A POTRAVIOVÝCH ZDROJOV - uniag.sk .ORGAEIZÁCIA ŠTÚDIA Fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia page 1
A POTRAVIOVÝCH ZDROJOV - uniag.sk .ORGAEIZÁCIA ŠTÚDIA Fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia page 2
A POTRAVIOVÝCH ZDROJOV - uniag.sk .ORGAEIZÁCIA ŠTÚDIA Fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia page 3
A POTRAVIOVÝCH ZDROJOV - uniag.sk .ORGAEIZÁCIA ŠTÚDIA Fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia page 4

A POTRAVIOVÝCH ZDROJOV - uniag.sk .ORGAEIZÁCIA ŠTÚDIA Fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of A POTRAVIOVÝCH ZDROJOV - uniag.sk .ORGAEIZÁCIA ŠTÚDIA Fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia

FAKULTA AGROBIOLGIE

A POTRAVINOVCH ZDROJOV SLOVENSKEJ PONOHOSPODRSKEJ UNIVERZITY V NITRE

FORMY A DKA TDIA

bakalrske denn 3 roky bakalrske extern (spoplatnen) 4 roky ininierske denn 2 roky ininierske extern (spoplatnen) 3 roky doktorandsk denn 3 roky doktorandsk extern (spoplatnen) 4 roky

Adresa: Tr. A.Hlinku 2, 94976 Nitra Telefn: 037/641 5494, 037/641 5543, 037/641 5523 E-mail: studfapz@uniag.sk Webov strnka: www.fapz.uniag.sk

AKREDITOVAN TUDIJN PROGRAMY PRE AKADEMICK ROK 2018/2019

BAKALRSKE TDIUM forma tdia plnovan

poet tudentov

koln/akad. rok (v externej forme

tdia)

manament rastlinnej vroby denn 60

manament ivonej vroby denn 60

farmrstvo denn / extern 60

veobecn ponohospodrstvo denn / extern 30 / 40 400

udraten ponohospodrstvo a rozvoj vidieka denn / extern 60/ 40 400

viva ud denn / extern 100 / 20 450

pecilne chovatestvo denn 40

hipolgia denn / extern 20/ 40 450

ININIERSKE TDIUM forma tdia plnovan

poet tudentov

koln/akad. rok (v externej forme

tdia)

manament rastlinnej vroby denn/extern 15/15 400

viva a ochrana rastln denn 15

manament ivonej vroby denn/extern 30/15 400

viva zvierat a krmivrstvo denn 20

pecilne chovatesk odvetvia denn 45

udraten ponohospodrstvo a rozvoj vidieka denn/extern 20/10 400

viva ud denn/extern 60/20 450

genetick technolgie v agrobiolgii denn 10

agroekolgia denn 10

DOKTORANDSK TDIUM forma tdia koln/akad. rok

(v externej forme tdia)

agrochmia a viva rastln denn /extern 1000

fyziolgia plodn a drevn denn /extern 1000

ochrana rastln denn /extern 1000

viva denn /extern 1000

veobecn rastlinn produkcia denn /extern 1000

veobecn ivona produkcia denn /extern 1000

pecilna rastlinn produkcia denn /extern 1000

pecilna ivona produkcia denn /extern 1000

ORGANIZCIA TDIA Fakulta uplatuje v dennej forme tdia flexibiln systm s monosou tvorby vlastnho uebnho plnu poda individulnej predstavy o vlastnej profilcii a individulnou tvorbou rozvrhu hodn poda ponk katedier. V dennej aj externej forme tdia sa realizuje dvojstupov systm, priom prv stupe predstavuje trojron bakalrske tdium (na externej forme tvorron tdium), ktor sa ukonuje ttnou skkou a obhajobou bakalrskej prce, absolventom sa udeuje titul bakalr (Bc.). spen absolventi mu pokraova v II. stupni tdia, po absolvovan ktorho sa im udeuje titul ininier (Ing.). Poas tdia mu tudenti FAPZ absolvova atraktvne predmety ako naprklad jazdectvo, rybrstvo, poovnctvo, velrstvo, vcvik psov, doplujce pedagogick tdium, mu zska vodisk oprvnenie a pod.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Fakulta svojimi tudijnmi programami pripravuje ponohospodrskych ininierov schopnch riadi produkciu potravi-novch zdrojov rastlinnho a ivoneho pvodu pri zohadnen environmentlnych poiadaviek, rozvja mimo produkn funkcie ponohospodrstva a rozvoj vidieka, riadi vedeck vivu ud a uplatova biologick poznatky pre potreby spolonosti. Manament rastlinnej vroby - absolvent sa uplatuje v riadiacich, odbornch a manarskych funkcich v pono-hospodrskych podnikoch rznych foriem, v biologickch slubch pre agropotravinrsky komplex, vo vedeckovskumnch intitcich a ponohospodrskom kolstve. Manament ivonej vroby - absolvent sa uplatn v ponohospodrskych podnikoch drustevnho, ttneho a skromnho charakteru vlastnctva zameranch na vrobu ivonych produktov, v riadiacich a organizanch funkcich, ako pecialista v plemenrskych organizcich, v chovateskch zvzoch, v podnikoch krmivrskeho a spracovateskho priemyslu, v biologickch slubch, v riadiacich ponohospodrskych tvaroch ttnej sprvy, ako aj v ponohospodrskom vskume a kolstve. Farmrstvo - absolvent njde uplatnenie ako stredn riadiaci a vkonn pracovnk v technicko-hospodrskej oblasti pono-hospodrskych podnikov zameranch na rastlinn alebo ivonu produkciu, v technologickom procese pono-hospodrskopotravinrskych podnikov a v samostatnom podnikan v oblasti agropotravinrskeho komplexu spsobom farmovho hospodrenia. Bude mc vykonva vetky odborn innosti v agropodniku, na farme a v alch ponohospodrskych subjektoch a okrem tchto innost bude platnm odbornkom v podnikoch biologickch a chemickch sluieb a komernch intitcich, ako aj vo vedeckovskumnch a vzdelvacch intitcich. Veobecn ponohospodrstvo - absolvent programu m monos uplatnenia sa v technicko-hospodrskej oblasti ponohospodrskych podnikov zameranch na rastlinn alebo ivonu produkciu, v technologickom procese pono-hospodrsko-potravinrskych podnikov a v samostatnom podnikan v oblasti agropotravinrskeho komplexu spsobom farmovho hospodrstva, vo vskume a v kolstve, v tvaroch RPIS a ochrany ivotnho prostredia. Udraten ponohospodrstvo a rozvoj vidieka - absolvent njde uplatnenie ako vrcholov riadiaci a vkonn pracovnk vo vetkch typoch podnikateskch subjektov rezortu pdohospodrstva, intitcich ttnej sprvy a samosprvy, najm v intitcich usmerujcich rozvoj vidieka a reginov, v regionlnych agentrach ivotnho prostredia, v intitcich zaoberajcich sa rozvojom vidieckeho cestovnho ruchu, v ponohospodrskych subjektoch a skromnch farmch. Viva ud - absolvent m monos presadi sa v ttnych aj skromnch potravinrskych podnikoch, vo vedeckch ustanovizniach a vskumnch stavoch, v komernch a charitatvnych organizcich, v organizcich zabezpeujcich kontrolu a ochranu potravn, v oblasti marketingu, vchovy a reklamy, v konzultanch strediskch sprvnej vivy a na seku ochrany spotrebitea. pecilne chovatestvo - absolvent njde uplatnenie ako riadiaci pracovnk a pecialista vo vetkch typoch podni-kateskch subjektov v oblasti pecilnych odvetv chovatestva, vo zverniciach, zooparkoch a v zoologickch zhradch, v organizcich poskytujcich sluby a poradenstvo pre uveden chovy, orgnoch ochrany prrody, intitcich psobiacich v oblasti obchodu s exotickmi a chrnenmi druhmi zvierat, a pod. Hipolgia - absolvent doke analyzova problmy a tvorivo uplatova biologick, technick a technologicko-ekonomick poznatky v oblasti manamentu chovu zvierat. M hlbok poznatky o biologickch vlastnostiach kon, o genetickch a fyziologickch aspektoch chovu, o hygiene, vcviku a vyuit kon, o ich vive a kmen. V praxi uplatuje nov programy rozvoja chovu kon vyuvajce rzne spsoby testovania ich vkonnosti a vyuitia vo vzahu k modernm lieebnm metdam prostrednctvom hiporehabilitcie. Viva a ochrana rastln - absolvent zska vysokokolsk kvalifikciu na vykonvanie vedcich funkci vo vrobnch podnikoch a v riadiacej sfre, alej na pracoviskch KSP, okresnch sprvach vivy a ochrany rastln, fytokarantnnych inpekcich a na hraninch vstupnch miestach, v oblasti distribcie agrochemikli, v oblasti vedy a vskumu a kolstva.

Viva zvierat a krmivrstvo - absolvent sa uplatn ako vivr krmivrskych firiem zabezpeujcich vrobu kmnych zmes, koncentrtov a kmnych aditv, pri optimalizci receptr, ako hlavn ininier technolgie vroby, vo vivrskom poradenstve ako skromn podnikate alebo zstupca vrobnej, alebo distribunej firmy, vivr vekokapacitnch fariem ivonej vroby, vedci alebo majite vivrskych laboratri, vo vskume a kolstve. pecilne chovatesk odvetvia - absolvent sa uplatn ako riadiaci a odborn pracovnk v subjektoch zameranch na chov drobnch a zujmovch zvierat, v zoologickch zhradch, v chovateskch zvzoch a zdrueniach. Uplatnenie njde aj ako podnikate v oblasti chovu a marketingu. Genetick technolgie v agrobiolgii - uplatnenie absolventa programu je v oblasti tvorby novch genotypov rastln a hospodrskych zvierat metdami genetickch technolgi, rozmnoovan rastln a ivochov, zchrane a ochrane biologickej rozmanitosti rastln a ivochov a rieenia agro - environmentlnych problmov biologickej bezpenosti. Agroekolgia - absolvent doke realizova vrobn postupy zameran na odstraovanie, resp. zniovanie negatvnych dopadov ponohospodrskych aktivt na jednotliv zloky ivotnho prostredia, ktor sasne aj umouj ekonomicky ivotaschopn a udraten viacfunkn ponohospodrstvo, produkciu zdravch ponohospodrskych produktov s vyso-kou kvalitou, minimom vskytu rezdu pesticdov a cudzorodch ltok. Absolventi programu maj znalosti o zkladnch legislatvnych nstrojoch ochrany ivotnho prostredia ponohospodrskej krajiny. S schopn zavdza environmentlne manarske systmy v ponohospodrskych podnikoch a agropotravinrskom priemysle. Uplatnia sa v riadiacich funkcich v ponohospodrskych a agropotravinrskych podnikoch, intitcich ttnej sprvy a samosprvy.

PRIJMACIE KONANIE BAKALRSKE TDIUM

Termn podania prihlky: do 30. aprla 2018 Termn prijmacej skky: 4. 5. jna 2018 Uchdza o tdium posiela jednu prihlku na bakalrsky tudijn program. V prihlke me uvies aj alternatvny tudijn program. V prpade, e uvedie viac P, prihlka bude zaraden na program, ktor bude uveden ako prv v porad. Po spenom ukonen bakalrskeho stupa tdia mu tudenti pokraova na ininierskom stupni vo vybranom ininierskom tudijnom programe. Podrobnejie informcie o tdiu na FAPZ SPU uchdzai zskaj na webovej strnke fakulty. Fakulta prihlsenm uchdzaom zale informcie o prijmacom konan najneskr do 25. 5. 2018. Uchdzai sa zastnia na prijmacom konan s poadovanmi dokladmi. Poradie prijatch uchdzaov na prslun tudijn program bude stanoven potaom na zklade vsledku maturitnej skky. Pri naplnen plnovanho potu tudentov na prslun tudijn program me dekan fakulty prija alch uchdzaov v porad na alternatvny tudijn program. Prlohy k prihlke: ivotopis, overen kpia maturitnho vysvedenia u uchdzaov, ktor maturovali pred rokom 2018 (maturanti z roku 2018 prines maturitn vysvedenie na prijmaciu skku), lekrske potvrdenie o spsobilosti k vysokokolskmu tdiu a vkonu povolania a potvrdenie o hrade poplatku za zabezpeenie prijmacieho konania.

Poplatok za prijmacie konanie: psomn prihlka - 33 (formulr zakpen v EVT-e) poplatok treba uhradi cez internetbanking, prp. bankovm prevodom, nie potovou poukkou, a to ani typ