Click here to load reader

Agdernæring Nr.4 2010

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Næringslivsmagasin Agder

Text of Agdernæring Nr.4 2010

 • det lokale nringslivsbladet for Agderfylkene det lokale nringslivsbladet for Agderfylkene

  NR. 4DESEMBER 201012. RGANG

  Kommunepresentasjon:Kommunepresentasjon:Froland kommuneFroland kommuneSide 32Side 324747

  Priore KommunikasjonSpindsodden 24, 4550 FARSUND

 • 2HELSEKUNNSKAPOG AKTIVITET

  Vr allsidige kurs og aktivitetsmeny forhsten er klar!

  Ryggskole Slyngeaktivitet Energi og Balanse Mor og barn aktivitet

  Feldenkrais Glagym Muskelrigg kurs Livsstil-kurs Fotanalyse for riktig fotty SALIS shop, utstyr til

  hjemme aktivitetBegrensede plasser p alle vre kurs - Pmelding

  Kom innom og opplev et annerledes senter,med aktiviteter tilpasset dine behov

  og oppflging av fagfolk!pningstider: Mand., onsd., fred. 08.0016.00

  Tirsd. Og torsd. 08.0020.00Det er bedre med litt SALIS aktivitet ofte,

  enn mye sjeldenDu finner oss i Storgt.2 (postgrden)

  Tlf. 4000 4430 - E-post: [email protected]

  HELSEHSTP SALIS

  Sikkerhetslsninger gjennom mennesker

  partnerEntreprenrkjeden for cool quality

  Profesjonell samarbeidspartner p kulde og ventilasjon

  Kontortelefon kl. 08 16: 979 68 000 Servicetelefon 24 timer: 979 69 000Du besker oss i Doneheia 68,

  p Jbekk industriomrde i Mandal

  Se ellers vr hjemmeside www.mandalks.no for ytterligere kontaktinfo og mailadresser

  Dataromskjling Prosess- og industrikjling Klimaanlegg og isvannsmaskiner Varmepumper Alle typer kjle- og fryseanlegg Ismaskiner for storkjkken og fiskeindustri Prefabrikkerte rom med innredning Ventilasjon Logge/alarmsystemer Serviceavtaler p alle typer anlegg Dgnvakt

 • Alt i n kabelInternett - Digital-TV - Telefoni

  Les mer p los.no eller ring 02021

  Med fiberoptisk bredbnd fra LOS erdu forberedt p fremtidensmuligheter...Vi leverer fiber bde til bedrift og bolig.

  3

  REDAKTRER:BEINT [email protected]

  ogGUNNAR SKARPODDE

  [email protected]:

  H. Wergelands gt. 50B, Postboks 3844664 Kristiansand S

  Tlf. 38 02 19 12 - Fax 38 02 16 12Stoff og annonser: [email protected]

  MILJMERKET

  241

  Trykksak

  640

  Annonsepriser:Prisene inkluderer fargetrykk og enkel layout.1/1 side kr. 13.000.- 1/2 side kr. 7.000.-

  1/4 side kr. 4.000.-Det ytes rabatter ved gjentatte innrykk.

  Forsidefbilde: Stemningsfult bilde fra Xstrata Nikkelverk i Kristiansand. FOTO: XSTRATA NIKKELVERK

  Distribusjon:POSTEN NORGE AS

  Trykk:

  ISSN 1501-9705 det lokale nringslivs-bladet for Agderfylkene

  NR. 4 - NOVEMBER 2010 - 12. RG. - OPPLAG: 7.000* * *Utgiver, redaksjon, annonser, utforming

  og produksjon: Nikkelverket i Kolsdalen runda hun-dre tidligere p ret. Bedriften harhatt mange navn og eiere fra star-ten i 1910. De fleste omtaler frem-deles bedriften som Falcon bridgeselv om navnet har vrt XstrataNikkelverk fra 2006.

  Xstrata Nikkelverk sysselsetteromlag 550 personer og handler innvarer og tjenester for 650 millionerkroner fra norske bedrifter, som be-tyr ytterligere over 300 rsverk ogringvirkningene i Agderfylkene erbetydelige. Hvor mange som har,eller har hatt, sitt utkommet p nik-kelverket blant Kristiansand og om -egns kommunenes innbyggere vetvi ikke, men det dreier som om etbety de lig antall tusen.

  Bedriften har utvikla seg fra vre en typisk tungindustribedriftmed betydelige utslipp av foruren-sende metaller, miljgifter og gasstil sj og luft til i dag vre en

  mnsterbedrift med lite utslipp oggjennvinning av varme som distri-bueres til storforbrukere i Kristian-sand. Varmegjenvinningsanleggetprodusere energi tilsvarende et partusen husstanders rlige forbruk avelektrisk kraft.

  Xstrata Nikkelverk er et nyska-pingslokomotiv p Agder og vi sombor i omrdet er glade for kunnebenytte dette toget og dra fordelerav noe av alt denne bedriften ska-per av konomisk vekst og utvik-ling.

  Vi nsker jubilanten til lykke medbde 100-rsdagen og framtida.

  Til sist nskes alle vre lesere,annon srer og andre samarbeids-partner en riktig god jul og et godtog framgangsrikt nytt r.

  Vi takker ogs for godt samar-beid i det Agdernring gr inn i sin13. rgang.

  En hjrnesteins-bedrift fyller 100

 • Alle nringsbygg som skalselges eller leies ut, m haenergiattest. 1. januar 2012blir energimerking av allenringsbygg over 1000 kva-dratmeter obligatorisk.

  De fleste har nok ftt med seg den nye for-skriften om energimerking av bygninger. Visom eiendomsmeglere er pliktig til informereinteressenter om dette, for eksempel i prospek-tet. Dersom det ikke foreligger energimerkingp bygget, m vi be om dette, sier Jens HelgeHodne, eiendomsmegler og daglig leder hosNringsmegleren Sdberg & Hodne.

  Dette erNringsmeglerenSdberg & Hodne AS

  NringsmeglerenSdberg & Hodne ble etablert i 2001 avMeglerhuset Sdberg ASog Hodne Eiendom AS.

  Srlandets eneste eiendomsmeglerfirma somer 100 prosent dedikert tilformidling av eiendommerfor bedrifter og virksom -heter.

  Deres visjon er bidra tilverdiskapning p Srlandet.

  Selskapet har totalt tte an-satte; fem eiendoms -meglere, en advokat, enoppgjrsansvarlig og ensekretr.

  Kontoradressen er 4, etasje i Tollbodgata 8.

  Tlf 38 10 44 44

  Vil du vite mer:www.naringsmegleren.no

  Nringsbygg skal energimerkes

  Eiendoms -megler ogdaglig lederhos Nrings -meglerenSdberg &Hodne, JensHelge Hodne,gir gjernegrdeiere rdom hvemsom kan utf-re energimer-king.

 • Energimerking er et miljtiltak som skalbidra til strre bevissthet rundt energibruk.Konkret betyr merkingen at bygget fr enattest som sier noe om hvor energieffektivtbygget er p en skala fra A til G. A er beste karakter. Flertallet av eksis-

  terende bygg vil f karakter fra D til G.Nybygg som tilfredsstiller normal stan-dard, vil kunne f karakter C eller D.Enkelte nybygg, som Agder Energis nyehovedkontor p Kjita, fr A eller B. AgderEnergi-bygget er for vrig et godt eksem-pel p et bygg med framtidsrettede ls-ninger for oppn lavt energibruk og herbrukes fornybare energikilder, sier JohanRoland, ved Takstkontoret Johan RolandAS i Kristiansand, som det siste ret harhatt store oppdrag med energi merking avnringsbygg. Det kreves takstmenn eller rdgivende

  ingenirer for kunne gjennomfre energi-merking av nringsbygg. Eksperten m haingenirkompetanse p bachelorniv medhovedbekt p bygningsteknikk og energi -fag, og minst to rs praksis med energi -beregninger for bygninger med teknisk an-legg.

  Energimerking av nringsbygg erlangt mer krevende enn energimerking avprivat boliger. For kunne energimerke enbygning, m vi ha en rekke opplysningerom bygningen og dens tekniske installasjo-ner. P befaring mler vi bygningens area-ler; bde golvareal, vegghyder, veggersom vender mot det fri, mot even tuel le la-ger eller mot nabobygg. Vi ser p vindusty-per, isolasjon, mler bygningens lekkasjeog se p ventilasjonsanlegg. Til slutt bliralle opplysninger lagt inn i et avansert da-taprogram, og det utarbeides en attest somgir en indikasjon p hvilken byggeteknisktilstand bygget er i. Energi karakteren viserbygningens energistandard og beregnesuavhengig av hvordan de som eier eller lei-er bygget bruker byg nin gen, forklarerRoland.Et energimerket bygg gjr det mulig

  sammenligne energibehov med andre byggi samme kategori. Energimerkingen ker ogs bevissthe-

  ten omkring byggets energitilstand, og der-med bidrar det til redusert energibruk, me-ner Roland.Under gjennomgangen blir det ogs la-

  get en tiltaksliste som forteller hva somkan gjres for at bygget skal bli merenergi effektivt. Mlet er gi eier mulighet til forbed -

  ringer, sier Roland.Det er vanskelig gi en eksakt pris p

  energimerking; fra 10.000 kroner og opptil flere hundre tusen kroner; avhengig avbygningens strrelse og kompleksitet.Hodne sier at det er en del uklarheter i

  forbindelse med energimerkingen, blantannet har mange stilt sprsml om hvemsom kan bist grdeiere i arbeidet medenergimerkingen. Energiattesten m innhentes av et kom-

  petent firma, og energimerkingen skal re-gistreres i et eget register. Vi gir rd om hvem som kan utfre

  slik energimerking. Og vi anbefaler gr-deiere f utfrt denne jobben frst somsist. Energimerking forteller leietakere ogomgivelsene for vrig at grdeieren tar an-svar bde for bygg, leietakere og milj, sierHodne.

  Nringsbygg skal energimerkes

  AgderEnergibygget p Kjita er etgodt eksempel p et energi -effektivt bygg.

  Energimerkingav nringsbygg

  er krevende, sier Johan Rolandved TakstkontoretJohan Roland AS

  Kristiansand.

 • Trenger du:

  Ledere som motiverer og hndte rer ?

  Medarbeidere som mestrer og leverer?

  Mennesker som trives og presterer?

  Priore Kommunikasjon tilbyr:

  Foredrag, kurs og workshopsfor bde ledere og medarbeideremed spennende faglig pfyll ognyttige refleksjoner i arbeidetmed utvikle en god og effektivjobbhverdag!

  Bistand ved mer omfattende ut-viklingsprosesser, konflikt -hndtering, vanskelige samtaler,nrvrsarbeid, arbeidsmilj -utvikling osv.

  Generell ledersttte og hjelp tilindividuell utvikling og jobb -mestring gjennom coachings -samtaler

  Les mer p: www.priore.no

  Cand Polit Hanne Kristin Lervik Daglig leder/seniorkonsulent

  Priore Kommunikasjon Spindsodden 24, 4550 FARSUND Tlf.97 00 18 99 E-post: [email protected]

  Panta rei! Bokstavelig taltalt flyter! I en verden irask utvikling er endringdet eneste varige. Poli -tiske strmninger forand -rer hele vrt syn p ver -den. Grunnleggendesam funnsomveltningerendrer vre liv. Ny tekno-logi betyr at det som frvar umulig blir mulig ogdet kjente og dagligdagseutdatert og gammeldags.Slik den greske filosofenHeraklit skal ha ppekt erdet umulig g ut i densamme elva to ganger:Nytt vann renner forbi istrie strmmer og vi erheller ikke den sammesom vi var for noen ye-blikk siden! N mer ennnoen gang fr.