12
PREDNOSTI DOBROG KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U PRAKSI: ISTINE I ZABLUDE Banja Luka, 19.05.2011. Ivana Deranid, sekretar Banke Nova banka AD Banja Luka

Prednosti dobrog korporativnog upravljanja u praksi ...konferencija.blberza.com/cms2filecache/files/cms2/docver/18041/files...Unapređenje rješenja korporativnog upravljanja OECD

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

PREDNOSTI DOBROG KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U PRAKSI: ISTINE I ZABLUDE

Banja Luka, 19.05.2011.

Ivana Deranid, sekretar Banke Nova banka AD Banja Luka

Šta to bješe korporativno upravljanje

Različite definicije korporatinog upravljanja vrlo često stvaraju konfuziju oko samog pojma i dovode do izjednačavanja istog sa manje/više sličnim pojmovima

Korporativno upravljanje je skup odnosa između menadžmenta kompanije, njenih odbora, akcionara i drugih stakeholdera. Korporativno upravljanje obezbjeđuje strukturu kroz koju se postavljaju ciljevi kompanije i zatim određuju sredstva za postizanje tih ciljeva i praćenje performanse.

Dobro korporativno upravljanje treba da pruži vanjane podsticaje za odbore i menadžment da ostvaruju ciljeve koji su u interesu kompanije i njenih akcionara i treba da obezbjedi efektivan monitoring.

Prisustvo efektivnog korporativnog sistema upravljanja, unutar pojedinog društva i širom privrede kao cjeline, omogućava da se postigne stepen povjerenja koji je neophodan za valjano funkcionisanje tržišne privrede.

Istine i zablude:

Fiksna pravila data kao takva bez mogudnosti promjene

Ustanovljavaju novi regulatorni okvir uz postojede nacionalne zakone/kodekse

Nezavisni članovi u odboru nisu zainteresovani za sudbinu društva kao akcionari

Odbori multipliciraju administraciju i nemaju skoro nikakvu ulogu

Konflikt interesa: kako ja kao akcionar ne mogu dobiti povoljnije uslove?

Proporcionalni su veličini, složenosti, strukturi, ekonomskom značaju i profilu rizičnosti

Cilj im je da unaprijede okvire za korporativno upravljanje i pomognu u procjeni tog okvira

Nezavisni članovi u odboru imaju specifična znanja i kvalifikacije za upravljanje

Odbori kao specijalizovana tijela koja pojednostavljuju proces donošenja odluka

Konflikt interesa: unapređenje profesionalnog ponašanja i integriteta

Zabluda: Istina:

Istine i zablude:

Transparentnost ili otkrivanje poslovnih tajni?

Plate i/ili nagrade: senzacionalizam

Korporativno upravljanje je odgovornost samo odbora društva

Transparentnost ili uvid javnosti u poslovanje?

Plate i/ili nagrade: posledice ispunjenja strateških ciljeva

Subjekti koji mogu da unaprijede korporativno upravljanje su mnogobrojini

Zabluda: Istina:

Unapređenje rješenja korporativnog upravljanja

OECD uvažava da najvedu odgovornost za dobro korporativno upravljanje imaju Nadzorni odbor i menadžment banaka.

Subjekti koji mogu da unaprijede korporativno upravljanje: Akcionari Deponenti i drugi klijenti Revizori Udruženja banaka (druga strukovna udruženja) Savjetodavne i konsultantske firme za

profesionalni rizik Država Agencije za kreditni rejting Regulatori hartija od vrijednosti, berze akcija i

druge samoregulatorne organizacije Zaposleni

Zašto uvesti korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje: Štiti akcionare Štiti menadžment Osigurava da društvo sve akcionare tretira na jednak način Daje akcionarima mogudnost da mjenjaju sve što im ne

odgovara Osigurava efikasnu strategiju i strateške smjernice i

monitoring Štiti interese stakeholdera u zavisnosti od njihovih potreba Osigurava pravovremenu dostavu tačnih i preciznih

podataka Unapređuje sveukupno poslovanje subjekta i reputaciju

Prednosti i mane

Stvara infrastrukturu koja generiše troškove

Može da uspori proces donošenja odluka

Može da prouzrokuje poteškode u pronalaženju nezavisnih članova Nadzornog odbora

Unapređen proces donošenja odluka

Izbalansirani centri donošenja odluka

Ispunjava zahtjeve regulatora i poboljšava reputaciju

Informacije o poslovanju su lako dostupne svima

Pomaže svim stakeholderima

Osigurava bolje kreditne/poslovne uslove i smanjenje troškova pozajmljivanja novca/poslovanja

Ohrabruje investitore

Korupacija postaje skoro pa nemoguda

Mane: Prednosti:

Nova banka AD Banja Luka: primjer dobre prakse

Šta je nama donijelo?

Zlatna akcija Banjalučke berze za 2009. godinu

Zlatna akcija Banjalučke berze za 2010. godinu

Dobro 10 – nagrada za privredno društvo sa najboljim standardima korporativnog upravljanja

Stalna i kontinuirana zainteresovanost investitora

Percepcija Banke u okruženju kao stabilne i pouzdane finansijske institucije

Efikasna i potrebama Banke prilagođena organizaciona šema

Smanjeni operativni troškovi kroz jasnu podjelu poslova i odgovornosti, centralizaciju, standardizaciju i automatizaciju

Efikasan i brz proces donošenja odluka

Nagrade: Posledice:

Postigli smo da svi zaposleni razumiju strategiju Banke, a to je da je klijent na prvom mjestu , da bude zadovoljan, da mu se uvijek izađe u susret... Večernje novosti, 15.12.2010. godine

Primjeri iz prakse

Evidentan uspjeh Nove banke proizilazi iz dobro i precizno osmišljene strategije i politike upravljanja, kao i brige za svakog klijenta, što je primarni zadatak svakog zaposlenog u Banci. www.capital.ba

U konkureniciji od 154 preduzeda, državne i finansijske institucije, Nova banka AD Banja Luka je osvojila NAGRADU „Dobro 10“ kao najbolji primjer korporativnog upravljanja i društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovni u 2010 . godini. Dodjeljenja nagrada predstavlja jedinstveno priznanje za profitabilna preduzeda u Bosni i Hercegovni sa dokazanom vizijom, jasnom strategijom i odgovornim

menadžmentom. Još jednom se i u praksi pokazalo: „Dobro je biti dobar!“

Povodom obilježavanja četiri godine poslovanja IRB RS je uručila priznanje Novoj banci za doprinos razvoju RS, bududi da je (ta) Banka do sada plasirala 25,12% ukupno plasiranih sredstava IRB RS. Priznanje IRB RS predstavlja potvrdu strategije i politike Banke, čiji je glavni cilj njegovanje partnerskih odnosa sa klijentom. Reporter, 30.12.2010.godine

Svi zaposleni znaju šta je strategij a Banke. Ako zaposleni imaju predstavljenu viziju i ciljeve Banke, dolazimo do napretka u poslovanju. To je razlog zašto je Nova banka izabrana za najbolji primjer korporativnog upravljanja u B&H. Cijeli lanac komunikacije koji ide kroz Banku je transparentan. Banka posluje bez skrivenih dokumenata.Svaki radnik za svoj posao. To je uspjeh svih zaposlenih u Banci. Bizinis klub, Ekstra, 20.12.2010. godine

Primjeri iz prakse

PITANJA?

Banja Luka, 19.05.2011.