of 22 /22
i UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM). BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TINGKATAN LIMA DI BAWAH TAJUK PENJELMAAN III BERASASKAN TEORI KOGNISI VISUAL . SESI PENGAJIAN: 2/2011/2012 Saya MUHAMMAD ZAKI BIN ILYAS (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malyasia seperti yang termaktub di dalam (AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh __________________________ __________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat tetap: 3 JALAN BENTARA 5 PN. NOOR AZEAN BINTI ATAN TAMAN TUN AMINAH, 81300 SKUDAI, JOHOR Nama Penyelia Tarikh: ___________________ Tarikh: _____________________

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS - fp.utm.my · Program Matematik Moden (1970) ialah untuk memperkenalkan tajuk-tajuk moden pada masa itu seperti teori set, statistik dan vektor yang

Embed Size (px)

Text of BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS - fp.utm.my · Program Matematik Moden (1970) ialah untuk...

 • i

  UTPSZ 19:16 (Pind.1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan

  ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  JUDUL: PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TINGKATAN LIMA DI BAWAH TAJUK PENJELMAAN III BERASASKAN TEORI KOGNISI VISUAL .

  SESI PENGAJIAN: 2/2011/2012 Saya MUHAMMAD ZAKI BIN ILYAS

  (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

  institusi pengajian tinggi.

  4. **Sila tandakan ( )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malyasia seperti yang termaktub di dalam

  (AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan

  oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD

  Disahkan oleh __________________________ __________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat tetap: 3 JALAN BENTARA 5 PN. NOOR AZEAN BINTI ATAN TAMAN TUN AMINAH, 81300 SKUDAI, JOHOR Nama Penyelia

  Tarikh: ___________________ Tarikh: _____________________

 • ii

  Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana

  Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)".

  Tandatangan : ............................................ Nama Penulis : PN. NOOR AZEAN BINTI ATAN Tarikh : 20 JUN 2012

 • iii

  PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

  TINGKATAN LIMA DI BAWAH TAJUK PENJELMAAN III BERASASKAN

  TEORI KOGNISI VISUAL

  MUHAMMAD ZAKI BIN ILYAS

  Laporan projek ini dikemukakan

  Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

  Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  JUN, 2012

 • iv

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan : ............................................

  Nama Penulis : MUHAMMAD ZAKI BIN ILYAS

  Tarikh : 20 JUN 2012

 • v

  Untuk Bonda Safiyah Hashim

  yang dikasihi dan disayangi

  serta buat kakak dan abang.

  tidak lupa juga kepada yang dekat di hati ini,

  dan juga rakan-rakan seperjuangan.

  Terima Kasih di atas segala sokongan,

  Pengorbanan dan kasih sayang kalian

  Moga anda sentiasa diberkati dan dirahmati Allah SWT.

 • vi

  PENGHARGAAN

  Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan sekilas hati terutamanya

  kepada penyelia saya iaitu Pn. Noor Azean Binti Atan atas bimbingan dan dorongan

  yang diberikan sepanjang tempoh penyeliaan projek sarjana muda ini. Alhamdulillah,

  bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurniaan-Nya dapat saya

  menyiapkan projek ini dalam masa yang ditetapkan. Di kesempatan ini, saya juga

  ingin mengucapkan terima kasih kepada bonda saya yang tercinta dan adik beradik

  saya yang telah memberi sokongan moral untuk saya menyiapkan projek sarjana

  muda ini. Tidak dilupakan juga ucapan penghargaan ditujukan buat rakan-rakan yang

  telah membantu dan memberi kerjasama dalam menyiapkan Projek Sarjana Muda

  ini. Semoga segala usaha dan sokongan kalian akan diberkati Allah SWT di atas

  kesudian untuk membantu saya. Akhir sekali saya sudahi dengan salam takzim

  penuh penghormatan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan projek ini.

  Sekian. Terima Kasih.

 • vii

  ABSTRAK

  Sehingga kini permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar di peringkat

  sekolah masih lagi berkaitan dengan penggunaan buku teks yang kurang menarik dan

  kurang mampu memvisualkan kandungannya oleh pelajar. Justeru itu bagi membantu

  menyelesaikan permasalahan ini, sebuah perisian pembelajaran yang bertajuk

  Penjelmaan III berdasarkan teori kognisi visual dibangunkan bagi membantu

  mengatasi masalah pembelajaran pelajar di sekolah. Ia merupakan salah satu bab

  daripada sukatan pembelajaran dari Matematik KBSM Tingkatan Lima. Bahasa

  Inggeris digunakan di dalam sistem perisian ini kerana Bahasa Inggeris lebih mudah

  untuk difahami. Pendekatan yang digunakan di dalam perisian ini adalah berdasarkan

  kepada elemen-elemen di dalam teori kognisi visual iaitu membantu pelajar

  memahami konsep pembelajaran Penjelmaan III dengan lebih mudah berdasarkan

  penggunaan visual. Perisian ini dibangunkan dengan menggunakan bersama

  beberapa elemen-elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, video dan animasi.

  Perisian ini dibangunkan dengan menggunakan Macromedia Authorware 7, Button

  Shop, Geometer's Sketchpad, Adobe Photoshop dan beberapa perisian lain. Diharap

  dengan adanya perisian ini, pelajar dapat mahir dalam pembelajaran penjelmaan III

  hasil gabungan penggunaan visual geometri dan grafik yang realistik

 • viii

  ABSTRACT

  Until today, learning problem that faced by students in school level is still regarding

  the usage of text book that are less attractive and less able to visualized the content to

  students. In order to overcome the problems, a learning courseware under topic

  Transformation III based on cognition learning theory to solve the learning problem.

  Transformation III is a topic that integrated curriculum of secondary schools form

  five. English language would be the mediator in the system because easy to

  understand. The approach that implemented in the courseware based towards

  elements in cognition visual theory which could help students better to understand

  Transformation III easier with visuals. The courseware equipped with multimedia

  elements such as text, graphic, audio, video and animation. The courseware

  developed by using Macromedia Authorware 7, Button Shop, Geometer's Sketchpad,

  Adobe Photoshop and several multimedia software. Hope with this courseware,

  students could gain better understanding in Transformation III with combination of

  geometry visuals and realistic graphic provided..

 • ix

  ISI KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN TESIS i

  PENGESAHAN PENYELIA ii

  JUDUL iii

  PENGAKUAN PENULIS iv

  DEDIKASI v

  PENGHARGAAN vi

  ABSTRAK vii

  ABSTRACT viii

  ISI KANDUNGAN ix

  SENARAI RAJAH xii

  SENARAI SINGKATAN xiii

  1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 4

  1.3 Pernyataan Masalah 8

  1.4 Objektif Kajian 9

  1.5 Kepentingan / Rasional Kajian 10

  1.6 Skop Kajian 12

  1.7 Definisi Istilah 13

 • x

  1.8 Penutup 14

  2 SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 15

  2.2 Definisi PBK 17

  2.3 Model reka bentuk sistem 20

  2.4 Pembelajaran Visual Kognitif 27

  2.5 Penutup 28

  3 REKA BENTUK MODEL

  3.1 Pengenalan 29

  3.2 Model Reka Bentuk Dalam Pembangunan Perisian 30

  3.3 Reka Bentuk Perisian Pembelajaran 36

  3.4 Kelengkapan Komputer Dalam Pembangunan Perisian 37

  3.5 Perisian Yang Digunakan 37

  3.6 Penutup 38

  4 HASIL PEMBANGUNAN

  4.1 Pengenalan 40

  4.2 Paparan Perisian yang dihasilkan 41

  4.2.1 Paparan "Introduction" 42

  4.2.2 Paparan "Notes A" 45

  4.2.3 Paparan "Notes B" 50

  4.2.4 Paparan Video 52

  4.3 Penutup 54

 • xi

  5 KESIMPULAN

  5.1 Pengenalan 55

  5.2 Perbincangan 56

  5.2.1 Objektif Pembinaan perisian berasaskan

  kognisi visual 56

  5.2.2 Pembangunan perisian berasaskan model ADDIE 56

  5.2.3 Pembangunan perisian berasaskan pendekatan

  kognisi visual 57

  5.3 Kelebihan perisian pembelajaran 59

  5.4 Kelemahan perisian pembelajaran 60

  5.5 Masalah-masalah yang dihadapi 60

  5.6 Cadangan penambahbaikan perisian pembelajaran 61

  5.7 Penutup 61

  RUJUKAN 63

  LAMPIRAN

  LAMPIRAN A 65

 • xii

  SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 2.1 Aliran kerja model ADDIE 20

  2.2 Aliran bagi model Hannaffin and Peck 24

  2.3 Aliran carta Model Waterfall 25

  2.4 Carta Model Kemp 26

  4.1 Paparan Menu utama perisian 42

  4.2 Paparan menu "introduction" 42

  4.3 Paparan menu di dalam menu "Translation" 43

  4.4 Paparan nota di dalam menu "Rotation". 43

  4.5 Paparan nota di dalam menu " Reflection". 44

  4.6 Paparan " Notes A" 45

  4.7 Paparan "Example" 46

  4.8 Paparan "Example" 46

  4.9 Paparan "Example" 47

  4.10 Paparan Nota dalam bentuk teks. 48

  4.11 Paparan "Example" dalam subtopik yang berlainan. 48

  4.12 Paparan " Example" 49

  4.13 Paparan " Example" 49

  4.14 Paparan di dalam "Notes B" 50

  4.15 Paparan contoh di dalam "Example" 51

  4.16 Paparan penyelesaian di dalam "Examples" 51

  4.17 Paparan perbandingan 52

  4.18 Paparan di dalam menu Video 53

  4.19 Paparan Video 53

 • xiii

  SENARAI SINGKATAN

  KBSM Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

  SMP School Mathematics Project

  ICT Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

  P&P Pengajaran Dan Pembelajaran

  SPM Sijil Pelajaran Malaysia

  PPBKM Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer

  Multimedia

  PBK Pembelajaran Berbantukan Komputer

  MSC Multimedia Super Corridor

  CAI Computer Assisted Instruction

  CAL Computer Aided Learning

  PLATO Programmed Logic Automatic Teaching Operation

  CPU Centre Processing Unit

  RAM Random Access Memory

  ATM Auto-Teller Machine

 • xiv

  BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan seseorang insan.

  Melalui pendidikan yang diperolehi, menjadikan seseorang itu lebih berilmu dan

  seterusnya menggunakan ilmu dan pengalaman pembelajaran dalam kerjaya mahupun

  tugasan harian mereka. Seseorang itu mampu untuk mencapai cita-citanya dengan

  berjaya dalam bidang pendidikan yang dipelajarinya. Oleh demikian, pengiktirafan

  terhadap bidang pendidikan menjadikan profession perguruan sebagai agen yang penting

  dalam menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Guru perlu menyediakan pengajaran

  yang berkesan dan suasana pembelajaran yang dapat meransang minda dan minat pelajar

  untuk mempelajari dengan lebih mendalam. Justeru itu, guru dibekalkan dengan ilmu-

  ilmu berkaitan untuk mendekatkan pengajaran dengan pelajar iaitu strategi pengajaran

  yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi dan kaedah yang

 • 2

  sesuai mampu untuk menggalakkan lagi aktiviti pembelajaran pelajar dan memberikan

  pembelajaran yang lebih bermakna.

  Setiap pelajar yang mula mendapat pendidikan dari tadika hingga ke sekolah

  menengah, diajar dengan mata pelajaran yang dapat membantu dalam kehidupan.

  Seperti mata pelajaran Sains, dimana ianya menambahkan ilmu pengetahuan pelajar bagi

  menimbulkan minat pelajar untuk mengetahuinya dengan lebih mendalam, seterusnya

  pelajar akan mula untuk mempelajarinya sendiri untuk pengetahuan sendiri.

  Kurikulum berasaskan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

  membekalkan pendidikan yang umum, menyeronokan dan mencabar bagi semua pelajar

  yang memberi fokus kepada keseimbangan antara kefahaman terhadap konsep dengan

  penguasaan kemahiran, penggunaan matematik dalam situasi sebenar, kemahiran

  menyelesaikan masalah serta cara pemikiran yang logik, kritis dan bersistem (Nik Azis

  1992 ; KPM 1988). Turut diberi perhatian ialah penerapan nilai murni untuk melahirkan

  warga negara yang dinamik dan amanah. Tambahan pula, ia adalah usaha bagi

  melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta

  member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan

  negara (Falsafah Pendidikan Kebangsaan; 1996).

  Kandungan kurikulum dalam KBSM menekankan pendidikan untuk melahirkan

  masyarakat yang progresif, berkemahiran tinggi dan berilmu. Begitu juga dengan

  Kurikulum Matematik KBSM yang telah digubal untuk pelajar sekolah menengah

  merangkumi dua mata pelajaran iaitu teras dan elektif. Kurikulum Matematik teras

  adalah mewakili Matematik Moden manakala Matematik Tambahan pula merupakan

  subjek elektif.

 • 3

  Justeru itu, mata pelajaran Matematik moden diperkenalkan di semua sekolah

  semenjak tahun 1970an. Namun begitu objektif pembelajarannya telah diubah demi

  untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains, selaras dengan

  perkembangan matematik moden di negara-negara maju (Prescilla 2009). Tujuan utama

  Program Matematik Moden (1970) ialah untuk memperkenalkan tajuk-tajuk moden pada

  masa itu seperti teori set, statistik dan vektor yang dipermudahkan. Namun pada tahun

  1972, topik-topik School Mathematics Project (SMP) telah digunakan bagi pendidikan

  matematik di tingkatan empat dan tingkatan lima kerana ianya lebih sesuai bagi tujuan

  peperiksaan. Dua buah buku teks telah diterbitkan bagi tingkatan empat dan lima iaitu

  Matematik Moden Tingkatan Empat pada tahun 1974 manakala Matematik Moden

  Tingkatan Lima pada tahun 1975.

  Selepas itu, kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu

  Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. telah disatukan pada

  1978. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru

  seperti sistem pernomboran, pemetaan, transformasi geometri, matriks dan statistik telah

  diperkenalkan (Ministry of Education 2004-2006). Namun begitu, pelbagai kaedah telah

  diimplementasikan bagi proses pengajaran dan pembelajaran matematik ini lebih mudah

  untuk difahami dan dipelajari oleh pelajar.

  Seiring dengan kecanggihan teknologi pada masa ini, penggunaan teknologi dan

  komunikasi maklumat (ICT) adalah sesuai digunakan dalam pembelajaran dan

  pengajaran (P&P) di sekolah. Bagi meningkatkan kefahaman dan gaya pembelajaran

  pelajar agar lebih efektif, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Jaring, Dr Mohamed

  Awang Lah, berdasarkan keupayaan teknologi itu, ICT seharusnya dianggap sebagai

  senjata penting untuk sektor pendidikan khususnya dalam usaha perkongsian maklumat,

  kerjasama, perbincangan dan sebagainya. Pelaksanaan sekolah bestari di sekolah-

  sekolah dapat menghubungkan pelajar dengan pembelajaran dengan menggunakan

 • 4

  kemahiran dalam multimedia. Dengan penggunaan multimedia di dalam pembelajaran

  pelajar, proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan berkesan.

  1.2 Latar Belakang Masalah

  Pembelajaran awal sekolah rendah adalah bermula dengan konsep-konsep asas

  contohnya dalam pembelajaran matematik. Pelajar akan diajar dengan pengenalan

  matematik seperti konsep asas pengiraan seperti tambah, tolak, darab, dan bahagi.

  Pelajar akan diberi pengetahuan dari tahap kesukaran yang mudah kepada tahap

  kesukaran yang tinggi. Pelajar mula diajar dengan konsep tambah dan tolak. Dalam

  proses pengajaran dan pembelajaran ini, setelah konsep asas yang mudah telah dapat

  dikuasai, guru akan melangkah ke tahap yang sederhana.

  Menurut kenyataan oleh Noor Suriati (2008), pengajaran sebenarnya melibatkan

  kebolehan pelajar dan kesesuaian pelajar untuk mempelajarinya. Sebagai contoh, pelajar

  tahun satu, tidak akan diajar bagi tajuk darab dan bahagi kerana dengan usia yang muda,

  pelajar tidak dapat untuk memproses pengajaran yang disampaikan dengan kemahiran

  berfikir pelajar yang baru mula untuk memahami konsep pengajaran. Berdasarkan Noor

  Suriati (2008) lagi, sekiranya konsep yang mudah tidak dapat dikuasai pelajar, maka

  mereka akan merasakan pembelajaran yang disampaikan adalah sukar, sedangkan ia

  adalah mudah sekiranya pelajar mempunyai pengalaman dan masa untuk memahami

  pengajaran diberikan.

  Konsep dalam bidang pembelajaran matematik adalah mengikut tahap dan setiap

  tahap mempunyai aras kesukarannya yang tersendiri. Dalam pembelajaran matematik

 • 5

  KBSM, bidang yang terdapat beberapa elemen yang terkandung di dalamnya seperti

  penyelesaian masalah, komunikasi dalam matematik, penaakulan matematik, hubungan

  dalam matematik, dan aplikasi teknologi (Curriculum Development Centre Ministry of

  Education Malaysia, 2006).

  Matematik Moden telah diperkenalkan kepada pelajar tingkatan empat dan lima

  agar murid dapat mempelajari ilmu matematik dari aspek konsep, serta penguasaannya

  dalam aplikasi kehidupan seharian. Ilmu matematik perlu difahami dan dikuasai oleh

  pelajar agar mampu untuk menghadapi arus pemodenan masa yang kian mencabar

  dalam kehidupan dimana pelajar berdepan dengan kecanggihan sains dan teknologi.

  Menurut Brown et al. (1989) lagi, pembelajaran sebenarnya merupakan suatu proses

  interaksi dengan dunia sebenar, iaitu secara berterusan menganalisa dan

  menginterpretasi informasi baru yang diterima, dan menghubungkaitkannya kepada

  dunia sebenar.

  Kurikulum matematik melibatkan pemahaman serta konsep yang dapat dilihat

  dan juga konsep yang memerlukan pelajar untuk membayangkannya. Sekiranya konsep

  asas tidak difahami maka pelajar akan menghadapi kesukaran untuk memahami konsep

  yang seterusnya dalam matematik (Noor Suriati, 2008). Justeru itu, pelajar yang

  keciciran akan hilang minat untuk belajar bab yang selanjutnya. Contohnya, di bawah

  tajuk Satah dalam 3 dimensi dan Garisan tingkatan empat, untuk menentukan satah yang

  terlibat di dalam sesebuah pepejal, masih terdapat pelajar gagal untuk menjawab

  kehendak soalan. Dalam sukatan Matematik Moden KBSM, topik ini yang agak sukar

  untuk difahami pelajar.

  Situasi pembelajaran negara kita, penggunaan buku teks menjadi keutamaan dan

  pilihan guru dalam proses P&P di sekolah. Kaedah yang digunakan hanyalah dengan

  menggunakan buku teks yang digunakan secara meluas dalam P&P kurang mencabar

 • 6

  minda pelajar. Dengan persembahan secara mendatar dan dalam bentuk yang telah

  ditetapkan, reka bentuknya buku teks dikatakan tidak menggalakkan para pembaca

  berfikir atau membuat penyusunan atau rumusan mereka sendiri (Kassim, 2006). Ini

  menyebabkan ramai pelajar yang belajar dengan kaedah menghafal. Maklumat ringkas

  yang diberikan dalam buku teks tidak mendatangkan kemahiran berfikir kepada pelajar

  dan membuatkan mereka pasif semasa P&P berlangsung.

  Selain itu juga, negara Malaysia telah jauh ketinggalan dalam penggunaan

  komputer dalam proses P&P jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti

  negara-negara barat (Priscilla, 2009). Untuk meningkatkan taraf dan mutu pendidikan

  negara, corak pendidikan mestilah dipelbagaikan dengan kemudahan-kemudahan yang

  lebih interaktif dengan penggunaan multimedia. Corak pembelajaran tradisional dalam

  arus pemodenan ini menimbulkan suasana pembelajaran yang membosankan dan kurang

  menarik. Tahap imiginasi pelajar terbatas dan tidak dapat berfikir dengan kreatif dan

  kritis.

  Antara kelebihan penggunaan perisian multimedia dalam mata pelajaran

  matematik ialah dapat membantu pelajar menvisualisasikan imej ataupun idea

  matematik, data dapat disusun secara baik dan komputer dapat mengira dengan cepat

  dan tepat. Menurut Gibbs et al. (2001), kebanyakan perisian untuk pengajaran yang

  terdapat di pasaran tidak mempunyai kualiti yang baik. Menurut Robyler (2006) pula,

  perisian yang tidak berkualiti akan memberikan kesan negatif terhadap penggunaannya

  di dalam bilik darjah.

  Selain itu, kekurangan tenaga mahir dan faktor masa merupakan penghalang

  kepada pembinaan perisian yang bermutu. Sungguhpun semakin ramai tenaga pengajar

  yang telah didedahkan dengan penggunaan komputer, namun tidak ramai yang

  mempunyai kemahiran untuk menggunakan komputer dalam pembelajaran (Norhashim,

 • 7

  Mazenah dan Rose, 1996). Tambahan lagi, kos yang tinggi diperlukan bagi

  membangunkan perisian yang bermutu tinggi.

  Menurut kajian Rio Sumarni Shariffudin (1996), menunjukkan kesanggupan

  guru-guru untuk membangunkan perisian adalah tidak menggalakkan. Hal ini

  merupakan salah satu faktor penyebab kepada kadar pengurangan perisian yang dapat

  membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan multimedia sebagai

  platform merupakan langkah alternatif kepada buku. Perisian yang dibangunkan adalah

  berasaskan kepada ciri-ciri tempatan dan menepati kehendak Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan.

  Penggunaan alat bantu mengajar yang berkesan dapat membantu dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran dapat menjimatkan masa dan pelajar lebih cepat untuk

  memahami sesuatu topik dengan lebih mudah. Hal ini kerana bahan multimedia dapat

  merangsang pelajar dengan elemen-elemen multimedia seperti bunyi, suara, simulasi,

  gambar, teks dan video.

  Oleh itu, bagi mengatasi masalah-masalah seperti penglibatan pelajar yang

  kurang aktif dalam proses P&P, dan isi kandungan buku teks yang ringkas dan tidak

  menggalakkan penggunaan minda pelajar, maka salah satu cara penyelesaiannya yang

  baik adalah dengan menghasilkan pembangunan perisian yang boleh digunakan di

  sekolah dengan sekaligus membolehkan pelajar belajar mengikut masa, tempat dan

  kebolehan masing-masing.

 • 8

  1.3 Pernyataan Masalah.

  Hasil analisis awal yang dilakukan terhadap Laporan Prestasi Peperiksaan SPM

  bermula dari tahun 1983 hingga 2004, menunjukkan penguasaan matematik dikalangan

  pelajar dalam kategori sederhana dan lemah adalah pada tahap yang rendah. Pelajar

  berkeupayaan sederhana dan lemah masih tidak dapat menjawab soalan-soalan penting

  kerana mereka tidak mempunyai asas yang kukuh dalam matematik. Kelemahan para

  pelajar tersebut perlu dikenal pasti pada peringkat awal supaya program pemulihan dan

  pengukuhan dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Laporan tersebut juga

  mendapati pelajar-pelajar yang sederhana dan lemah kurang berminat belajar matematik

  dan mempunyai sikap yang negatif terhadap mata pelajaran tersebut. Pencapaian yang

  kurang memuaskan dalam matematik dikalangan pelajar-pelajar tersebut adalah

  disebabkan mereka tidak menguasai konsep-konsep asas dalam matematik.

  Di antara soalan-soalan yang kerap merupakan masalah kepada pelajar ialah

  soalan berkaitan pembinaan geometri, lokus tiga matra, trigonometri, penjelmaan serta

  pelan dan dongakan (Lembaga Peperiksaan Malaysia 1983- 2004). Analisis terperinci

  terhadap Laporan Prestasi SPM 1983 2004, menunjukkan pencapaian pelajar dalam

  tajuk trigonometri dan penggunaannya dalam tajuk-tajuk lain adalah lemah. Temu bual

  dengan beberapa guru pakar dalam matematik di beberapa buah sekolah di Daerah Hulu

  Langat menyatakan bahawa tajuk trigonometri merupakan tajuk yang sangat penting

  kerana tajuk tersebut mempunyai perkaitan dengan tajuk-tajuk lain seperti garis dan

  satah dalam tiga matra dan penjelmaan (Bushro dan Halimah 2008).

  Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer multimedia (PPBKM)

  dalam mata pelajaran matematik dikenal pasti dapat memberikan kesan yang berguna

  kepada pelajar (Roziah 2004 dan Nor Azan 2005). PPBKM dapat membantu pelajar

  meneroka secara mendalam sesuatu topik yang diajar terutama bagi tajuk-tajuk yang

 • 9

  sukar dipelajari di dalam bilik darjah. PPBKM merupakan alat pengajaran dan

  pembelajaran yang berguna bagi mata pelajaran matematik. Antara kelebihan

  penggunaan perisian multimedia dalam mata pelajaran matematik ialah dapat membantu

  pelajar menvisualisasikan imej ataupun idea matematik, data dapat disusun secara baik

  dan komputer dapat mengira dengan cepat dan tepat.

  Oleh itu, tujuan pembangunan perisian ini adalah satu usaha kearah penghasilan

  satu perisian multimedia sebagai bahan bantu pembelajaran bagi topik Penjelmaan III

  (Transformation III) iaitu dalam mata pelajaran matematik moden tingkatan lima.

  Perisian ini dibangunkan berasaskan teori kognisi visual. Perisian ini juga dilengkapkan

  dengan elemen-elemen multimedia seperti teks, grafik, animasi audio dan video untuk

  merangsang minat pelajar dalam proses P&P. Melalui perisian ini, guru dan pelajar

  dapat menggunakan perisian ini sebagai panduan dan rujukan.

  1.4 Objektif Kajian

  Objektif bagi kajian ini adalah:

  i) membangunkan perisian bagi topik Penjelmaan III (Transformation III) bagi

  matapelajaran Matematik Moden Tingkatan lima berdasarkan kepada teori

  kognisi visual.