of 51 /51
ATLANTIC GRUPA d.d. 31. PROSINCA 2018.

ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

31. PROSINCA 2018.

Page 2: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

2

. .3

....4

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IHFINANCIJSKIH A 7

8

9

. 13

14

15

16

17

ODVOJENE ...............18

Page 3: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

3

no je u Republici Hrvatskoj u 2002. godini. Osnovne aktivnosti

je i razvoja

8 Korisnici ovihodvojenih aGrupe na dan 31. prosinca 2018Atlantic Grupe za 2018Grupe, rezultatima njenog poslovanja i promjenama financijskog stanja Grupe u cjelini.

9. godi

Nastavak internacionalizacije poslovanjazaciju poslovnih procesa na svim

razinama poslovanja

vljanje dugom i financijskim

u ove aktivnosti.

Otkup vlastitih dionicaTijekom 2018 2.200 vlastitih dionica za ukupnu vrijednost od 2.164 a

8

Atlantic Trade d.o.o. Zagreb, Hrvatska Cedevita d.o.o., Zagreb, Hrvatska Hopen Investments, BV, Nizozemska Montana Plus d.o.o., Zagreb, Hrvatska Fidifarm d.o.o., Zagreb, Hrvatska Atlantic Brands GmbH, Austrija Atlantic Multipower Italy, Italija

Financijski instrumenti

Page 4: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

4

Atlantic Grupa od svog osnutka poslovne aktivnosti temelji na Kodeksu korporativnog upravljanja kojimsu, osobito od izlaska na

-ovoj inicijativi Global impact. godini u

upravljanja i transparentnosti

pozitivnim zakonskim propisima Atlantic Grupa je za 2017. godinu izradila Izjavu o primjeni navedenogKodeksa korporativnog upravljanja, kojom je potvrdila djelovanje i razvoj u skladu s dobrom praksomkorporativnog upravljanja u svim segmentima poslovanja. Izjava o primjeni Kodeksa korporativnogupravljanja javno je objavljena na internet str

www.zse.hr) i HANFE (www.hanfa.hr). Sukladno internom Pravilniku o

Izvadak izUpitnika

korporativnogupravljanjapitanje br.

23

Je li nagrada ili naknada koju primaju

odbora u cije

(ako ne, objasniti)

NE

nadziru.

Osim navedenog, Atlantic Grupa primjenjuje i vlastititako standarde transparentnosti poslovanja koji su posve u skladu s direktivama Europske unije. Kodeks

dostupan na internetskim stranicama

iji je inicijator Hrvatska gospodarska

kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u Hrvatskoj s poslovnom sredinom

cije.

(Diversity Charter) inicijativi pokrenutoj u 16 zemalja Europske unije, koja je u Hrvatskoj razvijena u

ovnom.

titorima. Poslovni dnevnik

sa investitorima, Atlantic G

Page 5: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

5

Organizacija korporativnog upravljanja

Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom i Zakonom

www.atlanticgrupa.com).Radi

dostupne na internetskim stranicama Atlantic Grupe (www.atlanticgrupa.com(www.zse.hr).

Nadzorni odbor

Jean Louis Yvon Gourbinu, prestao mandat u Nadzornom Odboru

www.zse.hr).Sukladno OECD Principima korporativnog upravljanja kao i preporukama iz Kodeksa, Nadzorni odbor

a uprave ili

.

dnik Lada Tedeschi Fiorio, Zamjenica predsjednika

Franz-

primjeren

bruto iznosima: g. hi Fiorio ukupno

ukupno 144.878,01 kune.

Komisije Nadzornog odbora

Nadzornog Odbora: Komisija za reviziju,

te Komisija za korporativno upravljanje.

Page 6: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

6

KOMISIJA ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE definira sustav mehanizama za osiguravanje

dok je iz

, dok je iz reda vanjskih

KOMISIJA ZA REVIZIJU detaljno analizira financ

pripada,

-Mar

je 26.476,32 kune, g..

Uprava Atlantic Grupe

aktivnosti i Financije. S

u: Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave

Interna revizija

nformira

revizija odgovorna je za procjenjivanje razine upravljanja rizicima u poslovnim procesima, revidiranjeefikasnosti sustava internih kontrola sa s

izv

na prihvatljivu razinu.

Page 7: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

7

Odgovornost za sastavljanje ih financijskih taja

IZJAVU

i revidirani nekonsolidirani financijski taji sastavljeni su

I oblje od

godine.

_______________

_______________

Page 8: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

IZJAVA ODGOVORNOSTI UPRAVE

8

Odgovornost za financijske

financijski za

enosti vremena poslovanja pri izradifinancijskih .

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih

-

- razumnih i opreznih prosudbi i procjena;

-

- pripremu financijskih

a

Uprava je odobrila financijske za izdavanje dana 28 2019. godine.

Page 9: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Applicable court: Commercial court in Zagreb; Registered share capital is 20.000,00 HRK, fully paid;

9

Page 10: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Applicable court: Commercial court in Zagreb; Registered share capital is 20.000,00 HRK, fully paid;

10

Page 11: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Applicable court: Commercial court in Zagreb; Registered share capital is 20.000,00 HRK, fully paid;

11

Iz

Page 12: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Applicable court: Commercial court in Zagreb; Registered share capital is 20.000,00 HRK, fully paid;

12

Page 13: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

8.

sastavni dio ovih financijskih 13

2018. 2017.

Prihodi od prodaje 25 176.426 144.189Ostali poslovni prihodi 5 194.667 135.344

6 (93.248) (73.850)vi marketinga i promocije 7 (7.155) (4.933)

Amortizacija 12,13 (13.032) (10.140)8 (63.610) (61.631)

Ostali gubici neto 9 (105.886) (111.195)

Dobit iz poslovanja 88.162 17.784

Financijski prihodi 10 2.031 1.544Financijski rashodi 10 (11.358) (14.453)

Rashodi od financiranja neto 10 (9.327) (12.909)

Dobit prije poreza 78.835 4.875

Porez na dobit 11 (2.345) (593)

Dobit za godinu 76.490 4.282

Page 14: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI

8.

sastavni dio ovih financijskih 14

2018. 2017.

Dobit za godinu 76.490 4.282Ostala sveobuhvatna dobit:

Aktuarski dobitak/(gubitak) iz planovadefiniranih primanja, neto od poreza 24 (23)

24 (23)

Ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak) zagodinu, neto od poreza 24 (23)

Ukupna sveobuhvatna dobit 76.514 4.259

Page 15: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

BILANCA

NA DAN 31. PROSINCA 2018.

sastavni dio ovih financijskih 15

31. prosinca2018.

31. prosinca2017.

IMOVINADugotrajna imovinaNekretnine, postrojenja i oprema 12 13.527 17.135Nematerijalna imovina 13 37.253 26.194Ulaganja u 14 1.455.055 1.507.183

21 3.690 3.18916 11.841 1.117

1.521.366 1.554.818Kratkotrajna imovina

16 105.493 72.98297 1.137

17 7.354 7.286112.944 81.405

Ukupno imovina 1.634.310 1.636.223

KAPITAL I OBVEZE

18 133.372 133.372Kapitalna dobit 18 881.275 881.089Vlastite dionice 18 (92) (1.514)

112.978 103.138Ukupno kapital 1.127.533 1.116.085

DugObveze po primljenim kreditima 20 199.846 199.710Rezerviranja 22 2.047 473

201.893 200.183

19 44.850 40.133Obveze po primljenim kreditima 20 204.006 262.309Rezerviranja 22 56.028 17.513

304.884 319.955

Ukupno obveze 506.777 520.138

Ukupno kapital i obveze 1.634.310 1.636.223

Page 16: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

AMA KAPITALA

8.

sastavni dio ovih financijskih 16

kapital,kapitalna

dobit i vlastitedionice

dobit Ukupno

S 1.014.773 143.863 1.158.636

Sveobuhvatna dobit:Neto dobit za godinu - 4.282 4.282Ostali sveobuhvatni gubitak - (23) (23)Ukupna sveobuhvatna dobit - 4.259 4.259

Transakcije s vlasnicimaOtkup vlastitih dionica (7.431) - (7.431)Isplata s temelja dionica 5.605 - 5.605

Dividende za 2016. godinu - (44.984) (44.984)

Stanje 31. prosinca 2017. 1.012.947 103.138 1.116.085

Sveobuhvatna dobit:Neto dobit za godinu - 76.490 76.490Ostala sveobuhvatna dobit - 24 24Ukupna sveobuhvatna dobit - 76.514 76.514

Transakcije s vlasnicimaOtkup vlastitih dionica (2.164) - (2.164)Isplata s temelja dionica

18) 3.772 - 3.772

Dividende za 2017. godinu - (66.674) (66.674)

Stanje 31. prosinca 2018. 1.014.555 112.978 1.127.533

Page 17: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

8.

sastavni dio ovih financijskih 17

2018. 2017.

za poslovne aktivnostiNovac generiran/( ) u poslovanju 24 18.190 (1.668)

(21.042) (10.863)

(2.852) (12.531)

iz/( ) investicijskeaktivnostiNabava dugotrajne materijalne i nematerijalneimovine 12, 13 (20.670) (18.082)

Primici od prodaje nekretnina, postrojenja iopreme 195 68

14 33.710 -14 (66.814) (37.157)

Otplate danih zajmova i depozita - neto (6.822) (1.036)

Primljena dividenda 180.587 3.000

Primljene kamate 1.053 259

121.239 (52.948)

iz financijskihaktivnostiOtkup vlastitih dionica 18 (2.164) (7.431)

Primljeni krediti 20 152.173 144.800

Otplata kredita 20 (201.654) (26.800)

Isplata dividende 18 (66.674) (44.984)

(118.319) 65.585

68 106

7.286 7.180

17 7.354 7.286

Page 18: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

18

o je u Republici Hrvatskoj u 2002. godini. Osnovne aktivnosti

e i razvojaposlovanja Atlantic Grupe 14).

D ktura prikazana je u18.

BIL

. Ovee, osim

.

2.1 Osnove sastavljanja

koji su odobreni od Europske Unije (EU), .

S

je u skladu s hrvatskim zakonskim2018.

isu odobreni od strane Uprave na dan 28. 2019. godine. U konsolidiranim financijskim

navedena u ci 14) kao i Grupa posredno imajem su u potpunosti

2018. godine i godinu koja je tada

poslovanja i promjenama financijskog stanja Grupe u cjelini.

i MSFI 9 u 2018. godini. Priroda i utjecaj promjena koje su rezultatprimjene odredbi ovih standarda su opisani u nastavku.

stupile na snagu.

(a)

MSFI 15, Prihodi od ugovora s kupcima mijenja MRS 11 Ugovori o izgradnji, MRS 18 Prihodi i

rezultat ugovora s kupcima. MSFI 15 donosi model od 5 koraka za priznavanje prihoda koji nastaju

upcu.

Page 19: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

19

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

ka na ugovore koje ima sa svojim kupcima. Standard

objave.

Sta ., bi usporedne brojke trebale biti

I-.

MSFI 9, Financijski instrumenti zamjenjuje MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje18. godine ili nakon toga, te spaja sva tri aspekta

informUsvajanje

nije imalo .

Dopune MRS-a 40 Prijenos ulaganja u nekretnineretnine. Izmjene navode da se

izmjena uporabe pojavljuje kada imovina zadovoljava ili prestaje zadovoljavati definiciju ulaganja u

dovoljan dokaz o promjeni uporabe imovine. Ove dopune nisu primjenjive na .

Dopune MSFI-ju 2 adresiraju tri

podmiruje

anja temeljenih na dionicama sonih koje se podmiruju u novcu na one koji se podmiruju glavnicom

ukoliko je odabrana za sv isplate s temelja

namire za porezne obveze po odbitku te nije napravilo nikakve izmjene u uvjetima svoje transakcije. Sukladno tome usvajanje dopuna MSFI-ju 2 nije imalo utjecaja na

.

I 22 Transada u

naknada, datum transakcije predstavlja datum na koji

suk .

Dopune MSFI-ja 4 Primjena MSFI-ja 9 Financijski instrumenti zajedno sa MSFI-jem 4 Ugovorio osiguranju address adresiraju pitanja koja su nastala kao rezultat implementacije novog standardao financijskim instrumentima MSFI-ja 9, prije implementacije MSFI-ja 17 Ugovori o osiguranju, koji

-ja 9 i ukupni .

Page 20: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

20

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

Dopune MRS-a 28odluka

model mjerenja

se odabir radi odvojene za svako

.

Dopune MSFI-ju 1brisanje k -jeve

-E7 MSFI-.

(b) Standardi

:

MSFI 16, 'Najmovi' (obja

istovremeno s MSFI-jem 15)Zamjenjuje li sporazum najam, SIC 15 Operativninajam-incentivi i SIC-

iskazivanje svih-

romjene u

u odnosu na trenutni

od najmoprimca i najmodaTranzicije na primjenu

Page 21: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

21

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

usporedne iznose za godinuprije prvog usvajanja.

najam ostale imovine bit

Tijekom 2018. god --a 16 za 2019. godinu biti kako slijedi:

( )27.942

Obveze za najam (28.733)Neto utjecaj na kapital i rezerve 791

(9.032)9.311

Operativna dobit 279(483)

Dobit prije poreza (204)

Page 22: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

22

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

Izmjene i dopune MSFI-ja 9:Prema MSFI-ostalu sveobuhvatnu dobit, pod uvjetom

modela za tu klasifikaciju. Izmjene i dopune MSFI- stvo prolazi SPPI

. Izmjene i dopune trebaju seprimjenjivati retrospektivno i primje i ranijaprimjena. .

MSFI 17 Ugovori o osiguranjuU svibnju 2017. godine, IASB je objavio MSFI 17 Ugovori o osiguranju, sveobuhvatan novi

i objavljivanje.izdan 2005. godine. MSFI 17 odnosi se n

. Ovaj standard nije primjenjiv na.

(c) Standard EU

:

Izmjene i dopune MSFI-ja 10 i MRS-a 28 ulaganje -a 10 i MRS-a 28 u

po

doprinosa sredstava koja predstavljaju poslovanje, ka

proizlazi iz prodaje ili doprinos sredstava koja ne predstavljaju poslovanje, priznaje se samo u mjeri u

dopune mora ih primijeniti prospektivno. Uprava predv.

Izmjene i dopune MRS-a 28:pothvatima

podrazumijeva da - . Izmjene

njenja vrijednosti neto ulaganja,

primjene MRS- . Izmjene i dopune trebaju seprimjenjivati

.

IFRIC 23 Nesigurnost oko tretmana poreza na dobit obit kada-a 12 i ne primjenjuje se na poreze

ili namete izvan opsega MRS-povezane s neizvjesnim poreznim tretmanima.

.

Page 23: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

23

2.1 Osnove sastavljanja (nastavak)

Izmjene i dopune MRS-a 19: Izmjena, smanjenje ili namira plana primanja zaposlenihIzmjene i dopune MRS-

smanjivanja ili namire tijekom iz :

n promjena. Odrediti neto kamate za ostatak razdoblja nakon izmjene, smanjivanja ili namire plana

eto definiranih obveza (imovine).

dobiti. Izmjene i dopune primjenjuju se na izmjene planova, smanjivanja ili namirenja koja se javljaju na

Ovesmanjenja .

2015-2017 Cycle (izdani u prosincu 2017. godine) :MSFI 3 Poslovna spajanja -

jeve za poslovno spajanje ostvareno u fazama,

. o

Ove izmjene primjenjukoliko ih bude.

ojoj

.

primjenu. Ovetransakcije.

MRS 12 Porezi na dobit -

s raspodjelom vlasnicima. Stoga subjekt prizili gubitka, u ostalu sveobuhvatnu dobit ili kapital ovisno o tome gdje je subjekt izvorno priznao prethodno

. ove a razdoblja koja

primjenjuje ovenajranijeg usporedbenog razdoblja. Budu ovim izmjenama i

.MRS 23 -

.ene. Primjena ovih

.

Page 24: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

24

2.2 Strane valute

(a)

(b) Transakcije i stanja u stranoj valuti

se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u

u

dobiti i gubitka unutar rashoda od financiranja - neto ih razlika su iskazaniunutar stavke ostali dobici/(gubici)

2.3 Ulaganje u

ima kontrolu nad poslovanjvrijednosti, ako postoje.

prethodno iskazan gubitak od umanjenja vrijednosti, provjeravajuse .

Prihodi od dividendi priznaju se kada je ustanovljeno pravo na isplatu dividende.

2.4 Nekretnine, postrojenja i oprema

u pripremi iskazani su u bilanci po povijesnomumanjenom za akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti, ako je potrebno.

stjecanjem imovine. Imovina koja nije u upotrebi se neamortizira.

Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje sepriznavati.financijskom razdoblju u kojem su nastali.

procijenjenog korisnogvijeka uporabe, kako slijedi:

Motorna vozila 5 godina4 do 10 godina

Oprema 2 do 10 godina

movine.

Page 25: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

25

2.4 Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)

trajanja. Rezidualna vrijednost imovine i korisni vijek uporabe pregledavaju se na svaki datum bilance i

Dobic - neto

2.5 Nematerijalna imovina

Licence za softver kapitaliziraju seu radno stanje. primjenom pravocrtne metode tijekom njihovog korisnog vijekauporabe (4 do 5 godina).

2.6 Umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine

Imovina koja se amortizira pregledava se

movine i njenog nadoknadivog

2.7 Financijska imovina

Dr (OSD) i

Klasifikacija ovisi o svrsi za koju je financijska imovina

(a)

Ugovorni uvjeti financijske imovine proiz

prestane priznavati, promijeni se ili se umanji.

i dane kredite i depozite.

(b) Financijska imovina po fer vrijed

strane Uprave. Imovina u ovoj kategoriji klasificirana je kao kratkotrajna imovina osim derivativnihfinancijskih instrumenata.

Page 26: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

26

2.7 Financijska imovina (nastavak)

(c) Financijska imovina po fer vrijednosti u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (OSD)

uvjeta zadovoljena:radi

naplate ili prodaje

tale promjene fervrijednosti priznaju se u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Nakon prestanka priznavanja, kumulativnapromjena fer vrijednosti priznata u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reciklira se kroz dobit ili gubitak.Financijska imovina po fer vrijednostiosim ako Uprava ima namjeru prodati ulaganje unutar razdoblja od 12 mjeseci od datuma bilance.Financijska imovina po fer vrijednosti u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti iskazuje se po fer vrijednosti, osim

Sva kupljena i prodana financijska imovina priznaje se na datum transakcije, odnosno na datum na koji se

i gubitka. Financijska imovina se prestaje priznavati kada isteknu ili su prenesena prava na primitak Kod promjene

ostale promjene knjigovodstvene vrijednosti vrijednosnica.

knjigovodstvene vrijednosti u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Promjene u fer vrijednosti ostalih monetarnih priznaju se

u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Fer vrijednosti ulaganja

oje uzimaju u obzir nedavne transakcije

.

anikreditni gubici temelje se

primiti.

kreditni gubici za 12 mjeseci).

kalkulaciji i stoga

. i gubitka

Page 27: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

27

2.8 Najmovi

ne snosi bitan udiorizika i ko

.

2.9

kupaca i

2.10

i ostale kratkotrajne. U bilanci su

.

2.11

Iznos fer

kapitalna dobit.

ili njihovog ponovnog izdavanja. Prilikom ponovnog

.

2.12 Posudbe

no priznaju po fer vrijednosti,razdobljima,

tka tijekom razdoblja trajanjaposudbe, .

ima bezuvjetno pravo odgoditipodmirenje obveze najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilance.

Page 28: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

28

S

2.13

Republici Hrvatskoj na dan bilance. Uprava povremeno procjenjuje pojedine stavke u poreznim

Poreznoj upravi.

ne ili obveza utransakciji koja nije poslovna kombinacijadobit niti na oporezivu dobit iliporezne razlike povezane s stjecanjem fer

stopa i poreznih zakona

2.14 Primanja radnika

(a) Obveze za mirovine i ostale obveze nakon umirovljenja

Tijekom. Obvezni mirovinski doprinosi

fond nema dodatni mirovinski plan testoga nema nikakvih drugih obveza u svezi s mirovinama radnika. Nadalje nema obvezu osiguratibilo koja druga primanja radnika nakon njihova umirovljenja izuzev internim pravilnikom reguliranog

vrijednost obveza za jednokratne otpremnine prilikom redovnog umirovljenja na datum bilance. Obvezumjeri ntemeljenih na iskustvu u aktuarskim pretpostavkama iskazuju se u razdoblju u kojemu nastaju direktno u

rashoda od kamata.

(b) Otpremnine

redovnog datumaumirovljenja ili odlukom radnika da dragovoljno prihvati prekid radnog odnosa u zamjenu za naknadu.

uti radni odnos sa na osnovu detaljnog formalnog plana,

kada osigurava otpremnine kao rezultat ponude da potakne dragovoljno raskidanje radnog odnosa.Otpremnine koje dospijevaju u razdoblju duljem od 12 mjeseci nakon datuma bilance, diskontiraju se

Page 29: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

29

2.14 Primanja radnika (nastavak)

(c)

usklada i promjena temeljenih na iskustvu u aktuars

(d) Isplate s temelja dionica

).

zaposlenici ostva

Rashod.

(e) a

priznaje rezerviranje za bonuse i akumulirane.

2.15 Rezerviranja

, sudske sporove

potreban odljev resursa radi podmirivanja obveze t

vjerojatnost odljeva resursa za bilo koju stavku obveza koja se nalazi u istoj kategoriji.

vremenske vrijednosti novcarezerviranja, kao odraz proteka vremena, iskazuje se u okviru rashoda od kamata.

Page 30: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

30

2.16 Priznavanje prihoda

Osnove da ima pravo u zamjenu za tu

i se sastoji od pet koraka.

nema ugovorenihkomponenti financiranja, bezgotovinskih naknada niti naknada ima.

Prihodi se sastoje od robu iliusluge Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez nadodanu vrijednost.

u nastavku.

(a) Prihodi od usluga

osnovu udjela stvarno obavljenih usluga u odnosu na ukupne usluge koje se trebaju obaviti. Prihodi odusluga korporativnog upravljanja priznajufakturirana.

(b) Prihodi od kamata

du efektivne kamatne stope.

(c) Prihodi od dividendi

Prihodi od dividendi priznaju se kada je ustanovljeno pravo na isplatu dividende.

(c) Prihodi od najma

crtnemetode tijekom razdoblja ugovora s najmoprimcimaostalih poslovnih prihoda.

2.17 Raspodjela dividendi

razdobljuu kojem su dividende

2.18 Porez na dodanu vrijednosti

Porezna uprava zahtijeva podmirenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje ikupnje priznaje se i iskazuje u

Page 31: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

31

2.19 Obveze prema d

okviru redovnog ciklusa poslovanja ukoliko

kamatne stope.

2.20

u odvojenim operativnim segmentimaiz Grupne perspektive te su

prezentirani unutar .

UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM

3.1

( valutni rizik, rizik fer vrijednosti kamatne stope te

odgovornosti.

(a)

(i) Valutni rizik

transakcija, priznate imovine i obveza i neto ulaganja u poslovne aktivnosti u inozemstvu.

-,

kupaca i ostala a u eurima iprikazane kao udio u ukupnom stanju ovih pozicija na datum bilance.

2018. 2017.39% 35%

a i ostale obveze 31% 22%93% 97%

Obveze po primljenim kreditima 10% 37%

Na dan 31. prosinca 2018. godine, ako bi EUR , uzpretpostavku da su svi ostali pokazatelji ostali nepromijenjeni, dobit za 2018. godinu se ne bipromijenila zbog neutralne neto pozicije financijske imovine i obveza denominiranih u eurima. Na dan31. prosinca 2017. godine, ista promjena EUR-a prema kuni, za 575

kuna, primarno radi - i obveza po p 16 i 20).

Page 32: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

32

UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

3.1 i financijskog rizika (nastavak)

(ii)

nemaiz poslovnih aktivnosti nisu

kamatnom

U odnosu na iskazano stanje na dan 31. prosinca 2018. godine, kada bi se efektivna kamatna stopa na00 baznih bodova , dobit

bila bi za 1.172 a kuna (2017.: 1.210 ).

(b) Kreditni rizik

se krediti iuglavnom odnose na transakcije

anovi.

Page 33: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

33

UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

3.1

(c) Rizik likvidnosti

ivosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i

obveze, kao i obveze po

20.

nuirano

projiciranje uzima u obzir planove u poglezadanim odnosima te interno zadanim odnosima u bilanci.

7.3542017.: 7.286 e

gotovine za potrebe upravljanja rizikom likvidnosti.

.

Manje od1 godine

Izm5 godina Ukupno

31. prosinca 2018.39.456 - 39.456

Primljeni krediti 215.499 212.500 427.999

Manje od1 godine 5 godina Ukupno

31. prosinca 2017.Obveze prem 35.530 - 35.530Primljeni krediti 274.188 218.750 492.938

Page 34: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

34

UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

3.2.

2018 tok razlikeAmortizacija

naknade Ostalo

31.prosinca

2018

Obveznice - 199.710 - - 136 - 199.846Obveznice - 124 - - - - 124

banaka 166.185 (44.986) (1.000) - (517) 119.682

povezane stranke 96.000 (4.495) 2.153 - (9.458) 84.200

Ukupne obveze 462.019 (49.481) 1.153 136 (9.975) 403.852

no

3.3 Upravljanje kapitalom

ima i koristiostalim zainteresiranim stranamakapitala.

podijeljen s ukupnim kapitalom. Neto primljeni krediti iz krediti iskazani u bilanci) umanjeni za novac

m ubilanci dodaju neto primljeni krediti.

31. prosinca2018.

31. prosinca2017.

( )

403.852 462.01917) (7.354) (7.286)

Neto primljeni krediti 396.498 454.733Kapital i rezerve 1.127.533 1.116.085

Ukupni kapital i neto primljeni krediti 1.524.031 1.570.818

26% 29%

Page 35: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

35

UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

3.4 Procjena fer vrijednosti

Svi financijski instrumenti koji se u bilanci mjere ili prikazuju po fer vrijednosti, kategoriziraju se u skladusa dolje prikazanom hijerarhijom fervrijednosti:

- Razina 1 - k .- Razina 2 - i

inputima za imovinu ili obvezu, bilo izravno (tj. kao cijene) ili neizravno (tj. izvedeni iz cijena).- Razina 3 - i

inputi).

a temelji se na kotiranim

burze, aktivnosti brokera, industrijske skupine ili regulatorne agencije, a te cijene predstavljaju stvarne i.

, OTCderivativi)

2.

Ako se jedanu razinu 3.

:- e instrumente.-

.- ance,

.- Ostale tehnike, kao

vrijednosti preostalih financijskih instrumenata.

DSTVENE PROCJENE

navode procjene i pretpostavke koje bi m.

Ulaganje u i njihovo umanjenje vrijednosti

indikatoraci 2.3. UkolikoOva testiranja

.

Page 36: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

36

OSTALI POSLOVNI PRIHODI2018. 2017.

Prihodi od dividende 180.587 128.000Prihodi od najma 1.897 1.928Prihodi od kamata na kredite 283 720

depozite 3 34

Ostalo 11.897 4.662

194.667 135.344

RADNIKA2018. 2017.

67.475 52.636Naknade za prijevoz 553 489Ostale naknade radnicima /ii/ 25.220 20.725

93.248 73.850

U 2018. godini u u j 148 radnika (2017.: 132).

/i/2018. godine iznose 9.000 2017.: 7.366

kuna).

/ii/

2018. 2017.

Sponzorstva i donacije 6.689 4.567Reklama i propaganda 290 78

176 288

7.155 4.933

Page 37: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

37

2018. 2017.

Zakupnine 14.054 12.841ja imovine 8.326 6.937

Intelektualne usluge 7.174 6.992Reprezentacija 6.768 7.011

5.987 6.0125.682 4.827

Telekomunikacijske usluge 4.551 1.9873.959 2.629

Naknade Nadzornom odboru 1.222 1.270Gorivo 1.201 925

692 724Uredski materijal 646 457Premije osiguranja 475 484Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu 219 176Naknade bankama 162 152Ispravak vrije - 5.055Ostalo 2.492 3.152

63.610 61.631

OSTALI GUBICI NETO

2018. 2017.

(54.515) (110.636)Gubitak od prodaje podr (50.604) -Dobitak/(gubitak) od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme 8 (17)Gubici neto (775) (542)

(105.886) (111.195)

Page 38: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

38

RASHODI OD FINANCIRANJA NETO

2018. 2017.

kuna)

Financijski prihodi:2.031 1.5442.031 1.544

Financijski rashodi:Rashodi od kamata po obveznicama (6.386) (6.386)Rashodi od kamata - banke (3.397) (4.826)Rashodi od kamata - (1.557) (2.972)Ostali rashodi od kamata (18) (18)

- (251)(11.358) (14.453)(9.327) (12.909)

POREZ NA DOBIT2018. 2017.

na)

2.846 588(501) 52.345 593

proizlazi primjenom porezne stope od 18% (2017: 18%) primi

2018. 2017.

Dobit prije poreza 78.835 4.875

(2017:18%)14.190 878

23.807 25.702 porezno neoporezivih prihoda (35.652) (25.987)

2.345 593

Efektivna stopa poreza 2,97% 12,16%

vane one

razdoblje.

Page 39: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

39

2 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

( ) Ulaganja u Vozila Oprema Imovina upripremi Ukupno

Stanje 31. prosinca 2016.Nabavna vrijednost 16.767 619 11.613 144 29.143Akumulirana amortizacija (6.916) (121) (5.062) - (12.099)

Neto knjigovodstvena vrijednost 9.851 498 6.551 144 17.044

vrijednost 9.851 498 6.551 144 17.044

- - - 4.043 4.043Prijenos 407 - 2.162 (2.569) -Smanjenja - (85) - - (85)Amortizacija (1.762) (132) (1.973) - (3.867)

stanje 8.496 281 6.740 1.618 17.135

Stanje 31. prosinca 2017.Nabavna vrijednost 17.174 507 13.432 1.618 32.731Akumulirana amortizacija (8.678) (226) (6.692) - (15.596)

Neto knjigovodstvena vrijednost 8.496 281 6.740 1.618 17.135

vrijednost 8.496 281 6.740 1.618 17.135

342 342Prijenos 71 - 499 (570) -Smanjenja - - (128) - (128)Amortizacija (1.813) (108) (1.901) - (3.822)

stanje 6.754 173 5.210 1.390 13.527

Stanje 31. prosinca 2018.Nabavna vrijednost 17.245 507 13.732 1.390 32.874Akumulirana amortizacija (10.491) (334) (8.522) - (19.347)

Neto knjigovodstvena vrijednost 6.754 173 5.210 1.390 13.527

3 NEMATERIJALNA IMOVINA 31.prosinca

2018.31. prosinca

2017.

( )26.194 18.42820.328 14.039

Smanjenja (59) -Amortizacija (9.210) (6.273)

37.253 26.194

Nabavna vrijednost 59.401 39.159Akumulirana amortizacija (22.148) (12.965)

37.253 26.194

Ukupan iznos nematerijalne imovine odnosi se na software.

Page 40: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

40

4 ULAGANJA U OVISNA

31.prosinca

2018.

31.prosinca

2017.

31.prosinca

2018.

31.prosinca

2017.

Udjel u % Udjel u % ( )

Atlantic Trade d.o.o., Zagreb, Hrvatska 100% 100% 738.544 738.544Neva d.o.o., Zagreb, Hrvatska /i/ - 100% - 53.281Cedevita d.o.o., Zagreb, Hrvatska 100% 100% 132.736 132.736Hopen Investments, BV, Nizozemska /ii/ 100% 100% 34.904 33.751Montana Plus d.o.o., Zagreb, Hrvatska 100% 100% 12.000 12.000Fidifarm d.o.o., Zagreb, Hrvatska 100% 100% 525.898 525.898Atlantic Brands GmbH, Austrija 100% 100% 10.973 10.973Atlantic Brands GmbH, Njema - 100% - -Atlantic Multipower UK /iii/ - 100% - -Atlantic Multipower Italy 100% 100% - -

1.455.055 1.507.183

/i/kuna.

/ii/ Ka. Na kraju godine je provedeno umanjenje vrijednosti ulaganja od

/iii/ Likvidirano u 2018.

Page 41: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

41

15 FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO KATEGORIJAMA

e

2018. 2017.

( )

60.921 48.934Dani krediti i depoziti 19.675 22.300

34.510 1.6367.354 7.286

122.460 80.156

Ukupni kratkotrajna 110.619 79.039Ukupni dugotrajna 11.841 1.117

Primljeni krediti 403.852 462.01939.456 35.530

443.308 497.549

243.462 297.839199.846 199.710

Page 42: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

42

16 P

31. prosinca2018.

31. prosinca2017.

( )DugoDepoziti 1.103 1.117Dani krediti 10.738 -

11.841 1.117

58.578 44.6382.343 4.296

- 20.0007.668 242

5) 166 94136.738 2.865

105.493 72.982

117.334 74.099

/i/ Os odnose se na .Preostali iznos

su u 2017. godini umanjenaza iznos od

Financijs 15):2018. 2017.

Dani depoziti 1.103 1.11710.738 -

5) 58.578 44.6382.343 4.296

- 20.0007.668 242

166 941nja 34.510 1.636

115.106 72.870

3 godine od datuma bilance.

Fim stopama.

Page 43: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

43

6

Na dan 31. prosinca 2018iznosi 8.518 2017.: 12.178 a kuna). Gotovo sva dosp

upitna. Analiza dospjelih,dospjelosti je kako slijedi:

2018. 2017.

Do 3 mjeseca 6.792 7.457Od 3 do 6 mjeseci 767 1.064Preko 6 mjeseci 959 3.657

8.518 12.178

e kakoslijedi:

2018. 2017.

HRK 70.526 47.502EUR 44.580 25.368

115.106 72.870

tvo nema kolaterala kao osiguranje , osim

Page 44: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

44

731. prosinca

2018.31. prosinca

2017.

( )

215 203Devizni ra 7.139 7.083

7.354 7.286

:2018. 2017.

( )

EUR 6.863 7.085HRK 201 188Ostale valute 290 13

7.354 7.286

8 KAPITAL, KAPITALNA DOBIT I VLASTITE DIONICE

Brojdionica kapital

Kapitalnadobit

Vlastitedionice Ukupno

( )

3.334.195 133.372 881.489 (88) 1.014.773Otkup vlastitih dionica (8.583) - - (7.431) (7.431)Isplata s temelja dionica 6.939 - (400) 6.005 5.60531. prosinca 2017. 3.332.551 133.372 881.089 (1.514) 1.012.947

Otkup vlastitih dionica (2.200) - - (2.164) (2.164)Isplata s temelja dionica 3.855 - 186 3.586 3.77231. prosinca 2018. 3.334.206 133.372 881.275 (92) 1.014.555

, kao i pravo na isplatu dividende.

gdin. Emil Tedeschi, Predsjednik. Gospodin Emil Tedeschi .

Page 45: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

45

8 KAPITAL, KAPITALNA DOBIT I VLASTITE DIONICE (nastavak)

kako slijedi:

31. prosinca 2018. 31. prosinca 2017.Broj dionica % Broj dionica %

Emil Tedeschi 1.673.819 50,20 1.673.819 50,20Raiffeisen Obvezni mirovinski fond 322.729 9,68 322.729 9,68AZ Obvezni mirovinski fond 286.946 8,61 286.946 8,61Erste Plavi Obvezni mirovinski fond 231.178 6,93 202.328 6,07Lada Tedeschi Fiorio 193.156 5,79 193.156 5,79

22.656 0,68 38.860 1,16603.722 18,11 614.713 18,44

Vlastite dionice 94 0,00 1.749 0,05Ukupno 3.334.300 100,00 3.334.300 100,00

Isplate s temelja dionica

Prema programu dionice se (transakcije podmirene dionicama). Ne postoji opcija alternativne isplate u novcu.

Opcija dodjele dionica uvjetuje da zaposlenik bude zaposlen najmanje dvije godine (razdoblje stjecanjaprava).cijeni dionice u iznosu od 1.130,00 kuna (2017.: 979,94 kuna).

dionica odnosi na dionice dodijeljene u 2017.godini, a 725 dionica na dionice dodijeljene u 2016. godini.U 2017. goddionica odnosi na dionice dodijeljene u 2016. godini, a 404 dionice na dionice dodijeljene u 2015. godini.

Isplata dividendi

je u srpnju 2018. godine.

U 2017. godini odobrena je isplata dividende u iznosu od 13,50 kuna po dionici odnosno sveukupno

Page 46: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

46

19

31. prosinca2018.

31. prosinca2017.

( )

Obveze prema dobavl 24.566 22.97010.220 9.478

Ostale obveze /i/ 10.064 7.68544.850 40.133

/i/ Ostale obveze su kako slijedi:31. prosinca

2018.31. prosinca

2017.

( )

5.394 4.6033.267 2.851

Ostalo 1.403 23110.064 7.685

:2018. 2017.

( )

HRK 25.970 27.537EUR 12.277 7.646Ostalo 1.209 347

39.456 35.530

Page 47: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

47

20 OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA31. prosinca

2018.31. prosinca

2017.

( )

Obveznice /i/ 199.846 199.710199.846 199.710

editi:84.200 96.000

Banke /iii/ 119.682 166.185Obveznice /i/ 124 124

204.006 262.309

Ukupno primljeni krediti 403.852 462.019

/i/ U lipnju 2016. je izdalo korporativne obveznice u iznosu od 200 milijuna kuna po cijeni

lipnja 2021. godine. Svrha navedenih obveznica je financiranje radnog kapitala terefinanciranje obveznica koje su dospjele 20. rujna 2016. godine.

/ii/ u jedan i kredit koji nije osiguran

/iii/ tri kredita (2017.: koja su osigurana jamstvima ovisnih

, sukladno ugovorenim datumima promjenakamatnih stopa na datum bilance je kako slijedi:

31. prosinca2018.

31. prosinca2017.

( )

3 do 6 mjeseci 119.682 166.185Fiksna kamatna stopa 284.170 295.834

403.852 462.019

dan bilance bila je 2,67% (2017.: 2,31%). veznice na datumbilance bila je 3,19% (2017.: 3,19%).

Page 48: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

48

20 OBVEZE PO PRIMLJENIM KREDITIMA (nastavak)

bili su kako slijedi:

Knjigovodstveni iznosi Fer vrijednost31. prosinca

2018.31. prosinca

2017.31. prosinca

2018.31. prosinca

2017.

( ) ( )

Obveznice 199.846 199.710 200.120 201.432199.846 199.710 200.120 201.432

odgovara njihovoj fer vrijednosti.

31. prosinca2018.

31. prosinca2017.

HRK 364.539 293.350EUR 39.313 168.669

403.852 462.019

21

31. prosinca2018.

31. prosinca2017.

- 344 43- 3.346 3.146

3.690 3.189

onuse i .

Page 49: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

49

21

Bonusi Ostalo Ukupno

2.909 285 3.194biti i gubitka 3.146 8 3.154

(2.909) (250) (3.159)

Na dan 31. prosinca 2017. 3.146 43 3.189

3.142 505 3.647

Porez na (3.146) - (3.146)

Na dan 31. prosinca 2018. 3.142 548 3.690

22 REZERVIRANJA

Rezerviranjaza jubilarne

nagrade iotpremnine

Rezerviranjaza sudske

sporoveRezerviranja za

bonuse Ukupno

Na dan 31. prosinca 2017. 386 - 17.600 17.986

Analiza ukupnih rezerviranja:351 - 122 47335 - 17.478 17.513

386 - 17.600 17.986

87 38.529 18.970 57.586(19) - (17.478) (17.497)

454 38.529 19.092 58.075Analiza ukupnihrezerviranja:

413 - 1.634 2.04741 38.529 17.458 56.028

Na dan 31. prosinca 2018. 454 38.529 19.092 58.075

k

sudom. S obzirom da je u 2018. godini Upravni sud donio negarezerviralo navedeni iznos.

Page 50: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

50

23 PREUZETE OBVEZE

vozila i poslovnog prostora kako slijedi:

31. prosinca2018.

31. prosinca2017.

Do jedne godine 7.725 8.904Od jedne do pet godina 8.957 7.569

16.682 16.473

Na dan 31. prosinca 2018. godine kapitalnih).

bveza za

24 NOVAC GENERIRAN POSLOVANJEM

2018. 2017.

Dobit za godinu 76.490 4.282

Porez na dobit 11 2.345 593

Amortizacija 12,13 13.032 10.140

8 - 5.055

Umanjenje vrijednosti ulaganja u 9,14 54.515 110.636

Gubitak od prodaje ulaganja u 9 50.604 -(Dobitak)/gubitak od prodaje nekretnina,postrojenja i opreme 9 (8) 17

neto 1.038 (1.086)

22 1.883 1.490

Isplate s temelja dionica 18 3.772 5.605

Prihodi od kamata 5 (286) (754)

Rashodi od kamata 10 11.358 14.202

Prihodi od dividendi 5 (180.587) (128.000)15 (2)

Promjene u radnom kapitalu:

(19.906) (30.449)

obveza 3.925 6.603

Novac generiran 18.190 (1.668)

Page 51: ATLANTIC GRUPA d.d.ATLANTIC GRUPA d.d. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 5 Organizacija korporativnog upravljanja Nadzornog odbora i . Zajedno s , u skladu sa Statutom

ATLANTIC GRUPA d.d.

ODVOJENE

8.

51

25 ODNOSI S POVEZANIM STRANKAMA

.Poslovne transakcije s povezanim strankama koje se odnose na stanja u bilanci na dan 31. prosinca2018. godine i na dan 31. prosinca 2017.

( ) 2018. 2017.

16 166 941

16 58.568 44.62810 10

16 - 20.000

OBVEZEeze

19 10.220 9.478

Posudbe20 84.200 96.000

PRIHODIPrihodi od prodaje

176.426 144.189

Prihodi od dividendi5 180.587 128.000

Prihodi od kamata 5 283 720

RASHODI

8 5.682 4.827

Neto rashodi od financiranja10 1.557 2.972

Naknade Upravi

U 2018. godini ve , Nadzornom odboru ovisnih11.943 (2017.: 18.813

kuna).