of 31 /31
  KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA  1 Kodeks korporativnog upravljanja  za kompanije  uvrštene na tržište Sarajevske berze   burze vrijednosnih papira Sadržaj Strana 1) Uvod 3 2) Transparentnost poslovanja, odnosi sa investitorima i nositeljima interesa 5 2.1.   Web stranica 5 2.2.   Finansijski  izvještaji  5 2.3.   Cjenovno  osjetljive informacije 6 2.4.   Korporativni  kalendar 7 2.5.   Vlasni čka struktura  7 2.6.   Povlaštene  informacije  8 2.7.   Odnosi  sa dioni čarima 8 2.8.  –Nositelji  interesa / stakeholderi 8 2.9.   Izvještavanja  Berze 9 3) Skupština društva 10 3.1.   Prava dioni čara 10 3.2.   Jedna dionica  jedan glas 10 3.3.   Jednak tretman dioni čara 10 3.4. ‐ Promjene kapitala,  raspolaganje  i sticanje dionica i pravo prvenstva kupovine  11 3.5.   Opunomo ćenici 11 3.6. ‐ Sazivanje skupštine  11 3.7. ‐ Izvještaji  koji se podnose skupštini 12 3.8.   Zaštita manjiskih  dioničara 13 3.9.   Objavljivanje  odluke skupštine 13 4) Nadzorni odbor 14 4.1.   Izbor i imenovanje  članova 14 4.2. ‐ Sastav 14 4.3.   Rad nadzornog  odbora 15 4.4.   Odnos prema upravi  15

SASE Kodeks Korporativnog Upravljanja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dsads

Text of SASE Kodeks Korporativnog Upravljanja

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  1

  KodekskorporativnogupravljanjazakompanijeuvrtenenatriteSarajevskeberzeburze

  vrijednosnihpapiraSadraj Strana1)Uvod 32)Transparentnostposlovanja,odnosisainvestitorimainositeljimainteresa 5

  2.1.Webstranica 5

  2.2.Finansijskiizvjetaji 5

  2.3.Cjenovnoosjetljiveinformacije 6

  2.4.Korporativnikalendar 7

  2.5.Vlasnikastruktura 7

  2.6.Povlateneinformacije 8

  2.7.Odnosisadioniarima 8

  2.8.Nositeljiinteresa/stakeholderi 8

  2.9.IzvjetavanjaBerze 9

  3)Skuptinadrutva 103.1.Pravadioniara 10

  3.2.Jednadionicajedanglas 10

  3.3.Jednaktretmandioniara 10

  3.4.Promjenekapitala,raspolaganjeisticanjedionicaipravoprvenstvakupovine 11

  3.5.Opunomoenici 113.6.Sazivanjeskuptine 11

  3.7.Izvjetajikojisepodnoseskuptini 12

  3.8.Zatitamanjiskihdioniara 13

  3.9.Objavljivanjeodlukeskuptine 13

  4)Nadzorniodbor 144.1.Izboriimenovanjelanova 14

  4.2.Sastav 14

  4.3.Radnadzornogodbora 15

  4.4.Odnospremaupravi 15

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  2

  4.5.Nagrade 164.6.Izvjetavanjeokupovinii/iliprodajidionicadrutva 16

  4.7.Sukobinteresa,poslovipovezanihstranaizabranakonkurencije 16

  4.8.Komisije 17

  4.9.Sjednicenadzornogodbora 18

  4.10.lanstvounadzornimodborimadrugihdrutava 184.11.Edukacijalanovanadzornogodbora 19

  4.12.Ocjenaradanadzornogodbora 19

  5)Uprava 205.1.Zadaciiodgovornosti 20

  5.2.Sastav 20

  5.3.Nagrade 22

  5.4.Odgovornostiizvjetavanjeovlasnitvunaddionicamadrutva 23

  5.5.Sukobiinteresa 23

  5.6.Zabranakonkurencije 23

  5.7.Saradnjaiodnosizmeunadzornogodboraiuprave 23

  5.8.Sekretardrutva 24

  6)Revizijaimehanizmiinternekontrole 256.1.Odborzareviziju 25

  6.2.Nezavisnivanjskirevizor 26

  7)Drutvenaodgovornostilidrutvenoodgovornoposlovanje 288)Prihvatanjekodeksakorporativnogupravljanje 299)Aneksi 30

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  3

  1. Uvod Korporativnoupravljanjepredstavljaskupodnosaizmeuupravedrutva,njenihodbora,njenihdioniara idrugihstakeholdera/nosilaca interesa,kojizarezultat imajupoveanje ekonomske efikasnosi i rasta I poveano povjerenje investitora. Slijedeiprethodno, Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije uvrtene na triteSarajevske berzeburze vrijednosnih papira detaljnije utvruje mehanizmefunkcionisanja i zatite interesa umeusobnim odnosima svih stakeholdera/nosilacainteresa.

  Cilj ovog Kodeksa, je da se njegovom primjenom pobolja konkurentskasposobnostdrutava FederacijeBiH, teda se Federacija uini atraktivnijom za straneinvestitore.

  PrimjenaKodeksaodstranedrutava epomoi razvoju iustrojstvuposlovnog

  okruenja u Federaciji BiH u skladu sameunarodnom poslovnom praksom. To svepodrazumjevadunostprivrednihdrutavadausvojeposlovanjeinkorporirajuprincipekorporativnogupravljanja idobreposlovneprakse. Iako jeovajKodeksnamjenjen zakompanijeuvrtenenatriteSarajevskeberzeburzevrijednosnihpapira,poeljnojedaseodredabaKodeksapridravajuikompanijekojenamjeravajuuvrstitisvojedionicenatriteSarajevskeberze/burzevrijednosnihpapira. Za razumijevanje i primjenu korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini(BiH), posljedino njenom ustavnopravnom ureenju, specifino je da postoje trizakonska i institucionalna okvira ureena zakonima o drutvima/preduzeima,vrijednosnim papirima raunovodstvu i reviziji, te drugim relevantnim propisimaprimjenjivimpremamjestu sjeditadrutva/preduzea zapodruja FederacijeBosne iHercegovine(FBiH),RepublikeSrpske(RS)iBrkoDistriktaBosneiHercegovine(BD).Uzto,dodatnespecifinostisupropisaneposebnim"sektorskim"zakonimaFBiH,RSiBDzaodreene djelatnosti (bankarstvo, osiguranje, investicioni fondovi), te kompanije sakontrolnimvlasnikimueemdrave("javnapreduzea"). Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije uvrtene na trite Sarajevskeberzeburzevrijednosnihpapira jestrukturirannabazisljedeihprincipakorporativnogupravljanjausvojenihodstraneOrganizacijezaekonomskusaradnjuIrazvoj(OECDa): Obezbjeenjeosnovazaefikasnuprimjenuprincipakorporativnogupravljanja PravaakcionaraIkljunevlasnikefunkcije

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  4

  Ravnopravantretmandioniara Uloganosilacainteresaukorporativnomupravljanju ObjavljivanjeinformacijaItransparentnost Odgovornostodbora

  Kaotakav,Kodeksobraujepitanjavezanazatransparentnoposlovanje,zatita

  pravadioniara,odgovornostodbora,meusobnu saradnjuodbora, internu kontolu Iupravljanje rizikom. Pored preporuka I sugestija za dobro korporativno upravljanje,KodekssadriIodreeneobavezujueodrebekojeproizilazeizzakonaIdrugihpropisa.Svepreporuke IsugestijeuKodeksunavedenesuuzupotrebu rijeitreba Imoe.Privrednadrutvanisuobaveznadaihprimjenjuju,alisuobaveznadadajuobrazloenjezbog ega to ne ine. Na osnovu ovog Kodeksa drutva mogu izraditi Kodekse saspecifinostimaindustrijekojojpripadaju.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  5

  2. Transparentnostposlovanja,odnosisainvestitorimainositeljimainteresa

  Drutvobitrebalodaobezbjediblagovremenoobjavljivanjeijavnostinformacija

  osvimpitanjimavezanimzadrutvo.

  Uprava inadzorniodborbitrebalidaustanovepolitikuobjavljivanjainformacijakojaebitiuskladusazakonomistatutomdrutvaikojaegarantovatijednakpristupinformacijamasvimdioniarima,investitorimidrugimstakeholderima.2.1. Webstranica

  Drutvo je obavezno da putem sopstvene web stranice osigura efikasnu i

  praktinurazmjenu informacijaputem interneta,priemupristup informacijamatrebada bude krajnje pojednostavljen. Informacije bi trebale da budu objavljene i naengleskomjeziku.

  Informacije koje bi trebale da budu objavljenje na web stranici drutva, poredobaveznihpropisanihzakonom,minimalnotrebadaukljuuju: Osnovnepodatkeodrutvu Statutdrutva Spisaklanovaupraveinadzornogodborasanjihovimbiografijama Finansijkiizvjetaji(najmanjezaprethodne3godine) Materijalesasjednicaskuptine Podatkeoeksternomrevizoru Informacijeopotovanju/nepotovanjuprincipakorporativnogupravljanja Svedrugeinformacijekojesubitnezaposlovanjedrutva.

  Sve informacijekoje jedrutvodunoobjavljivatipremazakonu,podzakonskim

  propisimaiPravilimaBerze,potrebnojeobjavljivatiinavlastitojwebstranicidrutva,teistovremenodostavitinadleniminstitucijama.

  Ukoliko drutvo ne posjeduje vlastitu webstranicu, mogue je informacijeobavljivatiiputemwebstarniceSarajevskeberze/burzevrijednosnihpapira.2.2. Finansijskiizvjetaji

  Dionikodrutvo trebadaosigurapristuppouzdanim,aktuelnim ikonzistentiminformacijamanaredovan,pravovremeniujednaennain.Takveinformacijetrebalebida omogue dioniarima i potencijalnim ulagaima utemeljenu procjenu o dionicamadrutva.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  6

  Drutvo je duno sastavljati svoje finansijske izvjetaje u skladu sa uvodnopomenutimZakonomoraunovodstvuirevizijikaoimeunarodnimraunovodstvanimstandardima.

  Godinjifinansijski izvjetajipodnoseseovlatenoj institucijinajkasnijedokrajafebruara naredne godine za protekli finasijski period, a do 31. jula svake godine ipolugodinji izvjetaj, koji predstavlja sumarni finansijski izvjetaj za estomjeseniraunovodstveniperiodkojisezavrava30.junatekuegodine.Oveizvjetajejedrutvoobavezno objaviti na svojoj web stranici u roku tri dana od dana podnoenja istihovlatenojinstituciji.

  Godinji i polugodinji izvjetaji o poslovanju, pored finansijskih elemenatapropisanihzakonom ipodzakonskimaktima, trebalobidasadre i razumljivuanalizu iobjanjenja uprave drutva o poslovanju u periodu na koji se izvjetaj odnosi. Ovoukljuuje i izjanjenje Uprave o eventualnim oscilacijama rezultata izmeu dvaizvjetajnaperioda,kaoiobjanjenjebitnihodstupanjaodplaniranihrezultata.

  Pored zakonski propisanih godinjih i polugodinjih izvjetaja, drutvo moesainjavatiiobjavljivatisvojekvartalnefinansijkeizvjetaje.

  Dionikodrutvotrebausvojegodinjeizvjetajeukljuitiiizjavuousklaenosti

  sa principima i kodeksom korporativnog upravljanja, objanjavajui potovanje tihprincipaiobrazloitieventualnaodstupanjaodprincipaikodeksa.

  Drutvo je duno objavljivati svoje periodine finansijke izvjetaje na svojojinternetstranici, na jednom od slubenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine, asaetak bitnih podataka i objanjenja iz tih izvjetaja preporuljivo je objaviti i naengleskomjeziku.2.3. Cjenovnoosjetljiveinformacije

  Drutvo bi trebalo javno objavljivati i podatke koje mogu uticati na cijenuvrijednosnih papira pritom naroito podrazumijevajui, ali ne ograniavajui se napodatkeo:

  raduidjelovanjudrutva(trinapozicijakompanije) finansijskompoloajuitekuimrezultatimaposlovanja vlasnikojstrukturiiupravljanjudrutva razvojniplanovidrutva ciljevidrutava

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  7

  podacioraspodjelidobiti statusnimpromjenamadrutva politikaupravljanjadrutvom politikaimehanizamiupravljanjarizikom

  Objave svih cjenovno osjetljivih informacija vre se na razumljivom jeziku, uzizbjegavanjedvosmislenihizraza,pritomevodeiraunaoobjavicjelokupneinformacije(ukljuujuipozitivneinegativneaspektedogaajailipromijenjenihokolnosti).2.4. Korporativnikalendar Drutvo je duno do kraja poslovne godine na svojoj internet stranici objavitikalendar vanih korporativnih dogaaja koji se oekuju u narednoj poslovnoj godini,naroitoukljuujui,izmeuostalog,slijedee:

  - okvirno predvieni datum, odnosno period (kalendarska sedmica) objaveperiodinihfinansijskihrezultataiizvjetaja

  - okvirnopredvienidatumodnosnoperiod(kalendarskasedmica)odravanjaskuptinedrutvaradiusvajanjagodinjegizvjetaja

  2.5. Vlasnikastrukturaa)Listadioniara: Drutvo je duno javno objaviti ukupan broj dioniara i popis dioniara sabrojem, vrstom i klasom dionica. Objava vlasnike strukture vri se putem internetstranicedrutva.

  Bezobziranabrojdioniara,drutvobitrebaloobjavitinasvojojwebstranicilinkdo web stranice Registra vrijednosnih papira federacije Bisne i Hercegovine(www.rvp.ba),uznaznakudajenatumogueizvritiuvidulistunajznaajnijihdioniaradrutva.b)Uzajamnodioniarstvo:

  Drutvo trebaputem svoje internet straniceobjavljivatipodatkeouzajamnomdioniarstvu,toukljuujepovezanostizmeudvailiviedionikihdrutavananaindasvakoodnjihimaueeuosnovnomkapitaludrugogdrutva.

  Podaciouzajamnomdioniarstvuobjavljujuseputeminternetstranicedrutva.Svepromjeneupodacimaouzajamnomdioniarstvuiudjelimaudrugimpravnimlicimadrutvojeobaveznoobjavitiurokuosamdanaoddanapromjene.

  c)DioniceuvlasnitvulanovaNadzornogodboraiUpravedrutva:

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  8

  Drutvo je duno putem svoje internet stranice objavljivati podatke obroju/procentu dionica i/ili drugih vrijednosnih papira drutva u vlasnitu lanovanadzornogodbora iupravedrutva,tesvakupromjenutihpodatakaobjavitinajkasnijedvadanaoddanaupisapromjenekodRegistravrijednosnihpapira.

  lanovi nadzornog odbora i uprave drutva duni su bez odlaganja dostavitipisanu obavijest o svakom sticanju ili prodaji dionica i/ili drugih vrijednosnih papiradrutva.2.6. Povlateneinformacije

  Zakonomjezabranjenokoritenjepovlatenihinformacija(tj.cjenovnoosjetljivihinformacijakojenisujavnoobjavljene)svimakojimasutakveinformacijadostupne,biloposredno ili neposredno, pri kupovini ili prodaji vrijednosnih papira drutva na kojeodnose takve informacije.Zabranakoritenjepovlatenih informacijaodnosisenasvedioniare, lanove uprave i nadzornog odbora, zaposlenike, revizore, vanjskekonsultante i sva ostala lica koja obzirom na svoje pozicije u drutvu i izvan drutvaimajupristuppovlateniminformacijama.

  Shodnoprednjem,drutvojeobaveznouspostavitiprocedureimehanizmedaseosobama,kojeraspolauilidolazeudodirsapovlateniminformacijama,pojasniprirodaiznaaj, teogranienja ipravneposljedicekoritenja tih informacija,kao inadzornadprotokompovlatenihinformacijainjihovommoguomzloupotrebom.2.7. Odnosisadioniarima

  Zakonom i podzakonskim propisima utvrene su obaveze objavljivanja,dostavljanja ipruanjanauviddioniarima finansijskih izvjetaja idrugih informacijaostatusuiposlovanjudionikogdrutva.

  Drutvo treba svim zainteresovanim investitorima pruiti sve podatke oposlovanjudrutvakojeemuomoguitiispravnuprocjenudrutvaidonoenjeodlukeoinvestiranju.

  Preporuuje se da drutvo imenuje osobu koja je zaduena za odnose sa

  investitorima.Kontaktpodacioveosobeobjavljujusenawebstranicidrutva.

  2.8. Nositeljiinteresa/stakeholderi

  Nositeljimainteresasesmatrajupravneifizikeosobekojepreuzimajudirektneiliindirektnerizikeuodnosunadrutvoiuvezisadrutvom.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  9

  Zatita prava stakeholdera, te razvijanje kvalitetnih odnosa sa njima je faktoruspjehakompanijeitimejeuskladusainteresimadioniara.

  Za transparentne i kvalitetneodnosedrutva inositelja interesaodgovorna jeuprava drutva, koja je duna brinuti da drutvo potuje prava nositelja interesautemeljenanazakonuidobrimposlovnimobiajima.2.9. IzvjetavanjeBerze Sve informacije koje drutvo objavljuje na svojoj web stranici moraju bitiistovremenodostavljeneBerzielektronskimputem.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  10

  3. Skuptinadrutva3.1. Pravadioniara Prava dioniara proizilaze iz zakona i statuta svakog pojedinanog dionikogdrutva. Pritom, osnovna prava dioniara na pouzdan nain registracije vlasnitva nadionicamaislobodanprijenosdionicaosiguranasuzakonomipodzakonskimpropisimaiostvaruju se kroz institucionalnemehanizme i procedure uspostavljene temeljem tihpropisa,izvandrutva.S druge strane, odreena prava dioniara istovremeno su obaveze organa dionikogdrutva da aktivnim postupanjem omogue ostvarivanje tih prava, meu kojimanaroito: Upravljanjedionikimdrutvom,ueeuraduiglasanjenaskuptinidioniara,

  linoiliputempunomonika,uskladusazakonomistatutomdrutva Pravo uea u raspodjeli dobiti dionikog drutva, naplatom dividendi ili

  sticanjemnovihdionicauskladusazakonom istatutom.Dividendase isplaujedioniarukojijebionalistidioniaranadandonoenjaodlukeoisplatidividendi

  Redovno i pravovremeno dostavljanje ili osiguravanje pristupa odgovarajuiminformacijamaodrutvu;

  Pravonadiobuimovinepreostalenakonsteajaililikvidacijedrutva3.2. Jednadionicajedanglas

  Drutvo je obavezno na osnovu zakonskih odredbi potovati princip jednadionicajedanglas,natajnain,dasvimdioniarimapripadabrojglasovapremabrojudionica.

  U sluaju kada dioniko drutvo emituje dionice s ogranienim pravom glasa

  (prioritetne dionice) u skladu sa zakonom, duno je pravovremeno objaviti sverelevantnepodatkeosadrajuiobimupravaiztakvihdionica,kakobiseinvestitorimaomoguilodonoenjepravilneodlukeokupovinitihvrijednosnihpapira.3.3. Jednaktretmandioniara Drutvojeobaveznoophoditisenajednaknainipodjednakimuvjetimapremasvim svojim dioniarima, bez obzira na to da li se radi o individualnom iliinstitucionalnom investitoru, naroito u izvravanju obaveza objavljivanja i/ili

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  11

  dostavljanja informacija vezano za skuptine drutva propisanih zakonom,podzakonskimpropisimai/ilistatutomdrutva.3.4. Promjenekapitala,raspolaganjeisticanjedionicaipravoprvenstvakupovine Drutvo je duno omoguiti svim dioniarima uestvovanje u poveanjuosnovnog kapitala drutva srazmjerno njihovim udjelima u dotadanjem osnovnomkapitalu (pravo pree kupovine), u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i/ilistatutomdrutva. Kada drutvo stie ili povlai vlastite (trezorske) dionice ili druge vrijednosnepapire,duno je touinitinaberzanskom tritu ina takavnainda senepovlaujupojedinidioniari(grupedioniara)iliinvestitori(grupeinvestitora).

  Drutvo,dioniarima,nemoeograniitipravoraspolaganjadionicama,ukolikotonijepredvienozakonskimpropisima.

  Promjene u vlasnikoj strukturi obavljaju se na nain koji osigurava jednaktretmandioniara ipotivanjepravapreekupnjepriemisijinovihdionicauskladusazakonom,podzakonskimpropisimai/ilistatutomdrutva.3.5. Opunomoenici Za dioniare koje na skuptini drutva zastupaju punomonici, izdavanje Iprimjena punomoi treba biti krajnje pojednostavljeno i bez nepotrebnih formalnihzahtjeva,osimutvrenihzakonom. Osim svakog poslovno sposobnog lica, opunomoenik moe biti pravno liceregistrovano za poslove posredovaja u prometu vrijednosnih papira i udruenje sasvojstvomparavnoglicaosnovanoiregistrovanoradiudruivanjaizastupanjadioniara,u kojim sluajevima ovlatenja iz punomoi vri zakonski ili opunomoeni zastupniktakvogpravnoglica.3.6. Sazivanjeskuptine

  Nadzorni odbor drutva je duan blagovremeno sazvati redovnu skuptinu

  drutvaradiusvajanjagodinjegizvjetajazaprethodnuposlovnugodinu.

  Nadzorni odbor drutva je duan sazvati skuptinu kada to zatrai dioniar iligrupa dioniara (koji imaju udio u osnovnom kapitalu propisan zakonom), lannadzornogodboraiodborzarevizijuiobrazloezahtjevzasazivanjeskuptineuskladusa zakonom. U sluaju da Nadzorni odbor blagovremeno ne odgovori zahtjevu za

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  12

  sazivanjeskuptine,podnosilaczahtjeva jeovlatendanaistinainneposrednosazoveskuptinu i o tome obavjesti Komisiju za vrijednosne papire. Za utvrivanje sastavaradnihtijelaskuptine,objavljivanjeobavjetenjaosazivanjuskuptine,tepreduzimanjesvih drugih radnji neophodnih za odravanje skuptine drutva, podnosilac zahtjevamoezaduitisekretaradrutva.Obavjetenje o sazivanju skuptine, sa svim relevantnim podacima, prijedlozima iobjanjenjimakojaseodnosenadnevnired,nainprijavljivanjainainuea,trebadabudu blagovremeno objavljeni u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima udnevnim novinama i na webstranici drutva, te od dana prve javne objave biti naraspolaganjudioniarimauprostorijamadrutva.Prijedloge za izmjenudnevnog redaskuptine, od strane dioniara, nadzorni odbor duan je objaviti na isti nain kao iobavjetenjeo sazivanju skuptine.Dioniar iligrupadioniara sanajmanjim zakonskiodreenim postotkom ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismenopredloitipitanjaiprijedlogeodlukazauvrtenjenadnevniredskuptine.3.7. Izvjetajikojisepodnoseskuptini

  Skuptina dionikog drutva odluuje o godinjem finansijskom izvjetaju sa

  izvjetajemrevizora,izvjetajunadzornogodboraiodborazareviziju.Nadzorniodborpodnosiskuptinigodinjiizvjetajoposlovanjudrutvaukojem

  je, pored finansijskih izvjetaja propisanih zakonom, duan dati ocjenu ukupneuspjenostiposlovanjadrutva,radaupravedrutva,uzposebanosvrtnasvojusaradnjusa upravom. Pored toga, nadzorni odbor je duan podnijeti izvjetaj o svom radu iupoznati skuptinu saeventualnimpostojanjem sukoba interesakod svojih lanova ililanovauprave,kaoimjerepreduzetestimuvezi.

  Izvjetaj o poslovanju drutva treba biti sastavljen na jasan i pregledan nain,ukljuivatisveaspekteposlovnihaktivnostitokomprethodnegodine,tepredstavitiplanbuduegposlovanjazanarednugodinu.

  Uzgodinji izvjetajoposlovanjudrutvakojipodnosinadzorniodbor,skuptinidrutva izvjetaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvjetaja podnosi odbor za revizijudrutva,kojitrebaizraavatitaanipotpunprikazimovineiobaveza,prihodairashoda,teukupnogfinansijskogpoloajadrutva.

  Skuptinisepodnosiiizvjetajvanjskogrevizoraoposlovanjudrutvauperiodukojijepredmetizvjetaja.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  13

  3.8. Zatitamanjinskihdioniara Drutvo jeduno,u skladu sa zakonskimpropisima, zatiti interesemanjinskihdioniarauodluivanjuipobijanjuodlukaskuptine.3.8.Objavljivanjeodlukaskuptine Upravadrutva trebautokraemroku javnoobjavitiodlukeskuptineputemwebstranicedrutvaidostavitiBerzi.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  14

  4. Nadzorniodbor4.1. Izboriimenovanjelanova lanovinadzornogodboradrutvamorajuispunjavatiodgovarajuestandardeupogledu obrazovanja i poslovnog iskustva, temoralne standarde i biti umogunostiodvojitipotrebnovrijemezakvalitetnoobavljanjefunkcijelana,odnosnopredsjednikanadzornogodbora.

  Svekandidaturezalanovenadzornogodbora,ukljuujuiibiografijekandidata,trebadabuduobjavljenenawebstranicidrutva,najkasnijeosamdanapo istekurokazapodnoenjeprijedlogaovlatenihdioniara,odnosno istovremenosaobavjetenjemo sazivanju skuptine ako su prijedlozi bili dostavljeni nadzornom odboru prijedonoenjaodlukeiobjavljivanjaobavjetenjaosazivanjuskuptine.

  Predsjednik i svaki lan nadzornog odbora svoju dunost obavlja potpunosamostalnoinavlastituodovornost,bezobziranatokogajepredloiozaimenovanje.4.2. Sastav Nadzorni odbor zatvorenog dionikog drutva treba da ima u svom sastavunajmanjejednognezavisnoglana.Nadzorniodborotvorenogdionikogdrutvatrebadaimausvomsastavunajmanje1/3nezavisnihlanovapriemunezavisnostukontekstuovogKodeksapodrazumijevadalannadzornogodboranije: veinski dioniar niti lan grupe dioniara koji zajedno imaju udio i utjecaj

  veinskogdioniara,suprunikilisrodnikpokrviilitazbinidodrugogstepenabilokojeosobeizprethodnegrupe,nitiimabilokakvuvezusadrutvimapovezanimsveinskimdioniarom;

  uposljednjetrigodinebiolanuprave ilizaposlenikdrutva ilibilokojegsnjimpovezanogdrutva;

  najmanjegodinudanabiouznaajnijojposlovnojvezisaistimdrutvomilisnjimpovezanimdrutvima,direktnoiliindirektnokaopartner,dioniar,lanupraveilinadzornog odbora ili lan vieg rukovodeeg kadra organizacije koja se sdrutvom nalazi u znaajnijoj poslovnoj vezi, to ukljuuje i neposredne iliposredne znaajnije dobavljae i/ili kupce roba i/ili usluga drutva (ukljuujuifinansijske, pravne, savjetnike i konsultantske usluge) i organizacije kojaostvarujeznaajnijeprihodeoddrutvailisnjimepovezanihdrutava;

  uposljednje trigodinebiopartner ilizaposlenikrevizijskekuekojaprua ili jeprualarevizijskeuslugeistomdrutvuilisnjimpovezanimdrutvima;

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  15

  lanupravedrugogdrutvaukojemjenekiodlanovaupraveistogdrutvalannadzornog odbora, niti ima znaajnijih veza sa lanovima uprave drutva krozsudjelovanjeudrugimorganizacijama,tijelimailidrutvima;

  prethodnobio lannadzornogodbora istogdrutvaneprekidnodueodosamgodina

  branidrug iliblii srodnikpokrvi ilipo tazbinibilokojem lanuuprave ili licukojesenalazinanekomodpoloajaspomenutimuprethodnimtakama.

  Direktorilanupravedionikogdrutvanemoebitipredsjednikilannadzornog

  odborailiupravnogodborauprivrednimdrutvimailiinstitucijama,ukljuujui,alineograniavajuisena:fondove,banke,agencije,komisije.

  Ako je lannadzornogodbora izloenpritisku iliogranienjimaod strane bilo

  kojegdioniara,duan jeo tomeobavijestitinadzorniodbor, teuprkos tome zauzetinezavisanstavprilikomglasanjailidatiostavku,uskladusaokolnostima.4.3. Radnadzornogodbora

  Nadzorniodborbi trebalodapratiostvarenjevizije,ciljeva istrategijedrutva,kao idavodiraunaotomeda lisedjelatnostdrutvaobavljauskladusazakonskim idrugimpropisimaidobrimposlovnimobiajima.

  Nadzorniodbortrebadonijetiokvirniplansvograda,kojiukljuujeplanredovnihsjednica i podataka koje redovno i pravovremeno treba stavljati na raspolaganjelanovimanadzornogodbora. Nadzorni odbor treba da donese poslovnik o radu, koji ne smije ograniavatislobodu svakog pojedinog lana na samostalno djelovanje. Niti jedan dokumentnadzornogodboranesmijesprijeavati iliograniavatipojedinoglanaupostupanjuuskladu sa zakonom,pri emu je svaki landuan iodgovoran izbjegavati zloupotrebuovlastiinastojatiuskladitisvojradsadrugimlanovimanadzornogodbora.4.4. Odnospremaupravi Nadzorni odbor i uprava drutva duni su potpuno saraivati u najboljeminteresudrutva,tezajednikirazmatratiiprocjenjivatiodlukeostratekimpitanjima. U tom smislu, sjednicama nadzornog odboramoraju prisustvovati svi lanoviupraveosimkadanadzorniodborraspravljaopitanjimakojaseneposrednotiuupraveilinekih lanovauprave,anaroitooopozivu,odgovornosti ilinagradi za rad lanovauprave.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  16

  Nadzorniodborjeduanvoditiraunaopostojanjudugoronogplanasukcesije,kojim se osigurava paljivo i pravovremeno imenovanje nasljednika bilo kojempojedinomlanuuprave.4.5. Nagrade lanovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za obavljanje dunostiutvrenu odlukom koju donosi skuptina drutva, pri emu naknada lanovimanadzornogodboratreba: adekvatno odraziti vrijeme, trud i iskustvo povezano s njihovim funkcijama u

  nadzornomodboru; osigurati adekvatan poticaj koji bi uravnoteio interese lanova nadzornog

  odborasainteresimadioniaradrutva; biti odreena na takav nain da ne ugroava sposobnost lanova nadzornog

  odboradadonoseodlukeunajboljeminteresudrutvainjegovihdioniara.PreporukajedasenaknadalanovimaNadzornogodborasastojiod: fiksnog dijela koji je nepromjenjiv i ne zavisi od rezultata poslovanja, osim

  ukoliko su rezultati poslovanja drutva takvi da bi isplata fiksne naknade bilanepravednaiuvelikomnesrazmjerusrezultatimaposlovanja;

  varijabilnogdijelakojijeuvjetovanrezultatimaposlovanjauodreenomprolomibuduemrazdoblju.

  Podaciosvimnaknadama idrugimprimanjimaodstranedrutva ilisdrutvompovezanih osoba svakog pojedinog lana nadzornog odbora drutva, ukljuujui istrukturutenaknade,morajubiti javnoobjavljeniputemwebstranice. Izjavaopoliticinagraivanja lanova nadzornog odbora i nagradi koju je primio svaki pojedini lannadzornogodbora izraujesenanainopisanudijeluovogKodeksakojiseodnosinaUpravudrutva.4.6. Izvjetavanjeokupovinii/iliprodajidionicadrutva Svakilannadzornogodboraduanjepismenoizvijestitiupravuidrugelanovenadzornog odbora drutva o svim promjenama njegovog vlasnitva na dionicamadrutva,najkasnijeslijedeiradnidanponastankutepromjene,aupravadrutvadunajetupromjenuobjavitiputemwebstranicedrutva.4.7. Sukobinteresa,poslovipovezanihstranaizabranakonkurencije

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  17

  Sukobinteresapostojikodlananadzornogodborakojinijeneutralanuodnosuna predmet odluivanja ili se iz injenice njegove povezanosti s drugim drutvima,osobamailiposlovimamoepretpostavitidamoeimatiinteresekojinisuistovremenonuno i interesidrutva, temoeutjecatinadonoenjeodlukena temelju interesa ilisklonostikojesenunonepodudarajusinteresimadrutva. lanovinadzornogodboranesmijudonositiodlukenatemeljuosobnihinteresailinatemeljuinteresaosobaskojimaimajubliskeodnose. Ukoliko lan nadzornog odbora smatra da kod njega ili drugog lana postojisukobinteresaupogleduodluivanjaukonkretnompredmetu,duanjeotomeodmahizvjestitinadzorniodbor. Sviposloviu kojima sudjeluju lanovinadzornogodbora ili sanjimapovezanefizike i/ili pravne osobe trebaju biti na trinoj osnovi, posebno u pogledu rokova,kamata,garancijaisl.,itrebajubitijasnonavedeniuizvjetajimadrutva.Takveposlovetrebapotvrditinezavisnaprocjenaodstranestrunihosobakojesunezavisneuodnosunasudionikekonkretnogposla. lanovinadzornogodboranesmiju,zasvojilizatuiraun,linoiliputemtreihosoba obavljati, niti savjetovati osobe koje obavljaju, poslove koji semogu smatratiposlovimakonkurentskimposlovanjudrutva.lanovinadzornogodboradunisujavnoobjaviti veliinu udjela i sve promjene udjela u drutvima koja se mogu smatratikonkurentskimdrutvima.4.8. Komisije

  Usluajuako ikadanadzorniodbor formirakomisijeduan jedetaljnoutvrditimandatinadlenostikomisija.

  Komisijemorajuosvomradu irezultatimaredovno izvjetavatinadzorniodbor.

  Komisijamoe pojedine eksperte ili uposlenike drutva pozvati na svoje sastanke ilizahtijevatinjihovoprisustvo.Drutvomora jednomgodinje izraditi iuinitidostupnimjavnosti izvjetajo radu, sastavu,broju sastanaka iprisutnostina sastancimakomisijanadzornog odbora. Predsjednik svake komisije mora imati mogunost direktnekomunikacijesapredsjednikomnadzornogodboraiupravomdrutva.

  Nadzorni odbor moe formirati komisiju za imenovanja i komisiju zanagraivanje,ijibipredsjedniktrebalodabudenezavisnilannadzornogodbora.Zadacikomisijezaimenovanjetrebalibidaukljuujuslijedee:

  evidentirati i preporuiti nadzornom odboru kandidate kojimogu popunitiupranjenamjestauupravi inadzornomodboru,pri emu trebaprocijeniti

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  18

  njihova znanja, vjetine i iskustvo, te pripremiti opis zahtjeva i poslovavezanihuzpojedinoimenovanje;

  najmanjejednomgodinjeprocijenitisastav,veliinu,lanstvoikvalitetradaupraveisainitiodgovarajuepreporukenadzornomodboru;

  najmanje jednom godinje sainiti procjenu znanja, vjetina i iskustavakojima raspolau pojedini lanovi nadzornog odbora i o tome izvjestitinadzorniodbor;

  razmatratipolitikuupraveuzapoljavanjuviegrukovodeegkadra.Zadacikomisijezanagraivanjetrebalobidaukljuujusljedee:

  predlagati nadzornom odboru politiku nagraivanja uprave, ukljuujuimjesene plae kao fiksni dio i varijabilni dio koji je vezan uz uspjenostposlovanja,penzijskiplaniotpremnine.Zavarijabilnidiovezanuzuspjenostposlovanja, prijedlog mora sadravati preporuke objektivnih kriterijaprocjene uspjenosti pri emu je nagradu upravi potrebno uskladiti sadugoroniminteresimadioniaraiciljevimadrutvakojejepostavionadzorniodbor;

  predlagatinadzornomodborunagraduzapojedinelanoveuprave,uskladusa politikom nagraivanja drutva i procjenom djelovanja pojedinogdirektora;

  predlagati nadzornom odboru prikladan sadraj ugovora sa lanovimauprave.

  Komisije su dune razmotriti prijedloge uprave i savjetovati se sa direktoromdrutva,kojimoekomisijizaimenovanjapodnositiprijedlogeupogledupitanjavezanihzalanoveupraveiviirukovodeikadar.4.9. Sjednicenadzornogodbora Predsjednik nadzornog odbora, u konsultaciji sa lanovima, duan je utvrditiokvirnikalendar redovnih sjednica,uz sazivanjevanrednih sjednicakada se topokaepotrebnim. Uestalost odravanja sjednica treba da osigura efikasnost rada nadzornogodborauskladusaokolnostimaipotrebamadrutvapotujuizakonskepropise. Materijalizasjednicetrebadaseblagovrmenodostavljajulanovimanadzornogodbora, a zapisnici sa sjednica trebada sadre jasnonavoenje rezultata glasanjapopojedinimpitanjimaikakosupojedinilanoviglasali.4.10. lanstvounadzornimodborimadrugihdrutava

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  19

  Svaki lan nadzornog odbora drutva duan je izvijestiti drutvo o lanstvu unadzornim odborima drugih drutava, koje ne smije dovoditi u pitanje adekvatnoobavljanjedunostilananadzornogodboraudrutvu.

  lannadzornogodboradrutvanesmijebezsaglasnostinadzornogodborabitilannadzornogodboraudrugomdrutvu kojebi semoglo smatratikonkurentskimuodnosunadrutvo.

  4.11. Edukacijalanovanadzornogodbora Drutvo treba, u skladu sa svojim potrebama i mogunostima, poticati iomoguavati stalno usavravanje i edukaciju lanova nadzornog odbora s ciljemobnavljanjaiunapreenjanjihovihznanjaisposobnosti.4.12. Ocjenarada Nadzorni odbor je duan poetkom svake godine sainiti i usvojiti izvjetaj osvom radu u prethodnoj godini, pritom ukljuujui posebno vrednovanje doprinosa ikompetentnosti svakog pojedinog lana i zajednikog rada odbora, procjenu radakomisijakojejenadzorniodborustanovio,iprocjenupostignutihuodnosunazacrtaneciljevedrutva.Izvjetaj se podnosi skuptini drutva na usvajanje uz godinji izvjetaj o poslovanjudrutva.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  20

  5. Uprava5.1. Zadaciiodgovornosti Uloga uprave ureena je zakonom i statutom drutva. Uprava organizuje irukovodiposlovanjemdrutva samostalno ina vlastituodgovornost tedonosiodlukeprema vlastitoj procjeni, pri emu postojanje saglasnosti drugih tijela drutva neiskljuujeodgovornostupravezavoenjeposlovanjapanjomdobrogprivrednika. Upravadrutva jedunauvijekdjelovati iskljuivou koristdrutva idioniara,vodei raunao interesima zaposlenika i ire zajednice, s ciljempoveanjavrijednostidrutva.Upravanemoeprenositisvojeovlastivoenjaposlovanjadrutvanabilokojedrugo tijelo drutva. Davanje prokure ne smatra se prijenosom ovlasti voenjaposlovanjadrutva.

  Upravajedunaunutardrutvauspostavitiodgovarajuisisteminternekontroleiupravljanjarizicima.

  U svom radu uprava drutva treba da razvije mehanizam zatite prava svihdioniara. Kadaupravusainjavajudirektorijedanilivieizvrnihdirektora,poslovnikomoraduuprave i/ilidrugimopimaktimatrebalobiureditiprocedure,ovlastiidunostiuraduupraveinjenihlanovapojedinano,ukljuujuinaroitoslijedeapitanja:

  - podrujedjelovanjaiciljevi,- pravilapostupanja,- pravilazarjeavanjesukobainteresa,- sekretarijatuprave,- sjednice,odluke,dnevnired,zapisniciidokumenti,- saradnjasnadzornimodborom.

  lanovi uprave mogu, kada se za to ukae potreba, traiti savjete strunjaka(pravnihsavjetnika,revizora,poreznih ikadrovskihstrunjaka)kakobidobiliodreenesavjeteovanimpitanjima.5.2. Sastav

  Postupak izbora, imenovaja, razrjeenja, sastav I nain odluivanja upravedionikogdrutvautvrujesestatutom.

  Uskladusazakonomistatutomdrutva,kadaupravusainjavajudirektorijedanili vie izvrnih direktora, statutom ili poslovnikom o radu uprave treba urediti nainsaradnjemeulanovima.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  21

  lanoviupravetrebajubitifokusiraninavoenjeposlovadrutvaitrebaju,osimuvjetapropisanihzakonom, ispunjavati idrugeuvjeteu skladu sazahtjevimapoloajalanaupraveupojedinomdrutvu,kojimogubitipropisanistatutomdrutvailiodlukomnadzornogodbora. Pri sastavljanju uprave treba teiti tome da lanovi uprave imaju razliitoiskustvo,obrazovanjeivjetine,pritomukljuujuiiskustvauvoenjuposlova,rjeavanjukriznih situacija, prepoznavanju i nadziranju rizika, zatim poznavanje finansija iraunovodstva, podruja djelatnosti drutva, domaeg i meunarodnog trita, tesposobnostizapovezivanjesvihinteresaunutariizvandrutva.lanoviupravetrebaju:

  biti sposobni itati i razumjeti izvjetaje o upravljanju drutvom, kao ifinansijskeizvjetaje,

  bitiizvansukobainteresa, uskladitisvojeciljevesciljevimadrutva, bitiupoznatisdobrompraksomkorporativnogupravljanja, imatiosobniintegritet, imatidovoljnoraspoloivogvremena, bitimotivirani, bitisposobniraditiutimui imatistratekuviziju.

  Osim ispunjavanja navedenih uvjeta, direktor koji predsjedava upravom trebaimati razvijene organizacijske vjetine i iskustvo u voenju poslova, te ugled dobrogprivrednikauiremposlovnomokruenju. Svakilanupravetrebakontinuirano,tanoibezodgaanjaizvjetavatidirektoradrutva o svim vanim dogaajima iz svoje nadlenosti, bitnim za procjenjivanjetrenutnesituacijeirazvoja,tevoenjadrutva. lanovi uprave trebaju teiti najveoj moguoj nezavisnosti u odnosu napojedine dioniare, grupe dioniara ili drugih nositelja interesa, te biti svjesni daodgovarajusvimdioniarimadrutva. Akojelanupraveizloenpritiskuiliogranienjimaodstranedioniara,duanje,usprkos tome, zauzeti nezavisan stav prilikom glasanja, ili dati ostavku, zavisno odokolnosti.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  22

  5.3. Nagrade Drutvo treba objaviti izjavu o politici nagraivanja uprave kao dio godinjegizvjetaja,teputemwebstranicedrutva,pri emu izjavatrebauprvomredusadratipolitiku drutva u pogledu nagraivanja uprave za narednu poslovnu godinu, kao ipreglednainanakoji jepolitikanagraivanjaupravebilaprimjenjivanauprethodnojgodini.Izjavaopoliticinagraivanjatrebasadravatisljedeedijelove:

  pojanjenje relativnog udjela i vanosti fiksnih i varijabilnih komponentinagraivanja,

  dovoljnu informacijuokriterijimauspjenostinaijem ispunjenjusezasnivapravonastjecanjeopcijanadionice,dionica ilidrugioblikvarijabilnogdijelanaknade,

  dovoljnuinformacijuoveziizmeuvisinenagradeiuspjenosti, temeljnepokazateljeirazlogezadodjelugodinjihbonusailipogodnostikoje

  nisugotovinskenaravi, saeti prikaz ugovora sa lanovima uprave koji treba ukljuivati podatke o

  trajanjuugovora,otkaznimrokovimaiosobitootpremninama. Svakiobliknagraivanja lanovauprave inadzornogodbora koji jebazirannapravima na sticanje dionica ili se zasniva na cijeni dionica drutva, prije stupanja nasnagu treba biti odobren od strane skuptine drutva. Ovo odobrenje se odnosi naprincipenagraivanja,anenaodobravanjenagradepojedinimlanovimauprave. lanovi uprave trebaju biti plaeni prema svom radu i tu nagradu odreujenadzorniodbordrutva.Nagrada lanovimauprave treba adekvatnoodraziti vrijeme,trud i iskustvo povezano sa njihovim funkcijama, osigurati adekvatan poticaj koji biuravnoteiointereselanovaupravasainteresimadioniara.Poredtoga,nagradatrebabitiodreenananaindaneugroavasposobnostlanovaupravedadonoseodlukeunajboljeminteresudrutvainjegovihdioniara.Preporukajedasenagradalanovimaupravesastojiod:

  - fiksnogdijelakojijenepromjenjivinezavisiorezultatimaposlovanja- varijabilnogdijelakojijeuvjetovanrezultatimaposlovanjauposlovnojgodini

  iliposmatranomperiodu- dionikih opcija kao i slinih instrumenata koji imaju efekat dugoronih

  stimulcija Podaciosvimprimanjima inaknadamakojesvakilanupraveprimaoddrutvamorajubitijavnoobjavljeniugodinjemizvjetajudrutva.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  23

  5.4. Odgovornostiizvjetavanjeovlasnitvunaddionicamadrutva Upravajeodgovornazaprovoenjeiefikasnostodlukakojedonosi,priemusulanovi uprave solidarno odgovorni za tetu koja je nastala kao posljedica krenjanjihovedunosti,osimukolikodokaudasupotenoisavjesnoobavljalisvojedunosti. Svakilanupraveduanjeizvijestitinadzorniodbordrutvaosvimpromjenamau pogledu njegovog vlasnitva nad dionicama drutva najkasnije slijedei radni danposlijenastankatakvepromjene,uzobavezudrutvadatakvupromjenujavnoobjaviunajkraemmoguemroku.5.5. Sukobiinteresa Sukobinteresapostojikodlanaupravekojinijeneutralanuodnosunapredmetodluivanjatemoeuticatinadonoenjeodlukanaosnovusopstvenih interesakojiserazlikujuodinteresadrutva. lanoviupravenesmijudonositiodlukenaosnovu linih interesa ilinaosnovuinteresaosobaskojimaimajubliskeodnose. Omoguempostojanjukonfliktainteresaprilikomodluivanjaonekimpitanjimapotrebnojeobavjestitinadzorniodbor.5.6. Zabranakonkurencije lanoviupravene smiju, za svoj ili za tui raun, lino iliputem treihosoba,konkurisatidrutvunabilokojinain. lanoviupravetakoernesmiju imatiznaajanudioudrutvimakojasemogusmatratikonkurentskimdrutvima. 5.7. Saradnjaiodnosizmeunadzornogodboraiuprave Uprava je duna pravovremeno i cjelovito izvjetavati nadzorni odbor o sviminjenicama iokolnostimakojemoguuticatinaposlovanje, financijskipoloaj i stanjeimovinedrutva. Uprava inadzorniodborduni suuvijekpostii sporazumupogledu stratekihodrednicadrutvaiprovoenjatestrategije.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  24

  Uprava je duna omoguiti svojim lanovima i lanovima nadzornog odborajednostavan pristup svim objektima i prostorima drutva, podacima, spisima i svimdrugimpotrebnimdokumentimazaobavljanjenjihovihdunosti.5.8. Sekretardrutva

  Dionikodrutvoimasekretara.Postupakizbora,imenovanjairazrjeenjasekretaradrutvautvrujesestatutom

  drutva.Meusobniodnosiuobavljanjuposlova,visinanovanenaknade,odgovornostu

  izvravanju propisanih obaveza sekretara drutva, kao i druga pitanja ureuju seugovorom.

  Moeseodreditidasekretardrutvabudeovlatenzapreduzimanjesvihradnjivezanihzasazivanjeskuptinedrutva,odnosesadioniarimaidrugimstakeholderima.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  25

  6. Revizijaimehanizmiinternekontrole6.1. Odborzareviziju

  U skladu sa zakonom i statutom drutva, skuptina imenuje odbor za reviziju,radi detaljnog analiziranja finansijskih izvjetaja, pruanja podrke raunovodstvu iuspostavedobreunutranjekontroleudrutvu.

  Predsjednik i lan odbora za reviziju ne moe biti lan nadzornog odbora iliuprave,zaposlenniti imatidirektni ili indirektnifinansijskiinteresudionikomdrutvu,izuzevnaknadepoosnovutefunkcije.

  Sastav odbora za reviziju treba da bude objavljen na web stranici drutva ipravovremenoauriran.Upogledupolitikaipravilapostupanjausvojenihunutardrutva,odborzarevizijutreba:

  pratiti integritet finansijskih informacija drutva, a posebno ispravnost ikonzistentnost raunovodstvenihmetoda koje koristi drutvo i grupa kojojpripada,ukljuujui ikriterijezakonsolidacijufinansijskih izvjetajadrutavakojapripadajugrupi

  najmanjejednomgodinjeprocijenitikvalitetuunutranjegsistemakontroleiupravljanja rizicima, sa ciljemda seglavni rizici kojima jedrutvo izloeno,ukljuujuiirizikepovezanesapridravanjempropisa,naodgovarajuinainidentificirajuijavnoobjave,tedasenjimanaodgovarajuinainupravlja,

  osigurati efikasnost sistema unutranje revizije, posebno putem izradepreporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjenerukovodiocaodjelazaunutarnjureviziju.

  Odborzarevizijutrebaimatiotvorenuineogranienukomunikacijusaupravominadzornimodboromiodgovaratizasvojradskuptinidrutva. Uprava treba dostavljati odboru za reviziju periodine prikaze finansijskihizvjetaja i srodnih dokumenata prije javnog objavljivanja tih podataka, podatke opromjenama u raunovodstvenim naelima i kriterijima, raunovodstvene postupkeprihvaenezaveinuradnji,svakobitnijeodstupanje izmeuknjigovodstvene istvarnevrijednosti po pojedinim stavkama te svu korespondenciju s odjelom za unutranjurevizijuilinezavisnimrevizorima. Upravajeosobitodunaobavijestitiodborzarevizijuometodamakoritenimzaknjienje znaajnih i neuobiajenih transakcija i poslovnih dogaaja kada seknjigovodstvenomprikazutakvihdogaajamoepristupitinarazliitenaine.Posebnupanjutrebaposvetitipostojanjuiopravdanostiaktivnostidrutavauoffshorecentrimaiputemdrutavazaposebnenamjene.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  26

  Zadatak odbora za reviziju je provoenje unutranje kontrole i provjerapotivanja propisa, smjernica i uputa, o ijim rezultatima odbora za reviziju izvjetajpodnosinadzornomodborudrutva. Nadzorni odbor duan je razmatrati izvjetaje odbora za reviziju, analiziratirezultateinadgledatiprovedbunjegovihpreporuka. Ukolikousluguinternerevizijepruajuvanjskisaradnici,niukojemsluajutonesmijubitinezavisnivanjskirevizoridrutva.

  Uprava drutva je zaduena za stvaranje sistema interne kontrole kojim seustrojava i nadzire protok tanih, konkretnih i cjelovitih podataka, naroito opridravanju finansijskih,poslovnih ipravnihobveza kojemogupredstavljati znaajanrizikzadrutvo.Internirevizortrebarazmatratiiprovjeravatiefikasnosttakvogsistemanajmanjejednomgodinje.6.2. Nezavisnivanjskirevizor

  Zakonskajeobavezadionikogdrutvadaimanezavisnogvanjskogrevizora,ijajeosnovnafunkcijaosiguratidafinansijskiizvjetajiadekvatnoodraavajustvarnostanjedrutvaucjelini.Nezavisnimvanjskimrevizoromsmatraseonajrevizorkojinijevlasnikiiliinteresnopovezansdrutvomineprua,direktnoiliputempovezanihosoba,nikakvedrugeuslugedrutvu. Nezavisnivanjskirevizorduanjenatojasnijimoguinaininedvojbenoizrazitisvoje miljenje o tome da li finansijski izvjetaji, koje priprema uprava, adekvatnoodraavaju stanje kapitala i finansijsko stanje drutva te rezultate za odreenovremenskorazdoblje.

  Nezavisnirevizoridunisuizvijestitinadzorniodborosljedeimpitanjima: razmatranjimaikomentarimaoraunovodstvenojpolitici, vanimnedostacimauunutarnjojkontroliipostupcima, alternativnimraunovodstvenimpostupcima, neslaganjusupravom,procjenirizika,i moguimanalizamaprevarei/ilizloupotrebe.

  Postupci koje provodi revizor trebaju odraavati njegovu nezavisnost iobjektivnost,posebnoukolikouokviru isterevizorskekuezaposlenicipruaju idrugeprofesionalne, naroito savjetodavne, usluge. Drutvo treba biti upoznato sa svimuslugamakojepruanezavisnirevizor,kao ionaknadamazateuslugekakonebibilonikakvesumnjeunezavisnostrevizoraikakobiseizbjeglimoguisukobiinteresa.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  27

  U sluaju postojanja okolnosti koje ukazuju na mogunost ugroavanjanezavisnostirevizora,nadzorniodborjeduanpreporuitiskuptiniangaovanjenovogrevizora.

  Drutvotreba javnoobjaviti ime/naziveksternogrevizorakao i iznosenaknadaplaenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenu reviziju te za druge prueneusluge.Odborzarevizijutreba:

  nadgledatinezavisnost iobjektivnostvanjskog revizora,posebnoupogledurotacije ovlatenih revizora unutar revizorske kue i naknada koje drutvoplaazauslugevanjskerevizije

  pratiti prirodu i koliinu usluga koje nisu revizija, a drutvo ih prima odrevizorske kue ili s njom povezanih osoba, pri emu je, pored ostalog,revizorska kua duna dostaviti obavijest o svim naknadama koje drutvoplaarevizorskojkuiisnjompovezanimlicima

  izraditipravilaotomekojeuslugevanjskarevizorskakuaisnjompovezaneosobenesmijudavatidrutvu,kojeuslugemoedavatisamouzprethodnusaglasnostkomisije,akojeuslugemoedavatibezprethodnesaglasnosti

  razmotriti efikasnost vanjske revizije ipostupanje vieg rukovodeeg kadrapovodompreporukaiznesenihodstranevanjskogrevizora

  istraitiokolnostivezaneuzotkazvanjskogrevizoraidatiodgovarajuepreporukenadzornomodboru

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  28

  7. Drutvenaodgovornostilidrutvenoodgovornoposlovanje

  Europska komisija u svojim Smjernicama za politiku drutvene odgovornostipreduzea (EC White Paper on Corporate Social Responsibility, 2003), drutvenuodgovornost preduzea definie kao koncept prema kojem preduzee nadobrovoljnomprincipuintegriebriguodrutvenimpitanjimaizatitiokolineusvojeposlovneaktivnostiiodnosesstakeholderima

  (vlasnicima,dioniarima,zaposlenicima,

  potroaima,dobavljaima,vladom,medijimaiiromjavnou).

  Toznaidasepridonoenjubilokojeposlovneodlukeuzimauobzirnesamoekonomskaisplativostposlovanja,negoinjegovadrutvenaiekolokaodgovornost.Natajnainpreduzeepokazujudaneteesamoekonomskimrezultatima,negoiodrivomrazvojunalokalnominaglobalnomplanu.

  U skladu s tim, drutvo treba da u svoje poslovanje inkorporira i drutvenu

  odgovornostodnosnodaprilikomdonoenjaodluka neuzima uobzirsamo interesedioniara,veinteresesvihostalihstakeholdera.

  Drutvobitrebaloprepoznatisveostalenosioceinteresakojisuzainteresovani

  zanjegoveaktivnostiinatajnainrazvijatimeusobneodnose.

  Uprava iNadzorni odbor bi trebali da ustanove specifina pravila vezana zaintereseostalihstakeholderaa,kojabitrebaladaosigurajunjihovadekvatanangamanna donoenju odreenih odluka i rjeavanju odreenih pitanja. Takoe, pravila bitrebaladauravnotee interesedrutva i intereseostalihstakeholderauekonomskom,socijalnomiekolokomokruenjuukojemdrutvoposluje. Ukolikoostalinosiociinteresauestvujuuprocesuupravljanja,onibitrebalibitiblagovremeno i redovno obavjetavani o svim bitnim informacijama vezanim zaposlovanjedrutva.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  29

  8. PrihvatanjeKodeksa PrihvatanjemKodeksakorporativnogupravljanjadionikodrutvoseobavezujenapotivanjenjegovihodredaba.PrihvatanjeKodeksasevrideklarativno,apotvrujegodinjimispunjavanjemiobjavomUpitnika,kojijesastavnidioovogKodeksa. OvajKodeksinjegovepreporuketemeljesenaprincipuispotujiliobjasni,tj.ukolikodrutvoodstupiilineprimjenjujenekeodpreporukaovogKodeksa,ugodinjemUpitnikumoradatiobjanjenjezbogegajedolodoneprimjeneiliodstupanja. IspunjenUpitnik seobjavljujenaweb stranicidrutva, tedostavlja Sarajevskojberziburzivrijednosnihpapira.

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  30

  9. Aneksi9.1. ListazakonakojiinekorporativniokviruFederacijiBosneiHercegovine:

  Zakon o privrednim drutvima (Slubene novine Federacije BiH, br. 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,85/08);

  Zakontrituvrijednosnihpapira(SlubenenovineFederacijeBiH,br.85/08); Zakon o Komisiji za vrijednosne papire (Slubene novine Federacije BiH, br.

  39/98;36/99;33/04), Zakon o raunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene

  novineFederacijeBiH,broj32/05) Pravila upravljanja dionikim drutvima ("Slubene novine Federacije BiH", br.

  24/06,27/06,30/07); Pravilnik o sadraju, rokovima i nainu objavljivanja izvjetaja emitenta

  vrijednosnihpapira(SlubenenovineFederacijeBiH,broj32/07); Pravilnik o povlatenim informacijama ("Slubene novine Federacije BiH", broj

  55/06); uz zakonske i podzakonske propise, svakako, obavezna je i primjena Pravila

  Sarajevskeberze/burzevrijednosnihpapira*navedeniaktisemogunainawww.sase.baiwww.komvp.gov.ba9.2. lanoviodborazaizradukodeksaSarjevskeberze/burzevrijednosnihpapira:

  1. AlmirMirirca,izvrnidirektorSASE2. mrEnsadKari,SRO3. MihretDizdar4. Safijaili,KomisijazavrijednosnepapireFbiH5. Prof.Dr.AntoDomazet6. DenanPrevljak,UdruenjedrutavazaupravljanjefondovimaFBiH7. MuhibijaDeli,pomonikfederalnogministraenergije,rudarstvaiindustrije

  IspredIFCa:MerimaZupevi9.3. InstitucijekojesupomoglerazvojkodeksakorporativnogupravljanjaSarajevske

  berze/burzevrijednosnihpapira:

  1. InternationalFinanceCorporation2. KomisijazavrijednosnepapireFBiH3. SamoregulirajuaOrganizacijaprofesionalnihposrednikaFBiH4. UdruenjeDrutavazaupravljanjefondovimaFbiH

 • KODEKSKORPORATIVNOGUPRAVLJANJA

  31

  Ovajkodeksusvojio jeNadzorniodborBerzena80.sjedniciodranojdana23.

  03.2009.godine,odkadaeseiprimjenjivati.Prof.drMurisiiPredsjednikNadzornogodboraBroj:NO80/1______/09Sarajevo,23.03.2009.godine