of 61 /61
Korporativno upravljanje Korporativno upravljanje Sesija 4. Mehanizmi, sistemi, teorije korporativnog upravljanja Ekonomski fakultet u Sarajevu II ciklus studija Školska godina 2011/12.

Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Sesija 4. Mehanizmi, sistemi, teorije korporativnog upravljanja

Ekonomski fakultet u Sarajevu II ciklus studijaŠkolska godina 2011/12.

Page 2: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Agenda

• Mehanizmi korporativnog upravljanja• Sistemi korporativnog upravljanja• Teorije korporativnog upravljanja

Page 3: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Mehanizmi korporativnog upravljanja

• Korporativno upravljanje ... sistem nadzornih mehanizama ...

• Interni mehanizmi nadzora– Unutar korporacije

• Eksterni mehanizmi nadzora– Izvan korporacije

32010. Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 4: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Perspektiva korporativnog upravljanja

Investitori

Institucional. Banke Equity / VC

Učesnici na tržištu kapitala

Brokeri/dileri Emitenti Berze

Javn

i sekto

r -

insti

tucije

Komisija

Parlamenti

Vlada

Sud

Berza

Ent. vlade

Registar

Osta

le in

tere

sn

e s

ku

pin

e

Press

Univ.

NGOs

SRO

Instituti

Advokati

Reviz.kuće

Skupština dioničara

Nadzorni odbor

Uprava

Odbor za strateska planiranja

Odbor za imenovanja

Revizijski odbor

Sekretar društva

Interna revizija

Kompanija

2010. Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić 4

Page 5: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Mehanizmi korporativnog upravljanja• Osnovni cilj mehanizama: regulisanje odnosa između

participanata u kompaniji i izvan nje• Mehanizmi trebaju da:

– potiču menadžere da djeluju u interesu vlasnika (kompanije)

– služe za kontrolu / monitoring menadžerskih aktivnosti

– ....• Mehanizmi treba da obezbjede: kontrolu od strane

dioničara, rad unutrašnje kontrole, vanjske revizije i poštovanja zakona

2010. 5Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 6: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Kontekst korporativnog upravljanja

6Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić2010.

Page 7: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• Ne postoje savršeni mehanizmi • Za dobro korporativno upravljanje neophodna je

kombinacija različitih mehanizama• Uslovljeni su pravilima i regulativom zemlje, kao i

specifičnostima kompanije, odnosno biznisa• Dvije vrste mehanizama:

– interni mehanizmi – i eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja

Mehanizmi korporativnog upravljanja

2010. 7Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 8: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Dobro korporativno upravljanje

Interni mehanizmi Eksterni mehanizmi

2010. Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić 8

Page 9: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Eksterni mehanizmi KU

a) Tržište za korporativno upravljanjeb) Pravna infrastrukturac) Zaštita manjinskih akcionarad) Konkurentski poslovi

2010. 9Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 10: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Interni mehanizmi – podjela broj 1.

• Odbor(i)– Skupština dioničara i odbor(i)

• Nakanade menadžmentu• Koncentracija vlasništva• Odnos(i) sa interesno-uticajnim skupinama

(stakeholders-i)• Korporativno izvještavanje

10Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić2010.

Page 11: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Interni mehanizmi – podjela broj 2.

a) Odvajanje menadžmenta od vlasništvab) Profesionalizacija menadžerske funkcije i menadžerskih

organa u preduzećuc) Standardi (norme) učinka menadžerad) Mjerenje i ocjenjivanje uspješnosti u radu menadžerae) Sistem nagrađivanja menadžeraf) Koncentracija vlasništvag) Nadzorni organih) Odnos s interesno-uticajnim skupinamai) Finansijska transparentnost i adekvatno objavljivanje

relevantnih informacija

2010. 11Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 12: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

a) Odvajanje menadžmenta od vlasništva• Jedan od najvažnijih mehanizama, prva pretpostavka sistema

korporativnog upravljanja u praksi• Suština ovog mehanizma: u ime i za račun vlasnika posao

obavljaju profesionalci – menadžeri• Vlasnici ne mogu upravljati kompanijom direktno iz praktičnih

razloga:– može ih biti puno (nekoliko hiljada dioničara)– ne moraju biti trajno vlasnici (konstantna kupoprodaja

dionica i promjena vlasništva)• Negativan primjer: državna preduzeća (kvazi sistem

korporativnog upravljanja, država-vlasnik upravlja zajedno s menadžmentom)

2010. 12Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 13: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

b) Profesionalizacija menadžerske funkcije i menadžerskih organa u preduzeću• Menadžeri - unajmljeni eksperti• Poslovanje vode na osnovu profesionalnog ugovora• Kontrolisanje postojanja konflikt interesa• Menadžerska pozicija i mogućnosti zavisit će od situacije u

kompaniji (visine kapitala, zaduženosti...)• Izbor finansijske strukture u kompaniji uglavnom je na

menadžerima a ne na vlasnicima

2010. 13Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 14: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

c) Standardi (norme) učinka menadžera

• Standardi – očekivani rezultati poslovanja u određenom periodu

• Kriteriji za mjerenje korporacijske uspješnosti u karatkom i dugom roku

• Standardi:– menadžerima jasno i konkretno pokazuju obaveze– vlasnicima pružaju informacije o uspješnosti menadžera

• Standardi se postavljaju za rukovodioce na svim nivoima u preduzeću (od uprave do troškovnih centara)

2010. 14Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 15: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• Pitanje: Za koje učinke postaviti standarde, kratkoročne ili dugoročne?– Sa aspekta menadžera: za kratkoročne– Sa aspekta vlasnika: za dugoročne

• tržište kao kontrola korporativne uspješnosti – osnovni standard za Američke i Britanske kompanije

• standardi učinka - ključni mehanizam za kontinentalni model korporativnog upravljanja (Evropa) te za Japan

• Nepostojanje standarda menadžer nikome i ni za šta ne odgovara

c) Standardi (norme) učinka menadžera

2010. 15Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 16: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

d) Mjerenje i ocjenjivanje uspješnosti u radu menadžera• Ocjena uspješnosti – ostvareni u odnosu na programirane

rezultate • Za top menadžere – na nivou korporacije• Za ostale rukovodioce – nivo njihovih poslovnih jedinica• Uslov za mjerenje učinka:

– Postojanje standarda– Planske veličine

2010. 16Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 17: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

e) Sistem nagrađivanja menadžera• Cilj: uskladiti interes menadžera s interesima dioničara

povezivanjem njihovih naknada s performansama preduzeća• Sistem nagrađivanja utiče na motivaciju menadžera• Kombinacija 3 politike:

– Stvaranje uslova da i menadžeri budu vlasnici akcija– Vezivanje nagrada s ostvarenim rezultatima– Prijetnja otpuštanjem u slučaju loših rezultata

2010. 17Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 18: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• Poluga u rukama vlasnika – odbora • Korelacija nagrada - učinak• Nagrade nisu u vezi s primanjima zaposlenih• Oštre kazne za niske učinke• Odgođene kompenzacije• Nagrade utvrđuje nadzorni odbor ili skupština na prijedlog

nadzornog odbora

2010. 18Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

e) Sistem nagrađivanja menadžera

Page 19: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Oblici menadžerskih nagrada - kompenzacija

• Direktne– menadžerska plata (osnovna plata)– bonusi i premije (kratkoročno fokusirani)– odgođene kompenzacije i stok-opcijski planovi (dugoročni

instrumenti)

• Indirektne– razne privilegije

2010. 19Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 20: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• menadžerske plate = fiksni + varijabilni dio- Na fiksni dio utiče: veličina preduzeća i kompleksnost

organizacije, položaj menadžera na hijerarhijskoj ljestvici, cijena takvog menadžera na tržištu..

- Varijabilni dio uslovljen je ostvarenim rezultatima

• bonusi i premije- poslije plate najčešće korišteni oblik- zavise od od ostvarenih rezultata (povećanje realizacije,

tržišnog učešća, smanjenje ranijih gubitaka..)- najčešće je vezan za procenat od ostvarenog rezultata- nedostatak: mogućnost manipulacije krajnjim rezultatom

poslovanja2010. 20Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Oblici menadžerskih nagrada - kompenzacija

Page 21: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• odgođene kompenzacije - suma nagrada, čija se isplata odgađa na određeno vrijeme- zaštita korporacije od lošeg rada menadžera na duži rok

• stok-opcijski planovi- nagrade u vidu dionica- nagrada je razlika u cijeni dionice- dugoročna aktivnost (i do 10 godina)- nedostatak: backdating (praksa označavanja

dokumenta/ugovora s datumom koji prethodi stvarnom datumu)

2010. 21Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Oblici menadžerskih nagrada - kompenzacija

Page 22: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje2010. Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić 22

Razi

ka u

cijn

i dio

nic

e

Stock opcije

Page 23: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• Indirektne nagrade:- Luksuzni kabineti- Sredstva za reprezentaciju- Automobil- Avion- Obuke- ...

2010. 23Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Oblici menadžerskih nagrada - kompenzacija

Page 24: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje2010. Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić 24

Izvor: Towers Perrin (2005)

Page 25: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

f) Koncentracija vlasništva• Okrupnjavanje vlasništva u cilju efikasnijeg nadzora nad

poslovanjem • Moć u korporaciji koncentrisana u rukama vlasnika• Koncentracija kapitala posebno izražena u Njemačkoj i Japanu

– zatvoreni sistem korporativnog upravljanja• Amerika – otvoreni sistem korporativnog upravljanja

2010. 25Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 26: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

f) Koncentracija vlasništva (a)• Large block shareholders

have a strong incentive to monitor management closely:– Their large stakes make it

worth their while to spend time, effort and expense to monitor closely

– They may also obtain Board seats which enhances their ability to monitor effectively

• Financial institutions are legally forbidden from directly holding board seats

OwnershipConcentration (a)

2010.26

Page 27: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

f) Koncentracija vlasništva (b)• The increasing influence of

institutional owners (stock mutual funds and pension funds)– Have the size (proxy

voting power) and incentive (demand for returns to funds) to discipline ineffective top-level managers

– Can affect the firm’s choice of strategies

OwnershipConcentration (b)

2010. 27

Page 28: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

f) Koncentracija vlasništva (c)• Shareholder activism:

– Shareholders can convene to discuss corporation’s direction

– If a consensus exists, shareholders can vote as a block to elect their candidates to the board

– Proxy fights– There are limits on

shareholder activism available to institutional owners in responding to activists’ tactics

OwnershipConcentration (c)

2010.28

Page 29: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

g) Nadzorni organi - odbori • Nadzorni organi – odbori su definisani zakonom i okruženjem

u kojem se kompanija nalazi• Odbor zastupa interese kompanije (dioničara)• Uloga:

- veza između akcionara i menadžera- utiče na ponašanje menadžera

• Jednostepeni sistem (odbor direktora) – angloamerički model• Dvostepeni sistem (nadzorni odbor + uprava) – kontinentalni

model

2010. 29Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 30: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• Uloga:- veza između akcionara i menadžera- utiče na ponašanje menadžera

• Monistički model korporativnog upravljanja– Anglo-saksonski model– Dva organa (skupština i board of directors)

• Dualni model korporativnog upravljanja– Zapadno-evropski– Tri organa (skupština, nadzorni odbor i uprava)

• Evropska unija, uredba (br. 2157/2001): korporacije mogu same izabrati jedan ili drugi model

30Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić2010.

g) Nadzorni organi - odbori

Page 31: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Monistički model

31Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić2010.

Page 32: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• Monistički model / Jednostepeni sistem - Odbor direktora:- istovremeno upravlajčka i nadzorna funkcija- važan zadatak – izbor CEO- CEO može ali ne mora predsjedavati Odborom- pododbori:

• Odbor vanjskih (neizvršnih) direktora• Izvršni odbor• Odbor za nagrađivanje• Revizijski odbor• Odbor za imenovanje

• Obaveza uključivanja nezavisnih direktora u Odbor2010. 32Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

g) Nadzorni organi - odbori

Page 33: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Dualni model

33Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić2010.

Page 34: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• Dualni model / Dvostepeni sistem = NO + Uprava• Nadzorni odbor:- nadzor nad poslovanjem korporacije- imenuje ga Skupština- članovi ne obavljaju drugu djelatnost u kompaniji- neophodno postaviti norme učinka- uspješnost odbora zavisi od odgovornosti i

motivisanosti u radu

2010. Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić 34

g) Nadzorni organi - odbori

Page 35: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• Uloga odbora:– Nazor i upravljanje– Imenovanje, kontrola rada i smjena menadžmenta

• Važne karakteristike odbora–Broj članova–Broj nezavisnih članova–Broj sastnaka –Vlasništvo članova odbora u kompaniji–...

2010. Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić 35

g) Nadzorni organi - odbori

Page 36: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Ključne funkcije Odbora prema OECD principima1. Analiza i usmjeravanje strategije korporacije2. Praćenje djelotvornosti prakse upravljanja preduzećem3. Selekcija, nagrađivanje, promjena.. Menadžmenta4. Vezivanje nagrada menadžera sa dugoročnim interesima5. Osiguravanje formalnog i transparentnog procesa

nominiranja i izbora članova6. Praćenje i upravljanje potencijalnim sukobima interesa7. Osiguranje integriteta računovodstvenih i finansijskih

sistema8. Nadgledanje procesa objavljivanja informacija

2010. 36Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 37: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

h) Odnos s interesno-uticajnim skupinama

2010. 37Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 38: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

i) Finansijska transparentnost i adekvatno objavljivanje relevantnih informacija • Bez relevantnih informacija nije moguć uspješan nadzor nad

poslovanjem, niti privlačenje novih investitora• Potpuno, pravovremeno i dosljedno objavljivanje vodi ka

transparentnosti tržišta• Različit sadržaj informacija u različitim zemljama /

korporativnim sistemima

2010. 38Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 39: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Informacije koje se trebaju objaviti (OECD)• o finansijskom rezultatu• o ciljevima preduzeća• o vlasničkoj strukturi i pravima glasanja• politika nagrađivanja • informacije o povezanim licima / poslovima• o rizicima• o zaposlenima i drugim stakeholderima• o strukturama i politikama KU

2010. 39Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 40: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Eksterni mehanizmi KU

a) Tržište za korporativno upravljanjeb) Pravna infrastrukturac) Zaštita manjinskih akcionarad) Konkurentski poslovi

2010. 40Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 41: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

a) Tržište za korporativno upravljanje

• BERZA - Vanjska sila / korektiv ponašanja kompanija - menadžera

• Tržište kao kontrola korporativne uspješnosti – prijetnja neefikasnom menadžmentu– Uspješan rad menadžera tržište će nagraditi rastom

vrijednosti dionica– Loš rad menadžera tržište će kazniti padom vrijednosti

dionica– Niska cijena dionice preuzimanje kompanije

2010. 41Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 42: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

• Mehanizmi preuzimanja kontrole na kompanijom:– Borba glasovima na skupštini dioničara– Javna ponuda za preuzimanje dionica– Spajanja kompanija

• Anti takeover (npr. Japan – keiretsu)• Tržište kao kontrola korporativne uspješnosti – reguliše

mnoge druge odnose: nagrađivanje, norme učinka i mjerenja menadžera i dr.

2010. Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić 42

a) Tržište za korporativno upravljanje

Page 43: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

b) Pravna infrastruktura

• Pravna legislativa i standardi:- Uslov za ostvarivanje prava- Obezbjeđuju sigurnost tržišnim akterima

• Prevelika regulacija – kočnica uspješnom poslovanju• Potreban fleksibilan okvir• Kodeksi, nacionalni standardi... – moraju biti transparentni,

efikasni, kozistentni sa zakonskim propisima• Potrebna jasna podjela uloga i dogovornosti svih institucija

2010. 43Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 44: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

c) Zaštita manjinskih akcionara

• OECD naglašava jednak tretman svih akcionara• prava: registracija vlasništva, prenos akcija, pristup

informacijama, učešće u radu skupštine, izbor članova odbora, učešće u dobiti...

• Jednak tretman dioničara• Korporacija mora obezbijediti mehanizam zaštite malih

dioničara / akcionara (postupci kod preuzimanja kompanija, pravilo jedna dionica –jedan glas...)

2010. 44Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 45: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

d) Konkurentski uslovi

• Konkurencija / slobodno tržište – ugrožava opstanak korporacije

• Da bi opstala korporacija mora imati dobar menadžment, kvalitetne resurse, efikasno poslovati.. – organizacija upravljanja

• Konkurencija utiče na izbor najboljeg blika korporativnog upravljanja

• Izbor modela korporativnog upravljanja veća poslovna efikasnost

2010. 45Prof. dr. Aziz Šunje & mr. Ensad Karić

Page 46: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Sistemi korporativnog upravljanja• Kriterij: ko, kako i na koji način se koriste interni i

eksterni mehanizmi KU• Otvoreni sistem KU (Anglo-američki)

– Veliki broj dioničara ... Velika moć menadžmenta– Velika uloga tržišta kapitala– Uloga institucionalnih investitora

• Zatvoreni sistem KU (zapadno-evropski, japanski)– Vlasnička koncentracija– Uloga banaka – Tržište kapitala ima sekundarni značaj

46Prof. dr. Aziz ŠunjeSarajevo, 2010.

Page 47: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Anglo-američki model strukture korporativnog upravljanja

• Razuđena dioničarska baza – dioničari nepovezani sa kompanijom na drugi način

• Razdvojeno vlasništvo i kontrola• Monistički model korporativnog upravljanja

– Dioničari .. Skupština– Odbor direktora … ranije posebno CEO i predsjednik odbora direktora

• Insajderi• Autsajderi

• Trend sve značajnijeg angažmana vanjskih članova Odbora direktora

• Korporativno upravljanje unutar nadležnosti– SAD – US SEC – federalna agencija– UK – FSA – samoregulatorna agencija

Sarajevo, 2010. 48Prof. dr. Aziz Šunje

Page 48: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Njemački model strukture korporativnog upravljanja

• Značajan udio finansiranja dugom• Koncentrisana dioničarska baza• Banke značajni dioničari … isprepletena vlasnička struktura

korporacija i banaka• Dualni model korporativnog upravljanja

– Dioničari– Nadzorni odbor (predstavnici dioničara i zaposlenih, broj i sastav

određeni zakonom)– Uprava (insajderi)

• U malim kompanijama dioničari biraju čitav nadzorni odbor, u velikim zaposleni biraju do pola članova nadzornog odbora– Kodeterminacija (okvir)

Sarajevo, 2010. 49Prof. dr. Aziz Šunje

Page 49: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Japanski model strukture korporativnog upravljanja

• Koncentrisana dioničarska baza• Dioničari povezani sa kompanijom• Malo “vanjskih” dioničara• Čvrsta i dugoročna veza između banaka i korporacija• Učesnici u korporativnom upravljanju

– Glavna banka (često i značajan dioničar)– “Keiretsu” – udružene kompanije (također značajan dioničar)– Vlada– Uprava

• Manjinski i nezavisni dioničari beznačajni• Članovi poslovodnih odbora gotovo isključivo insajderi

Sarajevo, 2010. 50Prof. dr. Aziz Šunje

Page 50: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Teorije korporativnog upravljanja

• Agencijska teorija– Agenti i principali

• Teorija uslužnosti (engl. Stewardship Theory)– Menadžer kao uslužitelj ... sklad sa vlasnicima

• Stakeholders-ki pristup– Interesi svih interesno-uticajnih skupina

• Svaka teorija ima i dobrih i loših strana

51Prof. dr. Aziz ŠunjeSarajevo, 2010.

Page 51: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Agencijski odnosi: vlasnici i menadžeri

52Prof. dr. Aziz ŠunjeSarajevo, 2010.

Page 52: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Nadzorni (Upravni) odbor: kao principal i kao agent

53Prof. dr. Aziz ŠunjeSarajevo, 2010.

Page 53: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje54

• Firm owners

Agency Relationship: Owners and Managers

Shareholders(Principals)

Sarajevo, 2010. Prof. dr. Aziz Šunje

Page 54: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje55

• Decision makers

Agency Relationship: Owners and Managers

Managers(Agents)

Shareholders(Principals)

• Firm owners

Sarajevo, 2010. Prof. dr. Aziz Šunje

Page 55: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje56

• Risk bearing specialist (principal) pays compensation to a managerial decision-making specialist (agent)

Agency Relationship: Owners and Managers

An AgencyRelationship

Managers(Agents)

Shareholders(Principals)

• Decision makers

• Firm owners

Sarajevo, 2010. Prof. dr. Aziz Šunje

Page 56: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Teorija uslužnosti

• Uslužnost: predanost menadžera pri osiguranju opće dobrobiti na način da su dugoročni interesi korporacije prioritet u djelovanju ... ne vlastiti interesi ili interesi drugih skupina

• Menadžer kao uslužitelj (engl. steward)• Izvor motivacije menadžera u nematerijalnim

sredstvima

57Prof. dr. Aziz ŠunjeSarajevo, 2010.

Page 57: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Model uslužnosti

58Prof. dr. Aziz ŠunjeSarajevo, 2010.

Page 58: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Agencijski i uslužni odnos

59Prof. dr. Aziz ŠunjeSarajevo, 2010.

Page 59: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Stakeholderski pristup• Redefinirano shvatanje uloge korporacije

– Stakeholders-i isto tako investiraju u korporaciju – nevlasničko investiranje koje treba biti tretirano kao vlasnički interes

• Korporacija i interesno-uticajne skupine – Veliki broj interesno-uticajinih skupina

• Optimiziranje interesa svih interesno-uticajnih skupina– Interesi dioničara i interesi ostalih

stakeholdersa ne moraju biti protivriječni win-win opcija

60Sarajevo, 2010. Prof. dr. Aziz Šunje

Page 60: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Odnos(i) sa interesno-uticajnim skupinama (stakeholders-i)

Sarajevo, 2010. 61Prof. dr. Aziz Šunje

Page 61: Sesija 4 Mehanizmi Sistemi Teorije Korporativnog Upravljanja

Korporativno upravljanje

Sarajevo, 2011.2009. Prof. dr. Aziz ŠunjeProf. dr. Aziz Šunje

Stakeholdersko određenje ciljeva

62Sarajevo, 2010. Prof. dr. Aziz Šunje