of 22 /22
7. Integrali 127 INTEGRALI (korigirano) U ovom poglavlju: ¾ Tablica i svojstva integrala ¾ Metoda supstitucije ¾ Parcijalna integracija ¾ Integriranje trigonometrijskih funkcija ¾ Integriranje racionalnih funkcija Integral dane funkcije ) ( x f y = u oznaci dx x f ) ( je jedna nova funkcija ) ( x F y = čija je derivacija jednaka zadanoj funkciji ) ( x f y = , odnosno vrijedi: Pritom se dx x f ) ( još zove antiderivacija ili primitivna funkcija ili neodređeni integral funkcije ) ( x f y = , dok danu funkciju ) ( x f y = , koju integriramo, zovemo još i podintegralna funkcija. Na primjer, primitivna funkcija funkcije x x f = ) ( je funkcija 2 2 1 ) ( x x F = jer je njena derivacija upravo jednaka x x f = ) ( , što kratko pišemo: = 2 2 1 x xdx . Opisno rečeno, kao da primitivna funkcija 2 2 1 ) ( x x F = živi u “prošlosti” jer tek kad je deriviramo, dobivamo njenu “sadašnjost”, odnosno funkciju x x f = ) ( . Primijetimo da se rezultat integriranja ne mijenja ako dobivenom rezultatu dodamo proizvoljnu konstantu C, odnosno vrijedi: ) ( ) ) ( ( ) ( C ) ( ) ( x F dx d C x F dx d x f x F dx x f = + = + = , jer je derivacija od konstante C jednaka nuli. Preciznije, za primitivne funkcije dane funkcije vrijedi sljedeći rezultat: Teorem 14. Neka su ) ( x F y = i ) ( x G y = dvije primitivne funkcije dane funkcije ) ( x f y = . Tada postoji konstanta C takva da vrijedi: C x G x F = ) ( ) ( . Opisno rečeno, sve primitivne funkcije jedne iste funkcije se razlikuju za proizvoljnu konstantu. Svaka nova vrsta otkrića jest matematička po obliku, jer ne postoji drugo rukovodstvo koje možemo imati – C. G. Darwin (1931) ). ( ) ( ) ( ) ( x F dx d x f x F dx x f = =

C7 integrali

Embed Size (px)

Text of C7 integrali

 • 7. Integrali

  127

  INTEGRALI (korigirano)

  U ovom poglavlju: Tablica i svojstva integrala Metoda supstitucije Parcijalna integracija Integriranje trigonometrijskih funkcija Integriranje racionalnih funkcija

  Integral dane funkcije )(xfy = u oznaci dxxf )( je jedna nova funkcija )(xFy = ija je derivacija jednaka zadanoj funkciji )(xfy = , odnosno vrijedi:

  Pritom se dxxf )( jo zove antiderivacija ili primitivna funkcija ili neodreeni integral funkcije )(xfy = , dok danu funkciju )(xfy = , koju integriramo, zovemo jo i podintegralna funkcija. Na primjer, primitivna funkcija funkcije xxf =)( je funkcija

  221)( xxF = jer je njena derivacija upravo jednaka xxf =)( , to kratko piemo:

  = 221 xxdx . Opisno reeno, kao da primitivna funkcija 22

  1)( xxF = ivi u prolosti jer tek kad je deriviramo, dobivamo njenu sadanjost, odnosno funkciju xxf =)( . Primijetimo da se rezultat integriranja ne mijenja ako dobivenom rezultatu dodamo proizvoljnu konstantu C, odnosno vrijedi:

  )())(()( C )()( xFdxdCxF

  dxdxfxFdxxf =+=+= ,

  jer je derivacija od konstante C jednaka nuli. Preciznije, za primitivne funkcije dane funkcije vrijedi sljedei rezultat:

  Teorem 14. Neka su )(xFy = i )(xGy = dvije primitivne funkcije dane funkcije)(xfy = . Tada postoji konstanta C takva da vrijedi: CxGxF = )()( . Opisno reeno,

  sve primitivne funkcije jedne iste funkcije se razlikuju za proizvoljnu konstantu.

  Svaka nova vrsta otkria jest

  matematika po obliku, jer ne postoji drugo rukovodstvo

  koje moemo imati C. G. Darwin (1931)

  ).()( )()( xFdxdxfxFdxxf ==

  USERKorekcija u zadacima:536, 543 i 563 i 597.

  Generalna primjedba:u svom zadacima gdje se pojavljuje lnx treba staviti apsolutnu vrijednost u argument:

  Ivana Gospi, grupa IIvana Krcivoj, grupa IIgor musulin, grupa H

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  128 Nije lako napamet rei to je to dxxf )( , kao u sljedeim primjerima: i) = xxdx sincos jer je )'(sincos xx = ; ii) = xx edxe jer je )'( xx ee = ; iii) = xdxx ln1 jer je )'(ln1 xx = ; iv) = xdxx tgcos12 jer je )' tg(cos12 xx = . Naime, dovoljno je samo malo promijeniti podintegralnu funkciju, pri emu vie ne moemo napamet rijeiti pripadne integrale, kao u primjerima: xdx2sin , dxxex , xdxln i slinim. tovie, malom promjenom podintegralne funkcije moemo dobiti integrale koje je ne- mogue eksplicitno rijeiti bez upotrebe jaeg analitikog aparata, kao to su Taylorovi redovi i slino. Na primjer: dxx2sin ili dxex2 . U ovakvim situacijama vano je znati da li uope postoji integral, o emu govori sljedei rezultat. Prema ovome moemo zakljuiti da je integriranje znatno zahtjevnije od deriviranja, gdje nije bilo velike razlike u deriviranju meu slinim funkcijama, kao to su, na primjer: xsin ,

  x2sin , te 2sin x . Sve se one lako i na slian nain deriviraju, dok se potpuno razliito integriraju: prva lako, druga osrednje, dok trea znatno tee. Da bismo olakali proces integriranja nekih funkcija, moemo koristiti:

  1. tablicu integriranja osnovnih funkcija (to je anti - tablica tablici deriviranja); 2. svojstva integrala (samo dva svojstva); 3. metode supstitucije i parcijalne integracije (metodama se ne rjeava integral nego se

  zamjenjuje odgovarajuim jednostavnijim).

  7.1 TABLICA I SVOJSTVA INTEGRALA Svojstva integrala su malobrojna te toliko prirodna, da nismo ni svjesni kada ih koristimo:

  i) homogenost:

  = dxxfcdxxcf )()( ; ii) linearnost:

  +=+ dxxgdxxfdxxgxf )()())()(( .

  Teorem 15. Ako je podintegralna funkcija )(xfy = neprekidna na nekom intervalu(a,b), tada postoji neodreeni integral = dxxfxF )()( na intervalu (a,b).

 • 7. Integrali

  129 Prema ovim svojstvima, potrebno je podintegralnu funkciju rastaviti na to vie dijelova jer to odgovara integriranju, to nismo morali raditi kod deriviranja. Na primjer:

  )1(4)')1(( 222 xxx +=+ , to je metodoloki razliito u odnosu na

  ++=++=+ dxxdxxdxdxxxdxx 424222 21)21()1( , odnosno za razliku od derivacije, integral eka da se podintegralna funkcija rastavi na to vie elementarnih dijelova. Budui da je integral jednak antiderivaciji, tablicu integrala osnovnih funkcija tretiramo kao anti tablicu tablici deriviranja. Naime, u tablici deriviranja smo pisali da je xx cos)'(sin = , dok emo u tablici integriranja pisati: = xxdx sincos , i tako redom za ostale funkcije iz tablice deriviranja, pa dobivamo sljedeu tablicu integriranja: Proitati sljedee rijeene zadatke pa ih ponovno rijeiti samostalno i bez gledanja.

  454. +=++=+

  cxcxdxx413

  4133 .

  )(xfy = dxxf )( )(xfy = dxxf )( 1 , nxn

  1

  1

  ++

  nxn 21

  1x+

  xtgarc

  x1

  ||ln x 21

  1x+

  xctgarc

  xe

  xe 21

  1

  x

  xsin arc

  xsin

  xcos 21

  1

  x xcosarc

  xcos xsin 22

  1xa + a

  xa

  tgarc1

  xsh xch 22

  1xa + a

  xa

  ctg arc1

  xch xsh 22

  1

  xa

  axsin arc

  x2cos1

  x tg 22

  1

  xa

  ax cos arc

  x2sin1 x ctg 10 , < aa

  x

  aa x

  ln

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  130

  455. cx

  cxcxdxxdxx

  +=+=++==+ 441555 4 141151 .

  456. cxcxcxdxxdxx +=+=++==+ 3

  23

  21

  1

  32

  1

  23

  21

  21

  .

  457. cxcxcxdxxdxx

  dxx

  +=+=++=== + 3

  31

  32

  1

  3 23

  111 3

  132

  32

  32 .

  458. 51

  4 4 5443 1 4 4( ) 3 3ln | | 3ln | |5 5

  x dx dx x dx x x c x x cx x+ = + = + + = + + .

  459. cxxxdxxdxxdxxdxxxx ++=+=+ 4 73 834 33 5 748213472)72( 433521 . 460. cxxxdxxdxxdxxdxxxx ++=+=+ 86575434 81215232)32( .

  461. =++=++=+ dxxdxxdxdxxxdxx 424222 18122)961(2)31(2

  cxxx +++= 535

  1842 .

  462. =+=+= dxxdxxdxxdxx xxdxxx 3232

  3

  2 14112194129)23(

  212 29ln | |x cx x

  = + + .

  463. =+=+=+ dxxxdxxxdxxxdx

  x

  xdxx

  xx32

  21

  32

  3 23 23 2

  cxxdxxdxx ++=+= 6 53 4 56436131 . 464. ++=++=++=+ dxxdxxdxxdxx xxxdxx xxxxdxxxx 6

  165

  23

  21

  32

  34

  222)(23 23223

  cxxxcxxx +++=+++= 6 76 11576

  1112

  52

  76

  1112

  52

  67

  611

  25

  .

  Napomena: uvijek nakon odreenog broja zadataka treba napraviti pauzu, jer nije toliko vana koliina uraenih zadataka, koliko je vana kvaliteta i nain na koji se oni rjeavaju. To znai, ako vam popusti koncentracija, odmori malo (etnja oko stola)!

  465. cxxdxdxxdxxdxx

  xx

  xx +++=+=+ 2ln23221243)243( 667575 = = c

  xx

  x

  +++2ln

  23

  221

  66 .

  466. =+=+ xdxdxxdxxxdxdxxxxx sin51413cos2)sin543cos2( 22

  32sin 4ln | | 5cosx x x cx

  = + + + + .

 • 7. Integrali

  131

  467. =+=+ dxxdxxdxxdxxxx sh 4sin13cos12)sh 4sin3cos2( 2222 cxxx +++= ch 4 ctg3 tg2 .

  468. cdxdxdxxx

  xxx

  xx

  ++=+=+ )5/2ln( )5/2(3)5/3ln( )5/3(2)52(3)53(25 2332 . 469. ++=++=++ cexxdxexdxxdxdxexx xxx 3sh tgarc23ch 12)3ch 1 2( 22 .

  470. cxxdxxx

  dxxx

  ++=++=++ 2 tgarc2

  13

  sin arc)2

  1

  3

  1()4

  1

  9

  1( 222222 .

  471. =

  ++=++ 222

  2

  222

  22

  )3(2

  coscos1

  )2(3)

  3

  2tg2

  3(x

  dxdxx

  xx

  dxdxx

  xx

  =+++= cxdxdxxx 3sin arc2cos12 tgarc23 2 3 arc tg tg 2arc sin2 2 3

  x xx x c= + + + .

  472. cxx

  dx

  x

  dx

  x

  dx

  x

  dx +=

  =

  =

  = 3

  2sin arc21

  )(21

  21

  )(449 22232

  492

  492

  .

  473. =+=+= dxxx xdxxx xxx dxxxxxdx 222

  22

  2

  22

  22

  22 sincossin

  sincoscos

  sincos)sin(cos

  sincos

  cxxx

  dxx

  dx ++=+= tg ctgcossin 22 . ZADACI ZA VJEBU

  474. dxxx 2)2( . 475. dx

  xx 55 . 476. dxxx 4

  2)13( .

  477. + dxxx 83

  3)1( . 478. dxxxx )3

  13( 353 + . 479. dxxxx )21

  232(

  53+ .

  480. dxxxx )( 3 . 481. dxx

  xx +4 23 )( . 482. dxxxx 5 1153 .

  483. dxxxx . 484. dxxx 2)1( + . 485. dxxx 233 )1( .

  486. dxxx

  x ++32)1( 487. dx

  xx 82 . 488. dxx xx +10 52 . 489.

  2 2 2

  dxb a x . 490. dxxx

  x 22 sincos 2cos . 491. dxxx x 3cossin 2sin .

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  132

  492. xxdx 22 sh ch . 493. dxxx 2) ctg tg( . RJEENJA

  474. .41

  342 432 cxxx ++ 475. .

  45

  31

  43 cxx++ 476. .

  3139

  32 cxxx++

  477. .21

  161

  51

  121

  7654 cxxxx+ 478. .

  41

  76

  52 3 475 cxxx ++

  479. .3

  1494

  3

  3 2 cx

  xx + 480. .116

  52 6 115 cxx +

  481. .1712

  1924

  74 12 1712 194 7 cxxx +++ 482. .11

  1315

  15 13c

  xx++ 483. .

  158 8/15 cx +

  484. 21 2 ln | | .2

  x x x c+ + + 485. .212

  41

  24 c

  xxx + 486. ln | | 2 .x arctgx c+ +

  487. .16ln

  16 cx

  + 488. .2ln

  25ln

  5 cxx

  +

  489. 1 arcsin .ax ca b

  + 490. .ctgxctgx + 491. .2 ctgx + 492. .ccthxthx + 493. .4 cxctgxtgx + 7.2 METODA SUPSTITUCIJE Koristei razne supstitucije integral moe biti zamijenjen odgovarajuim jednostavnijim. Metodom supstitucije se integral ne rjeava direktno kao u prethodnoj toki, nego se integriranje olakava. Postupak supstitucije opisan je u sljedeem rezultatu: Kako vidimo, supstituciju )(tx = i pripadnu derivaciju dttdx )('= zapisujemo u zagradi oblika |..|, ime u potpunosti realiziramo namjeru rjeavanja integrala metodom supstitucije. U sljedeim primjerima proitati te ponovno samostalno rijeiti dane integrale.

  Teorem 16. Neka je RRf : neprekidna podintegralna funkcija, te neka je eljenasupstitucija dana funkcijom )(tx = isto neprekidna s neprekidnom derivacijom )(' t .Tada vrijedi formula za supstituciju u neodreenom integralu:

  ==== dtttfdttdx txdxxf )('))(()(' )()(

  .

 • 7. Integrali

  133

  494. cxctdttdtdxdtdx

  txdxx ++=+==

  ===+

  =+ 99851

  8 )53(451

  451

  515

  53)53( .

  495. 9 89 9 82 3 1 1 1 13(2 3 ) 3 3 24 24(2 3 )

  x tdx dt t dt t c cdx dtx t x

  == = = = + = + = .

  496. cxctdttdttdtdx

  txdxx +=+====

  == 32/32/1 )4(323244 .

  497. cxctdttdttdtdx

  txdxx +=+====

  == 3 43/43/133 )14(16316341414 1414 .

  498. cxctdttt

  dtdtdx

  tx

  x

  dx ++=+=====+=

  + 44/14/34 34 3 422221

  21

  242

  )42(.

  499. cxcttdtdtdxtx

  xdx +=+===== 10cos101cos101sin101101010sin .

  500. 2 23 1 1 1tg tg 3

  3cos 3 3 cos 3 3x tdx dt t c x c

  dx dtx t== = = + = += .

  501. cxcttdtdtdxtx

  dxx +=+===== )52sin(51sin51cos515 52)52cos( .

  502. cecedtedtdx

  txdxe xttx +=+===

  =+= ++ 4343 3131313 43 . Napomena: svaki se rezultat integriranja moe jednostavno provjeriti, tako da dobiveni rezultat deriviramo, budui da znamo da derivacija integrala mora biti jednaka podintegralnoj funkciji!

  503. ccdtdtdx

  txdx xttx +=+===

  =+= ++ 1212 77ln2 177ln2 17212 127 .

  504. cx

  ctdtttdt

  dtxdxdtxdx

  txdx

  xx +=+====

  ==

  = 22233

  41

  2

  32 )12(81

  81

  41

  414

  12

  )12(.

  505. =+=+=====+

  =+ dtttdtt ttdtttdttdx dtdxtx

  dxx

  xx

  )44(2442)2(2)2(2

  2

  )2(

  22

  21

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  134 cxxxcttt +++++=++= )2ln(8)2(8)2(ln88 22 .

  506. =+===

  ===++

  =++ + dtt tttdtt tttx

  dttdxdtdx

  tx

  dxx

  xx

  232)1)(1)1((2

  1)1()1(2

  11

  11

  232

  2

  121

  =++=+= ctttdttdtdtt 4332462 232cxxx ++++++++= )11(4)11(3)11(

  32 23 .

  507. cossintg ln | | ln | cos |

  sincosx tx dtxdx dx t c x c

  xdx dtx t== = = = + = + = .

  508. =+======= )1)(1(1cossinsin1 coscoscoscos 222 ttdttdtdtxdx txdxxxdxxxxdx

  =+++=++= ctttdttdt |1|ln21|1|ln21121121

  cxxc

  tt +

  +=++=

  sin1sin1ln

  21

  11ln

  21 .

  509. cxctdttdtdxtx

  dxx

  x

  x+=+===

  == 33212 ln3131lnln .

  510. cxctdttdtxdx

  txxdxx +=+===

  == 5544 sin5151cossincossin . Napomena: zadatke ne treba raditi jedan za drugim mehaniki, jer nije jedini cilj rjeavanja zadatka dobiti tono rjeenje; treba se malo istraivaki poigrati, kao na primjer: razmisliti kako odreeni tip podintegralne funkcije implicira odreeni tip rjeenja, ili usporediti teinu integriranja meu raznim tipovima podintegralnih funkcija, ili pokuati zapamtiti neke lake rezultate, kao npr. integrale funkcija xy 3sin= , xey 5= i slino. Time razvijamo mnoge druge osobine, a samo integriranje postaje sporedna aktivnost.

  511. =+======+

  =+ cttdttdttdttttx

  dtdxtx

  dxxx 2/32/52/12/334

  522)2(

  2

  22

  cxx +++= 35 )2(34)2(

  52 .

 • 7. Integrali

  135

  512. cecedtedtdxdtdx

  txdx

  xe xtt

  x

  x

  x

  +=+=====

  = 22221

  21 .

  513. cxctdttdtxdxdtxdxtx

  dxxx ++=+=====+

  =+ 122121121

  2

  112 )5(241

  241

  212

  5)5( .

  514. cxcttdtdtdxxdtdxxtx

  dxxx ++=+=====+

  =+ )42cos(61cos61sin61642

  )42sin( 3

  612

  2

  3

  32 .

  515. cxctt

  dt

  dtxdxdtxdxtx

  dxxx +=+==

  ===

  = )4( tg21 tg21cos2124

  )4(cos2

  2

  21

  2

  22 .

  516. ======+

  =+

  =+ dttdttdtt

  t

  tedtdxete

  dxe

  eedxe

  e

  x

  x

  x

  x

  xx

  x

  x2/12/1

  2 )1(

  1

  1

  11

  ceectt xx +++=+= )1(2)1(322

  32 32/12/3 .

  517. 1

  ln 2

  2 22 2 1 ln 1ln 2(2 2 ) ln(2 2 )2 2 ln 2 ln 2 ln 2

  (2 2 )

  x xx x

  x x x xx x

  x x

  tdt tdx dx dt c ct

  dx dt

  + = = = = = + = + ++ = .

  518. cxctt

  dttt

  tdt

  txtdtdxtx

  xxdx ++=+=+=+==

  ==+

  =++ 1 tgarc2 tgarc212)1(2121

  1)2( 222

  2

  .

  Napomena: nije dobro vjebati samo zadatke iste teine, na primjer, samo lake zadatke; nakon odreenog vremena, veoma je dobro prijei i na tei tip zadataka, pa onda se vratiti na laku, i tako dalje. Ukoliko se vjeba samo laka grupa zadataka, tada dolazite u opasnost takozvanog rutinskog rjeavanja, to se moe pokazati negativnim na pismenom dijelu ispita, ako se pojavi za vas takozvani nepoznati integral. Tada e vas rutina vjerojatno zablokirati!

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  136 ZADACI ZA VJEBU 519. 4 5x dx . 520. + dxxx 43 32 . 521. 4)1(x dx . 522. + dxx x 42 )7( 2 . 523. dxxx

  x ++

  3 3

  2 13 . 524. dxxx 3cos3sin 3 . 525. xdxxcossin10 . 526. dx

  xx 2)1( . 527. dxxx + 2)cos32( sin .

  528. + dxxx 2)1( 2 . 529. dxxex 2/2 . 530. dxxx 3sin3

  2 .

  531. xxdxln . 532. + )1( 44 3 xxdx . 533. +1xe

  dx .

  534. dxeex

  x 12

  . 535. dxxx 182 )1( . 536. dxxx +3 1 .

  537. + dxxx 41 . 538. dxxx 6

  2

  1. 539. dxxxsinln ctg .

  540. + dxxx x )ln4( ln 2 . RJEENJA

  519. .6

  )54( 2/3 cx + 520. .)4(32 33 cx ++ 521. .

  )1(31

  3 cx+ 522. .)7(3

  132 cx++

  523. .)(23 3 23 cxx ++ 524. .3cos

  121 4 cx + 525. .sin

  111 11 cx + 526. .)1(

  32 3 cx +

  527. .cos96

  1 cx++ 528. .)2(3

  10)2(58)2(

  72 357 cxxx +++

  529. .2/2

  cex + 530. .3

  cos3

  cx + 531. .lnln cx + 532. .)1ln(4 4 cx ++

  533. .11

  11ln ce

  ex

  x

  ++++ 534. .)1ln( cee xx ++

  535. 21 20 19( 1) ( 1) ( 1) .

  21 10 19x x x c + + + 536. .)32()1(

  103 3/2 cxx ++ 537. .

  21 2 carctgx +

  538. 31 arcsin .3

  x c+ 539. .sinlnln cx + 540. .ln4ln 2 cx ++

  USERPogreno : (3/5)*trei korijen od (x+1) na 5-u - (3/2)trei korijen od (x+1) na 2-u +c.

  Korekcija:[email protected]

  USERKOrekcija u rjeenju!

 • 7. Integrali

  137 7.3 PARCIJALNA INTEGRACIJA Kao i kod supstitucije, parcijalnom integracijom dani integral mijenjamo s odgovarajuim jednostavnijim integralom. esto se postavlja pitanje: kada primijeniti parcijalnu integraciju, a ne supstituciju? Ukoliko se u podintegralnoj funkciji nalazi produkt od dvije takozvane raznorodne funkcije (npr. jedna algebarska a druga transcedentna), ili se nalazi jedna ili dvije transcedentne funkcije, tako da niti jedna supstitucija ne daje rezultat, tada obavezno primjenjujemo parcijalnu integraciju. Na primjer, xxxf cos)( = ili xxf tgarc)( = ili

  xexf x 3cos)( 2= . Sama ideja parcijalne integracije sastoji se u tome da se produkt dviju funkcija zamijeni s produktom od derivacije prve i integralom druge, ili obratno. To se tehniki izvodi po sljedeem pravilu:

  Dokaz. Znamo da derivacija produkta funkcija zadovoljava pravilo: '')'( gfgfgf += . Direktnim integriranjem ove jednakosti, uz koritenje da je = gfdxgf )'( to je definicija integrala, neposredno slijedi traena formula parcijalne integracije. To znai da onu funkciju koju je bolje poslati u derivaciju oznaavamo sa u dok onu funkciju koju je bolje poslati u integral oznaavamo sa dv. Na primjer, u produktu xxy cos= bolje je poslati xy = u derivaciju, a xy cos= u integral, jer produkt derivacije prve i integrala druge funkcije je xy sin1= , to je mnogo jednostavnije za integrirati od produkta xxy cos= ,odnosno:

  541. cxxxxdxxxvduuv

  xxdxvxdxdv

  dxduxu

  xdxx ++=====

  ===

  =

  cossinsinsin

  sincoscoscos .

  Teorem 17. Neka su dane dvije dovoljno glatke funkcije )(xfy = i )(xgy = . Tadavrijedi formula parcijalne integracije:

  = dxxfxgxgxfdxxgxf )(')()()()(')(

  ili, u radnom obliku,

  , = vduuvudv gdje je )()(')(')(

  xgvdxxgdvdxxfdu

  xfu

  ====

  .

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  138 Naravno, mogli smo izabrati onu drugu, nepovoljniju, kombinaciju, odnosno poslati xy = u integral, a xy cos= u derivaciju. Meutim, tada je produkt integrala prve i derivacije druge funkcije jednak funkciji xxy sin22

  1= , to je tee integrirati od zadane funkcije xxy cos= . Proitati sve rijeene primjere iz parcijalne integracije, pa potom sve zadatke samostalno rijeiti, bez gledanja u postupak.

  542. =====

  ==

  ==

  dxeexvduuv

  edxevdxedv

  dxduxu

  dxex xx

  xx

  xx 44

  4414

  44

  42

  41)12(

  212

  )12(

  ceex xx += 4481

  412 .

  543. ========

  = dxxxxdxxxxxvduuvxvdxxdvdxduxu

  dxxx x 3441

  44

  41

  441

  321

  3

  812ln

  81)2(ln

  2ln

  2ln

  4

  4ln 2 14 16

  x x x c= + .

  544. ====

  =

  =====

  ==

  dtxdxdtxdxtx

  dxx

  xxxvduuv

  xvdxdv

  duxu

  xdx xdx

  21

  2

  21 2

  1

  1)sin arc(

  sin arc

  sin arc 2

  cxxxdttxxt

  dtxx ++=+=+= 2/122/1 )1(sin arc21sin arc 21sin arc . Napomena: znamo da u parcijalnoj integraciji postoje najvie dvije mogunosti za odluku koju od dvije podintegralne funkcije poslati u derivaciju a koju u integral; da bismo razvili osjeaj koji je bolji, a koji loiji izbor za vu i , bilo bi dobro za svaki od ovih integrala, gdje je ponuena bolja mogunost, uraditi i onu loiju. Naravno, ako je samo jedna podintegralna funkcija, tada imao samo jednu mogunost!

  545. ====+

  =+====

  ==

  = +dtxdxdtxdxtx

  dxx

  xxxvduuv

  xvdxdv

  dxduxu

  xdx x

  21

  2

  21

  1

  21

  1 tgarc

  tgarc

  tgarc 2

  cxxxctxxtdtxx ++=+== )1ln(21 tgarcln21 tgarc21 tgarc 2 .

  546. =+=+===

  ===

  = dxxxxxxdxxxvduuv

  xvdxdv

  dxduxu

  dxx

  x

  xsincos ctg ctg ctg

  ctgsin 2sin

  12

  USERBez 2.

  Korekcija:Katarina Repar, G

  USERUmjesto 8 treba pisati 4.

  USERUmjesto 8 treba pisati 4.

 • 7. Integrali

  139

  sin

  ctg ctg ln ctg ln sincos

  x t dtx x x x t c x x x cxdx dt t

  == = + = + + = + += .

  547. =======

  = xdxexevduuvxv

  xdxdvdxedu

  eu

  xdxe xxx

  x

  x 2sin232sin

  21

  2sin2cos

  32cos 33

  21

  3

  3

  3

  =+======

  = ]2cos232cos21[232sin21][232sin212cos

  2sin3 3333

  21

  3

  3

  xdxexexevduuvxe

  xvxdxdvdxedu

  eu

  xxxxx

  x

  += xdxexexe xxx 2cos492cos432sin21 333 . To znai da smo dvostrukom primjenom parcijalne integracije istog tipa za poetni integral dobili jednakost:

  += xdxexexexdxe xxxx 2cos492cos432sin212cos 3333 , iz ega, rjeavanjem po traenom integralu (nepoznati integral na lijevu stranu a sve ostalo na

  desnu stranu), slijedi: xexexdxe xxx 2cos1332sin

  1322cos 333 += .

  548. =====

  =======

  =x

  xxx

  x

  xx

  evdxedv

  dxduxu

  dxxeexvduuv

  evdxedv

  xdxduxu

  dxex 22 2

  2

  2

  cexeexdxexeexvduuvex xxxxxxx ++=== 22][2 ][2 222 . ZADACI ZA VJEBU 549. dxxe x . 550. sinx xdx . 551. dxxx2cos . 552. xdxcos arc . 553. xdxex sin . 554. xdxx ln . 555. xdxx 2sin2 . 556. xdxe x sin . 557. dxx)cos(ln . 558. xdxx tgarc . RJEENJA 549. .)1( cxe x ++ 550. .sincos cxxx ++ 551. .cosln cxtgxx ++

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  140

  552. .1arccos 2 cxxx + 553. .)cos(sin2

  cxxex

  +

  554. .)31(ln

  34 cxxx + 555. .2cos

  4212sin

  2

  2

  cxxxx ++ 556. .)cos(sin2

  cxxex

  ++

  557. .)lnsinln(cos2

  cxxx ++ 558. .21)1(

  21 2 cxarctgxx ++

  7.4 INTEGRALI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA Ako elimo uspjeno rjeavati integrale u kojima se pojavljuje produkt vie razliitih trigonometrijskih funkcija, potrebno je unaprijed znati razne supstitucije, koje su bazirane na odgovarajuim adicionim formulama. Stoga emo prije svakog podtipa u integriranju trigonometrijskih funkcija navesti sve adicione formule koje se koriste. Prvo rjeavamo integral tipa + xdxx nm 12cossin ili + xdxx nm 12sincos , odnosno, kada je barem jedna od trigonometrijskih funkcija xsin ili xcos napadnuta neparnom potencijom oblika 2n+1 dok druga potencija moe biti bilo to. Tada primjenjujemo sljedei trik:

  === + xdxxxxdxxxxdxx nmnmnm cos)(cossincoscossincossin 2212 ===== dtttdtxdx txxdxxx nmnm )1(cossincos)sin1(sin 22 .

  To znai da ovakav integral jednostavnom supstitucijom prevodimo u integral po odgovarajuem polinomu, to se pak direktno rjeava. Pritom smo koristili adicionu formulu:

  .cos1sin sin1cos 1cossin 222222 xxxxxx ===+ Na prethodno opisan nain rijeit emo slijedee primjere: 559. 2 5 2 4 2 2 2sin cos sin cos cos sin (1 sin ) cosx xdx x x xdx x x xdx= = =

  2 2 2 2 4 6 3 5 7sin 1 2 1(1 ) ( 2 )

  cos 3 5 7x t

  t t dt t t t dt t t t cxdx dt

  == = = + = + + ==

  3 5 7sin 2sin sin3 5 7

  x x x c= + + .

  560. 3 2 2

  2 2 2

  cossin sin sin (1 cos )sinsincos cos cos

  x tx x x x xdx dx dxxdx dtx x x== = = = =

  ++=++=+== cxxcttdtdttdtt t coscos11 1222

  .

 • 7. Integrali

  141

  561. ====== dtxdx txdxx xxdxx xxdxxx cossinsin cos)sin1(sincoscossincos

  223

  cxxcttdttdttdttt +=+=== 52/52/12/32/12 sin52sin2522)1( .

  Ako rjeavamo integral oblika xdxx nm 22 cossin , gdje su obje funkcije xsin i xcos napadnute s parnim potencijama 2m, odnosno 2n, tada imamo neto kompliciraniju situaciju od prethodnog sluaja. Jedino to moemo je koristiti adicione formule za sniavanje parne potencije nad xsin i xcos :

  )2cos1(21sin 2 xx = , ).2cos1(

  21cos2 xx +=

  To znai da na bilo kojem mjestu u integralu moemo iskoristiti ove dvije formule, kao u sljedeim rijeenim primjerima:

  562. ==+= dxxdxxxxdxx )2cos1(41)2cos1(21)2cos1(21cossin 222 cxxxdxdxdxxxdx +==== 324sin84cos8181)4cos1(21412sin41 2 .

  563. =+= dxxxxdxx 22142 )]2cos1()[2cos1(21cossin =+=++= dxxxxdxxxx ]2cos2cos2cos1[81)2cos2cos21)(2cos1(81 322 +=+= 162sin82cos812cos812cos8181 32 xxdxxdxxxdxdx ==

  == dtxdx txxdxxdxx 2cos2 2sin2cos)2sin1(81)4cos1(161 2 =+++=++= 4816644sin162sin16)1(1614cos16116162sin8

  32 ttxxxdttdxxxxx

  cxxxcxxxxx +++=++++=64

  4sin48

  2sin1648

  2sin16

  2sin64

  4sin16

  2sin16

  33

  .

  Na kraju rjeavamo tip integrala xdxx cossin ili xdxx sinsin ili xdxx coscos , gdje su potencije jednostavne, ali su frekvencije i razliite od 1. U ovom sluaju nam jedino mogu pomoi adicione formule za produkt trigonometrijskih funkcija sa proizvoljnim frekvencijama i :

  ])sin()[sin(cossin 21 xxxx ++=

  ])cos()[cos(sinsin 21 xxxx +=

  ].)cos()[cos(coscos 21 xxxx ++=

  USERTreba +.

  Korekcija:Tomislav Pua, H

  USERTreba -.

  Korekcija:Tomislav Pua, H

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  142

  Sada direktnim uvrtavanjem prethodnih formula moemo rijeiti pripadne integrale za bilo koje i , odnosno dobivamo formule:

  ,])cos()cos([21cossin cxxxdxx +

  +++=

  ,])sin()sin([21sinsin cxxxdxx ++

  +=

  .])sin()sin([21coscos cxxxdxx ++

  ++=

  Primijenimo sada ove formule na dva sljedea primjera:

  564. cxxcxxxdxx ++=++++

  = 84sin42sin]13 )13sin(13 )13sin([21cos3cos .

  565. cxxcxxxdxx ++=+++

  += 84cos2010cos]73 )73cos(73 )73cos([217cos3sin .

  Naravno, mnogi se integrali s trigonometrijskim funkcijama mogu rijeiti uobiajenim supstitucijama kao u toki 9.2. Navodimo nekoliko jednostavnih primjera.

  566. cxcttdt

  dtxdxtx

  dxx

  x ++=+====+=+ )cos2ln(lnsincos2cos2 sin .

  567. cxctt

  dtdtxdx

  txdx

  xx +=+=+==

  ==+ 2sin tgarc212 tgarc214cossinsin4 cos 22 .

  568. =+=====

  = ctdttdtxdxdtxdxtx

  dxxx 65

  31

  5

  181

  31

  coscos3

  sin32)sin32(cos

  cx += 6)sin32(181 .

  ZADACI ZA VJEBU 569. xdxx 32 cossin . 570. xdxx 34 sincos . 571. dxxx4

  3

  cossin .

  572. xdx4sin . 573. xdxx 24 cossin . 574. dxxx42

  sincos .

 • 7. Integrali

  143

  575. xxdx 44 sincos . 576. xdxxcos5sin . 577. xdxx 5cossin . 578. xdxx 3cos7cos . 579. xdxx 10sin15sin . 580. xdxxx 3sin2sinsin 581. xdx3cos . 582. xdx5sin .

  RJEENJA

  569. .sin51sin

  31 53 cxx + 570. .cos

  51cos

  71 57 cxx + 571. .

  cos1

  cos31

  3 cxx+

  572. .4sin3212sin

  41

  83 cxxx ++ 573. .2sin

  4814sin

  641

  163 cxxx + 574. .

  31 3 cxctg +

  575. .))4

  (ln(21 cxtg + 576. .

  84cos

  126cos cxx + 577. .

  84cos

  126cos cxx ++

  578. .84sin

  2010sin cxx ++ 579. .

  105sin

  5025sin cxx ++ 580. .

  82cos

  164cos

  246cos cxxx +

  581. .3

  sinsin3

  cxx + 582. .cos3

  cos2cos51 35 cxxx ++

  7.5 INTEGRALI RACIONALNIH FUNKCIJA Znatan broj racionalnih funkcija moe se integrirati primjenom klasinih supstitucija, kao na poetku poglavlja. Na primjer:

  583. cxcttdt

  dtdxxtxdx

  xx +=+===

  == |2|ln41||ln4141422 434

  4

  3

  .

  584. cx

  ctt

  dtdtdxxtxdx

  xx ++=+===

  =+=+ 838923

  93

  2

  )4(1

  2411

  241

  31

  34

  )4(.

  585. )( tgarc 31 )( tgarc

  31

  131

  313

  22

  3

  6

  2

  cxctt

  dtdtdxx

  txdxx

  x +=+=+====+ .

  Meutim, jo je vei broj primjera gdje treba primijeniti neke nove trikove uz ve postojee supstitucije, kao to su: pretvaranje kvadratnog trinoma u binom, rastavljanje razlomka na proste parcijalne razlomke, dijeljenje brojnika s nazivnikom i slino. Kao prvo, ako je u nazivniku takozvani kvadratni trinom cbxax ++2 , odnosno kvadratna funkcija sa srednjim lanom bx , koju ne moemo rastaviti na dva dijela prvog stupnja, tada treba trinom svesti na takozvani kvadratni binom, kao u sljedeem primjeru:

  USERRjeenje je dobro ali se moe pojaviti u obliku kada se umjesto obadva minusa pojavljuju plusevi.

  Primjedba:Ivana Gospi, grupa GIvana krcivoj, grupa I

  USERPrimjedba na rjeenje koje je tono!

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  144

  586. ====+=+=+=+ dtdx txx dxxxxxx dx 2

  1

  432

  214

  32212

  2 )()(1

  1

  cxctt

  dt +=+=+= )(32 tgarc3232 tgarc32 21432 .

  587. =++=++=++=++=++ 4)1(2]2)1[(2)32(2642642 22222 xxxxxxxx dx cxct

  tdt

  dtdxtx

  xdx ++=+=+==

  =+=++= 21 tgarc22 12 tgarc22122112)1(21 22 .

  588. ====

  ===

  dtdxtx

  x

  dxxxxxx

  dx 1

  )1(1)1(12

  2 222

  2

  cxctt

  dt +=+=

  = )1( cos arccos arc1 2 . Ako ipak moemo kvadratni trinom cbxax ++2 rastaviti na dva dijela prvog stupnja odnosno na proste faktore, tada radimo rastav razlomka na takozvane parcijalne razlomke, kao u sljedeim primjerima (takozvano abecediranje razlomaka):

  589. =++=+==+= ++ xdxBxdxAxxdxxdx xBxAxx 11)1)(1(1 11)1)(1( 12

  ====+==+== + ++++ 2/1 1

  0 )1)(1(

  )()(11)1)(1(

  1 BABABA

  xxBAxBA

  xB

  xA

  xx

  cxxcxx

  xdx

  xdx +

  +=+++=++= |11|ln21|1|ln21|1|ln21121121 .

  590. =++=++=++=++=++ 22332233)2)(3(6565 22 xdxxdxxxxx xxx xdxxx x cxx +++= |2|ln2|3|ln3 . Ako se u nazivniku pojavi prosti faktor stupnja jedan, ali s potencijom nad njim veom od jedan (npr. 3x ), tada moramo u rastavu na parcijalne razlomke uzeti onoliko novih razlomaka, kolika je ta potencija. Na primjer:

  591. +++=+++==+=+ + 321)1( 132

  34

  2

  323

  2

  )1(11

  xdxC

  xdxB

  xdxAdx

  xxxdx

  xxx

  xD

  xC

  xB

  xA

  xxx

 • 7. Integrali

  145

  =====

  ==+=+=+

  =+++==+ +++++

  +

  2112

  101

  0

  1 )1(

  )()()(1)1(

  13

  23

  323

  2

  DCBA

  CCBBA

  DA

  xdxD

  xxCxCBxBAxDA

  xD

  xC

  xB

  xA

  xxx

  cxxx

  xxdx

  xdx

  xdx

  xdx ++++=+= |1|ln2211||ln2122 232 .

  592. =+++=+++=+

  ++ 22222 )2(2 1)2(4 143)2( 33)2( 33 xxxxx xxdxxx xx

  cx

  xxx

  dxxdx

  xdx +++++=+++= 2121|2|ln41||ln43)2(2124143 2 .

  Ako je u nazivniku pak prosti faktor stupnja dva, a nad njim potencija vea od jedan (npr.

  32 )1( +x , tada u rastavu na parcijalne razlomke isto tako uzimamo onoliko novih razlomaka, kolika je ta potencija. Na primjer:

  593. =+++++=+==+ +++++ dxx DCxdxx BAxdxx xx x DCxx BAxx xx 222)1(1)1(223

  )1(1)1( 222223

  =====

  =+=+

  ==

  =+== + ++++++++++

  02

  01

  01

  01

  2223

  22222

  3

  )1()()(

  )1(1)1(

  DCBA

  DBCA

  BA

  xDBxCABxAx

  xDCx

  xBAx

  xxx

  cx

  xdxx

  xdxx

  x ++++=++= 11)1ln(21)1(21 22222 .

  594. =++=+=+ 2222222 )1(11)1( 1)1( xxxxxxxxx dx ++++=++= cxxxdxxxdxxxxdx )1(2 1)1ln(21||ln)1(1 22222 . Ukoliko je stupanj brojnika vei ili jednak od stupnja nazivnika, tada je prije primjene prethodnih trikova potrebno podijeliti brojnik s nazivnikom te dobiti razlomke u kojima je stupanj nazivnika vei od stupnja brojnika. Naravno, detaljni postupak za pripadno dijeljenje se radi na predavanjima i vjebama, a ovdje emo koristiti samo krajnji razultat dijeljenja, jer nam to nije cilj, ve sredstvo za rjeavanje integrala ovakvog tipa. Na primjer:

  595. =+++=+++=++=++ dxxxdxxxxxxxxxdxxx 11)(111111 232325

  2

  5

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  146

  cxxxxx

  dxdxx

  xdxxdxx ++++=++++= tgarc)1ln(212411 224

  223 .

  596. = ++= ++== dxxx xxdxxx xxxx xdxxx x )4)(1( 44)4)(1( 441)4)(1()4)(1( 22

  2

  2

  2

  3

  2

  3

  =++=++= ++= 232221312132221131)4)(1( 44 22

  xdx

  xdx

  xdxx

  xxxxxxx

  cxxxx +++= |2|ln32|2|ln2|1|ln

  31 .

  597. =++++=+

  +=++ 44 6741244 1035244 10352 23

  2

  23

  234

  23

  234

  xxxxxx

  xxxxxxxdx

  xxxxxxx

  =++++= dxxxx xxxxdxx 44 10352)12( 23

  234

  dijeljenje brojnika i nazivnika=

  =+++=+

  +=2

  32

  21

  144

  1035223

  234

  xxxxxxxxxx uvrstiti u prethodni integral=

  =++++= 232212 xdxxdxxdxdxxdx

  .|2|ln3|2|ln2|1|ln2 cxxxxx +++++= ZADACI ZA VJEBU

  598. dxxx

  x + + 103 322 . 599. dxxx x ++ )12)(1( . 600. dx

  xxxx )4)(1( 423 2

  2

  . 601. dxx

  xx + 1 223

  .

  602. dxxx

  x +34 1 . 603. dxx

  x ++ 2)3( 2 . 604. ++ dxx xx 4

  2

  )1(2 . 605. + 43 xx dx .

  606. + dxxx xx 22

  )1)(1(3 . 607. 14x dx .

  608. 13xxdx . 609. +++ 123 xxx dx .

  USEROvaj brojnik mora biti kao u prethodnom redu gore.

  Korekcija:eljko Miki,

 • 7. Integrali

  147

  RJEENJA

  598. .)103ln( 2 cxx ++ 599. .12

  1ln cx

  x +++ 600. .))4)(1ln(( 2 cxx +

  601. .11ln

  2

  2

  cxxx +++ 602. .1ln

  2

  22

  cx

  xx ++ 603. .)3ln(3

  1 cxx

  ++++

  604. .1

  1)1(3

  13 cxx

  +++ 605. .1ln211

  2 cxx

  xx+++ 606. .)1ln(1

  1 cxx

  +++

  607. .21

  11ln

  41 carctgx

  xx ++ 608. .

  312

  33

  1

  1ln31

  2cxarctg

  xx

  x +++++

  609. .21

  1)1(ln

  41

  2

  2

  carctgxxx ++++

  Pojam neodreenog integrala vezan je za dvojicu velikih matematiara: Leibnitza (Lajbnic) i Newtona (Njutn). Stoga smatramo zanimljivim iznijeti neke osnovne povijesne podatke i injenice o dotinoj dvojici. Pri tome emo o Newtonu govoriti na kraju sljedeeg poglavlja, kad budemo govorili o odreenim integralima i povrinama ravninskih likova, to je Newton prvi inicirao.

  Gottfried Wilhelm von Leibnitz Roen: 1. lipnja 1646. u Leipzigu, Saxonija (Njemaka) Umro: 14. studenog 1716. u Hannoveru, Hanover (Njemaka)

  Leibnitza je povijest oznaila kao jednog od najveih univerzalnih genija. Zato? Kao prvo bio je uspjean diplomata i dravnik, to mu je omoguilo da putuje Europom, te razmjenjuje ideje, ita dostignua drugih i ui od njih, te da prezentira ono to je sam stvorio. Na primjer:

 • Mervan Pai: Matan1 dodatak predavanjima za grupe GHI

  148

  - 1672. godine, za diplomatskog posjeta Parizu, poeo je uiti modernu matematiku od Huygensa (Hajgens);

  - potom odlazi na tri mjeseca u London, kao izaslanik izbornog kneza, gdje se, osim obaveza u Kraljevskom drutvu, sastaje i s engleskim matematiarima, gdje im tumai neke svoje matematike metode;

  - godine 1676. naputa Pariz i putuje je za Hanover da bi uao u slubu vojvode od Brunswick-Luneburga, u ulozi povjesniara;

  - tada je, kao povjesniar, u razmaku od 1687.-1690., proputovao cijelu Njemaku, Austriju i Italiju.

  Bio je pravnik, povjesniar, logiar, metafiziar, filozof, knjievnik, a pored svega toga, bio je i matematiar. ime god da se bavio, bio je izuzetno plodan i moderan u smislu svog vremena. Pamti se da je u ono vrijeme genijalnost njegovih pravnih postulata malo tko mogao i htio razumjeti. Primio je diplomu doktorskog stupnja iz prava u svojoj dvadesetoj godini, 5. studenog 1666. Sam je bio svjestan svoje univerzalnosti, a zapamena je njegova izreka: Matematikom se intenzivnije bavi od 1672. godine, pod utjecajem Huygensa. Godine 1675. pie rad u kojem otkriva osnovni teorem diferencijalnog rauna:

  dxdfg

  dxdgfgf

  dxd += )( .

  U tom istom radu, po prvi put je uveden pojam neodreenog integrala dxxf )( . Potom, 1676. godine otkriva familijarni rezultat sa prethodnim: dxnxx

  dxd nn 1)( = . Godine 1701.

  objavljuje radove o aritmetici binarnog sistema, te o determinantama. Na kraju recimo da je u povijesti ostao nerazjanjen delikatan odnos izmeu njega i Newtona, s obzirom da su obojica u isto vrijeme otkrivali diferencijalni i integralni raun, ali na razliite naine i s razliitim ciljem. Isto tako, dosta je diskutabilna neuspjena prepiska koja se vodila meu njima.

  Imam tako mnogo ideja da one s vremenom mogu biti korisne ako drugi, mnogo prodorniji od mene, jednog dana dublje uu u njih i pridrue ljepotu svojih misli mojem djelu G.W. Leibnitz.