Tuma snova - Ibn Sirin

  • View
    804

  • Download
    23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tumač snova, ibn sirin, islam, islamski,

Text of Tuma snova - Ibn Sirin

IBN SIRIN VELIKI TUMA SNOVA

TUMAENJE SNOVA U KOJIMA ROB ( OVJEK ) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM ALLAHOM D. Obavijestio nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurrahman ibn Vasil Ebu Zera-te el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaa ivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dennet. Htio sam da sjaem ivotinju, ali mi je reeno: Ovo nije tvoje mjesto! - Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dennet, sve dok se nisam naao u najviim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reeno:Zar e sjesti prije nego vidi svog Gospodara, azze ve delle? - Rekao sam: - Ne! - pa sam ustao, i poli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvienog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da trai pomo. Rekao sam: - Gospodaru, hoe li oprostiti ovome starcu? - Tada sam uo da je Uzvieni Allah rekao: - Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestri Bira ibn el-Harsa, koji je rekao:Doao mi je neki ovjek i upitao me: - Jesi li ti Bir ibn el-Hars? - Rekao sam mu: - Da! On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve delle, pa mi je On rekao: - Otii kod Bira pa mu reci: - Kad bi Mi ti seddu inio na eravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono to sam uinio da tvoje ime bude poznato meu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah uva koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman elAhval, El-Har-razov uenik, rekao: - Kod mene je zanoio Ebu Seid. Kada je prola jedna treina noi, poeo je da me doziva: - Osmane! Ustaj i upali svjetlo! - pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: - Teko tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gospodara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: - Ti si taj to, kad slua o Selmi i Busejni aludira na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvienog Allaha d.. i da ga Allah d.. posmatra, ako je taj to sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvieni rekao: "...na dan kada e ljudi stajati pred Gospodarom svjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah d.. doziva to znai da e je On poastiti svojom blizinom i da e uiniti da je ljudi zavole. ("I mi smo ga Sebi pribliili da uje nae rijei"). To isto vai i za osobu koja sanja da pred Uzvienim Allahom ini seddu ("Uini seddu i priblii se (Allahu d..)"). Ako neko sanja da Allah d.. s njim razgovara iza zastora, to znai da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da e mu ojaati ugled. A

ako neko sanja da Allah d.. s njim razgovara bez ikakvog zastora izmeu sanjaa i Allaha d.., to znai da on u svom vjerovanju ima nekakvu greku, shodno kur'anskom ajetu: "ovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora...". Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliinu, i da ga je On - neka je Uzvien - pribliio sebi i ukazao mu poast i oprostio mu, ili da mu je vrio obraun i obradovao ga, bez da pred oima ima ikakav lik, to znai da e on na Kijametskom danu sresti Uzvienog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah d..obeava oprost i milost, to obeanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje, jer Allah d.. ne kri obeanja. Meutim tu osobu koja to sanja, zadesie belaji, bilo da je u pitanju zdravlje, bilo izdravanje, dok god je iv. Ako neko sanja da ga Allah d.. savjetuje, prestae da ini ono ime Allah d.. nije zadovoljan, shodno rijeima Uzvienog: "On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". Ako neko sanja da ga je Allah d.. odjenuo nekim predmetom, to mu je briga i bolest dok je iv, ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje. Kazuje se da je neki ovjek sanjao da ga je Allah d.. odjenuio sa dvije: haljinke i on ih odmah obukao, pa je za san pitao Ibn irina, koji mu je rekao: - Pripremi se za belaje! - Uskoro je taj ovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost, nee imati koristi od svojih ruku dok god je iv. Ako neko sanja da ga Allah d.. oslovljava njegovim ili neijim drugim imenom, postii e napredak i pobijedie svoje neprijatelje. Ako neko sanja da mu Allah d.. daje neto od dunjalukih dobara, to su mu belaji koje e imati i kojima e zasluiti Njegovu milost. Ako neko sanja da se Allah d.. naljutio na njega, to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega, a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega, to ukazuje da se Allah d.. naljutio na njega, shodno Njegovim rijeima: "Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim." U predaji jednog habera stoji: "Allahovo d.. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova d.. ljutnja je u ljutnji roditelja." Takoer se veli: Ko sanja da se Allah d.. na njega rasrdio - past e sa neke visine, shodno rijeima Uzvienog: "a koga snae moja srdba nastradao je..." Ako pak sanja da pada sa nekog zida ili iz vazduha ili sa brda to ukazuje na to da se Allah d.. na njega rasrdio. Ako neko sanja da je pred Allahom d.., na nekom mjestu koje mu je poznato, u tom mjestu e zavladati pravda i izobilje i propae nasilnici tog mjesta, a bie potpomognuti oni kojima je nasilje uinjeno. Ako neko sanja da gleda u Allahovo d.. prijestolje (Kjurs), postii e blagodat i milost (od Allaha d..). Ako neko sanja neki lik ili sliku, pa mu bude reeno: - To je tvoj bog!, ili on bude mislio da je to njegov bog, pa ga pone oboavati i seddu mu initi, pretpostavljajui da je to istina, ta osoba je ogrezla u laima. Ovakav san je san osobe koja izmilja lai o Allahu d... Ako neko sanja da huli na Allaha d.. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvieni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. O SANJANJU VJEROVJESNIKA I POSLANIKA UOPTE, POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S.A.V.S.

uo sam Ebu Bekra Ahmeda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: - Kupio sam jednu robinju, mislim da je bila Turkinja. Ona nije znala moj, niti sam ja znao njen jezik. Kad bi mi ta zatrebalo, prevodile su mi slukinje mojih prijatelja. I tako, jednog dana, ona je zaspala. Kad se probudila, poela je da plae, vriti i da-me moli: - Gospodaru, podui me suri Fatihi! - Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik, a nee njime sa mnom da govori. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja koje su joj rekle: - Kako moe da mu se obraa na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? -I tada ona poe da pria:- Na snu sam vidjela jednog srditog ovjeka koji je iao ispred mase svijeta. Upitala sam ko je ovaj, pa su mi rekli: - To je Musa a.s.! - Zatim sam vidjela drugog ovjeka, koji je bio ljepi od njega, kako ide ispred mase svijeta. Upitala sam ko je ovaj, pa su mi rekli: - To je Muhammed s.a.v.s., pa sam ja rekla: Ja u poi za ovim. Tad je doao do jedne velike kapije. Bila je to dennetska kapija. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njim; oni su uli. Ostala sam jedino ja, sa jo dvije ene. Pokucale smo na kapiju, ona se otvorila, i tada je neko rekao:Ko zna lijepo da proui Fahhu bie mu dozvoljeno da ue. - Njih dvije su prouile i bilo im je dozvoljeno da uu, tako da sam ja jedina ostala. Zato te molim da me naui da znam Fatihu.Zatim sam je uz teku muku poduio Fatihi - veli El-Mekarri, i im je nauila Fatihu, odmah je umrla. Poznati uitelj Ebu Sad, Allah mu se smilovao, veli: - Sanjati vjero vjesnike, neka je Allahov blagoslov na sve njih, znai jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku, to ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra, estita i potena i da e pobijediti svoje neprijatelje. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju, namrtena lica, to ukazuje na to da je stanje te osobe loe i da je ona u tekoj nesrei, ali e je na kraju Allah d.. iz toga izbaviti. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika, - to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono to joj se povjeri i da kri obeanja, shodno rijeima Uzvienog: "...(Mi smo ih kaznili) zbog toga to su prekrili obavezu, i to su porekli Allahove znakove, i to su bespravno ubijali Alla-hovo vjerovjesnike..." To je to se tie snova o poslanicima uopte. A ako se neki od njih posebno sanja, onda: Ko sanja Adema a.s. u njegovom pravom liku taj e, ako je dostojan toga, dobiti upravu nad velikim sektorom, shodno rijeima Uzvienog: "Ja u na zemlji namjesnika postaviti."

Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a.s., stei e znanje, shodno rijeima Uzvienog: "I podui On Adema svim imenima." Takoe je reeno: - Ko sanja Adema a.s. bie izloen tekim rijeima od strane nekog od svojih neprijatelja, ali e na kraju od toga biti osloboen. Ako neko sanja Adema a.s. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni, to ukazuje na to da e ta osoba seliti iz mjesta u mjesto, ali da e se na kraju vratiti u prvobitno mjesto. Ako neko sanja Sita a.s. postii e imetak i djecu i ivjee udobno. Ko sanja Idrisa a.s. bie pobonjak koji se uva svega to je haram i njegov svretak e biti hajirli. Ko sanja Nuha a.s. dugo e ivjeti, doivjee puno belaja od strane svojih neprijatelja, koje e na kraju pobijediti, bie od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu d.., shodno rijeima Uzvienog: "On je doista bio zahvalni", i oenie priprostu enu koja e mu izroditi djecu. Ko sanja Huda a.s. bie izloen poniavanju od strane svojih neprijatelja, koji e mu initi nasilje, ali e ih on na kraju pobijediti. To ist