of 71/71
AKTIVITAS DAKWAH K.H. MUHYIDDIN NA’IM MELALUI MASJID AL-AKHYAR KEMANG JAKARTA SELATAN Skripsi Diajukan Pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I) Oleh Ahmad Shofi NIM : 105051001960 JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M

AKTIVITAS DAKWAH K - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3470/1/AHMAD SHOFI-FDK.pdf · data, wawancara, observasi dan berbagai sumber tertulis

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AKTIVITAS DAKWAH K -...

 • AKTIVITAS DAKWAH K.H. MUHYIDDIN NA’IM

  MELALUI MASJID AL-AKHYAR KEMANG

  JAKARTA SELATAN

  Skripsi

  Diajukan Pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

  Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

  Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I)

  Oleh

  Ahmad Shofi NIM : 105051001960

  JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

  FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

  SYARIF HIDAYATULLAH

  JAKARTA

  1431 H / 2010 M

 • AKTIVITAS DAKWAH K.H. MUHYIDDIN NA’IM

  MELALUI MASJID AL-AKHYAR KEMANG

  JAKARTA SELATAN

  Skripsi

  Diajukan Pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

  Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I)

  Oleh

  Ahmad Shofi NIM : 105051001960

  Dibawah Bimbingan :

  Umi Musyarafah, MA. NIP : 19710816997031004

  JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

  FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

  SYARIF HIDAYATULLAH

  JAKARTA

  1431 H / 2010 M

 • LEMBAR PERNYATAAN

  Dengan ini saya menyatakan bahwa :

  1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk

  memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di

  Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

  2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

  cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

  Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

  3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli

  saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya

  bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri

  (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

  Jakarta, 15 Juni 2010

  Ahmad Shofi

 • ABSTRAK

  Ahmad Shofi AKTIVITAS DAKWAH K.H. MUHYIDDIN NA’IM DI WILAYAH CIPETE JAKARTA SELATAN

  Kegiatan kerja yang dilaksanakan pada tiap bagian suatu organisasi atau lembaga, sedangkan dakwah pada hakikatnya adalah ajaran atau seruan kepada umat manusia untuk menuju kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat sesuai dengan pedoman Al-Qur’an dan Hadits. Aktivitas dakwah akan berjalan dengan baik apabila para da’i atau da’iyahnya memenuhi semua unsur-unsur dakwah baik dari subjek dakwah, maupun objek dakwahnya seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat atau mad’u yang heterogen. Maka seorang da’i harus pandai-pandai memilih metode yang baik untuk digunakan dalam penyampaian dakwahnya. Sedangkan masjid disini mempunyai peranan yang sangat berhubungan selain digunakan untuk mengerjakan sholat 5 waktu secara berjama’ah, masjid juga dapat digunakan untuk berbagai hal yang berbau mensyiarkan agama Islam.

  K.H. Muhyiddin Na’im dikenal sebagai muballigh yang aktif diberbagai majelis pengajian yang ada di jabodetabek khususnya pada Masjid Al-Akhyar Kemang Jakarta-Selatan, selain itu beliau juga aktiv dalam berbagai macam lembaga pemerintah seperti NU, MUI dan FUHAB yang beliau sendiri mempunyai peranan yang penting dalam lembaga-lembaga tersebut.

  Berdasarkan latar belakang tersebut, yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah bagaimana aktivitas dan bentuk dakwah beliau dalam mengembangkan dakwah Islam. Jadi, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi inni dengan menggunakan Metode Kualitatif dengan cara analisis isi, yakni berdasarkan data-data, wawancara, observasi dan berbagai sumber tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan dakwah K.H. Muhyiddin Na’im. pada masjid Al-Akhyar ini juga mendapatkan dukunga dari berbagai pihak atas kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan pada masjid Al-Akhyar.

  Dari penlitian ini ditemukan bahwa aktivitas K.H. Muhyiddin Na’im dalam mengembangkan dakwah Islamnya lebih mengedepankan dari kegiatan sosial beliau dimasyarakat luas ataupun dari segi pendidikan dan pengalaman beliau yang cukup luas dengan tujuan agar mad’u mendapatkan motivasi dan berbagi pengalaman untuk menuju masyrakat Islam yang idealis.

  Pada zaman yang modern ini, sangat diharuskan agar perkembangan Islam terus berkembang dan maju. Dengan landasan kesatuan antar sesama muslim. Sebagai umat muslim kita harus berperan aktif dalam memperjuangkan agama Allah SWT sehingga umat Islam tetap pada seorang muslim yang menjalankan perintah agama.

  i

 • KATA PENGANTAR

  Bismillahirrahmirrahim

  Alahmdulillah wa Syukurillah, puji syukur penulis panjatkan atas semua

  ni’mat dan karunia yang Allah SWT berikan selama ini, yang tak henti-hentinya

  memberikan kekuatan yang luar biasa disaat penulis merasakan lelah, jenuh

  menghadapi semua kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi yang

  berjudul Aktivitas Dakwah K.H. Muhyiddin Na’im di Wilayah Cipete Jakarta

  Selatan telah selesai disusun.

  Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah

  Nabi Besar Muhammad SAW yang dengan limpahan syafa’atnya menuntun

  umatnya kejalan kebaikan, yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT.

  Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT

  semata, karena sesungguhnya tanpa kehendak-Nya segala sesuatu tidak mungkin

  terjadi. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih

  kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung ataupun tidak

  langsung. Betapapun hebatnya manusia, tak ada yang bisa melakukan segala

  sesuatunya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Untuk itu perkenankanlah

  penulis secara khusus dengan rasa hormat dan bangga menyampaikan ucapan

  terima kasih yang mendalam kepada :

  1. Bapak Dr. Arief Subhan MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwan dan

  Ilmu Komunikasi

  2. Drs. Wahidin Saputra MA, selaku Pembantu Dekan Akademik, Drs. H.

  Djalaluddin MA, selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan

  Drs. Study Rizal LK. MA, selaku Pembantu Dekan Bidang

  Kemahasiswaan Fakultas Ilmu dakwah dan Komunikasi

  ii

 • 3. Bapak Drs. Jumroni, MSi, selaku Kepala Jurusan Komunikasi dan

  Penyiaran Islam

  4. Ibu Umi Musyarrafah MA, selaku Sekertaris Jurusan Komunikasi dan

  Penyiaran Islam sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak

  membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan juga meluangkan

  waktu, fikiran dan tenaga, dalam memberikan arahan dan bimbingan

  disela-sela kesibukan beliau. Serta telah banyak membantu penulis dalam

  menyelesaikan perkuliahan ini. Dan dalam pengurusan nilai-nilai kuliah.

  Terima kasih ibu.

  5. Seluruh Doden Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah

  memberikan ilmu, pengalaman dan wawasan serta kontribusi yang tak

  ternilai harganya. Semoga menjadi amal ibadah yang tak akan terputus.

  Dan tak lupa kepada seluruh staff dan karyawan UIN Syarif Hidayatullah

  Jakarta, juga para staff perpustakaan Fakultas maupun Universitas yang

  telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di

  kampus ini.

  6. Bapak. K.H. Muhyiddin Na’im MA selaku objek yang penulis teliti,

  penulis mengucapkan banyak terima kasih telah diizinkan untuk meneliti

  serta waktu, fikiran, pengalaman, tenaga, ilmu yang beliau luangkan

  kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga

  beliau selalu diberi kekuatan sehingga ilmu beliau terus menerus dapat di

  syiarkan.

  7. Seluruh keluarga besar H. Nipan (Alm) dan K.H. Moh Na’im (Alm),

  Abinda tercinta K.H. Mahmud Nipan yang telah berpulang ke

  rahmatullah semoga beliau diterima disisi-Nya Amin…Serta uminda

  iii

 • iv

  Hj.Mahmudah Na’im yang denagn pengorbanan beliau seorang diri

  dengan kasih sayangnya tak kenal lelah dalam mendidik dan membesarkan

  anak-anaknya sehingga kami menjadi orang yang berpendidikan, motivasi,

  do’a dan seluruh pengorbanan beliau yang tidak terhingga baik berupa

  moril maupun materil. Jasa kalian tak dapat dibalas dengan apapun.

  Terima kasih ya Abi…..

  Terima kasih ya Ummi….

  8. Untuk semua saudara-saudariku tercinta, Hj.Lutfiah beserta suami H.

  Ahmad Mauluddin, Kasyful Anwar semoga diberi kemudahan, Fakhrur

  El-Rozie, Aminuddin Zuhrie beserta istri Dewi, Fathiyah beserta suami

  Bapak Alvin, Fatimah Az-Zahro’ besrta suami Khatib Jum’ah, adeku yang

  paling bontot Rifki Fauzi. semoga kalian terus menerus diberkahi dan

  diridhoi didunia maupun akhirat. Amiiiinnn….

  9. Teman-temanku seperjuangan semua yang kucinta baik dari kampus UIN

  maupun dari luar, Vikar, Kikim, Rihab, sdri Azzah, dan semua rekan yang

  telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, thanks guys. Semoga jalan

  hidup yang kita jalani selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT

  amiiinn…moga tali silaturrahim kita semua tetap terjaga…amiiiinn….

  Akhir kata, hanya do’a dan harapan yang dapat penulis panjatkan,

  semoga semua kebaikan kalian, senantiasa Allah SWT balas dengan limpahan

  yang berlipat ganda disertai keberkahan oleh-Nya. Amin, Amin yaa Rabbal

  ‘Alamiiin,,,,,

  Jakarta, 14 Mei 2010

  Penulis

 • DAFTAR ISI

  ABSTRAK ......................................................................................................... i

  KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii

  DAFTAR ISI ..................................................................................................... v

  BAB I PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang Masalah….......................................................... 1

  B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.......................................... 4

  C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... 4

  D. Metodologi Penelitian ................................................................. 5

  E. Kajian Pustaka............................................................................. 6

  F. Sistematis Penulisan.................................................................... 7

  BAB II TINJAUAN TEORITIS

  A. Pengertian Aktivitas .................................................................... 9

  B. Pengertian Dakwah ..................................................................... 10

  C. Pengertian Aktivitas Dakwah...................................................... 13

  D. Unsur-Unsur Dakwah ................................................................. 14

  E. Sasaran Dakwah.......................................................................... 27

  F. Pengertian Masjid ....................................................................... 35

  BAB III PROFIL K.H. MUHYIDDIN NA’IM DAN MASJID

  AL-AKHYAR

  A. Profil K.H. Muhyiddin Na’im..................................................... 36

  1. Latar Belakang Keluarga....................................................... 36

  v

 • vi

  2. Latar Belakang Pendidikan ................................................... 38

  B. Aktivitas K.H. Muhyiddin Na’im ............................................... 39

  BAB IV ANALISIS DATA AKTIVITAS DAKWAH ISLAM

  K.H. MUHYIDDIN NA’IM

  A. Aktivitas K.H. Muhyiddin Na’im ............................................... 47

  B. Bentuk Dakwah K.H. Muhyiddin Na’im .................................... 49

  C. Faktor Pendukung, Hambatan-hambatan yang dihadapi serta

  Penanggulangannya pada Masjid Al-Akhyar.............................. 52

  1. Faktor Pendukung ................................................................. 52

  2. Faktor Penghambat ............................................................... 53

  3. Cara-cara Penanggulangannya .............................................. 54

  BAB V PENUTUP

  A. Kesimpulan ................................................................................. 55

  B. Saran-saran.................................................................................. 56

  DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 58

  LAMPIRAN

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang Masalah

  Dakwah memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan

  bermasyarakat. Maju mundurnya sebuah masyarakat ditentukan oleh ulama

  dalam membimbingnya. Hal ini mengingat perkembangan, perubahan, dan

  kemajuan masyarakat berlangsung demikian pesat dan cepat. Respon

  masyarakat atas perkembangan dan kemajuan zaman tersebut, membuat

  banyak warga dunia terus berbenah diri, agar mereka tak tertinggal peradaban

  modern yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan

  teknologi.

  Demikian halnya dengan dunia dakwah. Secara global, sejauh ini

  syi’ar Islam masih disampaikan dengan cara dan strategi yang kurang tepat

  sasaran. Dari mulai materi, cara penyampaian, hingga penguasaan wawasan

  yang kurang mendalam dari seorang da’i, padahal Islam harus disampaikan

  dengan cara metodologi yang tepat dan benar, serta dapat dicerna dan dapat

  diterima banyak dari kalangan masyarakat luas terutama umat Islam. Dakwah

  secara definitif adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana ke jalan yang

  benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan

  mereka di dunia dan akhirat.1

  Kegiatan berdakwah telah berlangsung seumur sejarah kehidupan

  manusia. Sejak bapak manusia pertama Nabi Adam AS, hingga Nabi

  1 Toha Yahya Omar, Islam dan Dakwah, (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2004), Cet.

  Ke-1. h. 67

  1

 • 2

  Muhammad SAW sekarang ini. Dahulu Rasulullah SAW pada awal masa

  kenabian, tidak langsung diperintahkan berdakawah terang-terangan kepada

  seluruh manusia, akan tetapi beliau berdakwah dengan kerabat-kerabatnya

  dulu. Setelah itu beliau diperintahkan berdakwah secara terang-terangan

  terhadap orang lain atau orang banyak.

  Seorang ulama ditengah-tengah masyarakat mempunyai peranan yang

  sangat penting dalam mengubah tingkah laku sosial masyarakat, hal ini

  didasarkan pada sebuah asumsi bahwa seorang ulama keberadaannya di

  tengah masyarakat sangat dibutuhkan dan dihormati.

  Satu kehormatan masyarakat terhadap seorang ulama, karena keluasan

  Ilmu pengetahuan yang dimilikinya, khususnya dalam pengetahuan agama.

  Dalam ajaran Islam, ulama memang memiliki kedudukan yang tinggi dan

  peranan yang penting dalam kehidupan umat. Sedemikian penting kedudukan

  ulama di tengah kehidupan masyarakat, sehingga seseorang ulama diharapkan

  mampu meneruskan, mengembangkan dan melaksanakan apa yang telah

  dicontohkan dan disunnahkan oleh para nabi.

  Dalam peran lainnya, peran ini sering disebutkan juga sebagai amar

  ma’ruf nahi munkar yang rinciannya meliputi tugas untuk :

  1. Menyebarkan dan mempertahankan ajaran nilai-nilai agama.

  2. Melaksanakan control dalam masyarakat (social of change)

  3. menjadi agen perubahan sosial (agen of change)2.

  2 Masykuri Abdillah, MimbarAgama dan Budaya Vol XVI, 1999,h. 2.

 • 3

  Dakwah merupakan suatu keharusan dalam rangka mengembangkan

  agama. Dakwah harus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman

  sekarang yang sudah maju dalam hal teknologi maupun ilmu pengetahuan.

  Aktivitas dakwah yang baik akan membawa pengaruh terhadap

  kemajuan agama dan sebaliknya aktivitas dakwah yang kurang baik akan

  berakibat pada kemunduran agama, sehubung adanya hubungan timbal balik

  seperti itu maka dapat dimengerti jika Islam merupakan kewajiban dakwah

  atas setiap pemeluknya.

  Peran ulama sangatlah besar dalam menyebarkan ajaran Islam.

  Diantara peran yang cukup besar dari seorang ulama adalah agen perubahan

  sosial masyarakat menuju tatanan kehidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran

  Islam. Hal ini dilakukan oleh seorang ulama dengan cara mengajak manusia

  untuk mengikuti jalan Allah SWT melalui ajaran dakwah yang ia lakukan,

  karena pada dasarnya dakwah adalah merupakan manifestasi iman yang paling

  utama yang dimiliki seseorang. Sebab dakwah itu tidak lain kecuali

  menunjukkan jalan yang haq kepada segenap insan, menanamkan rasa cinta

  kepada kebaikan dan benci kebathilan serta kejahatan, dan membawanya

  keluar dari kebohongan serta kekalutan.3

  Atas uraian di atas, maka penulis merasa terdorong untuk mengadakan

  penelitian seputar bentuk dakwah K.H. Muhyiddin Na’im baik pada pengajian

  yang diadakan di Masjid Al-Akhyar Kemang Jakarta selatan, yaitu melalui

  ilmu yang beliau dapat dan pengalaman beliau yang aktif dalam Majlis Ulama

  Indonesia (MUI), Nahdlotul ‘Ulama (NU), dan berbagai organisasi sosial

  3 Suherman Affandi, Faktor Kesuksesan Da’I (Risalah No. 6/XXXVIII, 1990)

 • 4

  masyarakat. Dan beliau juga aktif di organisasi mancanegara seperti Persatuan

  Mahasiswa Idonesia di Damaskus Syiria dan Masyarakat Islam Idonesia di

  kedutaan Damaskus. Serta dilihat dari letak geografis Masjid Al-Akhyar yang

  berada ditengah keramaian bagi para turis kafe-kafe asing, restaurant asing,

  ataupun keramian bagi para anak muda sekarang ini, sehingga penulis merasa

  tertarik untuk mengangkat sebuah skripsi dengan judul “Aktivitas Dakwah

  K.H. Muhyiddin Na’im Di Masjid Al-Akhyar Kemang Jakarta Selatan”.

  B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

  1. Pembatasan Masalah Agar penelitian lebih terarah dan memudahkan untuk menelitinya,

  maka peneliti membatasi penelitian ini mengenai bentuk dakwah K.H.

  Muhyiddin Na’im Di Masjid Al-Akhyar Kemang Jakarta Selatan.

  2. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian

  ini adalah :

  a. Apa saja aktivitas K.H. Muhyiddin Na’im?

  b. Bentuk dakwah apa saja yang digunakan oleh K.H. Muhyiddin Na’im?

  c. Apa saja faktor pendukung, penghambat dan cara penaggulangannya

  pada masjid Al-akhyar?

  C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

  1. Tujuan Penelitian

  Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian

  ini adalah sebagai berikut:

 • 5

  a. Untuk mengetahui aktivitas dakwah K.H. Muhyiddin Na’im.

  b. Untuk mengetahui bentuk dakwah yang digunakan oleh K.H.

  Muhyiddin Na’im.

  c. Untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan yang ditemukan dalam

  penyampaian ajaran Islam pada Masjid Al-Akhyar

  2. Manfaat Penelitian

  a. Manfaat Akademis

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif

  bagi perkembangan wacana keilmuan dakwah Islam, terutama tentang

  aktivitas dakwah Islam seorang da’i yang sukses dan membawa

  peningkatan multiguna bagi umat Islam. Sekaligus dapat menambah

  khazanah keilmuan dakwah Islam K.H. Muhyiddin Na’im dengan

  pengalaman, pengetahuan, dan motifasinya terhadap dakwah Islam.

  b. Manfaat Praktis

  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tindakan praktis

  untuk memberikan pengetahuan kepada penulis tentang aktivitas

  dakwah K.H. Muhyiddin Na’im. Dan dari hasil penelitian ini

  diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual, wawasan dan

  gambaran secara utuh mengenai dakwaH.

  D. Metodologi Penelitian

  Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam melakukan

  penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu

  metode penelitian yang dihasilkan dari suatu data-data yang dikumpulkan

 • 6

  berupa kata-kata, gambar, dan merupakan penelitian ilmiah4. Serta wawancara

  langsung dengan beliau dan buku-buku yang digunakan oleh penulis adalah

  buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

  1. Subjek dan objek penelitian

  Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah K.H. Muhyiddin

  Na’im. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

  aktivitas dakwah Islam K.H. Muhyiddin Na’im melalui masjid Al-Akhyar

  Kemang Jakarta Selatan.

  2. Tehnik pengumpulan data

  a. Observasi, yaitu penulis langsung mendatangi kediaman K.H.

  Muhyiddin Na’im yang beralamat dijalan H. Moh. Na’im Cipete. Guna

  untuk mendapatkan data-data yang akurat tentang aktifitas dakwah

  K.H. Muhyiddin Na’im, serta turut dalam pengajian yang dipimpin

  langsung oleh beliau. Satu kali dalam seminggu, yaitu tiap hari senin

  pukul 18.30 WIB atau setelah maghrib yang diadakan di Masjid Al-

  Akhyar.

  b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku tertentu atau

  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti penulis

  dan internet yaitu dengan membuka situs-situs yang sangat berkaitan

  dengan penelitian tersebut.

  c. Wawancara, merupakan alat pengumpulan informasi langsung

  tentang beberapa jenis data.5 Dalam penelitian ini penulis

  menunjukkan pertanyaan-pertanyaan langsung dan via telepon

  4 Lexy, J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosda Karya,1999), Cet, Ke-10, h. 3

  5 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta:Andy Offet, 1983), h. 49.

 • 7

  dengan K.H. Muhyiddin Na’im, dan beberapa pengurusnya

  (H.Muhiddin sebagai ketua masjid, H.Syahroni sebagai sek. Masjid,

  hakim sebagai ket. Remaja Masjid Al-Akhyar Kemang Jakarta

  Selatan) dan masyarakat sekitar masjid (Bpk.Aripin, Sdra Yudi, Sdra

  Ahmad Sani).

  E. Tinjauan Pustaka

  Ada beberapa skripsi yang menjadi tinjauan pustaka bagi penulis kali

  ini, namun ada beberapa poin penting yang diambil sebagai perbandingan

  antara skripsi sudah ada dengan skripsi yang penulis buat, antara lain:

  1. Subjek pada skripsi yang peneliti angkat, aktif diberbagai lembaga

  pemerintahn serta lebih mengedepankan jiwa sifat sosialnya. Beda halnya

  dari skripsi sebelumnya yang sifatnya, lebih cenderung aktif pada satu

  majeli taklim saja, seperti skripsi yang berjudul “Aktivitas Dakwah Habib

  Hasan bin Ja’far Assegaf di Majelis Taklim Nurul Mustofa Ciganjur”.

  2. Objek pada skripsi sebelumnya hanya cenderung tertuju pada kaum wanita

  saja. Sedangkan objek yang peneliti angkat bersifat umum baik laki-laki,

  remaja, bapak-bapak, maupun perempuan. Yang berjudul “Aktivitas

  Dakwah Ustzh. Hj. Ida Farida M.A”

  F. Sistematika Penulisan

  Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikannya

  kedalam beberapa bab sebagai berikut:

 • 8

  Bab I Pendahuluan. Meliputi latar belakang, pembatasan dan

  perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian,

  tinjauan pustaka dan sistematis penulisan.

  Bab II Landasan teoritis. Terdiri dari pengertian aktifitas, Pengertian

  Dakwah, Pengertian Aktifitas Dakwah, Unsur-Unsur Dakwah, sasaran

  Dakwah dan Pengertian Masjid

  Bab III Profil K.H. Muhyiddin Na’im dan Profil Masjid Al-

  Akhyar Kemang Jakarta Selatan. Meliputi Latar Belakang K.H. Muhyiddin

  Na’im, Pendidikan beliau serta aktivitas beliau. Dan Profil Masjid Al-Akhyar

  meliputi sejarah, struktur, dan tujuan Masjid Al-Akhyar.

  Bab IV Analisis aktivitas dakwah Islam K.H. Muhyiddin Na’im

  pada Masjid Al-Akhyar. Meliputi aktivitas dan bentuk dakwah Bil-Lisan,

  Bil-Qolam, Bil-Hal. Dan Faktor yang penghambat dan pendukung serta cara

  penanggulannya pada masjid Al-Akhyar.

  Bab V Penutup, Kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian

  yang dilakukan.

 • BAB II

  TINJAUAN TEORITIS

  A. Pengertian Aktivitas

  Aktivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “aktifitas adalah

  keaktifan, kegiatan-kegiatan, kesibukan atau bisa juga berarti kerja atau salah

  satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi

  atau lembaga.”1

  Sedangkan menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, yaitu bertindak

  pada diri setiap eksistensi atau makhluk yang membuat atau menghasilkan

  sesuatu, dengan aktivitas menandai bahwa hubungan khusus manusia dengan

  dunia. Manusia bertindak sebagai subjek, alam sebagai objek. Manusia

  mengalih wujudkan dan mengolah alam. Berkat aktivitas atau kerjanya,

  manusia mengangkat dirinya dari dunia dan bersifat khas sesuai ciri dan

  kebutuhannya.

  Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktifitas, kegiatan atau

  kesibukan yang dilakukan manusia. Namun, berarti atau tidaknya kegiatan

  tersebut bergantung pada individu tersebut. Karena, menurut Samuel Soeltoe

  sebenarnya aktivitas bukan hanya sekedar kegiatan. Beliau mengatakan bahwa

  aktifitas dipandang sebagai usaha mencapai atau memenuhi kebutuhan.2

  1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), cet. Ke- 3, h. 17

  2 Samuel Soeltoe, Psikologi Pendidikan II, (Jakarta: FEUI. 1982), h. 52

  9

 • 10

  B. Pengertian Dakwah

  Kata dakwah berasal dari bahasa Arab Dakwah dan kata daa’a, yad’u

  yang berarti panggilan, ajakan dan seruan.3 Di samping itu, makna dakwah

  secara bahasa juga mempunyai arti:

  1. An-Nida artinya memanggil.

  2. Menyeru; ad-du’a ila syai’i, artinya menyeru dan mendorong sesuatu.

  3. Ad-dakwah ila qadhiyah, artinya menegaskannya atau membelanya baik

  terhadap yang haq ataupun yang batil, yang positif maupun yang negatif.

  4. Suatu usaha berupa perkataan atau perbuatan untuk menarik manusia ke

  suatu aliran atau agama tertentu (Al-Misbah Al-munir, pada kalimat

  da’aa).

  5. Memohon dan meminta, ini yang sering disebut dengan istilah berdo’a.4

  Menurut pendapat K.H. M. Isa Anshari, dakwah yaitu menyampaikan

  seruan Islam, mengajak dan memanggil umat manusia, agar menerima dan

  mempercayai keyakinan dan hidup Islam.

  Ki Moesa A. Machfoeld dalam bukunya Filsafat Dakwah (Ilmu

  Dakwah dan Penerapannya) mendefinisikan dakwah yaitu panggilan,

  tujuannya membangkitkan kesadaran manusia untuk kembali ke jalan Allah

  SWT. Upaya memanggil atau mengajak kembali manusia ke jalan Allah

  tersebut bersifat ekspansif yaitu memperbanyak jumlah manusia yang berada

  di jalan-Nya.5

  3 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 2 4 Jum’ah Amin Abdul ‘Aziz, Fiqh Dakwah Prinsip dan Kaidah Asasi Dakwah Islam,

  (Solo: Era Intermedia, 1998), cet. Ke-3, h. 25 5 Ki Moesa A. Machfoeld, Filsafat Dakwah “Ilmu Dakwah dan Penerapannya”, (Jakarta:

  PT. Bulan Bintang, 2004), h. 15

 • 11

  Pengertian dakwah dibedakan dengan beberapa kata yang bersaudara

  yaitu ta’lim, tadzkir dan tashwir. Ta’lim artinya mengajar, tujuannya untuk

  menambah pengetahuan orang yang diajar. Tadzkir artinya mengingatkan,

  tujuannya untuk memperbaiki kelupaan orang kepada sesuatu yang harus

  selalu diingat. Sedangkan tashwir artinya melukiskan sesuatu pada alam

  pikiran orang, tujuannya untuk membangkitkan pengertian akan sesuatu yang

  dilukiskan.6

  Dakwah menurut Syaikh Ali Mahfudz yaitu mengajak manusia untuk

  mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat

  baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek, agar mereka mendapat

  kebahagiaan di dunia dan di akhirat.7

  Jum’ah Amin Abdul Aziz dalam Fiqh Dakwah mengartikan dakwah

  sebagai usaha menyeru manusia kepada Islam yang hanif dengan keutuhan

  dan keuniversalannya, dengan syiar dan syariatnya, dengan aqidah dan

  kemuliaan akhlaknya, dengan metode dakwahnya yang bijaksana dan saran-

  sarannya yang unik serta cara-cara penyampaiannya yang benar.8

  Dakwah menurut HSM. Nasaruddin Latif yaitu setiap aktifitas dengan

  tulisan maupun lisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil maupun

  lainnya untuk beriman dan menaati Allah SWT, sesuai dengan garis-garis

  Aqidah dan syariat serta akhlak Islaminya. 9

  6 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h. 27 7 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h. 28 8 Jum’ah Amin Abdul Aziz, Fiqh Dakwah, (Solo: Era Intermedia, 1998), Cet. Ke-1, h. 74 9 Nasarudin Latif, Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah, (Jakarta: Firma Dara, tt), h. 11

 • 12

  Muhammad Al Wakil. Dakwah adalah mengumpulkan manusia dalam

  kebaikan dan menunjukkan mereka jalan yang benar dengan cara amar ma’ruf

  nahi munkar.10

  Menurut Bakhial Khauli, dakwah adalah satu proses menghidupkan

  peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu

  keadaan kepada keadaan lain.11

  Muhammad Nasir (Wafat 1971) berpendapat dakwah adalah usaha

  menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat

  tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini yang meliputi amar

  ma’ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang

  diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan

  perseorangan, berumah tangga (usrah), bermasyarakat dan bernegara.12

  Menurut Sudirman (Wafat 1979) dalam bukunya Problematika

  Dakwah Islam di Indonesia, dakwah adalah merealisasikan ajaran Islam di

  dalam kenyataan hidup sehari-hari baik bagi kehidupan perorangan maupun

  masyarakat sebagai keseluruhan tata hidup bersama dalam rangka

  pembangunan bangsa dan umat manusia untuk memperoleh keridlaan Allah

  SWT.13

  Taufiq Wa’i. dakwah adalah mengumpulkan manusia dalam kebaikan,

  menunjukkan mereka jalan yang benar dengan cara merealisasikan manhaj

  Allah di bumi dalam ucapan dan amalan, menyeru kepada yang ma’ruf dan

  10 Armawati Arbi, Dakwah dan Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), cet. Ke-

  1, h. 36 11 Ghazali Darussalam, Dinamika Ilmu Dakwah Islamiyah, (Malaysia: Nur Niaga SDN.

  BHD. 1996), cet. I, h. 5 12 Muhammad Nasir, Fiqh al-Da’wah dalam Majalah Islam, Kiblat, Jakarta, 1971, h. 7 13 Sudirman, Problematika Dakwah Islam di Indonesia, Jakarta, PDII, 1979, h. 47

 • 13

  mencegah dari yang munkar, membimbing mereka kepada shirathal mustaqim

  dan bersabar menghadapi ujian yang menghadang di perjalanan.14

  Dari beberapa pengertian dakwah di atas, maka dapat ditarik suatu

  kesimpulan, dakwah yaitu menyampaikan dan memanggil serta mengajak

  manusia ke jalan Allah SWT, untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi

  larangan-Nya dalam mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat, sesuai

  dengan tuntunan dan contoh Rasulullah.

  C. Pengertian Aktivitas Dakwah

  Dengan penjelasan di atas dapat kita artikan bahwa aktifitas dakwah

  adalah segala sesuatu yang berbentuk aktifitas atau kegiatan yang dilakukan

  dengan sadar yang mengajak manusia ke jalan yang mulia di sisi Allah SWT.

  Serta meluruskan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran

  Islam.

  Aktifitas dakwah juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang

  mengarah kepada perubahan terhadap sesuatu yang belum baik agar menjadi

  baik dan kepada sesuatu yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi.

  Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktifitas, kegiatan atau

  kesibukan yang dilakukan manusia. Namun, berarti atau setidaknya kegiatan

  tersebut bergantung pada individu tersebut. Karena menurut Samuel Soeitoe,

  sebenarnya aktifitas bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi aktifitas dipandang

  sebagai usaha untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan orang yang

  melakukan aktifitas itu sendiri.15

  14 Armawati Arbi, Dakwah dan Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), cet. Ke-

  1, h. 37 15 Samuel Soeitoe, Psikologi Pendidikan II. (Jakarta: FEUI. 1982)

 • 14

  Definisi di atas menimbulkan beberapa prinsip yang menjadikan

  substansi aktifitas dakwah sebagai berikut:

  1. Dakwah merupakan suatu proses aktifitas yang penyelanggaranya

  dilakukan dengan sadar atau sengaja.

  2. Usaha yang diselenggarakan itu berupa mengajak seseorang untuk beramal

  ma’ruf nahi munkar untuk memeluk agama Islam.

  3. Proses penyelenggaraan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu

  yaitu untuk mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di

  akhirat yang diridhoi Allah SWT.

  D. Unsur-unsur Dakwah

  Dakwah pada hakikatnya adalah segala aktivitas dan kegiatan yang

  mengajak orang untuk berubah dari satu situasi yang mengandung nilai

  kehidupan yang bukan Islami kepada nilai kehidupan yang Islami.

  Dalam Ilmu dakwah terdapat beberapa unsur, antara lain :

  1. Subjek Dakwah, pengertian subjek disini adalah seorang da’i dalam ilmu

  dakwah bermakna sebagai pelaku dakwah, biasa disebut dengan istilah

  subyek dakwah. Tentang subyek dakwah ini ada yang mengatakan hanya

  da’i atau mubaligh saja.

  Sedang da’i yang penulis maksud adalah dalam pengertian yang luas, sehingga

  yang menjadi da’i itu tidak hanya orang yang menyandang predikat Kyai, ulama

  atau pemuka agama saja, akan tetapi juga dapat seorang guru, pembina suatu

  organisasi, orang tua, pimpinan lembaga, atau profesi-profesi yang lain termasuk

  da’i, sebab bagaimanapun profesinya, mereka adalah sebagai pelaku dakwah.

 • 15

  Da’i yang sukses biasanya juga berangkat dari kepiawaiannya dalam memilih

  kata. Pemilihan kata adalah hikmah yang sangat diperlukan dalam dakwah.16

  Diantara para ulama masih terjadi perbedaan pendapat tentang

  dakwah itu, apakah wajib kifayah atau wajib a’in, sementara Muhammad

  Abduh cenderung berpendapat, bahwa dakwah itu hukumnya wajib a’in.

  Demikian menurut Syamsuri Siddiq (1982:12). Penulis sendiri cenderung

  kepada wajib a’in, hanya bentuk dakwahnya yang berbeda tergantung

  kepada profesi dan kemampuan masing-masing.17

  Ada saatnya dimana da’i menjadi efektif dan berbicara membawa

  bencana, tetapi di saat lain terjadi sebaliknya, diam malah mendatangkan

  bahaya besar dan berbicara mendatangkan hasil yang gemilang.

  Kemampuan da’i menempatkan dirinya, kapan harus berbicara dan kapan

  harus memilih diam, juga adalah hikmah yang menentukan keberhasilan

  dakwah.18

  Da’i tidak boleh hanya sekedar menyampaikan ajaran agama tetapi

  mengamalkannya. Seharusnya da’ilah orang pertama yang mengamalkan

  apa yang diucapkannya. Kemampuan da’i untuk menjadi contoh nyata

  umatnya dalam bertindak adalah hikmah yang seharusnya tidak boleh

  ditinggalkan oleh seorang da’i. Dengan amalan nyata yang langsung

  dilihat oleh masyarakatnya, para da’i tidak terlalu sulit untuk berbicara

  banyak, tetapi gerak dia adalah dakwah yang jauh lebih efektif dari

  sekedar berbicara.

  16 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada media, 2003), cet. Ke-1, h. 12 17 Internet. Artikel Ilmu Dakwah indonetasia.com/definisionline/index.php. diakses pada

  tanggal 14-06-2010 18 Internet. Definisi_Dakwah takafultimdiniyah.multiply.com/journal. diakses pada

  tanggal 14-06-2010

 • 16

  2. Objek Dakwah, sedangkan yang dijadikan objek dakwah adalah peristiwa

  komunikasi di mana da’i menyampaikan pesan melalui lambing-lambang

  kepada Mad’u, dan mad’u menerima pesan itu, mengolahnya dan

  kemudian meresponnya. Jadi, proses saling mempengaruhi antara da’i dan

  mad’u adalah merupakan peristiwa mental. Dengan mengacu pada

  pengertian psikologi, maka dapat dirumuskan bahwa psikologi dakwah

  ialah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan

  tingkah laku manusia yang terkait dalam proses dakwah. Psikologi dakwah

  berusaha menyingkap apa yang tersembunyi di balik perilaku manusia

  yang terlibat dalam dakwah, dan selanjutnya menggunakan pengetahuan

  itu untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari dakwah itu.

  3. Materi Dakwah, ialah ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran-ajaran Islam

  inilah yang wajib disampaikan kepada umat manusia dan mengajak

  mereka agar mau menerima dan mengikutinya. Diharapkan agar ajaran-

  ajaran Islam benar-benar diketahui, dipahami, dihayati dan diamalkan,

  sehingga mereka hidup dan berada dalam kehidupan yang sesuai dengan

  ketentuan-ketentuan agama Islam.19

  4. Media Dakwah, yaitu segala sesuatu yang dapat membantu juru dakwah

  dalam menyampaikan dakwahnya secara efektif dan efisien.20 Media

  dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan matrei

  dakwah.21

  19 M. Masyhur Amin, Dakwah Islam dan Pesan Moral, (Yogyakarta: Al Amin Press,

  1997), cet. Ke-1, h. 11 20 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h. 40 21 Warbi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), cet. Ke-

  1, h.35

 • 17

  Media adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan

  sesuatu. Sarana penggunaannya adalah keefektifan dan keefisienan,

  semakin efektif dan efisien suatu media dalam menyampaikan sesuatu,

  maka ia akan jadi pilihan. Adapun 3 wasilah dakwah (media dakwah) dari

  segi penyampaian pesan, yaitu:

  a. Spoken Words, yaitu media dakwah berbentuk ucapan atau bunyi yang

  dapat ditangkap dengan panca indera pendengaran seperti radio,

  telepon dan sebagainya.

  b. Printed Writing, yaitu media dakwah yang berbentuk tulisan, gambar,

  lukisan dan sebagainya yang dapat dengan panca indera penglihatan.

  c. The Audio Visual, yaitu media dakwah yang berbentuk gambar hidup

  yang dapat didengar dan dilihat, seperti televisi, video dan sebagainya.

  Menurut Drs. Slamet Muhaemin Abda, media dakwah dari

  instrumennya dapat dilihat dari empat sifat, yaitu:

  a. Media visual yaitu alat yang dapat dioperasikan untuk kepentingan

  dakwah dengan melalui indera penglihat seperti film, slide,

  transparansi, overhead projector, gambar, foto dan lain-lain.

  b. Media auditif yaitu alat-alat yang dapat dioperasikan sebagai sarana

  penunjang dakwah yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran,

  seperti radio, tape recorder, telepon, telegram dan sebagainya.

  c. Media audio visual yaitu alat-alat dakwah yang dapat didengar juga

  sekaligus dapat dilihat, seperti movie film, televisi, video dan

  sebagainya.

 • 18

  Media cetak yaitu cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar sebagai

  pelengkap informasi tulis, seperti buku, surat kabar, majalah, bulletin, booklet,

  leaflet dan sebagainya.22

  5. Metode Dakwah, Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu meta

  (melalui) dan hodos (jalan, cara). Sumber yang lain menyebutkan bahwa

  metode berasal dari bahasa Jerman methodica artinya ajaran tentang metode.

  Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata methodos artinya jalan yang

  dalam bahasa Arab disebut thariq.23 Sementara itu, dalam Kamus bahasa

  Indonesia kata metode mangandung arti “cara yang teratur dan berpikir baik-

  baik untuk maksud (dalam ilmu pengetahuan, dsb); cara kerja yang bersistem

  untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang

  ditentukan”.24 Jadi metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk

  mencapai suatu tujuan.

  Metode dakwah artinya cara-cara yang dipergunakan oleh seorang da’i

  untuk menyampaikan materi dakwah, yaitu al-Islam atau serentetan kegiatan

  untuk mencapai tujuan tertentu.25

  Al-Qur’an menurut Sayyid Quthub, mengemukakan prinsip-prinsip

  umum metodologi dakwah. Dianataranya ialah prinsip dakwah dengan

  bijaksana dan kearifan (bi al-hikmah), dakwah dengan nasehat yang baik (bi

  22 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h. 44 23Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h. 35 24 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. IX, 1986),

  h. 649 25 Warbi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), cet. Ke-

  1, h. 34

 • 19

  al-mau’izhat al-hasanah), dakwah dengan dialog yang baik (bi al-jadal al-

  husna), dan dakwah dengan pembalasan berimbang (mu’aqabat bi al-mitsl).26

  Adapun metode dalam melaksanakan dakwah tercantum dalam Al-

  Qur’an surat An-Nahl ayat 125:

  Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(Q.S. An-Nahl/16: 125)

  Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa metode dakwah itu ada tiga

  cara:27

  a. Al-Hikmah

  Kata hikmah dalam bentuk masdarnya adalah “hukman” yang

  diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Jika dikaitkan dengan

  hukum berarti mencegah dari kedzaliman dan jika dikaitkan dengan

  dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam

  melaksanakan tugas dakwah.28

  26 Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah sayyid Quthub:Rekonstruksi Pemikiran Dakwah

  Harakah, (Jakarta: Penamadani, 2006), cet. Ke-1, h. 246 27 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h. 36 28 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada media, 2003), cet. Ke-1, h. 8

 • 20

  Pengertian al-hikmah menurut Prof. Toha Jahja Omar MA, yaitu

  bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya dan kitalah yang

  harus berpikir, berusaha menyusun dan mengatur cara-cara dengan

  menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan

  hal-hal yang dilarang Tuhan.29

  M. Abduh berpendapat bahwa, hikmah adalah mengetahui rahasia

  dan faedah dalam tiap-tiap hal. Hikmah juga digunakan dalam arti ucapan

  yang sedikit lafazh akan tetapi banyak makna30 ataupun diartikan

  meletakkan sesuatu pada tempat atau semestinya.31

  Al-hikmah diartikan pula sebagai al ‘adl (keadilan), al-haq

  (kebenaran), al-hilm (ketabahan), al ‘ilm (pengetahuan), terakhir an

  Nubuwwah (kenabian). Di samping itu, al-hikmah juga diartikan sebagai

  menempatkan sesuatu pada proposisinya.32

  Menurut Imam Abdullah bin Ahmad Mahmud An-Nasafi:

  “Dakwah dengan bil-hikmah ialah dakwah dengan menggunakan

  perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran

  dan menghilangkan keraguan”.

  Menurut Ki. M.A. Mahfoeld al-hikmah adalah berarti tepa selira,

  mengukur baju dengan diri sendiri, tidak memberikan kepada orang lain

  apa yang diri sendiri tak senang dapat dari orang lain.33

  29 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h.36 30 Lihat, Sa’dy Abu Habib, al-Qomusul Fiqhi, h. 97 31 Abu Hayyan, al-Bahrul Muhith, Jilid 1, h. 392 Juga Dr. Zaid Abdul Karim, ad-Dakwah

  bil-Hikmah, h. 26 32 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada media, 2003), cet. Ke-1, h. 10 33 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h.37

 • 21

  Sebagai metode dakwah, al-hikmah diartikan bijaksana, akal budi

  yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, menarik perhatian orang

  kepada agama atau Tuhan.

  Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa al-hikmah adalah

  kemampuan da’i memilih, memilah dan menyelaraskan teknik dakwah

  dengan kondisi objektif mad’u. Memang tidak semua orang meraih sukses.

  Karunia Allah yang diberikan kepada orang yang layak mendapatkan

  hikmah Insya Allah juga akan berimbas kepada para mad’unya, sehingga

  mereka termotivasi untuk merubah diri dan mengamalkan apa yang

  disarankan da’i kepada mereka.

  Dalam dunia dakwah, hikmah adalah penentu sukses tidaknya

  dakwah. Dalam menghadapi mad’u yang beragam tingkat pendidikan,

  strata sosial, dan latar belakang budaya, para da’i memerlukan hikmah,

  sehingga ajaran Islam mampu memasuki runag hati para mad’u dengan

  tepat.34 Oleh karena itu, para da’i dituntut untuk mengerti dan memahami

  sekaligus mamanfaatkan latar belakangnya, sehingga ide-ide yang diterima

  dirasakan sebagai sesuatu yang menyentuh dan menyejukkan kalbunya.

  Dengan demikian jika hikmah dikaitkan dengan dakwah kita akan

  menemukan bahwa ia merupakan peringatan kepada juru dakwah untuk

  tidak menggunakan satu bentuk metode saja. Sebaliknya, mereka harus

  menggunakan berbagai macam metode sesuai dengan realitas yang

  dihadapi dan sikap masyarakat terhadap Islam. Sebab sudah jelas bahwa

  dakwah tidak akan berhasil menjadi suatu wujud yang riil jika metode

  34 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada media, 2003), cet. Ke-1, h.11

 • 22

  dakwah yang dipakai untuk menghadapi orang bodoh sama dengan yang

  dipakai untuk menghadapi orang terpelajar. Jelas, kemampuan kedua

  kelompok tersebut dalam berpikir dan menangkap dakwah yang

  disampaikan tidak dapat disamakan. Bagaimanapun daya pengungkapan

  dan pemikiran yang dimiliki manusia berbeda-beda.35

  b. Al-Mau’idzatil Hasanah

  Secara bahasa, mau’izhah hasanah terdiri dari dua kata, mau’izhah

  dan hasanah. Kata mau’izhah berasal dari kata wa’adza-ya’idzu-wa’dzan-

  ‘idzatan yang berarti: nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan,36

  sementara hasanah merupakan kebalikan dari sayyi’ah yang artinya

  kebaikan lawannya kejelekan.37

  Menurut pakar bahasa, nasehat (al-wa’zh atau mau’izdhah)

  mengandung arti teguran atau peringatan. Ashfahani, dengan mengutip

  pendapat Imam Khalil, menyatakan bahwa nasihat adalah memberikan

  peringatan (al-tadzkir) dengan kebaikan yang dapat menyentuh hati. Jadi,

  makna terpenting dari nasihat adalah mengingatkan (tadzkir) dan membuat

  peringatan (dzikra) kepada umat manusia.38

  Menurut Imam Abdullah bin Ahmad an-Nasafi yang dikutip oleh

  H. Hasanuddin adalah sebagai berikut:

  35 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada media, 2003), cet. Ke-1, h. 14 36 Lois Ma’luf, Munjid al-Lughah wa A’lam (Beirut: Dari Fikr. 1986) h. 907, Ibnu

  Mandzur, Lisan al-Arab, jilid VI (Beirut: Dar Fikr, 1990), h. 466. 37 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada media, 2003), cet. Ke-1, h. 16 38 Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah sayyid Quthub:Rekonstruksi Pemikiran Dakwah

  Harakah, (Jakarta: Penamadani, 2006), cet. Ke-1, h. 249

 • 23

  “Al-Mau’izhah al-Hasanah adalah (perkataan-perkataan) yang tidak

  tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan

  menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan al-Qur’an.”39

  Menurut Abd. Hamid al-Bilali al-Mau’izhah al-Hasanah

  merupakan salah satu manhaj (metode) dalam dakwah untuk mengajak ke

  jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah

  lembut agar mereka mau berbuat baik.40

  Mau’idzatil Hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang

  mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita

  gembira, peringatan, pesan-pesan positif (wasiat) yang bisa dijadikan

  pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan

  akhirat.41

  Dari beberapa definisi di atas, mau’izhah hasanah tersebut bisa

  diklasifikasikan dalam beberapa bentuk:

  1) Nasihat atau petuah

  2) Bimbingan, pengajaran (pendidikan)

  3) Kisah-kisah

  4) Kabar gembira dan peringatan (al-Basyir dan al-Nadzir)

  5) Wasiat (pesan-pesan positif).

  39 Hasanuddin, Hukum Dakwah, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 37 40 Abdul Hamid al-Bilali, Fiqh al-Dakwah fi ingkar al-Mungkar (Kuwait: Dar al-

  Dakwah, 1989), h. 260 41 Harjanji Hefni, dkk, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2001), cet. Ke-1, h. 240

 • 24

  Menurut Ki. M.A. Mahfoeld, al-mau’idzatil hasanah adalah diukur

  dari segi dakwah itu sendiri.42 Hasanah dalam dakwah adalah sebagai

  ridha ibadah kepada Allah SWT. Dan di dalamnya mengandung:

  1) Didengar orang, lebih banyak lebih baik suara panggilannya.

  2) Diturut orang, lebih banyak lebih baik maksud tujuannya, sehingga

  menjadi lebih besar kuantitas manusia yang kembali ke jalan

  Tuhannya, jalan Allah SWT.43

  Jadi kalau kita telusuri kesimpulan dari Mau’idzatil Hasanah, akan

  mengandung arti kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh

  kasih sayang ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan; tidak

  membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain sebab kelemah-

  lembutan dalam menasihati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras

  dan menjinakkan kalbu yang liar, ia lebih mudah melahirkan kebaikan

  daripada larangan dan ancaman.

  c. Al-Mujadalah Bi Al-Lati Hiya Ahsan

  Dari segi etimologi (bahasa) lafazh mujadalah terambil dari kata

  “jadala” yang bermakna memintal, melilit. Apabila ditambahkan alif pada

  huruf jim yang mengikuti wazan faa ala, “jaa dala” dapat bermakna

  berdebat, dan “mujaadalah” perdebatan.44

  Dari segi istilah (terminologi) terdapat beberapa pengertian al-

  mujadalah (al-Hiwar) dari segi istilah. Al-Mujadalah (al-Hiwar) berarti

  42 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h. 37 43 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada media, 2003), cet. Ke-1, h. 17 44 Ahmad Warson al-Munawwir, al-Munawwir, Jakarta:Pustaka Progresif, 1997, Cet. Ke-

  14, h. 175 hal ini juga dapat dilihat pada kamus al-Bisri, karangan K.H. Adib Bisri dan K.H. Munawwir AF, Pustaka Progresif, 2000, h. 67 dan ini berarti sama pula dengan lafaazh al-Khiwaar yang berarti jawaban, al-Mukhaawaroh; Tanya jawab, perdebatan. Lebih jelas lihat kamus al-Bisri, h. 140

 • 25

  upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa

  adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan di antara

  keduanya. Sedangkan menurut Dr. Sayyid Muhammad Thantawi ialah

  suatu upaya yang bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan

  cara menyajikan argumentasi dan bukti yang kuat.

  Menurut tafsir An-Nasafi,45 kata ini mengandung arti:

  “Berbantahan dengan baik yaitu dengan jalan sebaik-baiknya dalam

  bermujadalah, antara lain dengan perkataan yang lunak, lemah lembut,

  tidak dengan ucapan yang kasar atau dengan mempergunakan sesuatu

  (perkataan) yang bisa menyadarkan hati, membangunkan jiwa dan

  menerangi akal pikiran, ini merupakan penolakan bagi orang yang

  enggan melakukan perdebatan dalam agama.”

  Menurut Ki. M.A. Mahfoeld, allati hiya ahsan yaitu bi daru

  ‘uqulihim, dengan kadar tingkat obyek yang bersikap bantahan. Maka

  harus melihat apakah obyek dakwah itu Islam, Islam abangan atau non

  Islam.46

  Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, Al-

  Mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak

  secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar

  lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi

  dan bukti yang kuat.

  45 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996) h. 38 46 Hasanuddin, Hukum Dakwah: Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia,

  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-1, h. 38

 • 26

  Tujuan Dakwah adalah Dakwah yang dilaksanakan harus

  mempunyai tujuan tertentu. Tujuan ini dapat dirumuskan sedemikian rupa

  sehingga jelas apa yang hendak dicapai. Di dalam proses dakwah, tujuan

  adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Dengan tujuan

  itulah dapat dirumuskan suatu landasan tindakan dalam pelaksanaan

  dakwah.

  Menurut Drs. H.M. Arifin M.Ed., tujuan dakwah adalah untuk

  menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran

  agama yang dibawakan oleh aparat dakwah atau penerang agama. Oleh

  karena itu ruang lingkup dakwah adalah menyangkut masalah

  pembentukan sikap mental dan pengembangan motivasi yang bersifat

  positif dalam segala lapangan hidup manusia.

  Syekh Ali Mahfudz merumuskan, bahwa tujuan dakwah ada lima

  perkara, yaitu:

  1) Menyiarkan tuntunan Islam, membetulkan aqidah dan meluruskan

  amal perbuatan manusia, terutama budi pekertinya.

  2) Memindahkan hati dari keadaan yang jelek kepada keadaan yang baik.

  3) Membentuk persaudaraan dan menguatkan tali persatuan di antara

  kaum muslimin.

  4) Menolak faham atheisme, dengan mengimbangi cara-cara mereka

  bekerja.

  5) Menolak syubhat-syubhat, bid’ah dan khurafat atau kepercayaan yang

  tidak bersumber dari agama dengan mendalami ilmu Ushuluddin.

 • 27

  Dari rumusan tujuan pelaksanaan dakwah di atas dapat ditarik

  kesimpulan, bahwa tujuan dakwah ada dua, yaitu:

  a. Tujuan langsung yakni ditujukan langsung kepada masyarakat agar

  melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-nya.

  b. Tujuan tidak langsung, yaitu dengan membentuk kader-kader da’i baik

  melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal, sehingga mereka

  dapat diterjunkan ke dalam masyarakat.

  Tujuan umum maupun khusus dakwah yaitu:

  a. Mengajak orang-orang Islam untuk memeluk agama Islam (meng-

  Islamkan orang-orang non-muslim).

  b. MengIslamkan orang-orang Islam artinya meningkatkan kualitas iman,

  Islam dan ihsan kaum muslimin sehingga mereka menjadi orang-orang

  yang mengamalkan Islam secara keseluruhan (kaffah).

  c. Menyerahkan kebaikan dan mencegah timbulnya dan tersebarnya bentuk-

  bentuk kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan

  individu dan masyarakat.

  d. Membentuk individu-individu dan masyarakat yang menjadi Islam sebagai

  pegangan dan pandangan dalam segi-segi kehidupan politik, ekonomi,

  sosial dan budaya.

  Jadi tujuan dakwah adalah mempertemukan kembali fitrah manusia

  dengan agama atau menyadarkan manusia supaya mengakui kebenaran Islam

  dan mau mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi orang baik.47

  47 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 5

 • 28

  E. Sasaran Dakwah

  Sehubungan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat,

  bila dari aspek kehidupan psikolgis, maka dalam pelaksanaan program

  kegiatan dakwah berbagai permasalahan yang menyangkut sasaran bimbingan

  atau dakwah perlu mendapatkan konsiderasi yang tepat yaitu meliputi hal-hal

  sebagai berikut:

  1. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat ilihat dari segi sosiologis

  berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota besar dan kecil, serta

  masyarakat di daerah marginal dari kota besar.

  2. Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi struktur

  kelembagaan berupa masyarakat, pemerintah dan keluarga.

  3. Sasaran yang berupa kelompok-kelompok masyarakat dilihat dari segi

  sosial cultural berupa golongan priyayi, abangan dan santri. Klasifikasi ini

  terutama terdapat dalam masyarakat di Jawa.

  4. Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi

  tingkat usia berupa golongan anak-anak, remaja dan orang tua.

  5. Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari

  okupasinal (profesi, atau pekerjaan) berupa golongan petani, pedagang,

  seniman, buruh, pegawai negeri (administrator).

  6. Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat

  hidup sosial ekonomis berupa golongan orang kaya, menengah dan

  miskin.

  7. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi jenis

  kelamin berupa golongan wanita, pria dan sebagainya.

 • 29

  8. Sasaran berhubungan dengan golongan dilihat dari segikhusus berupa

  golongan masyarakat tunasusila, tunawisma, tuna karya, naarapidana dan

  sebagainya.

  Dan jika disebutkan secara general, sasaran dakwah ini adalah meliputi

  semua golongan masyarakat. Walaupun masyarakat ini berbeda dan masing-

  masing memiliki ciri-ciri khusus dan tentunya juga memerlukan cara-cara

  yang berbeda-beda dalam berdakwah, perlu kita lihat dulu siapa mad’unya,

  dari golongan mana agar apa yang akan kita dakwahkan dapat diterima dengan

  baik oleh mad’u.

  Secara garis besar, ajaran Islam meliputi lima aspek penting yaitu

  aqidah, syari’ah, ibadah, mu’amalah dan akhlak. Dengan begitu bisa dikatakan

  akhlak merupakan sepertiga dari ajaran Islam dan sekaligus menjadi puncak

  dari seluruh rangkaian ajaran Islam. Bahkan, semua bentuk ibadah bermuara

  pada pembentukan akhlak yang mulia.48

  1. Aqidah

  Dari segi bahasa, aqidah berasal dari al ‘aqdu yang berarti ikatan,

  kepastian, pengukuhan, pengencangan dengan kuat, juga berarti yakin dan

  mantap (Kamus Lisan al-Arab, III:295-300). Aqidah atau iman yaitu

  pengakuan dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahwa semua yang

  dibawa oleh Rasulullah adalah benar dan hak. Masalah iman ini telah

  digariskan dan ditetapkan sebagai yang tersebut dalam rukun iman.49

  Aqidah ini merupakan fondamen bagi setiap muslim. Aqidah inilah

  yang menjadi dasar yang memberi arah bagi hidup dan kehidupan seorang

  48 Didin Hafidhuddin, Akhlak Sosial Muslim: Satu Hati dan Perbuatan, (Jakarta: Pustaka Zaman, 2000), cet. Ke-1, h. 71

  49 Syekh Thahir Ibn Saleh, Al-Jawahirul Kalamiyah, (Al-Qahirah: 1386 H, T.pn.,) hlm, 3

 • 30

  muslim. Aqidah ini merupakan keimanan kepada Allah SWT, para

  malaikat as, kitab-kitab yang diwahyukan kepada para Rasul, adanya hari

  kiamat dan adanya qadha’ dan qadar serta masalah-masalah yang berakitan

  dengan pokok-pokok keimanan itu. Hal ini pernah diterangkan oleh Nabi

  Muhammad Saw ketika beliau menjawab pertanyaan malaikat Jibril as

  sebagai berikut:50

  َأْن ُتْؤ ِمَن ِباِهللا َوَمَال ِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسْوِلِه َواْلَيْوِم ْاآلِخِر )رواه مسلم عن عمر(َوُتْؤِمَن ِباْلَقْدِر َخْيِرِه َوَشرِِّه

  Artinya :“Hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para RasulNya, hari akhir dan adanya takdir baik dan buruk (yang diciptakan oleh)Nya.” (HR. Muslim dan Umar)

  Dimensi aqidah ini mengungkap masalah keyakinan manusia

  terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah gaib yang

  diajarkan agama. Inti dimensi aqidah dalam ajaran Islam adalah tauhid.

  Ismail R. Al-Faruqi seperti dikutip oleh Fuad Anshori bahwa esensi Islam

  adalah tauhid atau pengesaan Tuhan, tindakan yang menegaskan Allah

  sebagai Yang Maha Esa.51

  Aqidah adalah pesan-pesan dakwah yang meliputi: Iman kepada

  Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada

  Rasul Allah, iman kepada hari akhir dan iman kepada qadha dan qadar.52

  2. Syari’ah

  Secara bahasa (etimologi) kata “syari’ah” berasal dari Bahasa

  Arab yang berarti peraturan atau undang-undang, yaitu peraturan-

  50 M. Masyhur Amin, Dakwah Islam dan Pesan Moral, h. 11 51 Fuad Nashori dan Pachmy Diana Muharam, Mengembangkan Kretaivitas dalam

  Perspektif Psikologi Islam, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), cet. Ke-2, h. 78 52 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 95

 • 31

  peraturan mengenai tingkah laku yang mengikat harus dipatuhi dan

  dilaksanakan sebagaimana mestinya.53

  Berbicara mengenai syari’ah, Syeikh Mahmud Syaltut,

  sebagaimana dikutip H. Endang Saefuddin Anshari, M.A, menulis:54

  keyakinan merupakan dasar daripada syari’ah. Dan syari’ah adalah hasil

  daripada kepercayaan, sebab perundang-undangan tanpa keimanan

  bagaikan bangunan yang tidak bertumpuan dan keimanan dengan tidak

  disertai syari’ah untuk melaksanakannya, hanyalah akan merupakan teori,

  ajaran yang tiada berdaya dan berhasil.

  Syari’ah mengandung cara-cara atau peraturan ibadah seperti

  sembahyang, puasa, zakat, ibadah haji dan lain-lain yang dalam istilah,

  lebih umum disebutkan “hablum minallah”. Syariah juga mengandung

  muamalah seperti perkawinan, hutang-piutang, jual-beli, keadilan sosial,

  pendidikan dan lain-lain yang menyangkut hubungan manusia (hablum

  minan nas).55

  3. Ibadah

  Ibadah adalah bahasa Arab yang secara etimologi berasal dari akar

  kata ‘abada-ya’budu-‘abdan-‘ibaadatan yang berarti taat, tunduk, patuh,

  merendahkan diri dan hina. Kesemua pengertian itu mempunyai makna

  yang berdekatan.56 Para ahli dari berbagai disiplin ilmu mengemukakan

  pengertian ibadah dari segi terminologi dengan rumusan yang bervariasi

  53 M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1,

  h. 343 54 Endang Saefuddin Anshari, Kuliah Al Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan

  Tinggi, (Jakarta:Rajawali, 1992), cet. Ke-3, ed.2, h. 91 55 Anwar Masy’ari, Akhlak Al-Qur’an, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), cet. Ke-1, h.10 56 Al-Qardhawi Yusuf, Al-Ibadah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, (Beirut: T.pn.,1979).

  cet. 6, h. 27

 • 32

  sesuai dengan bidangnya. Para ahli di bidang akhlak mendefinisikan

  ibadah sebagai berikut: Mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah

  dan menyelenggarakan segala syari’at (hukum). Menurut ahli Fiqh, ibadah

  adalah: Segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai

  keridhaan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat.57

  Para Ulama membagi ibadah menjadi dua, yaitu ibadah makhdhah

  dan ibadah ghair makhdhah. Ibadah makhdhah adalah berbagai perbuatan

  yang dilakukan semata-mata hanya wujud pengabdian seseorang kepada

  Tuhannya. Sedangkan ibadah ghair makhdhah adalah berbagai perbuatan

  yang dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan kehidupan dunia yang

  disertai dengan niat mencari ridha-Nya.58

  Kita telah mengetahui, bahwa misi manusia di alam ini adalah

  beribadah kepada Allah. Kita juga telah mengetahui bahwa ibadah adalah

  mengoptimalkan ketundukan yang disertai dengan mengoptimalkan

  kecintaan kepada Allah. Dan ibadah di dalam Islam mencakup agama

  secara keseluruhan dan meliputi seluruh kehidupan dengan berbagai

  macam isinya.59

  4. Muamalah

  Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi

  bahasa dan ke dua dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah berasal dari

  kata ‘aamala-yu’aamilu-mu’aamalatan sama dengan wazan faa’ala-

  57 Tengku Muhammad Habsyi Ash-Siddieqy, Kuliah Ibadah, (Jakarta: Bulan Bintang,

  1994), cet. Ke-8, h. 3 58 M. Saefuddaulah, Akhlak Ijtima’iyah, (T.tp.:Pamator, 1998), cet. Ke-1, h. 8 59 Yusuf al-Qardhawi, Ibadah dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005),

  cet. Ke-1, h.118

 • 33

  yufaa’ilu-mufaa’alatan, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling

  mengamalkan.60

  Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua

  macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian

  muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan

  oleh para ahli sebagai berikut: Al Dimyati berpendapat bahwa muamalah

  adalah: Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah

  ukhrawi.61

  Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah

  peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup

  bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.62

  Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit (khas),

  didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

  a. Menurut Hudlari Byk: Muamalah adalah semua akad yang

  membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.

  b. Menurut Idris Ahmad,63 muamalah adalah aturan-aturan Allah yang

  mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk

  mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling

  baik.

  c. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau

  sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

  60 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 1 61 Lihat al Dimyati, dalam: I’anat al Thalibin, Toha Putra, Semarang, tt. hlm.2 62 Lihat Abdul Madjid, dalam : Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kbendaan

  dalam Islam, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986 hlm. 1 63 Lihat Fiqh al-Syafi’iyah, Karya Indah, Jakarta, 1986, hlm. 1

 • 34

  d. Muamalah menurut Fuqaha yaitu segala hukum yang dilaksanakan

  untuk kebaikan keluarga, masyarakat dan Negara atau kemuslihatan

  dunia.64

  5. Akhlak

  Akhlak secara etimologis berarti tingkah laku atau perbuatan. Dan

  secara terminologis akhlak adalah tingkah laku manusia dalam

  hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam

  sekitarnya.65

  Imam Ghazali dalam bukunya “Ihya Ulumuddin” menyatakan

  sebagai berikut: Akhlak ialah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang

  menimbulkan segala perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa

  memerlukan pikiran dan pertimbangan.66

  Dr Ahmad Amin dalam bukunya “Al-Akhlak” mengatakan bahwa

  akhlak adalah ilmu untuk menetapkan ukuran segala perbuatan manusia,

  yang baik atau yang buruk, yang benar atau yang salah, yang hak atau

  yang batil.67

  Sedangkan menurut Ibnu Maskawih, akhlak adalah sifat yang

  tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan

  tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.68

  Akhlak yang dituntut dan dipelihara ialah akhlak yang merupakan

  sendi agama di sisi Tuhan, bukanlah sekedar mengerti bahwa kebenaran

  64 Tengku Muhammad Habsyi Ash-Siddieqy, Kuliah Ibadah, h. 5 65 Hasan Saleh, Studi Islam di Perguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ dan Pengembangan

  Wawasan, (Jakarta: Penerbit ISTN, 2000), cet. Ke-2, h. 57 66 Anwar Masy’ari, Akhlak Al-Qur’an, h. 3 67 Ahmad Amin, Al-Akhlak, terjemahan Y Bahtiar Affandy, (Jakarta: Jembatan, 1995), h.1 68 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, h. 3

 • 35

  itu adalah mulia dan dusta adalah hina, dan bukan pula sekedar

  mengetahui bahwa ikhlas itu suatu yang agung, sedang tipu daya adalah

  sebuah kehancuran. Akan tetapi akhlak yang dituntut yaitu reaksi jiwa dan

  segala sesuatu yang mempengaruhinya untuk melakukan apa yang patut

  dilakukan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan.69

  Adapun ruang lingkup akhlak terbagi dalam beberapa bagian:

  a. Akhlak terhadap Kholik. Allah SWT adalah Al-Khaliq (Maha

  pencipta) dan manusia adalah makhluk (yang diciptakan). Manusia

  wajib tunduk kepada peraturan Allah. Hal ini menunjukkan kepada

  sifat manusia sebagai hamba.

  b. Akhlak terhadap Mahkluk. Prinsip hidup dalam Islam termasuk

  kewajiban memperhatikan kehidupan antara sesama orang-orang

  beriman. Kedudukan seorang muslim dengan muslim lainnya adalah

  ibarat satu jasad, dimana satu anggota badan dengan anggota badan

  lainnya mempunyai hubungan yang erat.70

  F. Pengertian Masjid

  Ditinjau dari segi bahasa Masjid berasal dari bahasa Arab yaitu dari

  kata sajada, yasjudu yang berarti sujud, sedangkan kata masjid merupakan

  isim makan dari kata tersebut yang berarti tempat bersujud.

  Pada zaman pra-Islam tempat di sekitar Ka’bah dinamakan masjid.

  Abu Bakar membangun sebuah tempat untuk shalat di dekat rumahnya di

  mekkah. Terdapat keragaman gaya bangunan masjid, namun terdapat

  69 Ali Akbar, Nabi Muhammad Pembawa Rahmat, Suara Mesjid, No. 64, DDII, hlm. 9 70http://www.cahaya-islam.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=286,

  diakses pada tanggal 08 Mei 2010, pada pukul 16:40 WIB

  http://www.cahaya-islam.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=286

 • 36

  beberapa elemen utama. Syarat utama sebuah masjid adalah tersedianya

  sebuah ruangan besar untuk menjalankan shalat, baik beratap maupun tidak

  beratap, yang didalamnya jama’ahnya membentuk barisan di belakang posisi

  imam untuk menyelenggarakan shalat berjama’ah.71

  Seseorang tidak diperkenankan berdiam di dalam ruangan ini kecuali

  dalam keadaan suci dai hadats besar. Untuk memastikan arah kiblat, ka’bah

  biasanya dalam sebuah masjid terdapat sebuah ruangan yang dinamakan

  mihrab. Masjid juga dapat dijadikan sebagai lembaga untuk melaksanakan

  aktifitas-aktifitas dakwah.

  71 Prof. Huston Smith, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1999)

 • BAB III

  PROFIL K.H. MUHYIDDIN NA’IM DAN MASJID AL-AKHYAR

  KEMANG JAKARTA SELATAN

  A. Profil K.H. Muhyiddin Na’im

  1. Latar Belakang Keluarga

  Beliau lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Januari 1950, K.H.

  Muhyiddin Na’im adalah putra dari keluarga pasangan Alm. K.H.

  Muhammad Na’im dan Almh. Hj. Saodah Binti Musyaffa’. Beliau terlahir

  dari keluarga yang sangat religius. Ayahandanya semasa hidup adalah

  seorang Ulama besar, dan beliau dikenal sebagai salah satu Ulama besar

  yang turut mensyiarkan agama Islam di berbagai daerah, khususnya

  diwilayah Cipete Utara Jakarta-Selatan.

  K.H. Muhammad Na’im Lahir pada tahun 1912, dari pasangan,

  beliau juga aktif dalam salah seorang pengurus Syuria NU dengan

  Rekannya seperti K.H. Abdul Wahid Hasyim, K.H. Idham Chalid, K.H.

  Anwar Musyaddad, K.H. Ilyas, K.H. Saifuddin Zuhri, K.H. Tohir Rohili,

  K.H. Mursyidi, K.H. Ishaq Yahya, K.H. Ahmad Syaikhu, K.H. Nur Ali

  Bekasi, K.H. Abdul Aziz Amin. Beliau juga menjadi saksi atas

  dideklarasikannya pemerintah Republik Indonesia Serikat. H. Na’im dan

  Mera dan beliau meninggal dunia pada 12 Mei 1973 pada usia 61 tahun.

  Seminggu sebelum wafat, kini istrinya yang masih hidup ada dua orang.

  Putra-putrinya yang masih hidup ada 27 orang. Cucu cicitnya ada sekitar

  300 orang. Diantara mereka yang aktif dalam bidang dakwah dan

  36

 • 37

  pendidikan, seperti K.H. Abdul Hayyi Na’im, K.H. Muhyiddin Na’im,

  K.H. Muhammad Fatih Na’im, Hj. Siti Aisyah, Hj. Mahmudah Na’im, siti

  Sahlah Na’im. Di samping itu banyak pula yang mengabdikan diri di

  berbagai instansi pemerintah dan swasta.1

  K.H. Muhyiddin Na’im adalah seorang Ulama dan tokoh

  masyarakat betawi yang sangat di hormati, dan karena pengalaman beliau

  yang cukup luas dapat memberikan motivasi tersendiri bagi K.H.

  Muhyiddin Na’im untuk berkesempatan berdakwah dan mengetahui

  bagaimana cara mempraktekan dakwah diberbagai forum, baik didalam

  maupun diluar negeri.

  K.H. Muhyiddin Na’im mempunyai beberapa saudara kandung,

  diantaranya Hj. Zakiyah Na’im, Hj. Nafisah Na’im, K.H. Muhyiddin

  Na’im, Hj. Mahmudah Na’im, H. Muhammad Ali Na’im, H.

  Abdurrahman Na’im, H. Adnan Na’im, H. Muhammad Diinul Hadi

  Na’im, H. Maliha Na’im, H. Zaenal Aripin Na’im, Hj. Azizah Na’im,

  tidak ketinggalan kakak maupun adik-adiknya yang berkecimpung dalam

  mensyiarkan agama Islam.

  Sejak kecil kedua orang tuanya, terutama bapaknya (K.H.

  Muhammad Na’im) cukup dikenal sebagai orang tua yang sangat tegas

  terhadap anak-anaknya, sudah mempersiapkan bekal pendidikan agama,

  berupa belajar membaca Al-Qur’an, cinta dengan Ilmu agama yang

  mengharuskan beliau untuk selalu dan terus belajar.

  1 Wawancara dengan adik K.H. Muhyiddin Na’im (K.H. Abdurrahman Na’im) di masjid

  An-Nur Cipete Utara Jakarta Selatan.

 • 38

  Sejak usia belia, beliau sudah terbiasa dengan kesibukan dakwah,

  sama halnya dengan anak-anak seusianya, beliau juga bermain bersama

  teman-temannya akan tetapi beliau tidak pernah melupakan kewajibannya

  sebagai pelajar untuk menuntut ilmu agama.

  Beliau sudah berdakwah dari kecil, tetapi sesudah menikah atau

  kurang lebih 28 tahun lalu, ternyata beliau lebih menyukai dan menekuni

  profesi dakwah sebagaimana beliau mengikuti jejak ayahnya. Dan di usia

  yang sudah matang ini, beliau masih menggeluti di dunia dakwah atas

  dukungan dari istri tercintanya, Hj. Rohimah dari seorang anak K.H.

  Fathullah (Alm).

  Beliau bukan hanya sekedar seorang da’i yang berani berjuang di

  medan dakwah, melainkan beliau juga seorang guru atau kyai yang selalu

  membimbing dan mendidik murid-muridnya agar menjadi lebih baik dan

  berakhlakul karimah. Dan beliau juga seorang suami yang banyak

  memberi panutan bagi keluarganya, beliau selalu menyempatkan waktu

  luang untuk berkumpul dan bersenda gurau bersama keluarga besarnya.

  Hingga saat ini K.H.Muhyiddin Na’im mempunyai lima orang

  anak yang sangat di banggakan. Di antara nya : Rozana, H.Muhammad

  wafi, Ahmad Labib, Rihaburrahman dan Naji.

  2. Latar Belakang Pendidikan K.H. Muhyiddin Na’im

  Ulama yang sangat ramah ini tidak hanya pandai berbicara, tetapi

  beliau juga aktif saat bangku sekolah, sejak kecil beliau bercita-cita ingin

  menjadi da’i sekaligus guru. Dari kecil beliau juga sering mengikuti ayah

 • 39

  mengajar pengajian. Sehingga apapun ilmu yang diturunkan padanya

  selalu direalisasikan.

  Bapak dari lima orang anak ini pernah menuntut Ilmu di Jakarta

  sampai antar propinsi sampai perguruan tinggi di luar negri, diantara nya :

  a. SD yang terletak didaerah Perla Jakarta selata tahun

  b. MTs yang berada diJombang yaitu Tebuireng,

  c. selanjutnya beliau melanjutkan ke perguruan tinggi di Damaskus

  (Syiria), disana beliau mendapat gelar Lc dan Kairo (Mesir) beliau

  mendapat gelar MA.

  Beliau sama sekali tidak membeda-bedakan antara ilmu umum

  dengan ilmu agama, karena menurut sang ayah “apapun ilmu itu selama

  baik dan membawa manfaat maka raihlah terus”2.

  Beliau tidak hanya menuntut ilmu didalam negeri saja, akan tetapi

  beliau juga menuntut ilmu di luar negeri bagian timur, Damaskus atau

  Syiriya, Jerman dan Amerika.

  B. Aktivitas K.H. Muhyiddin Na’im

  Sejak belia, beliau sudah banyak melakukan hal-hal positif yang

  membawanya kearah yang lebih baik baik, diantaranya : belajar mengajar,

  belajar ceramah di berbagai pengajian. Dan beliau juga termasuk orang yang

  gemar membaca khususnya kitab-kitab untuk menuangkan inspirasinya, waktu

  selebihnya ia gunakan untuk ceramah, berkhutbah, dan memberikan ilmu

  kepada orang lain.

  2 Wawancara dengan KH. Muhyiddin Na’im di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2010.

 • 40

  Da’i yang penuh tawaddlu’ ini tidak pernah merasa lelah untuk

  melakukan semua aktivitasnya. Dari kecil sampai sekarang beliau terkenal

  mudah bergaul dengan siapa saja. Maupun dengan para pejabat beliau cukup

  di kenal karena beliau aktif dalam beberapa lembaga-lembaga pemerintahan

  juga, seperti NU (Nahdlotul Ulama), MUI DKI (Majelis Ulama Indonesia),

  FUHAB Forum Ulama Habaib) dll, maka dari sini beliau mempunyai tekad

  dakwah untuk mengembangkan agama Islam.

  Selama ini beliau tidak hanya ceramah di Masjid Al-Akhyar yang

  beliau pimpin, akan tetapi beliau juga berceramah atau mengisi pengajian di

  berbagai daerah khususnya wilayah DKI Jakarta Selatan. Selain itu beliau juga

  sering diundang ceramah pada acara hari-hari besar Islam seperti : Maulid

  Nabi SAW, Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan undangan ceramah di

  dalam maupun luar negeri.

  Pada awalnya kegiatan dakwah bil-lisan K.H. Muhyiddin Na’im hanya

  mengajar pada satu masjid yang terletak dekat rumah beliau di daerah Cipete

  Jakarta Selatan yaitu masjid An-Nur tempat bapaknya mengajar, akan tetapi

  karena efek yang ditimbulkan dari dakwah yang disampaikannya

  membuahkan hasil, maka beliau terus melanjutkan dakwahnya dengan

  mengajak masyarakat setempat untuk belajar mengaji.

  Pada usia 25 tahun, beliau mulai memberanikan diri untuk

  menunjukkan performanya sebagai penceramah atau da’i muda. Meskipun

  dakwah yang disampaikannya belum maksimal ternyata dakwah yang

  dirasakan sangat bermanfaat bagi mad’u pada saat itu. Sehingga beliau

  mengajak masyarakat setempat untuk mengaji dan belajar bersama.3

  3 Wawancara dengan KH. Muhyiddin Na’im di kediamannya pada tanggal 15 Mei 2010.

 • 41

  Beliau bukan pria yang mudah menyerah, tetapi beliau semakin

  penasaran untuk lebih mendalami ilmu agamanya, agar beliau terus mampu

  untuk mengimplementasikan dakwahnya kepada orang lain.

  Setelah menikah beliau lebih konsentrasi lagi dalam berdakwah,

  karena beliau sudah mempunyai banyak pengalaman sekaligus pengetahuan

  yang sudah beliau dapatkan dari membaca.

  Dalam wawancara yang penulis dapati, beliau mengkategorikan

  dakwah bil lisan sama halnya seperti pidato, ceramah, mengaji, diskusi,

  nasihat atau segala yang penyampaiannya melalui lisan dengan bertujuan

  untuk mengajak orang menjadi lebih baik.

  Figurnya sebagai ulama yang akan haus akan ilmu dan beramal,

  mengajak dirinya dimanapun beliau berada dan ada kesempatan, beliau tak

  segan-segan untuk mengadakan suatu acara atau kegiatan-kegiatan yang

  bersifat keagamaan. Dakwah bil lisan yang dilakukan K.H. Muhyiddin Na’im.

  Penulis kelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu :

  1. Ceramah, dakwah yang beliau lakukan melalui ceramah ini adalah

  menyampaikan pesan-pesan dan nasehat-nasehat yang baik dan membawa

  nilai-nilai positif kepada mad’u, yang gunanya untuk membawa mad’u

  menjadimanusia yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan

  Tuhannya (Allah SWT). Biasanya beliau melakukan pengajian di beberapa

  Masji di Jakarta dalam satu harinya.

  Tidak hanya selain ceramah di Jakarta, beliau juga ceramah diluar

  kota dan bahkan diluar negeri seperti Syiria dan Damaskus. Aktivitas

  ceramah diluar negeri ini mulai sejak tahun kurang lebih 1990an hingga

 • 42

  saat ini. Banyak perbedaan yang terdapat antara ceramah didalam negeri

  dalam suatu pengajian terdapat beberapa orang yang memulai acara

  sampai do’a, sedangkan diluar negeri sejak mulai acara atau do’a, yang

  memimpin hanya beliau.

  2. Mengaji, dakwah ini juga biasa beliau lakukan dalam setiap minggunya.

  Dengan mengadakan pengajian mingguan bapak-bapak maupun remaja

  dalam setiap minggunya. Dengan mengadakan pengajian mingguan bapak-

  bapak ataupun remaja di wilayah Kemang Jakarta Selatan khususnya pada

  pembahasan kali ini di Masjid Al-Akhyar, guna menyampaikan pesan

  dakwah sekaligus nasihat-nasihat yang sholeh dan diakhiri dengan tanya-

  jawab dari mad’u kepada beliau.

  Dalam pengajian tersebut membahas kitab “Riyadushsholihin”

  adaalh kitab yang secara keseluruhannya membahas tentang Fiqh, sesuai

  dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan pemahaman secara utuh

  karena kitab tersebut adalah salah satu kitab yang terpenting dalam kitab

  referensi Islam.

  3. Musyawarah (diskusi), dakwah bentuk ini biasanya dilakukan oleh K.H.

  Muhyiddin Na’im dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para

  ‘alim ulama serta tokoh agama untuk membahas suatu permasalahan dan

  bertukar fikiran tentang agama Islam, musyawarah seperti ini biasanya

  dilakukan didalam suatu organisasi seperti NU dan MUI di Jakarta

  Selatan.

  Dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang notabennya adalah sumber

  utama yang mencakup keseluruhan kultur Islam yang murni. Adapun

 • 43

  materi yang digunakan dalam pembahasan yang digunakan untuk

  pengisian ceramhnya yaitu tentang : tauhid, muamalah, sejarah, akhlak dan

  do’a-do’a lainnya. Profesinya sebagai ulama membuat beliau banyak

  bersosialisasi dengan siapapun sehingga beliau sering kali di undang untuk

  ceramah di berbagai tempat baik itu di jabodetabek tetapi juga di luar

  negeri.

  Pada awalnya kegiatan dakwah bil-lisan K.H. Muhyiddin Na’im

  hanya mengajar pada satu masjid yang terletak dekat rumah beliau di

  daerah Cipete Jakarta Selatan yaitu masjid An-Nur tempat bapaknya

  mengajar, akan tetapi karena efek yang ditimbulkan dari dakwah yang

  disampaikannya membuahkan hasil, maka beliau terus melanjutkan

  dakwahnya dengan mengajak masyarakat setempat untuk belajar mengaji.

  Pada usia 25 tahun, beliau mulai memberanikan diri untuk

  menunjukkan performanya sebagai penceramah atau da’i muda. Meskipun

  dakwah yang disampaikannya belum maksimal ternyata dakwah yang

  dirasakan sangat bermanfaat bagi mad’u pada saat itu. Sehingga beliau

  mengajak masyarakat setempat untuk mengaji dan belajar bersama.

  Beliau bukan pria yang mudah menyerah, tetapi beliau semakin

  penasaran untuk lebih mendalami ilmu agamanya, agar beliau terus

  mampu untuk mengimplementasikan dakwahnya kepada orang lain.

  Setelah menikah beliau lebih konsentrasi lagi dalam berdakwah,

  karena beliau sudah mempunyai banyak pengalaman sekaligus

  pengetahuan yang sudah beliau dapatkan dari membaca.

 • 44

  Dalam wawancara yang penulis dapati, beliau mengkategorikan

  dakwah bil lisan sama halnya seperti pidato, ceramah, mengaji, diskusi,

  nasihat atau segala yang penyampaiannya melalui lisan dengan bertujuan

  untuk mengajak orang menjadi lebih baik.

  Figurnya sebagai ulama yang akan haus akan ilmu dan beramal,

  mengajak dirinya dimanapun beliau berada dan ada kesempatan, beliau tak

  segan-segan untuk mengadakan suatu acara atau kegiatan-kegiatan yang

  bersifat keagamaan. Dakwah bil lisan yang dilakukan K.H. Muhyiddin

  Na’im. Penulis kelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu :

  4. Ceramah, dakwah yang beliau lakukan melalui ceramah ini adalah

  menyampaikan pesan-pesan dan nasehat-nasehat yang baik dan membawa

  nilai-nilai positif kepada mad’u, yang gunanya untuk membawa mad’u

  menjadimanusia yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan

  Tuhannya (Allah SWT). Biasanya beliau melakukan pengajian di beberapa

  Masji di Jakarta dalam satu harinya.

  Tidak hanya selain ceramah di Jakarta, beliau juga ceramah diluar

  kota dan bahkan diluar negeri seperti Syiria dan Damaskus. Aktivitas

  ceramah diluar negeri ini mulai sejak tahun kurang lebih 1990an hingga

  saat ini. Banyak perbedaan yang terdapat antara ceramah didalam negeri

  dalam suatu pengajian terdapat beberapa orang yang memulai acara

  sampai do’a, sedangkan diluar negeri sejak mulai acara atau do’a, yang

  memimpin hanya beliau.

  5. Mengaji, dakwah ini juga biasa beliau lakukan dalam setiap minggunya.

  Dengan mengadakan pengajian mingguan bapak-bapak maupun remaja

 • 45

  dalam setiap minggunya. Dengan mengadakan pengajian mingguan bapak-

  bapak ataupun remaja di wilayah Kemang Jakarta Selatan khususnya pada

  pembahasan kali ini di Masjid Al-Akhyar, guna menyampaikan pesan

  dakwah sekaligus nasihat-nasihat yang sholeh dan diakhiri dengan tanya-

  jawab dari mad’u kepada beliau.

  Dalam pengajian tersebut membahas kitab “Riyadushsholihin”

  adalah kitab yang secara keseluruhannya membahas tentang Fiqh, sesuai

  dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan pemahaman secara utuh

  karena kitab tersebut adalah salah satu kitab yang terpenting dalam kitab

  referensi Islam.

  6. Musyawarah (diskusi), dakwah bentuk ini biasanya dilakukan oleh K.H.

  Muhyiddin Na’im dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para

  ‘alim ulama serta tokoh agama untuk membahas suatu permasalahan dan

  bertukar fikiran tentang agama Islam, musyawarah seperti ini biasanya

  dilakukan didalam suatu organisasi seperti NU dan MUI di Jakarta

  Selatan.

  Dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang notabennya adalah sumber

  utama yang mencakup keseluruhan kultur Islam yang murni. Adapun

  materi yang digunakan dalam pembahasan yang digunakan untuk

  pengisian ceramhnya yaitu tentang : tauhid, muamalah, sejarah, akhlak dan

  do’a-do’a lainnya. Profesinya sebagai ulama membuat beliau banyak

  bersosialisasi dengan siapapun sehingga beliau sering kali di undang untuk

  ceramah di berbagai tempat baik itu di jabodetabek tetapi juga di luar

  negeri.

 • 46

  Dengan kesibukan yang banyak menyita waktunya, beliau tidak pernah

  lupa untuk memperhatikan pr