of 52/52
Izlazi prema potrebi Broj 3. Godina XLIX. Karlovac, 01. ožujka 2016. GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA Str. 6. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 1. srpnja - 31. prosinca 2015. godine 11. 7. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama 11. 8. PRAVILNIK o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje sustava razdjelnika topline za zgrade priključene na centralni toplinski sustav grada Karlovca 12. 9. PRAVILNIK o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje zasebnih mjerila potrošnje toplinske energije (kalorimetara) za zgrade priključene na centralni toplinski sustav grada Karlovca 26. 10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za 2015. godinu 38. 11. PRAVILNIK o načinu i uvjetima dodjele sredstava spomeničke rente na području grada Karlovca putem javnog poziva 38. 12. ODLUKA o postupku nabave radova sanacije prodora vode u pothodnik 40. 13. ODLUKA o prihvatu ponude za kupnju poslovnog udjela Grada Karlovca u trgovačkom društvu Central d.o.o. 41. 14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju dijela prostora u „Starom gradu Dubovac“ 42. 15. ODLUKA o prodaji nekretnine u Smičiklasovoj ulici 42. 16. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade u korist trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Karlovac 43. 17. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju poslovnim prostorom 43. 18. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih građevina od 08. srpnja 2014. godine 45. 19. ODLUKA o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Karlovac za prijenos prava vlasništva na kč. br. 1213, k.o. Karlovac II, Gradu Karlovcu 46. 20. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 46.

6. ka grada Karlovca 7. ZAKLJUČAK

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 6. ka grada Karlovca 7. ZAKLJUČAK

Izlazi prema potrebi Broj 3. Godina XLIX. Karlovac, 01. oujka 2016.
GRADSKO VIJEE GRADA KARLOVCA
Str. 6. ZAKLJUAK o prihvaanju Polugodišnjeg izvješa o radu Gradonaelnika grada Karlovca
za razdoblje 1. srpnja - 31. prosinca 2015. godine 11. 7. ZAKLJUAK o primanju na znanje Izvješa o obavljenoj reviziji uinkovitosti upravljanja
i raspolaganja nekretninama 11.
8. PRAVILNIK o nainu i uvjetima sufinanciranja ugradnje sustava razdjelnika topline za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca 12.
9. PRAVILNIK o nainu i uvjetima sufinanciranja ugradnje zasebnih mjerila potrošnje toplinske energije (kalorimetara) za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca 26.
10. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za 2015. godinu 38. 11. PRAVILNIK o nainu i uvjetima dodjele sredstava spomenike rente na podruju grada Karlovca
putem javnog poziva 38. 12. ODLUKA o postupku nabave radova sanacije prodora vode u pothodnik 40. 13. ODLUKA o prihvatu ponude za kupnju poslovnog udjela Grada Karlovca u trgovakom društvu
Central d.o.o. 41. 14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju dijela prostora u
„Starom gradu Dubovac“ 42. 15. ODLUKA o prodaji nekretnine u Smiiklasovoj ulici 42. 16. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade u korist trgovakog društva
istoa d.o.o. Karlovac 43. 17. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju poslovnim prostorom 43. 18. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih
graevina od 08. srpnja 2014. godine 45.
19. ODLUKA o davanju suglasnosti Djejem vrtiu Karlovac za prijenos prava vlasništva na k. br. 1213, k.o. Karlovac II, Gradu Karlovcu 46.
20. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Djejeg vrtia „etiri rijeke“ 46.
21. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Djejeg vrtia „Karlovac“ 47. 22.ODLUKA o osnivanju Javne ustanove AQUATIKA – Slatkovodni akvarij Karlovac 47. 23. RJEŠENJE o razrješenju lana Odbora za komunalni sustav i razvoj grada i o imenovanju
novog lana Odbora za komunalni sustav i razvoj grada 51. 24. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o izvršenju Programa gradnje objekata i ureaja
komunalne i druge infrastrukture u 2015. godini 51. 25. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o izvršenju Programa prostornog ureenja u 2015. godini 52. 26. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o izvršenju Programa zaštite okoliša u 2015. godini 52. 27.ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o izvršenju Programa ouvanja i obnove objekata i
infrastrukture zaštiene spomenike baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2015. godini i namjenskom utrošku sredstava Prorauna spomenike rente za 2015. godinu 53.
28. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o korištenju sredstava Proraunske zalihe Prorauna
Grada Karlovca u razdoblju 01. 07. – 31. 12. 2015. godine 53. 29. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o korištenju sredstava Proraunske zalihe Prorauna
Grada Karlovca u razdoblju 01. 01. – 10. 02. 2016. godine 54. 30. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o realizaciji Programa odravanja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu 54. 31. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa za
2015. godinu 55. 32. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o realizaciji Provedbenog programa potpora poljoprivredi
na podruju Grada Karlovca za 2015. godinu 55. 33. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o realizaciji Provedbenog programa ruralnog razvoja na
podruju Grada Karlovca za 2015. godinu 56. 34. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješa o provedbi Programa mjera poticanja malog i srednjeg
poduzetništva na podruju Grada Karlovca za 2015. godinu 56. 35. ZAKLJUAK o prihvaanju Izvješe o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma
na podruju Grada Karlovca za 2015. godinu 57. 36. ZAKLJUAK o prijedlogu imenovanja lana NO Hostel d.o.o. Karlovac 57. 37. ZAKLJUAK o prijedlogu kandidata za izbor sudaca porotnika za mlade Opinskog suda
u Karlovcu 57. GRADONAELNIK GRADA KARLOVCA 38. ODLUKA o izmjeni Odluke o subvencioniranju kamata za kredite poduzetnicima sa sjedništem
i prebivalištem na podruju Grada Karlovca – Program „Karlovac 2011.“ 59.
GRADSKO VIJEE GRADA KARLOVCA 6. Na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedei
Z A K L J U A K
I Prihvaa se Polugodišnje izvješe o radu Gradonaelnika Grada Karlovca za period 01.07. do
31.12.2015.g..
II Sastavni dio Polugodišnjeg izvješa o radu Gradonaelnika su Izvješa o radu Upravnih tijela Grada
Karlovca koja se nalaze u privitku ovog Zakljuka i ine njegov sastavni dio.
III Ovaj Zakljuak objavit e se u Glasniku Grada Karlovca bez Izvješa o radu Upravnih tijela grada
Karlovca. GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-4 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA
Damir Mandi, dipl.teol.,v.r. 7. Na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedei
Z A K L J U A K I Prima se na znanje Izvješe o obavljenoj reviziji uinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave na podruju Karlovake upanije od dana 13. sijenja 2016. godine, koje se izvješe odnosi na Grad Karlovac, a koja je revizija obavljena od strane Dravnog ureda za reviziju, Podrunog ureda Karlovac u razdoblju od 23. veljae 2015. godine do 13. sijenja 2016. godine. II Ovaj zakljuak e se objaviti u „Glasniku Grada Karlovca“. Izvješe o obavljenoj revizije pohranit e se uz izvornik zakljuka i nee se objavljivati. GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-5 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK
11
8.
Na temelju Zakona o energetskoj uinkovitosti („Narodne novine“ br. 127/14), Zakona o trištu toplinske energije („Narodne novine“ br. 80/13, 14/14, 102/14), Pravilnika o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju („Narodne novine“ broj 99/14, 27/15 i 124/15) i lanka 34. i 97 Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 1/15 – potpuni tekst) Gradsko vijee Grada Karlovca, na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donosi sljedei
PRAVILNIK o nainu i uvjetima sufinanciranja ugradnje sustava razdjelnika topline za
zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca
OPE ODREDBE
lanak 1. Ovim Pravilnikom utvruju se uvjeti, kriteriji i postupak sufinanciranja ugradnje sustava razdjelnika
topline (razdjelnici, frekventne pumpe, termostatski ventilski setovi, hidrauliko balansiranje sustava i sustava oitavanja) za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca.
Sredstava iz Prorauna Grada Karlovca radi ulaganja u projekte ugradnje sustava razdjelnika topline dodjeljuju se putem javnog natjeaja.
SVRHA JAVNOG NATJEAJA
Svrha javnog natjeaja je poticanje ugradnje sustava razdjelnika topline (razdjelnici, frekventne pumpe, termostatski ventilski setovi, hidrauliko balansiranje sustava i sustava oitavanja) za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav (u daljnjem tekstu: CTS) grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Grad). Grad eli kroz javni natjeaj doprinijeti poveanju energetske uinkovitosti odnosno pruiti mogunost regulacije potrošnje toplinske energije, koja e izravno utjecati na smjanjenje ukupne potrošnje, a kroz smanjenje individualne potrošnje, odnosno na smanjenje financijskih sredstava potrebitih za podmirenje obveza u svezi isporuke toplinske energije.
Uvjeti za ugradnju razdjelnika topline, nain obrauna i ostalo propisano je Pravilnikom o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15 i 124/15).
U sluaju korištenja priuve za financiranje ugradnje razdjelnika topline, termostatskih ventila i ostalih potrebnih radova i opreme, uvjeti korištenje iste propisani su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 81/15 – proišeni tekst).
KORISNICI SREDSTAVA
lanak 3. Pravo sudjelovanja na natjeaju imaju stambene zgrade i stambeni nizovi (više ulaza) prikljueni na CTS
grada Karlovca, koji se na natjeaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja. Pod stambenom zgradom podrazumijeva se stambena graevina s više stambenih jedinica (stanova), a pod stambenim nizom – više ulaza koji funkcioniraju kao stambene graevine s više stambenih jedinica (stanova).
Ukoliko se na predmetni natjeaj javlja stambeni niz s više ulaza koji funkcioniraju kao zasebne jedinice, a nalaze se na zajednikom mjerilu toplinske energije, radi usklaenja s Pravilnikom o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju, na predmetni natjeaj prijavljuje se stambeni niz kao jedna cjelina, pri emu svi predstavnici suvlasnika u zajedniku prijavu moraju priloiti komplet natjeajne dokumentacije za dio zgrade koji predstavljaju. Ukoliko dio stambenog niza (ulaz) ima ugraeno zajedniko posebno mjerilo potrošnje isto se moe smatrati kao zajedniko mjerilo potrošnje te se na javni natjeaj navedeni dio stambenog niza moe prijaviti zasebno.
UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI
lanak 4. Podnositelji prijava mogu ostvariti sredstva Grada u sklopu javnog natjeaja:
• Ako projekt predvia ugradnju opreme koja u tehnikom smislu udovoljava uvjetima navedenim u Pravilniku o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju te se sastoji od minimalno prve tri toke prihvatljivih troškova iz lanka 5. ovog Pravilnika, osim u sluaju kada je pojedini dio sustava (termostatski setovi, frekventna pumpa) prethodno ugraen;
• Ako je natjeajna dokumentacija pravilno i potpuno ispunjena; • Ako se na natjeaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja stambene zgrade/niza
12

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I UDJELI FINANCIRANJA
lanak 5. Prihvatljivi troškovi ovog natjeaja koji e se sufinancirati su troškovi nastali nakon datuma objave
Javnog natjeaja, a podrazumijevaju: • Troškove nabave i ugradnje razdjelnika topline; • Troškove nabave i ugradnje frekventne pumpe u toplinsku podstanicu; • Troškove nabave i ugradnje termostatskih ventilskih setova (termostatskih glava i ventila sa ili bez
predpodešenja); • Troškove nabave i ugradnje hidraulikog balansiranja sustava instalacije centralnog grijanja zgrade
(regulatori diferencijalnog tlaka); • Ostale troškovi potrebne za ugradnju i ispravno funkcioniranje razdjelnika, termostatskih ventilskih
setova i sustava balansiranja. Sredstva Grada e se isplaivati za stvarno izvršene radove i ugraenu opremu iz st. 1. ovog lanka
ovog Pravilnika, na temelju ispostavljenih rauna uz uvjet zadovoljavanja lanka 4. ovog Pravilnika. Sustavi prihvatljivi za sufinanciranje sastoje se od minimalno prve tri toke prihvatljivih troškova ulaganja.
U sluaju da su termostatski ventilski setovi ugraeni u trenutku prijave na natjeaj- sustavi prihvatljivi za
sufinanciranje su troškovi nabave i ugradnje sustava razdjelnika topline, troškovi nabave i ugradnje frekventne pumpe u toplinsku podstanicu te po potrebi troškovi nabave i ugradnje hidraulikog balansiranja sustava instalacije centralnog grijanja zgrade (regulatori diferencijalnog tlaka), odnosno ostali troškovi potrebni za ugradnju i ispravno funkcioniranje sustava. U sluaju da su frekventne pumpe ugraene u toplinskoj podstanici u trenutku prijave na natjeaj- sustavi prihvatljivi za sufinanciranje su troškovi nabave i ugradnje razdjelnika topline, troškovi nabave i ugradnje termostatskog ventilskog seta (termostatske glave i ventila sa predpodešenjem) i ugradnje hidraulikog balansiranja sustava instalacije centralnog grijanja zgrade (regulatori diferencijalnog tlaka), odnosno ostali troškovi potrebni za ugradnju i ispravno funkcioniranje razdjelnika topline, termostatskih ventilskih setova i sustava balansiranja.
Grad sudjeluje u sufinanciranju projekata u visini od 50% ukupne vrijednosti priznatih troškova projekta, a maksimalno do:
a) sufinanciranje ugradnje sustava razdjelnika topline i frekventne pumpe, te pripadajuih radova/ bez ugradnje sustava balansiranja - 250 kn/radijatoru
b) sufinanciranje ugradnje sustava razdjelnika topline i frekventne pumpe, te pripadajuih radova/ uz ugradnju sustava balansiranja - 350 kn/radijatoru;
Za sve radove i opremu (razdjelnici topline, frekventne pumpe, termostatski setovi i balansiranje sustava) jedinstveni raun izdaje jedan izvoa radova.
Iznosi financiranja navedeni u ovom lanku Pravilnika obuhvaaju zakonsku stopu poreza na dodanu vrijednost.
POTREBNA DOKUMENTACIJA PRI PRIJAVI NA JAVNI NATJEAJ
lanak 6. U svrhu podnošenja prijave na natjeaj podnositelji prijava duni su dostaviti:
1. Cjelovito i pravilno ispunjen te potpisan Zahtjev za prijavu na Javni natjeaj (Prilog 1 ovog Pravilnika) u kojem se navode podaci o podnositelju prijave;
2. Izjava suvlasnika stambene zgrade ili stambenog niza (Prilog 2 ovog Pravilnika) o odabiru ovlaštenog predstavnika suvlasnika (u skladu s Pravilnikom o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju, potpisana od strane Upravitelja stambene zgrade ili ovlaštenog upravitelja za stambeni niz i Predstavnika suvlasnika;
3. Potpisna lista vlasnika samostalnih uporabnih cjelina na kojoj se iskazuje udio grijane površine za samostalne uporabne cjeline u stambenoj zgradi (Prilog 3 ovog Pravilnika) koje namjeravaju sudjelovati u natjeaju, ovjerena od strane Gradske toplane d.o.o.;
4. Jedinstvenu ponudu ili raun koji sadri detaljnu specifikaciju opreme i radova koji su predmet natjeaja, za sve obuhvaene stambene jedinice/poslovne prostore u ulazu, zgradi ili stambenom nizu.
13
Potpisnu listu vlasnika samostalnih uporabnih cjelina predstavnik suvlasnika dostavlja Gradskoj toplani d.o.o. koja na temelju prijavljenih samostalnih uporabnih cjelina u tablicu upisuje grijane površine istih, rauna udio grijane površine samostalnih uporabnih cjelina koje e ugraditi sustav razdjelnika u ukupnoj površini te ovjerava Potpisnu listu.
DOSTAVLJANJE PRIJAVA
lanak 7. Prijava na Javni natjeaj s potpuno i pravilno popunjenom dokumentacijom iz l. 6. ovog Pravilnikase
dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave na adresu Grad Karlovac, Ulica Ivana Banjavia 9, 47 000 Karlovac ili osobno u pisarnicu Grada Karlovca, uz naznaku: Projekt sufinanciranja ugradnje sustava razdjelnika topline – Ne otvaraj.
Krajnji rok za podnošenje prijava utvruje se Javnim natjeajem za dodjelu sredstava. Zakašnjele,
nepotpune, neuredne ili prijave podnesene protivno uvjetima Javnog natjeaja nee se razmatrati. Prijave i priloeni materijali se ne vraaju, a podaci su podloni provjeri. Razmatrat e se iskljuivo prijave koje su prispjele do krajnjeg roka navedenog u Javnom natjeaju, bez obzira na nain dostave.
Grad Karlovac zadrava pravo da ne prihvati niti jednu prijavu, kao i da poništiti javni natjeaj, i to sve
bez odgovornosti Grada za eventualnu štetu podnositeljima prijava.
ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA
lanak 8. Gradonaelnik grada Karlovca imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog natjeaja za sufinaciranje
ugradnje sustava razdjelnika topline za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca (dalje u tekstu: Povjerenstvo), koje ima pet lanova od kojih je jedan predsjednik, a jedan zamjenik predsjednika. Povjerenstvo raspisuje javni natjeaj, koji se objavljuje na slubenim stranicama Grada, te vrši pregled (potpunost i ispravnost) i ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natjeaj. Po obradi svih pristiglih prijava, Povjerenstvo izrauje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava u kojem se obvezno navodi analitiki prikaz sa otvaranja pristiglih prijava, pregled cjelovitosti dostavljene dokumentacije te se zakljuno sastavlja bodovna lista podnositelja prijava. Povjerenstvo utvruje iznos prihvatljivih troškova prema lanku 5. ovog Pravilnika. Priznati dio troškova sufinancira se u postotku definiranom u lanku 5. ovog Pravilnika.
Povjerenstvo najkasnije u roku od 30 dana od krajnjeg roka za podnošenje prijava na javni natjeaj, donosi Zakljuak o utvrivanju privremene bodovne liste.
O rezultatima Javnog natjeaja podnositelji prijava e biti obaviješteni pisanim putem, dostavljanjem Zakljuka Povjerenstva.
Podnositelji prijave imaju pravo prigovora na Zakljuak Povjerenstva, koji moraju dostaviti u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s podacima i adresom podnositelja prijave na adresu Grad Karlovac, Ulica Ivana Banjavia 9, 47 000 Karlovac ili osobno u pisarnicu Grada Karlovca u roku od 5 dana od dana zaprimanja Zakljuka Povjerenstva, s naznakom: Projekt sufinanciranja ugradnje sustava razdjelnika topline – Prigovor na Zakljuak Povjerenstva.
Gradonaelnik donosi rješenje o prigovoru u roku 8 dana od dana zaprimanja istoga te nakon rješavanja svih prigovora donosi Odluku o odabiru korisnika sufinanciranja ugradnje sustava razdjelnika topline (dalje u tekstu: Odluka) koja se objavljuje na slubenim stranicama Grada.
Svi zaprimljeni projekti koji udovoljavaju uvjetima Javnog natjeaja bit e sufinancirani u priznatom dijelu troškova, do ispunjenja planiranih sredstava. U sluaju prelaska planiranih sredstava, pravo prvenstva prilikom odabira projekata za sufinanciranje imat e projekti s veim postotkom površine prijavljenih samostalnih uporabnih cjelina za ugradnju sustava razdjelnika topline. U sluaju da dvije ili više prijava imaju isti postotak površine samostalnih uporabnih cjelina prednost ima ranije zaprimljena prijava na natjeaj. U sluaju da se planirana sredstva ne utroše do datuma isteka Javnog natjeaja, Povjerenstvo ima pravo donijeti odluku o sufinanciranju ugradnje sustava razdjelnika topline u zgradama kod kojih je udio ugradnje, s obzirom na površinu, manji od 80%.
SKLAPANJE UGOVORA SA KORISNIKOM SUFINANCIRANJA
lanak 9. Na temelju Odluke Gradonaelnika, a najkasnije u roku od 30 dana od donošenja iste, sklapa se Ugovor
o meusobnim pravima i obvezama u svezi sufinaciranja troškova ugradnje sustava razdjelnika topline izmeu Grada Karlovca s jedne strane, te odabranog podnositelja prijave s druge strane. Ugovorom e se definirati meusobna prava i obveze Grada Karlovca i korisnika sufinaciranja.
14
lanak 10. Predstavnik suvlasnika nakon izvedenih radova ugradnje sustava u stambenu zgradu ima obvezu izvršiti
oevid ugradnje i ispravnosti sustava te o tome podnijeti pisanu Izjavu o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava (Prilog 5 ovog Pravilnika) koja se prilae uz Zahtjev za isplatu sredstava. Oevid obuhvaa pregled ugradnje razdjelnika topline i termostatskih ventila na svako radijatorsko tijelo te utvrivanje nepostojanja bojlera prikljuenog na sustav CTS-a. Vlasnik svake samostalne uporabne cjeline duan je predstavniku suvlasnika omoguiti oevid te predoiti raun za opremu i ugradnju sustava.
Predstavnik suvlasnika preuzima obvezu da jedanput godišnje, sljedee tri godine nakon godine ugradnje, vrši kontrolni pregled instaliranog sustava (Prilog 8. Obrazac kontrolnog pregleda) te da o svakom uoenom nedostatku obavijesti Grad Karlovac koji u tom sluaju ima pravo zatraiti povrat sredstava u punom iznosu sufinanciranja. Grad Karlovac zadrava pravo da sljedee tri godine nakon godine ugradnje, izvrši kontrolni pregled ugradnje i ispravnosti ugraenog sustava.
ISPLATA NOVANIH SREDSTAVA
lanak 11. Nepovratna novana sredstva/subvencije realiziraju se iskljuivo putem Vrijednosnog kupona kao
instrumenta plaanja pri nabavi sustava razdjelnika topline (opreme i radova prema lanku 5. ovog Pravilnika), a koji se izdaje kao jedinstveni za sve samostalne uporabne cjeline prijavljene na natjeaj. Rok za korištenje Vrijednosnog kupona biti e vidljivo naznaen na kuponu i Ugovoru, pri emu se instalacije koje se realiziraju Vrijednosnim kuponom nakon roka isteka kupona nee sufinancirati.
Zahtjev za isplatu sredstava (Prilog 4 ovog Pravilnika) podnosi izvoa radova kod kojeg su korisnici sredstava ostvarili sufinaciranje putem Vrijednosnog kupona za nabavu i ugradnju sustava razdjelnika topline (opreme i radova prema lanku 5. ovog Pravilnika). Nepovratna novana sredstva se dodjeljuju uz uvjet dostave cjelovitog Zahtjeva za isplatu sredstava. Zahtjev za isplatu sredstava izvoaa radova obavezno mora sadravati sljedeu dokumentaciju:
a) ispostavljeni raun za opremu i ugradnju sustava razdjelnika topline za svaku samostalnu uporabnu cjelinu (original ili ovjerena kopija) sa jasno naznaenim iznosom sufinanciranja Grada Karlovca uz rekapitulaciju iznosa troškova za sve obuhvaene stambene jedinice/poslovne prostore u ulazu, zgradi ili stambenom nizu;
b) cjelovito popunjeni i ovjereni original Vrijednosnog kupona kojeg je potrebno popuniti sa kumulativnim podacima o trošku za sve obuhvaene samostalne uporabne cjeline;
c) ovjereni zapisnik ovlaštenog izvoaa radova da je sustav ugraen prema shemi proizvoaa na graevini koja je navedena u prijavi (ovjerava ga i izvoa i predstavnik naruitelja radova);
d) ovjerenu Izjavu o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava od strane Predstavnika suvlasnika (Prilog 5 ovog Pravilnika).
e) preslika ugovora o potrošnji toplinske energije sklopljenog izmeu podnositelja zahtjeva (krajnjih kupaca) i kupca toplinske energije.
Zahtjev za isplatu sredstava dostavlja se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom izvoaa radova, poštom na adresu Grad Karlovac, Ulica Ivana Banjavia 9, 47 000 Karlovac ili osobno u pisarnicu Grada Karlovca, uz naznaku: Zahtjev za isplatu sredstava – Razdjelnici topline.
ODUSTAJANJE OD PROJEKTA UGRADNJE SUSTAVA RAZDJELNIKA
lanak 12. Odabrana stambena zgrada ili stambeni niz (korisnik sredstava) za koju je predstavnik suvlasnika ili
upravitelj potpisao Ugovor o sufinanciranju sa Gradom Karlovcem, moe odustati od ugradnje sustava razdjelnika topline u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. U sluaju odustanka, korisnik sredstava je duan vratiti nerealizirani Vrijednosni kupon i u pisanoj formi predajom Izjave o odustajanju (Prilog 6 ovog Pravilnika), obavijesti Grad o odustajanju od realizacije projekta.
Ukoliko odabrani korisnik sredstava ne ugradi sustav razdjelnika topline, unato potpisanom Ugovoru, a nije dostavio niti pisanu Izjavu o odustajanju kojom pravda nemogunost ugradnje, gubi pravo na sudjelovanje u natjeajima sufinanciranja razdjelnika topline Grada Karlovca u idue 3 (slovima: tri) godine, ne raunajui godinu u kojoj se prijavio.
Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, zajedno s nerealiziranim vrijednosnim kuponom, korisnik sredstava dostavlja poštom na adresu Grad Karlovac, Ulica Ivana Banjavia 9, 47 000 Karlovac ili predaje osobno u pisarnicu u pisarnicu Grada Karlovca, uz naznaku: Izjava o odustajanju od realizacije projekta/Povrat vrijednosnog kupona – Razdjelnici.
15
Od ugradnje sustava u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora moe odustati i pojedini vlasnik samostalne uporabne cjeline stambene zgrade. U tom sluaju ovlašteni predstavnik korisnika duan je obavijestiti Grad pisanim putem, dostavom Izjave o odustajanju pojedinog vlasnika (Prilog 7 ovog Pravilnika), u zatvorenoj omotnici s naznakom „Izjava o odustajanju pojedinog vlasnika– razdjelnici topline“. Odustajanjem od ugradnje pojedinog vlasnika samostalne uporabne cjeline smanjuje se i postotak površine prijavljenih samostalnih uporabnih cjelina za ugradnju razdjelnika topline na temelju kojega je izraena bodovna lista podnositelja prijava. Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da je takva zgrada izgubila pravo prvenstva ugradnje, obavijestit e ovlaštenog predstavnika korisnika koji je zatim duan Gradu vratiti Vrijednosni kupon kao i sve preuzete primjerke Ugovora u zatvorenoj omotnici s naznakom „Povrat Vrijednosnog kupona – razdjelnici topline“.
Svaki suvlasnik koji je realizirao projekt i ostvario subvenciju Grada te je prihvatio model za raspodjelu troškova za isporuenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajednikom mjerilu prema udjelu broja impulsa ureaja za lokalnu razdiobu, a odlui se u periodu od 5 (pet) godina od dana dobivanja sredstava Grada, vratiti na prethodno korišteni model odnosno model prema udjelu grijane površine u ukupnoj grijanoj površini, duan je Gradu vratiti sredstva u punom iznosu subvencije na nain definiran u Ugovoru o sufinanciranju kojim su definirana i sva ostala prava i obveze korisnika subvencije.
PRILOZI
lanak 13.
Prilog 1. Zahtjev za prijavu na Javni natjeaj; Prilog 2. Izjava suvlasnika stambene zgrade ili stambenog niza o odabiru Predstavnika suvlasnika; Prilog 3. Potpisna lista vlasnika samostalnih uporabnih cjelina; Prilog 4. Zahtjev za isplatu sredstava; Prilog 5. Izjavu o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava; Prilog 6. Izjave o odustajanju; Prilog 7. Izjave o odustajanju pojedinog vlasnika; Prilog 8. Obrazac kontrolnog pregleda.
lanak 14. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik o nainu i uvjetima sufinanciranja
ugradnje razdjelnika topline i termostatskih ventilskih setova u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca (“Glasnik Grada Karlovca” br. 05/14).
lanak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te e se objaviti u “Glasniku Grad Karlovca”. GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-6 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK
16
ZAHTJEV za prijavu na Javni natjeaj za ugradnju sustava razdjelnika topline za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca za _____. godinu Naziv podnositelja, OIB (Predstavnik suvlasnika ili Upravitelj)
Adresa stambene zgrade (ulica, k.br.)
Broj telefona podnositelja
Broj mobitela podnositelja
E-mail adresa podnositelja
a. nabava i ugradnja razdjelnika topline, termostatskih ventilskih setova i frekventne pumpe- bez ugradnje hidraulikog balansiranja sustava
b. nabava i ugradnja razdjelnika topline, termostatskih ventilskih setova i frekventne pumpe- uz ugradnju hidraulikog balansiranja sustava
Ukupan iznos troškova (prema priloenoj ponudi ili raunu)
Traeni iznos povrata (ne više od 50% troškova, odnosno ne više od maksimalnih iznosa po stanu, predvienih lankom 5. Pravilnika)
Broj stamostalnih uporabnih cjelina obuhvaenih projektom
Ukupni broj samostalnih uporabnih cjelina u stambenoj zgradi, odnosno zgradama ukoliko se radi o stambenom nizu *
Predvieni broj razdjelnika
Predvieni broj termostatskih setova
*Ukoliko se ukupni broj stanova u stambenoj zgradi/zgradama razlikuje od broja stanova obuhvaenih projektom- potrebno je priloiti Izjavu kojom se objašnjava razlika Uz Zahtjev prilaem:
1. Izjava suvlasnika stambene zgrade (Prilog 2. Pravilnika) o odabiru ovlaštenog Predstavnika suvlasnika, potpisana od strane Upravitelja stambene zgrade ili ovlaštenog upravitelja za stambeni niz i Predstavnika suvlasnika;
2. Potpisna lista vlasnika samostalnih uporabnih cjelina (Prilog 3. Pravilnika) koje namjeravaju sudjelovati u natjeaju, ovjerena od strane Gradske toplane d.o.o.;
3. Jedinstvenu ponudu izvoaa radova koja sadri procijenjenu specifikaciju opreme i radova koji su predmet natjeaja, za sve obuhvaene samostalne uporabne cjeline u ulazu, zgradi ili stambenom nizu.
POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA
U ___________________, dana _________ 20__. godine
17
Naziv Upravitelja stambene zgrade: ______________________________________________
( Naziv, OIB ) Adresa stambene zgrade: ______________________________________________________ Izjava suvlasnika stambene zgrade o odabiru ovlaštenog Predstavnika suvlasnika u skladu s Pravilnikom o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju („Narodne novine“ broj 99/14, 27/15 i 124/15) Izjavljujem da su suvlasnici stambene zgrade odabrali ovlaštenog Predstavnika suvlasnika u skladu s Pravilnikom o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju („Narodne novine“ broj 99/14, 27/15 i 124/15), a radi se o:
Ovlašteni Predstavnik suvlasnika: __________________________________________ OIB: _________________________________________________ Adresa: _________________________________________________
Tel./mob.: _________________________________________________ E-mail: _________________________________________________
Takoer izjavljujem da u dostaviti pisanu potvrdu Gradu Karlovcu ukoliko se pojedini suvlasnik stambene zgrade ili cijela zgrada nakon ugradnje razdjelnika topline, temeljem ostvarivanja subvencije Grada Karlovca i prelaska na model za raspodjelu troškova za isporuenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajednikom mjerilu prema udjelu broja impulsa ureaja za lokalnu razdiobu- vrati na prethodno korišteni model odnosno model prema udjelu grijane površine u ukupnoj grijanoj površini. Pisana potvrda koja sadri podatke o suvlasniku stambene zgrade ili zgradi kod koje je došlo do promjene modela za raspodjelu troškova, dostavlja se na adresu: Grad Karlovac Banjavieva 9 47000 Karlovac sa naznakom: Potvrda o promjeni modela za raspodjelu troškova Upravitelj stambene zgrade: Predstavnik suvlasnika: _________________________ _________________________ (Ime i prezime, peat) (Ime i prezime, peat) U________________, dana__________20__. godine
18
Red. broj
Grijana površina samostalne uporabne
19
(1) __________ m2
(2) __________ m2
Udio grijane površine samostalnih uporabnih cjelina koje e ugraditi razdjelnike u ukupnoj grijanoj površini:
[(1)/(2)]*100 __________ %
Svojim potpisom, svaki vlasnik samostalne uporabne cjeline prihvaa uvjete Javnog natjeaja i obvezuje se dopustiti ovlaštenom Predstavniku suvlasnika izvršenje oevida ugradnje i ispravnosti sustava nakon dovršetka radova kao i kontrolu sustava jednom godišnje u naredne tri godine nakon godine ugradnje. Takoer, svojim potpisom svaki vlasnik samostalne uporabne cjeline daje suglasnost ovlaštenom Predstavniku suvlasnika da sa Gradom Karlovcem potpiše Ugovor o sufinanciranju ugradnje sustava razdjelnika topline. Predstavnik suvlasnika: Gradska toplana d.o.o. ________________________ _____________________________ (vlastoruni potpis, peat) (odgovorna osoba)
20
ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA
uloenih u ugradnju sustava razdjelnika topline za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca za _____. godinu Podaci o izvoau radova Naziv pravne osobe, OIB
Adresa
Ime i prezime kontakt osobe, broj kontakt telefona i mobitela
Traeni iznos povrata sa PDV-om (ne više od 50% troškova, odnosno ne više od maksimalnih iznosa po stanu, predvienih lankom 5. Pravilnika)
Podaci o zgradi ili o stambenom nizu ukoliko se radi o prijavi više stambenih zgrada na zajednikom mjerilu toplinske energije Ovlašteni predstavnik stambene zgrade (ili stambenog niza ukoliko se radi o prijavi više stambenih zgrada na zajednikom mjerilu toplinske energije) (Predstavnik suvlasnika ili Upravitelj)
Adresa stambene zgrade (ili adrese stambenih zgrada u stambenom nizu ukoliko se radi o prijavi više stambenih zgrada na zajednikom mjerilu toplinske energije) (ulica, k.br.)
Ukupan iznos troškova sa PDV-om (prema priloenom raunu)
Broj stanova/poslovnih prostora obuhvaenih projektom
Ukupni broj stanova/poslovnih prostora u stambenoj zgradi (ili u stambenom nizu ukoliko se radi o prijavi više stambenih zgrada na zajednikom mjerilu toplinske energije)
Ugraeni broj razdjelnika
DA NE
Uz Zahtjev prilaem:
1. unjen i ovjeren Vrijednosni kupon; 2. Raun za opremu i ugradnju sustava uz rekapitulaciju troškova; 3. Ovjereni zapisnik o izvedenim radovima; 4. Ovjerenu Izjavu o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava od strane Predstavnika suvlasnika (prilog 5
Pravilnika); 5. Preslika ugovora o potrošnji toplinske energije sklopljenog izmeu podnositelja zahtjeva (krajnjih
kupaca) i kupca toplinske energije.
POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA __________________________________
(vlastoruni potpis odgovorne osobe i peat) U ___________________, dana ___________ 20___. godine
21
Izjava o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava od strane ovlaštenog Predstavnika suvlasnika
Naziv ovlaštenog Predstavnika suvlasnika stambene zgrade, OIB: ___________________________________________________________________________
Adresa stambene zgrade: ______________________________________________________
Izjavljujem da sam izvršio oevid ugradnje i ispravnosti sustava u svakoj pojedinoj samostalnoj uporabnoj cjelini koja sudjeluje u Natjeaju te da broj ugraenih razdjelnika topline i termostatskih setova odgovara broju istih na izdanom raunu. Oevid je izvršen na nain da sam osobno pregledao svaki ugraeni razdjelnik i termostatski set te utvrdio da je izvršena ugradnja na svako pojedino radijatorsko tijelo. Takoer izjavljujem da u u naredne tri godine, zakljuno sa _____. godinom, u mjesecu prosincu dostaviti Izjavu o kontrolnom pregledu instalacije u svakoj pojedinoj samostalnoj uporabnoj cjelini koja je sudjelovala u Natjeaju te u u sklopu iste navesti svaki nedostatak koji sam uoio tijekom pregleda.
Predstavnik suvlasnika: __________________________
22
Izjava korisnika sredstava o odustajanju od sudjelovanja u Javnom natjeaju za ugradnju sustava razdjelnika
topline za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca za ____. godinu Naziv ovlaštenog Predstavnika suvlasnika stambene zgrade, OIB: ___________________________________________________________________________
Adresa stambene zgrade: ______________________________________________________
Izjavljujem da su stanari zgrade iz opravdanih razloga u nemogunosti izvesti sustav za kojeg je ostvareno pravo na sufinanciranje.
Uz Izjavu prilaem i nerealizirani vrijednosni kupon.
Ovlašteni Predstavnik suvlasnika: __________________________
(vlastoruni potpis, peat)
23
I Z J A V A vlasnika samostalne uporabne cjeline stambene zgrade o odustajanju od sudjelovanja u Javnom
natjeaju za ugradnju sustava razdjelnika topline za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca za ______. godinu
Ime, prezime i OIB vlasnika samostalne uporabne cjeline (stana/poslovnog prostora): ______________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Adresa stambene zgrade / niza: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Izjavljujem da iz opravdanih razloga nisam u mogunosti izvesti sustav za kojeg je ostvareno pravo na sufinanciranje te vas molim da me izuzmete sa liste korisnika sredstava.
Predstavnik suvlasnika: Vlasnik stana/poslovnog prostora _________________________________ ________________________ (vlastoruni potpis i peat) (vlastoruni potpis i peat)
24
Izjava
o izvršenom godišnjem kontrolnom pregledu instaliranog sustava o od strane ovlaštenog Predstavnika suvlasnika
Ime i prezime ovlaštenog Predstavnika suvlasnika stambene zgrade, OIB: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
Adresa stambene zgrade: ______________________________________________________
Izjavljujem da sam izvršio godišnji kontrolni pregled instaliranog sustava u svakoj pojedinoj samostalnoj uporabnoj cjelini koja je sudjelovala u Natjeaju te sam uoio da (zaokruiti):
a) nema nedostataka
25
9.
Na temelju Zakona o energetskoj uinkovitosti („Narodne novine“ br. 127/14), Zakona o trištu toplinske energije („Narodne novine“ br. 80/13, 14/14, 102/14), Pravilnika o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju („Narodne novine“ broj 99/14, 27/15 i 124/15) i lanka 34. i 97 Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 1/15 – potpuni tekst) Gradsko vijee Grada Karlovca, na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donosi sljedei
PRAVILNIK o nainu i uvjetima sufinanciranja ugradnje zasebnih mjerila potrošnje toplinske
energije (kalorimetara) za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca
OPE ODREDBE
lanak 1. Ovim Pravilnikom utvruju se uvjeti, kriteriji i postupak sufinanciranja ugradnje zasebnih mjerila potrošnje toplinske energije (u daljnjem tekstu: kalorimetara), a koji ine kalorimetri, frekventne pumpe, termostatski ventilski setovi, hidrauliko balansiranje sustava za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca. Sredstava iz Prorauna Grada Karlovca radi ulaganja u projekte ugradnje sustava kalorimetara dodjeljuju se putem javnog natjeaja.
lanak 2. Svrha javnog natjeaja je poticanje ugradnje kalorimetra, frekventnih pumpi, termostatskih ventilskih
setova, hidraulikog balansiranja sustava za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav (u daljnjem tekstu: CTS) grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Grad). Grad e kroz ovaj natjeaj doprinijeti poveanju energetske uinkovitosti odnosno pruiti mogunost regulacije potrošnje toplinske energije, koja e izravno utjecati na smjanjenje ukupne potrošnje, a kroz smanjenje individualne potrošnje, odnosno na smanjenje financijskih sredstava potrebitih za podmirenje obveza u svezi isporuke toplinske energije.
Uvjeti za ugradnju kalorimetara nain obrauna i ostalo propisano je Pravilnikom o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15 i 124/15).
U sluaju korištenja priuve za financiranje ugradnje razdjelnika topline, termostatskih ventila i ostalih potrebnih radova i opreme, uvjeti korištenje iste propisani su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 81/15 – proišeni tekst).
KORISNICI SREDSTAVA
lanak 3. Pravo sudjelovanja na javnom natjeaju imaju stambene zgrade i stambeni nizovi (više ulaza) prikljueni
na CTS grada Karlovca, koji se na natjeaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja. Pod stambenom zgradom podrazumijeva se stambena graevina s više stambenih jedinica (stanova), a pod stambenim nizom – više ulaza koji funkcioniraju kao stambene graevine s više stambenih jedinica (stanova).
Ukoliko se na predmetni natjeaj javlja stambeni niz s više ulaza koji funkcioniraju kao zasebne jedinice, a nalaze se na zajednikom mjerilu toplinske energije, na predmetni natjeaj prijavljuje se stambeni niz kao jedna cjelina, pri emu svi predstavnici suvlasnika u zajedniku prijavu moraju priloiti komplet natjeajne dokumentacije za dio zgrade koji predstavljaju. Ukoliko dio stambenog niza (ulaz) ima ugraeno zajedniko posebno mjerilo potrošnje isto se moe smatrati kao zajedniko mjerilo potrošnje te se na javni natjeaj navedeni dio stambenog niza moe prijaviti zasebno.
UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI
lanak 4. Podnositelji prijava mogu ostvariti sredstva Grada u sklopu Javnog natjeaja:
• Ako projekt predvia ugradnju opreme koja u tehnikom smislu udovoljava uvjetima navedenim u Pravilniku o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju te se sastoji od minimalno prve tri toke prihvatljivih troškova iz lanka 5. ovog Pravilnika, osim u sluaju kada je pojedini dio sustava (termostatski setovi, frekventna pumpa) prethodno ugraen ;
• Ako je natjeajna dokumentacija pravilno i potpuno ispunjena;
• Ako se na natjeaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja stambene zgrade/niza
26
• Ako se za ugradnju kalorimetara i termostatskih setova odlue i ugrade sve samostalne uporabne cjeline na zajednikom mjerilu toplinske energije.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I UDJELI FINANCIRANJA
lanak 5. Prihvatljivi troškovi javnog natjeaja, koji e se sufinancirati, su troškovi nastali nakon objave javnog
natjeaja, a podrazumijevaju: • Troškove nabave i ugradnje kalorimetara; • Troškove nabave i ugradnje termostatskog ventilskog seta (termostatske glave i ventila sa
predpodešenjem); • Troškove nabave i ugradnje frekventne pumpe u toplinsku podstanicu; • Troškove nabave i ugradnje hidraulikog balansiranja sustava instalacije centralnog grijanja zgrade
(regulatori diferencijalnog tlaka); • Ostale troškovi potrebne za ugradnju i ispravno funkcioniranje kalorimetara, termostatskih ventilskih
setova i sustava balansiranja.
Sredstva Grada e se isplaivati za stvarno izvršene radove i ugraenu opremu iz st. 1. ovog lanka, na temelju plaenih rauna uz uvjet zadovoljavanja lanka 4. ovog Pravilnika. Sustavi prihvatljivi za sufinanciranje sastoje se od minimalno prve tri toke prihvatljivih troškova ulaganja, a po potrebi i sustav balansiranja ukoliko je isti predvien od strane ovlaštenog projektanta. U sluaju da su termostatski ventilski setovi ugraeni u trenutku prijave na natjeaj- sustavi prihvatljivi za sufinanciranje su troškovi nabave i ugradnje kalorimetara, troškovi nabave i ugradnje frekventne pumpe u toplinsku podstanicu te po potrebi troškovi nabave i ugradnje hidraulikog balansiranja sustava instalacije centralnog grijanja zgrade (regulatori diferencijalnog tlaka), odnosno ostali troškovi potrebni za ugradnju i ispravno funkcioniranje kalorimetara, termostatskih ventilskih setova i sustava balansiranja. U sluaju da su frekventne pumpe ugraene u toplinskoj podstanici u trenutku prijave na natjeaj- sustavi prihvatljivi za sufinanciranje su troškovi nabave i ugradnje kalorimetara, troškovi nabave i ugradnje termostatskog ventilskog seta (termostatske glave i ventila sa predpodešenjem) i ugradnje hidraulikog balansiranja sustava instalacije centralnog grijanja zgrade (regulatori diferencijalnog tlaka), odnosno ostali troškovi potrebni za ugradnju i ispravno funkcioniranje kalorimetara, termostatskih ventilskih setova i sustava balansiranja.
Grad sudjeluje u sufinanciranju projekata u visini do 50% ukupne vrijednosti priznatih troškova projekta,
a maksimalno do: c) sufinanciranje ugradnje kalorimetara, termostatskih setova i frekventne pumpe te pripadajuih radova/
bez ugradnje hidraulikog balansiranja sustava – 2.200 kn/stanu;
d) sufinanciranje ugradnje kalorimetara, termostatskih setova i frekventne pumpe te pripadajuih radova/ uz ugradnju hidraulikog balansiranja sustava – 3.000 kn/stanu;
Podnositelj prijave donosi odluku o ugradnji hidraulikog balansiranja sustava na temelju pregleda sustava od strane ovlaštenog projektanata u svrhu izrade ponude za izradu projekta rekonstrukcije centralnog razvoda grijanja te pisane izjave ovlaštenog projektanta o potrebi ugradnje hidraulikog balansiranja sustava centralnog razvoda grijanja zgrade.
Za sve radove i opremu (kalorimetri, termostatski setovi, frekventna pumpa i balansiranje sustava) jedinstveni raun izdaje jedan izvoa radova.
Iznosi sufinanciranja navedeni u ovom lanku Pravilnika obuhvaaju zakonsku stopu poreza na dodanu vrijednost.
POTREBNA DOKUMENTACIJA PRI PRIJAVI NA JAVNI NATJEAJ
lanak 6. U svrhu podnošenja prijave na natjeaj, podnositelji prijava duni su dostaviti:
5. Cjelovito i pravilno ispunjen te potpisan Zahtjev za prijavu na Javni natjeaj (Prilog 1. ovog Pravilnika) u kojem se navode podaci o podnositelju prijave;
6. Izjava suvlasnika stambene zgrade ili stambenog niza (Prilog 2 ovog Pravilnika) o odabiru ovlaštenog Predstavnika suvlasnika (u skladu s Pravilnikom o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju, potpisana od strane Upravitelja stambene zgrade/upravitelja za stambeni niz i Predstavnika suvlasnika;
7. Potpisna lista vlasnika samostalnih uporabnih cjelina na kojoj se iskazuje udio grijane površine za samostalne uporabne cjeline u stambenoj zgradi (Prilog 3 ovog Pravilnika) koje namjeravaju sudjelovati u natjeaju, ovjerena od strane Gradske toplane d.o.o.;
27
10. Jedinstvenu ponudu izvoaa radova koja sadri procijenjenu specifikaciju opreme i radova koji su predmet natjeaja, za sve obuhvaene stambene jedinice/poslovne prostore u ulazu, zgradi ili stambenom nizu. Ponuda mora sadravati i opremu za balansiranje ukoliko je ovlašteni projektant svojom izjavom procijenio potrebu za ugradnjom iste.
Potpisnu listu vlasnika samostalnih uporabnih cjelina predstavnik suvlasnika dostavlja Gradskoj toplani d.o.o. koja na temelju prijavljenih samostalnih uporabnih cjelina u tablicu upisuje površine istih, rauna udio grijane površine samostalnih uporabnih cjelina koje e ugraditi kalorimetre u ukupnoj grijanoj površini te ovjerava Potpisnu listu.
DOSTAVLJANJE PRIJAVA
lanak 7. Prijava na Javni natjeaj se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te
adresom podnositelja prijave na adresu Grad Karlovac, Ulica Ivana Banjavia 9, 47 000 Karlovac ili osobno u pisarnicu Grada Karlovca, uz naznaku: Projekt sufinanciranja ugradnje sustava kalorimetara – Ne otvaraj.
Krajnji rok za podnošenje prijava utvruje se Javnim natjeajem za dodjelu sredstava. Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili prijave podnesene protivno uvjetima Javnog natjeaja nee se razmatrati. Prijave i priloeni materijali se ne vraaju, a podaci su podloni provjeri. Razmatrat e se iskljuivo prijave koje su prispjele do krajnjeg roka navedenog u Javnom natjeaju, bez obzira na nain dostave.
Grad Karlovac zadrava pravo da poništi javni natjeaj, kao i da ne prihvati niti jednu prijavu, sve bez
odgovornosti Grada za eventualnu štetu podnositeljima prijava.
ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA
lanak 8. Gradonaelnik grada Karlovca imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog natjeaja za sufinaciranje ugradnje sustava kalorimetara za zgrade prikljuene na centralni toplinski sustav grada Karlovca (dalje u tekstu: Povjerenstvo), koje ima pet lanova od kojih je jedan predsjednik, a jedan zamjenik predsjednika. Povjerenstvo raspisuje javni natjeaj, koji se objavljuje na slubenim stranicama Grada, te vrši pregled (potpunost i ispravnost) i ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natjeaj. Po obradi svih pristiglih prijava, Povjerenstvo izrauje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava u kojem se obvezno navodi analitiki prikaz sa otvaranja pristiglih prijava, pregled cjelovitosti dostavljene dokumentacije te se zakljuno sastavlja bodovna lista podnositelja prijava. Povjerenstvo utvruje iznos prihvatljivih troškova prema lanku 5. ovog Pravilnika. Priznati dio troškova sufinancira se u postotku definiranom u lanku 5. ovog Pravilnika.
Povjerenstvo najkasnije u roku od 30 dana od krajnjeg roka za podnošenje prijava na javni natjeaj, donosi Zakljuak o utvrivanju privremene bodovne liste. O rezultatima Javnog natjeaja podnositelji prijava e biti obaviješteni pisanim putem, dostavljanjem Zakljuka Povjerenstva. Podnositelji prijave imaju pravo prigovora na Zakljuak Povjerenstva, koji moraju dostaviti u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s podacima i adresom podnositelja prijave na adresu Grad Karlovac, Ulica Ivana Banjavia 9, 47 000 Karlovac ili osobno u pisarnicu Grada Karlovca u roku od 5 dana od dana zaprimanja Zakljuka Povjerenstva, s naznakom: Projekt sufinanciranja ugradnje sustava kalorimetara – Prigovor na Zakljuak Povjerenstva. Gradonaelnik donosi rješenje o prigovoru u roku 8 dana od dana zaprimanja istoga te nakon rješavanja svih prigovora donosi Odluku o odabiru korisnika sufinanciranja ugradnje sustava kalorimetara (dalje u tekstu: Odluka) koja se objavljuje na slubenim stranicama Grada. Svi zaprimljeni projekti koji udovoljavaju uvjetima Javnog natjeaja bit e sufinancirani u priznatom dijelu troškova, do ispunjenja planiranih sredstava. U sluaju prelaska planiranih sredstava, pravo prvenstva prilikom odabira projekta za sufinanciranje imat e ranije zaprimljena prijava na javni natjeaj. U sluaju da se planirana sredstva ne utroše do datuma isteka Javnog natjeaja, Povjerenstvo e predloiti Gradonaelniku grada Karlovca donošenje odluke o sufinanciranju ugradnje sustava kalorimetara u zgradama koje se naknadno jave, a ispunjavaju sve uvjete javnog natjeaja. Odabit istih vršit e se prema redoslijedu pristiglih prijava.
28
SKLAPANJE UGOVORA SA KORISNIKOM SUFINANCIRANJA
lanak 9. Na temelju Odluke Gradonaelnika, a najkasnije u roku od 30 dana od donošenja iste, sklapa se Ugovor
o meusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova ugradnje sustava kalorimetara izmeu Grada Karlovca s jedne strane, te odabranog podnositelja prijave s druge strane. Ugovorom e se definirati meusobna prava i obveze Grada Karlovca i korisnika sufinanciranjae.
OEVID UGRADNJE I ISPRAVNOSTI SUSTAVA
lanak 10. Predstavnik suvlasnika nakon izvedenih radova ugradnje sustava u stambenu zgradu ima obvezu izvršiti
oevid ugradnje i ispravnosti sustava te o tome podnijeti pisanu Izjavu o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava (Prilog 5 ovog Pravilnika) koja se prilae uz Zahtjev za isplatu sredstava. Oevid obuhvaa pregled ugradnje kalorimetara i termostatskih ventilskih setova na svako radijatorsko tijelo te frekventne pumpe u toplinsku podstanicu. Vlasnik svake samostalne uporabne cjeline duan je Predstavniku suvlasnika omoguiti oevid te predoiti raun za opremu i ugradnju sustava.
Grad Karlovac zadrava pravo da sljedee tri godine nakon godine ugradnje, izvrši kontrolni pregled ugradnje i ispravnosti ugraenog sustava, te u sluaju uoenih nedostatka na sustavu ima pravo zatraiti povrat sredstava u punom iznosu sufinanciranja.
ISPLATA NOVANIH SREDSTAVA
lanak 11. Nepovratna novana sredstva/subvencije realiziraju se iskljuivo putem Vrijednosnog kupona kao
instrumenta plaanja pri nabavi opreme i radova prema lanku 5. ovog Pravilnika, a koji se izdaje kao jedinstveni za sve samostalne uporabne cjeline prijavljene na natjeaj. Rok za korištenje Vrijednosnog kupona biti e vidljivo naznaen na kuponu i Ugovoru pri emu se instalacije koje se realiziraju Vrijednosnim kuponom nakon roka isteka kupona nee sufinancirati.
Zahtjev za isplatu sredstava (Prilog 4 ovog Pravilnika) podnosi izvoa radova kod kojeg su korisnici sredstava ostvarili subvenciju putem Vrijednosnog kupona za nabavu i ugradnju opreme i radova prema lanku 5. ovog Pravilnika. Nepovratna novana sredstva se dodjeljuju uz uvjet dostave cjelovitog Zahtjeva za isplatu sredstava. Zahtjev za isplatu sredstava izvoaa radova obavezno mora sadravati sljedeu dokumentaciju:
f) projekt rekonstrukcije centralnog razvoda grijanja sa shematskim prikazom strojarskih instalacija i troškovnikom izraenim od strane ovlaštenog projektanta;
g) izjavu projektanta/nadzornog inenjera da je sustav ugraen prema projektu;
h) ispostavljeni raun za opremu i ugradnju sustava kalorimetara i termostatskih setova za svaku pojedinu stambenu jedinicu/poslovni prostor (original ili ovjerena kopija) sa jasno naznaenim iznosom sufinanciranja Grada Karlovca uz rekapitulaciju iznosa troškova za sve obuhvaene stambene jedinice/poslovne prostore u ulazu, zgradi ili stambenom nizu;
i) cjelovito popunjeni i ovjereni original Vrijednosnog kupona kojeg je potrebno popuniti sa kumulativnim podacima o trošku za sve obuhvaene stambene jedinice/poslovne prostore;
j) ovjereni zapisnik ovlaštenog izvoaa radova da je sustav ugraen prema projektu ovlaštenog projektanta koji je priloen u prijavi (ovjerava ga izvoa,predstavnik naruitelja radova i projektant);
k) ovjerenu Izjavu o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava od strane Predstavnika suvlasnika (Prilog 5. ovog Pravilnika).
l) preslika ugovora o potrošnji toplinske energije sklopljenog izmeu podnositelja zahtjeva (krajnjih kupaca) i kupca toplinske energije.
Zahtjev za isplatu sredstava dostavlja se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom izvoaa radova, na adresu grada Karlovca, Ulica Ivana Banjavia 9, 47000 Karlovac, ili osobno u pisarnicu grada Karlovca, uz naznaku: Zahtjv za isplatu sredstava – Kalorimetri.
29
ODUSTAJANJE OD PROJEKTA UGRADNJE SUSTAVA KALORIMETARA
lanak 12. Odabrana stambena zgrada ili stambeni niz (korisnik sredstava) za koju je Predstavnik suvlasnika ili
Upravitelj potpisao Ugovor o sufinanciranju sa Gradom Karlovcem, moe odustati od ugradnje sustava kalorimetara u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora. U sluaju odustanka korisnik sredstava je duan vratiti nerealizirani vrijednosni kupon i u pisanoj formi - predajom Izjave o odustajanju (Prilog 6 ovog Pravilnika), obavijestiti Grad o odustajanju od realizacije projekta.
Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, zajedno s nerealiziranim vrijednosnim kuponom, korisnik
sredstava dostavlja poštom kao preporuenu pošiljku sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave na adresu Grad Karlovac, Ulica Ivana Banjavia 9, 47 000 Karlovac ili osobno u pisarnicu Grada Karlovca uz naznaku: Projekt sufinanciranja ugradnjesustava kalorimetara - Izjava o odustajanju
PRILOZI lanak 13.
Prilog 1. Zahtjev za prijavu na Javni natjeaj; Prilog 2. Izjava suvlasnika stambene zgrade ili stambenog niza o odabiru Predstavnika suvlasnika; Prilog 3. Potpisna lista vlasnika samostalnih uporabnih cjelina; Prilog 4. Izjavu o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava; Prilog 5. Zahtjev za isplatu sredstava; Prilog 6. Izjave o odustajanju.
lanak 14. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik o nainu i uvjetima sufinanciranja
ugradnje kalorimetara i termostatskih ventilskih setova u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca (“Glasnik Grada Karlovca” br. 02/14).
lanak 15. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te e se objaviti u “Glasniku Grad Karlovca”.
GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-7 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK
30
ZAHTJEV za prijavu na Javni poziv za ugradnju kalorimetara i termostatskih ventila u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca Naziv podnositelja, OIB (Predstavnik suvlasnika ili Upravitelj)
Adresa stambene zgrade (ulica, k.br., naselje)
Tel, mob, e-mail podnositelja
a) nabava i u kalorimetara, termostatskih setova i frekventne pumpe te pripadajuih radova bez ugradnje hidraulikog balansiranja sustava b) nabava i ugradnja kalorimetara, termostatskih setova i frekventne pumpe te pripadajuih radova sa ugradnjom hidraulikog balansiranja sustava
Ukupan iznos troškova (prema priloenoj ponudi ili raunu)
Traeni iznos povrata (ne više od 49,5% troškova)
Broj stanova obuhvaenih projektom
Predvieni broj kalorimetara
11. Izjava suvlasnika stambene zgrade ili stambenog niza (Prilog 2. Pravilnika) o odabiru ovlaštenog Predstavnika suvlasnika, potpisana od strane Upravitelja stambene zgrade ili ovlaštenog upravitelja za stambeni niz i Predstavnika suvlasnika;
12. Potpisna lista krajnjih kupaca (Prilog 3. Pravilnika) koje namjeravaju sudjelovati u pozivu, ovjerena od strane Gradske toplane d.o.o.;
13. Ponuda ovlaštenog projektanta za izradu projekta rekonstrukcije centralnog razvoda grijanja; 14. Izjava ovlaštenog projektanta o potrebi ugradnje hidraulikog sustava balansiranja centralnog razvoda
grijanja zgrade; 15. Jedinstvenu ponudu izvoditelja radova koja sadri procijenjenu specifikaciju opreme i radova koji su
predmet poziva, za sve obuhvaene stambene jedinice u ulazu, zgradi ili stambenom nizu.
POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA __________________________________
(vlastoruni potpis odgovorne osobe i peat) U ___________________, dana _________ 20__. godine
Grad Karlovac Banjavieva 9 47 000 Karlovac
31
Naziv Upravitelja stambene zgrade: ______________________________________________
( Naziv, OIB ) Adresa stambene zgrade: ______________________________________________________ Izjava suvlasnika stambene zgrade o odabiru ovlaštenog Predstavnika suvlasnika u skladu s Pravilnikom o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju („Narodne novine“ broj 99/14, 27/15 i 124/15) Izjavljujem da su suvlasnici stambene zgrade odabrali ovlaštenog Predstavnika suvlasnika u skladu s Pravilnikom o nainu raspodjele i obraunu troškova za isporuenu toplinsku energiju („Narodne novine“ broj 99/14, 27/15 i 124/15), a radi se o:
Ovlašteni Predstavnik suvlasnika: __________________________________________ OIB: _________________________________________________ Adresa: _________________________________________________
Tel/mob: __________________________________________________ e-mail: _________________________________________________
Takoer izjavljujem da u dostaviti pismenu potvrdu Gradu Karlovcu ukoliko se pojedini suvlasnik stambene zgrade ili cijela zgrada nakon ugradnje kalorimetara, ostvarivanja subvencije Grada Karlovca i prelaska na model za raspodjelu troškova za isporuenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajednikom mjerilu prema stvarno utrošenoj koliini energije zabiljeene na kalorimetru, vrati na prethodno korišteni model odnosno model prema udjelu grijane površine u ukupnoj grijanoj površini. Pismena potvrda koja sadri podatke o suvlasniku stambene zgrade ili zgradi kod koje je došlo do promjene modela za raspodjelu troškova, dostavlja se na adresu: Grad Karlovac Banjavieva 9 47000 Karlovac sa naznakom: Potvrda o promjeni modela za raspodjelu troškova Upravitelj stambene zgrade: Predstavnik suvlasnika: _________________________ _________________________ (Ime i prezime, peat) (Ime i prezime, peat) U________________, dana__________20__. Godine
32
Red. broj
Grijana površina samostalne uporabne
33
(1) __________ m2
(2) __________ m2
Udio grijane površine samostalnih uporabnih cjelina koje e ugraditi razdjelnike u ukupnoj grijanoj površini:
[(1)/(2)]*100 __________ %
Svojim potpisom, svaki vlasnik samostalne uporabne cjeline prihvaa uvjete Javnog poziva i obvezuje se dopustiti Predstavniku suvlasnika izvršenje oevida ugradnje i ispravnosti sustava nakon dovršetka radova kao i kontrolu sustava jednom godišnje u naredne tri godine. Takoer, svojim potpisom svaki vlasnik samostalne uporabne cjeline daje suglasnost Predstavniku suvlasnika da sa Gradom Karlovcem potpiše Ugovor o sufinanciranju ugradnje kalorimetara. Predstavnik suvlasnika: Gradska toplana d.o.o. ________________________ _____________________________ (vlastoruni potpis, peat) (odgovorna osoba)
34
ZAHTJEV ZA POVRAT SREDSTAVA uloenih u ugradnju zasebnih mjerila potrošnje toplinske energije (kalorimetara) Podaci o izvoditelju radova Naziv pravne osobe, OIB
Adresa
Traeni iznos povrata sa PDV-om (ne više od 50% troškova)
Podaci o zgradi u kojoj su ugraena zasebna mjerila potrošnje toplinske energije (kalorimetri) Predstavnik stambene zgrade (Predstavnik suvlasnika ili Upravitelj)
Adresa stambene zgrade (ulica, k.br., naselje)
Ukupan iznos troškova sa PDV-om (prema priloenom raunu)
Broj stanova obuhvaenih projektom
Ugraeni broj kalorimetara
DA NE
m) projekt rekonstrukcije centralnog razvoda grijanja sa shematskim prikazom strojarskih instalacija i troškovnikom izraenim od strane ovlaštenog projektanta;
n) izjavu projektanta/nadzornog inenjera da je sustav ugraen prema projektu; o) ispostavljeni raun za opremu i ugradnju sustava kalorimetara i termostatskih setova za svaku pojedinu
stambenu jedinicu (original ili ovjerena kopija) sa jasno naznaenim iznosom subvencije Grada Karlovca uz rekapitulaciju iznosa troškova za sve obuhvaene stambene jedinice u ulazu, zgradi ili stambenom nizu;
p) cjelovito popunjeni i ovjereni original Vrijednosnog kupona kojeg je potrebno popuniti sa kumulativnim podacima o trošku za sve obuhvaene stambene jedinice;
q) ovjereni zapisnik ovlaštenog izvoaa radova da je sustav ugraen prema projektu ovlaštenog projektanta koji je priloen u prijavi (ovjerava ga izvoa,predstavnik naruitelja radova i projektant);
r) ovjerenu Izjavu o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava od strane ovlaštenog Predstavnika suvlasnika (Prilog 5. Pravilnika).
s) preslika ugovora o potrošnji toplinske energije sklopljenog izmeu podnositelja zahtjeva (krajnjih kupaca) i kupca toplinske energije.
POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA __________________________________
(vlastoruni potpis odgovorne osobe i peat) U ___________________, dana ___________ 20__. godine
Grad Karlovac Banjavieva 9 47 000 Karlovac
35
Izjava o oevidu ugradnje i ispravnosti sustava od strane ovlaštenog Predstavnika suvlasnika
Naziv ovlaštenog Predstavnika suvlasnika stambene zgrade, OIB: ___________________________________________________________________________
Adresa stambene zgrade: ______________________________________________________
Izjavljujem da sam izvršio oevid ugradnje i ispravnosti sustava u svakoj pojedinoj samostalnoj uporabnoj cjelini koja sudjeluje u Natjeaju te da broj ugraenih kalorimetara i termostatskih setova odgovara broju istih na izdanom raunu. Oevid je izvršen na nain da sam osobno pregledao svaki ugraeni kalorimetar i termostatski set te utvrdio da je izvršena ugradnja termostatskih setova na svako pojedino radijatorsko tijelo.
Predstavnik suvlasnika: __________________________
Izjava korisnika sredstava o odustajanju od sudjelovanja u Javnom pozivu za ugradnju kalorimetara i termostatskih ventila u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca Naziv ovlaštenog Predstavnika suvlasnika stambene zgrade, OIB: ___________________________________________________________________________
Adresa stambene zgrade: ______________________________________________________
Izjavljujem da su stanari zgrade iz opravdanih razloga u nemogunosti izvesti sustav za kojeg je ostvareno pravo na sufinanciranje te Vas molimo mogunost prijavljivanja na iduim natjeajima za sufinanciranje ugradnje sustava bez ogranienja.
Uz Izjavu prilaem i nerealizirani vrijednosni kupon.
Predstavnik suvlasnika: __________________________
37
10. Na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedei
Z A K L J U A K
I. Prihvaa se Izvješe o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za 2015. godinu u tekstu kako su ga vijenici dobili s pozivom za ovu sjednicu Gradskog vijea Grada Karlovca. II.
Ovaj Zakljuak objavit e se u Glasniku Grada Karlovca, a tekst Izvješa pohranit e se uz izvornik i nee se objavljivati. GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-8 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA
Damir Mandi, dipl.teol.,v.r. 11. Na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedei
P R A V I L N I K
o nainu i uvjetima dodjele sredstava spomenike rente na podruju grada Karlovca putem javnog poziva
lanak 1. Ovim Pravilnikom utvruju se nain, uvjeti i kriteriji korištenja sredstava Prorauna Grada Karlovca
prikupljenih s osnove spomenike rente (u daljnjem tekstu: Proraun) za sufinanciranje ouvanja i obnove objekata koji imaju svojstvo zaštienog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanistike cjeline na podruju Grada Karlovca putem javnog poziva.
lanak 2. Gradsko vijee Grada Karlovca za svaku proraunsku godinu donosi Program ouvanja i obnove
objekata i infrastrukture zaštiene spomenike baštine unutar kulturno-povijesne urbanistike cjeline kojim se utvruju potrebna financijska sredstva i svi projekti koji se financiraju iz sredstava spomenike rente a u cilju zaštite kulturnih dobara.
Grad Karlovac moe u svojstvu investitora koristiti sredstava spomenike rente za financiranje izrade projektne dokumentacije i izvoenje radova u svrhu zaštite i ouvanja zaštiene kulturne baštine, a sukladno Programu iz stavka 1. ovog lanka.
U cilju poticanja vlasnika na ulaganja u ouvanje i obnovu objekata koji imaju svojstvo zaštienog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanistike cjeline na podruju Grada Karlovca, Grad Karlovac e putem javnog poziva sufinancirati ove radove.
38
lanak 3. Sredstva Prorauna za sufinanciranje ouvanja i obnove objekata zaštiene spomenike baštine mogu koristiti vlasnici objekata koji imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze unutar Kulturno-povijesne urbanistike cjeline.
Sredstva Prorauna za sufinanciranje radova iz prethodnog stavka mogu iznositi do 50% ukupne vrijednosti radova, dok preostali iznos troškova na izvoenju ukupnih radova ouvanja i obnove objekta snosi vlasnik/odabrani korisnik sredstava iz vlastitih sredstava.
Iznimno, Gradonaelnik grada Karlovca, na prijedlog Povjerenstva iz lanka 7. ovog Pravilnika, moe odobriti sufinaciranje radova i u veem postotku, odnosno financirati radove u cjelosti.
lanak 4.
Sredstva Prorauna mogu se koristiti za sufinanciranje radova na obnovi proelja, vanjske stolarije, krovišta i limarije, te za radove na osiguranju stabilnosti objekta.
Grad Karlovac moe sufinancirati izradu projektne dokumentacije za radove na ouvanju i obnovi objekata zaštiene spomenike baštine uz uvjet da se najkasnije u roku od etiri godine od dana isplate sredstava za sufinanciranje projektne dokumentacije izvedu predmetni radovi. Svi radovi, kao i izrada projektne dokumentacije, moraju biti izvedeni sukladno odredbama zakona i drugih propisa kojima se ureuje gradnja te zaštita i ouvanje kulturnih dobara.
lanak 5. Odabir korisnika sredstava obavljat e se putem javnog poziva za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizikih i pravnih osoba, koji e se objaviti na slubenim stranicama Grada Karlovca i Oglasnoj ploi. Grad Karlovac nee vršiti sufinanciranje vlasnicima odnosno suvlasnicima objekta koji prema Gradu Karlovcu imaju dospjelih nepodmirenih financijskih obveza.
lanak 6. Zahtjevu za korištenje sredstava Prorauna, podnositelj mora priloiti dokaz o vlasništu objekta, ukoliko se radi o suvlasništvu potrebno je dostaviti Izjavu svih suvlasnika o suglasnosti sa sufinanciranjem i izvoenjem radova, te dokumentaciju iz koje je vidljivo u što se planiraju uloiti traena sredstva, opravdanost ulaganja s obzirom na stanje objekta, koliko se ukupno sredstava planira uloiti u ouvanje i obnovu, rok u kojem e se izvesti predmetni radovi s time da se radovi moraju završiti u tekuoj proraunskoj godini, kao i svu dokumentaciju traenu javnim pozivom.
lanak 7. Javni Poziv za dodjelu sredstava za ouvanje i obnovu objekata spomenike baštine (dalje u tekstu: Poziv), objavit e Povjerenstvo za provoenje postupka dodjele sredstava spomenike rente za obnovu i ouvanje objekata zaštiene spomenike baštine (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenovano od strane Gradonaelnika. Povjerenstvo se imenuje svake godine u kojoj se raspisuje Poziv i ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 lana. Iste osobe mogu biti ponovo imenovane u Povjerenstvu. lanovi Povjerenstva imenuju se iz reda vijenika Gradskog vijea, strunih osoba tijela gradske uprave i tijela nadlenih za zaštitu spomenike baštine. Povjerenstvo raspisuje Poziv, razmatra podnijete zahtjeve i utvruje prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje ouvanja i obnove objekata zaštiene spomenike baštine. Strune i administrativno-tehnike poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za prostorno ureenje, gradnju i zaštitu okoliša. lanka 8. Gradonaelnik na prijedlog Povjerenstva donosi Odluku o dodijeli sredstava za sufinanciranje ouvanja i obnove objekata zaštiene spomenike baštine. Temeljem Odluke gradonaelnika, a najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja iste, sklapa se Ugovor o sufinanciranju ouvanja i obnove zaštiene spomenike baštine izmeu grada Karlova s jedne strane, te odabranog podnositelja zahtjeva s druge strane. Ugovorom e se definirati meusobna prava i obveze Grada Karlovca i korisnika sredstava.
lanak 9. U postupku odluivanja o zahtjevima za dodjelu sredstava Prorauna za sufinanciranje ouvanja i obnove objekata zaštiene spomenike baštine, Povjerenstvo i Gradonaelnik imat e u vidu sljedee kriterije:
− spomeniko-kulturnu vrijednost objekta, graditeljsko stanje objekta,
− vrstu radova za koje se trae sredstva, − da li planirano ulaganje bitno doprinosi ouvanju i obnovi objekta, te da li su obavljeni radovi koje prema
pravilima struke treba obaviti prije radova za koje se trae sredstva,
39
− visinu dosad uloenih sredstava u ouvanje i obnovu objekata i tko ih je uloio, − pripremljenost dokumentacije i potrebna odobrenja za radove naroito nadlene konzervatorske slube, − visina ulaganja podnositelja zahtjeva u radove za koje trai sufinanciranje iz Prorauna, − da li se sredstva trae za sufinanciranje radova ili sufinanciranje izrade projektne dokumentacije − namjena objekta, − materijalne mogunosti podnositelja zahtjeva, − smještaj graevine unutar zone zaštite.
Povjerenstvo, prije utvrivanja prijedloga za dodjelu sredstava u smislu prethodnog stavka, obavit e uvid u troškovnike i kontrolu cijena za radove ouvanja i obnove objekata zaštiene spomenike baštine za koje se predlae sufinanciranje sredstava Prorauna.
lanak 10. Sredstva Prorauna odobrena za sufinanciranje radova na ouvanju i obnovi objekata zaštiene spomenike baštine doznait e se odabranom podnositelju zahtjeva temeljem privremenih, odnosno okonane situacije ovjerene po nadzornom organu i provjere graevinske knjige, te zapisniku o pregledu radova potpisanog po nadzornom inenjeru, izvoau radova, predstavniku Konzervatorskog odjela u Karlovcu i strunom predstavniku grada. Grad Karlovac osigurat e struni nadzor nad izvoenjem radova. Grad Karlovac nee sufinancirati dodatne radove iznad iznosa ugovornog troškovnika, niti radove koji nisu obuhvaeni ugovornim troškovnikom.
Ukoliko je ukupna vrijednost izvedenih radova manja od vrijednosti ugovornih radova, konani iznos sufinanciranja biti e isplaen prema proporcionalnom odnosu sufinanciranju Grad – Korisnik sredstava.
lanak 11. O dodjeli i utrošku sredstava prikupljenih po osnovi prihoda od spomenike rente, Gradonaelnik e podnijeti godišnje izvješe Gradskom vijeu Grada Karlovca do 31.3. za prethodnu godinu.
lanak 12. Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u „Glasniku Grada Karlovca“
lanak 13. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiti Odluka o nainu i uvjetima raspodjele
sredstava za obnovu objekata zaštiene spomenike baštine („Glasnik Grada Karlovca“ br.12/09). GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-9 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA
Damir Mandi, dipl.teol.,v.r. 12. Na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedeu
O D L U K U o postupku nabave radova sanacije prodora vode u pothodnik
I Postupak nabave radova sanacije prodora vode u pothodnik u Karlovcu provest e se sukladno Zakonu
o javnoj nabavi (NN 90/11) primjenom otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Sanacija prodora vode u pothodnik. Za pripremu i provedbu postupka bit e imenovani ovlašteni predstavnici naruitelja Odlukom gradonaelnika.
40
II Procijenjena vrijednost predmetne nabave iznosi 800.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.
III Ovlašuje se Gradonaelnik Grada Karlovca da provede sve radnje u postupku predmetne javne
nabave.
IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u Glasniku Grada Karlovca.
GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-10 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA
Damir Mandi, dipl.teol.,v.r. 13. Na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedeu
O D L U K U
I. Prihvaa se ponuda Joze Kaleba iz Zagreba, Trg bana Josipa Jelaia 3, OIB: 99913664044 od 05. 01. 2016. god. za kupnju poslovnog udjela Grada Karlovca u trgovakom društvu Central d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam, Karlovac, Haulikova 7, upisanog pod rednim brojem 1 u knjizi poslovnih udjela, po cijeni od 1.763.000,00 kn.
II. Ponuditelj je duan prihvatiti sve uvjete natjeaja za prodaju poslovnog udjela iz toke I. izreke ove odluke, koji natjeaj je objavljen u listu „24 sata“ od 29. 12. 2015. god., uz ispravak i izmjene istog natjeaja objavljene u listu „24 sata“ od 08. 01. 2016. god.
III. Ponuditelj je duan zakljuiti s Gradom Karlovcem ugovor o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela iz toke I. izreke ove odluke u roku od osam dana od dana primitka prijedloga ugovora.
GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-11 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK
41
14. Na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedeu
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O PRIVREMENOM KORIŠTENJU DIJELA PROSTORA U „STAROM GRADU DUBOVAC“
lanak 1.
lanak 1. Odluke o privremenom korištenju dijela prostora u „Starom gradu Dubovac“ (Glasnik Grada Karlovca 10/2015) mijenja se na nain da isti glasi:
„Ovom Odlukom odreuju se uvjeti i nain davanja na privremeno korištenje prostora u graevini „Stari grad Dubovac“ s izuzetkom poslovnog prostora, koji se nalazi u prizemlju graevine „Stari grad Dubovac“ i koji se sastoji od desne velike dvorane površine 68,77 m2, desne male dvorane površine 24,24 m2, kule s ulazom iz velike dvorane površine 13,74 m2, kule B površine 10,23 m2 te prateih prostorija (wc-a za osoblje i skladišta) površine 8,30 m2, odnosno ukupne površine 125,28 m2, koji je poslovni prostor predmet posebnog ugovora o zakupu, kao i s izuzetkom prostora brani kule na graevini „Stari grad Dubovac“, koji je prostor Odlukom Grada Karlovca dan na korištenje Gradskom muzeju Karlovac.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog lanka, u pogledu poslovnog prostora, koji se nalazi u prizemlju graevine „Stari grad Dubovac“ i koji se sastoji od desne velike dvorane površine 68,77 m2, desne male dvorane površine 24,24 m2, kule s ulazom iz velike dvorane površine 13,74 m2, kule B površine 10,23 m2 te prateih prostorija (wc-a za osoblje i skladišta) površine 8,30 m2, odnosno ukupne površine 125,28 m2, primjenjivat e se ova odluka sve dok u pogledu tog poslovnog prostora ne bude zakljuen ugovor o zakupu.“
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.
GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-12 Karlovac, 29. veljae 2016. godine PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA
Damir Mandi, dipl.teol.,v.r. 15. Na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedeu
O D L U K U
I
Odobrava se prodaja nekretnine u Karlovcu, u Smiiklasovoj ulici, oznaene kao k..br. 1846/36, Smiiklasova ul., površine 288 m2 i to poslovna zgrada Smiiklasova ul., površine 288 m2, koja nekretnina dolazi upisana u zk.ul. broj 8160, k.o. Karlovac II, po poetnoj cijeni u iznosu od 1.135.000,00 kuna.
II Ova odluka objavit e se u Glasniku Grada Karlovca. GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-13 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK
42
16. Na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedeu
O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva nekretnine
I Odobrava se prijenos prava vlasništva bez naknade nekretnine oznaene kao k..br. 730 poslovna zgrada, poslovna zgrada, poslovna zgrada i dvorište Gaanski trg, ukupne površine 5429 m2 i to poslovna zgrada površine 718 m2, poslovna zgrada površine 518 m2, poslovna zgrada površine 76 m2 i dvorište površine 4117 m2, odnosno ukupne površine 5429 m2, koja nekretnina dolazi upisana u zk. ul. broj 1045 k.o. Karlovac II na trgovako društvo ISTOA d.o.o. Karlovac, Gaanski trg 8, Karlovac, OIB: 70467048139. Vrijednost prethodno navedene nekretnine iznosi 4.327.000,00 kuna.
II
Prijenos prava vlasništva nekretnine iz toke I. izreke ove Odluke odobrava se pod sljedeim uvjetima: - istoa d.o.o. Karlovac nema pravo na povrat sredstava uloenih u predmetnu nekretninu, kao i pravo
na naknadu bilo kakvih troškova vezanih za predmetnu nekretninu; - istoa d.o.o. Karlovac e i nadalje snositi sve troškove korištenja predmetne nekretnine; - istoa d.o.o. Karlovac e i nadalje koristiti predmetnu nekretninu u cijelosti i iskljuivo u svrhu
obavljanja komunalnih djelatnosti i/ili s time izravno povezanih prateih djelatnosti, iskljuivo ili preteno na podruju Grada Karlovca;
- ukoliko bi naknadno došlo do raskida ugovora iz toke III. izreke ove odluke zbog nenamjenskog korištenja predmetne nekretnine, te bi potom predmetna nekretnina ponovno bila vraena u vlasništvo i/ili posjed Grada Karlovca, istoa d.o.o. Karlovac nema pravo na povrat uloenih sredstava u predmetnu nekretninu i/ili povrat troškova vezanih za predmetnu nekretninu, kao ni mogunost stjecanja bilo kakvih stvarnih i obveznih prava po toj osnovi;
- Grad Karlovac ne odgovara istoi d.o.o. Karlovac za eventualna prava treih osoba koja nisu upisana u zemljišne knjige ili za bilo kakve druge pravne nedostatke predmetne nekretnine. U sluaju postojanja zahtjeva treih osoba glede predmetne nekretnine po bilo kojoj osnovi, istoa d.o.o. Karlovac se obvezuje stupiti u eventualne postupke pokrenute po treim osobama te preuzeti sve trabine treih osoba, koje se odnose na predmetnu nekretninu, bez prava na regres prema Gradu Karlovcu po toj osnovi.
III
Zaduuje se Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom da sastavi prijedlog ugovora o prijenosu prava vlasništva.
V Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.
GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-14 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA
Damir Mandi, dipl.teol.,v.r. 17. Na temelju lanka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11 i 64/15), te na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedeu
O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju poslovnim prostorom
43
lanak 1.
lanak 4. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom (Glasnik Grada Karlovca broj 04/03 i 02/12) mijenja se i glasi: "Poslovni prostor moe se dati u zakup na odreeno vrijeme fizikim osobama dravljanima Republike Hrvatske i dravljanima drava lanica Europske unije i pravnim osobama registriranima u Republici Hrvatskoj i dravama lanicama Europske unije. Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog lanka, poslovni prostor moe se dati u zakup na odreeno vrijeme ostalim stranim fizikim i pravnim osobama ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete i ako je to u osobitom interesu Grada Karlovca, što utvruje gradonaelnik".
lanak 2. U lanku 13., iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog lanka, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natjeaja kada ga sklapaju meusobno Grad Karlovac i Republika Hrvatska, pravne osobe u vlasništvu ili preteitom vlasništvu Republike Hrvatske te pravne osobe u vlasništvu ili preteitom vlasništvu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju opeg gospodarskog i socijalnog napretka graana Grada Karlovca". Stavak 2. postaje stavak 3. i tako redom do zakljuno stavka 6.
lanak 3. U lanku 20. briše se stavak 2., a stavak 3. postaje stavak 2. i tako redom do zakljuno stavka 6. U lanku 20. stavak 3. mijenja se i glasi: "Ukoliko je u poslovnom prostoru, odnosno u graevini u kojoj se isti nalazi, potrebno obaviti velike popravke, odnosno ulaganja, da bi se poslovni prostor priveo namjeni, ako je poslovni prostor izgraen u tzv. rohbau sistemu ili ako se poslovni prostor nalazi na podruju III. i IV. zone, koje su utvrene lankom 53. ove odluke, poslovni se prostor moe dati u zakup na vrijeme do 15 godina".
lanak 4. U lanku 26. stavku 3. iza toke 5. dodaje se toka 5.a koja glasi: I II III IV 5.a Informatike usluge 4,50 4,00 3,50 3,00
lanak 5. Iza lanka 26. dodaje se lanak 26.a koji glasi: „Za poslovni prostor u pogledu kojeg na tri ili više uzastopna javna natjeaja nije aplicirao niti jedan ponuditelj, odnosno ne bude zaprimljena niti jedna pravovaljana ponuda, prilikom objave sljedeeg, odnosno sljedeih javnih natjeaja za taj poslovni prostor iznos poetne zakupnine umanjit e se za 20% u odnosu na iznos poetne zakupnine utvren sukladno odredbama ove Odluke, a za poslovne prostore iz lanka 31. stavka 3. ove Odluke to e umanjenje iznositi 26% u odnosu na iznos poetne zakupnine utvren sukladno odredbi lanka 31. stavka 3. ove Odluke“.
lanak 6. lanak 30. mijenja se i glasi: "Zakupnina se plaa mjeseno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu".
lanak 7. lanak 31. stavak 3. mijenja se i glasi: „Za sve poslovne prostore, koji se nalaze u povijesnoj gradskoj karlovakoj Zvijezdi i to u ulicama, odnosno dijelovima ulica: I. Banjavia, A. Cesarca, . Bencetia, F. K. Frankopana, M. Gambona, J. Haulika, Trgu bana J. Jelaia, V. Klaia, I. G. Kovaia, Kralja Tomislava, J. Kraša, J. Kriania, I. Kukuljevia, A. Lukšia, Matice Hrvatske, I. Maurania, P. Miškine, G. Ninskog, F. Prešerna, S. Radia, Samostanska, Trgu J. J. Strossmayera, A. Šenoe, I. Šimunia i Tijesnoj ulici, poetni iznos zakupnine utvruje se u visini od 50% u odnosu na poetni iznos zakupnine utvren sukladno odredbama ove Odluke". Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Svi ugovori o zakupu poslovnog prostora, predmet kojih su poslovni prostori u ulicama, odnosno dijelovima ulica iz stavka 3. ovog lanka, bit e izmijenjeni na nain da e visina zakupnine biti umanjena za 50% u odnosu na zakupninu navedenu u svakom pojedinom ugovoru".
lanak 8. Iza lanka 52. dodaje se lanak 52.a koji glasi:
44
"Zakup ne prestaje smru, odnosno promjenom pravnog poloaja zakupnika, ako ugovorom nije drukije odreeno. U sluaju iz stavka 1. ovog lanka nasljednici koji preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz ugovora o zakupu, odnosno pravni slijednici stupaju u prava i obveze zakupnika".
lanak 9. U cijelom tekstu Odluke o upravljanju poslovnim prostorom rijei „Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno ureenje i zaštitu okoliša" mijenjaju se rijeima "upravni odjel nadlean za komunalno gospodarstvo" u odgovorajuem padeu.
lanak 10. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca. GRADSKO VIJEE KLASA: 021-05/16-01/02 URBROJ: 2133/01-01/01-16-15 Karlovac, 29. veljae 2016. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA
Damir Mandi, dipl.teol.,v.r. 18. Na temelju lanka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13) i na temelju lanaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijee grada Karlovca je na 24. sjednici odranoj dana 29. veljae 2016. godine donijelo sljedeu
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA O D L U K E O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA KOMUNALNIH VODNIH GRAEVINA
OD 08. SRPNJA 2014. GODINE
I Toka II Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih graevina Grada Karlovca, KLASA:
021-05/14-01/05, URBROJ: 2133/01-01/01-14-10 od 08. srpnja 2014. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:
„Prijenos prava vlasništva komunalnih vodnih graevina iz toke I ove odluke, ija je ukupna knjigovodstvena vrijednost iznosila na dan 03. lipnja 2014. godine 2.778.808,82 kune, a nakon obrauna amortizacije na dan 31. listopada 2014. godine 2.614.243,50 kuna, izvršit e se u obliku poveanja temeljnog uloga Grada Karlovca u temeljnom kapitalu trgovakog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Gaanski trg 8, OIB: 65617396824, na temelju Procjene sadašnje vrijednosti etiriju komunalnih vodnih graevina u Karlovcu, iz studenog 2015. godine, kojom je sadašnja trišna vrijednost istih, utvrena u ukup