Prípadová štúdia spoločnosti Rajo a.s

  • View
    553

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Prípadová štúdia spoločnosti Rajo a.s

SLOVENSK TECHNICK UNIVERZITA V BRATISLAVEstav vrobnch systmov, environmentlnej techniky a manamentu kvality

Podnikov logistikaPrpadov tdia

Obsah1 Spolonos Rajo......................................................................................................................3 2 Sumarizcia faktov . ...............................................................................................................4 3 pecifikcia problmu (problm so skladovanm)................................................................4 4 Mon rieenia........................................................................................................................4 6 Odporan rieenie................................................................................................................8 7 Zdroje......................................................................................................................................9

1 Spolonos Rajo a.s.2

V roku 1992 z bvalho ttneho podniku MILEX vznikla akciov spolonos MILEX Slovakia. Odkpenm asti kapitlovho objemu rakskou firmou Schrdinger Milch AG firma v roku 1993 zmenila svoj nzov na MILEX Schrdinger Slovakia a. s.. Neskr, v svislosti so zmenou hlavnho akcionra Schrdinger Milch AG na NM AG v polovici roku 1996, bolo potrebn zmeni aj nzov akciovej spolonosti MILEX Schrdinger Slovakia. Na zklade veobecnho poznania znaky Rajo na Slovensku, bol v mji 1996 na valnom zhromaden jednoznane odshlasen nzov podniku Rajo, a. s. V roku 2001 vstpil do spolonosti nov akcionr, nemeck firma Meggle AG, ktor v marci roku 2003 sa stala 100% vlastnkom akci spolonosti Rajo, a. s. [1] Od roku 2002 je Rajo a. s. driteom certifiktu systmu riadenia kvality poda normy ISO 9001:2000, priom zaiatkom roku 2005 sa podrobila spene recertifikcii uvedenho systmu s dobou platnosti na alie tri roky. [1] Rajo jako prv podnik na spracovanie mlieka na Slovensku je od roku 2005 driteom IFS certifiktu (International Food Standard). Zskanie tohoto certifiktu je podmienen splnenm najnronejch poiadaviek tkajcich sa kvality, legality a bezpenosti vyrbanch produktov, a to dokonca na tzv. vyej rovni. Tento typ certifiktu poaduje predovetkm zpadn trh a patr medzi piku pre oblas potravn. [1]

Obr. . 1 (logo) [6]

2 Sumarizcia faktov

3

Skladov priestory chladiarenskho skladu mliekarenskej spolonosti u boli kapacitne nedostaujce a preto sa vo firme rozhodli pre realizciu prstavby skladu. Potreba novho rieenia skladovania vyplynula prve z dvodu potreby rozrenia skladovch kapact. [2]

3 pecifikcia problmu

(problm so skladovanm)

Vo firme si stanovili niekoko zkladnch poiadaviek, medzi ktor patrilo predovetkm maximlne vyuitie objemu pre skladov miesta, typ reglu pre menej stabiln palety (s PET faami a pod.), vychystvacia ulika i jednoduch obsluha reglovho systmu. V skladovch priestoroch u firma vyuvala niekoko druhov zaskladovacch reglov, ale hadala nov rieenie, ktor by zohadnilo vetky nov poiadavky. Rajo malo zujem o systm skladovania FIFO s monosou vychystvania vo vychystvacom tuneli s maximlnym vyuitm objemu urenho skladovacieho priestoru. [2]

4 Mon rieeniaNae poiadavky sme komunikovali na viacero dodvateov reglovch systmov, uskutonili sme vberov konanie, v rmci ktorho nm rzne firmy navrhli rzne alternatvy. Medzi rozhodujce kritria vo vbere dodvatea patrilo predovetkm renom firmy, cena, sksenosti s tmto typom regla na Slovensku a servis, na ktor kladieme zvltny draz v naej nepretritej prevdzke. [2]

1. Pouitie klasickho konvennho paletovho reglu

4

Obr. . 2 (klasick konvenn paletov regl) [3]

Siln strnky menia finann nronos nenron na drbu/obsluhu Prleitosti monos skladovania rozlinch vrobkov rznych rozmerov univerzlnos

Slab strnky mal hustota skladovania uliky pre vozky plytvanie miestom pre skladovanie dlhia manipulcia s tovarom nevhodn pre FIFO / LIFO Hrozby

2. Pouitie valekovho samospdovho reglu

5

Obr. . 3 (valekov samospdov regl) [4]

Siln strnky samospdov premiestovanie vhodn pre skladovanie FIFO rchlos pri prprave objednvky Prleitosti -

Slab strnky nevhodn pre menej stabiln palety otrasy dochdza k naklaniu pri manipulci nevhodn pre palety Hrozby

3. Skladovanie BT Radioshuttle

6

Obr. . 4 (BT Radioshuttle) [5]

Siln strnky skladovanie s vysokou hustotou bez pouitia obslunch uliiek efektvne vyuitie priestoru pre skladovanie vonos pohybu vozka po vetkch kanloch (poschodie reglu) efektvnos Prleitosti -

Slab strnky kolenie zamestnancov monos poruchy/pokodenia vozka via finann nronos batrie

Hrozby servis vozkov

Pouit systm m nzov BT Radioshuttle a ide o systm skladovania s vysokou hustotou, bez pouitia obslunch uliiek. Palety s uloen na vodorovnch nosnkoch v kanloch reglovho systmu. Dopravu paliet vo vntri reglovho bloku zabezpeuje satelitn vozk, ktor jazd vo 7

vodiacich profiloch umiestnench pod uloenmi paletami tak, e paletu zospodu nadvihne a presunie na poadovan pozciu. Reglov blok m niekoko podla, vonos pohybu satelitnho vozka je nezvisl od stupa obsadenia ostatnch kanlov. Preprava paliet mimo bloku je zabezpeen ubovonm vysokozdvinm vozkom. [2]

6 Odporan rieenieSpolonos Rajo sa rozhodla pre posledn zo spomnanch rieen, pre BT Radioshuttle. Hlavnou vhodou je hustota uskladovania, lebo sa neplytv priestorom na uliky pre vysokozdvin vozky. Systm me pracova v reime FIFO s odberom na opanom konci kanla ako sa uskladuje, alebo LIFO s odberom na rovnakom konci kanla. Satelitn vozk je pohan energiou z bezdrbovch glovch batri. Nabjanie a vmena batri je rchla a jednoduch opercia, kapacita batrie sta na jednu pracovn zmenu. Satelitn vozk m nosnos 1,5 t. [2]

7 Zdroje:[1] www.rajo.sk [2] www.logisticsatoz.sk [3] www.regaly.net 8

[4] www.proman.sk [5] www.pressebox.de [6] www.smoker.sk

9