of 66 /66
1 Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO MODULARNOM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SAŢETAK Osnovni problem kojim se bavi ovaj rad jeste ocjenjivanje i samoocjenjivanje uĉenika srednjih škola koji rade po modularnom nastavnom planu i programu. Brojna su pitanja obuhvaćena ovim problemom: kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika (jasne upute za rad, objektivnost u ocjenjivanju, raznovrsni oblici rada na ĉasu), kontinuitet ocjenjivanja, samoocjenjivanje uĉenika i informisanost uĉenika o pravilniku o ocjenjivanju uĉenika srednjih škola, a sve sa ciljem da bi se utvrdila povezanost navedenih komponenti sa školskim uspjehom. Iz navedenog proizilazi osnovna namjera rada, a to je pokušaj da se ponude odgovori na pomenuta pitanja koja će eventualno omogućiti usklaĊivanje prakse ocjenjivanja sa školskim uspjehom. Do odgovora se došlo koristeći se znanstvenim metodama i to: metodom teorijske analize i serwey metodom. Primjenjujući metodu teorijske analize koristili smo opću i struĉnu pedagošku literaturu, udţbenike, priruĉnike, zakonsku regulativu, izvještaje i ostalo. S druge strane, serwey metod omogućio je da putem izjava uĉenika prikupimo podatke relevantne za istraţivanje. Zakljuĉci do kojih se došlo su sljedeći: nastavnici vrše kontinuirano ocjenjivanje uĉenika i kontinuirano ocjenjivanje utiĉe na školski uspjeh, kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika doprinosi poboljšanju školskog uspjeha, uĉenici su informisani o pravilniku o ocjenjivanju uĉenika srednjih škola koji rade po modularnom nastavnom planu i informisanost utiĉe na školski uspjeh. S druge strane, nastavnici primjenjuju samoocjenjivanje u nastavnim predmetima, ali samoocjenjivanje ne doprinosi poboljšanju školskog uspjeha. Ključne riječi: ocjenjivanje, samoocjenivanje, modularni nastavni plan i program I TEORIJSKE OSNOVE UVOD Centralno pitanje kojim se bavi ovaj rad jeste ocjenjivanje i samoocjenjivanje uĉenika srednjih škola koji rade po modularnom nastavnom planu i programu i uticaj razliĉitih faktora

Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

Embed Size (px)

Text of Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ......

Page 1: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

1

Alisa Salihović

OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE UČENIKA SREDNJIH

ŠKOLA PO MODULARNOM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

SAŢETAK

Osnovni problem kojim se bavi ovaj rad jeste ocjenjivanje i samoocjenjivanje uĉenika

srednjih škola koji rade po modularnom nastavnom planu i programu. Brojna su pitanja

obuhvaćena ovim problemom: kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika

(jasne upute za rad, objektivnost u ocjenjivanju, raznovrsni oblici rada na ĉasu), kontinuitet

ocjenjivanja, samoocjenjivanje uĉenika i informisanost uĉenika o pravilniku o ocjenjivanju

uĉenika srednjih škola, a sve sa ciljem da bi se utvrdila povezanost navedenih komponenti sa

školskim uspjehom. Iz navedenog proizilazi osnovna namjera rada, a to je pokušaj da se

ponude odgovori na pomenuta pitanja koja će eventualno omogućiti usklaĊivanje prakse

ocjenjivanja sa školskim uspjehom. Do odgovora se došlo koristeći se znanstvenim metodama

i to: metodom teorijske analize i serwey metodom. Primjenjujući metodu teorijske analize

koristili smo opću i struĉnu pedagošku literaturu, udţbenike, priruĉnike, zakonsku regulativu,

izvještaje i ostalo. S druge strane, serwey metod omogućio je da putem izjava uĉenika

prikupimo podatke relevantne za istraţivanje. Zakljuĉci do kojih se došlo su sljedeći:

nastavnici vrše kontinuirano ocjenjivanje uĉenika i kontinuirano ocjenjivanje utiĉe na školski

uspjeh, kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika doprinosi poboljšanju

školskog uspjeha, uĉenici su informisani o pravilniku o ocjenjivanju uĉenika srednjih škola

koji rade po modularnom nastavnom planu i informisanost utiĉe na školski uspjeh. S druge

strane, nastavnici primjenjuju samoocjenjivanje u nastavnim predmetima, ali

samoocjenjivanje ne doprinosi poboljšanju školskog uspjeha.

Ključne riječi: ocjenjivanje, samoocjenivanje, modularni nastavni plan i program

I TEORIJSKE OSNOVE

UVOD

Centralno pitanje kojim se bavi ovaj rad jeste ocjenjivanje i samoocjenjivanje uĉenika

srednjih škola koji rade po modularnom nastavnom planu i programu i uticaj razliĉitih faktora

Page 2: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

2

na školski uspjeh. Primjena modularnog nastavnog plana i programa u Bosni i Hercegovini

zapoĉela je 1998.godine sa Phare VET programom u kome je bilo obuhvaćeno 12 škola i 6

zanimanja, a već u kasnijim godinama nastavljeno je sa primjenom i prošireno na mnogo veći

broj škola i zanimanja. Iako je modularni nastavni plan i program dugi niz godina prisutan u

srednjim školama, naţalost veliki problem u radu, kako nastavnicima, tako i uĉenicima,

predstavlja nedostatak udţbenika i potrebne literature za kvalitetan odgojno-obrazovni rad.

Svaki vid ljudske djelatnosti i aktivnosti podlijeţe ĉovjekovom procjenjivanju i

ocjenjivanju. Ĉovjek ima potrebu da se vrijednosno odnosi prema sebi i svome radu. Koliko

se dobro i uspješno radi, pitanje je koje se postavlja pred svaku profesiju. I o nastavnom radu

se izriĉu vrijedonosni sudovi i stavovi, daju odreĊene procjene i ocjene o onom što i kako se

radi. Jedno od najspornijih pitanja jest pitanje ocjenjivanja. Svojom sloţenošću iziskuje

napore nastavnika. Ocjenjivati znaĉi davati vrijednosnu procjenu za nešto. Ocjenjivanje

obrazovanja podrazumjeva procjenjivanje razvoja i napredovanja uĉenika u pogledu ciljeva i

vrijednosti nastavnog programa. Svrha ocjenjivanja je da se pruţi niz podataka koji će

pokazati stepen napredovanja uĉenika u pogledu ostvarivanja pedagoške svrhe nastave.

Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno-obrazovnog procesa i

aktivnosti koju nastavnici primjenjuju svakodnevno. Svrha ocjene je osigurati nastavnicima

povratnu informaciju o uĉeniĉkom napretku, uĉenicima osigurati pedagoške povratne

informacije, motivirati uĉenike, osigurati evidenciju napretka, iskazati dosadašnja postignuća,

ocijeniti uĉeniĉku spremnost za buduće uĉenje. U nastojanju da ocijene kvalitet i kvantitet

uĉenja nastavnici se u pravilu baziraju na znanja, vještine i navike kao ishode tog uĉenja.

Time se zanemaruju sposobnosti, zalaganja, potencijali i drugi kvaliteti uĉenika.

Nije ništa manje znaĉajno ocjenjivanjem omogućiti nastavnicima da procjene uspješnost

nastavnog iskustva, aktivnosti i pedagoških metoda. Zadatak ocjenjivanja i jeste da se osigura

praćenje razvoja uĉenika, da se utvrde njihove slabosti, da se istaknu one oblasti u kojima je

potrebno preduzeti poţeljne pedagoške mjere, kao i da se stvori osnova za izmjenu nastavnog

programa i za primjenu iskustva kako bi se zadovoljile potrebe pojedinih uĉenika ili grupa.

Metod ocjenjivanja zadire u sloţene meĊuljudske odnose. Njime se na oĉigledan naĉin

praktikuju razliĉite vrijednosti (saznajne, moralne, pravne, društvene), i to ga ĉini sloţenom,

teškom i odgovornom zadaćom svakog nastavnika. Djelatnost obrazovanja je specifiĉna, jer

ono što radimo danas pokazuje svoje rezultate i posljedice za 10, 15 ili 20 godina. Time je i

zajedniĉka odgovornost daleko veća. Naš sistem prenošenja znanja i uĉenja, uz uvaţavanje

njegovih dobrih strana, postao je u evropskim okvirima, prevaziĊen. Škola memoriranja i

uĉenja napamet, bez razumijevanja ili samo donekle sa razumijevanjem postala je teret

Page 3: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

3

uĉenicima koji dobijaju široko teorijsko znanje ali sa nedovoljno praktiĉne primjene. Nastavni

planovi i programi su preobimni i neusklaĊeni sa društvenim i tehnološkim promjenama. U

tim promjenama, obrazovanje dobija jednu od kljuĉnih uloga − postaje faktor jedinstva i

integracija unutar društava. To je posebno vidljivo unutar procesa globalizacije. Taj proces

oznaĉava ĉitav niz fenomena koji imaju univerzalni karakter, sa dalekoseţnim efektima za

ĉitavo ljudsko društvo. Neposredna posljedica ovog procesa su ekonomske i tehnološke

promjene koje direktno uslovljavaju promjene unutar sistema obrazovanja. Jer, promjene u

sferi tehnologije i ekonomije su velike, brze, disciplinovane i prije svega, voĊene znanjem. Da

bi odgovorilo na te zahtjeve, obrazovanje treba da pruţi potrebno kognitivno i teorijsko

znanje kako bi se omogućilo sticanje struĉnih (profesionalnih) vještina, koje postaju sve više

sofisticirane s obzirom na tehnološke promjene u procesu rada i široke radne kompetencije

koje su potrebne za rad u savremenom društvu, stoga i sam proces ocjenjivanja uĉeniĉkih

znanja, sposobnosti i vještina treba da ostvari svoju funkciju.

Page 4: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

4

1. POJMOVNA ANALIZA

Da bismo osigurali što bolju recepciju i razumijevanje našega teksta, opredijelili smo se,

na samom poĉetku, dati i kraći opis najĉešćih pojmova koji će se koristiti u ovome radu,

odnosno neminovno je izvršiti operacionalizaciju kljuĉnih pojmova.

1.1. Ocjenjivanje učenika

Ocjenjivanje podrazumijeva procjenjivanje razvoja i napredovanja uĉenika u pogledu

ciljeva i vrijednosti nastavnog programa.

U Enciklopedijskom rjeĉniku pedagogije navodi se da je

ocjenjivanje postupak kojim se na utvrĊen naĉin prati odgojno-obrazovni razvoj uĉenika i

odreĊuje nivo koji je on u vezi sa tim postigao. U pravilu ocjenjivanje vrši nastavnik i proizilazi iz

kvalitetnog planiranja nastave i u tijesnoj je vezi sa drugim dijelovima modularno oblikovanog

programskog sadrţaja. Ocjenjivanje je završni dio sloţenog postupka kojeg nazivamo vrednovanje

ili evaluacija.1

Vrednovanje napredovanja uĉenika je izuzetno sloţen proces, ĉija je primarna svrha

preorjentisanje metoda pouĉavanja ka ishodima uĉenja.

Evaluacija ili vrednovanje podrazumijeva odreĊivanje relativne vaţnosti neĉega prema usvojenom

standardu procjenjivanja i napredovanja uĉenika prema ciljevima nastavnog programa. Predstavlja

teţnju i znaĉi pokušaj da se prevaziĊe jednostranost tradicionalnog provjeravanja i ocjenjivanja

uĉenika. Vrednovanje je širi pojam od provjeravanja i ocjenjivanja znanja u nastavi.

Vrednovanjem se prate one promjene i oni ishodi u liĉnosti uĉenika i oni ishodi u njegovom

razvitku koji treba da budu trajni.2

Vrednovanje se prema Priruĉniku za rad po EU VET programu sastoji od tri aktivnosti:

praćenja

provjeravanja ili procjenjivanja

ocjenjivanja

Praćenje podrazumjeva niz postupaka kojima se provjerava usvojenost nekih sadrţaja od

strane uĉenika, odnos prema nastavi i obavezama.

Provjeravanje ili procjenjivanje predstavlja u metodiĉkom i metodološkom smislu kljuĉni

dio vrednovanja i odgovora na pitanje – Šta ocjenjujemo?, odreĊujući time vrstu i koliĉinu

1 Enciklopedijski rječnik pedagogije, »Ocjenjivanje», Matica hrvatska, Zagreb, 1963., str.581.

2 Pedagoška enciklopedija 1., «Evaluacija», Zavod za udţbenika i nastavna sredstva (etc), Beograd (etc), 1989.,

str.192., u redakciji N.Potkonjaka (et al)

Page 5: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

5

sadrţaja (najĉešće se time zadovoljavaju ciljevi nastave, odnosno sve ono što smo ţeljeli

postići sa uĉenicima).

Ocjenjivanje je postupak pridavanja vrijednosti rezultatima razliĉitih tehnika procjenjivanja u

klasiĉnoj brojĉanoj skali od 1 do 5.

U zavisnosti od toga šta je svrha ocjenjivanja, ocjenjivanje zasnovano na rezultatima moţe se

obaviti:

formativno

sumativno (zbirno)3

Svrha formativnog ocjenjivanja jeste pomoći uĉenicima da nauĉe. Proces evaluacije se koristi

da se formira ili razvije uĉenik. Uĉenicima se daje šansa da poboljšaju svoju izvedbu tokom

formativnog ocjenjivanja.

Svrha sumativnog ocjenjivanja jeste da se procjeni proces uĉenja na samom kraju. Potrebno je

saznati šta uĉenici znaju, razumiju i mogu uraditi, koristi se da bi se odluĉilo do kojeg je nivoa

uĉenik napredovao. Zato je po svojoj prirodi i procjenjivaĉko.

Kada govorimo o karakteristikama kvalitetnog ocjenjivanja ono mora imati pozitivnu

ulogu u nastavnom procesu, mora biti valjano, pouzdano, objektivno, mora osigurati povratnu

reakciju uĉenicima i tako postati aktivnost koja doprinosi njihovom razvoju.4

Vrednovanje i ocjenjivanje uĉenika sluţe ne samo u svrhu mjerenja znanja i uspjeha, već

bitno utiĉu na tok napredovanja uĉenika, odnosno na ostvarenje ishoda uĉenja. U prilog

ĉinjenici da fenomen ocjenjivanja utiĉe na napredak i razvoj onih koji se ocjenjuju I.Furlan

kaţe: «U raznim drugim podruĉjima ţivota mjerenje obiĉno ne mijenja veliĉine koje mjerimo.

Samim vaganjem ne postajemo ni za gram teţi. Ali ako se ispitujemo, ako rješavamo neke

probleme, izvršavamo zadatke, mi nesumljivo povećavamo svoje znanje i vještine.»5

Izraz vrednovanje, kako smatra Colin J.Marsh ĉesto se koristi u istom znaĉenju kao i

procjenjivanje, ali postoje neke vaţne razlike. Vrednovanje sadrţi procjenjivanje i odnosi se

na sve vrste podataka što se prikupljaju tokom školovanja, a za procjenjivanje se najĉešće

kaţe da je voĊeno kriterijem ili normom.

3 Hot, S.,Huseinbegović S.,Janković R.,Jevtić V.,Lulo S., Mešeg, R..:Priručnik za nastavnike, EU VET program,

Tuzla, 2006., str.73. 4 Hot, S., (et al).:Priručnik za nastavnike, EU VET program, Tuzla, 2006., str.76.

5 Buljubašić, A.: Vrednovanje i ocjenjivanje studenata na visokoškolskim ustanovama: postojeća praksa i

zahtjevi reforme, BZK Preporod Zenica, 2010., str.15.

Page 6: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

6

1.2. Ocjenjivanje učenika srednjih škola koji rade po modularnom nastavnom

planu i programu

Ocjenjivanje znanja, sposobnosti i vještina uĉenika vrši se na osnovu tehnika ocjenjivanja

utvrĊenih u nastavnim planovima i programima. Samo ocjenjivanje je kontinuiran pedagoški

proces. Ocjene su javne i daje ih nastavnik na ĉasu uz obavezno unošenje datuma. Na osnovu

pojedinaĉnih ocjena utvrĊuje se ocjena iz modula, nastavnog predmeta i općeg uspjeha.

Ocjenjivanje znanja, sposobnosti i vještina vrši se brojĉano. Brojĉane ocjene su: odliĉan (5),

vrlodobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1). Ocjena nedovoljan (1) nije prolazna.

Ocjenu odliĉan (5) moţe dobiti uĉenik ako je savladao cjelovite sadrţaje za koje se

ocjenjuje i moţe steĉeno znanje, sposobnosti i vještine koristiti na nivou stvaralaĉkog

odnosa prema nauĉenom.

Ocjenu vrlodobar (4) moţe dobiti uĉenik ako je predviĊeni program savladao na nivou

kritiĉkog odnosa i samostalne primjene steĉenog znanja, sposobnosti i vještina uz manju

pomoć nastavnika.

Ocjenu dobar (3) moţe dobiti uĉenik koji je savladao predviĊeni program do nivoa

razumjevanja.

Ocjenu dovoljan (2) moţe dobiti uĉenik ako je predviĊeni program savladao do nivoa

prepoznavanja i reprodukcije, te se uz pomoć nastavnika snalazi u reprodukovanju

steĉenog znanja.

Ocjenom nedovoljan (1) se ocjenjuje uĉenik ako nije udovoljio kriterije i zahtjeve za

najmanju ocjenu dovoljan (2).

Ocjena iz modula utvrĊuje se na osnovu kriterija utvrĊenih u tom modulu. Ocjena iz

nastavnog predmeta se utvrĊuje na osnovu prosjeka ocjena iz svih modula. Za pozitivnu

ocjenu iz predmeta, prosjek ocjena iz predmeta treba da bude 1,51 ili više.

Ukoliko uĉenik ţeli certifikat za modul iz koga nije dobio pozitivnu ocjenu isti moţe polagati

kao redovan ili vanredan uĉenik.

Ocjena općeg uspjeha utvrĊuje se na osnovu prosjeka ocjena iz svih nastavnih

predmeta.6MeĊutim, iako se u Pravilniku o ocjenjivanju uĉenika srednjih škola koji rade po

modularnom nastavnom planu i programu pominju certifikati koje uĉenici mogu dobiti za

poloţeni modul, na ţalost, kod nas ta praksa još uvijek nije zaţivjela.

6 Službene novine Tuzlanskog kantona, Pravilnik o ocjenjivanju uĉenika srednjih škola koji rade po modularnom

nastavnom planu i programu, Skupština Tuzlanskog kantona, br.7., 2005., str.270.

Page 7: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

7

1.3. Samoocjenjivanje učenika

Uĉenici trebaju ocjenjivati kvalitet ţivota koji su izabrali. Navikli su ocjenjivati kvalitet

drugih osoba i navikli su da drugi sude o njima, a najveća zadaće je nauĉiti samoocjenjivati

vlastiti rad.7 Preporuka je da se još od prvih koraka u školi uĉenici usmjeravaju da prate svoja

postignuća, da ih procjenjuju, odnosno kritiĉki vrednuju, dakle, usmjeravaju se ka

samoocjenjivanju isto kao što se upućuju ka usvajanju sadrţaja bilo koje oblasti. Motivacioni

aspekt ovoga zahtjeva vezuje se za konceptualna svojstva unutrašnjih i spoljašnjih motiva,

odnosno za njihovu dinamiĉku uzajamnost i tijesnu povezanost sa socijalnim uĉenjem. Tako

se od nastave oĉekuje da ocjenjivanjem podstiĉe i razvija postojeće ili zateĉene motive

(radoznalost, na poĉetku školovanja, motiv za sigurnošću, afilijativni, motiv postignuća i

opšte kompetencije, a u kasnijem periodu-pubertetu-potrebu za socijalnim i individualnim

identitetom, samopoštovanjem), ali i da iskoristi njihovo znaĉenje, suštinu pokretaĉa za

usmjeravanje vrijednosti.

Ocjene imaju funkciju podsticanja u stvaranju indukovanih motiva. Za uspješno

indukovane motive smatra se da operišu u unutrašnjem ponašanju uĉenika, uspostavljaju

komunikaciju sa nekim od unutrašnjih motiva, aktiviraju ih i usmjeravaju aktivnost uĉenika u

ţeljenom pravcu, a istovremeno oni se trasformišu, postepeno u trajne psihološke dispozicije.

Iz predhodno konstatovanog ţeli se naglasiti ne samo da je opšta motivacija osnova

ocjenjivanja, nego i njen specifiĉni vrijednosno-informativni aspekt, prije svega u povećanju

stepena kotrole koju uĉenik ima nad svojim radom, nad uslovima, naĉinima i rezultatima

svoga angaţovanja, u izvršavanju školskih zadataka i ocjenjivanja. Nastavnik nema ulogu

samo da uporeĊuje pojedinaĉne rezultate sa unaprijed datim standardima, nego uzima u obzir

i proces rješavanja zadataka, sam tok usvajanja znanja i postupke. Ovo je procesna kontrola,

koja omogućava uĉeniku da obrati paţnju na naĉin ostvarivanja sopstvene djelatnosti, ĉime se

integrišu postupci i efekti kontrolnih radnji, omogućuje uĉešće u procjeni vlastitog

napredovanja.

Uĉenici trebaju evaluirati svoj rad i rezultate, tako da postanu svjesni svog znanja i

neznanja, ali i da općenito razviju kritiĉan i odgovoran stav prema svome radu i napretku.

S obzirom na veliko odgojno znaĉenje samoocjenjivanja za razvoj kritiĉnosti, nastoji se da

ocjenjivanje pojedinog uĉenika vrši cijeli uĉeniĉki kolektiv ili sam taj uĉenik u svim onim

odgojno-obrazovnim podruĉjima gdje je to moguće.8

7 Glasser, W.: Kvalitetna škola, Educa, Zagreb, 1994., str.162.

8 Enciklopedijski rječnik pedagogije, «Ocjenjivanje», Matica hrvatska, Zagreb,1963., str.581.

Page 8: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

8

1.4. Modularni nastavni plan i program

Modularna nastava je u svom prvobitnom obliku nastala 60-ih godina 20-og vijeka, a

suština nastave nalazila se u tome da uĉenik skoro ili potpuno samostalno radi na osnovu

individualnog nastavnog programa.

Reforma u Bosni i Hercegovini zapoĉela je Phare VET Programom 1998. godine, sa 12 škola i

6 zanimanja, nastavljena sa EU VET I 2002.-2004. godine, 2004.-2006. EU VET II

programom obuhvaćeno je 26 škola i EU VET III od 2006.-2008. sa 36 škola. 9

Terminom modul oznaĉava se konstruisana cjelina sastavljena od elemenata logiĉki

meĊusobno povezanih koja omogućuje elastiĉan pristup i promjene ukoliko se za to ukaţe

potreba. Mijenjaju se elementi, ali se ne narušava cjelovitost. U obrazovanju modul se

odreĊuje kao oblikovanje nastavnih sadrţaja i postupaka u zaokruţene cjeline. Nastavno

gradivo podijeljeno je u module. Modul je zaokruţeni set rezultata uĉenja sa jasno

definisanim kriterijima za ocjenjivanje i moţe stajati sam ili biti u vezi sa drugim modulima.

PredviĊeni fond sati za realizaciju sadrţaja jednog modula je 34 ĉasa. Zadatak modula je

saznajnog i praktiĉnog karaktera što znaĉi da treba da obezbjedi sticanje teoretskih znanja i

praktiĉnih vještina i navika.10

U završnoj fazi rada uĉenicima su potrebna konkretna uputstva

za korištenje steĉenih znanja u praktiĉnim aktivnostima.

Promjene u društveno-ekonomskom sistemu, razvoj novih tehnologija, pripreme za

ulazak u evropske integracije, stvaranje zajedniĉkog okvira nastavnih planova i programa,

pripreme za uĉenje tokom cijelog ţivota, odgovor na potrebe promjena trţišta rada i

povećanje potencijala prohodnosti radne snage, razlozi su koji su doveli do uvoĊenja novih

nastavnih planova i programa za srednje obrazovanje.

U novim nastavnim planovima i programima teţište se stavlja na ostvarivanje

utvrĊenih standarda zanimanja, odnosno ciljeva i rezultata uĉenja, koji se zasnivaju na

steĉenim kompentencijama. Rezultati promjena moraju odraţavati šire društvene potrebe i

omogućavati mladim ljudima da se zapošljavaju i dalje struĉno usavršavaju.

Uz promjene standarda zanimanja, novih nastavnih planova i programa, obezbjeĊenja

kvaliteta putem eksterne evaluacije i ocjenjivanja, vaţno je izvršiti promjene u podruĉju

izdavanja certifikata, svjedoĉanstava i diploma.

9 Općenito o EU VET programima. Pribavljeno 5. maja 2013.sa http:/msst.edu.ba/, a obavljen je i intervju sa

ĉlanovima Radne grupe 10

Modularna nastava. Pribavljeno 28.07.2013.sa www.edu-soft.rs/cms/mestozaUploadFajlove/MODULARNA

NASTAVA_za_CD_.pdf

Page 9: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

9

Dosadašnja iskustva iz implementacije projekta Phare VET programa pokazala su sljedeće

prednosti modularnih nastavnih planova i programa u odnosu na tradicionalne:

kratke, zaokruţene cjeline koje obezbjeĊuju motivaciju,

fleksibilani su,

prenosivi su,

u liniji su sa mnogim evropskim struĉnim programima,

dozvoljavaju ponovno ukljuĉivanje u školovanje,

omogućuju integraciju i veze meĊu nastavnim planovima i programima,

omogućuju raznolikost naĉina i tehnika ocjenjivanja,

omogućuju obuku izvan škole,

uĉenje je zasnovano na razvijanju sposobnosti,

omogućuju dobijanje potvrda za steĉenu obuku,

omogućuju stalni razvoj nastavnih planova i programa i brzo reagovanje na promjene

u društvu i tehnologiji,

promoviraju ideju uĉenja kroz cijeli ţivot.11

Modularni nastavni planovi i programi imaju i odreĊene nedostatke kao što su: kruta

struktura, komplikovana administracija u praćenju napretka uĉenika, nedostatak iskustva u

pristupu, zahtijeva dodatnu obuĉenost nastavnika, nedostatak opreme i nastavnih sredstava.

1.5. Principi modularne nastave

Principi modularne nastave izviru iz opće usvojenih didaktiĉkih naĉela. Nastavnik koji

nastavu realizira po modularnom pristupu treba da polazi od sljedećih principa: modularnosti,

obrade iz nastavnog programa izdvojenih elemenata, dinamiĉnosti, primjenjivosti i

operativnosti znanja, elastiĉnosti, sagledavanja perspektive, raznovrsnosti i metodiĉkog

konsultovanja, paritetnosti.12

Princip modularnosti zahtjeva da se uĉenju pristupa zavisno od sadrţaja i njemu

prikladnih organizacionih oblika i metoda. Neophodno je da se uĉenje organizuje prema

pojedinaĉnim funkcionalnim ĉvorovima – modulima namijenjenim za ostvarivanje

postavljenih ciljeva.

11

Strategija razvoja stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini za period 2007.-2013. godine, Vijeće

ministara Bosne i Hercegovine, 2007., str.23. 12

Viltijević N., Vilotijević M.: Modularna nastava, pribavljeno 28.07.2013.sa www.edu-

soft.rs/cms/mestozaUploadFajlove/MODULARNA NASTAVA_za_CD_.pdf, str.1.

Page 10: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

10

Princip obrade iz nastavnog programa izdvojenih elemenata nalaţe da se nastavno

gradivo u modulu razmatra kao jedinstvena cjelina usmjerena na ispunjavanje integrisanog

didaktiĉkog cilja, što znaĉi da modul treba biti precizno konstruisan.

Princip dinamiĉnosti podrazumijeva slobodnu promjenu sadrţaja modela u skladu sa

društvenim zahtjevima. Veoma brz nauĉni razvoj dovodi do brzog zastarjevanja znanja pa je

neophodno povremeno provjeriti vrijednost programom obuhvaćenih sadrţaja. Nastavno

gradivo treba stalno razraĊivati i obnavljati. Zato je neophodno tako oblikovati nastavni

materijal na promjenjive dijelove koje je moguće relativno nezavisno jedan od drugog

mijenjati, dopunjavati i razvijati.

Princip praktiĉnosti i operativnosti znanja i njihovih sistema je neophodan jer se u

nivoima obrazovnog sistema pojavio problem primjenjivih znanja što je uticalo na nivo

profesionalne pripreme. Praktiĉni pristup modularnoj nastavi je bitan, ali on ne doprinosi

mnogo razvoju stvaralaštva kod uĉenika, operativna znanja stiĉu se uspješnije ako uĉenici u

toku samostalnog rada ispoljavaju inicijativu, snalaţljivost i sposobnost da koriste svoje

znanje.

Princip elastiĉnosti zahtjeva takvo oblikovanje modularnih programa i modula koji

omogućava prilagoĊavanje uĉenja i usvajanje sadrţaja prema individualnim potrebama

uĉenika.

Princip sagledavanja perspektive traţi da se temeljno sagledaju bliţi, srednji i dalji

motivi za uĉenje kod svakog uĉenika. Zato je potrebna optimalna mjera izmeĊu

nastavnikovog upravljanja i uĉenikove samostalnosti.

Princip raznovrsnosti metodiĉkog konsultovanja treba da obezbjedi visoku

profesionalnost u saznajnoj aktivnosti uĉenika. Efikasnost uĉenja zavisi od mnogih faktora, a

najviše od usaglašenosti sadrţaja uĉenja sa mogućnostima uĉenika.

Princip paritetnosti ukazuje na odnos nastavnika i uĉenika u odgojno-obrazovnom

procesu. Rijeĉ je o srazmjeri izmeĊu nastavnikove i uĉenikove aktivnosti. Cilj je da uĉenik

bude što aktivniji u nastavnom procesu, a ako se nastavnik pojavljuje preteţno u funkciji

isporuĉioca informacija, to je nemoguće postići. Da bi uĉenik bio aktivan i u toj aktivnosti

samostalan, treba za to da bude osposobljen. Zato je potrebno da nastavnik bude što više

savjetnik, organizator i usmjerivaĉ uĉenikove aktivnosti, a što manje isporuĉilac informacija.

Page 11: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

11

1.6. Vrste ocjenjivanja

Tomić i Osmić navode da su u praksi zastupljene dvije vrste ocjenjivanja brojĉano

(numeriĉko) i opisno ocjenjivanje (koje se primjenjuje u niţim razredima osnovne škole).

Numeriĉko ocjenjivanje je kvantitativno ocjenjivanje. Numeriĉkom ocjenjivanju se prigovara

da je površan, subjektivan i jednostran. Osnovni prigovor je taj što se iz brojĉane ocjene ne

moţe zakljuĉiti šta uĉenik zna, a šta ne zna iz odreĊenog predmeta, kakvi su mu interesi za

nastavni predmet, ima li sklonosti i sposobnosti za izuĉavanje tog predmeta. Ovaj naĉin

ocjenjivanja je jednostavan, lako razumljiv i vrlo jasan. Ova vrsta ocjenjivanja se najduţe

zadrţala u školi i zbog toga što nastavnika najmanje opterećuje administracijom. Numeriĉka

ocjena kojom se ocjenjuje znanje uĉenika u našim školama kreće se od jedan (1) do pet (5).

Ocjenom nedovoljan (1) ocjenit će se uĉenik koji nije savladao osnovni materijal nastavnog

predmeta. To je prije svega neuĉestvovanje u radu iz ĉega proistiĉe i nepoznavanje ĉinjenica,

a zatim reprodukovanje pogrešnog nastavnog sadrţaja.

Ocjenu dovoljan (2) dobit će uĉenik koji pokaţe najniţi stupanj zadovoljavajućeg znanja, koji

izlaţe bez reda, uz pomoć nastavnika.

Samostalnost u radu i znanju za nijansu veća od prethodno navedenih odgovora ocjenjuje se

ocjenom dobar (3). Ova ocjena predstavlja dobro znanje nastavnog gradiva, te redovno

izvršavanje obaveza.

Ocjenu vrlodobar (4) dobija uĉenik ĉija objašnjenja su tako jasna da postaju razumljiva svim

uĉenicima.

Ocjenu odliĉan (5) oznaĉava potpuno znanje, sistematiĉan rad, koji mogu koristiti na

stvaralaĉkom odnosu prema nauĉenom. Odliĉna ocjena iziskuje uĉenikovu marljivost tokom

cijele godine. Takvi uĉenici imaju izgraĊene radne navike i kulturu rada.

U navedenom objašnjenju numeriĉkog ocjenjivanje vidljive su odreĊene razlike u

ocjenjivanju uĉenika po modularnom nastavnom planu i programu.

Kao posljedica raznovrsnosti ocjenjivaĉkih aktivnosti koje se upotrebljavaju u školama, ĉesto

se spominju sljedeće vrste ocjenjivanja: formativno ocjenjivanje, sumativno ocjenjivanje,

normativno ocjenjivanje, ocjenjivanje na temelju mjerila, dijagnostiĉko ocjenjivanje, interno

ocjenjivanje, eksterno ocjenjivanje, neformalno ocjenjivanje, formalno ocjenjivanje, trajno

ocjenjivanje, jednokratno ocjenjivanje, objektivno ocjenjivanje, ocjenjivanje postupaka i

ocjenjivanje na temelju završnog proizvoda.13

13

Kyriacou, C.: Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb, 2001., str.162.

Page 12: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

12

U nastojanju da se izbjegnu, ili svedu na minimum nedostaci numeriĉkog ocjenjivanja kao i u

namjeri da se udovolji savremenim shvatanjima vrednovanja i ocjenjivanja uĉenika uveden je

sistem opisnog ocjenjivanja. Njime se ţeljelo obuhvatiti sve komponente uĉenikovog razvoja.

Opisnim ocjenjivanjem se vrednuju pojedinaĉne komponente uĉenikove liĉnosti. Ovim

ocjenjivanjem se vrednuje i odnos uĉenika prema radu, radne navike, sklonosti, sposobnosti,

kao i objektivne mogućnosti za rad. Svestrano obuhvatanje uĉenikove liĉnosti ovim

ocjenjivanjem podrazumijeva intelektualnu, motivacionu, socijalnu, radnu, i moralnu

komponentu kao i individualne sposobnosti i objektivne mogućnosti za unapreĊenje

postignuća uĉenika. Za razliku od numeriĉkog ocjenjivanja ovo ocjenjivanje prati napredak

uĉenika i stoga je analitiĉko.

Opisno ocjenjivanje ima i svojih nedostataka, to su:

nedovoljna struĉno-metodiĉka osposobljenost nastavnika,

pratiti rad i napredovanje uĉenika traţi ogroman napor od strane nastavnika,

prisutnost subjektivizma u praćenju, provreravanju i ocjenjivanju uĉenika.

šablonizam u tekstualnim izvještajima uz preĉeste formulacije: „trudi se u radu“,

„nedovoljno je aktivan“, „zadovoljava“ i mnogi drugi šablonizmi.

1.7. Objektivnost u ocjenjivanju

U okviru objektivnosti ocjenjivanja Suzić navodi da treba razmotriti više pretpostavki:

pouzdanost, validnost, uporedivost, a kada govorimo o karakteristikama kvalitetnog

ocjenjivanja u EU VET nastavi, ono takoĊer mora biti valjano, pouzdano, objektivno, mora

osigurati povratnu reakciju uĉenicima i tako postati aktivnost koja doprinosi njihovom

razvoju.14

Pouzdanost se odnosi na konzistentnost onoga što ocjena izraţava. Na primjer, ako je jedan

uĉenik na seriji testova pokazao da je vrlodobar u matematici, ako se zatim provede mjerenje

koje ponovo pokaţe da je taj uĉenik vrlodobar, moţemo reći da je to mjerenje ili ocjenjivanje

znanja matematike pouzdano. Pouzdan ispit je onaj koji daje konzistentan skor od jednog

ispitivanja do drugog kada se radi o istoj individui ili grupi nezavisno od osobe koja provodi

ispit. Jedan od glavnih problema pri utvrĊivanju pouzdanosti je što se izmeĊu dva ispitivanja

mogu pojaviti treći intervenišući faktori koji ugroţavaju pouzdanost. Na primjer, uĉenik moţe

biti neraspoloţen. Osim toga, uĉenik u meĊuvremenu moţe napredovati u znanju, ili

14

Hot, S. (et al).:Priručnik za nastavnike, EU VET program, Tuzla, 2006., str.76.

Page 13: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

13

zaboraviti neke sadrţaje. Drugi problem je u ispitivaĉu, ili ocjenjivaĉu. Ako je ista osoba

ispitivaĉ, ona moţe biti subjektivna, a ako su u pitanju razliĉite osobe, dešava se da one imaju

razliĉit pristup, razliĉite kriterijume i sliĉno. Pouzdanost se prema Colin J. Marshu odnosi na

dosljednost kojom zadaci u testu mjere istu stvar.

Validnost podrazumjeva da ocjena izraţava ono što je onaj ko je upotrebljava ţeli izraziti.

Ako test pokazuje ono što testator namjerava da mjeri, to je validan test. To je razlog da

razlikujemo više tipova validnosti: sadrţajna validnost, prediktivna validnost i atributivna

validnost. Sadrţajna validnost izraţava kvantitet sadrţaja fenomena koji mjerimo.15

Na primjer, ako mjerimo koliko je uĉenik savladao gradivo historije i ustanovimo da je to

70%, a zatim usmenom provjerom ili paralelnom formom testa ponovo dobijemo da je znanje

sadrţaja historijskog gradiva kod tog uĉenika 70%, moţemo reći da je test koji smo

upotrijebili sadrţajno validan. Jedan od glavnih problema kod utvrĊivanja sadrţajne validnosti

jeste da li uĉenik razumije ono što ga pitamo. Naime, moguće je da uĉenik ima odreĊeni nivo

znanja o sadrţaju koji testiramo, ali da ne razumije naše pitanje. Drugi problem pri

utvrĊivanju sadrţajne validnosti je to što se kvalitet znanja vrlo teško sadrţajno izraţava.

Sadrţajna validnost je usmjerena prvenstveno na kvantitet mjerenja, a vrlo malo na kvalitet.

Prediktivna validnost podrazumjeva da ocjena izraţava znanje, uspjeh ili sposobnost koja će

se u budućnosti potvrditi. Konkretno, ako kaţemo da je neko odliĉan muziĉar, ta njegova

kompetencija podrazumjeva da će on kasnije tu ocjenu opravdati. Svaka ocjena u sebi sadrţi

dozu predikativne validnosti jer izraţava da li će uĉenik ponovo biti uspješan u tom predmetu,

ili da li će biti uspješan u datom zanimanju. Testovi koji se koriste pri upisu u prvi razred

imaju visoku predikativnu validnost jer se pokazalo da su djeca sa visokim skorom na ovim

testovima bili uspješniji Ċaci, a djeca sa niskim skorom bila manje uspješna u savlaĊivanju

nastavnog plana i programa.

Atributivna validnost podrazumjeva da ocjena izraţava atribute koji su ili koji će se pokazati

ispravnim. Odnosi se prvenstveno na moralna svojstva uĉenika i ponašanje koje se ocjenjuje

kao vladanje. Ove ocjene imaju prvenstveno kvalitativan karakter, ali se u graduiranju

kvaliteta razlikuju. Na primjer, najniţi rang je nezadovoljavajuće vladanje, a najviši primjerno

vladanje. Atributivna validnost je sadrţana i u ocjenama iz nastavnih predmeta jer uĉeniku

pridaje pored kvantitativne i kvalitativnu procjenu kao što su: odliĉan biolog, slab košarkaš i

sliĉno.

15

Suzić, N.: Pedagogija za XXI vijek, TT-Centar, Banja Luka, 2005., str.632.

Page 14: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

14

Uporedivost je usko vezana sa pouzdanošću. Na primjer, ako testom mjerimo postignuće

iz nekog predmeta, dva uĉenika mogu imati 70% uspješnih odgovora, a da to nisu ista pitanja

i isti sadrţaji. Ipak, za njih ćemo reći da su podjednako uspješni u rješavanju tog testa. U

suštini, ako ţelimo porediti rezultate jedne ili dvije osobe na dva ili više testova ili rezultate

više grupa na istom testu, moramo biti sigurni da su poreĊenja legitimna. Jedan od glavnih

problema pri poreĊenju jeste što se ĉesto radi o razliĉitim individuama. Na primjer, jedan

uĉenik moţe biti talenat iz oblasti muzike, a da ima ocjenu odliĉan kao i drugi koji nije talenat

ali se zalaţe i uredno ispunjava školske obaveze.16

Prema navedenom autoru dobro su razraĊeni i aspekti subjektivnosti u ocjenjivanju. Radi se o

sljedećim tipovima subjektivnosti:

halo-efekat

liĉna jednaĉina

uravnilovka

disciplinovanje ocjenom

Halo-efekat u literaturi nalazimo kao i „grešku kontrasta“, a radi se o tome da pri

ocjenjivanju nastavnik podlijeţe utisku od jednog ispita do drugog ili od jedne procjene do

druge. Konkretno, ako za ocjenu odgovara jedan izuzetna dobar Ċak, a poslije njega

ispodprosjeĉan, moţemo oĉekivati da ovaj ispodprosjeĉni dobije negativnu ocjenu prije nego

kada bi prije njega odgovarali slabiji uĉenici.

Problem halo-efekta registrovao je Torndajk još 1920.godine po analogiji na svjetlosni oreol

koji prati Mjesec i Sunce, a ilustruje oreol na freskama svetaca.

Ovaj pojam oznaĉava tendenciju kod dijela procjenjivaĉa da prilikom procjenjivanja tuĊih

osobina ne procjenjuju nezavisno svaku osobinu ponaosob, već da prilikom procjenjivanja

jedne osobine budu pod uticajem procjene neke druge osobine, ili opšte impresije o osobi.17

Ovu vrstu subjektivnosti ocjenjivaĉa uĉenici vrlo burno osuĊuju i vrlo ĉesto prema njoj

vrednuju svoje nastavnike.

Lična jednačina se odnosi na razne forme individualnih pristupa i kriterijume koje imaju

pojedini nastavnici pri ocjenjivanju. Radi se o kriterijumima koji vrijede samo kod odreĊenog

nastavnika. Ove kriterijume neki nastavnici namjerno i svjesno forsiraju, a neki nesvjesno.

Takvi kriterijumi su:

fetišizovane ocjene

16

Suzić, N.: Pedagogija za XXI vijek, TT-Centar, Banja Luka, 2005., str.633. 17

Pedagoška enciklopedija 1., «Halo efekat», Zavod za udţbenike i nastavna sredstva (etc), Beograd (etc)1989.,

str.240., u redakciji N.Potkonjaka (et al)

Page 15: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

15

ocjene za miljenike

ocjene za privilegovane

ocjenjivanje u afektu

nestabilni kriteriji ocjenjivanja.18

Fetišizovane ocjene pojedini nastavnici izvode po subjektivnom kriterijumu. Drugi naĉin

fetišizacije prepoznajemo kod nastavnika koji ţeli da se priĉa kako niko nikada kod njih nije

dobio peticu, treći naĉin kod nastavnika koji daju samo jedinice i poneku dvojku. Uĉenici u

pravilu ne vole nastavnike sklone fetišizaciji ocjena. I najslabiji uĉenik ima pravo na svoju

peticu ako je zaradi. Kod nastavnika koji fetišizuje ocjene ovaj princip ne vrijedi.

Ocjene za miljenike nastavnici izvode po kriterijumu liĉne naklonosti prema pojedinim

uĉenicima. Ova naklonost moţe proizlaziti iz sliĉnosti osobina izmeĊu nastavnika i pojedinih

uĉenika. Miljenike nastavnik ne mora birati samo po kriterijumu sliĉnosti liĉnih osobina. To

moţe biti kod nastavnika zadovoljavanje roditeljskog instinkta, a kod uĉenika potreba za

roditeljskom ljubavlju. Konkretno, uĉenik u razredu poĉinje da se mazi, da traţi posebnu

zaštitu i paţnju, nastavnica mu pruţa tu vrstu njege i zaštite, daje mu više ocjene od

zasluţenih dok ostala djeca to doţivljavaju kao nepravdu. Nastavnik moţe birati svoje

miljenike i po drugim kriterijumima.

Ocjene za privilegovane nastavnici ponekad daju na osnovu „veza“ ili intervencija, na osnovu

socijalnog statusa djetetove porodice, na osnovu socijalnog i politiĉkog ugleda roditelja i

sliĉno. Poznato je da imućni roditelji oĉekuju povoljniji status za svoju djecu u školi, oĉekuju

da njihovoj djeci ne daju slabe ocjene kao drugoj djeci, ili da im opraštaju neopravdane

vidove ponašanja.

Ocjenjivanje u afektu je svojstveno za neke nastavnike povremeno, a za neke kao stalna

karakteristika. Podrazumijeva da nastavnik ocjenjuje pod dejstvom snaţnih emocija najĉešće

negativnih. Na primjer, daje ocjene u srdţbi, ili kada se razbijesni. Ocjenjivanje u ovim

okolnostima ima snaţno disciplinirajuće dejstvo na uĉenike. Upravo zbog disciplinirajućeg

efekta neki nastavnici spontano, pa ĉak i svjesno pribjegavaju povremenom ocjenjivanju u

afektu, a zatim mjesec dana nemaju problem sa disciplinom u tom razredu. Drugu kategoriju

ĉine nastavnici koji ne ocjenjuju dok nisu u afektu, ĉekaju da se naljute da bi Ċake „nauĉili

pameti“ i ocjenjivanje koriste kao sredstvo na podsjećanje djece na to da nisu dovoljno dobro

nauĉili gradivo, ili savladali program. Takvi nastavnici odrţavaju stalnu tenziju, jer djeca

18

Suzić, N.: Pedagogija za XXI vijek, TT-Centar, Banja Luka, 2005., str.634.

Page 16: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

16

strepe da bi se ĉas mogao pretvoriti u ocjenjivanje, što za njih predstavlja potop ili dogaĊaj

ravan kataklizmi.

Nestabilni kriterijumi ocjenjivanja su veliki problem za neke nastavnike. U jednom

istraţivanju je naĊeno da razliĉiti nastavnici za iste pismene sastave daju ocjene u rasponu

od 1 do 5. Naime jedan broj pismenih radova uĉenika je umnoţen i podijeljen većem broju

nastavika s molbom da ocijene te radove. Nakon prikupljanja ocijenjenih sastava moglo se

konstatirati da za potpuno isti rad jedan nastavnik daje peticu, a drugi jedinicu. Za uĉenike je

još veći problem kada se nestabilni kriteriji javljaju kod istog nastavnika, kada nastavnik za

isto znanje jednom daje više, a drugi puta niţe ocjene. Ovo izaziva nesigurnost kod uĉenika,

jer ne znaju kako da se postave prema nastavniku i predmetu koji on predaje.

Uravnilovka je svojstvena nastavnicima koji imaju mali raspon ocjena. Takvi nastavnici svim

uĉenicima daju samo jednu, ili dvije ocjene. Npr. svi uĉenici uĉili ne uĉili na kraju uglavnom

dobiju trojke. Takvi nastavnici putem ocjena ţele da osvoje simpatije uĉenika. Suprotno

njima, neki nastavnici svim uĉenicima daju slabe ocjene, a samo poneki dobije prolaznu

dvojku.

Disciplinovanje ocjenom je ĉesta pojava u nastavi. Neki nastavnici su spremni za

neprimjereno ponašanje cijelom razredu podijeliti slabe ocjene iz predmeta koji predaju.

Disciplinovanje ocjenom pokazuje pedagošku nekompetenciju nastavnika i vodi ka

nepoţeljnoj atmosferi u uĉionici. Ocjenjivanjem na ovaj naĉin se kod uĉenika formira svijest

da se ne isplati uĉiti i da je ocjena sredstvo kojim raspolaţe nastavnik, da se ocjenom moţe

kaţnjavati i sprjeĉavati uĉenik u napredovanju, bez obzira na zalaganje i uĉenje gradiva.

Pedagoški nije opravdano disciplinovati uĉenike ocjenom, osim ako se ne radi o ocjeni

vladanja koja nema veze sa gradivom i uĉenjem nastavnog predmeta.

1.8. Kvalitet rada nastavnika

Procjena uspješnosti rada definiše se kao sredstvo za unapreĊenje kvaliteta konaĉnog

proizvoda kroz primjenu odreĊenih tehnika i procedura. To je sposobnost organizacije da

nastavnik ostvaruje svoju misiju, odrţava i poboljšava kvalitet usluga koje pruţa uĉenicima, i

u isto vrijeme nastoji da odrţi ili poboljša liĉno zadovoljstvo i profesionalni razvoj. TakoĊer,

istiĉe se da je procjena uspješnosti rada proces koji podrazumijeva poboljšanje uspješnosti

organizacije kroz poboljšanje uspješnosti rada pojedinaca.

Da bi nastavnici bili uspješni praktiĉari potrebno je budu motivisani, da razumiju šta se od

njih oĉekuje i da posjeduju potrebna znanja i vještine kako bi ispunili ta oĉekivanja.

Page 17: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

17

Mulins kaţe da u osnovi procjene uspješnosti rada leţe tri dobro poznata principa iz

psihologije. Naime, ljudi uĉe bolje i postiţu više, ako im se daju:

adekvatne povratne informacije o kvalitetu njihovog rada, odnosno o postignutim

rezultatima,

jasni i ostvarljivi ciljevi,

mogućnosti da budu ukljuĉeni u postavljanje ciljeva i zadataka.19

Nastavni rad je uslovljen planom i programom, ali ipak ostavlja dovoljno prostora za

intervenciju nastavnika, kreativni doprinos, uvaţavanje specifiĉnosti uĉenika. Upravo je to

prostor u kome se prepoznaje kvalitetan pedagoški rad. MeĊusobno uvaţavanje, povjerenje i

saradnja je baza na kojoj se zasniva rad u školi i dobra praksa. To podrazumjeva jasno i

precizno definisanje pravila ponašanja. U kreiranju pravila uĉestvuju i uĉenici, postoji

mogućnost da se pravila mijenjaju i razvijaju, a dogovorena pravila jednako poštuju svi akteri

u školi. Ovo moţda nije lako ostvarivo, ali je fer i jedini naĉin da se izbjegne nametanje bilo

ĉega što vodi u nedisciplinu. Posao nastavnika je zahtjevan, njegov rad mora biti dobro

pripremljen i planiran, a zatim i dobro realiziran. Nastavnik mora voditi raĉuna o

raznovrsnosti i bogatstvu sadrţaja koji prezentira, kao i o kontinuitetu vrednovanja postignuća

uĉenika. Kontinuiranost je samo jedna od neizbjeţnih komponenti kontrole obostranih

nastojanja i efikasnost nastavnika i uĉenika. Neizbjeţan je dio odgojno-obrazovnog procesa

ĉime nastavnik ostvaruje uvid u rezultate rada i napredovanje uĉenika.

Valjan i razuman odgajatelj će se uvijek nalaziti pred problemom: koliko će voditi, a koliko puštati

slobodna maha individualnom razvitku odgajanika...Ako u tim protivnim tendencijama odgajatelj i

odgajanik dolaze jedan drugome u susret, tj. koliko odgajatelj ţeli voditi toliko da se odgajanik

dade voditi, a koliko odgajatelj daje slobode toliko da je odgajanik i traţi, moţe se zamisliti

onakav lijep sklad, kakav sebi naroĉito današnja pedagogija kao idealan pedagogijski odnos

zamišlja; ali ako takve korespondentnosti nema, poremećuje se cijeli odnos i moţe da dovede do

vrlo nepoţeljnih pedagogijskih prilika.20

19

Popović, D., Subotić, Lj..:Procjena uspješnosti rada nastavnika, Zavod za školstvo, Podgorica, 2009., str.6. 20

Kujundţić, N., Marjanović, I.:Personalistiĉka pedagogija Stjepana Matiĉevića, Katehetski salezijanski centar,

Zagreb, 1991, str.39.

Page 18: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

18

1.9. Školski uspjeh

Postignuće kao pojam susrećemo još 1953. godine kada je Atkinson zajedno sa Dejvidom

Mek Klilendom i saradnicima adaptirao jedan test tematske apercepcije i dobio instrument za

mjerenje postignuća.21

Radi se o motivu postizanja kojim je liĉnost voĊena u odreĊenoj

aktivnosti. Najjednostavniji primjer za ovaj motiv danas imamo kod upotrebe video igara na

kompjuteru. Igrajući ove igrice osoba je motivisana da postigne bolji skor od prethodnog. Pri

tome za bolji rezultat ne dobija peticu niti bilo kakvu materijalnu nagradu, ĉak izostaje i

socijalno promotivna dimenzija ove motivacije, jer se igrice igraju “za svoj groš“, liĉnost ih

upraţnjava individualno, sama za sebe. Ovdje se motivacija svodi na “ĉisto postizanje”, na

ostvarivanje boljeg uĉinka od prethodnog. Ishod ove motivacije mogli bismo nazvati “uĉin-

kovitost”.

Uslovi pod kojima se ova motivacija ostvaruje su sljedeći:

1) nema kazne za neuspjeh,

2) dozvoljene su greške,

3) aktivnost daje osjećaj rastuće kompetencije što bismo mogli nazvati samopouzdanje u

radu.

Danas je na Zapadu postalo uobiĉajeno da se postignuće identifikuje sa školskim uspjehom, a

taj se pojam najĉešće javlja kao sintagma “školsko postignuće” i to prvenstveno u

kolokvijalnom govoru. U struĉnoj literaturi se najĉešće koristi izraz “prosjek ocjena”.

Postignuće je, svakako, pojam širi od ostvarenog prosjeka ocjena.

U kontekstu ciljeva uĉenika postignuće podrazumijeva:

a) ţelju i potrebu uĉenika da poboljša svoje sposobnosti,

b) potrebu uĉenika da budu efikasni

c) nastojanje da se aktivnosti svedu na minimum ili da se izbjegnu obaveze

Školski uspjeh kao postignuće svakog uĉenika podjednako objašnjavaju intelektualna

sposobnost, motivacija i osobine liĉnosti. Prema nekim istraţivanjima (Cattell), svaka od ovih

determinanti sudjeluje u varijanci uspjeha s oko 25% što znaĉi da se na taj naĉin ukupno moţe

objasniti oko 75% školskog uspjeha. Preostalih 25% neobjašnjene varijance moţemo pripisati

brojnim drugim faktorima poput: fiziĉkih, ekonomskih, socijalnih i dr.22

Nama je posebno

21

McClelland, D.,C.,(et al).: The achievement motive, Aplleton-Century-Crofts, New York, 1953. 22

Mandić, S.: Motivacija za školski uspjeh, Školske novine, Zagreb,1989., str. 5.

Page 19: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

19

zanimljiva informisanost, kvalitet i kontinuitet ocjenjivanja i prisustvo samoocjenjivanja kao

determinante koje sudjeluju u odreĊivanju uspjeha. Nastavnici ne smiju na motivaciju gledati

kao nešto što ne mogu kontrolirati, već kao na fenomen na koji u velikoj mjeri mogu utjecati

tokom svog rada. Ponekad se ĉini da motivirani uĉenici imaju veliku unutarnju energiju kao

naslijeĊenu osobinu. Ipak, motivacija je nešto s ĉime se ne raĊamo ali se moţe tijekom našeg

ţivota stalno razvijati. Motivaciju uĉenika u školi moţemo definirati kao naĉin djetetova

razmišljanja o svojim ciljevima i mogućnostima kako bi ih što uspješnije ostvarilo. Većina

uĉenika u razrednoj zajednici rijetko sudjeluje u radu te pokazuje mali interes za rad. Razlog

tome je njihovo nerazumijevanje cilja ili postupka rada. Takvi uĉenici ne shvaćaju zašto

pojedini zadatak trebaju napraviti. U situacijama kada uĉenik ne shvaća zašto napraviti

pojedini zadatak, nastavnici moraju odigrati vaţnu ulogu i izdvojiti dio vremena kako bi

motivirali uĉenika, ponuditi im objašnjenje s kojim ciljem rješavaju odreĊeni zadatak, te ono

što je veoma bitno: zašto je tema ili aktivnost koju rade vaţna za njihov napredak u ţivotu.

U Pedagoškoj enciklopediji postignuće je definisano na sljedeći naĉin:

U didaktiĉkom smislu to je krug i veliĉina promjena nastalih u razvoju liĉnosti uĉenika do kojih je

došlo pod uticajem vaspitno-obrazovnog procesa u nastavi. Promjene se odnose i obuhvataju

cjelokupnu liĉnost uĉenika. To znaĉi da se pokazateljima postignuća iskazuje veliĉina promjena

razliĉitog uspjeha mjerljivih i u vaspitanju i u obrazovanju. U nedostatku pogodnih instrumenata i

utvrĊenih normi za pojedina podruĉja napredovanja uĉenika, veći dio pokazatelja nije moguće

diferencirati, a postignuća vrednovati.

Najviše pouzdanih i poznatih pokazatelja postignuća postoji na podruĉju obrazovanja tj. školskog

uĉenja. To su stepeni usvojenosti programskih sadrţaja koji se utvrĊuju ocjenjivanjem.23

23

Pedagoška enciklopedija 2., «Pokazatelji postignuća», Zavod za udţbenike i nastavna sredstva (etc), Beograd

(etc), 1989., str.206., u redakciji N.Potkonjaka (et al)

Page 20: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

20

2. PREGLED RANIJIH ISTRAŢIVANJA

Općenito govoreći, prve tragove o fenomenu ocjenjivanja postignuća susrećemo još

1205.godine.24

Ocjenjivanje je, kao organizirana, planska djelatnost staro koliko i sama škola.

S razvojem društva, sa sve naglašenijom i nuţnom diferencijacijom ljudskog iskustva i

potrebama njegovog prenošenja na mlaĊe generacije, istican je znaĉaj organiziranijeg,

planskog osposobljavanja mladih za ţivotnu praksu, a time je rastao i znaĉaj ocjenjivanja kao

imanentnog pratioca odgojno-obrazovnog procesa u školama.

Prema Vilotijeviću u robovlasniĉkim drţavama Sparti i Atini, njegovane su

specifiĉne društvene vrijednosti. Društvene okolnosti utjecale su na to da su se u Sparti

naroĉito cijenile vojniĉke sposobnosti i vještine i neke posebne crte liĉnosti (snaga,

izdrţljivost, lukavost), a u demokratskoj Atini, gdje se njegovala nauka i filozofija, cijenilo se

govorništvo, pismenost, muzika i neke druge kulturne vrijednosti i ostvarenja. U feudalnom

društvu, u kojem su posebno bile naglašene društvene razlike, i ocjenjivanje je imalo

posebno naglašenu selektivnu ulogu. Veoma strogim ispitima, kod prijema uĉenika i kalfi,

esnafi i cehovi su ţeljeli da onemoguće naglo širenje pojedinih zanata i tako obezbjede

konjukturu i povoljniju cijenu svojih usluga. Ovi ispiti su se, kao posebni oblici ocjenjivanja

stepena osposobljenosti za samostalno obavljanje pojedinih zanata, sastojali i od praktiĉnog

dijela - izrade uzorka odreĊenog predmeta, a rad je procjenjivao veći broj ispitivaĉa. U

srednjovjekovnim crkvenim školama se prvi put susreće ispit kao oblik ocjenjivanja znanja

uĉenika i studenata. Usmeno ispitivanje se prvi put spominje na Univerzitetu u Bolonji 1912.

godine. Pismeni ispit kao posebna tehnika ocjenjivanja je primjenjen na Triniti koledţu u

Kembridţu 1702. godine. Kasnije su ovu formu provjeravanja znanja prihvatile i druge škole.

Karakter i naĉin ocjenjivanja su prema tome povezani sa vladajućim sistemom društvenih

vrijednosti, sa odgojno-obrazovnim ciljevima i zadacima, sa odreĊenom koncepcijom škole,

metodom, oblicima i sredstvima odgojno-obrazovne djelatnosti. U sholastičkim školama je

autoritarni metod predavanja bio veoma karakteristiĉan. U vrijeme veoma naglašene

dominacije crkve i njenih vrijednosnih kategorija, kada je religija bila osnova sholastiĉke

nastave, razumljivo je da je autoritarni metod predavaĉke nastave i uĉenja napamet crkvenih

dogmi bio toliko prihvaćen i imao snaţan uticaj i na odgovarajući naĉin ocjenjivanja rada

uĉenika. Smatralo se da je uĉenik savladao odreĊeno gradivo samo ako je znao doslovno da

24

Buljubašić, A.:Vrednovanje i ocjenjivanje studenata na visokoškolskim ustanovama: postojeća praksa i

zahtjevi reforme, BZK Preporod Zenica, 2010., str.16.

Page 21: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

21

ponovi korištene pisane i usmene izvore. U ovom periodu nije se oĉekivala niti ocjenjivala

inicijativa, originalnost, naprotiv, svako skretanje u odgovaranju od zadatog teksta smatralo

se kao nedopustivo, pogrešno. Ovakav metod uĉenja napamet se zadrţao veoma dugo u

pojedinim zemljama (Engleska, SAD), sve do sredine 19. vijeka.

Metod rada je bio takav da nastavnik ĉita tekst naglas, a uĉenici ga doslovno zapamćuju što je

sprjeĉavalo samoinicijativu i originalnost uĉenika. Ovoj koncepciji nastave odgovaralo je i

ocjenjivanje znanja kao vjerne reprodukcije ĉinjenica bez ikakvog stvaralaĉkog odnosa

uĉenika u procesu rada i uĉenja.

U savremenoj nastavi znaĉajno pitanje je - ko i koga ocjenjuje? Ako ţelimo da

ocjenjivanje u školi sadrţi obiljeţja kompletnosti, ono mora da sadrţi sljedeće komponente:

nastavnikovo ocjenjivanje uĉenika

zajedniĉko ocjenjivanje uĉenika od strane nastavnika i uĉenika

meĊusobno ocjenjivanje uĉenika bez neposrednog sudjelovanja nastavnika u

ocjenjivanju

samoocjenjivanje uĉenika.25

Kada je rijeĉ o dosadašnjim istraţivanjima ocjenjivanja u obrazovanju bila su

orjentisana u dva osnovna pravca, teorijskom i empirijskom, a navest ćemo samo neka od

brojnih imena sa našeg podneblja.

Za jedinstvo teorijskog i empirijskog istraţivanja ocjenjivanja, naroĉito se zalagao Nikola

Potkonjak, a prvi koji je potaknuo istraţivanja na tu temu bio je Radmilo Bujas, koji je

1937.godine odrţao zapaţeno predavanje o problematici školskog ocjenjivanja.26

Uz ime

Ramila Bujasa znaĉajno je i ime Zorana Bujasa. Oni su dalje svojim istraţivanjima dokazivali

da je moguće empirijski sagledavati primjerenost nastavnih programa mogućnostima uĉenika;

ukazivali su na subjektivnost ocjenjivanja i nepouzdanost ocjene dokazujući da se pod

uticajem subjektivnih faktora mijenja kriterijum ocjenjivanja, da je za uĉenika ĉesto vaţnije

ko ga ocjenjuje, nego kakvim kvalitetom znanja raspolaţe.

Mnogobrojna kasnija istraţivanja su pokazala taĉnost teze da su nastavnici metrijski

slab mjerni instrument. Kako razmatra Grginu u svome radu istraţivanjem je došao do

25

Vidović, K.: Međusobno ocjenjivanje i samoocjenjivanje-komponente kompletnog ocjenjivanja učenika nižih

razreda, Škola danas 1., Prosvjetno-pedagoški zavod, Mostar, 1976., str.60. 26

Buljubašić, A.: Vrednovanje i ocjenjivanje studenata na visokoškolskim ustanovama: postojeća praksa i

zahtjevi reforme, BZK Preporod Zenica, 2010., str.17.

Page 22: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

22

rezultata koji govore da nastavnici imaju nisku pouzdanost, odnosno isti ocjenjivaĉi dosta

variraju kroz vrijeme u svojim procjenama iste zadaće.

Navedena teorijska prouĉavanja ocjenjivanja imala su karakter struĉnih i nauĉnih

deskripcija postojećeg stanja, dok su se empirijska istraţivanja odnosila na naĉine, elemente i

dinamiku ocjenjivanja.

Iz ovako postavljenog shvatanja kompletnosti ocjenjivanja proizilazi da je

nastavnikovo ocjenjivanje uĉenika samo jedna komponenta savremenog sistema ocjenjivanja

ĉija se puna vrijednost moţe realizovati jedino u jedinstvu sa ostalim komponentama.

Page 23: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

23

II METODOLOŠKI DIO ISTRAŢIVANJA

1. DEFINICIJA I ZNAČAJ PROBLEMA

Problem koji je predmet ovog istraţivanja jeste ocjenjivanje i samoocjenjivanje uĉenika

srednjih škola po modularnom nastavnom planu i programu. Za pedagošku nauku i nastavnu

praksu bitno je da su svi uĉenici, psihiĉki i fiziĉki normalno razvijeni, postiţu zadovoljavajući

uspjeh u školi.

Uspjeh u nastavi je nivo realizacije materijalnih, funkcionalnih i odgojnih zadataka nastave,

odnosno stupanj u kome su uĉenici trajno usvojili nastavni program, propisana znanja,

vještine i navike, razvili svoje psihofiziĉke sposobnosti i formirali moralne spoznaje, htijenja i

djelovanje.27

Konkretnije, nastojali smo otkriti da li kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane

nastavnika, kontinuiranost ocjenjivanja, samoocjenjivanje i informisanost uĉenika o

ocjenjivanju po modularnom nastavnom planu i programu utiĉu na školski uspjeh. Kako je u

teorijskom dijelu navedeno u modularnoj nastavi nastavno gradivo podijeljeno je u module, a

modul je zaokruţeni set rezultata uĉenja sa jasno definisanim kriterijima za ocjenjivanje i

moţe stajati sam ili biti u vezi sa drugim modulima. Zadatak modula je saznajnog i praktiĉnog

karaktera što znaĉi da treba da obezbjedi sticanje teoretskih znanja i praktiĉnih vještina i

navika.

Ovo istraţivanje ima teorijski, praktiĉni i društveni znaĉaj.

1.1. Teorijski značaj istraživanja

Teorijski znaĉaj istraţivanja ogleda se u osvjetljavanju postojećeg stanja po pitanju

ocjenjivanja i samoocjenjivanja uĉenika po modularnom nastavnom planu i programu, te

odnosa školskog uspjeha. Teorijskim osvjetljavanjem problema ukazuje se na znaĉaj samog

procesa ocjenjivanja uĉenika. Sistematiziranje saznanja na temelju ranijih istraţivanja o

ocjenjivanju i samoocjenjivanju uĉenika, uspjehu u školi, te operacionaliziranje ovih varijabli

omogućit će da se ponudi cjelovitije teorijsko razumijevanje ovog fenomena.

27

Enciklopedijski rječnik pedagogije, »Uspjeh u nastavi», Matica hrvatska, Zagreb, 1963., str.1076.

Page 24: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

24

1.2. Praktični značaj istraživanja

Praktiĉni znaĉaj istraţivanja sastoji se u tome što će akteri odgojno-obrazovnog procesa, a

posebno nastavnici, imati rezultate o uticaju ocjenjivanja i samoocjenjivanja na školski

uspjeh. U skladu s tim spoznajama nastavnik u savremenoj nastavi, koja vodi brigu o

individualnim potrebama uĉenika, stavit će naĉine, aktivnosti i metode rada u funkciju

postizanja boljeg uspjeha. Dakle, praktiĉni znaĉaj ogleda se u upoznavanju nastavnika i

uĉenika sa rezultatima koji govore o ocjenjivanju po modularnom nastavnom planu i

programu, te odnosu sa školskim uspjehom. Na temelju toga moći će se dati smjernica za

organiziranje daljih aktivnosti nastavnika i podsticanja aktivnosti koje će doprinijeti boljem

uspjehu u školi i afirmisanju uĉenika u razredu.

1.3. Društveni značaj istraživanja

Društveni uspjeh determiniran je individualnim uspjehom pojedinaca koji ĉine to društvo.

Društvo je uspješno ako su upješni, sretni, zadovoljni pojedinci tog društva. Uspjeh odreĊuju

brojni faktori, a spoznaju koliko je uspjeh kod uĉenika srednje škole koji nastavu izvode po

modularnom nastavnom planu i programu na podruĉju tuzlanskog kantona determinisan, treba

da nam daju rezultati ovog istraţivanja.

2. CILJ ISTRAŢIVANJA

Polazeći od uoĉenog i naznaĉenog problema, cilj ovog rada bio je istraţiti, kritiĉki analizirati,

utvrditi i interpretirati kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika (upute

za rad, objektivnost u procesu ocjenjivanja, raznovrsni oblici rada), kontinuiranost

ocjenjivanja uĉeniĉkih postignuća, prisustvo samoocjenjivanja uĉenika srednjih škola i

informisanost uĉenika o ocjenjivanju po modularnom nastavnom planu i programu. TakoĊer,

ţeljelo se utvrditi da li navedeni faktori imaju uticaja na uĉeniĉka postignuća i školski uspjeh.

Posebno smo ţeljeli ispitati i analizirati kontinuiranost ocjenjivanja uĉenika od strane

nastavnika, uticaj kontinuiranosti ocjenjivanja na školski uspjeh, prisustvo samoocjenjivanja

uĉenika u nastavnim predmetima, kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane

nastavnika i djelovanje svih faktora na školski uspjeh, kao i informisanost uĉenika o

pravilniku o ocjenjivanju uĉenika po modularnom nastavnom planu i programu.

Page 25: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

25

3. ZADACI ISTRAŢIVANJA

U odnosu na definirani problem i u odnosu na postavljeni cilj istraţivanja, postavljeno je više

zadataka kako bi se utvrdio kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika i

kontinuitet ocjenjivanja, prisustvo samoocjenjivanja i informisanost uĉenika o ocjenjivanju po

modularnom nastavnom planu i programu.

UtvrĊeni cilj konkretizovan je kroz sljedeće zadatke:

1. Provjeriti da li se uĉeniĉka postignuća u nastavi kontinuirano vrednuju od strane nastavnika

2. Utvrditi da li kontinuirano ocjenjivanje uĉeniĉkih postignuća utiĉe na školski uspjeh

3. Utvrditi da li kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća doprinosi boljem školskom

uspjehu (jasne upute za rad, objektivnost u procesu ocjenjivanja, raznovrsni oblici rada na

ĉasu)

4. Istraţiti da li uĉenici vrše samoocjenjivanje vlastitog rada

5. Utvrditi da li samoocjenjivanje uĉenika u nastavnim predmetima utiĉe na školski uspjeh

6. Utvrditi da li informisanost uĉenika o modularnom naĉinu ocjenjivanja utiĉe na školski

uspjeh

4. GLAVNA HIPOTEZA ISTRAŢIVANJA

Pretpostavlja se da kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća, kontinuirano ocjenjivanje

uĉenika srednjih škola, samoocjenjivanje uĉenika u nastavnom procesu u okviru nastavnog

predmeta i informisanost uĉenika o modularnom naĉinu ocjenjivanju doprinosi poboljšanju

školskog uspjeha.

5. PODHIPOTEZE ISTRAŢIVANJA

1. Pretpostavlja se da nastavnici kontinuirano ocjenjuju postignuća uĉenika

2. Pretpostavlja se da kontinuirano ocjenjivanje uĉenika doprinosi boljem školskom uspjehu

3. Pretpostavlja se da kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika

doprinosi poboljšanju školskog uspjeha

4. Pretpostavlja se da uĉenici vrše samoocjenjivanje vlastitog rada

Page 26: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

26

5. Pretpostavlja se da samoocjenjivanja uĉenika u nastavnim predmetima utiĉe na školski

uspjeh

6. Pretpostavlja se da informisanost uĉenika o ocjenjivanju u modularnoj nastavi doprinosi

boljem školskom uspjehu

6. UZORAK ISTRAŢIVANJA

U procesu odabiranja uzorka primjenili smo odgovarajuće postupke koji osiguravaju da

uzorak bude dovoljne veliĉine, homogenosti i da bude reprezentativan. Populaciju u ovom

istraţivanju saĉinjavali su uĉenici srednjih tehniĉkih i struĉnih škola sa podruĉja općina

Kladanj i Tuzla. Istraţivanje je provedeno na uzorku od 150 uĉenika II i III razreda. Namjerno

smo se opredijelili za uĉenike II i III razreda, a sluĉajnim naĉinom izbora odluĉili smo se za

odreĊena odjeljenja po razredima.

Tabelarni pregled uzorka.

ŠKOLA ISPITANICI

1. JU MSŠ «Musa Ćazim Ćatić»

Kladanj

2. JU Mješovita GraĊevinsko-

geodetska škola Tuzla

M-19 Ţ- 61

M- 50 Ţ- 20

7. ISTRAŢIVAČKE METODE

Da bi se ostvarili ciljevi i zadaci istraţivanja, te izveli odgovarajući zakljuĉci u ovom radu

primjenjivane su sljedeće metode:

metoda teorijske analize

deskriptivno-analitiĉka metoda

serwey istraţivaĉki metod

metoda prouĉavanja dokumentacije

Page 27: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

27

7.1. Metoda teorijske analize

Metoda teorijske analize koristi se u prouĉavanju bitnih, fundamentalnih, kategorijalnih i

teorijskih pitanja pedagoške nauke. Analiziraju se razliĉita shvatanja o takvim pitanjima,

ispituju se osnove takvih shvatanja, uslovi pod kojima su nastale i sl. Metoda teorijske analize

javlja se u etapama istraţivanja koje prethode samom prikupljanju podataka o problemu koji

se istraţuje u pedagoškoj stvarnosti.28

Metoda teorijske analize u ovom radu korištena je

prilikom zasnivanja konstrukcije instrumenata, analiziranja rezultata ranijih istraţivanja, te

kod uopćavanja i sistematizacije teorijskog okvira istraţivanja.

7.2. Deskriptivno-analitička metoda

Deskriptivno-analitiĉkom metodom se ne ostaje samo na opisivanju pedagoške stvarnosti već

se nastojalo na osnovu prouĉavanja utvrditi odnose izmeĊu ocjenjivanja, samoocjenjivanja,

kontinuiteta, kvaliteta i informisanosti uĉenika srednjih škola koji rade po modularnom

nastavnom planu i programu i školskog uspjeha.

7.3. Serwey metoda

Serwey metod je empirijsko-neeksperimentalni metod koji se najĉešće koristi za ispitivanje,

odnosno upoznavanje savremene neizmjenjene pedagoške prakse, onakve kakva ona zaista

jeste, u sadašnjim okvirima i u sadašnjem vremenu i prostoru.29

Definira se kao naĉin

prikupljanja podataka od velikog broja subjekata intervjuom ili upitnikom.30

U istraţivaĉkom

radu serwey metoda korištena je u fazi ispitivanja mišljenja i stavova uĉenika o ocjenjivanju,

samoocjenjivanju, informisanosti o modularnom ocjenjivanju i kvaliteti vrednovanja

uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika. Serwey metod kao vid terenskog istraţivanja u

primjeni mjernog instrumenta obezbjedio je prikupljanje i analizu podataka, utvrĊivanje stanja

odnosa, odreĊenih tendencija i tako doprinio u izvoĊenju zakljuĉaka.

28

Muţić, V.: Metodologija pedagoških istraživanja, Svjetlost, Sarajevo, 1982., str.64. 29

Brkić, M.: Teorija i praksa moralnog odgoja učenika, Veselin Masleša, Sarajevo, 1985. 30

Dizdarević,I.: Psihologija masovnih komunikacija-mediji, modeli i mjerenja, II izdanje, Studentska štamparija

Univerziteta Sarajevo, Sarajevo, 1998.

Page 28: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

28

7.4. Metoda proučavanja dokumentacije

Metoda prouĉavanja pedagoške dokumentacije korištena je u fazi prikupljanja podataka o

uĉenicima koji su znaĉajni za ispitivanje, odnosno omogućen je uvid u kontinuitet

ocjenjivanja uĉenika od strane nastavnika. U tu svrhu korištene su razredne knjige.

8. ISTRAŢIVAČKE TEHNIKE

Tehnike istraţivanja koje su korištene u ovom radu su:

anketiranje

intervjuiranje

sreĊivanje i statistiĉka obrada podataka

Tehniku anketiranja primijenili smo u prikupljanju podataka od ispitanika pismenim putem.

Prikupljene su ĉinjenice koje su poznate ispitanicima, a relevantne su za istraţivanje.

Poslije završenog anketiranja uĉenika, obavljen je intervju sa ĉlanovima Radne grupe za

izradu modularnih nastavnih planova i programa.

Za testiranje hipoteze i podhipoteze koristili smo hi-kvadrat i raĉun sa postotcima. Hi-kvadrat

je korišten iz razloga što su podaci izraĉunavani u frekvencijama, a raĉun s postotcima

korišten je jer uzorak nije ni prevelik ni premali, te rezultati mogu dati priliĉno sigurnu sliku

situacije.

9. INSTRUMENTI ISTRAŢIVANJA

Za ovo istraţivanje ĉija je glavna problematika ocjenjivanje, samoocjenjivanje, kvalitet,

kontinuitet i informisanost uĉenika srednjih škola koji rade po modularnom nastavnom planu i

programu, konstruisan je anketni upitnik za uĉenike. Za utvrĊivanje, analizu i interpretaciju

stavova o ocjenjivanju, samoocjenjivanju, kvaliteti vrednovanja uĉeniĉkih postignuća,

informisanosti i kontinuitetu ocjenjivanja uĉenika od strane nastavnika, koristili smo anketni

upitnik koji je namjenski konstruisan za ovo istraţivanje. Upitnik sadrţi ukupno 28 tvrdnji na

koje ispitanik na petoĉlanoj skali slaganja ili neslaganja daje svoj odgovor.

Page 29: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

29

Mogući odgovori ispitanika su: potpuno se slažem, slažem se, niti se slažem niti se ne slažem,

ne slažem se i uopće se ne slažem.

10. ORGANIZACIJA I TOK ISTRAŢIVANJA

Rad na temi poĉeo akademske 2012./2013. godine, u mjesecu aprilu. Nakon konaĉne izrade

instrumenata za prikupljanje podataka, vršene su i pripreme u školama koje su bile izabrane

za uzorak. One su se sastojale od posjeta školama i razgovora sa direktorima, pedagozima i

nastavnicima, kako bi im objasnili vaţnost samog istraţivanja i naĉin provoĊenja ispitivanja.

Page 30: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

30

III ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA

UVOD

Ocjenjivanje se u okviru novog nastavnog plana i programa ne moţe posmatrati izolovano.

Ono podrazumjeva aktivnost koja proizilazi iz kvalitetnog planiranja nastave i u tijesnoj je

vezi sa drugim dijelovima modularno oblikovanog programskog sadrţaja. Ocjenjivanje je

završni dio sloţenog postupka kojeg nazivamo vrednovanje (evaluacija). Modul je zaokruţeni

set rezultata uĉenja sa jasno definiranim kriterijima za ocjenjivanje i moţe stajati sam ili biti u

vezi sa drugim modulima. PredviĊeni fond sati za realizaciju sadrţaja jednog modula je 34

ĉasa. Pod ocjenjivanjem rada uĉenika podrazumijevamo stalno procjenjivanje njihova razvoja

i napredovanja u pogledu ciljeva i vrijednosti koje nameću društvene prilike kroz nastavni

program odgovarajuće srednje škole. Ono predstavlja veoma delikatnu i osjetljivu oblast zbog

toga što je pod uticajem razliĉitih vrijednosnih sudova i stavova ocjenjivaĉa i to ga ĉini

teškom i odgovornom zadaćom, kako za sam sistem ocjenjivanja, tako i za osobu koja

ocjenjuje.

Ovim istraţivanjem nastojao se utvrditi kontinuitet ocjenjivanja, kvalitet vrednovanja

uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika, prisustvo samoocjenjivanja uĉenika srednjih škola

i informisanost uĉenika o ocjenjivanju po modularnom nastavnom planu i programu i uticaj

na školski uspjeh. U istraţivanju se pošlo od pretpostavke da kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih

postignuća, kontinuirano ocjenjivanje uĉenika srednjih škola, samoocjenjivanje uĉenika u

nastavnom procesu u okviru nastavnog predmeta i informisanost uĉenika o modularnom

naĉinu ocjenjivanju doprinosi poboljšanju školskog uspjeha.

U ovom radu analizirani su rezultati prikupljeni upitnikom. Anketiranje je bilo anonimno.

Rezultati ovog istraţivanja dobiveni su analizom frekvencija i postotaka dobivenih putem

instrumenta, odnosno upitnika za uĉenike. Pretpostavke, odnosno podhipoteze provjerili smo

odgovarajućim statistiĉkim postupcima.

Page 31: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

31

1. Kontinuirano ocjenjivanje učeničkih postignuća

Ţelimo li uzeti u obzir sve raznovrsne faktore koji sudjeluju u mijenjanju uĉenika tokom

nastavnog procesa, onda je nuţno koristiti se raznovrsnim postupcima i tehnikama praćenja i

evidentiranja svih aktivnosti, uoĉenih ponašanja i reakcije uĉenika. Takav pristup uĉeniku je

zapravo vrednovanje. Ocjena donijeta na osnovu takvog vrednovanja mnogo svestranije i

temeljitije odraţava napredak uĉenika i njegova nastojanja. Vrednovanje, osim toga, polazi od

detaljnije formulacije zadataka i šireg opsega postavljenih ciljeva, a definiranje tih zadataka i

ciljeva usklaĊuje se s oĉekivanim ponašanjem uĉenika u konkretnim problemskim nastavnim

situacijama. Vrednovanje zahtjeva kontinuiran nadzor nad svim aktivnostima uĉenika, pa se

na osnovi dobivenih pokazatelja sagledava njegov cjelokupan napredak.

Tabelarni prikaz pregleda razrednih knjiga i prosjeĉan broj vrednovanja uĉeniĉkih postignuća.

II razred ekonomske škole – 25 učenika Prosječan broj vrednovanja

učeničkih postignuća u toku

jednog polugodišta

Predmeti u funkciji struke:

Struĉno teorijski predmeti:

Praktiĉna nastava:

drugi strani jezik – 4 puta

geografija – 3 puta

Ekonomija – 5 puta

Knjigovodstvo – 4 puta

poslovna informatika – 6 puta

poslovna komunikacija – 4 puta

III razred ekonomske škole – 33 učenika

Predmeti u funkciji struke:

Struĉno teorijski predmeti:

Praktiĉna nastava:

Drugi strani jezik – 3 puta

finansije i bankarstvo – 4 puta

pravo – tri puta

knjigovodstvo – 3 puta

preduzeće za vjeţbu – 3 puta

II razred trgovačke stručne škole- 22

učenika

Struĉno teorijski predmeti:

Praktiĉna nastava:

Poznavanje robe – 4 puta

Trgovaĉko poslovanje – 3 puta

Praktiĉna nastava u školi – 6

puta

Prodajni objekat – 7 puta

Page 32: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

32

Opredjeljivanje za raznovrsne komponente praćenja razvoja i napredovanje uĉenika, ne

opterećuje nastavnika previše, a dobiveni rezultati ukazuju na ozbiljnije vrednovanje, a

dobivena ocjena je preciznija i odraţava šire angaţiranje uĉenikovih kapaciteta.

Što se tiĉe kontinuiranosti ocjenjivanja uvidom u razredne knjige utvrĊeno je da se vrši

kontinuirano ocjenjivanje uĉenika, a što se moţe vidjeti i iz tabelarnog pregleda razrednih

knjiga i prosjeĉnog broja vrednovanja uĉeniĉkih postignuća. Ostvaren je uvid u tri razredne

knjiga, odnosno dnevnika i analizirajući ocjene uĉenika utvrĊeno je da su uĉenici iz većine

predmeta kontinuirano vrednovani, odnosno u oba polugodišta sve komponente praćenja

ocijenjene su dva, tri puta ili više, što je dovoljno za donošenje taĉnije slike o uĉeniku i za

preciznije ocjenjivanje.

Na osnovu analize pedagoške dokumentacije, odnosno uvidom u razredne knjige, moţe se

konstatovati da nastavnici vrše kontinuirano ocjenjivanje uĉenika, tako da je prva

podhipoteza potvrĊena.

Znaĉi, posao nastavnika je zahtjevan, njegov rad mora biti dobro pripremljen i planiran, a

zatim i dobro realiziran. Nastavnik mora voditi raĉuna o raznovrsnosti i bogatstvu sadrţaja

koji prezentira, kao i o kontinuitetu vrednovanja postignuća uĉenika. Kontinuiranost je samo

jedna od neizbjeţnih komponenti kontrole obostranih nastojanja i efikasnost nastavnika i

uĉenika. Neizbjeţan je dio odgojno-obrazovnog procesa ĉime nastavnik ostvaruje uvid u

rezultate rada, a samim time i napredovanje uĉenika.

Page 33: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

33

2. Kontinuirano ocjenjivanje učeničkih postignuća i školski uspjeh

Uspjeh, ali i neuspjeh uĉenika nastavnik utvrĊuje putem ocjenjivanja, i to, uglavnom na

osnovu vlastite ocjene. Za pretpostaviti je da nastavnici shvaćaju vaţnost kontinuiranog

ocjenjivanja, jer time uĉenike podstiĉu na redovno uĉenje i zalaganje u nastavnom procesu.

Uvidom u razredne knjige utvrĊeno je da nastavnici vrše kontinuirano ocjenjivanje uĉenika

koji su obuhvaćeni ovim istraţivanjem. S obzirom da su uĉenici direktno izloţeni procesu

ocjenjivanja provjereni su i njihovi stavovi o kontinuiranosti ocjenjivanja.

Uzorkom je bilo obuhvaćeno ukupno 150 uĉenika drugog i trećeg razreda srednje škole,

raznih struka i profila.

Rezultati koji govore o povezanosti kontinuiranog ocjenjivanja sa školskim uspjehom

dobiveni su analizom odgovora na tvrdnje br.19. i 20.

Rezultati su predstavljeni grafiĉki.

0

10

20

30

40

50

60 1=uopće se ne slažem ili

4,67%

2= ne slažem se ili

12,00%

3= niti se slažem, niti se

ne slažem ili 29,33%

4= slažem se ili 37,33%

5= potpuno se slažem ili

16,67%

Slika br.1.: Grafiĉki prikaz kontinuiranosti ocjenjivanja

Iz grafikona je vidljivo da se 54,00% uĉenika slaţe ili potpuno slaţe da je rad uĉenika tokom

polugodišta kontinuirano praćen i vrednovan, 29,33% uĉenika niti se slaţe niti ne slaţe da je

rad uĉenika kontinuirano vrednovan, a uopće se ne slaţe ili ne slaţe se 16,67% uĉenika i

smatra da rad uĉenika tokom polugodišta nije kontinuirano vrednovan.

Page 34: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

34

MeĊutim, da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna

izraĉunat je X2-test. X

2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema

formuli: X2=E(OP-OĈ)

2/OĈ

Budući da su nam opaţene frekvencije poznate, oĉekivane smo dobili pretpostavljajući da bi

odgovori mogli biti sluĉajni, a to znaĉi da je svaki ponuĊeni odgovor mogao dobiti jednak

broj frekvencija.

Tako izraĉunati X2 iznosi 52,32 što je daleko iznad graniĉne vrijednosti koju

oĉitavamo na drugom stupnju slobode.

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991, pa sa velikom

sigurnošću se moţe tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova

uĉenika moţe s pravom zakljuĉiti i na cijelu populaciju.

Zanimalo nas je da li kontinuirano ocjenjivanje od strane nastavnike podstiĉe uĉenike na

redovno uĉenje i da li utiĉe na njihov školski uspjeh. Rezultati govore da se 53,33% uĉenika

slaţe ili potpuno se slaţe da ih kontinuirano ocjenjivanje od strane nastavnika podstiĉe na

redovno uĉenje i da utiĉe na školski uspjeh, 28,67% uĉenika niti se slaţe niti ne slaţe da

kontinuirano ocjenjivanje utiĉe na školski uspjeh, a uopće se ne slaţe ili se ne slaţe 18,00%

uĉenika i smatra da ih kontinuirano ocjenjivanje od strane nastavnika ne podstiĉe na redovno

uĉenje i da ne utiĉe na školski uspjeh.

0

10

20

30

40

501=uopće se ne slažem ili

6,00%

2= ne slažem se ili

12,00%

3= niti se slažem, niti se

ne slažem ili 28,67%

4= slažem se ili 31,33%

5= potpuno se slažem ili

22,00%

Slika br.2.: Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i iznosi 35,06. S obzirom da je

dobiveni X2 veći od graniĉne vrijednosti, zakljuĉeno je da postoji statistiĉki znaĉajna razlika

Page 35: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

35

izmeĊu dobivenih i oĉekivanih frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu smatrati

statistiĉki znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Na osnovu navedenih rezultata moţemo potvrditi i našu drugu podhipotezu da

kontinuirano ocjenjivanje uĉeniĉkih postignuća utiĉe na školski uspjeh. Većina uĉenika u

razrednoj zajednici rijetko sudjeluje u radu te pokazuje mali interes za rad. Razlog tome je

njihovo nerazumijevanje cilja ili postupka rada. Takvi uĉenici ne shvaćaju zašto pojedini

zadatak trebaju napraviti. U situacijama kada uĉenik ne shvaća zašto napraviti pojedini

zadatak ili zašto je potrebno kontinuirano savladavati nastavni sadrţaj, nastavnici moraju

odigrati vaţnu ulogu i izdvojiti dio vremena kako bi motivirali uĉenika, ponuditi im

objašnjenje s kojim ciljem rješavaju odreĊeni zadatak, te ono što je veoma bitno: zašto je

kontinuirano vrednovanje znaĉajno za razvijanje radnih navika kod uĉenika.

Page 36: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

36

3. Kvalitet vrednovanja učeničkih postignuća i školski uspjeh

Ĉinjenica je da danas postoje programska ograniĉenja u kojima su nastavnici u velikoj mjeri

samo realizatori zadatog bez puno mogućnosti da sami kreiraju program, ali je takoĊer

ĉinjenica da nastavnici nalaze razne naĉine da postignu pravi uĉinak sa uĉenicima, da uĉine

nastavu zanimljivom i razviju potrebe kod uĉenika za daljim školovanjem i sticanjem znanja.

Pretpostavke za kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika u modularnoj

nastavi provjerene su na osnovu grupe tvrdnji u upitniku za uĉenike, odnosno tvrdnje pod

brojem: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14.,16., 25., 26., 27., 28.

Da nastavnici na poĉetku školske godine uĉenicima objasne šta će se i kako uĉiti govore

sljedeći pokazatelji. Od ukupnog broja uĉenika ukljuĉenih u istraţivanje slaţe ili potpuno se

slaţe 88,00% sa time da nastavnici na poĉetku školske godine objasne šta će se i kako uĉiti,

8,66% uĉenika niti se slaţe niti ne slaţe sa time da im nastavnici objasne šta će se i kako uĉiti

tokom školske godine, a 3,34% uĉenika uopće se ne slaţe ili se ne slaţe da nastavnici na

poĉetku školske godine objasne šta će se i kako raditi u toku jednog, dva ili više modula.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

60

701=uopće se ne

slažem ili 0,68%

2= ne slažem se ili

2,66%

3= niti se slažem, niti

se ne slažem ili 8,66%

4= slažem se ili

44,00%

5= potpuno se

slažem ili 44,00%

Slika br.3.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i iznosi 146,59. S obzirom da

je dobiveni X2 znatno veći od graniĉne vrijednosti, zakljuĉeno je da postoji statistiĉki

Page 37: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

37

znaĉajna razlika izmeĊu dobivenih i oĉekivanih frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu

smatrati statistiĉki znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Da je nastavnik jasno izloţio program i sadrţaj nastavnog predmeta i kriterije ocjenjivanja

slaţe ili potpuno se slaţe 82,66% uĉenika, 10,67% uĉenika niti se slaţe niti ne slaţe sa time

da je nastavnik jasno izloţio program i sadrţaj predmeta i kriterije ocjenjivanja, a 6,67%

uĉenika ne slaţe se da je nastavnik jasno izloţio program i sadrţaj predmeta i kriterije

ocjenjivanja.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

60

701= uopće se ne

slažem

2= ne slažem se ili

6,67%

3= niti se slažem, niti

se ne slažem ili

10,67%

4= slažem se ili

41,33%

5= potpuno se

slažem ili 41,33%

Slika br.4.: Grafiĉki prikaz

MeĊutim, da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna

izraĉunat je X2-test. X

2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli

X2=E(OP-OĈ)

2/OĈ.

Tako izraĉunati X2 iznosi 118,12 što je daleko iznad graniĉne vrijednosti koju

oĉitavamo na drugom stupnju slobode.

Page 38: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

38

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991, pa sa velikom

sigurnošću se moţe tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova

uĉenika moţe s pravom zakljuĉiti i na cijelu populaciju.

Analizirajući odgovore uĉenika na tvrdnju da je nastavnik pripremljen za nastavu i razumljivo

izlaţe nastavne sadrţaje, dobiveni su sljedeći pokazatelji. Od ukupnog broja anketiranih

uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe 62,00% sa time da je nastavnik pripremljen za nastavu i da

jasno i razumljivo izlaţe nastavni sadrţaj, 29,33% uĉenika niti se slaţe niti ne slaţe sa time da

je nastavnik jasno i razumljivo izlaţe nastavni sadrţaj, a 8,67% uĉenika uopće se ne slaţe i ne

slaţe se da nastavnik jasno i razumljivo izlaţe nastavni sadrţaj.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

601= uopće se ne slažem ili

4,00%

2= ne slažem se ili 4,67%

3= niti se slažem, niti se

ne slažem ili 29,33%

4= slažem se ili 39,33%

5= potpuno se slažem ili

22,67%

Slika br.5.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i iznosi 55,92. S obzirom da je

dobiveni X2 znatno veći od graniĉne vrijednosti, zakljuĉeno je da postoji statistiĉki znaĉajna

razlika izmeĊu dobivenih i oĉekivanih frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu smatrati

statistiĉki znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Page 39: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

39

Analizirajući stavove uĉenika na tvrdnju br.4. koja je glasila: «Nastavnik kroz predmet

omogućava sticanje predviĊenih vještina i kompetencija.» dobiveni su sljedeći rezultati: slaţe

ili potpuno se slaţe 62,00% uĉenika sa time da nastavnik kroz predmet omogućava sticanje

predviĊenih vještina i kompetencija, 30,00% uĉenika niti se slaţe niti ne slaţe sa time da

nastavnik kroz predmet omogućava sticanje predviĊenih vještina i kompetencija, a 8,00%

uĉenika uopće se ne slaţe i ne slaţe se sa time da nastavnik kroz predmet omogućava sticanje

predviĊenih vještina i kompetencija.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

60

701= uopće se neslažem ili 3,33%

2= ne slažem se ili4,67%

3= niti se slažem,niti se ne slažem ili30,00%

4= slažem se ili40,67%

5= potpuno seslažem ili 21,33%

Slika br.6.: Grafiĉki prikaz

Za provjeru ove tvrdnje raĉunali smo X2 na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i X

2

iznosi 78,12. S obzirom da je dobiveni X2 znatno veći od graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo

na drugom stupnju slobode, zakljuĉeno je da postoji statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu

dobivenih i oĉekivanih frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu smatrati statistiĉki

znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Page 40: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

40

Da je naĉin provjere znanja primjeren uĉenicima pokazuju sljedeći pokazatelji: od ukupnog

broja uĉenika ukljuĉenih u istraţivanje 57,33% uĉenika slaţe ili potpuno slaţe da je naĉin

provjere znanja primjeren uĉenicima, 26,67% uĉenika niti se slaţe niti se ne slaţe sa

navedenom tvrdnjom, a 16,00% uĉenika uopće se ne slaţe ili se ne slaţe da je naĉin provjere

znanja primjeren uĉenicima.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

601= uopće se ne slažem ili

7,33%

2= ne slažem se ili 8,67%

3= niti se slažem, niti se ne

slažem ili 26,67%

4= slažem se ili 35,33%

5= potpuno se slažem ili

22,00%

Slika br.7.: Grafiĉki prikaz

Izraĉunat je X2 na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i iznosi 42,92. S obzirom da je

dobiveni X2 znatno veći od graniĉne vrijednosti, zakljuĉeno je da postoji statistiĉki znaĉajna

razlika izmeĊu dobivenih i oĉekivanih frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu smatrati

statistiĉki znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Page 41: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

41

Kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika provjeravali smo i na osnovu

mišljenja uĉenika o tome da li se nastavnik korektno ponaša u komunikaciji sa uĉenicima.

Dobiveni rezultati govore da se slaţe ili potpuno se slaţe 58,67% uĉenika sa time da se

nastavnik korektno ponaša u komunikaciji sa uĉenicima, 22,00% uĉenika niti se slaţe niti ne

slaţe sa time da se nastavnik korektno ponaša u komunikaciji sa uĉenicima, a 19,33% uĉenika

uopće se ne slaţe i ne slaţe se sa time da se nastavnik korektno ponaša u komunikaciji sa

uĉenicima.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

601= uopće se ne slažem ili

6,00%

2= ne slažem se ili

13,33%

3= niti se slažem, niti se

ne slažem ili 22,00%

4= slažem se ili 36,00%

5= potpuno se slažem ili

22,67%

Slika br.8.: Grafiĉki prikaz

Izraĉunat je X2 na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i iznosi 38,06. S obzirom da je

dobiveni X2 znatno veći od graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na drugom stupnju slobode,

zakljuĉeno je da postoji statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu dobivenih i oĉekivanih

frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu smatrati statistiĉki znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Page 42: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

42

Analizom odgovora na tvrdnju br.7. došlo se do sljedećih zakljuĉaka: 40,00% uĉenika slaţe

ili potpuno se slaţe sa time da je opterećenje na predmetu u skladu sa mogućnostima uĉenika,

32,00% uĉenika niti se slaţe niti se ne slaţe sa time da je opterećenje na nastavnom predmetu

u skladu sa mogućnostima uĉenika, a 28,00% uĉenika ne slaţe se ili uopće se ne slaţe sa time

da je opterećenje na nastavnom predmetu u skladu sa mogućnostima uĉenika.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

501= uopće se ne slažem ili

8,00%

2= ne slažem se ili

20,00%

3= niti se slažem, niti se

ne slažem ili 32,00%

4= slažem se ili 24,67%

5= potpuno se slažem ili

15,33%

Slika br.9.: Grafiĉki prikaz

MeĊutim, da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna

izraĉunat je X2-test. X

2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema

formuli: X2=E(OP-OĈ)

2/OĈ.

Tako izraĉunati X2 iznosi 24,86 što je iznad graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991, pa sa velikom

sigurnošću se moţe tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova

uĉenika moţe s pravom zakljuĉiti i na cijelu populaciju

Page 43: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

43

Kada je u pitanju usklaĊenost svih oblika nastave 45,33% uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe sa

time da je ostvarena usklaĊenost svih oblika nastave, 26,67% uĉenika niti se slaţe niti se ne

slaţe sa time da je ostvarena usklaĊenost svih oblika nastave, a 28,00% uĉenika ne slaţe se ili

uopće se ne slaţe sa time da je ostvarena usklaĊenost svih oblika nastave.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

601= uopće se neslažem ili 9,33%

2= ne slažem se ili18,67%

3= niti se slažem,niti se ne slažem ili26,67%

4= slažem se ili34,00%

5= potpuno seslažem ili 11,33%

Slika br.10.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli:

X2=E(OP-OĈ)

2/OĈ.

Tako izraĉunati X2 iznosi 32,32 što je iznad graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991, pa sa velikom

sigurnošću se moţe tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova

uĉenika moţe s pravom zakljuĉiti i na cijelu populaciju.

Page 44: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

44

Analizirajući pokazatelje na tvrdnju br.9., moţemo konstatirati da se 46,00% uĉenika slaţe ili

potpuno se slaţe sa time da su nastavni materijali razumljivi i dostupni, 34,00% uĉenika niti

se slaţe niti se ne slaţe sa navedenom tvrdnjom, a 20,00% uĉenika ne slaţe se ili uopće se ne

slaţe sa time da su nastavni materijali razumljivi i dostupni.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

601= uopće se ne slažem ili

6,00%

2= ne slažem se ili 14,00%

3= niti se slažem, niti se ne

slažem ili 34,00%

4= slažem se ili 31,33%

5= potpuno se slažem ili

14,67%

Slika br.11.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli: X

2=E(OP-

OĈ)2/OĈ.

Tako izraĉunati X2 iznosi 43,86 što je iznad graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991, pa sa velikom

sigurnošću se moţe tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova

uĉenika moţe s pravom zakljuĉiti i na cijelu populaciju.

Page 45: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

45

Da su predavanja nastavnika i upute za rad jasne, govore nam sljedeći pokazatelji: 46,67%

uĉenika slaţe ili potpuno slaţe sa navedenom tvrdnjom, 38,00% uĉenika niti se slaţe niti se ne

slaţe sa navedenom tvrdnjom, a 15,33% uĉenika uopće se ne slaţe ili se ne slaţe da su

predavanja nastavnika i upute za rad jasne.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

601= uopće se ne slažem

ili 6,00%

2= ne slažem se ili9,33%

3= niti se slažem, nitise ne slažem ili 38,00%

4= slažem se ili 32,67%

5= potpuno se slažemili 14,00%

Slika br.12.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli: X

2=E(OP-

OĈ)2/OĈ

Tako izraĉunati X2 iznosi 62,26 što je iznad graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991, pa sa velikom

sigurnošću se moţe tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova

uĉenika moţe s pravom zakljuĉiti i na cijelu populaciju.

Page 46: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

46

Da naĉin na koji većina nastavnika predaje kod uĉenika izaziva dosadu, potvrĊuje i podatak

da se 44,00% uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe da im je dosadan naĉin na koji većina

nastavnika predaje, 25,33% uĉenika niti se slaţe niti se ne slaţe, a 30,67% uĉenika uopće se

ne slaţe ili se ne slaţe sa time da im je dosadan naĉin na koji većina nastavnika predaje,

odnosno zadovoljni su sa radom na ĉasu.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

5

10

15

20

25

30

35

401= uopće se ne slažem

ili 10,00%

2= ne slažem se ili

20,67%

3= niti se slažem, niti

se ne slažem ili 25,33%

4= slažem se ili 22,00%

5= potpuno se slažem

ili 22,00%

Slika br.13.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i iznosi 10,26. S obzirom da je

dobiveni X2 veći od graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na drugom stupnju slobode,

zakljuĉeno je da postoji statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu dobivenih i oĉekivanih

frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu smatrati statistiĉki znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Page 47: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

47

Analizirajući odgovore uĉenika na tvrdnju br.16., došlo se do sljedećih rezultata: da se

56,67% uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe sa time da nastavnici ponovo obraĊuju dijelove

gradiva koje nisu dobro razumjeli, 25,33% uĉenika niti se slaţe niti se ne slaţe sa navedenom

tvrdnjom, a 18,00% uĉenika ne slaţe se ili uopće se ne slaţe sa time da nastavnici ponovo

obraĊuju dijelove gradiva koje nisu dobro razumjeli.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

601= uopće se ne slažem ili

6,00%

2= ne slažem se ili

12,00%

3= niti se slažem, niti se

ne slažem ili 25,33%

4= slažem se ili 36,00%

5= potpuno se slažem ili

20,67%

Slika br.14.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i iznosi 40,86. S obzirom da je

dobiveni X2 znatno veći od graniĉne vrijednosti, zakljuĉeno je da postoji statistiĉki znaĉajna

razlika izmeĊu dobivenih i oĉekivanih frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu smatrati

statistiĉki znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Page 48: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

48

Jedna od karakteristika kvalitetnog ocjenjivanja je objektivnost. Moţda je zabrinjavajući

podatak da se samo 54,00% uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe sa time da nastavnici

objektivno ocjenjuju sve uĉenike, 29,33% uĉenika niti se slaţe niti se ne slaţe sa navedenom

tvrdnjom, a 16,67% uĉenika ne slaţe ili uopće se ne slaţe sa time da nastavnici objektivno

ocjenjuju sve uĉenike.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

601= uopće se neslažem ili 4,67%

2= ne slažem se ili12,00%

3= niti se slažem,niti se ne slažemili 29,33%

4= slažem se ili37,33%

5= potpuno seslažem ili 16,67%

Slika br.15.: Grafiĉki prikaz

MeĊutim, da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna

izraĉunat je X2-test.X

2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli:

X2=E(OP-OĈ)

2/OĈ.

Budući da su nam opaţene frekvencije poznate, oĉekivane smo dobili pretpostavljajući da bi

odgovori mogli biti sluĉajni, a to znaĉi da je svaki ponuĊeni odgovor mogao dobiti jednak

broj frekvencija.

Tako izraĉunati X2 iznosi 52,32 što je iznad graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Page 49: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

49

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991. S obzirom da je

dobivena vrijednost X2

znatno veća od graniĉne vrijednosti sa velikom sigurnošću moţemo

tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova uĉenika moţe s pravom

zakljuĉiti i na cijelu populaciju.

Rezultati koji govore o uvaţavanju mišljenja uĉenika prilikom ocjenjivanja su sljedeći:

45,33% uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe da nastavnici pri ocjenjivanju uvaţavaju mišljenje

uĉenika, a to doprinosi boljem školskom uspjehu, 32,00% uĉenika niti se slaţe niti se ne slaţe

sa navedenom tvrdnjom, a 22,67% uĉenika uopće se ne slaţe ili se ne slaţe da nastavnici

prilikom ocjenjivanja uvaţavaju njihovo mišljenje i da to ne doprinosi poboljšanju školskog

uspjeha.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

501= uopće se ne slažem ili

10,67%

2= ne slažem se ili 12,00%

3= niti se slažem, niti se

ne slažem ili 32,00%

4= slažem se ili 27,33%

5= potpuno se slažem ili

18,00%

Slika br.16.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i iznosi 26,46. S obzirom da je

dobiveni X2 znatno veći od graniĉne vrijednosti, zakljuĉeno je da postoji statistiĉki znaĉajna

razlika izmeĊu dobivenih i oĉekivanih frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu smatrati

statistiĉki znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Page 50: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

50

Analizirajući pokazatelje na tvrdnju br.27., naţalost 47,33% uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe

sa time da ih nastavnici ocjenjuju s obzirom na njihove prethodne ocjene, 30,67% uĉenika niti

se slaţe niti se ne slaţe sa navedenom tvrdnjom, a 22,00% uĉenika ne slaţe se ili uopće se ne

slaţe sa time da ih nastavnici ocjenjuju s obzirom na njihove prethodne ocjene.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

501= uopće se neslažem ili 8,67%

2= ne slažem se ili13,33%

3= niti se slažem,niti se ne slažem ili30,67%

4= slažem se ili21,33%

5= potpuno seslažem ili 26,00%

Slika br.17.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija i iznosi 24,32. S obzirom da je

dobiveni X2 znatno veći od graniĉne vrijednosti, zakljuĉeno je da postoji statistiĉki znaĉajna

razlika izmeĊu dobivenih i oĉekivanih frekvencija, ta da se mišljenja uĉenika mogu smatrati

statistiĉki znaĉajnim, a ne sluĉajnim.

Page 51: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

51

Rezultati koji govore o strogom naĉinu ocjenjivanja uĉeniĉkih postignuća, dobiveni su

analizom odgovora na tvrdnju br.28. Od ukupnog broja anketiranih uĉenika 32,00% slaţe ili

potpuno se slaţe sa time da većina nastavnika ocjenjuje previše strogo, 24,00% uĉenika niti se

slaţe niti se ne slaţe sa navedenom tvrdnjom, a 44,00% uĉenika ne slaţe se ili uopće se ne

slaţe sa time da većina nastavnika ocjenjuje previše strogo.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

5

10

15

20

25

30

35

401= uopće se neslažem ili 19,33%

2= ne slažem seili 24,67%

3= niti se slažem,niti se ne slažemili 24,00%

4= slažem se ili18,00%

5= potpuno seslažem ili 14,00%

Slika br.18.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli: X2=E(OP-

OĈ)2/OĈ.

Tako izraĉunati X2 iznosi 5,86 što je ispod graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991. S obzirom da je

dobivena vrijednost X2

manja od graniĉne vrijednosti zakljuĉujemo da nema statistiĉki

znaĉajnih razlika u frekvencijama uĉenika.

Na osnovu navedenih rezultata moţemo potvrditi i našu treću podhipotezu da kvalitet

vrednovanja uĉeniĉkih postignuća utiĉe na školski uspjeh, a o ĉemu govore i istraţivanja

Bujasa.

Page 52: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

52

4. Samoocjenjivanje učeničkih postignuća

S obzirom na veliko odgojno znaĉenje samoocjenjivanja za razvoj kritiĉnosti, nastoji se da

ocjenjivanje pojedinog uĉenika vrši cijeli uĉeniĉki kolektiv ili sam taj uĉenik u svim onim

odgojno-obrazovnim podruĉjima gdje je to moguće.31

Uzimajući u obzir navedeno nastojali smo utvrditi da li u modularnoj nastavi uĉenici vrše

samoocjenjivanje vlastitog rada.

Rezultate koji govore o samoocjenjivanju uĉenika u okviru nastavnog predmeta dobiveni su

analizom odgovora na tvrdnju br.21.: 42,00% uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe sa time da

nastavnici primjenjuju samoocjenjivanje uĉenika u nastavnim predmetima, 22,67% uĉenika

niti se slaţe niti se ne slaţe sa navedenom tvrdnjom, a 35,33% uĉenika ne slaţe se ili uopće se

ne slaţe sa time da nastavnici primjenjuju samoocjenjivanje uĉenika u nastavnim predmetima.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

60 1= uopće se ne slažem ili

16,00%

2= ne slažem se ili 19,33%

3= niti se slažem, niti se ne

slažem ili 22,67%

4= slažem se ili 34,67%

5= potpuno se slažem ili

7,33%

Slika br.19.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli: X

2=E(OP-

OĈ)2/OĈ.

Tako izraĉunati X2 iznosi 29,92 što je iznad graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

31

Enciklopedijski rječnik pedagogije, «Ocjenjivanje», Matica hrvatska, Zagreb, 1963., str.581.

Page 53: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

53

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991, pa sa velikom

sigurnošću se moţe tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova

uĉenika moţe s pravom zakljuĉiti i na cijelu populaciju.

Analizirajući odgovore na tvrdnju br.22. došlo se do sljedećih zakljuĉaka: da se 38,67%

uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe sa time da imaju veću odgovornost prema uĉenju kada se

ocjenjuju sami, nego kada ih ocjenjuju nastavnici, 24,00% uĉenika niti se slaţe niti se ne slaţe

sa navedenom tvrdnjom, a 37,33% uĉenika ne slaţe se ili uopće se ne slaţe sa time da imaju

veću odgovornost prema uĉenju kada se ocjenjuju sami, nego kada ih ocjenjuju nastavnici.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

5

10

15

20

25

30

35

401= uopće se neslažem ili 19,33%

2= ne slažem seili 18,00%

3= niti se slažem,niti se ne slažemili 24,00%

4= slažem se ili24,67%

5= potpuno seslažem ili 14,00%

Slika br.20.: Grafiĉki prikaz

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli: X

2=E(OP-

OĈ)2/OĈ

Tako izraĉunati X2 iznosi 5,86 što je ispod graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Page 54: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

54

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991. S obzirom da je

dobivena vrijednost X2

manja od graniĉne vrijednosti zakljuĉujemo da nema statistiĉki

znaĉajnih razlika u odgovorima uĉenika.

Na osnovu navedenih rezultata moţemo potvrditi i našu ĉetvrtu podhipotezu da uĉenici

samoocjenjuju vlastiti rad. Kao što istiĉe Vidović ako ţelimo da ocjenjivanje u školi sadrţi

obiljeţja kompletnosti, ono mora da sadrţi sljedeće komponente: nastavnikovo ocjenjivanje

uĉenika, zajedniĉko ocjenjivanje uĉenika od strane nastavnika i uĉenika, meĊusobno

ocjenjivanje uĉenika bez neposrednog sudjelovanja nastavnika u ocjenjivanju i

samoocjenjivanje uĉenika.

Page 55: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

55

5. Samoocjenjivanje i školski uspjeh

Školski uspjeh kao postignuće svakog uĉenika podjednako objašnjavaju intelektualna

sposobnost, motivacija i osobine liĉnosti. Motivaciju uĉenika u školi moţemo definirati kao

naĉin djetetova razmišljanja o svojim ciljevima i mogućnostima kako bi ih što uspješnije

ostvarilo. Većina uĉenika u razrednoj zajednici rijetko sudjeluje u radu te pokazuje mali

interes za rad. Razlog tome je njihovo nerazumijevanje cilja ili postupka rada. Takvi uĉenici

ne shvaćaju zašto pojedini zadatak trebaju napraviti. U situacijama kada uĉenik ne shvaća

zašto napraviti pojedini zadatak, nastavnici moraju odigrati vaţnu ulogu i izdvojiti dio

vremena kako bi motivirali uĉenika, ponuditi im objašnjenje s kojim ciljem rješavaju odreĊeni

zadatak, te ono što je veoma bitno: zašto je tema ili aktivnost koju rade vaţna za njihov

napredak u ţivotu.

Odgovor na ovaj zadatak dobili smo analizirajući tvrdnju br.23.

Tvrdnja br.23. glasila je: «Samoocjenjivanje u nastavnim predmetima utiĉe na moj školski

uspjeh.», a analizom je konstatovano da se 37,33% uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe sa time

da samoocjenjivanje u nastavnim predmetima utiĉe na školski uspjeh, 25,33% uĉenika niti se

slaţe niti se ne slaţe sa navedenom tvrdnjom, a 37,34% uĉenika ne slaţe se ili uopće se ne

slaţe sa time da samoocjenjivanje u nastavnim predmetima utiĉe na školski uspjeh.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

5

10

15

20

25

30

35

401= uopće se neslažem ili 20,67%

2= ne slažem seili 16,67%

3= niti se slažem,niti se ne slažemili 25,33%

4= slažem se ili22,00%

5= potpuno seslažem ili 15,33%

Slika br. 21.: Grafiĉki prikaz

Page 56: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

56

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli: X

2=E(OP-

OĈ)2/OĈ.

Tako izraĉunati X2 iznosi 4,92 što je ispod graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991. S obzirom da je

dobivena vrijednost X2

manja od graniĉne vrijednosti zakljuĉujemo da nema statistiĉki

znaĉajnih razlika u frekvencijama uĉenika.

Na osnovu navedenih rezultata ne moţemo potvrditi našu petu podhipotezu da primjena

samoocjenjivanja u okviru nastavnog predmeta utiĉe na školski uspjeh, iako Vidović i ostali

autori ukazuju na znaĉaj primjene samoocjenjivanja i smatraju da utiĉe na razvoj kritiĉnosti

kod uĉenika.

Page 57: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

57

6. Informisanost o ocjenjivanju u modularnoj nastavi i školski uspjeh

Ocjenjivanje znanja, sposobnosti i vještina uĉenika vrši se na osnovu tehnika ocjenjivanja

utvrĊenih u nastavnim planovima i programima. Samo ocjenjivanje je kontinuiran pedagoški

proces. Ocjene su javne i daje ih nastavnik na ĉasu uz obavezno unošenje datuma. Na osnovu

pojedinaĉnih ocjena utvrĊuje se ocjena iz modula, nastavnog predmeta i općeg uspjeha.

Ocjenjivanje znanja, sposobnosti i vještina vrši se brojĉano. Brojĉane ocjene su: odliĉan (5),

vrlodobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1). Ocjena nedovoljan (1) nije prolazna.32

Pravilnik o ocjenjivanju uĉenika po modularnom nastavnom planu i programu detaljno je

objašnjen u teorijskom dijelu, a ţeljelo se saznati da li su uĉenici upoznati sa pomenutim

Pravilnikom i da li ta informisanost utiĉe na školski uspjeh.

Analizirajući odgovore na tvrdnju br.17., došlo se do sljedećih zakljuĉaka: da se 54,00%

uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe sa time da su informisani o naĉinu ocjenjivanja uĉenika po

modularnom nastavnom planu i programu, 29,33% uĉenika niti se slaţe niti se ne slaţe sa

navedenom tvrdnjom, a 16,67% uĉenika ne slaţe se ili uopće se ne slaţe sa su informisani o

naĉinu ocjenjivanja po modularnom nastavnom planu i programu.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

10

20

30

40

50

601= uopće se ne slažem ili4,67%

2= ne slažem se ili12,00%

3= niti se slažem, niti sene slažem ili 29,33%

4= slažem se ili 37,33%

5= potpuno se slažem ili16,67%

Slika br. 22.: Grafiĉki prikaz

32

Službene novine Tuzlanskog kantona, Pravilnik o ocjenjivanju uĉenika srednjih škola koji rade po modularnom

nastavnom planu i programu, Skupština Tuzlanskog kantona, br.7, 2005., str.270.

Page 58: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

58

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli: X

2=E(OP-

OĈ)2/OĈ.

Tako izraĉunati X2 iznosi 52,32 što je iznad graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991, pa sa velikom

sigurnošću se moţe tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova

uĉenika moţe s pravom zakljuĉiti i na cijelu populaciju.

Tvrdnja br.18. glasila je: «Informisanost o naĉinu ocjenjivanja utiĉe na moj školski uspjeh.», a

dobiveni su sljedeći pokazatelji: 41,33% uĉenika slaţe ili potpuno se slaţe da informisanost o

naĉinu ocjenjivanja po modularnom nastavnom planu i programu utiĉe na školski uspjeh,

26,67% uĉenika niti se slaţe niti se ne slaţe sa navedenom tvrdnjom, a 32,00% uĉenika uopće

se ne slaţe ili se ne slaţe sa time da informisanost uĉenika o naĉinu ocjenjivanja po

modularnom nastavnom planu i programu utiĉe na školski uspjeh.

Grafiĉki prikaz dobivenih rezultata je sljedeći:

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 1= uopće se neslažem ili 15,33%

2= ne slažem seili 16,67%

3= niti se slažem,niti se ne slažemili 26,67%

4= slažem se ili29,33%

5= potpuno seslažem ili 12,00%

Slika br.23.: Grafiĉki prikaz

Page 59: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

59

Da bismo saznali jesu li mišljenja uĉenika statistiĉki znaĉajna ili su sluĉajna izraĉunat je X2-

test. X2 je raĉunat na temelju opaţenih i oĉekivanih frekvencija prema formuli: X

2=E(OP-

OĈ)2/OĈ.

Tako izraĉunati X2 iznosi 11,12 što je iznad graniĉne vrijednosti koju oĉitavamo na

drugom stupnju slobode.

Naime, graniĉna vrijednost na drugom stupnju slobode iznosi 5,991, pa sa sigurnošću

se moţe tvrditi da dobiveni rezultati nisu sluĉajni i da se na temelju tih stavova uĉenika moţe

zakljuĉiti i na cijelu populaciju.

Na osnovu navedenih rezultata moţemo potvrditi i našu šestu podhipotezu da informisanost

uĉenika o Pravilniku o ocjenjivanju uĉenika srednjih škola koji rade po modularnom

nastavnom planu i programu utiĉe na školski uspjeh, a pravilnici se izmeĊu ostalog i donose

da bi se i uĉenici upoznali sa odreĊenim zakonitostima.

Page 60: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

60

IV ZAKLJUČAK

U zakljuĉnim razmatranjima ovog rada rezimirat ćemo tok samog rada i rezultate do

kojih smo došli.

U uvodnom dijelu naglasili smo da je pitanje ocjenjivanja uĉenika izuzetno delikatno,

jer se njime mjeri uspjeh uĉenika. S obzirom na to da navedeni problem nije dovoljno ispitan,

da postoje mnoga neriješena pitanja, dileme i teţnje za što kvalitetnijim radom po EU VET

programu, odluĉili smo da istraţivanje usmjerimo u tom pravcu.

Da bismo istraţivanje metodološki zasnovali, najprije smo dali teorijsku osnovu rada.

U okviru toga govorili smo o sljedećim pojmovima: ocjenjivanje uĉenika, ocjenjivanje

uĉenika srednjih škola koji rade po modularnom nastavnom planu i programu,

samoocjenjivanje uĉenika, modularni nastavni plan i program, principi modularne nastave,

vrste ocjenjivanja, objektivnost u ocjenjivanju, kvalitet rada nastavnika i školski uspjeh.

Na tim teorijskim osnovama izgradili smo vlastiti metodološki put, utvrdili cilj i

zadatke istraţivanja, odredili hipoteze, odabrali metode i tehnike, izradili instrumente

istraţivanja i odredili uzorak istraţivanja.

Realizirajući postavljene zadatke i provjeravajući podhipoteze, došli smo do odreĊenih

rezultata na osnovu kojih smo utvrdili:

kontinuiranost ocjenjivanja uĉenika

kontinuiranost ocjenjivanje uĉenika i uticaj na školski uspjeh

kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika i poboljšanje školskog

uspjeha

prisustvo samoocjenjivanja u nastavnom procesu

samoocjenjivanje uĉenika u nastavnim predmetima i uticaj na školski uspjeh

informisanost uĉenika o ocjenjivanju u modularnoj nastavi i poboljšanje školskog

uspjeha.

Polazeći od teorijske osnove, konsultirane literature i raznovrsnih radova objavljenih u

printanim i elektronskim medijima, kvalitativne i kvantitativne analize naših rezultata i prakse

ocjenjivanja i samoocjenjivanja uĉenika srednjih škola, došli smo do sljedećih zakljuĉaka:

Prvi zakljuĉak koji smo donijeli na osnovu uvida u razredne knjige uĉenika koji su bili

obuhvaćeni istraţivanjem odnosi se na to da nastavnici vrše kontinuirano ocjenjivanje

uĉenika. Dakle, prvu podhipotezu prihvatamo.

Page 61: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

61

Istraţivanjem smo dobili odgovore koji se odnose na kontinuitet ocjenjivanja uĉenika i

uticaj na školski uspjeh. Analizirajući odgovore uĉenika zakljuĉili smo da se 53,33% uĉenika

slaţe ili potpuno se slaţe da kontinuirano ocjenjivanje od strane nastavnika utiĉe na školski

uspjeh, ĉime potvrĊujemo našu drugu podhipotezu.

Naša treća pretpostavka koja se odnosi na kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća

od strane nastavnika (jasne upute za rad, objektivnost u ocjenjivanju, upotreba razliĉitih

oblika rada na ĉasu) i poboljšanje školskog uspjeha analizirana je na osnovu grupe tvrdnji, a

na osnovu odgovora uĉenika moţemo zakljuĉiti da nastavnici daju jasne upute za rad, na

poĉetku školske godine uĉenicima objasne šta će i kako uĉiti, nastavnici kroz nastavni

predmet omogućavaju sticanje predviĊenih vještina i kompetencija, objektivno ocjenjivanje

djeluje stimulativno i svakako utiĉe na školski uspjeh, ĉime potvrĊujemo našu podhipotezu.

Kada je u pitanju samoocjenjivanje vlastitog rada, moţemo zakljuĉiti da uĉenici

samoocjenjuju vlastiti rad, ĉime potvrĊujemo i ĉetvrtu podhipotezu.

S obzirom na veliki znaĉaj samoocjenjivanja u razvoju kritiĉnosti kod uĉenika, ipak

37,34% ispitanika ne slaţe se ili uopće se ne slaţe sa time da samoocjenjivanje u nastavnim

predmetima utiĉe na školski uspjeh, ĉime naša peta pretpostavka nije potvrĊena. Dobiveni

rezultati ukazuju na to da ne postoji statistiĉki znaĉajna razlika u odgovorima uĉenika.

Pravilnik o ocjenjivanju uĉenika srednjih škola po modularnom nastavnom planu i

programu detaljno je objašnjen u teorijskom dijelu, a ţeljeli smo saznati da li informisanost o

ocjenjivanju uĉenika po modularnom nastavnom planu i programu utiĉe na školski uspjeh. Na

osnovu dobivenih rezultata moţemo zakljuĉiti da informisanost o naĉinu ocjenjivanja po

modularnom nastavnom planu i programu utiĉe na školski uspjeh, ĉime potvrĊujemo i šestu

podhipotezu.

Rezultati istraţivanja potvrdili su podhipoteze 1., 2., 3., 4. i 6., a time i glavnu

hipotezu da kvalitet vrednovanja uĉeniĉkih postignuća od strane nastavnika, kontinuirano

ocjenjivanje uĉenika srednjih škola i informisanost uĉenika o modularnom naĉinu

ocjenjivanja utiĉe na školski uspjeh. S obzirom da su istraţivanjem obuhvaćeni samo uĉenici,

preporuka je da se provede istraţivanje i na nastavnicima radi što kvalitetnijeg uvida u

realizaciju nastave po modularnom nastavnom planu i programu.

Page 62: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

62

V LITERATURA

1. BanĊur, V., Potkonjak, N.: Metodologija pedagogije, Savez pedagoških društava

Jugoslavije, Beograd, 1999.

2. Brkić, M.: Teorija i praksa moralnog odgoja učenika, Veselin Masleša, Sarajevo,

1985.

3. Brkić, M., Hadţić-Suljkić, M.: Preopterećenost učenika: uzroci i posljedice, Jela

educa, Tuzla, 2001.

4. Buljubašić, A.: Vrednovanje i ocjenjivanje studenata na visokoškolskim ustanovama:

postojeća praksa i zahtjevi reforme, BZK Preporod, Zenica, 2010.

5. Colin, J.M.: Kurikulum: temeljni pojmovi, Educa, Zagreb, 1994.

6. Dizdarević, I.: Psihologija masovnih komunikacija-mediji, modeli i mjerenje, II

izdanje, Studentska štamparija Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 1998.

7. Enciklopedijski rječnik pedagogije, Matica hrvatska, Zagreb, 1963.

8. Furlan, I.: Upoznavanje, ispitivanje i ocjenjivanje, Pedagoško-knjiţevni zbor, Zagreb,

1966.

9. Glasser, W.: Kvalitetna škola, Educa, Zagreb, 1994.

10. Glasser, W.: Nastavnik u kvalitetnoj školi, Educa, Zagreb, 1999.

11. Grgin, T.: Školska dokimologija, Prosvjeta, Bjelovar, 1986.

12. Grgin, T.: Školsko ocjenjivanje znanja, Naklada Jastrebarsko, 1999.

13. Gudjons, H.: Pedagogija: temeljna znanja, Educa, Zagreb, 1994.

14. Hadţić-Suljkić, M.: Vaţnost uloge nastavnika kao nositelja promjena, Zbornik

znanstvenih i struĉnih radova, Hrvatski pedagoško-knjiţevni zbor, Pula, 2005.

15. Hadţić-Suljkić, M.: Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju: uvod u osnove,

metode i praktičnu primjenu, PrintCom, Tuzla, 2009.

16. Hot, S., Huseinbegović, S., Janković, R., Jevtić, V., Lulo, S., Mešeg, R..: Priručnik za

nastavnike, EU VET program, Tuzla, 2006.

17. Kujundţić, N., Marjanović, I.: Personalistiĉka pedagogija Stjepana Matiĉevića,

Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1991.

18. Kyriacou, C.: Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb, 2001.

19. Mandić, S.: Motivacija za školski uspjeh, Školske novine, Zagreb, 1989.

20. McClelland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A., and Lowell, E.L.: The achievement

motive, Aplleton-Century-Croft, New York, 1953.

Page 63: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

63

21. Modularna nastava. Pribavljeno 28.07.2013.sa www.edu-

soft.rs/cms/mestozaUploadFajlove/MODULARNA NASTAVA_za_CD_.pdf

22. Muţić, V.: Metodologija pedagoškog istraživanja, Svjetlost, Sarajevo, 1982.

23. Općenito o EV VET programima. Pribavljeno 05.05.2013.sa http:/msst.edu.ba/

24. Pedagoška enciklopedija, Beograd (etc): Zavod za udţbenike i nastavna sredstva (etc).

1. i 2., 1989. u redakciji N.Potkonjaka (et al)

25. Popović, D., Subotić, Lj. i sar.: Procjena uspješnosti rada nastavnika, Zavod za

školstvo, Podgorica, 2009.

26. Sluţbene novine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, br.7., 2005.

27. Suzić, N.: Pedagogija za XXI vijek, TT-Centar, Banja Luka, 2005.

28. Šimleša, P.: Pedagogija, Pedagoško-knjiţevni zbor, Zagreb, 1978.

29. Tomić, R., Osmić, I.: Didaktika, Denfas, Tuzla, 2006.

30. Vidović, K.: Međusobno ocjenjivanje i samoocjenjivanje-komponente kompletnog

ocjenjivanja učenika nižih razreda, Škola danas 1., Prosvjetno-pedagoški zavod,

Mostar, 1976.

31. Strategija stručnog razvoja obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini za period

2007.-2013., Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, 2007.

32. Vilotijević, M.: Didaktika 3-organizacija nastave, Bh most, Sarajevo, 2001.

Page 64: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

64

VI PRILOZI

UPITNIK ZA UĈENIKE

Page 65: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

65

UPITNIK ZA UČENIKE

Ispitivanje koje vršimo putem ovog upitnika neće se koristiti za pojedinačna ocjenjivanja niti

će se sa konkretnim odgovorima upoznati Vaši nastavnici.

Zato Vas molimo da sasvim slobodno i bez ţurbe odgovorite na postavljena pitanja. Cilj

istraţivačkog rada jeste kvalitet rada nastavnika, kontinuitet ocjenjivanja učenika srednjih

škola, informisanost i prisustvo samoocjenjivanja učenika u radu po modularnom nastavnom

planu i programu.

Spol: M Ţ

Razred: II III

Za sljedeća pitanja vrijedi: 1 = uopće se ne slaţem, 2 = ne slaţem se, 3 = niti se slaţem niti se

ne slaţem, 4 = slaţem se, 5 = potpuno se slaţem, tako da je potrebno da zaokruţite odgovor

sa kojim se slaţete.

1. Na početku školske godine nastavnici nam objasne šta ćemo i kako učiti. 1 2 3 4 5

2. Nastavnik je jasno izloţio sadrţaj i program predmeta te kriterije ocjenjivanja. 1 2 3 4 5

3. Nastavnik je pripremljen za nastavu te jasno i razumljivo izlaţe nastavne sadrţaje. 1 2 3 4 5

4. Nastavnik kroz predmet omogućava sticanje predviđenih vještina i kompetencija. 1 2 3 4 5

5. Način provjere znanja je primjeren učenicima. 1 2 3 4 5

6. Nastavnik se korektno ponaša u komunikaciji sa učenicima. 1 2 3 4 5

7. Opterećenje na predmetu je u skladu sa mogućnostima učenika. 1 2 3 4 5

8. Ostvarena je usklađenost svih oblika nastave. 1 2 3 4 5

9. Nastavni materijali su razumljivi i dostupni. 1 2 3 4 5

10. Sadrţaj većine predmeta mi je zanimljiv. 1 2 3 4 5

11. Školsko gradivo mi treba objasniti još netko osim nastavnika da bih ga razumio. 1 2 3 4 5

12. Predavanja nastavnika i upute za rad su jasne. 1 2 3 4 5

13. U školi učimo stvari koje nam nikada neće trebati. 1 2 3 4 5

14. Dosadan mi je način na koji većina nastavnika predaje. 1 2 3 4 5

15. Nastavnici me podstiču na samostalnost u radu. 1 2 3 4 5

16. Nastavnici ponovno obrađuju dijelove gradiva koje nismo dobro razumjeli. 1 2 3 4 5

17. Informisan sam o načinu ocjenjivanja po modularnom nastavnom planu i programu. 1 2 3 4 5

Page 66: Alisa Salihović OCJENJIVANJE I SAMOOCJENJIVANJE · PDF file(jasne upute za rad, ... Ispitivanje i ocjenjivanje uĉeniĉkih znanja je nerazluĉiv dio odgojno ... (et al).:Priručnik

66

Za sljedeća pitanja vrijedi: 1 = uopće se ne slaţem, 2 = ne slaţem se, 3 = niti se slaţem niti se

ne slaţem, 4 = slaţem se, 5 = potpuno se slaţem, tako da je potrebno da zaokruţite odgovor

sa kojim se slaţete.

18. Informisanost o naĉinu ocjenjivanja utiĉe na moj školski uspjeh. 1 2 3 4 5

19. Rad uĉenika tokom polugodišta kontinuirano je praćen i vrednovan? 1 2 3 4 5

20. Kontinuirano ocjenjivanje od strane nastavnika podstiĉe me na redovno uĉenje i utiĉe na

moj školski uspjeh. 1 2 3 4 5

21. Nastavnici primjenjuju samoocjenjivanje uĉenika u nastavnim predmetima. 1 2 3 4 5

22. Imam veću odgovornost prema uĉenju kada se ocjenjujem sam, nego kada me ocjenjuje

nastavnik.

1 2 3 4 5

23. Samoocjenjivanje u nastavnim predmetima utiĉe na moj školski uspjeh. 1 2 3 4 5

24. Ocjenjivanje je pravedno i dobro je razraĊeno. 1 2 3 4 5

25. Nastavnici objektivno ocjenjuju sve uĉenike. 1 2 3 4 5

26. Pri ocjenjivanju nastavnici uvaţavaju moje mišljenje. 1 2 3 4 5

27. Nastavnici me ocjenjuju s obzirom na moje prethodne ocjene. 1 2 3 4 5

28. Većina nastavnika ocjenjuje previše strogo. 1 2 3 4 5

HVALA!