of 252 /252
1 MGA PRINSIPYO NG KAPANGYARIHAN HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE Ang kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute, isang porgramang inihanda upang mabigyang kakayahan ang mga mananampalataya tungo sa mabisang pagaaning espirituwal. Ang batayang paksa ng pagsasanay na ito ay ituro ang mga itinuro ni Jesus, kung paanong ang mga mangingisda, kolektor ng buwis at iba pa, ay binago Niya at naging mga mabubungang Cristiano at ang mga ito ay naghatid ng ebanghelyo sa kanilang daigdig na may kapahayagan ng kapangyarihan. Ang manwal na ito ay isang kurso na kabilang sa ilang mga modules ng kurikulum na gumagabay sa mga mananampalataya mula sa pagtanaw, tungo sa paghihirang, pagpaparami, at pagpapakilos upang maabot ang ebanghelisasyon. Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga dagdag ng mga kurso, sumulat sa: Harvestime International Institute 14431 Tierra Dr. Colorado Springs, CO 80921 © Harvestime International Institute NILALAMAN

mga prinsipyo ng kapangyarihan - aibi.ph · PDF file... ngunit walang kapahayagan ng ... Ngunit ang paraan ng Biblia ng mabisang ministeryo ay ang Panginoon ang ... ng kaaway. -Maibigay

Embed Size (px)

Text of mga prinsipyo ng kapangyarihan - aibi.ph · PDF file... ngunit walang kapahayagan ng ......

 • 1

  MGA PRINSIPYO

  NG KAPANGYARIHAN

  HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE

  Ang kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute, isang porgramang inihanda

  upang mabigyang kakayahan ang mga mananampalataya tungo sa mabisang pagaaning

  espirituwal.

  Ang batayang paksa ng pagsasanay na ito ay ituro ang mga itinuro ni Jesus, kung paanong ang

  mga mangingisda, kolektor ng buwis at iba pa, ay binago Niya at naging mga mabubungang

  Cristiano at ang mga ito ay naghatid ng ebanghelyo sa kanilang daigdig na may kapahayagan ng

  kapangyarihan.

  Ang manwal na ito ay isang kurso na kabilang sa ilang mga modules ng kurikulum na

  gumagabay sa mga mananampalataya mula sa pagtanaw, tungo sa paghihirang, pagpaparami, at

  pagpapakilos upang maabot ang ebanghelisasyon.

  Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga dagdag ng mga kurso, sumulat sa:

  Harvestime International Institute

  14431 Tierra Dr.

  Colorado Springs, CO 80921

  Harvestime International Institute

  NILALAMAN

 • 2

  Paano Gamitin Ang Manwal Na Ito . . . . . . . I

  Mga Mungkahi Para Sa Sama-samang Pag-aaral . . . . . II

  Pambungad Ng Kurso . . . . . . . . . 1

  Mga Layunin . . . . . . . . . . 3

  1. Ang Buhay Makatapos Ang Relihiyon . . . . . . 4

  2. Ang Pinagmumulan Ng Kapangyarihan . . . . . . 17

  3. Ang Huwad Na Humahamon. . . . . . . . 29

  4. Walang Taong Nangusap Na Tulad Niya . . . . . 43

  5. Ang Itinakdang Kapamahalaan . . . . . . . 51

  6. Ang Mga Layunin Ng Kapangyarihan . . . . . . 60

  7. Unang Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Kapangyarihan Ng Ebanghelyo . 75

  8. Ika-lawang Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Kapangyarihan Ng Espiritu Santo 83

  9. Ika-tatlong Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Kapangyarihan Ng Pagibig . 94

  10. Ika-apat Na Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Pagpapahid Ng Kapangyarihan. 105

  11. Ika-limang Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Kapangyarihan, Pananampalataya,

  At Mga Gawa . . . . . . . . . 118

  12. Ika-anim Na Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Pangalan Ni Jesus . . 126

  13. Ika-pitong Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Kapangyarihan Ng Pananalangin 144

  14. Ika-walong Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Kapangyarihan Ng Salita . 167

  15. Ika-siyam Ng Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Kapangyarihan Ng Kapamahalaan 177

  16. Ika-sampung Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Kapangyarihan

  Ng Kaniyang Pagkabuhay Na Maguli . . . . . 189

  17. Ika-labingisang Prinsipyo Ng Kapangyarihan: Ang Kapangyarihan Ng Pagdurusa 197

  18. Paano Maranasan Ang Kapangyarihan Ng Diyos . . . . 215

  19. Kawalan Ng Kapangyarihan . . . . . . . 222

  20. Pagharap Sa Kalaban . . . . . . . . 231

  Mga Sagot Sa Pansariling Pagsusulit . . . . . . . 239

  PAANO GAMITIN ANG MANWAL NA ITO

 • 3

  PORMAT NG MANWAL

  Mga Layunin: Ito ang mga layuning na dapat maabot sa pag-aaral ng kabanata. Basahin muna

  ang mga ito bago simulan ang aralin.

  Susing Talata: Ang talatang ito ang nagbibigay diin sa kaisipan ng kabanata. Isaulo ito.

  Nilalaman ng Kabanata: Pag-aralan ang bawat seksyon. Gamitin ang iyong Biblia sa pagtingin

  sa mga reperensya na hindi nalimbag sa manwal.

  Pangsariling-Pagsusulit: Isagawa ang pagsusulit na ito pagkatapos pag-aralan ang kabanata.

  Sikaping sagutin ang mga tanong na hindi ginagamit ang Biblia o ang manwal na ito. Pag

  natapos na ang Pangsariling Pagsusulit, ihambing ang inyong mga sagot sa Seksyon ng mga

  Sagot sa dulo ng aklat.

  Para sa Dagdag na Pagaaral: Ang seksyon na ito ay tutulong sa iyo na ituloy ang iyong pag-

  aaral ng Salita ng Diyos, palaguin ang inyong kakayahang mag-aral, at iangkop ang iyong

  natutuhan sa buhay at ministeryo.

  Pangwakas ng Pagsusulit: Kung ang pag-enrol mo sa kursong ito ay upang makaipon ng

  credits, kailangang kumuha ka ng Pangwakas na Pagsusulit para sa kursong ito. Sa pagtatapos ng

  kursong ito, kumpletohin ang pagsusulit at ibalik ito ayon sa tagubilin upang mabigyan ng grado.

  DAGDAG NA KAILANGANG GAMIT

  Kakailanganin mo ang salin sa Tagalog- Ang Biblia

  I

  MGA MUNGKAHI PARA SA SAMA-SAMANG

 • 4

  PAG-AARAL UNANG PAGTITIPON

  Pasimula: Magsimula sa panalangin at pagpapakilala. Magkilanlan at ilista ang mga magaaral.

  Ilatag ang mga Pamararaan sa Grupo: Tiyakin kung sino ang mangunguna sa mga pagtitipon,

  ang oras, ang lugar, at petsa para sa mga sesyon.

  Praise and Worship: Anyayahan ang presensya ng Espiritu Santo sa inyong mga sesyon ng

  pagasasanay.

  Ipamahagi ang mga Manwal sa mga Magaaral: Ipabatid ang paksa ng manwal, pormat, at

  mga layunin ng kurso na nakatala sa mga paunang pahina ng manwal na ito.

  Ibigay ang Unang Takdang-Aralin: Babasahin ng mga magaaral ang mga itinakdang kabanata

  at gawin ang Pangsariling-Pagsusulit bago maganap ang unang pagtitipon. Ang bilang ng

  kabanata na masasakop kada pagtitipon ay naka depende sa haba, nilalaman ng mga kabanata at

  kakayahan ng grupo.

  PANGALAWA AT MGA SUMUSUNOD

  NA MGA PAGTITIPON

  Pasimula: Manalagin. Tanggapin at irehistro ang sinumang bagong mag-aaral at bigyan sila ng

  manwal. Ilista ang mga present. Magdaos ng Praise and Worship.

  Pagbabalik-Aral: Magbigay ng maikling kabuuan ng mga pinag-aralan sa nakaraang pagtitipon.

  Aralin: Talakayin ang bawat seksyon ng kabanata na ginagamit ang mga PAMAGAT NA

  NAKATITIK NG MALAKING MGA LETRA bilang balangkas ng pagtuturo. Hayaang

  magtanong o mag-komentaryo ang mga mag-aaral sa kanilang mga napag-aralan na. Iangkop

  ang mga aralin sa buhay at mga ministeryo ng iyong mga mag-aaral.

  Pangsariling Pagsusulit: Balikan ang Pangsariling Pagsusulit na natapos na ng mga mag-aaral.

  (Bigyang-pansin: Kung hindi mo nais na tingnan ng mga mag-aaral ang mga sagot sa

  Pangsariling Pagsusulit, maaari mong alisin ang mga pahina ng mga sagot sa dulo ng manwal.

  Para sa Dagdag na Pagaaral: Maaari mong gawin ng sama-sama o isahan ang mga proyekto .

  Pangwakas na Pagsusulit: Kung ang iyong grupo ay nag-patala para magkaroon ng credit,

  kailangan ang Pangwakas na Pagsusulit. Magpa-kopya para sa bawat magaaral at pangasiwaan

  ng pagsusulit sa pagtatapos ng kurso.

  II

 • 5

  MODULE: Pagpaparami

  KURSO: MGA PRINSIPYO NG KAPANGYARIHAN

  PAMBUNGAD

  Sinabi ni Jesus sa mga lider ng relihiyon sa panahon ng Bagong Tipan

  Nangagkakamali kayo, sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan

  man ng Dios. (Mateo 22:29)

  Ang katotohanan ng ebanghelyo ay may dalawang bahagi. Una, ito ang Salita ng Diyos na

  nahayag sa Banal na Biblia. Upang maalaman mo ang mga Kasulatan dapat mong pag-aralan,

  maunawaan at gamitin ang mga ito.

  Subalit ang katotohanan ng Ebanghelyo ay higit pa sa mga Kasulatan. Ito rin ang kapangyarihan

  ng Diyos. Upang maalaman mo ang kapangyarihan ng Diyos dapat mong maunawaan at gamitin

  ang mga prinsipyo ng kapangyarihan. Dapat maging isang katunayan ang kapangyarihan ng

  Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng karanasan.

  Ang unang iglesia ay isinilang sa pamamagitan ng kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos,

  hindi sa pamamagitan ng magagaling na mga tagapagsalita o pagtatalong teolohikal. Isinulat ni

  Pablo:

  At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang

  panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan;

  Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao,

  kundi sa kapangyarihan ng Dios. (I Corinto 2:4-5)

  Kinilala ni Pablo na

  ang kaharian ng Dios ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. (I Corinto 4:20)

  Iniwanan ni Jesus sa mga mananampalataya ang dakilang misyon ng pagabot sa buong

  sanglibutan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Kaharian. Ang gawaing ito ay di

  maisasakatuparan sa pamamagitan ng salita lamang. Tulad ng sa unang iglesia, dapat mayroong

  kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos.

  Maraming mga tao ang nakakaalam ng Salita ng Diyos ngunit hindi pa nararanasan ang

  kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila tunay na nauunawaan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo.

  Maraming mga pastor ngayon ay mataas ang pinag-aralan. Nakapapangaral sila na may

  mapanghikayat na pananalita ng karunungan ng tao, ngunit walang kapahayagan ng Espiritu

  Santo at kapangyarihan.

 • 6

  Sa ibang mga iglesia ang mga himala ay pinalitan ng pangangatuwiran ng tao na humihiling ng

  isang lohikal na paliwanag para sa bawat pangyayari. Ang kapangyarihan ay napalitan ng

  pagtatalo sa teolohiya, alin sa dalawa ang mga himala ay para sa atin ngayon o ito ay para

  lamang sa unang iglesia. Kung ang pangangatuwiran at pagtatalo ang papalit sa mga himala, ang

  daloy ng buhay ng Diyos ay papalitan din ng relihiyong likha ng tao. Ang mga tao ay sinawaan

  na sa relihiyon at ang mga kaugnay na rituwal nito. Nais nilang maranasan ang katunayan.

  Kailangan nilang masaksihan ang mga nakikitang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos.

  Upang ang iyong pananampalataya ay masalig sa kapangyarihan ng Diyos sa halip na sa

  karunungan ng tao, dapat mong maranasan ang pagdaloy ng kapangyarihan tulad ng naranasan

  ng unang iglesia. Ang mga mananampalataya sa unang iglesia ay

  nagsipangaral sa lahat ng dako, na gumagawang kasama nila ang Panginoon, at

  pinatototohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip.

  (Marcos 16:20)

  Madalas nating pagusapan ang paggawa para