Part Two: Ang Tao At Ang Epekto Ng Kasalanan sa mga katangiang tinanggap niya ay ang pag-ibig, ... pamumuhay na walang pananagutan sa Diyos. Hindi rin ibig sabihin na ang ... pusong

 • View
  346

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Part Two: Ang Tao At Ang Epekto Ng Kasalanan sa mga katangiang tinanggap niya ay ang pag-ibig, ......

 • Philippine Biblical Worldview Institute 1

  Theolohiya Sistematica Conrad Jun Tolosa

  Part Two: Ang Tao At Ang Epekto Ng Kasalanan

  A. Nilikha Nang Bukod-Tangi Nagtataka si Job kung bakit masyadong pinagkaka-abalahan ng Diyos ang tao (Job 7:17). Ang paliwanag ay nasa Genesis 5:1-2, Nilikha ng Diyos ang tao na kalarawan Niya. Nilalang Niya ang isang lalaki at isang babae, at matapos pagpalain, silay tinawag Niyang Tao.

  Sa Psalms 8:4, ganito naman ang katanungan sa Diyos: Ano ang tao na laging Mo siyang inaalala, ang anak ng tao na iyong inaaruga? Sinasabi naman sa Psalms 139:14 na kahanga-hanga at buong ingat ang paglikha ng Diyos sa tao.

  Ang pagkalikha sa tao ay bukod-tangi. Ang tao ay makapaglalarawan ng karunungan, katuwiran at kabanalan ng Diyos. Isa pang kahulugan na ang tao ay nagsasalarawan sa Diyos ay ang pagkakaroon niya ng talino, damdamin, at kakayahang magpasiya. Kabilang sa mga katangiang tinanggap niya ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, katapatan, kahinahunan, at pagtitimpi sa sarili. Subalit, hindi nangangahulugan na ang tao ay walang pinagkaiba sa Diyos. Ang kalikasan ng Diyos ay sa Diyos lamang. Siya ay walang simula at walang wakas.

  Tinuturo ng Hebrews 1:3 at Colossians 1:15 na si Cristo ang eksaktong representasyon at larawan ng hindi nakikitang Diyos. Subalit sa pagkatao ni Cristo, ito ang sinasabi sa Isaiah 53:2: Wala Siyang kagandahan o kamaharlikahan na mag-aakit sa atin. Walang kaanyuan upang Siya ay ating naisin. Samakatuwid, ang dignidad ni Cristo ay wala sa pisikal o materyal na bagay kundi nasa Kanyang kalooban. Ganoon din ang lahat ng tao. Sila ay may dignidad sapagkat sila ay nilikha sa wangis ng Diyos.

  B. Nilikhang Malaya Ngunit May Pananagutan Matapos ilagay ng Diyos ang tao sa Hardin ng Eden upang ito ay pagyamanin at alagaan, sinabi Niya kay Adan na maaari siyang kumain ng prutas ng kahit anong puno sa Eden maliban lamang sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na siya ay kumain nito, siya ay tiyak na mamamatay (Genesis 2:17). Maraming claseng bungangkahoy ang nasa Eden. Tunay na malaya ang tao na tuparin ang layuning pinagkaloob sa kanya ng Diyos sa ano mang paraang kanyang maisipan. Siya ay malaya ring kumain ng sari-saring uri ng prutas, huwag lamang mula sa pinagbabawal na puno.

  Ang kalayaan na pinagkaloob ng Diyos sa tao ay ang karapatang tuparin ang kanyang kagustuhan sa ilalim ng pananakop ng batas ng Diyos. Ang tao ay nilikhang malaya subalit hindi siya nilalang upang gumawa ng sariling batas na sasakop sa kanyang pamumuhay na walang pananagutan sa Diyos. Hindi rin ibig sabihin na ang malayang tao ay makagagawa ng ano mang naisin niya. Halimbawa, hindi niya maaaring palitan o baguhin ang mga ginawa ng Diyos tulad ng katangiang pampisikal na kanyang taglay o ano mang batas ng kalikasan.

  Matapos makalaya ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt, nakipagtipan ang Diyos sa kanila. Ang tipan na ito ang nagpapatunay na makakamtan ng mga Israelita ang kasaganaan kung sila ay mananatiling tapat sa Diyos. Ang kabaligtaran naman ay tiyak na mangyayari din kung sila ay susuway sa Kanyang mga kautusan. Ang mga Israelita ay may kalayaang sundin o hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Ang kasaganaan o kapahamakan ay nakasalalay sa kanilang mga kamay.

  C. Nilikhang May Tunay Na Kaalaman, Katuwiran at Kabanalan Ang tao ay nilikha ng Diyos na may tunay na kaalaman, katuwiran at kabanalan. Malaya siyang sumamba at maglingkod sa Diyos. Nauunawaan niya ang kanyang layunin na gumawa ng isang kabihasnan na magbibigay puri sa Diyos. Subalit siya ay nahulog sa kasalanan at dumanas ng kamatayan.

 • Philippine Biblical Worldview Institute 2

  Bago Siya magpahayag, madalas binabanggit ni Cristo na ang sasabihin Niya ay totoo. Sa John 14:6, sinabi Niya na Siya ang katotohanan. Si Cristo ay may tunay na kaalaman; ang lahat ng Kanyang nalalaman ay katotohanan. Sinabi ni Apostol Pedro na si Cristo ay ang kordero ng Diyos na walang bahid o depekto; Siya ay hindi nagkasala at ang Kanyang bibig ay walang taglay na panlilinlang (1 Peter 1:19, 2:22). Si Cristo ay may tunay na katuwiran; wala Siyang kasalanan.

  Sa Luke 1:35, tinagurian si Cristo na Ang Banal. Siya ang ipinangako ng Diyos na tagapagligtas ng Kanyang bayan. Siya ay nabuhay sa mundo para sundin lamang ang kalooban ng Diyos. Si Cristo ay may tunay na kabanalan; ang Kanyang buhay ay binukod-tanging kasangkapan para sa katuparan ng layunin ng Diyos. Nang likhain ang tao, tulad ni Cristo , siya ay may tunay na kaalaman - - ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa Diyos at sangnilikha ay pawang totoo. Siya ay may tunay na katuwiran - - wala siyang kasalanan. At siya ay may tunay na kabanalan - - siya ay binukod tangi ng Diyos para sa layunin ng Diyos.

  Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang makapag-desisyon ng sarili ngunit hindi ang kalayaang makapagsarili. Ang tao ay hindi maaaring maging batas para sa kanyang sarili. Nang suwayin niya ang utos ng Diyos, siya ay nararapat na husgahan ng kamatayan. Ang kasalanan, kailanman, ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Banal na Diyos. Ang sinasabi sa Romans 3:23 at 6:23 na lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan.

  May dalawang uri ng kamatayan: a) espiritual - ang paghihiwalay ng espiritu ng tao sa espiritu ng Diyos, at b) pisikal - ang paghihiwalay ng kaluluwa ng tao sa kanyang katawang lupa. Nang araw na nagkasala ang tao, siya ay dumanas agad ng espiritual na kamatayan. Marami pang taon ang lumipas bago siya namatay nang pisikal.

  D. Ang Kalikasan Ng Original Man Ang pisikal na puso ng tao, more or less, ay nasa centro ng kanyang katawang-lupa. Ang pusong

  espiritual naman ng tao ay nasa centro ng kanyang kaluluwa. Ang puso ay ang pinaka-centro ng pagkatao kung saan nananahan ang kanyang mga kagustuhan (desires) at tatlong faculties o mga abilidad para sa mga particular na function: isipan (intellect), pakiramdam (emotion) at loobin (will o

  volition) at ang mga ito ay nakikipag-ugnayan sa isat isa in perfect harmony.

  Ang desires ang pinaka-driving-force ng buhay ng tao. Ang intellect ang nag-iisip. Kasama sa thinking

  process ang receiving and processing data, remembering, analyzing, organizing, systematizing, computing, at iba pa. Ang emotion ang nakararamdam tulad ng pagmamahal o pagkagalit, kasiyahan o kalungkutan, kapayapaan o bagabag, at iba iba pa. At ang will ang nagdi-disisyon kung ano ang gagawin o hindi gagawin para maisagawa ang kagustuhan ng puso.

  Ang puso ay parang itlog. Pero hindi pangkaraniwang itlog. Mayroong shell, mayroong puti (kung saan napapaloob ang kanyang mga desires), at mayroong tatlong dilaw (ang intellect, emotion at will). Sa simula ay walang disorder. Perfect harmony sa loob ng shell. Ang kagustuhan ay maliwanag sa isipan,

  damdamin at loobin ng tao.

  Ang mga desires ng original man ay ang sambahin at paglingkuran ang Diyos. Maliwanag ang mga desires na ito sa isipan. Alam din naman ng damdamin na ang katuparan ng mga layuning ito ang magbibigay kaligayahan sa kanya. Walang problema ito sa loobin sapagkat maliwanag na ito ang kagustuhan ng puso. At dahil sa mga desires na ito, ang tibok ng kanyang puso ay praise God, seek intimacy, seek productivity at provide leadership. In other words, likas ang mga ito sa kanya; ang

  mga ito ay part of his nature.

 • Philippine Biblical Worldview Institute 3

  Si Adan, ang original man, ay nilikhang may certain God-like attributes: tunay na kaalaman, tunay na

  katuwiran at tunay na kabanalan (Colossians 3:10, Ephesians 4:24). Bahagi ng tunay na kaalaman ang self-awareness at awareness na siya ay nilikha ng Creator-God. Ang kanyang mga nalalaman patungkol

  sa realidad ay pawang totoo. Hindi siya nagkakamali sa pag-unawa ng lahat ng bagay sa mundong kanyang ginagalawan. Ibig sabihin naman ng tunay na katuwiran o true righteousness ay si Adan ay matuwid at ganap walang kakulangan, walang kasalanan. Hindi siya falling short of the glory of God. At si Adan ay nilalang ng Diyos para sa Diyos at sa Kanyang kasiyahan at layunin. Ito ang kahulugan ng tunay na kabanalan. Si Adan ay hiwalay sa lahat ng ibang nilalang; natatangi.

  Alam nila Adan at Eba na ang pagsamba ay ang pagbibigay puri sa mga kamangha-manghang katangian ng Diyos at sa Kanyang mga kamangha-manghang gawa. At ang paglilingkod sa Diyos ay binubuo ng tatlong gawain: ang magbungat magparami upang punuin ang lupa, lupigin ang lupa at pamahalaan ang mga isda, ibon at mga hayop (Genesis 1:28). Nakapailalim sa paglulupig ng lupa ang expansion ng Hardin ng Eden ang modelo na maaari nilang tularaan na puno ng lahat ng uri ng punong-kahoy at

  halaman. Malinaw ito sa kanilang isipan at ang pagsasakatuparan ng mga gawaing ito ang magdudulot

  sa kanila ng kaligayahan at fulfillment.

  At siyempre naman, sila ay pinagkalooban ng kakayahang matupad ang mga layuning ito. Sa simula,

  likas sa tao ang mga sumusunod: 1) to worship God and 2) to serve God by a) being fruitful and filling the earth, b) subduing the earth which includes expanding the garden of God, and c) governing the fish,

  birds and other living creatures. Kaya naman, likas o part ng nature ng tao ang a) to praise God, b) to seek intimacy, c) to seek productivity and d) to provide leadership. Kung baga, ang mga kagustuhan o desires na ito ay nakatanim na sa kanyang puso at maliwanag na nauunawaan ng kanyang isipan, feel

  na feel ng kanyang damdamin at ready, willing and able naman ang kanyang loobin na isagawa ang mga kagustuhan ng kanyang pusong busilak.

  E. Ang Mga Epekto Ng Kasalanan Sa Kalikasan Ng Tao

  Nang mahulog sina Adan at Eba sa kasalanan sa salitang kalye nababoy ang busilak nilang puso at siyempre damay dito ang kanilang mga