of 33 /33
REFERAT LA MATERIA DEONTOLOGIE Ș I DOCTRIN Ă CONTABIL Ă Principiile fundamentale de etică î n profesia contabil ă Coordonator ş tiin ţ ific: Prof Conf. Univ. Dr. Zăpodeanu Daniela 1

Deontologie contabila

Embed Size (px)

DESCRIPTION

deontologia contabila

Citation preview

Page 1: Deontologie contabila

 

REFERAT LA MATERIA DEONTOLOGIE ȘI DOCTRINĂ

CONTABILĂ

Principiile fundamentale de etică în profesia contabilă

Coordonator ştiinţific:

Prof Conf. Univ. Dr. Zăpodeanu Daniela

1

Page 2: Deontologie contabila

Studenta CAGA II:

Süle (Biroş) Andrea

CONŢINUT:

INTRODUCERE....................... ............... .......................................... .. ............ ..PAG 3

PRINCIPIUL INDEPENDENŢEI ............................................................. ........ ..PAG

5

PRINCIPIUL COMPETENŢEI ................................... .............................. ........PAG

6

PRINCIPIUL CALITĂŢII EXPERTIZELOR CONTABILE .....................................PAG

8

PRINCIPIUL SECRETULUI PROFESIONAL ..................................................... PAG

9

PRINCIPIUL ACCEPTĂRII EXPERTIZELOR CONTABILE ................................PAG

10

PRINCIPIUL RESPONSABILITĂŢII EFECTUĂRII EXPERTIZELOR CONTABILE -PAG

11

ÎNDATORĂRILE EXPERTULUI CONTABIL

1.COMPORTAMENTUL PROFESIONAL ------------------------------------------PAG

12

2.COMPORTAMENTUL ÎIN RAPORT CU

CLIENTELA .....................................PAG13

2

Page 3: Deontologie contabila

3.RAPORTURILE MEMBRILOR ÎINTRE EI ....................................................PAG

14

4.RAPORTUL MEMBRILOR CU CORPUL .....................................................PAG

15

5.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DE EXPERTIZĂ

CONTABILĂ ..............................................................................................PAG

15

RĂSPUNDEREA EXPERŢILOR CONTABILI

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ..................................................................PAG

16

RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢTIONALĂ ...................................................PAG

16

RĂSPUNDEREA PENALĂ ...........................................................................PAG

17

RĂSPUNDEREA CIVILĂ .............................................................................PAG

17

BIBLIOGRAFIE .........................................................................................PAG 19

INTRODUCERE

3

Page 4: Deontologie contabila

Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru

reconstituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi/sau financiară pe baza

cercetării documentelor, datelor şi informaţiilor de contabilitate.”1

Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi s-a înfiinţat în 1921

aproape de 100 de ani. Este o organizaţie de utilitate publică având personalitate

juridică , este autonomăa cu sediul îin Bucureşsti. Acest Corp este organizat pe secţtiuni,

comisii, departamente şi Secretariatul General , toate conduse de organele centrale care

sunt:

-Biroul permanent al Consiliului Superior al Corpului ;

-Consiliul Superior;

-Conferinţa Naţională.

Biroul Permanent coordoneaza Consiliul Superior prin Secretariatul General sau

Central al Corpului. Conferinţa Naţională este organul superior de conducere şi de

control.

Secţiunile sunt organizate pe categorii profesionale care sunt, aşa cum reiese din

titlul organizaţiei:-experţi contabili;

-contabili autorizaţi.

Pe lânga Consiliul Superior al Corpului mai activeaza organele denumite:

Reprezentantul Ministerului Finanţelor pe lânga Consiliul Superior al Corpului şi

Comisia superioară de disciplină .

Comisia superioară de disciplină este formată din cinci membri titulari şi cinci

membri supleanţi:

-un preşedinte;

-doi membri experţi contabili al Corpului aleşi de către Conferinţa Naţională ;

-doi membri desemnaţi din partea ministrului finanţelor, iar supleanţii lor se aleg în

acelaşi condiţii.

Comisia Superioară de disciplină are următoarele atribuţii;

-analizarea plângerilor referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională

ale membrilor Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România;

-soluţionarea acestor plângeri;

1 Dicţionarul complet al economiei de piaţă,coordonator Buşa G, editor Societatea Informaţia, Bucureşti 1994 pag 150

4

Page 5: Deontologie contabila

-formularea sancţiunilor care este supusă dezbaterii Conferinţei Naţionale;

-rezolvarea contestaţiilor ;

-executarea dacă este cazul, care aduce după sine interzicerea dreptului de a

exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat pentru membri care au săvârsit

abateri grave de la Codul privind conduita etică şi profesională al Corpului Experţilor

Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România.

Codul privind conduita etică şi profesională conţine principiile fundamentale

menite să ghideze pe toţi membri ai Corpului în diferite relaţii profesionale întâlnite pe

parcursul activităţii,dar pătrunde şi în viaţa privată a lor aşa cum vom sublinia în

următoarele paragrafe.

Principiile deontologice fundamentale cărora trebuie să li se supună profesionistul

contabil, deci inclusiv expertul contabil, sunt explicit definite în Codul privind conduita

etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România2 , şi se

referă la:

integritate;

obiectivitate;

independenţă;

secretul profesional;

respectarea normelor tehnice şi profesionale;

competenţă profesională, şi

comportare deontologică.3

Unele dintre principii deontologice sunt adunate în Norma profesională nr. 35 şi

anume: -principiul independenţei expertului contabil;

-principiul competenţei expertului contabil;

-principiul calităţii expertizelor contabile;

-principiul secretului profesional şi al confidenţialităţii expertizelor contabile;

-principiul acceptării expertizelor contabile;

-principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile.

2 Monitorul Oficial al României, partea I-a, nr.26/27 noiembrie 19953 Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 privind expertizele contabile,Editura CECCAR, Bucureşti, 2003, pag 21

5

Page 6: Deontologie contabila

Principiul independenţei expertului contabil este prezentată în Norma cu

nr.3511 şi sună astfel:

”Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în

partea activă a Tabloului Corpului.Expertul contabil solicitat în efectuarea unei exprtize

este obligat să fie independent faţă de părţile implicate în expertiză, evitând orice situaţie

care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i împieteze

integritate şi obiectivitatea.”4

Cu alte cuvinte acest principiu ne spune că:

- membrii Corpului trebuie să se manifeste liber faţă de interese financiare

directe sau indirecte, interese personale, economice, familiale, sau alte

interese care nu coincid cu scopurile şi obiectivele înfiinţării ale

organizaţiei din care fac parte;

- expertizele pot fi efectuate numai de către persoanele active autorizate

de către organizaţia CECCAR, care nu pot avea şi alte servicii în afară de

cadre didactice de profil,specialişti economici cu activităţi publicistice,

parlamentarii şi consilierii locali sau judeţene;

- calitatea de clienţi în cazul unei expertize contabile poate să se întindă de

la solicitant la toate părtile implicate în acel caz, deci expertul trebuie să

verifice dacă are vreo legăatură cu fiecare persoană în parte din acel

dosar.Aceste legături pot fi de rudenie sau de afini până la gradul al

patrulea inclusiv cu părţile implicate, sau cu soţi ai administratorilor

implicate, poate să fie legături de interese de orice fel, sau legături strict

financiare în afara contractului semnat cu ocazia expertizei în cauză.Dacă

după verificare se confirmă una dintre legăturile amintite, expertul are

datoria deontologică de a releva solicitanţilor incompatibilitatea sa,

făcând cerere pentru a fi înlocuit, fiindcă aceste implicaţii posibile sunt în

contradicţie cu poziţia de independenţă ,integritate şi obiectivitate a

profesionistului contabil, altfel fiind pasibilă de recuzare.4 Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 privind expertizele contabile,Editura CECCAR, Bucureşti, 2003, pag 22

6

Page 7: Deontologie contabila

Nerespectarea normei, deci a principiului de independenţă atrage după sine

nulitatea absolută a lucrărilor elaborate de către un expert contabil în cazurile judiciare

împreună cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei ca şi sancţiune disciplinară

aplicată expertului contabil,iar în cazurile extrajudiciare numai nulitatea relativă sau

ignorarea rezultatelor lucrării,împreună cu acelaşi sancţiuni aplicate.

Această normă aduce atingere şi la principiul obiectivităşii şi a integrităţii care se

referă la obiectivitatea deciziilor luate manifestată prin imparţtialitate în comportament şi

în întocmirea rapoartelor pedeoparte, iar în cealaltă parte se referă la credibilitatea

persoanei, a activităţii şi a rapoartelor elaborate prin cinste, sinceritate şi dreptate.

Principiul competenţei expertului contabil descrisă în Norma cu nr 3512

sună astfel:

“Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este

reglementată .El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă,

actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă.”5

Experţii contabili devin competenţi pentru efectuarea de lucrări de expertiză

contabilă numai dacă nivelul de pregăatire al lor corăspunde condiţiilor legii în vigoare în

acest sens şi anume: au obţinut media 7 la examenul de admitere(nota minimă la o

disciplină fiind de 6), au urmat cursurile de formare profesională 3 ani, au susţinut

examenul de aptitudini la terminarea stagiului şi s-au înscris în Tabloul Corpului.

Condiţiile de prezentare pentru admitere la cursurile Corpului sunt următoarele:

-are capacitatea de exerciţiu deplină (mental întelegând);

-are studii superioare economice şi are 3 ani în practică, sau are studii superioare

şi 5 ani în practică;

-are cazier fiscal curat.

Această competenţă odată dobandită nu devine permanentă, fiind necesară

întreţinerea lui printr-o pregătire profesională continuă asigurată prin Programul Naţional

de formare profesională continuă care se desfăşoară atât la nivel central cat şi la nivel de

5Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 privind expertizele contabile,Editura CECCAR, Bucureşti, 2003, pag 30

7

Page 8: Deontologie contabila

filiale ale Corpului.6Participarea la acest program este obligatoriu pentru toţi membri al

Corpului programul sfârţind cu un test grilă de verificare a cunoştinţelor la care nota

minimă pentru promovare este 7 ,exceptând proaspeţii absolvenţi care sunt scutite pentru

2 ani de la absolvire.Mai sunt scutite de la aceste cursuri, dar sunt obligaţi să se prezinte

la test experţii contabili de onoare,cadrele didactice care au predat la aceste cursuri dar

numai la materia lor, lectorii participanţi la program, doctoranzii în economie

specialitatea finanţe-contabilitate, membri ai Consiliului Superior CECCAR, membri ai

consiliului filialelor, secretarii de filiale, membri aleşi şi salariaţi ai Comisiei de Formare

Profesională a CECCAR .Dacă cineva nu se prezintă sau nu obţine nota de trecere nici la

al doilea test organizat la 45 de zile de la primul test, persoana respectivă va fi

sancţionată cu suspendarea din Tabloul Corpului,care atrage după sine incompetenţa

exercitării calităţii de expert contabil.

Pentru exercitarea calităţii de expert contabil o persoană trebuie să apere onoarea

şi independenţa Corpului nu numai prin pregătire profesională dar şi prin calităţi esenţiale

cum sunt moralitatea, demnitatea,conştiinţă, independenţă de spirit, dezinteres material,

concentrare maximă, iar pentru aceste calităţi este necesară dezvoltarea necontenită a

culturii generale pentru întărirea discernămantului.

Un expert contabil numai atunci are dreptul să execute o lucrare dacă nivelul de

pregătire pe toate planurile îi conferă o maximă siguranţă în ceea ce priveşte

corectitudinea şi credibilitatea rapoartelor efectuate, de ele depinzând calitatea

expertizelor contabile, despre care discutăm în următorul principiu.

Principiul calităţii expertizelor contabile, Norma cu nr.3513:

“Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost

solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate, devotament, corectitudine şi

imparţialitate. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat.”7

6 Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat, Editura CECCAR, Ediţia a III-a, Bucureşti 2001, pag 2117 Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 privind expertizele contabile,Editura CECCAR, Bucureşti, 2003, pag 34.

8

Page 9: Deontologie contabila

Pentru elaborarea unei lucrări de expertiză contabilă, contabilul trebuie să

folosească metode şi tehnici specifice ştiinţei contabilităţii aplicate după reguli şi norme

bine stabilite de către organele de conducere. Rezultatul lucrării este un raport de exprtiză

contabilă structurată în conformitate cu aceste norme.Raportul conţine şi documentaţia

necesară fundamentării ştiinţifice a concluziilor fiecărei cauze, având un caracter de

probă cu un grad înalt de contribuţie soluţionării solicitate.Numai în cazul în care aceste

rapoarte ajung la aceeaşi conclizie indiferent de metode şi tehnici folosite, poate fi de

calitate şi deci utilă clienţilor solicitanţi.

Pentru asigurarea calităţii de expertize contabile Corpul derulează un program de

control de calitate, care este un control colegial general şi nu punctual, având un

Regulament elaborat tot de CECCAR. Controlorii îşi exprimă părerile despre ansamblul

lucrărilor efectuate de catre cabinetele sau filialele de expertiză contabilă, concretizate

într-o Notă de sinteză trimisă la adresa cabinetului sau filialei.Ca răspuns la aceste Note

de sinteză, la rândul lor şi cabinetele pot să-şi exprime observaţiile şi opiniile scrise, iar

aceste opinii împreună cu Notele de sinteză formează Raportul controlorilor de calitate

strict confidenţiale, având acces la ele numai controlorii sau consiliile filialelor

controlate.

Consecinţa calităţii necorespunzătoare este ignorarea raporturilor de expertiză

contabilă de către solicitanţi, iar abaterile repetate de calitate se vor sancţiona conform art

16 din OG 65/1994 care duce de la mustrare la interzicerea dreptului de exercitare a

profesiei de expert contabil .

“Membrii Corpului Trebuie să-şi exercite profesia cu Ştiinţă şi devotament....

Ei trebuie să se abţină de la orice lucrări inutile efectuate numai din dorinţa de

câştig”8.

Rapoartele de expertiză contabilă efectuate de către profesionişti sunt

confidenţiale şi secrete.Acest aspect al activităţii expertului contabil este descrisă în

8 Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România, pct.37 în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat,Ediţia a II-a , Editura CECCAR, Bucureşti 2001,pag 83

9

Page 10: Deontologie contabila

Principiul secretului profesional şi al confidenţialităţii expertizelor

contabile, Norma cu nr. 3514 care sună asfel:

“Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al

informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării

expertizelor contabile, trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi, cu excepţia

cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau

profesională să facă o astfel de divulgare.”9

Deci în temeiul acestei principii nu numai raportul în sine este confidenţial şi

secret, ci toate informaţiile întâlnite pe parcursul elaborării unei lucrări atât înaintea

efectuării raportului cât şi după terminarea şi predarea lui. Expertul trebuie să se abţină de

orice comentariu făcut în legătură cu o lucrare chiar dacă informaţiile respective sunt

făcute publice deja din alte surse, nu trebuie nici să confirme nici să infirme aceste sau

alte date, numai dacă are obligaţia profesională, legală sau dacă are autorizaţia expresă

pentru aceasta de la organul de drept care a dispus expertiza contabilă.

Pedealtă parte lucrările elaborate de către experţi contabili trebuie să se restrângă

strict la răspunsurile şi la fundamentarea ştiinţifică a acestora, devierile de la subiect sau

întinderile inutile fiind ignorate de către solicitanţi.

În cazul unei expertize contabile judiciare expertul contabil în afară de norme

profesionale trebuie să respecte şi reglementările din Codul civil şi din Codul penal, iar

în cazul expertizelor extrajudiciare trebuie să se conformeze la clauzele contractului şi la

normele şi reglementările profesionale.

Principiul acceptării expertizelor contabile Norma cu nr. 3515

. “Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize

contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice.

9 Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 privind expertizele contabile,Editura CECCAR, Bucureşti, 2003, pag 39

10

Page 11: Deontologie contabila

Totuşi expertul contabil, înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile

trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de

regulile de independenţă, competenţă şi incompatibilitate.”10

Fiindcă expertiza contabilă în sine este o probă ştiinţifică, nu poate fi refuzată

numai în următoarele cazuri:

-dacă expertul ca persoană fizică, sau juridică este martor în aceeaşi dosar, când

este vorba de expertiză contabilă judiciară;

-dacă există probe sigure că expertul este interesat sub vreo formă de soluţionarea

dosarului, sau soţul(ia), sau o rudă apropiată, caz în care nu poate fi subiectiv;

-dacă a luat parte în întocmirea dosarului cu date, sau cu informaţii;

-dacă a mai formulat înainte în aceeaşi cauză o opinie.

-în caz de boală, sau dacă expertul are deja programată concediul de odihnă

pentru perioada desemnată a expertizei;

-dacă îndeplineşte sarcini importante obşteşti sau profesionale în perioada

desemnată;

-alte cauze temeinice.

Odată acceptată expertizele trebuiesc efectuate în afara de cazuri în care se iveşte

una dintre motivele bine întemeiate de mai sus.Această obligaţie nu se poate recuza pe

motive etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie fiindcă acceptarea

trebuie să aibă un caracter universal.

Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor

contabile.

Norma cu nr. 3516 citată:

“Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil.Responsabilitatea

expertizelor judiciare este întărită prin jurământ, iar a celor extrajudiciare prin contract.”11

10 Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 privind expertizele contabile,Editura CECCAR, Bucureşti, 2003, pag 4511Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 privind expertizele contabile,Editura CECCAR, Bucureşti, 2003, pag 47

11

Page 12: Deontologie contabila

Într-un proces un expert contabil depune în acelaşi fel juramantul ca şi ceilalţi

martori sau profesionişti chemaţi la bară în sala de judecată, iar în cazul nerespectării

jurământului dat ei sunt pasibili de aceeaşi sancţiuni. În cazul expertizelor extrajudiciare

experţii contabili trebuie să se ţină de contractul semnat.

În afară de jurământul dat , sau contractul semnat experţii contabili la intrarea în

profesie depun un jurământ deontologic, profesional care sună astfel:

“Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile

Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi şi ale Codului

privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, să

păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatorările ce

îmi revin în calitate de expert contabil.”12

12 OG nr 65/1994 cu completări şi modificări ulterioare, Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat, Ediţia a III-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2001

12

Page 13: Deontologie contabila

Îndatorările expertului contabil şi a contabilului autorizat

1.Comportamentul profesional

a.Viaţa individuală

În viaţa individuală un membru al Corpului trebuie să-şi păstreze moralitatea

ireproşabilă în primul rând, pentru asigurarea reputaţiei personale şi profesionale.Aceasta

presupune o viaţa ordonată, fără condamnări de drept comun, încălcări ale legii sau a

reglementărilor profesionale .

b.Publicitate profesională.Membrii Corpului nu au voie să afişeze numai acele

atestări profesionale sau diplome care au fost eliberate de organe atestate de către

Ministerul Învăţământului. La domiciliul pot afişa la intrare o placăa de dimensiuni bine

stabilite cu numele şsi cu calificarea profesionalăa precum şsi menţtiunea număarului îin

Tabloul Corpului filialei unde aparţtine.Nu au voie săa facăa publicitate, oferte sau

anunţturi pentru serviciile lor, îin afarăa de licitaţtii publice organizate potrivit legii îin

vigoare , anunţturi îin presăa pentru angajare de colaboratori, sau publicaţtii destinate

studenţtilor.

Aceste publicaţtii trebuie săa aibăa un caracter sobru, informativ fărăara a atrage atenţtia

pe numele sau filiala autorului.O societate de expertizăa poate tipăari broşsuri

informative pliante,casete video, dischete,cd-uri cu adrese utile, lista lucrăarilor şsi a

13

Page 14: Deontologie contabila

serviciilor, istoricul societăţatii, principiile de comportament, lucrăari executate, numele

şsi prenumele clienţtilor săai, modalităţati de recrutare, formarea şsi evoluţtia îin carierăa

a membrilor săai.

La publicarea unei căarţti sau articol scris de un mewmbru se poate menţtiona

calificăarile profesionale dacăa subiectul este strict legat de profesie şsi denumirea filialei

dar nu are voie săa dea informaţtii asupra lucrăarilor şsi serviciilor pe care le poate oferi

societatea unde este membru.Membrii pot folosi emblema Corpului îin antetul

corespondenţtei care este alcăatuităa din:

-o carte registru – simbol al profesiei;

-un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes cu cei doi şserpi;

-deviza “ŞStiinţtăa, Independenţtăa,Moralitate”-atribute esenţtiale al profesiei.

c.Exercitarea profesiei.Membri Corpului care îşisi exercităa individual profesia

pot săa o facăa numai îin nume propriu.Un membru nu poate colabora cu un coleg

pedepsit printr-o măasurăa disciplinarăa de suspendare sau de interzicere.Un membru al

Corpului poate participa la adsministrarea unei singure societăţati comerciale recunoscute

de Corp.

2.Comportamentul îin raport cu clientela

a.Relaţtii cu clientela.

Aceste relaţtii se stabilesc prin contracte legale semnate de ambele păarţti.Din

punct de vedere financiar experţti contabili nu au voie săa aibăa relaţtii financiare cu

clienţti îin afarăa de onorariul stabilit îin contract.ÎIn relaţtii personale sau familiale a

expeertului contabil cu clienţti se asigurăa căa aceste relaţtii nu aduc atingere

independenţtei lor. Din aceastăa cauzăa se acordăa o deosebităa atenţtie atâat criteriilor

de alegere a noilor clienţti câat şsi pentru criterii de păastrare a celor vechi.Membri

Corpului trebuie săa dispunăa de dorinţta de a fi utili clienţtilor, săa lea ghideze

activitatea, săa inspire recomandăari sincere, săa se abţtinăa de lucrăari inutile sau plăaţti

14

Page 15: Deontologie contabila

nedatorate. Programăarile lucrăarilor sunt făacute îin aşsa fel îincâat săa se asigure prin

ele calitatea adecvatăa a rapoartelor, adaptate îintotdeauna la obiectul de activitate a

clientului şsi la specificitatea acestuia.

b.Calitatea lucrăarilor şsi autocontrolul.

Calitatea lucrăarilor depinde şsi de conşstiinciozitatea şsi integritatea profesionistului de

la fazele iniţtiale ale lucrăarii pâanăa la rapoartele date iar îin acest sens experţti contabili

aplicăa principiile contabilităţatii îimpreunăa cu normele Corpului privind exercitarea

profesiei.

Un raport de calitate trebuie săa asigure premisa aplicăarii tuturor principiilor

pentru a putea fi utilăa ca dovadăa îin cazul unor eventuale litigii ulterioare.Profesionistul

contabil nu trebui e nici săa dezmintăa nici săa confirme faptele care îil privesc pe

clientul săau, chiar dacăa acestea sunt cunoscute de public, respectâand principiul

deontologic al secretului profesional, cu excepţtia cazurilor de denunţtare prevazute de

lege.

c.Plata lucrăarilor efectuate.

Onorariile nu pot fi acceptate numai îin bani lichizi fie prin îinmâanare personalăa fie

prin virăari interbancare la sfâarşsitul lucrăarii sau la finele exerciţtiului , aşsa cum este

menţtionat îin contractul de prestăari servicii.

d.Păastrarea arhivelor clienţtilor.

Arhivarea documentelor ale lucrăarii este obligaţtia clientului, modalitatea predăarii-

primirii fiind stabilităa prin contract, sau printr-o anexa a acestuia, cu nominalizarea

lucrăarii şsi a termenilor de predare-primire.

ÎIn cazul îin care clientul îintâarzie sau neglijeazăa primirea actelor justificative,

contabilul profesionist va îintocmi o scrisoare îin acest sens, pe care îil va depune la

dosarul clientului pentru a dovedi dacăa va fi necesar îindeplinirea obligaţtiilor sale de a

restitui aceste documente.

Numai îin cazul îin care clientul îintre timp a fost radiat Corpul este obligat săa arhiveze

documentele neridicate ale clientului.

3.Raporturile membrilor îintre ei

15

Page 16: Deontologie contabila

Asistenţtăa, amabialitate şsi respectul reciproc trebuie săa caracterizeze pe

membri Corpului îintre ei.Se vor abţtine de cuvinte care jignesc, de manifestăari

necuviincioase şsi dure, imputăari răauvoitoare, demersuri sau oferte de serviciu îin

defavoarea altor membriii sau daune aduse altor membrii ai Corpului.

O plâangere formulatăa cu uşsurinţăta îimpotriva altui membru este o culpa şsi se

sancţtioneazăa iar o plâangere calomnioasăa este o abatere gravăa şsi se sancţtioneazăa cu

excludere din Corp.

Ei au dreptul de a colabora la acelaşsi lucrare, poate săa se îinlocuieascăa la cererea

clientului sau dacăa s-au schimbat circumstanţtele, dar numai dupăa plata onorariilor

cuvenite ale predecesorului săau cu predarea a tuturor documentelor îintr-un proces

verbal semnat de predator şsi de primitor.

4.Raportul membrilor cu Corpul

Soluţtionarea litigiilor survenite îintre membri şsi organele Corpului va fi de

competenţta filialei unde profesionistul contabil este trecut îin Tabloul Corpului.Tot aici

se vor plăati şsi taxele ,cotizaţtiile de îinscriere pentru anul curent.Membri îin raport cu

consiliul Corpului trebuie săa se comporte amiabil şsi cu respect şsi îinţtelegere.Consiliul

Corpului are obligaţtia de a verifica şsi supraveghea desfăşasurarea îin bunea condiţtii a

activităţatii membrilor săai. Dacăa nu fac acest lucru, ei îşisi pierd calitatea de membri ai

consiliului. Membri corpului trebuie săa îintreţtinăa cu administraţtia publicăa relaţtii de

politeţte şsi de amabilitate.

16

Page 17: Deontologie contabila

5.Drepturile şsi obligaţtiile societăţatilor comerciale de expertizăa contabilăa

Drepturile şsi obligaţtiile Corpului se aplicăa şsi societăţatilor comerciale

recunoscute de căatre Corp cu excepţtia dreptului de vot sau de a fi ales.Aceste societăţati

trebuie săa prezinte minim un membru a Corpului îin conducerea societăţatii cu

participaţtiune.

17

Page 18: Deontologie contabila

Răaspunderea experţtilor contabili

Pornind de la expertize contabile judiciare, dar şsi îin cazul celor extrajudiciare

experţtii contabili trebuie săa corăaspundăa unor cerinţte la un nivel ridicat privind

obligaţtia legalăa dar şsi moralăa, de a desfăşasura activitatea cu o maximăa obiectivitate,

răaspundere,şsi săa dea dovadăa de o ţtinutăa profesionalăa şsi eticăa. Dacăa nu se

îindeplinesc aceste cerinţte ei pot atrage răaspunderea discilplinarăa, contravenţtionalăa,

penala penală sau civilăa asupra lor.

Răaspunderea disciplinarăa a experţtilor contabili si a contabililor

autorizati este reglementatăa de legea de organizare a activităţatii de expertizea

contabilea, care îin funcţtie de gravitatea abaterilor săavârşarsite stabileşste urmăatoarele

sancţtiuni si disciplinare13:

mustrare verbalăa, avertisment îin scris, suspendare de exercitare a profesiei de la trei

luni la un an, şsi îin ultimul râand interzicerea totalăa la dreptul de a exercita profesia.

Tragerea la răaspundere disciplinarăa se poate face numai îin urma unor

reclamaţtii contra expertului contabil sau dacăa au fost găasite nereguli îin urma

controlului de calitate a activităţatii expertului contabil cum ar fi:

13 Ordonanta Guvernului nr.65/1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995 cu modificarile ulterioare, art. 16, al.1, in:Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat, Editia a III-a, Editura CECCAR, Bucuresti, pag 19.

18

Page 19: Deontologie contabila

-lucrăari efectuate farăa contract semnat,fărăara stipularea calităţatii profesionale a

expertului contabil, fărăara viza anualăa;

-îincăalcarea obligaţtiei de păastrare a secretului profesional ;

-nerespectarea normelor profesionale .

Răsapunderea contravenţtionalăa este reglementatăa îin primul

râand de Codul de procedurăa civilăa, art 205 şsi apoi de Codul de procedurăa penalăa,

art 198 şsi 199.

ÎIn codul de procedurăa civilăa se dau dispoziţtii privind citarea şsi aducerea cu

mandat a martorilor şsi sancţtionarea lor îin cazul îion care nu apar. Aceastăa dispoziţtie

se aplica şsi experţtilor contabili, iar îin cazul nerespectăarii dispoziţtiei sunt îinlocuiţitit

şsi pedepsiţti cu sancţtiunile prevăazute de normele CECCAR.

Codul de procedurăa penalăa, art.198 se referăa la experţti contabili care nu apar

îin instanţă atunci ta câand sunt citate, sau dacăa apar , tergiverseazăa îindeplinirea

sarcinilor, efectuarea lucrăarilor şsi depunerea raportului, sancţtionarea fiind cu amendăa

judiciarăa aplicatăa de organul de urmăarire penalăa prin ordonanţtăa şsi de instanţta de

judecatăa prin ÎIncheiere.Scutirea sau reducerea amenzii se face numai îin cazul

dovezilor justificative.

Răaspunderea penalăa.Experţtii contabili dealungul desfăşasurăarii

activităţatii pot intra sub incidenţta infracţtiunilor de luare de mităa, măarturie

mincinoasăa sau favorizarea infractorului.Infracţtiunile amintite sunt definite îin Codul

penal cu modificăarile aduse prin Legea nr 197/2000 şsi prin O.U.G. nr. 207/2000, art

254.

Pedepsele sunt:

-îinchisoare de la 3-12 ani şsi interzicerea unor drepturi,confiscarea bunurilor care

au fost obiectul, sau plata echivalentăa, îin cazul luăarii de mităa:

- îinchisoare de la 15 zile la 3 ani, îin cazul măarturiei mincinoase cu interzicerea

unor drepturi:

-îinchisoare de la 3 luni la 7 ani îin cazul favorizăarii infractorului, cu interzicerea

unor drepturi.

19

Page 20: Deontologie contabila

Expertul contabil poate răaspunde şsi pentru alte infracţtiuni, dacă a sdunt

îintrunite elementele constitutive ale respectivelor infracţtiuni.14

Răaspunderea civilăa este reglementatăa de Codul penal, art 998 şsi se

referăa la orice faptăa realizatăa care cauzeazăa cuiva un prejudiciu.Fiindcăa acest articol

are o arie foarte largăa de aplicabilitate ,se recurge la legea specialăa : Experţtii contabili

şsi contabilii autorizaţti garanteazăa răaspunderea civilăa privind activitatea

desfăşasuratăa, prin subscrierea unei poliţte de asigurare sau prin văarsarea unei

contribuţtii la fondul de garantare.15

Asigurarea (pt anul 2002 suma minima era de 120000000,iar cotizatia anula fixa

de 340000 lei) trebuie săa acopere prejudiciile de naturăa materialăa sau financiarăa

cauzate de căatre experţtii din motive cum ar fi:

-neglijenţăta, superficialitate, omisiune sau neîindeplinire a unor obligaţtii şsi atribuţtii ;

-pierdera, deteriorarea sau distrugerea documentelor.

Experţtii contabili asiguraţti sunt obligaţti săa informeze imediat asiguratorul

asupra oricăarei plâangere formulatăe îimpotriva lor, a oricăarei informaţtii sau

incertitudini îin legăaturăa cu o acţtiune sau a oricăarui aspect negativ descoperit de o

echipăa de control fionanciar-contabil, care pot duce la apariţtia unei cereri de

despăagubire îimpotriva lor.16

14 Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 privind expertizele contabile,Editura CECCAR, Bucureşsti, 2003,pag 14815 O.G. nr. 65/1994, aprobatăa prin Legea nr. 42/1995, cu modificăarile ulterioare, art. 12, îin :Cartea expertului contabil şsi a contabilului autorizat, Ediţtia a III-a, Editura CECCAR, Bucureşsti , pag 18.16 Metodologie de asigurare a riscului profesional îin activitatea membrilor Corpului, aprobatăa prin H.nr.9/7.06.1996 a Consiliului Superior al CECCAR, îin Cartea expertului contabil şsi a contabilului autorizat, Ediţtia a III-a, Editura CECCAR, Bucureşsti , pag 322.

20

Page 21: Deontologie contabila

Bibliografie

1) Cartea expertului contabil şsi a contabilului autorizat :Culegere de

acte normative şsi reglementăari ale profesiei elaborate de

C.E.C.C.A.R . îin perioada 1994-2000.

2) Cartea expertului contabil şsi a contabilului autorizat,Ediţtia a II-a ,

Editura CECCAR, Bucureşsti 2001.

3) Cartea expertului contabil şsi a contabilului autorizat, Ediţtia a III-a,

Editura CECCAR, Bucureşsti.

4) Dicţtionarul complet al economiei de piaţăta, coordonator Buşsa G,

editor Societatea Informaţtia, Bucureşsti 1994.

5) Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 privind

expertizele contabile,Editura CECCAR, Bucureşsti, 2003.

21

Page 22: Deontologie contabila

22