Click here to load reader

Ang Kaloob Ng Diyos Ang Kaloob Ng Diyos

 • View
  341

 • Download
  71

Embed Size (px)

Text of Ang Kaloob Ng Diyos Ang Kaloob Ng Diyos

 • 1

  Ang KaloobNg Diyos

  Ang KaloobNg Diyos

 • 2

  Acknowledgements

  The Gift of God has been compiled by -

  The Seamens Christian Friend Society

  www.scfs.org

  With the permission of -

  Evangelism Explosion Oceania

  www.eeinternational.org

  Published with assistance from -

  SPCK - Australia Inc.

  www.spcka.org.au

  Scripture quotations from -

  Magandang Balita Biblia .

  Copyright 1980 by Philippines Bible Society

 • 3

  Nilalaman

  Ano ang naghihintay sa kabilang buhay?.....4

  Magandang balita para sa iyo .................5-13

  Biyaya ng buhay na walang hanggan....14-19

  Panahon na upang tayo ay mag-isip..........20

  Panalangin ng pagtugon.............................21

  Alamin na may katiyakan............................22

  Ang aking pagtatalaga sa Diyos.................23

  Nais ng Diyos na lumago ka..................24-30

 • 4

  Sa walang katiyakang mundong ito isang bagay lang ang tiyak,lahat tayo ay mamamatay. Subalit ano ang naghihintay sa kabilangbuhay? Halos lahat ng tao ay umaasa at nais makasiguro na maybuhay na walang hanggan o langit.

  Maraming tao ang umaasang sila ay magkakaroon ng buhay nawalang hanggan o makakarating sa langit sa pamamagitan ngpagiging relihiyoso o sa pamamagitan ng kanilang mabubutinggawa. Ang iba naman ay umiiwas na pag-isipan ito.

  Anuman ang inaasahan o iniisip, ang pangunahing mensaheng Bibliya ay ang malaman ng bawat isa na may kasiguruhan okatiyakan na buhay na walang hanggan ngayon pa man kayamakapamuhay ng masagana at may katiyakan, at langit pag tayoay namatay.

  Ito ang sinasabi ng Diyos mula sa Bibliya ...

  Ano ang naghihintay sa kabilang buhay?

 • 5

  Ang buhay na walang hanggan o langit aykaloob ng Diyos na walang bayad

  Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sapamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.

  Roma 6:23

  Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayosa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. At ang

  kaligtasang itoy kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo.Efeso 2:8

 • 6

  Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay kaloob, tulad ngtunay na kaloob ...

  Hindi natin ito pinaghirapan o pinagpagurano karapat-dapat tanggapin

  Ito ay kaloob ng Diyos HINDI ITO DAHIL SA INYONG MGAGAWA, kayat walang dapat ipagmalaki ang sinuman.

  Efeso 2:8-9

  Sinasabi ng Bibliya na hindi natin makakamit ang buhay na walanghanggan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, sa paggawa ngmabuti o kahit sa pagiging relihiyoso.

  Kung ang Diyos ay hindi nag-alok sa bawat isa sa atin ng kaloobna ito, walang sinuman ang makapupunta sa langit o magkaroonng buhay na walang hanggan, sapagkat ...

 • 7

  Sa ibang tao, ang kahulugan ng kasalanan ay ang pagpatay,panggagahasa o pagnanakaw, sa iba naman itoy maaaring tuladng panloloko sa kapwa. Lahat tayo ay may sariling pag-aakala atpamantayan ng kasalanan subalit tanging ang pamantayan ngDiyos lamang ang mahalaga.

  Sa Diyos, ang pagkapoot at pagnanasa ay mga kasalanangkahalintulad din ng pagpatay o pangangalunya (pakikiapid),sapagkat ang lahat na ito ay nagsasaad ng pagka-makasarili atkamangmangan sa Kanyang kautusan.

  Ang pinakadakilang kautusan ay ibigin natin ang Diyos ng buongpuso, buong kaluluwa, buong kaisipan at buong kalakasan atibigin natin ang ating kapwa tulad din ng pag-ibig natin sa atingsarili. Sa gayon, kahit alisin ang mga masasamang gawa na naisnating gawin o isipin, tayo ay nagkakasala pa rin kung hindi natininibig ang Diyos o tumutulong sa mga taong nangangailangan!

  Ang lahat ay nagkasala

  LAHAT AY NAGKASALA at walang sinumang karapat-dapatsa paningin ng Diyos. Roma 3:23

 • 8

  Hindi natin makayang iligtas ang atingsarili sapagkat hindi natin maabot angganap na pamantayan ng Diyos.

  Wala tayong magagawa para iligtas angating sarili

  Kaya, dapat kayong maging ganap,gaya ng inyong Amang nasa langit.

  Mateo 5:48

  Ang tumutupad sa buong kautusan ngunit lumabag sa isaay lumabag sa lahat. Santiago 2:10

  At dahil dito ...

  Gaano man tayo kabuti, kapag tayo ay nagkasala kahit itoymaliit sa ating paningin ito ay sumisira sa pagiging ganap nahinahangad ng Diyos.

  Kahit ang isang tao ay mas magaling sa iba, ang pagiging higitna magaling ay hindi sapat kung tayo ay nagkulang. Isipin mona lang kung ikaw ay tatalon sa pagitan ng dalawang bundok namay malalim na bangin sa gitna at ikaw ay nagkulang ng kungilang pulgada lamang, ikaw ba ay mas nakakahigit kaysa sa isangtaong tumalon ng hanggang kalagitnaan? Hindi! Parehas kayongnagkulang.

  Dahil nagkulang tayo sa pamantayan ng Diyos, tunay na tayo aymakasalanan at walang kakayahang magligtas ng sarili. Sapagkatalam ng Diyos na hindi natin kayang abutin ito, at bagamat hinditayo karapat - dapat dito inalok tayo ng Diyos ng langit o buhayna walang hanggan bilang isang kaloob na walang bayad!

 • 9

  Bakit inalok ng Diyos sa lahat ng nilalang ang kaloob na buhay nawalang hanggan?Ang sagot ay -

  Ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin atayaw Niya tayong parusahan.

  Mabuti ang Panginoon, pag-ibig Niyay walang hanggan.Awit 100:5

  Kay Yahweh na inyong Diyos. Siyay may magandang-loobat puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang

  pangako; laging handang magpatawad ...Joel 2:13

  Sinasabi ng Bibliya -Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan,

  kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak,upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,

  kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.Juan 3:16

  Ang Diyos ay pag-ibig.1 Juan 4:8

 • 10

  Ang Diyos ay tunay na makatarungan kayasa Kanyang pagkamakatarungan kailangan

  Niyang parusahan ang kasalanan

  Gayun pa man, ang Kanyang pag-ibig ay hindi mangingibabaw saKanyang katarungan at ang Bibliya na nagsasaad ng Kanyangpag-ibig ay siya ring nagsasaad ng maliwanag na -

  Parurusahan ko ang daigdig dahilsa kanyang kasamaan,

  at ang mga tao dahil sa kanilangkasalanan. Isaias 13:11

  Kung sakaling hindi pansinin ng Diyos ang ating mga kasalanandahil sa Kanyang pag-ibig, hindi na Siya magiging makatarungan.Ang Kanyang batas ay ganap at ang Kanyang hatol ay ipinatawna ...

  Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Roma 6:23

  Matuwid ang lahat niyang kilos.Deuteronomio 32:4

  Huwag ninyong hahatulan ngkamatayan ang isang taong

  walang kasalanan.Exodo 23:7

  At sinabi ng Diyos -

  Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay atpagkatapos ay ang PAGHUHUKOM. Hebreo 9:27

 • 11

  Subalit, magkasamang ibinigay ng Diyos ang Kanyang pag-ibigat ang Kanyang katarungan sa isang kahanga-hangang paraan sa pagkatao ni Jesu-Cristo.

  Subalit sino si Jesus?

  Maliwanag na sinasabi sa Bibliya na ...

  Sa pasimula pay naroon na ang Salita (Jesus). Kasama ngDiyos ang Salita at ang Salita ay Diyos.

  Juan 1:1

  Naging tao ang Salita at siyay nanirahan sa piling natin.Juan 1:14

  Si Jesus ay Diyos

  Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki,at tatawagin itong Emmanuel - ang kahulugay Kasama

  natin ang Diyos. Mateo 1:23

  Ang Diyos ay naging tao kay Jesu-Cristo at ito ang atingipinagdiriwang tuwing Pasko.

  Subalit bakit naparito si Jesus sa sanlibutan?

 • 12

  Dumating siya para bayaran ang parusa nanararapat sa ating mga kasalanan

  Ang bawat isa sa atin ay nahatulan na sa harap ng Diyos dahilsa ating mga kasalanan. Subalit dahilan sa Kanyang malabis napagmamahal sa atin, ipinataw Niya ang ating mga kasalanan kayJesus.

  Tayong lahat ay parang mga tupangnaligaw; nagkanya-kanya tayo ng

  lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sakanya ipataw ang parusang tayo ang

  dapat tumanggap.Isaias 53:6

  Minsan may isang balong ina na nilitis sa harap ng isang hukom.Siya ay nagkasala ng pagnanakaw ng mga paninda sa palengke.Alam ng hukom na walang perang pambayad ang balong ina parasa multa na limang daang piso, subalit hindi rin kayang ipakulongng hukom ang balong ina sapagkat ito ay may dalawang mallit naanak. Subalit ang kasalanang pagnanakaw ay dapat hatulan ngmulta o ikulong. Ang ginawa ng hukom pagkatapos magbigay nghatol, ay nanaog sa kanyang hukuman at inalok ang balong ina nasiya na lamang ang magbabayad ng multa. Tinanggap ng balongina ang magandang alok na ito at siya ay pinalaya! Hindi niya itopinaghirapan o pinagpaguran. Hindi siya karapat-dapat nito, subalitang hukom ay nahabag sa kanya. Ang batas ay natupad sapagkatang hatol na multa ay nabayaran ng lubos; at sa katulad na paraanang pag-ibig ay naganap.

  Kahalintulad nito ang ginawa ng Diyos sa ating lahat!

 • 13

  Si Jesus ay namatay sa krus para bayaran ang parusangnararapat sa ating mga kasalanan at para isakatuparan din angkatarungan ng Diyos.

  Sa ikatlong araw si Jesus ay muling nabuhay mula sa kamatayanat ngayon ay buhay magpakailanman, at inalok Niya ang kaloobna buhay na walang hanggan sa sinumang tatanggap nito.

  Ito ang ating ipinagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay.

  Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig saatin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayoy

  makasalanan pa.Roma 5:8

  Ito ang ginawa ng Diyos para sa ating lahat

  Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ang siyang nag-ayos ng atingnasirang kaugnayan sa Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ni Jesus,makalalapit na tayo sa Kanyang harapan bilang banal, dalisay atwalang kapintasan.

 • 14

  Ang inyong nabasa ay siyang kabuuan ng mensahe ng Bibliya;ang mabuting balita na ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitanni Jesus. Ang kabuuan ay makikita sa talatang -

  Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sapamamagitan ng INYONG PANANALIG kay Cristo.

  Efeso 2:8

  Ang kaloob na buhay na walang hangg