of 63 /63
235 สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561 หน่วยที3 ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี3.1 บทนา 3.2 การเลือกวัตถุ (Select object) 3.3 การใช้คาสั่งแก้ไขปรับปรุงวัตถุ (Modify) 3.4 การใช้เครื่องมือบังคับวัตถุ (Parametric) 3.5 บทสรุป 1. อธิบายวิธีการเลือกวัตถุ (Select object) ที่ต้องการโดยการ Pick ตีกรอบและ Cross ได้ 2. เลือกวัตถุ (Select object) ที่ต้องการโดยการ Pick ตีกรอบและ Cross ได้ 3. ใช้งาน Object SNAP เลือกตาแหน่งวัตถุได้ 4. อธิบายวิธีการใช้คาสั่งในแถบเครื่องมือ Modify แก้ไขปรับแต่งวัตถุได้ 5. ใช้งานเครื่องมือบังคับวัตถุ (Parametric) ควบคุมวัตถุตามที่กาหนดได้ 6. ใช้คาสั่งในแถบเครื่องมือ Modify แก้ไขปรับแต่งวัตถุตามใบงานที่มอบหมายได้ หน่วยที3 การใช้คาสั่งในการแก้ไขปรับปรุงวัตถุ หัวข้อเรื่อง จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

การใช้ค าสั่งในการแก้ไขปรับ ...3.2 การเล อกว ตถ (Select object) 3.3 การใช ค าส งแก ไขปร

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of การใช้ค าสั่งในการแก้ไขปรับ ...3.2...

 • 235

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  หน่วยที่ 3 ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ 3.1 บทน า 3.2 การเลือกวัตถุ (Select object) 3.3 การใช้ค าสั่งแก้ไขปรับปรุงวัตถุ (Modify) 3.4 การใช้เครื่องมือบังคับวัตถุ (Parametric)

  3.5 บทสรุป

  1. อธิบายวิธีการเลือกวัตถุ (Select object) ที่ต้องการโดยการ Pick ตีกรอบและ Cross ได้ 2. เลือกวัตถุ (Select object) ที่ต้องการโดยการ Pick ตีกรอบและ Cross ได ้3. ใช้งาน Object SNAP เลือกต าแหน่งวัตถุได้ 4. อธิบายวิธีการใช้ค าสั่งในแถบเครื่องมือ Modify แก้ไขปรับแต่งวัตถไุด้ 5. ใช้งานเครื่องมือบังคับวัตถุ (Parametric) ควบคุมวัตถุตามที่ก าหนดได้ 6. ใช้ค าสั่งในแถบเครื่องมือ Modify แก้ไขปรับแต่งวัตถตุามใบงานที่มอบหมายได้

  หน่วยที่ 3 การใช้ค าสั่งในการแก้ไขปรับปรุงวัตถุ

  หัวข้อเรื่อง

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 • 236

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.1 บทน า

  โปรแกรม AutoCAD มีเครื่องมือส าหรับแก้ไขและปรับปรุงวัตถุคือค าสั่งในแถบเครื่องมือ Modify ซึ่งการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องมีการแก้ไขและปรับแต่งวัตถุที่เป็นเส้นร่างเพ่ือสร้างเป็นชิ้นงาน เมื่อเรียกใช้ค าสั่งต่างๆ ในแถบเครื่องมือ Modify จะต้องเลือกวัตถุ (Select object) ส าหรับใช้งานค าสั่งนั้นๆ และครอสแฮร์ (Cross hair) จะเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยม () ให้คลิกหรือตีกรอบเพ่ือเลือกวัตถุ เมื่อวัตถุใดถูกเลือกจะเปลี่ยนเป็นเส้นประและต้องกดปุ่ม Enter เมื่อเลือกวัตถุแล้วเสร็จ

  3.2 การเลือกวัตถุ (Select object)

  การเลือกวัตถุมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD เพราะเมื่อเรียกใช้ค าสั่งในแถบเครื่องมือ Modify โปรแกรมจะให้ผู้เขียนแบบเลือกวัตถุ (Select object) ที่ต้องการใช้งานค าสั่งนั้น และครอสแฮร์ (Cross hair) จะเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยม () หรือ PickBox การเลือกวัตถุท าได้หลายวิธีดังนี้

  3.2.1 การเลือกวัตถุโดยการระบุ การเลือกวัตถุโดยการระบใุช้ส าหรับเลือกวัตถุทั้งหมด (Select all) ในแบบที่เขียน โดยการป้อน

  ตัวเลือก all หรือ All และกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.1 วัตถุทั้งหมดจะถูกเลือกและเปลี่ยนเป็นเส้นประ ดังรูป ที่ 3.2

  รูปที่ 3.1 แสดงการเลือกวัตถุ (Select object) ทั้งหมดด้วยการพิมพ์ all

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

 • 237

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.2 แสดงวัตถุท้ังหมดที่ถูกเลือกเปลี่ยนเป็นเส้นประ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.2 การเลือกวัตถุโดยการพิค (Pick) การเลือกวัตถุ (Select object) ด้วยวิธีการ Pick คือการใช้เมาส์ชี้หรือคลิกที่วัตถุที่ต้องการเลือก

  ทีละชิ้น ดังรูปที่ 3.3 เมื่อวัตถุชิ้นใดถูกเลือกก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นประ และต้องกดปุ่ม Enter เมื่อเลือกวัตถุเสร็จเพ่ือให้โปรแกรมท างานตามค าสั่งกับวัตถุที่เลือก ดังตัวอย่างรูปที่ 3.4

  รูปที่ 3.3 แสดงการเลือกวัตถุโดยใช้เมาส์ Pick

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  Pick เลือกวัตถ ุ

 • 238

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.4 แสดงวัตถุท่ีถูกเลือกจะเปลี่ยนเป็นเส้นประ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.3 การเลือกวัตถุโดยการตีกรอบ (Windows) การเลือกวัตถุ (Select object) ด้วยวิธีการตีกรอบ โดยการคลิกเมาส์แล้วลากทแยงจากทาง

  ด้านซ้ายไปทางด้านขวาให้ครอบวัตถุที่ต้องการเลือกและคลิกเมาส์อีกครั้ง ซึ่งกรอบที่ใช้เลือกวัตถุจะเป็นเส้นทึบดังรูปที่ 3.5 วัตถุที่อยู่ในกรอบทั้งชิ้นคือวัตถุที่ถูกเลือก ส่วนวัตถุที่อยู่ในกรอบเพียงบางส่วนจะไม่ถูกเลือก ดังรูป ที่ 3.6

  รูปที่ 3.5 แสดงการเลือกวัตถุโดยการตีกรอบแบบ Windows

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  วัตถุท่ีถูกเลือก

  ตีกรอบเลือกวัตถ ุ

  วัตถุท่ีถูกเลือก

 • 239

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.6 แสดงวัตถุท่ีถูกเลือกคือวัตถุท่ีอยู่ในกรอบ Windows ทั้งชิ้น (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.4 การเลือกวัตถุแบบ Windows polygon การเลือกวัตถุโดยการตีกรอบแบบ Window polygon เป็นการก าหนดจุดเพ่ือตีกรอบเลือกวัตถุได้อย่างอิสระโดยใช้ตัวเลือก wp หรือ windows polygon ดังรูปที่ 3.7 ซึ่งผู้เขียนแบบสามารถตีกรอบเลือกเป็นรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) ดังรูปที่ 3.8 วัตถุท่ีถูกเลือกคือวัตถุท่ีอยู่ในกรอบทั้งชิ้น ดังรูปที่ 3.9

  รูปที่ 3.7 แสดงการเลือกวัตถุโดยใช้ตัวเลือก wp

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  รูปที่ 3.8 แสดงการใช้เมาส์คลิกเพ่ือเลือกวัตถุในแบบ wp

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  รูปที่ 3.9 แสดงวัตถุท่ีถูกเลือกเม่ือใช้ตัวเลือก wp

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ใช้ตัวเลือก wp

  คลิกตีกรอบเลือกวัตถ ุ

  วัตถุท่ีอยู่ในกรอบถูกเลือก

 • 240

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.2.5 การเลือกวัตถุด้วยวิธีการ Crossing การเลือกวัตถุด้วยวิธีการ Crossing เป็นการเลือกวัตถุด้วยวิธีการตีกรอบ โดยตีกรอบจากทาง

  ด้านขวาแล้วลากทแยงไปทางซ้าย ซึ่งกรอบส าหรับเลือกวัตถุจะเป็นเส้นประ ดังรูปที่ 3.10 วัตถุที่มีบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ในกรอบเส้นประจะถูกเลือก ดังรูปที่ 3.11

  รูปที่ 3.10 แสดงวิธีการเลือกวัตถุแบบ Crossing

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  รูปที่ 3.11 แสดงวัตถุท่ีถูกเลือกเปลี่ยนเป็นเส้นประ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.6 การเลือกวัตถุแบบ Crossing polygon การเลือกวัตถุแบบ Crossing polygon เป็นการเลือกวัตถุโดยการตีกรอบอย่างอิสระโดยใช้ตัวเลือก cp ดังรูปที่ 3.12 ซึ่งผู้เขียนแบบสามารถก าหนดกรอบเลือกวัตถุเป็นรูปหลายเหลี่ยม โดยกรอบจะเส้นประดังรูปที่ 3.13 วัตถุท่ีเส้นกรอบลากผ่านจะถูกเลือก ดังรูปที่ 3.14

  รูปที่ 3.12 แสดงการเลือกวัตถุโดยใช้ตัวเลือก cp

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ใช้ตัวเลือก cp

 • 241

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.13 แสดงการตีกรอบเลือกวัตถุแบบ Crossing polygon

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  รูปที่ 3.14 แสดงวัตถุท่ีถูกเลือกด้วยวิธีการ Crossing polygon

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.7 การเลือกวัตถุโดยใช้ตัวเลือก Fence การเลือกวัตถุ (Select object) โดยใช้ตัวเลือก Fence ดังรูปที่ 3.15 เป็นการเลือกวัตถุโดยการ

  ลากเส้นผ่านวัตถุที่ต้องการเลือก ซ่ึง Crosshair จะเปลี่ยนเป็นเส้นตัดกันดังรูปที่ 3.16 วัตถุที่เส้นประลากผ่านจะถูกเลือก ดังรูปที่ 3.17

  รูปที ่3.15 แสดงการเลือกวัตถุโดยใช้ตัวเลือก f (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ตีกรอบเลือกวัตถ ุ

  ใช้ตัวเลือก f หรือ Fence

 • 242

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.16 แสดงเส้นประที่ลากผ่านวัตถุเม่ือใช้ตัวเลือก Fence

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  รูปที่ 3.17 แสดงวัตถุท่ีถูกเลือก

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.8 การเลือกวัตถุโดยใช้ Object Snap ในการเขียนแบบสิ่งที่ส าคัญคือความถูกต้อง ซึ่งบางครั้งพบปัญหาความคลาดเคลื่อนในการเลือก

  วัตถุที่เกิดจากการปรับมุมมองการแสดงภาพบนหน้าจอ โดยสายตาของผู้เขียนแบบอาจเห็นว่าจุดหรือวัตถุ ทีเ่ลือกถูกต้องแล้ว แต่เมื่อขยายภาพ (Zoom) พบว่าจุดหรือวัตถุที่เลือกยังไม่ถูกต้อง หากน ามาใช้ค านวณหรือใส่ลวดลาย หรือเขียนเส้นบอกระยะและขนาดวัตถุโปรแกรม AutoCAD จะค านวณออกมาคลาดเคลื่อนหรือใส่ลวดลายไม่ได้ ดังนั้นการเลือกวัตถุให้แม่นย าและรวดเร็วจะใช้เครื่องมือ Object Snap ช่วยในการเลือกวัตถุ เมื่อเรียกใช้ค าสั่งจากแถบเครื่องมือ Modify และเลื่อนครอสแฮร์เข้ามาใกล้วัตถุจะปรากฏสัญลักษณ์ Object Snap ให้คลิกเลือกวัตถุได้ทันท ีโดยเครื่องมือ Object Snap จะเลือกเฉพาะจุดที่ส าคัญของวัตถุดังนี้

  3.2.8.1 จุดศูนย์กลางของวงกลม (Center) จะแสดงต าแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลม เมื่อเลื่อน ครอสแฮร ์(Cross hair) เข้ามาใกล้วงกลมจะปรากฏสัญลักษณ์ Object Snap เป็นเครื่องหมาย ดังรูปที่ 3.18

  รูปที่ 3.18 แสดง Object snap จุดศูนย์กลางของวงกลม (Center)

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ลากเส้นผ่านวัตถุทีเ่ลือก

  จุดศูนย์กลางของวงกลม

 • 243

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.2.8.2 จุดกึ่งกลางวัตถุ (Midpoint) จะแสดงต าแหน่งจุดกึ่งกลางของเส้นหรือกึ่งกลางของวัตถุเมื่อเลื่อนครอสแฮร์ (Cross hair) มาใกลว้ัตถุจะปรากฏสัญลักษณ์ Object Snap เป็นเครื่องหมาย ดังรูป ที่ 3.19

  รูปที่ 3.19 แสดง Object Snap ต าแหน่งจุดกึ่งกลางของเส้นหรือวัตถุ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.8.3 จุดปลายของวัตถุ (End point) แสดงต าแหน่งของจุดปลายของเส้นหรือวัตถ ุเมื่อเลื่อน ครอสแฮร์ (Cross hair) มาใกล้จุดปลายของเส้นจะปรากฏสัญลักษณ ์Object snap เป็นเครื่องหมาย ดังรูปที่ 3.20

  รูปที่ 3.20 แสดง Object snap ต าแหน่งจุดปลายของวัตถุ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.8.4 จุดจตุภาคของวงกลม (Quadrant) จะแสดต าแหน่งจตุภาค (Quadrant) ทั้ง 4 จุดของวงกลม เมื่อเลื่อนครอสแฮร์ (Cross hair) เข้ามาใกล้วงกลมจะปรากฏสัญลักษณ์ Object snap เป็นเครื่องหมาย ดังรูปที่ 3.21

  รูปที่ 3.21 แสดงจุดจตุภาค (Quadrant) ของวงกลม

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  จุดกึ่งกลางของวัตถุ

  จุดปลายของวัตถ ุ

  จุด Quadrant ของวงกลม

 • 244

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.2.8.5 จุดตัดของวัตถุ (Intersection) แสดงต าแหน่งจุดทีต่ัดกันของวัตถุ เมื่อเลื่อนครอสแฮร์ (Cross hair) เข้ามาใกล้จุดตัดกันของวัตถุจะปรากฏสัญลักษณ์ Object snap เป็นเครื่องหมาย ดังรูปที่ 3.22

  รูปที่ 3.22 แสดง Object snap ต าแหน่งจุดตัดกัน (Intersection) ของวัตถุ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.8.6 จุดสัมผัสกับวงกลมและส่วนโค้ง (Tangent) จะแสดงต าแหน่งที่สัมผัสกับวงกลมและส่วนโค้ง เมื่อเลื่อนครอสแฮร์ (Cross hair) เข้ามาใกล้วงกลมหรือส่วนโค้งจะปรากฏสัญลักษณ์ Object snap เป็นเครื่องหมาย ดังรูปที่ 3.23

  รูปที่ 3.23 แสดง Object snap ต าแหน่งจุดสัมผัสส่วนโค้งของวงกลม

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.8.7 จุดตั้งฉากกับวัตถุ (Perpendicular) จะแสดงจุดที่ตั้งฉากกับวัตถุ เมื่อเลื่อนครอสแฮร์ (Cross hair) เข้ามาใกล้วัตถจุะปรากฏสัญลักษณ์ Object snap เป็นเครื่องหมาย ดังรูปที่ 3.24

  รูปที่ 3.24 แสดง Object snap ต าแหน่งจุดที่ตั้งฉากกับวัตถุ (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  จุดตัดของวัตถ ุ

  จุดสัมผสัวงกลม

  จุดตั้งฉากกับวัตถ ุ

 • 245

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.2.8.8 วัตถุท่ีอยู่ใกล้ที่สุด (Nearest) โปรแกรมจะเลือกวัตถุที่อยู่ใกล้ครอสแฮร์ (Cross hair) ที่สุด โดยจะปรากฏสัญลักษณ์ Object snap เป็นเครื่องหมาย ดังรูปที่ 3.25

  รูปที่ 3.25 แสดง Object snap เลือกวัตถุที่อยู่ใกล้กับ Cross hair ที่สุด (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.8.9 การปรับตั้งค่าต าแหน่ง Object snap การใช้งาน Object snap ช่วยให้ผู้เขียนแบบเลือกจุดหรือต าแหน่งบนวัตถุได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า โดยโปรแกรมจะคาดคะเนจุดหรือต าแหน่งที่ส าคัญบนเส้นหรือวัตถุให้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกตั้งค่าต าแหน่งบนวัตถุ (Object snap modes) จากแถบ Object snap บนหน้าต่าง Drafting Settings ดังรูปที่ 3.26 โดยเลือกจากเมนู Tools Drafting Setting หรือคลิกขวาที่แถบสถานะ (Status bar) และเลือก Settings… ดังรูปที่ 3.27

  รูปที่ 3.26 แสดงการตั้งค่าต าแหน่ง Object Snap ของวัตถ ุ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เลือกวัตถุท่ีใกล้ Cross hair ที่สุด

  แถบ Object Snap

  เปิดการใช้งาน

  ปิดการใช้งาน

 • 246

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.27 แสดงการเลือกปรับตั้งค่า Object snap จากแถบสถานะ (Status bar) (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.8.10 วิธีเปิดและปิดการใช้งาน Object snap จากรูปที่ 3.26 ต าแหน่งของ Object Snap บนวัตถุในกรอบ Object Snap modes ที่มีเครื่องหมาย คือเลือกใช้งานต าแหน่งของ Object Snap นั้น หากไม่ต้องการใช้ต าแหน่ง Object Snap นั้นให้คลิกเครื่องหมาย ออก ผู้เขียนแบบสามารถเลือกเฉพาะต าแหน่ง Object Snap ที่ต้องการใช้งาน หรือเลือกทั้งหมดในครั้งเดียวโดยการคลิกปุ่ม Select All และยกเลิกทั้งหมดด้วยการคลิกปุ่ม Clear All ทั้งนี้ในการเขียนแบบบางครั้งหากเปิดใช้งาน Object Snap อาจจะท าให้ไม่สามารถ Pick หรือเลือกจุดที่ต้องการได้เนื่องจาก Object Snap จะเลือกจุดให้ ดังนั้นจะต้องปิดการใช้งาน Object Snap ซึ่งสามารถควบคุมการเปิดและปิดการท างานของ Object Snap ได้ด้วยการกดปุ่ม F3 หรือใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม บนแถบสถานะ (Status bar) ซ่ึงการเปิดและปิดจะท างานสลับกันในการคลิกแต่ละครั้ง ดังรูปที่ 3.28

  รูปที่ 3.28 แสดงการเปิดและปิดการใช้งาน Object snap ที่แถบสถานะ (Status bar)

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  หรืออาจใช้งานเครื่องมือ Object snap เลือกวัตถุ (Select object) ในขณะเขียนแบบโดยการกดปุ่ม Shift พร้อมคลิกขวาจะปรากฏเมนู Object snap เลื่อนเมาส์ไปยังต าแหน่ง Object snap ที่ต้องการดังรูปที่ 3.29

  คลิกขวาท่ี Status bar

  เปิดการใช้งาน Object Snap

  ปิดการใช้งาน Object Snap

 • 247

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.29 แสดงการเรียกใช้งาน object snap โดยการกดปุ่ม Shift + คลิกขวา

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.9 การใช้งานสแนปและกริด (Snap and Grid) ในการเขียนแบบสามารถก าหนดระยะการเคลื่อนที่ของ Cross hair ให้เป็นไปตามระยะ ที่ต้องการเพ่ือใช้ก าหนดระยะทางหรือขนาดของวัตถุได้ โดยปกติจะใช้งานร่วมกับ Grid ซึ่งเป็นการก าหนดให้พ้ืนที่ส าหรับเขียนแบบ (Drawing area) แสดงจุดที่มีระยะห่างตามที่ก าหนด โดยจุดกริด (Grid) ที่แสดงบนหน้าจอจะไม่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ แตช่่วยให้ผู้เขียนแบบมองเห็นระยะบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น การตั้งค่า Snap and Grid ท าได้โดยเลือกที่เมนู Tool Drafting Settings… และเลือกแถบ Snap and Grid จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 3.30

  รูปที่ 3.30 แสดงการก าหนดค่า Snap และ Grid

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  กดปุ่ม Shift + คลิกขวา

  ระยะ Snap

  ระยะ Grid

 • 248

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.2.9.1 การตั้งค่าระยะสแนป (Snap) คลิกแถบ Snap and Grid และก าหนดค่าในกรอบ Snap spacing โดยป้อนค่าระยะการเคลื่อนไปทางแกน X (Snap X spacing) และระยะการเคลื่อนที่ของครอสแฮร์ไปทางแกน Y (Snap Y spacing) โดยทั่วไปจะก าหนดค่าให้เท่ากัน ดังรูปที่ 3.31

  รูปที่ 3.31 แสดงการก าหนดระยะ Snap spacing

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.2.9.2 การตั้งค่ากริด (Grid) คลิกแถบ Snap and Grid และก าหนดค่าในกรอบ Grid spacing โดยก าหนดค่าระยะของ Grid X spacing และระยะ Grid Y spacing ซ่ึงโดยทั่วไปจะก าหนดให้เท่ากัน ดังรูปที่ 3.32

  รูปที่ 3.32 แสดงการก าหนดระยะ Grid

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เมื่อตั้งค่า Snap and Grid เสร็จแล้วทดลองเลื่อนเมาส์ ระยะการเคลื่อนที่ของครอสแฮร์จะเท่ากับระยะสแนป การเปิดและปิด Snap ท าได้โดยการกดปุ่ม F9 และ Grid ท าได้โดยการกดปุ่ม F7 หรือคลิกที่ปุ่ม และ ที่แถบสถานะ (Status bar) ดังรูปที่ 3.33

  รูปที่ 3.33 แสดงการเปิดและปิด Snap และ Grid ที่แถบสถานะ (Status bar)

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

 • 249

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.3 การใช้ค าสั่งแก้ไขปรับปรุงวัตถ ุ(Modify)

  3.3.1 การใช้ค าสั่งลบวัตถุ (Erase) การลบวัตถุสามารถลบได้โดยใช้ค าสั่ง Erase จากแถบเครื่องมือ Modify หรือเรียกใช้งานจากเมน ูโดยจะเรียกใช้ค าสั่งลบก่อนแล้วเลือกวัตถุ (Select objects) หรือเลือกวัตถุที่ต้องการลบก่อนแล้วเรียกใช้ค าสั่งลบก็ได ้

  3.3.1.1 วิธีการลบวัตถุ 1) เรียกใช้ค าสั่ง จากแถบเครื่อง Modify พิมพ์ e ที่ Command: แล้วกด Enter ดังรูปที่ 3.34

  รูปที่ 3.34 แสดงการเรียกใช้ค าสั่ง Erase จากแถบเครื่องมือ Modify

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  2) เลือกวัตถุท่ีต้องการลบ (Select objects :) โดยใช้เมาส์คลิกหรือตีกรอบเลือก วัตถุท่ีถูกเลือกจะเปลี่ยนเป็นเส้นประ ดังรูปที ่3.35

  รูปที่ 3.35 แสดงการเลือกวัตถุที่ต้องการลบ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3) กดปุ่ม Enter วัตถุท่ีเลือกไว้จะถูกลบออก ดังรูปที่ 3.36

  รูปที่ 3.36 แสดงวัตถุท่ีถูกลบเมื่อกดปุ่ม Enter

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เลื่อนเมาส์มายังวัตถ ุ

  คลิกเมาส์วัตถุท่ีต้องการลบ

  วัตถุท่ีเลือกจะเป็นเส้นประ

  ค าสั่ง Erase

 • 250

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.3.1.2 ตัวอย่างการลบวัตถุ 1) วัตถุท่ีต้องการลบ ดังรูปที่ 3.37

  รูปที่ 3.37 แสดงวัตถทุี่ต้องการลบ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012) 2) คลิกปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Modify และเลือกวัตถุท่ีต้องการลบดังรูปที่ 3.38

  รูปที่ 3.38 แสดงวัตถุท่ีถูกเลือกเป็นเส้นประ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  วัตถุท่ีต้องการลบ

  เลือกวัตถุท่ีต้องการลบ

 • 251

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3) กด Enter วัตถุท่ีเลือกไว้จะหายไปดังรูปที่ 3.39

  รูปที่ 3.39 แสดงวัตถุท่ีถูกลบ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.2 การใช้ค าสั่งคัดลอกวัตถุ (Copy Object)

  การเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD สามารถใช้เครื่องมือคัดลอกวัตถุ (Copy) เพ่ิมจ านวนวัตถุ โดยสามารถท าการคัดลอกวัตถุได้เกือบทุกชนิด เช่น เส้นตรง (Line) เส้นโพลีไลน์ (Polyline) วงกลม (Circle) วงรี (Ellipse) ข้อความ (Text) เป็นต้น ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนแบบ

  3.3.2.1 วิธีการใช้ค าสั่งคัดลอกวัตถุ 1) เรียกใช้ค าสั่งจากเมนู Modify Copy หรือคลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Modify หรือพิมพ์ cp ที่ Command: แล้วกด Enter ดังรูปที่ 3.40

  รูปที่ 3.40 แสดงการเรียกใช้ค าสั่ง Copy

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012) 2) เลือกวัตถุต้นฉบับ (Select objects :) และกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.41

  รูปที่ 3.41 แสดงการเลือกวัตถุที่ต้องการคัดลอก

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ค าสั่ง Copy

  เลือกวัตถุต้นฉบับ

 • 252

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3) ก าหนดจุด Base point โดยคลิกเมาส์หรือระบุพิกัด ดังรูปที่3.42

  รูปที่ 3.42 แสดงการก าหนด Base point

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรมAutoCAD 2012)

  4) เลื่อนเมาส์มายังต าแหน่งที่ต้องการวางวัตถุ (Specify second point) ที่คัดลอกแล้วคลิกเมาส์หรือระบุพิกัด ดังรูปที่ 3.43

  รูปที่ 3.43 แสดงการวางวัตถุที่คัดลอก

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เลือกจุด Base point

 • 253

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  5) คลิกวางวัตถุต่อไปหรือกดปุ่ม Enter เมื่อเสร็จสิ้นค าสั่ง จะได้วัตถุเพ่ิมขึ้น ดังรูปที่ 3.44

  รูปที่ 3.44 แสดงวัตถุท่ีคัดลอกด้วยค าสั่ง Copy

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

 • 254

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.3.2.2 ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง Copy 1) เรียกใช้ค าสั่งโดยคลิกปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Modify และเลือกวัตถุ (Select object) ดังรูปที่ 3.45

  รูปที่ 3.45 แสดงการเลือกวัตถุต้นฉบับ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012) 2) กดปุ่ม Enter เมื่อเลือกวัตถุแล้วเสร็จ ดังรูปที่ 3.46

  รูปที่ 3.46 แสดงวัตถุต้นฉบับที่ถูกเลือก

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3) ก าหนดจุด Base point โดยใช้เมาส์คลิกหรือป้อนพิกัด ดังรูปที่ 3.47

  รูปที่ 3.47 แสดงการก าหนด Base point ให้ค าสั่ง Copy

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) ก าหนดต าแหน่งที่ต้องการวางวัตถุ (Specify second point) โดยการเลื่อนเมาส์แล้วคลิกหรือป้อนพิกดั ดังรูปที่ 3.48

  ตีกรอบเลือกวัตถ ุ

  เลือกจุด Base point

  วัตถุท่ีเลือก

 • 255

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.48 แสดงการวางวัตถุที่คัดลอก

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  5) การคัดลอกวัตถุแบบ Array เป็นการคัดลอกวัตถุเป็นกลุ่มในครั้งเดียวด้วยตัวเลือก array โดยกดปุ่มลูกศรชี้ลง () แล้วใช้ตัวเลือก array จากนั้นก าหนดจ านวนที่ต้องการคัดลอก ดังรูปที่ 3.49

  รูปที่ 3.49 แสดงวิธีการคัดลอกวัตถุแบบ Array

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เลือกต าแหน่งวางวัตถ ุ

  ป้อนจ านวนวัตถ ุ

  ใช้ตัวเลือก Array

 • 256

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  6) จะได้วัตถุท่ีคัดลอกตามจ านวนที่ก าหนด ดังรูปที่ 3.50

  รูปที่ 3.50 แสดงวัตถุท่ีคัดลอกด้วยค าสั่ง Copy

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.3 การใช้ค าสั่ง Mirror ค าสั่ง Mirror มีลักษณะการใช้งานคล้ายค าสั่งคัดลอกวัตถุ (copy) แต่สามารถหมุนวัตถุที่คัดลอกและลบวัตถุต้นฉบับได ้ตัวอย่างดังรูปที่ 3.51

  รูปที่ 3.51 แสดงลักษณะการใช้งานค าสั่ง Mirror

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.3.1 วิธีการใช้ค าสั่ง Mirror 1) เรียกใช้ค าสั่งจากเมนู Modify Mirror หรือคลิกท่ีปุ่ม จากแถบเครื่องมือ Modify หรือป้อนค าสั่ง Mirror ที่ Command: ดังรูปที่ 3.52

  รูปที่ 3.52 แสดงการเรียกใช้ค าสั่ง Mirror จากแถบเครื่องมือ Modify

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012) 2) เลือกวัตถ ุ(Select objects :) โดยเลื่อนเมาส์คลิกท่ีวัตถุต้นฉบับ วัตถุท่ีเลือกแล้วจะเปลี่ยนเป็นเส้นประดังรูปที่ 3.53

  วัตถุต้นฉบับ

  วัตถุท่ีคัดลอก

  ค าสั่ง Mirror

 • 257

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.53 แสดงการเลือกวัตถุเพ่ือใช้ค าสั่ง Mirror

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012) 3) กดปุ่ม Enter เมื่อเลือกเสร็จ ก าหนดจุดแรก (Specify first point of mirror line :) และก าหนดจุดที่ 2 (Specify second point of mirror line :) โดยคลิกเมาส์หรือระบุพิกัด ดังรูปที ่3.54

  รูปที่ 3.54 แสดงการก าหนดจุดแรกและจุดที่ 2 ให้ค าสั่ง Mirror

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) เลือกลบหรือไม่ลบวัตถุต้นฉบับ (Delete source objects? [Yes/No] :) โดยค่าที่ตั้งไว้จะเป็น No แล้วกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.55

  เลื่อนเมาสม์ายังวัตถุต้นฉบับ ตีกรอบเลือกวัตถ ุ

  เลื่อนเมาสม์ายังวัตถ ุ

  ก าหนดจุดแรก

  ก าหนดจุดที่ 2

 • 258

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.55 แสดงการเลือกไม่ลบวัตถตุ้นฉบับเมื่อใช้ค าสั่ง Mirror

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  5) จะได้วัตถ ุดังรูปที่ 3.56

  รูปที่ 3.56 แสดงวัตถุท่ีได้จากการใช้ค าสั่ง Mirror

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เลือก No

  วัตถุท่ีได้จากค าสั่ง Mirror

 • 259

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.3.4 การใช้ค าสั่ง Offset ค าสั่ง Offset เป็นค าสั่งที่ใช้คัดลอก (Copy) เฉพาะโครงร่างของวัตถุโดยสามารถก าหนดระยะห่าง (Offset distance) จากต้นฉบับได ้ดังรูปที่ 3.57

  รูปที่ 3.57 แสดงลักษณะการใช้งานค าสั่ง Offset กับวัตถุ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.4.1 วิธีการใช้ค าสั่ง Offset 1) เรียกใช้ค าสั่งจากเมนู Modify Offset หรือคลิกท่ีปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Modify หรือพิมพ์ offset ที่ Command: แล้วกดปุ่ม Enter ดังรูปที ่3.58

  รูปที่ 3.58 แสดงการเรียกใช้ค าสั่ง Offset จากแถบเครื่องมือ Modify

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  2) ก าหนดระยะห่างจากวัตถตุ้นฉบับ (Specify offset distance) โดยป้อนระยะที่ Command: หรือกล่องรับข้อมูลทางไดนามิคอินพุทและกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.59

  รูปที่ 3.59 แสดงการก าหนดระยะ Offset ให้กับวัตถุ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ป้อนระยะ Offset

  วัตถุต้นฉบับ

  วัตถุท่ี Offset

  ค าสั่ง Offset

 • 260

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3) เลือกวัตถตุ้นฉบับ (Select objects :) โดยเลื่อนเมาส์คลิกที่วัตถ ุดังรูปที่ 3.60

  รูปที่ 3.60 แสดงการเลือกวัตถุต้นฉบับให้ค าสั่ง Offset

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) ก าหนดด้านที่จะวางวัตถุ (Specify point on side to offset) ดังรูปที่ 3.61

  รูปที่ 3.61 แสดงการก าหนดต าแหน่งที่จะวางวัตถุและวัตถุที่สร้างใหม่

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เลือกวัตถุต้นฉบับ

  คลิกต าแหน่งวางวัตถ ุ

  วัตถุท่ีสร้างใหม ่ วัตถุต้นฉบับ

 • 261

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  5) เลือกวัตถทุี่จะใช้ค าสั่ง Offset ต่อไป และกดปุ่ม Enter เมื่อเสร็จดังรูปที่ 3.62

  รูปที่ 3.62 แสดงการใช้ค าสั่ง Offset กับวัตถอ่ืุนต่อไป

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรมAutoCAD 2012)

  3.3.4.2 ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง Offset 1) เรียกใช้ค าสั่งโดยคลิกท่ีปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Modify 2) ก าหนดระยะ Offset โดยป้อนตัวเลขระยะและกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.63

  รูปที่ 3.63 แสดงการก าหนดระยะ Offset

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3) เลือกวัตถุท่ีต้องการท า offset ดังรูปที่ 3.64 และเลือกด้านที่จะวางวัตถุดังรูปที่ 3.65

  รูปที่ 3.64 แสดงการเลือกวัตถุที่จะใช้ค าสั่ง Offset

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ป้อนระยะ Offset=10

  คลิกเลือกวัตถ ุ

 • 262

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.65 แสดงการเลือกด้านที่จะวางวัตถุ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) คลิกเลือกด้านที่จะใช้ค าสั่ง Offset จะได้วัตถุที่มีระยะห่างจากต้นฉบับเท่ากับระยะ Offset ดังรูปที่ 3.66

  รูปที่ 3.66 แสดงวัตถุท่ีได้จากการใช้ค าสั่ง Offset

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.5 การใช้ค าสั่งคัดลอกแบบอาเรย์ (Array) การคัดลอกวัตถุด้วยค าสั่งอาเรย์ (Array) สามารถคัดลอกวัตถุเป็นกลุ่มได้โดยเลือกวิธีคัดลอกแบบพิกัดฉาก (Rectangular) ซึ่งจะวางวัตถุที่คัดลอกเป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมและแบบเชิงขั้ว (Polar) ซึ่งจะวางวัตถุท่ีคัดลอกเป็นวงกลม ดังรูปที่ 3.67

  รูปที่ 3.67 ตัวอย่างการใช้อาเรย์แบบ (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เลือกด้านที่วางวัตถ ุ

  วัตถุท่ีสร้างขึ้นใหม ่

 • 263

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3.3.5.1 วิธีการใช้งานค าสั่ง Array แบบพิกัดฉาก (Rectangular) 1) เรียกใช้ค าสั่งโดยคลิกท่ีปุ่ม หรือปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Modify โดยคลิกทีปุ่่ม ค้างไว้แล้วเลือกรูปแบบ (Rectangular) ดังรูปที่ 3.68 หรอืเรียกใช้ค าสั่งจากเมนู Modify Array Rectangular Array ดังรูปที ่3.69

  รูปที่ 3.68 แสดงการเลือกใช้งานค าสั่ง Array

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  รูปที่ 3.69 แสดงการเรียกใช้ค าสั่ง Rectangular Array

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  2) เลือกวัตถุ (Select objects :) และกดปุ่ม Enter วัตถุท่ีถูกเลือกจะเป็นเส้นประ กดปุ่มลูกศรชี้ลงบนแป้นพิมพ์ () และใช้ตัวเลือก Count ดังรูปที่ 3.70

  รูปที่ 3.70 แสดงการเลือกวัตถุและเลือกใช้ตัวเลือก Count

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  คลิกเลือกค าสั่ง Array

 • 264

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3) ก าหนดจ านวนแถว (Enter number of rows) และจ านวนคอลัมน์ (Enter number of column) โดยป้อนตัวเลขที่ช่องรับข้อมูลแล้วกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.71

  รูปที่ 3.71 แสดงการป้อนจ านวนแถวและคอลัมน์ให้ค าสั่ง Array

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) ก าหนดระยะระหว่างแถว (Specify the distance between rows) และระยะห่างระหว่างคอลัมน์ (Specify the distance between columns) โดยลากเมาส์หรือป้อนระยะแล้วกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.72

  รูปที่ 3.72 แสดงการก าหนดระยะห่างระหว่างแถวและคอลัมน์

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  5) โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 3.73 ซ่ึงสามารถเปลี่ยนจ านวนวัตถุ ระยะห่างระหว่างแถวและคอลัมน์ได้โดยคลิกท่ีตัวเลือก Row หรือ Column แล้วป้อนค่าใหม่ เมื่อปรับค่าได้ตามต้องการแล้วให้กดปุ่ม Enter หรือเลือก Exit กลับไปแก้ไขอีกครั้ง ดังรูปที่ 3.74

  จ านวนแถว

  จ านวนคอลัมน ์

  ลากเมาส์ทะแยงไปด้านข้าง

 • 265

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.73 แสดงการดูตัวอย่างของวัตถุท่ีสร้างด้วยค าสั่ง Array

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  รูปที่ 3.74 แสดงวัตถุท่ีสร้างด้วยค าสั่ง Array แบบ Rectangular

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.5.2 วิธีการใช้งานค าสั่ง Array แบบก าหนดเส้นทาง (Path) 1) คลิกปุ่มค าสั่ง Array บนแถบเครื่องมือ Modify ค้างไว้และเลื่อนเมาส์เลือกปุ่มค าสั่ง

  หรือเลือกค าสั่งจากเมนู Modify Array Path Array การใช้งานค าสั่ง Array แบบ Path จะต้องมีวัตถุส าหรับใช้เป็นเส้นทาง (Path) สร้างวัตถุ ดังรูปที่ 3.75

  รูปที่ 3.75 แสดงวัตถุท่ีใช้เป็นเส้นทาง (Path) ของค าสั่ง Array

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  วัตถุท่ีใช้เป็น Path

  แสดงตัวอย่างวัตถุท่ีใช้ค าสั่ง Array

 • 266

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  2) เลือกวัตถุ (Select objects :) ที่จะท า Array ดังรูปที่ 3.76

  รูปที่ 3.76 แสดงการเลือกวัตถุเพ่ือสร้าง Array แบบ Path

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3) เลือกวัตถุท่ีจะใช้เป็นเส้นทาง (Select path curve) ดังรูปที่ 3.77

  รูปที่ 3.77 แสดงการเลือกเส้นทาง (Path) ให้ค าสั่ง Array

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) ก าหนดจุดเริ่มต้นและป้อนจ านวนวัตถุ (Enter number of items along path) โดยโปรแกรมจะแสดงตัวอย่างวัตถุที่จะสร้างตามแนวเส้นทาง (Path) ดังรูปที่ 3.78

  รูปที่ 3.78 แสดงการป้อนจ านวนของวัตถุที่จะสร้าง Array

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เลือกวัตถ ุ(Select object)

 • 267

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  5) คลิกท่ีจุดปลายของวัตถุโปรแกรม AutoCAD จะค านวณระยะของวัตถุตามจ านวนที่ก าหนดและตัวเลือกส าหรับแก้ไข ดังรูปที่ 3.79

  รูปที่ 3.79 แสดงตัวอย่างของวัตถุท่ีได้จากค าสั่ง Array แบบ Path

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  6) กดปุ่ม Enter เมื่อวัตถุท่ีสร้างถูกต้องจะได้วัตถุ ดังรูปที่ 3.80

  รูปที่ 3.80 แสดงวัตถุท่ีได้จากการใช้ค าสั่ง Array แบบ Path

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.5.3 วิธีการใช้งานค าสั่ง Array แบบเชิงขั้ว (Polar) 1) คลิกปุ่มค าสั่ง Array บนแถบเครื่องมือ Modify ค้างไว้และเลื่อนเมาส์เลือกปุ่มค าสั่ง

  หรือเลือกจากเมนู Modify Array Polar Array และเลือกวัตถุ ดังรูปที่ 3.81

  รูปที่ 3.81 แสดงการเลือกวัตถุที่จะใช้ท า Array แบบ Polar

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

 • 268

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  2) ก าหนดจุดศูนย์กลางโดยใช้เมาส์คลิกหรือระบุพิกัด ดังรูปที่ 3.82

  รูปที่ 3.82 แสดงการก าหนดจุดศูนย์กลางเมื่อใช้ค าสั่ง Array แบบ Polar

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012) 3) ป้อนจ านวนวัตถุ (Enter number of items) กดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.83

  รูปที่ 3.83 แสดงการก าหนดจ านวนชิ้นของวัตถุที่ท า Array แบบ Polar

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) ก าหนดความกว้างของมุมที่จะสร้างวัตถุ โดยป้อนค่ามุมไม่เกิน 360 องศาและกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.84

  รูปที่ 3.84 แสดงการป้อนค่ามุมให้ค าสั่ง Array แบบ Polar (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  จุดศูนย์กลาง

  ป้อนจ านวนวัตถ ุ

  ป้อนมุมที่สรา้งวัตถุ

 • 269

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  5) โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างวัตถุและเมนูตัวเลือกส าหรับแก้ไขการก าหนดค่าใหม่ หรือปุ่ม Enter เพ่ือยอมรับ ดังรูปที่ 3.85

  รูปที่ 3.85 แสดงตัวอย่างวัตถุที่ใช้ค าสั่ง Array แบบ Polar

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.6 การใช้ค าสั่งเคลื่อนย้ายวัตถุ (Move) ในการเขียนแบบอาจต้องมีการขยับหรือเลื่อนต าแหน่งของวัตถุซึ่งโปรแกรม AutoCAD มีค าสั่ง Move ทีส่ามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้เกือบทุกชนิด 3.3.6.1 วิธีการใช้ค าสั่ง Move

  1) เรียกใช้ค าสั่งจากเมนู Modify Move หรือคลิกเมาส์ที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Modify หรือป้อนค าสั่ง move หรือ m ที่ Command: แล้วกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.86

  รูปที่ 3.86 แสดงการเรียกใช้ค าสั่ง Move

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  2) เลือกวัตถุ (Select objects :) ที่ต้องการเคลื่อนย้ายโดยการคลิกเมาส์และกดปุ่ม Enter วัตถุท่ีถูกเลือกจะเปลี่ยนเป็นเส้นประ ดังรูปที่ 3.87

  รูปที่ 3.87 แสดงการเลือกวัตถุที่ต้องการเคลื่อนย้าย (Move)

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  เลือกวัตถุท่ีต้องการเคลื่อนย้าย

  เมนูแก้ไขเพิม่เตมิ

  ค าสั่ง Move

 • 270

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3) ก าหนดจุดฐาน (Base point) โดยคลิกเมาส์หรือระบุพิกัดและเลื่อนเมาส์ขยับวัตถทุี่เลือกไปยังต าแหน่งใหม่หรือระบุพิกัดต าแหน่งใหม่ ดังรูปที่ 3.88

  รูปที่ 3.88 แสดงการก าหนด Base point และเคลื่อนย้ายวัตถไุปต าแหน่งใหม่

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) วัตถุจะถูกเคลื่อนย้ายมายังต าแหน่งใหม่ ดังรูปที่ 3.89

  รูปที่ 3.89 แสดงวัตถุท่ีเคลื่อนย้ายด้วยค าสั่ง Move

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.7 การใช้ค าสั่งหมุนวัตถุ (Rotate) โปรแกรม AutoCAD สามารถหมุนวัตถุโดยใช้ค าสั่ง Rotate ซึ่งสามารถหมุนวัตถุที่เขียนในแบบได้ทุกชนิด

  3.3.7.1 วิธีการใช้ค าสั่งหมุนวัตถุ 1) เรียกใช้ค าสั่งจากเมนู Modify Rotate หรือคลิกท่ีปุ่ม จากแถบเครื่องมือ

  Modify หรือป้อนค าสั่ง rotate ที่ Command: แล้วกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.90

  รูปที่ 3.90 แสดงการเรียกใช้ค าสั่ง rotate จากแถบเครื่องมือ modify

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ก าหนด Base point

  เลื่อนเมาสไ์ปยังต าแหน่งใหม ่

  ค าสั่ง Rotate

  วัตถุท่ีเคลื่อนย้าย

 • 271

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  2) เลือกวัตถ ุ(Select objects :) โดยการคลิกเมาส์ที่วัตถุหรือตีกรอบแล้วกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.91

  รูปที่ 3.91 แสดงการเลือกวัตถุที่ต้องการหมุน (Rotate)

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3) ก าหนดจุดหมุน (Specify base point :) โดยคลิกเมาส์หรือระบุพิกัด ดังรูปที่ 3.92

  รูปที่ 3.92 แสดงการเลือกจุดหมุน (Specify base point :) ให้กับวัตถุ

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) ป้อนค่ามุมแล้วกดปุ่ม Enter หรือขยับเมาส์หมุนวัตถ ุดังรูปที่ 3.93

  รูปที่ 3.93 แสดงการป้อนค่ามุมให้วัตถุท่ีต้องการหมุน

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  จุดหมุนที่เลือก

  หรือป้อนค่ามุม ขยับเมาส์หมุน

 • 272

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  5) วัตถุจะถูกหมุนไปเป็นมุมตามที่ก าหนด ดังรูปที่ 3.94

  รูปที่ 3.94 แสดงวัตถุท่ีถูกหมุนเมื่อใช้ค าสั่ง Rotate

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.8 การใช้ค าสั่งปรับขนาดวัตถ ุ(Scale) ค าสั่ง Scale ใช้ส าหรับปรับขนาดของวัตถุให้มีขนาดย่อเล็กลงหรือขยายใหญ่ขึ้นคล้ายกับการย่อหรือขยายภาพด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร 3.3.8.1 วิธีการใช้ค าสั่ง Scale 1) เรียกใช้ค าสั่งจากเมนู Modify Scale หรือคลิกท่ีปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Modify หรือป้อนค าสั่ง scale ที่ Command: ดังรูปที่ 3.95

  รูปที่ 3.95 แสดงการเรียกใช้ค าสั่ง Scale จากแถบเครื่องมือ Modify

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  2) เลือกวัตถ ุ(Select objects :) โดยคลิกเมาส์หรือตีกรอบและกดปุ่ม Enter เมื่อเลือกแล้วเสร็จ ดังรูปที่ 3.96

  รูปที่ 3.96 แสดงการเลือกวัตถุเพ่ือใช้งานค าสั่ง Scale

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ค าสั่ง Scale

 • 273

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  3) ก าหนดจุดฐาน (Base point :) โดยการระบุพิกัดหรือคลิกเลือก ดังรูปที ่3.97

  รูปที่ 3.97 แสดงการก าหนดจุดฐาน (Base point) ให้ค าสั่ง Scale

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  4) ขยับเมาส์วัตถจุะมีการปรับขนาด กดปุ่มลูกศรชี้ลงบนแป้นพิมพ์ () ใช้ตัวเลือก Copy ดังรูปที่ 3.98

  รูปที่ 3.98 แสดงการก าหนดตัวเลือก Copy ส าหรับค าสั่ง Scale

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  5) ป้อนค่า Scale factor หรือค่า Reference แล้วกดปุ่ม Enter ดังตัวอย่างก าหนด scale factor = 1.5 ดังรูปที่ 3.99

  รูปที่ 3.99 แสดงการก าหนดค่า Scale factor

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  6) วัตถจุะปรับขนาดโตกว่าต้นฉบับ 1.5 เท่า โดยที่ยังคงวัตถุต้นฉบับไว้ ดังรูปที่ 3.100

  Scale factor

 • 274

  สงวนลิขสิทธิ์ โดย นายสุชาติ แต้ตระกูล : วท.พัทลุง 2561

  รูปที่ 3.100 แสดงวัตถุท่ีสร้างใหมโ่ดยใช้ค าสั่ง Scale

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  ค่าของ Scale factor ที่ป้อนมีความสัมพันธ์กับการปรับขนาดของวัตถุดังนี้ น้อยกว่า 1 ขนาดวัตถุย่อเล็กลง หรือเท่ากับ 1 ขนาดวัตถุจะเท่าเดิม มากกว่า 1 ขนาดวัตถุขยายใหญ่ขึ้น ดังรูปที่ 3.101

  รูปที่ 3.101 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดวัตถุกับค่า Scale factor

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  3.3.9 การใช้ค าสั่งยืดวัตถุ (Stretch) การปรับขนาดวัตถุท่ีเขียนไว้สามารถปรับได้หลายวิธี การใช้ค าสั่งยืดวัตถุ (Stretch) เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถปรับยืดเพ่ือเพ่ิมขนาดของวัตถไุด ้ 3.3.9.1 วิธีการใช้ค าสั่ง Stretch 1) เรียกใช้ค าสั่งจากเมนู Modify Stretch หรือคลิกที่ปุ่ม จากแถบเครื่องมือ Modify หรือป้อนค าสั่ง Stretch ที ่Command: แล้วกดปุ่ม Enter ดังรูปที่ 3.102

  รูปที่ 3.102 แสดงการเรียกใช้ค าสั่ง Stretch

  (ท่ีมา ภาพสร้างและตกแต่งจากโปรแกรม DuckCapture จับภาพหน้าจอโปรแกรม AutoCAD 2012)

  วัตถุท่ีขยายใหญ่ขึ้น

  Scale = 1.5

  Scale = 1

  Scale = 0.5

  ค าสั่ง Stretch

  วัตถุต้นฉบ�