of 11 /11
f HRVATSKE AUTOCESTE STRATEGIJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Prva revizija Strategije odobrena je 2018. Izvorni primjerak cuva se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu za unutarnju reviziju. Lista vazecih internih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu \\lav\kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjeduje zadnju reviziju dokumenta.

KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

  • Upload
    dongoc

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... ·...

Page 1: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

f

HRVATSKEAUTOCESTE

STRATEGIJA

KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Prva revizija Strategije odobrena je 2018. Izvorni primjerak cuva se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu zaunutarnju reviziju.

Lista vazecih internih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\lav\kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju reviziju dokumenta.

Page 2: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

HRVATSKE

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

STRATEGIJA Str.

1KORPORATIVNOG UPRAVUANJA

I. UVODNE ODREDBE

Clanak 1.Strategijom korporativnog upravljanja (u daljnjem tekstu: Strategija) definiraju se odrednice poslovnihaktivnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. prema kojima se utvr uju ciljevi razdoblja u svrhu ispunjenja vizijeposlovanja.

Strategijom se utvrduju planovi za ispunjenje ciljeva odre enog strateskog razdoblja, ut rduju se potrebniresursi, definiraju nadzorni mehanizmi provedbe, utvrduju metode analiziranja sa svrhom stalnogpoboljsanja utvrdenih poslovnih procesa i interpretiranja zahtjeva korisnika usluge, dobavljaca, vlasnika iDrustvene zajednice.

Strategija se temelji na ukljucivanju zaposlenika u poboljsanje procesnih koraka i potrebi zaposlenika zastalnim usavrsavanjem sa svrhom stvaranja dodane vrijednosti i transformacije zaposlenika u intelektualnikapital tvrtke.

II. POSLOVNE AKTIVNOSTI

Clanak 2.Poslovne aktivnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. za upravljanje, gradenje i odrzavanje autocestama (u

daljnjem tekstu: HAC) temelje se na Zakonu o cestama, promicanju etickih vrijednosti, optimizaciji troskova,financijskoj stabilnosti, odrzivorm razvoju i poslovanju.

Clanak 3.

Zakon o cestama utvrduje de je Vlada Republike Hrvatske osnivac HAC-a sa slijedecim predmetomposlovanja:

1. izrada strucnih podloga za cetverogodisnji program gradenja i odrzavanja autocesta,2. obavljanje poslova gradenja i rekonstrukcije autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine:

2.1. pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu strucnu ocjenu,

2.2. pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okolis, odnosno pokretanjapostupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis,

2.3. pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu,

2.4. ustupanje usluga projektiranja s istraznim radovima, ustupanje usluga projektiranjaopreme, pratecih objekata i prometne signalizacije,

2.5. ishodenje lokacijskih, gradevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata natemelju kojih je dopusteno gradenje i uporaba gradevine po posebnom propisu,

2.6. ustupanje radova izmjestanja komunalne i druge infrastrukture, ustupanje geodetskih radova,2.7. ustupanje radova gradenja i rekonstrukcije,2.8. ustupanje usluga strucnog nadzora gradenja,

2.9. organizaciju tehnickog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i

Prva revizija Strategije odob ena je2018. Izvomi primjerak cuva se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu zaunutarnju reviziju.

Lista vazecih internih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\la \kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju reviziju dokumenta.

Page 3: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

MHRVATSKE

HR ATSKE AUTOCESTE d.o.o.

STRATEGIJA Str.

2

KORPORATI NOG UPRAVUANJA

objekata na koristenje i odrzavanje,2.10. investitorski nadzor nad provo enjem projekata,2.11. ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima autocesta mora

udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.3. rjesavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za gradenje, rekonstrukciju i odrzavanje autocesta

cestovnih objekata s naplatom,

4. obavljanje poslova odrzavanja autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine,

5. organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,6. financiranje gra enja, rekonstrukcije i odrzavanja autocesta,7. odlucivanje o koristenju cestovnog zemljista i obavljanju pratecih djelatnosti na autocestama,8. priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,

9. osiguranje obavjescivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim dogadajima nanjima i o meteoroloskim uvjetima znacajnim za sigurno odvijanje prometa,

10. vodenje podataka o javnim cestama,11. pracenje prometnog opterecenja i prometnih tokova na autocestama,12. pracenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,

Clanak 4.U svrhu optimizacije troskova poslovanja, financijske stabilnosti i odrzivosti poslovanja s naglaskom nasigurnost prometa i razvoj usluge korisnicima autocesta HAC u suradnji sa vanjskim konzultantima,Svjetskom bankom, IBRD-om i EBRD-om provodi financijsko restrukturiranje i redizajn poslovnih procesa saplaniranjem investicijskih ulaganja apsorpcijom sredstava iz EU fondova.

Clanak 5.

HAC poslovne aktivnosti provodi sukladno zakonskim propisima, transparentno, pravicno, posteno,profesionalno, strucno, savjesno i odgovorno, sa svrhom promicanja etickih vrijednosti korporativnogupravljanja prema trecim stranama i Drustvenoj zajednici.

Nacela poslovnog ponasanja drustvo utvrduje za:1. Odnose s javnoscu,

2. Zakonitost rada i poslovanja,3. Profesionalnost, strucnost, objektivnost i neovisnost u radu,4. Povjerljivost i tajnost u poslovanju, te zastiti podataka,5. Postenju u radu i poslovanju,6. Izbjegavanju sukoba interesa,7. Uvazavanju ljudskih prava i zastite okolisa,

sa svrhom ispunjavanja ciljeva korporativnog upravljanja sukladno visokim profesionalnim standardimarada i temeljnim etickim vrijednostima.

Clanak 6.

HAC u skladu s predmetom poslovanja utvrduje poslovne procese prema kojima ustrojava funkcijskuorganizacijsku strukturu s optimalnim brojem sistematiziranih radnih mjesta na nacin da udovolji zahtjevuodrzivog razvoja uzimajuci u obzir ekonomske i drustvene ciljeve te ciljeve vezane uz zastitu okolisa.

Prva evizija St ategije odobrena je c? 2018. Izvorni primjerak cuva se u Uredu Upra e i Samostalnom odjelu zaunutarnju reviziju.

Lista vazecih internih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\lav\ valiteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju reviziju dokumenta.

Page 4: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

MJHRVATSKE

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

STRATEGIJA Str.

3KORPORATIVNOG UPRA UANJA

Drustvo eticke vrijednosti korporativnog upravljanja dokazuje poboljsanjem kvalitete poslovnih procesaprimjenom odgovarajucih tehnologija i resursa s ciljem povecanja vrijednosti javnog kapitala na nacin daodgovore potrebama odrzivog raz oja.

III. PROCESNI PRISTUP UPRAVUANJU

Clanak 7.

Korporativno upravljanje provodi se primjenom procesnog pristupa upravljanja prema zahtjevuMe unarodne norme ISO 9001 sa svrhom kontinuiranog poboljsavanja kvalitete uspostavljenih poslovnihprocesa.

Drustvo primjenjuje procesni pristupu upravljanja prema kojem se poslovanje temelji na procesima premakojima se prilago ava funkcijski ustroj. Procesnim pristupom upravljanja definiraju se procesni koraci iutvr uju me usobne interakcije poslovnih procesa unutar organizacije s kriticnim tockama njihovogodvijanja nad kojima se utvr uju nadzorni mehanizmi.

Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, analiziranje i poboljsavanje procesa uorganizaciji, kontinuirano ulaganje u usavrsavanje radnika te njihovu maksimalnu ukljucenost u poboljsanjeprocesnih koraka u kojima sudjeluju sa svrhom transformacije u intelektualni kapital drustva,pravovremeno interpretiranje zahtjeva korisnika i Drustvene zajednice, permanentno uskladivanjeposlovanja sa vazecim propisima, a sve sa svrhom minimiziranja rizika poslovanja, smanjenja troskovapropusta i unutarnjih rezervi te povecanja konkurentnosti organizacije.

Clanak 8.

Korporativno upravljanje drustvo provodi na nacin da kvalitetu implementiranih poslovnih procesadograduje integriranjem zahtjeva za zastitu okolisa po Medunarodnoj normi ISO 14001 cime osigurava

drustvenu korist organizacije koja posluje po principu odrzivog razvoja i brige za generacije koje dolaze.

Drustvo kontinuirano provodi neovisan nadzor okolisa od strane ovlastenih institucija, a integriranjemzahtjeva za zastitu okolisa u procesni pristup upravljanja osigurava poslovanje po principu ekoloskeosvijestenosti i odrzivog razvoja.

Clanak 9.

Korporativno upravljanje drustvo provodi na nacin da kvalitetu implementiranih poslovnih procesadograduju integriranjem zahtjeva za zdravlje i zastitu na radu po Medunarodnoj normi OHSAS 18001 cimeosigurava odvijanje poslovnih procesa uz brigu za zaposlenike koji sudjeluju u njihovoj provedbi, uz brigu zavanjske radnike koji sudjeluju u isporuci radova, roba i usluga, odnosno uz brigu za korisnike koji koristeuslugu autocesta.

Integriranjem zahtjeva za zdravlje i zastitu na radu u procesni pristup upravljanja, drustvo osiguravapoboljsanje ucinkovitosti procesa, smanjenje nesreca i gubitaka, visoku razinu nadzora opasnosti, sto

Prva revizija Strategije odobrena ie a . 2018. Izvorni primjerak cuva se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu zaunutarnju reviziju.

Lista vazecih internih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\lav\kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju reviziju dokumenta.

Page 5: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

¦1HRVATSKE

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

STRATEGIJA Str.

4AO T U C fc £> T E

KORPORATIVNOG UPRAVUANJA

implicira smanjenje rizika poslovanja, smanjenje rizika za radnike koji sudjeluju u obavljanju poslovnihprocesa i smanjenje rizika koristenja usluge autocesta.

Clanak 10.

Korporativno upravljanje drustvo provodi na nacin da kvalitetu implementiranih poslovnih procesa

dogra uje integriranjem zahtjeva za informacijskom sigurnoscu sa svrhom procjene rizika poslovanja iimplementacije odre enih kontrola radi ocuvanja povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacijskeimovine.

Integriranjem zahtjeva za informacijskom sigurnoscu u procesni pristup upravljanja drustvo nadzire rizikevezane uz zastitu osobnih podataka, zastitu tajnosti podataka, zastitu informacijskih sustava i upravljaoperativnim rizicima financijskog poslovanja.

IV. INTERESNE STRANE

Clanak 11.

Provodeci procesni pristup upravljanja drustvo ukljucuje sve interesne strane u poboljsanje uporabnevrijednosti konacnog proizvoda i/ili usluge kojeg stvaraju uspostavljeni procesi.

Kvalitetu procesnog pristupa upravljanja drustvo mjeri zadovoljstvom svih interesnih strana i to

zadovoljstvom korisnika usluge autocesta, zaposlenika, vlasnika, drustvene zajednice, dobavljaca,kvalitetom uspostavljenih poslovnih procesa, te financijskom stabilnoscu i odrzivoscu poslovanja.

Clanak 12.

Zadovoljstvo korisnika autocesta drustvo osigurava pravovremenim interpretiranjem zahtijeva zauporabnom vrijednoscu proizvoda i/ili usluge koji proizlaze iz procesa upravljanja prometom i odrzavanjaautocesta, uslugom naplate cestarine, ponudom usluga usluznih objekata, komunikacijskih i ostalih usluga.

Clanak 13.

Zaposlenici drustva su korisnici uspostavljenih procesa i njihovim ukljucivanjem u osmisljavanje procesnihkoraka osigurava se odvijanje poslovnih procesa s minimalnim troskovima ne kvalitete i maksimalnomucinkovitoscu.

Drustvo upravlja intelektualnim kapitalom organizacije na svim funkcijskim razinama osiguravajuci sredstvaza cijelo-zivotno obrazovanje zaposlenika s ciljem poboljsanja procesnih koraka na svim razinama odvijanjaposlovnih akzivnosti sa svrhom osiguranja eticnosti poslovanja, te povecanja efikasnosti i djelotvornostiprocesa.

Clanak 14.Republika Hrvatska je vlasnik i osnivac HAC-a te jedini clan drustva.

Vlasnik je korisnik procesa i mjeri njihovu uspjesnost kroz razvoj drustva, sigurnost prometa, povratinvesticije, financijsku stabilnost i odrzivost poslovanja.

Prva revizija Strategije odobrena ietVoZ. 2018. Izvorni primjerak cuva se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu zaunutamju reviziju.

Lista vazecih intemih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\lav\kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju reviziju dokumenta.

Page 6: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

HHRVATSKE

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

STRATEGIJA Str.

5AUTOCESTE

KORPORATIVNOG UPRAVUANJA

Vlasnik sukladno Zakonu o trgovackim drustvima i Zakonu o reviziji uspostavlja Nadzorni odbor i Revizorskiodbor kao tijela za nadzor poslovanja.

Vlasnik osigurava uvjete u organizaciji kako bi se omogucilo zaposlenicima da sudjeluju u osmisljavanjuprocesnih koraka i teze njihovom stalnom poboljsanju u raspolozivim uvjetima tehnoloske opremljenosti.

Vlasnik osigurava uvjete u kojima se procesi kontinuirano mjere, analiziraju i poboljsavaju sukladnozadovoljstvu i potrebama svih interesnih strana, analiziraju financijsku stabilnost i troskovnu odrzivost

poslovanja te na temelju analiza donose odluke za poboljsanje kvalitete upravljanja prometom, uslugeodrzavanja autocesta i naplate cestarine, koristenja EU fondova za nove investicije u izgradnji i opremanjuautoceste, ponude usluznih objekata i telekomunikacijskih usluga

Clanak 15.Drustvena zajednica ocjenjuje korporativnu usmjerenost HAC-a na ekonomske i drustvene ciljeve te ciljevevezane uz zastitu okolisa i odrzivi razvoj.

HAC drustvenoj zajednici potvrduju kvalitetu korporativnog upravljanja sa realiziranim infrastrukturnimprojektima financiranim iz EU fondova, ostvarivanjem planova gra enja i odrzavanja autocesta,ukljucivanjem u Europski sustav razmjene prometnih podataka sa svrhom povecanja protocnosti i sigurnostiprometa, ukljucivanjem u sustav Europske elektronicke naplate cestarine (EENC), a sve sa ciljem povecanjakonkurentnosti autocesta i zastite okolisa, te ostvarivanja cjelogodisnje prometne opterecenosti autocestadostatne za odrzivo i financijski stabilno poslovanje.

Clanak 16.

Korporativnim upravljanjem drustvo zahtijeva od dobavljaca isporuku kvalitetnih resursa i tehnoloskikvalitetne opreme kako bi osigurali odvijanje procesa s minimalnim troskovima ne kvalitete i unutarnjihpropusta.

HAC u svrhu optimizacije troskova odvijanja procesnih koraka interpretira prijedloge dobavljaca zapoboljsanjem poslovnih procesa kako bi procesom javne nabave osigurali resurse i tehnoloski kvalitetnuopremu za postizanje optimalne uporabne vrijednosti usluge koristenja autoceste.

Clanak 17.

Kvalitetu korporativnog upravljanja drustvo mjeri kvalitetom me usobno uspostavljenih procesa ikvalitetom unutar funkcijskih organizacija uspostavljenih procesnih koraka.

Korporativnim upravljanjem postavljeni su zahtjev za me usobnim ispunjavanjem internih zahtjeva procesa

gdje je krajnji izlaz jednog procesa ujedno ulazna komponenta drugom procesu cime se zahtjevi drugogprocesa trebaju uvazavati prilikom modeliranja procesa njegove podrske.

Pr a revizija Strategije odobrena je ft: 2018. Izvorni primjerak cuva se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu zaunutarnju reviziju.

Lista azecih internih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\lav\kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju reviziju dokumenta.

Page 7: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

1 HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Str.m UHRVATSKE

STRATEGIJA 6KORPORATIVNOG UPRAVUANJA

V. KORPORATIVNO UPRAVUANJE

Clanak 18.

HAC korporativnim planom poslovanja ukljucuje gospodarske i socijalne ciljeve, odgovornost za cuvanje,stvaranje povjerenja, drustvenu odgovornost, identitet i ugled drustva, eticku odgo ornost i eticnost,zaposljavanje i kulturu njegovanja radnog okruzja, uspostavljanje i odrzavanje sustava unutarnjih kontrola.

HAC realizaciju plana poslovanja nadzire putem Nadzornog odbora i Revizorskog odbora, a proved putemUprave drustva koja zacrtane ciljeve ostvaruje uspostavljenim poslovnim procesima u funkcijskojorganizaeiji sa jasnim duznostima i poslovima svake ustrojstvene jedinice ukljucujuci pripadajuce ovlasti iodgovornost sistematiziranih radnih mjesta, uzajamnim djelovanjem ustrojstvenih jedinica u skladu savazecim propisima i internim aktima, ucinkovitim sustavom izvjestajnih linija, kontrolnim mehanizmima ciju

adekvatnost, djelotvornost i ucinkovitost procjenjuje Unutarnja revizija, te nezavisnim vanjskim revizorimacija je osnovna funkeija procjenjivanje tocnosti i objektivnosti poslovnih knjiga drustva sa svrhom dafinaneijski izvjestaji adekvatno izrazavaju stvarno stanje drustva u ejelini.

Clanak 19.Provedba ciljeva korporativnog upravljanja temelji se:

1. Na aktivnostima Nadzornog odbora I Revizorskog odbora,

2. Primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja trgovackih drustava u kojima Republika Hrvatska imadionice i udjele,

3. Na aktivnostima Uprave drustva koja vodi poslovanje drustva i provodi od Nadzornog odboraodobrene planove sa jasnim i mjerljivim ciljevima poslovanja,

4. Operativnog menadzmenta drustva koji organizira i koordinira realizaciju planova poslovanja iplanova nabave te odgovara Upravi drustva za ostvarenje zacrtanih ciljeva,

5. Procedurama izvjescivanja, za ostvarenje plana poslovanja i plana nabave,6. Ostalim procedurama za provedbu poslovnih aktivnosti.

Gospodarski i socijalni ciljevi korporativnog upravljanja HAC utvr uje sa slijedecim dokumentima:1. Programom gra enja i odrzavanja cesta za cetverogodisnje razdoblje,2. Planom izvanrednog odrzavanja za dugorocno vremensko razdoblje,3. Planom gradenja i odrzavanja za odredenu godinu,4. Planom poslovanja,5. Planom nabave,

6. Politikom kvalitete, upravljanja okolisem te zdravljem i sigurnoscu,7. Prirucnikom sustava upravljanja.

Clanak 20.Odgovornost za cuvanje utvrduje se slijedecim aktima:

1. Politikom upravljanja informaeijskom sigurnoscu,2. Internim aktima informacijske sigurnosti za zastitu osobnih podataka, zastitu tajnosti podataka,

zastitu informaeijskih sustava i upravljanje operativnim rizicima financijskog poslovanja.

Prva revizija Strategije odobrena je 2018. Izvorni primjerak cu a se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu zaunutarnju reviziju.

Lista vazecih internih akata obna lja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\la \kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi azecih internih akata da li posjedujezadnju reviziju dokumenta.

Page 8: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

H HR ATSKE AUTOCESTE d.o.o.

STRATEGIJA Str.

7HRVATSKEAUTOCESTE

KORPORATIVNOG UPRAVUANJA

Clanak 21.

Stvaranje povjerenja:Povjerenje interesnih strana potvrduje se primjenom Politika integriranog sustava upravljanjakvalitetom, okolisem, zdravljem i zastitom na radu te informacijskom sigurnoscu.HAC svakodnevnom primjenom navedenih Politika teze stalnom poboljsanju poslovnih procesa iproizvoda temeljenih na zahtjevu korisnika, zastiti o olisa, poboljsavanju uvjeta rada, zdravlja isigurnosti radnika, ocuvanja povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacijske imovine, a sve sasvrhom da svojim poslovnim procesima odnosno proizvodom i/ili uslugom potvrde opredijeljenosttvrtki odrzivom razvoju uz minimalne troskove poslovanja.

Clanak 22.Drustvena odgovornost utvr uje se slijedecim aktima:

1. Vizijom i Misijom drustva,2. Politikom kvalitete, upravljanja okolisem te zdravljem i sigurnoscu,3. Politikom upravljanja informacijskom sigurnoscu,4. Akcijskim planom za provo enje antikorupcijskog programa za trgovacka drustva u drzavnom

vlasnistvu.

Clanak 23.

Identitet i ugled Drustva utvr en je osnovnim organizacijskim vrijednostima:1. Profesionalnost:

HAC kontinuirano prate i primjenjuju propise Republike Hrvatske te norme povezane s predmetom

poslovanja.2. Drustvena odgovornost:

HAC poslovne aktivnosti temelji na odgovornosti prema drustvenoj zajednici sa stanovista kvaliteteusluge, ocuvanja zdravlja i sigurnosti, te zastite okolisa u skladu s ciljevima odrzivog razvoja.

3. Usluznost:HAC je u svakom trenutku su na usluzi korisnicima s ciljem osiguravanja nesmetanog koristenjaautocesta i infrastrukturnih objekata iz njihove nadleznosti.

4. Eticnost:HAC primjenjuje nacela poslovnog ponasanja sa svim interesnim stranama u poslovanju i odredbezakona koje propisuju sprecavanje sukoba interesa.

5. Organizacijska okolina:HAC tezi stalnom razvijanju i obrazovanju zaposlenika s naglaskom na izrazenu svijest o etici i znacajusvakog pojedinca u organizaciji.

6. Razvoj:HAC planira resurse za kontinuirano poboljsanje i razvoj poslovnih procesa.

7. Osnovni principi u pogledu odnosa sa trecim stranama:HAC se prema trecim stranama odnosi po nacelu transparentnosti i dostupnosti informacija,nezavisnosti, nepristranosti, povjerljivosti i eticnosti.

Prva revizija Strategije odobrena je 2 02, 2018. Izvorni primjerak cuva se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu za

unutarnju reviziju.Lista vazecih internih akata obnavlja se s akog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\lav\kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure pro jeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju re iziju dokumenta.

Page 9: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

HRVATSKE

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

STRATEGIJA Str.

8KORPORATIVNOG UPRAVUANJA

Clanak 24.

HAC posluje na temelju usvojenih etickih vrijednosti propisanih Etickim kodeksom. Svaki zaposlenik,poslovni partner ili korisnik moze prijaviti krsenje Etickog kodeksa, sukob interesa kao i druge nepravilnosti

u poslovanju, prijevare ili nezakonitosti. Prigovor ili informacija o sukobu interesa, nepridrzavanju propisa ipostupanju suprotno odredbama Etickog kodeksa, podnosi se putem Eticke linije objavljene su na webstranici drustava.

Clanak 25.Zaposljavanje i kultura njegovanja radnog okruzenja:

Natjecaje za zaposljavanje i sve izvjestaje o provedbi postupaka zaposljavanja HAC transparentnoobjavljuju na web stranicama drustava. HAC provodi stalno obrazovanje zaposlenika s ciljem povecanjavrijednosti intelektualnog kapitala tvrtke.

Clanak 26.Duznosti i poslovi svake funkcije te nadzor poslovanja utvr eni su slijedecim aktima:

1. Zakonom o trgovackim drustvima,2. Zakonom o reviziji,3. Zakonom o cestama,

4. Zakonom o sustavu unutarnjih kontroli u javnom sektoru,5. Zakonu o fiskalnoj odgovornosti,6. Izjavom o osnivanju drustva,7. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu drustva.

Clanak 27.Nadzor poslovanja drustva provodi se sukladno regulatornom okviru uspostavom:

1. Nadzornog odbora koji nadzire vodenje poslova drustva i odobrava strategije upravljanja, glavneplanove i postavlja ciljeve uspjesnosti poslovanja,

2. Revizorskog odbora za nadgledanje revizije financijskih izvjestaja, pracenje procesa financijskogizvjestavanja, djelotvornost sustava unutarnje kontrole i sustava upravljanja rizicima, te radaunutarnje revizije,

3. Unutarnje revizije koja procjenjuje adekvatnost, djelotvornost i ucinkovitost kontrolnih

mehanizama, procjenjuje sustav upravljanja rizicima te rizike prijevare i korupcije,4. Sustav financijskog upravljanja i kontrole za povecanje ucinkovitosti financijskog poslovanja

drustva i upravljanja rizicima.

Clanak 28.

Izvjestajne linije, ucestalost i oblik uzajamnog djelovanja raznih jedinica utvr ene su slijedecim internimaktima:

1. Izjavom o osnivanju drustva, te Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, Revizorskog odbora i Upravedrustva utvr en je nacin rada navedenih tijela drustva, sazivanje sjednica, podrucja nadleznosti temedusobna suradnja sa svrhom pravodobnog donosenja odluka i izvjestavanja o cinjenicama iokolnostima koje mogu biti od utjecaja na poslovanje, financijski polozaj te stanje imovine drustva.

Prva revizija Strategije odobrena je 2018. Izvorni primjerak cu a se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu zaunutarnju reviziju.

Lista vazecih internih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\la \kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju re iziju dokumenta.

Page 10: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

HRVAYSKE

HR ATSKE AUTOCESTE d.o.o.

STRATEGIJA Str.

9KORPORATI NOG UPRAVUANJA

2. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, te Prirucnikom sustava upravljanja utvrdena je interakcijaprocesa i oblik uzajamnog djelovanja ustrojstvenih jedinica,

3. Procedurama izvjescivanja utvrdene su izvjestajne linije unutar drustva.

Clanak 29.Uloge vanjskih tijela utvrdene su slijedecim internim aktima:

1. Poveljom unutarnjih revizora utvrdena je obveza suradnje s Drzavnim uredom za reviziju,Sredisnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Hrvatskim institutom internihrevizora,

2. Akcijskim planom za provodenje antikorupcijskog programa drustva (AKP) izraduju se izvjestaji zaMinistarstvo pravosuda o Pracenju provedbe Akcijskog plana,

3. Etickim kodeksom za sve zaprimljene nepravilnosti utvrduju se cinjenicna stanja, te u skladu stezinom utvrdenog nedjela pokrecu postupci prema nadleznim Drzavnim institucijama i tijelima.

Clanak 30.

Ugradivanje ciljeva korporativnog upravljanja u opcu poslovnu strategiju te strategije pojedinih dijelovaposlovanja provodi se usvajanjem Programa gradenja i odrzavanja cesta za cetverogodisnje razdoblje odstrane Vlada Republike Hrvatske temeljem Zakona o cestama.

HAC temeljem utvrdenog Programa gradenja i odrzavanja za odredeno razdoblje, donosi Plan gradenja iodrzavanja za svaku godinu, Plan poslovanja za svaku godinu. Plan nabave za svaku godinu, te pratirealizaciju Plana poslovanja po svim ustrojstvenim jedinicama, te o istome izvjestava Nadzorni odbor iRevizorski odbor. Strateske aktivnosti HAC-a usmjerene na sprjecavanje prijevarnih i neetickih radnji

utvrdene su Strategijom zastite od prijevare i korupcije, Politikom zastite od prijevare i korupcije, Akcijskimplanom za provodenje antikorupcijskog programa HAC-a (u daljnjem tekstu: AKP). AKP-om su utvrdene sveaktivnosti ciju provedbu koordinira Povjerenstvo te izraduje izvjesca o stanju njihove provedbe za potrebeUprave Drustava, Revizorskog odbora, Nadzornog odbora i Ministarstva pravosuda.

AKP-om se utvrduju aktivnosti drustva za stvaranje preduvjeta za sprjecavanje korupcije na svim razinamakako slijedi i to:

1. Utvrdivanjem radnih mjesta koja su visokorizicna na korupciju s obvezom radnika koji obavljajuposlove visokorizicnih radnih mjesta da potpisu Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti,

2. Imenovanjem sluzbenika za informiranje te definiranjem njegove ovlasti i odgovornosti sukladnoZakonu o pravu na pristup informacijama,

3. Imenovanjem Povjerenika za etiku koji je ujedno i predsjednik Etickog povjerenstva za nadzorprovedbe Etickog kodeksa, a sve u svrhu zaprimanja nepravilnosti i koordinaciju odgovaranja ipostupanja u odnosu na zaprimljene nepravilnosti.

4. Uspostavljanjem i/ili jacanjem sustava financijskog upravljanja i kontrole, imenovanjem Voditeljaza financijsko upravljanje i kontrolu, a sve sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskihkontrola u javnom sektoru,

5. Uspostavljanjem i/ili jacanjem Unutarnje revizije, a sve sukladno Zakonu o sustavu unutarnjihfinancijskih kontrola u javnom sektoru ,

6. Jacanjem uloge Revizorskog odbora,

Prva revizija Strategije odobrena je C .ez 2018. Izvorni primjerak cuva se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu zaunutarnju reviziju.

Lista vazecih internih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\lav\kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju reviziju dokumenta.

Page 11: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Strategija korporativnog... · Procesni pristup upravljanju zahtjeva kontinuirano mjerenje, ... Korporativnim

MHRVAYSKE

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

STRATEGIJAStr.

10AUTOCESTE

KORPORATIVNOG UPRAVUANJA

7. Obvezom izrade godisnjih planova rada za: Revizorski odbor, Unutarnju reviziju, Unutarnjukontrolu, Voditelja za financijsko upravljanje i kontrolu, Sluzbenika za informiranje i Povjerenikaza etiku,

8. Stvaranjem ucinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti i sumnji na korupciju putem etickelinije te objavom procedure za prijavu nepravilnosti,

9. Izradom posebnih ciljeva i pojedinacnih akcijskih planova organizacijskih jedinica drustva radiprovedbe AKP-a,

10. Izradom plana edukacije zaposlenika o vaznosti etickih vrijednosti i nulte tolerancije na prijevaru i

korupciju,11. Pracenjem provedbe AKP-a za svaki glavni proces drustva putem upitnika za samostalnu

procjenu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 31.Promjenom poslovnih aktivnosti i predmeta poslovanja koje znacajnije utjecu na Strategiju korporativnogupravljanja Hrvatskih autocesta d.o.o., Uprava Drustva i/ili Unutarnja revizija pokrece postupak revizijeStrategije korporativnog upravljanja.

Clanak 32.

Na temelju clanka 17. Izjave o osnivanju Hrvatskih autocesta d.o.o. za upravljanje, gra enje i odrzavanjeautocesta, Zagreb, Sirolina 4, Uprava Drustva donosi, Strategiju korporativnog upravljanja.

Strategija korporativnog upravljanja stupa na snagu danom donosenja.

Broi: 4211-100- 2/ /18Zagreb, 3 ci. 2018.god.

DIREKTOR

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad.

Prva revizija Strategije odobrena je 2018. Izvorni p imjerak cuva se u Uredu Uprave i Samostalnom odjelu zaunutarnju reviziju.

Lista vazecih internih akata obnavlja se svakog 15. u mjesecu te objavljuje na mreznom odjeljku za raspodjelu\\lav\kvaliteta\liste. Odgovornost je korisnika ove procedure provjeriti u Listi vazecih internih akata da li posjedujezadnju reviziju dokumenta.