Click here to load reader

Ang Talaan ng Kanser ng California - ccr.ca.govccr.ca.gov/pdf/Brochures/TG_Reportng_2012.pdf · magsagawa ng pananaliksik upang matagpuan ang mga sanhi at gamot ng kanser. Ginamit

 • View
  238

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Ang Talaan ng Kanser ng California - ccr.ca.govccr.ca.gov/pdf/Brochures/TG_Reportng_2012.pdf ·...

 • An

  g misyon

  ng Talaan

  ng Can

  ser ng

  California (Californ

  ia Cancer R

  egistry) ay paglin

  gkuran an

  g publiko sa pamam

  agitan

  ng pagtitipon

  ng pam

  buong-estadon

  g datos, at pagsasagaw

  a ng pagsubaybay at

  panan

  aliksik sa mga dahilan

  , pagkontrol at

  paggamot sa kan

  ser at pagsasabi ng m

  ga resulta sa publiko.

  Mga Numerong Matatawagan para sa Impormasyon:California Cancer RegistryCancer Surveillance andResearch BranchCalifornia Department of Public Health1825 Bell Street, Suite 102Sacramento, CA 95825(916) 779-0300http://www.ccrcal.org

  Rehiyon 1/8Cancer Prevention Institute of California(510) 608-5000Santa Clara Region (Monterey, San Benito,Santa Clara and Santa Cruz Counties)Bay Area Region (Alameda, Contra Costa,Marin, San Francisco and San MateoCounties)

  Rehiyon 2Cancer Registry of Central California(559) 244-4550Central Region (Fresno, Kern, Kings,Madera, Mariposa, Merced, Stanislaus,Tulare and Tuolumne Counties)

  Rehiyon 3California Cancer Registry(916) 779-0300Sacramento Region (Alpine, Amador,Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer,Sacramento, San Joaquin, Sierra, Solano,Sutter, Yolo and Yuba Counties)

  Rehiyon 4California Cancer Registry(916) 779-0300Tri-County Region (San Luis Obispo, SantaBarbara and Ventura Counties)

  Rehiyon 5Desert Sierra Cancer SurveillanceProgram(909) 558-6170Inland Empire Region (Inyo, Mono,Riverside and San Bernardino Counties)

  Rehiyon 6Cancer Registry of Northern California(530) 345-2483North Region (Butte, Colusa, DelNorte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen,Mendocino, Modoc, Napa, Plumas, Shasta,Siskiyou, Sonoma, Tehama and TrinityCounties)

  Rehiyon 7/10California Cancer Registry(916) 779-0300San Diego Region (Imperial and San DiegoCounties)Orange County

  Rehiyon 9Los Angeles Cancer Surveillance Program(323) 442-2300Los Angeles County

  Ang Talaan ng Kanser ng California ay isang pagtutulungan sa pagitan ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health), ng Instituto ng Pampublikong Kalusugan (Public Health Institute), at ng mga panrehiyong talaan sa kanser.

  Ang misyon ng Talaan ng Kanser ng California (California Cancer Registry) ay

  paglingkuran ang publiko sa pamamagitan ng pagtitipon ng pambuong-estadong

  datos, at pagsasagawa ng pagsubaybay at pananaliksik sa mga dahilan, pagkontrol at

  paggamot sa kanser at pagsasabi ng mga resulta sa publiko.

  Ang Talaan ng Kanser ng

  California: Sistema Ng California Sa

  Pag-Uulat Tungkol Sa Kanser

 • Ano Na Ang Mga Nakamit Ng CCR?

  Ang CCR:

  ay kinilala na sa buong mundo dahil sa mataas na kalidad ng datos;

  tumatanggap ng pangunahing gawad upang maimbistigahan ang mga sanhi, pagpigil, at paggagamot sa kanser;

  nakapagpapasok ng milyung-milyong dolyar para sa pananaliksik sa California;

  nakapagbibigay ng impormasyon tungkol sa rata ng kanser na matatagpuan sa mga ibat-ibang grupo sa estado batay sa magkakaibang lahi/etnisidad;

  naglalathala ng mga espesyal na ulat sa maraming uri ng kanser; at

  nagkakaloob ng pagkakataon sa publiko upang malaman ang antas ng bilang ng kanser sa estado at rehiyon, at mga rata ng insidente ng mga namatay sa county at dagdag pa ang mga interaktibong mapa sa pamamagitan ng Internet sa www.ccrcal.org.

  Ano Ang California Cancer Registry (CCR)?

  Ang CCR ay ang pang-estadong pamamaraan ng pagsubaybay ng kanser sa California.

  Ang pamamaraang ito ay nag-iipon ng kaalaman sa lahat* na kanser at mga hindi-delikadong tumor sa utak na nasuri sa mga nakatira sa California.

  Ang layunin ng CCR ay paglingkuran ang publiko sa pamamagitan ng pag-iipon ng pang-estadong datos ng kanser, pagsasagawa ng pagsubaybay at pananaliksik sa mga sanhi, pagsugpo, at mga lunas ng kanser, at ipagbigay alam ang mga resulta sa publiko.

  Paano Nagtatrabaho Ang CCR?

  Noong 1985, ang lehislatura ng California ay nagpatupad ng batas na nagsasaad na ang kanser ay isang sakit na dapat iniuulat.

  Simula noong Enero 1, 1988, lahat* na mga kanser na nasuri sa California ay iniuulat na sa CCR.

  Simula noong Enero 1, 2001 lahat na hindi- delikadong tumor sa utak na nasuri sa California ay iniuulat na sa CCR.

  Ang mga manggagamot, ospital, at iba pang pasilidad na pagamutan ay nag-iipon ng datos tungkol sa mga kaso ng kanser at iniuulat ang mga impormasyong ito sa CCR.

  Tinitipon ng CCR ang mga datos, nagsasagawa ng maraming hakbang ng pagsugpo at sinusuri ang datos sa buong estado.

  Bakit Kailangan Ang CCR?

  Ang mga kanser ay pangkaraniwan.

  Halos isa sa dalawang naninirahan sa !California ay masusuri ng kanser sa isang punto ng kanilang buhay.

  Isa sa apat na naninirahan sa California !ay mamamatay sa kanser.

  Mga 142,000 na bagong kaso ng kanser !at 54,000 ang namamatay sa kanser ang nangyayari sa California bawat taon.

  Ang mga datos sa kanser ay tumutulong sa atin upang maintindihan ang sanhi ng kanser at papaano mapipigilan at magagamot ang mga kanser.

  Sinu-Sino Ang Mga Nakikinabang Sa Mga Benepisyo Ng CCR?

  Sinusulong ng CCR ang kalusugan ng lahat na naninirahan sa California sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at datos para sa pananaliksik ng pagpuksa sa kanser at mga gawaing pangkasanayan.

  Nakikinabang ang maraming indibidwal at grupo sa California at kung saan pa sa CCR:

  ang publiko; !

  ang mga pasyenteng may kanser at ang !kanilang pamilya;

  ang mga ospital/sentrong !pangkalusugan;

  ang mga propesyonal sa larangan ng !kalusugan;

  ang mga mananaliksik; at !

  mga lokal na kagawaran ng kalusugan !sa estado.

  Paano Ginagamit Ang Mga Datos Ng CCR?

  Ang mga datos ng CCR ay ginagamit upang:

  subaybayan ang bilang ng mga bagong kaso ng kanser at mga namatay dahil sa kanser sa paglipas ng panahon;

  suriin ang mga pagkakaiba ng mga panganib, paggamot, at pagkaligtas sa kanser;

  suriin ang mga maaaring pagpipilian ng paggamot at iba pang mga nakapagtitiyak ng pagkaligtas;

  sukatin ang tagumpay ng mga programang nagtutuklas ng kanser;

  tumugon sa mga pagsasang-alang-alang at katanungan tungkol sa kanser; at

  magsagawa ng pananaliksik upang matagpuan ang mga sanhi at gamot ng kanser.

  Ginamit na ng mga mananaliksik ang mga datos ng CCR upang:

  suriin ang mga pagkakaiba ng panganib ng kanser batay sa lugar, lahi/etnisidad at hanapbuhay;

  tiyakin ang kalidad ng panganggalagang medikal na tinatanggap ng mga pasyenteng may kanser; at

  suriin ang pagkaligtas ng pasyente batay sa uri ng kanser, gaano kalubha ang sakit, mga katangiang pang-demograpiko at iba pang mga mahalalagang bagay.

  * Ang CCR ay hindi nag-iipon ng datos ng mga kanser sa balat na non-melanoma at mga carcinoma in-situ ng cervix (bahaging tila-leeg sa ibaba ng uterus).

 • An

  g misyon

  ng Talaan

  ng Can

  ser ng

  California (Californ

  ia Cancer R

  egistry) ay paglin

  gkuran an

  g publiko sa pamam

  agitan

  ng pagtitipon

  ng pam

  buong-estadon

  g datos, at pagsasagaw

  a ng pagsubaybay at

  panan

  aliksik sa mga dahilan

  , pagkontrol at

  paggamot sa kan

  ser at pagsasabi ng m

  ga resulta sa publiko.

  Mga Numerong Matatawagan para sa Impormasyon:California Cancer RegistryCancer Surveillance andResearch BranchCalifornia Department of Public Health1825 Bell Street, Suite 102Sacramento, CA 95825(916) 779-0300http://www.ccrcal.org

  Rehiyon 1/8Cancer Prevention Institute of California(510) 608-5000Santa Clara Region (Monterey, San Benito,Santa Clara and Santa Cruz Counties)Bay Area Region (Alameda, Contra Costa,Marin, San Francisco and San MateoCounties)

  Rehiyon 2Cancer Registry of Central California(559) 244-4550Central Region (Fresno, Kern, Kings,Madera, Mariposa, Merced, Stanislaus,Tulare and Tuolumne Counties)

  Rehiyon 3California Cancer Registry(916) 779-0300Sacramento Region (Alpine, Amador,Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer,Sacramento, San Joaquin, Sierra, Solano,Sutter, Yolo and Yuba Counties)

  Rehiyon 4California Cancer Registry(916) 779-0300Tri-County Region (San Luis Obispo, SantaBarbara and Ventura Counties)

  Rehiyon 5Desert Sierra Cancer SurveillanceProgram(909) 558-6170Inland Empire Region (Inyo, Mono,Riverside and San Bernardino Counties)

  Rehiyon 6Cancer Registry of Northern California(530) 345-2483North Region (Butte, Colusa, DelNorte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen,Mendocino, Modoc, Napa, Plumas, Shasta,Siskiyou, Sonoma, Tehama and TrinityCounties)

  Rehiyon 7/10California Cancer Registry(916) 779-0300San Diego Region (Imperial and San DiegoCounties)Orange County

  Rehiyon 9Los Angeles Cancer Surveillance Program(323) 442-2300Los Angeles County

  Ang Talaan ng Kanser ng California ay isang pagtutulungan sa pagitan ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health), ng Instituto ng Pampublikong Kalusugan (Public Health Institute), at ng mga panrehiyong talaan sa kanser.

  Ang misyon ng Talaan ng Kanser ng California (California Cancer Registry) ay

  paglingkuran ang publiko sa pamamagitan ng pagtitipon ng pambuong-estadong

  datos, at pagsasagawa ng pagsubaybay at pananaliksik sa mga dahilan, pagkontrol at

  paggamot sa kanser at pagsasabi ng mga resulta sa publiko.

  ANG TALAAN NG KANSER ng CALIFORNIA

  AT PANANALIKSIK SA KANSER SA CALIFORNIA:

  PAGHAHANAP NG MGA DAHILAN AT PAGGAMOT

 • Ano Ang Talaan Ng Kanser? Ang talaan ng kanser ay isang pamamaraan ng pag-iipon, pagtatabi at pag-aaral ng mga datos tungkol sa mga taong may sakit sa kanser.

  Ang mga talaan ng kanser ay kailangan upang masukat ang pagpasan ng kanser sa ating kumunidad, upang makatulong sa paghanap ng mga sanhi ng kanser, at upang mahanap ang mga gamot para sa mga sakit na ito.

  Ang California ay may malawak na talaan ng kanser na nagsasakop sa buong estado. Ito ay kinikilalang isa sa mga pinakamahusay na talaan ng kanser sa mundo.

  Ang batas ng estado ay nag-aatas na ang bawat masuring kanser sa California ay iuulat sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) na namamahala sa Talaan ng Kanser sa California (California Cancer Registry, CCR).

  Paano Kumukuha Ang CCR Ng Impormasyon Tungkol Sa Mga Kaso Ng Kanser?

  Ang batas ay nag-aatas sa mga doktor, ospital at iba pang pasilidad na nagsusuri at gumagamot sa mga pasyente ng kanser na iulat ang impormasyon tungkol sa mga kaso ng kanser sa CCR.

  Ang CCR at ang mga pang-rehiyon na talaan ay nakikipagtrabaho sa mga lokal na pasilidad upang masigurong ang impormasyon tungkol sa mga kaso ng kanser ay kumpleto at tumpak.

  Ang CCR ay nagtitipon ng lahat na datos, nagsasagawa ng karagdagang kalidad na

  pagsugpo, at sinusuri ang datos ng buong estado.

  Sa bawat hakbang ng proseso, ang mga mahigpit na pamamalakad ay ipinapatupad upang protektahan ang pagkakumpidensiyal ng pasyente.

  Anu-Anong Datos Ang Iniipon Ng CCR?

  Ang lahat ng datos na iniipon ng CCR ay kinukuha nang tuwiran mula mga rekord ng mga pasyente ng kanser. Ang CCR ay hindi nakikipanayam sa mga pasyente.

  Ang CCR ay nagiipon ng impormasyon tungkol sa demograpiko, pagsusuri at paggamot sa mga indibidwal na kaso ng kanser.

  Ang mga pangdemograpikong datos kabilang: !pangalan ng pasyente, tirahan at petsa ng pagkasuri, kasarian, lahi, at edad noong nasuri.

  Ang nasuring datos kabilang: tipo ng kanser !(kagaya ng kanser sa suso) at estado ng sakit sa panahon ng pagkasuri.

  Ang paggamot na datos kabilang: kung !nagkaroon ng operasyon, radiation, o chemotherapy ang pasyente bilang unang hakbang ng paggamot.

  Ano Ang Mga Gamit Ng Datos?

  Ang mga datos na iniipon ng CCR ay ginagamit para:

  subaybayan ang bilang ng mga bagong kaso ng kanser at mga namatay dahil sa kanser sa paglipas ng panahon;

  suriin ang mga pagkakaiba ng mga panganib, paggamot, at pagkaligtas sa kanser;

  suriin ang mga maaaring pagpipilian ng paggamot at iba pang mga nakapagtitiyak ng pagkaligtas;

  sukatin ang tagumpay ng mga programang nagtutuklas ng kanser;

  tumugon sa mga pagsasang-alang-alang at katanungan tungkol sa kanser; at

  magsagawa ng pananaliksik upang matagpuan ang mga sanhi at gamot ng kanser.

  Anu-Ano Ang Mga Karapatan Ng Mga Pasyente?

  Ang mga pasyente ay may karapatang tumangging lumahok sa anumang pagsasaliksik na pag-aaral nang hindi sinisira ang kanilang kasalukuyan o hinaharap na pangkalusugang pangangalaga.

  Ang mga karapatan ng pasyente ay sinusubaybayan at pinoprotektahan ng aprobadong pampederal sa institusyon ng mananaliksik na Institutional Review Board (IRB). Ang mga pasyente ay hinihimok na iulat ang anumang pag-aalaala o reklamo sa IRB. Ang impormasyon kung paano kontakin ang IRB ay dapat isama sa inisyal na liham na nakikipag-ugnayan mula sa mananaliksik.

  Ang mga pasyenteng may kanser ay maaaring makiusap na ang kanilang kontak na impormasyon ay hindi ibibigay sa mga mananaliksik sa pamamagitan ng pagkontak sa CCR sa numero na nasa likod ng polyetong ito.

  Bakit Lalahok Sa Pagsasaliksik Na Pag-Aaral Ng Kanser?

  Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na makilahok sa paglaban ng kanser.

  Salamat sa paglahok ng maraming pasyente ng kanser, ang kanilang pamilya, at ang mga taong walang kanser, mga daan-daang pananaliksik na pag-aaral na ang isinagawa gamit ang mga datos ng CCR.

  Ang pananaliksik na ito ay nakatulong sa pagtuklas ng mga pangunahing dahilan ng panganib para sa kanser, ginawang mas mahusay ang paggagamot, at mas mahusay na pagkaligtas para sa mga pasyente ng kanser sa California at sa buong Estado Unidos.

  Ano Ang Nangyayari Sa Mga Datos? Ginagamit ng CCR at ang mga talaan pang-rehiyon ang mga datos para sa pagsulat ng buod ng mga ulat na nagbibigay-alam sa publiko, lokal na manggagawa sa kalusugan, mga nagtuturo, at mga mambabatas tungkol sa katayuan ng kanser.

  Ang mga buod na ulat na ito ay HINDI nagtataglay ng anumang impormasyon tungkol sa mga indibidwal na mga kaso ng kanser. Ang mga datos sa mga ulat na ito ay pinagsamasama na mga grupo para sa pagsusuri.

  Maaaring suriin ng mga mananaliksik ang mga datos upang malaman ang mga lugar na may pinakamataas na bilang ng kanser, at ang mga lugar kung saan maaaring makinabang ang mga tao sa mga pagtuklas at programang pang-edukasyon sa kanser.

  Magagamit rin ng mga mananaliksik ang mga datos na ito upang matignan ang takbo ng mga pagsusuri ng kanser.

  Pinalalahok Ba Ang Mga Pasyente Ng Kanser Sa Mga Pagsasaliksik Na Pag-Aaral?

  May ilang mga pag-aaral na nag-aatas sa mga mananaliksik na kumuha ng karagdagang kaalaman mula sa mga indibidwal na pasyente ng kanser.

  Ang CCR at ang talaang pang-rehiyon ay may pahintulot na magbigay ng impormasyon ng kontak ng pasyente sa mga kuwalipikadong mananaliksik. Maaaring kontakin ng mga mananaliksik na ito ang mga pasyente upang malaman kung gusto nilang lumahok sa pagsasaliksik na pag-aaral.

  Inilalabas lamang ng CCR ang impormasyon sa mga kuwalipikadong mananaliksik sa ilalim ng kontroladong mahigpit na kalagayan kung saan ang pananaliksik ay naaprobahan na muna ng California Committee for the Protection of Human Subjects (CPHS).