Click here to load reader

· Web view Sabi sa Roma 6:23, “sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na ating

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of · Web view Sabi sa Roma 6:23, “sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; ngunit...

Becoming

Pagsisimula ng Inyong Pagkaroon ng pakikipag-ugnayan....…….......…3 =======================================================

Christ’s Commission Fellowship

- TAGALOG -

(BIBLICAL FOUNDATION 1)

Workbook

GABAY PARA SA LIDER

ANG DAAN NG DIYOS

TUNGO SA LANGIT

Magandang __________ . Welcome (Mabuhay) sa Pagsisimula ng inyong pagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ako si_______________. Sana makarating kayo sa mga susunod pa nating mga miting. Puwede sigurong ipakilala natin ang ating mga sarili. Sabihin ang :

· Pangalan

· Nickname

· Tirahan

· Trabaho o eskuwelahan

· Pamilya

SALITA:

Intro:

Naitanong na ba ninyo sa inyong mga sarili ang mga sumusunod: “Paano ba makararating ang tao sa langit?” “Ano ba ang daan ng Diyos patungo sa langit?”

Sasabihin ng ilan—sa pamamagitan ng pagsisimba; ‘Yong ilan pa—sa pagtupad sa Sampung Utos; ‘Yong iba—sa mabubuting gawa, pagbibigay sa kawanggawa, pagtulong sa kapwa, pag-donate o pagbigay ng ari-arian, pera at/o materyales para sa pagpagawa ng simbahan.

Sa ating panimulang aralin ngayon, malalaman natin kung ano talaga and Daan ng Diyos patungong Langit.

Sa Katunayan, may 4 NA BAGAY na kailangan nating maintindihan para matiyak ang pagtungo sa langit.

UNA – PAG-IBIG AT LAYUNIN NG DIYOS

Ang unang bagay na dapat nating maintindihan ay ang katunayang MAHAL TAYO NG DIYOS AT MAY LAYUNIN SIYA PARA SA ATIN.

May layunin o pakay o gusto ang Diyos na mangyari sa ating buhay.

· Basahin ang Juan 3:16. Ano ang layunin o gustong mangyari ng Diyos sa talatang ito?

Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.

Para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng “buhay na walang hanggan?” Ito ay ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos simula sa ating buhay ngayon hanggang sa susunod. Hindi lamang ito walang hanggan sa haba kundi pati sa uri.

Isulat ang “Juan 3:16 BUHAY NA WALANG HANGGAN” gaya ng nasa Figure 1

· Basahin ang Juan 10:10. Ayon sa talatang ito, ano ang layunin o gusto ng Diyos para sa atin?

Isulat ang “Juan 10:10 BUHAY NA MASAGANA” gaya ng ipinakita sa Figure 1

· Sa ngayon, bakit maraming tao ang hindi nakakaranas ng ganitong uri ng buhay na ibig o gusto ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang sagot ay matatagpuan sa susunod nating pag-uusapan...

PANGALAWA – ANG PROBLEMA NG TAO

Isulat ang mga salitang “PROBLEMA NG TAO” gaya

ng ipinapakita sa Figure 1

· Nakasulat sa Biblia na noong nilikha ng Diyos sina Adan at Eba, inilagay niya sila sa Halamanan ng Eden. Namuhay silang nakikibagay at nakikipag-ugnayan sa Kanya. Ibinigay ng Diyos sa kanila ang lahat ng kanilang kailangan at ang malinaw na utos tungkol sa Puno ng Kaalaman sa Mabuti at Masama. Isang araw, may nangyari sa Halamanan na naging mitsa ng mga problema ng tao.

Isulat ang salitang “TAO” sa kaliwang bahagi at “DIYOS”

sa kanang bahagi nito. Gumuhit din ng tao.

May naging dahilan para magkaroon ng balakid sa pamamagitan ng Tao at ng Lumikha sa kanya kaya naputol ang pag-uugnayan ng dalawa.

Gumuhit ng dalawang bangin sa ilalim ng “TAO” at

“DIYOS”

· Pwuede ba ninyong sabihin sa akin kung ano iyon? Ang hindi nila pagsunod sa utos ng Diyos nang kainin nila ang bunga ng puno.

· Oo, pinili nina Adan at Eba na pakinggan ang pambobola ng ahas kaysa sundin ang utos ng Diyos. May salitang ginamit sa Biblia sa kanilang pagsuway na ito. Alam ba ninyo kung ano iyon? Kasalanan.

Isulat ang “KASALANAN (Roma 3:23)”

· Nabanggit ito sa Biblia sa Roma 3:23. pakibasa nga ang talata. “lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos.”

· Ayon sa nabasa, ilan ang nagkasala? “lahat.”

· Ibig sabihin ba nito, ako ay nagkasala? “Oo.”

· Ibig bang sabihin nito kayo rin ay nagkasala? “Oo.”

· Mahalaga ba rito kung magaan o mabigat ang kasalanan ninyo, marami o kakaunti? Puwede bang basahin ninyo ang Santiago 2:10?

Tingnan natin ang ilan sa mga epekto ng kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin.

· Pakibasa lang ang Isaias 59:2 at sabihin kung ano ang epekto ng kasalanan sa buhay ng bawat tao. “pagkawalay sa Diyos.”

· Puwede mong basahin ang Roma 6:23? “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na ating Panginoon.”

· Ano ang kabayaran ng ating kasalanan? “kamatayan.”

Isulat “KAMATAYAN Roma 6:23)”

· Tuwing mababanggit ang kamatayan, ang pumapasok sa isip ng tao ay ang kamatayang pisikal. Pero ang tinutukoy ng Biblia ay ibang uri ng kamatayan. Mayroon bang puwedeng magbasa ng Pahayag 21:8?

· Ano ang pangalawang kamatayan? “Dagat-dagatang apoy at asupre.”

Isulat ang “PANGALAWANG KAMATAYAN (Pahayag 21:8).”

· Sinu-sino ang mga nabanggit na makararanas ng Pangalawang Kamatayan?

Ngayon, kung totoo ngang ang lahat ng tao ay nagkasala, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at pagkawalay sa Diyos, darating ang araw na lahat ng mga nagkasala ay ihuhulog sa Dagat-dagatang Apoy... Hindi magandang pangitain ito, ano po?

Noon pa man ay alam na ito ng tao at sinikap na niyang gumawa ng paraan para mailapit ang sarili sa Diyos.

· Ano sa palagay ninyo ang mga bagay na ginagawa ng tao para mailapit ang kanilang mga sarili sa Diyos? Sa pagtupad sa Sampung Utos ng Diyos; paggawa ng kabutihan, atbpa.”

· Ano ang sinasabi sa Roma 3:20 tungkol sa Sampung Utos ng Diyos? Sila ang tanging paraan para malaman natin na tayo ay nagkasala. Ang Sampung Utos ay nagsisilbing salamin para makita natin ang ating kasalanan sa harap ng Diyos. Basahin din ang Galacia 2:16.

Isulat ang “Galacia 2:16 HINDI MGA GAWA” na makikita

sa Figure 1.

Ang ibig sabihin nito, lahat ng ginagawa ng tao ay hindi aabot sa Kanyang pamantayan. Ang nakalulungkot na katotohanan ay wala tayong magagawa para mailigtas ang ating sarili.

Ang tanging lunas ay ibinigay misimo ng Diyos...

PANGATLO – ANG LUNAS NG DIYOS

Ngayon, dumako tayo sa Juan 14:6

· Pakibasa lang ang talata (“Sabi ni Jesus, ‘Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay; walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan Ko.’”)

· Sino ang nagsasalita? Jesus.

· Ano ang pagkakaiba ng “ang daan” at “isang daan?” Hindi siya isa lamang sa mga daan, maliban sa Kanya, wala ng iba pang daan.

Isulat ang “LUNAS NG DIYOS – JESUS (Juan 14:16)” sa

pagitan ng dalawang bangin.

Bakit? Ano ang ginawa ni Jesus? Tingnan natin sa Roma 5:6,8.

· Pakibasa lang ang talata (“Sa itinakdang panahon, noong tayo’y mahihina pa, namatay si Cristo para sa mga masasama... Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan nito: Habang tayo ay mga makasalanan pa, namatay na si Cristo para sa atin.”)

Ano ngayon ang dapat na maging tugon natin sa ginawang pag-alay ni Jesus ng kanyang buhay para huwag tayong mapunta sa lawa ng apoy at habang buhay na mawalay sa Diyos?

PANG-APAT – TUGON NG TAO

Isulat ang “TUGON NG TAO” sa ilalim ng bangin sa kanan gaya ng nasa Figure 1

Basahin natin ang Efeso 2:8-9 (“Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo dahil sa inyong pananalig at hindi mula sa inyo, ito ay kaloob ng Diyos; hindi dahil sa inyong mga gawa nang walang sinumang makapagmamalaki.”)

1. paano ipinapaliwanag ang kaligtasan ng mga talatang ito? Ito ay kaloob o regalo ng Diyos at hindi dahil sa mga gawa.

· Ano ang papel na ginagampanan ng Diyos sa ating kaligtasan? Grace, grasya, o kagandahang loob. Ipinapaliwanag ang G.R.A.C.E. bilang God’s Riches At Christ’s Expense o Ang Kaharian ng Diyos (ay mapapasa-iyo ng) dahil kay Cristo.

· Bakit dahil kay Cristo? sapagkat Namatay si Cristo para bayaran ang ating mga kasalanan. Ang mismong kaligtasan na tinubos Niya para sa atin ay hinahandog Niya bilang kaloob o regalo.

· Ano daw ba ang dapat nating maging tugon ayon sa talata? Pananalig.

Isulat ang “PANANALIG” (Efeso 2:8-9)

Para matanggap ninyo si Cristo, kailangang buksan ninyo ang pinto ng inyong puso at buhay at papasukin Siya.

· Mayroon sana akong itatanong sa inyo kaya lang ay napakapersonal. Puwede? Nasaan kayo ngayon sa ilustrasyong ito (ituro ang figure na ginawa), sa Kampo ng Tao, o sa Diyos?

· Para matulungan kayong sagutin ito, mayroon pa akong isang tanong—kung mamamatay kayo at haharap sa Diyos sa mga oras na ito at tatanungin Niya kayo ng: “Anong dahilan at papapasukin kita sa langit?” Ano ang magiging sagot ninyo? Alam na nating ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa ating mga gawa kundi sa pananalig lamang kay Jesus at pagtanggap sa lahat ng kanyang ginawa sa krus. Kailangang TANGGAPIN ninyo si Jesus sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya.

· Ang susunod na tanong ko ay ito—saan mo gustong maging bahagi? Siyempre, sa kampo ng Diyos, hindi ba?

· Para marating mo ang kampo ng Diyos mula sa kampo ng Tao...

Gumuhit ng pana na nagpapakita ng paglapit mula sa “TAO” tungo sa “DIYOS.”

...wala kang ibang gagawin kundi ang pagsisihan ang lahat ng iyong kasalanan at humingi sa Diyos ng tatlong bagay:

1. Patawarin ang iyong mga kasalanan;

2. Pumasok Siya sa iyong buhay at tulungan kang magbago ayon sa Kanyang kagustuhan.

3. Ibigay sa iyo ang regalong buhay na walang hanggan para makapiling mo Siya habang buhay.

Mayroon akong maikling pana