of 66/66
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA KARLOVCA 2012. 2020. Sažetak

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA KARLOVCA · PDF file3.3 osnovna oiljeŽja raspoloŽive resursne osnove za razvoj turizma na podruČju grada karlovca

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA KARLOVCA · PDF file3.3 osnovna oiljeŽja raspoloŽive...

 • STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA

  GRADA KARLOVCA 2012. 2020.

  Saetak

 • Karlovac, rujan 2012.

 • Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020.

  Naruitelj Grad Karlovac

  Nositelj projekta: Turistika zajednica grada Karlovca

  lanovi radne skupine:

  Biserka Cukina Tropi dipl.oec., Grad Karlovac mr.sc. Marin Stanii, Karlovaka upanija

  mr. sc. Silvija Vitner Markovi, vii pred., Veleuilite u Karlovcu Alen Belavi mag.oec., TZ grada Karlovca

  mr.sc. Tihana Bakari, voditeljica radne skupine, TZ grada Karlovca

  Nadzorni odbor projekta: Turistiko vijee Turistike zajednice grada Karlovca

  Partneri: Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

  prof. dr. sc. Dora Smoli Jurdana

  dr. sc. Zvonimira verko Grdi

  mr. sc. Daniela Soldi Frleta

  Veleuilite u Karlovcu, Karlovac mr. sc. Silvija Vitner Markovi, vii pred.

  Veleuilite VERN, Zagreb Romana Franji, prof. pedagogije, predava

  Lektor: Bruno Vojvodi, prof.

  Anketari: studenti 3. godine Strunog studija ugostiteljstva Veleuilita u Karlovcu

  Jasmina Novai, Mikela Valenti, Marija Gaparin, Antonija Draenovi, Vinja Polojac, Jasmina Krnei, Matea Manjerovi, Tanja Mrgan, Vedran Vincelj, Andrej Grguri, Tea Vukovi, Ivana Baljak, eljka Krivai, Helena Ocvirk, Nikolina Skender, Valentina Ribari, Denis Kresnik, Sunica Bani, Iva Mili

  Karlovac, rujan 2012.

 • Sadraj 1 UVOD ............................................................................................................................................... 6

  1.1 INICIJATIVA ZA IZRADU DOKUMENTA ..................................................................................... 6

  1.2 METODOLOGIJA IZRADE I STRUKTURA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA KARLOVCA . 6

  2 POLAZITA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA KARLOVCA ........................................ 8

  2.1 NADREENI STRATEKI DOKUMENTI ...................................................................................... 8

  2.1.1 Strateki marketinki plan hrvatskog turizma za razdoblje 2010.-2014. ........................ 8

  2.1.2 Strateki plan minstarstva turizma za razdoblje 2011.-2013. ......................................... 8

  2.1.3 upanijska razvojna strategij Karlovake upanije 2011.-2013. ...................................... 9

  2.1.4 Strategija za razvoj ljudskih potencijala Karlovake upanije 2011.-2013. ..................... 9

  2.1.5 Strateke smjernice razvoja turizma grada Karlovca 2011.-2014. .................................. 9

  2.2 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA ............................................................................. 10

  2.2.1 Prostorni plan ureenja grada Karlovca ........................................................................ 10

  2.2.2 Generalni urbanistiki plan grada Karlovca(GUP) ......................................................... 10

  3 INVENTARIZACIJA RESURSA ZA RAZVOJ TURIZMA GRADA KARLOVCA ......................................... 11

  3.1 OPE ZNAAJKE GRADA KARLOVCA ...................................................................................... 11

  3.2 GOSPODARSKE ZNAAJKE GRADA KARLOVCA ...................................................................... 11

  3.3 OSNOVNA OBILJEJA RASPOLOIVE RESURSNE OSNOVE ZA RAZVOJ TURIZMA NA

  PODRUJU GRADA KARLOVCA .......................................................................................................... 12

  3.3.1 Prirodni turistiki resursi ............................................................................................... 13

  3.3.2 Antropogeni turistiki resursi ........................................................................................ 13

  3.3.3 Drutvena dogaanja .................................................................................................... 14

  3.4 Analiza smjetajnih kapaciteta u gradu Karlovcu .................................................................. 16

  4 ANALIZA STANJA ............................................................................................................................ 17

  4.1 Analiza turistikog prometa na podruju grada Karlovca ..................................................... 17

  4.2 Analiza emitivnih turistikih trita grada Karlovca............................................................... 18

  4.3 Analiza dionika ....................................................................................................................... 19

  4.3.1 Gospodarski sektor ........................................................................................................ 19

  4.3.2 Javni sektor .................................................................................................................... 20

  4.3.3 Civilni sektor .................................................................................................................. 21

  4.4 Analiza stanja vanih turistikih zona grada .......................................................................... 21

  4.5 Analiza provedenog anketiranja turista na podruju grada Karlovca ................................... 23

  4.6 Analiza provedenog anketiranja za potrebe projekta ''Brendiranje Karlovca'' ..................... 25

  4.7 Analiza upitnika na web stranici TZ ....................................................................................... 26

  4.8 SWOT analiza turizma grada Karlovca ................................................................................... 28

  4.9 Analiza okruenja .................................................................................................................. 32

  5 RAZVOJNI MODEL .......................................................................................................................... 33

  5.1 Izbor modela razvoja ............................................................................................................. 34

  5.2 Ciljevi razvoja turizma grada Karlovca ................................................................................... 36

  5.3 Vizija ...................................................................................................................................... 40

  5.4 Matrica proizvoda ................................................................................................................. 41

  5.5 Mjere i programi podrke realizaciji strategije ...................................................................... 42

 • 5.5.1 Programi raspoloivi na razini Republike Hrvatske ....................................................... 42

  5.5.2 Programi raspoloivi na razini Karlovake upanije ....................................................... 43

  5.5.3 Programi raspoloivi na razini grada Karlovca ............................................................... 43

  5.5.4 Prijedlog mjera poticaja razvoja turizma od strane grada Karlovca .............................. 44

  5.5.5 Programi raspoloivi na razini fondova Europske unije ................................................ 44

  6 RAZVOJNI PROJEKTI ....................................................................................................................... 45

  6.1 Kriteriji za odabir razvojnih projekata ................................................................................... 46

  6.2 Projekti diferencijacije grada Karlovca .................................................................................. 46

  6.3 Projekti iznimnog znaaja za grad Karlovac........................................................................... 54

  6.4 Definiranje postavki baze projektnih ideja ............................................................................ 55

  7 SMJERNICE ZA IZRADU STRATEKIH MARKETING PLANOVA PRISTUP DESTINACIJSKOM

  MARKETINGU ........................................................................................................................................ 56

  8 PROVEDBA STRATEGIJE ................................................................................................................. 58

  8.1 LJUDSKI RESURSI ZA PROVEDBU ........................................................................................... 58

  8.2 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA ................................................................................... 58

  8.2.1 POLAZITA PROGRAMA EDUKACIJE .............................................................................. 59

  8.2.2 Prijedlozi sadraja programa edukacije ......................................................................... 59

  9 UMJESTO ZAKLJUKA: ODRIVOST STRATEGIJE ............................................................................ 61

  10 KORITENA LITERATURA............................................................................................................ 63

  11 Popis slika .................................................................................................................................. 66

  12 Popis tablica............................................................................................................................... 66

  13 Popis grafikona .......................................................................................................................... 66

 • Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020.

  6

  1 UVOD

  1.1 INICIJATIVA ZA IZRADU DOKUMENTA

  Na 7. sjednici Turistikog vijea odranoj 15.03.2011. godine donesena je odluka o izradi prve strategije razvoja turizma grada Karlovca te su osigurana sredstva iz