RDF Suite (Prípadová štúdia)

  • Published on
    05-Jan-2016

  • View
    26

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RDF Suite (Prpadov tdia). Peter Smatana Peter.Smatana @tuke.sk Peter Bed nr Peter.Bednar@tuke.sk Technick univerzita v Koiciach (Centrum pre informan technolgie) 1st Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies. Motivcia Resource Description Framework RDFSuite - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>RDF Suite (Prpadov tdia)Peter Smatana Peter.Smatana@tuke.skPeter Bednr Peter.Bednar@tuke.sk</p><p>Technick univerzita v Koiciach (Centrum pre informan technolgie)</p><p>1st Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies</p></li><li><p>MotivciaResource Description FrameworkRDFSuiteVRPRSSDBRQLRULPorovnanie RDF nstrojovMonos implementcie RDFSuiteZver</p></li><li><p>MotivciaResource Description FrameworkRDFSuiteVRPRSSDBRQLRULPorovnanie RDF nstrojovMonos implementcie RDFSuiteZver</p></li><li><p>MotivciaKP-Lab - integrovan projekt FP6Popis informanch zdrojov (dt) pomocou metadtSmanticky web</p></li><li><p>MotivciaResource Description FrameworkRDFSuiteVRPRSSDBRQLRULPorovnanie RDF nstrojovMonos implementcie RDFSuiteZver</p></li><li><p>Resource Description FrameworkTechnolgia pre podporu smantickho webu (W3C)RDF http://www.w3.org/RDF/RDF Schma http://www.w3.org/TR/rdf-schema/Zkladom s triplety</p></li><li><p>ZDROJ: http://139.91.183.30:9090/RDF/</p></li><li><p>MotivciaResource Description FrameworkRDFSuiteVRPRSSDBRQLRULPorovnanie RDF nstrojovMonos implementcie RDFSuiteZver</p></li><li><p>FORTH-ICS RDFSuiteFORTH-ICS as jednho z najvch vskumnch centier v Grcku (Institute of Computer Science) (http://www.ics.forth.gr/)Open source platforma pod licenciou GPLMnoina nstrojov pre prcu s RDF:The Validating RDF Parser (VRP)The RDF Schema Specific Database (RSSDB)The RDF Query Language Interpreter (RQL)The RDF Update Language Interpreter (RUL)</p></li><li><p>Architektra</p></li><li><p>VRPNstroj na analzu, validovanie RDFS a RDFZaloen na tandardnch nstrojoch pre generovanie gramatk JFlex, CUPKontrukcia RDF Modelu a Validcia prstupn pre ostatn aplikcie pomocou Java APIPodporujeRDF v XML XML Schema Data TypesFull Unicode</p></li><li><p>RSSDBRDF Sklad pre ukladanie popisov zdrojov do objektovo-relanej databzy s vyuvanm znalosti o dostupnej RDF Schme Vekos databzy narast linerne s mnostvom uloench tripletovTestovan bol na Open Directory RDF, ktor zahroval okolo 6 milinov tripletov</p></li><li><p>Reprezentcia v DB</p></li><li><p>RQLDeklaratvny dotazovac jazyk pre RDFPodpruje:XML Schema Data Types (hodnoty literlov)Zgrupovanie jednoduchch dotazov (kontruovanie ubovonch XML dokumentov)Agregan funkcie (extrakcia tatistika)Rekurzvne prechdzanie tried a vlastnosti (pre pokroil hadanie vzorov)</p><p>http://139.91.183.30:3026/RQLdemo/</p></li><li><p>RQL zkladne dotazyZkladne dotazy na triedu subClassOf(Artist)subClassOf^(Artist)superClassOf(Painter)superClassOf^(Painter)topclassleafclass</p><p>alie zkladne dotazydomain(creates)range(creates)</p><p>Zkladne dotazy na vlastnostisubPropertyOf(creates)subClassOf^(creates)superPropertyOf(paints)superPropertyOf^(paints)topproperty</p></li><li><p>RQL dotazy na schmuDomna a rozsah vlastnosti createsselect $C1, $C2 from {$C1}creates{$C2}</p><p>Vetky vlastnosti priradene k triede Painter a ich rozsahselect @P, range(@P) from {$C}@P where $C=Painter</p></li><li><p>RQL dotazy na dtaMzeum, ktore bolo zmenen po 1.1.2000select X, Y from Museum{X}.last_modified{Y} where Y&gt;= 2000-01-01</p><p>Njdi zdrojov a cieov hodnotu pre vlastnosti pochdzajce z triedy ExtResourcesselect X,Y from {X; ExtResource}@P{Y}</p></li><li><p>RQL kombinovan dotazyNjdi popis vetkch zdrojov, ktorch URI obsahuje www.museum.esselect X, (select $W, (select @P, Y from {X ; $W} @P {Y})from $W {X})from Resource(X)where X like www.museum.es</p></li><li><p>RULDeklaratvny jazyk na update RDFRozrenie implementcie RQLModifikcia dthttp://139.91.183.30:3026/RULdemo/demo/</p></li><li><p>RULvkladanie intanci triedodstrnenie intanci triedzmena intanci triedzmena klasifikcie pre intancie tried</p><p>vkladanie intanci vlastnostiodstrnenie intancii vlastnostizmena intanci vlastnostizmena klasifikcie intanci vlastnosti</p></li><li><p>Vkladanie intanci triedINSERT QualClassName(ResourceExp)[FROM VariableBinding][WHERE Filtering][USING NAMESPACE NamespaceDefs]Vloenie novho uzla do RDF grafu a jeho klasifikcia, alebo vloenie novej klasifikanej linky pre existujci uzol.</p></li><li><p>Vkladanie intanci tried</p></li><li><p>Vkladanie intanci tried</p></li><li><p>Vkladanie intanci tried</p></li><li><p>Vkladanie intanci tried</p></li><li><p>Vkladanie intanci tried</p></li><li><p>Odstrnenie intanci triedDELETE QualClassName(ResourceExp)[FROM VariableBinding][WHERE Filtering][USING NAMESPACE NamespaceDefs]Odstrnenie klasifikanch liniek a monch uzlov z RDF grafu.</p></li><li><p>Odstrnenie intanci tried</p></li><li><p>Odstrnenie intanci tried</p></li><li><p>Odstrnenie intanci tried</p></li><li><p>Odstrnenie intanci tried</p></li><li>Zmena intanci triedREPLACE QualClassName(OldResourceExp </li><li>Zmena klasifikcie pre intancie triedREPLACE OldQualClassName </li><li><p>Vkladanie intanci vlastnostiINSERT QualPropertyName(SubjectExp, ObjectExp)[FROM VariableBinding][WHERE Filtering][USING NAMESPACE NamespaceDefs]Pridanie novej vlastnosti pre SubjectExp, ktor bude intanciou QualPropertyName a bude nadobda hodnotu ObjectExp.</p></li><li><p>Odstrnenie intanci vlastnostiDELETE QualPropertyName(SubjectExp, ObjectExp)[FROM VariableBinding][WHERE Filtering][USING NAMESPACE NamespaceDefs]Odstrnenie prepojenia medzi SubjectExp a ObjectExp.</p></li><li>Zmena intanci vlastnostiREPLACE QualPropertyName([OldSubjectExp </li><li>Zmena klasifikcie intanci vlastnostiINSERT OldQualPropertyName </li><li><p>IntalciaPostgres &gt;7.3Pomocou RSSDB API nahratie schm a dt do DBPouitie RDFSuite(WS, API, konzola)Query (RQL)Update (RUL)ImportExport</p></li><li><p>MotivciaResource Description FrameworkRDFSuiteVRPRSSDBRQLRULPorovnanie RDF nstrojovMonos implementcie RDFSuiteZver</p></li><li><p>Porovnanie QLZDROJ: http://139.91.183.30:9090/RDF/</p></li><li><p>Porovnanie QLZDROJ: http://139.91.183.30:9090/RDF/</p></li><li><p>Porovnanie QLZDROJ: http://139.91.183.30:9090/RDF/</p></li><li><p>Porovnanie QLZDROJ: http://139.91.183.30:9090/RDF/</p></li><li><p>Porovnanie platforiemZDROJ: http://139.91.183.30:9090/RDF/</p></li><li><p>Porovnanie platforiemZDROJ: http://139.91.183.30:9090/RDF/</p></li><li><p>Porovnanie platforiemZDROJ: http://139.91.183.30:9090/RDF/</p></li><li><p>MotivciaResource Description FrameworkRDFSuiteVRPRSSDBRQLRULPorovnanie RDF nstrojovMonos implementcie RDFSuiteZver</p></li><li><p>Implementcia RDFSuite v KP-Lab</p><p>WS</p><p>SWKM</p><p>Content Repositories</p><p>WS</p><p>Knowledge Repositories</p><p>Import Service</p><p>Export Service</p><p>Query Service</p><p>Universal Semantic Knowledge Middleware</p><p>KP-Lab Tools</p><p>Update Service</p><p>WS</p></li><li><p>MotivciaResource Description FrameworkRDFSuiteVRPRSSDBRQLRULPorovnanie RDF nstrojovMonos implementcie RDFSuiteZver</p></li><li><p>Pozitvne vlastnosti RDFSuiteoptimalizcia dotazov a ich transformcia do SQL (rchlos)prstup pomocou web servisovdeklaratvny jazyk na dotazovaniedeklaratvny jazyk na update</p></li><li><p>Negatvne vlastnosti RDFSuitedoposia nie s podporovane transakciedoposia nie je podpora verzidoposia nie je podpora modifikcie schmyFORTH vyvja vetko vlastn viazanie sa na PostgreSQL</p></li><li><p>Budcnos RDFSuitesprva verziimodifikcia schmypodpora transakci</p></li><li><p>Pouit zdrojehttp://139.91.183.30:9090/RDF/http://kp-lab.org/http://www.openrdf.org/http://jena.sourceforge.net/http://www.w3.org/RDF/http://www.w3.org/TR/rdf-schema/</p></li><li><p>akujeme za pozornos!Web strnka nstrojov RDFSuite:http://139.91.183.30:9090/RDF/Web strnka projektu KP-Lab:http://kp-lab.orgPeter.Smatana@tuke.skPeter.Bednar@tuke.sk</p><p>1. The title page4. If several pp-slides, this can be used as showing the sequence. Orange text= the next issues4. If several pp-slides, this can be used as showing the sequence. Orange text= the next issues2. The ordinary presentation page4. If several pp-slides, this can be used as showing the sequence. Orange text= the next issues2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page4. If several pp-slides, this can be used as showing the sequence. Orange text= the next issues2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page4. If several pp-slides, this can be used as showing the sequence. Orange text= the next issues2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page4. If several pp-slides, this can be used as showing the sequence. Orange text= the next issues3. Another kind of presentation slide4. If several pp-slides, this can be used as showing the sequence. Orange text= the next issues2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page2. The ordinary presentation page</p></li></ul>