Click here to load reader

Ang Kapanganakan ni Hesus - Bible for Children · PDF file siya ang ama. Sa kanyang panaginip sinabi. ng anghel ng Diyos, na ang. sanggol ay mirakulo ng. ... “Luwalhati sa Diyos

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ang Kapanganakan ni Hesus - Bible for Children · PDF file siya ang ama. Sa kanyang panaginip...

 • Ang Kapanganakan

  ni Hesus

  Inihahandog ng Bibliya Para sa mga Bata

 • Isinulat ni: Edward Hughes

  Inilarawan ni: M. Maillot at Alastair Paterson

  Ibinagay nila: E. Frischbutter at Sarah S.

  Isinalin ni: Christie Arpin

  Inilimbag at ipinamamahagi ng Bible for Children

  www.M1914.org

  ©2020 Bible for Children, Inc. Pahintulot: Ang materyal na ito ay maaaring

  makopya o malimbag, ngunit hindi maaaring ipagbili.

 • Pinapunta ng Diyos ang anghel na si Gabriel kay Maria, isang dalagang Judio.

 • “Ikaw ay magsisilang ng isang lalaki, at Hesus ang ipapangalan mo sa Kanya.

 • Siya ay tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos, at maghahari magpakailanman.”

 • Nagtaka si Maria. Tinanong niya, “Paano ito mangyayari, ako ay walang asawa? Sinabi ng anghel na ang sanggol ay manggagaling sa Diyos.”

 • At sinabi din ng anghel kay Maria na ang pinsan niyang si Elizabeth ay magkakaanak din kahit siya ay matanda na. Ito rin ay isang mirakulo.

 • Pagkaraan ng pangyayaring ito ay binisita ni Maria si Elizabeth. At pinuri nilang dalawa and Diyos.

 • Nang malaman ni Jose na buntis si Maria, nabahala at nalungkot siya. Nagisip at nagisip siya dahil alam niyang hindi siya ang ama.

 • Sa kanyang panaginip sinabi ng anghel ng Diyos, na ang sanggol ay mirakulo ng Espiritu Santo, nanggaling sa Diyos at huwag siyang mabahala.

 • Naniwala si Jose at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Sumusunod din siya

  sa batas ng bayan.

 • Kasama si Maria, kailangan nilang pumunta sa Bethlehem para magpatala at magbayad

  ng buwis.

 • Inabot ng panganganak sa Bethlehem si Maria.

 • Ngunit walang mahanap na bahay-upahan!

 • Kumatok sila ngunit walang lugar para sa kanila!

 • Niyaya ni Jose na pumunta na lang sila sa sabsaban ng

  mga tupa.

 • May mga pastol na malapit sa sabsaban.

 • Sinabi ng anghel, “May magandang balita. Ipinanganak sa inyo ang isang Tagapagligtas. Siya ang Hesu Kristong Panginoon.”

 • At dumating pa ang maraming anghel, masaya sila na nagpuri sa Diyos at nagsabi, ...

 • ... “Luwalhati sa Diyos na kataastaasan, sa lupa ay kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran.”

 • Nagmadaling pumunta ang mga pastol sa sabsaban at pagkatapos nilang makita ang ...

 • ... sanggol ay ipinamalita nila sa lahat ang kanilang nasaksihan.

 • Pagkalipas ng apatnapung araw,

  dinala ni Jose at Maria si Hesus sa templo.

 • Nakita ni Simeon ang sanggol at pinuri

  niya ang Panginoon.

 • Si Anna, isang matandang lingkod,

  ay nagpasalamat sa Diyos nang

  makita ang sanggol na si Hesus.

 • Narito na ang pangako ng Diyos–si Hesus,

  ang Anak ng Diyos, na

  Tagapagligtas.

 • Makaraan ang ilang araw, may mga “wise men” o pantas na dumating sa Jerusalem mula sa Silangan.

 • Nais nila malaman kung saan makikita ang batang ipinanganak na hari ng mga Judio.

 • Narinig ito ni Herodes. Naligalig siya at sinabi niya sa mga wise men na kapag natagpuan nila ...

 • ... ang sanggol na si Hesus ay sabihin sa kanya at sasamba rin siya. Pero ang totoo ay gusto niyang ipapatay ito.

 • Huminto ang nangunang bituin na nag-gabay sa mga wise men sa tapat ng bahay na kinaroroonan ni Hesus.

 • Sila ay lumuhod at nagpuri sa Panginoon. Sila ay naghandog ng ginto at mamahaling pabango.

 • Nang pauwi na sila, binalaanan ng Diyos na mag-iba sila ng daan at huwag bumalik kay Herodes.

 • Nang malaman ni Herodes na siya ay nalinlang, ...

 • ... labis siyang nagalit at pinapatay niya ang lahat ng lalaking sanggol sa Bethlehem at kapaligiran.

 • Pero hindi masaktan ni Herodes ang Anak ng Diyos.

 • Binalaanan sa panaginip si Jose, na sila ay pumunta, at magtago sa Ehipto.

 • Nang namatay na si Herodes ay nagbalik sila Jose, ...

 • ... Maria at Hesus, at sila ay tumira sa Nazareth, malapit sa dagat ng Galileo.

 • Ang Kapanganakan ni Hesus

  isang kuwentong nanggagaling sa Salita ng Diyos, ang Bibliya,

  makikita sa

  Mateo 1-2; Lucas 1-2

  “Ang bukas ng iyong mga Salita ay nagbibigay ng liwanag.” Mga Awit 119:130

 • Ang Wakas

 • Sinasabi sa kuwentong ito mula sa Bibliya ang tungkol sa ating kahanga-hangang Diyos na Siyang lumikha sa

  atin at nais Niya na makilala natin Siya.

  Alam ng Diyos na tayo'y nakagawa ng masasamang bagay na tinatawag Niyang kasalanan. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan ngunit lubos ang pagmamahal

  ng Diyos sa atin kaya't ipinadala Niya ang Kanyang Anak na si Hesus na Siyang napako at namatay sa Krus upang pagbayaran ang ating mga kasalanan.

  Subalit hindi nanatiling patay si Hesus.

  Nabuhay Siyang muli at bumalik sa langit! Kung mananampalataya ka kay Hesus at hihingi ng

  kapatawaran sa iyong mga kasalanan, papatawarin ka Niya. Siya ay darating at mananahan sa

  iyong buhay magpakailanman.

 • Kung ibig mong maligtas at mapatawad sa iyong kasalanan, narito ang isang panalangin

  na maaari mong tularan:

  “Mahal kong Diyos, naniniwala po ako na si Hesus ay namatay para sa akin, ngunit Siya ay nabuhay muli. Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay at patawarin Ninyo po ako sa aking mga kasalanan

  upang ako'y magkaroon ngayon ng bagong buhay, at sa isang araw ay makasama Kayo magpakailanman.

  Tulungan po Ninyo akong mamuhay bilang Inyong anak. Amen.”

  Basahin ang Bibliya at manalangin sa

  Diyos araw-araw! Juan 3:16

  Slide Number 1 Slide Number 2 Slide Number 3 Slide Number 4 Slide Number 5 Slide Number 6 Slide Number 7 Slide Number 8 Slide Number 9 Slide Number 10 Slide Number 11 Slide Number 12 Slide Number 13 Slide Number 14 Slide Number 15 Slide Number 16 Slide Number 17 Slide Number 18 Slide Number 19 Slide Number 20 Slide Number 21 Slide Number 22 Slide Number 23 Slide Number 24 Slide Number 25 Slide Number 26 Slide Number 27 Slide Number 28 Slide Number 29 Slide Number 30 Slide Number 31 Slide Number 32 Slide Number 33 Slide Number 34 Slide Number 35 Slide Number 36 Slide Number 37 Slide Number 38 Slide Number 39 Slide Number 40 Slide Number 41 Slide Number 42 Slide Number 43

Search related