of 78 /78
“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji ProgramıToplantı Raporu Gebze/KOCAELİ 03-05 Aralık 2004

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin...

Page 1: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı”

Toplantı Raporu

Gebze/KOCAELİ

03-05 Aralık 2004

Page 2: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

İçindekiler

Sunuş .......................................................................................1

1. Vergi Mevzuatındaki Ar-Ge Teşvikleri ...........................................3

2. Vizyon 2023 Strateji Belgesinin Paylaşımı ......................................4

3. Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları ....................................5

4. Bilim ve Teknoloji Programı Uygulama Planı Temel Amaçlarının

Gerçekleştirilebilmesi için Gerekli Ar-Ge Konuları Çalışması ...............9

4.1. Gruplarda Öncelikli Ar- Ge Konularının Belirlenmesi Çalışması.....9

4.2. Öncelikli Ar-Ge konularının Revizyonu..................................10

4.3. Öncelikli Ar-Ge Konularının Kendi İçinde Sıralanması Çalışması....14

5. Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi..................................................17

6. Gerekli Mekanizmaların Belirlenmesi Çalışması ...............................18

7. Çalışmanın Değerlendirilmesi ....................................................22

EKLER.......................................................................................25

Ek 1. Katılımcı Listesi ............................................................27

Ek 2. Çalışma Programı...........................................................30

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan

Ar-Ge Konuları ..............................................................31

Ek 4. Ar-Ge Projelerini Değerlendirme Mekanizmalarına Öneriler ........41

Ek 5. Öncelikli Ar-Ge Konuları ..................................................45

Ek 6. Diğer Ar-Ge Konuları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .........49

Ek 7. Öncelikli Ar-Ge Konularının Etki-Zaman/Maliyet/Yapılabilirlik

Grafikleri ....................................................................56

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları ....................................................60

Ek 9. Çalışma Esnasında Çekilen Fotoğraflar...................................74

I

Page 3: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablolar Listesi Tablo 1. “Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları” Çalışma Sonuçları .............5

Tablo 2. Öncelikli Ar-Ge Konuları ile Öncelikli Politika ve Stratejiler ................ 10

Tablo 3. Etkinlik Ananlizi’nde Kriterlerin Katsayı Değerleri ............................ 16

Tablo 4. Kaynak İhtiyaç Matrisleri Çıkarılan Ar-Ge Konuları............................ 17

Tablo 5. Ar-Ge Teşviklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Mekanizma Önerileri.... 18

Tablo 6. Çalışma Değerlendirme Anketi Sonuçları Özet Tablosu ...................... 22

Şekiller Listesi Şekil 1. Birinci Aşama Etkinlik Analizi Taslağı ............................................ 14

Şekil 2. İkinci Aşama Etkinlik Analizi Taslağı.............................................. 15

Şekil 3. Grup 8’in Bazı Ar-Ge konularına İlişkin Grafik Gösterimi ..................... 55

II

Page 4: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Sunuş

Ülkemizin 2005-2010 Bilim ve Teknoloji Politikaları – Uygulama Planını oluşturmaya yönelik

çalışmaların toplumsal uzlaşma ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik

planlanmış olan toplantılar dizisi kapsamında 03-05 Aralık 2004 tarihlerinde seçkin bir

sanayici grubunun katılımı ile “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” toplantısı

gerçekleştirilmiştir.

TÜBİTAK ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) işbirliği ile TÜSSİDE’nin

Gebze–Kocaeli tesislerinde gerçekleştirilen bu toplantı ile Vizyon 2023 Projesi kapsamında

çizilen vizyona ulaşma doğrultusunda sanayinin öncelikli Ar-Ge konuları, ihtiyaç ve

beklentileri belirlenmiştir.

Bu rapor, 63 kişilik katılımcı grubunun yaptığı çalışmaların sonuçlarını içermektedir. Ulusal

sanayi bilim ve teknoloji politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla sanayicilerin

doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde

gerçekleştirilmiştir.

İlk bölümde, “Vergi Mevzuatındaki Ar-Ge Teşvikleri” konusu T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler

Genel Müdürlüğü’nden Sn. Mürsel Ali Kaplan tarafından sunuldu.

İkinci bölümde, TÜBİTAK Vizyon 2023 Projesi Yöneticisi Dr. Filiz Çimen tarafından “Vizyon

2023 Projesi” ve “Strateji Belgesi” paylaşıldı.

Üçüncü bölümde, “Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları”nı tespit etmeye yönelik bir

beyin fırtınası gerçekleştirildi.

Dördüncü bölümde, Bilim ve Teknoloji Programı Uygulama Planı Temel Amaçlarının Sosyo-

Ekonomik hedefleri olan;

• Sınai Üretimde Rekabet Üstünlüğünün Sağlanması

• Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi

• Sürdürülebilir Kalkınma

• Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi alanlarına odaklanarak öncelikli Ar-Ge Konuları belirlendi ve tüm gruplar ile paylaşıldı.

1

Page 5: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Beşinci bölümde, öncelikli Ar-Ge konuları üzerinde, fiziki bilim altyapısı ihtiyacı, bilim

insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı vb. kriterler göz önüne alınarak kaynak ihtiyaç planları

oluşturuldu.

Son bölümde ise Ülkemizde Ar-Ge projesi sayısının artırılması ve bu projelerin hayata

geçirilmesini kolaylaştıracak farklı mekanizmalar ve araçların oluşturulması üzerine

öneriler oluşturuldu.

Çalışma “kürsüden anlatma ve toplu dinleme konferansı” şeklinde değil, yaratıcı fikir

oluşturma yöntem ve teknikleri kullanılarak, tüm katılımcıların tüm çalışmalara başından

sonuna kadar aktif katılımı ile yazılı bilgi ve belge üretmeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

Raporda sunulan bilgiler; katılımcıların çalışma esnasında ortaya koydukları fikirler olup,

TÜSSİDE tarafından üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Katılımcı Listesi Ek 1’de Çalışma Programı Ek 2’de sunulmuştur.

2

Page 6: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

1. Vergi Mevzuatındaki Ar-Ge Teşvikleri

Ar-Ge Faaliyetlerine İlişkin Vergisel Teşvikler kapsamında;

• Teknoloji geliştirme bölgeleri kanununda ve gelir ve kurumlar vergisi kanununda

yer alan yasal düzenlemeler,

• Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamı ve kapsam dışında kalan faaliyetler,

• Ar-Ge harcama grupları,

• Ar-Ge indiriminin uygulanması

konuları paylaşıldı. Paylaşım sonunda bazı katkı yapmak/öneri sunmak isteyen katılımcılar

görüşlerini paylaştı.

3

Page 7: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

2. Vizyon 2023 Strateji Belgesinin Paylaşımı

Paylaşımda Vizyon 2023 projesi tanıtıldı. Proje organizasyonu, tarihçesi, çalışma

yöntemleri ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verildi, “Ulusal Bilim ve Teknoloji

Belgesi” tanıtıldı. Vizyon 2023 çalışmalarında;

• Bilişim ve İletişim teknolojileri

• Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri

• Nanoteknoloji

• Mekatronik

• Üretim Süreç ve Teknolojileri

• Malzeme Teknolojileri

• Enerji ve Çevre Teknolojileri

• Tasarım Teknolojileri

başlıkları altında belirlenen Stratejik Teknoloji Alanları katılımcılarla paylaşıldı.

4

Page 8: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

3. Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları Bu çalışmada, “Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları” konulu bir beyin fırtınası

gerçekleştirildi. Katılımcılar 8 grup halinde çalışarak Ar-Ge potansiyeli ve başarıları

listelerini oluşturdular. Grup çalışmalarının sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. “Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları” Çalışma Sonuçları Grup Potansiyel ve Başarılar

Gru

p 1

Ar-Ge Başarıları

Pakmaya – Ekmek mayası- Biyolojik arıtma – biyogaz

FARBA - Far tasarım (mercedes, serbest düzen)

Yeni model (optik tasarım)

CAD-CAM Ar-Ge bölümü

Beyaz eşyalı tüketici elektroniğinde tasarım, patent ,

geliştirme ve tasarım doğrulama (ARÇELİK, VESTEL)

KOMSAN – Vidalı kompresör

Cybersoft

MEYBAL – Meyve ekstreleri

Uzun süre saklanan gıda (MAM)

Radar-atış kontrol programı (MAM)

Kayseri mobilya tasarım (ÜRGE)

Sağlık teknoloji hizmetleri

ETA (Atış-askeri simulasyon)

SAGE roket teknolojisi

Ar-Ge Potansiyeli

Terebentin

Genç nüfus

potansiyeli/gayretli ve

becerikli (özgüven)

Gru

p 2

Ar-Ge Başarıları

Meybal özütü içerisindeki insan sağlığına faydalı

bileşenlerin doğal yolla ayrıştırılması

Motor test cihazı, enerji akış metoduyla

Mobilsoft: “Turizm enformasyon yazılımı”

ETA (savunma elektroniği)

Aselsan

Fiber-Optik (HES)

Özçelik Makine-Tekstil Makine

Sürücü belgeleri içine yerleştirilen chip

Ar-Ge Potansiyeli

Akıllı camlar

Mekatronik

Yazılım

3D TV

Esnek üretim, esnek

otomasyon

Bor üç ürünler

Organik tarım

Nanoteknoloji

Güneş enerjisi

5

Page 9: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 1. “Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları” Çalışma Sonuçları (Devam)

Grup Potansiyel ve Başarılar

Gru

p 3

Potansiyel Başarılar

Yazılım

Bilişim tek (alt yapı İK)

Eğitilmiş ve eğitime müsait genç nüfus

Girişimcilik ruhu

Gemi inşa dizayn ve üretim

Bilgisayar donanım

Teknoloji tüketimine açık toplum

Bor rezervleri

Coğrafi liderlik

Denizci millet ülke olma konusunda

insan eğitimi ve teknoloji geliştirme

Savunma sanayi talebi

Yüksek örgütlenme

Ev elektroniği aletleri

Sanal canlandırma

Onuk MRTP botları

Sivil ve savunma iletişim teknolojileri

Mobil teknolojisi

Simulasyon (trafik)

Sağlık yazılımları ve otomasyon

Ulusal kripto cihazları

Havacılık savunma sanayi yazılım

Gru

p 4

Ar-Ge Başarıları

Fuel cell konsorsiyumu

Hafif ticari vasıta geliştirme

Diesel motor enjeksiyon ve emisyon

sistemleri geliştirme

Tekstil makineleri geliştirme

Akıllı tekstil malzemeleri

Beyaz ve kahverengi eşyanın 3 büyüğü

• Arçelik

• Vestel

• Beko

Tekstilde ileri makineleşme düzeyi

• Mavi

• LTB

• Collins

• Sarar

Hızlı hücumbot

TÜBİTAK-MAM ile yapılan elektrikli oto

Biyodizel ve hidrojen yakıtların

kullanımı

Koltuk mükemmeliyet merkezi

çalışmaları

6

Page 10: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 1. “Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları” Çalışma Sonuçları (Devam)

Grup Potansiyel ve Başarılar

Gru

p 5

Ar-Ge Potansiyelleri

Nano tekonolojileri

Biyoteknolojileri

Malzeme teknolojileri

Kompozitler

Akıllı kumaşlar

Çipli ürünler

IT alt yapıları

Tedarik süreç teknolojileri

Bor teknolojileri

Plazma teknolojileri

Tasarım teknolojileri ve üretimi

İhraç potansiyeli yüksek olan soğan ve patateste çimlenmeyi önleyici inhibitör

Gru

p 6

Ar-Ge Potansiyelleri

Doblo

Akıllı çamaşır makinesi

ETA’nın başarısı ( lazer teknolojisi ile hedefleme ).

Dışarıdan pahalı alınan tekstil makineleri daha ucuza yapıldı. Patent alınmadığı için

iş yurtdışına kaçtı.

Kriptoloji

MAM’ın savunma sanayisine yaptığı tüm projeler Ar-Gedir.

Son çıkan buzdolapları tamamen Ar-Ge ürünü.

Koç grubu arabalarında Türk Ar-Ge çalışmalarının etkisi çok.

Tekstil boya üretiminde Ar-Ge sonuçları çok iyi sonuçlar verdi.

Isıtmalı ayakkabı örneği

7

Page 11: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 1. “Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları” Çalışma Sonuçları (Devam)

Grup Potansiyel ve Başarılar

Gru

p 7

Ar-Ge Potansiyelleri İnsan potansiyeli: En parlak gençler Ar-

Ge yapmak istiyor Eğitimli (yüksek eğitimli) genç nüfus Yurt dışında uluslar arası ileri teknoloji

firmalarında çok sayıda mühendis/bilim adamı yönetici bulunması (uluslararası beyin ağı) Bazı üniversitelerde uluslararası

düzeyde eleman yetiştirme gereğinin fark edilmesi Yenilikten korkmayan, girişimci

iyimser toplum

Başarı Örnekleri Tofaş Doblo, Otosan connect =>

otomotiv tasarım Arçelik energy, buzdolabı (beyaz eşya,

dünya çapında teknoloji) Vestel (elektronik üretim) Beko Telra (3’ünün üretimi Avrupa’nın

%50’si ) TÜBİTAK UEKAE Bilgi güvenliği (NATO başarıları) Mikro elektronik (yarı iletken üretimi

tüm devre) Optoelektronik uygulamalar ETA – savunma sanayi alanında ABD ve İsrail ordusuna ihracat

Gru

p 8

Ar-Ge Başarıları Kamyon özgün tasarımı (BMC) Yolcu otobüsü (Diamond - Temsa) Elektrokardiyografi (Gate - Petaş) Turist Taşıma Aracı (Böcek) Araç içi mekan tasarım simülatörü (İnfotron) Kovalı katı yakıt sobası Gece görüş sistemi (MİKES) Elektronik harp sanayi donanımları (Aselsan) Avionik sistemler (Savronik) Vestel TV pazarında yenilik atılım TRM-102 1974 (Rotatif motor) Wamkel motor Çağdaş 1977 CAD destekli araç Akrep - Kobra Zırhlı aracı (Otokar – Land Rover Şasesi Mod) Tempra – Süspansiyon Grubu tasarımı Otomobil Remodifakasyonu ALBEA Ticari Araç Prototipi DOBLO Araç üretimi teknolojisi geliştirilmesi (Verimlilik artışı) 100 Hz TV Sayısal TV ve videokayıt yazılımları LCD TV, Plasma TV

8

Page 12: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

4. Bilim ve Teknoloji Programı Uygulama Planı Temel Amaçlarının

Gerçekleştirilebilmesi için Gerekli Ar-Ge Konuları Çalışması

Bu çalışmada katılımcılara: “Sosyoekonomik hedefleri gerçekleştirmek için ilk 5 yıl içinde

öncelikli Ar-Ge konularınız nelerdir?” sorusu yöneltildi. Çalışmaya önceden oluşturulmuş 8

grup halinde devam edildi. Buna göre;

1. ve 6. gruplar “Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının

Güçlendirilmesi”ne yönelik

2. ve 5. gruplar “Sürdürülebilir Kalkınma”ya yönelik

3. ve 8. gruplar “Sınai Üretimde Rekabet Üstünlüğünün Sağlanması”na yönelik

4. ve 7. gruplar “Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi”ne yönelik

Ar-Ge konuları listelerini oluşturdular. Fikir üretme çalışmasında her grup kendi konusunun

yanı sıra diğer konuları çalışan gruplara belirli bir sistematik içinde katkı sağladı.

4.1. Gruplarda Öncelikli Ar- Ge Konularının Belirlenmesi Çalışması

Gruplar listelerinde üretilen Ar-Ge konuları üzerinde bir konsolidasyon çalışması yaparak

benzer ifadeleri elediler ya da birleştirdiler. Konsolidasyon çalışmasında elenen benzer

ifadeler Ek 3’te yer almaktadır.

Daha sonra, grupların listelerinde, Ar-Ge konusu olmayan ancak mekanizma önerisi olarak

faydalanılabilecek ifadeler ayrıldı. Mekanizma önerileri Ek 4’te yer almaktadır.

Son olarak Ar-Ge konularının önceliklendirilmesine geçildi. Her grup kendi listesi üzerinde

bir çalışma yaparak öncelikli Ar-Ge konularını seçti. Grupların öncelikli Ar-Ge konuları Ek

5’te yer almaktadır.

Çalışmayı yapan 8 grubun öncelikli Ar-Ge konuları dışında kalan Ar-Ge konuları ise Ek 6’da

yer almaktadır.

Tüm gruplar toplam 333 adet Ar-Ge konusu belirtmiştir.

9

Page 13: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

4.2. Öncelikli Ar-Ge konularının Revizyonu

Grupların öncelikli Ar-Ge konularına ilişkin ifadeler, gönüllü katılımcılardan oluşan bir

çalışma grubu tarafından yeniden gözden geçirildi. Bu çalışmada teknolojik alan ifadeleri

ile politika-strateji ifadeleri ayrıştırıldı. Revizyon sonucunda grupların ayrı ayrı Ar-Ge

konuları listeleri bütünleşik bir liste haline getirilmiştir. Revizyon çalışmasının sonuçları

Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Öncelikli Ar-Ge Konuları ile Öncelikli Politika ve Stratejiler

Bilgi toplumuna geçişte teknolojik altyapının güçlendirilmesi

Tekn

oloj

ik A

lanl

ar

Uydu iletişim teknolojileri geliştirilmesi yaygınlaştırma

Yeni iletişim alt yapı projeleri

Uzay teknolojisi

Bilişim güvenlik sistemleri

Merkezi eğitim portalı ve uzaktan eğitim ve altyapı

Genişbant iletişim teknolojileri bağlamında sistem bileşenlerinin (kablo, ADSL,

uydu altyapısı ve üst yapısının) yaygınlaştırılması

Yeni yazılım standartlarının ve ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi

Bilişim altyapısını günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeye yönelik

arayüzler geliştirmek

Kognitif ve semantik tabanlı sistemler geliştirme

Stra

teji

ler

/ Po

litik

alar

Kendi teknolojilerimizin üretilebilmesi için teknolojik altyapının geliştirilmesi

Türkçe’nin yapısal özelliklerinin yazılım geliştirmede kullanılması

Bilgi toplumuna geçişte eğitimde ilk aşamadan itibaren gelişimin sağlanması.

Yaratıcı düşünce için okul öncesi eğitime geçilmesi

Üniversitelerin teknik okulların uygulamalı eğitimi sanayi ortaklığı ile

başarabilmek

Bilgisayar ve interneti etkin ve verimli alanlarda kullanımı için teşvik edici

programlar yapmak.

Öncelikli alanlarda teknoparkların organize sanayi sitelerinin geliştirilmesi,

teşviklerin sektörel ve selektif sahalarda kullanılması

Fikir haklarının güvence altına alınması

10

Page 14: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 2. Öncelikli Ar-Ge Konuları ile Öncelikli Politika ve Stratejiler (Devam)

Sürdürülebilir kalkınma

Tekn

oloj

ik A

lanl

ar

Her türlü atığın yönetimi ve geri dönüşümü

Biyoteknoloji ve gen teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı

Enerji depolama teknolojileri ve güç kontrol sistemleri

Bor madeninin yurtiçinde işlenebilmesi için katma değer yaratıcı girişimlerde

bulunulması

Nanoteknoloji ve malzeme teknolojileri

Nükleer enerji

Biyokütle gazlaştırma ve yakma teknolojileri

Temiz tarım (organik) ve hayvancılıkta ileri teknolojiler

İnsan kaynağını geliştirme ve planlama projeleri

e-dönüşüm kapsamlı tüm projeler

Yenilenebilir enerji teknolojileri

Akıllı ulaştırma teknoloji sistemleri ve vasıtaları

Stra

teji

ler

/ Po

litik

alar

Öncelikli teknoloji alanlarında yol haritalarının belirlenip uygulanabilmesinin

sağlanması

Doğal kaynakların planlı kullanımı

Geleneksel Sanayi kullanımında ileri teknoloji ürünlere yönelmeyi sağlamak için

teknolojiyi geliştirme bölgelerine verilmesi. Stratejik alanlarda KOBİ-

Üniversiteler arası işbirlikleri

Gelecekte rekabet üstünlüğü olan sektörlerin belirlenmesi

Devletin üretimde küçültülmesi veya kamu verimliliğinin artırılması

Yurt dışında Türklerin yönettiği Ar-Ge KOBİleri ile ortak proje geliştirmenin

desteklenmesi

Girişimci kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması

Üniversitelerin yöresel özelliklere göre örgütlendirilmesi

11

Page 15: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 2. Öncelikli Ar-Ge Konuları ile Öncelikli Politika ve Stratejiler (Devam)

Sınai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanması

Tekn

oloj

ik A

lanl

ar

Rekabette öncelikli sektörlerin ihtiyaç duyduğu yazılımlar

Oyun tasarımı ve yazılımları

Silahlı kuvvetlere yönelik yazılım ihtiyaçları (örneğin komuta kontrol sistemi)

Savunma sanayi projeleri

Fuel-Cell ve hibrid taşıtlar

Eğitim yazılımları

Güvenlik teknolojileri (bilgi güvenliği projeleri)

Sektör içi hammadde kullanımı standardizasyonu/rasyonalizasyonu

Sektör içi – arası parça kullanımı standardizasyonu/rasyonalizasyonu

Sektorlerdeki önemli ortak parçaların (buzdolabı kompresörü, otomotiv koltuğu

vb.) dış pazarlara satışı için tasarım ve geliştirme projeleri

Organik tarım, gıda kalitesi ve güvenilirliği

Verim artırıcı üretim sistem ve makinaları

Ürün segmentlerine odaklanarak AB’de ürün tarifi tasarımı ve üreticisi olmak

(örneğin otomotiv’de BI segmenti, uydu yayın algılama kutuları)

Sağlık, tarım ve çevre için biyoteknoloji

Borhidrür, yakıt pili ve hidrojen üretim ve depolama teknolojileri

Nanoteknolojiler

Havacılık ve uzay

Stra

teji

ler

/ Po

litik

alar

İleri malzeme tasarım ve test yetenekleri sahibi mükemmeliyet ve test

merkezleri kurulması

12

Page 16: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 2. Öncelikli Ar-Ge Konuları ile Öncelikli Politika ve Stratejiler (Devam)

Yaşam kalitesinin artırılması

Tekn

oloj

ik A

lanl

ar

Akıllı kart teknolojisi (sağlık, kimlik vb. bilgileri taşıyan)

Öğrenmeye ve düşünmeye yönelik eğitim

İnsan sağlığına zararlı olmayan ve herhangi bir şekilde alındığında zarar

içermeyen temizlik maddeleri imalatı

Ulaştırma zamanını optimize eden, güvenli, konforlu ulaştırma sistemleri,

vasıtaları ve techizatı

Ortak bilgi kullanımını ve paylaşımını hızlandıracak altyapı geliştirilmesi

Sağlık, çevre, tarım odaklı biyoteknoloji çalışmaları

Çevre kirliliğini önleyecek teknolojilerin geliştirilmesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan araç ve teknolojilerinin

geliştirilmesi

Füzyon enerjisi araştırmalarının yapılması

Etkin yaratıcılık eğitimi (eğitim kurumlarında ve yaşam boyu)

Çocukların daha çok ve eğitici oyun oynayabilecekleri imkanların geliştirilmesi

Kişi sağlığını gözlemleme ve uzaktan sağlık hizmeti (tanı ve tedavi) verme

ürün ve sistemleri

Akıllı ev/iş cihazlarının geliştirilmesi.

Akıllı kent yönetim sistemleri

Hava kirliliğini önlemek için ulaştırma araçları dahil emisyon azaltıcı

teknolojiler

Trafik kazalarını önlemek için ulaşım güvenliğini artırıcı teknolojiler (İnsan-

araç iletişimi, araç-araç iletişimi, araç-yol iletişimi)

Tekn

oloj

ik A

lanl

ar

Yurttaşların demokrasiye aktif katılımı, demokratik süreçlerin iyileştirilmesi

için (sosyal bilimler alanı da dahil olmak üzere) Ar-Ge

Uzaktan çalışma imkanlarının geliştirilmesi için gerekli yöntemin

oluşturulması, teknik ve mevzuat altyapısının kurulması

Kırsal alanlardaki yaşam kalitesini yükseltici politikalar

13

Page 17: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

4.3. Öncelikli Ar-Ge Konularının Kendi İçinde Sıralanması Çalışması

Gruplarda belirlenen öncelikli Ar-Ge konularının kendi içinde sıralanması iki aşamalı

“Etkinlik Analizi” yöntemiyle gerçekleştirildi. Birinci Aşama Etkinlik Analizinde, her

katılımcıdan kendi grubunda seçilmiş olan her bir Ar-Ge konusunu, daha önceden Vizyon

2023 çalışma grubu tarafından belirlenmiş etki kriterleri olan;

Rekabet Gücü Bilim, Teknoloji ve Yenilik Yeteneği Çevre Duyarlılığı ve Enerji Verimliliği Ulusal Katma Değer Yaşam Kalitesi

açısından inceleyerek, belirlenen Ar-Ge konularını kendi içinde sıralamaları istendi.

Buna göre bir Ar-Ge konusu örneğin rekabet gücüne etkisi bakımından 2. sırada yer alırken

yaşam kalitesine etkisi bakımından 8. sırada yer alabilir. Birinci aşama etkinlik analizi

taslağı Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Birinci Aşama Etkinlik Analizi Taslağı

Etkinlik Analizi 1

Açıklama : Çalışma öncelikle bireysel olarak gerçekleştirilir. Belirlenmiş konular etki kriterlerinin her biri için incelenerek öncelik sıralamaları belirlenir. Bireysel çalışma sonucunda oluşan sıralar toplanarak grup sonucu elde edilir. İsim: Sektör:

Etki kriterleri Kriterler Ar-Ge Konuları Re

kabe

t G

ücü

Bilim

, Te

knol

oji v

e Ye

nilik

Yet

eneğ

i

Çevr

e D

uyar

lılığı v

e En

erji

Ver

imlil

iği

Ulu

sal K

atm

a D

eğer

Yaşa

m K

alit

esi

… … …

14

Page 18: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

İkinci Aşama Etkinlik Analizinde, her katılımcıdan kendi grubunda belirlenmiş olan her bir

Ar-Ge konusunu;

Zaman

Maliyet

Yapılabilirlik

açısından inceleyerek belirledikleri Ar-Ge konuları içinde bir sıralama yapması istendi.

İkinci Aşama Etkinlik Analizi taslağı Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. İkinci Aşama Etkinlik Analizi Taslağı

Etkinlik Analizi 2

Açıklama : Çalışma öncelikle bireysel olarak gerçekleştirilir. Belirlenmiş konular diğer kriterlerinin her biri için incelenerek öncelik sıralamaları belirlenir. Bireysel çalışma sonucunda oluşan sıralar toplanarak grup sonucu elde edilir. İsim: Sektör: Kriterler Ar-Ge Konuları Ya

pıla

bilir

lik

Zam

an

Mal

iyet

… … …

Puanlama Yöntemi ve Hesaplamalar

Birinci Aşama Etkinlik Analizi ve İkinci Aşama Etkinlik Analizi’nde kullanılan kriterler için

daha önceden Vizyon 2023 çalışma grubu tarafından belirli katsayı değerleri tespit

edilmiştir. Kriterlerin katsayı değerleri Tablo 3’te verilmiştir.

15

Page 19: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 3. Etkinlik Ananlizi’nde Kriterlerin Katsayı Değerleri

Etki Kriterleri

Reka

bet

Güc

ü

Bilim

, Te

knol

oji

ve Y

enili

k Ye

tene

ği

Çevr

e D

uyar

lılığı

ve E

nerj

i Ve

rim

liliğ

i

Ulu

sal K

atm

a D

eğer

Yaşa

m K

alit

esi

Yapı

labi

lirlik

Zam

an

Mal

iyet

Katsayı Değeri 0,28 0,26 0,16 0,15 0,15 1,00 1,00 1,00

Hesaplamalar üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak her bir Ar-Ge konusu için verilen

bireysel sıralamalar toplanarak o Ar-Ge konusu için sıra belirten kişi sayısına bölünmüş,

“ortalama sıra değeri” hesaplanmıştır. Sıra değeri küçüldükçe Ar-Ge konusunun öneminin

arttığını göstermektedir. İkinci olarak, Ar-Ge konularının her bir kriterden aldığı ortalama

sıra değerleri, Tablo 2’de belirtilen katsayılarla çarpılarak “ağırlıklı ortalama puan

değerleri” bulunmuş ve son olarak her bir Ar-Ge konusu puanının çarpmaya göre tersi

alınarak matematiksel olarak daha yüksek puanın daha önemli Ar-Ge konusunu temsil

etmesi sağlanmıştır.

Sonuç Tabloları ve Grafikler

Bu hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan her bir grubun öncelikli Ar-Ge konularının bir

sıralaması Ek 5’te verilmiştir.

Birinci Aşama Etkinlik Analizi amaçlar üzerindeki etkiyi gösterirken, İkinci Aşama Etkinlik

Analizi zaman, maliyet ve yapılabilirlik gibi kısıtların etkisini göstermektedir. Ar-Ge

konularının sıralanmasının yanı sıra Birinci Aşama Etkinlik Analizi sonuçları ile İkinci Aşama

Etkinlik Analizi sonuçları için bir grafik oluşturularak etki ve kısıtlar arasındaki ilişki

gösterilmiştir. Grupların etki-zaman/maliyet/yapılabilirlik grafikleri Ek 7’de yer

almaktadır.

16

Page 20: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

5. Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi

Bu çalışmada, gruplara belirlemiş oldukları Ar-Ge konuları ile birlikte kaynak ihtiyaç

tabloları verildi. Gruplar kaynak ihtiyacını belirleyecekleri konuları listeden seçtiler.

Seçilen Ar-Ge konusu üzerinde aşağıda belirtilen;

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı, Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı,

Bilimin yaygınlaştırılması/popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların (temel/uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da

mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı,

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı,

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

başlıklarında kaynak ihtiyaç planları oluşturuldu. Kaynak ihtiyacı belirlenen Ar-Ge konuları

Tablo 4’te gösterilmiştir. Kaynak İhtiyaç Planları Ek 8’de verilmiştir.

Tablo 4. Kaynak İhtiyaç Matrisleri Çıkarılan Ar-Ge Konuları

Ar-Ge Konuları

Araç güvenliğini arttırıcı teknolojiler Etkin yaratıcılık eğitimi ve

öğrenmeye/düşünmeye yönelik öğrenme Sağlık/tarım ve çevre odaklı biyoteknoloji Nanoteknoloji Fuel Cell ve hybrid/Hidrojen Teknolojiler Önemli parçaların oluşması (otomotiv koltuğu Eğitim yazılımları Genişbant iletişim teknolojileri bağlamında

sistem bileşenlerinin tasarımı Merkezi eğitim portalı ve uzaktan eğitim

altyapı (ilkokuldan itibaren) Uydu iletişim teknolojileri geliştirilmesi

yaygınlaştırılması Bilgisayarları doğal ortamın bir parçası haline

getirmeye yönelik arayüzler geliştirmek Oyun yazılımları Akıllı kent yönetimi Akıllı ulaştırma sistemleri ve hizmetleri Organik tarım ve hayvancılık

Bioteknolojide sağlıklı kimya ürünleri teknolojileri geliştirmek Yenilenebilir enerji kaynakları ürün

segmentlerine odaklanması AB’de ürün tarifi tasarımcısı ve üretici olma E-dönüşüm Sektör içi-arası parça kullanma

rasyonalizasyonu Türkçe’nin özelliklerinin yazılım geliştirmede

kullanılması Multimedia içerik şifreleme (bilgi güvenliği) IT şebekedeki iletişimin güvenliği Yeni yazılım standartlarının geliştirilmesi

bunları ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi Teknolojik altyapının dışa bağımlılıktan

kurtarılması için gerekli malzemelerin Türkiye’de üretimi Sektör içi hammadde kullanım

rasyonalizasyonu (otomotiv/beyaz eşya / kahverengi eşya)

17

Page 21: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

6. Gerekli Mekanizmaların Belirlenmesi Çalışması

Bundan önceki bölümlerde, hangi Ar-Ge konularına odaklanılacağına ilişkin fikir üretme

çalışmaları yapılmıştı. Bu bölümde ise “Nasıl?” sorusunun cevabı aranmıştır. Ülkemizde Ar-

Ge projesi sayısının artırılması ve bu projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracak farklı

mekanizmalar ve araçların oluşturulması üzerinde öneriler belirlendi. Çalışmada

katılımcılara, “Türkiye’de mevcut olan olmayan Ar-Ge teşviklerinin değerlendirilmesine

yönelik farklı yöntem ve araçlar nelerdir?” sorusu soruldu. Katılımcılar 5 grup halinde

çalışarak öneri listeleri oluşturdular. Grupların oluşturdukları mekanizma önerileri Tablo

5’te verilmiştir.

Tablo 5. Ar-Ge Teşviklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Mekanizma Önerileri

Grup Mekanizma Önerileri

Gru

p 1

Mevcut destek düzenlerinin belirlenmiş eksiklerinin tanıtımı

Danışman (arakesit kuruluş) kuruluşlar. KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik olarak projelerin

oluşturulması ve kaynakların bulunması ve projelerin yönetilme rol alması ve pay alması

(İngiltere örneği) bu tip firma ortaya çıkması ve akreditasyon işi

Üniversitelerden gelen kaynak talebi için bir SANAYİ kuruluşu ortaklığının aranması

Vizyon 2023 çerçevesinde belirlenen önceliklere paralel olarak rekabet öncesi ortak

araştırma konularında güdümlü proje mekanizmasının oluşturulması (Türkiye yakıt pili

projesi)

Vizyon 2023 çerçevesinde belirlenen önceliklere göre kamu Ar-Geye dayalı tedarik

politikası izlemesi (savunma ve toplu taşıma)

Türkiye’deki risk sermayesi uygulamalarının dünyadaki en iyi uygulamalar örnek alınarak

gerekli yasal mevzuat düzenleme yapılması

TÜBİTAK TİDEB sanayi odalarında şube açarak o hizmet ve kaynakları KOBİ’lere

ulaştırması

Kamuoyunda ve sanayicilerde Ar-Ge bilincini arttırmak ve teşvik etmek için Ar-Ge

ödülünün oluşturulması

AB çerçevesinde verilen Ar-Ge vergi indirim teşvik sisteminin kıyaslama ile Türkiye’de

oluşturulması

Üniversitede master ve doktora öğrenci sayısının arttırılması hedeflenerek sanayiciden

gelen ürüne yönelik Ar-Ge çalışmasının master ve doktora tezi olarak verilmesi ve bu

programda çalışan akademik personelin desteklenmesi

18

Page 22: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 5. Ar-Ge Teşviklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Mekanizma Önerileri (Devam)

Grup Mekanizma Önerileri

Gru

p 2

Girişim sermayesi Business angels Kolektif araştırma Sektörel araştırma Start up destekleri Uzun vadeli projelerin

o Güdümlü yapılması o Hibe oranlarının artırılması o Avans şeklinde baştan verilmesi o Kamu araştırma enstitüleri ve/veya üniversitelerin proje ortağı olması, hibenin bu

kurumlar aracılığı ile kullandırılması Üniversite-Sanayi işbirliği ile yapılan Ar-Ge çalışmalarında üniversitenin katkısının yüzde

yüz karşılanması (hibe) Teknoloji değerlendirme şirketleri Üniversitelerdeki akademik personelin şirketlerde çalışmasına imkan verecek, mevzuatın

(kayıtsız Ar-Ge) düzenlenmesi Sanayi ile/için Ar-Ge yapan üniversite birimlerinin ödemeler/mali konular hk. döner

sermaye dışı esnek mekanizmalarının oluşturulması Sanayi-Üniversite arasında işbirliğini sağlayacak arayüzler oluşturulması Ulusal tedariklerde kamu yurt-içi alıma yönelmelidir. Firmaların uluslar arası rekabet gücünün artması için teknolojik ürünlerinin

desteklenmesi (ihracata yönelik Ar-Ge desteğinin artırılması) Ulusal teknoloji firmalarının (sayısının) artırılması için ulusal sanayiinin ihtiyaçlarının

karşılanmasını sağlayacak doğrudan Ar-Ge desteği. Önemli sektörler için ihtiyaç duyulan laboratuar ve test merkezlerinin devlet tarafından

kurulması, işletiminin uygun mekanizmalara devredilmesi. Yeni teknolojik faaliyet alanlarında hedeflerin ve iş planları yapılmış, yeni kurulacak şirketlere 5 yıla kadar 1 milyon dolarlık hibe desteğinin sağlanması Teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparkların yeni teknolojik faaliyet alanlarında proje

ve firma desteğini sağlayacak mali ve teknoloji güç ve yetkinliği kazandırılması. Akademik personelin yaptığı doktora ve diğer araştırma konularında şirket kurabilme

veya ortak olabilme yeteneğinin kazandırılması. Ar-Ge teşviklerine başvurmak için yardımcı olacak danışmanlık sistemlerinin

oluşturulması ( başvuru-proje-fizibilite) Uluslar arası proje çalışmalarının gerçekleştirilmesinde mevcut destek teşviklerin

artırılarak geliştirilmesi. Borsanın teknoloji şirketlerine ortak veya halka açılmasında yeni mevzuatın

oluşturulması. Teknoloji şirketlerinin riskini azaltmak için tek kişilik sermaye şirketlerinin kurulmasına

izin verecek mevzuatın oluşturulması.

19

Page 23: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 5. Ar-Ge Teşviklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Mekanizma Önerileri (Devam)

Grup Mekanizma Önerileri

Gru

p Fu

ll D

este

k

Ar-Ge Teşvik Sistemleri TİDEB (hibe) TTGV (proje ortaklığı) KOSGEB (hibe) ÜSAM Vergisel teşvikler

Türkiye Projeleri Uzun vadeli Çok taraflı katılımlı Stratejik makro hedeflere yönelik Araştırma ürünü tanımlamak Firma odaklı değil, teknoloji ve/veya sektör odaklı

Türkiye Projeleri Ürün odaklı

projeler Ar-Ge Kültürünü geliştirme (eğitim, bilgilendirme)

Mevcut modeller

% 50 hibe %25 kredi %25 firma-özkaynak

Üniversite araştırma projelerine endüstri girdisinin sağlanması Üniversite öğretim üyelerinin sanayide çalışma (sebatical-en az bir yıl) zorunluluğu ve

bunun finansmanı Üniversite ile sanayi arasında TÜBİTAK’ın fiziki olarak sanayiye yakınlaşması, odalar ve

benzeri meslek kuruluşları Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi programları/mekanizmaları

o Şirketlerin mühendislerinin eğitimi o Üniversitelerin sanayiye tanıtılması

Üniversitelerin araştırma projelerine endüstri girdisinin sağlanması Proje geliştirme kültürünü artırma programları

20

Page 24: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 5. Ar-Ge Teşviklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Mekanizma Önerileri (Devam)

Grup Mekanizma Önerileri

Gru

p Ö

ncü

Start-up destekleri için hukuki altyapının oluşturulması

Proje sahibi gençlerin projelerinin desteklenmesi

Girişimci borsası (genç girişimci finansman çözümüne yönelik portföylerin oluşması – KOBİ

A.Ş. gibi.)

Girişimci desteklerinde yerel kurumların (odalar) devreye konulması

Kaynak sahibi riske ortak olacak.

Gru

p 5

Hibe

Geri dönüşlü destek

Avans

Ortaklık (risk girişim sermayesi)

Uzman temini desteği

Pazarlama desteği (Ar-Ge ürünlerine pazarlama)

Uzman yetiştirme/eğitim/yurt dışı seyahat

Yazılım kiralama desteği

Ortak akredite (certified) araştırma/test merkezleri desteği

Patent/faydalı model desteği

Homologasyon (tip onayı, CE de dahil) desteği

Kalite standartlarına uyum konusunda alınacak danışmanlık konusunda destek

Üniversite mezunlarının/uygulamaların sanayi ile işbirliği yapmasını sağlayacak

revizyonlar

Üniversite müfredatının sanayiinin ihtiyacına göre revizyonu

Yurt içinde hizmet veren küçük şirketlere/girişimcilere (mühendislik hizmetleri veren

taşeronlar) daha özel destekler sağlanması

Teknoloji geliştirme bölgeleri/kuluçka merkezlerine destek

AB desteklerinin (FP6 gibi) karşılanmayan kısmının bir bölümünü desteklemek

Arakesit/danışmanlık şirketleri desteği

21

Page 25: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

7. Çalışmanın Değerlendirilmesi

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü tarafından sunulan hizmetin kalitesini izlemek ve

geliştirmek amacı ile her çalışma programından sonra eğitim değerlendirme anketi

uygulanmaktadır. Bu çalışma programının sonunda da bir değerlendirme anketi

uygulanmıştır. Değerlendirme puanları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Çalışma Değerlendirme Anketi Sonuçları Özet Tablosu

Puan*

Genel Değerlendirmeler 3,36

"Tanışma" oturumu katılımcıların yakınlaşmasına olumlu yönde katkı sağladı. 3,42

Çalışma programı etkin biçimde tasarlanmıştı. 2,36

Salon Moderatörü (Ersin Uygur) açık ve anlaşılır bir dil kullandı. 3,35

Salon Moderatörü (Adnan Dovan) açık ve anlaşılır bir dil kullandı. 3,06

Çalışmada uygulanan yöntem uygun bir şekilde tanımlandı. 2,46

Salon Moderatörü (Ersin Uygur) yönteme yeterince hakimdi. 3,19

Salon Moderatörü (Adnan Dovan) yönteme yeterince hakimdi. 2,94

TÜSSİDE Araştırmacıları yönteme yeterince hakimdi. 3,17

Çalışma süresince gereksinim duyulan her türlü destek araştırmacılar tarafından

etkin şekilde karşılandı. 3,62

Çalışma çıktıları TÜBİTAK'ın bu aşamadan sonra yapacağı çalışmalara olumlu katkı

sağlayacaktır. 3,22

Çalışma salonu ve kullanılan ekipmanlar yeterli düzeydeydi. 3,76

Konferans salonundaki ikram yeterli düzeydeydi. 3,92

Genel ikram yeterli düzeydeydi. 3,86

Yemek hizmetlerinden memnunum. 3,78

Otel hizmetlerinden memnunum. 3,69

TÜSSİDE çalışanlarının ilgi ve tutumları olumluydu 3,89

Bu çalıştaya ayırdığım zaman ve emeğe değdi. 3,32

* Not: Puanlar 4 üzerindendir.

22

Page 26: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Tablo 6. Çalışma Değerlendirme Anketi Sonuçları Özet Tablosu (Devam)

Eklemek İstedikleriniz

Gün tasarımının daha etkin olması, şekille ilgili tartışmaların önüne geçeceğine

inanıyorum.

Tüm yöntemi önceden bilmemizde yarar vardı. Katılımcılar yöntem ve vakit kullanımı

üstünde fazla serbest bırakıldı.

Benzeri çalışmalar özellikle sanayici ve temsilcilerinden oluşan kişiler ve üniversite

temsilcileri ile yapılmalıdır.

Teşekkür ederim. Yararlı olması dileklerimle.

Program daha rafine konu ve konuklar ile yapılması etkinliğin güçlenmesine ve başarının

artmasına katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmaya ek olarak diğer disiplinlerde yapılması gereken çalışmalar var.

Görüşmem mümkün olmayan insanlarla konuşma imkanı oldu.

Daha sistematik, alanlara odaklanmış bir çalışma daha doğru / etkin olabilirdi.

Çalışma yöntemi daha uzun anlatılmalıydı.

Yöntem, çalışmanın amacı doğrultusunda iyi tanımlanmamıştı. Amaca uygun bir

yöntemle daha iyi sonuç alınabilirdi. Teşekkürler.

23

Page 27: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

24

Page 28: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

EKLER

25

Page 29: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

26

Page 30: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 1. Katılımcı Listesi

SIRA NO ADI SOYADI * KURUMU

1 Ahmet BAYRAKTAR Bayraktarlar A.Ş.

2 Ahmet ÇELEBİ Beko Elektronik A.Ş.

3 Ahmet Mithat ERTUĞ EMGE

4 Ahmet TOKLUMAN Kayseri Sanayi Odası

5 Akın METİNOĞLU Ege Bölgesi Sanayi Odası

6 Ali İhsan KARAMANLI Eskişehir Organize Sanayi Bolgesi

7 Alper ŞENER Teknoloji Holding A.Ş.

8 Aykut GÖKER TTGV

9 Baha KUBAN Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

10 Bilgehan YILDIRIM Türkiye Bilişim Derneği

11 Cemil TÜRÜN Yoğurt Bilgisayar Teknolojileri

12 Ekber ONUK Yonca Onuk A.O.

13 Emel Altay BEDİSEL UNİVERSAL

14 Emre YILMAZ B-PLAST

15 Emrehan HALICI Türkiye Bilişim Derneği

16 Engin KILIÇ ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü

17 Faruk ECZACIBAŞI Eczacıbaşı Holding

18 Faruk ÜNSAÇAR Konya Sanayi Odası

19 Fatih ÖNCÜ MKO A.Ş.

20 Filiz BAŞTÜZEL Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

21 Filiz Çimen TÜBİTAK

27

Page 31: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 1. Katılımcı Listesi (Devam)

SIRA NO ADI SOYADI * KURUMU

22 Gonca Z. ÜNDÜL İstanbul Sanayi Odası

23 Hakan ALTINAY Kalealtınay Robotıcs & Automatıon, Inc

24 Haktan AKIN İstanbul Sanayi Odası

25 Hanzade AVCI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

26 Hasan KARAGÜL B-PLAST

27 Hürsel KENDİR ETA

28 Hüseyin SAYAR Adana Sanayi Odası

29 İvgen ÖZDAL Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

30 Jan NAHUM

31 Kaan DERİCİOĞLU APB

32 Kaya TURGUT Fako İlaçları A.Ş.

33 Mehmet Ali GÜLER Yonca Onuk A.O.

34 Mehmet DEMİREL TÜBİTAK - MAM

35 Mehmet ŞUHUBİ Paxar-Teslo Tekstil Ür. San. Tic A.Ş.

36 Metin Tunaboylu Kocaeli Sanayi Odası

37 Murat YILDIRIM FORD Otosan A.Ş.

38 Mustafa AY TÜBİTAK

39 Mustafa ÇELİK Çelik Güneş

40 Mustafa KAPLAN KOSGEB

41 Mustafa KÜÇÜKDERE Konya Sanayi Odası

28

Page 32: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 1. Katılımcı Listesi (Devam)

SIRA NO ADI SOYADI * KURUMU

42 Mustafa TIRIS MAM - ESCAE

43 Mürsel Ali KAPLAN Maliye Bakanlığı – Gelirler Genel Müdürlüğü

44 Nemci ÖZCANLI Adana Sanayi Odası

45 Nurdan ORDAY ÇAK Şirketler Grubu

46 Orhan ALANKUŞ TOFAŞ A.Ş. AR-GE

47 Osman ÖZCAN Dış Ticaret Müsteşarlığı

48 Ömer AYDIN NETAŞ

49 Rezzan KARAASLAN Setaş Kimya San. A.Ş.

50 Sahir ÇÖRTOĞLU TTGV

51 Savaş ERTUĞRUL Kayseri Sanayi Odası

52 Selin AKAY TÜBİTAK

53 Sevnur MANDACI TÜBİTAK-MAM-GBTAE

54 Talat ÇİFTÇİ Hakan Madencilik A.Ş.

55 Timur ERK Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği

56 Ufuk GÜÇLÜ Ford Otosan Ürün Geliştirme

57 Uğur MÜLDÜR AB DG Araştırma Komisyonu

58 Yalçın TANES Arçelik A.Ş.

59 Yunus Emre HEPER Eskisehir Sanayi Odası

60 Yusuf USKANER Özçelik Tekstil Makineleri A.Ş.

61 Ziya KARABULUT Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

62 Ziya SÜLÜNBE Ankara Sanayi Odası

63 Zübeyde GÜLBOY TÜBİTAK-UEKAE

* Katılımcı listesi harf sırası ile verilmiştir.

29

Page 33: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 2. Çalışma Programı

3 Aralık 2004 Cuma 18.30 – 19.30 Akşam Yemeği 20.00 – 21.00 Çalışma Programının Açılışı 21.00 – 23.00 Çalışma Programının Paylaşımı ve Tanışma 4 Aralık 2004 Cumartesi 09.00 – 10.00 Vergi Mevzuatındaki Ar-Ge Teşvikleri 10.00 – 11.00 Vizyon 2023 Strateji Belgesinin Paylaşımı 11.00 – 11.30 Çay/Kahve Arası 11.30 – 12.00 Türkiye’nin Ar-Ge Potansiyeli ve Başarıları 12.00 – 13.00 Bilim ve Teknoloji Programı Uygulama Planı Temel Amaçlarının

Gerçekleştirilebilmesi için Gerekli Ar-Ge Konuları I 13.00 – 14.00 Öğle Yemeği 14.00 – 16.00 Bilim ve Teknoloji Programı Uygulama Planı Temel Amaçlarının

Gerçekleştirilebilmesi için Gerekli Ar-Ge Konuları II 16.00 – 16.30 Çay/Kahve Arası 16.30 – 18.00 Belirlenen Ar-Ge Konularının Önceliklendirilmesi 18.30 – 19.30 Akşam Yemeği 20.00 – 21.30 Kaynak İhtiyacı 5 Aralık 2004 Pazar 09.00 – 10.30 Belirlenen Ar-Ge Konularının Paylaşımı 10.30 – 11.00 Çay/Kahve Arası 11.00 – 12.00 Gerekli Mekanizmaların Belirlenmesi Çalışması I 12.00 – 12.30 TÜBİTAK’ın Rolü 12.30 – 13.30 Gerekli Mekanizmaların Belirlenmesi Çalışması II 13.00 – 13.30 Değerlendirme ve Kapanış

30

Page 34: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

31

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan

Ar-Ge Konuları

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 1

Yurt dışındaki bilim adamlarını ülkemizde de bu konuda yatırıma davet etmeliyiz, veya ortak projeler üretmeli. Yazılım konusunda Ar-Ge’nin tanımının daha net yapılması. Geniş bantlı iletişim sistemleri ve protokolleri. Bilginin daha ucuza daha hızlı aktarımı için teknoloji geliştirme. Bilgisayarın yabancı, programlama ya da benzeri teknolojilerinin bize dışarıdan

gelmek zorunda olmadığının anlaşılması gerekir.Türkçe yazılım dilleri/ilkokul düzeyinde bunların eğitimi gerekebilir. Çalışma ve gençliğimize sorumluluk aşılanması için eğitimin öneminin verilmesi Akıllı evler, akıllı cihazlar için yazılım programı yapılması. Oluşmuş bilgi teknolojilerini toplum içinde paylaşarak toplumun bu konulara motive

edilmesi, ülke vizyonu ile pekiştirilmesi. İletişim teknolojilerinde pazarımızın ve firmalarımızın potansiyelini global pazarlara

taşıyarak ekonomik gücü daha da büyütecek yeni teknolojilerin girişi hızlandırılabilir. İnsanımızın düşünce sistemini değiştirmesine gerek kalmadan “kavramları yeniden

tarif ederek”de bilgi toplumu olabiliriz. • Örnek:Halı dokuma=Program yazma • Yemek yapma=Ar-Ge

İyi olduğumuz konular: • Oral (sözlü) toplumuz • Ritim konusunda eşsisiz • Dilimiz %100 matematiksel ve kuralsızlık hiç yok • Algoritmik olmayan yemek yapma konusunda doğal bilgimiz var

Bilgi teknolojilerine erişim ne kadar kolay olursa ihtiyaçlar o oranda artar. Bu nedenle bilgi teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için kendi teknolojimizi üretme çalışmaları yapmalıyız. Bilişim teknolojileri konusunda eğitimli insan kaynağı için mesleki eğitim

kurumlarının kurulması (üniversite dışında, teknik eleman düzeyinde). Lise eğitiminden başlayarak bilgisayar kullanımı ve programlama dillerinin

öğretilmesi. Bilişim okur yazarlığının arttırılması için model geliştirme. Devlet ve özel okullara bedava laptop, projeksiyon cihazı vb. aletler dağıtılmalı. Tüm ilköğretim okullarında Ar-Ge dersi zorunlu olmalı. Yetişmiş ve eğitimli insanlarımız var. Bunlar kolayca yenilerini yetiştirebilir.

Kavramlar Türkçe ve mahalli olarak ifade edilmeli. • Ör:Yemek yapmak için

Page 35: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

32

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan

Ar-Ge Konuları (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 1

(Dev

am)

Altyapı önce insandan başlar, dolayısıyla insanımızın düşünce sisteminin büyük değişiklikler yapması gerekir. Türk toplumunun buna ihtiyacı var. Öğretilecek diller İngilizce olmamalı. Türkçe programlama dili tasarlayacak

kişilerimiz ve araştırmacılarımız var. Ar-Ge’yi teşvik edici film ve eğitim filmi yapan özel sektör, devlet yardımlarından

faydalandırılmalı. Özel sektör okullara bilgisayar vb. teçhizatlar verirse bunu vergiden düşürebilmeli... Eğitim araç gereçleri imal eden sektör teşvik edilmeli. Yerli teknoloji konusundaki inançsızlıkla mücadele edilmeli. İnsanımız çok teknoloji

tüketicisi ancak hep ithal ürünü arıyor. “İnsan okuru” bilgisayarlar geliştirilmeli. Ağ güvenliği simulasyon yazılımlarının geliştirilmesi. Şu anda 2.5 milyon eve Kablo TV geliyor. Bu kablo çift yönlü hızlı bant (1-10 Mbit/sn)

olanağına sahip (10 milyon kişiye şu anda geliyor). Bu evlere internet, TV etkileşimli servisler taşınması için 100$’lık kutu lazım. Bu kutuyu derhal üretip evlere takabiliriz. Bu teknoloji Türkiye’de var. Chip üretimi ile ilgili konuların araştırılması. Organik kimyanın sanayi sektörüne bitiş branşları ile sokulması. Tarım sektörünün ülkemiz için hala çok faydalı ve gelişmeye açık bir sektör

olduğunun bilinçlendirilmesi. Türkiye’nin Ar-Ge konusunda bakir kaldığı sektörlerden biri de kimya sektörüdür.Bu

konunun gündemimizde olması ve yeterli yatırımların yapılması.

Gru

p 2

Koruyucu sağlık sistemleri teknolojileri. Atık yönetimi, atık geri dönüşümü teknolojileri. Temiz teknolojiler. Tarımsal ürünlerden yüksek katma değerli ürünler elde edebilecek teknoloji ve bilim

üretimi. Temiz sanayi bölge ve üretim teknoloji geliştirme. Atık yönetimi. Temiz enerji teknolojileri. Doğal tarım. Yapılarda enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu. Temel kontrol teknolojilerinde yetkinlik. Endüstriyel üretim ve bilgi ağlarının geliştirilmesi. Tasarım teknolojilerinde ve yazılımda yetkinlik.

Page 36: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

33

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan Ar-Ge Konuları (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 2

(Dev

am)

Ucuz kentiçi raylı ulaşım teknolojileri. Evsel atıklarda geri dönüşüm projesi. Çevre ve enerji teknolojileri, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir enerji. Enerji tasarrufu ve çevreye duyarlı teknolojiler ve bilimler üretmek. Adil vergi düzeni. Ucuz konut teknolojileri. Nükleer enerji üretimi yeteneği. Otomasyon ağırlıklı teknolojiler üretmek. Deniz ulaşım teknolojileri. Atıkların geri kazanımına yönelik teknolojiler. Atık sanayine yönelik teknolojiler. Yaşlı nüfusa dönük sağlık teknolojileri ve ürünlerinin geliştirilmesi.

Gru

p 3

Atıkların kullanımı (enerjiye dönüşmesi). Üniversitedeki hocalarımızın süreçlerine bir özel sektör ile proje yapması

zorunluluğunun getirilmesi ve teşvik edilmesi. Şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının sürekli eğitimini sağlamak (örneğin TÜSSİDE’ye

yollamak) ortak akıl üretmek. Ülkenin insan ve hammadde kaynakları göz önünde tutularak ürünlerde ihtisaslaşma. Uluslararası projelerde devlet desteğinin sağlanması. Üstün teknik özelliklere ve performansa sahip ürün üretmek. Yeni üretim süreçleri geliştirmek. Test metotları (CE onayı). Zamanında ve yüksek güvenilirlikte ürün üretmek. Dünyayı takip etmek, BİLMEK! 5 ile 10 yıl sonrasını görebilme. Makina imalat teknolojilerinde ülkemizdeki gelişmeler. Ülkemizin doğal kaynakları (maden, vb.) nın değerlendirilmesi. Sabah akşam 10 saat çalış (çok çalış). Malzemeyi tanımak ve bunun üzerine Ar-Ge yapmak. Herşeyden önce ülke sanayi ve sanayileşme devrimin gerçekleşmesi. Sanayide otomasyon ve sistem entegrasyonu. Otomasyon. Rekabette üstünlük sağlayabileceğimize gerçekten inanmak, inanmak, inanmak. İleri malzeme teknolojileri. Nanoteknoloji. Sözde kalmayacak bir üniversite ve sanayi işbirliğinin sağlanması. İletişim teknolojileri. Bileşenlerin standartlaştırılması. KOBİ’lere ve sorunlarına daha çok önem vermek.

Page 37: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

34

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan Ar-Ge Konuları (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 3

(Dev

am)

Ülkemizdeki KOBİ’lere ve sanayiye yönelik hizmet veren kurumların koordinasyonun etkin sağlanması. Enerji kayıplarının giderilmesi araştırmaları. İşçilik verimliliğini artırarak üretimdeki hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak. Mevcut üretim kaynaklarını akıllı kullanma. Kalite güvence sisteminin geliştirilmesi ve müşteri odaklı hale getirilmesi. Dünya insanına üretim yapacak ve satabilecek kalite ve fiyatta sınai üretim düzeyi. Kaliteyi arttırıcı yönde üretim teknolojileri geliştirmek. Enerji dönüşümleri tekniklerinin araştırılması. Alternatif enerji kaynaklarının araştırılması. Yatırıma yöneltilecek kaynak yaratımında ucuz maliyetli finansman sağlama. Ar-Ge çalışma ve araştırmalarına gerekli önemi verme ve bütçe ayırma. Finansal destek sağlanarak büyük projelerde rekabetin sağlanması. Nitelikli eleman yetiştirme, kaliteli insan gücü (liseden tespit et, üniversiteden

masrafları karşıla). Sivil sanayi yanında savunma sanayi üretebilme imkanının sağlanması. Herşey yapıldıktan sonra biraz da şans için dua etmek. Ömür boyu maliyetin düşük olmasını sağlayarak. ERP’ye dayalı bir planlama uygulanması. Her sektöre destek yerine yörelere göre sektörel destekler verilmesi. Yazılım üretiminin ülke çapında teşvik edilmesi. Yazılıma özel önem verilmesi. Yazılım ve bilişim teknolojileri uygulanması. Rekabetten ziyade işbirliğine gitmek. Aynı olana yatırım yapan firmaların arasında enerji yaratılması. İmalatların belirlenişinin bölgelere yönlendirilmesi. TÜBİTAK kaynaklarının bilinçli bir şekilde sanayici kullanımına açılması ve beraber

Ar-Ge çalışmaları yapılması. Üniversite-özel sektör Ar-Ge çalışmalarına özel teşvikler verilmesi. Stratejik hedeflerin devlet, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar tarafından

belirlenmesi. Kalite standartlarına önem verilmesi, uyumun sağlanması, denetlenmesi. Devlet süreçlerinin özel sektör Ar-Ge süreçleri ile örtüştürülmesi. Cluster (kümeleme) rekabet stratejisini ülkemiz olarak benimseme. Rakipleri mercek altına almak. Araştırma yapmak ve gelişmeleri zamanında takip etmek. Doğru stratejiler belirlemek ve toplumun mutabık kalacağı ve uygulama

hususunda inanacağı yöntemler tespit etmek. Uluslararası piyasalarla ilgili bilgi alma mekanizmasının oluşturulması.

Page 38: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

35

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan Ar-Ge Konuları (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 4

Depreme dayalı yapı malzemeleri üretiminde standartlar konusu. Yapı malzemelerinde kalite kontrol teknikleri. Uzman eğitimi. Taşımacılıkta zaman sürecini azaltma ve raylı sistemlere şehir içinde önem

verme (metro-teleferik sistemleri). Temel altyapı sistemlerinde (inşaat kolonlarında) esnek yapı kullanımı (plastik

gibi). Özellikle İstanbul’da deniz taşımacılığının yenilenmesi. Toplu taşımacılıkta raylı sistemin büyük şehirlere yayılması. Toplu taşımayı cazip hale getirmek. Yenilenebilir enerji yöntemleri (güneş, rüzgar, yakıt hücreleri). Genetik tarım sağlık ilişkisi irdelenmesi. Şehirlerde otopark ‘master’ projesi yapılması ve ulaşım modeline bağlantısı. Daha az su, kimyasal v.s. enerji kullanan ev cihazlarının yapılması. Egzos gazları emisyonları düşük, sessiz araçlar ve motor sistemleri

geliştirilmesi. Tarımda spesifikasyon belirleme çalışmaları (özellikle üretim). Biodiesel, hidrojen, hybrid, motor ve araç projeleri. Verimliliği yüksek tohum teknolojileri, verimliliği yüksek tarım. Dayanıklı tohum üretimi. Nesli iyileştirilmiş, büyükbaş-küçükbaş ve kümes hayvancılığı. Ulaşım ihtiyacını azaltacak hizmetler ve iletişim sistemleri. Zamanı optimize eden ulaşım sektörü hizmetleri (uzaktan satın alma, evde

büroda servis hizmeti). Ev robotları. Ev hayatı içinde insana kalan zamanı optimize etmek. Taşımacılıkta diğer ülkelerdeki gibi izlenebilirlik olması (araçların ne zaman

nerede olduğunun bilinmesi) ve acil durumlarda acil çözümler yapılabilmesi. Ulaşımda GPS kullanımı ile optimizasyon. Kazaları önleyecek emniyet sistemleri (radar, trafik işaret görüntü algılama,

uyarı) araştırma geliştirme projeleri. Şehir içi trafiğinin elektronik yöntemlerle monitör edilmesi ve akıllı araçlara

sinyallerle açık yol-kapalı yol bilgilerinin verilmesi. Alerjik olmayan deterjanların üretilmesi (temizlik ürünlerinin). Şehirlerarası otobüs, tır ve konteynır taşımacılığında kazaları azaltacak

güvenlik sistemleri geliştirilmesi. Taşıtlarda konfor ve güvenlik iyileştirme çalışmaları. Kentleşme sürecinde daha kaliteli ve güvenli ulaşım için eğitimlerin bilgisayar

odaklı olması. Sınai ve evrensel atıkların geri dönüşümünün verimliliği.

Page 39: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

36

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan

Ar-Ge Konuları (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 4

(Dev

am)

Sağlıklı yaşam adına yenilen aşıların geliştirilmesi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılmasına ve geliştirilmesine önem

verilmeli. Belki nükleer enerji kullanımı (güvenliği maksimum olmak kaydı ile). Sinyalizasyon sistemleri (taşımacılıkta). Temiz deniz ve su kaynakları. Isı ve ses yalıtımı maksimize edilmiş inşaat malzemeleri sayesinde yakıt

tasarrufu ve iyileştirilmiş yaşam kalitesi. Biyomedikal teknolojileri.

Gru

p 5

Dünya sürecine uygun organik tarım teşvik edilmeli ve ülke insanının yaşam süresi uzatılmalı. Farklı alanlarda düşünce üretim merkezleri (think thank) kurulmasının teşvik

edilmesi. Belirtilen alanlar ve hedefler için yetki, görev ve sorumluluk akılcı bir

biçimde belirlenmeli ve yönetim yönlendirilmeli. Sanayi ve üniversite işbirliği etkinliği sürekli irdelenmeli ve izlenmeli. Bu konuda kullanılan toplam ulusal kaynağın performansına ilişkin kriterlerin

belirlenip, ölçme, izleme ve değerlendirilmesinin yapılması. Yapılacak bu çalışmaların altyapısının tamamlanması ve bu konuda finansal ve

destek uygulamalarının sağlanması. Ülkemizin stratejik olarak güçlü alanlarında iyileştirmeler yapmak. Sürdürülebilir kalkınma konusunda ulusal öncelikler ve ihtiyaçlar iyi

belirlenip, uluslararası trendler de dikkate alınarak belirlenen stratejik alanlar ve hedefler hiç aksatmadan sürdürülmelidir. Sektörlerde “center of excellence” kavramları ve uygulamaları geliştirilmeli. Dar kapsamlı Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi için en fazla 10 şirketi

bünyesinde barındıran odak kuruluşlar oluşturulmalı. Ülkede yaygın kullanılan teknolojiler ve gelir getiren sektörlerin çalışmalarını

ileri taşıyabilecek konular öncelikli yapılmalıdır. Sektörler, yurtdışındaki (yabancı) emekli uzmanların istihdamı ile Ar-Ge

merkezleri güçlendirilmeli. Yapılacak Ar-Ge çalışmalarında personel eğitimi için de devlet desteklerinin

sağlanması. Bu konuda sürekli olarak eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri

sürdürülebilir şekilde devam ettirilmeli. Nitelikli eleman için stratejik eğitim alanları için çalışma. Bilim yuvaları üniversitelerin ekonomik özgürlüğünü öğretim üyeleri, yeni

teknolojik gelişmelerle üst düzeye çıkartmalı. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması ve ara insan gücünün artırılması.

Page 40: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

37

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan

Ar-Ge Konuları (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 5

(Dev

am)

Araştırmacı öğretim üyesi sayısının artırılmasına yönelik yüksek eğitim reformu (YÖK teşvikleri). İlköğretim ve ÖSYS sınavlarının daha “sorgulamacı” eğitime yönlendirilmesi. Gençlerin okul çağında innovasyon – yaratıcılık yeteneklerinin geliştirilmesi. Üniversitelerin branşlaştırılması ve eğitim görenlerin bilimsel seviyelerinin

yükseltilmesi. Teknoloji bakanlığı gibi bir bakanlık çerçevesinde tüm Ar-Ge faaliyetlerinin tek elden

yürütülmesinin sağlanması. Türkiye’de Ar-Ge politikasının tek elden yönlendirilmesi. Stratejik sanayi dallarında ortak Ar-Ge yürütülmesi teşvik edilmelidir. Güdümlü Ar-

Ge çalışması yaptırılmalıdır. Ortak hedef etrafında birleşmiş fakat ortak olmayan gruplar oluşturarak ortak Ar-Ge

yaptırılmalıdır. Uluslararası rekabeti sürekli etkileyecek tarzda kendini yenileyebilir bir geri besleme

düzenine sahip Ar-Ge kuruluşları desteklenmeli. Uygulama eylem planları ve çalışma programları bir yol haritası haline getirilip

sürekli ve sürdürülebilir olmalı. Bu alanda (belirtilen araştırma alanlarında) yapılacak bilimsel çalışmaların

ticarileşebilir nitelikte konulardan seçilmesi. Askeri harcamalar kısıtlanıp – askeri harcamada teknolojik güce yöneltilmeli. İnsan

gücü düşürülmeli. Uluslararası fonların değerlendirilmesi ve proje finansmanı için anlaşılabilir

kaynakların yayınlanması. 6. çerçeve gibi uluslararası bilgi akışının olacağı projeler içinde yer almak. Yurt dışından ithal edilen ürünlerden belli bir oranda pay alınarak bu ürün ile ilgili

sektörün Ar-Ge çalışmalarının finansmanında kullanılması ile ilgili mekanizmaların geliştirilmesi. Ülkeler arası işbirliği imkanları geliştirilmeli. Ülkemiz ile ilgili yasalar çıkarılır iken ülkenin mevcut durumu değerlendirilmeli,

direk kopya yasalar çıkarılmamalı. Belediyelerin bilgi hizmetlerinin standartlaştırılabilmesi (ekranlar - internet). Vergi toplamanın tabana yayılmasını sağlayacak teknoloji geliştirilmesi.

Page 41: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

38

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan Ar-Ge Konuları (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 5

(Dev

am)

Makine imalat sektörüne ana sektör olarak özel destek verilmelidir. Bölgesel kalkınma program ve planlarında verimli hale gelmek. Arşiv, dökümantasyon ve standartlarda çıtayı yükseltmek gerekli. Konuyla ilgili destek ve teşvik mekanizmaları ve sınırları iyi belirlenmeli ve sıkı şekilde yönetilmeli. Yerel yönetimler ve meslek örgütlerinin konuya ilgilerini arttırıcı çaba harcanmalı. Sanayi kuruluşları diğer ülkelerdeki benchmark örneklerini elde etmeli. İhracatçının ürün desenindeki dünya standartları için eğitim ve ekonomik teşvik

sağlanmalı. KOBİler her zamankiden daha fazla desteklenmeli. Yeni teknolojiler kullanılarak alt yapı çalışmaları planlı şekilde tamamlanmalı. Yapılan çalışmalar konusunda uluslararası iletişim ve bağlantıların etkinliğinin ve

sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Gru

p 6

Eskiden varolan Eğitim Enstitüleri gibi her konuda beceri ve bilgi sahibi olarak yetişen ilköğretim öğretmenleri yetiştirilmeli. Yaşlıların tecrübelerini çocuklarına aktarabilecekleri ortamlar (somut) teşkil

edilmeli. Bilgi bankasının kurulması geliştirilmesi. Önyargılardan kurtulmak, önyargı ve değerlendirmeleri ilke edinmemek üzere plan

kurmak. Teknolojik yatırımlar teşvik edilmeli ve özendirilmeli. İnternet ve iletişimin daha hızı ve yaygın hale getirilmesi. Sanal bilgi üretim merkezleri genişleme programı. Bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması. Bilgi iletişimi teknolojilerinin geliştirilmesi. Ulaşım (kara, hava, demir, deniz yolları) tamamlanmadan atılan hiçbir adımda

faydalı bir sonuç alınamaz. Bilgisayar ve internet kullanımının tüm eğitim müesseselerinde yaygınlaştırılması. Televizyon ile yapılacak yayınlarda aile kavramı içinde yaratıcı eğitimin önemini

belirten işleyen filmlerinin gösterilmesi. TV yayınlarında teknolojik ağırlıklı programların yapılması. Toplumu eğitmek, basın-yayını bu konuda verimli şekilde kullanmak. Bilgi paylaşımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı. Sanayinin 21. yüzyıl gereksinimini sağlayacak bir Ar-Ge teşvik politikasının

uygulanması. Yabancı sermayenin doğrudan yatırımını özendirecek Ar-Ge teşviklerinin uygulanması.

Page 42: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

39

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Benzer İfadeler Olarak Ayrılan Ar-Ge Konuları (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 6

(Dev

am)

Olaylara bakış ve yorumlamada bireylerin birbirine pozitif enerji vermesinin sağlanması. Sanayinin üniversite ile birlikte geliştirdiği projelerin özellikle desteklenmesi. Eğitimin teknoloji geliştirmeye göre hazırlanması. Kendimize has yeni teknolojiler üretmek. Biyoteknoloji alanına yatırım. Yaratıcı kişiliklerin geliştirilmesi için, üniversite giriş sınavları daha orta öğretimden

itibaren ezberci yaptığı için kaldırılmalı. Çok çalışmak ve gayretli çalışmak için çocukken eğitilmeli ve ülke kalkınmasının

ancak dürüst çalışmakla olabileceği öğretilmeli. Teknolojik disiplin oluşturulmalı. Ülke sorunu işsizlik. Her bölgede sektörel bazda teşvik ve Ar-Ge düşünülmeli,

istihdamı da düşünerek sektör bazında düşünmek gerekir. Mesleki eğitim branşlaşmalı, teknikerler spesifik konulara eğilmeli (çok yönlü olmak

yerine). Ar-Ge teşvik sektörel ve bölgesel olmalı. Teknolojik bilgilere en hızlı ve en kolay bir şekilde ulaşılan yazılım programlarının

yapılması. Ülke olarak her konuda ilerlemek yerine hedef seçilmeli, belli konularda gelişme

ilan etmeli. İnternet ulaşımının radyo yayını gibi daha ucuz ve kolay olmasını sağlayacak yayın ve

erişim araçları gelişmeli. Bölgede varolan ürüne göre başarılı olabilecek üretimin araştırılmasına öncelik

verilmeli ve teşvik edilmeli. Teknolojinin gençlere sevdirilmesi. Nitelikli dış bilgi kaynaklarından danışman uzman olarak yararlanma.

Gru

p 7

Yetenekli gençleri tatmin edebilecek Ar-Ge yatırımlarının önünü açmak. Enerji dönüşümünün yaşandığı bu dönemde yeni enerji kaynağına

(hidrojen/yenilenebilir) uyumla teknolojilerde rekabet edebilecek konular. Etkin ve dışa açık Ar-Ge sistemi. Seçmen bilincini yükseltecek insani-toplumsal duyarlılık projeleri. Teleworking’i yaygınlaştırmak. Gıda sağlığı ve denetimi. Toplumda karşılıklı saygı, ekip çalışması, yaşam kalitesi, yaşanılası ortamlar, kişi

hakları kavramlarının yerleştirilmesi.

Page 43: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

40

Ek 3. Konsolidasyon Çalışmasında Elenen Ar-Ge Konuları (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 8

Yerel veya bölgesel kaynakların endüstriyel ürün haline getirilmesinin teşviği. Teknoloji geliştirmek. Teknoloji ağırlıkları. Hangi teknolojiye ağırlık vermeliyiz? Eğitim çalışmaları. İstihdam odaklı teknik personel eğitimi. İnsan niteliğinin artırılması. Araştırmaya yönelik eğitim sistemi. Toplam çalışan sayısı içinde mühendis, yüksek mühendis ve doktoralı personel

sayısının artırılması. İstihdam odaklı teknik personel eğitimi. Üretimde verim artışı sağlayacak yöntem araştırmaları. Yalın üretim ile verimlilik artışı. Yüksek müşteri memnuniyeti için siparişten teslimata etkin metotların IT temelli

geliştirilmesi. Stoksuz üretim metotlarının uygulanması. Moda yaratmaya yönelik faaliyetler ve araştırmalar yapmak. Üretimde zaman içinde talep dalgalanmalarına cevap verecek üretim sistemleri. Araştırmaya yönelik eğitim sistemi içinde istihdam odaklı teknik personel eğitiminin

artırılması (mühendis, yüksek mühendis, doktoralı personel). Farklı müşteri ihtiyaçlarının karşılanması. Kaliteli üretim yöntemlerinin geliştirilmesi. Gıda kalitesi ve güvenliği. Sağlık için biyoteknoloji. Organik tarım. Sektörel bazda SWOT analizleri yaparak gerekli stratejilerin fırsat yaratmak ve

tehdit savunmak üzere geliştirilmesi. Sektörel bazda benzer ürünlerde ortak parça kullanım ve üretimin yaratılması. Sektörel bazda benzer hammadde (aynı hammadde) kullanımının sağlanması (aynı

ürün için aynı plastik - örnek). BI segmenti otomotiv ürünlerine odaklanarak o segmenti uzun dönemli dünya lideri

olmak üzere bir stratejik yaklaşım ile geliştirme ve Ar-Ge faaliyeti sürdürmek. Koltuk gibi maliyeti yüksek ve kullanımı yaygın ürünlerde bir (birkaç) otomotiv

komponentinde dünya ölçüsünde mükemmeliyet merkezi oluşturmak. Organik tarım ve gıda konusunda işbirliği ile rekabet yaratma. Borhidrür.

Page 44: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

41

Ek 4. Ar-Ge Projelerini Değerlendirme Mekanizmalarına Öneriler

Grup Öneri

Gru

p 1

Bilgi değiş tokuşunun ve aktarımının özel protokoller gerektirmeden gerçekleştirilebilmesi için standartların oluşturulması ve yaygın uygulamaya geçilmesi Eğitim araçları üreten özel sektör fonlanmalı ve teşvik edilmeli Teknolojik araç gereçlerde kalibrasyona önem verilmesi Bilgi güvenliğinin sağlanması için hukuki altyapının güvenirliliğini sağlamalıyız. Yurtdışında eğitim yapan insanlarımızın yurtiçinde değerlendirilmesi için cazip ortamların

oluşturulması ve ülkemize yatırım yapılması

Gru

p 3

Stratejinin ortaklaşa belirlenmesi (Rekabetten ziyade işbirliği) Teknokentleri geliştirme Uluslararası sanayi casusluğu alanında çalışma yapacak ekip yetiştirme ve onlara çalışma

ortamının hazırlanması Rekabet üstünlüğü için fikri hakların korunması (buluş-patent)/(tasarım)/(marka)/(eser) Uluslararası tanıtım ve pazarlama hususunda ulusal mekanizmaların geliştirilmesi Üniversite ve sanayi işbirliği Verimlilik ve kalite Marka olmak

Gru

p 5

İTO ve İSO gibi kuruluşların koordinasyona talip olması, risk sermayesini oluşturması, iş sonuçlarını takip etmesi, şirket evliliklerini koordine etmeleri Devletten ve bankalardan bir şey beklemeden pazar oluşturulması Bedeli ödenmiş deneyimlerin tespiti, deneyimli insan ve laboratuar envanteri yapılması.

Ara bağlantı görevi yaparak pazar büyütülmesi Sentetik makinelerin geliştirilmesine gerek yoktur, uzak doğu ülkelerine gideceği

bilinmektedir

Gru

p 6

Bilginin en önemli üretim sektörü olabilmesi için iş dünyasının bilinçlendirilmesi, bu yöndeki geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi Bilgisayar kullanımının ve bilgiye erişimin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına

yönelik (ortak kullanım alanları dahil) projeler geliştirme Geçmişte kaldırılan halkevleri benzerini kurarak yetişme kabında başlayan ortak akıl

geliştirme Kurumlar kendilerine ayrılan kaynakları doğru kullanmaya alışmalı ve mutlaka netice

aldığını kanıtlamalı Bilginin her eve girebilmesi için televizyonların daha etkileşimli kullanılmasını sağlayacak

teknolojileri geliştirmek Süper bilgisayarların kurulması Geçmişte okullarda yapılan fikir tartışması ortamı belirli ve öncelikli konularda tekrarlamalı Bilgilerin paylaşılacağı teknoloji enstitüleri

Page 45: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

42

Ek 4. Ar-Ge Projelerini Değerlendirme Mekanizmalarına Öneriler (Devam)

Grup Öneri

Gru

p 6

(Dev

am)

Bilgi toplumuna geçişte sanal dünya ile gerçek dünyayı uyumlu hale getirmek, çocukları ve gençleri hayal kırıklılığına uğratmayacak düzenleme Multimedia içerik üretme. Hükümetlerin teknoloji altyapısı geliştirmenin önemini samimi

olarak benimsemesi Bilim müzeleri kurulmalı Türkiye’nin yeni nüfusunu bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik olarak eğitmek amacı ile

eğitim sistemlerinin geliştirilmesi Etnik/yöresel/kültürel bilgi birikiminin derlenip sistematik bilgiye dönüştürülmesi ve

yaygınlaştırılması İlkokuldan itibaren çocuk buluşlarını ödüllendirmek, araştırma fikrini vermek Kamu alımlarında bilgi yoğun teknoloji ürünlere önem verilmesi

Gru

p 7

Öğrenimli insanların mesleklerinde yaptıkları yaşam kalitesini yok edici hatalar ilgili mesleki komitelerince ıslah edilmeli. Aksi durumda meslekten men edilmeli Yaşamak için çalışmak zorunda kalmamak Rekabet öncesi işbirliği kültürünü teşvik edici sistem yaratmak Zeka vakfı üyelerini yüksek ölçekte klonlayıp, Türkiye’deki zeki insan sayısını arttıralım Vatandaşların sanatla uğraşmalarını teşvik edecek sistemleri kurmak Ülkenin tüm kurumsal örgütlenmesini yeni baştan günün ihtiyaçlarına göre inşa etmek Belediyelerin imar planları şeffaf olmalı Günlük çalışma saati harcanan zamanın 1/3’üdür. Dolayısı ile çalışma saati arttırılmalıdır Günlük çalışma saatini indirmek Üniversiteye girişte kişilerin faydalı olabilecekleri (potansiyellerine uygun) alanlara

yönlendirilmesi Etkin ve yaratıcı eğitim yöntemleri Aday politikacıların kalitesini arttırmak Toplumsal adaleti sağlayacak, toplumsal ahlakı yerleştirecek yöntemler Üniversite gençliğine yönelik yurt, burs, staj imkanlarının arttırılması Rekreasyon alanlarının çoğaltılması Ev soyma, kapkaç, gasp gibi suçların önlenmesi Sağlık politikalarının iyileştirilmesi Spor alanları ve sağlım için spor alanlarının arttırılması Planlı, çevreci, ulaşımı kolay sanayi alanlarının geliştirilmesi Eski mimari yapı ve eserlerin korunması ve restorasyonu Trafikteki sürücülerin eğitimi Reşit olmayan suçluların topluma kazandırılması Sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi Okul öncesi eğitim kurumlarının etkin ve çok yönlü eğitim yapar hale getirilmesi Altyapının, sakat ve yaşlıların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi Meslek liselerine gereken önem verilmesi Tarihçiliğe bilimsel yaklaşım yöntemleri. Bilimsel tarih anlayışı

Page 46: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

43

Ek 4. Ar-Ge Projelerini Değerlendirme Mekanizmalarına Öneriler (Devam)

Grup Öneri

Gru

p 8

Sektörel bazda ulusal ve uluslararası teknik sınai gelişmelerin takibi / dokümante edilmesi

ve bir veri bankasının oluşturulması ile rekabet ortamının tanınması

Şu anda göreceli üstünlüğü olan sektörlerin daha fazla desteklenmesi

İleriki yıllardaki tüketici eğilimlerininin öngörücü araştırma ve çalışmalar ile doğrultusunu

tarif etmek

Esnek üretim; aynı ürünün farklı modellerinin, düşük miktarlarda verimli üretimi

Sipariş üzerine verilen özel üretim makine ve tezgah üretiminin teşvik edilmesi

Verimli üretim tedarik zincirinin yönetiminde yeni metotların İT destekli uygulanması

Girişimciliğin özendirilmesi

Sanayinin üzerindeki bürokrasi külfetini ve maliyetini düşürmek

Ar-Ge başarılarını yarışmalarla ödüllendirme mekanizmalarının kurulması

Kitle üretiminden çok bilgi yoğun ürünler üretilmesinin teşviği

Çevre temizliği ve sağlığı ile ilgili Ar-Ge çalışmaları

Kaliteli üretim, yöntem ve standartlara uygunluk ve bunların geliştirilmesi

Ülkedeki tüm mevzuatın anlaşılabilir – yalın hale getirilmesi, uygulanabilir olması

Rekabeti engelleyici kuralların ayrılması ve işleyen bir sistemin oluşturulması

Yaratıcı tasarım şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapmalarına fırsat verecek teşvik vermek

ve rekabetçi Türk tasarım alt yapısını (knowhow) oluşturmak

Fikri ve sınai ürünlerin hukuken etkin korunması

Güven ortamı yaratılmalı. Karşılıklı bağımlılıklar öğretilmeli, koordine edilmeli (hukuka

başvuru işi geciktirir)

Disiplinler arası işbirliği

Altyapı şartlarının iyileştirilmesi ( demiryolu – karayolu )

Verimliliğin arttırılması ( yalın ve stoksuz üretim )

Enerji tasarrufu sağlayan endüstri sektörleri

Sanayide girdi yükünün rekabet edebilir ölçülere çekilmesi

Üretim süreçlerinin bilgi-teknoloji bazlı olarak yeniden tasarımı ( optimizasyon çalışmaları

oluşturulması )

Yerel ve yöresel doğal kaynaklara yönelik envanter çalışmasının yapılarak rekabet

üstünlüğü olanların ortaya çıkarılması

Rekabet öncesi işbirliği kültürü

Yaratıcılık ve inovasyona yönelik eğitim

Araştırmaya yönelik eğitim sistemi içinde istihdam odaklı teknik personel ağırlığının

arttırılması ( mühendis, yüksek mühendis, doktoralı personel )

Page 47: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

44

Ek 4. Ar-Ge Projelerini Değerlendirme Mekanizmalarına Öneriler (Devam)

Grup Öneri

Gru

p 8

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı

Temiz üretim ve doğal kaynakların sürdürülmesi

Rekabette üstünlüğü belirleyen unsurlar nelerdir?

o Teknolojik üstünlük

o Ürün

o Fiyat Niş sektörlerin tespiti

Tasarıma yönelik Ar-Ge faaliyeti

Sınai rekabet için sürekli çalışan bir ihtisas gurubu ile yıllık sınai vizyonunun gözden

geçirilmesi ve buna göre varılması istenen noktaya getirecek strateji oluşturulması

KOBİ’lerin Ar-Ge ihtiyaçlarına cevap verecek Ar-Ge kurucuları ile KOBİ arası çalışmaları

teşvik ve güçlendirilmek

Ar-Ge ve sınai kuruluşlar arasında iletişimi bir network ile ( target / romtek) geliştirmek

Ar-Ge harcamasından en büyük geri dönüşü sağlayacak ( ve en kısa zamanda ) sahalarda

doğru seviyede Ar-Ge yaparak gelişmeyi sağlamak

Yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi

Page 48: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

45

Ek 5. Öncelikli Ar-Ge Konuları * Önceliklendirme yöntemi ve puanlama ile ilgili hesaplamalar Bölüm 4.3’te verilmiştir.

Öncelikli Ar-Ge Konuları

1. Merkezi eğitim portalı ve uzaktan eğitim ve altyapı

2. Genişbant iletişim teknolojileri bağlamında sistem bileşenlerinin (kablo, ADSL, uydu altyapısı ve üst yapısının) yaygınlaştırılması

3. Yeni yazılım standartlarının ve ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi

4. Bilişim altyapısını günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeye yönelik arayüzler geliştirmek

5. Kendi teknolojilerimizin üretilebilmesi için teknolojik altyapının geliştirilmesi (politika önerisi)

6. Türkçe’nin yapısal özelliklerinin yazılım geliştirmede kullanılması (politika önerisi)

7. Kognitif ve semantik tabanlı sistemler geliştirme

Gru

p 1

- Bi

lgi t

oplu

mun

a ge

çişt

e te

knol

ojik

al

tyap

ının

güç

lend

irilm

esi

8. Uydu iletişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Öncelikli Ar-Ge Konuları

1. Her türlü atığın yönetimi ve geri dönüşümü

2. Biyoteknoloji ve gen teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı

3. Öncelikli teknoloji alanlarında yol haritalarının belirlenip uygulanabilmesinin sağlanması (politika önerisi)

4. Enerji depolama teknolojileri ve güç kontrol sistemleri

5. Bor madeninin yurtiçinde işlenebilmesi için katma değer yaratıcı girişimlerde bulunulması

6. Nanoteknoloji ve malzeme teknolojileri

7. Nükleer enerji

8. Biyokütle gazlaştırma ve yakma teknolojileri

9. Doğal kaynakların planlı kullanımı (politika önerisi)

Gru

p 2

– Sü

rdür

üleb

ilir

kal

kınm

a

10. Temiz tarım (organik) ve hayvancılıkta ileri teknolojiler

Page 49: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

46

Ek 5. Öncelikli Ar-Ge Konuları (Devam)

Öncelikli Ar-Ge Konuları

1. Rekabette öncelikli sektörlerin ihtiyaç duyduğu yazılımlar

2. Oyun tasarımı ve yazılımları

3. Silahlı kuvvetlere yönelik yazılım ihtiyaçları (örneğin komuta kontrol sistemi)

4. Savunma sanayi projeleri

5. Fuel-Cell ve hibrid taşıtlar

6. Nano Malzemeler

7. Eğitim yazılımları

8. Güvenlik teknolojileri (bilgi güvenliği projeleri)

Gru

p 3

- Sı

nai ü

reti

mde

rek

abet

üs

tünl

üğün

ün s

ağla

nması

9. İleri malzeme tasarım ve test yeteneklerine sahip mükemmeliyet ve test merkezleri kurulması (politika önerileri)

Öncelikli Ar-Ge Konuları

1. Akıllı kart teknolojisi (sağlık, kimlik vb. bilgileri taşıyan)

2. Öğrenmeye ve düşünmeye yönelik eğitim

3. İnsan sağlığına zararlı olmayan ve herhangi bir şekilde alındığında zarar içermeyen temizlik maddeleri imalatı

4. Ulaştırma zamanını optimize eden, güvenli, konforlu ulaştırma sistemleri, vasıtaları ve techizatları

5. Ortak bilgi kullanımını ve paylaşımını hızlandıracak altyapı geliştirilmesi

6. Sağlık, çevre, tarım odaklı biyoteknoloji çalışmaları

7. Çevre kirliliğini önleyecek teknolojilerin geliştirilmesi

8. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan araç ve teknolojilerinin geliştirilmesi

Gru

p 4

- Ya

şam

kal

ites

inin

artırılm

ası

9. Füzyon enerjisi araştırmalarının yapılması

Page 50: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

47

Ek 5. Öncelikli Ar-Ge Konuları (Devam)

Öncelikli Ar-Ge Konuları

1. İnsan kaynağını geliştirme ve planlama projeleri

2. Geleneksel Sanayi kullanımında ileri teknoloji ürünlere yönelmeyi sağlamak için teknolojiyi geliştirme bölgelerine verilmesi. Stratejik alanlarda KOBİ-Üniversiteler arası işbirlikleri (politika önerisi)

3. e-dönüşüm kapsamlı tüm projeler

4. Gelecekte rekabet üstünlüğü olan sektörlerin belirlenmesi (politika)

5. Devletin üretimde küçültülmesi veya kamu verimliliğinin artırılması (politika önerisi)

6. Yenilenebilir enerji teknolojileri

7. Yurt dışında Türklerin yönettiği Ar-Ge KOBİleri ile ortak proje geliştirmenin desteklenmesi (politika önerisi)

8. Girişimci kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması (politika önerisi)

9. Üniversitelerin yöresel özelliklere göre örgütlendirilmesi (politika önerisi)

Gru

p 5

- Sü

rdür

üleb

ilir

kalkın

ma

10. Akıllı ulaştırma teknoloji sistemleri ve vasıtaları

Öncelikli Ar-Ge Konuları

1. Bilgi toplumuna geçişte eğitimde ilk aşamadan itibaren gelişimin sağlanması. Yaratıcı düşünce için okul öncesi eğitime geçilmesi (politika önerisi)

2. Üniversitelerin, teknik okulların uygulamalı eğitimini sanayi ortaklığı ile başarabilmek (politika önerisi)

3. Bilgisayar ve internetin etkin ve verimli alanlarda kullanımı için teşvik edici programlar yapmak.

4. Öncelikli alanlarda teknoparkların organize sanayi sitelerinin geliştirilmesi, teşviklerin sektörel ve selektif sahalarda kullanılması

5. Uzaktan eğitim teknolojileri geliştirmek

6. Yeni iletişim altyapı projeleri

7. Uzay teknolojisi

8. Bilişim güvenlik sistemleri

Gru

p 6

- Bi

lgi t

oplu

mun

a ge

çişt

e te

knol

ojik

al

tyap

ının

güç

lend

irilm

esi

9. Fikir haklarının güvence altına alınması

Page 51: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

48

Ek 5. Öncelikli Ar-Ge Konuları (Devam)

Öncelikli Ar-Ge Konuları

1. Etkin yaratıcılık eğitimi (eğitim kurumlarında ve yaşam boyu)

2. Çocukların daha çok ve eğitici oyun oynayabilecekleri imkanların geliştirilmesi

3. Kişi sağlığını gözlemleme ve uzaktan sağlık hizmeti (tanı ve tedavi) verme ürün ve sistemleri

4. Akıllı ev/iş cihazlarının geliştirilmesi.

5. Akıllı kent yönetim sistemleri

6. Hava kirliliğini önlemek için ulaştırma araçları dahil emisyon azaltıcı teknolojiler

7. Trafik kazalarını önlemek için ulaşım güvenliğini artırıcı teknolojiler (İnsan-araç iletişimi, araç-araç iletişimi, araç-yol iletişimi)

8. Yurttaşların demokrasiye aktif katılımı, demokratik süreçlerin iyileştirilmesi için (sosyal bilimler alanı da dahil olmak üzere) Ar-Ge

9. Uzaktan çalışma imkanlarının geliştirilmesi için gerekli yöntemin oluşturulması, teknik ve mevzuat altyapısının kurulması

Gru

p 7

– Ya

şam

kal

ites

inin

artırılm

ası

10. Kırsal alanlardaki yaşam kalitesini yükseltici politikalar

Öncelikli Ar-Ge Konuları

1. Sektör içi hammadde kullanımı standardizasyonu/rasyonalizasyonu

2. Sektör içi – arası parça kullanımı standardizasyonu/rasyonalizasyonu

3. Sektorlerdeki önemli ortak parçaların (buzdolabı kompresörü, otomotiv koltuğu vb.) dış pazarlara satışı için tasarım ve geliştirme projeleri

4. Organik tarım, gıda kalitesi ve güvenilirliği

5. Verim arttırıcı üretim sistemleri ve makinaları

6. Ürün segmentlerine odaklanarak AB’de ürün tarifi tasarımı ve üreticisi olmak (örneğin otomotiv’de BI segmenti, uydu yayın algılama kutuları)

7. Sağlık, tarım ve çevre için biyoteknoloji

8. Borhidrür, yakıt pili ve hidrojen üretim ve depolama teknolojileri

9. Nanoteknolojiler

Gru

p 8

- Sı

nai ü

reti

mde

rek

abet

üst

ünlüğü

nün

sağl

anm

ası

10. Havacılık ve uzay

Page 52: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

49

Ek 6. Diğer Ar-Ge Konuları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 1

Füzyon enerjisi ile ilgili çalışmaların acilen başlatılması Üniversite-sanayi-kamu arasındaki işbirliği İsrafın önlenmesi Sürdürülebilir sağlık teknikleri – koruma ve tedavi amacı ile Kendi ürününü kendi tasarlamak (bu bir politika) Sürdürülebilir kalkınma için yeni teknoloji üretiminin sürekliliğini sağlamak zorunda,

bu nedenle özellikle Teknoloji geliştirme Bölgeleri gibi lokomotif kurumların yaygınlaştırılması ve desteklenmesi. Kısaca ülkenin teknolojik alt yapısının geliştirilmesi

o Güvenli ve konforlu otomobiller o Otomotiv koltuk sistemlerinde konfor ve esneklik projeleri o Otomotiv plastiğinde dünya standardı üstünde bir kaliteyi daha düşük maliyet

ile elde etmek Eğitim, uzmanlık, liyakat sistemi Planlı yerleşim -kentler- 3Y’nin olmadığı ortam; Yok, yasak, yarın Su kaynakları kullanım teknolojileri Rekabet gücü kazanmalıyız, ancak rakibe de saygılı olmalıyız (politika) Sürdürülebilir kalkınma; kalkınma ve sürdürülebilirlik sağlıklı bir yasal altyapı

gerektiriyor. Bu alt yapı gerçekçi uygulamalar ile yaşama aktarılmalıdır. Bu amaçla organize olmak ve koordine etmek gerekiyor. Devlet üretimden çekilmelidir. Kamutay düzenler, devlet uygular, Yargıtay yargılar. Yasal altyapı, denetim yeteneği, saydamlık yeteneği “0” emisyon oto motoru Mevcut sanayimizdeki endüstriyel tesislerden çıkan atıklardan yüksek KDV’li ürünler

elde edebilecek teknoloji ve bilimlerin üretilmesi Çevre koruma izleme teknolojileri Öz kaynaklarımızın değerlendirilmesi;

o Suyun değerinin bilinmesi o Tarım alanlarının verimli kullanılması

Temiz yaşam ortamı (şehir) tasarımı Sürdürülebilir üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Maliyeti düşük ve hızlı iletişim teknolojileri

Page 53: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

50

Ek 6. Diğer Ar-Ge Konuları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

(Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 1

(Dev

am)

İleri malzeme teknolojileri kullanarak katma değeri yüksek ürünler tasarlamak, üretmek ve dünyaya satmak Eğitim yazılımlarında yetkinlik Türkçe arama (güçlü) geliştirme

o Zeka ekonomisi, o Yazılımda içeriğin, o Türkçe işletim sistemi o Yaşam boyu öğrenme o e- öğrenme

İlkokuldan itibaren bilgisayar konusunda kabiliyetli çocukların tarama sonucu bulunması Mahalli yeteneklerimizin harekete geçirilmesi Merkezi eğitim portalı Bilgi toplumu yaratmaya yönelik eğitim alt yapısının oluşturulması Uzaktan eğitim (TV’ye takılan basit kullanımlı, ucuz kutularla çok uzak yerlere

eğitim verilmesi mümkün) Evlere yol, su, elektrik gibi internet getirilmesi, bilgiye daha rahat ve kolay ulaşım

açısından internet kullanımının ücretsiz olması ve elektrik şebekesi üzerinden yayın yapılması

Gru

p 2

Ortak bilgi depolama ve işleme havuzları geliştirme (elektrik,su gibi) Bilgi içerik üreticilerinin desteklenmesi Elektronik kütüphane ve elektronik kitap yaygınlaştırılması (tüm Türkçe kitaplar) Bilgisayar kullanımının ve bilgiye erişim yöntemlerinin verimli kullanımının

sağlanması Teknolojik olarak yazılım ve ürünlerinin korunması (lisans serverları) Bilginin güvenli saklanması ve erişiminin kolaylanması için teknoloji geliştirilmesi Teknoloji konusunda toplumsal bilinç oluşturulması (Eğitimden fark vurgulandı) Ulaşımın ulusal düzeyde planlanması Lise mezunlarının zorunlu olarak en az bir yazılım eğitimi alma zorunluluğu Chip tasarımı ve patentleme bilgisini arttırma geliştirme Telekomunikasyon altyapısının kaliteli görüntü ve veri nakline uygun hale getirilmesi

ISDN+4Mbps Teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılması Teknik eğitimin ve lisansüstü eğitimlerin bilim ve teknoloji gereksinimini destekleyici şekle getirilmesi E-Devlet Projelerinde;

o 1-e-imza çalışılmalı o 2-Başvuruların online olmasının teşvik edilmesi

Page 54: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

51

Ek 6. Diğer Ar-Ge Konuları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 3

Organik tarımda Ar-Ge Sınai ve ticari değer olan özel ormanlar oluşturmak Tasarım kültürünü sanayicilerimizde geliştirmek Türkiye’nin güçlü olduğu ve güç yaratmayı düşündüğü otomotiv, tekstil ve savunma

sanayi konularında rekabet gücünü kuvvetlendirecek yeni teknolojilerin belirlenmesi ve ortak Ar-Ge projelerinin oluşturulması Çevre ve arıtım teknolojileri – doğal kaynak Tekstilde Ar-Ge ye yönelmeye özel önem vermek ve marka olmak Biyoteknoloji ve gen mühendisliği Güneş enerjisi teknolojileri Makine imalat sektörü Tasarım teknolojilerinin geliştirilmesi Uzay teknolojisi çalışmaları Otomotivde şirketler arası ortak parça kullanımı ve tasarlanması Çorap makinası tasarımı, imalatı ve yedek parçası imalatına önem verilmesi 3-5 yıllık sonuç ve getiri sağlamayacak alanların tarif edilip öncelik listesinden

çıkarılması Otomotiv sektöründe tasarımı doğrulayan yol test pistleri Otomotivde güvenlik test merkezleri oluşturmak

Gru

p 4

Yapı malzemesi tekniğinin geliştirilerek güvenliğin sağlanması ve üretim amaçlı yapılan (fabrika) binaları daha kolay inşa edilebilir olması, maliyetin düşmesi Akıllı bina tasarımı (smart building) Zemin etütleri ve iyileştirme çalışmaları Depreme dayanıklı yapı malzemeleri Kapalı devre, online real time görüntü değerlendirme sistemleri geliştirilerek

güvenlik ve trafikte ani müdahale ve haber imkanı sağlayan sistemi Sağlık ve çaresi olmayan hastalıklar üzerinde araştırmalar Kentleşme kültürü ve planlaması parkları, yaşam alanları vs Hidrojen yakıt dağıtım ağı yapılabilirlik etüdü Kalıtsal hastalıkların gen tedavisi ile iyileştirilmesi Biyolojik tarımın özendirilmesi için özel bölgelerin (araştırma-üretim) kurulması ve

teşvik edilmesi Taşıyıcılıkta optimizasyon esaslı “kaynak kullanım modelleri”nin kullanıcıya uygun şekilde çalışabilmesi için yöntem Tüm iletişim araçlarının (telefon-bilgisayar-televizyon-radyo vs.) tek bir cihaza

yüklenmesi Uzaktan eğitim teknolojileri

Page 55: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

52

Ek 6. Diğer Ar-Ge Konuları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 4

(Dev

am)

Karbon emisyonunu alt düzeye çekecek taşıma yöntemlerinin geliştirilmesi Bisiklet kullanımının özendirilmesi Sıfır emisyonlu otomobil Hafif, ekonomik ekolojik araç geliştirme projeleri (binek+ticari) “Öğrenme” projesini yaşayan ve dinamik hale getirecek eğitim/bilgi paylaşım

sistemleri geliştirilip uygulanması Kamu eğitim projeleri Modernize edilmiş halkevleri Yeni dönem köy enstitülerinin kurulması Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında bölgeye uygun alanlarda üretim

yöntemleri geliştirilmesi Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve araç kullanımında

olduğu gibi evlerde de yaygınlaştırılması Daha kaliteli ve güvenilir yanma özelliği olan yakıt üretimi (yenilenebilir enerji

kaynakları) biyokütle enerjisi kullanımı ile araçlarda verimli yakıt kullanımı Güneşten yararlanan, güneşin fotonlarını en iyi yakalayan bir hücreli canlıların

(mikroorganizma) geliştirilmesi ve fermantasyonda kullanım. Enerji pazarının (arz) geleceğini hesaba katan enerji tasarruf yöntem modelleri

geliştirilmesi Çevre kirliliği yaratmayan üretim teknolojileri Şehirlerde ulaşım modellerinin hazırlanması ve optimizasyonu Ormanların gençleştirilmesi, korunması Artan e-ticaret altyapısı ve dışarı çıkmadan evden alış veriş olanağı Evdeki zamanı optimize eden ev aletleri Yük taşımacılığında karayolu yerine demiryolu ve denizyolunun kullanımı Ürünlerin geri dönüşüme uygun şekilde tasarımı Hava kirliliğinin kentlerde önlenmesi için baca sistemleri geliştirilmesi, kazan

sistemleri geliştirilmesi Biyolojik atıkların mikroorganizmalarca değerlendirilerek enerji elde edilmesi Kanalizasyon ve arıtma sistemleri modelleme ve optimizasyon Taşımadaki çevre/gürültü ilişkisini dikkate alarak araç-komponent-çevre

tasarım/düzenlenmesi Nüfus artışının daha etkili, planlı yapılması, eğitimli genç nüfus için yatırımlar,

stratejiler Otomotiv ve ısınmada doğalgaz kullanımı

Page 56: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

53

Ek 6. Diğer Ar-Ge Konuları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

(Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 5

Sentetik tekstil makinalarının tasarımı Yurdumuzun doğal yeraltı zenginliklerinin çevre sorunu yaratmadan üretimi Toplumu sosyal ve psikolojik güçlendirme programları Gıda sanayiinde kalıcı,innovativ ürün üretim projeleri Her türlü alan için yazılım sistemlerinin geliştirilmesi Çevreyi de koruyacak yeşil üretim teknolojileri ile üretilen tekstil ürünleri-Yaratıcı

ve kalıcı her türlü tekstil ürünü geliştirme projeleri Her türlü sanayi otomasyon sistemleri “Sürdürülebilir Devlet Politikaları” (Hükümet politikaları DEĞİL) olması Uzaktan eğitim gereç ve sistemleri Sürdürülebilir kalkınma için KOBİ’lerin AR-GE ve teşvikle desteklenmesi gerekir,

çünkü dünyamız artık KOBİ’ler ile gelişiyor Tarıma dayalı sanayi araştırılmalı ve her bölgenin tarım ürününe göre teşvik edilmeli.

Teknik tarım, organize tarım teşvik edilmeli İnsanlarımızın ekonomik yaşam düzeyinin yükseltilmesi ve gelecek korkusu olmaması

gerekli. Ülkemizde yaşayan toplumların üzerindeki tüm baskının kaldırılması, gelecek korkusu olmaması sağlanmalı Akıllı binalar (doğal afetlere ve yıpranmaya karşı)-İnşaat ve altyapı sektörün de

dayanıklı malzemeler Sağlık bakım hizmetlerinin tabana yayılmasının sağlanması. Bireyin sağlık

detaylarının tutulabilmesi-Sağlık yazılım akıllı sistemleri-Genel sağlık sigorta ikdası Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarının yerleştirilmesi ve teşvik edilmesi Enerji politikalarının belirlenmesi ve enerji kaynaklarının uzun süreli fiyat

politikalarının belirlenmesi Nüfus planlaması kapsamında yeni kolay medikal çözümler Teknoloji geliştirmede gelişmiş şirketlerin alt yükleniciliğini yaygınlaştırmak. Akıllı tekstil üretimi ve geliştirilmesi Sürdürülebilir rekabet üretim boyutlarının dünya ölçülerine uyumu gereklidir.-

Sürdürülebilir kalkınma verimlilik artışı değildir, dünyada gelişen sanayilere uyum verimliliği geliştirir Atık suların arıtılması projeleri-Her cins atığın yararlı bir maddeye

dönüştürülmesinde çalışmalar yapılmalı Kalkınmada öncelikli yörelere verilen teşviklerde, yörelerin özelliklerine göre ürün

seçimine özen gösterilmeli. Ürüne göre destek verilmeli Temiz ve ucuz enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve üretilen enerjilerin ulusal şebekeye katılması

Page 57: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

54

Ek 6. Diğer Ar-Ge Konuları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

(Devam)

Grup Ar-Ge Konuları

Gru

p 6

İnsan – malzeme arayüzlerinin geliştirilmesi İş uygulama yazılım paketlerinin geliştirilmesi E-dönüşüm süreçlerinin devamlı gözden geçirilmesi E-devlet projelerinin geliştirilmesi Elektronik sanayiini güçlendirmek Dağınık sistem gömülü yazılımlarının, uygulama yazılımlarına odaklanması

Gru

p 7

Sosyal güvenlik sisteminin kurulması Belediyelerin karar alma sürecine kentlinin etkin katılımının sağlanması Sağlık araştırmasında genetik biliminin kullanılması Bilim adamının ve bilginin değerli olduğu bir ortam yaratmak Hidrojen depolama Eğitimde ve sanayide verimlilik çalışmaları/ölçümleri İşçilerin çalışma koşullarının kalitesinin arttırılması “Yaşam kalitesi” tanımı HDI → İnsani Gelişme İndeksi yeni kriterler eklenecek

biçimde incelenmesi. – İnsan ve sağlık öncelikli alanlar olmalı Engellilere yönelik yaşam yardımcısı araçlar geliştirmek (bilgisayar kulanım

arabirimleri dahil) Terör konusundan uzak, güvenli yaşam koşulları Çocukların eğitiminde yeni yaklaşımın benimsenmesi, ilköğretim ve orta öğretimdeki

bilimi daha somut ve kolay hale getirmek Çevreyi koruyucu teknolojiler geliştirilmesi Sosyal bilimler eğitiminin iyileştirilmesi (maliye, hukuk gibi alanlarda “analitik

düşünme yeteneği” kazandırıcı teknikler uygulanması) Akıllı tekstil ürünleri (soğuk, sıcak, nem) Yakıt pili Sodyum, bor, hidrojen Toplumda demokrasi bilincinin gelişimini sağlayacak eğitim ve bilgilendirme

programı tasarımı Osmanlı İmparatorluğu’nun çıkış ve çöküşünde bilim ve teknoloji politikalarının rolü Hibrit araç teknolojisi Toplu ulaşım teknolojileri - Etkin ulaştırma sistemleri Nüfus planlama yöntemleri/teknolojileri Yaşlı kişilerin yaşam kalitesini yükseltecek konular Sağlığı tehdit etmeyen gıda ürünleri ve çevre koşulları araştırması Araç ağırlığını azaltıcı malzemelerin çalışılması –alüminyum, magnezyum, titanyum Ar-Ge’nin etkin yönetimi ve teşvik mekanizamasının oluşturulacağı proje.

Türkiye’nin Ar-Ge sisteminin yeniden inşası

Page 58: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 6. Diğer Ar-Ge Konuları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Devam)

Şekil 3. Grup 8’in Bazı Ar-Ge Konularına İlişkin Grafik Gösterimi

Nanoteknolojiler

Organik tarım,gıda kalitesi ve

güvenilirliði

Borhidrür,yakıt pili ve

hidrojen teknolojileri

Sağlık içinbiyoteknoloji

Havacılık ve Uzay

Yatırım malı makinalarıaraştırılması ve üretimi

Sektör içi hammaddekullanımı rasyonalizasyonu

Sektör içi - arasıparça kullanımırasyonalizasyonu

Önemli ortak parçalardanmükemmelliyet merkezioluşturma (otomotiv koltuğu)

Ürün segmentlerine odaklanarakAB'de ürün tarifi tasarımı veüreticisi olmak (otomotiv'de BI segmenti)

2023SAHALAR

SAH

ALA

R

55

Page 59: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 7. Öncelikli Ar-Ge Konularının Etki-Zaman/Maliyet/Yapılabilirlik

Grafikleri

Grup 1’in Grafiği – Bilgi toplumuna geçişte teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik

Ar-Ge konuları

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10 15 20 25 30 35

Etki

Mal

iyet

Yap

ılabi

lirlik

ve

Süre

Merkezi eğitim portalı ve uzaktan eğitim &altyapı

Genişbant iletişim teknolojileri bağlamında sistembileşenlerinin(kablo, ADSL, uydu altyapısı ve üstyapısının) yaygınlaştırılması

Yeni yazılım standartlarının ve ölçme yöntemleriningeliştirilmesi

Bilişim altyapısını günlük yaşamın doğal bir parçasıhaline getirmeye yönelik arayüzler geliştirmek

Kendi teknolojilerimizin üretilebilmesi için teknolojikaltyapının geliştirilmesi (politika önerisi)

Türkçe’nin yapısal özelliklerinin yazılım geliştirmedekullanılması (politika önerisi)

Kognitif ve semantik tabanlı sistemler geliştirme

Uydu iletişim teknolojileri geliştirilmesi yaygınlaştırma

Grup 2’nin Grafiği – Sürdürülebilir kalkınma sağlamaya yönelik Ar-Ge konuları

10

12

14

16

18

20

22

24

10 12 14 16 18 20 22 24 26

Etki

Mal

iyet

Yap

ılabi

lirlik

ve

Süre

Her türlü atığın yönetimi ve geri dönüşümü

Biyoteknoloji ve gen teknolojilerinin geliştirilmesi vekullanımı

Öncelikli teknoloji alanlarında yol haritalarının belirlenipuygulanabilmesinin sağlanması (politika önerisi)

Enerji depolama teknolojileri ve güç kontrol sistemleri

Bor madeninin yurtiçinde işlenebilmesi için katma değeryaratıcı girişimlerde bulunulması

Nanoteknoloji ve malzeme teknolojileri

Nükleer enerji

Biyokütle gazlaştırma ve yakma teknolojileri

Doğal kaynakların planlı kullanımı (politika önerisi)

Temiz tarım (organik) ve hayvancılıkta ileri teknolojiler

56

Page 60: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 7. Öncelikli Ar-Ge Konularının Etki-Zaman/Maliyet/Yapılabilirlik

Grafikleri (Devam)

Grup 3’ün Grafiği – Sinai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik Ar-Ge

konuları

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

10 12 14 16 18 20 22 24 26

Etki

Mal

iyet

Yap

ılabi

lirlik

ve

Süre

Rekabette öncelikli sektörlerin ihtiyaç duyduğuyazılımlar

Oyun tasarımı ve yazılımları

Silahlı kuvvetlere yönelik yazılım ihtiyaçları (örneğinkomuta kontrol sistemi)

Savunma sanayi projeleri

Fuel-Cell ve hibrid taşıtlar

Nano Malzemeler

Eğitim yazılımları

Güvenlik teknolojileri (bilgi güvenliği projeleri)

İleri malzeme tasarım ve test yetenekleri sahibimükemmeliyet ve test merkezleri kurulması (politikaönerileri)

Grup 4’ün Grafiği - Yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik Ar-Ge konuları

10

12

14

16

18

20

22

24

26

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Etki

Mal

iyet

Yap

ılabi

lirlik

ve

Süre

Akıllı kart teknolojisi (sağlık, kimlik vb.bilgileri taşıyan)

Öğrenmeye ve düşünmeye yönelik eğitim

İnsan sağlığına zararlı olmayan ve herhangibir şekilde alındığında zarar içermeyentemizlik maddeleri imalatı

Ulaştırma zamanını optimize eden, güvenli,konforlu ulaştırma sistemleri, vasıtaları vetechizatı

Ortak bilgi kullanımını ve paylaşımınıhızlandıracak altyapı geliştirilmesi

Sağlık, çevre, tarım odaklı biyoteknolojiçalışmaları

Çevre kirliliğini önleyecek teknolojileringeliştirilmesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullananaraç ve teknolojilerinin geliştirilmesi

Füzyon enerjisi araştırmalarının yapılması

57

Page 61: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 7. Öncelikli Ar-Ge Konularının Etki-Zaman/Maliyet/Yapılabilirlik

Grafikleri (Devam)

Grup 5’in Grafiği - Sürdürülebilir kalkınma sağlamaya yönelik Ar-Ge konuları

10

12

14

16

18

20

22

24

10 12 14 16 18 20 22 24 26

Etki

Mal

iyet

Yap

ılabi

lirlik

ve

Süre

İnsan kaynağını geliştirme ve planlama projeleri

Geleneksel Sanayi kullanımında ileri teknoloji ürünlere yönelmeyisağlamak için teknolojiyi geliştirme bölgelerine verilmesi. Stratejikalanlarda Kobi-Üniversiteler arası işbirlikleri (politika önerisi)

e-dönüşüm kapsamlı tüm projeler

Gelecekte rekabet üstünlüğü olan sektörlerin belirlenmesi (politika)

Devletin üretimde küçültülmesi veya kamu verimliliğinin artırılması(politika önerisi)

Yenilenebilir enerji teknolojileri

Yurt dışında Türklerin yönettiği AR-GE kobileri ile ortak projegeliştirmenin desteklenmesi (politika önerisi)

Girişimci kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması (politika önerisi)

Üniversitelerin yöresel özelliklere göre örgütlendirilmesi (politikaönerisi)

Akıllı ulaştırma teknoloji sistemleri ve vasıtaları

Grup 6’nın Grafiği - Bilgi toplumuna geçişte teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik

Ar-Ge konuları

10

15

20

25

30

35

10 15 20 25 30 35

Etki

Mal

iyet

Yap

ılabi

lirlik

ve

Süre

Bilgi toplumuna geçişte eğitime ilk aşamadanitibaren gelişimin sağlanması. Yaratıcı düşünceiçin okul öncesi eğitime geçilmesi (politika önerisi)

Üniversitelerin teknik okulların uygulamalı eğitimisanayi ortaklığı ile başarabilmek (politika önerisi)

Bilgisayar ve internet etkin ve verimli alanlardakullanımı için teşvik edici programlar yapmak.

Öncelikli alanlarda teknoparkların organizesanayi sitelerinin geliştirilmesi, teşviklerin sektörelve selektif sahalarda kullanılması

Uzaktan eğitim teknolojileri geliştirmek

Yeni iletişim alt yapı projeleri

Uzay teknolojisi

Bilişim güvenlik sistemleri

Fikir haklarının güvence altına alınması

58

Page 62: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 7. Öncelikli Ar-Ge Konularının Etki-Zaman/Maliyet/Yapılabilirlik

Grafikleri (Devam)

Grup 7’nin Grafiği - Yaşam Kalitesinin artırılmasına yönelik Ar-Ge konuları

10

15

20

25

30

35

10 12 14 16 18 20 22 24

Etki

Mal

iyet

Yap

ılabi

lirlik

ve

Süre

Etkin yaratıcılık eğitimi (eğitim kurumlarında ve yaşamboyu)

Çocukların daha çok ve eğitici oyun oynayabilecekleriimkanların geliştirilmesi

Kişi sağlığını gözlemleme ve uzaktan sağlık hizmeti (tanıve tedavi) verme ürün ve sistemleri

Akıllı ev/iş cihazlarının geliştirilmesi.

Akıllı kent yönetim sistemleri

Hava kirliliğini önlemek için ulaştırma araçları dahilemisyon azaltıcı teknolojiler

Trafik kazalarını önlemek için ulaşım güvenliğini artırıcıteknolojiler (İnsan-araç iletişimi, araç-araç iletişimi, araç-yol iletişimi)

Yurttaşların demokrasiye aktif katılımı, demokratiksüreçlerin iyileştirilmesi için (sosyal bilimler alanı da dahilolmak üzere) ar-ge

Uzaktan çalışma imkanlarının geliştirilmesi için gerekliyöntemin oluşturulması, teknik ve mevzuat altyapısınınkurulması

Kırsal alanlardaki yaşam kalitesini yükseltici politikalar

Grup 8’in Grafiği - Sınai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik Ar-Ge

konuları

10

15

20

25

30

35

10 15 20 25 30 35

Etki

Mal

iyet

Yap

ılabi

lirlik

ve

Süre

Sektör içi hammadde kullanımıstandardizasyonu/rasyonalizasyonu

Sektör içi – arası parça kullanımıstandardizasyonu/rasyonalizasyonu

Sektorlerdeki önemli ortak parçaların (buzdolabı kompresörü,otomotiv koltuğu vb.) dış pazarlara satışı için tasarım vegeliştirme projeleri

Organik tarım, gıda kalitesi ve güvenilirliği

Verim artırıcı üretim sistem ve makinaları

Ürün segmentlerine odaklanarak AB’de ürün tarifi tasarımı veüreticisi olmak (örneğin otomotiv’de BI segmenti, uydu yayınalgılama kutuları)

Sağlık, tarım ve çevre için biyoteknoloji

Borhidrür, yakıt pili ve hidrojen üretim ve depolamateknolojileri

Nanoteknolojiler

Havacılık ve uzay

59

Page 63: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları

Çalışmada toplam 26 Ar-Ge konusu için Kaynak İhtiyaç Planı oluşturulmuştur.

Ar-Ge Konusu Oyun Yazılımları

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı

Ortak (maliyeti yüksek olduğu için ortak kurulabilir) gelişmiş grafik animasyon donanım ve yazılımların bulunduğu laboratuarlar (örneğin teknoparklarda bu tarz laboratuarlar kurulabilir).

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı 3D grafik ve animasyon image processing konusunda yetkin kişiler yetiştirilmesi.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Var

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Programlama derslerine ilave yapılması görsel tasarım bölümlerinin iyileştirilmesi.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Var

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Elbette var.

Diğer hususlar

Ar-Ge Konusu Araç güvenliğini arttırıcı teknolojiler

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı

Çarpma tesisi laboratuarlarına gereksinim var.

İleri malzeme teknolojileri

Elektronik teknolojiler

Sanal simülasyon yöntemleri

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı İlave kaynak ihtiyacına gerek yok

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

-

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Yeni tasarımlar adına mevcutların geliştirilmesi,

Disiplinler arası ortak program oluşturulması.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Oldukça gerek var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Gerek var.

Diğer hususlar -

60

Page 64: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Etkin yaratıcılık eğitimi ve öğrenmeye/düşünmeye yönelik öğrenme

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Gereksinim var, ancak çok yüksek kaynak aktarmayı gerektirmiyor.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı

Nitelikli, yetkin eğitimcilere, sistem tasarımcılarına, uygun program geliştirilmesine, ölçme değerlendirmeyi gerçekleştirenlere gerek var.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Daha geniş kitleye ulaştırılmalı, sürekliliğinin sağlanması.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Eğitim fakültelerinin programlarının revize edilmesi, yeniden yapılandırılması. Aldığı öğrenci kalitesinin yükseltilmesi.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Daha az kaynakla başarılabilir.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Kurumlar arası ilişkilerle yapılabilir.

Diğer hususlar Bakanlık ve kamu eğitim kurumları arası işbirliği ulusal ölçekte işbirliği gerektirir.

Ar-Ge Konusu Akıllı kent yönetimi

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Mevcut altyapı büyük ölçüde yeterli olacaktır.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı

Yetişmiş olanların iyi bir organizasyon ile kullanılması.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Bireylerin bilinçlendirilmesine gereksinim var.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Mevcutların doğru kullanılmasına gerek var.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Var.

Diğer hususlar Kararlılık, pratik bilinç, konularda çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmak.

61

Page 65: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Sağlık/tarım ve çevre odaklı biyoteknoloji

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı 20 milyon euro

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı

Az gereksinim var.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Az gereksinim var.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Mevcut olanların geliştirilmesine gerek var.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Çok çok gereksinim var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Mutlaka gereksinim var.

Diğer hususlar -

Ar-Ge Konusu Nanoteknoloji

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Araştırma merkezleri ortak kullanıma açık. Kuluçka merkezleri ortak kullanıma açık.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı

Çok fazla.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Çok fazla gerekli.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Mutlaka nanoteknolojilere ilişkin mevcut programlara eklemeler/temel ve uygulamalı / (fiziki bölüm gibi) yüksek lisans programları

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Mevcut çalışmaların ortak bir hedef doğrultusunda, birbirini tamamlayıcı şekilde sürdürülmesi.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Teknoloji transferi, knowhow aktarımı konusunda bağlantı.

Diğer hususlar

62

Page 66: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Fuel Cell ve hybrid/Hidrojen Teknolojileri

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Var

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Var

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Var

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Var

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Var

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Var

Diğer hususlar -

Ar-Ge Konusu E-dönüşüm

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Yeterli düzeyde var.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Senior sistem analisti ihtiyaç.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Temel eğitim ihtiyacı.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Mevcut kapasitenin sürdürülmesi.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

E-Türkiye.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

E-Avrupa, E-EU

Diğer hususlar Katılımcılık Pazarlama kampanyası

63

Page 67: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Eğitim Yazılımları

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Özellikle bir altyapıya gerek yok.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Eğitim ve metodoloji üzerinde dünyadaki gelişmeleri takip edecek araştırmacılar/eğitim teknologları.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Kesinlikle var.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Bilgisayar destekli eğitim programları.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Muhakkak var. Ulusal ölçekte bir eğitim portalı oluşturulması. LMS (Learning Management Systems) ve eğitim içeriğinde dünya standartlarına ulaşılabilecek bir iletişim.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Diğer hususlar

Ar-Ge Konusu Nano ve malzeme teknolojisi

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Nanoteknoloji malzemeleri bu alanda faaliyet gösteren firmaların çalışmalarında faydalanacakları alt yapı hizmetlerinin oluşturulması (laboratuar vs.)

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Doktoralı akademisyenlerin yetiştirilmesi 5 yıl için en az 500 kişi.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Tanıtıcı faaliyetler geliştirilmesi

Bilgilendirme programları

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların oluşturulması ihtiyacı vardır.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Vardır.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Vardır.

Diğer hususlar Telekomünikasyon sektörü ve savunma sanayiden Ar-Ge güdümlü projelerin verilmesi.

64

Page 68: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Akıllı ulaştırma sistemleri ve hizmetleri

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı İhtiyaç oldukça mevcut platformlar kullanılabilir.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Mevcutlar bu alana yönlendirilebilir.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Vardır.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Vardır.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Vardır.

Diğer hususlar Özel şirketler ve yerel yönetimler tarafından

yapılmasına ihtiyaç vardır.

Standardizasyon ihtiyacı vardır.

Ar-Ge Konusu Organik tarım ve hayvancılık

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı İhtiyaç oydukça mevcut laboratuarlar kullanılabilir.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Mevcut insan kaynaklarının bu alana yönlendirilmesi ihtiyacı var.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yapılmasında fayda vardır.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı vardır.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Var.

Diğer hususlar Yurt dışına açılma ve pazarlama için destek ve kaynak

ihtiyacı.

Organik tarımın özendirilmesi için teşvik.

65

Page 69: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Bioteknolojide sağlıklı kimya ürünleri teknolojileri geliştirmek

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Inkohesgouların olacağı araştırma merkezleri.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Var (şiddetle).

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Var. Bilim müzeleri, bilim parkları, tele-bilim programlarının oluşturulması (bilim çiftliği).

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Hem disiplin olarak hem de programı olarak var.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Kamu kaynakları.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Çerçeve programları ve mali işbirliği programları.

Diğer hususlar İnovatif KOBİ’lerin desteklenmesi.

Ar-Ge Konusu Yenilenebilir enerji kaynakları

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Rüzgar, güneş, hidroelektrik, karbon, teknopark, araştırma enstitüsü, lahor’lar veri tabanının oluşturulması girişimci destek fonları.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı İnsan kapasitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Kamu bilincinin oluşturulması (bilim merkezleri)

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Mevcutların uygulamalı olarak yapılması.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Var

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Var

Diğer hususlar İnovatif KOBİ’lerin desteklenmesi Yerel yönetimlerin desteği

66

Page 70: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Ürün segmentlerine odaklanması AB’de ürün tarifi tasarımcısı ve üretici olma

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Otomotiv ürünü tasarım alt yapısı (ITC model geliştirme)

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Otomotiv tasarımcısı

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Otomotiv tasarım bilgisinin yaygınlaştırılması.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Otomotiv tasarım süreci ve otomotiv sistem ve alt sistemleri ile ilgili.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Varolan tasarımcılar arasında network

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Seçilmiş yabancı tasarım sistemleri ile network uluslararası Türk tasarımcıların (Murat Binak)

Diğer hususlar Üretici şirketlerin dışında ancak onlar için çalışan bir tasarım şirketinin kurulması (UTS, Taldesing, Birzone, Stola gibi)

67

Page 71: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Önemli parçaların oluşması (örn. otomotiv koltuğu)

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Koltuk çarpma test tesisi Koltuk stil tasarım atölyesi Geri beslemeli mühendislik tesisi

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı

Ergonomi Momps Nano tech Alaşımlar Tekstil Test becerisi AB norm ve regülasyonları Kontrol Sorumluluklar

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Koltuk stili Koltuk tasarımı (mekanik) İnsan/makine sistemleri

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Tüm ulusal Ar-Ge kaynakları arası (üniversiteler, kullanıcılar, yan sanayiciler, özel ve resmi Ar-Ge kurumları

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Koltuk parçası hammaddesi konusunda faaliyette bulunmuş ve araştırma yapan veya patent sahibi.

Diğer hususlar Bu konu 2-3 kullanıcı, 2-3 yan sanayinin bir iş kurmasını gerektirebilir.

68

Page 72: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Sektör içi-arası parça kullanma rasyonalizasyonu

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Tasarım (IT destekli) yapma kapasitesine sahip şirketlerin donatımı

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Tasarımcı

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Parça tasarımı ve bunlara IT destekli parça tasarımı konusunda.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

İlgili şirket mühendislik departmanları, konu ile alakalı üniversiteler ile.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Eğer var ise lisansörler ve kendi Ar-Ge tarasım departmanları veya tarasımı outsource ettikleri şirketleri ile ilgili.

Diğer hususlar Vizyonda birleşme hedefi maximum birleştirme olan sektörel bazda veya ürün aileleri bazında TEKSEB’de şirket kurulması

Ar-Ge Konusu Sektör içi hammadde kullanım rasyonalizasyonu (otomotiv/beyaz eşya/kahverengi eşya)

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Eğer yok ise endüstride olmayan ve farklı hammaddeden yapılan aynı parçanın kimyasal ve fiziki testleri.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Kimya, metalurji, alaşımlar, plastikler konusunda.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Dünya üstünde çıkan ve kullanılan hammaddeler (ticari) hakkında detaylı bilgi birikimi farklılık analizi

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Hammadde konusunda bilgi, test/deney/prototip yapma konularında (ilgili üniversiteler ile)

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Eğer var ise lisanslar şirketler ve ilişkide bulundukları Ar-Ge şirketleri arası

Diğer hususlar Bu konuda sadece bir vizyon birliği, niyet ve karar gerektirir. En iyi sonuç bu işi yapacak spesifik bir veya sektörel bazda şirketlerin TEKSEB’de kurulmasıdır.

69

Page 73: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Genişbant iletişim teknolojileri bağlamında sistem bileşenlerinin tasarımı

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Geniş bant teknolojileri için akademik araştırma alt yapısına ihtiyaç var.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Geniş bant teknolojilerinde akademik araştırma ihtiyacı olduğu için bilim insanı ihtiyacı da var.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Uydu teknolojileri için ihtiyaç var.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Genişbant teknolojileri için network’e ihtiyaç var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Geniş bant teknolojilerinde uluslararası standartlar için network’e ihtiyaç var.

Diğer hususlar

Ar-Ge Konusu Merkezi eğitim portalı ve uzaktan eğitim altyapı (ilkokuldan itibaren)

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Uzaktan eğitim için bilim insanı değil ancak uzmanlarının yetiştirilmesi gerekir.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Uzaktan eğitim, içeriğine göre buna katkıda bulunabilir

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Uzaktan eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi için dinamik programlara ihtiyaç duyulabilir.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Uzaktan eğitimin uygulamacıları arasında networkinge ihtiyacı var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Uzaktan eğitimin içeriğine bağlı olarak değişir.

Diğer hususlar

70

Page 74: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Uydu iletişim teknolojileri geliştirilmesi yaygınlaştırılması

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Uydu teknolojileri için ihtiyaç var.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Uydu teknolojileri için bilim insanı ihtiyacı.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Uydu teknolojileri için ihtiyaç var.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Uydu teknolojileri için multi-disipliner olduğundan ihtiyaç var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Uydu teknolojileri için multi disipliner olduğu için ihtiyaç var.

Diğer hususlar

Ar-Ge Konusu Bilgisayarları doğal ortamın bir parçası haline getirmeye yönelik arayüzler geliştirmek

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Arayüz, kognatif ve semantik tabanlı sistemler için belirli altyapıya ihtiyaç var.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı Arayüz, kognatif ve semantik tabanlı sistemler için ihtiyaç var.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Arayüz, kognatif ve semantik arayüz sistemleri için ulusal networke ihtiyaç var.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Arayüz kognatif ve semantik arayüz sistemler için uluslar arası networke ihtiyaç var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Arayüz kognatif ve semantik arayüz sistemleri için uluslararası networke ihtiyaç var.

Diğer hususlar

71

Page 75: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Teknolojik altyapının dışa bağımlılıktan kurtarılması için gerekli malzemelerin Türkiye’de üretimi

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı İhtiyaç var.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı İhtiyaç var.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

İhtiyaç var.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

İhtiyaç var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

İhtiyaç var.

Diğer hususlar

Ar-Ge Konusu Multimedia içerik şifreleme (bilgi güvenliği) IT şebekedeki iletişimin güvenliği

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı Uygulamacı matematikçilere ve quantum fizikçilerine ihtiyaç var.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı İhtiyaç var.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

Haeding programına ihtiyaç var.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

İhtiyaç var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Diğer hususlar

72

Page 76: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 8. Kaynak İhtiyaç Planları (Devam)

Ar-Ge Konusu Yeni yazılım standartlarının geliştirilmesi bunları ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı İhtiyaç var.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı İhtiyaç var.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

İhtiyaç var.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

İhtiyaç var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

İhtiyaç var.

Diğer hususlar

Ar-Ge Konusu Türkçe’nin özelliklerinin yazılım geliştirmede kullanılması

Fiziki bilim altyapısı ihtiyacı İhtiyaç var.

Bilim insanı yetiştirme/geliştirme ihtiyacı İhtiyaç var.

Bilimin yaygınlaştırılması/ popülerleştirilmesi ihtiyacı

Türkçe’nin özelliklerinin yazılım geliştirmede kullanılması için ciddi bir tanıtım faaliyetine ihtiyaç var.

Yeni akademik programların (temel/ uygulamalı bilimler) oluşturulması ya da mevcut olanların geliştirilmesi ihtiyacı

En ekonomik programa ihtiyaç var. Hatta programların ortaokul, lise düzeyine inmesi gerekiyor.

Ulusal ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

İhtiyaç var.

Uluslararası ölçekte bilim insanları arasında bağlantı ve networking ihtiyacı

Diğer hususlar

73

Page 77: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 9. Çalışma Esnasında Çekilen Fotoğraflar

74

Page 78: “Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu · doğrudan görüşlerinin alınabilmesi amacıyla planlanan toplantı 6 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir

“Ulusal Sanayi Bilim ve Teknoloji Programı” 03-05 Aralık 2004 Toplantı Raporu

Ek 9. Çalışma Esnasında Çekilen Fotoğraflar (Devam)

75