of 24 /24
DOCTRINA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 1.Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila. Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale, cum sunt: - ştiinţă, competenta şi conştiinţa; - independenta de spirit şi dezinteres material; - moralitate, probitate şi demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: - sa îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar şi cunoştinţele de cultura generala, singurele capabile sa-i întărească discernământul; - sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala, înainte de a face propuneri; - sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa, chiar ascunsa, a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate, fără ocolişuri, exprimându-şi, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate; - sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale; - sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual 2. Definiti conceptul de profesie contabila. Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale. 3. Activitatile componente ale profesiei contabile. 1

CECCAR - Deontologie & Doctrina

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CECCAR

Text of CECCAR - Deontologie & Doctrina

Page 1: CECCAR - Deontologie & Doctrina

DOCTRINA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

1.Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale, cum sunt:

- ştiinţă, competenta şi conştiinţa; - independenta de spirit şi dezinteres material; - moralitate, probitate şi demnitate.

Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi:- sa îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar şi cunoştinţele de cultura generala, singurele

capabile sa-i întărească discernământul;- sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o

opinie personala, înainte de a face propuneri; - sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa, chiar ascunsa, a celui ce îl consulta şi sa se

pronunţe cu sinceritate, fără ocolişuri, exprimându-şi, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate;

- sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale;

- sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.

Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual

 2.  Definiti conceptul de profesie contabila. Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale.

 3. Activitatile componente ale profesiei contabile.In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscal. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:

1. Tinerea contabilitatii 2.  Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare 3.  Audit statutar 4.  Alte lucrari de audit financiar contabil 5. Mamagement financiar- contabil 6.  Servicii fiscal 7.  Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor 8.  Evaluari de intreprinderi si titluri 9.  Alte servicii contabile si paracontabile.

Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc.Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.Activitatile component ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.

 

1

Page 2: CECCAR - Deontologie & Doctrina

4. Categorii de profesionisti contabili.Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:

- Profesionistii contabili independenti, cu statut de angajati;- Profesionistii contabili  independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale

profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea:

- individual; - in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.

O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:

Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.

Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor.Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:

profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii; conditiile de piata in care activeaza profesia; calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca

serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica:- adoptarea de standard profesionale, tehnice;- adoptarea de reguli etice- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii,

creditorii etc. 

6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:

Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea; Cerintele referitoare la educatia continua; Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte; Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai

sus.Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practici.Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:

-proportionala -transparent-sa nu fie impotriva competitiei-nediscriminatorie-precisa-segmentata in functie de tinta sa-implementata consecvent si just

2

Page 3: CECCAR - Deontologie & Doctrina

-supusa uneiexaminari periodice. 7. Modaliati de implementare a reglementarii.Sunt trei modalitati de implemenatare a reglementarii:

Autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;

Reglementarea externa: profesia este reglememntata de guvern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare;

Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea externa.Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare sis a nu concureze.Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa:

Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta; in acest caz supravegherea este complementara reglementarii si o intareste;

O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie independent, pentru alte aspecte.

8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.Reglementarea generala Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/ CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit tatutar. Acesti profesionisti au studii universitare, un stagiu practic de cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini.Reglementarea specialaReglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile de audit statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita cu Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a. Principalele prevederi sunt:

Conditiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent; sa fi sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani; sa fi promovat un examen de competent profesionala.

Conditiile speciale privind independent auditorului, caliatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile.

Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.

9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul.

10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia

3

Page 4: CECCAR - Deontologie & Doctrina

europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt implicate in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea structure ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.

 11. Rolul social al profesionistilor contabili.Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor memebrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.

 12.  Necesitatea unor organisme profesionale puternice.Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional: educatia, etica si control de calitate.Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficiente de etica si deontologie profesionala.

 13.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei contabile trebuie: -sa fie un organism necomercial si neguvernamental;

- sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;-membrii sa  fie profesionisti contabili;-sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;-sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii);-membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili;-sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale.

 14. Despre IFAC (Federatia Internationala a Contabililor)S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor problem tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si aunui mechanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica.In prezent IFAC este o organizatie globala care cuprinde 167 de organism member si associate din 126 state reprezentand 2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc. IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc.Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie:

4

Page 5: CECCAR - Deontologie & Doctrina

-sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdicatie;-sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.-sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;-sa fie solvabil financiar si operational;-sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai.

Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005.

 15. Organisme si grupari regionale profesionaleOrganizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor international. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca:

-va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de accord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme membre;-are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune;-sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si ethnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC;-contine deja un  numar suficient de organisme contabile care sunt déjà membre ale IFAC.

Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regional. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regional trebuie sa demonstreze ca:

-exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta;-gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;-zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri.

Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC, doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop.

16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:

La nivelul de contract La nivelul firmei La nivelul organismului profesional

Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:• Resurse interne – folosirea de inspector angajati de organismul professional• Resurse externe ca de exemplu:

- contractanti – folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;- sistem de control de catre terti- contractarea lucrarilor in afara societatilor – organismul professional externalizeaza controalele unei terte

parti;- combinarea celor de mai sus;- abordare bilaterala sau regionala.

Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilorde calitate.

17. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale.

5

Page 6: CECCAR - Deontologie & Doctrina

Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga. Avand in vedere marea divesitate de culture, limbi, sisteme educationale, jurdicie si sociale din tarile din care fac parte organismele member IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.IFAC emite trei tipuri de documente:

1. Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili; 2. Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili; 3. Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.

Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili- Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii

contabili;- Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a

profesionistilor contabili;- Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru

castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii international;- Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in

general.Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie sunt:

- Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standard;

- Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standard sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele;

- Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC. 

18. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:

- La nivelul misiunii- La nivelul firmei- La nivelul organismului professional

Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la:- Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;- Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice

relevante: integritatea, obiectivitatea, competent profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si independenta;

- Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;- Resursele umane – politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile,

competent, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;- Monitorizarea – asiguraea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt

relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:

- Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii;- Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze

prevederile standardelor international de calitate.

19. Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale.

6

Page 7: CECCAR - Deontologie & Doctrina

Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili ccare curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si indreumari pentru apluicarea acestor principii.Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:

- Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC;

- Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-I convinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.

20. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale.IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite standardele international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS.Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:

- Incorporarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;

- Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standard care incorporeaza aceste standard;

- Incorporarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate , sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;

- Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarde.

21. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde:

- Standarde internationale de audit;- Standarde internationale pentru misiunile de examinare;- Standarde internationale pentru serviciile conexe.

Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:- Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru

standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standard si documente;

- Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si documente.

- Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corenta si complete a standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari.

22. Unicitatea si unitatea profesiei contabileUnitateaProfesia contabila este o profesie cu un camp larg de actiune si cu multe specializari diferite. Profesionistii contabili lucreaza independent, atat in firme, cat si individual; ei lucreaza in organisme sau institutii publice sau private, organisme non-profit sau in educatie, unde pot avea roluri diferite. Profesia contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si numeroase domenii legate de administratia publica sau afaceri, cum ar fi management, fiscalitate, sisteme informationale, finante corporative si altele.

7

Page 8: CECCAR - Deontologie & Doctrina

Chiar daca in unele organisme profesionale membrii sunt specializati numai pe una sau foarte putine din aceste activitati, profesia contabila in ansamblul ei le contine pe toate, constituindu- se intr-un tot unitar.UnicitateaProfesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public. Ca atare profesionistii contabili trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate publicului, si pentru aceasta relatiile dintre ei si angajatorii sau clientii lor, precum si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulie menite sa dea autoritatea necesara serviciilor furnizate.

23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor activitati. Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:

- Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili ; beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor;

- Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terirism, fraude, coruptii.

Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC:

- Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili;- Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale;- Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic

IFAC. 24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:Integritate - un profesionist contabil trebuie să fie drept si onest în toate relatiile profesionale si de afaceri.Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie să fie impartial si nu trebuie să permită prejudecătilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite să intervină în rationamentele profesionale sau de afaceri.Competenta profesională si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practică, legislatie si tehnică. Un profesionist contabil ar trebui să actioneze cu prudentă si în conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale.Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie să respecte confidentialitatea informatiilor dobândite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie să divulge astfel de informatii unei terte părti fără o autorizatie specifică, cu exceptia cazului în care există un drept sau o obligatielegală sau profesională de a dezvălui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute în cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte părti.Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui să evite orice actiune ce poate discredita această profesie.Respectul fată de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liberprofesionistilor contabili, cu independenta.

8

Page 9: CECCAR - Deontologie & Doctrina

În plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta.Independenta Concept: Principiul independenţei cere profesionistului contabil satisfacerea concomitentă a celor două componente fundamentale ale conceptului, şi anume:a) independenţa de spirit (în gândire) sau independenţa de drept: constă în acea stare a profesionistului contabil po trivit căreia el consideră că poate îndeplini o misiune în condiţii de integritate şi cu obiectivitatea necesară;b) independenţa în aparenţă (comportamentală) sau independenţa de fapt: presupune că o terţă persoană bine infor mată, dar si bine intenţionată nu găseşte niciun motiv denatură comportamentală care să o determine să pună la îndoială integritatea şi obiectivitatea profesionistului contabil.

25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.  Concept: Principiul independenţei cere profesionistului contabil satisfacerea concomitentă a celor două componente fundamentale ale conceptului, şi anume:

independenţa de spirit (în gândire) sau independenţa de drept: constă în acea stare a profesionistului contabil po trivit căreia el consideră că poate îndeplini o misiune în condiţii de integritate şi cu obiectivitatea necesară;

independenţa în aparenţă (comportamentală) sau independenţa de fapt: presupune că o terţă persoană bine informată, dar si bine intenţionată nu găseşte niciun motiv denatură comportamentală care să o determine să pună la îndoială integritatea şi obiectivitatea profesionistului contabil.

Comentarii: Independenţa este un concept care cunoaşte trei moduri de abordare: independenţa absolută, independenţa relativă si independenţa restrictivă, în funcţie de natura şi condiţiile specifice serviciului prestat.Un profesionist contabil în practica publică nu ar trebui să se angajeze în orice afacere, ocupaţie sau activitate care îi afectează sau care i-ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna re-putaţie a profesiei, şi care ca rezultat ar fi incompatibilă cu prestarea serviciilor profesionale.Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä.Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil.Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.

- Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilitătii de a actiona în interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionând în interes public, un profesionist contabil ar trebui să respecte si să se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.

- Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazează pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzătoare a economiei. Aceasta încredere impune profesiunii contabile o răspundere publica. Interesul public este definit drept bunăstarea colectiva a comunitătii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil

 26. Integritatea in profesia contabila. Principiul integritătii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti în relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implică, de asemenea, tranzactii corecte si juste.Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii când apreciază că acestea:

- contin o declaratie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare- contin declaratii sau informatii eronate;- omit sau ascund informatii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare

9

Page 10: CECCAR - Deontologie & Doctrina

Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului

 27. Obiectivitatea in profesia contabila.Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial, farä prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de naturã a determina un tert sa puna la indoialä obiectivitatea acestuia.Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu îsi compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este afectată. Este imposibil ca toate aceste situatii să fie definite si descrise.Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. Liber-profesionistii contabili realizează rapoarte de certificare, prestează servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati întocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc în diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentină obiectivitatea în rationamentul profesional.În selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunzătoare următorilor factori:

profesionistii contabili sunt expusi unor situatii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea.

este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în care ar exista aceste posibile presiuni. În stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.

trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori influentele altora sa încalce obiectivitatea.

profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au însusit principiul obiectivitătii.

Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si dăunătoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociază.

 28. Confidentialitatea in profesia contabila.   Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä, in afarä de cazurile când obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informatie sau dacă există o obligatie legală sau profesională de a face publice acele informatii.(b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terte părti.

un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidentialitatea, chiar si într-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie să fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, în special în situatii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.

un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să mentină confidentialitatea în prezentarea de informatii către un posibil client sau angajator.

10

Page 11: CECCAR - Deontologie & Doctrina

un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să ia în considerare mentinerea confidentialitătii în cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare.

un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său si persoanele care îi furnizează consultantă sau asistentă respectă principiul confidentialitătii.

obligatia de confidentialitate continuă si după încheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. Când profesionistul contabil schimbă organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul să utilizeze experienta anterioară. profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, să folosească sau să divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri. în următoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati să divulge informatii confidentiale:• atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator;• atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare; si• pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii.• atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege:• pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al organismului profesional;• pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator.• pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare;• pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.

Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia confidentială poate fi divulgată, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

- dacă interesele tuturor părtilor, inclusiv ale tertelor părti ale căror interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge informatii;

- dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă pot fi sustinute cu dovezi, în măsura în care acest lucru este posibil; când situatia implică fapte sau opinii nefondate, trebuie să se recurgă la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută, dacă este disponibil;

- ce tip de comunicare este preconizată si cui i se adresează; mai exact, profesionistul contabil trebuie să fie convins că părtile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecvati si că au responsabilitatea să reactioneze ca atare.

 29. Compententa in profesia contabila.Competenta profesionala are douä componente de bazä:

obtinerea; mentinerea.

Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu competenta, grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.Dobândirea cere:

- inalt standard de pregatire generalä, urmatã de una specifica;- practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;- perioada de practica in domeniu.

Mentinerea cere:- cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate,

audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);- adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in

conformitate cu normele nationale si intemationale.COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):

11

Page 12: CECCAR - Deontologie & Doctrina

Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesara

In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

 30. Profesionalismul in profesia contabila.Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.Respectarea normelor tehnice si profesionaleUn profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:

- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit) - Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate - Ministerul Finantelor Publice- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari- Legislatia relevantă 

31. Respectarea standardelor  si a reglementarilor profesionale.Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucţiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi, în cazul liber-profesioniştilor contabili, cu independenta (după cum se va vedea în Secţiunea 290 de mai jos). În plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR şi legislaţia relevanta. Concept: Profesionistul contabil trebuie să respecte standardele profesionale, de educaţie şi de calitate ca o garanţie că acţionează în scopul protejării interesului publicComentarii: Este de datoria organismelor profesionale să elaboreze standarde profesionale pentru fiecare dintre activităţile componente ale profesiei contabile, care constituie criterii de calitate în aprecierea misiunilor realizate de profesioniştii contabili. 32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.Standardele profesionale aplicabile:

Standardul profesional nr.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilităţii, intocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale Standardul profesional nr.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile Standardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii Standardul profesional nr.39Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării

banilor. 

12

Page 13: CECCAR - Deontologie & Doctrina

33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania?Conferinta nationala are urmätoarele atributii:a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati, modificärile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita eticä si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;c) aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati;d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;e) alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia;f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facutä la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintärii oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive.h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

 34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:

La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 

35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

au capacitate de exercitiu deplina. au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educţiei şi Cercetării; nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de

administrare a societätilor comerciale. au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil. 

36. Care sunt,  potrivit legii,  atributiile CECCAR?In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii:

organizeazä concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.

13

Page 14: CECCAR - Deontologie & Doctrina

organizeazä evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.

asigura buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati. elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a

contabililor autorizati, elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil. elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor

comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora. sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati , prin

programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi.

apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in raporturile cu autoritätile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.

colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainätate. editeazä publicatii de specialitate. alte atributii stabilite prin lege sau regulament. 

37.  Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?Sursele de finantare ale CECCAR:

Taxa de inscriere la examenul de EC si CA Taxa de inscriere in tabloul Corpului Cotizatii anuale asupra veniturilor Donatii, vanzari de publicatii proprii Alte venituri 

38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a

partiloe sociale Consiliul de Administratie a S.C. sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala. 

Art.9 Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil; majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a

părţilor sociale; Consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii

experţi contabili; acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de Adunarea generală.

39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?Prima situatie Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile O.G. nr. 65/1994, având competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare. Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. De asemenea, economistul este specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil.

14

Page 15: CECCAR - Deontologie & Doctrina

Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării financiar-contabile, independent faţă de societatea comercială. El nu primeşte, pentru lucrările executate, un salariu, ci un onorariu prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa.A doua situatieContabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile O.G. nr. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca şi expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economică. Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. Rareori, în cazul unei întreprinderi mari, mijlocii, execută toate lucrările contabile. De regulă, este specializat pe un sector al contabilităţii. Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de şeful Irarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dacă sunt independenţi, răspund civil şi penal faţă de întreprindere. De asemenea, ei pot pierde întreprinderea de client şi, prin aceasta, sursa de venit.In schimb, economistul şi contabilul, salariaţi, pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase.

 40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?Conform  ROF:

Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil Efectuarea de analize economico-financiare Efectuarea de audit financiar contabil Efectuarea de evaluari patrimoniale Efectuarea de expertize contabile Executarea de lucrări cu caracter fmanciar-contabil Executarea de lucrări cu caracter fiscal Efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică

41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare. La nivel central:

Organe de decizie: - Conferinta Nationala- Consiliul Superior- Biroul Permament- Presedintele Corpului

Organe de executie:- Directorul general executiv- Departamente

La nivel de filiala: Organe de decizie:

- Adunarea generala - Consiliul filialei- Biroul Permament- Presedintele filialei

Organe de executie:- Directorul executiv- Departamente

15