Ang pag ibig na kinapupootan ng diyos

 • View
  163

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Ang pag ibig na kinapupootan ng diyos

 1. 1. Ang Pag-Ibig na kinapupootan ng Diyos 1 Juan 2:15-16
 2. 2. 15 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. 16 Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 17 At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. 1 Juan 2
 3. 3. 1 Juan 4 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios.
 4. 4. 1 Juan 4 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig.
 5. 5. 1 Juan 4 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo.
 6. 6. 1 Juan 4 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya.
 7. 7. Pag-Ibig at Pagkapuot
 8. 8. KATUMBAS NG KABALIKTARAN PAGIBIG PAGKAPUOT
 9. 9. Oh kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan. Awit 97:10
 10. 10. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't landas na mali. Awit 119:104
 11. 11. Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. Awit 119:113
 12. 12. Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't maling landas. Awit 119:128
 13. 13. Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang kabulaanan; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. Awit 119:163
 14. 14. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos
 15. 15. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos 16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: Kawikaan 6:16-19
 16. 16. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos 16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: Mga palalong mata, Kawikaan 6:16-19
 17. 17. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos 16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: Mga palalong mata, sinungaling na dila, Kawikaan 6:16-19
 18. 18. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos 16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: Mga palalong mata, sinungaling na dila, 17 at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo; Kawikaan 6:16-19
 19. 19. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos 16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: Mga palalong mata, sinungaling na dila, 17 at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo; 18 Puso na kumakatha ng mga kasamaan, Kawikaan 6:16-19
 20. 20. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos 16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: Mga palalong mata, sinungaling na dila, 17 at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo; 18 Puso na kumakatha ng mga kasamaan, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan; Kawikaan 6:16-19
 21. 21. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos 16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: Mga palalong mata, sinungaling na dila, 17 at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo; 18 Puso na kumakatha ng mga kasamaan, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan; 19 Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, Kawikaan 6:16-19
 22. 22. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos 16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: Mga palalong mata, sinungaling na dila, 17 at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo; 18 Puso na kumakatha ng mga kasamaan, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan; 19 Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Kawikaan 6:16-19
 23. 23. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos PAGHIHIWALAY Malakias 2:16
 24. 24. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos PAGHIHIWALAY Malakias 2:16 PAGSAMBA SA DIYOS-DIYOSAN Jeremias 44:3-4
 25. 25. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos PAGHIHIWALAY Malakias 2:16 PAGSAMBA SA DIYOS-DIYOSAN Jeremias 44:3-4 PAGKUKUNWARING BANAL Amos 5:21
 26. 26. Mga bagay na kinapupuotan ng Diyos PAGHIHIWALAY Malakias 2:16 PAGSAMBA SA DIYOS-DIYOSAN Jeremias 44:3-4 PAGKUKUNWARING BANAL Amos 5:21 HUWAD NA RELIHIYON Pahayag 2:6, 2:16
 27. 27. Kinapopootan ng Diyos Ang Sanlibutan at lahat ng umiibig dito. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. 1 Juan 2:15
 28. 28. Sanlibutan ay hindi!!! :
 29. 29. Sanlibutan ay hindi!!! : Kaanyohan o Pisikal na sanlibutan. ( Kalikasan at Kalawakan)
 30. 30. Sanlibutan ay hindi!!! : Kaanyohan o Pisikal na sanlibutan. ( Kalikasan at Kalawakan) Henesis 1 : 31 Ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos
 31. 31. Sanlibutan ay hindi!!! : Kaanyohan o Pisikal na sanlibutan. ( Kalikasan at Kalawakan) Henesis 1 : 31 Ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos Awit 19 : 1-3 Ipinapahayag ang kalhuwatian ng Diyos
 32. 32. Sanlibutan ay hindi!!! : Kaanyohan o Pisikal na sanlibutan. ( Kalikasan at Kalawakan) Henesis 1 : 31 Ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos Awit 19 : 1-3 Ipinapahayag ang kalhuwatian ng Diyos Roma 1 : 20 Ipinapahayag ang kanyang sarili
 33. 33. Sanlibutan ay hindi!!! : Kaanyohan o Pisikal na sanlibutan. ( Kalikasan at Kalawakan) Henesis 1 : 31 Ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos. Awit 19 : 1-3 Ipinapahayag ang kalhuwatian ng Diyos. Roma 1 : 20 Ipinapahawag ang kanyang sarili. Sangkatauhan ( Tao )
 34. 34. Sanlibutan ay hindi!!! : Kaanyohan o Pisikal na sanlibutan. ( Kalikasan at Kalawakan) Henesis 1 : 31 Ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos. Awit 19 : 1-3 Ipinapahayag ang kalhuwatian ng Diyos. Roma 1 : 20 Ipinapahawag ang kanyang sarili. Sangkatauhan Juan 3:16 1 Juan 4: 9 Paglalarawan ng pagmamahal ng Diyos.
 35. 35. 18 Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo. 19 Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili: nguni't sapagka't kayo'y hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Juan 15:18-19
 36. 36. Ang sistema at kaisipan ng sanlibutan na pinapatakbo ng kampong ng kadiliman at ni Satanas na binubuo ng: Kaalaman Politika Kalakalan Sining Kaugalian Kalinangan Pilisopiya Lohika
 37. 37. Konklusyon Kung ating pagiisipan ng mabuti ang sanlibutan, ano ang kauuwian ng pagibig dito, saan ito patungo, ating maintindihan bakit may panawagan tayo na wag ibigin ang sanlibutan. Mahalagang isipin na ang paglalakbay ay di natatapos sa kaalamang ito. Ang di pagibig sa sanlibutan ay panimula lamang nang masmalaking layunin ng atin buhay...ito ay angpagibig sa Diyos Ama at Kaluwalhatian ng aing Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Kristo. Walang kapakinabangan sa ano mang makukuha sa sanlibutan Matthew 25;21
 38. 38. Paghamon Kaya nga, tayo rin naman ay napapalibutan ng gayong makapal na ulap ng mga saksi. Ating isaisangtabi ang bawat bagay na humahadlang sa atin at ang kasalanang napakadaling bumalot sa atin. Takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhing inilaan sa atin. Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus na siya ang nagpasimula at nagpapaging-ganap ng ating pananampalataya. Siya ay nagbata ng krus alang- alang sa kagalakang itinalaga sa kaniya at hinamak niya ang kahihiyan. Pagkatapos ay umupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Dapat ninyo siyang isaalang-alang na mabuti upang huwag kayong manlupaypay at huwag manghina ang inyong kaluluwa, dahil siya ay nagtiis ng labis na pagsalungat mula sa mga taong makasalanang laban sa kaniya. Hebreo 12:1-3