41
KD Victoria Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje izvješće i financijski izvještaji za 2014. godinu

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD Victoria

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje izvješće i financijski izvještaji za 2014. godinu

Page 2: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

Sadržaj

Godišnje izvješće fonda KD Victoria za 2014. godinu 1 

Odgovornosti Uprave Društva za upravljanje za pripremu i odobravanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća 3 

Izvješće neovisnog revizora vlasnicima udjela KD Victoria – otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom 4 

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 6 

Izvještaj o financijskom položaju 7 

Izvještaj o promjenama u neto imovini vlasnika udjela Fonda i udjelima 8 

Izvještaj o novčanom toku 9 

Bilješke uz financijske izvještaje 10 

Prilog 1 – Financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova 32 

Prilog 2 - Usklada financijskih izvještaja u skladu s MSFI i izvještaja prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova 38 

Page 3: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaGodišnje izvješće za 2014. godinu

1

Godišnje izvješće fonda KD Victoria za 2014. godinu

Godišnje izvješće Uprave

Fond KD Victoria („Fond“) je dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS), čija strategija ulaganja predviđa izloženost od najmanje 70% imovine Fonda dioničkom tržištu, do 30% u dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca te do 10% u udjele drugih investicijskih fondova i to izdavatelja iz Republike Hrvatske, OECD-a, EU, CEFTA-e te država s tržištem kapitala u razvoju.

Fondom upravlja društvo KD INVESTMENTS d.o.o. (“Društvo“) čija je osnovna i jedina djelatnost upravljanje investicijskim fondovima. Od osnutka do zaključno 31. prosinca 2014. godine Društvo je osnovalo pet otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (mješoviti KD Balanced te dioničke KD Victoria, KD Nova Europa, KD Energija i KD Prvi izbor) koji imaju za isključivi cilj zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u fondu, u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine, te koji posluju po načelima razdiobe rizika.

Ukupna neto imovina svih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva na dan 31. prosinca 2014. godine iznosila je 122.570.582,13 kuna dok je na početku godine iznosila 98.669.780,87 kuna što predstavlja povećanje od 24,22%.

Financijski rezultati Fonda u 2014.

Neto imovina fonda na dan 31.prosinca 2014. godine iznosila je 82.887 tisuća kuna što predstavlja povećanje u odnosu na kraj 2013.godine za 24.099 tisuća kuna. Fond je u 2014. godini ostvario godišnji prinos od 25,12%.

Izloženost rizicima

Društvo upravlja rizicima u skladu sa zakonskim propisima, te slijedeći smjernice domaćih i inozemnih institucija i regulatornih tijela (prvenstveno HANFA-e). Društvo će u svome poslovanju upravljati rizicima na način da će ih permanentno identificirati, procjenjivati, mjeriti, te pokušavati izbjegavati ili smanjivati, a ako to nije moguće, kontrolirano preuzimati.

Na poslovanje Fonda djeluje veliki broj rizika od kojih su najznačajniji tržišni rizici, kreditni rizici, rizik likvidnosti i operativni rizik.

U svrhu zaštite ulagatelja Društvo je uspostavilo procedure za upravljanje rizicima kojima se definira kontrola, analiza i nadzor nad rizicima u portfelju Fonda što je detaljnije navedeno u bilješci 15 Financijski instrumenti i povezani rizici.

Plan razvoja Fonda

Očuvanje sposobnosti Fonda da nastavi poslovanje pod pretpostavkom vremenske neograničenosti osnovni je cilj Društva za upravljanje Fondom. U narednoj godini očekujemo nastavak trenda gospodarskog oporavka od utjecaja financijske krize te sukladno tome stabilizaciju poslovanja.

Društvo će u svom poslovanju biti posvećeno profesionalnom upravljanju imovinom Fonda. Pri upravljanju imovinom Fonda, Društvo će nastojati ostvariti primjerenu stopu prinosa na ulaganje uz istovremeno uvažavanje zakonskih ograničenja ulaganja i zahtjeva za sigurnošću i likvidnošću.

Događaji nakon kraja poslovne godine

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma izvještavanja koji bi bili značajni za ovo izvješće.

Page 4: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaGodišnje izvješće za 2014. godinu

2

Godišnje izvješće fonda KD Victoria za 2014. godinu (nastavak)

Pravila korporativnog upravljanja

Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom. Uprava Društva

Uprava Društva zastupa Društvo prema trećima. Uprava je dužna sastavljati financijska izvješća, izvješćivati Agenciju za nadzor financijskih usluga te realno procjenjivati ukupnu imovinu i obveze. Uprava izvješćuje nadzorni odbor o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to, poslovanju društva, poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva te drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje društva. Nadzorni Odbor

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva. Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština. Revizorski odbor

Sukladno Zakonu o reviziji, Društvo ima Revizorski odbor kojega čine svi članovi Nadzornog odbora Društva te jedan član imenovan od strane Nadzornog odbora. Revizorski odbor prati postupak financijskog izvješćivanja, prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustav upravljanja rizicima, nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja, prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama, daje preporuke skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva, raspravlja o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.

Skupština Društva

Skupštinu Društva saziva Uprava nakon što Nadzorni odbor da suglasnost na odluke koje Skupština temeljem Društvenog ugovora i zakona usvaja.

Skupština donosi odluke koje je dužna i ovlaštena donositi temeljem zakona i drugih propisa te odlučuje o broju i imenovanju članova Uprave i Nadzornog odbora Društva, financijskim izvještajima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, imenovanju revizora, prestanku Društva i imenovanju likvidatora te izmjenama Društvenog ugovora.

Page 5: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom
Page 6: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom
Page 7: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom
Page 8: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

6

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca

Bilješke 2014. 2013. ’000 kn ’000 kn Prihodi od kamata 5 9 11Prihodi od dividendi 1.896 1.339Neto dobici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

6 16.501 8.969

Neto dobici/(gubici) od tečajnih razlika pri preračunavanju monetarne imovine i obveza denominiranih u stranim valutama

(7) 31

Neto dobit od ulaganja 18.399 10.350 Naknada za upravljanje 7 (2.023) (1.389)Naknada depozitaru 8 (112) (80)Ostali troškovi poslovanja 9 (176) (108) Troškovi poslovanja (2.311) (1.577) Povećanje neto imovine pripisane imateljima udjela 16.088 8.773 Ostala sveobuhvatna dobit - - Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu 16.088 8.773

Računovodstvene politike i ostale bilješke na stranicama 10 do 31 čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 9: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

7

Izvještaj o financijskom položaju na dan

Bilješke 31. prosinca 2014. 31. prosinca 2013. ’000 kn ’000 knImovina Novac i novčani ekvivalenti

10 6.842 5.812

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

11 75.847 52.531

Zajmovi i potraživanja 12 406 404Ostala imovina 13 36 166 Ukupna imovina 83.131 58.913 Obveze Obveze prema Društvu za upravljanje

151 65

Obveze prema depozitaru

11 9

Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda

82 51

Ukupno obveze 244 125

Neto imovina vlasnika udjela Fonda

82.887 58.788

Broj udjela Broj udjelaBroj izdanih udjela 4.363.425,1166 3.872.328,8823 kn kn

Neto imovina vlasnika Fonda po izdanom udjelu

18,9959 15,1816

Računovodstvene politike i ostale bilješke na stranicama 10 do 31 čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 10: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

8

Izvještaj o promjenama u neto imovini vlasnika udjela Fonda i udjelima za godinu koja je završila 31. prosinca

Broj udjela

Neto imovina pripisana

imateljima udjela

u '000 ’000 knStanje 31. prosinca 2012. godine 4.002 51.838Izdani udjeli 211 3.020Povučeni udjeli (341) (4.843) (Smanjenje) neto imovine Fonda iz promjene broja udjela u Fondu (130) (1.823)Povećanje neto imovine pripisane imateljima udjela - 8.773

Stanje 31. prosinca 2013. godine 3.872 58.788 Izdani udjeli 1.726 30.735

Povučeni udjeli (1.235) (22.724) (Smanjenje) neto imovine Fonda iz promjene broja udjela u Fondu 491 8.011Povećanje neto imovine pripisane imateljima udjela - 16.088

Stanje 31. prosinca 2014. godine 4.363 82.887

Računovodstvene politike i ostale bilješke na stranicama 10 do 31 čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 11: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

9

Izvještaj o novčanom toku

za godinu koja je završila 31. prosinca

Bilješke 2014. 2013.

’000 kn ’000 kn

Povećanje neto imovine pripisane imateljima udjela 16.088 8.773Novčani tok iz poslovnih aktivnosti Prihodi od kamata 5 (9) (11)Prihodi od dividendi (1.896) (1.339)Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike (74) (147)

Novčani tijek iz redovnog poslovanja prije promjena radnog kapitala

14.109 7.276

(Povećanje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

(23.242) (2.964)

Smanjenje /(povećanje) zajmova i potraživanja (2) 148Smanjenje/(povećanje) ostale imovine 32 288Povećanje obveza prema društvu za upravljanje 86 8Povećanje obveza prema depozitaru 2 1Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza 31 25

(8.984) 4.782Primici od kamata 8 11Primici od dividendi 1.995 1.209

Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (6.981) 6.002 Novčani tok iz financijskih aktivnosti Primici od izdavanja udjela 30.735 3.020Izdaci od povlačenja udjela (22.724) (4.843)

Novčani tok iz financijskih aktivnosti 8.011 (1.823)

Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata 1.030 4.179Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 5.812 1.633 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 10 6.842 5.812

Računovodstvene politike i ostale bilješke na stranicama 10 do 31 čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Page 12: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

10

Bilješke uz financijske izvještaje

1 Fond koji je predmet izvještavanja

KD Victoria – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom („Fond”) je otvoreni investicijski fond osnovan 11.05.1999. godine. KD Investments d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima („Društvo za upravljanje“ ili „Društvo“) je društvo za upravljanje Fonda.

Cilj fonda KD Victoria je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

Societe Generale – Splitska banka d.d. („Depozitar”) je depozitar Fonda.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („Agencija“) je regulatorno tijelo Fonda.

Članovi Uprave Društva za upravljanje tijekom godine bili su:

Branko Gladović – predsjednik Uprave,

Zvonimir Marić – član Uprave.

2 Osnova za pripremu izvještaja

Izjava o usklađenosti

Financijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“) koje je usvojila Europska unija („MSFI usvojeni od strane EU“).

Financijski izvještaji odobreni su od strane Uprave Društva za upravljanje dana 20. travnja 2015. godine.

Osnova za mjerenje

Ovi financijski izvještaji pripremljeni su na osnovi amortiziranog troška, osim financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koji se mjere po fer vrijednosti.

Korištenje procjena i prosudbi

Priprema financijskih izvještaja u skladu s MSFI-evima usvojenim od strane EU zahtijeva donošenje prosudbi, procjena i pretpostavki od rukovodstva Društva za upravljanje koje utječu na primjenu politika i iskazane iznose imovine, obveza, prihoda i rashoda. Procjene i povezane pretpostavke temelje se na povijesnom iskustvu i različitim drugim čimbenicima za koje se smatra da su razumni u danim uvjetima i uz raspoložive informacije na datum izrade financijskih izvještaja, a čiji rezultat čini osnovu za prosuđivanje knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza koja nije lako utvrdiva iz drugih izvora. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od ovih procjena.

Procjene i pripadajuće pretpostavke redovito se pregledavaju. Promjene računovodstvenih procjena priznaju se u razdoblju u kojem je procjena izmijenjena i budućim razdobljima, ako izmjena utječe i na njih.

Informacije o prosudbama rukovodstva Društva za upravljanje koje se odnose na primjenu MSFI-jeva usvojenih od strane EU koji imaju značajan utjecaj na financijske izvještaje kao i informacije o procjenama sa znatnim rizikom mogućeg značajnog usklađenja u idućoj godini objavljene su u bilješki 4.

Funkcionalna i izvještajna valuta

Financijski izvještaji pripremljeni su u kunama (“kn”), koja je ujedno i funkcionalna valuta, zaokružena na najbližu tisuću. Na dan 31. prosinca 2014. godine koristio se srednji tečaj HNB-a za EUR u odnosu na kunu od 7,661471 (31. prosinca 2013. godine: 7,637643), srednji tečaj HNB-a za USD u odnosu na kunu od 6,302107 (31. prosinca 2013.: 5,549000).

Primjena novih računovodstvenih politika

U 2014. Fond je primijenio MSFI 10 Konsolidirana financijska izvješća i MSFI 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima, kao i povezane izmjene. S obzirom na prirodu poslovanja Fonda, nije bilo utjecaja na financijske izvještaje.

Page 13: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

11

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

3 Značajne računovodstvene politike

Standardi, tumačenja i izmjene objavljenih standarda koji još nisu važeći

Određeni broj novih standarda, izmjena postojećih standarda i tumačenja izdan je od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde i Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, ali još nisu stupili na snagu za računovodstveno razdoblje koje završava 31. prosinca 2013. godine i/ili nisu usvojeni od strane Europske Unije te kao takvi nisu primijenjeni u pripremi ovih financijskih izvještaja. Većina novih standarda, izmjena postojećih standarda i tumačenja koje je usvojila Europska Unija, a koji još nisu u primjeni, neće imati značajan utjecaj na financijske izvještaje Fonda.

Prihodi od kamata

Prihodi od kamata priznaju se kroz dobit ili gubitak kako nastaju, primjenom efektivne kamatne stope relevantnog instrumenta izračunate na datum stjecanja, kojom se prilikom inicijalnog priznavanja ove imovine budući procijenjeni novčani tokovi svode na neto sadašnju vrijednost tijekom razdoblja trajanja pripadajućeg ugovora ili primjenom odgovarajuće promjenjive kamatne stope, osim za prihode od kamata od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koji se priznaju po kuponskoj kamatnoj stopi. Prihodi od kamata uključuju amortizaciju bilo kojeg diskonta ili premije, i ukoliko je primjenjivo, transakcijske troškove ili ostale razlike između početne knjigovodstvene vrijednosti kamatonosnog instrumenta i njegove vrijednosti po dospijeću, izračunatih primjenom efektivne kamatne stope.

Prihod od kamata od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka prikazan je u stavci Prihodi od kamata u dobiti ili gubitku.

Prihodi od dividendi

Prihod od dividendi od vlasničkih vrijednosnih papira i raspodjele iz investicijskih fondova priznaju se kao prihod na datum objavljivanja prava na dividendu odnosno raspodjele iz investicijskih fondova umanjeno za porez po odbitku.

Neto dobici i gubici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

Neto dobici i gubici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka uključuju dobitke umanjene za gubitke od aktivnosti trgovanja nastale iz razlike fer vrijednosti i prodaje financijske imovine i financijskih obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, uključujući nerealizirane tečajne razlike, ali isključuju kamate i prihod od dividendi. Dobici i gubici realiziraju se kod prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i izračunavaju se primjenom FIFO metode („First-In-First-Out“).

Realizirani dobici i gubici predstavljaju razliku između cijene prodaje i nabavne cijene financijskih instrumenata koji su kupljeni i prodani tijekom godine, te između cijene prodaje i fer vrijednosti financijskih instrumenata na početku godine, za financijske instrumente u posjedu na početku godine koji su prodani tijekom godine. Nerealizirani dobici i gubici predstavljaju razliku između troška ulaganja i fer vrijednosti financijskih instrumenata na kraju godine za financijske instrumente koji su kupljeni tijekom godine, i promjene u fer vrijednosti financijskih instrumenata koji su u posjedu na kraju tekuće i prethodne godine.

Page 14: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

12

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

Neto dobici i gubici od svođenja monetarne imovine i obveza

Transakcije u stranim valutama preračunate su po službenom tečaju Hrvatske narodne banke na dan poslovne promjene. Monetarna imovina i obveze izražene u stranim valutama preračunati su u kune po službenom srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na datum izvještavanja. Razlike tečajeva stranih valuta koje proizlaze iz preračunavanja stranih valuta i svi realizirani dobici i gubici kod prodaje ili namire monetarne imovine i obveza priznaju se kroz dobit ili gubitak. Razlike nerealiziranih tečajeva stranih valuta koje proizlaze iz preračunavanja financijske imovine i obveza koji se vode po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka prikazani su u stavci Neto dobici i gubici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Sve ostale razlike tečajeva stranih valuta koje proizlaze iz preračunavanja monetarne imovine i obveza, uključujući novac i novčane ekvivalente prikazani su unutar posebne linije dobiti ili gubitka.

Neto dobici ili gubici od trgovanja stranim valutama

Neto dobici ili gubici od trgovanja stranim valutama uključuju dobitke umanjene za gubitke od ugovaranja transakcija kupnje i prodaje stranih valuta, a odnose se na razliku između ugovorenog i službenog tečaja.

Troškovi poslovanja

Troškovi poslovanja Fonda za razdoblje uključuju naknade od ukupne imovine Fonda, naknade depozitaru, brokerske naknade, ostale transakcijske troškove, trošak revizije, naknadu Agenciji i troškove distribucije godišnjeg izvješća, koji se priznaju u dobiti ili gubitku kako nastaju.

Principi mjerenja fer vrijednosti

Fer vrijednost utvrđuje se kao cijena koja se može ostvariti prodajom imovine ili platiti za prijenos obveze u redovnoj transakciji između tržišnih sudionika na datum mjerenja, ili u njihovom nedostatku, cijena koja se može ostvariti na najpovoljnijem tržištu na kojem Fond ima pristup na datum mjerenja. Fer vrijednost obveze također odražava njezin rizik neizvršenja.

Ukoliko je dostupna, Fond mjeri fer vrijednost instrumenta koristeći kotiranu tržišnu cijenu tog instrumenta na aktivnom tržištu. Sukladno pravilima vrednovanja koje je propisala Agencija, koriste se sljedeće kotirane cijene:

- za domaće vlasničke vrijednosne papire koristi se cijena posljednje transakcije

- za domaće dužničke vrijednosne papire koristi se prosječna vagana cijena trgovanja

- za strane vrijednosne papire koristi se cijena posljednje transakcije

- za domaće investicijske fondove koristi se neto vrijednost imovine po udjelu koja je objavljena od strane tih društava za upravljanje tih fondova.

Tržište se smatra aktivnim ukoliko se transakcije vezane za imovinu ili obveze obavljaju dovoljno učestalo i u dovoljnom volumenu koji bi omogućio stalne informacije o cijenama.

Ukoliko kotirana cijena na aktivnom tržištu nije dostupna, Fond koristi tehnike vrednovanja koje maksimiziraju korištenje relevantnih vidljivih ulaznih podataka te minimiziraju korištenje ulaznih podataka koji nisu vidljivi. Fond priznaje prijelaze između razina hijerarhije fer vrijednosti na kraju izvještajnog razdoblja tijekom kojeg se dogodila promjena. Najprikladniji dokaz fer vrijednosti financijskog instrumenta pri početnom priznavanju je u pravilu transakcijska cijena, odnosno fer vrijednost dane ili primljene naknade. Ukoliko Fond utvrdi da se fer vrijednost pri početnom priznavanju razlikuje od transakcijske cijene pri čemu fer vrijednost nije određena cijenom koja kotira na tržištu, za identičnu imovinu ili obvezu, niti se temelji na tehnici procjene koja koristi samo podatke sa promatranih tržišta, financijski instrument će se početno mjeriti po fer vrijednosti koja je prilagođena kako bi se razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i transakcijske cijene anulirala (poništila). Nadalje, ta razlika se priznaje u dobiti ili gubitku, proporcionalno kroz vrijeme trajanja instrumenta ali ne i nakon što se za vrednovanje iskoriste podaci s promatranog tržišta ili je transakcija završena.

Page 15: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

13

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

Financijski instrumenti

Klasifikacija

Društvo za upravljanje klasificira financijsku imovinu i financijske obveze Fonda u sljedeće kategorije: po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, zajmove i potraživanja te ostale financijske obveze. Društvo za upravljanje odlučuje o klasifikaciji pri inicijalnom priznavanju.

Financijska imovina i obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

Ova kategorija uključuje: financijske instrumente namijenjene trgovanju i instrumente koje je rukovodstvo Društva za upravljanje početno odredilo kao instrumente po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Društvo za upravljanje priznaje financijsku imovinu i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka kada se: s imovinom i obvezama upravlja, vrednuje ili interno izvještava na osnovi fer vrijednosti, priznavanjem eliminira ili značajno umanjuje računovodstvena neusklađenost koja bi u protivnom

nastala, ili imovina i obveze sadrže ugrađeni derivativ koji značajno mijenja novčane tokove koji bi inače proizlazili

iz ugovora. Financijski instrumenti po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka uključuju ulaganja u vlasničke vrijednosne papire te udjele u investicijskim fondovima za račun Fonda.

Zajmovi i potraživanja

Zajmovi i potraživanja su nederivativna financijska imovina s određenim ili odredivim plaćanjima koja ne kotira na aktivnom tržištu. Oni uključuju kratkoročna potraživanja i depozite kod banaka.

Page 16: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

14

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

Financijski instrumenti (nastavak)

Klasifikacija (nastavak)

Ostale financijske obveze

Financijske obveze koje se ne vode po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka uključuju obveze prema Društvu za upravljanje, depozitaru, financijske obveze proizašle iz imovine vlasnika udjela Fonda te ostale obveze.

Priznavanje

Zajmovi i potraživanja te financijska imovina i financijske obveze koje se vode po amortiziranom trošku priznaju se u trenutku kada je financijska imovina predana zajmoprimcima, odnosno obveza primljena od zajmodavca. Ostala financijska imovina i financijske obveze (uključujući imovinu i obveze klasificirane po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka) početno se priznaje na datum ugovora na koji Fond postaje jedna od ugovornih strana instrumenta. Od toga se datuma obračunavaju svi dobici i gubici proizašli iz promjena fer vrijednosti financijske imovine ili financijskih obveza.

Mjerenje

Financijska imovina se početno mjeri po fer vrijednosti uvećano, ako se radi o financijskoj imovini ili financijskim obvezama koje se ne vode po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, za transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem ili izdavanjem financijske imovine ili financijske obveze. Transakcijski troškovi financijske imovine ili financijskih obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka odmah se rashoduju, dok se kod drugih financijskih instrumenata amortiziraju.

Nakon početnog priznavanja, svi financijski instrumenti klasificirani po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka mjere se po fer vrijednosti, a promjene u njihovoj fer vrijednosti priznaju se kroz dobit ili gubitak.

Financijska imovina klasificirana kao zajmovi i potraživanja, mjeri se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjeno za gubitke od umanjenja vrijednosti ako postoje. Premije i diskonti uključeni su u knjigovodstvenu vrijednost povezanog instrumenta i amortiziraju se na temelju efektivne kamatne stope instrumenta.

Ostale financijske obveze, mjere se po amortiziranom trošku primjenom efektivne kamatne stope. Financijske obveze proizašle iz otkupljenih udjela koje izdaje Fond, vode se po iznosu otkupa koji predstavlja pravo ulagača na preostali udio u imovini Fonda.

Page 17: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

15

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

Financijski instrumenti (nastavak)

Dobici i gubici kod naknadnog mjerenja

Dobici i gubici proizašli iz promjene fer vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka priznaju se kroz dobit ili gubitak.

Umanjenje vrijednosti financijske imovine

Na datum izvještavanja pregledavaju se financijski instrumenti koji se vodi po trošku ili amortiziranom trošku kako bi se ustanovilo postojanje objektivnih razloga za umanjenje vrijednosti. Ukoliko postoje takve indikacije, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se kroz dobit ili gubitak kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom financijske imovine. Kratkoročna stanja se ne diskontiraju.

Ako se u narednom razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti koji je priznat za određene financijske instrumente koji se vode po amortiziranom trošku smanji i smanjenje se može objektivno povezati s događajem nastalim nakon smanjenja, smanjenje se poništava kroz dobit ili gubitak.

Prestanak priznavanja financijske imovine

Fond prestaje priznavati financijsku imovinu kada isteku ugovorna prava na novčane tokove od te financijske imovine, ili u slučaju prijenosa financijske imovine, kada taj prijenos udovoljava uvjetima prestanka priznavanja u skladu s MRS-om 39 Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje („MRS 39“).

Financijska obveza prestaje se priznavati kada se ugovorne obveze podmire, otkažu ili isteknu.

Netiranje financijskih instrumenata

Financijska imovina i obveze se netiraju te u izvještaju o financijskom položaju iskazuju u neto iznosu, samo u slučaju kada postoji zakonski provedivo pravo na prebijanje priznatih iznosa i postoji namjera namire na neto principu ili se realizacija imovine i podmirenje obaveza odvija istovremeno.

Prihodi i troškovi se iskazuju u neto iznosu samo ako je to dopušteno računovodstvenim standardima, ili za dobitke i gubitke nastale iz grupe sličnih transakcija, kao što su npr. aktivnosti trgovanja Fonda.

Specifični instrumenti

Dužničke vrijednosnice

Dužničke vrijednosnice se klasificiraju kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ili ulaganja koja se drže do dospijeća, ovisno o svrsi za koju je dužnička vrijednosnica stečena. Dužnički vrijednosni papiri uključuju korporativne, državne obveznice te trezorske zapise Ministarstva financija.

Zajmovi i potraživanja

Zajmovi i potraživanja uključuju kratkoročne plasmane kod banaka i iskazuju se po amortiziranom trošku umanjeni za gubitke od umanjenja vrijednosti kako bi se prikazala procijenjena nadoknadiva vrijednost.

Ulaganja u fondove

Ulaganja u otvorene i zatvorene investicijske fondove klasificiraju se kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka te se vrednuju po fer vrijednosti.

Page 18: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

16

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

Vlasničke vrijednosnice

Vlasničke vrijednosnice klasificiraju se kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka te se vrednuju po fer vrijednosti.

Novac i novčani ekvivalenti

Novčani ekvivalenti su kratkoročna, vrlo likvidna ulaganja koja se mogu zamijeniti za poznat iznos novca i podložna su riziku promjene vrijednosti koji nije značajan te se drže s namjerom podmirivanja kratkoročnih novčanih obveza, a ne zbog ulaganja ili drugih razloga. Za potrebe izrade novčanog toka novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju žiro račune kod banaka.

Porezi

U skladu s trenutno primjenjivim hrvatskim poreznim zakonima, dobit Fonda ne podliježe oporezivanju.

Otkupivi udjeli

Svi udjeli koje je izdao Fond su otkupivi udjeli koji ulagačima daju pravo zahtijevati otkup za novac u vrijednosti koja je proporcionalna udjelu investitora u neto imovini Fonda na datum otkupa. U skladu s Dodatkom MRS-a 32 Financijski Instrumenti: Prezentiranje („MRS 32”) otkupivi udjeli klasificiraju se kao vlasnički instrumenti. Ukoliko bi se uvjeti otkupivih udjela promijenili tako da više ne bi bili usklađeni s kriterijima navedenima u MRS-u 32, otkupivi udjeli bi se reklasificirali u financijske obveze od dana kad instrument prestane zadovoljavati kriterije. Izdani udjeli Fonda predstavljaju pravo člana na preostali udio u imovini Fonda.

Raspodjela rezultata Fonda

Cjelokupna dobit ili gubitak se reinvestira u Fond. Dobit ili gubitak Fonda sadržani su u cijeni jednog udjela, a vlasnik udjela realizira vrijednost držanja udjela na način da djelomično ili u potpunosti proda svoje udjele u Fondu sukladno odredbama prospekta.

Page 19: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

17

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

4 Računovodstvene prosudbe i procjene

Bilješka Računovodstvene prosudbe i procjene nadopunjuje bilješku o upravljanju financijskim rizicima (bilješka 15).

Procjene i prosudbe koje nose znatan rizik mogućih značajnih usklada knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza u sljedećoj poslovnoj godini, opisane su u nastavku.

Glavni izvori neizvjesnosti vezani za procjene

Utvrđivanje fer vrijednosti

Definiranje pretpostavki i procjena vezanih za neizvjesnosti iz kojih proizlazi značajan rizik da mogu potencijalno utjecati na neto vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2014. uključeno je u bilješku 16 Fer vrijednost.

Dio financijskih instrumenata Fonda mjeri se po fer vrijednosti i obično je moguće utvrditi njihovu fer vrijednost unutar razumnog raspona procjena.

Za financijske instrumente Fonda kojima se trguje na organiziranim tržištima, a koji se mjere po fer vrijednosti, kotirane cijene su direktno dostupne. Međutim, fer vrijednost određenih financijskih instrumenata, na primjer „over – the counter“ derivativa ili vrijednosnica koje ne kotiraju, određuje se primjenom tehnika procjene, uključujući pozivanje na sadašnju fer vrijednost ostalih suštinski sličnih instrumenata (podložno odgovarajućim usklađenjima).

Utvrđivanje fer vrijednosti financijske imovine i obveza za koje ne postoji tržišna cijena zahtjeva korištenje modela procjena. Za financijske instrumente s kojima se rijetko trguje i koji imaju netransparentnu cijenu, fer vrijednost je manje objektivna i zahtijeva različit stupanj prosudbe ovisno o likvidnosti, koncentraciji, neizvjesnosti tržišnih faktora, cjenovnim pretpostavkama i ostalim rizicima koji utječu na pojedini instrument.

Procjene fer vrijednosti provode se u određenom vremenskom trenutku na temelju tržišnih uvjeta i informacija o financijskom instrumentu. Ove su procjene po prirodi subjektivne i uključuju neizvjesnosti i pitanja koja značajno ovise o prosudbi, poput kamatnih stopa, promjenjivosti i procijenjenim novčanim tokovima, te se stoga, ne mogu utvrditi s potpunom preciznošću. Fond mjeri fer vrijednost temeljem hijerarhije fer vrijednosti koja je objašnjena u Bilješci 16: Fer vrijednost.

Gubici od umanjenja vrijednosti

Potreba za umanjenjem vrijednosti imovine koja se vodi po amortiziranom trošku procjenjuje se kako je opisano u bilješci 3 Umanjenje vrijednosti financijske imovine. Umanjenje vrijednosti za pojedinačne izloženosti temelji se na najboljoj procjeni rukovodstva Društva za upravljanje o sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih novčanih primitaka. Pri procjeni tih novčanih primitaka, rukovodstvo procjenjuje financijski položaj dužnika i neto nadoknadivu vrijednost instrumenata osiguranja.

Situacija na financijskim tržištima

Uprava Društva za upravljanje ne može pouzdano procijeniti učinke na financijski položaj Fonda bilo kakvog daljnjeg pogoršanja likvidnosti financijskih tržišta te povećane volatilnosti na tržištima valuta i kapitala. Uprava Društva za upravljanje smatra da poduzima sve potrebne mjere kako bi podržala održivost i rast poslovanja Fonda u trenutnim okolnostima.

Obzirom na svoju strategiju Fond je novac ulagao u vrijednosnice, vodeći računa o ograničavanju izloženosti prema pojedinom izdavatelju. Na taj način se rizik imovine Fonda zadržava na razini koja je prihvatljiva procjenama Uprave društva za upravljanje.

Regulatorni zahtjevi

HANFA je ovlaštena za provođenje regulatornog nadzora nad poslovanjem Fonda i može zahtijevati promjene knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza u skladu s odgovarajućim propisima.

Page 20: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

18

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

4 Računovodstvene prosudbe i procjene (nastavak)

Glavni izvori neizvjesnosti vezani za procjene (nastavak)

Klasifikacija financijske imovine i obveza

Računovodstvene politike predstavljaju okvir po kojem se imovina i obveze Fonda inicijalno raspoređuju u različite računovodstvene kategorije. Prilikom klasifikacije financijske imovine i obveza kao „namijenjeni trgovanju“, Društvo za upravljanje utvrđuje da zadovoljavaju definiciju imovine i obveza namijenjenih trgovanju kako je navedeno u bilješci 3: Financijska imovina i obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. U raspoređivanju financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, Društvo za upravljanje je odredilo da moraju zadovoljavati jedan od kriterija za takvu klasifikaciju kako je navedeno u bilješci 3. Reklasifikacija financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak dozvoljena je samo u iznimnim rijetkim okolnostima.

5 Prihodi od kamata

2014. 2013. '000 kn '000 kn Kamatni prihodi po financijskoj imovini koja se vodi po

amortiziranom trošku

- plasmani kod banaka 9 11 Ukupno 9 11

6 Neto dobici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

2014. Neto

realizirana dobit/(gubitak)

Neto nerealizirana

dobit/(gubitak) Ukupno '000 kn '000 kn '000 kn Vlasničke vrijednosnice (29) 16.229 16.200Investicijski fondovi - 227 227 Ukupno (29) 16.456 16.427

Efekti promjene tečajeva stranih valuta 74 Ukupno 16.501

Page 21: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

19

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

6 Neto dobici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (nastavak)

2013. Neto realizirana dobit/(gubitak)

Neto nerealizirana

dobit/(gubitak)Ukupn

o '000 kn '000 kn '000 kn Vlasničke vrijednosnice 998 7.865 8.863Investicijski fondovi 13 (54) (41)Dužničke vrijednosnice - - - Ukupno 1.011 7.811 8.822

Efekti promjene tečajeva stranih valuta 147

Ukupno 8.969

7 Naknada za upravljanje

Fond plaća naknadu za upravljanje Društvu za upravljanje u iznosu od 2,5% (2013.: 2,5%) godišnje od ukupne dnevne vrijednosti imovine vlasnika udjela Fonda umanjene za financijske obveze. Naknada se obračunava dnevno, a isplaćuje mjesečno.

8 Naknada depozitaru

Fond plaća naknadu depozitaru u iznosu od:

- 0,14% ukoliko je neto imovina fonda do 20.000.000,00 kn - 0,12% ukoliko je neto imovina fonda od 20.000.000,00 – 100.000.000,00 kn - 0,10% ukoliko je neto imovina fonda iznad 100.000.000,00 kn

(2013.: prema istim uvjetima kao i za 2014.) od ukupne dnevne vrijednosti imovine vlasnika udjela Fonda umanjene za financijske obveze. Naknada se obračunava dnevno, a isplaćuje mjesečno.

9 Ostali troškovi poslovanja

2014. 2013. '000 kn '000 kn Troškovi revizije (58) (38)Trošak Agencije /i/ (24) (17)Transakcijski troškovi (82) (40)Ostali troškovi (12) (13) Ukupno (176) (108)

/i/ Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je primala naknadu od 0,03% godišnje od ukupne vrijednosti imovine vlasnika udjela Fonda. Naknada se obračunava dnevno, a isplaćuje mjesečno.

Page 22: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

20

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

10 Novac i novčani ekvivalenti

31. prosinca

2014. 31. prosinca

2013. '000 kn '000 knŽiro računi kod depozitara - denominiran u kunama 5.669 3.655- denominirani u stranim valutama 1.173 2.157 ______ ______Ukupno 6.842 5.812

11 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

31. prosinca

2014. 31. prosinca

2013. '000 kn '000 knPočetno određeni kao instrumenti po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

- vlasničke vrijednosnice 73.431 50.539- investicijski fondovi 2.416 1.992 Ukupno 75.847 52.531

Sukladno prospektu i statutu, Fondu je dozvoljeno ulaganje u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova uz uvjet da naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,50% godišnje.

Fond je tijekom 2014. i 2013. ulagao u udjele sljedećih domaćih investicijskih fondova:

ICF Balanced kojim upravlja Locusta Invest d.o.o., naknada za upravljanje iznosi 3,25% godišnje,

NETA New Europe kojim upravlja NETA Capital Croatia d.d., naknada za upravljanje iznosi 3% godišnje.

Locusta Value I kojim upravlja Locusta Invest d.o.o., naknada za upravljanje iznosi 3 % godišnje.

Platinum Blue Chip kojim upravlja Platinum Invest d.o.o., naknada za upravljanje iznosi 3 % godišnje.

FIMA Equity kojim upravlja FIMA Global Invest d.o.o., naknada za upravljanje iznosi 2,50 % godišnje.

12 Zajmovi i potraživanja

31. prosinca

2014. 31. prosinca

2013. '000 kn '000 kn Bankovni depoziti s originalnim rokom dospijeća do tri mjeseca - denominirani u kunama 406 404 Ukupno 406 404

Page 23: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

21

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

13 Ostala imovina

31. prosinca

2014. 31. prosinca

2013. '000 kn '000 kn Potraživanja za prodane vrijednosnice u postupku namire - 32Potraživanja s osnove dividendi 35 134Potraživanja s osnove kamata 1 - Ukupno 36 166

14 Neto imovina vlasnika udjela Fonda

Svi izdani udjeli su u potpunosti plaćeni. Udjeli u Fondu nemaju nominalnu vrijednost. Svaki udjel nosi zakonsko pravo isplate u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu od strane ulagača po cijeni neto imovine po udjelu na dan podnošenja zahtjeva. Kretanja neto imovine iskazana su u „Izvještaju o promjenama u neto imovini vlasnika udjela Fonda i udjelima“. U skladu s ciljevima i politikama upravljanja rizicima navedenim u bilješci 15, Društvo za upravljanje nastoji ulagati primljena sredstva u odgovarajuća ulaganja, održavajući pri tom zadovoljavajuću likvidnost da bi se moglo isplatiti ulagače koji povlače sredstva. Ukoliko je to potrebno, likvidnost se može održavati i kratkoročnim zaduživanjem.

Ciljevi i politike Fonda za upravljanje obvezama otkupa navedenih instrumenata izneseni su u bilješci 15 u odlomcima 'Upravljanje kapitalom' i 'Rizik likvidnosti'.

Otkupivi udjeli su otkupivi prema volji vlasnika. Tijekom 2014. godine Fond je imao otkup udjela u vrijednosti 22.724 tisuća kuna (2013.: 4.843 tisuća kuna).

Page 24: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

22

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

15 Financijski instrumenti i povezani rizici

Sukladno svojoj upravljačkoj strategiji, Fond drži različite financijske instrumente. Ulagački portfelj Fonda uključuje prvenstveno vlasničke i dužničke vrijednosne papire, novčane depozite te udjele u investicijskim fondovima.

Ulagačke aktivnosti Fonda izlažu Fond različitim vrstama rizika povezanih s financijskim instrumentima i tržištima na kojima ulaže. Najznačajnije vrste financijskog rizika kojima je Fond izložen su tržišni rizik, kreditni rizik i rizik likvidnosti.

Strukturu imovine i povezane rizike određuje i nadzire Društvo za upravljanje kako bi se ostvarili ciljevi ulaganja Fonda.

Tržišni rizik

Tržišni rizik predstavlja mogućnost potencijalnih dobitaka i gubitaka po financijskim instrumentima, a uključuje tečajni rizik, kamatni rizik i cjenovni rizik.

Sukladno prospektu imovina Fonda može biti investirana u vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, Europske zajednice, OECD-a, CEFTE, te država s tržištem kapitala u razvoju. Budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će trajno biti izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Sukladno prospektu ulaganje može biti u okviru sljedećih omjera: najmanje 70% u vlasničke vrijednosnice, do 20% do 30% u dužničke instrumente, do 30% u novčane depozite, neograničeno u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova i dionice zatvorenih investicijskih fondova te do 10% u sporazume o reotkupu.

Društvo za upravljanje nastoji ostvariti viši prinos alocirajući sredstva u one vrste vrijednosnih papira i na ona tržišta za koja procijeni da će u budućnosti davati najbolje prinose. Društvo za upravljanje upravlja rizicima na dnevnoj osnovi, u skladu s politikama i procedurama koje su na snazi. Detalji o ulagačkom portfelju Fonda na datum bilance navedeni su u bilješci 18 – Izvješće o strukturi ulaganja. Priroda i opseg financijskih instrumenata nepodmirenih na datum bilance i politike upravljanja rizicima koje Fond primjenjuje, opisane su u nastavku.

a) Tečajni rizik

Fond može ulagati u financijske instrumente, te izvršavati transakcije denominirane u stranim valutama koje ne predstavljaju njegovu funkcionalnu valutu. Sukladno tome, Fond je izložen riziku da se relativan odnos njegove funkcionalne valute i drugih stranih valuta može promijeniti što će imati obrnuti utjecaj na račun dobiti i gubitka i vrijednost Fonda.

Page 25: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

23

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

15 Financijski instrumenti i povezani rizici (nastavak)

a) Tečajni rizik (nastavak)

Ukupna izloženost Fonda tečajnim fluktuacijama na dan bilance je bila kako slijedi:

31. prosinca

2014.31. prosinca

2014.31. prosinca

2013. 31. prosinca

2013. ’000 kn % ’000 kn %

Imovina HRK 58.224 70,25% 43.029 73,19%EUR 22.754 27,45% 13.432 22,85%BAM 2.153 2,60% 2.452 4,17%

Ukupno imovina 83.131 100,30% 58.913 100,21%

Obveze HRK 244 0,30% 125 0,21% Ukupno obveze 244 0,30% 125 0,21% Neto imovina vlasnika udjela Fonda

82.887 100% 58.788 100%

Valutna osjetljivost

U sljedećoj tablici sažeto je prikazana valutna osjetljivost Fonda na način da se na datum izvještavanja prikazala osjetljivost portfelja na oscilacije tečaja (u tablici su ponuđene tri razine hipotetske promjene: 1%, 5% i 10%) i koliko bi navedena promjena utjecala na rast ili pad vrijednosti neto imovine Fonda pod pretpostavkom da ostale varijable ostanu nepromijenjene.

2014.

Vrijednost

neto imovine

Udio u neto

imovini (+/-) % (+/-) '000 kn

Valuta ‘000 kn % 1% 5% 10% 1% 5% 10%

HRK 57.980 69,95% - - - - - -

EUR 22.754 27,45% 0,27% 1,37% 2,75% 228 1.138 2.275

BAM 2.153 2,60% 0,03% 0,13% 0,26% 22 108 215

2013.

Vrijednost

neto imovine

Udio u neto

imovini (+/-) % (+/-) '000 kn

Valuta ‘000 kn % 1% 5% 10% 1% 5% 10%

HRK 42.904 72,98% - - - - - -

EUR 13.432 22,85% 0,23% 1,14% 2,29% 134 672 1.343

BAM 2.452 4,17% 0,04% 0,21% 0,42% 25 123 245

Page 26: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

24

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

15 Financijski instrumenti i povezani rizici (nastavak)

b) Kamatni rizik

Imovina Fonda ovisi o kretanju kamatnih stopa na tržištu. Tržišna kamatna stopa i cijena dužničkog vrijednosnog papira imaju obrnuto proporcionalan odnos: što je tržišna kamatna stopa viša to je cijena postojećeg dužničkog vrijednosnog papira niža, i obrnuto.

Rizik promjene kamatne stope predstavlja vjerojatnost da će tržišna kamatna stopa porasti, odnosno da će u trenutku kada se dužnički vrijednosni papir treba unovčiti tržišna kamatna stopa biti veća od one kada je kupljen, što može dovesti do kapitalnog gubitka i negativno utjecati na vrijednost imovine Fonda.

Većina ulaganja Fonda uključuje ulaganja u vlasničke vrijednosnice i investicijske fondove koji ne nose kamatnu stopu te sukladno tome Fond nije značajno izložen kamatnom riziku.

Do danas, Fond nije smatrao potrebnim ulaziti u aktivnosti zaštite u pogledu kamatnog rizika.

c) Cjenovni rizik

Cjenovni rizik je rizik da će se vrijednost instrumenta mijenjati kao rezultat promjena tržišnih cijena, bilo da su iste uzrokovane faktorima specifičnim za određeno ulaganje, njegovog izdavatelja ili faktore koji utječu na sve instrumente kojima se trguje na tržištu.

Budući da se većina financijskih instrumenata Fonda vodi po fer vrijednosti, a promjene fer vrijednosti se priznaju u računu dobiti i gubitka, sve promjene tržišnih uvjeta direktno će utjecati na nerealizirane dobitke/gubitke na ulaganjima u financijske instrumente.

Izloženost cjenovnom riziku Društvo za upravljanje umanjuje kreiranjem diverzificiranog portfelja instrumenata na različitim tržištima.

Da su se cijene vlasničkih vrijednosnih papira i investicijskih fondova na dan 31. prosinca 2014. godine povećale/smanjile za 10%, a da su sve ostale varijable ostale konstantne, navedeno bi povećalo/smanjilo neto imovinu Fonda za 7.625 tisuća kuna (2013.: 5.253 tisuće kuna).

Metoda rizične vrijednosti (VaR) se definira kao maksimalan očekivani gubitak vrijednosti fonda, koji proizlazi (uglavnom) od tržišnih rizika. Točnije definirana, metoda mjeri maksimalni potencijalni gubitak na pretpostavci izabranog intervala pouzdanosti (vjerojatnosti) odabranog razdoblja mjerenja i pod pretpostavkom odvijanja normalnih tržišnih uvjeta. Jednodnevni VaR na 31.12.2014 sa 95% sigurnošću iznosi u apsolutnom obliku – 64 tisuće kn, sa 99% sigurnošću - 217 tisuća kn, dok desetodnevni VaR sa 95% sigurnošću iznosi u apsolutnom obliku -203 tisuća kn, a sa 99% sigurnošću - 687 tisuća kn.

Page 27: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

25

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

15 Financijski instrumenti i povezani rizici (nastavak)

d) Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja rizik da stranka financijskog instrumenta neće biti u mogućnosti, u cijelosti ili djelomično, podmiriti svoje obveze prema Fondu u trenutku njihova dospijeća. Neispunjavanje obveza od strane stranke prema Fondu ugrozilo bi likvidnost Fonda i smanjilo vrijednost njegove imovine. Kreditna izloženost Fonda na datum bilance u vidu financijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja i raspoloživih za prodaju odražava se kroz njihovu pozitivnu fer vrijednost na datum bilance, kako je prikazano u bilanci.

Rizik da druga strana unutar instrumenta za trgovanje neće ispuniti svoje obveze redovno se prati. Pri praćenju kreditnog rizika, posebna je pažnja posvećena trgovanju instrumentima s pozitivnom fer vrijednošću. Kako bi mogao upravljati kreditnim rizikom, Fond posluje sa strankama/bankama koje imaju dobru reputaciju na lokalnom tržištu.

Na dan 31. prosinca 2014. godine sljedeća financijska imovina bila je izložena kreditnom riziku: novac i novčani ekvivalenti i zajmovi i potraživanja.

Rizik koji se odnosi na nepodmirene transakcije smatra se manje značajnim s obzirom na kratko razdoblje podmirenja.

Ukupan iznos financijske imovine prikazuje maksimalnu izloženost kreditnom riziku na datum bilance.

Financijska imovina Fonda izložena kreditnom riziku koncentrirana je u sljedećim pozicijama i instrumentima i predstavlja maksimalan računovodstveni gubitak koji bi bio ostvaren na datum bilance da komitenti u potpunosti nisu u mogućnosti ispuniti svoje ugovorene obveze:

31. prosinca 2014.

Udio u ukupnoj imovini

31. prosinca 2013.

Udio u ukupnoj imovini.

‘000 kn % ‘000 kn %

Depoziti 406 0,49% 404 0,69%Žiro računi kod banaka 6.842 8,23% 5.812 9,86%Potraživanja 36 0,04% 166 0,28% Ukupno imovina izložena kreditnom riziku

7.284 8,76% 6.382 10,83%

Ostali instrumenti 75.847 91,24% 52.531 89,17%

Ukupno imovina 83.131 100,00% 58.913 100,00%

Na dan 31. prosinca 2014. nije bilo dospjele financijske imovine niti financijske imovine na kojoj je provedeno umanjenje vrijednosti. Nije bilo zaloga nad financijskom imovinom.

Na dan 31. prosinca 2014. depozit u iznosu od 406 tisuća kuna (2013.: 404 tisuće kuna) bio je plasiran kod banke bez kreditnog rejtinga.

Page 28: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

26

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

15 Financijski instrumenti i povezani rizici (nastavak)

Rizik likvidnosti

Struktura Fonda omogućava dnevno kreiranje i povlačenje udjela te je stoga izložena riziku likvidnosti u slučaju potrebe povrata sredstava vlasnicima udjela Fonda u bilo koje vrijeme.

Financijski instrumenti Fonda uglavnom obuhvaćaju kratkoročne depozite, ulaganja u fondove i vlasničke vrijednosnice. U trenutnim tržišnim uvjetima, te vrijednosnice moguće je lako prodati ili sklopiti ugovor o reotkupu vrijednosnica za potrebe zadovoljavanja likvidnosti.

U skladu s politikom Društva za upravljanje, Uprava prati likvidnu poziciju Fonda na dnevnoj bazi.

Sve financijske obveze na dan 31. prosinca 2014. u iznosu od 244 tisuće kuna (2013.:125 tisuća kuna) se trebaju podmiriti u roku kraćem od mjesec dana dana i nekamatonosne su pa su očekivani odljevi jednaki knjigovodstvenom iznosu. Imovina vlasnika udjela u iznosu od 82.887 tisuća kuna (2013.: 58.788 tisuća kuna) nema ugovoreno dospijeće.

Rizik specifičnih instrumenata

Fond može ulaziti u terminske ugovore u stranoj valuti kako bi ekonomski zaštitio cjelokupni portfelj od valutnog rizika i podmirio transakcije u stranoj valuti. Terminski ugovor u stranoj valuti je ugovor o razmjeni različitih valuta po određenom tečaju na unaprijed dogovoren budući datum i mora biti namiren u novcu.

Terminski ugovori u stranoj valuti rezultiraju izloženošću tržišnom riziku na temelju promjena tečaja strane valute povezane s ugovorenim iznosima. Tržišni rizik se pojavljuje zbog mogućnosti promjena tečaja strane valute.

Nominalni iznosi predstavljaju pripadajuće referentne iznose strane valute na kojima se temelje fer vrijednosti terminskih ugovora u stranoj valuti kojima Fond trguje. Dok nominalni iznosi ne predstavljaju sadašnju fer vrijednost i ne ukazuju neophodno na buduće novčane tokove terminskih ugovora u stranoj valuti u posjedu Fonda, pripadajuće promjene cijena, koje proizlaze iz varijabli specifičnim nominalnim iznosima, utječu na fer vrijednost ovih derivativnih financijskih instrumenata.

U 2014. i 2013. godini Fond nije ulazio u terminske ugovore.

Operativni rizik

Operativni rizik podrazumijeva rizik direktne ili indirektne štete nastale zbog grešaka, povreda, prekida ili oštećenja koje su uzrokovali interni procesi, tehnologija i infrastruktura koja podržava poslovanje Fonda ili eksterno uzrokovani događaji. Operativni rizik uključuje pravni rizik i rizik usklađenosti s regulativom, dok su iz njega isključeni kreditni, tržišni i rizik likvidnosti.

Upravljanje kapitalom

Svakodnevno može doći do značajnih promjena u iznosu neto imovine vlasnika udjela fonda i udjelima, jer je Fond obvezan na zahtjev vlasnika dnevno vršiti upise i isplate udjela. Ciljevi Fonda prilikom upravljanja imovinom su očuvanje sposobnosti Fonda da nastavi poslovanje pod pretpostavkom vremenske neograničenosti kako bi omogućio povrat ulaganja vlasnicima i koristi drugim zainteresiranim strankama te da održi optimalnu strukturu izvora sredstava za razvoj ulagačkih aktivnosti Fonda.

Page 29: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

27

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

16 Fer vrijednost

Fer vrijednost je iznos za koji se imovina može zamijeniti ili obveza podmiriti između poznatih i spremnih strana u transakciji koja se obavlja po tržišnim uvjetima.

Većina financijskih instrumenata Fonda, se vodi po fer vrijednosti na datum bilance. Fer vrijednost financijskog instrumenta se obično može pouzdano odrediti unutar razumnog raspona procjena. Za određene financijske instrumente koji se ne mjere po fer vrijednosti knjigovodstvena vrijednost približno je jednaka fer vrijednosti zbog neposrednog ili kratkoročnog dospijeća ovih financijskih instrumenata.

Društvo za upravljanje smatra da je knjigovodstvena vrijednost sve financijske imovine i financijskih obveza Fonda na datum bilance približno je jednaka njihovoj fer vrijednosti.

Društvo za upravljanje smatra da je knjigovodstvena vrijednost sve financijske imovine i financijskih obveza Fonda na datum bilance približno je jednaka njihovoj fer vrijednosti.

Procjena fer vrijednosti

MSFI 7 Financijski instrumenti: Objavljivanje („MSFI 7”) zahtjeva određivanje hijerarhije fer vrijednosti financijskih instrumenata na tri razine i objavu podataka o financijskim instrumentima koji se u financijskim izvještajima mjere po fer vrijednosti. Fond koristi sljedeću hijerarhiju mjerenja fer vrijednosti koja reflektira značajnost inputa korištenih prilikom mjerenja fer vrijednosti:

Razina 1: Fer vrijednost financijskih instrumenata temelji se na njihovim kotiranim tržišnim cijenama dostupnim na aktivnom tržištu.

Razina 2: Fer vrijednost financijskih instrumenata procjenjuje se primjenom tehnika procjene na temelju mjerljivih inputa. Ova kategorija uključuje usporedbu fer vrijednosti drugog instrumenta koji je suštinski isti, tehnike diskontiranih novčanih tokova, ili bilo koju drugu tehniku procjene koja omogućava pouzdanu procjenu cijena dobivenih u stvarnim tržišnim transakcijama.

Razina 3: Fer vrijednost financijskih instrumenata procjenjuje se primjenom tehnika procjene koje se ne temelje na mjerljivim inputima.

Page 30: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

28

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

16 Fer vrijednost (nastavak)

a) Financijski instrumenti koji se mjere po fer vrijednosti

Sljedeća tablica analizira financijsku imovinu Fonda po fer vrijednosti na dan:

31. prosinca 2014. godine:

Razina 1 Razina 2 Razina 3 Ukupno

Financijska imovina Financijska imovina koja se drži za trgovanje - Vlasničke vrijednosnice 69.097 4.334 - 73.431- Udjeli u investicijskim fondovima 2.416 - - 2.416 

Ukupno 71.513 4.334 - 75.847

31. prosinca 2013. godine:

Razina 1 Razina 2 Razina 3 Ukupno

Financijska imovina Financijska imovina koja se drži za trgovanje - Vlasničke vrijednosnice 49.772 767 - 50.539- Udjeli u investicijskim fondovima 1.992 - - 1.992 

Ukupno 51.764 767 - 52.531

Tijekom 2014. godine financijska imovina knjigovodstvene vrijednosti u iznosu od 3.494 tisuća kuna reklasificirana je iz razine 1 u razinu 2 zbog nepostojanja kotirane cijene (nekorigirane) na aktivnim tržištima.

b) Financijski instrumenti koji se ne mjere po fer vrijednosti

Financijski instrumenti koji se ne mjere po fer vrijednosti uključuju kratkoročnu financijsku imovinu i obveze čija neto knjigovodstvena vrijednost približno predstavlja fer vrijednost razine 2.

Page 31: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

29

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

17 Transakcije s povezanim osobama

Društvo za upravljanje KD Investments d.o.o. smatra da je Fond neposredno povezana osoba sa Društvom za upravljanje, te matičnim društvom Društva za upravljanje – KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, krajnjim matičnim društvom KD Group d.d., Ljubljana članovima Uprave te ostalim izvršnim rukovodstvom, članovima uže obitelji rukovodstva, zajednički kontroliranim društvima ili društvima pod značajnim utjecajem putem članova Uprave i članova njihovih užih obitelji te ostalim investicijskim fondovima kojima upravlja isto Društvo za upravljanje, u skladu s definicijom navedenom u Međunarodnom Računovodstvenom Standardu 24 „Objavljivanje povezanih stranaka“ („MRS 24“).

Iznosi koji proizlaze iz transakcija s neposredno povezanim osobama:

2014.

'000 kn Imovina Obveze Prihodi RashodiKD Investments d.o.o. za upravljanje

investicijskim fondovima - 151 - 2.031

Adriatic Slovenica d.d - 17.158 - -KD Životno osiguranje - 4.294 - -Ključno rukovodstvo i sa njima povezane osobe

- 114 - -

2013.

'000 kn Imovina Obveze Prihodi RashodiKD Investments d.o.o. za upravljanje

investicijskim fondovima - 65 - 1.401

Adriatic Slovenica d.d - 14.218 - -KD Životno osiguranje - 2.676 - -Ključno rukovodstvo i sa njima povezane osobe

- 86 - -

Page 32: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

30

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

18 Izvješće o strukturi ulaganja

na dan 31. prosinca 2014. godine

Fer

vrijednost

Udio u ukupnoj imovini Fonda

Zajmovi i potraživanja i ostala imovina Denominirani u HRK 407 0,49Denominirani u BAM 35 0,04 Ukupno plasmani kod banaka, zajmovi i potraživanja 442 0,53 Investicijski fondovi po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

Domaći, denominirani u HRK 1.914 2,30Strani, denominirani u EUR 502 0,60 Ukupno investicijski fondovi 2.416 2,90

Vlasničke vrijednosnice po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, kotiraju na burzama

Domaće, denominirane u HRK 50.234 60,43Strane, denominirane u EUR 21.220 25,53Strane, denominirane u BAM 1.977 2,38 Ukupno vlasničke vrijednosnice 73.431 88,34

Novac i novčani ekvivalenti Žiro računi kod banke skrbnika Denominirani u HRK 5.669 6,82Denominirani u EUR 1.031 1,24Denominirani u BAM 142 0,17 Ukupno novac i novčani ekvivalenti 6.842 8,23 Ukupna imovina na dan 31. prosinca 2014. 83.131 100,00

Page 33: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD VictoriaFinancijski izvještaji za 2014. godinu

31

Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak)

18 Izvješće o strukturi ulaganja (nastavak)

na dan 31. prosinca 2013. godine

Fer vrijednost Udio u ukupnoj imovini Fonda

’000 kn %

Zajmovi i potraživanja i ostala imovina Denominirani u HRK 436 0,74 Denominirani u BAM 134 0,23

Ukupno plasmani kod banaka, zajmovi i potraživanja 570 0,97

Investicijski fondovi po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

Domaći, denominirani u HRK 1.504 2,55Strani, denominirani u EUR 488 0,83 Ukupno investicijski fondovi 1.992 3,38

Vlasničke vrijednosnice Vlasničke vrijednosnice po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, kotiraju na burzama

Domaće, denominirane u HRK 37.435 63,55Strane, denominirane u EUR 10.787 18,31Strane, denominirane u BAM 2.317 3,93 Ukupno vlasničke vrijednosnice 50.539 85,79 Novac i novčani ekvivalenti Žiro računi kod banke skrbnika (varijabilna kamatna stopa) Denominirani u HRK 3.655 6,20Denominirani u EUR 2.156 3,66Denominirani u BAM 1 0,00 Ukupno novac i novčani ekvivalenti 5.812 9,86 Ukupna imovina na dan 31. prosinca 2013. 58.913 100,00

Page 34: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD Victoria

32

Prilog 1 – Financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova

Napomena: Zbog promjene metodologije HANFA-e za izradu regulatornih izvještaja u 2014. godini, podaci nisu u potpunosti usporedivi sa izvještajima prethodnih godina.

Obrazac IFP

OIB UCITS fonda: 01914309442Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: KD Investments d.o.o.Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

Konta skupine Pozicija AOP

Zadnjidan

Prethodneposlovnegodine

Naizvještajni

datumtekućegrazdoblja

10 Novčana sredstva 1 5.812.185 6.842.40683+18* Depoziti kod kreditnih institucija 2 403.790 405.841

81+84+18*Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnojprodaji vrijednosnih papira

3 0 0

Prenosivi vrijednosni papiri:(Σ AOP5+AOP10)

4 50.539.051 73.430.170

30+40+18*- koji se vrednuju po fer vrijednosti(Σ od AOP6 do AOP9)

5 50.539.051 73.430.170

a) kojima se trguje na uređenom tržištu 6 50.539.051 72.492.170b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu

7 0 0

c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje 8 0 0d) neuvršteni 9 0 938.000

50+80+18* - koji se vrednuju po amortiziranom trošku 10 0 035+51 Instrumenti tržišta novca 11 0 036+41 Udjeli UCITS fondova 12 1.992.030 2.416.279

34 Izvedenice 13 0 085 Ostala financijska imovina 14 0 0

raz 1(osim kt 10)

Ostala imovina 15 166.070 36.390

AUkupna imovina(ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)

16 58.913.126 83.131.087

990-994 Izvanbilančna evidencija aktiva 17 306.887 367.904

20+21+28* Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente 18 0 022+28* Ostale financijske obveze 19 0 0

Financijske obveze( AOP18+AOP19)

20 0 0

23 Obveze prema društvu za upravljanje 21 65.345 151.13424 Obveze prema depozitaru 22 8.673 11.21725 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda 23 39.554 59.37126 Obveze prema imateljima udjela 24 0 10.868

27+28* Ostale obveze UCITS fonda 25 11.400 11.400Ostale obveze(Σ od AOP21 do AOP25)

26 124.972 243.990

BUkupno obveze UCITS fonda(AOP20+AOP26)

27 124.972 243.990

C**Neto imovina UCITS fonda(AOP16-AOP27)

28 58.788.154 82.887.097

D** Broj izdanih udjela 29 3.872.328,8823 4.363.425,1166

E**Cijena udjela UCITS fonda(AOP28/AOP29)

30 15,1816 18,9959

90 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda 31 176.367.138 184.378.42094 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine 32 8.773.213 16.087.66195 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja 33 -126.352.197 -117.578.98596 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 34 0 097 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite 35 0 0

FUkupno obveze prema izvorima imovine(Σ od AOP31 do AOP35) 36 58.788.154 82.887.097

995-999 Izvanbilančna evidencija pasiva 37 306.887 367.904

(u kunama)

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: KD Victoria

Page 35: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD Victoria

33

Prilog 1 – Financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova (nastavak)

Obrazac ISD

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

OIB UCITS fonda: KD Investments d.o.o. 01914309442Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

Konta skupine

Pozicija AOP

Istorazdoblje

prethodnegodine

Tekućerazdoblje

73 Realizirani dobici od financijskih instrumenata 38 1.120.486 3.235.24963 Realizirani gubici od financijskih instrumenata 39 109.427 3.264.743

Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata(AOP 38 – AOP39)

40 1.011.059 -29.493

72 Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata 41 70.710.396 104.756.684

71y Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti 42 1.008.612 975.354

62 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata 43 62.898.806 88.299.496

60yNegativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti

44 861.247 909.672

Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata(AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)

45 7.958.956 16.522.870

70 Prihodi od kamata 46 10.299 8.50071x Ostale pozitivne tečajne razlike 47 175.328 53.39874 Prihodi od dividendi 48 1.338.669 1.896.11775 Ostali prihodi 49 359 95

Ukupno ostali poslovni prihodi(Σ od AOP46 do AOP49)

50 1.524.654 1.958.110

67 Rashodi od kamata 51 0 060x Ostale negativne tečajne razlike 52 144.864 52.14861 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje 53 1.388.503 2.023.69865 Naknada depozitaru 54 80.196 112.35966 Transakcijski troškovi 55 40.396 82.35164 Umanjenje imovine 56 0 069 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda 57 67.497 93.269

Ukupno ostali rashodi(Σ od AOP51 do AOP57)

58 1.721.456 2.363.825

Dobit ili gubitak(AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)

59 8.773.213 16.087.661

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju

60 0 0

Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka 61 0 0Ostala sveobuhvatna dobit(AOP 60 + AOP 61)

62 0 0

Ukupna sveobuhvatna dobit(AOP59+AOP62)

63 8.773.213 16.087.661

Reklasifikacijske usklade 64 0 0

(u kunama)

Naziv UCITS fonda: KD Victoria

Page 36: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD Victoria

34

Prilog 1 – Financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova (nastavak)

Obrazac INTd

Naziv UCITS fonda: KD Victoria

(u kunama)

PozicijaOznaka pozicije

Istorazdoblje

prethodnegodine

Tekućerazdoblje

Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira 65 6.708.640 14.228.483Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira 66 -2.627.799 -19.938.285Primici od prodaje instrumenata tržišta novca 67 0 0Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca 68 0 0Primici od prodaje udjela UCITS fondova 69 2.600.285 0Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova 70 -550.000 -196.000Primici od ulaganja u izvedenice 71 0 0Izdaci od ulaganja u izvedenice 72 0 0Primici od dividendi 73 1.208.982 1.997.443Primici od kamata 74 2.195 5.546Izdaci za kamate 75 0 0Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnimugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji

76 556.333 0

Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnimugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji

77 -400.000 0

Izdaci od naknada za upravljanje 78 -1.380.891 -1.996.942Izdaci za naknade depozitaru 79 -79.592 -109.264Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljenetroškove UCITS fonda

80 -45.820 -67.778

Ostali primici iz poslovnih aktivnosti 81 95 4.607.098Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti 82 -40.223 -5.756.031Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti(Σ od AOP65 do AOP82)

835.952.206 -7.225.731

Primici od izdavanja udjela 84 3.039.041 30.848.304Izdaci od otkupa udjela 85 -4.837.716 -22.591.080Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti 86 0 0Ostali primici iz financijskih aktivnosti 87 0 0Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti 88 0 0Novčani tijek iz financijskih aktivnosti(Σ od AOP84 do AOP88)

89 -1.798.675 8.257.224

Efekti promjene tečaja stranih valuta 90 25.983 -1.273

Neto povećanje (smanjenje) novca(AOP83+ AOP89+AOP90)

91 4.179.514 1.030.221

Novac na početku razdoblja 92 1.632.671 5.812.185Novac na kraju razdoblja(AOP91+AOP92)

935.812.185 6.842.406

OIB UCITS fonda: 01914309442

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

Page 37: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD Victoria

35

Prilog 1 – Financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova (nastavak)

OIB UCITS fonda: 01914309442Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

Pozicija AOPIsto razdoblje

prethodnegodine

Tekućerazdoblje

Dobit ili gubitak 124 8.773.213 16.087.661Ostala sveobuhvatna dobit 125 0 0Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit)(AOP124+AOP125)

126 8.773.213 16.087.661

Primici od prodaje izdanih udjela UCITS fonda 127 3.019.980 30.735.444Izdaci od povlačenja izdanih udjela UCITS fonda 128 -4.842.910 -22.724.162Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda(AOP127+ AOP129)

129 -1.822.931 8.011.282

Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda(AOP126+ AOP129)

130 6.950.282 24.098.943

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

(u kunama)

Naziv UCITS fonda:KD Victoria

Page 38: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD Victoria

36

Prilog 1 – Financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova (nastavak)

Pozicija Tekuće razdobljeZadnji dan prethodne (n) poslovne godine

Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine

Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine

Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine

Neto imovina UCITS fonda 82.887.096,88 58.788.153,53 51.837.871,33 49.034.232,38 67.692.002,85 Broj udjela UCITS fonda 4.363.425,12 3.872.328,88 4.002.039,74 4.272.890,82 4.834.972,57 Cijena udjela UCITS fonda 19,00 15,18 12,95 11,48 14,00

Tekuće razdoblje Prethodna godina (n) Prethodna godina (n-1) Prethodna godina (n-2) Prethodna godina (n-3)

Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja 3.872.328,88 4.002.039,74 4.272.890,82 4.834.972,57 4.404.400,06 Broj izdanih udjela UCITS fonda 1.725.721,32 211.266,72 194.202,08 99.534,81 789.249,77 Broj otkupljenih udjela UCITS fonda 1.234.625,09 340.977,57 465.053,16 661.616,56 358.677,26 Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja 4.363.425,12 3.872.328,88 4.002.039,74 4.272.890,82 4.834.972,57 Pokazatelj ukupnih troškova 2,73% 2,74% 2,70% 2,69% 2,66%Isplaćena dobit po udjelu - - - - - Najniža cijena udjela UCITS fonda 15,17 12,95 11,47 11,40 12,74 Najviša cijena udjela UCITS fonda 20,40 15,25 13,26 15,17 16,04 Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda 101.287.649,3200 59.039.939,9900 56.370.750,0100 73.296.626,1800 69.716.334,4400Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda 58.762.271,0800 51.835.911,0900 47.358.037,8400 48.706.969,8500 56.918.500,0900

Privredna banka Zagreb d.d.

Obrazac IPPF

Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju

Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*

OIB UCITS fonda: 01914309442Naziv UCITS fonda: KD Victoria

* za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izvještaj o posebni pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju)

34,46% 0,20%

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe

Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima

31,37%Fima Vrijednosnice d.o.o. 0,27%

Page 39: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD Victoria

37

Prilog 1 – Financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova (nastavak)

Obrazac IVIF

(u kunama)

Metoda vrednovanjaZadnji dan prethodne

poslovne godine%NAV

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

%NAV

članak 8. stavak 1. točka a) 50.175.897,25 85,17% 68.158.067,51 82,23%

članak 8. stavak 1. točka b) 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00%

1.992.030,17 3,39% 2.416.279,42 2,92%

0,00 0,00% 0,00 0,00%

  članak 11. članak 8. stavak 1. točka c) 766.943,12 1,30% 5.272.102,81 6,36%

0,00 0,00% 0,00 0,00%

 članak 11. članak 8. stavak 1. točka c) 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1. razina 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2. razina 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3. razina 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Imovina 6.382.044,58 10,86% 7.284.637,32 8,79%

Obveze ‐124.972,05 ‐0,21% ‐243.990,17 ‐0,29%

0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00%

Obveze 0,00 0,00% 0,00 0,00%

OIB UCITS fonda: 01914309442Naziv UCITS fonda: KD Victoria

članak 7. stavak 1.

članak 9. stavak 1.

Pravilnik o vrednovanju imovine UCITS fonda

Financijska imovina

 članak 9. stavak 5.

1. razina (MSFI 7)

  članak 7. stavci 4. i 6.

 članak 13. stavak 10.

 članak 12. i članak 14.

Fer vrijednost

Financijske obveze

Trošak nabave

  članak 9. stavci 2., 3. i 5.

2. razina (MSFI 7)

 članak 12. i članak 14.

Imovina

Amortizirani trošak

 članak 7. i članak 9.

  članak 7. stavak 5.

  članak 7. stavak 3.

3. razina (MSFI 7)

 članak 11. i članak 9.

 članak 9.

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Izvještajno razdoblje: 01.01.2014 - 31.12.2014

Page 40: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD Victoria

38

Prilog 2 - Usklada financijskih izvještaja u skladu s MSFI i izvještaja prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova

Izvještaj o financijskom položaju

Financijski izvještaji u skladu s MSFI 2014. Financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju

financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova 2014. Razlika

Izvještaj o financijskom položaju Bilješka '000 kn

Izvještaj o financijskom položaju AOP '000 kn

'000 kn

Novac i novčani ekvivalenti 10 6.842 Novčana sredstva 1 6.842 -

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun

dobiti i gubitka 11 75.847

Prenosivi vrijednosni papiri – kojima se trguje na

uređenom tržištu 6 72.492

- Prenosivi vrijednosni papiri – neuvršteni 9 938

Udjeli UCITS fondova 12 2.417

Zajmovi i potraživanja 12 406 Depoziti kod kreditnih institucija 2 406 -

Ostala imovina 13 36 Ostala imovina 15 36 -

Ukupna imovina 83.131 Ukupno imovina 16 83.131 -

Obveze prema Društvu za upravljanje (151) Obveze prema društvu za upravljanje fondovima 21 (151) -

Obveze prema depozitaru (11) Obveze prema depozitaru 22 (11) -

Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda (82)

Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda 23 (59)

- Obveze prema imateljima udjela 24 (11)

Ostale obveze UCITS fonda 25 (12)

Ukupno obveze (244) Ukupno obveze UCITS fonda 27 (244) -

Neto imovina vlasnika udjela Fonda 82.887 Neto imovina UCITS fonda 28 82.887 -

Broj izdanih udjela 4.363.425,1166 Broj izdanih udjela 29 4.363.425,1166 -

Neto imovina vlasnika udjela Fonda po izdanom

udjelu 18,9959 Cijena udjela UCITS fonda 30 18,9959 -

Page 41: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Godišnje ... · Pravila korporativnog upravljanja Pravila korporativnog upravljanja implementirana su u Društvu koje upravlja Fondom

KD Victoria

39

Prilog 2 - Usklada financijskih izvještaja u skladu s MSFI i izvještaja prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova (nastavak)

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Financijski izvještaji u skladu s MSFI 2014. Financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju

financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova 2014. Razlika

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Bilješka '000 kn

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti AOP '000 kn

'000 kn

Prihodi od kamata 5 9 Prihodi od kamata 46 9 -

Prihodi od dividendi 1.896 Prihodi od dividendi 48 1.896 -

Neto dobici od financijskih instrumenata

po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 6 16.501

Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata 40 (29)

-

Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih

instrumenata 45 16.522

Neto dobici od tečajnih razlika pri preračunavanju

monetarne imovine i obveza denominiranih u stranim

valutama

(7)

Ostale pozitivne tečajne razlike 47 53

Ostale negativne tečajne razlike 52 (52)

Neto dobit od ulaganja 18.399 18.399

Naknada za upravljanje 7 (2.023) Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje 53 (2.023) -

Naknada depozitaru 8 (112) Naknada depozitaru 54 (112) -

Ostali troškovi poslovanja 9 (176) Transakcijski troškovi 55 (83)

- Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda 57 (93)

Troškovi poslovanja (2.311) (2.311)

Povećanje neto imovine pripisane imeteljima udjela 16.088 Dobit ili gubitak 59 16.088 -

Ostala svaobuhvatna dobit - Ostala sveobuhvatna dobit 62 - -

Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu 16.088 Ukupna sveobuhvatna dobit 63 16.088 -