of 20 /20
PORADNIK Siedzący tryb życia, stres czy brak ruchu powodują spowolniony metabolizm, co odczu- walne jest głównie wczesną wiosną. str. 5 FELIETON Rak spoczywa uśpiony w każdym z nas. W dużym stopniu od nas zależy czy się obudzi, dlatego lep- iej próbować się mu przeciwstawić i zapobiegać, niż go później leczyć. str. 7 Bio Family ma taką wolę i dlatego, w każdą niedziele wolną od handlu będzie czynny dla swoich klientów. Wierzymy, że zdrowie nie może czekać. Wolne od toksycznego jedzenia, wolne od hormonów, wolne od oprysków che- micznych, wolne od nawozów sztucznych, wolne od modyfikacji genetycznej, wolne od konserwantów, ale nie od ekologicznego i zdrowego jedzenia. Bio Family Supermarket czynny będzie od 10:00 do 20:00 w kwietniowe niedziele: 8.04, 15.04, 22.04 i 29.04. Z OSTATNIEJ CHWILI BIO FAMILY SUPERMARKET CZYNNY W KWIETNIOWE NIEDZIELE Z akaz handlu w niedziele w Polsce obowiązuje od 1 marca. Handel w niedziele będzie ograniczony do dwóch niedziel w miesiącu. W myśl ustawy w 2018 roku w aż 39 niedziel sklepy będą zamknięte. Bez względu na wszystko najważniejsze jest zdrowie. Dlatego też Bio Family Supermarket będzie czynne w każdą niedziele kwietnia objętą zakazem handlu. Sklepy prowadzone przez rodziny, przez indywidualnych właścicieli będą mogły funkcjonować, jeżeli sami (właściciele) będą tą działalność prowadzili, jeśli taka będzie ich wola - tłumaczy prezydent Andrzej Duda. SZUKAJĄC ZDROWIA Fakt, że własne zdrowie możemy budować dietą wydaje się niezaprzeczalny, jesteśmy przecież tym, co jemy. str. 10 Żywienie kontra nowotwór Cześć II 5 postanowień na wiosnę Owoce róży na odsiecz ludzkości MIESIĘCZNIK KWIECIEŃ 2018 Bo jedzenie ma znaczenie! Wydanie Trzecie / N o . 3 UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8-22 | SOB. 9-21 | NIEDZ. 10-20 GLOS BIO FAMILY

Bo jedzenie ma znaczenie! GLOS BIO FAMILY · śnięte, np. sok z marchewki, jabłka czy buraka. A może sok z brzozy? Nie należy również zapominać o soku z „drzewa mądrości”,

Embed Size (px)

Text of Bo jedzenie ma znaczenie! GLOS BIO FAMILY · śnięte, np. sok z marchewki, jabłka czy buraka. A...

P O R A D N I K

Siedzcy tryb ycia, stres czy brak ruchu powoduj spowolniony metabolizm, co odczu-

walne jest gwnie wczesn wiosn.

str. 5

F E L I E T O N

Rak spoczywa upiony w kadym z nas. W duym stopniu od nas zaley czy si obudzi, dlatego lep-iej prbowa si mu przeciwstawi i zapobiega,

ni go pniej leczy.str. 7

Bio Family ma tak wol i dlatego, w kad niedziele woln od handlu bdzie czynny dla swoich klientw. Wierzymy, e zdrowie nie moe czeka.

Wolne od toksycznego jedzenia, wolne od hormonw, wolne od opryskw che-micznych, wolne od nawozw sztucznych, wolne od modyfikacji genetycznej, wolne od konserwantw, ale nie od ekologicznego i zdrowego jedzenia.

Bio Family Supermarket czynny bdzie od 10:00 do 20:00 w kwietniowe niedziele: 8.04, 15.04, 22.04 i 29.04.

Z O S T A T N I E J C H W I L I

BIO FAMILY SUPERMARKET CZYNNYW KWIETNIOWE NIEDZIELE

Zakaz handlu w niedziele w Polsce obowizuje od 1 marca. Handel w niedziele bdzie ograniczony do dwch niedziel w miesicu. W myl ustawy w 2018 roku w a 39 niedziel sklepy bd zamknite.

Bez wzgldu na wszystko najwaniejsze jest zdrowie. Dlatego te Bio Family Supermarket bdzie czynne w kad niedziele kwietnia objt zakazem handlu.

Sklepy prowadzone przez rodziny, przez indywidualnych wacicieli bd mogy funkcjonowa, jeeli sami (waciciele) bd t dziaalno prowadzili, jeli taka bdzie ich wola - tumaczy prezydent Andrzej Duda.

S Z U K A J C Z D R O W I A

Fakt, e wasne zdrowie moemy budowa diet wydaje si niezaprzeczalny, jestemy przecie

tym, co jemy.

str. 10

ywienie kontra nowotwrCze II5 postanowie na wiosn

Owoce ry na odsiecz ludzkoci

M I E S I C Z N I K K W I E C I E 2 0 1 8

Bo jedzenie ma znaczenie!

Wydanie Trzecie / No. 3

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

GLOS BIO FAMILY

M A M A A L E R G I K A G O T U J E | S P O T K A N I E A U T O R S K I ESOBOTA, 14 KWIETNIA, GODZ. 12:00

Zapraszamy wszystkich do Bio Family Supermarket na spotkanie autorskie z Pani Katarzyn Jankowsk autork serii ksiek pt. Mama Alergika Gotuje.

Wierz, e jestemy tym co jemy, dlatego propaguj zdrowe odywianie, pozbawione sztucznych barwnikw, konserwantw i ywnoci przetworzonej. Wszystkie moje potrawy powstaj na bazie naturalnych i ekologicznych

produktw.

Spotkanie odbdzie si w sobot, 14 kwietnia, o godz. 12:00. Podczas spotkania bdzie mona porozmawia z Pani Katarzyn i otrzyma autograf w ksice.

Ksika dostpna w sprzeday w Bio Family Supermarket.

Z A P R O S Z E N I E

Foto: Ola Dutko

Gos Bio Family / No. 32

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

Alergia to najczstsze przewleke schorzenie u najmodszych. Uczu-lenia na rozmaite alergeny dotycz ponad 10% dzieci. Wiele z alergii po-wodowanych jest przez pokarm naj-czciej: biako mleka krowiego, biako jaj, gluten, ryby, czekolad i cytrusy. Najlepsz ochron przed alergi jest zdaniem specjalistw karmienie niemowlcia piersi przez co najmniej pierwsze p roku ycia. A potem warto sign po ywno certyfikowan.

Modzi, aktywni zawodowo ludzie, wychowujcy potomstwo staraj si, by ich dzieci mogy skorzysta z do-brodziejstw produktw certyfikowanych. Nawet kiedy nie stanowi one podstawy codziennego jadospisu, rodzice chc zapewni dziecku wszystko to, co dla niego najlepsze. Dlatego czsto kieruj si w stron tzw. green parentingu, czyli ekorodzicielstwa. Zmiana ich podejcia do ywienia najmodszych towarzyszy ju pierwszym dniom od momentu

zajcia w ci, a nawet wczeniej: w okresie przygotowania si do penienia nowej yciowej roli. Przyszli rodzice nie tylko rezygnuj wwczas z niezdrowych uywek i staraj si kupowa ywno w jakoci ekologicznej, ale przykadaj te wiksz wag do odpowiedniego zbilan-sowania rodzinnej diety.

Na kopoty: ekoywno!

Niemniej jednak wielu rodzicw zaczyna reagowa wwczas, gdy w rodzinie pojawia si choroba. Rodzice najczciej szukaj produktw bezglute-nowych. Obecnie w ywnoci przemy-sowej gluten dodaje si do wszystkiego, nawet do wdlin. Inaczej wyglda sytu-acja w ywnoci ekologicznej, ktra jest czysta, zdrowa i bez zbdnych dodatkw. Kiedy u dzieci pojawiaj si alergie i nietolerancje pokarmowe, rodzice poszu-kuj ekologicznych produktw. Szukaj sodyczy bez cukru w postaci suszonych owocw oraz napojw rolinnych, zwa-

B E A T A K O Z O W S K A | E K O d o s t a w c y w w w . e k o d o s t a w c y . p l

ALERGIE POKARMOWE U DZIECI A EKOYWNO

nych mlekami rolinnymi, zwizanych z nietolerancj na mleko krowie.

Jak jednak nie dopuci do tych nieto-lerancji? Czy spoywanie ywnoci certyfikowanej od chwili podjcia decyzji o poczciu dziecka moe uchroni malestwo przed kopotami ywieniowymi w przy-szoci? Wszystko zaley od tego, jak ywno rodzice uznaj za ekologiczn. Wielu rodzicw cigle jeszcze ufa hasom reklamowym na etykietach produktw. Zdarza si, e rodzice po takie artykuy spoywcze sigaj, wierzc w slogany nie-poparte certyfikatem i z uwagi atrakcyjn na cen.

W poszukiwaniu straconego smaku

Kilka lat temu TNS Polska przeprowa-dzio badania sprawdzajce, dlaczego Polacy sigaj po ywno ekologiczn. Okazao si, e gwnym powodem kupo-wania ekoywnoci jest jej smak. Tymcza-sem w wikszoci bada przeprowadzanych

Gos Bio Family / No. 3 3

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

w innych krajach pierwszym powodem wybierania produktw organicznych s ich walory zdrowotne. Niemniej jednak wiadomo, e ekoywno jest zdrowa i warto j wprowadza od pierwszych dni ycia z dnia na dzie ronie. Rodzice s coraz bardziej wiadomi, jak bardzo sposb odywiania malucha wpywa na jego dalszy rozwj i stan zdrowia. Rodzice wol zainwestowa w ekolo-giczne, zdrowe produkty ni w leki. Gdy pojawia si konieczno takiego wyboru, to czsto kupuj dla siebie produkty konwencjonalne, a dla niemowlt ekolo-giczne. Zdaj sobie zatem spraw z tego, e im mniejszy organizm, tym bardziej

moe zaszkodzi produkowana na skal przemysow ywno. Najbardziej po-pularne wrd rodzicw s ekologiczne owoce i warzywa, chrupki BIO dla dzieci, sodycze bez cukru na bazie owocw lub z zamiennikami biaego cukru oraz kaszki dla niemowlt i mleko w proszku w jako-ci ekologicznej.

Zdrowa moda na produkty certyfiko-wane dla dzieci wkracza do nas z zachodu Europy i to prawdziwy powd do zadowolenia. Istnieje bowiem dua szansa, e dziki temu dzieci bd zdrow-sze.

Naley uwiadomi wszystkich, jak wane jest czytanie etykiet i zwracanie uwagi na certyfikaty i wiarygodne ozna-czenia ywnoci. Take w mediach coraz czciej pojawiaj si artykuy i audycje propagujce ,,wiadome zakupy z obo-wizkowym czytaniem etykiet. To przynosi efekty, wida, e wiadomo rodzicw jest coraz wysza. Rodzice zwracaj uwag zwaszcza na skad, sprawdzaj czy jest w nim cukier, gluten i inne alergeny.

I N F O R M A C J A

Wszystkie produkty dostpne w Bio Family Supermarket.

Sun BabyDeser gruszka - jabko bezglu-tenowy Bio190 g / 1 opak.

Okovitalelki zwierzaki owocowe Bio100 g / 1 opak.

Alce neroKaszka ryowa bezglutenowa z witamin b1 Bio250 g / 1 opak.

DanivalPoki przecier jabkowo-truskawkowo Bio90 g / 1 opak.

BiominkiWafle kukurydziano-jaglane niesolone Bio62 g / 1 opak.

NatumiNapj jaglany bezglutenowy Bio1 l / 1 opak.

Gos Bio Family / No. 34

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

Siedzcy tryb ycia, stres czy brak ruchu powoduj spowolniony metabolizm, co odczuwalne jest gwnie wczesn wiosn. Objawia si to zmczeniem i brakiem energii. Aby tego unikn, powinnimy pomyle o oczyszczeniu naszego organizmu. Jak to zrobi?

Pij zdrowo

Ludzkie ciao skada si w 60 procen-tach z wody. Kadego dnia wraz z metabolicznymi przemianami ilo wody w naszym organizmie ulega zmianie, dlatego musi by przez nas uzupeniana. Codzienna porcja wody, jaka powinna by dostarczona, to okoo dwch litrw, w przeliczeniu na szklanki wychodzi ich osiem. Do tego bilansu wliczmy kaw, herbat czy rnego rodzaju soki. Te ostatnie najlepiej smakuj wieo wyci-nite, np. sok z marchewki, jabka czy buraka.

A moe sok z brzozy?

Nie naley rwnie zapomina o soku z drzewa mdroci, czyli brzozy, ktry na wiosn obfituje w swoje dobroczynne skadniki. wiey sok z pnia brzozy bardzo dobrze sprawdzi si w diecie oczyszczajcej, szybko pozwoli pozby si zbdnych produktw przemia-ny materii, dodatkowo uzupeni niedobr witamin i skadnikw mineralnych, ktrych brakuje w naszym organizmie po zimie. Ten wiosenny napj wspomaga prac wtroby uatwia oczyszczanie krwi obcionej przez toksyny - i nerek poprawia proces filtracji ukadu moczo-wego, dziki czemu usuwa rnego ro-dzaju zogi znajdujce si w przewodach moczowych. Jeeli nie mamy moliwoci samodzielnego zbioru soku, znajdziemy go w sklepach z ekologiczn ywnoci.

Bonnik i produkty wieloziarniste

Bonnik to wierny sprzymierzeniec zdrowego oczyszczania. Doskonale

E L B I E T A T Y P E K | B I O K U R I E R

5 POSTANOWIE NA WIOSN

usprawnia prac przewodu pokarmowego i poprawia przemian materii. W swoim dziaaniu przypomina miot, gdy wymiata z jelit zalgajce w nich resztki niestrawionych pokarmw. Dziki temu skutecznie zapobiega zaparciom. Ponadto pomaga pozby si z organizmu toksyn, metali cikich i zwizkw azotu. Dziki swoim waciwociom wchania wod i pcznieje, zwikszajc swoj objto. Skutkiem jest wypenienie odka i poczu-cie sytoci. Znajdziemy go m.in. w otrbach pszennych, czerwonej i biaej fasoli, suszo-nych liwkach i figach.

Przy spoywaniu bonnika pamitajmy o piciu duej iloci pynw, gdy maa ilo spowoduje, e bonnik jak kamie bdzie zalega w przewodzie pokarmowym!

Wedug najnowszej piramidy ywienia, podstawa diety to produkty zboowe. S najwaniejszym rdem energii, o czym decyduje stopie zmielenia ziarna. Najwi-cej witamin, przeciwutleniaczy i skadni-kw mineralnych znajduje si w ziarnach

Gos Bio Family / No. 3 5

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

nieprzetworzonych. S one grubo zmie-lone i nieoczyszczone. Produkty otrzy-mane z takiej mki zawieraj najwicej witamin z grupy B, skadnikw mineral nych, takich jak: fosfor, elazo, cynk czy magnez. Zastpmy wic jasne pieczywo, zawierajce tuczc skrobi, ciemnym. Buki grahamki, orkiszowe, chleb razowy czy z ziarnem amarantusa spoywane na niadanie to strza w dziesitk!

5 dobrych rde bonnika: Otrby Fasola liwki Figi Produkty penoziarniste

Warzywa i kieki

Nowalijki - pojawienie si ich na straganach zwiastuje wiosn. Jednak pomimo wspaniaego wygldu, ich skad moe budzi groz. Azotany, ow, rt

czy rodki ochrony rolin to zwizki chemiczne, ktre najczciej zawarte s w nowalijkach. Nowalijki w postaci zi i przypraw moemy wyhodowa sami w doniczkach. Pyszny i zdrowy szczypiorek czy natka pietruszki urozmaic nasze dania spoywane w cigu dnia. W walce z toksynami w naszym organizmie pomog nam z pewnoci kieki warzyw. Wiosn, gdy nasze organizmy s osabione, kieki dziaaj jak energetyczny zastrzyk! S lekkostrawne, a jednoczenie maj du warto odywcz.

W kiekujcych nasionach uaktywniane s enzymy, ktre bior udzia w rozka-daniu wieloczsteczkowych substancji zapasowych, czyli biaek, tuszczy i w-glowodanw. Gdy dodamy je do naszych potraw, usprawni prac naszego ukadu pokarmowego. Zawieraj te wyej wymieniony wymiatacz zogw, czyli bonnik, dlatego te powinny stanowi je-den ze skadnikw diety oczyszczajcej.

Powinny pochodzi z hodowli organicznej, co da nam gwarancj, e ziarna s wolne od pestycydw i chemicznych rodkw kon-serwujcych. Na wiecie do kiekowania uywa si okoo dwudziestu rnych rolin, s to gwnie zboa i roliny motylkowe. U nas najbardziej popularne to kieki rzeuchy, ktre rwnie stanowi element dekoracyj-ny na stoach wielkanocnych, oraz kieki rzodkiewki. S atwe do wyhodowania i bardzo pomocne w diecie oczyszczajcej.

Rusz si!

Przy przyprowadzaniu do porzdku naszego organizmu nie zapominajmy o sporcie. Kady wysiek fizyczny zwiksza wydzielanie toksyn z naszego organizmu. Warto zajrze do sauny parowej lub modnej ruskiej bani wypacamy toksyny i chud-niemy!

I N F O R M A C J A

Wszystkie produkty dostpne w Bio Family Supermarket.

NutrumentoFasola biaa Bio 400 g / 1 opak.

Geo Rzeucha Bio35 g / 1 opak.

Dary NaturyRzodkiewka Bio30 g / 1 opak.

La Bio IdeaFasola czerwona kidney puszka Bio400 g / 1 opak.

BiowaldSok z brzozy Bio330 ml / 1 opak.

Bio PlanetOtrby gryczane Bio250 g / 1 opak.

Gos Bio Family / No. 36

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

Mwi si, e rak spoczywa upiony w kadym z nas. W duym stop-niu od nas zaley czy si obudzi, dlatego lepiej prbowa si mu przeciwstawi i zapobiega, ni go pniej leczy. Zatem dbajmy o to, co najwaniejsze, czyli zdrowie i wybierajmy wiadomie ywno, ktra nie bdzie nam szko-dzi. A co nam szkodzi?

GMO!

Pomidor z genem ryby, ziemniaki z genem meduzy, saata z genem szczura. Modyfikowana ywno (GMO) to wielka niewiadoma, ale zarazem te dua szansa. Dla jednych to zagroenie zdrowia i ycia, dla drugich szansa na wyeliminowanie godu na wiecie i dobry interes. Na caym wiecie toczy si wielka debata nad tym kontrowersyjnym tematem.

Stawka nasz jadospis, konsekwencja nasze zdrowie. ywno modyfiko-wana genetycznie, to wszystkie produkty pochodzenia zwierzcego i rolinnego, ktrych DNA zostao zmienione. Dziki inynierii genetycznej mona do jednego organizmu przeszczepi kod genetyczny innego.Do tej pory jednoznacznie nie stwierdzo-no, czy GMO jest bezpieczne. Naukowcy upieraj si jednak, e konieczne s dalsze badania, aby stwierdzi jak to jest z tym caym GMO.

A D R I A N N A P O S T E K | D I E T E T Y K

YWIENIE KONTRA NOWOTWR CZ II

Jednak modyfikacja kodu genetycznego przecie nie jest naturalnym procesem, a jej skutki s trudne do przewidzenia. Innym problemem s alergie. Modyfika-cja DNA wrd wielu rolin uprawnych moe spowodowa wprowadzanie do ywnoci nowych alergenw, a ich cao-ciowe przebadanie nie bdzie moliwe. Alergie to nie jedyny skutek uboczny, ktry moe wystpi po spoywaniu produktw GMO. Oprcz tego moliwe s take zaburzenia podnoci, choroby ukadu pokarmowego, obnienie odpor-noci, a take. nowotwory!

Poniewa nie wszyscy konsumenci to wiedz lub o tym pamitaj, warto przy okazji doda, e posiadajca certyfikat ywno ekologiczna nie moe zawiera genetycznie modyfikowanych organi-zmw.

Cay ten cukier

Z pewnoci kady z nas sysza, i nadmiar cukru w diecie moe mie fatalne skutki nie tylko dla sylwetki, ale rwnie dla zdrowia. Nie bez powodu nazywany jest bia mierci. Wrd najczstszych skutkw nadmiernego spoycia cukru wymienia si nadwag i otyo, ktre w konsekwencji mog doprowadzi rozwoju insulinoopornoci, cukrzycy, nadcinienia bd miadycy. Mniej oczywiste mogoby si wydawa powizanie nadmiaru cukru w diecie z rozwojem nowotworw. Badania, ktre prowadzi niemiecki biochemik, Otto He-inrich Warburg wykazay, i metabolizm guzw zoliwych jest cile powizany ze spoyciem cukru, czyli mwic wprost rak ywi si cukrem. Spalanie wglowo-danw powoduje powstawanie wolnych rodnikw, ktre uszkadzaj DNA i mog z czasem doprowadzi do rozwoju zmian nowotworowych.

Spoycie cukru powoduje, i trzustka wy-dziela insulin im wicej go spoyjemy, tym wicej insuliny zostanie uwolnione. Wydzielaniu insuliny towarzyszy rw-nie wydzielanie IGF (insulinopodobny czynnik wzrostu), co nasila stan zapalny i powoduje szybszy wzrostu guzw nowo-tworowych. Powyszy mechanizm moe tumaczy fakt, dlaczego otye kobiety czciej choruj na raka piersi. Otyo czsto wie si z insulinoopornoci, co skutkuje podwyszonym poziomem insuliny we krwi a tym samym przypie-

Gos Bio Family / No. 3 7

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

szeniem rozwoju zmian nowotworowych.

Naley jednak podkreli, i dieta jest tyl-ko jednym z czynnikw, ktre powoduj rozwj nowotworw. Istotne s rwnie uwarunkowania genetyczne i czynniki rodowiskowe. Jeli chodzi o diet, to szczeglnie niebezpieczne jest czste spoywanie ywnoci wysoko przetwo-rzonej, ktra czsto stanowi bogate rdo nie tylko cukrw, ale rwnie tuszczw (gwnie tych najbardziej szkodliwych). Naukowcy alarmuj, i taka dieta w poczeniu z niskim spoyciem owocw i warzyw, co jest cech charakterystyczn zachodniego stylu ycia, ma cisy zwi-zek ze zwikszon zachorowalnoci na nowotwory.

Pij mleko?

Mleko i jego przetwory towarzyszyy czowiekowi od dawna. W czasach staroytnych byo synonimem bogactwa. Bez niego nie byoby ani jogurtw, ani mietany czy serw. W literaturze moe-my znale wiele korzyci zdrowotnych przemawiajcych za jego spoywaniem. Przecie wzmacnia koci, jest bogate w skadniki odywcze, jest wietnym rdem witamin. Jedni uwaaj, e jest zdrowe i czyni ich wielkim, inni, e jest szkodliwe i niestrawne dla czowieka. Zacznijmy od takiego argumentu, prze-mawiajcego za wyczeniem z jado-spisu mleka i jego przetworw adne dorose zwierz, poza czowiekiem, nie pije mleka. Z jednej strony to prawda, z drugiej wyobramy sobie byka scz-cego kaw. Jednak produktw, ktre je czowiek, a inne zwierzta nie, jest

zdecydowanie wicej Wic jak to jest z tym mlekiem?

Jako produkowanego mleka zaley od wielu czynnikw. S to midzy innymi: uwarunkowania genetyczne, pora roku, stadium laktacji, wiek krowy i jej zdro-wie, higiena pozyskiwania mleka oraz ywienie. W mleku mog by zawarte sterydy, hormony wzrostu czy antybioty-ki. Ze wzgldu na wiksz ilo ludnoci i zwikszone zapotrzebowanie krowy s stymulowane powyszymi specyfikami do laktacji. Dawno, dawno temu krowa dawaa okoo 2000 litrw mleka na rok, dzi dziki specjalnej paszy, hormonom uzyskujemy nawet do 20 000 - 50 000 litrw od jednej krowy. Tak dua eksploatacja ciaa zwierzcia powoduje, e krowy choruj, a ich wymiona ropiej. Z tego wzgldu zwizki jakimi, jest fasze-rowane bydo, przedostaj si do mleka, a wraz z nim do naszych organizmw.

Pamitajmy, e czsto zdarzaj si te przypadki nietolerancji laktozy lub alergie na biako mleka jeli ich nie

mamy, spoywajmy produkty mleczne ze wzgldu na ich wysok warto odyw-cz, ale z dobrego, sprawdzonego rda. Polecam wybiera ekologiczne, ktre bd bez zbdnych i szkodliwych dla nas substancji.

Ponadto badania przeprowadzone na zlecenie Unii Europejskiej wykazay, e w porwnaniu do produktu konwencjo-nalnego mleko ekologiczne zawiera 60% wicej cennych kwasw tuszczowych omega-3, a kwasy te s dla nas niezwykle cenne.

Ryby?

Polskie Forum Profilaktyki Chorb Ukadu Krenia zaleca spoywanie tustych ryb minimum dwa razy w tygodniu, a Amerykaska Agencja ds. ywnoci i Lekw (FDA) oraz Europej-ski Urzd ds. Bezpieczestwa ywnoci zalecaj, aby kobiety w ciy i karmice piersi nie spoyway ryb w iloci wik-szej ni dwie porcje w tygodniu. Do tego badania pokazuj, e dugoacuchowe kwasy tuszczowe zawarte w rybach maj dobroczynny wpyw na nasze zdrowie, a zatem dlaczego coraz czciej syszymy, e ryby nas truj?

Dlatego, e obecnie wody, w ktrych yj ryby, s zanieczyszczone szkodliwymi substancjami, a ryby niestety je szybko chon. S to dioksyny i metale cikie, a w tym tzw. PCB, ktre wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaa za substancje pronowotworowe.

Niektre hodowle ryb mog przypomina hodowl przemysowego drobiu na masow skal, gdzie hormony, antybio-

Gos Bio Family / No. 38

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

tyki i rne chemikalia s na porzdku dziennym. Do tego nie wiemy, z czego skada si ich pokarm, a wic co zjemy waciwie take my, zjadajc niepozorn, zdrow rybk. Im starsza ryba i wiksza, tym wicej zdya zakumulowa rtci.

Jaka ryba w takim razie najlep-sza?

Trudno jednoznacznie odpowiedzie na to pytanie. Warto sprawdza, z jakiego obszaru pooww pochodzi dana ryba (informacja powinna by na etykiecie). Prawdopodobnie najmniej zanieczyszc-zonymi zbiornikami s wody Oceanu Atlantyckiego i Pacyfiku oraz Morza Pnocnego. Moemy take kupi ryb hodowlan z ekologicznym certyfikatem. Nasuwa si tutaj pytanie a jak hodowane s eko ryby? Unijne regulacje dotyczce rolnictwa ekologicznego obejmuj take hodowl ryb. Ekologic-znym hodowcom ryb nie wolno stosowa hormonalnej stymulacji rozrodu, powinni stosowa pasze ekologiczne i uzupenia je paszami rybnymi, uzyskanymi z pooww, ktre s prowadzone w sposb przyjazny dla rodowiska. Pamitajmy, e w produkcji ekologicznej zabroniona jest oczywicie chemia. Zagszczenie ryb jest ograniczone, czsto jest to kilkukrotnie nisze ni w akwakulturze konwencjonalnej. A co za idzie? Niskie zagszczenie przekada si na wyszy dobrostan ryb, skorupiakw i ma.

Podsumujmy sobie zebrane informacje: na pytanie czy warto je ryby? Odpowied brzmi: tak! Ale tylko te z dobrego rda.

Niedobr witaminy D!

Witamina D wikszoci z nas ko-jarzy si jedynie z jej udziaem w prawidowej budowie koci. Jednake badania ostatniej dekady wykazay jej szeroki wpyw na funkcjonowanie organizmu czowieka. Wykazano m.in. zwizek pomidzy poziomem wita-miny D w organizmie a rozwojem takich chorb jak cukrzyca, choroby sercowo naczyniowe, autoimmunologiczne czy wanie nowotwory. Witamina D jest wyjtkowa pod tym wzgldem, i jako je-

dyna z witamin moe by syntetyzowana w organizmie dziki ekspozycji na pro-mieniowanie soneczne.

Witamina D stanowi silny przeciwutle-niacz, ktry spowalnia procesy starzenia organizmu, jak rwnie chroni komrki ciaa przed uszkodzeniami, dziki zdolnoci do neutralizowania wolnych rodnikw. Naukowcy potwierdzili jej dziaanie przeciwnowotworowe wobec wielu typw nowotworw, szczeglnie tych, ktrych powstawanie zaley gwnie od sposobu ywienia. Oprcz tego wykazano, i pochodne tej witaminy odpowiadaj za inicjowanie niszczenia komrek rakowych oraz hamowanie ich rozwoju.

Ju w badaniach z lat 40. XX wieku zaobserwowano zaleno pomidzy

zamieszkiwan szerokoci geograficzn a wystpowaniem niektrych nowot-worw. U mieszkacw terenw o mniejszym nasonecznieniu, czyli o obnionej syntezie witaminy D, czciej obserwowano wystpowanie no-wotworw jelita grubego, jajnika, sutka i prostaty. Wspczesne doniesienia rwnie potwierdzaj antynowotworowe dziaanie tej witaminy. Wykazano zwizek pomidzy wysokim steniem witaminy D we krwi a obnionym ryzy-kiem zachorowania na nowotwr prostaty i jelita grubego o 30-50%, jak rwnie zaobserwowano obnione stenie wita-miny D we krwi, u pacjentw chorujcych na najczciej wystpujce odmiany nowotworw. Co ciekawe, stwierdzono rwnie, e witamina D moe wpywa

na dugo ycia osb cierpicych na choroby nowotworowe. Analiza bada prowadzonych w latach 1966-2014, wykazaa, i wysokie stenie jednego z metabolitw witaminy D (25(OH)D) w surowicy byo zwizane z niszym ryzykiem mierci chorego.

Niedobr witaminy D jest obecnie bardzo powszechnym zjawiskiem i ocenia si, e moe dotyczy nawet okoo 50-80% populacji. Wspczesny Europejczyk otrzymuje niewielk cze promieniowania UV, ktr otrzymywali nasi przodkowie, co ma zwizek m.in. ze zmian stylu ycia, stosowaniem filtrw przeciwsonecznych czy zaniec-zyszczeniami atmosferycznymi. Oprcz obnionej syntezy skrnej przyczyn niedoborw, jest rwnie niedostateczne spoycie witaminy D w codziennej diecie.

Natomiast, z uwagi na fakt, i niewiele naturalnych produktw ywnociowych jest bogatych w t witamin, bardzo trud-no cakowicie pokry zapotrzebowanie na ni wraz z diet. rdem tej wita-miny s gwnie ryby, takie jak wgorz, oso, makrela czy led. W mniejszych ilociach rwnie tko jaja, sery te czy mleko. Przykadowo, aby dostarczy sobie dawk 1000 j.m. witaminy D, naleaoby codziennie spoy okoo 200g ososia czy ledzia lub a okoo 700g makreli. Niestety jak powszechnie wiadomo, Polacy spoywaj niewiele ryb. Dlatego mieszkacom krajw, szczeglnie takich jak nasz, gdzie przez wikszo roku mamy niewielki dostp do soca zaleca si stosowanie doustnej suplementacji witamin D.

Gos Bio Family / No. 3 9

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

Fakt, e wasne zdrowie moemy budowa diet wydaje si nieza-przeczalny, jestemy przecie tym, co jemy. Warto zatem stosowa si do staroytnej zasady ojca wszystkich le-karzy, Hipokratesa: Niech poywienie bdzie twoim lekarstwem, a lekarstwo twoim poywieniem. I chocia wsp-czenie mogoby si to wydawa proste, szczeglnie w naszym rejonie wiata, nie moemy przecie narzeka na brak ywnoci, atwo si zgubi w gszczu zalece, diet i koniecznych suplemen-tw.

Chcielibymy zaproponowa Pastwu jeden skadnik co-dziennego menu, ktry powinien si w nim znale niezalenie od tego czy jemy miso czy unikamy skad-nikw zwierzcych, czy wyklucza-my z diety biako, czy te opieramy j na tuszczach lub po prostu korzystamy z domowych przepisw tradycyjnej polskiej kuchni. W kadym przypadku jednego skad-nika pokarmowego bdzie nam na pewno brakowa a jest nim kwas askorbinowy, czyli znana wszystkim witamina C.

Odkryta 90 lat temu zostaa ju do-kadnie przebadana, szczegowo opisano szereg procesw w naszym organizmie, w ktrych witamina C jest

F U N D A C J A I N S T Y T U T P O L S K A R A

SZUKAJC ZDROWIAOWOCE RY NA ODSIECZ LUDZKOCI

niezbdna. Jest gwny skadnikiem odpowiedzialnym za produkcj kolagenu, ktry stanowi podstawowy budulec na-szych koci i staww, cigien, warunku-je ich prawidow struktur, sprysto oraz odporno na rozciganie. To samo tyczy si skry, jej zdrowia i moliwoci regeneracji. Jak szybko goj nam si rany, zamania, jak szybko dochodzimy do formy po urazach zaley wanie od ko-lagenu, a wic od iloci witaminy C. Ale kolagen to rwnie naczynia krwionone, ich szczelno i elastyczno, a wic

zdrowie naszego ukadu krenia.

Witamina C wielu osobom kojarzy si gwnie z odpornoci. Wiemy na pewno, e jest niezbdna w produkcji limfocytw T, a to one pierwsze staj do walki z wirusami i bakteriami. Ma niezwykle silne waciwoci antyoksyda-

cyjne, a wic wymiata wolne rodniki, przyczyn wielu chorb degeneracyjnych, ktre powstaj latami wolne rodniki atakuj nas wszak kadego dnia. Badania wykazay, e odpowiednie uzupenianie witaminy C chroni przed powstawaniem rnorodnych nowotworw, due dawki s stosowane rwnie wspomagajco w samym procesie leczenia.

Witamina C skutecznie chroni nas przed skutkami stresu, odywia mzg, jest odpowiedzialna za prawidow

syntez neuroprzekanikw (do-paminy i noradrenaliny), pomaga si skoncentrowa i chroni przed depresj.

Jednak jak si okazuje, ten sto-sunkowo prosty i czsto wyst-pujcy zwizek chemiczny wci budzi wielkie kontrowersje. Wik-szo osb powie, e witamin C warto bra przeciw przezibieniu. Ale ci, ktrzy stwierdz, e naley

j przyjmowa codziennie i to w duych ilociach naraaj si na fal krytyki. Zwykle pynie ona od strony koncernw farmaceutycznych masowa produkcja kwasu askorbinowego jest tania i nie przynosi duych dochodw, za to jego stosowanie czsto przynosi oczekiwane rezultaty.

Niezwykle wane jest zatem pytanie: ile rzeczywicie potrzebujemy witaminy C i w jakiej formie j przyjmo-wa? Tzw. RDA, czyli dzienn norm, widzimy czsto na etykietach wraz z informacj, jaki procent zapotrzebowania pokryjemy spoywajc dany produkt. W przypadku witaminy C nigdy nie bdzie to zgodne z prawd. Przede wszystkim zapotrzebowanie na witamin C jest kwesti indywidualn. Nie tylko zapo-trzebowanie dwch rnych osb bdzie rne, ale nawet my sami moemy mie inne potrzeby w zalenoci od tego, czy jestemy zdrowi czy chorzy, zmczeni czy wypoczci, czy podejmujemy duy wysiek fizyczny lub umysowy czy

Sok z ry moe by zalecany - jako rdo naturalnych witamin - do codziennego spo-ycia dla kobiet w ciy i matek karmicych rozwijajce si dziecko rwnie potrzebuje duych iloci witaminy C! Wielokrotnie by stosowany u niemowlt i maych dzieci, bu-

dujc ich odporno na infekcje, jak rwnie przeciwdziaajc alergiom.

Gos Bio Family / No. 310

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

odpoczywamy. Moemy raczej okreli bezpieczn minimaln dawk dzienn.

Jest to moliwe w oparciu o badania, jakie ju w latach 50. prowadzi amery-kaski naukowiec Irwin Stone. Twierdzi on, e gatunek ludzki dotknity jest wad genetyczn, polegajc na tym, e nie wytwarza i nie magazynuje on witaminy C. Nawet pies czy kot produkuj witami-n C w wtrobie, a czowiek jest skazany na pobieranie tak cennej substancji z zewntrz. Stone i wsppracujcy z nim dwukrotny noblista Linus Pauling twier-dzili, e czowiek mgby y znacznie duej i w duo lepszym zdrowiu, gdyby zapewnia sobie waciw ilo witaminy C kadego dnia. Obserwujc, jak dziaa wtroba psa uzyskamy wskazwki, co do wasnego moliwego zapotrzebowania na kwas askorbinowy. Dorosy pies o wadze 30-40 kg moe produkowa nawet 25 000 mg witaminy C dziennie. Ilo ta moe rosn nawet kilkukrotnie w warunkach stresu. Jak zatem moliwe jest utrzymanie zdrowia czowieka, jeeli zaleca mu si tylko 60-100 mg dziennie i to niezalenie

od warunkw i stanu zdrowia? Najbar-dziej jaskrawym objawem niedoboru wi-taminy C jest krwawienie dzise jake czsta wspczesna dolegliwo!

Czy mamy zatem ykami je synte-tyczny kwas askorbinowy w postaci proszku, naraajc si na podranienie przewodu pokarmowego i niewiadom, jeeli chodzi o przyswajalno? Hipo-krates, wnikliwy obserwator natury, z pewnoci by si na to nie zgodzi. Od-powied znajdziemy bowiem w owocach i warzywach. Warto spord nich wybra te o najwikszej zawartoci witaminy C w naszej szerokoci geograficznej s to owoce ry, maj a 850 mg witaminy C w 100 gramach! Ponadto znajdziemy w nich zesp karotenoidw, w tym due dawki beta-karotenu, likopenu i luteiny oraz bioflawonoidy. Wanie taki zesp skadnikw sprawia, e wszystkie one s w peni przyswajalne i bezpieczne dla organizmu.

Najlepszym i najprostszym sposobem jest codzienne picie ekologicznego

soku ranego, pozwala nam to bez-piecznie dozowa w peni przyswajaln witamin C wraz z kompleksem skadni-kw w naturalnej postaci. Szklanka soku to 1000 mg witaminy C i szereg innych prozdrowotnych zwizkw.

I N F O R M A C J A

Sok z owocw ry

Dostpny w Bio Family Supermarket.

Gos Bio Family / No. 3 11

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

Jabka

Jabka to zdecydowanie niedoceniane owoce w grupie superywnoci. S one przede wszystkim prawdziw skarbnic witamin, m.in.: C, tiaminy, ryboflawiny, niacyny, B6, kwasu foliowego oraz A, E i K. Jabka stanowi te bogate rdo wapnia, elaza, magnezu, fosforu, potasu i cynku oraz bonnika. Warto podkreli, e prawie w ogle nie zawieraj wszech-obecnego w diecie sodu: maj wic korzystny wpyw na rwnowag sodo-wo-potasow w organizmie. Pektyny w jabkach pomagaj natomiast utrzyma prawidowy poziom cholesterolu we krwi i ograniczy poziom glukozy. Naukowcy z Uniwersytetu Jagielloskiego udo-wodnili, e regularne spoywanie jabek moe obniy ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Najprawdopodobniej wynika to z wysokiej zawartoci flawono-idw, ktre znajduj si m.in. w skrce.

Jarmu

Licie niedocenianego wci jarmuu to prawdziwe bogactwo atwo przyswajalnego biaka, bonnika oraz wielu witamin, m.in.: C i K oraz soli min-eralnych, przede wszystkim wapnia i po-

M A R C I N F A J E R S K I | E K O d o s t a w c y w w w . e k o d o s t a w c y . p l

SUPERYWNO PO POLSKUtasu, a take sulforafanu o waciwociach przeciwutleniajcych. Jarmu stanowi te cenne rdo karotenoidw: beta-karotenu, z ktrego organizm wyt-warza witamin A, luteiny i zeaksantyny. Przeciwutleniacze te wykazuj dziaanie antynowotworowe, ale te poleca si je przy profilaktyce chorb oczu, m.in. przy kurzej lepocie oraz zespole suchego oka. Luteina i zeaksantyna s gwnymi skadnikami pigmentu plamki tej. Warto pamita, e aby jarmu zachowa jak najwicej swoich waciwoci powinien by spoywany na surowo lub gotowany na parze.

Topinambur

Topinambur, nazywany te karczo-chem jerozolimskim lub ziemn grusz, jest rolin spokrewnion ze sonecznikiem zwyczajnym. Pierwsze uprawy sonecznika bulwiastego pojawiy si ju w XVIII w. Stanowi on rdo wita-miny C, tiaminy, ryboflawiny, niacyny, witaminy B6, kwasu foliowego, witamin A, E i K, a take wapnia, elaza, magnezu, fosforu, regulujcego cinienie ttnicze potasu i sodu. Przede wszystkim jednak bulwa topinamburu zawiera do 17% inu-liny, ktra w organizmie przeksztaca si w dobrze tolerowan przez diabetykw fruktoz. Inulina obnia rwnie poziom zego cholesterolu, zapobiegajc rozwoj-owi miadycy.

Natka pietruszki

Pospolita natka pietruszki znacznie przewysza pod wzgldem zawartoci witaminy C popularne owoce cytrusowe.

Zawiera rwnie olejek eteryczny bogaty w apiol i mirystycyn o waciwociach dezynfekujcych i moczopdnych. Napar z pietruszki ma dziaanie rozkurczajce i poleca si go w przypadku roz-maitych zaburze odkowych, m.in. niestrawnoci, biegunek oraz blw brzucha. Wysoka zawarto witaminy A, beta-karotenu i witaminy E sprawia, e natka pietruszki doskonale wpywa na wzrok. Ponadto stanowi ona skarbnic elaza, wapnia, potasu, fosforu, cynku, miedzi i manganu, a take kwasu folio-wego. Dlatego mona poleci j osobom cierpicym na anemi.

Orzechy woskie

Pod wzgldem funkcjonalnoci orzechy woskie przewyszaj migday, orzechy laskowe, makadamia, pekan, brazylijskie i ziemne, nerkowce oraz pistacje. Orzechy woskie wyrnia przede wszystkim wysoka zawarto przeciwutleniaczy. Ponadto ceni si je za wielonienasycone kwasy tuszczowe, pomagajce obniy poziom zego cho-lesterolu. Szacuje si, e ju spoywanie 3 orzechw dziennie pokrywa dzienne zapotrzebowanie na kwasy omega 3.

Gos Bio Family / No. 312

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

Orzechy woskie stanowi te bogate rdo biaka, wapnia, magnezu, potasu i fosforu, a take L-argininy wpywajcej na rozszerzanie naczy wiecowych. Zawarty w nich kwas elagowy podnosi odporno.

Bakaan

Oberyn spord innych warzyw wyrnia niskokaloryczno, a take wysoka zawarto bonnika. W 100 g bakaanu znajduje si go dwukrotnie wicej ni w jabku i brzoskwini. Ponadto zawiera on wiele cennych soli mineralnych, m.in.: potas, wap i magnez. Skrka gruszki mioci

zawiera natomiast antocyjany o dziaaniu przeciwutleniajcym. Odkryto rwnie, e oberyna zawiera nasunin o dziaaniu antyrakowym. Zwizek ten bowiem ogranicza angiogenez proces rozwoju komrek rakowych.

I N F O R M A C J A

Wszystkie wiee produkty wymienione w artykule dostpne w Bio Family

Supermarket.

S M A R T B R A N D S | w w w . s m a r t b r a n d s . p l

NATURALNA ENERGIA BAOBABU

I N F O R M A C J A

Wszystkie produkty dostpne w Bio Family Supermarket.

Baobab jest znany ze swojej siy i dugowiecznoci. Nie dziwi zatem fakt, e owoc baobabu, z uwagi na swo-je niezwyke waciwoci, od dziesicio-leci wykorzystywany jest w medycynie tradycyjnej.

Czerpic inspiracje z tradycyjnych afrykaskich przepisw, marka Matahi stworzya napoje z superowocu baobabu. Waciwoci przeciwutleniajce owocu baobabu nale do najsilniejszych na wiecie (7-krotnie wysze ni w przy-padku granatu), dlatego te stanowi on cudowny skadnik napojw Matahi. Matahi to rwnie przedsiwzicie w wymiarze ludzkim, czce innowacje i poszanowanie dla rodowiska naturalne-

go, oparte na trwaej i uczciwej relacji z producentami. Dziki utworzeniu sp-dzielni producentw owocw baobabu dziaajcej na zasadzie sprawiedliwego handlu, ten ekologiczny francuski star-t-up zapewnia obecnie utrzymanie 400 rodzinom w Beninie. Lekko kwaskowate i niezbyt sodkie napoje w naturalny sposb pobudz twoje ciao. Matahi oferuje zdrow odpowied dla tych, ktrzy pragn na nowo poczy si ze swoim naturalnym ja bez wzgldu na to, czy poszukuj naturalnej energii w Matahi Boost (330 ml), czy te porzdnej dawki antyoksydantw w Matahi Superfruit (750 ml). Stosowa od zaraz!

Matahi Baobab - guarana i cytryna330 ml / 1 opak.

Matahi

Baobab750 ml / 1 opak.

Matahi

Baobab - guarana 330 ml / 1 opak.

Matahi

Baobab i mango750 ml / 1 opak.

Gos Bio Family / No. 3 13

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

Od 155 lat firma Gebr. Baldauf ofe-ruje najlepsze serowe specjay z mleka siennego. To, co w 1862 r., rozpo-czo si od sprzeday serw, dzisiaj ma posta maego zakadu przetwrczego, ktry pozostajc do dzi w rkach ro-dziny czy tradycj i innowacyjno.

Nasze mleko produkt spoywczy, ktry nadaje sens yciu

Zgodnie z tradycj, pozyskujemy nasze ekologiczne mleko sienne z wiejskich serowarni gralskich. Ser wytwarzany jest na miejscu. Krtkie odlegoci i bliski kontakt z producentami mleka pozwalaj nam gwarantowa wysok jako mleka.

Jest to warunek sukcesu naszych produk-tw.

Nasze serowarnie - tradycyjny wyrb sera w nowej odsonie

Bardzo wane jest dla nas oddanie szacunku metodom produkcji sera tradycyjnie stosowanym w Allgu. W ten sposb, majc natur za sojusznika, udaje nam si tworzy zoone, wysokiej jakoci produkty bez przemysowej standaryzacji wyrobw.

Przetwarzamy nasze ekologiczne mleko sienne w sposb zrwnowaony i bezpieczny dla rodowiska, tzn. z nie-zmienion zawartoci tuszczu. W tym

S e r y B i o G e b r . B a l d a u f K s e | w w w . b a l d a u f - k a e s e . d e / p l

FILOZOFIA FIRMY GEBR. BALDAUF KSEcelu sigamy po naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego z wasnego mleka, jak rwnie naturaln, zwierzc podpuszczk, aby wytwarza niepowtarzalne kultury serowarskie o wysokiej rnorodnoci biologicznej. To stoi za niepowtarzalnym smakiem naszych serw.

Uszlachetnianie uczucie, czas i najlepsze skadniki

Woda, sl i profesjonalna pielgnacja to elementy niezbdne, gdy dojrze-waj nasze sery, naturalnie na wierkowych deskach. Ser nabiera szlachetnoci w rcznie nakadanej, naturalnej otoczce, nadajcej si do spoycia. Do tego celu uywamy wyselekcjonowanych mieszanek zi i przypraw z certyfikowanych upraw ekologicznych, ktre czymy wedug naszych wasnych receptur.

Nasza droga co jest dla nas wane

Na pierwszym planie wszystkich podej-mowanych przez nas wysikw stoi czowiek i natura. Szczeglne znaczenie ma dla nas uczciwe i szczere postpowanie wobec innych oraz odpowiedzialnego za-chowania wzgldem producentw mleka, pracownikw i partnerw biznesowych. Zrwnowaony i ekologiczny sposb prowadzenia interesw, a take uznanie i szacunek dla pikna przyrody stanowi podstaw filozofii naszej firmy.Tak byo, jest i bdzie.

I N F O R M A C J A

Wszystkie produkty dostpne w Bio Family Supermarket.

Gebr. Baldauf Kse

Sienne mleko Bio

Gebr. Baldauf Kse

Pieprz cytrynowy Bio

Gebr. Baldauf Kse

Alpejski Bio

Gebr. Baldauf Kse

Polne kwiaty Bio

Gebr. Baldauf Kse

Wiejscki ogrd Bio

Gos Bio Family / No. 314

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

Pierwsza z rana, druga w pracy na dobry pocztek dnia, trzecia po obiedzie, czwarta po powrocie do domu Kawa staa si nieodzownym elementem ycia wielu z nas. Ciko sobie wyobrazi dzie bez maej czarnej. Niestety czasami trzeba z niej zrezygnowa i wtedy pojawia si pytanie: a jeli nie kawa, to co? Gdy z jakiego powodu prbujesz jej unika, to jest wiele zamiennikw, ktrymi mona j zastpi.

Po pierwszeKawa z nasion konopi

Nasiona konopi powoli wypieraj mod na nasiona chia i jagody goji. Pierwsze uprawy pojawiy si ju w staroytnoci, gwnie w Indiach, Chi-nach, Mezopotamii, Egipcie, Ameryce rodkowej i Pnocnej. Wczenie ich do codziennego jadospisu moe przynie duo korzyci. Kawa z nasion konopi zdaje si by dobr, a zarazem zdrow alternatyw dla tej tradycyjnej. Jest naturalnie bezkofeinowa, o orzechowym i delikatnym smaku. Dobrze komponuje si z miodem, cukrem brzozowym czy dodatkiem mleka. Jakie ma waciwoci? Nasiona konopi siewnych wykazuj wiele korzyci dla zdrowia- s bogatym rdem

elaza, wapnia, cynku, fosforu, magnezu, mie-dzi i manganu. Warto doda, e nasiona konopi siewnych wy-rnia idealny dla czowieka stosunek kwa-sw tuszczo-wych omega-6 do omega-3 (3:1), ktrych organizm nie po-

trafi syntetyzowa, dlatego musz by do-starczane wraz z poywieniem. Ponadto wzmacniaj nasz odporno, poprawiaj krenie, obniaj cinienie krwi, po-nadto dziaaj przeciwzapalnie, reguluj poziom cukru i cholesterolu we krwi. A

A D R I A N N A P O S T E K | D I E T E T Y K

A JELI NIE KAWA, TO CO ? to tylko niektre aspekty przemawiajce nad wczeniem takiej alternatywy kawy do codziennego jadospisu.

Po drugieKawa odziwka

W przeszoci odzie stanowiy istotne rdo pokarmu, dzi zdecydowanie odeszy w niepami. Nie-pozorne dbowe owoce zawieraj wiele walorw odywczych i smakowych. Kawa odziowa nie zawiera kofeiny oraz sodu, za to duo potasu, bo a okoo 700 miligramw na 100 gramw, a wic

stanowi idealn alternatyw tra-dycyjnej kawy dla osb, ktre nie mog jej pi ze wzgldu na np. nadcinie-nie. To dobre rdo wglo-wodanw (ok. 50-55g), biaka (ok. 10-15g), tuszczu (okoo 30-35g), a

take wody. Dua dawka wglowodanw, moe dawa zastrzyk energii. Skadniki mineralne dostpne w kawie z odzi to, m.in. wap, fosfor, elazo, potas, mangan, mied. odziwka to take rdo wita-min z grupy B, dziki czemu pozytywnie moe wpywa na funkcjonowanie ukadu nerwowego. W dodatku zawiera magnez, moe dziaa relaksujco i mog po ni siga osoby naraone na dziaanie czyn-nikw stresogennych. W przeciwiestwie do tradycyjnej kawy nie wypukuje magnezu z naszego organizmu, lecz go dostarcza. Ma niesamowity smak i aro-mat, do tego nie ma wtpliwoci, e jest zdrowa dlatego sprawdzi si doskonale w roli zamiennika klasycznej kawy.

Po trzecieKawa z topinamburu

Dlaczego warto wczy kaw z praonych kczy topinamburu do

codziennego menu? Topinambur coraz bardziej zyskuje na popularnoci, a to ze wzgldu na cenne waciwoci jakie posiada. Kawa z topinamburu dostarcza cennych skadnikw odywczych, z ktrych znane jest to warzywo: witamin C i B, skadnikw mineralnych- wapnia, potasu, magnezu, elaza i miedzi. Zawie-ra take krzem o pozytywnym wpywie na stan naszych wosw, skry i paznokci.

Warto wspomnie o wartociowym skadniku wstpujcym w topi-namburze, jakim jest- inulina, ktra jest naturalnym prebiotykiem. Skadnik ten stymuluje rozwj prawidowej flory bakteryjnej jelit i dziki temu wpywa pozytywnie na zdrowie. Co wicej, kaw z topinamburu powinny pi osoby, ktre chc poprawi przemian mate-rii, poniewa napj ten ma korzystny wpyw na gospodark wglowodanow i tuszczow. Usprawnia przemiany ener-getyczne cukrw i tuszczw i wspomaga odchudzanie. Ponadto poprawia funkcjo-nowanie nerek. Podsumowujc kawa

z topinamburu jest napojem w z m a c n i a -jcym, daje uczucie syto-ci, wzmacnia odek, wtro-b i ledzion, reguluje prac caego ukadu pokarmowego. P o l e c a n a jest do picia jako napj wzmacniajcy, energetyzujcy i jako dobry

zamiennik kawy.

I N F O R M A C J A

Wszystkie produkt dostpne w Bio Family Supermarket.

Gos Bio Family / No. 3 15

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

Szukajc lepszej opcji produktu dla siebie lub swoich bliskich, liczymy na to, e producenci wywizuj si ze swoich obowizkw i obietnic. Zaka-damy, e rzd dba o swj nard i wpro-wadzi takie przepisy, i konsumenci s chronieni prawem i nic nam nie zagraa. Jak si jednak okazuje, jest inaczej, dlatego warto edukowa si we wasnym zakresie, eby nie zajada si i nie nakada na siebie tysicy toksyn, stosowanych przez producentw w przemyle spoywczym, kosmetycznym i w chemii gospodarczej w obliczu prawa.

Co nas podnieca?

Kiedy syszymy sowa odma-dzajcy, antystarzeniowy, wyszczuplajcy, antyzapalny, hipo-alergiczny czy organiczny, to nawet nie kwestionujemy tego, czy produkt rzeczywicie posiada magiczny skadnik w recepturze, tylko sigamy po niego, mimo e jest znacznie droszy.

Wabi nas te minimalistyczna lub arty-styczna etykieta, dodatkowy sznureczek, bilecik, czy obietnica hand-made. Wszystko byoby dobrze, gdyby nie fakt, e to w wikszoci przypadkw inynie-ryjnie zastawiona na nas puapka mar-

A N E T A G E L T Z | H I P O A L E R G I C Z N I

HIPOALERGICZNA CIEMA I ELEMENTARZ TOKSYNketingowa, starannie opracowana przez kreatorw w agencjach reklamowych.

Co nas drani?

Dopiero od kilkunastu lat specjalici, zwaszcza europejscy, kanadyjscy i australijscy, zaczynaj apelowa do rzdw i organizacji midzynarodowych zajmujcych si zdrowiem czowieka o ograniczenie zastosowania okrelonych zwizkw chemicznych, dotd opieszale uywanych do produkcji wyrobw majcych bezporedni kontakt z ciaem czowieka. Niektre z tych zwizkw zo-stay zabronione w sposb spektakularny, jak na przykad freon. Dziki takim mo-nitom ze strony rodowiska naukowego zaadresowanym do stosownego gremium decydentw, nasza dziura ozonowa zmniejsza si w sposb oczywisty! Ale zwizkw tych, ktre nam szkodz s ty-sice, a nadal s one w obiegu i oddziauj na miliardy ludzi.

1. Alergen Roku 2013 w USA Me-thylisothiazolinone i inne biocydy z grupy isothiazolinone

2. 26 najczstszych alergenw kosme-tycznych lista unijna substancji zapachowych, ktre uczulaj tak czsto, i naley je wymienia z na-zwy na opakowaniach produktw.

3. Donory formaldehydu alergeny obecne w produktach kosmetycz-nych i rodkach piorcych

S to jedynie trzy grupy, a jest ich znacz-nie wicej. W kosmetykach i rodkach czystoci s to jeszcze takie substancje, jak:

silikony sztuczne barwniki SLS, SLES sztuczne polimery (zwizki w skr-

cie PEG, PPG) dioksyny kancerogeny mutageny emulgatory nanoczsteczki chemiczne filtry soneczne

Pena lista i pracowanie jest dostpna na hipoalergiczni.pl/hipoalergiczna-sciema

Wracajc do grupy biocydw, warto po-szerzy informacj o tyle, e s ju pewne ograniczenia dla ich zastosowania, a pro-ducenci zdaj si nie reagowa na legisla-cj i w bardzo wielu pynach do naczy, proszkach do prania, rodkach czystoci, a nawet organicznych preparatach kosme-tycznych dla dzieci znajdziemy niej wymienione substancje. Jeli zdrowie ci mie i nie chcesz zaryzykowa alergii czy Atopowego Zapalenia Skry, staraj si omija pki z takimi produktami, ktre w swoim skadzie zawieraj nastpujce substancje:

MI, MIT, MCI, CMIT, BIT, OIT, DCOIT

Methylisothiazolinone (MI), 2-me-thyl-4-isothiazoline-3-one (MI), Methylchloroisothiazolinone (MCI), 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-o-ne (MCI), Chloromethylisothiazolino-ne (CMIT), Benzisothiazolinone (BIT), Dichloroctylisothiazolinone (DCOIT), Octylisothiazolinone (OIT). S dowody naukowe i liczne publikacje medyczne, ktre nie pozostawiaj wtpliwoci, i konserwanty te, czsto stosowane w produktach codziennego uytku, w tym do stosowania na ciao powoduj silne reakcje alergiczne.

Poziom ostroci reakcji skrnej spo-wodowanej MI, MCI czy ich mieszanin wpyn na fakt, i prawo unijne, zabra-nia stosowania biocydw w kosmetykach przeznaczonych do pozostania na skrze, jak na przykad balsamy, filtry soneczne, dezodoranty, a w przypadku produktw kosmetycznych przeznaczonych do spukiwania, poziomy dopuszczalnych ste zostay obnione, jak na przy-kad szampony, czy myda w pynie. Substancje te mog nawet powodowa kopoty z oddychaniem, wic z naszych obserwacji wynika, e MI powinien by potraktowany bardzo powanie, zarwno przez konsumentw, prawodawcw, jak i producentw kosmetykw i wytwrcw rodkw czystoci, stosowanych przez nas wszystkich. mwi Profesor Em.

Gos Bio Family / No. 316

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

An Goossens, specjalista dermatolog, z oddzia dermatologii w Szpitalu Uni-wersyteckim K. U. w Leuven w Belgii. [peny wywiad dostpny w Magazynie Hipoalergiczni, wydanie Luty 2018, dostpny w Bio Family].

Najbardziej jednak zdradzieck grup skadnikw s jednak donory formaldehydu. Nazwy s trudne do zapa-mitania, substancje s bezwonne (maj za zadanie skutecznie konserwowa), ale za to szkodliwe dla zdrowia, wic godne zanotowania:

DMDM Hydantoin Imidiazolidinyl Urea Quanternium-15 2-Bromo-2 nitropropane-1, 3 diol

Dopiero od 2014 r. organizacja IARC (International Agency for Research on Cancer), ktra naley do WHO (wiatowej Organizacji Zdrowia), zaostrzya ocen ryzyka zachorowania na raka powodowanego przez formalde-hyd. Dotychczas formaldehyd by przez IARC kwalifikowany jako prawdopo-dobnie kancerogenny, ale dzi wiat nauki ocenia go definitywnie jako dla

ludzi kancerogenny. Jest on szczeglnie odradzany kobietom w ciy, matkom karmicym i wrcz niedozwolony do uytkowania przez dzieci. Moemy by jednak zaskoczeni, w jak wielu produk-tach znajdziemy te skadniki, nawet w tych hipoalergicznych.

Redakcja Hipoalergiczni tworzy projekt pro publico bono pod nazw Dom Alergika, w ktrym agreguje wiedz prezentowan na amach Ma-gazynu Hipoalergiczni od ponad 5 lat, a dotyczc tych obszarw ycia, ktre mona zmodyfikowa za pomoc atwo dostpnej wiedzy. Przekazywanie jej Pa-cjentom, Czytelnikom bdzie miao tym wikszy sens, kiedy rwnie rodowisko detalistw bdzie na bieco zaznajomio-ne z aktualnymi doniesieniami z dziedzi-ny toksykologii i legislacji w Europie. Pozwoli to na efekt wzmocnienia procesu edukacji, ktry nieustannie i chtnie prowadzimy. Codzienne, coraz bardziej wiadome wybory konsumenckie mog ostatecznie wpyn na fakt, e szkodliwe produkty przestan si sprzedawa i nie bd wytwarzane.

Podczas zakupw warto kierowa si certyfikatami uznanych na wiecie instytucji i organizacji, ktre dziaajc zgodnie ze swoim statutem, kwalifikuj konkretne produkty (a nie tylko marki), by mogy by okrelone jako hipoaler-giczne, ekologiczne, organiczne, wegaskie czy fair trade.

I N F O R M A C J A

Kosmetyki i rodki czystoci z certyfikatami dostpne

w Bio Family Supermarket.

Grafika: aneta Geltz

Gos Bio Family / No. 3 17

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

tworz nieprzepuszczalny film, ktry uniemoliwia skrze oddychanie.

Bez wodolejstwa

Inaczej produkuje si rwnie kosmetyki ekologiczne i konwencjonalne, ktre s poddawane tzw. fazie wodnej. W produk-tach certyfikowanych znajduj si na og wodno-alkoholowe esencje rolinne, np. z ry, nagietka, lawendy lub melisy. Do wyrobu kosmetykw konwencjonalnych stosuje si natomiast wod, ktra w nad-miernych ilociach powoduje wysuszanie skry.

Uzyskiwanie gstoci

Rnice midzy kosmetykami ekologicz-nymi i produkowanymi przemysowo dotycz rwnie emulgatorw. W pierw-szej grupie stosowane s dwa estry kwasu glicerynowego, a do produkcji lekkich emulsji uywa si lecytyny. Do wyrobu kosmetykw konwencjonalnych su natomiast cieszce si z saw synte-tyczne surowce PEG. Zmikczaj one skr, doprowadzajc do jej osabienia i obnienia wartoci ochronnych.

Poda kosmetykw ekologicznych i naturalnych na krajowym rynku ronie obecnie w bardzo szybkim tempie. Czym rni si produkty certyfikowane od tych powszechnie dostpnych i produkowanych na skal przemysow?

Rnice midzy kosmetykami konwen-cjonalnymi, naturalnymi, a posiadajcy-mi certyfikaty NaTrue, BDIH, Ecocert, Demeter, CosmeBIO, ICEA czy Soil Association mog by znaczce i czsto decyduj o jakoci produktu. Mona uzna, e certyfikacja rodkw do pie-lgnacji ciaa i urody stanowi gwarancj zadowolenia i bezpieczestwa konsu-mentw. Firmy starajce si o pozytywn opini jednostek certyfikujcych musz bowiem speni szereg kryteriw doty-czcych m.in. dopuszczalnego poziomu skadnikw syntetycznych w produkcie oraz procesw przetwarzania wszystkich surowcw.

Od zbiorw do kosmetyku

Producenci kosmetykw ekologicz-nych zobowizani s do dbania o naj-wysz jako produktu: poczwszy od

P A W E K O S T R Z E W A | E K O d o s t a w c y w w w . e k o d o s t a w c y . p l

KOSMETYCZNA PLEJADA

zbiorw surowcw, poprzez produkcj, skoczywszy na konserwacji i opakowa-niu. Kady etap powstawania kosmetyku podlega zatem szczeglnej kontroli. W produkcji uywa si tylko rolinnych surowcw, w wikszoci pochodzcych z upraw ekologicznych. Rezygnuje si natomiast ze stosowania sztucznych barwnikw, aromatw i konserwantw. Poza tym jednym z priorytetw jest dobra tolerancja oferowanych kosmetykw. Dlatego testowane s wsplnie z derma-tologami i alergologami wycznie na ochotnikach.

Jako a zysk

Jednym z waniejszych etapw produkcji kadego kosmetyku jest tzw. faza olejowa. Ma ona wpyw na konsystencj produktu i jego przyswajalno. Do wytwarzania kosmetykw certyfikowanych stosuje si obecnie wycznie oleje i woski rolinne. W przypadku tych konwencjonalnych najczciej uywa si olejw mineral-nych potencjalnie szkodliwych, bo pochodzcych z przetwrstwa ropy naf-towej. Oleje mineralne stanowi taszy substytut tuszczw rolinnych. Niestety rwnie gorszy, poniewa substancje te

Gos Bio Family / No. 318

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

nych uywa si najczciej syntetycznych barwnikw zawierajcych anilin, ktra podejrzewana jest o dziaanie rakotwr-cze. Poza tym w produktach konwen-cjonalnych stosuje si sztucznie pozy-skiwan gliceryn oraz inne substancje aktywne dziaajce alergennie i mogce powodowa m.in. trdzik wiosenny. W kosmetykach certyfikowanych substan-cjami czynnymi s wycigi z rolin, kwas hialuronowy, gliceryna rolina oraz kwas mlekowy.

Diabe tkwi w szczegach

Rosncy popyt na naturalne i bezpieczne dla zdrowia rodki do pielgnacji ciaa oraz urody sprawia, e ich wybr na polskim rynku z roku na rok si zwiksza, zachcajc detalistw do poszerzania ko-smetycznej oferty. Jak si jednak okazuje, przy kompletowaniu zamwie warto zda si przede wszystkim na zdrowy rozsdek. Rnice w skadach produktw mog by bowiem znaczce, a oprcz nich stuprocentow gwarancj zadowo-lenia klientw i ich bezpieczestwa bd certyfikaty. W ten sposb detalici zyska-j pewno, e proponuj konsumentom wysokojakociowe i w peni bezpieczne kosmetyki.

Skadniki zapachowe i aroma-tyczne

Kosmetyki ekologiczne stanowi dla konsumentw bezpieczniejszy wybr rwnie ze wzgldu na skadniki zapachowe i aromatyczne. Do produkcji certyfikowanych rodkw do pielgnacji ciaa i urody uywa si naturalnych olejkw eterycznych, a take aromatw z owocw czy nasion. Kosmetykom kon-wencjonalnym zapach nadaj natomiast substancje syntetyczne: bardzo czsto za-wierajce zwizki pima policyklicznego, ktre mog przenika do tkanki tuszczo-wej i do mleka matki, a przy wraliwej skrze wywoywa alergie.

Metody konserwacji

Kosmetyki ekologiczne wyrniaj si rwnie tym, e konserwuje si je naturalnymi metodami, m.in. przy uyciu alkoholu etylowego do stabilizacji produktu, koncentracji skadnikw, zapewnieniu optymalnego pH, odpo-wiedniej kompozycji olejw, pakowania produktw w osonce azotowej, steryl-nego otoczenia produkcji, stosowania substancji naturalnie konserwujcych lub naturalnych antyutleniaczy.

Tymczasem kosmetyki konwencjonalne bardzo czsto zawieraj paraben lub formaldehydy, a ponadto jod, brom oraz chlor, ktre mog dziaa alergennie, kancerogennie, a take zanieczyszcza rodowisko naturalne.

Substancje myjce

W kosmetykach ekologicznych wy-korzystywane substancje myjce maj cakowicie naturalne pochodzenie. S to np. rodki powierzchniowo czynne na bazie oleju kokosowego i cukru. Ko-smetyki konwencjonalne mog natomiast zawiera agresywne tensydy, np. siarczan laurylowo-sodowy. Generalnie substan-cje, o ktrych mowa, mog wywoywa alergiie, szczeglnie gdy dziaaj w poczeniu z emulgatorami PEG i formal-dehydami. Taki skad produktw kosme-tycznych znaczco podwysza ryzyko wystpienia alergii.

Gra w kolory

Producenci kosmetykw ekologicz-nych do uzyskiwania odpowiedniej barwy produktw wykorzystuj tylko pigmenty pochodzce z mineraw, tlenki elaza, karmin oraz wycigi rolinne. Do produkcji kosmetykw konwencjonal-

I N F O R M A C J A

Wszystkie produkty dostpne w Bio Family Supermarket.

TopferBalsam dla dzieci z ekst. z otrbw pszennych i masem shea25 ml / 1 opak.

LaveraBalsam po goleniu agodzcy50 ml / 1 opak.

UrtekramBalsam do ciaa rany245 ml / 1 opak.

Gos Bio Family / No. 3 19

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20

W Y K R E L A N K A

Nasz sklepBio Family Supermarketul. Murawa 2, PoznaTelefon: 800 808 208www.familybio.plfb.com/biofamilysupermarket

Godziny otwarcia:Pon-Pt 8:00-22:00Sob. 9:00-21:00Niedz. 10:00-20:00

G D Z I E J E S T E M Y ?

Znajd ukryte hasa (7):

Poka zakrelone 7 hase przy kasie w Bio Family i otrzymaj darmow kaw Bio lub herbat Bio.

Gos Bio Family / No. 320

UL. MURAWA 2 W POZNANIU PON-PT 8 -22 | SOB. 9 -21 | NIEDZ. 10 -20