Ang inyong naranasan sa kasalukuyang paglaho ng maraming ... mga kaluluwa ay kay Jesus. Sa aklat ng

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ang inyong naranasan sa kasalukuyang paglaho ng maraming ... mga kaluluwa ay kay Jesus. Sa aklat ng

 • Ang inyong naranasan sa kasalukuyang paglaho ng maraming bilang ng mga

  tao, sa buong mundo,, walang makatunton kung saan sila pumunta , ito ang tinatawag

  ng iglesya na sumasangguni sa “Masidhing Kagalakan” . Ito ay hinula ni Jesus

  dalawang libung taon na ang nakalipas na naitala sa Biblia ayon kay Apostol Pablo .

  Maari mong basahin ang tungkol dito sa Unang aklat ng Mga Taga-Tesalonica

  Kabanata 4 talata 13 hanggang 17, ang sabi, “Nguni't hindi namin ibig na kayo'y di

  makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog; upang kayo'y huwag mangalumbay,

  na gaya ng mga iba, na walang pagasa. Sapagka't kung tayo'y nagsisisampalatayang

  si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay

  Jesus ay dadalhin ng Dios na kasama niya. Sapagka't ito'y sinasabi namin sa inyo sa

  salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito

  ng Panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anomang paraan sa nangatutulog.

  Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may

  tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang

  mangabubuhay na maguli; Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira,

  ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin:

  at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan man.” Dito ang katagang

  “pagkakatulog” sumasangguni doon sa mga nangamtay sa pisikal ngunit ang kanilang

  mga kaluluwa ay kay Jesus. Sa aklat ng mga Taga-Filipos Kabanata 3 talata 20 at 21

  ang sabi “Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay

  hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang

  magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng

  kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga

  bagay sa kaniya.”

 • Subalit ano ang patungkol sa mga pumupunta sa simbahan subalit hindi kabilang

  sa masidhing kagalakan? Pagpunta sa iglesya o kaya pagsikap maging mabuti hindi

  sapat upang ang tao maging anak ng Dios.

  Ang tanging mga anak ng Dios lamang ang aagawin upang salubungin ang

  panginoon sa hangin. Ang aklat ng Juan kabanata 3 talata 3 hanggang 6 ang sabi,

  “Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo,

  Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios.

  Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda

  na? makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak?

  Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y

  ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. Ang

  ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga.”

  Ang masidhing kagalakan ay ang unang kaganapan na mangyayai na

  sinasangguni ng Biblia bilang Malaking Kapighatian . Ang Malaking Kapighatian ay

  tumatagal ng pitong taon kung saan pinapakita ng Dios ang kanyang poot laban sa

  kasalanan nasa sanlibutan at ang kanyang dakilang pakay na muling maipagpapasuko

  ang kapangyarihan sa lupa. Ang aklat ng Mateo talata 24 verse 21 hanggang 25 ang

  sabi, “Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang

  gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi

  na mangyayari kailan man. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang

  lamang makaliligtas: datapuwa't dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na

  yaon. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang

  Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka't may magsisilitaw na mga

  bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at

 • mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. Narito,

  ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo.”

  Yaong pitong taon pahirapan ng Dios ang sanlibutan sa kanyang dakilang poot

  sa pamamagitan ng pitong selyo, pitong trumpeta, at ang pitong salot na hatol. Lahat na

  ito ay naitala sa aklat ng Pahayag. Ang aklat Revelation Revealed ni Dr. Jack Van Impe

  at ang aklat Revelation: A Chronology ni Dr. Jimmy De Young ay mga mabubuting

  pinagbubuhatan ng tulong upang iyong maintindihan ang Pahayag. Ang aklat ni Dr.

  David Jeremiah, Anwers to the Unsolved Mysteries of Prophecy ay isa ring mabuting

  mapagkukunan .

  Ang pitong taon na kapighatian ay matatapos sa pagdidilim ng araw at ang

  buwan. Mateo kabanata 24 talata 29 at 30 ang sabi “Datapuwa't karakarakang

  pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang

  buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mangalalaglag ang mga bituin mula

  sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit: At kung

  magkagayo'y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung magkagayo'y

  magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita nila ang Anak ng tao

  na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang

  kaluwalhatian.” Ang anticristo ay ihahagis sa dagatdagatang apoy..Ang Anticristo at

  ang bulaang Propeta ay ihahagis dagatdagatang apoy na nagliliyab sa asupre.

  Pahayag Kabanata 19 talata 20 ang sabi, “At sinunggaban ang hayop, at kasama niya

  ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya

  sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito: ang

  dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagatdagatang apoy na nagliliyab sa asupre:” .

  Ang Cristo ay maghahari sa sanlibutan mula sa Jerusalem sa loob ng sanlibung taon.

  Ito ay tumutukoy sa milenyo . Sa panahon ng kapighatian ipapakita ng Dios sa lahat na

 • siya ay di lamang mapagmahal na Dios na sadyang ibinigay ang kanyang Anak upang

  mamatay sa Krus dahil sa ating mga kasalanan kundi Dios ng katuwiran na hindi

  pinapayagan ang kasalanan dimaparusahan.

  Naitala sa Biblia, sa aklat ng Daniel, pinapakita ng Dios kay Daniel ang tatlong

  pangitain sa apat na imperyo na maghahari sa mundong kanluranin bago maghari si

  JesuCristo ng sanlibung taon. Aklat ng Daniel Kabanata 2 naitala ang unang pangitain,

  na inilalarawan ang imperyo gaya ng malaking nakasisilaw na estatwaAng ikalawang

  pangitain ipinapakita sila bilang mabangis na halimaw. Ito ay naitala sa Kabanata 7. Sa

  Daniel kabanata 8 ang pangitain ng isang kordero at kambing. Ang tatlong mga

  pangitain tumutukoy sa parehong apat na imperyo na pinapakita ang kahalagahan ng

  pagtatalaga ng Dios nitong mga imperyo, na may kaugnayan sa kanyang balak na

  walang hanggan . Ang apat na imperyo ay ang Babilon, Medo-Persia, Grecia, at Roma.

  Ang Unyong Europeo ay ang binuhayang muli na Imperyo Romano na pinapakilala ng

  Biblia, sa unang pangitain ni Daniel bilang sampung daliri sa paa at ang pangalawang

  pangitain may sampung sungay.

  Ang muling binuhay na Imperyo Romano, na iginagaya bilang Unyong Europeo,

  ay mga pagsasanib at masyadong matibay gaya ng bakal subalit mahina kaakibat ng

  luad, sakaling mahina ito dahil walang pagkakaisa . Binubuo ito ng sampung indibidwal

  na pamahalaan , at ang tangin totoong lakas at pagkakaisa ay nagmula sa pinuno na

  may karisma , yaong hindi magpakita sa eksena hanggat pagkatapos ng masidhing

  kagalakan. Ang pinuno na ito tinatawag na anticristo.,Ang Europo at anticrsito ay

  magkasanib pwersa na naitala sa mga sumusunod, Daniel kabanta 2 talata 40 at 41

  nagsasabi “At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal,

  palibhasa'y ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay; at kung

  paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputolputol at madidikdik. At

 • yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng

  magpapalyok, at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati; nguni't

  magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay

  nahahalo sa putik na luto.” Daniel kabanata 7 talata 23 hanggang 25 ang sabi, “Ganito

  ang sabi niya, Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng

  lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ang buong lupa, at

  yuyurakan, at pagluluraylurayin. At tungkol sa sangpung sungay, mula sa kahariang ito

  ay sangpung hari ang babangon: at ang isa'y babangong kasunod nila; at siya'y

  magiging kaiba kay sa mga una, at kaniyang ibabagsak ay tatlong hari. At siya'y

  magbabadya ng mga salita laban sa Kataastaasan, at lilipulin niya ang mga banal ng

  Kataastaasan; at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan; at sila'y

  mangabibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at

  kalahati ng isang panahon. Nguni't ang kahatulan ay matatatag, at kanilang aalisin ang

  kaniyang kapangyarihan, upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. At ang kaharian,

  at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit,

  mabibigay sa bayan ng mga banal ng Kataastaasan: a