fizice străine care au obţinut

calitatea de membru al Corpului".

189

Page 186: Doctrina Si Deontologie

4) Secţiunea a patra - „Experţi contabili care îşi desfăşoară

activitatea în cadrul unor societăţi, companii sau cabinete

membre ale Corpului":

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton.

5) Secţiunea a cincea - „Contabili autorizaţi liber-profesio-

nişti care îşi desfăşoară activitatea individual sau ca

persoane fizice autorizate".

6) Secţiunea a şasea - „Contabili autorizaţi care au statut

de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de asigu

rări, educaţie, cercetare, instituţii centrale sau locale".

7) Secţiunea a şaptea - „Contabili autorizaţi care îşi desfă

şoară activitatea în cadrul societăţilor de contabilitate

membre ale Corpului":

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton.

8) Secţiunea a opta - „Titluri onorifice":

A. preşedinţi de onoare;

B. experţi contabili de onoare;

C. contabili autorizaţi de onoare.

36. Cum explicaţi principiul fundamental al

integrităţii?

Profesionistul contabil trebuie să fie drept, onest şi să nu se

asocieze cu raportările sau evidenţele despre care apreciază că:

- conţin informaţii false sau induc în eroare;

- conţin informaţii eronate;

- omit sau ascund informaţii, atunci când aceste omisiuni

induc în eroare.

190

Page 187: Doctrina Si Deontologie

37. Cum explicaţi principiul fundamental al

obiectivitătii?

Profesionistul contabil trebuie să fie imparţial, fără idei pre-concepute, să nu se afle în situaţii de incompatibilitate sau de con-flict de interese. Rezultă următoarele necesităţi:

• obligaţia profesionistului contabil de a nu compromite profesia din cauza unor erori, a unor conflicte de interese, a influenţei nedorite a unor persoane;

• evitarea relaţiilor care influenţează în mod negativ raţio namentul profesional;

• absenţa relaţiilor de afaceri, financiare, familiale sau per sonale cu clientul sau cu persoane cu funcţii de conducere

sau angajaţi ai clientului;

• neacceptarea de cadouri sau invitaţii (la masă, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenţă dăunătoare asu

pra raţionamentului profesional;

• atenţia asupra următorilor factori:

- exercitarea de presiuni care pot diminua obiectivita tea;

- imposibilitatea definirii tuturor situaţiilor în care se

pot exercita presiuni;

- evitarea influenţei ideilor preconcepute;

- garanţia însuşirii de către angajaţi a principiului obiec

tivitătii;

• măsuri de protecţie:

- retragerea din echipa misiunii;

- proceduri de supraveghere;

- terminarea relaţiei de afaceri sau financiare care gene rează ameninţarea.

191

Page 188: Doctrina Si Deontologie

38. Ce semnifică competenţa profesională şi

prudenţa?

Competenţa unei persoane este capacitatea de a se pronunţa

asupra unui lucru pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în

discuţie.

Competenţa profesională are două componente de bază:

- obţinerea; şi

- menţinerea.

Competenţa profesională presupune că profesionistul conta-

bil trebuie să furnizeze servicii profesionale cu grijă şi sârguinţă şi

este obligat să se menţină în permanenţă la un nivel de cunoştinţe

şi de recunoaştere profesională care să justifice aşteptările unui

client sau ale angajatorului. Aceasta presupune ca el să fie la curent

cu ultimele evoluţii şi noutăţi din practica profesională, din legislaţie

şi tehnicile de lucru.

Dobândirea cere:

- un înalt standard de pregătire generală, urmată de una

specifică;

- practică şi experienţă în subiecte profesionale semnifi

cative;

- perioade de practică în domeniu.

Menţinerea cere:

- cunoaşterea continuă a evoluţiilor în profesia contabilă

(la nivel naţional şi internaţional în contabilitate, audit şi

alte reglementări statutare şi cerinţe relevante);

- adoptarea unui program care să garanteze un control de

calitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale, în confor

mitate cu normele naţionale şi internaţionale.

- Competenţa profesională se obţine prin studiu - prac

tică.

192

Page 189: Doctrina Si Deontologie

• Este obligatorie menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor

profesionale la nivelul necesar exercitării profesiei.

• Este necesară acţionarea cu prudenţă şi în conformitate

cu standardele tehnice şi profesionale.

• Dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili se realizează în baza Standardului profesional

nr. 38 emis de CECCAR privind dezvoltarea profesională

continuă a profesioniştilor contabili, pus în aplicare prin

Programul naţional de dezvoltare profesională continuă

a profesioniştilor contabili.

39. Confidenţialitatea; care sunt obligaţiile

profesionistului contabil?

Obligaţiile profesionistului contabil privind confidenţialitatea sunt:

- abţinerea de a dezvălui informaţii confidenţiale în afara unităţii angajatoare, cu excepţia cazului când a fost auto

rizat sau când există o obligaţie legală sau profesională să publice acele informaţii;

- abţinerea de la folosirea informaţiilor confidenţiale do bândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avan

tajul personal sau în avantajul unei terţe persoane;

- respectarea confidenţialităţii în mediul social (asociaţi de afaceri, rude), în relaţiile cu un potenţial client sau angajator, în cadrul entităţii angajatoare;

- asigurarea că personalul angajat sau aflat sub controlul său respectă confidenţialitatea (pentru profesionistul con

tabil în calitate de administrator, director, contabil-şef etc.).

Page 190: Doctrina Si Deontologie

Obligaţia de confidenţialitate continuă şi după încetarea

relaţiei dintre profesionistul contabil şi client sau angajator.

Posibilitatea divulgării informaţiilor are deci loc în următoa-

rele situaţii:

- autorizarea de către client sau angajator;

- autorizarea prevăzută prin lege (de exemplu, furnizarea

de probe injustiţie, autoritatea fiscală, prevenirea şi sanc

ţionarea spălării banilor);

- conformarea auditului de calitate;

- investigaţii din partea unui organism normalizator.

Profesionistul contabil trebuie să se convingă că părţile cărora

li se adresează comunicarea informaţiilor sunt destinatarii adecvaţi

şi au responsabilitatea să reacţioneze ca atare.

Confidenţialitatea este strictă, în afară de cazul în care profe-

sionistul contabil a primit o autorizaţie specială de a divulga in-

formaţiile sau în caz de obligaţii legale sau profesionale.

Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că persoanele

angajate sub orice formă - subalterni sau colaboratori - respectă

aceleaşi reguli de confidenţialitate.

Confidenţialitatea se referă nu numai la divulgarea informa-

ţiilor; ea implică, de asemenea, faptul că informaţiile primite nu

sunt folosite de profesionistul contabil în beneficiul său personal

sau al unui terţ.

Acest principiu nu se aplică divulgării informaţiilor care îi

permit profesionistului contabil să-şi îndeplinească obligaţiile sta-

bilite prin normele profesionale.

în interesul public şi al profesiunii, normele profesionale tre-

buie să definească conceptul de confidenţialitate şi să furnizeze o

orientare asupra naturii şi întinderii obligaţiilor legate de confi-

denţialitate şi asupra circumstanţelor în care divulgarea de infor-

maţii primite în cursul exercitării unei misiuni trebuie autorizată

sau cerută.

194

Page 191: Doctrina Si Deontologie

Obligaţiile de confidenţialitate sau secret profesional sunt

înscrise în legislaţia fiecărei ţări.

Pentru a stabili dacă informaţiile confidenţiale pot fi divul-

gate, trebuie avute în vedere următoarele aspecte (cu titlu de exem-

ple):

a) Când divulgarea este autorizată de client; dacă interesele

tuturor părţilor (cu deosebire terţi) pot fi lezate:

- profesionistului contabil i se poate cere să lucreze con

tra normelor profesionale şi tehnice;

- profesionistul se poate găsi între exigenţele unui supe

rior şi aplicarea normelor tehnice şi profesionale;

- un conflict de interese se poate produce când publica

rea unor informaţii eronate poate avantaj a angaj atonii

sau clientul şi favoriza sau dezavantaja profesionistul

contabil.

b) Când divulgarea este cerută de lege sau când există obli

gaţii profesionale de divulgare:

- profesionistul trebuie să facă apel la judecata sa pentru

a determina tipul de informaţii care pot fi divulgate;

trebuie să se evite situaţiile care implică fapte sau

opinii nejustificate sau nejustificabile;

- profesionistul trebuie să se asigure că persoanele care

primesc informaţiile sunt destinatarii corecţi ai unor

astfel de informaţii, adică cu abilităţi să primească

astfel de informaţii;

- profesionistul trebuie să stabilească dacă divulgarea

şi consecinţele acesteia implică responsabilitatea sa.

Se recomandă, în toate aceste cazuri, consultarea organismu-

lui profesional si/sau a unui avocat.

195

Page 192: Doctrina Si Deontologie

40. Comportamentul profesional

sau profesionalismul; ce obligaţii avem?

Obligaţiile privind comportamentul profesional sunt după

cum urmează:

- conformarea cu legile şi reglementările relevante şi evita

rea oricărei acţiuni care poate discredita profesia, organis

mul profesional sau colegii;

- nefurnizarea de informaţii eronate despre profesie;

- profesionistul contabil trebuie să fie cinstit şi loial în sen

sul să nu facă revendicări exagerate pentru serviciile pe

care le oferă, calificările pe care le posedă şi experienţa

pe care o deţine, şi să nu ofere referinţe compromiţătoare

sau comparaţii lipsite de fundament privind munca desfă

şurată de alţi profesionişti contabili.

41. Definirea independenţei potrivit

reglementărilor Corpului

• Independenţa presupune satisfacerea concomitentă a

celor două componente fundamentale ale conceptului:

- independenţa de spirit (de drept) - o stare de spirit,

de judecată profesională care nu este afectată de in

fluenţe exterioare, pe de o parte;

- independenţa în aparenţă (de fapt) - o stare care se

manifestă în acţiunea care permite unui terţ sau be

neficiarilor de lucrări să nu pună la îndoială integri

tatea şi obiectivitatea profesionistului contabil, pe de

altă parte.

• Din practică, rezultă că majoritatea circumstanţelor care

afectează independenţa se datorează relaţiilor de afaceri

196

Page 193: Doctrina Si Deontologie

si financiare cu angajaţii clientului aflaţi în poziţia de a

exercita o influenţă directă asupra profesionistului con-

tabil.

• Regula de bază în cazul în care circumstanţele privind ameninţarea la adresa independenţei sunt semnificative

este: înainte de acceptarea misiunii se procedează astfel:

- se întreprind diligentele necesare pentru eliminarea

acelor circumstanţe; sau, dacă nu este posibil,

- se refuză acceptarea sau continuarea misiunii.

42. Care sunt ameninţările la adresa

independenţei?

Ameninţările la adresa independenţei sunt:

Interesul propriu:

• interesul financiar în firma clientului sau deţinerea unui

interes împreună cu un client:

- deţinerea de acţiuni într-o proporţie semnificativă la firma clientului;

- primirea unui titlu de moştenire de părţi sociale ale

unei firme care a fuzionat cu clientul în cauză;

• dependenţa faţă de onorariile primite de la un client -

apare atunci când un procent semnificativ din cifra de

afaceri a cabinetului provine de la un singur client;

• întreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client - profesionistul contabil este într-o asociaţie în participaţie

cu clientul;

• interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului

respectiv ar însemna intrarea în faliment a cabinetului;

197

Page 194: Doctrina Si Deontologie

198

• onorariile neprevăzute - acceptarea pe parcursul execu

tării lucrărilor a unor onorarii neprevăzute în contract;

• împrumutul către, sau de la un client, sau de la directorii

sau angajaţii acestuia. Dacă clientul este o bancă, împru

mutul nu generează o ameninţare la adresa independenţei,

cu condiţia ca împrumutul să fie acordat conform nor

melor procedurale valabile pentru ceilalţi clienţi.

Autoexaminarea sau autocontrolul:

• certificarea situaţiilor financiare ale unei firme de către

aceeaşi persoană implicată în elaborarea acestora;

• pregătirea documentelor primare pentru înregistrarea în

contabilitate care fac obiectul unei misiuni de certificare;

• un membru al echipei de certificare care ocupă sau a ocu

pat funcţia de director sau a fost angajat al clientului;

• prestarea unor servicii pentru un client ale căror rezultate

urmează să fie avute în vedere în cursul altor misiuni

efectuate la acelaşi client.

Favorizarea:

• promovarea acţiunilor într-o unitate cotată atunci când

aceasta este un client de audit al situaţiilor financiare;

• apărarea unui client în cazul unor litigii sau în rezolvarea

disputelor cu terţii;

• un membru al echipei de audit are o rudă de gradul I sau

un afin care ocupă funcţia de director sau angajat al clien

tului;

• acceptarea unor cadouri din partea clientului;

• asocierea de lungă durată a unui membru important al

echipei cu clientul.

Page 195: Doctrina Si Deontologie

Intimidarea:

• ameninţarea înlocuirii sau concedierii făcută de client;

• ameninţarea deschiderii unui litigiu;

• exercitarea unei presiuni în vederea reducerii volumului de muncă pretins aferent execuţiei unei misiuni şi res pectiv a onorariilor.

43. Care sunt măsurile de protecţie împotriva

ameninţărilor la adresa independenţei?

Măsuri de protecţie generate de exercitarea profesiei (pre-

văzute prin reglementările profesiei):

• cerinţe educaţionale, de formare şi experienţă la intrarea

în profesie:

- condiţii la examenul de acces la profesie;

- efectuarea stagiului;

- susţinerea examenului de aptitudini;

• dezvoltarea profesională continuă;

• reglementări privind incompatibilităţi şi interdicţii în

exercitarea profesiei:

- reglementări profesionale;

- reglementări de drept comercial;

- reglementări procedurale;

• monitorizarea misiunilor (auditul de calitate);

• raportarea activităţii desfăşurate.

Măsuri de protecţie în mediul de lucru:

• poziţia de conducător al firmei, care subliniază importanţa respectării principiilor fundamentale şi că membrii echi pei acţionează în interesul public;

199

Page 196: Doctrina Si Deontologie

200

• politici şi proceduri pentru reglementarea şi monitorizarea controlului calităţii misiunilor;

• documentarea situaţiilor care pot afecta conformitatea cu

principiile fundamentale şi la adresa independenţei;

• comunicarea la timp a politicilor şi procedurilor, şi instrui rea personalului şi a partenerilor;

• desemnarea unui membru cu experienţă al conducerii drept responsabil pentru supravegherea funcţionării adecvate a sistemului de control al calităţii;

• implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea şi consilierea misiunii;

• consultarea unei terţe persoane (organism profesional - CECC AR, C AFR, CCF, ANEV AR, UNPRL, sau norma- lizator - MEF, Consiliul Concurenţei etc.) sau a altui pro fesionist contabil membru al Corpului;

• prezentarea naturii serviciilor prestate şi a mărimii onora riilor percepute către organele tutelare ale clientului;

• implicarea altui profesionist contabil (persoană fizică sau societate de profil) pentru a realiza din nou o parte din mi siune.

Măsuri de protecţie din partea clientului:

• ratificarea sau aprobarea de către persoane din afara clien tului a alegerii profesionistului contabil pentru realizarea misiunii;

• alegerea profesionistului contabil şi atribuirea misiunii prin licitaţie;

• clientul are angajaţi competenţi care pot lua decizii ma nageriale;

• clientul a implementat proceduri interne - organizarea contabilităţii, auditul intern, sistemul informatic etc. - care asigură alegeri obiective în mandatarea misiunilor.

Page 197: Doctrina Si Deontologie

44. Ce presupune acceptarea unui client?

Acceptarea unui client presupune următoarele:

• examinarea anticipată a situaţiei clientului sub aspectul

dacă acceptarea misiunii ar crea anumite ameninţări la

adresa conformităţii cu principiile fundamentale;

• exemplificări privind astfel de situaţii: implicarea clien

tului în activităţi ilegale (spălare de bani), practici de ra

portări financiare eronate (bancrută frauduloasă), evaziu

ne fiscală, concurenţă neloială, achiziţia şi desfacerea de

produse cu încălcarea dreptului de proprietate industrială

etc.;

• evaluarea situaţiilor de această natură şi luarea măsurilor

de protecţie pentru a le elimina sau a le reduce la un nivel

acceptabil, dacă este posibil;

• atunci când nu este posibilă reducerea ameninţărilor la

un nivel acceptabil, un profesionist contabil independent

ar trebui să refuze să intre în relaţii cu clientul;

• examinarea posibilităţii de acceptare a misiunii din punct

de vedere al competenţei profesionale a profesionistului

contabil, astfel încât angajamentul (misiunea) să fie reali-

zat(ă) la nivelul corespunzător;

• luarea în considerare a reputaţiei, a experienţei şi a resur

selor disponibile ale profesionistului contabil în cazul

când se apelează la acesta pentru consiliere sau expertiză

în situaţii de natura celor arătate mai sus;

• apelarea de către profesionistul contabil la un alt profe

sionist contabil se află sub restricţia confidenţialităţii şi

în funcţie de natura misiunii trebuie să se obţină permi

siunea clientului (de regulă, în scris).

201

Page 198: Doctrina Si Deontologie

45. Care este structura Codului etic naţional al

profesioniştilor contabili?

Codul etic naţional al profesioniştilor contabili cuprinde o-biectivele şi principiile fundamentale, redate general, şi nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionişti într-un caz bine determinat. Codul oferă anumite linii directoare în ceea ce priveşte aplicarea în practică a obiectivelor şi principiilor funda-mentale cu privire la numărul situaţiilor tipice care se întâlnesc în profesiunea contabilă.

Codul etic are trei părţi: - Partea A - se aplică tuturor profesioniştilor contabili;

- Partea B - se aplică numai contabililor liber-profesionişti;

- Partea C - se aplică numai profesioniştilor contabili

angajaţi.

46. Conflicte de interese.

Care sunt circumstanţele de care trebuie să

se ţină seamă?

Profesioniştii contabili sunt deseori confruntaţi cu situaţii care implică conflicte de ordin profesional; nu se poate stabili o listă completă de situaţii susceptibile de a genera conflicte de interese, însă profesioniştii trebuie să descopere factorii care dau naştere la astfel de conflicte.

Există şi unele circumstanţe particulare în care responsabili-tatea profesionistului contabil poate fi în conflict cu unele cerinţe interne şi externe:

• Un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni. Trebuie descurajate orice relaţie sau orice interes susceptibil de a pune în pericol, de a influenţa negativ integritatea profesionistului contabil.

202

Page 199: Doctrina Si Deontologie

• Profesionistului contabil i se poate cere să lucreze contra

normelor profesionale şi tehnice.

• Identificarea circumstanţelor în care ar putea apărea un

conflict de interese:

- profesionistul contabil are interese de afaceri directe

cu un client sau are o participaţie la un competitor al

clientului;

- profesionistul contabil prestează servicii pentru clienţi

ale căror interese sunt în conflict.

• Evaluarea semnificaţiei circumstanţei care generează

conflictul de interese şi luarea măsurilor de protecţie:

- notificarea clientului despre conflictul de interese care

ar putea apărea şi obţinerea consimţământului acestuia

de a acţiona în asemenea împrejurări;

- notificarea tuturor părţilor interesate;

- utilizarea unor echipe distincte;

- îndrumarea echipei, confidenţialitatea.

• Un conflict de interese se poate produce şi când publica

rea unor informaţii eronate poate avantaja angajatorul

sau clientul şi favoriza sau dezavantaja profesionistul

contabil.

47. Care este procedura de urmat când este

dificil de sesizat un comportament contrar

eticii sau pentru a rezolva un conflict de

ordin profesional?

Când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, dacă politicile

203

Page 200: Doctrina Si Deontologie

stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul

contabil poate recurge la următoarele:

- examinarea conflictului cu superiorul direct. Dacă inter

venţia superiorului direct nu este suficientă şi profesio

nistul contabil decide să se adreseze nivelului superior

următor, superiorul direct trebuie notificat în acest sens;

- dacă superiorul este presupus implicat în conflict, profe

sionistul trebuie să supună problema nivelului ierarhic

cel mai ridicat;

- solicitarea avizului confidenţial al unui consilier inde

pendent sau al organismului profesional;

- dacă toate resursele interne nu sunt suficiente, profesio

nistul contabil poate, pentru chestiuni grave, să demisio

neze şi să trimită o scrisoare în acest sens conducerii enti

tăţii care 1-a angajat.

Orice profesionist contabil care ocupă un post de conducere

trebuie să se asigure că, în cadrul entităţii respective, sunt stabilite

reguli în materie de rezolvare a conflictelor profesionale.

48. Activităţi incompatibile cu exercitarea

profesiei libere

Liber-profesionistul contabil nu trebuie să exercite în paralel

activităţi care afectează sau sunt susceptibile de a afecta integritatea,

obiectivitatea, independenţa, buna reputaţie a profesiei, care sunt

incompatibile cu exercitarea profesiei libere.

In unele situaţii, liber-profesionistul contabil poate primi spre

conservare şi utilizare, potrivit legii, fonduri ale clienţilor, el tre-

buind:

- să păstreze aceste fonduri, separat de fondurile sale;

204

Page 201: Doctrina Si Deontologie

- să le utilizeze conform destinaţiilor stabilite;

- să aibă posibilitatea să justifice existenţa si utilizarea fon

durilor respective.

49. Relaţiile cu ceilalţi membri - Acceptarea de

noi misiuni

Serviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care

posedă competenţe particulare pot fi solicitate:

a) de către client:

- după discuţii şi consultări prealabile cu profesionistul

contabil în funcţie (existent);

- la cererea sau recomandarea expresă a profesionistului

contabil în funcţie (existent);

- fără consultarea profesionistului contabil în funcţie;

b) de către profesionistul contabil în funcţie (existent), sub

rezerva respectării stricte a secretului profesional.

Uneori clientul cere - la contactarea unui liber-profesionist

contabil - să nu fie informat profesionistul contabil în funcţie

(existent); în astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie să de-

cidă dacă motivele clientului sunt acceptabile.

Profesionistul contabil contactat trebuie:

- să se conformeze instrucţiunilor primite de la profesio

nistul contabil în funcţie sau de la client, în măsura în

care nu sunt contradictorii cu obligaţiile legale sau profe

sionale;

- să garanteze, pe cât posibil, că profesionistul contabil în

funcţie este bine informat de natura generală a serviciilor

profesionale prestate.

Când opinia unui profesionist contabil în funcţie (existent)

este solicitată în ceea ce priveşte aplicarea principiilor contabile,

205

Page 202: Doctrina Si Deontologie

normelor de audit, normelor de raportare, profesionistul contabil în funcţie trebuie să aibă grijă ca opinia sa să nu influenţeze în mod exagerat judecata şi obiectivitatea profesionistului contabil

contactat.

50. Relaţiile cu ceilalţi membri - înlocuirea cu

un alt liber-profesionist contabil

întreprinderea are dreptul de a-şi alege consilierii şi de a-i înlocui când doreşte. Dacă este importantă apărarea intereselor le-gitime ale întreprinderii, este la fel de important ca un liber-pro-fesionist contabil să poată decide, dacă există motive profesionale care să o justifice, neacceptarea misiunii; aceasta presupune o

comunicare directă cu profesionistul contabil în funcţie, în absenţa unei cereri specifice, profesionistul contabil în funcţie nu trebuie să furnizeze spontan informaţii despre afacerile clientului său.

Următorii factori stabilesc în ce măsură un profesionist în funcţie poate discuta despre afacerile clientului său cu un profe-sionist contactat:

- dacă clientul a autorizat acest lucru;

- dacă norme legale sau reguli de etică referitoare la această divulgare permit acest lucru.

Comunicarea între cei doi profesionişti contabili are scopul: - de a împiedica un liber-profesionist contabil să accepte

nominalizarea sa dacă nu toate elementele pertinente sunt

cunoscute;

- de a proteja acţionarii minoritari care nu sunt de regulă informaţi de împrejurările înlocuirii profesionistului

contabil în funcţie;

- de a apăra interesele profesionistului contabil în funcţie

atunci când propunerea de înlocuire se datorează caracte-

206

Page 203: Doctrina Si Deontologie

rului său scrupulos de a acţiona ca profesionist indepen-

dent.

înainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care până atunci au fost prestate de către un alt liber-profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie:

- să stabilească dacă clientul potenţial a informat profesio nistul în funcţie de intenţia sa de a-1 înlocui şi 1-a autorizat, în scris, să discute liber şi fără limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil;

- să solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil în funcţie. Dacă această autorizare este refuzată,

profesionistul contabil trebuie, în absenţa altor mijloace

alternative de a obţine asigurările necesare, să refuze

nominalizarea sa. Dacă autorizarea este dată, trebuie să-i

ceară profesionistului în funcţie:

- să îi furnizeze toate informaţiile care i-ar interzice să accepte misiunea;

- să îi furnizeze toate informaţiile necesare care să îi

permită să ia o decizie.

Profesionistul în funcţie, la primirea autorizaţiei din partea clientului, trebuie:

- să răspundă (în scris) arătând dacă există motive profe sionale care i-ar interzice profesionistului să accepte nominalizarea sa;

- să se asigure că clientul a autorizat divulgarea informa ţiilor profesionistului desemnat;

- să comunice orice informaţie de care are nevoie profesio

nistul desemnat, pentru ca acesta să poată să decidă dacă

acceptă sau nu misiunea, si să abordeze liber cu profesio

nistul desemnat toate problemele importante privind

nominalizarea sa.

207

Page 204: Doctrina Si Deontologie

51. Relaţiile profesioniştilor contabili cu

clienţii

Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii se stabilesc prin con-

tract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.

în afara onorariilor pentru lucrările executate, orice altă relaţie

financiară cu un client, ca: participaţii la capital, dare/luare de

împrumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibilă de a

afecta obiectivitatea şi de a determina terţii să considere că obiecti-

vitatea este compromisă.

în cadrul îndeplinirii lucrărilor lor, membrii Corpului trebuie

să se rezume numai la acordarea de avize de consultanţă profe-

sională şi să nu impieteze activitatea de administrare, care este un

atribut exclusiv al clientului.

O atenţie aparte se acordă relaţiilor personale sau familiale

ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienţii, asigurându-se că aceste

relaţii nu aduc atingere independenţei lor.

Stabilirea sau întreţinerea relaţiilor profesionale cu clienţii

poate antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral

pentru membrii Corpului.

Se impune o selectare a clienţilor şi aprecierea situaţiei mem-

brilor Corpului în raport cu respectarea principiilor independenţei

şi competenţei.

Orice nou client şi orice nouă lucrare solicitată de vechii

clienţi trebuie să facă obiectul acceptării şi încheierii contractului

după:

a) evaluarea riscurilor;

b) o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea prin

cipiului independenţei profesiei;

c) o apreciere a eficienţei executării lucrărilor în raport cu

competenţa şi cu mijloacele societăţii.

Decizia finală aparţine expertului sau contabilului autorizat.

208

Page 205: Doctrina Si Deontologie

Periodic se evaluează, se apreciază eventualele schimbări

apărute în situaţia clienţilor sau cabinetului/societăţilor lor şi dacă

acestea generează noi riscuri.

Profesioniştii pot exprima în scris clienţilor recomandări sau rezerve, în cazul contestării lor, scrise, acestea vor putea con-

stitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesioniştilor

contabili.

în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor solicitate din

cauza clientului, contractul se reziliază.

52. Competenţa profesională

şi responsabilitatea când se utilizează

lucrările unui alt expert

Liber-profesioniştii contabili trebuie să evite să presteze ser-vicii profesionale fără o competenţă adecvată, în afară de cazul

când beneficiază de sfaturi avizate si de o asistenţă care să le permită

să presteze servicii de calitate.

Dacă un profesionist contabil nu posedă competenţele nece-sare într-un domeniu specific în cadrul misiunii sale, acesta poate

solicita sfaturi tehnice de la specialişti (alţi profesionişti contabili,

avocaţi, ingineri, geologi sau alţi experţi), în acest caz, deşi profe-

sionistul contabil se sprijină pe competenţele tehnice ale specialis-

tului consultat, acesta din urmă nu cunoaşte în mod necesar regulile

de etică ale profesiunii.

întrucât profesionistului contabil îi revine, în întregime, res-ponsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie să se asigure că

regulile de etică au fost respectate de către expertul consultat. El

trebuie să se asigure că expertul consultat este la curent cu regulile

de etică, mai ales cu principiile fundamentale ale profesiei; aceste

principii se aplică la orice misiune la care participă aceşti experţi.

209

Page 206: Doctrina Si Deontologie

Această asigurare se poate obţine:

- fie cerând experţilor respectivi să citească regulile de

etică;

- fie cerând experţilor o confirmare scrisă asupra bunei

înţelegeri a regulilor de etică;

- fie dând sfaturi dacă apar conflicte potenţiale.

Când profesionistul contabil nu are asigurarea că regulile de

etică sunt cunoscute şi respectate, el trebuie să refuze încredinţarea

misiunii sau să o întrerupă (dacă a început).

Schematic, demersurile profesionistului contabil se prezintă

astfel:

210

da acceptă

lucrarea

are competenţa

adecvată lucrării?

liber-profesionistul contabil

nu acceptă lucrarea

nu are competenţa sau

acceptă lucrarea

dar

angajează

(subcontractează)

un expert

(specialist)

care

trebuie să cunoască

regulile de etică

Page 207: Doctrina Si Deontologie

53. Criterii de stabilire a onorariilor

Onorariile facturate trebuie să reflecte în mod fidel valoarea

serviciilor prestate, ţinând seama de următoarele elemente:

- competenţa şi cunoştinţele obţinute pentru tipul de ser

viciu prestat;

- nivelul de instruire şi experienţa persoanei care participă

la lucrare;

- timpul afectat de fiecare persoană efectuării lucrării;

- gradul de responsabilitate al misiunii respective.

Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice

în vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecărei

firme, fiecărui profesionist.

Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profe-

sionale pentru onorarii subestimate.

Când se propune un onorariu unui client, profesionistul

contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea şi

că se respectă normele organismului profesional cu privire la cali-

tate.

Cheltuielile si diversele rambursări, deplasări, de exemplu,

se înregistrează distinct.

Perceperea sau plata de comisioane de către un profesionist

contabil ca liber-profesionist este strict interzisă.

54. Onorariile şi independenţa

Când onorariile primite de la un client, sau de la un grup de

care aparţine acest client, reprezintă o parte importantă din ono-

rariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale

cabinetului în ansamblu, dependenţa faţă de acest client sau grup

211

Page 208: Doctrina Si Deontologie

trebuie examinată cu atenţie, căci independenţa poate fi pusă în

pericol.

Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli şi furnizează

instrucţiuni membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea tre-

buie să fie în concordanţă cu nivelul de dezvoltare al profesiei

contabile, cu situaţia economică a fiecărei ţări.

Serviciile profesionale nu trebuie să fie propuse sau efectuate

unui client pe bază de acorduri sau contracte conform cărora fac-

turarea onorariilor este condiţionată de importanţa problemelor

descoperite sau de rezultatele acestor servicii.

în ţările în care facturarea onorariilor condiţionată de rezultat

este autorizată de legislaţia sau de normele organismului, aceste

misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenţa nu este

obligatorie.

Onorariile fixate de tribunal sau de altă autoritate publică nu

sunt considerate ca intrând în această categorie. Dimpotrivă, ono-

rariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate

ca intrând în această categorie.

55. Bunurile sau serviciile primite

şi independenţa

Acceptarea de bunuri şi servicii de la un client, precum şi

acceptarea unei ospitalităţi excesive pot constitui o ameninţare a

independenţei. Se interzice primirea de bunuri şi servicii de către

profesioniştii contabili, de către soţiile lor sau de către copiii aflaţi

în întreţinere.

56. Calitatea lucrărilor şi autocontrolul

Calitatea este un atribut important al activităţii profesionis-

tului contabil. Autocontrolul calităţii lucrărilor înseamnă aplicarea

212

Page 209: Doctrina Si Deontologie

de către profesionist sau de către cabinet a principiilor şi proce-

durilor în scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine că

lucrările s-au efectuat conform „principiilor de bază care guver-

nează lucrările respective".

Principiile de calitate constituie obiective şi scopuri, iar pro-

cedurile autocontrolului se definesc ca măsuri de luat pentru a sa-

tisface principiile adoptate care pun în acţiune, în aplicare proceduri

privind:

- calităţile personale (cabinet sau societate);

- aptitudinile şi competenţa;

- repartiţia lucrărilor;

- instrucţiunile şi supervizarea.

Controlul de calitate asupra lucrărilor realizate de expertul

contabil sau de contabilul autorizat care îşi desfăşoară activitatea

individual se poate organiza şi exercita numai de către CECCAR,

potrivit Normelor emise de acesta şi aprobate de Conferinţa Naţio-

nală.

57. Plata lucrărilor, modul de stabilire a

onorariilor

Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai

onorariile stabilite prin contract sau de către organul judiciar. Ono-

rariile nu pot fi plătite sub formă de avantaje în natură, participaţii

sau comisioane.

Nu trebuie acceptată nicio plată care nu reprezintă contrava-

loarea unei prestaţii sau care este făcută pentru a acoperi anumite

atitudini abuzive ale clientului sau încălcări ale legislaţiei.

Contractele se încheie înaintea începerii lucrărilor (pe par-

curs, acte adiţionale).

213

Page 210: Doctrina Si Deontologie

Nu se pot încheia contracte globale.

Nu se pot încheia contracte pentru activităţi incompatibile.

Este interzisă împărţirea onorariilor între colegi prin participarea

la executarea lucrărilor.

Onorariile nu pot fi fixate în funcţie de rezultatele obţinute.

în caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul îl constituie

preşedintele filialei (procedura dreptului comun).

58. Păstrarea arhivelor clientului

Păstrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al

clientului. Modalitatea de predare-primire a documentelor în

vederea contabilizării se stabileşte prin contract şi anexe la contract,

fiind obligatorie:

- normalizarea documentelor;

- stabilirea termenelor.

Când clientul nu respectă termenele, se va proceda la punerea

acestuia în întârziere, documentul respectiv fiind păstrat la dosarul

clientului.

Dacă un client a dispărut, se verifică la Registrul Comerţului

dacă a fost radiat, iar profesionistul este obligat să păstreze asupra

lui documentul pe durata de conservare prevăzută de lege.

59. Care sunt factorii de care trebuie să se tină

seama atunci când se apreciază respectarea

regulilor de etică în ceea ce priveşte

integritatea şi obiectivitatea?

Integritatea nu presupune numai cinste, dar şi echitate şi sin-

ceritate. Principiul obiectivitătii impune tuturor profesioniştilor

214

Page 211: Doctrina Si Deontologie

contabili obligaţia de a fi juşti, cinstiţi în plan intelectual şi ne-

implicaţi în conflicte de interese.

Profesioniştii contabili trebuie, în orice situaţie, să garanteze

integritatea lucrărilor lor şi să rămână obiectivi în judecata şi raţio-

namentul lor, oricare ar fi natura activităţii lor, şi anume:

• profesioniştii liberali îndeplinesc misiuni de audit, consi

lieri fiscali, consilieri de gestiune etc.;

• alţi profesionişti contabili pregătesc situaţiile financiare

în contul angajatorilor lor; execută lucrări de audit intern,

exercită funcţiuni de gestiune financiară în industrie, co

merţ, sectorul public sau educaţie.

Cu ocazia alegerii situaţiilor şi practicilor care trebuie să fie

avute în vedere, atunci când se apreciază respectarea regulilor

de etică referitoare la obiectivitate, se va ţine cont de următorii

factori:

• Profesioniştii contabili sunt deseori confruntaţi cu situaţii

care îi expun la riscuri (presiuni) susceptibile de a pune

în discuţie obiectivitatea lor.

• Este imposibil de a defini şi de a reglementa toate situaţiile

generatoare de presiuni; asemănarea, verosimilitatea pre

valează atunci când se definesc criteriile care permit iden

tificarea relaţiilor susceptibile de a pune în discuţie obiec

tivitatea profesionistului contabil.

• Trebuie evitate toate relaţiile şi situaţiile care implică pre

judecăţi, influenţele din partea terţilor care pun în discuţie

obiectivitatea.

• Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că personalul

însărcinat cu prestarea serviciilor profesionale respectă

principiile de integritate şi obiectivitate.

• Profesioniştii contabili nu trebuie nici să accepte, nici să

ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi considerate, în

215

Page 212: Doctrina Si Deontologie

mod rezonabil, că pot influenţa semnificativ şi negativ

raţionamentul, judecata lor profesională sau a colaborato-

rilor lor.

60. Explicaţi comportamentul

profesionistului contabil într-o activitate de

consilier fiscal

Contabilul profesionist care prestează servicii profesionale

în domeniul fiscalităţii este îndreptăţit să se situeze în cea mai

bună poziţie în favoarea unui client sau a unui patron, cu condiţia

ca prestaţia să fie efectuată cu competenţă.

Integritatea şi obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia

contabilului profesionist trebuie să fie conform legii.

Dubiile pot fi rezolvate în favoarea clientului dacă există

suport rezonabil pentru poziţia respectivă.

Ce trebuie să facă sau ce nu trebuie să facă profesionistul

contabil?

• Nu trebuie să dea asigurarea că declaraţia fiscală şi sfatul

în materie fiscală sunt dincolo de orice îndoială.

• Să se asigure că cei pe care îi consiliază sunt conştienţi

de limitele legate de sfaturile şi consultanţa fiscală, şi nu

interpretează greşit exprimarea opiniei drept o afirmare

a unui fapt.

• în declaraţia fiscală întocmită de contabilul profesionist,

responsabilitatea pentru conţinut revine în primul rând

clientului. Consultanţa, opiniile trebuie înregistrate sub

forma unei scrisori, a unui memorandum.

• Nu trebuie să fie asociat cu nicio declaraţie sau cu niciun

comentariu despre care să se creadă că:

216

Page 213: Doctrina Si Deontologie

a) ar conţine un fals sau o inducere în eroare;

b) ar conţine informaţii furnizate cu nepăsare sau necu

noaşterea reală a faptului;

c) ar omite sau ar ascunde informaţia cerută, putând in

duce în eroare Fiscul.

• Poate folosi estimările în pregătirea declaraţiilor fisca-

le.

61. Care sunt restricţiile

în promovarea serviciilor de către

profesioniştii contabili?

în ceea ce priveşte activităţile incompatibile:

• Un contabil profesionist nu trebuie să se angajeze simul

tan în nicio afacere, ocupaţie sau activitate care dimi

nuează sau poate diminua integritatea, obiectivitatea,

independenţa sau buna reputaţie a profesiei, deoarece

aceste acţiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor

profesionale.

• Prestarea simultană a două sau mai multe tipuri de servicii

nu diminuează ca atare integritatea, obiectivitatea sau

independenţa (însă poate afecta calitatea).

• Trebuie evitată angajarea simultană în afaceri sau activi

tăţi care nu au legătură cu serviciile profesionale, care

are ca efect faptul că nu permite contabilului profesionist

independent să îşi conducă practica profesională conform

principiilor fundamentale de etică ale profesiei contabile

şi care este neconformă cu practicarea profesiei.

în ce priveşte promovarea serviciilor lor, profesioniştii conta-

bili nu trebuie:

217

Page 214: Doctrina Si Deontologie

218

a) să utilizeze mijloace care aduc atingere reputaţiei profe

siei;

b) să supraevalueze serviciile pe care ei sunt în măsură să

le furnizeze, calificările pe care le posedă sau experienţa

dobândită;

c) să denigreze munca, serviciile celorlalţi membri.

62. Marketingul serviciilor profesionale

• Promovarea serviciilor trebuie să fie conformă cu princi

piile fundamentale.

• în promovarea serviciilor profesionale este necesară

onestitatea şi loialitatea:

- să nu se exagereze calitatea serviciilor oferite, califica

rea deţinută, experienţa câştigată;

- să nu se facă referiri compromiţătoare cu privire la

activitatea altora.

• Semnificaţia termenilor în înţelesul Codului etic naţional

al profesioniştilor contabili:

• Publicitatea:

- comunicarea către public a informaţiilor privind

serviciile oferite sau calificarea profesionistului

contabil în scopul obţinerii de lucrări (de exemplu,

Tabloul Corpului).

• Anunţul:

- comunicarea către public a unor fapte privind pro

fesionistul contabil: deschiderea cabinetului sau

schimbarea adresei; publicarea datelor de iden

tificare a cabinetului în anuare, cărţi de telefon,

cataloage etc.

Page 215: Doctrina Si Deontologie

- Oferta:

- directă sau indirectă; conţine demersurile între-

prinse pe lângă un eventual client în scopul de a i se

propune servicii profesionale.

Publicitatea şi oferta sunt permise numai pentru membrii

activi ai Corpului.

Interdicţii privind publicitatea şi oferta:

- publicitatea prin comparaţie cu alte cabinete care aduce

prejudicii în vreun fel acestora;

- oferirea de reduceri de tarife (remize, comisioane sau

alte avantaje) sau uzarea de un mandat politic, o mi

siune sau o funcţie administrativă.

• Profesioniştii contabili pot folosi emblema Corpului pe

hârtia cu antet destinată corespondenţei; deviza este „Ştiin-

ţă, Independenţă, Moralitate", atribute esenţiale ale exer-

citării profesiei.

63. Ce se înţelege prin publicitate în profesia

contabilă?

Publicitatea în practica contabilă se face în limitele stricte prevăzute de Codul etic şi fără a fi afectate interesele celorlalţi membri ai CECCAR. Ea trebuie să îndeplinească mai multe atri-bute:

- informarea obiectivă a publicului;

- decenţa;

- cinstea;

- încrederea;

- bunul-gust.

219

Page 216: Doctrina Si Deontologie

64. Enumeraţi situaţiile care nu răspund

criteriilor de obiectivitate, încredere,

cinste, decenţă şi bun-gust pentru o acţiune

de promovare

între situaţiile care nu îndeplinesc criteriile de obiectivitate,

încredere, cinste, decenţă şi bun-gust le amintim pe cele care:

- creează speranţe false, induc în eroare sau creează spe

ranţe nejustificate de posibile rezolvări favorabile;

- implică posibilitatea de a influenţa orice instanţă, tribunal,

agenţie de reglementare;

- fac comparaţie cu alţii;

- conţin mărturii sau aprobări scrise;

- conţin orice alte precizări care ar putea să îi producă unei

persoane rezonabile o neînţelegere sau o decepţie;

- pretind nejustificat că persoana respectivă este expert sau

specialist într-un anume domeniu al contabilităţii.

65. Care sunt condiţiile cerute unei acţiuni

de promovare atunci când publicitatea

nu este autorizată?

Există o paletă a condiţiilor cerute unei acţiuni de promovare,

şi anume:

- să aibă ca obiect aducerea la cunoştinţa publicului sau a

acelor sectoare ale publicului care sunt interesate a

faptelor într-un mod care să nu fie fals, să nu inducă în

eroare şi să nu producă decepţii;

- să fie de bun-simţ;

220

Page 217: Doctrina Si Deontologie

- să fie demnă din punct de vedere profesional;

- să evite repetarea frecventă, ostentativă a numelui con

tabilului profesionist independent;

- să evite promovarea personală excesivă.

66. Conţinutul responsabilităţii

profesionale

Responsabilitatea profesională a experţilor contabili şi conta-

bililor autorizaţi cuprinde:

- răspunderea disciplinară;

- răspunderea contravenţională sau administrativă;

- răspunderea civilă;

- răspunderea penală.

Reglementările cu privire la răspunderea disciplinară, admi-

nistrativă, civilă şi penală, după caz, se aplică tuturor experţilor

contabili şi contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului.

Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabi-

lilor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii

în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei con-

tabile.

67. Răspunderea disciplinară

• Este o rezultantă a abaterilor săvârşite de un membru al

Corpului prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale Re-

gulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR,

ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili.

221

Page 218: Doctrina Si Deontologie

222

• Acţiunea disciplinară pentru sancţionarea anumitor fapte

se întreprinde fie în paralel cu acţiunea penală, civilă sau

administrativă, fie în afara existenţei unei asemenea ac

ţiuni.

• Principiul „Penalul ţine în loc civilul" nu se aplică în

materie disciplinară.

68. Care sunt sancţiunile disciplinare aplicabile

membrilor Corpului?

- mustrare;

- avertisment scris;

- suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert

contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp

de la 3 luni la l an;

- interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert con

tabil sau de contabil autorizat.

69. Care sunt abaterile disciplinare?

• comportamentul necuviincios faţă de membrii Corpului,

reprezentanţii Ministerului Economiei si Finanţelor sau

faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor

de conducere şi de control ale Corpului;

• absenţa nemotivată de la întrunirea Adunării generale a

filialei sau de la Conferinţa Naţională;

• nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al pro

fesioniştilor contabili referitoare la publicitate;

Page 219: Doctrina Si Deontologie

• absenţa nejustificată de la cursurile de pregătire şi per

fecţionare profesională reglementate prin normele emise

de Corp;

• prestarea de servicii de contabilitate fără contract scris

încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a

fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie:

expert contabil sau contabil autorizat;

• nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profe

sional;

• nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor în sco

pul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în regu

lament;

• fapta membrului Corpului de a nu depune în termenul

stabilit de filiala de care aparţine fişa pentru persoane

fizice sau juridice; pentru persoanele juridice răspunderea

incumbă preşedintelui Consiliului de administraţie sau

administratorului, după caz;

• încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţile

exercitării profesiei;

• refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control

ale Corpului documentele privind activitatea profesio

nală;

• declaraţii neconforme realităţii, în relaţiile cu Corpul sau

cu terţii, în vederea producerii de consecinţe juridice,

precum şi orice alte încălcări ale conduitei etice şi profe

sionale.

223

Page 220: Doctrina Si Deontologie

70. Fapte care se sancţionează cu suspendarea şi

interdicţia dreptului de exercitare a

profesiei

71. Radierea unui membru din Tabloul

Corpului

Radierea unui membru din Tabloul Corpului se face pentru următoarele motive:

• a fost condamnat pentru o infracţiune care, potrivit legis laţiei în vigoare, interzice dreptul de administrare şi ges tiune a societăţilor comerciale;

• nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra ono rariilor încasate de la persoanele fizice;

224

FAPTA SANCŢIUNEA

Suspendarea dreptului de

exercitare a profesiei până la

plata efectivă, dar nu mai puţin

de trei luni şi nici mai mult de

un an.

Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a

celorlalte obligaţii băneşti la termenele

stabilite de Regulament, în cursul unui

an calendaristic.

Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei.

Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

Interdicţia dreptului de

exercitare a profesiei. încălcarea, cu intenţie, prin acţiune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.

Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei.

Practicarea profesiei de expert contabil

sau de contabil autorizat fără viza

anuală pentru exercitarea profesiei.

Page 221: Doctrina Si Deontologie

• neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;

• nerespectarea reglementărilor cu privire la incompatibi

litate;

• a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a

profesiei cu suspendarea acestui drept pe o perioadă de

un an.

72. Asigurarea civilă

• Asigurarea este o formă de garantare a răspunderii civile

a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi pentru ser

viciile profesionale prestate clienţilor. Este o formă de

asigurare a riscului profesional.

• Asigurarea civilă este obligatorie atât în cazul când acti

vitatea profesională se desfăşoară în mod individual, cât

şi în situaţia când aceasta se realizează prin societăţi de

profil. Conform OG nr. 65/1994 privind organizarea acti

vităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi,

„experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răs

punderea civilă privind activitatea desfăşurată prin sub

scrierea unei poliţe de asigurări sau prin vărsarea unei

contribuţii la fondul de garanţii".

• Categoriile de riscuri care pot fi asigurate sunt:

- responsabilitatea civilă faţă de clienţi;

- reconstituirea arhivelor (în caz de calamităţi, furt, vi

ruşi etc.);

- incendii;

- pierderi din exploatare (clienţi incerţi, rotaţia persona

lului etc.).

225

Page 222: Doctrina Si Deontologie

226

• Obiectul asigurării acoperă răspunderea civilă contrac

tuală care revine asiguratului ca urmare a faptelor şi/sau

a actelor de omisiune datorate culpei în desfăşurarea acti

vităţii profesionale în baza unui contract scris de prestări

servicii, legal încheiat, semnat de ambele părţi.

• Asigurarea nu acoperă răspunderea civilă extracontrac-

tuală care îi poate reveni asiguratului în legătură cu pa

gubele cauzate terţilor datorate faptelor proprii.

• Riscurile asigurate, respectiv despăgubirile acordate se pot

referi la:

- acoperirea prejudiciilor produse terţilor ca urmare a

unor lucrări profesionale executate acestora de către

asigurat;

- acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului

ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării docu

mentelor originale şi/sau suporturilor magnetice pre

date de acesta asiguratului în vederea înregistrării şi

prelucrării datelor financiar-contabile;

- sumele cheltuite de asigurat sau de clientul prejudiciat

al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau înlo

cuirea documentelor anterior menţionate;

- cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă

a fost obligat la desdăunare.

• Nu se acordă despăgubiri pentru:

- pierderi cauzate de alte activităţi decât cele prevăzute

de lege;

- pagube produse cu intenţie sau din neglijenţa gravă a

asiguratului;

- pagube produse ca urmare a nerespectării reglementă

rilor legale în vigoare referitoare la desfăşurarea acti

vităţii profesionale şi a conduitei etice;

Page 223: Doctrina Si Deontologie

- pagube cauzate de neexecutarea sau executarea par

ţială a angajamentelor contractuale.

• Perioada de acoperire a pretenţiilor de despăgubiri solici-

tate de clienţi (răspunderea asiguratului):

- până la 5 ani - pentru obligaţii fiscale (corelată cu

termenul de prescripţie prevăzut de art. 89 alin. (1)

din Codul de procedură fiscală);

- până la 2 ani de la data producerii pagubei (corelată

cu termenul de prescripţie de 2 ani prevăzut de art. 3

alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip

ţia extinctivă, în cazul raporturilor care izvorăsc din

asigurare).

73. Răspunderea administrativă

Fundamentare

Răspunderea administrativă sau contravenţională intervine

în cazul abaterilor de la reglementările si procedurile judiciare,

fiscale, contabile şi alte acte normative emise de autorităţile admi-

nistraţiei publice.

Reglementări

- Codul de procedură civilă;

- Codul de procedură penală;

- Codul de procedură fiscală;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991.

Fapte sancţionabile administrativ

- înlocuirea expertului contabil de către instanţă (art. 205

alin. (2) din Codul de procedură civilă), în cazul în care

acesta nu se înfăţişează;

227

Page 224: Doctrina Si Deontologie

• aducerea în instanţă a expertului contabil, cu mandat

(art. 188 alin. (2) din Codul de procedură civilă), în caz

de pricini urgente sau pentru a da lămuriri atunci când i

se cere (art. 211 din Codul de procedură civilă).

Amenzi judiciare

Dacă legea nu prevede altfel, instanţa va sancţiona următoa-

rele fapte săvârşite în legătură cu procesul:

• refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea

lucrării în termenul fixat, ori refuzul de a da lămuririle cerute;

• neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia

urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare

pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp

a expertizei;

• neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel

care îl deţine, la termenul fixat în acest scop de instanţă;

• refuzul sau omisiunea unei autorităţi sau a altei persoane

de a comunica la cererea instanţei, la termenul fixat în

acest scop, datele care rezultă din actele şi evidenţele ei;

• cauzarea amânării judecăţii sau executării silite de către

cel însărcinat cu îndeplinirea „actelor de procedură";

• lipsa nejustificată a expertului de la procesul penal atunci

când este citat;

• tergiversarea de către expert a îndeplinirii însărcinărilor

primite, respectiv a efectuării şi depunerii raportului de

expertiză contabilă judiciară.

74. Răspunderea penală

Sunt supuse dreptului penal infracţiunile:

- comerciale sau de afaceri;

- de fals intelectual sau bancruta frauduloasă;

228

Page 225: Doctrina Si Deontologie

- fiscale;

- de serviciu;

- de spălare a banilor.

75. Depunerea jurământului

La înscrierea în Corp, orice membru este obligat să depună un jurământ prin care se obligă să aplice în mod corect şi fără

părtinire legile ţării şi regulile din regulamentele emise de Corp.

76. Sindicate şi asociaţii profesionale

Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocia în sindicate sau asociaţii, cu obligaţia ca, în termen de o lună de la constituire, să trimită Consiliului filialei un exemplar din Statut şi o declaraţie cuprinzând fondatorii acestei asociaţii. Sindicatul sau asociaţia trebuie să respecte toate atribuţiile care revin filialelor, să respecte toate drepturile şi obligaţiile care revin membrilor Corpului.

77. Cotizaţiile profesionale

Orice membru al Corpului are obligaţia să plătească taxele de înscriere şi cotizaţiile convenite pentru anul respectiv. Cotizaţiile diferă în funcţie de pregătirea profesională.

78. Etica pentru profesioniştii contabili angajaţi

• Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener,

director administrativ sau într-o altă funcţie în cadrul enti

tăţii economice sau sociale.

• Ameninţări la adresa respectării principiilor fundamentale:

229

Page 226: Doctrina Si Deontologie

230

- Interesul propriu:

- interese financiare, împrumuturi sau garanţii;

- convenţii de compensare prin stimulente;

- utilizarea inadecvată a activelor firmei.

- Autoexaminarea sau autocontrolul:

- întocmirea unor documente care fac obiectul exa minării şi justificării (aprobării) de către acelaşi profesionist contabil (de exemplu, acordă viza de control financiar preventiv pentru operaţiuni în documente pe care tot el le aprobă).

- Familiaritatea:

- încheierea unui contract de prestări de consultanţă financiar-contabilă cu un profesionist contabil membru apropiat al familiei.

- Intimidarea:

- ameninţarea cu concedierea sau schimbarea din funcţie dacă profesionistul contabil nu este de acord cu aplicarea unui principiu contabil la pre zentarea situaţiei financiare a firmei.

• Măsuri de protecţie:

- aplicarea standardelor profesionale;

- respectarea reglementărilor;

- implementarea sistemului de control intern, de con trol financiar preventiv;

- monitorizarea performanţei angajaţilor;

- aplicarea de politici şi proceduri angajaţilor.

• în situaţia în care profesionistul contabil consideră că se vor continua acţiunile neetice:

- apelarea la consiliere judiciară; sau

- în cazuri extreme, demisionarea din cadrul entităţii angajatoare.

Page 227: Doctrina Si Deontologie

ANEXE

Page 228: Doctrina Si Deontologie

ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 65/1994

privind organizarea activităţii de expertiză contabilă

şi a contabililor autorizaţi*)

CAPITOLUL I Calitatea de expert

contabil şi de contabil autorizat

Art.l

Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită

de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute

de prezenta ordonanţă.

*) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2007 pentru modi-ficarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 29 mai 1995, şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin: - Ordonanţa Guvernului nr. 50/1997 pentru modificarea şi completarea articolului 14

din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 16 iulie 1999;

- Ordonanţa Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 186/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 6 decembrie 1999;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din l septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002;

- Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003.

232

Page 229: Doctrina Si Deontologie

Art.2

(1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe si are competenţa profe sională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.

(2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor si recomandă rilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.

(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

Art.3

(1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil auto rizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

(2) în termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi avizat de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Educaţiei Naţionale**). .

Art.4

(1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate de exerciţiu deplină;

**) în prezent, atribuţiile Ministerului Finanţelor şi Ministerului Educaţiei Naţionale

sunt preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi, respectiv, de Ministerul

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

233

Page 230: Doctrina Si Deontologie

b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută

de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în

vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare

a societăţilor comerciale.

(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profe-

sorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii

docenţi, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la pro-

fesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea

condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susţinerea unui interviu

privind normele de organizare şi funcţionare ale Corpului Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

Art.5

Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3

pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte

următoarele condiţii:

a) are capacitate de exerciţiu deplină;

b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în

vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare

a societăţilor comerciale.

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de expert contabil şi

de contabil autorizat

SECŢIUNEA l

Expertul contabil

Art. 6

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi

juridice următoarele lucrări:

234

Page 231: Doctrina Si Deontologie

a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau

verifică şi semnează situaţiile financiare;

b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilită

ţii;

c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patri

moniale;

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judi

ciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condi

ţiile prevăzute de lege;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de orga

nizare administrativă şi informatică;

f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevă

zute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;

g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea

şi reorganizarea societăţilor comerciale;

h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii pro-

fesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

Art.7

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert con-

tabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală,

cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi.

Art.8

Experţii contabili pot să-si exercite profesia individual ori

se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.

Art.9

Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să înde-

plinească următoarele condiţii:

a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

235

Page 232: Doctrina Si Deontologie

b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi

contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor

sociale;

c) Consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie

ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi

contabili;

d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţio

nar să fie admis de Adunarea generală.

SECŢIUNEA a 2-a

Contabilul autorizat

Art. 10

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice

şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare

prevăzute în contract;

b) pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor finan

ciare.

Art. 11

Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori

în societăţi comerciale.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii comune privind experţii contabili

şi contabilii autorizaţi

Art. 12

(1) Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este interzis

să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru institu-

236

Page 233: Doctrina Si Deontologie

ţiile la care sunt salariaţi si pentru cei cu care angajatorii lor sunt

în raporturi contractuale ori se află în concurenţă. De asemenea, le

este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în

cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv

sau soţi ai administratorilor.

(2) Experţii contabili si contabilii autorizaţi nu pot efectua

pentru terţi lucrările prevăzute la art. 6 şi 10, în situaţia în care

există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de

incompatibilitate.

(3) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii,

de către experţii contabili, persoanele cu studii economice supe

rioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării

si Tineretului şi experienţă în activitatea fmanciar-contabilă de cel

puţin 5 ani, precum şi de către societăţile comerciale membre ale

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Art. 13

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunde-

rea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe

de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii.

Art. 14

Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi socie-

tăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract

scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.

Art. 15

Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din

oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116,124 şi 125 din

Codul de procedură penală, în cauzele privind infracţiuni prevăzute

în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat

avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele

237

Page 234: Doctrina Si Deontologie

Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau Ministerului Inter-

nelor şi Reformei Administrative, după caz, urmând ca sumele să

fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii

judecătoreşti definitive.

SECŢIUNEA a 4-a

Răspunderile experţilor contabili

şi ale contabililor autorizaţi

A r t l 6

(1) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exer citarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii.

(2) Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi conta bililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condiţiile legii, în funcţie de uzanţele interne şi inter naţionale ale profesiei contabile.

Art.17

(1) Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert

contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp

de la 3 luni la un an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert con

tabil sau de contabil autorizat.

(2) Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile discipli

nare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

238

Page 235: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi

SECŢIUNEA l

Organizarea şi atribuţiile Corpului Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi

Art. 18

Se înfiinţează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor

Autorizaţi, persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din

care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile

stabilite de prezenta ordonanţă, având sediul în municipiul Bucu-

reşti.

Art. 19

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi îşi con-

stituie filiale, fără personalitate juridică, în reşedinţele de judeţ şi

în municipiul Bucureşti.

Art. 20

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are

următoarele atribuţii:

a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului

şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la

profesia de expert contabil si de contabil autorizat, în

conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen,

în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de

contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi exa-

menul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se

avizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor, urmă-

rindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene

în domeniu;

239

Page 236: Doctrina Si Deontologie

b) organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor

autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin în

scrierea acestora în Tabloul Corpului;

c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili

şi a contabililor autorizaţi;

d) elaborează şi publică normele privind activitatea profe

sională şi conduita etică a experţilor contabili şi a conta

bililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul fi-

nanciar-contabil;

e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a acti

vităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale

de Evaluare;

f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin progra

me de formare şi dezvoltare profesională adecvate;

g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor

săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specia

lizate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din

ţară şi din străinătate;

h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară

şi din străinătate;

i) editează publicaţii de specialitate;

j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

SECŢIUNEA a 2-a

Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi

Art. 21

(1) Activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 10 pot

fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert con-

tabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului

240

Page 237: Doctrina Si Deontologie

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi do-

vedită cu legitimaţia de membru, vizată anual. Tabloul Corpului

se publică anual în Monitorul Oficial al României, în tablou sunt

înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, separat de

contabilii autorizaţi, precum si persoanele juridice de profil, grupate

în funcţie de criteriul teritorial.

(2) Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor

Autorizaţi din România se face pe două secţiuni:

- secţiunea experţilor contabili;

- secţiunea contabililor autorizaţi.

(3) Evidenţa persoanelor care au promovat examenul de

admitere şi se află în perioada de stagiu se organizează potrivit

Regulamentului de organizare si funcţionare a Corpului Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(4) Membrii care nu exercită profesia vor fi înscrişi în capitole

distincte, în cadrul secţiunilor prevăzute la alin. (2).

(5) Organizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Art.22

(1) înscrierea în Tabloul Corpului a experţilor contabili şi a

contabililor autorizaţi se face, la cerere, de către filialele judeţene

şi a municipiului Bucureşti, dacă cei în cauză fac dovadă că

îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c), respectiv art. 5

lit. a) şi c).

(2) Contestaţia împotriva respingerii cererii de înscriere în

Tabloul Corpului se depune în termen de 30 de zile de la data

primirii comunicării şi se soluţionează de conducerea secţiunii

experţilor contabili sau a contabililor autorizaţi, după caz, în termen

de 30 de zile de la data înregistrării. Hotărârile secţiunilor pot fi

241

Page 238: Doctrina Si Deontologie

atacate la Consiliul Superior al Corpului, în termen de 15 zile de la primirea acestora, şi se soluţionează în termen de 15 zile de la data depunerii contestaţiei. Deciziile Consiliului Superior al Corpului

sunt definitive. (3) După înscrierea în tablou, experţii contabili şi contabilii

autorizaţi depun jurământ scris. (4) Jurământul are următoarea formulare: „Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să

respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili si contabililor autorizaţi, să păstrez secretul profesional si să aduc la îndeplinire cu conştiin-ciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil (con-tabil autorizat)".

Art. 23

(1) Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.

(2) De asemenea, sunt radiaţi din evidenţă experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 lit. c), ori au săvârşit abateri grave de altă natură, prevăzute în regulament, precum şi cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul şi la nivelul prevăzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la per soane fizice.

Art. 24

Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Experţilor Con-tabili şi Contabililor Autorizaţi din România, au obligaţia să comu-

nice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componenţa asociaţilor sau acţionarilor lor.

242

Page 239: Doctrina Si Deontologie

Art. 25

Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert con-

tabil şi de contabil autorizat se efectuează sau se autorizează de

către Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi, în inte-

resul profesiei membrilor săi.

Art. 26

Persoanele fizice sau juridice străine, care nu au domiciliul

sau, după caz, sediul în România, pot exercita activitatea de expert

contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei

ordonanţe, dacă în ţările lor au această specializare, în condiţiile

stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de România

cu alte state şi dacă au susţinut examenul vizând cunoaşterea

legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionării societă-

ţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile.

SECŢIUNEA a 3-a

Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi

Art. 27

(1) Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sunt: Conferinţa naţională, Consiliul Superior al Corpului si Biroul Permanent al Consiliului Supe rior.

(2) La filiale, organele de conducere sunt: Adunarea generală, Consiliul filialei si Biroul Permanent al acestuia.

Art. 28

Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor

Autorizaţi şi a filialelor sale se controlează de către cenzori aleşi de Conferinţa naţională si, respectiv, de Adunările generale.

243

Page 240: Doctrina Si Deontologie

Art. 29

(1) Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi se stabilesc prin Regulamentul aprobat

de Conferinţa naţională, cu avizul Ministerului Economiei şi Finan ţelor şi al Ministerului Justiţiei.

(2) Orice modificare şi/sau completare a regulamentului se face numai în limita reglementărilor legale şi în conformitate cu prevederile alin. (1).

Art. 30

(1) Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se constituie din membrii Consiliului Superior al Cor pului, membrii Consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ai Comisiilor de Disciplină

şi din reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor de pe lângă Consiliul Superior al Corpului şi Consiliile filialelor, precum şi din câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filială desemnat de Adunarea generală.

(2) Conferinţa naţională este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3) Prima conferinţă va fi formată din preşedinţii filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi delegaţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în condiţiile alin. (1).

(4) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţională. Aceasta este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1).

Art. 31

Conferinţa naţională are următoarele atribuţii: a) stabileşte

direcţiile de bază pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;

244

Page 241: Doctrina Si Deontologie

b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Cor

pului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din

România, modificările şi completările acestuia, avizate

de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Ministerul

Justiţiei, precum şi Codul etic al profesioniştilor contabili,

care vor fi transmise de către Corpul Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi din România spre publicare în

Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile finan

ciare anuale ale Corpului Experţilor Contabili şi Conta

bililor Autorizaţi din România;

d) aprobă sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filia

lelor acestuia, precum şi pentru aparatul propriu al aces

tora;

e) alege şi revocă membrii Consiliului Superior al Corpului

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai comi

siei de cenzori a acestuia;

f) examinează activitatea desfăşurată de Consiliul Superior

şi de Consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi si dispune măsurile necesare;

g) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consi

liului Superior şi ai Consiliilor filialelor Corpului Exper

ţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în conformitate

cu prevederile art. 17, la propunerea Comisiei Superioare

de Disciplină. Contestarea sancţiunilor hotărâte de Con

ferinţa naţională poate fi făcută la Secţia contencios ad

ministrativ a Curţii de Apel, în termen de 30 de zile de la

data înştiinţării oficiale. Hotărârile Curţii de Apel sunt

definitive;

245

Page 242: Doctrina Si Deontologie

h) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului Supe-

rior şi Consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi;

i) alege şi revocă preşedintele şi 2 membri ai Comisiei Supe-rioare de Disciplină;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta or-donanţă.

Art.32

(1) Preşedintele Consiliului Superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabi lilor Autorizaţi. Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă desfăşoară activitate în domeniul cercetării sau

în învăţământul universitar de profil, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

(2) Preşedintele Consiliului Superior, membrii titulari şi mem brii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii, mandatele a jumătate din membrii aleşi încetează după 2 ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizaţi prin vot secret. Celorlalţi membri, după 4 ani, le încetează mandatul şi nu mai sunt înscrişi în listele de candidaţi. Preşedintele şi membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit.

(3) Preşedintele Consiliului Superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate.

(4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile şi filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

(5) Preşedintele Consiliului Superior şi preşedinţii filialelor judeţene nu pot avea atribuţii referitoare la conducerea executivă

a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Româ nia.

246

Page 243: Doctrina Si Deontologie

(6) Preşedintele Consiliului Superior reprezintă Corpul Ex-

perţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în faţa autorităţilor

publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice

din ţară şi din străinătate.

Art. 33

(1) Pe lângă Consiliul Superior funcţionează Comisia Supe

rioară de Disciplină, compusă din 7 membri titulari şi 7 supleanţi,

astfel:

a) preşedintele şi 2 membri experţi contabili aleşi de Confe

rinţa naţională pentru un mandat de 4 ani dintre experţii

înscrişi în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Con

tabililor Autorizaţi din România, care se bucură de auto

ritate profesională şi morală deosebită;

b) 2 membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor;

c) 2 membri desemnaţi de ministrul justiţiei.

(2) în aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii.

(3) Comisia Superioară de Disciplină aplică sancţiunile disci

plinare prevăzute la art. 17 şi soluţionează contestaţiile la hotărârile

disciplinare pronunţate de Comisiile de Disciplină ale filialelor.

(4) Contestaţiile împotriva hotărârilor aplicate de Comisia

Superioară de Disciplină se depun la Consiliul Superior al Corpului

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi care decide.

Art. 34

(1) Adunarea generală a filialelor este formată din membrii

experţi contabili şi contabili autorizaţi, cu domiciliul stabilit în ju

deţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz.

(2) Adunarea generală a filialei este legal constituită cu

participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotă

rârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenţi.

247

Page 244: Doctrina Si Deontologie

(3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul nece-sar, se convoacă din nou Adunarea generală, în termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor prevăzuţi la alin. (1).

Art.35

Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii:

a) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi exe cuţia acestuia;

b) asigură buna exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe plan local;

c) alege şi revocă membrii Consiliului filialei Corpului Ex perţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi cenzorii;

d) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru Consiliul

Superior al Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi;

e) examinează activitatea desfăşurată de Consiliul filialei şi de Comisia de Disciplină care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege şi de re gulament sau hotărâte de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

Art. 36

(1) Pe lângă Consiliul filialei funcţionează o Comisie de Disciplină compusă din 5 membri titulari şi 5 supleanţi: preşedintele şi 4 membri aleşi de Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experţi contabili care se bucură de autoritate pro fesională şi morală deosebită.

(2) în aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii. (3) Comisia de Disciplină a filialei aplică sancţiunile prevă

zute la art. 17 lit. a), b) şi c).

248

Page 245: Doctrina Si Deontologie

Art. 37

(1) Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi şi

filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie

din:

- taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv

de contabil autorizat;

- taxa de înscriere în evidenţa Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi;

- cotizaţiile membrilor stabilite pe tranşe de venituri;

- încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

- donaţii;

- alte venituri din activitatea Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi si a filialelor sale, stabilite prin

regulament.

(2) Taxele de înscriere în evidenţă si cotizaţiile pe tranşe de

venit se stabilesc anual de Conferinţa Naţională a Experţilor Con

tabili şi Contabililor Autorizaţi.

CAPITOLUL IV

Supravegherea publică

Art. 38

Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 39

Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor

Contabili si Contabililor Autorizaţi din România au următoarele îndatoriri:

249

Page 246: Doctrina Si Deontologie

a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului

Superior, fără drept de vot;

b) sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte

ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor

Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale.

Ministerul Economiei şi Finanţelor poate ataca hotărârile

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

din România la instanţa de contencios administrativ, în

condiţiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu mo

dificările şi completările ulterioare, procedura prealabilă

nu este obligatorie.

Art. 40

Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută la art. 39 lit. b),

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de Ministerul Econo-

miei şi Finanţelor o copie de pe hotărârile şi deciziile luate, precum

şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul Su-

perior, Biroul Permanent şi Conferinţa naţională, precum şi, la ce-

rerea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptării

deciziilor şi hotărârilor, în termen de 7 zile de la adoptarea acestora.

Art 41

Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor

să supravegheze activitatea publică a Consiliului filialei au urmă-

toarele atribuţii:

a) participă la lucrările Adunării generale, ale Consiliului

filialei, ale Biroului Permanent şi ale Comisiei de Disci

plină, fără drept de vot;

b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor

Autorizaţi din România cu privire la aprobarea sau refuzul

250

Page 247: Doctrina Si Deontologie

de înscriere în evidenţa acestuia de către Consiliile filia-

lelor, pe care le consideră nelegale;

c) sesizează Comisia Superioară de Disciplină cu privire la

hotărârile Comisiei de Disciplină a filialei pe care le con

sideră nelegale;

d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a acti

vităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Auto

rizaţi din România asupra hotărârilor Consiliului filialei

care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire

la cazurile prevăzute la lit. b) si c).

Art. 42

(1) Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute la art. 39 şi 41, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Fi nanţelor cu cel puţin 7 zile înainte.

(2) în cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul

Economiei si Finanţelor, acestea pot solicita fie amânarea dezba terilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei şi Finanţelor poate exercita căile de atac, în condiţiile legii.

Art. 43

(1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se aflăîntr-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.

(2) Persoanele care exercită atribuţii specifice calităţii de

expert contabil şi de contabil autorizat fără viza anuală se sancţio nează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare şi func-

251

Page 248: Doctrina Si Deontologie

ţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autori-

zaţi.

Art. 44

Hotărârile şi deciziile de interes general, adoptate de Consiliul

Superior, Biroul Permanent şi Conferinţa naţională, se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de

la adoptare.

CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 45

Persoanele care au calitatea de expert contabil în condiţiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică îşi păstrează această calitate dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c).

Art. 46

Organizarea Adunărilor generale de constituire a filialelor, precum si a primei Conferinţe naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se va asigura de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordo-nanţe în Monitorul Oficial al României.

Art. 47

(1) Atribuţiile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti***)

***) în prezent, în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor funcţionează, conform Hotărârii Guvernului nr. 386/2007, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

252

Page 249: Doctrina Si Deontologie

privind activitatea de expertiză judiciară contabilă şi tehnică,

referitoare la evidenţa şi recomandarea experţilor, urmărirea înca-

sării onorariilor si plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele

judeţene şi al municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului

financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor preda

tribunalelor judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de

zile de la înfiinţarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor

Autorizaţi, evidenţele experţilor contabili şi experţilor tehnici,

arhiva expertizei tehnice, precum şi lucrările curente privind exper

tiza contabilă şi expertiza tehnică judiciară, în vederea asigurării

desfăşurării activităţii de expertiză judiciară conform reglementă

rilor legale.

(3) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2),

se suplimentează statele de funcţii ale tribunalelor cu câte un post

de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului

Municipiului Bucureşti****) cu 3 asemenea posturi.

Art. 48

(1) Direcţiile generale ale finanţelor publice si controlului

financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor vira în

contul filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Auto

rizaţi din România soldul privind cota de 10% reţinută din onorariile

încasate pentru expertize contabile.

(2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru

expertiza tehnică se va vira în contul Ministerului Justiţiei - Biroul

central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii şi

Consemnaţiuni - CEC SA.

****) Conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, denumirea

„Tribunalul Municipiului Bucureşti" a fost înlocuită cu denumirea „Tribunalul

Bucureşti".

253

Page 250: Doctrina Si Deontologie

Art. 49

(1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe preve

derile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul

nr. 79/1971 privind expertiza contabilă si expertiza tehnică se

abrogă. Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza

tehnică rămân în vigoare.

254

Page 251: Doctrina Si Deontologie

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România*)

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din

România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de

utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili

şi contabilii autorizaţi, precum si societăţile comerciale de expertiză

contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, în condiţiile

prevăzute de lege.

2. Corpul, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice,

acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil

şi de contabil autorizat si are dreptul să controleze competenţa şi

moralitatea membrilor săi, precum şi calitatea serviciilor prestate

de aceştia.

Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiinţare,

îşi aleg organele de conducere care să îi reprezinte în faţa autorităţii

publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice

din ţară şi din străinătate.

*) Republicat în temeiul art. III din Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 8/90/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 23 iunie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995 şi a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 28 martie 2001.

255

Page 252: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL II Organele de

conducere şi de control ale Corpului

3. Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Confe

rinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi (denu

mită în continuare Conferinţa naţională), Consiliul Superior al Cor

pului (denumit în continuare Consiliul Superior) si Biroul Perma

nent al Consiliului Superior (denumit în continuare Biroul Perma

nent).

4. Conferinţa naţională este organul superior de conducere

şi de control al Corpului.

Conferinţa naţională este constituită din membrii Consiliului

Superior, membrii Consiliilor filialelor Corpului, ai Comisiilor de

Disciplină, reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor de

pe lângă Consiliul Superior şi Consiliile filialelor, precum şi din

reprezentanţi ai membrilor din fiecare filială a Corpului, desemnaţi

de Adunările generale, conform normei de reprezentare de l la

100 membri înscrişi în Tabloul Corpului, în vigoare la 31 decembrie

a anului expirat.

5. Conferinţa naţională este legal constituită dacă este asi

gurată participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la pct. 4 para

graful 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii

membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte nu

mărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţională, care

este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul

membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la pct. 4 paragraful 2, iar

hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor pre

zenţi.

Conferinţa naţională este ordinară şi extraordinară.

6. Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija

Consiliului Superior, care alege locul şi stabileşte data; convocarea

256

Page 253: Doctrina Si Deontologie

Conferinţei naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea

datei de desfăşurare a acesteia.

7. Conferinţa naţională ordinară are atribuţiile prevăzute de

art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea

activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, repu-

blicată.

în exercitarea atribuţiilor sale legale, Conferinţa naţională ia şi următoarele măsuri:

a) aprobă prin vot deschis situaţiile financiare anuale, ra portul cenzorilor sau auditorilor, execuţia bugetului de

venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat,

precum si bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului

financiar viitor, prezentate de Consiliul Superior;

b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel

central şi teritorial, sistemul de salarizare pentru anul ur

mător, precum şi principiile şi criteriile de organizare şi

de salarizare a personalului angajat al Corpului;

c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezentare;

d) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului Supe rior şi ai Comisiei de cenzori; alege şi revocă preşedintele

şi 2 membri ai Comisiei Superioare de Disciplină;

e) aprobă raportul Consiliului Superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor

Consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor

aleşi;

f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului;

g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor şi aplica

rea sancţiunilor administrative şi/sau disciplinare mem

brilor sau personalului angajat;

257

Page 254: Doctrina Si Deontologie

h) stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului

şi taxele de înscriere în evidenţele Corpului;

i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Cor-

pului, în conformitate cu Anexa nr. 3 la prezentul regu-

lament;

j) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor

atribuţii prevăzute de actele normative, precum si a pro-

priilor hotărâri.

8. Conferinţa naţională extraordinară are loc numai în cazuri

deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate

pentru desfăşurarea ei, de către Consiliul Superior, pe baza ordinii

de zi stabilite de acesta din proprie iniţiativă sau la propunerea

filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor

Corpului.

9. Cu ocazia Conferinţei naţionale extraordinare pot fi orga

nizate „zile de studii" (seminarii, colocvii etc.), ca urmare a unor

lucrări executate şi expuse de experţi contabili şi contabili autorizaţi

şi, eventual, cu concursul unor persoane şi personalităţi din afara

Corpului, sub conducerea unui raportor general, desemnat de Con

siliul Superior dintre membrii săi.

10. Consiliul Superior exercită drepturile Corpului, aferente

statutului său de persoană juridică de utilitate publică; în mod

esenţial, are ca atribuţie reprezentarea profesiunii în faţa autori

tăţilor publice prin preşedintele său şi coordonarea acţiunilor Consi

liilor filialelor judeţene.

11. Consiliul Superior cuprinde maximum 24 de membri,

inclusiv preşedintele, şi 8 supleanţi. Reprezentarea experţilor conta

bili şi contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul

experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la

nivelul ţării, conform tabelului următor:

258

Page 255: Doctrina Si Deontologie

Ponderea experţilor contabili

în raport cu numărul total al

membrilor Corpului la

nivelul ţării

Numărul membrilor

titulari

Numărul membrilor

supleanţi

Experţi

contabili

Contabili

autorizaţi

Experţi

contabili

Contabili

autorizaţi

Până la 50% inclusiv 16 8 5 3

Peste 50% şi până la 65%

inclusiv

17 7 6 2

Peste 65% şi până la 85%

inclusiv

20 4 7 1

Peste 85% şi până la 100% 23 1 7 1

100% 24 - 8 -

Stabilirea locurilor aferente celor două categorii profesionale se face, potrivit paragrafului l, de către Biroul Permanent, cu 3 luni

înaintea datei stabilite pentru alegeri. 12. Funcţiile membrilor Consiliului Superior nu sunt remu

nerate; aceştia însă beneficiază de decontarea cheltuielilor de de plasare si de reprezentare. De asemenea, pot primi indemnizaţii pentru activităţile efectiv prestate pentru Corp, în limitele şi în condiţiile aprobate de Conferinţa naţională.

13. Membrii titulari şi supleanţi ai Consiliului Superior sunt aleşi, prin vot secret, pentru 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţilor Corpului mandatele a jumătate din numărul celor aleşi sunt reînnoite la fiecare 2 ani.

14. Locurile vacante în Consiliul Superior provin, de regulă, prin încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani în cadrul acestuia. Membrii cărora le încetează mandatul pot să îşi depună candidatura şi să fie realeşi după o perioadă cel puţin egală cu cea a mandatului îndeplinit.

15. Alegerile pentru Consiliul Superior se fac prin vot secret; sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut minimum două treimi

din numărul voturilor exprimate, în cazul în care candidaţii nu întrunesc această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin,

259

Page 256: Doctrina Si Deontologie

la care sunt declaraţi aleşi cei care au întrunit majoritatea simplă a voturilor exprimate.

16. Modul de depunere a candidaturilor, de desfăşurare a votării şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în Anexa nr. l la prezentul regulament.

17. Consiliul Superior se convoacă cel puţin o dată pe se mestru de către preşedintele său şi ori de câte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului Permanent, a ma jorităţii membrilor Consiliului Superior, precum şi la cererea Comi siei Superioare de Disciplină. Şedinţele Consiliului Superior au cvorum dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi trei pătrimi din numă rul membrilor titulari. Hotărârile Consiliului Superior sunt valabile dacă au fost luate cu două treimi din numărul membrilor prezenţi. Dacă nu s-a întrunit cvorumul, se organizează o altă şedinţă a Con siliului Superior, cu o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor titulari, cu aceeaşi ordine de zi şi făcând obiectul unei convocări speciale în termen de 15 zile. în acest caz, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. La paritate de vo turi, votul preşedintelui de şedinţă este hotărâtor.

Deliberările Consiliului Superior au caracter strict secret; ho-tărârile sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul Corpului. Hotărârile de interes general se publică în Moni-torul Oficial al României, Partea I.

18. Consiliul Superior are următoarele atribuţii: a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului

Superior: 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii conta bili, iar unul, dintre contabilii autorizaţi;

b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de or ganizare şi funcţionare a Corpului, solicitând avizele Mi nisterului Economiei şi Finanţelor si Ministerului Justi ţiei; Regulamentul de organizare şi funcţionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere;

260

Page 257: Doctrina Si Deontologie

c) asigură elaborarea şi completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili pe baza Codului etic IFAC;

d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Cor pului;

e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;

f) veghează ca reglementările privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie aplicate strict;

g) asigură coordonarea activităţii Consiliilor filialelor; apro bă metodologia de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului;

h) aprobă statele de funcţii ale Corpului la nivel central şi teritorial;

i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze pro-fesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, la solicitarea acestora;

j) decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia Superioară de Disciplină;

k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului;

1) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exer-citarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profe-sional de către toţi membrii Corpului;

m) analizează activitatea membrilor şi preşedinţilor Comi-siilor de Disciplină, experţi contabili, şi ia măsuri admi-nistrative, organizatorice, inclusiv de natură disciplinară; pentru preşedintele şi membrii Comisiei Superioare de Disciplină, experţi contabili, rezultatele analizei sunt pre-zentate Conferinţei naţionale, care hotărăşte;

261

Page 258: Doctrina Si Deontologie

n) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei naţionale a exper-ţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

19. Biroul Permanent al Consiliului Superior este compus din preşedinte, ales de Conferinţa naţională, şi din vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul Superior.

Preşedintele Consiliului Superior este si preşedintele Biroului Permanent.

20. Vicepreşedinţii Biroului Permanent sunt aleşi prin vot secret dintre membrii Consiliului Superior. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a două treimi din numărul celor prezenţi, care trebuie să fie de cel puţin trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Superior. La al doilea tur, candidaţii sunt aleşi pe baza majorităţii simple, dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor; la egalitate de voturi, este ales cel mai în vârstă. După expirarea mandatului, vicepreşedinţii Biroului Permanent pot fi realeşi după o perioadă egală cu cea a mandatului deţinut.

21. în cazul în care postul devine vacant sau dacă un membru este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul, se procedează la o nouă alegere.

22. Biroul Permanent al Consiliului Superior se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi. Biroul Permanent asigură înfăptuirea hotă rârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului Superior în perioadele dintre şedinţele acestuia. Deciziile emise de Biroul Permanent între şedinţele Consiliului Superior se prezintă acestuia pentru validare.

23. Biroul Permanent, cu două luni înaintea începerii anului, stabileşte normativele de cheltuieli la nivelul Corpului şi al filia lelor, ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului, privind:

- cheltuielile de deplasare în ţară şi în străinătate; - cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului Per

manent, ale secţiunilor, departamentelor şi ale invitaţilor acestora;

262

Page 259: Doctrina Si Deontologie

- cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile şi obliga-ţiile diverse ce revin membrilor Consiliului Superior, ţi-nând seama de funcţiile acestora.

24. Preşedintele Consiliului Superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Conta bililor Autorizaţi din România pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales pentru cel mult încă un mandat.

Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţă-mântul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în func-ţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.

25. Preşedintele Consiliului Superior asigură executarea hotă rârilor Consiliului Superior şi a deciziilor Biroului Permanent şi coordonează activitatea curentă a Corpului.

26. Preşedintele Consiliului Superior are următoarele atribuţii:

a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Superior şi ale Biroului Permanent;

b) conduce şi coordonează dezbaterile potrivit condiţiilor prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul regulament;

c) prezintă anual Consiliului Superior, spre adoptare, pro iectul de buget pentru exerciţiul viitor;

d) urmăreşte ca angajarea şi efectuarea cheltuielilor să se facă cu încadrarea în bugetul aprobat de Conferinţa na ţională;

e) prezintă situaţiile financiare anuale spre adoptare Consi liului Superior şi spre aprobare Conferinţei naţionale;

f) reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice, a terţilor sau organizaţiilor naţionale şi internaţionale, apărând prestigiul şi independenţa profesională ale membrilor săi;

263

Page 260: Doctrina Si Deontologie

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa na-ţională, de Consiliul Superior si de Biroul Permanent.

27. Preşedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului

Permanent, are acces la lucrările Consiliilor filialelor, secţiunilor si departamentelor Corpului, participând la dezbateri fără drept de vot.

28. Preşedintele Consiliului Superior poate să delege un membru al acestuia pentru o acţiune sau activitate determinată.

29. Preşedintele Consiliului Superior are competenţa să re unească preşedinţii Consiliilor filialelor sau reprezentanţii lor, în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apă rării unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricăror mă suri de ordin colectiv.

30. Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte

de Biroul Permanent, de Consiliul Superior şi de Conferinţa naţio nală şi asigurarea legăturii dintre organele alese şi organele exe cutive ale Corpului se înfiinţează Secretariatul organelor de con ducere ale Corpului. Modul de organizare si funcţionare, precum şi atribuţiile Secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior.

31. Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani de Confe rinţa naţională ordinară, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul Superior. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

32. Cenzorii au ca atribuţii verificarea gestiunii financiare a Corpului pentru exerciţiul financiar încheiat, a concordanţei dintre operaţiile înregistrate în contabilitate şi cele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, raportând Conferinţei naţionale în legătură cu regularitatea şi sinceritatea conturilor şi a execuţiei bugetare.

De asemenea, cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convocarea Conferinţei naţionale.

Cenzorii îşi desfăşoară activitatea potrivit propriului re-gulament aprobat de Consiliul Superior.

264

Page 261: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL III Organizarea

activităţii Corpului

33. Activităţile Corpului se desfăşoară în cadrul secţiunilor, subordonate Birourilor Permanente, precum şi departamentelor, direcţiilor si sectoarelor, subordonate directorului general executiv şi directorilor executivi ai filialelor, după caz.

34. Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profe sionale, şi anume: Secţiunea experţilor contabili şi Secţiunea conta bililor autorizaţi. Atribuţiile acestora se stabilesc prin norme apro bate de Consiliul Superior.

Conducerea fiecărei secţiuni este asigurată de cel mult 5 mem-bri, desemnaţi din cadrul Consiliului Superior, dintre care: un pre-şedinte (desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului Permanent), un supleant şi 1-3 membri. La propunerea vicepreşedinţilor de resort, în funcţie de necesităţi, secţiunile se completează, prin decizia pre-şedintelui Consiliului Superior, cu specialişti, chiar din afara Corpului, cunoscuţi pentru calificarea, competenţa şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor vot consultativ.

Secţiunile fac parte din structurile alese ale Corpului şi îşi des-făşoară activitatea operativă prin structurile executive ale Corpului.

35. Activitatea secţiunilor se desfăşoară pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul Superior; activitatea structurilor executive se desfăşoară pe baza regulamentului intern, a normelor, programelor şi procedurilor de lucru aprobate de Consiliul Superior.

36. Structurile alese şi executive ale Corpului, în exercitarea funcţiilor lor, sunt răspunzătoare pentru păstrarea secretului profe sional.

37. Toţi membrii Consiliului Superior care, fără o motivare valabilă, refuză sau se abţin de la îndeplinirea obligaţiilor profesio nale sau de la efectuarea lucrărilor care le sunt impuse de funcţio narea normală a acestuia sunt consideraţi, de drept, demisionaţi din calitatea lor de membri ai Consiliului.

265

Page 262: Doctrina Si Deontologie

De asemenea, sunt consideraţi demisionaţi membrii Consi-liului Superior care au fost sancţionaţi disciplinar.

Constatarea renunţării unui membru la funcţiile pentru care a fost ales se face prin decizie motivată a Consiliului Superior.

38. Sub coordonarea preşedintelui Biroului Permanent, acti vitatea executivă a Corpului se realizează prin structuri operative şi administrative conduse de directorul general executiv, numit de Consiliul Superior, care răspunde de buna funcţionare a structurilor executive ale Corpului.

39. Directorul general executiv are următoarele atribuţii:

a) execută hotărârile şi deciziile privind activitatea comparti mentelor executive;

b) pregăteşte, analizează şi centralizează proiectele de buget ale filialelor; elaborează proiectul de buget al Corpului; după însuşirea acestora de către Biroul Permanent, prin preşedintele acestuia, le prezintă Consiliului Superior pentru adoptare, cu cel puţin o lună înainte de începerea exerciţiului financiar;

c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pre zentând informări periodice Biroului Permanent; în acest sens asigură si răspunde de organizarea şi ţinerea contabi lităţii la nivel central şi teritorial, potrivit legii;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat;

e) organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale;

f) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al Româ niei a Tabloului Corpului;

g) organizează, asigură şi urmăreşte publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat, în interesul profesiei membrilor Corpului; pro pune Comisiei Superioare de Disciplină pe cei care se

266

Page 263: Doctrina Si Deontologie

fac vinovaţi de încălcarea reglementărilor privind publici-tatea;

h) asigură publicarea, potrivit legii, a situaţiilor financiare anuale, după aprobarea lor de către Conferinţa naţională;

i) asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activită-ţilor tuturor structurilor Corpului;

j) propune preşedintelui Biroului Permanent, anual, o dată cu proiectul de buget, schema de funcţii şi de salarizare a sectoarelor administrative şi a salariaţilor din subordine;

k) numeşte şi revocă, cu respectarea statelor de funcţii apro-bate de Consiliul Superior, personalul de execuţie al Cor-pului şi îi stabileşte salariile; pentru funcţiile de conducere face propuneri Biroului Permanent;

1) asigură publicarea hotărârilor şi deciziilor organelor superioare ale Corpului, potrivit reglementărilor şi nor-melor în vigoare;

m) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului Permanent şi ale Consiliului Superior, luând cunoştinţă de deciziile şi hotărârile adoptate.

40. în subordinea directorului general executiv funcţionează compartimentele operative şi administrative care asigură funcţio narea curentă a Corpului. Atribuţiile, competenţele, structura de personal şi relaţiile dintre compartimente se stabilesc prin regu lamentul intern şi norme aprobate de Consiliul Superior, la propu nerea directorului general executiv.

CAPITOLUL IV Organe care

activează pe lângă Consiliul Superior

A. Comisia Superioară de Disciplină

41. Comisia Superioară de Disciplină are următoarele com petenţe:

267

Page 264: Doctrina Si Deontologie

a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică si profesională ale preşedinţilor şi membrilor Consi liilor filialelor şi aplică sancţiuni; analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului Superior, făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale, care hotărăşte;

b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la con duita etică si profesională a preşedinţilor şi membrilor Comisiilor de Disciplină de pe lângă Consiliile filialelor, precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recu noscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România şi aplică, după caz, sancţiunile prevăzute în art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată;

c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disci plinare pronunţate de Comisiile de Disciplină ale filialelor;

d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita pro fesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave, prevăzute de re gulament.

42. Comisia Superioară de Disciplină este formată din 7 mem bri titulari şi 7 membri supleanţi, astfel:

a) preşedintele şi 2 membri, experţi contabili, aleşi de Confe rinţa naţională dintre membrii Corpului, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită;

b) 2 membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor; c) 2 membri desemnaţi de ministrul justiţiei. In aceleaşi condiţii sunt desemnaţi supleanţii. Mandatul membrilor Comisiei Superioare de Disciplină este

de 4 ani. 43. Pot face contestaţii la Comisia Superioară de Disciplină

împotriva hotărârilor Comisiilor de Disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi, precum şi Consiliile filialelor.

268

Page 265: Doctrina Si Deontologie

Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comuni-

cării hotărârii Comisiilor de Disciplină ale filialelor. yv

44. In perioada de judecare a contestaţiei se suspendă a-

plicarea prevederilor hotărârii de sancţionare pentru lucrările

începute.

45. Pregătirea, audierea, deliberarea, natura şi comunicarea hotărârilor se fac în aceleaşi condiţii ca şi în cazul celor prevăzute

pentru faptele din competenţa de judecare a Comisiilor de Dis

ciplină ale filialelor.

46. Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregăti raportul si pentru a-1 susţine în faţa Comisiei Superioare de Disci

plină la termenul stabilit.

în cazurile prevăzute la pct. 41 lit. a) teza a doua, hotărârea

de sancţionare se supune dezbaterii Conferinţei naţionale, care o

poate confirma sau infirma.

47. Membrii Comisiei Superioare de Disciplină sunt răspun

zători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului

lor.

48. Hotărârile Comisiei Superioare de Disciplină pot fi con testate la Consiliul Superior în termen de cel mult 15 zile calendaris

tice de la luarea la cunoştinţă. Contestaţia nu suspendă aplicarea

hotărârii.

49. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare Comisia

Superioară de Disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile

proprii pronunţate, precum şi cu cele pronunţate de Comisiile de

Disciplină ale filialelor, publicându-le anual în revista Corpului.

B. Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor

pe lângă Consiliul Superior

50. Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor pe

lângă Consiliul Superior participă la lucrările Conferinţei naţionale

şi la şedinţele Consiliului Superior, fără drept de vot.

269

Page 266: Doctrina Si Deontologie

în acest sens:

- primeşte convocările la lucrările Conferinţei naţionale şi

ale Consiliului Superior, materialele supuse dezbaterii

fiindu-i trimise cu 7 zile înainte;

- primeşte deciziile şi hotărârile luate în Biroul Permanent,

Consiliul Superior şi Conferinţa naţională, iar la cerere,

şi materialele care au stat la baza acestora, în cel mult 7 zile

de la luarea lor;

- sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte

ori hotărârile şi măsurile adoptate de Corp contravin re

glementărilor legale şi trimite spre înştiinţare Biroului

Permanent o copie a sesizării.

CAPITOLUL V Organele

teritoriale ale Corpului

A. Organele de conducere şi de control ale filialelor

51. în reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti Corpul

îşi constituie filiale fără personalitate juridică.

52. Organele de conducere ale filialelor sunt: Adunările ge

nerale, Consiliile filialelor şi Birourile Permanente ale acestora.

Controlul activităţii filialei se exercită de către cenzori.

53. Consiliul filialei cuprinde maximum 10 membri titulari,

inclusiv preşedintele, şi 4 membri supleanţi.

Repartiţia locurilor între experţii contabili şi contabilii auto-

rizaţi variază de la o filială la alta, în funcţie de procentajul ex-

perţilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului

la nivelul ţării şi de mărimea filialei, conform tabelului de mai

jos:

270

Page 267: Doctrina Si Deontologie

Ponderea experţilor contabili în raport cu

numărul total al membrilor Corpului la

nivelul ţării

Numărul membrilor

titulari Numărul membrilor

supleanţi

Experţi

contabili Contabili

autorizaţi Experţi

contabili Contabili

autorizaţi

Filiale cu peste 1.000 de membri

Până la 50% inclusiv

6 4 2 2

Peste 50% şi până la 65% inclusiv 7 3 3 1

Peste 65% şi până la 85% inclusiv 8 2 3 1

Peste 85% şi până la 100% 9 1 4 0

100% 10 0 4 0

Filiale între 500-1.000 de membri

Până la 50% inclusiv

4 2 3 1

Peste 50% şi până la 65% inclusiv 5 1 3 1

Peste 65% şi până la 85% inclusiv 5 1 4 0

Peste 85% şi până la 100% inclusiv 6 0 4 0

Filiale sub 500 de membri

Până la 65% inclusiv

3 1 1 1

Peste 65% şi până la 100% 4 0 2 0

100% 4 0 2 0

La filialele care au sub 100 de membri, Consiliul filialei este

format din 3 membri titulari, dintre care 2 experţi contabili, şi 2 mem-

bri supleanţi, unul expert contabil şi celălalt contabil autorizat.

54. Funcţiile membrilor Consiliului filialei nu sunt remune

rate; sunt acoperite însă cheltuielile de deplasare şi de reprezentare.

De asemenea, membrii Consiliului filialei pot primi indemnizaţii

în limitele şi în condiţiile aprobate de Conferinţa naţională.

55. Membrii titulari şi supleanţi ai Consiliului filialei sunt

aleşi prin vot secret pentru o perioadă de 4 ani. Pentru asigurarea

continuităţii activităţii mandatele a jumătate din numărul membrilor

aleşi încetează după 2 ani.

271

Page 268: Doctrina Si Deontologie

56. Locurile vacante în Consiliul filialei provin, de regulă, din încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani de activitate în cadrul Consiliului; mandatul membrilor care au fost sancţionaţi disciplinar încetează.

Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după o perioadă cel puţin egală cu cea a mandatului îndeplinit.

57. Modul de declarare a candidaturilor, de desfăşurare a votării şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în Anexa nr. l la prezentul regulament.

58. Consiliul filialei este convocat de preşedintele său ori de câte ori este nevoie şi cel puţin o dată pe trimestru.

Convocarea, la cererea majorităţii membrilor săi, este obli-gatorie, data şi ordinea de zi comunicându-se cu 10 zile înainte.

59. Consiliul filialei nu poate delibera decât asupra proble melor ce sunt în competenţa sa şi care sunt înscrise pe ordinea de zi, cu excepţia celor care, datorită urgenţei lor, sunt supuse în şe dinţă de către preşedinte; dezbaterile sunt conduse potrivit condi ţiilor prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

60. Cvorumul necesar pentru organizarea unei reuniuni a Consiliului este de două treimi din numărul membrilor titulari.

Hotărârile Consiliului filialei sunt valabile dacă întrunesc un număr de voturi mai mare de jumătate din numărul membrilor săi. Dacă această majoritate nu a fost asigurată, se va organiza o şedinţă la care majoritatea voturilor celor prezenţi va fi suficientă dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor Con-siliului. La egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

61. Preşedinţii Consiliilor filialelor se reunesc la intervale de timp regulate, sub preşedinţia preşedintelui Consiliului Superior, în vederea realizării unei informări reciproce şi armonizării pozi ţiilor lor adoptate la nivelul filialelor, în domeniul competenţelor descentralizate.

62. Deliberările Consiliului filialei au caracter strict secret; hotărârile însă sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul filialei Corpului.

272

Page 269: Doctrina Si Deontologie

63. Consiliul filialei are următoarele atribuţii: a) supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert

contabil şi de contabil autorizat în raza de activitate a filialei;

b) asigură apărarea intereselor filialei şi administrarea bunu rilor acesteia;

c) asigură prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor de ordin profesional;

d) hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Cor pului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia, potrivit precizărilor Consiliului Superior;

e) sesizează Consiliul Superior cu propuneri şi sugestii pri vind exercitarea profesiilor de expert contabil şi de con tabil autorizat;

f) sesizează Comisia de Disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului;

g) efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă considerate utile intere selor profesiei, conform hotărârii Consiliului Superior;

h) pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile pre-văzute de prezentul regulament, precum şi încetarea pro-vizorie a calităţii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;

i) analizează şi adoptă proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul Superior;

j) urmăreşte realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferinţa naţională, precum şi execuţia bu-getului de venituri şi cheltuieli al filialei, luând sau pro-punând măsurile corespunzătoare în sarcina Biroului Permanent sau a directorului executiv al filialei;

k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile şi deciziile organelor de condu-cere ale Corpului.

273

Page 270: Doctrina Si Deontologie

64. Biroul Permanent al Consiliului filialei este compus din 2-4 membri: un preşedinte şi 1-3 vicepreşedinţi; când sunt mai mulţi vicepreşedinţi, unul dintre aceştia este ales din cadrul conta bililor autorizaţi.

Preşedintele Consiliului filialei este şi preşedintele Biroului Permanent.

Preşedinţii şi vicepreşedinţii filialelor nu pot fi în acelaşi timp preşedinte sau vicepreşedinţi ai Consiliului Superior.

65. Vicepreşedinţii Biroului Permanent sunt aleşi prin vot secret dintre membrii Consiliului. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a două treimi din numărul celor prezenţi, care trebuie să reprezinte cel puţin trei pătrimi din numărul mem brilor Consiliului filialei. Dacă un al doilea tur este necesar, votul majorităţii simple este suficient dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor Consiliului. La egalitate de voturi este ales cel mai în vârstă.

Biroul Permanent se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor săi.

66. Biroul Permanent urmăreşte întocmirea proiectului bu getului filialei potrivit normelor emise de Corp şi înaintarea acestuia în termen la Consiliul Superior.

67. Preşedintele Consiliului filialei este ales de Adunarea generală dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată.

Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţă-mântul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.

68. Preşedintele Biroului Permanent al filialei asigură execu tarea hotărârilor Consiliului Superior şi ale Consiliului filialei,

274

Page 271: Doctrina Si Deontologie

precum şi buna desfăşurare a activităţii membrilor filialei, având următoarele atribuţii principale:

a) convoacă Consiliul filialei şi conduce dezbaterile aces tuia, potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la prezentul re gulament;

b) reprezintă Consiliul filialei pe lângă Consiliul Superior şi pe lângă membrii Corpului;

c) reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai colectivităţilor diverse din cuprinsul terito riului filialei sale, pe baza împuternicirilor stabilite de Consiliul Superior;

d) asigură urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat;

e) asigură organizarea alegerilor, potrivit prevederilor Anexei nr. l la prezentul regulament;

f) supune spre aprobare Adunării generale execuţia bu getului de venituri si cheltuieli pe anul expirat;

g) arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei şi clienţii acestora, în cazul când aceştia din urmă acceptă acest arbitraj;

h) supune Adunării generale anuale propunerile pentru acor-darea de distincţii onorifice, conform procedurii prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul regulament;

i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile şi de deciziile organelor de con-ducere ale filialei şi ale Corpului.

69. în cazul în care un membru al Corpului este confruntat cu o dificultate particulară, îndeosebi pe plan etic, acesta poate cere sprijinul colegial al preşedintelui Consiliului filialei; intervenţia preşedintelui este numai de natură să aplaneze aceste dificultăţi.

70. în caz de deces al unui membru al Corpului, preşedintele poate, la cererea celor îndreptăţiţi, să desemneze un coleg care să asigure administrarea profesională provizorie a lucrărilor acestuia.

275

Page 272: Doctrina Si Deontologie

O asemenea măsură poate fi luată, la cerere, şi în cazul incapacităţii temporare.

71. în cazul când Comisia Superioară de Disciplină sau Comi sia de Disciplină a filialei sancţionează un membru al Corpului cu suspendarea dreptului de a exercita profesia, preşedintele consi liului filialei desemnează pe unul sau pe mai mulţi dintre membrii filialei Corpului, sub rezerva acceptării clientului interesat, să execute misiunile încredinţate celui suspendat, oricare ar fi durata suspendării.

72. Preşedintele desemnează pe unul dintre vicepreşedinţi ca înlocuitor de drept pe perioada cât el absentează sau în caz de demisie. Vicepreşedintele desemnat ca înlocuitor de drept poate fi, la rândul său, înlocuit cu un alt vicepreşedinte desemnat în acest sens sau, în cazul în care şi acesta este nevoit să lipsească, de cel mai în vârstă membru al Consiliului filialei.

73. Conducerea executivă a filialei se realizează de directorul executiv al filialei, salariat angajat prin concurs, responsabil cu buna funcţionare a compartimentelor operative şi administrative.

74. Directorul executiv al filialei are următoarele atribuţii:

a) execută hotărârile Consiliului filialei şi măsurile stabilite de organele de conducere ale Corpului;

b) elaborează proiectul bugetului filialei conform normelor emise de Consiliul Superior;

c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi angajează cheltuieli în limita bugetului aprobat;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat ale filialei;

e) organizează şi asigură evidenţa experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi în cadrul Tabloului Corpului exis tent la filiale;

f) asigură elaborarea documentelor primare şi a situaţiilor necesare în vederea ţinerii contabilităţii, conform regle mentărilor legale şi normelor emise de Consiliul Superior;

276

Page 273: Doctrina Si Deontologie

g) propune anual Consiliului filialei schema de funcţiuni şi de salarizare a personalului necesar, care urmează să fie

supusă aprobării Consiliului Superior; h) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului Permanent

si ale Consiliului filialei, luând cunoştinţă de deciziile

adoptate; i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în actele normative,

precum si în hotărârile şi deciziile organelor de conducere

ale filialei şi ale Corpului. 75. Secţiunea experţilor contabili este condusă de un vice

preşedinte expert contabil, iar Secţiunea contabililor autorizaţi este condusă de vicepreşedintele contabil autorizat.

B. Organizarea activităţii filialelor

76. Activităţile desfăşurate de filială se organizează pe urmă toarele verigi:

- Secţiunea experţi contabili şi Secţiunea contabililor auto rizaţi, organe alese;

- sectoare, birouri şi compartimente, potrivit organigramei şi statelor de funcţii aprobate de Consiliul Superior, re prezentând structurile executive ale filialei.

77. Conducerea secţiunilor este asigurată de 3 membri de semnaţi din cadrul Consiliului filialei, dintre care: un preşedinte desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului Permanent şi 2 membri.

78. în funcţie de necesităţile secţiunilor, Biroul Permanent al Consiliului filialei, prin decizia sa, poate completa secţiunile cu specialişti apreciaţi pentru competenţa şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor drept de vot consultativ.

79. Şedinţele secţiunilor se ţin cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la prezentul regulament.

80. Desemnarea membrilor Secţiunii experţilor contabili se face din categoria experţilor contabili, membri ai Consiliului filialei, iar a membrilor Secţiunii contabililor autorizaţi, pe cât posibil, din categoria contabililor autorizaţi, membri ai Consiliului filialei.

277

Page 274: Doctrina Si Deontologie

81. Secţiunile îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe

aprobate de Consiliul filialei.

Pentru asigurarea condiţiilor necesare realizării atribuţiilor

organelor alese ale filialei, preşedintele împreună cu directorul

executiv desemnează o persoană din cadrul structurilor executive

ale filialei.

C. înscrierea în Tabloul Corpului

82. Activităţile prevăzute la art. 6, 7 şi 10 din Ordonanţa

Guvernului nr. 65/1994, republicată, pot fi desfăşurate numai de

persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv contabil

autorizat, înscrise în Tabloul Corpului, dovedită cu legitimaţia de

membru, vizată anual.

83. înscrierea în Tabloul Corpului se face la cererea experţilor

contabili şi a contabililor autorizaţi cu domiciliul sau sediul social

în raza teritorială a filialei respective.

84. Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprin

zând cererea sa şi documentele justificative din care să rezulte

îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei

şi pentru înscrierea în Tabloul Corpului.

85. Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru

exercitarea profesiei, precum şi în ceea ce priveşte îndeplinirea

condiţiilor prevăzute de Codul etic naţional al profesioniştilor con

tabili. Acesta întocmeşte un raport cu constatările sale care este

supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii

de înscriere în Tabloul Corpului.

86. Decizia luată în legătură cu înscrierea în Tabloul Corpului se trimite compartimentului de specialitate însărcinat cu aceasta.

87. în vederea garantării drepturilor de apărare, înaintea

deciziei de respingere a cererii, cel interesat are acces la dosar,

inclusiv la raportul de verificare, şi este convocat, dacă este cazul,

278

Page 275: Doctrina Si Deontologie

însoţit de un avocat sau un coleg, pentru a fi audiat în şedinţa Consi-liului filialei respective.

88. Decizia privind refuzul de înscriere în Tabloul Corpului trebuie să fie temeinic motivată; cel interesat o poate contesta la secţiunea respectivă din cadrul Consiliului filialei, în termen de 15 zile de la comunicare. Dacă este nemulţumit de decizia Consiliu lui filialei, cel interesat poate contesta la Consiliul Superior în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

89. Procedura de înscriere a societăţilor comerciale de ex pertiză contabilă, precum şi a birourilor secundare ale acestora sau a cabinetului expertului contabil sau contabilului autorizat este cea prevăzută la pct. 83-88.

90. Procedura de înscriere a persoanelor fizice străine şi a persoanelor juridice cu capital străin sau mixt se face cu respectarea procedurii stabilite de Consiliul Superior.

91. Tabloul Corpului este împărţit în 8 secţiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, şi anume:

Secţiunea întâi - experţi contabili - liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

Secţiunea a doua - experţi contabili care au statut de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie şi cerce-tare şi instituţii centrale sau locale.

Secţiunea a treia - persoane fizice străine care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

Secţiunea a patra - experţi contabili care îşi desfăşoară acti-vitatea în cadrul unor societăţi, companii sau cabinete, membre ale Corpului:

A. cu capital străin sau mixt; B. cu capital autohton. Secţiunea a cincea - contabili autorizaţi liber-profesionişti

care îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

279

Page 276: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea a şasea - contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare si de asigurări, educaţie si cercetare şi instituţii centrale şi locale.

Secţiunea a şaptea - contabili autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor comerciale de contabilitate, mem-bre ale Corpului:

A. cu capital străin sau mixt; B. cu capital autohton. Secţiunea a opta - Titluri onorifice: A. preşedinţi de onoare; B. experţi contabili de onoare; C. contabili autorizaţi de onoare. Structura pe secţiuni a Tabloului se aprobă prin hotărâre a

Consiliului Superior şi se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

92. Evidenţa persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, inactive, se ţine în cadrul secţiunilor Experţi contabili şi Contabili autorizaţi, pe întreaga perioadă de inactivitate.

Procedura de reactivare a membrilor inactivi se stabileşte de Consiliul Superior.

D. Drepturi şi obligaţii ce decurg din înscrierea în

Tabloul Corpului

93. înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exerci tarea profesiunii pe întreg teritoriul ţării.

Atunci când un membru al Corpului transferă activitatea sa într-o altă filială, el trebuie să ceară transferarea dosarului său şi înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat; la fel se va proceda şi în cazul societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi societăţilor comerciale de contabilitate.

94. Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului, au obligaţia să

280

Page 277: Doctrina Si Deontologie

comunice filialelor de care aparţin toate modificările intervenite în forma de organizare, locurile de desfăşurare a activităţii, com-ponenţa asociaţilor sau acţionarilor lor si/sau în obiectul de activi-

tate al acestora, în termen de 30 de zile de la producerea acestora. 95. După înscrierea în Tabloul Corpului experţii contabili şi

contabilii autorizaţi depun, în formă scrisă, jurământul prevăzut la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată.

96. în exercitarea profesiei, experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii şi prezentului regulament.

Membrii Corpului pot prevedea prin contractele încheiate în condiţiile legii cu clienţii limitarea răspunderii civile a acestora.

Este interzisă efectuarea de către experţii contabili si conta-bilii autorizaţi de lucrări specifice profesiei pentru operatorii eco-

nomici sau pentru instituţiile unde sunt salariaţi sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă.

De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru ope-ratorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor.

Situaţiile de incompatibilităţi şi conflicte de interese pot fi de-taliate de Consiliul Superior şi Conferinţa naţională, în conformitate cu legislaţia europeană şi cu standardele internaţionale ale profesiei.

97. Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Ta bloul Corpului în următoarele situaţii:

a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care, potrivit legislaţiei în vi goare, interzice dreptul de administrare şi gestiune a so cietăţilor comerciale;

b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra ono rariilor încasate de la persoanele fizice;

c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;

d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese;

281

Page 278: Doctrina Si Deontologie

e) membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea drep

tului de exercitare a profesiei;

f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de ve

dere medical pentru exercitarea profesiei.

98. Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei,

prin scrisoare recomandată ori prin depunere la secţiunea de resort

cu semnătură de primire, se arată motivele şi data de la care doreşte

să înceteze a mai fi membru al Corpului.

99. întreruperea provizorie a activităţii se pronunţă în mod obligatoriu în cazul în care Consiliul filialei estimează că noua

activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de mem

bru al Corpului.

100. Faptul că cel interesat a cerut încetarea provizorie de a

mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară

pentru abaterile comise anterior cererii sale.

101. începând cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului şi nu

mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei

Corpului şi nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita

profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.

102. Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu

de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină

reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute

pentru înscriere.

în cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat

ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou

examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil

şi contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii

prevăzute de regulament sunt îndeplinite.

282

Page 279: Doctrina Si Deontologie

103. Orice membru al Consiliului filialei care, fără motive temeinice, refuză sau se abţine de la îndeplinirea obligaţiilor per sonale sau de la efectuarea lucrărilor care îi sunt impuse de

funcţionarea normală a Consiliului poate fi revocat din funcţie, fără ca aceasta să împiedice acţiunea disciplinară al cărei subiect ar putea fi.

Revocarea se dispune de către Consiliul Superior prin hotă-râre.

104. Dacă, drept urmare a demisiei, a refuzului de a participa la deliberări, a întreprinderii de acţiuni repetate prin care se încalcă Regulamentul şi normele Corpului, membrii Consiliului filialei provoacă prin aceasta imposibilitatea funcţionării corespunzătoare a structurilor organizatorice ale filialei, precum şi în situaţia în care, cu ocazia alegerilor generale sau parţiale, nu se prezintă nicio

candidatură, Consiliul filialei se suspendă, iar atribuţiile acestuia vor fi exercitate de un administrator provizoriu desemnat de Consi liul Superior din rândul membrilor filialei respective, până la or ganizarea de noi alegeri generale sau parţiale. Pe întreaga durată a îndeplinirii mandatului de administrator, activitatea acestuia este desfăşurată sub stricta îndrumare, coordonare şi supervizare a Biroului Permanent al Consiliului Superior şi a preşedintelui Corpului.

Exercitarea atribuţiilor provizorii menţionate nu implică acte care să angajeze finanţele filialei şi nici luarea de decizii definitive privind personalul.

105. Cheltuielile de funcţionare a Consiliului filialei sunt asigurate prin bugetul anual al Corpului. Acest buget este alimentat din surse legal prevăzute, conform normelor aprobate de Conferinţa naţională.

106. In cazul în care bugetul filialei nu a fost votat în timp util sau în cazul în care bugetul nu a fost încă aprobat, prevederile

ultimului buget aprobat sunt luate în considerare, până la aprobarea noului buget.

283

Page 280: Doctrina Si Deontologie

107. Organigrama structurii administrative a filialei este pre zentată spre aprobare Adunării generale ordinare a filialei de către preşedintele Biroului Permanent al Consiliului filialei, pe baza re

comandărilor făcute de Consiliul Superior.

CAPITOLUL VI Adunarea

generală a filialei

108. Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei si este compusă din toţi membrii activi ai acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesio nale. Un membru al Corpului nu poate participa decât la Adunarea generală a filialei de care aparţine.

109. Adunarea generală ordinară se convoacă anual, în pri mele două luni ale anului sau la datele stabilite de Consiliul Supe rior, iar în cazuri excepţionale se convoacă Adunarea generală extraordinară. Convocarea Adunării generale se publică într-un ziar local de mare tiraj, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea Adunării.

110. Adunarea generală este legal constituită dacă sunt pre zenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor prevăzuţi la pct. 108.

Nu este admisă participarea prin delegare a membrilor. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar,

se convoacă din nou Adunarea generală, prin aceleaşi mijloace, şi se consideră legal constituită prin participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor prevăzuţi la pct. 108.

111. Hotărârile Adunării generale sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

112. Adunarea generală are următoarele atribuţii: a) ia cunoştinţă, dezbate şi aprobă prin vot deschis raportul

de activitate prezentat de Consiliul filialei pentru perioada expirată;

284

Page 281: Doctrina Si Deontologie

b) aprobă prin vot deschis bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia bu getului pentru exerciţiul financiar expirat însoţit de ra portul cenzorilor asupra gestiunii filialei;

c) ia cunoştinţă de raportul Consiliului filialei privind rezul tatul analizei activităţii profesionale a experţilor indivi duali şi a societăţilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea ge nerală aprobă lista experţilor individuali şi a societăţilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor;

d) alege şi revocă preşedintele şi 4 membri ai Comisiei de Disciplină a filialei;

e) alege şi revocă preşedintele si membrii Consiliului filialei, precum si cenzorii;

f) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru funcţia de preşedinte si de membru al Consiliului Superior;

g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regu-

lament, de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili sau hotărâte de Consiliul Superior.

113. în cazuri excepţionale sau atunci când trebuie luate hotă râri urgente care depăşesc competenţa Consiliului filialei, prin grija preşedintelui acestuia se convoacă Adunarea generală extraordi nară, folosindu-se procedura de convocare pentru Adunarea gene rală anuală.

114. Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani de către Adunarea generală, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul filialei. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

115. Cenzorii au misiunea de a verifica şi de a raporta Adu nării generale cu privire la gestiunea financiară a Consiliului filialei pentru fiecare exerciţiu financiar din perioada pentru care au fost

285

Page 282: Doctrina Si Deontologie

aleşi, cu privire la concordanţa dintre operaţiile înregistrate în con-tabilitate şi documentele aprobate prin bugetul de venituri şi chel-tuieli, atestând regularitatea şi sinceritatea informaţiilor financiare

si a execuţiei bugetare. Cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convo-

carea Adunărilor generale ale filialei.

CAPITOLUL VII Organele care

activează pe lângă Consiliul filialei

A. Comisia de Disciplină a filialei

116. Comisia de Disciplină a filialei este formată dintr-un preşedinte, 4 membri titulari şi 5 membri supleanţi, aleşi de Adu narea generală dintre membrii filialei, experţi contabili, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

Membrii supleanţi sunt desemnaţi în aceleaşi condiţii, odată cu titularii. Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.

117. Comisia de Disciplină de pe lângă Consiliul filialei este competentă să sancţioneze abaterile disciplinare săvârşite de ex perţii contabili şi contabilii autorizaţi, membri ai filialei, cu domi ciliul în raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvâr şite în raza teritorială a altei filiale.

Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de mem-brii Consiliului Superior şi ai Consiliilor filialelor, de membrii şi preşedinţii Comisiilor de Disciplină ale filialelor, de preşedinţii Consiliului Superior şi ai Consiliilor filialelor, precum şi de per-soanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exer-cita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România, care se depun la Comisia Superioară de Disciplină. Plângerile pri-vitoare la fapte săvârşite de membrii şi preşedintele Comisiei Supe-rioare de Disciplină se depun la Consiliul Superior, care le anali-zează şi le prezintă Conferinţei naţionale.

286

Page 283: Doctrina Si Deontologie

B. Procedura de judecată disciplinară

118. Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societăţi recunoscute de Corp se adresează Comisiei de Disciplină a filialei de care aparţine cel reclamat. Aceasta înştiinţea ză preşedintele Consiliului filialei şi reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor cu privire la reclamaţiile primite.

Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor Consiliului Superior, membrilor Consiliilor filialelor, membrilor si preşedinţilor Comisiilor de Disciplină ale filialelor sau profesio-niştilor şi ai societăţilor străine care se adresează Comisiei Supe-rioare de Disciplină.

119. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta, cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei Superioare de Disciplină, pentru care plângerile se depun la Consiliul Superior.

Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore preşedintelui Comisiei de Disciplină, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai Comisiei.

120. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul Comisiilor de Disciplină, aprobat de Consiliul Superior al Corpului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

121. Fapta săvârşită de un membru al Corpului, indiferent de funcţia deţinută în structurile alese si funcţionale, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi func ţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, hotărârile organelor de conducere ale Corpului constituie abatere disciplinară.

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului, reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau

287

Page 284: Doctrina Si Deontologie

288

faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului;

b) absenţa nemotivată de la întrunirea Adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională;

c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profe sioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate;

d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvol tare profesională reglementate prin normele emise de Corp;

e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exer citare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat;

f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profe sional;

g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în sco pul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite, la filiala de care aparţine, declaraţiile anuale; pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedin-telui Consiliului de administraţie sau administratorului unic, după caz;

i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese;

j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control si auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională;

k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţii neconforme cu realitatea, în relaţiile cu Corpul sau cu terţii;

1) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor

Page 285: Doctrina Si Deontologie

membri ai Corpului, fără consimţământul acestora sau

fără să fi fost consultaţi; m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise

de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi; n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul

privind auditul calităţii serviciilor profesionale; o) orice alte încălcări ale normelor si hotărârilor luate de

organele de conducere ale Corpului. La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia.

122. Următoarele abateri disciplinare se sancţionează astfel:

289

Abaterea Sancţiunea

a) Neplata cotizaţiei profesionale

sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti,

la termenele stabilite, în cursul unui

an calendaristic

Suspendarea dreptului de exercitare

a profesiei până la plata efectivă,

dar nu mai puţin de 3 luni şi nici

mai mult de un an

b) Condamnarea definitivă pentru

săvârşirea unei infracţiuni care,

potrivit legii, interzice dreptul de

gestiune şi de administrare a

societăţilor comerciale

Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei

c) încălcarea cu intenţie, prin acţiune

sau omisiune, a normelor de lucru

elaborate de Corp privind

exercitarea profesiei, dacă fapta a

avut ca urmare producerea unui

prejudiciu moral sau material

Interdicţia dreptului de exercitare a

profesiei

d) Practicarea profesiei de expert

contabil sau de contabil autorizat

fără viza anuală pentru exercitarea

profesiei, legal acordată

Interdicţia dreptului de exercitare a

profesiei

e) Nerespectarea standardelor

profesionale şi a normelor emise de

Corp cu privire la efectuarea

expertizelor contabile

Suspendarea dreptului de a mai

efectua expertize contabile pe 6-12

luni

Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei, în caz de repetare

Page 286: Doctrina Si Deontologie

123. Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de

cel mult un an de la data săvârşirii faptei.

124. Membrii Corpului suspendaţi sau radiaţi din Tabloul

Corpului vor fi înlocuiţi, cu acceptul beneficiarilor, în lucrările în

curs de executare, din oficiu sau la cererea părţii interesate. Benefi

ciarii au dreptul să retragă membrilor Corpului care au fost sus

pendaţi sau radiaţi din Tabloul Corpului lucrările ce le-au fost încre

dinţate, fără despăgubiri de vreo parte, dar cu obligaţia, pentru

membrii Corpului, de a restitui toate documentele, precum şi sumele

primite, care nu reprezintă rambursarea unor cheltuieli deja efec

tuate.

125. Membrii Corpului radiaţi din Tabloul Corpului trebuie să plătească salariaţilor lor care îşi încetează activitatea o indemni

zaţie de concediere în condiţiile prevăzute de lege.

Membrul Corpului care a fost suspendat trebuie să plătească salariaţilor săi, pe durata suspendării sale, salariile şi indemnizaţiile

de orice natură prevăzute de contractele individuale sau colective

de muncă şi de dispoziţiile legale în vigoare.

în cazul suspendării, preşedintele Consiliului filialei desem-nează imediat pe membrul sau pe membrii Corpului însărcinaţi să

continue executarea lucrărilor încredinţate profesioniştilor care fac

obiectul acestei măsuri, sub rezerva acceptării lor de către clienţi.

126. Sunt nule toate actele, contractele şi convenţiile care încearcă să permită, direct sau indirect, exercitarea profesiei de

expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele care

nu au exerciţiul dreptului de a practica profesia de expert contabil

sau de contabil autorizat, conform legii şi prezentului regulament.

Membrul Corpului supus de către Comisia de Disciplină a

filialei la o sancţiune disciplinară este obligat la plata cheltuielilor

care rezultă din acţiunea angajată împotriva lui, cu excepţia cazului

în care Comisia Superioară de Disciplină decide că nu trebuie

aplicată nicio sancţiune celui în cauză.

290

Page 287: Doctrina Si Deontologie

127. Aplicarea unei sancţiuni disciplinare definitive trebuie să fie adusă la cunoştinţa publicului prin:

a) afişarea unui extras al hotărârii de sancţionare la sediul

filialei Corpului, însoţită de publicarea acestuia în revista Corpului;

b) comunicarea măsurii, în scris, direcţiei generale a finan ţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi tribunalului, în cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată.

în cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotărâre definitivă, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de semnătură, la filiala de care aparţine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat şi parafa; aces-

tea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare. Aceeaşi obligaţie există şi în cazul aplicării măsurii de inter-

zicere a dreptului de exercitare a profesiei. Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul

Corpului, efectuându-se publicitatea corespunzătoare. 128. Membrii Comisiilor de Disciplină sunt obligaţi să păs

treze secretul profesional în exercitarea funcţiilor lor.

C. Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor

129. Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor

pe lângă Consiliul filialei are următoarele atribuţii:

- participă, fără drept de vot, la lucrările Adunării generale

şi ale Consiliului filialei; materialele care se dezbat se

vor transmite cu 7 zile înainte de data întrunirii;

- sesizează pe reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor de pe lângă Consiliul Superior asupra hotărâ

rilor si măsurilor Consiliului filialei care contravin regle

mentărilor legale.

291

Page 288: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL VIII

Exercitarea profesiei de expert contabil

şi de contabil autorizat

130. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie

si să se manifeste liber faţă de orice interes care este incompatibil

cu integritatea, obiectivitatea şi, în general, cu independenţa profe

sională.

Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autori-

zat se face cu respectarea principiului independenţei profesiei; ex-

pertul contabil şi contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se

găsească în situaţia de conflict de interese şi în nicio altă situaţie

care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivitătii sale.

131. Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi

societăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract

scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.

132. Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitată individual, prin cabinete, sau printr-o societate

comercială de profil înfiinţată potrivit legii.

133. în exercitarea profesiei, experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după

caz, potrivit legii.

134. Pentru onorariile stabilite prin contract încheiat cu ope ratorii economici se emit de către societăţile comerciale, la termi

narea lucrărilor, facturi sau chitanţe, potrivit legii.

135. Potrivit legii, obligaţia calculării si vărsării impozitului aferent sumelor plătite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

individuali drept onorarii de către societăţi comerciale revine

acestora.

136. încasarea onorariului se va face de executantul lucrării

direct de la beneficiar, în cazul în care acesta este persoană juridică,

după ce s-a reţinut impozitul pe venit spre a se vărsa la buget.

292

Page 289: Doctrina Si Deontologie

în cazul în care onorariul se încasează de la o persoană fizică,

expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea

impozitului datorat pentru onorariul încasat şi la depunerea acestuia

la organismul autorizat să îl încaseze.

137. Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi socie tăţile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau

mai mulţi asociaţi ori acţionari. Acestea execută întreaga gamă de

lucrări prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor legale.

în cazul în care experţii, membri sau colaboratori ai unei societăţi comerciale de expertiză, sunt solicitaţi si numiţi să efec-

tueze expertize judiciare, operaţiuni de audit sau mandatul de cen-

zor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor vira costul acestor

lucrări, inclusiv TVA, în contul acestei societăţi. Aceasta este răs-

punzătoare, alături de membrul sau colaboratorul său, de calitatea

lucrării pe care o vizează.

în acelaşi timp, este obligată să reţină si să vireze impozitul legal datorat bugetului.

138. Contractele de muncă se încheie în formă scrisă, între titularul cabinetului individual, respectiv administratorul societăţii

comerciale de expertiză, si fiecare expert contabil sau contabil auto

rizat.

139. în aplicarea art. 2 alin. (1), art. 6 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa,

fără a fi limitative, de către experţii contabili în cadrul contractelor

de prestări de servicii sunt:

a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare:

- acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

- elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee conta

bile, planul de conturi adaptat unităţii, contabilitatea

de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune şi

293

Page 290: Doctrina Si Deontologie

294

control prin buget, în baza şi cu respectarea normelor

generale;

b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:

- analiza structurilor financiare;

- analiza gestiunii financiare si a rentabilităţii capitalului investit;

- tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment;

- sistem de credit - leasing, factorîng etc.;

- elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezo rerie;

- elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse;

- asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor uni tăţii;

c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:

- diagnostic financiar - creşterea, rentabilitatea, echili brul şi riscurile financiare;

- audit intern - organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului;

- studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii finan

ciare;

- audit statutar si certificarea bilanţului contabil, cu res pectarea reglementărilor specifice;

d) efectuarea de evaluări potrivit Standardelor Internaţionale de Evaluare, ca:

- evaluări de bunuri şi active patrimoniale;

- evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cererea celor

interesaţi;

- evaluări de elemente intangibile;

e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele ju

diciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în

condiţiile prevăzute de lege, ca:

Page 291: Doctrina Si Deontologie

- expertize amiabile (la cerere);

- expertize contabil-judiciare;

- arbitraje în cauze civile;

- expertize de gestiune; f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:

- întocmirea de situaţii periodice; - consolidarea conturilor şi bilanţului;

- întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;

g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:

- studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;

- participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;

- asistenţă în probleme de TVA şi impozite;

- fiscalitate imobiliară;

- asistenţă în aplicarea tarifului vamal; - asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;

- vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale operatorilor

economici;

h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi infor-

matică, cum ar fi:

- organigrame, structuri, definiri de funcţii;

- legături între servicii, circulaţia documentelor şi infor maţiilor;

- mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor,

alegerea echipamentelor;

- analiza şi organizarea fluxului informaţional;

- alegerea soft-urilor necesare;

- formarea profesională continuă;

- contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;

i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale, conform prevederilor legale;

295

Page 292: Doctrina Si Deontologie

j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, cum ar fi: - efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabi

litate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale;

k) acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru în-fiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale, cum ar fi: - activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei

publice; - studii de fezabilitate la înfiinţarea întreprinderilor; - activităţi ale holdingurilor;

1) efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de conta-bilitate;

m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum si altele stabilite de Biroul Permanent al Consiliului Superior. 140. în aplicarea art. 2 alin. (3) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizaţi în cadrul contractelor de prestări de servicii, individual sau prin societăţi comerciale de contabilitate, sunt:

- ţinerea contabilităţii financiare si de gestiune; - pregătirea lucrărilor pentru întocmirea situaţiilor finan

ciare; - lucrări, declaraţii şi operaţiuni fiscale lunare şi trimestriale

(altele decât situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale), lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente şi asociaţii familiale etc.;

296

Page 293: Doctrina Si Deontologie

- atribuţii de cenzor la asociaţii de proprietari/locatari, CAR-uri şi diferite asociaţii, fundaţii etc. fără scop patri-monial.

CAPITOLUL IX

Veniturile şi cheltuielile Corpului

141. Corpul, având statut de persoană juridică de utilitate publică autonomă, îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.

Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Corp se organizează şi se conduce potrivit legii.

înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza docu-mentelor legale care vor atesta crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.

142. Contabilitatea sintetică şi analitică a cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului aprobat.

înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor jus-tificative vizate pentru controlul financiar preventiv şi aprobate de directorul general executiv sau de directorii executivi ai filialelor.

143. Veniturile Corpului se formează din: a) taxe de înscriere la examenul de expert contabil şi, res-

"pectiv, de contabil autorizat; b) taxa de înscriere în Tabloul Corpului;

c) cotizaţii anuale aSupra veniturilor realizate de către mem brii Corpului care îşi exercită profesia individual sau de către societăţi comerciale recunoscute de Corp;

d) donaţii, încasări din vânzarea publicaţiilor proprii şi alte venituri.

144. Taxa de înscriere în evidenţa Corpului este datorată si se achită odată cu admiterea cererii de înscriere. Sunt exoneraţi de plata taxei de înscriere membrii onorifici ai Corpului.

297

Page 294: Doctrina Si Deontologie

Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat

din Tabloul Corpului şi solicită reînscrierea este obligat să plătească

taxa de înscriere cuvenită.

Taxa de înscriere în Tabloul Corpului se stabileşte în valori

absolute, anual, de către Conferinţa naţională ordinară.

145. Cotizaţiile profesionale anuale, datorate de membrii Cor pului, persoane fizice si juridice, sunt fixe şi variabile, pe transe

de venit, fiind stabilite anual de Conferinţa naţională, pe baza meto

dologiei aprobate de Consiliul Superior.

Condiţiile si termenele de achitare a cotizaţiilor se stabilesc

prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei,

aprobate de Consiliul Superior.

146. Cheltuielile Corpului se pot efectua numai pe bază de documente justificative, legal întocmite, în limita bugetelor de ve

nituri şi cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale si a normelor privind disciplina financiară în cadrul Corpului, aprobate de Con siliul Superior.

CAPITOLUL X Dispoziţii

finale şi tranzitorii

147. în exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentul re gulament, Conferinţa naţională, Adunarea generală a filialei, Consi liul Superior si Consiliul filialei emit hotărâri, Biroul Permanent al Consiliului Superior sau al Consiliului filialei, precum şi pre şedinţii de filiale emit decizii, iar preşedintele Consiliului Superior emite ordine.

Potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, repu-blicată, hotărârile şi deciziile de interes general, adoptate de Con-ferinţa naţională, Consiliul Superior şi Biroul Permanent al Consi-

liului Superior se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

298

Page 295: Doctrina Si Deontologie

Sunt hotărâri şi decizii de interes general cele care se referă la: - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi toate modificările şi completările la acesta;

- Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din Româ nia şi toate modificările si completările la acesta;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Disciplină de pe lângă Consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului şi toate modificările şi completările la acesta;

- Tabloul Corpului şi modificările la acesta; - accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efec

tuarea stagiului şi organizarea examenului de aptitudini; - auditul calităţii serviciilor profesionale executate de mem

brii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autori zaţi din România;

- alte hotărâri şi decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general.

148. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Corpului, care îşi exercită profesia individual sau sunt constituiţi în societăţi comerciale.

149. Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice străine care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în ţările lor şi care au îndeplinit condiţiile de înscriere în Tabloul Corpului şi îşi exercită activitatea în România, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, republicată.

150. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare după aprobarea lui de către Conferinţa naţională a Cor pului.

151. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul re gulament.

299

Page 296: Doctrina Si Deontologie

ANEXA nr. l

la regulament

PROCEDURA ALEGERILOR

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Alegerile pentru Consiliul Superior şi, respectiv, pentru

Consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani,

cu reînnoirea bienală a jumătate din numărul membrilor aleşi.

Preşedintele Consiliului Superior si preşedinţii Consiliilor

filialelor sunt aleşi prin vot secret, pentru 4 ani, de către Conferinţa

naţională, respectiv de Adunarea generală a filialei.

2. Au dreptul de a alege şi de a fi aleşi toţi membrii Corpului,

persoane fizice înscrise în Tablou, cu excepţia celor care:

a) nu sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale;

b) sunt membri de onoare;

c) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut

dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de

contabil autorizat în România;

d) au fost sancţionaţi sau sunt investigaţi pentru abaterile

disciplinare prevăzute în regulament.

3. Votul este secret şi are loc la data fixată de Consiliul supe

rior.

4. Toţi membrii Corpului care au dreptul de a alege şi de a fi

aleşi pot face declaraţii de candidatură, care vor cuprinde, sub sanc

ţiunea neînscrierii în listele cuprinzând candidaţii:

a) numele, prenumele şi adresa candidatului;

b) categoria profesională din care face parte: expert contabil

sau contabil autorizat;

c) modul de exercitare a profesiei;

300

Page 297: Doctrina Si Deontologie

d) funcţiile deţinute anterior în cadrul Corpului şi perioadele

respective; e) funcţia pentru care candidează, şi anume: membru al unui

consiliu al Corpului sau preşedinte al Consiliului Superior ori al Consiliului filialei;

f) obiectivele şi strategia pe care şi le propune candidatul dacă va fi ales;

g) declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte cerinţele de eligibilitate prevăzute în regulament.

Regulile privind conţinutul-cadru şi modul de completare a declaraţiei de candidatură se stabilesc de Consiliul Superior.

CAPITOLUL II Alegerile

pentru Consiliile filialelor

5. Declaraţiile de candidaturi, atât pentru Consiliul Superior, cât şi pentru Consiliile filialelor respective, se trimit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire Consiliului filialei, până la data-limită stabilită de preşedintele Consiliului Superior. Declara ţiile de candidatură pentru Consiliul Superior pot fi trimise şi direct la Consiliul Superior al Corpului.

Declaraţiile de candidaturi primite după data-limită stabilită sunt considerate tardive si deci nu sunt luate în considerare, anexân-du-se însă la procesul-verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.

6. O comisie formată din cenzorul filialei, un membru al Comisiei de Disciplină şi directorul executiv al filialei verifică înde plinirea condiţiilor de eligibilitate a membrilor care au trimis de claraţii de candidaturi.

7. Preşedintele Consiliului filialei trimite preşedintelui Con siliului Superior declaraţiile de candidaturi pentru un loc în Con

siliul Superior, însoţite de o atestare, de către preşedintele fiecărei filiale, că respectivul candidat îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de prezentul regulament.

301

Page 298: Doctrina Si Deontologie

8. Pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, pre şedintele Consiliului filialei întocmeşte lista cuprinzând candidaţii - experţi contabili şi lista cuprinzând candidaţii - contabili auto

rizaţi. Listele sunt întocmite în ordine alfabetică şi cuprind următoa-

rele: a) numele, prenumele şi adresa fiecărui candidat; b) numărul total de locuri pentru care se candidează, separat

pentru titulari şi supleanţi; c) datele calendaristice ale celor două tururi de scrutin; d) semnăturile membrilor comisiei prevăzute la pct. 6. Un exemplar al listelor se transmite Consiliului Superior. 9. Listele cuprinzând candidaţii vor fi afişate la sediul filialei,

cu minimum 15 zile înaintea datei alegerilor, împotriva omisiunilor,

înscrierilor greşite sau oricăror erori se poate face întâmpinare la preşedintele filialei, în termen de 48 de ore de la afişare, care este obligat să o soluţioneze în termen de 48 de ore de la înregistrarea ei. Soluţia dată întâmpinării poate fi atacată la instanţa de judecată competentă, potrivit legii.

10. Este interzis consiliilor în funcţiune şi personalului an gajat al filialei să facă orice fel de propagandă în favoarea unuia sau a mai multor candidaţi ori să se asocieze la propaganda făcută în favoarea candidaturii unor membri ai Corpului.

11. Directorul executiv al filialei întocmeşte listele membrilor Corpului cu drept de vot în cadrul filialei, în ordine alfabetică:

a) lista membrilor experţi contabili; b) lista membrilor contabili autorizaţi. Listele cuprind: numele şi prenumele, numărul matricol, adre-

sa şi două coloane rezervate pentru înscrierea prezenţei la primul tur de scrutin şi, eventual, la al doilea.

Listele se afişează la sediul filialei, la loc vizibil, cu minimum 15 zile înainte de data alegerilor. Prevederile pct. 9 referitoare la întâmpinare se aplică în mod corespunzător.

302

Page 299: Doctrina Si Deontologie

12. Pentru reînnoirea bienală a Consiliilor filialelor numărul

membrilor care vor fi aleşi este determinat în funcţie de efectivul

existent, ţinându-se seama de numărul membrilor înscrişi în Tabloul

Corpului la filiala respectivă.

13. în fiecare listă întocmită pe categorii profesionale, aşa

cum se prevede la pct. 11, vor fi înscrişi numai experţii contabili şi

contabilii autorizaţi din Tabloul Corpului având cotizaţia profesio

nală achitată la zi.

14. La data hotărâtă pentru alegeri, preşedintele Consiliului

filialei, ajutat de membrii Biroului Permanent, deschide Adunarea

generală, constatând dacă este legal constituită, potrivit prezentului

regulament.

în caz afirmativ, fiecare participant va fi legitimat cu carnetul

de membru şi se va verifica înscrierea sa în lista cuprinzând alegă-

torii, după care va primi buletinul de vot.

15. Buletinul de vot va cuprinde toţi candidaţii, în ordine

alfabetică, identificaţi cu: nume, prenume şi calitatea profesională.

Buletinele de vot se imprimă, prin grija Consiliului filialei,

pe hârtie de aceeaşi densitate şi culoare, într-un număr care trebuie

să acopere numărul alegătorilor; forma grafică şi dimensiunile

acestora vor fi unitare. Buletinele de vot distribuite alegătorilor

vor purta ştampila filialei.

16. Votul este secret; în acest scop, se vor asigura de către

preşedintele Consiliului filialei condiţiile necesare votării.

Modul de votare

17. în cazul în care alegătorul nu votează un candidat oare

care, îşi exprimă voinţa prin anularea (bararea cu o linie) poziţiei

respective de pe buletinul de vot, fără să înscrie un alt candidat în

loc. în acelaşi mod va anula toţi candidaţii înscrişi pe buletinul de

vot peste numărul locurilor vacante.

303

Page 300: Doctrina Si Deontologie

18. Numărarea voturilor este asigurată de o comisie formată

din 3-5 persoane alese de Adunarea generală.

19. Când toate buletinele de vot ale alegătorilor au fost intro

duse în urnă, se procedează la deschiderea şi numărarea voturilor.

Buletinele considerate valabile sunt menţionate (bifate) pe lista

candidaţilor.

20. Buletinele albe sau completate neciteţ, cele care cuprind

mai multe nume decât locuri de ocupat, cele care nu cuprind o

desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă ştampila filialei,

cele care conţin un semn de recunoaştere sau o menţiune referitoare

la candidaţi ori la terţi nu sunt luate în seamă la stabilirea rezulta

tului, fiind anexate la procesul-verbal.

21. Comisia de numărare a voturilor întocmeşte imediat un

proces-verbal al operaţiunilor de numărare a voturilor şi de stabilire

a rezultatului votării, care se semnează de toţi membrii săi.

22. Procesul-verbal de numărare a voturilor se întocmeşte în

dublu exemplar de către comisie şi cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;

b) numărul alegătorilor prezenţi la adunare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor obţinute de fiecare candidat în parte;

f) numărul total al buletinelor de vot imprimate;

g) numărul buletinelor rămase nefolosite şi anulate.

Un exemplar al acestuia se transmite preşedintelui Consiliului

Superior.

23. La primul tur de scrutin sunt declaraţi aleşi candidaţii

care au obţinut minimum două treimi din numărul total al voturilor

valabil exprimate. La cel de-al doilea tur de scrutin sunt aleşi can

didaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi.

304

Page 301: Doctrina Si Deontologie

Candidaţii care au obţinut numărul de voturi prevăzut la paragraful l vor ocupa locurile vacante în limita numărului acestora şi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Mai

întâi se vor ocupa locurile de titulari şi apoi cele de supleanţi. 24. Rezultatul votării, după controlarea numărului de voturi

şi alegători, este imediat declarat şi afişat la sediul Consiliului fi lialei.

25. Preşedintele Consiliului filialei unde au avut loc alegerile adresează candidaţilor aleşi, în maximum 4 zile, invitaţia să parti cipe la prima şedinţă a Consiliului după alegeri.

CAPITOLUL III Alegerile pentru

Consiliul Superior al Corpului

26. Alegerea Consiliului Superior are loc în cadrul Confe rinţei naţionale.

27. Pentru declaraţiile de candidaturi primite, preşedintele Consiliului Superior întocmeşte cele două liste de candidaţi, pentru experţi contabili şi, separat, pentru contabili autorizaţi, conform prevederilor pct. 11.

28. Preşedintele Consiliului Superior trimite listele candida ţilor pentru Consiliul Superior preşedinţilor Consiliilor filialelor, care le vor afişa la sediile filialelor respective cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru alegeri.

29. Prevederile pct. 10 se aplică şi membrilor Consiliului Superior, precum şi tuturor structurilor alese şi executive ale aces tuia.

30. Modul de votare este identic cu cel arătat la pct. 16 şi 17. 31. Prevederile pct. 13-15 şi 22 se aplică şi pentru alegerile

Consiliului Superior.

32. Numărarea voturilor pentru alegerea Consiliului Superior se face potrivit procedurii prevăzute de pct. 18-21.

305

Page 302: Doctrina Si Deontologie

CAPITOLUL IV

Alegerea preşedintelui Consiliului Superior şi a

preşedinţilor Consiliilor filialelor

33. Declaraţiile de candidaturi se transmit, prin scrisoare reco

mandată cu confirmare de primire, Consiliului Superior sau Consi

liului filialei, după caz, până la data-limită stabilită de Consiliul

Superior. La nivelul Consiliului Superior şi, respectiv, al Consiliului

filialei, primirea şi verificarea declaraţiilor de candidatură, precum

şi întocmirea listei candidaţilor se fac de către o comisie de primire

si verificare a declaraţiilor, formată din 3-5 membri desemnaţi cu

25 de zile înainte de data scrutinului de Consiliul Superior sau de

Consiliul filialei, după caz; membrii comisiei nu pot fi în acelaşi

timp şi candidaţi în alegeri.

34. Listele cuprinzând candidaţii se întocmesc în ordine alfa betică si vor cuprinde:

a) numele, prenumele şi adresa fiecărui candidat;

b) categoria profesională căreia îi aparţine;

c) datele calendaristice ale celor două tururi de scrutin;

d) semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei de pri mire şi verificare a declaraţiilor.

Listele se afişează la sediile filialelor cu cel puţin 15 zile înaintea datei alegerilor, împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite

sau oricăror erori se poate face întâmpinare, care se depune în

termen de 48 de ore de la afişare, la comisia desemnată potrivit

pct. 33; aceasta o va soluţiona în termen de cel mult 48 de ore de la

înregistrare. Soluţia dată întâmpinării poate fi atacată la instanţa

de judecată competentă, potrivit legii.

35. Pct. 10, 15-22 şi 24 se aplică în mod corespunzător.

36. La primul tur de scrutin sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel puţin două treimi din numărul total al voturilor

306

Page 303: Doctrina Si Deontologie

valabil exprimate; la cel de-al doilea tur de scrutin este suficientă

majoritatea simplă a voturilor.

Aceste dispoziţii sunt valabile atât pentru alegerea pre-

şedintelui Consiliului Superior, cât şi pentru alegerea preşedinţilor

Consiliilor filialelor.

ANEXA nr. 2

la regulament

ŞEDINŢELE ORGANELOR DE CONDUCERE

1. Şedinţele de lucru ale Consiliilor Corpului şi Birourilor

Permanente sunt legal constituite numai în condiţiile asigurării

prezenţei majorităţii legale a membrilor acestora.

2. Consiliile Corpului pot delibera numai asupra problemelor

înscrise în ordinea de zi comunicată, cu cel puţin 7 zile înainte, şi

numai în mod excepţional asupra celor care, datorită urgenţei lor,

sunt supuse direct în şedinţă de către preşedinte.

3. Preşedintele conduce deliberările; el nu poate refuza cu

vântul unui participant.

Preşedintele poate atenţiona pe oricare participant care ia

cuvântul fără a-1 fi cerut si obţinut, care depăşeşte timpul acordat

sau care, după ce a fost invitat de preşedinte să se limiteze la pro-

blema în curs de dezbatere, nu se conformează acestei invitaţii.

Preşedintele poate chema la ordine, cu menţionarea în pro-

cesul-verbal, pe oricare membru al Corpului care proferează atacuri

la persoană sau provoacă dezordine.

4. Durata expozeului fiecărui participant este limitată la cel

mult 7 minute, cu excepţia celui al preşedintelui, precum şi al pre

şedinţilor şi raportorilor secţiunilor şi comisiilor, inclusiv al repre

zentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor.

307

Page 304: Doctrina Si Deontologie

5. Şedinţa poate fi suspendată de preşedinte după consultarea

Adunării sau la cererea majorităţii participanţilor.

6. Votul se exprimă prin ridicarea mâinii. Secretarul de şe

dinţă procedează la numărarea voturilor, iar rezultatul se comuni

că de către preşedinte. Totuşi, votul secret poate fi cerut ori de

câte ori este cazul şi îndeosebi:

a) în cazurile avute în vedere la pct. 5;

b) când se procedează la o numire, dacă votul secret este

cerut de preşedinte, de un membru al Consiliului sau de

prezidiul şedinţei;

c) în alte cazuri, când este cerut de majoritatea membrilor

prezenţi.

7. Dezbaterile se consemnează în procese-verbale sau steno

grame, după caz, şi vor cuprinde menţiuni referitoare la: data şi

locul încheierii, numele şi prenumele membrilor prezenţi şi ale

celor care absentează, ordinea de zi, dezbaterile din şedinţă şi ho

tărârile adoptate. Acestea se semnează de preşedinte şi de persoana

care le-a întocmit.

8. Deliberările au un caracter strict secret. Cu toate acestea,

Consiliul poate, prin decizie specială, să admită publicarea lor în

extras sau în întregime.

9. Hotărârile adoptate sunt făcute publice.

ANEXA nr. 3

la regulament

ACORDAREA DE DISTINCŢII ONORIFICE

l. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au o activitate

profesională în una dintre aceste calităţi de cel puţin 30 de ani şi se

bucură de prestigiu profesional şi moral pot primi titlul de:

308

Page 305: Doctrina Si Deontologie

• „Expert contabil de onoare";

• „Contabil autorizat de onoare".

2. De asemenea, preşedinţii Consiliilor filialelor şi preşedinţii

Consiliului Superior al Corpului pot primi titlul de:

• „Preşedinte de onoare al filialei";

• „Preşedinte de onoare al Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi din România", dacă îndeplinesc

cumulativ următoarele condiţii:

a) au exercitat acest mandat timp de cel puţin 6 ani;

b) au fost timp de cel puţin 6 ani membri titulari ai unui

Consiliu al Corpului;

c) au fost înscrişi în evidenţa experţilor şi au activat în

această calitate timp de cel puţin 10 ani;

d) să nu fi suferit sancţiuni disciplinare pe întreaga pe

rioadă de viaţă activă ca profesionist contabil.

Acceptarea acestui titlu implică pentru beneficiarul său re-

nunţarea de a solicita un nou mandat de preşedinte.

3. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi membri ai Cor

pului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili, înfiinţat în

anul 1921, precum şi experţii contabili care au obţinut calităţile

respective în baza Decretelor nr. 434/1957 şi nr. 79/1971 pot primi

titlul de „Expert contabil de onoare" şi „Contabil autorizat de

onoare" dacă au o vechime cumulată în aceste calităţi de cel puţin

30 de ani, pe baza cererii proprii, a copiei carnetelor respective de

membru depuse la filialele de care aparţin şi a copiei cazierului

judiciar.

4. Procedeul de acordare a titlului de „Expert contabil de

onoare" şi „Contabil autorizat de onoare" este următorul:

a) preşedintele filialei supune propunerile de acordare a titlu-

rilor onorifice Adunării generale anuale; după aprobare,

înaintează lista spre confirmare Conferinţei naţionale

anuale;

309

Page 306: Doctrina Si Deontologie

b) preşedintele Consiliului Superior înscrie pe ordinea de zi a Conferinţei naţionale anuale lista membrilor de onoa re aprobată în Adunările generale ale filialelor şi o supune

confirmării acesteia; c) după confirmarea Conferinţei naţionale, filialele fac trans

ferarea din partea Tabloului Corpului în care membrii confirmaţi ca onorifici figurează până atunci în partea corespunzătoare din Tabloul Corpului destinată membri lor de onoare, aceştia putând, de la acea dată, să se bucure de drepturile ce le sunt conferite.

5. Experţii contabili de onoare şi contabilii autorizaţi de onoare pot asista la Adunările generale ale filialelor de care aparţin.

Consiliile filialelor pot decide să li se asigure, potrivit unor modalităţi pe care le stabilesc, ca aceştia să primească gratuit revista

Corpului. 6. Membrii de onoare trebuie să se abţină de la orice acţiune

de natură să desconsidere profesia al cărei titlu de onoare le-a fost conferit.

7. Ei trebuie să îl înştiinţeze pe preşedintele Comisiei de Dis ciplină despre implicările, penalizările şi condamnările al căror subiect sunt sau ar putea fi, pentru fapte calificate ca fiind de natură penală.

Aplicarea unei sancţiuni disciplinare conduce la pierderea titlului obţinut, care nu mai poate fi solicitat ulterior.

8. Membrii de onoare ai Corpului sunt exoneraţi de taxa de înscriere si de cotizaţiile fixe.

310

Page 307: Doctrina Si Deontologie

Codul etic naţional al

profesioniştilor contabili din România*1

Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România,

aprobat prin Hotărârea nr. 50/2002 a Conferinţei naţionale, a f ost

revăzut în cadrul prezentei ediţii, reclasificat şi redenumit, în con-

formitate cu Codul etic internaţional al profesioniştilor contabili

- ediţia 2005 - ca urmare a obligaţiilor statutare ce decurg pentru

CECCAR din calitatea sa de membru al IFAC.

Prezentul cod se adresează tuturor profesioniştilor contabili

definiţi ca atare si angajaţilor contabili din cadrul asociaţiilor profe-

sionale ale acestora, patronate de CECCAR.

*) Aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Conta-

bili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 07/80 din 25 mai 2007, în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale a experţilor contabili si contabililor auto-rizaţi nr. 06/56, din 14 septembrie 2006.

311

Page 308: Doctrina Si Deontologie

Cuprins

Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România .............. 314

Anexa l - Introducere explicativă .................................. 316

Anexa 2 - Declaraţia Consiliului Superior al CECCAR

privind punerea în aplicare şi însuşirea cerinţelor etice ...............................................................318

Partea A - Aplicarea generală a Codului .......................... 321

Secţiunea 100. Introducere şi principii fundamentale.

Abordarea cadrului conceptual................. 322

Secţiunea 110. Integritatea ............................................. 343

Secţiunea 120. Obiectivitatea ......................................... 344

Secţiunea 130. Competenţa profesională şi prudenţa ....... 346

Secţiunea 140. Confidenţialitatea ................................... 348

Secţiunea 150. Comportamentul profesional .................... 351

Partea B - Profesioniştii contabili independenţi ................352

Secţiunea 200. Introducere ............................................. 353

Secţiunea 210. Acceptarea unui client ............................ 360

Secţiunea 220. Conflicte de interese ............................... 365

Secţiunea 230. Opinii suplimentare ................................ 368

Secţiunea 240. Onorarii şi alte tipuri de remuneraţii ........ 370

Secţiunea 250. Marketingul serviciilor profesionale ........ 372

Secţiunea 260. Cadouri şi ospitalitate ............................. 375

Secţiunea 280. Obiectivitate - toate serviciile ................. 376

312

Page 309: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 290. Independenţă - misiuni de audit

şi certificare ............................................ 378

Revizuirea Secţiunii 290 publicată

de IFAC în iulie 2006, cu intrare

în vigoare în decembrie 2008 .................. 456

Partea C - Profesioniştii contabili angajaţi ...................... 462

Secţiunea 300. Introducere ............................................. 463

Secţiunea 310. Conflicte potenţiale ................................. 468

Secţiunea 320. întocmirea şi raportarea informaţiilor ...... 470

Secţiunea 330. Luarea de măsuri în cunoştinţă de cauză.... 472

Secţiunea 340. Interese financiare ................................... 474

Secţiunea 350. Stimulente. Acceptarea şi emiterea

de oferte...., ............................................ 477

Anexă - Definiţii ................................................................ 480

313

Page 310: Doctrina Si Deontologie

Hotărârea Consiliului Superior

al Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi din România

(Prefaţă la Codul etic naţional al profesioniştilor contabili)

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în vederea supunerii spre aprobare Conferinţei naţionale şi publicării.

1. CECCAR, ca membru al Federaţiei Internaţionale a Conta bililor (IFAC), se angajează să îndeplinească obiectivul IFAC de dezvoltare şi întărire a unei profesii contabile coordonate la nivel mondial cu standarde armonizate. Pentru a atinge acest obiectiv, IFAC elaborează îndrumări referitoare la etica pentru profesioniştii contabili; IFAC consideră că publicând astfel de îndrumări va îmbunătăţi nivelul de uniformitate al eticii profesionale din întreaga lume.

2. Ca o condiţie a apartenenţei, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este obligat să sprijine activitatea IFAC informând membrii săi şi ai asociaţiilor pro fesionale patronate de el despre orice regulă de îndrumare elaborată de IFAC şi să acţioneze, în măsura în care este posibil, pentru adaptarea la condiţiile locale a acesteia.

3. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a hotărât să adopte Codul Etic IFAC, ediţia 2005, ca bază pentru cerinţele de etică ale profesioniştilor contabili din România. Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a pregătit o Introducere ex plicativă (anexa 1) care stabileşte data intrării în vigoare a acestei hotărâri, împreună cu diferenţele semnificative între îndrumările IFAC şi reglementările legislative sau practica din România, pre cum şi felul cum au fost rezolvate astfel de diferenţe.

314

Page 311: Doctrina Si Deontologie

Totodată, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi din România a emis o Declaraţie (anexa 2)

în legătură cu punerea în aplicare si însuşirea cerinţelor etice de

către profesioniştii contabili.

4. O introducere explicativă în legătură cu statutul fiecărei

reguli ulterioare de îndrumare a BFAC va fi adoptată de către Consi

liul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Auto

rizaţi din România.

5. Acolo unde Consiliul Superior al Corpului Experţilor Con

tabili şi Contabililor Autorizaţi din România consideră necesar,

vor fi elaborate reguli de aplicare a principiilor prezentului Cod şi

cerinţe etice suplimentare cu privire la aspecte importante care nu

sunt acoperite de o îndrumare a IFAC.

6. Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Au

torizaţi din România sunt obligaţi să respecte cerinţele etice pu

blicate de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Auto

rizaţi din România. Neîndeplinirea vădită a acestor cerinţe poate

avea ca urmare o investigare a conduitei membrilor efectuată de

Comisiile de Disciplină de la nivel teritorial şi central.

7. Nu este practic posibil să se stabilească cerinţe etice care să

se aplice tuturor situaţiilor cu care se pot întâlni profesioniştii contabili.

De aceea, profesioniştii contabili trebuie să considere cerinţele etice

ca principii de bază pe care trebuie să le urmeze în îndeplinirea

activităţii lor.

8. Data de la care se pun în aplicare prezentele reguli de etică

este stabilită în introducerea explicativă anexată.

9. Pe data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă

prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili a-

probat prin Hotărârea nr. 47/2002 a Consiliului Superior.

Preşedintele Consiliului Superior,

Prof. univ. dr. Marin Toma

315

Page 312: Doctrina Si Deontologie

Nr. 757/22 ianuarie 2006

Anexa l

Introducere explicativă

Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Conta-

bililor Autorizaţi din România a hotărât adoptarea Codului etic inter-

naţional al profesioniştilor contabili emis de BFAC ca propriul

Cod etic naţional al profesioniştilor contabili, cu notele explicative

de mai jos. Codul astfel adoptat, după aprobarea sa de către Con-

ferinţa naţională, este obligatoriu să fie respectat de către toţi membrii

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai

asociaţiilor profesionale patronate de Corp, în îndeplinirea serviciilor

profesionale realizate în România, începând cu data de l ianuarie

2007.

Note explicative

Secţiunea 100

Paragraful l a fost completat pentru o mai bună adoptare la

jurisdicţia locală.

Paragraful 4 a fost completat cu principiul respectului faţă

de normele tehnice şi profesionale.

După paragraful 21 s-au introdus unele prevederi suplimentare

cu privire la rezolvarea conflictelor de etică şi s-au introdus para-

grafele 23, 24 şi 25 care cuprind prevederi referitoare la asocierea

membrilor, la comportamentul profesioniştilor contabili în misiunile

de consultanţă fiscală şi detaliază unele conflicte de interese în

activitatea membrilor Corpului.

316

Page 313: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 120

După paragraful 2 s-au introdus unele comentarii privind

obiectivitatea.

Secţiunea 240

Paragrafele 5-8 nu au aplicabilitate.

Secţiunea 270

Prevederile acestei secţiuni nu au aplicabilitate în România.

Secţiunea 290

Paragrafele 3-7, 9, 19 au fost considerate ca fără aplica-bilitate.

317

Page 314: Doctrina Si Deontologie

Anexa 2

Declaraţia Consiliului Superior al CECCAR

privind punerea în aplicare şi însuşirea

cerinţelor etice

Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Conta-

bililor Autorizaţi din România doreşte să atragă atenţia tuturor

profesioniştilor contabili asupra necesităţii de a da urmare prezentei

Declaraţii.

1. CECCAR, în baza Declaraţiei privind obligaţiile referitoare

la Codul etic pentru profesioniştii contabili (SMO4 emisă de IFAC),

are responsabilitatea de a promova norme de înaltă conduită profe

sională şi să se asigure că cerinţele etice sunt respectate, iar neres-

pectarea lor va fi investigată, luându-se măsurile care se cuvin.

2. Misiunea de a pregăti cerinţe etice detaliate aparţine Consi

liului Superior al CECCAR.

3. Adoptarea cerinţelor etice internaţionale ale IFAC de către

CECCAR nu va asigura în mod obligatoriu aplicarea acestor norme

de conduită stabilite. De aceea, CECCAR elaborează prevederi

normative adecvate cerinţelor etice aplicabile tuturor misiunilor

profesioniştilor contabili.

4. CECCAR asigură consultanţă si îndrumări care să ajute

la rezolvarea conflictelor de etică ale profesioniştilor contabili.

Stabilirea unui compartiment de interpretare/îndrumare/con-

sultanţă trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- obiectivele lui şi procedurile de funcţionare trebuie să fie

transparente şi promovate larg în rândul membrilor;

318

Page 315: Doctrina Si Deontologie

- procedurile de funcţionare trebuie să ofere siguranţa că se

va ţine seama numai de întrebări rezonabile din partea

membrilor si că cel care întreabă răspunde pentru formula

rea clară a faptelor şi circumstanţelor;

- cei însărcinaţi să ofere consultanţă trebuie să aibă un nivel

corespunzător de autoritate şi o experienţă tehnică suficien

tă pentru a acorda asemenea îndrumări;

- cererile vor fi făcute de obicei pe bază de confidenţialitate,

iar rezultatele oricăror interpretări/consultanţă/îndrumări

pot face obiectul publicării (fără a da nume), ca modalitate

de formare etică pentru toţi profesioniştii contabili.

Pentru a răspunde cerinţelor din prezentul paragraf, în cadrul

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi funcţionea-

ză Departamentul de etică, comisiile de apel şi Comisiile de Dis-

ciplină, atribuţiile acestora fiind stabilite prin hotărâri ale Consi-

liului Superior.

5. Punerea în aplicare a cerinţelor etice va fi susţinută de

introducerea unui program menit să asigure Corpul Experţilor Con

tabili şi Contabililor Autorizaţi din România că membrii individuali

cunosc toate cerinţele etice şi consecinţele nerespectării acestor

cerinţe. Asemenea informaţii pot fi comunicate membrilor, indi

vidual, prin manuale, publicaţii tehnice, reviste profesionale, ra

poarte în legătură cu audieri si activităţi disciplinare, programe

referitoare la pregătirea profesională continuă, publicaţii, presă fi

nanciară şi de afaceri şi răspunsuri privind cerinţele de consultanţă

de la comitetul specific.

6. Profesioniştii contabili vor respecta cerinţele etice care îi

privesc, fără să fie nevoie de constrângeri sau sancţiuni, în ciuda

acestui fapt se pot produce cazuri în care astfel de cerinţe sunt

ignorate în mod flagrant sau pe care aceştia nu le respectă din

eroare, omisiune sau din lipsa de înţelegere a lor. Este în interesul

319

Page 316: Doctrina Si Deontologie

profesiei şi al tuturor membrilor ca publicul larg să aibă încredere

că nerespectarea cerinţelor etice ale profesiei va fi investigată şi,

acolo unde este cazul, vor fi luate măsuri disciplinare.

7. Profesioniştii contabili trebuie deci să fie pregătiţi să jus

tifice orice abatere de la cerinţele etice. Nerespectarea cerinţelor

etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot con

stitui abateri profesionale care pot da naştere unor acţiuni disciplinare.

8. Puterea acţiunii disciplinare este stabilită prin reglemen

tările CECCAR.

9. Măsurile disciplinare pot apărea, de obicei, în urma unor

probleme ca:

- nerespectarea normelor generale de bază şi specifice apli

cabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili;

- nerespectarea regulilor de etică;

- conduită discreditabilă sau dezonorantă.

10. Investigaţiile disciplinare vor începe, de obicei, ca rezultat

al unor plângeri; structurile centrale şi locale ale Corpului trebuie

să ia în consideraţie toate plângerile. Investigaţiile pot, totuşi, să

fie introduse din oficiu de CECCAR sau de către o entitate admi

nistrativă, fără să fie făcută o plângere. Investigaţiile pot fi făcute

verbal sau prin corespondenţă. Trebuie întotdeauna înştiinţat

membrul împotriva căruia se face plângere, precum şi cel care a

făcut plângerea. Acolo unde există o dispută se poate încerca o

conciliere, fie prin Comisiile de Disciplină ale filialelor, fie prin

comisiile de arbitraj ale acestora.

11. Poate fi oportun să se facă publicitate procedurilor disci

plinare şi de apel. Astfel, sunt informaţi atât membrii, cât şi publicul

larg. Totuşi, aspectele de confidenţialitate şi tipul încălcărilor tre

buie să fie luate în consideraţie atunci când se decide metoda de

publicitate.

320

Page 317: Doctrina Si Deontologie

PARTEA A Aplicarea

generală a Codului

Secţiunea 100 Introducere şi principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual

Secţiunea 110 Integritatea

Secţiunea 120 Obiectivitatea

Secţiunea 130 Competenţa profesională si prudenţa

Secţiunea 140 Confidenţialitatea

Secţiunea 150 Comportamentul profesional

321

Page 318: Doctrina Si Deontologie

Sectiunea 100

Introducere şi principii fundamentale.

Abordarea cadrului conceptual

100. l Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din Ro-

mânia stabileşte norme de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care tre-buie respectate de către profesioniştii contabili în vederea realizării obiectivelor comune. Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale eco-nomiei naţionale ca liber-profesionişti sau ca angajaţi; sco-

pul de bază al Codului trebuie însă întotdeauna respectat.

Consiliul Superior al CECCAR stabileşte cerinţele etice detaliate pentru ca membrii săi să asigure cea mai înaltă calitate prestării serviciilor profesionale şi să menţină în-crederea publicului în profesie.

Codul recunoaşte că obiectivele profesiunii contabile sunt stabilite să îndeplinească cele mai înalte standarde de pro-fesionalism, să atingă cele mai înalte niveluri de perfor-manţă şi să răspundă cerinţelor interesului public. Realiza-rea acestor obiective presupune satisfacerea a patru cerinţe de bază: - Credibilitate, în întreaga societate există nevoia de

credibilitate în informaţie şi în sistemele de informaţii. - Profesionalism. Există o necesitate pentru clienţi,

patroni şi alte părţi interesate de a putea fi clar identifi cate persoanele profesioniste în domeniul contabil.

- Calitate a serviciilor. Este nevoie de asigurarea că toate serviciile obţinute din partea profesionistului con-

322

Page 319: Doctrina Si Deontologie

tabil sunt executate la standardul cel mai ridicat de per-formanţă.

- încredere. Utilizatorii serviciilor profesioniştilor con tabili trebuie să se poată simţi încredinţaţi că există un cadru al eticii profesionale care guvernează prestarea acestor servicii.

Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independenţei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili să aibă calităţi esen-ţiale, cum sunt: - ştiinţă, competenţă şi conştiinţă; - independenţă de spirit şi dezinteres material; - moralitate, probitate şi demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului să facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) să îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesio

nală, dar şi cunoştinţele de cultură generală, singurele capabile să-i întărească discernământul;

b) să acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toată atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opi nie personală, înainte de a face propuneri;

c) să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa, chiar ascunsă, a celui ce îl consultă şi să se pronunţe cu sinceritate, fără ocolişuri, exprimându-şi, dacă e ne voie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate;

d) să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale;

e) să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsească manifestarea deplină în exercitarea profesiei şi în pro tejarea ei, cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.

323

Page 320: Doctrina Si Deontologie

324

Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asu-marea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşa-dar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui anga-jator individual. Acţionând în interes public un profe-sionist contabil ar trebui să respecte şi să se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.

Publicul profesiunii contabile este format din clienţi, do-natori de credite, guvernanţi, angajatori, angajaţi, inves-titori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finanţatorilor şi alte persoane care se bazează pe obiectivitatea şi inte-gritatea profesioniştilor contabili pentru a menţine funcţio-narea corespunzătoare a economiei. Această încredere im-pune profesiunii contabile o răspundere publică. Interesul public este definit drept bunăstarea colectivă a comunităţii şi a instituţiilor deservite de profesionistul contabil.

Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public, de exemplu: - auditorii financiari independenţi ajută la menţinerea

integrităţii şi eficienţei situaţiilor financiare prezentate instituţiilor financiare ca suport parţial pentru împru muturi şi acţionarilor pentru a obţine capital;

- directorii financiari au atribuţii în diverse domenii de management financiar şi contribuie la utilizarea efi cientă şi efectivă a resurselor entităţii economice sau publice;

- auditorii interni furnizează asigurarea în privinţa exis tenţei unui sistem de control intern corect, care sporeşte încrederea în informaţiile financiare externe ale enti tăţii;

- experţii în impozite ajută la stabilirea încrederii şi efi cienţei, precum şi la aplicarea corectă a sistemului de impozitare;

Page 321: Doctrina Si Deontologie

- consultanţii manageriali au o responsabilitate faţă de interesul public în susţinerea luării unor decizii mana-geriale corecte.

Profesioniştii contabili au un rol important în societate. Investitorii, creditorii, patronii si alte sectoare ale comu-nităţii financiare, inclusiv guvernul şi publicul contează pe profesioniştii contabili pentru o contabilitate financiară si raportări corecte, pentru un management financiar efi-cient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi impozite. Atitudinea si com-portamentul profesioniştilor contabili atunci când prestea-ză astfel de servicii au un impact asupra bunăstării econo-mice a comunităţii şi ţării lor.

Profesioniştii contabili pot rămâne în această poziţie avan-tajoasă numai continuând să ofere publicului aceste ser-vicii unice la un nivel care să demonstreze că încrederea publicului este bine fundamentată. Este în interesul profe-siunii contabile din România de a face cunoscut utiliza-torilor serviciilor oferite de profesioniştii contabili că ele sunt executate la cel mai înalt nivel de performanţă si în conformitate cu cerinţele etice asociate acestor servicii.

100.2 Acest cod este structurat în trei părţi. Partea A stabileşte principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru pro-fesioniştii contabili şi oferă un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii. Cadrul conceptual oferă în-drumări legate de principiile fundamentale de etică. Profe-sioniştilor contabili li se cere să aplice acest cadru con-ceptual în identificarea ameninţărilor la adresa conformi-tăţii cu principiile fundamentale, în evaluarea importanţei lor, si dacă aceste ameninţări sunt altfel decât în mod clar nesemnificative să aplice măsuri de protecţie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil astfel încât să

325

Page 322: Doctrina Si Deontologie

nu fie compromisă conformitatea cu principiile fundamen-

tale.

100.3 Părţile B si C ilustrează modul în care Cadrul conceptual trebuie aplicat în situaţii specifice. Ele oferă exemple de măsuri de protecţie care ar putea fi adecvate pentru a solu ţiona ameninţările la adresa conformităţii cu principii le fundamentale şi, de asemenea, oferă exemple de si tuaţii în care nu sunt disponibile măsuri de protecţie pen tru a soluţiona ameninţările şi, în consecinţă, activitatea sau relaţia care generează ameninţările trebuie evitată. Partea B se adresează profesioniştilor contabili inde pendenţi. Partea C se aplică profesioniştilor contabili angajaţi. Profesioniştii contabili independenţi pot, de ase menea, găsi îndrumări referitoare la situaţiile lor speci fice în Partea C.

Secţiunea 290 din acest Cod stabileşte cadrul general con-ceptual pentru condiţiile privind independenţa profesionis-tului contabil în cazul misiunii de audit şi servicii conexe; niciunui organism membru sau cabinet, societate, nu îi este permisă aplicarea unor standarde mai puţin riguroase decât cele prevăzute în această secţiune.

Codul se bazează pe aceea că, dacă nu se prevede în mod special o limitare, obiectivele şi principiile fundamentale sunt valabile în mod egal pentru toţi profesioniştii con-tabili, indiferent dacă ei practică în calitate de liber-pro-fesionişti sau ca angajaţi în industrie, comerţ, sectorul pu-blic, învăţământ etc.

100.4 Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:

(a) Integritate. Un profesionist contabil trebuie să fie drept

şi onest în toate relaţiile profesionale si de afaceri.

326

Page 323: Doctrina Si Deontologie

(b) Obiectivitate. Un profesionist contabil trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să permită prejudecăţilor, con fuziilor, conflictelor de interese sau influenţelor ne dorite să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri.

(c) Competenţa profesională şi prudenţa. Un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-şi menţine cu noştinţele si aptitudinile profesionale la nivelul nece sar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluţii din practică, legislaţie şi tehnică. Un profesionist contabil ar trebui să acţioneze cu prudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale.

(d) Confidenţialitate. Un profesionist contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică, cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei re-laţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi.

(e) Comportament profesional. Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor şi normelor relevante şi ar trebui să evite orice acţiune ce poate discredita această profesie.

(f) Respectul faţă de normele tehnice si profesionale. Pro fesionistul contabil trebuie să-si îndeplinească sarci nile profesionale în conformitate cu normele tehnice

327

Page 324: Doctrina Si Deontologie

şi profesionale relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grijă şi abilitate instrucţiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt com-

patibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi, în cazul liber-profesioniştilor contabili, cu independenţă (după cum se va vedea în Secţiunea 290 de mai jos), în plus, ei trebuie să se conformeze normelor profe-sionale şi tehnice emise de: IFAC, IASB, CECCAR, CAFR şi legislaţia relevantă.

100.5 Circumstanţele în care acţionează profesioniştii contabili pot permite apariţia unor ameninţări la adresa conformi tăţii cu principiile fundamentale. Este imposibil de definit fiecare situaţie care lasă loc unor astfel de ameninţări şi de specificat măsurile care trebuie luate pentru a le di

minua. Mai mult, natura misiunilor şi sarcinile de serviciu pot varia, aşadar pot exista ameninţări diferite, care cer aplicarea unor alte tipuri de măsuri de protecţie. Un cadru conceptual care îi cere profesionistului contabil să identi fice, să evalueze şi să răspundă acestor ameninţări con form principiilor fundamentale, şi nu doar pentru a respec ta un set de reguli specifice ce pot fi arbitrare, este, aşadar, în interesul publicului. Codul oferă un cadru general ce îl poate asista pe profesionistul contabil în identificarea, evaluarea şi depăşirea acestor ameninţări în conformitate cu principiile fundamentale. Dacă ameninţările identifi cate sunt altfel decât în mod clar nesemnificative, un pro fesionist contabil ar trebui, dacă este cazul, să aplice mă suri de protecţie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil, astfel încât conformitatea cu principiile funda mentale să nu fie compromisă.

100.6 Un profesionist contabil are obligaţia de a evalua orice

ameninţări la adresa conformităţii cu principiile funda-

328

Page 325: Doctrina Si Deontologie

mentale atunci când are cunoştinţă sau se preconizează că are cunoştinţă de circumstanţe sau relaţii ce pot compro-mite conformitatea cu principiile fundamentale.

100.7 Un profesionist contabil trebuie să ia în calcul atât factorii calitativi, cât si cantitativi atunci când apreciază impor tanţa unei ameninţări. Dacă un profesionist contabil nu poate pune în practică măsuri de protecţie adecvate, atunci profesionistul contabil va trebui să refuze să mai furnizeze

serviciul profesional respectiv, sau dacă este cazul să re nunţe la clientul respectiv (în cazul unui profesionist con tabil independent) sau la organizaţia angajatoare (în cazul unui profesionist contabil angajat).

100.8 Un profesionist contabil poate să nu respecte involuntar

o prevedere a acestui Cod. O asemenea violare a Codului poate să nu compromită conformitatea cu principiile fun damentale enunţate dacă odată ce încălcarea a fost desco perită ea a fost corectată prompt si s-au luat măsurile de protecţie necesare.

100.9 Părţile B si C ale acestui Cod includ exemple menite să ilustreze modul de aplicare a acestui cadru conceptual. Exemplele nu se doresc a fi, nici nu trebuie să fie interpre tate ca fiind o listă exhaustivă a tuturor circumstanţelor experimentate de un profesionist contabil ce pot constitui ameninţări la adresa conformităţii cu principiile funda mentale, în consecinţă, nu este suficient ca un profesionist contabil să respecte exemplele prezentate; este mai indi cată aplicarea cadrului general situaţiilor specifice întâlnite de către un profesionist contabil.

100.10 Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi, teo retic, ameninţată de o mare varietate de situaţii. Multe ameninţări se încadrează în următoarele categorii:

329

Page 326: Doctrina Si Deontologie

(a) Ameninţarea generată de interesul propriu apare atunci când profesionistul contabil sau un membru al familiei acestuia are un interes financiar sau de alt

gen; (b) Ameninţarea generată de autoexaminare (autocontrol)

poate apărea atunci când un raţionament anterior tre buie să fie reevaluat de către profesionistul contabil responsabil de acel raţionament;

(c) Ameninţarea generată de favorizare poate apărea a- tunci când un profesionist contabil promovează o po ziţie sau o opinie până la un punct în care obiectivitatea sa poate fi compromisă;

(d) Ameninţarea generată de familiaritate poate apărea atunci când, în virtutea unei relaţii strânse, un profe

sionist contabil simpatizează prea mult cu interesele altor părţi; şi

(e) Ameninţarea generată de intimidare apare atunci când un profesionist contabil poate fi împiedicat să acţio neze obiectiv prin intermediul unei ameninţări, reală sau presupusă.

Părţile B şi C ale acestui Cod furnizează exemple ale situa-ţiilor ce pot genera astfel de clase de ameninţări pentru profesioniştii contabili independenţi şi angajaţi. Pro-fesioniştii contabili independenţi pot, de asemenea, găsi îndrumări relevante pentru situaţiile specifice pe care le

întâlnesc în Partea C.

100.11 Măsurile de protecţie ce pot elimina sau reduce la un nivel acceptabil acest gen de ameninţări se împart în două mari categorii: (a) măsuri de protecţie create de profesie, legislaţie sau

reglementări; (b) măsuri de protecţie în mediul de muncă.

330

Page 327: Doctrina Si Deontologie

100.12 Măsurile de protecţie create de profesie, legislaţie sau re glementări includ, dar nu sunt limitate la: • cerinţe educaţionale, de formare şi experienţă la intra

rea în profesie; • cerinţe de dezvoltare profesională continuă; • reglementări de guvernare corporativă; • standarde profesionale; • proceduri disciplinare şi de monitorizare profesională

sau reglementară; • examinarea externă a rapoartelor, evaluărilor, comu

nicatelor sau informaţiilor unui profesionist contabil de către o terţă parte împuternicită prin lege.

100.13 Părţile B şi C ale acestui Cod prezintă măsurile de protecţie în mediul de muncă al profesioniştilor contabili indepen denţi şi al celor angajaţi.

100.14 Unele măsuri de protecţie pot creste probabilitatea de iden tificare sau de eliminare a comportamentului lipsit de eti că. Astfel de măsuri de protecţie, care pot fi generate de profesia contabilă, de legislaţie, reglementări sau de or ganizaţia angajatoare, includ, dar nu sunt limitate la:

• sisteme de reclamaţii eficace, gestionate public de că tre compania angajatoare, de către profesie sau un or ganism de reglementare, care îi împuterniceşte pe co legi, angajatori sau reprezentanţi ai marelui public să atragă atenţia asupra unui comportament neprofesional sau lipsit de etică.

• o obligaţie explicită de a raporta încălcări ale prevede rilor etice.

100.15 Natura măsurilor de protecţie care trebuie aplicate va varia în funcţie de situaţie, în exercitarea unui raţionament pro fesional un profesionist contabil ar trebui să ia în consi derare ceea ce consideră inacceptabil o terţă parte cre-

331

Page 328: Doctrina Si Deontologie

dibilă şi informată, care cunoaşte toate informaţiile rele-vante, inclusiv importanţa unei ameninţări şi măsurile de protecţie aplicate.

100.16 în evaluarea conformităţii cu principiile fundamentale unui profesionist contabil i se poate cere să decidă asupra unui conflict privind aplicarea principiilor fundamentale.

100.17 în iniţierea unui proces de soluţionare fie formal, fie in

formai, un profesionist contabil trebuie să ia în considerare

următoarele, fie individual, fie împreună, ca parte a unui

proces de soluţionare:

- fapte relevante;

- chestiuni etice implicate;

- principii fundamentale legate de problema pusă în dis

cuţie;

- procedurile interne implementate; şi

- modalităţi de acţiune alternative.

Luând în considerare aceste chestiuni, un profesionist con-

tabil trebuie să determine modalităţile adecvate de acţiune

care respectă principiile fundamentale identificate. Profe-

sionistul contabil trebuie, de asemenea, să ia în calcul con-

secinţele fiecărei modalităţi posibile de acţiune în parte.

Dacă problema rămâne nerezolvată, profesionistul con-

tabil trebuie să se consulte cu alte persoane din cadrul

firmei sau al organizaţiei angajatoare pentru a primi sprijin

în obţinerea unei soluţii.

100.18 Când o chestiune implică un conflict cu o organizaţie sau

în cadrul unei organizaţii, un profesionist contabil trebuie,

de asemenea, să ia în considerare consultarea cu persoa

nele însărcinate cu guvernarea organizaţiei, precum con

siliul de administraţie sau comitetul de audit.

332

Page 329: Doctrina Si Deontologie

100.19 Este în interesul profesionistului contabil să documenteze

fondul economic al problemei si detaliile privitoare la dis

cuţiile avute sau la deciziile luate, cu privire la respectiva

problemă.

100.20 Dacă un conflict important nu poate fi rezolvat, un profe

sionist contabil poate dori să obţină sprijin profesional de

la organismul profesional relevant sau de la consilierii

juridici, pentru a obţine îndrumări pe probleme etice, fără

a încălca clauza de confidenţialitate. De exemplu, un pro

fesionist contabil poate întâlni un caz de fraudă, prin rapor

tarea căruia ar încălca clauza de confidenţialitate. Profe

sionistul contabil trebuie atunci să ia în considerare consi

lierea juridică pentru a determina dacă este obligat să ra

porteze acest lucru.

100.21 Dacă, după epuizarea tuturor posibilităţilor relevante, con

flictul etic rămâne nerezolvat, un profesionist contabil ar

trebui, dacă acest lucru este posibil, să refuze să mai con

tinue asocierea cu problema care a generat conflictul. Pro

fesionistul contabil poate determina că, în situaţia res

pectivă, este mai indicat să se retragă din echipa misiunii

sau dintr-o sarcină specifică, sau să renunţe la acea mi

siune, companie sau organizaţie angajatoare.

100.22 Uneori profesioniştii contabili se întâlnesc cu situaţii care

pot da naştere la conflicte de interese. Asemenea conflicte

pot apărea într-o mare varietate de aspecte, de la dilema

relativ neînsemnată, până la cazul extrem de fraudă şi

activităţi ilegale similare. Nu este posibil să se încerce

întocmirea unei liste detaliate cu potenţialele cazuri în

care ar putea apărea conflicte de interese. Profesionistul

contabil trebuie să fie în permanenţă conştient de aceasta

si să fie prudent în faţa factorilor care pot da naştere la

333

Page 330: Doctrina Si Deontologie

334

conflicte de interese. Trebuie notat faptul că o diferenţă onestă de opinie între un profesionist contabil şi o altă parte nu constituie o problemă etică în sine. Oricum, fap-

tele şi împrejurările fiecărui caz necesită o investigaţie din partea celor interesaţi.

Se recunoaşte, totuşi, că pot exista factori specifici care intervin când responsabilităţile unui profesionist contabil pot intra în conflict de interese cu cerinţele interne sau

externe de un tip sau altul. Prin urmare: - poate exista pericolul presiunii din partea unei autorităţi

superioare, director sau partener, sau atunci când există relaţii personale sau de familie care pot da naştere po sibilităţii exercitării unei presiuni asupra sa. într-ade- văr, trebuie descurajate relaţiile sau interesele care ar

putea influenţa sau ameninţa integritatea profesionis tului contabil.

- unui profesionist contabil i se poate cere să acţioneze contrar normelor profesionale şi/sau tehnice.

- poate apărea o problemă legată de loialitate care trebuie să se împartă între superiorul profesionistului contabil şi normele profesionale de comportament care îi sunt impuse.

- poate apărea un conflict când este publicată o infor maţie înşelătoare, care poate fi în avantajul angajato rului sau al clientului şi de care poate beneficia sau nu

profesionistul contabil, ca rezultat al acelei publicări.

La aplicarea normelor generale de comportament etic pro-fesioniştii contabili angajaţi pot întâlni situaţii legate de identificarea unui comportament care nu este etic sau de rezolvarea unui conflict etic. Când se confruntă cu proble-

me etice importante, pentru a rezolva acest conflict, profe-sioniştii contabili trebuie să respecte politicile stabilite

Page 331: Doctrina Si Deontologie

de către organizaţia (întreprinderea) la care sunt angajaţi. Dacă asemenea politici nu rezolvă conflictul etic, trebuie să se ţină cont de următoarele: - să se analizeze problema conflictuală cu superiorul

ierarhic imediat. Dacă problema nu este rezolvată cu superiorul ierarhic imediat şi profesionistul contabil se decide să meargă la nivelul superior următor de con ducere, superiorul ierarhic imediat trebuie să fie în ştiinţat despre această decizie. Dacă se descoperă că şeful ierarhic superior este implicat în problema con flictuală, profesionistul contabil trebuie să prezinte problema la nivelul imediat superior din conducere. Când şeful ierarhic superior este şeful compartimen tului următoarele niveluri superioare care pot controla activitatea urmează să fie directorii de resort, Consiliul de administraţie sau Adunarea generală (după caz).

- să se solicite consultanţă sau consiliere, pe bază confi denţială, de la un consilier independent sau de la orga nismul profesional contabil, pentru a obţine o înţelegere a posibilelor evoluţii ale situaţiei.

- dacă conflictul de etică mai există încă după epuizarea completă a tuturor posibilităţilor de control intern, în ultimă instanţă profesionistul contabil nu poate avea altă soluţie la unele probleme semnificative (de exem plu, frauda) decât să-şi dea demisia şi să prezinte un memorandum informativ unui reprezentant corespun zător al acelei organizaţii (întreprinderi).

Orice profesionist contabil într-un post superior de condu-cere trebuie să încerce să se asigure că, în cadrul organi-zaţiei (întreprinderii) pentru care lucrează, sunt stabilite anumite politici în vederea rezolvării conflictelor. Organismelor membre ale IFAC li se recomandă cu in-sistenţă să se asigure că membrii lor care se confruntă cu

335

Page 332: Doctrina Si Deontologie

conflicte de etică au acces la activităţi confidenţiale de consiliere, în acest sens în cadrul CECCAR funcţionează Comisia de etică profesională, comisiile de apel, Tribu-

nalul arbitrai şi Comisiile de Disciplină.

100.23 Membrii Corpului au dreptul să se grupeze pentru a con-stitui sindicate profesionale sau asociaţii profesionale, po-trivit prevederilor legale.

a) în vederea asigurării unei strânse legături cu Corpul, grupările profesionale au obligaţia să trimită Consi liului filialei pe teritoriul căreia îşi au sediul, în termen de o lună de la data constituirii: - o declaraţie, prin scrisoare recomandată cu confir

mare de primire, cuprinzând numele, prenumele,

calitatea şi adresa fondatorilor, indicarea sediului social şi un exemplar al statutului;

- în acelaşi termen, forme şi detalii, modificările a- duse celor prevăzute la alineatul precedent;

- declaraţia poate fi, de asemenea, depusă la sediul Consiliului filialei respective, contra unei dovezi de primire.

b) Sindicatele sau asociaţiile profesionale trebuie să res pecte în mod deosebit: - atribuţiile consiliilor Corpului şi ale celorlalte or

gane de pe lângă aceste consilii, prevăzute de Ordo nanţa Guvernului nr. 65/1994;

- drepturile şi obligaţiile membrilor Corpului şi ale societăţilor comerciale recunoscute de Corp, care rezultă din reglementările legale şi din Regulamen tul de organizare şi funcţionare a Corpului şi din prezentul Cod.

De asemenea, o acţiune clară, în mod liber disciplinată şi orientată către binele comun, nu numai al profesiei,

336

Page 333: Doctrina Si Deontologie

dar mai ales al intereselor economice generale ale ţării, trebuie să găsească pe lângă consiliile Corpului o largă audienţă, înţelegere şi aplicare.

c) în îndeplinirea obligaţiilor sale statutare de membru al IFAC, CECCAR se obligă să stimuleze şi să patro-neze libera asociere a angajaţilor contabili din econo-mie care nu sunt profesionişti contabili membri ai Cor-pului, în scopul sprijinirii acestora să îşi menţină şi dezvolte competenţele profesionale prin însuşirea stan-dardelor internaţionale de contabilitate, a normelor teh-nice şi profesionale existente.

100.24 Un profesionist contabil care prestează servicii profe-sionale în domeniul fiscalităţii este îndreptăţit să propună cea mai bună soluţie în favoarea unui client sau a unui angajator cu condiţia ca prestaţia să fie efectuată cu com-petenţă, în niciun caz nu trebuie să fie diminuate integri-tatea şi obiectivitatea, iar opinia profesionistului contabil trebuie să fie conform legii. Dubiile pot fi rezolvate în favoarea clientului sau a angajatorului dacă există elemen-te rezonabile pentru soluţia respectivă.

Un profesionist contabil nu trebuie să dea unui client sau unui angajator asigurarea că declaraţia fiscală si consul-tanţa în materie fiscală sunt dincolo de orice îndoială. Pro-fesionistul contabil trebuie să se asigure că angajatorul sau clientul este conştient de limitele legate de serviciile si consultanţa fiscală şi că nu interpretează greşit expri-marea opiniei drept o afirmare a existenţei unui fapt real.

Un profesionist contabil care întreprinde sau asistă la pre-gătirea unei declaraţii fiscale trebuie să informeze clientul sau angajatorul că responsabilitatea pentru conţinutul

declaraţiei revine în primul rând clientului sau angajato-rului. Profesionistul contabil trebuie să ia măsurile nece-

337

Page 334: Doctrina Si Deontologie

338

sare pentru a se asigura că declaraţia fiscală este corect întocmită pe baza informaţiei primite.

Consultanţa fiscală sau opiniile referitoare la consecinţa

materială date clientului ori unui angajator trebuie să fie exprimate sub forma unei scrisori sau într-o notă în dosarul de lucru.

Un profesionist contabil nu trebuie să fie asociat cu nicio declaraţie sau comunicare în care există motiv să se creadă că: a) ar conţine o declaraţie falsă sau înşelătoare; b) ar conţine declaraţii sau informaţii furnizate neglijent

sau fără nicio cunoaştere reală a faptului ca ele sunt adevărate sau false; sau

c) ar omite sau ascunde informaţia cerută a fi prezentată şi o asemenea omitere sau ascundere poate induce în eroare autorităţile fiscale.

Un profesionist contabil poate pregăti declaraţiile fiscale implicând folosirea estimărilor dacă o asemenea practică este în general admisă sau dacă circumstanţele date nu permit obţinerea de informaţii exacte. Atunci când sunt folosite estimările, ele trebuie să fie prezentate în aşa fel încât să nu lase impresia că aceste date sunt exacte. Profe-sionistul contabil trebuie să fie convins că sumele estimate sunt rezonabile în această situaţie.

Un profesionist contabil, în mod obişnuit, se poate baza

în pregătirea unei declaraţii fiscale pe informaţia furnizată

de client sau angajator, în cazul în care informaţia pare

rezonabilă. Cu toate că nu se cere examinarea sau revi-

zuirea documentelor, ori a altor evidenţe în sprijinirea

informaţiei, profesionistul contabil trebuie să încurajeze,

atunci când este cazul, furnizarea acestor date.

Page 335: Doctrina Si Deontologie

în plus, profesionistul contabil: - trebuie să folosească atunci când este posibil declara

ţiile fiscale ale clientului din anii anteriori; - este necesar să facă în mod rezonabil verificări atunci

când informaţia prezentată pare să fie incorectă sau incompletă;

- este încurajat să facă referiri la registrele si înregistrările operaţiunilor respective.

Când un profesionist contabil descoperă o eroare sau o omisiune în declaraţia fiscală a anului anterior (cu care poate să fie asociat sau nu profesionistul contabil) sau că nu s-a completat sau nu s-a înregistrat declaraţia fiscală cerută, el trebuie: - să îl sfătuiască prompt pe client sau angajator în legă

tură cu eroarea sau omisiunea şi să recomande infor marea autorităţilor fiscale, în mod normal profesio nistul contabil nu este obligat să informeze autorităţile fiscale, iar aceasta nu poate fi făcută fără permisiunea clientului sau angajatorului;

- dacă clientul sau angajatorul nu corectează eroarea, profesionistul contabil:

• trebuie să informeze clientul sau angajatorul că nu este posibil să lucreze pentru ei în legătură cu acea declaraţie sau cu alte informaţii prezentate autori tăţilor; şi

• trebuie să ia în consideraţie dacă continuarea mi siunii sale cu clientul sau angajatorul este în concor danţă cu responsabilităţile sale profesionale;

- dacă profesionistul contabil ajunge la concluzia că poate fi continuată relaţia profesională cu clientul sau cu angajatorul, trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că eroarea nu este repetată în decla raţiile fiscale viitoare;

339

Page 336: Doctrina Si Deontologie

- în împrejurarea în care profesionistul contabil a încetat

să mai acţioneze pentru client sau pentru angajator el

trebuie să comunice decizia sa clientului sau angaja-

torului şi nu trebuie să dea informaţii terţilor, fără con-

simţământul clientului sau al angajatorului, cu excepţia

cazului în care aceasta i se cere prin lege.

100.25 Conformitatea cu principiile fundamentale reglementate

de Cod poate fi ameninţată şi în următoarele situaţii:

1. când profesionistul contabil efectuează lucrări pentru

agenţii economici sau pentru instituţiile la care are şi

calitatea de salariat, indiferent de natura şi durata con

tractului de muncă.

2. când profesionistul contabil efectuează lucrări pentru

agenţii economici sau pentru instituţiile cu care anga

jatorii profesionistului contabil se află în raporturi con

tractuale, ca, de exemplu:

a) profesionistul contabil angajat în industrie, comerţ,

educaţie etc. sau într-o societate de expertiză pres

tează servicii profesionale pentru o entitate care se

află în relaţie contractuală cu angajatorul său;

b) profesionistul contabil angajat într-o instituţie pu

blică prestează servicii profesionale pentru o entitate

cu care instituţia se află în raporturi juridice de drept

comercial, fiscal etc.

3. când profesionistul contabil efectuează lucrări pentru

agenţi economici sau pentru instituţiile cu care anga

jatorii profesionistului contabil se află în concurenţă.

4. când profesionistul contabil efectuează lucrări pentru

agenţi economici sau instituţii, sau persoane fizice, în

cazul în care sunt rude sau afini până la gradul patru

inclusiv sau soţi ai administratorilor.

340

Page 337: Doctrina Si Deontologie

5. când profesionistul contabil efectuează lucrări în situa-

ţia în care există elemente care atestă starea de conflict

de interese. Există conflict de interese în următoarele

situaţii:

a) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de ex

pert într-o cauză, dacă:

- expertul sau un membru al familiei sale se află

într-o relaţie de muncă, de familie, comercială

sau de altă natură cu una din părţile cauzei;

- expertul a avut calitatea de angajat sau a avut

relaţii contractuale de orice fel cu una din părţi

în ultimii 2 ani;

- expertul are cunoştinţă sau ar fi trebuit să ştie, în

virtutea funcţiilor pe care le deţine în structurile

alese şi executive ale Corpului, că în cauza

respectivă au existat sau există litigii în curs la

Comisia de Disciplină sau la alte organe şi instanţe

ale Corpului, privind un membru al Corpului.

b) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de

expert în mai multe faze succesive ale aceleiaşi cau

ze, cum ar fi:

- expert în faza de cercetare şi în faza de judecată;

- expert numit într-o fază şi expert (consilier) al

unei părţi în altă fază;

c) obţinerea de lucrări în împrejurări legate de exerci

tarea funcţiilor şi atribuţiilor aferente calităţii de

organ ales sau numit în structurile de conducere şi

de execuţie ale filialei CECCAR;

d) participarea la acţiuni, fapte sau cauze în rol dublu:

de profesionist în practică publică şi de organ ales

sau numit în structurile de conducere şi de execuţie

ale filialei Corpului, ca, de exemplu:

341

Page 338: Doctrina Si Deontologie

342

- luarea de hotărâri, decizii şi semnarea de cores

pondenţă în numele filialei sau al Comisiei de

Disciplină, dacă în cauza respectivă un membru

al Consiliului filialei sau al Comisiei de Disci

plină a efectuat lucrări sau a participat în vreun

fel în calitate de liber-profesionist contabil;

- judecarea în cadrul Comisiei de Disciplină a filia

lei a unor fapte în legătură cu cauze la care au

participat în vreun fel, în calitate de liber-profe-

sionişti, membrii Consiliului filialei, membrii

Comisiei de Disciplină, cenzorul sau vreun anga

jat al filialei respective.

6. când profesionistul contabil efectuează lucrări în situa-

ţia în care există elemente care atestă starea de incom-

patibilitate.

Page 339: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 110

Integritatea

110.1 Principiul integrităţii impune ca obligaţie tuturor profe

sioniştilor contabili de a fi drepţi şi oneşti în relaţiile profe

sionale şi de afaceri. Integritatea implică, de asemenea,

tranzacţii corecte şi juste.

110.2 Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu ra

poartele, evidenţele, comunicatele sau alte informaţii când

apreciază că acestea:

- conţin o declaraţie în mod semnificativ falsă sau care

induce în eroare;

- conţin declaraţii sau informaţii eronate;

- omit sau ascund informaţii, atunci când aceste omisiuni

induc în eroare.

110.3 Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă

paragraful 110.2 dacă el furnizează un raport modificat

pentru a respecta cerinţele paragrafului 110.2.

343

Page 340: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 120

Obiectivitatea

120. l Principiul obiectivitătii impune o obligaţie tuturor profe-

sioniştilor contabili de a nu îşi compromite profesia din

cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza in-

fluenţei nedorite a unor alte persoane.

120.2 Un profesionist contabil poate fi pus în situaţii în care o-

biectivitatea îi este afectată. Este imposibil ca toate aceste

situaţii să fie definite si descrise. Relaţiile care aduc un

plus de confuzii sau influenţează în mod negativ raţiona-

mentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui

evitate.

Profesioniştii contabili îşi desfăşoară activitatea în multe

domenii diferite şi trebuie să-şi demonstreze obiectivitatea

în împrejurări diferite, Liber-profesioniştii contabili reali-

zează rapoarte de certificare, prestează servicii fiscale şi

alte servicii de consultanţă managerială. Alţi profesionişti

contabili angajaţi întocmesc situaţii financiare fiind sub-

ordonaţi altora, execută serviciile de audit intern şi servesc

în diferite funcţii financiare de conducere din industrie,

comerţ, sectorul public şi educaţie. De asemenea, unii pro-

fesionişti contabili îi pregătesc şi instruiesc pe cei care

aspiră să intre în profesie. Indiferent de poziţie sau ser-

viciul prestat, profesioniştii contabili trebuie să protejeze

integritatea serviciilor profesionale şi să menţină obiec-

tivitatea în raţionamentul profesional, în selecţionarea

situaţiilor şi practicilor de care se vor ocupa în mod

specific potrivit cerinţelor etice legate de obiec-

344

Page 341: Doctrina Si Deontologie

tivitate trebuie acordată atenţia corespunzătoare următo-

rilor factori:

a) Profesioniştii contabili sunt expuşi unor situaţii în care

asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua

obiectivitatea.

b) Este practic imposibil să se definească şi să se descrie toate situaţiile în care ar exista aceste posibile presiuni,

în stabilirea standardelor pentru identificarea relaţiilor

care pot ori par să afecteze obiectivitatea profesionis

tului contabil trebuie să domine un caracter rezonabil.

c) Trebuie evitate relaţiile care permit ca idei precon cepute, părtinirea ori influenţele altora să încalce

obiectivitatea.

d) Profesioniştii contabili au obligaţia de a se asigura că

personalul angajat pentru serviciile profesionale con

tabile si-au însuşit principiul obiectivitătii.

Profesioniştii contabili nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri sau invitaţii (la mese, spectacole) care pot fi con-

siderate a avea o influenţă importantă şi dăunătoare asupra

raţionamentului lor profesional sau asupra acelora cu care

negociază.

345

Page 342: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 130

Competenţa profesională şi prudenţa

130. l Principiul competenţei profesionale şi al prudenţei impune

următoarele obligaţii profesioniştilor contabili:

(a) menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale

la nivelul necesar astfel încât clienţii sau angajatorii

lor să fie siguri că primesc servicii profesionale com

petente; şi

(b) să acţioneze cu prudenţă în conformitate cu standar

dele tehnice şi profesionale atunci când oferă servicii

profesionale.

130.2 Serviciile profesionale competente necesită un raţiona

ment solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profe

sionale în furnizarea unor astfel de servicii. Competenţa

profesională poate fi împărţită în două faze separate:

(a) obţinerea unui nivel de competenţă profesională;

(b) menţinerea unui nivel de competenţă profesională.

130.3 Menţinerea unui nivel de competenţă profesională nece

sită o permanentă conştientizare şi înţelegere a evoluţii

lor relevante pe plan profesional tehnic şi în mediul de

afaceri. Dezvoltarea profesională continuă elaborează şi

menţine capacităţile care îi permit unui profesionist con

tabil să desfăşoare o activitate competentă într-un mediu

profesional.

130.4 Seriozitatea include responsabilitatea de a acţiona în con

formitate cu prevederile unei sarcini, cu atenţie şi meticu

lozitate, ţinând cont de un interval de timp.

346

Page 343: Doctrina Si Deontologie

130.5 Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că

cei care îşi desfăşoară activitatea sub tutela unui profe

sionist contabil beneficiază de instruire şi supervizare a-

decvată.

130.6 Dacă este cazul, un profesionist contabil ar trebui să îi

atenţioneze pe clienţi, angajatori şi alţi utilizatori de ser

vicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a

evita înţelegerea eronată a unei opinii exprimate drept afir

marea unui fapt.

347

Page 344: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 140

Confidenţialitatea

140. l Principiul confidenţialităţii impune ca obligaţie profesio-

niştilor contabili de a se abţine de la:

(a) Dezvăluirea de informaţii confidenţiale în afara firmei

sau organizaţiei angajatoare ca urmare a unei relaţii

profesionale sau de afaceri, cu excepţia cazului în care

au fost autorizaţi în mod special să facă publică o anu

mită informaţie sau dacă există o obligaţie legală sau

profesională de a face publice acele informaţii.

(b) Folosirea informaţiilor confidenţiale dobândite în tim

pul executării sarcinilor de serviciu în avantajul perso

nal sau în avantajul unei terţe părţi.

140.2 Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna

confidenţialitatea, chiar şi într-un mediu social. Profesio

nistul contabil trebuie să fie conştient de posibilitatea unor

scurgeri de informaţii, în special în situaţii ce implică o

asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu

un afin.

140.3 Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să menţină

confidenţialitatea în prezentarea de informaţii către un

posibil client sau angajator.

140.4 Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să ia în

considerare menţinerea confidenţialităţii în cadrul firmei

sau al organizaţiei angajatoare.

140.5 Un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru

a se asigura că personalul aflat sub controlul său şi persoa-

348

Page 345: Doctrina Si Deontologie

nele care îi furnizează consultanţă sau asistenţă respectă

principiul confidenţialităţii.

140.6 Obligaţia de confidenţialitate continuă şi după încheierea

relaţiei dintre profesionistul contabil şi client sau anga

jator. Când profesionistul contabil schimbă organizaţia

angajatoare sau obţine un nou client el are dreptul să utili

zeze experienţa anterioară. Profesionistul contabil nu ar

trebui, totuşi, să folosească sau să divulge informaţii confi

denţiale primite sau obţinute dintr-o relaţie profesională

sau de afaceri.

140.7 In următoarele situaţii profesioniştii contabili sunt sau pot

fi obligaţi să divulge informaţii confidenţiale:

- Atunci când divulgarea este autorizată de către client

sau angajator;

- Atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de

exemplu:

• pentru a furniza documente sau alte probe în cursul

unor proceduri judiciare; şi

• pentru a aduce la cunoştinţa autorităţilor publice în

măsură eventuale încălcări ale legii.

- Atunci când există o obligaţie profesională sau un drept

de a le divulga, atunci când nu este interzis prin lege:

• pentru a se conforma controlului calităţii unui corp

membru sau al organismului profesional;

• pentru a răspunde unei anchete sau unei investigaţii

din partea organizaţiei membre sau a unui organism

normalizator;

• pentru a proteja interesele profesionale ale unui

profesionist contabil în cursul procedurilor judicia

re; şi

• pentru a respecta standardele tehnice şi cerinţele etice.

349

Page 346: Doctrina Si Deontologie

140.8 Atunci când profesionistul contabil a determinat că infor-

maţia confidenţială poate fi divulgată trebuie avute în

vedere următoarele aspecte:

- Dacă interesele tuturor părţilor, inclusiv ale terţelor

părţi ale căror interese ar putea fi afectate, ar fi preju

diciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimte

ca profesionistul contabil să divulge informaţii;

- Dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative

şi dacă pot fi susţinute cu dovezi, în măsura în care

acest lucru este posibil; când situaţia implică fapte sau

opinii nefondate trebuie să se recurgă la raţionamentul

profesional pentru a se determina tipul de prezentare

care trebuie făcută, dacă este disponibil; şi

- Ce tip de comunicare este preconizată şi cui i se adre

sează; mai exact, profesionistul contabil trebuie să fie

convins că părţile cărora li se adresează comunicarea

sunt destinatarii adecvaţi şi că au responsabilitatea să

reacţioneze ca atare.

350

Page 347: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 150

Comportamentul profesional

150.1 Principiul comportamentului profesional impune ca obli

gaţie profesioniştilor contabili de a se conforma legilor şi

reglementărilor relevante şi de a evita orice acţiuni care

pot discredita profesia contabilă. Acestea includ acţiuni

pe baza cărora o terţă parte raţională şi informată, la curent

cu toate informaţiile relevante, ar concluziona că este afec

tată în mod negativ buna reputaţie a profesiei.

150.2 în cadrul strategiei de promovare si de marketing a lor şi

a activităţii pe care o efectuează, profesioniştii contabili

nu trebuie să furnizeze informaţii eronate despre profesia

lor. Profesioniştii contabili trebuie să fie cinstiţi şi loiali

şi nu trebuie:

- să facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care

le oferă, calificările pe care le posedă şi experienţa pe

care o deţin;

- să ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lip site de fundament privind munca desfăşurată de alţii.

351

Page 348: Doctrina Si Deontologie

352

PARTEA B Profesioniştii

contabili independenţi

Secţiunea 200 Introducere Secţiunea 210 Acceptarea unui

client Secţiunea 220 Conflicte de interese Secţiunea 230

Opinii suplimentare Secţiunea 240 Onorarii şi alte tipuri

de remuneraţii Secţiunea 250 Marketingul serviciilor

profesionale Secţiunea 260 Cadouri şi ospitalitate

Secţiunea 280 Obiectivitate - toate serviciile

Secţiunea 290 Independenţă - misiuni de audit şi certificare

Revizuirea Secţiunii 290 publicată de IFAC

în iulie 2006, cu intrare în vigoare în

decembrie 2008

Page 349: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 200

Introducere

200. l Această parte a Codului ilustrează felul în care cadrul con-ceptual conţinut în Partea A trebuie aplicat de profesio-niştii contabili independenţi. Exemplele din următoarele secţiuni nu se doresc a fi, şi nici nu trebuie să fie interpre-tate a fi o listă exhaustivă a tuturor cazurilor întâlnite de un profesionist contabil independent care ar putea atrage ameninţări la conformitatea cu principiile fundamentale, în consecinţă nu este suficient ca un profesionist contabil din practica publică să respecte doar exemplele prezentate; mai degrabă, el ar trebui să aplice cadrul cazurilor speci-fice cu care se confruntă.

200.2 Un profesionist contabil în practica publică nu ar trebui să se angajeze în orice afaceri, ocupaţie sau activitate care îi afectează sau care i-ar putea afecta integritatea, obiecti vitatea sau buna reputaţie a profesiei şi care ca rezultat ar fi incompatibilă cu prestarea serviciilor profesionale.

200.3 Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi afec tată într-o gamă largă de cazuri. Multe ameninţări se îm part în următoarele categorii:

- de interes propriu, - de autoexaminare (autocontrol), - de favorizare, - de familiaritate, şi - de intimidare. Aceste ameninţări sunt discutate în Partea A din acest Cod. Natura şi semnificaţia ameninţărilor pot diferi în funcţie de natura serviciului prestat.

353

Page 350: Doctrina Si Deontologie

200.4 Exemple de circumstanţe care pot genera ameninţări de

interes propriu pentru un contabil profesionist independent

includ, dar nu sunt limitate la:

• un interes financiar în firma-client sau deţinerea unui

interes împreună cu un client;

• dependenţa neadecvată faţă de onorariile totale primite

de la un client al certificării;

• întreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client;

• preocuparea cu privire la posibilitatea pierderii unui

client;

• potenţiala angajare la un client;

• onorarii neprevăzute legate de angajamente de cer

tificare;

• un împrumut către sau de la un client al certificării sau

de la oricare din directorii sau funcţionarii acestuia.

200.5 Exemple de circumstanţe care pot genera ameninţări de auto-

examinare (autocontrol) includ, dar nu sunt limitate la:

• descoperirea unei erori semnificative în timpul unei

reevaluări a muncii profesionistului contabil indepen

dent;

• raportarea asupra operării sistemelor financiare după

ce tot acea persoană a fost implicată în elaborarea sau

implementarea lor;

• pregătirea datelor originale utilizate pentru realizarea

unor înregistrări care fac obiectul unei misiuni de cer

tificare;

• un membru al echipei de certificare care ocupă, sau a

ocupat recent, funcţia de director sau funcţionar al

clientului de certificare;

• un membru al echipei de certificare care este, sau a

fost recent, angajat al clientului de certificare într-o

poziţie în care exercită o influenţă directă şi semnifica

tivă asupra subiectului în cauză;

354

Page 351: Doctrina Si Deontologie

• prestarea unor servicii pentru un client al certificării

care afectează direct subiectul în cauză.

200.6 Exemple de circumstanţe care pot genera o ameninţare

de favorizare includ, dar nu sunt limitate la: • promovarea acţiunilor într-o entitate cotată atunci

când acea entitate este un client de audit al situaţiilor financiare.

• apărarea unui client al certificării în cazul unor litigii sau în rezolvarea disputelor cu terţe părţi.

200.7 Exemple de circumstanţe care pot genera o ameninţare de familiaritate includ, dar nu sunt limitate la următoarele situaţii: • când un membru al echipei de certificare are o rudă

de gradul I sau un afin care ocupă funcţia de director sau funcţionar al clientului de certificare;

• când un membru al echipei de certificare are o rudă de gradul I sau un afin care, ca angajat al clientului, este în poziţia de a exercita o influenţă directă şi semni ficativă asupra subiectului misiunii de certificare;

• când un fost partener al firmei ocupă funcţia de director sau funcţionar al clientului, sau este angajat într-o poziţie în care exercită o influenţă directă şi semnifi cativă asupra subiectului misiunii de certificare;

• acceptarea unor cadouri sau a ospitalităţii din partea clientului, cu excepţia cazului în care valoarea acestora este nesemnificativă;

• asocierea de lungă durată a unui membru important al echipei de certificare cu clientul certificării.

200.8 Exemple de circumstanţe care pot genera ameninţarea de intimidare includ, dar nu sunt limitate la:

• ameninţarea înlocuirii sau a concedierii făcută de cli entul certificării;

355

Page 352: Doctrina Si Deontologie

• ameninţarea cu litigiul;

• exercitarea unei presiuni în vederea reducerii inadec

vate a cantităţii de muncă executată pentru a reduce

onorariile.

200.9 Un profesionist contabil independent va observa, de ase

menea, că situaţiile specifice dau naştere unor ameninţări

specifice la conformitatea cu unul sau mai multe principii

fundamentale. Astfel de ameninţări specifice, evident, nu

pot fi clasificate. Fie în relaţii profesionale sau de afaceri,

un contabil profesionist independent ar trebui să fie tot

timpul atent la astfel de cazuri şi ameninţări.

200.10 Măsurile de protecţie care ar putea elimina sau reduce

ameninţările la un nivel acceptabil se împart în două mari

categorii:

- măsuri de protecţie generate de profesie, legislaţie sau

reglementări; şi

- măsuri de protecţie în mediul de lucru.

Exemple de măsuri de protecţie create de către profesie,

legislaţie sau reglementări sunt descrise în paragraful

100.12 din Partea A a acestui Cod.

200.11 în mediul de lucru, măsurile de protecţie relevante vor

varia de la caz la caz. Măsurile de protecţie din cadrul

mediului de lucru cuprind măsuri de protecţie la nivelul

firmei şi măsuri de protecţie specifice misiunii. Un pro

fesionist contabil independent ar trebui să-şi exercite raţio

namentul profesional pentru a determina cum să abordeze

cel mai bine o ameninţare identificată. Atunci când îşi

exercită raţionamentul, un profesionist contabil în practica

publică ar trebui să considere dacă un terţ rezonabil şi în

cunoştinţă de cauză, cunoscând toate informaţiile rele

vante, inclusiv semnificaţia ameninţării şi măsurile de pro-

356

Page 353: Doctrina Si Deontologie

tecţie aplicate, ar fi de acord că acestea sunt rezonabile.

Această consideraţie ar fi afectată de către probleme cum

ar fi semnificaţia ameninţării, natura misiunii şi structura

firmei.

200.12 Măsurile de protecţie din întreaga firmă în cadrul mediului

de lucru ar putea include:

• poziţia de conducător al firmei care subliniază impor

tanţa respectării principiilor fundamentale;

• poziţia de conducător al firmei care accentuează preco

nizarea faptului că membrii echipei de certificare vor

acţiona în interesul public;

• politici şi proceduri pentru a implementa şi monitoriza controlul calităţii misiunilor de certificare;

• politici documentate de independenţă privind identifi

carea ameninţărilor la adresa conformităţii cu principii

le fundamentale, evaluarea importanţei acestor amenin

ţări şi identificarea şi aplicarea măsurilor de protecţie

pentru a elimina sau reduce până la un nivel acceptabil

ameninţările, diferite de cele care sunt în mod evident

lipsite de importanţă;

• pentru firmele care prestează misiuni de certificare,

politici documentate privind independenţa, privind

identificarea ameninţărilor la adresa independenţei,

evaluarea semnificaţiei acestor ameninţări şi evaluarea

şi aplicarea măsurilor de protecţie pentru a elimina sau

reduce aceste ameninţări, altele decât cele care sunt în

mod clar nesemnificative, la un nivel acceptabil;

• politici şi proceduri interne documentate care prevăd

respectarea principiilor fundamentale;

• politici şi proceduri care vor permite identificarea inte

reselor sau relaţiilor dintre firmă sau membrii echipei

de certificare şi clienţii certificării;

357

Page 354: Doctrina Si Deontologie

• politici şi proceduri pentru a monitoriza şi, atunci când

este necesar, pentru a gestiona credibilitatea datelor pri

vind veniturile ce provin de la un singur client al certi

ficării;

• utilizarea unor parteneri diferiţi şi echipe cu tendinţe

separate de raportare în vederea prestării serviciilor

de non-certificare pentru un client al certificării;

• politici şi proceduri pentru a interzice indivizilor care

nu sunt membrii echipei de certificare să influenţeze

inadecvat rezultatele misiunii de certificare;

• comunicarea la timp a politicilor şi procedurilor unei

firme, precum şi a oricăror schimbări ale acestora, către

toţi partenerii şi personalul profesional, inclusiv instrui

rea şi educarea corespunzătoare a acestora în ceea ce

priveşte astfel de politici şi proceduri;

• desemnarea unui membru cu experienţă al conducerii

drept responsabil pentru supravegherea funcţionării

adecvate a sistemului de control al calităţii;

• metode de consiliere a partenerilor şi a personalului pro

fesional al clientului certificării şi al entităţilor asociate

faţă de care trebuie să îşi păstreze independenţa;

• un mecanism disciplinar de promovare a conformităţii

cu politicile şi procedurile; şi

• politici şi proceduri publicate care să îi încurajeze si

să îi abiliteze pe angajaţi să comunice nivelurilor supe

rioare din cadrul firmei orice problemă legată de con

formitatea cu principiile fundamentale care îi preocupă.

200.13 Măsurile de protecţie specifice misiunii în mediul de lucru

ar putea să includă:

• implicarea unui profesionist contabil suplimentar pen

tru a revizui munca efectuată sau măcar pentru a oferi

consiliere dacă este necesar;

358

Page 355: Doctrina Si Deontologie

• consultarea unei terţe părţi, cum ar fi un comitet de

directori independent, un organ profesional norma-

lizator sau un alt profesionist contabil;

• discutarea problemelor de etică cu persoane însărcinate

cu guvernarea din cadrul clientului;

• prezentarea naturii serviciilor prestate şi a mărimii ono

rariilor percepute către persoanele însărcinate cu guver

narea clientului;

• implicarea altei firme pentru a realiza sau a realiza din

nou o parte din misiunea de certificare;

• rotaţia personalului echipei de certificare.

200.14 Depinzând de natura misiunii, un profesionist contabil

independent poate, de asemenea, să se bazeze pe măsurile

de protecţie pe care le-a implementat clientul său. Totuşi,

nu este posibil să pună bază doar pe astfel de măsuri de

protecţie pentru a reduce ameninţările la un nivel accepta

bil.

200.15 Măsurile de protecţie în interiorul clientului certificării

includ următoarele situaţii:

• atunci când clientul alege firma independentă pentru

desfăşurarea misiunii, persoane din afara conducerii

ratifică sau aprobă această alegere;

• clientul certificării are angajaţi competenţi care pot lua

decizii manageriale;

• clientul a implementat proceduri interne care asigură

alegeri obiective în mandatarea misiunilor de non-certi-

ficare; şi

• clientul deţine o structură de guvernare corporativă care

asigură o supraveghere corespunzătoare şi comunica

rea informaţiilor privind serviciile unei firme.

359

Page 356: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 210

Acceptarea unui client

210.1 înainte de acceptarea unei noi relaţii cu un client, un con tabil profesionist independent ar trebui să ia în considerare faptul dacă acceptarea ar crea anumite ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale.

210.2 Problemele clientului care, dacă apar la suprafaţă, ar putea ameninţa conformitatea cu principiile fundamentale in clud, de exemplu, implicarea clientului în activităţi ilegale (cum ar fi spălarea banilor), minciuna sau practici de ra portare financiară care pot fi puse sub semnul întrebării.

210.3 Semnificaţia oricăror ameninţări ar trebui să fie evaluată. Dacă ameninţările identificate sunt altfel decât clar ne semnificative ar trebui luate în considerare măsuri de pro tecţie şi aplicate, după cum este cazul, pentru a le elimina şi pentru a le reduce la un nivel acceptabil.

210.4 Măsurile de protecţie corespunzătoare ar putea include obţinerea cunoştinţelor şi înţelegerea clientului, a proprie tarilor săi, a celor din conducere şi a celor responsabili pentru guvernarea sa şi pentru activităţile de afaceri sau obţinerea certitudinii că clientul este angajat să-şi îmbună tăţească practicile de guvernare corporativă sau instru mentele de control intern.

210.5 Atunci când nu este posibilă reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil, un profesionist contabil independent ar trebui să refuze să intre în relaţii cu clientul.

210.6 Deciziile privind acceptarea ar trebui revizuite periodic

pentru misiunile repetate la acelaşi client.

360

Page 357: Doctrina Si Deontologie

210.7 Un profesionist contabil independent ar trebui să fie de acord să ofere acele servicii pentru care are competenţa de a le presta, înainte de a accepta o misiune specifică la un client, un profesionist contabil independent ar trebui să ia în considerare dacă acceptarea ar da naştere la orice ameninţări la adresa conformităţii cu principiile funda mentale. De exemplu, o ameninţare a interesului propriu la adresa competenţei profesionale şi a prudenţei apare dacă echipa misiunii nu posedă sau nu poate dobândi com petenţele necesare pentru a desfăşura angajamentul (misiunea) cum trebuie.

210.8 Un profesionist contabil independent ar trebui să evalueze semnificaţia ameninţărilor identificate şi, dacă sunt altfel decât nesemnificative, ar trebui aplicate, după caz, măsuri de protecţie pentru a le elimina şi a le reduce la un nivel acceptabil. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include:

• Dobândirea unui bagaj de cunoştinţe corespunzător asupra naturii afacerii clientului, asupra complexităţii operaţiunilor sale, asupra cerinţelor specifice misiunii si asupra scopului, naturii şi ariei de aplicabilitate a activităţii ce urmează a fi prestată.

• Dobândirea cunoştinţelor privind sectoarele industriale relevante sau aspecte-cheie.

• Deţinerea sau obţinerea experienţei în ceea ce priveşte cerinţele relevante de raportare şi ale organelor de re glementare.

• Alocarea unui personal suficient şi cu toate competen ţele necesare.

• Utilizarea unor experţi, acolo unde este necesar. • Convenirea unui orizont de timp realist pentru reali

zarea misiunii.

• Respectarea politicilor şi procedurilor de control a cali tăţii elaborate, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că

361

Page 358: Doctrina Si Deontologie

misiunile specifice sunt acceptate numai atunci când

pot fi realizate cu competenţă.

210.9 Atunci când un profesionist contabil independent inten ţionează să se bazeze pe consilierea sau activitatea unui

expert, profesionistul contabil independent trebuie să

evalueze dacă această încredere este garantată. Profesio

nistul contabil independent trebuie să ţină cont de factori

cum sunt reputaţia, experienţa, resursele disponibile şi

standardele profesionale şi etice aplicabile. Aceste infor

maţii pot fi obţinute dintr-o asociere anterioară cu res

pectivul expert sau din consultarea cu alte părţi.

210.10 Un profesionist contabil independent care este solicitat

pentru a înlocui un alt profesionist contabil independent,

sau care doreşte să aplice pentru o misiune deţinută în

prezent de către un alt profesionist contabil independent,

trebuie să stabilească dacă există motive, profesionale sau

de altă natură, pentru a nu accepta misiunea, cum ar fi

circumstanţe care ameninţă conformitatea cu principiile

fundamentale. De exemplu, poate exista o ameninţare la

adresa competenţei profesionale şi a prudenţei dacă un

profesionist contabil independent acceptă misiunea înainte

de a cunoaşte toate faptele necesare.

210.11 Trebuie evaluată importanţa tuturor ameninţărilor, în func

ţie de natura misiunii, acest lucru ar putea presupune

comunicarea cu acel profesionist contabil existent pentru

a determina faptele şi circumstanţele care stau la baza

modificării propuse, astfel încât profesionistul contabil

independent să poată decide dacă este corespunzător să

accepte misiunea. De exemplu, este posibil ca motivele

aparente pentru modificarea survenită în misiune să nu

reflecte în totalitate faptele şi este posibil ca acestea să

362

Page 359: Doctrina Si Deontologie

indice contradicţii cu acel profesionist contabil existent care să influenţeze decizia de a accepta numirea.

210.12 Un profesionist contabil existent se află sub restricţia con fidenţialităţii. Măsura în care profesionistul contabil in dependent poate şi trebuie să discute cu profesionistul contabil propus depinde de natura misiunii si de: - obţinerea permisiunii clientului de a face acest lucru;

sau - cerinţele legale sau etice privind acest tip de comunicări

sau prezentări.

210.13 în absenţa unor instrucţiuni specifice din partea clientului, profesionistul contabil existent nu trebuie, în general, să ofere în mod voluntar informaţii despre afacerile clien tului. Circumstanţele în care ar putea fi corespunzător să se divulge informaţii confidenţiale sunt prezentate în Sec ţiunea 140 a Părţii A din acest Cod.

210.14 Dacă se identifică ameninţări care sunt, în mod clar, mai mult decât nesemnificative, trebuie avute în vedere şi apli cate măsuri de protecţie pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil.

210.15 Aceste măsuri de protecţie pot include:

- discutarea fără reţineri a afacerilor clientului cu acel profesionist contabil existent în întregime;

- solicitarea profesionistului contabil existent să ofere informaţiile cunoscute cu privire la orice fapte sau cir cumstanţe care, după părerea acestuia, ar trebui aduse la cunoştinţa profesionistului contabil propus înainte ca acesta să decidă dacă acceptă sau nu misiunea;

- atunci când se răspunde cererilor de a înainta oferte, să se prezinte în respectiva ofertă că, înainte de a ac cepta misiunea, va fi solicitat contactul cu acel profe sionist contabil existent, astfel încât să se poată cerceta

363

Page 360: Doctrina Si Deontologie

dacă există motive profesionale sau de orice altă natură din cauza cărora numirea nu ar trebui acceptată.

210.16 Un profesionist contabil independent trebuie, în general, să obţină permisiunea clientului, de preferabil în scris, de a iniţia discuţiile cu acel profesionist contabil existent. Odată obţinută permisiunea, profesionistul contabil exis tent trebuie să respecte reglementările legale şi de altă natură care guvernează astfel de cereri. Atunci când pro fesionistul contabil existent oferă informaţii, acestea trebuie să fie oferite cu onestitate şi fără ambiguitate. Dacă profesionistul contabil propus nu reuşeşte să comunice cu profesionistul contabil existent, cel propus trebuie să încerce să obţină informaţii cu privire la orice ameninţări posibile prin alte metode, cum ar fi chestionarea părţilor terţe sau investigaţii de fond privind conducerea supe rioară sau cei însărcinaţi cu guvernarea clientului.

210.17 Atunci când ameninţările nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea metodelor de protec ţie şi nu pot fi obţinute, prin alte modalităţi, informaţii satisfăcătoare cu privire la fapte, un profesionist contabil independent trebuie să refuze misiunea.

210.18 Unui profesionist contabil independent i se poate solicita să realizeze activităţi complementare sau suplimentare faţă de activitatea profesionistului contabil existent. Aceste împrejurări pot da naştere la ameninţări potenţiale faţă de competenţa profesională şi faţă de prudenţă, ameninţări care rezultă din, de exemplu, informaţii incomplete sau lipsa informaţiilor. Măsurile de protecţie faţă de aceste ameninţări includ anunţarea profesionistului contabil existent cu privire la activitatea propusă, situaţie care dă contabilului existent ocazia de a oferi orice informaţii rele vante necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii.

364

Page 361: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 220

Conflicte de interese

220. l Un profesionist contabil independent trebuie să ia măsuri

corespunzătoare pentru a identifica circumstanţele în care

ar putea apărea un conflict de interese. Acest tip de cir-

cumstanţe ar putea genera ameninţări la adresa respectării

principiilor fundamentale. De exemplu, o ameninţare la

adresa obiectivitătii poate apărea atunci când un profe-

sionist contabil independent concurează direct cu un client

sau are o asociere în participaţie sau un acord similar cu

un competitor important al clientului. O ameninţare la

adresa obiectivitătii sau confidenţialităţii poate fi generată

şi atunci când un profesionist contabil independent pres-

tează servicii pentru clienţi ale căror interese sunt în con-

flict sau pentru clienţi care au o dispută cu privire la aspec-

tul sau tranzacţia în cauză.

220.2 Un profesionist contabil independent trebuie să evalueze

importanţa oricăror ameninţări. Evaluarea include apre

cierea, înainte de acceptarea sau continuarea relaţiei sau

misiunii specifice cu un client, dacă profesionistul contabil

independent are interese de afaceri sau relaţii cu acel client

sau cu o terţă parte care ar putea genera ameninţări. Dacă

există şi alte ameninţări cu excepţia celor nesemnificative,

trebuie luate în considerare şi aplicate măsurile de pro

tecţie necesare pentru a elimina ameninţările sau pentru a

le reduce la un nivel acceptabil.

220.3 în funcţie de circumstanţele care generează conflictul, mă

surile de protecţie trebuie, în general, să includă următoa

rele acţiuni ale profesionistului contabil independent:

365

Page 362: Doctrina Si Deontologie

- Notificarea clientului cu privire la interesul de afaceri

sau la activităţile firmei care ar putea reprezenta un

conflict de interese şi obţinerea consimţământului cli

entului de a acţiona în asemenea împrejurări;

- Notificarea tuturor părţilor relevante cu privire la faptul

că profesionistul contabil independent acţionează în

numele a două sau mai multe părţi într-un aspect în

privinţa căruia interesele lor sunt în conflict şi obţinerea

consimţământului acestora de a acţiona astfel;

- Notificarea clientului cu privire la faptul că profesio

nistul contabil independent nu acţionează în mod ex

clusiv pentru niciun client pentru furnizarea serviciilor

propuse (de exemplu, într-un sector anume al pieţei

sau în ceea ce priveşte un anumit serviciu) şi obţinerea

consimţământului clientului de a acţiona astfel.

220.4 De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele

măsuri de protecţie suplimentare:

- Utilizarea unor echipe distincte ale misiunii;

- Proceduri de împiedicare a accesului la informaţii (de exemplu, o strictă separare fizică a unor astfel de echi

pe, completarea confidenţială şi securizată a datelor);

- îndrumări clare pentru membrii echipei misiunii pri

vind aspectele de siguranţă şi confidenţialitate;

- Utilizarea acordurilor de confidenţialitate semnate de

către angajaţi şi partenerii firmei;

- Examinarea regulată a aplicării măsurilor de protecţie

de către o persoană cu experienţă şi care nu este impli

cată în misiunile relevante ale clienţilor.

220.5 Atunci când un conflict de interese reprezintă o ameninţare

la adresa unuia sau mai multor principii fundamentale,

inclusiv obiectivitatea, confidenţialitatea sau comporta

mentul profesional, ameninţare care nu poate fi eliminată

366

Page 363: Doctrina Si Deontologie

sau redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor

de protecţie, profesionistul contabil independent trebuie

să concluzioneze că nu este corespunzător să accepte o

anume misiune sau că este necesară demisionarea din una

sau mai multe misiuni care sunt în conflict.

220.6 Când un profesionist contabil independent a solicitat con-

simţământul unui client de a acţiona pentru o altă parte

într-o problemă în care interesele celor doi sunt în conflict,

iar acest consimţământ i-a fost refuzat de către client,

acesta nu trebuie să continue să acţioneze în numele uneia

dintre părţile implicate în problema care dă naştere unui

conflict de interese.

367

Page 364: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 230

Opinii suplimentare

230. l Situaţiile în care un profesionist contabil independent este

solicitat să ofere o a doua opinie cu privire la aplicarea

standardelor sau principiilor de contabilitate, raportare

sau a altor standarde sau principii în anumite circum-

stanţe sau anumitor tranzacţii de către o companie sau o

entitate care nu este un client curent, sau în numele aces-

teia, pot genera ameninţări faţă de conformitatea cu prin-

cipiile fundamentale. De exemplu, poate exista o ame-

ninţare faţă de competenţa profesională şi faţă de pru-

denţă în circumstanţe în care o a doua opinie nu se ba-

zează pe acelaşi set de fapte ca cel pe care îl are la dispo-

ziţie profesionistul contabil existent, sau se bazează pe

probe necorespunzătoare. Importanţa ameninţării va de-

pinde de circumstanţele cererii şi de alte fapte şi decla-

raţii disponibile, relevante pentru exprimarea unui ra-

ţionament profesional.

230.2 Atunci când este solicitat să ofere o astfel de opinie, un

profesionist contabil independent trebuie să evalueze im-

portanţa ameninţărilor şi, dacă acestea sunt altfel decât

nesemnificative, trebuie avute în vedere şi aplicate mă-

surile de protecţie necesare pentru a le elimina sau pentru

a le reduce la un nivel acceptabil. Astfel de măsuri de

protecţie pot include obţinerea permisiunii clientului de a

contacta contabilul existent, descrierea, în cadrul comu-

nicării cu acel client, a limitărilor aferente oricărei opinii

şi furnizarea unei copii a opiniei profesionistului contabil

existent.

368

Page 365: Doctrina Si Deontologie

230.3 Dacă entitatea sau compania ce solicită opinia nu va per-

mite comunicarea cu acel profesionist contabil existent,

un profesionist contabil independent trebuie să evalueze

dacă, în circumstanţele date, este corespunzător să ofere

opinia cerută.

369

Page 366: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 240

Onorarii şi alte tipuri de remuneraţii

240. l Atunci când încep negocierile privind serviciile profesio-

nale, un profesionist contabil independent poate percepe

orice onorariu pe care îl consideră corespunzător. Faptul

că un profesionist contabil independent percepe un ono-

rariu mai mic decât altul nu este, în sine, neetic; cu toate

acestea, pot exista ameninţări faţă de conformitatea cu

principiile fundamentale care apar din nivelul onorariului

perceput. De exemplu, o ameninţare cauzată de interesul

propriu faţă de competenţa profesională si faţă de prudenţă

este generată dacă respectivul onorariu perceput este atât

de mic încât ar putea fi dificil să se realizeze misiunea în

conformitate cu standardele tehnice şi profesionale apli-

cabile.

240.2 Importanţa unor astfel de ameninţări depinde de factori

cum ar fi nivelul onorariului perceput şi serviciile pentru

care se aplică. Ţinând cont de aceste potenţiale ameninţări,

trebuie avute în vedere şi aplicate măsurile de protecţie

necesare pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un

nivel acceptabil. Măsurile de protecţie care pot fi aplicate

includ:

• Atragerea atenţiei clientului cu privire la condiţiile

misiunii şi, în special, cu privire la baza pe care sunt

percepute comisioanele şi cu privire la ce servicii sunt

acoperite de comisionul perceput.

• Alocarea timpului şi personalului calificat necesare

pentru realizarea sarcinii.

370

Page 367: Doctrina Si Deontologie

240.3 Comisioanele contingente sunt adesea utilizate pentru anu

mite tipuri de misiuni de altă natură decât cele de certifi

care. Totuşi, ele pot genera, în anumite circumstanţe, ame

ninţări faţă de respectarea principiilor fundamentale. Ele

ar putea genera o ameninţare a obiectivitătii de către inte

resul propriu. Importanţa acestor ameninţări depinde de

factori precum:

- natura misiunii.

- gama valorilor posibile ale onorariului.

- baza pentru determinarea onorariului. - dacă rezultatul tranzacţiei este examinat de o terţă parte

independentă.

240.4 Importanţa unor astfel de ameninţări trebuie evaluată şi,

dacă acestea sunt altfel decât nesemnificative, trebuie

avute în vedere şi aplicate măsurile de protecţie necesare

pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un nivel accep

tabil. Astfel de măsuri de protecţie pot include:

• un precontract scris cu clientul privind baza de remune

rare.

• prezentarea pentru grupul-ţintă de utilizatori a activi

tăţii realizate de către profesionistul contabil indepen

dent si a bazei de remunerare.

• politici şi proceduri de control al calităţii.

• examinarea de către o terţă parte obiectivă a activităţii

realizate de către profesionistul contabil independent.

371

Page 368: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 250

Marketingul serviciilor profesionale

250. l Atunci când un profesionist contabil independent solicită noi misiuni prin publicitate sau alte tipuri de marketing, pot exista ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. De exemplu, o ameninţare de către interesul propriu a conformităţii cu principiul comportamentului profesional este generată dacă serviciile, realizările sau produsele sunt promovate într-un mod care este inconsec-vent cu acest principiu.

250.2 Un profesionist contabil independent nu trebuie să com promită profesia atunci când promovează serviciile profesionale. Profesionistul contabil independent trebuie să fie onest şi loial, şi nu trebuie: • Să exagereze calitatea serviciilor oferite, a calificărilor

deţinute sau a experienţei câştigate. • Să facă referiri compromiţătoare la comparaţii nefunda

mentate cu activitatea altora.

Dacă profesionistul contabil independent are îndoieli cu privire la caracterul adecvat al unei anumite forme de pu-blicitate sau promovare, profesionistul contabil indepen-dent trebuie să se consulte cu organismul profesional relevant.

250.3 Profesioniştii contabili pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de şcoli sau instituţii de învăţământ atestate legal.

250.4 în înţelesul prezentului Cod termenii specifici au urmă

toarea semnificaţie:

372

Page 369: Doctrina Si Deontologie

- prin „Publicitate" se înţelege comunicarea către public a informaţiilor asupra serviciilor oferite sau a califică rilor pe care le posedă un profesionist contabil, în sco

pul obţinerii de lucrări; - „Anunţul" este comunicarea către public a unor fapte pri

vind un profesionist contabil, care nu sunt destinate pentru promovarea acestui profesionist sau a societăţii sale;

- „Oferta", directă sau indirectă, este concretizată în de mersurile făcute pe lângă un eventual client în scopul de a-i propune servicii profesionale.

250.5 în înţelesul enunţat la paragraful 250.4, publicitatea si oferta sunt permise exclusiv pentru liber-profesioniştii contabili - membri activi ai Corpului. Sunt interzise: - inserările personale făcute în presă, în publicaţiile

profesionale sau altele, prin scrisori, afişe, circulare, re clame, cinema, TV, radio-difuziune şi, în general, toate procedeele publicitare, atunci când acestea folosesc comparaţii cu alţi membri sau prin modul de prezentare şi conţinut aduc prejudicii în vreun fel altor membri;

- oferta, atunci când prin ea se atribuie remize din ono rariu, comisioane, tarife reduse sau alte avantaje, pre cum şi când face în vreun fel uz de un mandat politic sau de o misiune sau funcţie administrativă.

250.6 Anunţurile sunt permise în următoarele cazuri: a) anunţurile în presă cu condiţia să nu contravină regu

lilor de etică profesională, trebuind, de asemenea: - să aibă un caracter sobru şi informativ; - să respecte un format corespunzător pentru fiecare

publicaţie; b) inserarea în presa locală a unor avize informând pu

blicul despre o primă deschidere de cabinet sau schim bare de adresă;

373

Page 370: Doctrina Si Deontologie

c) inserările în anuare, cărţi de telefon, cataloage de firme

etc. sunt autorizate cu condiţia de a fi limitate la indi-

carea informaţiilor necesare utilizatorului pentru a con-

tacta cabinetul.

250.7 Se pot tipări broşuri de prezentare a cabinetului sau a so

cietăţii de expertiză ce se vor distribui elevilor, studenţilor

sau candidaţilor la un post oferit de acestea sau clienţilor;

broşura va trebui să cuprindă, obligatoriu, informaţii des

pre istoricul, principiile de comportament, lucrările exe

cutate, numele şi prenumele clienţilor, modalitatea de re

crutare, formarea şi evoluţia în carieră a membrilor cabi

netului sau societăţii.

250.8 Profesioniştii contabili pot folosi emblema Corpului pe

hârtia cu antet destinată corespondenţei. Emblema Corpului este compusă din:

- o carte-registru, simbolizând însemnul profesiei;

- un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, având

ca însemn divin doi şerpi încolăciţi, preţuit în Grecia

antică, având valoare de simbol diplomatic; emblema

Corpului simbolizează rolul de crainic al profesionis

tului contabil, pe care îl are atunci când redă imaginea

fidelă, corectă şi completă a patrimoniului contabilizat

sau expertizat;

- deviza „Ştiinţă, Independenţă, Moralitate" - atribute

esenţiale ale exercitării profesiei.

250.9 Consiliul Superior şi Consiliile filialelor pot efectua sau

autoriza efectuarea oricărei publicităţi colective pe care

o consideră utilă, în interesul profesiei.

Detaliile şi modalităţile de aplicare a dispoziţiilor din prezenta Sec-

ţiune sunt reglementate prin hotărâri ale Consiliului Superior.

374

Page 371: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 260

Cadouri şi ospitalitate

260. l Este posibil ca unui profesionist contabil independent sau unui afin sau unei rude apropiate a acestuia să i se ofere cadouri sau ospitalitate din partea unui client. O astfel de ofertă generează ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. De exemplu, ameninţări ale o-biectivităţii de către interesul propriu pot fi create dacă este acceptat un cadou din partea unui client; ameninţări ale intimidării la adresa obiectivitătii pot apărea din divul-garea în public a unor astfel de oferte.

260.2 Importanţa unor astfel de ameninţări depinde de natura, valoarea şi interesul din spatele ofertei. Atunci când sunt oferite unui profesionist contabil independent cadouri si ospitalitate pe care o terţă parte rezonabilă si în cunoştinţă de cauză le-ar considera în mod clar nesemnificative, a- cesta poate concluziona că oferta este făcută în cursul nor mal al afacerilor, fără intenţia specifică de a influenţa luarea deciziilor sau de a obţine informaţii, în astfel de cazuri, profesionistul contabil independent poate conclu ziona, în general, că nu există o ameninţare importantă la adresa conformităţii cu principiile fundamentale.

260.3 Dacă este clar că ameninţările evaluate nu sunt nesemni ficative, trebuie avute în vedere şi aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a le elimina sau pentru a le re duce la un nivel acceptabil. Atunci când ameninţările nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin apli

carea măsurilor de protecţie, un profesionist contabil in dependent nu trebuie să accepte o astfel de ofertă.

375

Page 372: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 280

Obiectivitate - toate serviciile

280.1 Un profesionist contabil independent trebuie să aibă în

vedere, atunci când oferă orice servicii profesionale, dacă

există ameninţări la adresa conformităţii cu principiul fun

damental al obiectivitătii care rezultă din interese în rela

ţiile cu un client sau cu directori, funcţionari sau angajaţi.

De exemplu, o ameninţare a obiectivitătii de către fami

liaritate poate fi generată de o relaţie de familie, relaţie

apropiată personală sau relaţie de afaceri.

280.2 Un profesionist contabil independent care oferă un servi

ciu de audit trebuie să fie independent faţă de clientul

auditării. Independenţa de fapt şi de drept este necesară

pentru a permite profesionistului contabil independent să

exprime o opinie şi să fie perceput ca exprimând o conclu

zie neafectată de erori, conflict de interese sau influenţa

necorespunzătoare a altor părţi. Secţiunea 290 oferă îndru

mări specifice privind cerinţele de independenţă pentru

profesioniştii contabili independenţi atunci când realizează

o misiune de audit.

280.3 Existenţa ameninţărilor la adresa obiectivitătii în oferirea

oricărui serviciu profesional va depinde de circumstanţele

particulare ale misiunii şi de natura activităţii pe care pro

fesionistul contabil independent o realizează.

280.4 Un profesionist contabil independent trebuie să evalueze

importanţa ameninţărilor identificate, şi, dacă acestea nu

sunt nesemnificative, trebuie avute în vedere şi aplicate

măsurile de protecţie necesare pentru a le elimina sau pen-

376

Page 373: Doctrina Si Deontologie

tru a le reduce la un nivel acceptabil. Astfel de măsuri de

protecţie pot include:

• Retragerea din echipa misiunii.

• Proceduri de supraveghere.

• Terminarea relaţiei financiare sau de afaceri care gene

rează ameninţarea.

• Discutarea problemei cu nivelurile superioare ale con

ducerii firmei.

• Discutarea problemei cu cei însărcinaţi cu guvernarea

clientului.

377

Page 374: Doctrina Si Deontologie

Secţiunea 290

Independenţă - misiuni de audit şi certificare

290.1 în cazul unei misiuni de audit este în interesul public şi,

prin urmare, stipulat de prezentul Cod Etic, ca membrii

echipelor de audit, ai firmelor şi, atunci când este apli

cabil, ai firmelor din grup să fie independenţi faţă de

clienţii de audit.

290.2 Misiunile de audit au ca scop sporirea încrederii utilizato

rilor cu privire la rezultatul unei evaluări sau a unei măsu

rări a unui aspect în conformitate cu o serie de criterii.

Cadrul general internaţional pentru Misiunile de audit (Ca

drul general de audit), emis de Consiliul pentru Standarde

Internaţionale de Audit şi Certificare, descrie obiectivele

şi elementele misiunilor de audit si identifică misiunile la

care se aplică Standardele Internaţionale de Audit (ISA),

Standardele Internaţionale privind Misiunile de Examina

re (ISRE), Standardele Internaţionale privind Misiunile

de Asigurare (ÎS AE) şi Standardele Internaţionale privind

Misiunile Conexe (ISRS). Pentru o descriere a elementelor

şi obiectivelor unei misiuni de audit trebuie să se facă

referiri la Cadrul general de asigurare.

290.8 Independenţa implică:

Independenţa de spirit (de drept). Starea de spirit care

permite emiterea unei opinii fără a fi afectat de influenţe

care compromit judecata profesională şi care permite in-

dividului să acţioneze cu integritate, să-şi exercite obiecti-

vitatea şi scepticismul profesional.

378

Page 375: Doctrina Si Deontologie

Independenţa în aparenţă (de f apt). Evitarea faptelor şi a

situaţiilor care sunt atât de importante încât o terţă parte

informată şi rezonabilă, care cunoaşte toate informaţiile

relevante, inclusiv măsurile de protecţie aplicate, ar con-

cluziona în mod rezonabil că integritatea, obiectivitatea

sau scepticismul profesional al firmei sau al unui membru

al echipei de certificare au fost compromise.

290. l O Multe circumstanţe diferite sau combinaţii de circumstanţe

pot fi relevante şi, prin urmare, este imposibil să se defi-

nească fiecare situaţie care poate genera ameninţări la

adresa independenţei şi să se specifice măsurile de pro-

tecţie corespunzătoare pentru a reduce aceste ameninţări,

în plus, natura misiunilor de certificare poate fi diferită

şi, prin urmare, pot exista diferite tipuri de ameninţări

care să necesite aplicarea unor anumite măsuri de pro-

tecţie. Un cadru general conceptual care să stipuleze mai

degrabă ca firmele şi membrii echipelor de certificare să

identifice, să evalueze şi să soluţioneze ameninţările la

adresa independenţei, decât să respecte un set de reguli

specifice, care pot fi arbitrare, este, prin urmare, în intere-

sul public.

290.11 Membrii echipelor misiunilor, ai firmelor şi ai firmelor

din grup trebuie să aplice cadrul general conceptual din

Secţiunea 100 acelor circumstanţe specifice luate în con

siderare, în plus faţă de identificarea relaţiilor dintre firmă,

firmele din grup, dintre membrii echipei misiunii şi clien

tul misiunii, trebuie evaluat dacă relaţiile dintre persoanele

din afara echipei misiunii şi clientul misiunii generează o

ameninţare la adresa independenţei.

290.12 Exemplele prezentate în această secţiune sunt menite să

ilustreze aplicarea cadrului general conceptual şi nu sunt

379

Page 376: Doctrina Si Deontologie

menite să fie, sau nu trebuie interpretate ca fiind o listă

exhaustivă a tuturor circumstanţelor care ar putea genera

ameninţări la adresa independenţei. Prin urmare, nu este

suficient ca un membru al echipei de audit, o firmă sau o

firmă din reţea să respecte pur şi simplu exemplele

prezentate; mai degrabă ei ar trebui să aplice cadrul

fiecărui caz specific cu care se confruntă.

290.13 Natura ameninţărilor la adresa independenţei şi măsurile

de protecţie aplicabile necesare pentru a elimina amenin

ţările sau pentru a le aduce la un nivel acceptabil diferă în

funcţie de caracteristicile misiunii individuale de audit:

dacă este o misiune de audit a situaţiilor financiare sau

un alt tip de misiune de certificare; în cel din urmă caz,

scopul, informaţia privind subiectul-cheie si utilizatorii-

ţintă ai raportului. O firmă ar trebui prin urmare să eva

lueze circumstanţele relevante, natura misiunii de audit

şi ameninţările la independenţă atunci când decide dacă

este potrivit sau nu să accepte sau să continue o misiune

şi când decide natura măsurilor de protecţie necesare şi a

faptului dacă un anumit individ ar trebui să fie membru al

echipei de audit.

290.14 Misiunile de audit bazate pe situaţiile financiare sunt rele

vante pentru o gamă largă de utilizatori potenţiali; prin

urmare, în plus faţă de independenţa de drept, indepen

denţa de fapt este foarte semnificativă, în consecinţă, pen

tru clienţii auditului situaţiilor financiare, membrii echipei

de certificare, firmă şi firmele din reţea se cere să fie inde

pendenţi faţă de clientul auditului situaţiilor financiare.

Astfel de cerinţe de independenţă includ interziceri privind

anumite relaţii dintre membrii echipei de certificare şi

directori, funcţionari şi angajaţi ai clientului care se află

380

Page 377: Doctrina Si Deontologie

în poziţia de a exercita influenţă directă si semnificativă asupra informaţiei din aspectul-cheie (situaţiile finan-ciare). De asemenea, ar trebui acordată atenţie faptului

că ameninţările la independenţă sunt create de către relaţii cu angajaţii clientului aflaţi în poziţia de a exercita influ-enţă directă şi semnificativă asupra subiectului în cauză (poziţia financiară, performanţa financiară si fluxurile de trezorerie).

290.15 într-o misiune de certificare bazată pe declaraţii în care clientul nu este un client al auditului situaţiilor financiare, li se cere membrilor echipei de certificare şi firmei să fie independenţi de clientul certificării (partea responsabilă, care este responsabilă pentru informaţia din subiectul în cauză şi care poate fi responsabilă si pentru subiectul în

cauză). Astfel de cerinţe de independenţă includ interziceri privind anumite relaţii dintre membrii echipei de certifi care şi directori, funcţionari şi angajaţi ai clientului care se află în poziţia de a exercita influenţă directă şi sem nificativă asupra informaţiei din aspectul-cheie. De ase menea, ar trebui acordată atenţie şi asupra faptului că ame ninţările la adresa independenţei sunt create de către relaţii cu angajaţii clientului aflaţi în poziţia de a exercita influen ţă directă şi semnificativă asupra subiectului-cheie. Ar trebui, de asemenea, să fie acordată atenţie oricăror a- meninţări despre care firma are motive să creadă că sunt

generate de către interesele firmei din reţea şi relaţiile acesteia.

290.16 în majoritatea misiunilor de certificare bazate pe declaraţii, care nu sunt misiuni de audit al situaţiilor financiare, partea responsabilă răspunde pentru subiectul în cauză şi pentru

informaţiile din acesta. Totuşi, în anumite misiuni, partea responsabilă s-ar putea să nu răspundă şi pentru subiectul

381

Page 378: Doctrina Si Deontologie

în cauză. De exemplu, atunci când un profesionist contabil

în practica publică este angajat pentru a efectua o misiune

de certificare pe un raport pe care un consultant de mediu

1-a întocmit privind practicile de dezvoltare durabilă ale

companiei, raport care urmează a fi distribuit utilizatorilor-

ţintă, consultantul de mediu este partea responsabilă

pentru informaţia din subiectul-cheie, dar compania este

responsabilă pentru subiectul-cheie (practicile de dezvol-

tare durabilă).

290.17 în misiunile de certificare bazate pe declaraţii care nu sunt

misiuni de auditare a situaţiilor financiare, atunci când

partea responsabilă este răspunzătoare pentru informaţia

din subiectul în cauză, dar nu şi pentru subiectul în cauză,

membrilor misiunii de certificare şi celor din firmă li se

cere să fie independenţi faţă de părţile responsabile pentru

informaţia din subiectul în cauză (clientul certificării), în

plus, ar trebui acordată atenţie oricăror ameninţări despre

care firma are motive să creadă că au fost create de către

interese şi relaţii între un membru al echipei de certificare,

firmă, o firmă de reţea şi partea responsabilă pentru subiec

tul în cauză.

290.18 într-o misiune de certificare de raportare directă membrilor

echipei de certificare şi firmei li se cere să fie independenţi

de clientul certificării (partea responsabilă pentru subiectul

în cauză).

290.20 în anumite misiuni de certificare, fie că sunt bazate pe

declaraţii, fie cu raportare directă, care nu sunt misiuni

de auditare a situaţiilor financiare s-ar putea să existe mai

multe părţi responsabile, în astfel de misiuni, atunci când

se determină dacă este necesară aplicarea prevederilor din

această secţiune fiecărei părţi responsabile, s-ar putea ca

382

Page 379: Doctrina Si Deontologie

firma să ţină cont de faptul că un interes sau o relaţie între

firmă sau un membru al echipei de certificare şi o parte

responsabilă ar putea să dea naştere la o ameninţare la

adresa independenţei care nu este nesemnificativă în con-

textul informaţiei din subiectul-cheie. Aceasta va lua în

considerare factori cum ar fi:

- Importanţa informaţiei legate de aspectul-cheie (sau

aspectul-cheie în sine) pentru care partea responsabilă

respectivă este responsabilă; si

- Gradul de interes public care este asociat cu misiunea.

Dacă firma determină faptul că ameninţarea la adresa inde-

pendenţei creată de către o astfel de relaţie cu o anumită

parte responsabilă ar fi în mod cert nesemnificativă s-ar

putea să nu fie necesară aplicarea tuturor prevederilor

acestei secţiuni acelei părţi responsabile.

290.21 Ameninţările si măsurile de protecţie identificate în a-

ceastă secţiune sunt în general discutate în contextul in-

tereselor sau relaţiilor dintre firmă, firmele din reţea, mem-

brii echipei de certificare şi clientul certificării, în cazul

unui client de audit al situaţiilor financiare care este o

entitate cotată, firma si orice firmă din reţea sunt solicitate

să analizeze interesele şi relaţiile care implică entităţile

afiliate clientului, în mod ideal, aceste entităţi şi interesele

şi relaţiile trebuie să fie identificate înainte. Pentru toţi

ceilalţi clienţi de certificare, atunci când echipa de certi-

ficare are motive să creadă că o entitate legată a unui

astfel de client de certificare este relevantă pentru eva-

luarea independenţei firmei clientului, echipa de certifi-

care trebuie să analizeze acea entitate legată atunci când

evaluează independenţa şi când aplică măsurile de pro-

tecţie corespunzătoare.

383

Page 380: Doctrina Si Deontologie

290.22 Evaluarea ameninţărilor la adresa independenţei şi acti vităţile ulterioare trebuie să fie susţinute de probele obţi nute înainte de acceptarea misiunii şi în timpul desfăşu

rării acesteia. Obligaţia de a face o astfel de evaluare şi de a întreprinde acţiuni apare atunci când o firmă, o firmă din reţea sau un membru al echipei de certificare cunoaşte sau ar putea în mod rezonabil să cunoască circumstanţele sau relaţiile care ar putea compromite independenţa. Ar putea exista ocazii în care firma, firma din reţea sau o persoană încalcă neintenţionat prevederile acestei secţiuni. Dacă apare o astfel de încălcare, aceasta nu compromite în general independenţa cu privire la un client de certifi care, cu condiţia ca firma să aibă implementate politici şi proceduri adecvate de control al calităţii pentru promo

varea independenţei şi, odată descoperită, încălcarea să fie corectată prompt şi să fie aplicate măsurile de protecţie necesare.

290.23 în această secţiune se fac referiri la ameninţările impor tante şi la cele clar nesemnificative pentru evaluarea inde pendenţei. La analizarea semnificaţiei unei anumite probleme, trebuie să fie luaţi în considerare atât factorii calitativi, cât şi cei cantitativi. O problemă trebuie să fie considerată ca fiind în mod clar nesemnificativă numai dacă se ajunge la concluzia că este atât comună, cât şi lipsită de consecinţe.

290.24 Obiectivul acestei secţiuni este acela de a asista firmele şi membrii echipelor de certificare pentru:

- Identificarea ameninţărilor la adresa independenţei; - A evalua dacă aceste ameninţări sunt în mod clar ne

semnificative; şi

- în cazurile în care ameninţările nu sunt în mod clar nesemnificative, identificarea şi aplicarea măsurilor de

384

Page 381: Doctrina Si Deontologie

protecţie adecvate pentru eliminarea sau reducerea

ameninţărilor la un nivel acceptabil.

Trebuie să se acorde întotdeauna atenţie concluziei de

inacceptabilitate la care a ajuns un terţ informat si rezo-

nabil, care cunoaşte toate informaţiile relevante, în situa-

ţiile în care nu sunt disponibile măsuri de protecţie pentru

reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil, singurele

acţiuni posibile sunt acelea de a elimina activităţile sau

interesele care generează ameninţarea sau refuzul de a

accepta sau continua misiunea de certificare.

290.25 Această secţiune se încheie cu o anexă care cuprinde câ

teva exemple privind modul în care această abordare con

ceptuală a independenţei trebuie să se aplice circum

stanţelor şi relaţiilor specifice. Exemplele prezintă ame

ninţări la adresa independenţei care pot fi generate de

circumstanţe şi relaţii specifice. Raţionamentul profesio

nal este utilizat pentru determinarea măsurilor de protecţie

adecvate pentru eliminarea ameninţărilor la adresa inde

pendenţei sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil, în

unele exemple, ameninţările la adresa independenţei sunt

atât de semnificative încât singurele acţiuni posibile sunt

acelea de a elimina activităţile sau interesele care pot ge

nera ameninţarea sau de a refuza acceptarea sau conti

nuarea misiunii de certificare, în alte exemple, ameninţa

rea poate fi eliminată sau redusă la un nivel acceptabil

prin aplicarea măsurilor de protecţie. Nu se intenţionează

ca exemplele să fie exhaustive.

290.26 Unele exemple din anexa la această secţiune indică modul

în care se aplică cadrul într-o misiune de audit al situaţiilor

financiare pentru o entitate cotată. Atunci când o organi

zaţie membră decide să nu facă diferenţa între entităţile

385

Page 382: Doctrina Si Deontologie

cotate şi alte entităţi, exemplele care sunt legate de misiu-

nile de audit al situaţiilor financiare pentru entităţile cotate

ar trebui să fie luate în considerare pentru aplicarea asupra

tuturor misiunilor de audit al situaţiilor financiare.

290.27 Atunci când se identifică ameninţările care nu sunt în mod

clar nesemnificative, iar firma decide să accepte sau să

continue misiunea de certificare, decizia trebuie să fie do

cumentată. Documentaţia trebuie să includă o descriere a

ameninţărilor identificate şi a măsurilor de protecţie apli

cate pentru eliminarea sau reducerea ameninţărilor la un

nivel acceptabil.

290.28 Evaluarea importanţei oricăror ameninţări la adresa inde

pendenţei şi a măsurilor de protecţie necesare pentru re

ducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil ia în consi

derare interesul public. Unele entităţi pot fi de interes pu

blic deoarece, ca urmare a activităţilor lor, a dimensiunii

lor sau a statutului lor corporativ au o mai mare varietate

de acţionari. Exemplele de astfel de entităţi pot include

companiile cotate, instituţiile de credit, companiile de asi

gurări şi fondurile de pensii. Din cauza puternicului interes

public în situaţiile financiare ale entităţilor cotate, unele

paragrafe din această secţiune tratează probleme supli

mentare care sunt relevante pentru auditul situaţiilor finan

ciare ale entităţilor cotate. Trebuie să se acorde atenţie

aplicării cadrului general în legătură cu auditul situaţiilor

financiare ale entităţilor cotate faţă de alţi clienţi de audit

al situaţiilor financiare care ar putea fi importante pentru

interesul public.

290.29 Comitetele de audit au un rol important în guvernarea

corporativă atunci când sunt independente în raport cu

conducerea clientului şi pot asista Consiliul Director în

386

Page 383: Doctrina Si Deontologie

ajungerea la concluzia că o firmă este independentă în îndeplinirea rolului său de audit. Ar trebui să existe o co-municare permanentă între firmă şi comitetul de audit (sau alt organism de guvernare dacă nu există un comitet de audit) al entităţilor cotate cu privire la relaţii si alte pro-bleme care ar putea, în opinia firmei, să ameninţe indepen-denţa.

290.30 Firmele trebuie să-şi stabilească politici si proceduri legate de comunicările privind independenţa cu comitetele de audit sau cu alte persoane însărcinate cu guvernarea clien tului, în cazul auditului situaţiilor financiare ale entităţilor cotate, firma trebuie să comunice oral şi în scris, cel puţin anual, toate relaţiile şi alte probleme dintre firmă, firmele din reţea şi clientul de audit al situaţiilor financiare pe care raţionamentul profesional al firmei le poate considera că afectează independenţa. Problemele care vor fi comu nicate variază în funcţie de circumstanţe şi trebuie să fie stabilite de către firmă, dar, în general, trebuie să trateze aspectele importante identificate în această secţiune.

290.31 Membrii echipei de certificare şi firma trebuie să fie inde pendenţi de clientul de certificare în timpul perioadei mi siunii de certificare. Perioada misiunii începe atunci când echipa de certificare începe să presteze servicii de certifi care şi se termină odată cu publicarea raportului de certifi care, cu excepţia cazului în care misiunea de certificare are o natură recurentă. Dacă misiunea de certificare se preconizează a se repeta, perioada misiunii de certificare se termină cu notificarea de către oricare dintre părţi a terminării relaţiei profesionale sau a publicării raportului de certificare, oricare are loc mai târziu.

290.32 în cazul misiunii de audit al situaţiilor financiare, perioada misiunii include perioada acoperită de situaţiile financiare

387

Page 384: Doctrina Si Deontologie

raportate de către firmă. Atunci când o entitate devine un

client de audit al situaţiilor financiare în timpul sau după

perioada acoperită de situaţiile financiare pe care le va

raporta firma, firma va analiza dacă pot fi generate ame-

ninţări asupra independenţei de către:

- Relaţiile financiare sau de afaceri cu clientul de audit

în timpul sau după perioada acoperită de situaţiile

financiare, dar înainte de acceptarea misiunii de audit

al situaţiilor financiare; sau

- Serviciile anterioare prestate către clientul de audit.

în mod similar, în cazul unei misiuni de certificare care

nu este o misiune de audit al situaţiilor financiare, firma

trebuie să analizeze dacă relaţiile financiare sau de afaceri

sau serviciile anterioare pot genera ameninţări la adresa

independenţei.

290.33 Dacă se prestează un alt serviciu în afara celui de certifi-

care pentru clientul de audit al situaţiilor financiare în

timpul sau după perioada acoperită de situaţiile financiare,

dar înainte de începerea serviciilor profesionale legate de

auditul situaţiilor financiare, iar serviciul va fi interzis în

timpul perioadei misiunii de audit, trebuie să se analizeze

ameninţările la adresa independenţei, dacă există, care să

rezulte din serviciul respectiv. Dacă ameninţarea nu este

în mod clar nesemnificativă, măsurile de protecţie trebuie

să fie analizate şi aplicate ca fiind necesare pentru reduce-

rea ameninţării la un nivel acceptabil. Astfel de măsuri

de protecţie pot include:

- Discutarea problemelor de independenţă legate de

prestarea de alte servicii în afară de cele de certificare

cu cei însărcinaţi cu guvernarea clientului, cum ar fi

comitetul de audit;

388

Page 385: Doctrina Si Deontologie

• Obţinerea recunoaşterii clientului asupra responsabi

lităţii pentru rezultatele altor servicii în afara celor de

certificare;

• Interzicerea personalului care a prestat alte servicii în afara celor de certificare de a participa la misiunea de

audit a situaţiilor financiare; si

• Angajarea unei alte firme pentru revizuirea rezultatelor altor servicii în afara celor de certificare sau angajarea

unei alte firme pentru a presta din nou alte servicii în

afara celor de certificare, în măsura necesară pentru a-i

da posibilitatea de a-şi asuma responsabilitatea acelui

serviciu.

290.34 Un alt serviciu decât cel de certificare prestat pentru un

client de audit necotat pentru situaţiile financiare nu va

prejudicia independenţa firmei atunci când clientul devine

o entitate cotată, cu condiţia ca:

(a) Alt serviciu în afara celui de certificare prestat anterior să fie permis conform acestei secţiuni pentru clienţii

necotaţi de audit al situaţiilor financiare;

(b) Serviciul va fi încheiat într-o perioadă rezonabilă de timp în care clientul devine o entitate cotată, dacă este

permis conform acestei secţiuni pentru clienţii de audit

al situaţiilor financiare care sunt entităţi cotate; si

(c) Firma a implementat măsuri de protecţie adecvate pen

tru eliminarea ameninţărilor la adresa independenţei

care sunt generate de serviciile anterioare sau pentru

reducerea acestora până la un nivel acceptabil.

389

Page 386: Doctrina Si Deontologie

Anexă la Secţiunea 290

Exemple privind modul de abordare conceptuală a

independenţei în circumstanţe specifice

Introducere

290.100 Următoarele exemple descriu circumstanţele specifice

şi relaţiile care pot genera ameninţări la adresa indepen

denţei. Exemplele descriu potenţialele ameninţări gene

rate şi măsurile de protecţie adecvate pentru a le elimina

sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil în fiecare

circumstanţă. Exemplele nu sunt exhaustive, în practică,

firma, firmele în reţea şi membrii echipei de certificare

vor fi solicitaţi să stabilească implicaţiile unor circum

stanţe şi relaţii similare, dar diferite şi să determine dacă

pot fi aplicate măsuri de protecţie, incluzând măsurile

de protecţie din paragrafele 200.12 până la 200.15, pentru

a răspunde în mod satisfăcător ameninţărilor la adresa

independenţei.

290.101 Unele exemple tratează clienţii de audit, în timp ce altele

tratează clienţii certificării care nu sunt clienţi de audit

al situaţiilor financiare. Exemplele ilustrează cum trebuie

să fie aplicate măsurile de protecţie pentru a îndeplini

cerinţele pentru membrii echipei de certificare, pentru

firma şi firmele în reţea pentru ca acestea să fie indepen

dente faţă de un client de audit al situaţiilor financiare şi

pentru ca membrii echipei de certificare şi firma să fie

independenţi faţă de un client al certificării care nu este

un client de audit al situaţiilor financiare. Exemplele nu

includ rapoartele de certificare pentru un client al certi-

390

Page 387: Doctrina Si Deontologie

ficării de non-audit a căror utilizare este restricţionată în mod expres de către utilizatori identificaţi, în cazul unor astfel de misiuni, membrii echipei de certificare, rudele

de gradul întâi si afinii acestora trebuie să fie independenţi faţă de clientul certificării. Mai mult, firma nu trebuie să deţină un interes financiar important, direct sau indirect, în clientul certificării.

290.102 Exemplele ilustrează cum se aplică cadrul general pentru

clienţii de audit al situaţiilor financiare şi pentru alţi clienţi de certificare. Exemplele trebuie să fie citite în conjunc tură cu paragrafele 290.13 care explică faptul că, în majo ritatea misiunilor de certificare, există o parte responsa bilă care cuprinde si clientul de certificare. Totuşi, în unele misiuni de certificare, există două părţi responsa

bile, în astfel de circumstanţe, trebuie să se ia în consi derare ameninţările despre care firma are motive să creadă că pot fi create de interesele şi relaţiile dintre un membru al echipei de certificare, firmă, o firmă din reţea şi partea responsabilă cu problema respectivă.

290.103 Interpretarea 2005-01 din această anexă oferă îndrumări suplimentare privind aplicarea cerinţelor legate de inde pendenţă cuprinse în această secţiune pentru misiunile de certificare care nu reprezintă misiuni de audit al situa ţiilor financiare.

Interese financiare

290.104 Un interes financiar într-un client al certificării poate ge

nera o ameninţare de interes propriu, în evaluarea impor

tanţei ameninţării şi a măsurilor de protecţie adecvate

care urmează să fie aplicate pentru a elimina ameninţarea

sau pentru a o reduce până la un nivel acceptabil este

391

Page 388: Doctrina Si Deontologie

necesar să se examineze natura interesului financiar.

Aceasta include o evaluare a rolului persoanei care deţine

interesul financiar, importanţa interesului financiar şi

tipul acestuia (direct sau indirect).

290.105 Atunci când se evaluează tipul interesului financiar tre

buie să se ia în considerare faptul că interesele financiare

pot varia de la interese în care persoana nu are niciun

control asupra vehiculului investiţiei sau a interesului

financiar deţinut (de exemplu, un fond mutual, un fond

închis de investiţii sau un vehicul intermediar similar)

până la acelea în care persoana deţine controlul asupra

interesului financiar (de exemplu, ca administrator) sau

este capabilă să influenţeze deciziile privind investiţia.

Atunci când se evaluează importanţa oricărei ameninţări

la adresa independenţei este important să se ia în consi

derare gradul de control sau influenţa care poate fi exer

citată asupra intermediarului, a interesului financiar de

ţinut sau a unei strategii de investiţie. Atunci când există

control, interesul financiar trebuie considerat ca fiind

direct. Invers, atunci când deţinătorul interesului financiar

nu are nicio capacitate de a exercita un astfel de control,

interesul financiar trebuie considerat ca fiind indirect.

Prevederi aplicabile tuturor clienţilor certificării

290.106 Dacă un membru al echipei de certificare sau o rudă de gradul I deţine un interes financiar direct sau un inte

res financiar indirect important în clientul certificării,

ameninţarea de interes propriu generată va fi atât de

importantă încât singurele măsuri de protecţie disponibile

pentru a elimina ameninţarea sau pentru a o reduce la un

nivel acceptabil ar fi:

392

Page 389: Doctrina Si Deontologie

• să se cedeze interesul financiar direct înainte ca per soana să devină membru al echipei de certificare;

• să se cedeze în totalitate interesul financiar indirect

sau să se cedeze o valoare suficientă din acesta astfel încât interesul rămas să nu mai fie important, înainte ca persoana să devină membru al echipei de certificare; sau

• să se elimine membrul echipei de certificare din misiu nea de certificare.

290.107 Dacă un membru al echipei de certificare sau o rudă de gradul I a acestuia primeşte, de exemplu, sub forma unei moşteniri, a unui cadou sau ca rezultat al unei fuziuni, un interes financiar direct sau indirect important în clien-tul certificării, se va genera o ameninţare de interes pro-

priu. Următoarele măsuri de protecţie trebuie aplicate pentru a elimina ameninţarea sau pentru a o reduce până la un nivel acceptabil:

• să se cedeze interesul financiar la data convenabilă cea mai apropiată; sau

• să se elimine membrul echipei de certificare din misiu nea de certificare.

Pe parcursul perioadei de dinaintea cedării interesului financiar sau a eliminării individului din echipa de certi-ficare trebuie să se ia în considerare dacă sunt necesare

măsuri de protecţie suplimentare în scopul reducerii ameninţării până la un nivel acceptabil. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include:

• discutarea problemei cu cei însărcinaţi cu guvernarea, cum ar fi comitetul de audit; sau

• implicarea unui profesionist contabil suplimentar pen

tru a revizui munca realizată sau pentru a acorda con sultanţă, după cum este necesar.

393

Page 390: Doctrina Si Deontologie

290.108 Atunci când un membru al echipei de certificare cunoaşte

faptul că un afin deţine un interes financiar direct sau

indirect important în clientul certificării poate apărea o

ameninţare de interes propriu, în evaluarea importanţei

oricărei ameninţări trebuie să se ia în considerare natura

relaţiei dintre membrul echipei de certificare şi afin, pre

cum şi importanţa interesului financiar. Odată ce a fost

evaluată importanţa ameninţării trebuie luate în consi

derare si aplicate măsuri de protecţie, după cum este ne

cesar. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include:

• afinul va ceda întregul interes financiar sau o parte sufi

cientă din acesta la data convenabilă cea mai apropiată;

• discutarea problemei cu cei însărcinaţi cu guvernarea,

cum ar fi comitetul de audit;

• implicarea unui profesionist contabil suplimentar care nu a luat parte la misiunea de certificare, pentru a revi

zui munca efectuată de către membrul echipei de cer

tificare al cărui afin este implicat, sau pentru a acorda

consultanţă, după cum este necesar; sau

• îndepărtarea persoanei respective din misiunea de cer

tificare.

290.109 Atunci când o firmă sau un membru al echipei de certifi

care deţine un interes financiar direct sau indirect impor

tant în clientul de certificare ca administrator poate apărea

o ameninţare de interes propriu prin posibila influenţă a

administratorului asupra clientului de certificare, în con

secinţă, un astfel de interes trebuie să fie deţinut numai

atunci când:

- membrul echipei de certificare, o rudă de gradul I şi firma nu sunt beneficiari ai depozitului;

- interesul deţinut de către fond în clientul de certificare

nu este important pentru fond;

394

Page 391: Doctrina Si Deontologie

- fondul nu poate exercita o influenţă semnificativă

asupra clientului de certificare; şi

- membrul echipei de certificare sau firma nu are o

influenţă semnificativă asupra niciunei decizii cu pri

vire la investiţii ce implică un interes financiar în

clientul de certificare.

290.110 Este necesar să se analizeze dacă o ameninţare de interes

propriu poate fi generată de interesele financiare ale per-

soanelor din afara echipei de certificare, ale rudelor de

gradul I şi ale afinilor acestora. Astfel de persoane ar

include:

- parteneri şi rudele lor de gradul I, care nu sunt membri

ai echipei de certificare;

- parteneri şi angajaţi din conducere care furnizează

clientului certificării servicii de non-certificare; şi

- persoane care au o relaţie personală apropiată cu un

membru al echipei de certificare.

Dacă interesele deţinute de către astfel de persoane pot

genera o ameninţare de interes propriu va depinde de

factori precum:

- structura organizatorică, operaţională şi de raportare

a firmei; şi - natura relaţiei dintre persoana respectivă şi membrul

echipei de certificare.

Trebuie evaluată importanţa ameninţării şi, dacă amenin-

ţarea nu este nesemnificativă în mod clar, trebuie luate

în considerare şi aplicate măsuri de protecţie aşa cum

este necesar pentru a reduce ameninţarea până la un nivel

acceptabil. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include:

- atunci când este cazul, politici în scopul limitării po sesiei unor astfel de interese;

395

Page 392: Doctrina Si Deontologie

• discutarea problemei cu cei însărcinaţi cu guvernarea, cum ar fi comitetul de audit; sau

• implicarea unui profesionist contabil suplimentar

care nu a luat parte la misiunea de certificare, pentru a revizui munca efectuată sau pentru a acorda con sultanţă, după cum este necesar.

290.111 O încălcare neintenţionată a prevederilor acestei secţiuni, care se referă la un interes financiar într-un client al cer tificării, nu ar afecta independenţa firmei, a firmei din reţea sau a unui membru al echipei de certificare atunci când: • firma şi firma din reţea au stabilit politici şi proceduri

care cer tuturor profesioniştilor să raporteze prompt firmei orice încălcare ce derivă din cumpărarea, moş tenirea sau altă achiziţionare a unui interes financiar în clientul certificării;

• firma şi firma din reţea notifică prompt profesionistul că trebuie să se cedeze interesul financiar; şi

• cedarea are loc la cea mai apropiată dată practică

după identificarea chestiunii sau profesionistul este îndepărtat din echipa de certificare.

290.112 Atunci când a avut loc o încălcare neintenţionată a acestei secţiuni privitoare la un interes financiar într-un client al certificării, firma trebuie să analizeze dacă trebuie apli cate măsuri de protecţie. Asemenea măsuri de protecţie ar putea include: • implicarea unui profesionist contabil suplimentar

care nu a luat parte la misiunea de certificare pentru a revizui munca efectuată de către membrul echipei de certificare; sau

• excluderea individului din orice proces important de luare a deciziilor privind misiunea de certificare.

396

Page 393: Doctrina Si Deontologie

Prevederi aplicabile clienţilor de audit al situaţiilor

financiare

290.113 Dacă o firmă sau o firmă din reţea are un interes financiar

direct într-un client de audit al situaţiilor financiare ale

firmei, ameninţarea de interes propriu generată este atât

de semnificativă încât nicio măsură de protecţie nu ar

putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil, în con

secinţă, renunţarea la interesul financiar ar fi singura

măsură adecvată pentru a permite firmei realizarea mi

siunii.

290.114 Dacă o firmă sau o firmă din reţea are un interes financiar

semnificativ indirect într-un client de audit al firmei pen

tru situaţiile financiare ale acestuia se generează, de ase

menea, o ameninţare privind prevalenta interesului pro

priu. Singurele acţiuni adecvate pentru a permite firmei

să realizeze misiunea ar fi ca firma sau firma din reţea

fie să renunţe la interesul indirect în totalitate, fie să re

nunţe la un procent suficient din acesta, astfel încât in

teresul rămas să nu mai fie important.

290.115 Dacă o firmă sau o firmă din reţea are un interes financiar semnificativ într-o entitate care deţine un interes de control într-un client de audit al situaţiilor financiare, ameninţarea de interes propriu generată este atât de sem nificativă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Singurele ac ţiuni adecvate pentru a permite firmei să realizeze misiu nea ar fi ca firma sau firma din reţea fie să renunţe la interesul financiar în totalitate, fie să renunţe la un procent

suficient de mare din acesta, astfel încât interesul rămas să nu mai fie important.

397

Page 394: Doctrina Si Deontologie

290.116 Dacă planul de pensii al unei firme sau al unei firme din

reţea are un interes financiar într-un client de audit al

situaţiilor financiare poate apărea o ameninţare de interes

propriu. Prin urmare, trebuie evaluată semnificaţia ori

cărei astfel de ameninţări generate şi, dacă ameninţarea

nu este nesemnificativă în mod clar, trebuie luate în con

siderare şi aplicate măsuri de protecţie, după cum este

necesar, pentru a elimina ameninţarea sau pentru a o re

duce la un nivel acceptabil.

290.117 Dacă alţi parteneri, inclusiv partenerii care nu realizează

misiuni de certificare, sau rudele lor de gradul I deţin, în

biroul în care partenerul misiunii prestează servicii le

gate de auditul situaţiilor financiare, un interes financiar

direct sau un interes financiar indirect important în acel

client de audit, ameninţarea generată de interesul propriu

ar putea fi atât de semnificativă încât nicio măsură de

protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel

acceptabil. Prin urmare, astfel de parteneri sau rudele

lor de gradul I nu trebuie să deţină niciun interes finan

ciar într-un astfel de client de audit.

290.118 Biroul în care partenerul misiunii desfăşoară auditul

situaţiilor financiare nu este, în mod necesar, biroul în

care acel partener este numit. Prin urmare, atunci când

partenerul misiunii este localizat într-un birou diferit de

cel al celorlalţi membri ai echipei de certificare trebuie

să se determine raţional în care birou practică partenerul

activităţi legate de respectivul audit.

290.119 Dacă alţi parteneri şi angajaţi din conducere care furni

zează clientului de audit alte servicii în afara celor de

certificare, cu excepţia acelora a căror implicare este în

mod clar lipsită de importanţă, sau a rudelor de gradul I,

398

Page 395: Doctrina Si Deontologie

deţin un interes financiar direct sau un interes financiar

important indirect în clientul de audit, ameninţarea ge-

nerată de interesul propriu ar fi atât de semnificativă încât

nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce amenin-

ţarea la un nivel acceptabil. Prin urmare, astfel de angajaţi

sau rudele lor de gradul I nu trebuie să deţină niciun in-

teres financiar într-un astfel de client de audit.

290.120 Un interes financiar într-un client de audit care este de

ţinut de o rudă de gradul I a (a) unui partener localizat în

biroul în care partenerul misiunii desfăşoară auditul, sau

(b) unui partener sau angajat din conducere care furni

zează clientului de audit alte servicii în afara celor de

certificare nu este considerat că generează o ameninţare

inacceptabilă dacă este primit ca rezultat al drepturilor

lor de angajare (de exemplu, dreptul la pensie sau drep

tul la opţiuni pe acţiuni) şi, acolo unde este necesar, se

aplică măsuri de protecţie corespunzătoare pentru a re

duce orice ameninţare la adresa independenţei la un ni

vel acceptabil.

290.121 Poate fi generată o ameninţare de interes propriu dacă

firma sau firma din reţea sau un membru al echipei de

certificare are un interes într-o entitate şi un client de

audit al situaţiilor financiare sau un director, ofiţer sau

un deţinător care îl controlează deţine, de asemenea, o

investiţie în acea entitate. Independenţa nu este compro

misă în ceea ce priveşte clientul de audit dacă respectivele

interese ale firmei, firmei din reţea sau ale membrului

echipei de certificare si ale clientului de audit sau direc

torului, ofiţerului sau deţinătorului controlului sunt lipsite

de importanţă, iar clientul de audit nu poate exercita o

influenţă semnificativă asupra entităţii. Dacă un interes

399

Page 396: Doctrina Si Deontologie

este semnificativ fie pentru firmă, fie pentru firma din reţea sau pentru clientul de audit, iar clientul de audit poate exercita o influenţă semnificativă asupra entităţii,

nu este disponibilă nicio măsură de protecţie pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil, iar firma sau firma din reţea fie trebuie să cedeze interesul respectiv, fie să refuze misiunea de audit. Orice membru al echipei de certificare ce deţine un astfel de interes semnificativ trebuie: - să cedeze interesul; - să cedeze o parte suficientă din interes astfel încât

interesul rămas să nu mai fie semnificativ;

- să se retragă din audit.

Prevederi aplicabile clienţilor certificării de non-audit al

situaţiilor financiare

290.122 Dacă o firmă deţine un interes financiar direct într-un

client de certificare care nu este un client de audit, ame

ninţarea generată de interesul propriu este atât de semni

ficativă încât nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce

ameninţarea la un nivel acceptabil, în consecinţă, cedarea

interesului financiar ar fi singura acţiune adecvată care

ar permite firmei să realizeze misiunea.

290.123 Dacă o firmă deţine un interes financiar material indirect într-un client al certificării care nu este un client de audit

al situaţiilor financiare se generează, de asemenea, o ame

ninţare de interes propriu. Singura acţiune adecvată care

să permită firmei să realizeze misiunea ar fi fie ca firma

să cedeze interesul indirect în totalitate, fie să cedeze un

procent suficient din acesta astfel încât interesul rămas

să nu mai fie important.

400

Page 397: Doctrina Si Deontologie

290.124 Dacă o firmă deţine un interes financiar important într-o

entitate care are un interes de control într-un client al

certificării care nu este un client de audit al situaţiilor

financiare, ameninţarea generată de interesul propriu este

atât de semnificativă încât nicio măsură de protecţie nu

ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Sin-

gura acţiune adecvată pentru a permite firmei să reali-

zeze misiunea ar fi fie ca firma să cedeze interesul finan-

ciar în totalitate, fie să cedeze un procent suficient din

acesta astfel încât interesul rămas să nu mai fie impor-

tant.

împrumuturi şi garanţii

290.126 Un împrumut de la sau o garanţie pentru un împrumut

luată de un client al certificării care este o bancă sau o

instituţie similară nu ar genera o ameninţare la adresa

independenţei, cu condiţia ca împrumutul sau garanţia

să fie făcut(ă) pe baza unor proceduri, condiţii şi cerinţe

normale de împrumut şi ca împrumutul să fie lipsit de

importanţă atât pentru firmă, cât şi pentru clientul certi

ficării. Dacă împrumutul este important pentru clientul

certificării sau pentru firmă, poate fi posibil ca, prin

intermediul aplicării unor măsuri de protecţie, să se re

ducă ameninţarea generată de interesul propriu până la

un nivel acceptabil. Astfel de măsuri de protecţie ar putea

include implicarea unui profesionist contabil suplimentar

din afara firmei sau a firmei din reţea, pentru a revizui

munca efectuată.

290.127 Un împrumut sau o garanţie acordat(ă) de un client al

certificării care este o bancă sau o instituţie similară unui

membru al echipei de certificare sau unei rude de gradul I

401

Page 398: Doctrina Si Deontologie

a acestuia nu ar genera o ameninţare la adresa indepen-

denţei cu condiţia ca împrumutul să fie făcut pe baza

unor proceduri, condiţii şi cerinţe normale de împrumut.

Exemplele de astfel de împrumuturi includ ipotecile pe

casă, soldurile bancare debitoare, împrumuturile pentru

maşini şi soldul cărţilor de credit.

290.128 în mod similar, depozitele făcute sau conturile de brokeraj

ale unei firme sau ale unui membru al echipei de certi

ficare cu un client al certificării care este o bancă, un

broker sau o instituţie similară nu ar genera o ameninţare

la adresa independenţei, cu condiţia ca depozitul sau con

tul să fie deţinut în condiţii comerciale normale.

290.129 Dacă firma sau un membru al echipei de certificare acor

dă un împrumut unui client al certificării care nu este o

bancă sau o instituţie similară, sau garantează împrumutul

unui astfel de client al certificării, ameninţarea generată

de interesul propriu ar fi atât de semnificativă încât nicio

măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la

un nivel acceptabil, decât dacă împrumutul sau ga

ranţia sunt lipsite de importanţă atât pentru firmă sau

membrul echipei de certificare, cât şi pentru clientul

certificării.

290.130 în mod similar, dacă firma sau un membru al echipei de

certificare acceptă un împrumut de la sau are un îm

prumut garantat de un client al certificării care nu este o

bancă sau o instituţie similară, ameninţarea generată de

interesul propriu este atât de semnificativă încât nicio

măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la

un nivel acceptabil, decât dacă împrumutul sau garanţia

sunt lipsite de importanţă atât pentru firmă sau membrul

echipei de certificare, cât şi pentru clientul certificării.

402

Page 399: Doctrina Si Deontologie

290.131 Exemplele din paragrafele 290.126 până la 290.130 se referă la împrumuturi şi garanţii între firmă şi clientul certificării, în cazul unei misiuni de audit al situaţiilor

financiare, prevederile trebuie aplicate firmei, tuturor fir melor din reţea şi clientului de audit.

Relaţii strânse de afaceri cu clienţii certificării

290.132 O relaţie strânsă de afaceri între o firmă sau un membru al echipei de certificare şi clientul certificării sau condu cerea acestuia, sau între firmă, o firmă din reţea şi un client de audit al situaţiilor financiare va implica un inte res comercial sau un interes financiar comun şi poate duce la ameninţări generate de interesul propriu şi intimi dare. Următoarele sunt exemple de astfel de relaţii: - deţinerea unui interes material financiar într-o aso

ciere în participaţie cu un client al certificării sau cu un deţinător de control, director, ofiţer sau cu altă persoană care exercită funcţii de conducere pentru acel client;

- aranjamente pentru a combina unul sau mai multe servicii sau produse ale firmei cu unul sau mai multe servicii sau produse ale clientului certificării şi pentru a comercializa pachetul cu referire la ambele părti; şi

- aranjamente privind distribuţia sau comercializarea în conformitate cu care firma acţionează ca distri buitor sau comerciant al produselor sau serviciilor clientului certificării, sau clientul certificării acţionea ză ca distribuitor sau comerciant al produselor sau serviciilor firmei.

în cazul unui client de audit al situaţiilor financiare, cu

excepţia cazului în care interesul financiar nu este im-portant, iar relaţia este în mod clar nesemnificativă pentru

403

Page 400: Doctrina Si Deontologie

firmă, pentru firma din reţea şi pentru clientul de audit,

nicio măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea

la un nivel acceptabil, în cazul unui client al certificării

care nu este un client de audit al situaţiilor financiare,

dacă interesul financiar nu este lipsit de importanţă, iar

relaţia nu este în mod clar nesemnificativă pentru firmă

şi pentru clientul certificării, nicio măsură de protecţie

nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil, în

consecinţă, în toate aceste circumstanţe, singurele soluţii

posibile sunt:

- încheierea relaţiei de afaceri;

- reducerea complexităţii relaţiei astfel încât interesul

financiar să fie lipsit de importanţă, iar relaţia să fie

în mod clar nesemnificativă; sau

- refuzarea misiunii de certificare.

Exceptând situaţia în care orice astfel de interes financiar

este nesemnificativ, iar relaţia este în mod clar nesemni-

ficativă pentru membrul echipei de certificare, singura

măsură de protecţie adecvată ar fi eliminarea persoanei

din echipa de certificare.

290.133 în cazul unui client de audit al situaţiilor financiare, re-

laţiile de afaceri care implică un interes deţinut de către

firmă, de firma din reţea sau de un membru al echipei de

certificare sau rudele lor de gradul I într-o entitate afiliată,

atunci când clientul de audit sau un director sau ofiţer al

clientului de audit sau orice grup al acestuia deţine, de

asemenea, un interes în acea entitate, nu generează ame-

ninţări la adresa independenţei cu condiţia ca:

- relaţia să fie în mod clar nesemnificativă pentru firmă,

firma din reţea şi clientul de audit;

- interesul deţinut să fie lipsit de importanţă pentru in vestitor sau grupul de investitori; si

404

Page 401: Doctrina Si Deontologie

• interesul să nu îi acorde investitorului sau grupului de investitori capacitatea de a controla entitatea afi liată.

290.134 Achiziţionarea de bunuri şi servicii de la un client al cer

tificării de către firmă (sau de la un client de audit al

situaţiilor financiare de către o firmă din reţea) sau de un

membru al echipei de certificare nu ar genera, în general,

o ameninţare la adresa independenţei, cu condiţia ca

tranzacţia să se încadreze în cursul normal al afacerii si

să se desfăşoare în condiţii obiective. Cu toate acestea,

astfel de tranzacţii pot fi de o asemenea natură sau magni

tudine încât să genereze o ameninţare de interes propriu.

Dacă ameninţarea generată nu este în mod clar nesemnifi

cativă, trebuie luate în considerare şi aplicate măsuri de

protecţie, după cum este necesar, pentru a reduce amenin

ţarea până la un nivel acceptabil. Asemenea măsuri de

protecţie ar putea include:

• eliminarea sau reducerea magnitudinii tranzacţiei;

• îndepărtarea individului din echipa de certificare; sau

• discutarea acestui aspect cu cei însărcinaţi cu guver

narea, cum ar fi comitetul de audit.

Relaţii familiale şi personale

290.135 Relaţiile familiale şi personale între un membru al echipei de certificare si un director, un ofiţer sau anumiţi angajaţi,

în funcţie de rolul acestora, ai clientului certificării, pot

duce la ameninţări generate de interesul propriu, familia

ritate sau intimidare. Nu este posibil să se descrie în de

taliu importanţa ameninţărilor pe care le pot genera astfel

de relaţii. Importanţa va depinde de un număr de factori,

inclusiv responsabilităţile individului referitoare la misiu-

405

Page 402: Doctrina Si Deontologie

nea de certificare, gradul de apropiere a relaţiei şi rolul

membrului familiei sau al altei persoane în cadrul compa-

niei clientului certificării, în consecinţă, există un spectru

larg de circumstanţe care trebuie evaluate şi de măsuri

de protecţie care trebuie aplicate pentru a reduce amenin-

ţarea până la un nivel acceptabil.

290.136 Atunci când o rudă de gradul I a unui membru al echipei de certificare ocupă funcţia de director, ofiţer sau este angajată a clientului certificării şi se află în poziţia de a exercita o influenţă directă şi semnificativă asupra subiec tului în cauză al misiunii de certificare, sau a fost într-o astfel de poziţie în orice perioadă acoperită de misiune, ameninţările la adresa independenţei pot fi reduse la un nivel acceptabil numai prin îndepărtarea individului din

echipa de certificare. Gradul de apropiere a relaţiei este de asemenea natură încât nicio altă măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la adresa independenţei până la un nivel acceptabil. Dacă nu se utilizează aplica rea acestei măsuri de protecţie, singura soluţie este retra gerea din misiunea de certificare. De exemplu, în cazul auditării unor situaţii financiare, dacă soţia/soţul unui membru al echipei de certificare este angajat(ă) într-o poziţie prin care exercită o influenţă directă şi semnifi cativă asupra pregătirii rapoartelor contabile sau situaţii lor financiare ale clientului de audit, ameninţarea la adre sa independenţei ar putea fi redusă la un nivel acceptabil numai prin îndepărtarea persoanei respective din echipa de certificare.

290.137 Atunci când o rudă de gradul I a unui membru al echipei de certificare este angajată într-un post de unde poate

exercita o influenţă directă şi semnificativă asupra subiec tului în cauză al misiunii de certificare, pot apărea ame-

406

Page 403: Doctrina Si Deontologie

ninţări la adresa independenţei. Importanţa ameninţărilor

va depinde de factori precum:

- poziţia pe care o deţine ruda de gradul I în cadrul

companiei-client; si

- rolul profesionistului din echipa de certificare.

Importanţa ameninţării trebuie evaluată şi, dacă amenin-

ţarea nu este în mod clar nesemnificativă, trebuie luate

în considerare şi aplicate măsuri de protecţie, după caz,

pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Astfel

de măsuri de protecţie ar putea include:

• eliminarea persoanei din echipa de certificare;

• acolo unde este posibil, structurarea responsabilităţilor

echipei de certificare astfel încât profesionistul să nu

se confrunte cu probleme care intră în responsabilitatea

rudei de gradul I; sau

• politici şi proceduri pentru a împuternici personalul să

comunice conducerii firmei orice aspect legat de inde

pendenţă si obiectivitate care 1-ar putea preocupa.

290.138 Atunci când un afin al unui membru al echipei de certi-

ficare este director, ofiţer sau angajat al clientului de certi-

ficare într-un post de unde poate exercita o influenţă di-

rectă si semnificativă asupra subiectului în cauză al mi-

siunii de certificare, pot apărea ameninţări la adresa inde-

pendenţei. Importanţa ameninţărilor va depinde de factori

precum:

• poziţia pe care o deţine afinul în cadrul companiei

clientului; şi

• rolul profesionistului din echipa de certificare.

Importanţa ameninţării trebuie evaluată şi, dacă amenin-

ţarea nu este în mod clar nesemnificativă, trebuie luate

407

Page 404: Doctrina Si Deontologie

în considerare şi aplicate măsuri de protecţie, după caz, pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include:

• eliminarea persoanei din echipa de certificare; • acolo unde este posibil, structurarea responsabilităţilor

echipei de certificare astfel încât profesionistul să nu se confrunte cu probleme care intră în responsabilitatea rudei de gradul I; sau

• politici si proceduri pentru a împuternici personalul să comunice conducerii firmei orice aspect legat de inde pendenţă şi obiectivitate care 1-ar putea preocupa.

290.139 în plus, ameninţările generate de interesul propriu, fami

liaritate sau intimidare pot apărea atunci când o persoană

care nu este rudă de gradul I sau afin al echipei de certifi

care are o relaţie apropiată cu membrul echipei de certifi

care şi ocupă funcţia de director, ofiţer sau este angajat

al clientului certificării, aflându-se în poziţia de a exercita

o influenţă directă şi semnificativă asupra subiectului în

cauză al misiunii de certificare. Prin urmare, membrii

echipei de certificare sunt responsabili pentru identifica

rea oricăror astfel de persoane şi pentru consultarea în

conformitate cu procedurile firmei. Evaluarea importanţei

oricărei ameninţări generate şi a măsurilor de protecţie

adecvate în vederea eliminării ameninţării sau a reducerii

acesteia la un nivel acceptabil va include aspecte cum ar

fi gradul de apropiere a relaţiei şi rolul persoanei în cadrul

companiei clientului certificării.

290.140 Este necesar să se analizeze dacă ameninţările generate

de interesul propriu, familiaritate sau intimidare pot apă

rea în cazul unei relaţii personale sau de familie între un

partener sau angajat al firmei care nu este un membru al

echipei de certificare şi un director, un ofiţer sau un an-

408

Page 405: Doctrina Si Deontologie

gajat al clientului certificării aflat în poziţia de a exercita

o influenţă directă şi semnificativă asupra subiectului în

cauză al misiunii de certificare. Prin urmare, partenerii

şi angajaţii firmei sunt responsabili pentru identificarea

oricăror astfel de relaţii si pentru consultarea în confor-

mitate cu procedurile firmei. Evaluarea importanţei orică-

rei ameninţări generate şi a măsurilor de protecţie adec-

vate în vederea eliminării ameninţării sau a reducerii a-

cesteia până la un nivel acceptabil va include aspecte

cum ar fi gradul de apropiere a relaţiei, interacţiunea pro-

fesionistului firmei cu echipa de certificare, poziţia deţi-

nută în cadrul firmei si rolul persoanei în cadrul clientului

certificării.

290.141 O încălcare neintenţionată a acestei secţiuni, aşa cum se

referă la relaţiile familiale şi personale, nu ar afecta inde-

pendenţa unei firme sau a unui membru al echipei de

certificare atunci când:

- firma a stabilit politici şi proceduri care solicită ca

toţi profesioniştii să raporteze prompt firmei orice

încălcări ce rezultă din schimbări în statutul de anga

jare al rudelor de gradul I sau al afinilor lor sau alte

relaţii personale care generează ameninţări ale inde

pendenţei;

- fie responsabilităţile echipei de certificare sunt re structurate astfel încât profesionistul să nu fie con

fruntat cu aspecte care se află sub responsabilitatea

persoanei cu care el este în relaţie de rudenie sau cu

care are o relaţie personală, fie, dacă acest lucru nu

este posibil, firma îndepărtează prompt profesionistul

din echipa de certificare;

- se acordă o atenţie suplimentară revizuirii muncii pro fesionistului.

409

Page 406: Doctrina Si Deontologie

290.142 Atunci când a avut loc o încălcare neintenţionată a acestei

secţiuni cu privire la relaţiile familiale şi personale, firma

trebuie să ia în considerare dacă trebuie aplicate măsuri

de protecţie. Astfel de măsuri de protecţie ar putea inclu

de:

• implicarea unui profesionist contabil suplimentar care

nu a luat parte la misiunea de certificare, pentru a revi

zui munca efectuată de către membrul echipei de certi

ficare; sau

• excluderea individului din orice proces decizional

important cu privire la misiunea de certificare.

Angajarea la clienţii certificării

290.143 Independenţa unei firme sau a membrului echipei de cer

tificare poate fi periclitată dacă un director, un ofiţer sau

un angajat al clientului certificării aflat în poziţia de a

exercita o influenţă directă şi semnificativă asupra subiec

tului în cauză al misiunii de certificare a fost un membru

al echipei de certificare sau un partener al firmei. Astfel

de circumstanţe pot genera ameninţări asociate intere

sului propriu, familiarităţii şi intimidării, în special atunci

când între persoană şi fosta sa firmă se păstrează relaţii

semnificative, în mod similar, independenţa unui mem

bru al echipei de certificare poate fi ameninţată atunci

când o persoană participă la misiunea de certificare ştiind

sau având motive să considere că urmează sau se poate

alătura clientului certificării în viitor.

290.144 Dacă un membru al echipei de certificare, partener sau

fost partener al firmei s-a alăturat clientului certificării,

semnificaţia ameninţărilor generate privitoare la interesul

410

Page 407: Doctrina Si Deontologie

propriu, familiaritate sau intimidare va depinde de urmă-torii factori: - poziţia pe care persoana a ocupat-o la clientul certi

ficării; - gradul de implicare a individului în cadrul echipei

de certificare; - perioada de timp care a trecut de când persoana a

fost membru al echipei de certificare sau al firmei; şi - poziţia anterioară a individului în cadrul echipei de

certificare sau al firmei.

Importanţa ameninţării trebuie evaluată şi, dacă amenin-ţarea nu este în mod clar nesemnificativă, trebuie luate în considerare şi aplicate măsuri de protecţie, după caz, pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include:

• determinarea a cât de adecvată sau de necesară este modi ficarea planului de certificare pentru misiunea de cer tificare;

• desemnarea unei echipe de certificare pentru misiunea de certificare ulterior, care să aibă o experienţă sufi cientă cu privire la persoana care s-a alăturat clientului certificării;

• implicarea unui profesionist contabil suplimentar care nu a fost un membru al echipei de certificare, pentru a revizui munca efectuată sau, altfel, pentru a acorda con sultanţă, după cum este necesar; sau

• revizuirea controlului calităţii misiunii de certificare.

în toate cazurile sunt necesare toate măsurile de protecţie următoare pentru a reduce ameninţarea până la un nivel acceptabil:

• persoana vizată nu are dreptul la niciun beneficiu sau nicio plată din partea firmei, decât dacă acestea sunt făcute în conformitate cu aranjamente fixe predeter-

411

Page 408: Doctrina Si Deontologie

minate. Mai mult, nicio sumă datorată p