2012 Pahang PM + Skema

Embed Size (px)

Text of 2012 Pahang PM + Skema

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  1/27

  1225 1

  Pendidikan

  Moral

  Sept 2 12

  21/4jam

   

  2

  3

  4

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 12

  PENDIDIKAN MORAL

  Dua Jam

  Tiga Puluh Minit

  JANGAN BUKA

  KERTAS

  SOALAN   SEHINGGA DIBERITAHU

  Kertassoalan ini mengandungi dua bahagian.

  Bahagian

  A mengandungi 8 soalan struktur dan

  Bahagian B

  mengandungi 3 soalan esei.

  Jawab semua

  soalan

  dalam Bahagian

  A

  dan

  2 soalan

  daripada

  Bahagian

   

  Semua jawapan mestilah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam

  kertas soalan. Jawapanmesti berlandaskan nilai-nilai yang tersenarai

  dalam

  huraian

  sukatan pelajaran

  Pendidikan

  Moral

   semakan .

  Untuk Keaunaan Pemeriksa

  Bahagian

   o l n

  Markah

  A

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Jumlah

  B

  1

  2

  3

  Jumlah

  Jumlah Keseluruhan )

  Kertas soalan

  ini

  mengandungi

  15

  halaman bercetak.

  © 2012 HakCipta

  MPSM

  Pahang

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  2/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  3/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  4/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  5/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  6/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  7/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  8/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  9/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  10/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  11/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  12/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  13/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  14/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  15/27

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  16/27

  SULIT1225/1PendidikanMoralSept 2012

  PERATURAN PEMARKAHANPEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012

  PENDIDIKAN MORAL

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  17/27

  SULIT 1225/1

  2

  Bil. Nilai M Contoh / Huraian M

  1(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  - Bertanggungjawab- Rasional- Kerajinan- Berdikari

  - Amanah2x1m

  1111

  1[2m]

  BertanggungjawabKesanggupan diri seseorang untukmemikul dan melaksanakan tugasserta kewajipan dengan sempurna. RasionalBoleh berfikir berdasarkan alasandan bukti yang nyata dan dapatmengambil tindakan berasaskanpertimbangan yang wajar. KerajinanUsaha yang berterusan penuhdengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi danberdaya maju dalam melakukansesuatu perkara.BerdikariKebolehan dan kesanggupanmelakukan sesuatu tanpabergantung kepada orang lain.

  AmanahSikap bertanggungjawab yang bolehmenimbulkan kepercayaan dankeyakinan orang lain.

  1x2m- membaca buku / risalah

  C/H: kaedah membaiki motosikal- mendapatkan bimbingan

  C/H: rakan mekanik yang lain- Mengikuti kursus

  C/H: menambah pengetahuan

  baru(mana-mana jawapan munasabah)

  2x2m- memberi perkhidmatan yang

  pantas- menggunakan peralatan tulen /

  berkualiti- mengenakan bayaran yang

  berpatutan- mesra pelanggan(mana-mana jawapan munasabah)

  2x1m

  2

  2

  2

  2

  2

  [2m]111111

  [4m]1

  1

  1

  1

  [2m]

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  18/27

  SULIT 1225/1

  3

  2(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  - Bertanggungjawab- Rasional- Mematuhi peraturan dan

  undang-undang- Kerajinan

  2x1m

  - Kasih sayang- Kasih sayang terhadap

  keluarga- Bertanggungjawab- Tanggungjawab

  terhadap keluarga- Rasional

  2x1m

  111

  1

  [2m]

  11

  11

  1

  [2m]

  - mendisiplinkan anak-anakC/H: tidak mengulangi kesilapanyang sama / memberi kesedaran

  - tidak menjejaskan hubunganantara ibu bapa dengan anak-anakC/H: tidak menyimpan dendam

  - menjaga harga diri

  C/H: tidak memalukan anak- tanda menyayangi anak

  C/H: bukan satu bentukpenderaan

  (mana-mana jawapan munasabah)2x2m

  - menasihati anak-anak- menggandakan waktu belajar- membuat kerja rumah- mengurangkan masa menonton

  televisyen / melayari internet /bermain

  (mana-mana jawapan munasabah)2x1m

  11

  1

  11

  111

  [4m]

  1111

  [2m]

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  19/27

  SULIT 1225/1

  4

  3(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  - Menyayangi danmenghargai alam sekitar

  - Keharmonian antaramanusia dengan alamsekitar

  - Kemapanan alam sekitar- Peka terhadap isu-isu

  alam sekitar- Rasional- Bertanggungjawab

  2x1m

  1

  1

  11

  11

  [2m]

  - penerokaan tanah untuk pertanian- pembangunan- perlombongan

  - pembalakan / pembakaran hutan

  (mana-mana jawapan munasabah)2x1m

  - membekalkan oksigen / peparuhijau

  - mengawal / menyederhanakansuhu

  - mengelakkan tanah runtuh

  (mana-mana jawapan munasabah)2x1m

  - penanaman semulaC/H: pokok yang mencapai ukuranyang ditetapkan sahaja bolehditebang

  - kempen kesedaranC/H: kempen cintai alam sekitar /kitar semula

  - menguatkuasakan undang-undang tentang penjagaan hutanC/H: mengadakan pemantauan /operasi

  - Mengetatkan undang-undangtentang penjagaan hutanC/H: mengenakan hukuman yanglebih berat

  (mana-mana jawapan munasabah)2x2m

  111

  1

  [2m]

  1

  1

  1

  [2m]

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  [4m]

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  20/27

  SULIT 1225/1

  5

  4(a)

  (b)

  (c)

  - Cinta akan negara

  - Taat setia kepada rajadan negara

  - Sanggup berkorbanuntuk negara

  - Bertanggungjawab

  - Rasional

  2x1m

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  - sayang / bangga kepada negara- meletakkan kepentingan negara

  melebihi kepentingan diri

  - kepatuhan berkekalan- kesetiaan berkekalan

  - kerelaan melakukan /menyerahkan sesuatu

  - tanda kebaktian

  - memikul tugas / kewajipan- melaksanakan tugas / kewajipan

  - boleh berfikir

  - bertindak wajar

  2x1m

  - mengadakan sambutan HariPahlawanC/H: memberi sumbangan derma

  - mendokumentasikan perjuanganmerekaC/H: buku, majalah, dokumentari

  - memberikan anugerah

  C/H: bintang / pingat kebesaran- memberikan bantuan kewangan

  C/H: memberi wang sagu hati

  (mana-mana jawapan munasabah)2x2m

  - belajar bersungguh-sungguh- tidak terlibat dalam gejala sosial- menjaga hubungan antara kaum

  (mana-mana jawapan munasabah)2x1m

  11

  11

  1

  1

  11

  1

  1

  [2m]

  1

  11

  11

  111

  [4m]

  111

  [2m]

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  21/27

  SULIT 1225/1

  6

  5(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  - Mematuhi peraturan danundang-undang

  - Rasional- Bertanggungjawab

  2x1m

  1

  11

  [2m]

  Membela dan memelihara hakindividu untuk menjadi penggunayang berilmu, mendapatperkhidmatan serta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi.

  1x2m

  - pembayaran gaji- hari rehat- cuti tahunan- cuti sakit- perlindungan bersalin

  (mana-mana jawapan munasabah)4x1m

  - Kementerian Sumber Manusia- Mahkamah Perusahaan

  - Kesatuan Sekerja

  (mana-mana jawapan munasabah)2x1m

  2

  [2m]

  11111

  [4m]

  11

  1

  [2m]

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  22/27

  SULIT 1225/1

  7

  6(a)

  (b)

  (c)

  (d)

  - Penglibatan diri dalampembangunan negara

  - Rasional

  - Bertanggungjawab

  2x1m

  - Kerajinan- Berdikari- Rasional

  2x1m

  1

  1

  1

  [2m]

  111

  [2m]

  - kebebasan melibatkan diri- mematuhi peraturan / undang-

  undang / Perlembagaan Malaysia

  - boleh berfikir- bertindak wajar

  - memikul tugas / kewajipan- melaksanakan tugas / kewajipan

  2x1m

  - MERCY- Kelab Rotary- PBSM

  (mana-mana jawapan munasabah)2x1m

  - makanan

  - pakaian- kewangan- perubatan

  (mana-mana jawapan munasabah)2x1m

  11

  11

  11

  [2m]

  111

  [2m]

  1

  111

  [2m]

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  23/27

  SULIT 1225/1

  8

  7(a)

  (b)

  (c)

  - Hidup bersama secaraaman

  - Saling membantu danbekerjasama

  - Rasional

  - Bertanggungjawab

  - Toleransi

  - Penglibatan diri dalampembangunan negara

  2x1m

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  - hidup berbaik-baik- mengutamakan kedamaian /

  keharmonian

  - usaha yang baik / membina- dilakukan bersama

  - boleh berfikir- bertindak wajar

  - memikul tugas / kewajipan- melaksanakan tugas / kewajipan

  - bertolak ansur- sabar

  - mengawal diri

  - kebebasan melibatkan diri- mematuhi peraturan / undang-

  undang / Perlembagaan Malaysia

  2x1m

  - menubuhkan Rukun Tetangga- pemasangan lampu jalan- pemasangan CCTV

  (mana-mana jawapan munasabah)2x1m

  - hidup harmoniC/H: tidak berprasangka buruk

  - mudah mendapat bantuanC/H: gotong-royong, kenduriperkahwinan

  - hasrat kerajaan tercapaiC/H: Satu Malaysia

  - segala program / aktiviti dapatdilaksanakan dengan baikC/H: mendapat sokongan ramai

  (mana-mana jawapan munasabah)2x2m

  11

  11

  11

  11

  11

  1

  11

  [2m]

  111

  [2m]

  1111

  111

  1

  [4m]

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  24/27

  SULIT 1225/1

  9

  8(a)

  (b)

  (c)

  - Cinta akan negara

  - Sanggup berkorbanuntuk negara

  - Bertanggungjawab

  - Rasional

  - Menyayangi dan

  menghargai alam sekitar

  - Keharmonian antaramanusia dengan alamsekitar

  - Kemapanan alamsekitar

  - Peka terhadap isu-isu

  alam sekitar2x1m

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  - sayang / bangga kepada negara- meletakkan kepentingan negara

  melebihi kepentingan diri

  - kerelaan melakukan /menyerahkan sesuatu

  - tanda kebaktian

  - memikul tugas / kewajipan- melaksanakan tugas / kewajipan

  - boleh berfikir- bertindak wajar

  - memelihara alam sekeliling

  - memulihara alam sekeliling

  - hubungan harmonis- kualiti kehidupan terpelihara

  - pengekalan keseimbangan alamsekeliling

  - tanggungjawab bersama

  - prihatin persoalan alam sekeliling

  - berusaha menyelesaikannya2x1m

  - menjaga kebersihan kawasanpelanconganC/H: tidak membuang sampahmerata-rata

  - menyokong Kempen “Cuti-cutiMalaysia” C/H: melancong dalam negara

  - mempromosikan tempat-tempatpelancongan di MalaysiaC/H: menceritakan kepada rakan-rakan dari luar negara

  (mana-mana jawapan munasabah)2x2m

  - meningkatkan pendapatan negara- meningkatkan peluang pekerjaan- meningkatkan imej negara(mana-mana jawapan munasabah)

  2x2m

  11

  1

  1

  11

  11

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1[2m]

  1

  1

  1

  11

  1

  [4m]

  111

  [2m]

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  25/27

  SULIT 1225/1

  10

  9- Bertanggungjawab

  - Tanggungjawabterhadap keluarga

  - Kasih sayang

  - Kasih sayang terhadapkeluarga

  - Rasional

  1

  1

  1

  1

  1

  - memikul tugas / kewajipanH/C: memainkan peranan sebagaiibu bapa yang sentiasa memberisokongan kepada anak-anak

  - melaksanakan tugas / kewajipanH/C: menyediakan peralatan yangdiperlukan

  - kewajipan terhadap keluargaH/C: memainkan peranan sebagaianggota keluarga yang salingmemberi sokongan

  - melahirkan keluarga bahagia /meningkatkan imej / menjagamaruah keluarga

  H/C: mengambil kira keperluandan minat anggota keluarga

  - kepekaanH/C: prihatin terhadap minat danpotensi anggota keluarga

  - cinta yang mendalamH/C: saling menyayangi danmemahami anggota keluarga

  - cinta yang berkekalanH/C: sentiasa mengambil berat

  tentang perkembangan anggotakeluarga

  - cinta / kasih / sayang yangmendalamH/C: amat menyayangi anggotakeluarga

  - cinta / kasih / sayang yangberkekalanH/C: sentiasa meluangkan masabersama

  - boleh berfikirH/C: kebaikan saling memberisokongan

  - bertindak wajarH/C: saling menerima danmenghormati minat anggotakeluarga

  11

  11

  11

  1

  1

  11

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  11

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  26/27

  SULIT 1225/1

  11

  - Hormat dan taat kepadaanggota keluarga

  2x1m

  1

  [2m]

  - memuliakan anggota keluargaH/C: menghormati minat

  - berinteraksi / memberi layananbersopanH/C: memberi motivasi

  2x4m

  111

  1

  [8m]

  10- Cinta akan negara

  - Taat setia kepada rajadan negara

  - Sanggup berkorbanuntuk negara

  - Bertanggungjawab

  - Rasional

  1

  1

  1

  1

  1

  - sayang / bangga kepada negaraC/H: menghargai kemerdekaanyang telah dicapai

  - meletakkan kepentingan negaramelebihi kepentingan diriC/H: tidak membelot /menderhaka

  - kepatuhan berkekalanC/H: sentiasa akur dengan dasardan pemimpin negara

  - kesetiaan berkekalanC/H: tidak membocorkan rahsianegara

  - kerelaan melakukan /menyerahkan sesuatuC/H: sedia mempertahankan

  kemerdekaan negara- tanda kebaktian untuk negara

  C/H: sedia berkhidmat untuknegara / menentang musuh

  - memikul tugas / kewajipanC/H: memainkan peranan sebagaiwarganegara dengan baik

  - melaksanakan tugas / kewajipanC/H: menyumbang kepadapembangunan negara

  - boleh berfikirH/C: kepentingan / kebaikanmempertahankan kemerdekaannegara

  - bertindak wajarH/C: tidak bersubahat denganmusuh negara

  11

  1

  1

  11

  11

  1

  1

  11

  11

  11

  11

  11

 • 8/17/2019 2012 Pahang PM + Skema

  27/27

  SULIT 1225/1

  - Mematuhi peraturan danundang-undang

  2x1m

  1

  [2m]

  - menerima peraturan / undang-undangH/C: akur dengan undang-undangnegara

  - mematuhi peraturan / undang-undangH/C: tidak melibatkan diri dalamkegiatan subversif / anti-kerajaan

  2x4m

  1

  1

  1

  1

  [8m]

  11- Hidup bersama secara

  aman

  - Saling menghormatiantara negara

  - Rasional

  - Toleransi

  - Bertanggungjawab

  2x1m

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  - hidup berbaik-baikC/H: elakkan permusuhan

  - mengutamakan kedamaian /keharmonianC/H: mementingkan keamanan

  dan kesejahteraan bersama

  - menghargai hubungan antaranegaraC/H: menjaga hubungan baik

  - memuliakan hubungan antaranegaraC/H: memelihara hubungan baik /mementingkan hubungan erat

  - boleh berfikir

  C/H: kesan berhubung baik- bertindak wajar

  C/H: tidak menimbulkanpersengketaan

  - bertolak ansurC/H: berbincang secara baik

  - sabarC/H: tidak bertindak terburu-buru

  - mengawal diriC/H: menjaga emosi / pertuturan

  - memikul tugas / kewajipanC/H: memainkan peranan sebagaipemimpin yang berwibawa

  - melaksanakan tugas / kewajipanC/H: menyelesaikan masalahantara negara

  2x4m

  111

  1

  1

  11

  1

  1

  111

  111111

  11

  11

  [8m]

  Peraturan Pemarkahan Tamat