Œovek Njenih Snova

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Œovek Njenih Snova

 • 7/25/2019 ovek Njenih Snova

  1/28

  ovek njenih snova

  Osvanulo je kino jutro. Otvoren prozor u Nedinoj sobi kripao je pod naletima vetra i to ju je probudilo pre sataNije bila spavalica, ali ovoga jutra je poelela da jo malo ostane u krevetu. Zavukla se pod jorgan i pokuala davrati u seanje ono to je sanjala. Nije joj uspelo. San je bio toliko lep! ava ga je pokvarila, prekinula. zda"nuje tako da bi svaki oprezan slualac mogao da primeti koliko #enje ima u toj mladoj devojci. Zatim je ustala,pazei da na pod stane desnom, a ne levom nogom. $ila je sklona sitnom sujeverju, i ti" se verovanja drala. Natrenutak je poverovala da san moe da joj se ostvari. %aj divan san, u kome je bila srena i zaljubljena, prikazaojoj je lice #oveka koji e biti ljubav njenog ivota, ljubav o kojoj toliko sanja.

  &mala je vie nego dovoljno vremena da se spremi za posao. %i" dana u novinskoj kui za koju je radila dolo jedo veliki" promena. 'upila i" je jedna mona ena, supruga poznatog diplomate, a kako su svi znali da je novavlasnica beskrupulozna i eljna novca, me(u Nedinim kolegama vladao je stra" od otputanja. Zaista, bilo i" jeisuvie za redakciju u maloj varoi na zapadu Srbije. Neda je tu radila ve #etiri godine, od samog osnivanja.ivala je puno poverenje urednika i bavila se raznim stvarima ) od politike do kulture. 'olege su je smatralepravim pro*esionalcem i novinarkom od stila. +enili su njenu sposobnost da odabere najbitnije i prui #itaocupravu in*ormaciju. Njeni #lanci bili su besprekorni.&stuirala se i diskretno naminkala, pitajui se da li e danas dobiti otkaz. Nova vlasnica, gospo(a $jeli,zakazala je sastanak za deset sati. ukalo se da je ovaj dan mnogima poslednji u redakciji. $ila je jako zabrinutaNije znala ta e raditi ukoliko ostane bez posla. -olela je novinarstvo, ali u tako malom gradu nije bilo previemesta za novinare. -idela je sebe kako radi u nekom butiku, tra*ici ili u kancelariji, gde bi njena potreba za

  kreativnou i promenama bila uguena.) uo, doru#ak je gotov.Neda se, uprkos brigama koje su je mu#ile, nasmeila majci. Njena draga mama, uvek tako brina...la je u ku"inju i na uredno postavljenom stolu zatekla kuvana jaja, paradajz salatu i tanko ise#enu unku. /lebje bio vru, domai, tek izva(en iz rerne. Niska plavokosa ena stajala je pored prozora i s ljubavlju gledala u kjedinicu. $ile su jako vezane, moda zato to je Nedin otac ve deset godina iveo na relaciji 0usija)Srbija.1rovodio je ivot mukotrpno radei na gra(evinama, odvojen od porodice. 2e(utim, bio je spreman na tu rtvukako bi svojoj keri pruio sigurnost i udobnost. Nedi nita nije nedostajalo, sa osamnaest je dobila auto, uvek jeimala najlepu odeu, pa su je drugarice pomalo gledale zavidno. No, niko nije s"vatao koliko joj je otacnedostajao.) /vala, mama.

  ok je doru#kovala, pri#ale su o tome kako Nedin otac uskoro treba da do(e na mesec dana. Obe su se tomeradovale. Neda se ponekad pitala da li je njena majka zaista srena ili ispod tog ve#itog blagog osme"a postojiti"a patnja zbog odsustva mukarca u kui. &ako su bile prisne, Neda nikada nije "tela da joj postavi to osetljivopitanje, ne elei da zadire u skrivene delove maj#ine due kao to ni ona sama nije volela da neko pretresa njenoseanja. tesnim *armerkama i belom klasi#nom demperu uputila se ka vratima. 2ajka ju je ispratila, ali Nedi nijepromakao njen za#u(en pogled.) Znam, znam ta se pita, otkud ja u ovako jednostavnom i sportskom *azonu!2ajka je klimnula glavom.) Nisam navikla da te vi(am u pantalonama.) 2a, ja sam danas ovo obukla zbog tog sastanka. Otkud znam da li e ta $jelika da me gleda kao neku

  praznoglavu mizlu ukoliko me bude videla u suknji. Zna kakve su ene na poloaju, mrze sve druge ene kojeimaju makar lepe prste na nogama od nji".) Ne razmiljaj o tome. %i si pravi, dokazani novinar. 3ko je iole normalna, cenie te po onome to radi. Nee jbiti vano kako si odevena i da li si lepa ili runija od nje.) 3 ta, mama, ako nije normalna4 &pak ima para kao blata, a njoj je vie od pedeset. 'au i da je prili#no otra inadobudna.) Onda, i ako dobije otkaz, moe da bude srena to ne radi za jednu takvu enu.Neda na ovo nije "tela da odgovori. Znala je da bi ona imala sve to joj treba #ak i da ne radi. 2ogla bi po #itavedane da se izleava i len#ari. Njen otac je zara(ivao i slao toliko novca da ni majka ni ona nisu morale da rade. 3Neda nije bila takva. 1ovukla je na oca, bila je vredna i ambiciozna, jednostavno, bila je osoba koju mesto ne dr1osao joj je bio u krvi, pogotovo novinarski, istraiva#ki.

 • 7/25/2019 ovek Njenih Snova

  2/28

  Ovoga jutra reila je da na posao ode kolima iako se redakcija nalazila blizu njene kue. 'ia je padala kao izkabla. Neda nije elela da do(e na sastanak mokra do gole koe. 5. 1oglavlje

  6im se popela na drugi sprat jedine poslovne zgrade u gradiu, s"vatila je da je atmos*era puna varnica. 6itav tajsprat zakupila je novinska kua. 'ancelarija koju je delila sa tri novinara nalazila se na samom kraju "odnika, baprekoputa kancelarije u kojoj je od pre nedelju dana sedela gospo(a $jeli.'roz taj "odnik je uvek prolazilo mnogo ljudi, svi bi usput neto jedni drugima govorili... Neda je bila navikla ntaj mete i amor, na tu pozitivnu, uurbanu atmos*eru. Ovog jutra nije bilo tako. "odniku je vladala mrtvatiina. Neda je bila zaprepaena i za#u(ena. 'olege je nisu pozdravile bu#no kao ina#e, ve samo klimanjem

  glave. Zabrinutost se oseala u vazdu"u. kancelariji je zatekla sve troje svoji" kolega. 3nja je bila debela enica, zaduena za arene strane i tra#eve ojavnim li#nostima. &van je vodio sportsku rubriku, dok je visoka elena lektorisala tekstove. & oni su joj samoklimnuli glavom kad je ula.) obro, ljudi, ta se ovo deava4 e li neko umro4Nije dobila odgovor. Sve troje su je bledo gledali, kao da ne s"vataju ta i" pita.) 3 ka*a4 Niko ne pije ka*u43nja je prva progovorila, a i to kao da je tekom mukom u#inila.) Nije nam do ka*e. aj da se zavri taj sastanak, pa da bar znamo na #emu smo. Ovako mi ivci popustie.) $ojite se otkaza4elena ju je prezrivo pogledala, kako samo ona ume kad je nezadovoljna, a to je bilo veoma #esto.

  ) 3 ti se ne boji4) Ne mogu to da promenim. 3li to nije razlog da se ponaam kao da nekog sa"ranjujem. Ne znamo ta e biti nasastanku, samo naga(amo. &ma jo pola sata do toga, pa bi nam dobro dola doza ko*eina da se primirimo. &demda skuvam ka*u. 'o je za41re nego to je podigao ruku, &van je skinuo nao#are i obrisao i". Za njim su to u#inile i 3nja i elena. 'ao da semalo ivosti vratilo u kancelariju, ali Neda je morala da prizna da je i sama sve oseala stra".

  3. Poglavlje

  maloj ku"inji na po#etku "odnika zatekla je %riu. $io je okrenut le(ima i upravo je vadio kesicu #aja iz svojeolje. 7ledajui ga u potiljak, zapitala se koliko je samo puta drala ruku na tom mestu i mazila ga po glavi, a sa

  joj je izgledao neverovatno dalek. Osetivi da je neko iza njega, %ria se okrenuo. Na licu mu se videloiznena(enje, ali je ubrzo povratio izraz ravnodunosti koji je Neda najvie mrzela da vidi.) 3, ti si4 8vo, sklanjam se, gotov sam.Nije znala ta da mu odgovori, zato je utala. 1roao je pored nje, slu#ajno je okrznuvi ramenom. 'ad je ostalasama i sipala vodu u dezvu, razmiljala je o "ladnoi koja me(u njima vlada od kad su se estoko posva(ali naro(endanu novina. 1osle te sva(e su i raskinuli. %ria se zaposlio u novinama i posle nekoliko meseci Neda i onsu po#eli da se zabavljaju. oveo ga je glavni urednik. ugo niko nije znao na kom radnom mestu taj lepi visokmomak zapravo radi. 3li, vremenom se pokazalo da je on #ovek za sve. $io je voza#, kurir, organizator, promotradio je sve to treba i u svemu je bio uspean. meo je da zakae intervju sa ljudima koji nisu bili raspoloeni zpri#u. Ozbiljan i odgovoran, lako je navodio druge da mu veruju. %ako je osvojio i Nedu. 1re nego to ju je prviput pozvao na pie, ona nije ni po #emu mogla da nasluti da mu se dopada. $io je krt na re#ima kad se radilo

  njegovom privatnom ivotu. Svi su mislili da ima devojku i neki svoj svet i da ga devojke iz novina ne zanimaju3li, njegov poziv je prijatno iznenadio Nedu. opadao joj se, istina tajno, i svaki put kad bi u prolazu razmenilinekoliko re#i, ona je uzdisala. Nakon prvog izlaska sve je bilo jasno. Ostali su zajedno godinu i po dana. 2ogla jda kae da je bila srena i da joj je bilo lepo mada to nije bila strastvena, ve mirna i sigurna veza. 'od %rie ju jnerviralo to je imao neke zacrtane planove u ivotu, a ostvarivao i" je bez konsultovanja sa bilo kime. %ako su pred letovanje posva(ali jer je on rezervisao privatni apartman za nji" dvoje i za jo jedan par njegovi" prijateljaa da Nedu nita nije pitao. $ez obzira na sva(u, otili su i lepo se proveli. No, na proslavi #etvorogodinjice lista%ria se napio. Neda ga je zatekla kako se na terasi restorana ljubi sa sestrom glavnog urednika. Neke stvari su jotad postale jasne. S"vatila je na koji na#in je %ria dobio posao i zato je nji"ovu vezu tako veto krio od glavnourednika. sledila je estoka scena u kolima, pale su i rune re#i, a najgore od svega je bilo to %rii nije palo napamet da joj se izvini.%o je bilo pre dva meseca i od tad su se samo "ladno i uzdrano pozdravljali na poslu. 6ula je da je po#eo

 • 7/25/2019 ovek Njenih Snova

  3/28

  ozbiljno da se zabavlja sa tom devojkom sa, ali nije "tela o tome da misli. Neda je s"vatila da nije volela %riutoliko da bi patila za njim. Nije volela da ga sree, nije bila sasvim ravnoduna, ali njeno srce je udelo za ne#imnovim, druga#ijim, ja#im od solidne, mirne veze kakvu je imala.-oda je po#ela da vri i to ju je vratilo u sadanjost.

  4. Poglavlje

  Sala za sastanke je bila taman za sve zaposlene. -eina je stajala naslonjena na zidove, dok su oni najbri uspelida zauzmu nekoliko koni" sekretarski" stolica. Neda je stajala na vratima pored &vana i 3nje. 7ospo(a $jeli je

  ve sedela u ogromnoj *otelji i ljuljala se sa svoji" osamdesetak kilograma. &