of 2 /2
Una,Unac i Krka kao tri bisera prirodne baštine Nacionalnog parka "Una",čine spoj vrijednih prirodnih osobitosti, raznolikog i očuvanog prirodnog krajobraza iznimne ljepote te bogate kulturno-historijske baštine. Dijelovi rijeka Una i Unac čine čine jedan od najvećih fly fishing revira u Europi,a sama Una predstavlja raj za ljubitelje ribolova metodom suhe mušice sa vodenom lopticom i varaličarenjem. Una, Unac and Krka as three jewels of the natural heritage of the National Park "Una", make a combination of valuable natural features, of diverse and preserved natural landscapes of exceptional beauty and rich cultural and historical heritage. KULEN-VAKUF KANJON UNE KANJON UNE ��������� ��Nacionalni park Una Rijeke Nacionalnog parka www.nationalpark-una.ba MARTIN BROD UNA - ŠTRBAČKI BUK The waters of National park Telefon:+387 37 221 528 e-mail: [email protected] Bosanska 1, 77000 Bihać Bosna i Hercegovina RIJEKE NACIONALNOG PARKA UNA / THE WATERS OF NATIONAL PARK

9.03.2016. Rijeke

Embed Size (px)

Text of 9.03.2016. Rijeke

 • Una,Unac i Krka kao tri bisera prirodne batine Nacionalnog parka "Una",ine spoj vrijednih prirodnih osobitosti, raznolikog i ouvanog prirodnog krajobraza iznimne ljepote te bogate kulturno-historijske batine. Dijelovi rijeka Una i Unac ine ine jedan od najveih fly fishingrevira u Europi,a sama Una predstavlja raj za ljubitelje ribolova metodom suhe muice sa vodenom lopticom i varaliarenjem.

  Una, Unac and Krka as three jewels of the natural heritage of the National Park "Una", make a combination of valuable natural features, of diverse and preserved natural landscapes of exceptional beauty and rich cultural and historical heritage.

  KULEN-VAKUF KANJON UNE KANJON UNE

  Nacionalni park Una

  Rijeke Nacionalnog parkawww.nationalpark-una.ba

  MARTIN BROD UNA - TRBAKI BUK

  The waters of National park

  Telefon:+387 37 221 528e-mail: [email protected]

  Bosanska 1, 77000 BihaBosna i Hercegovina

  RIJEKE NACIONALNOG PARKA UNA / THE WATERS OF NATIONAL PARK

 • U n a cU n a K r k a

  Rijeka Unac izvire kao Mlin-ski potok, ispod planine ator na 876 m nad-morske visine, tee kroz klisuru Pojila, etiri kotline i tri daljnje klisure. Svojim tokom kroz Nacionalni park do Martinbroda tee najuom klisurom, negdje dubine i do 350 metara. Ukupni tok je oko 66 kil-ometara, te ima visinsku razliku od oko 450 me-tara. Unac je prva velika pritoka Une koja svojom iznimnom istoom i hladnoom oplemenjuje Unu, a isto tako je i do-datno rashlauje. Unac se svojim tokom puni vodom iz desetak raznih pritoka i vrela.Ljeti zna u jed-nom dijelu presuiti, zbog smanjenog dotoka vode iz okolnih umskih potoka, ostavljajui iza sebe mala jezera prepuna ribe. Taj dio puta Unac tee kao ponornica, izvirui zad-nji put iz Crnog vrela, oko 3 kilometra prije ua u Unu.

  Una kao najvea prirodna vrijednost po kojoj je Nacionalni park dobio ime, izvire u selu Donja Suvaja is-pod planine emernice u Hrvatskoj. Radi se o tipino krkom vrelu zeleno-modre boje. U gornjem toku, od izvora do Bihaa ukupan pad iznosi skoro 3 metra po kilometru. U ovom dijelu Una nosi obiljeja prave planinske rijeke i njeni sedronosni slapovi, bukovi i vodopadi predstavljaju prave bisere ljepote kao to su: veliki vodopad u Martin Brodu, trbaki buk, Troslap, Dvoslap i Ripaki slap. Niz Martinbrodski vodopad i trbaki buk voda se obruava niz nekoliko manjih i veih slapova i vodopada gradei jedinstvene sedrene tvorevine svojstvene ovoj ljepotici. U Uni je posebno znaajan ivi svijet koji i sam pridonosi stvaranju sedrenih tvorevina. Mahovine - briofite su svojom graom pogodne za zadravanje istaloenog kalcita,inei tako neizostavnu kariku u procesu stvaranja i rasta sedrenih tvorevina.

  Una as the greatest natural value, after which the National Park got its name, rises in the village Donja Suvaja below the mountain emernica in Croatia. This is a typical karst spring of upward type, of spe-cialgreen-blue color. In the upstream, from the source to Biha, the overall fall is nearly 3 meters per kilometer.In this section, Una has features of a real mountain river and its travertine waterfalls, cascades and falls are a true jewel of beauty of which are: a big waterfall in Martin Brod, trbaki buk, Troslap, Dvoslap and Ripa fall. Down at the waterfalls of Martin Brod and trbaki buk the water crashes over several small and large falls and waterfalls building a unique travertine formations characteristic of this beauty. The living world in Una, which itself contributes to the creation of travertine formation is particularly important. With its structure, mosses - bryophytes are suitable for retention of precipitated calcite, that way making an indispensable link in the creation and growth of travertine formation.

  River Unac, rises as Mlinski potok ( Mill creek ), under the mountain ator at altitude of 876 m, flows throughthe gorge Pojila, four basins and three further gorges. On its course through the Na-tional Park until Martin Brod it flows its narrowest gorge,about 350 m deep. The total flow is about 66 kilometers,and has an altitude differ-ence of about 450 m. Unac is the first major tributary ofUna that with its exceptional purity and coldness refinesUna, and also additionally cools. With its course, Unac fills with water from a doz-en different tributaries andsprings. In summer, it some-times dries up in one part, due to the reduced inflow ofwater from the surrounding forest streams, leaving be-hind small lakes full of fish.On this part, Unac flows likeunderground, last time ris-ing out from the Black spring about 3 kilometers before the mouth of the Una.

  Oku je veoma zanimljiva rjeica Krka duga 5 km, kao granina rijeka sa Hrvatskom, cijelim svojim tokom protie kroz Na-cionalni park. Izvire podno zaravni na kojoj se prostire selo Mali Cvjetni gdje se pored izvora nalazi i stari mlin. Oku je jako zanimljiva, sam prilaz do izvora je jako zahtjevan, tako da daje mogunost cjelodnevnog izleta koji ukljuuje etnju umom, brdsko planinskim podrujem gdje silazak u korito ove rjeice prua nesvakidanje uitke u istinskoj ljepoti ne-taknute prirode.

  Small river Krka, 5 km long, is very interesting to the eye, as the border river with Croatia, throughout its course it runs through the National Park. It rises at the foot of the plateau on which the village Cvjetni lies.

  Very interesting to the eye, the access to the source is very demanding, so it gives the possibility of full-day excursion that includes a walk in the woods, through the mountainous area where the descent into the bed of this river offers an ex-traordinary pleasure of true beauty of untouched nature.

  Rijeke Nacionalnog parka / The waters of National park

  UNAC

  UNAC

  UNA "DVOSLAP" UNA "TROSLAP" SEDRA - TRAVERTINE

  KRKA

  KRKA

  www.nationalpark-una.ba