Click here to load reader

Bezpieczeństwo w szkole

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpieczeństwo w szkole. Wybrane obowiązki nauczyciela w zakresie bhp. Podstawa prawna: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bezpieczeństwo w szkole

 • Bezpieczestwo w szkole

 • Wybrane obowizki nauczyciela w zakresie bhp

  Podstawa prawna:Ustawy o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami)Art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) cyt.: Nauczyciel obowizany jest rzetelnie realizowa zadania zwizane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoy: dydaktyczn, wychowawcz i opiekucz w tym zadania zwizane z zapewnieniem bezpieczestwa uczniom w czasie zaj organizowanych przez szko; wspiera kadego ucznia w jego rozwoju; dy do peni wasnego rozwoju osobowego..., Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczestwa ihigieny wpublicznych iniepublicznych szkoach iplacwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami)Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) oraz innych przepisw, (ustaw i wykonawczych i rozporzdze) regulujcych prac z dziemi i modzie.

 • Obszar przestrzegania przepisw bhp

  wypadek

  Obowizki i powinnoci nauczyciela :

  Udzieli poszkodowanemu pierwszej pomocy.Zgosi wypadek dyrektorowi szkoy.powiadomi o wypadku rodzicw (prawnych opiekunw) W szkole jest to obowizek dyrektora.Zabezpieczy miejsce wypadku.Postpowa zgodnie z dalszymi ustaleniami dyrektora szkoy lub osoby przez niego wyznaczonej. Zoy szczegowe wyjanienia zespoowi prowadzcemu postpowanie dotyczce ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku.

 • zagroenia bhp

  nauczyciel przestrzega instrukcj bezpieczestwa ppo w szkole zna obowizki postpowania na okoliczno rnych zagroeNauczyciel zna szczegowy plan ewakuacji z kadej kondygnacji budynku placwki

 • transport dzieci i modziey pojazdamisprawdzanie stanu liczebnego uczestnikw w czasie oczekiwania oraz wewntrz pojazdu,dopilnowanie adu i porzdku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojedzie,przestrzeganie zasady- nauczyciel wsiada ostatni i wysiada pierwszy,ustalenie sposobu porozumiewania si z kierowc w czasie jazdy,

 • C.D

  zwracanie uwagi na waciwe zachowanie si w czasie oczekiwania i przejazdu, zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniw, a take w zalenoci od sytuacji przejcia do szkoy, miejsca zbirki, zwiedzanego obiektu, a po zakoczeniu transportu zapewnienie bezpiecznego rozejcia si do domw. W razie potrzeby, w zalenoci od usytuowania przystanku, miejsca zaparkowania, do przeprowadzania dzieci na drug stron jezdni,

 • przestrzeganie obowizku wysiadania przez dzieci i modzie z pojazdu tylko na parkingach.zorganizowanie bezpiecznego wysiadania w razie koniecznoci zatrzymania si na trasie, na skutek z zaistniaych okolicznoci zmuszajcych do opuszczenia pojazdu przez dzieci modzie. zabezpieczenia wyjcia na prawe pobocze, zgodnie z obowizujcym kierunkiem jazdy i wyprowadzenie w bezpieczne miejsce.

 • W trakcie zaj lekcyjnychnauczyciel ma obowizek wej do sali pierwszy, zwrci uwag na stan techniczny pomieszczenia,sprawdzi czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagraaj bezpieczestwu uczniw,zwrci uwag na stan szyb w oknach, np.: czy nie s zbite lub pknite, zwrci uwag na stan instalacji elektrycznej, czy np.: nie s powyrywane kontakty,

 • W trakcie lekcjisprawdzi czy nie ma zniszczonych stow i krzese, co moe zagraa bezpieczestwu uczniw, w przypadku stwierdzenia usterek lub gdy sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczestwa, nauczyciel ma obowizek powiadomienia o tym dyrektora szkoy celem spowodowania usunicia zagroenia.do czasu usunicia zagroenia nauczyciel ma prawo odmwi prowadzenia zaj w danym miejscu.

 • przed rozpoczciem lekcji winien zadba o wywietrzenie sali, sprawdzi temperatur, oraz owietlenie sali lekcyjnej, pracowni gdy zachodzi konieczno korzystania ze sztucznego wiata,nauczyciel decyduje o przebiegu zaj,zapoznaje uczniw z regulaminem pracowni i instrukcjami obsugi sprztu bdcego do ich dyspozycji, nauczyciel okrela zasady korzystania z sali lekcyjnej, pracowni i pomocy dydaktycznych,

 • informuje o przebiegu lekcji oraz o rodkach i zasadach bezpieczestwa, podczas zaj nauczyciel nie moe uczniw pozostawi bez adnej opieki, w nadzwyczajnej sytuacji winien wyprowadzi uczniw z sali, pracowni oraz zgosi to nauczycielowi z sali obok, (sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialnoci za uczniw),

 • uczniw chccych skorzysta z toalety nauczyciel powinien zwalnia pojedynczo. Winien bra pod uwag fakt, i uczniowie najczciej dopuszczaj si nierozwanych czynw kiedy s w grupach bez opieki dorosych, w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeli zaistnieje taka potrzeba musi udzieli pierwszej pomocy i bezzwocznie powiadomi o zdarzeniu dyrektora,

 • po skoczonej lekcji powinien sam otworzy drzwi, by nie dopuci do gwatownego ich otwarcia przez wybiegajcych uczniw (moe to spowodowa uderzenie w przechodzcych na korytarzu,nauczyciel obowizany jest przestrzega ustalonych godzin rozpoczynania i koczenia lekcji oraz do respektowania prawa uczniw do penych przerw midzylekcyjnych.

 • Podczas penienia dyuru podczas przerwpunktualnego rozpoczynania dyuru i cigej obecnoci w miejscu podlegajcym jego nadzorowi,zna regulaminy penienia dyuru obowizujce na poszczeglnych kondygnacjach, boisku i pozostaym terenie szkoy, aktywnego penienia dyuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowa odbiegajcych od przyjtych norm, reagowania na niebezpieczne, zagraajce bezpieczestwu uczniw zachowania (agresywne postawy wobec kolegw; bieganie, siadanie na porczach schodw, parapetach okiennych, wchodzenia na drzewa, poty itp.),

 • Dyur c.d

  przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowizku zamykania drzwi do sal lekcyjnych dbania by uczniowie nie miecili, brudzili, dewastowali cian, awek i innych urzdze szkolnych oraz by nie niszczyli rolin,zwracania uwagi na przestrzeganie przez modzie ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal lekcyjnych,

 • dopilnowania i egzekwowania, zakazu opuszczania terenu szkoy podczas przerwy,niedopuszczania do palenia papierosw, na terenie szkoy,kontrolowania toalet szkolnych.natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia si na terenie szkoy osb postronnych.

 • Na nauczycielach i szkole spoczywa szczeglny obowizek reagowania na niepokojce sygnay w zachowaniu uczniw. Szkoa z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem, na ktrym w rnym stopniu i w rnej postaci, ujawniaj si niemal wszystkie nurtujce modzie problemy. Szkoa zobowizana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania spoecznego i podejmowania stosownych oddziaywa profilaktycznych, wychowawczych, a wobec uczniw niedostosowanych dziaa resocjalizacyjnych.

 • Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z pn. zm.) uwzgldniajcych w szczeglnoci oglne zasady organizacji szkoy lub placwki oraz zakresy spraw, ktre powinny by ustalone w statucie.

  Zgodnie z ramowym statutem statut szkoy publicznej powinien okrela m.in.: sposb wykonywania zada szkoy, z uwzgldnieniem optymalnych warunkw rozwoju ucznia, zasad bezpieczestwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia ( 2 ust. 1 pkt 2 zacznika nr 2 ww. rozporzdzenia), zakres zada nauczycieli oraz innych pracownikw, w tym zada zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa uczniom w czasie zaj organizowanych przez szko ( 11zacznika nr 2 ww. rozporzdzenia), warunki pobytu w szkole zapewniajce uczniom bezpieczestwo ( 16 pkt 3 zacznika nr 2 ww. rozporzdzenia).

 • Zgodnie z 2 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach i placwkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, z pn. zm.) to dyrektor szkoy jest osob odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkw pobytu w szkole lub placwce.O odpowiedzialnoci tej mona mwi z chwil wejcia ucznia na teren szkoy a do zakoczenia zaj i opuszczenia jej terenu przez uczniw.

 • W zwizku z wykonywaniem swoich obowizkw nauczyciel moe ponosi odpowiedzialno: a) karn (na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pn. zm.) b) cywiln (na zasadach zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.) c) pracownicz materialn i porzdkow (na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pn. zm.).

  Odpowiedzialnoci powyszej podlegaj wszyscy nauczyciele, bez wzgldu na posiadany stopie awansu zawodowego.

 • Nauczyciele z powodu zaniedba w wykonywaniu swoich obowizkw zwizanych z nadzorem nad powierzonymi ich opiece uczniami nie ponosz bezporedniej odpowiedzialnoci wobec ucznia. Odpowiedzialno tak w wietle obowizujcych przepisw ponosi organ prowadzcy szko lub placwk. Jednak odpowiedzialno organu prowadzcego nie wyklucza odpowiedzialnoci nauczycieli. Nauczyciel moe bowiem podlega innym rodzajom odpowiedzialnoci prawnej (np. dyscyplinarnej, porzdkowej, karnej). Natomiast w przypadku wykazania, e szkoda zostaa wyrzdzona uczniowi przez nauczyciela z jego winy, za szkod moe odpowiada bezporednio nauczyciel (np. popchnicie ucznia, w wyniku ktrego nastpio zamanie rki). W sytuacji, kiedy wiadczenia przysugujce na mocy ustawy, nie rekompensuj poszkodowanemu uczniowi w penym zakresie szkody poniesionej w zwizku z zaistniaym wypadkiem, istnieje moliwo dochodzenia roszcze z tego tytuu, na podstawie prawa cywilnego.

 • Odpowiedzialno cywilna

  Rodzaj odpowiedzialnoci prawnej, ktry okrela majtkowy charakter sankcji ( odszkodowanie). Rozrnia si odpowiedzialno cywiln kontraktow (w przypadku wyrzdzenia szkody przez niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania i odpowiedzialn