Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

 • View
  263

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  1/16

  KAHULUGAN AT KAHALAGAHANKAHULUGAN AT KAHALAGAHANNG PAGBASANG PAGBASA

  (Sa ibat ibang Pananaw at(Sa ibat ibang Pananaw at

  Pakahulugan)Pakahulugan)

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  2/16

  Pagkilala at pagkuha ng mga kaisipanPagkilala at pagkuha ng mga kaisipanmula sa mga nakalimbag na sagisag omula sa mga nakalimbag na sagisag o

  simbulo.simbulo.

  PagPag--unawa sa wika ng authorunawa sa wika ng author

  Paraan ng pagkilala, pagpapahalaga atParaan ng pagkilala, pagpapahalaga at

  pagtataya sa mga simbulong nakalimbapagtataya sa mga simbulong nakalimba(Austero et al. 199)(Austero et al. 199)

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  3/16

  Bahagi ng pakikipagtalastasan kaugnay saBahagi ng pakikipagtalastasan kaugnay sapakikinig, pagsasalita at pagsulat (Bernales et al.pakikinig, pagsasalita at pagsulat (Bernales et al.

  2001)2001) Ayon kay Goodman ito ay isang PsycholinguisticAyon kay Goodman ito ay isang Psycholinguistic

  guessing game na bumubuo ng mga kaisipangguessing game na bumubuo ng mga kaisipangpanibago mula sa binasa. May diin sapanibago mula sa binasa. May diin sa

  paghuhula, paghahaka, paghihinuha at paggawapaghuhula, paghahaka, paghihinuha at paggawang predeksyon sa binasa (sa Badayos 2000)ng predeksyon sa binasa (sa Badayos 2000)

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  4/16

  Isang prosesong pangkaisipan ayon kayIsang prosesong pangkaisipan ayon kayWilliam Gray (sa Bernales et al. 2000William Gray (sa Bernales et al. 2000

  Kaya ito ay may apat na prosesoKaya ito ay may apat na proseso

  1. persepsyon1. persepsyon--pagtingin sa nakalimbag napagtingin sa nakalimbag nasimbulo at maging sa pagbigkas.simbulo at maging sa pagbigkas.

  2. Komprehensyon2. Komprehensyon--pagpag--unawa sa mgaunawa sa mgaimpormasyon sa binabasa.impormasyon sa binabasa.

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  5/16

  3.3. ReaksyonReaksyon-- paghatolpaghatol kung tama okung tama o hindihindi angangbinabasabinabasa,, paghbibigaypaghbibigay kumentokumento..

  4.

  4. AsimilasyonAsimilasyon-- pagpag--uuganayuuganay sasa mgamga datingdatingkaalamankaalaman atat karanasankaranasan sasa binasabinasa..

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  6/16

  Ang pagbasa ay isang sikolohikal oAng pagbasa ay isang sikolohikal oextension ng ating utakextension ng ating utak

  *kinapapalooban ito ng 3 salik:*kinapapalooban ito ng 3 salik: Pamilyar sa materyal na binabasaPamilyar sa materyal na binabasa

  Antas ng kahirapan ng binabasaAntas ng kahirapan ng binabasa

  Layunin sa pagbasaLayunin sa pagbasa

  * Ayon kay Roldan, may 2 salik sa mabisang pagbasa: ang nakikita (katawan) at dinakikita (pag-iisip)

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  7/16

  MGA TEORYA SA PAGBASAMGA TEORYA SA PAGBASA

  BottomBottom--upup

  Ikatlong Antas: pokus sa malalim na kahulugan ngPangungusap at istruktura nito.

  Ikalawang antas: pokus kahulugan ng mga salita

  Unang antas: pokus sa tunog at letra

  (Tradisyunal itong paraan at ang dulog ay nagsisimula sa texto tungo sa

  Mambabasa o reader)

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  8/16

  TopTop--DownDown

  Unang antas

  Ikalawang antas

  Ikatlongantas

  (Pokus sa paggamit ng nakaimbak na kaalaman habang bumabasa (inside-out or

  Conceptually driven) kasi nagsisimula sa bumabasa tungo sa teksto ang dulog).

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  9/16

  InteraktibInteraktib -- pagsasama ng bottompagsasama ng bottom--up atup at

  toptop--downdown

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  10/16

  IskimaIskima Mahalaga ang dating kaalamanMahalaga ang dating kaalaman Para maikumpara sa binabasaPara maikumpara sa binabasa

  Kung makitang mali ang unang alam, papalitan ngKung makitang mali ang unang alam, papalitan ngpanibagopanibago

  Kailangan magdesisyon ang mambabasa kung dapatKailangan magdesisyon ang mambabasa kung dapatdagdagan , bawasan o hindi ang kanyang naunangdagdagan , bawasan o hindi ang kanyang naunangkaalaman.kaalaman.

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  11/16

  MGA URI NG PAGBASAMGA URI NG PAGBASA

  SkimmingSkimming--pamagat, pantulong na pangungusap,pamagat, pantulong na pangungusap,simula at wakas ng talatasimula at wakas ng talata

  ScanningScanning-- pagtingin sa mga detalye o partikularpagtingin sa mga detalye o partikularo tiyak na impormasyono tiyak na impormasyon

  Pagbasa para MagPagbasa para Mag--aralaral--pagpag--uulituulit--ulit paraulit paramatutuhanmatutuhan

  Magaan na PagbasaMagaan na Pagbasa--paglilibang sa pagbabasapaglilibang sa pagbabasa

  SalitaSalita--sasa--SalitaSalita-- ito ay pagbabasa sa mgaito ay pagbabasa sa mgatekstong teknikal tulad sa sikolohiya, siyensya attekstong teknikal tulad sa sikolohiya, siyensya atiba pa.iba pa.

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  12/16

  MGA KASANAYAN SA PAGBASAMGA KASANAYAN SA PAGBASA

  PaghihinuhaPaghihinuha

  Pagkuha ng tiyak na detalyePagkuha ng tiyak na detalye

  Pagkuha ng kaisipanPagkuha ng kaisipan

  Pagtukoy sa layunin ng akdaPagtukoy sa layunin ng akda

  Pagbubuod o lagomPagbubuod o lagom

  Pagtukoy sa katotohanan at opinyonPagtukoy sa katotohanan at opinyon

  Pagtukoy sa istilo ng mayPagtukoy sa istilo ng may--akdaakda

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  13/16

  5 DIMENSYON SA PAGBASA5 DIMENSYON SA PAGBASA

  1. Literal (unang Dimensyon)1. Literal (unang Dimensyon)

  2. Interpretasyon (ikalawang dimensyon)2. Interpretasyon (ikalawang dimensyon)

  3. Kritikal (ikatlong dimensyon)3. Kritikal (ikatlong dimensyon)

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  14/16

  4. Aplikasyon (ikaapat na dimensyon)4. Aplikasyon (ikaapat na dimensyon)

  5. Pagpapahalaga (ikalimang dimensyon)5. Pagpapahalaga (ikalimang dimensyon)

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  15/16

  3 YUGTO SA ESTRATEHIYA NG3 YUGTO SA ESTRATEHIYA NG

  MASINING NA PAGBASAMASINING NA PAGBASA BAGO BUMASABAGO BUMASA

  HABANG BUMABASA (PinatnubayangHABANG BUMABASA (PinatnubayangPagbasa)Pagbasa)

  PAGKATAPOS BUMASAPAGKATAPOS BUMASA

 • 7/27/2019 Pagbasa at ang Ibig Sabihin Nito

  16/16

  Payo: Alamin ang inyong mgaPayo: Alamin ang inyong mga

  Tiyak na layunin sa Pagbabasa paraTiyak na layunin sa Pagbabasa paraito matugunan ng angkop naito matugunan ng angkop naestratehiya.estratehiya.

  Daghang salamat kaninyong Tanan!!!Daghang salamat kaninyong Tanan!!!

  Maligayang Pagbabasa sa mga susunod naMaligayang Pagbabasa sa mga susunod naYugto ng ating pagYugto ng ating pag--aaral!!!!!aaral!!!!!