Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

Embed Size (px)

Text of Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  1/36

  1

  SULIT *942/2

  SKEMA JAWAPAN

  SOALAN PERCUBAAN PAHANG 2011SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

  GEOGRAFI KERTAS 2( ALAM SEKITAR MANUSIA )

  SULIT

  942/2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  2/36

  2

  Soalan 1

  (a) Takrifkan maksud lebihan penduduk [ 5 Markah ]

  Judul Isi Jawapan Markah

  Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlahpenduduk melebihi daya tampung sumber alam yang ada disesebuah Negara/kawasan.

  2

  Terbahagi kepada 2 iaitu:lebihan penduduk mutlakyang bermakna sumber alam yangamat sedikit atau sudah habis digunakan.

  lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masihbanyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjanasumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluanpenduduk tidak boleh ditampung.

  2

  Contoh Negara:Lebihan mutlak: Afrika Utara, Sudan, Ethopia, Swaziland dll

  lebihan relatif: Indonesia, Filipina, India, Bangladesh dll.

  2

  JUMLAH MAX 5

  (b) Mengapakah sesetengah negara mengalami lebihan penduduk?. [ 10 Markah ]

  Sebab-sebab berlakunya lebihan penduduk:

  Judul Isi Jawapan Markah

  a) Kadar Kelahiran yang tinggi dan Kadar Kematian yang rendahdisebabkan oleh:

  1. Peningkatan kemudahan kesihatan (hospital/klinik) , sistemdan peralatan perubatan moden serta doktor. Menyebabkankadar kematian bayi menurun pelbagai penyakit dapatdiubati seperti hepatitis B.

  2. Kegagalan/kurang berkesan program perancangan keluargauntuk menjarakkan kelahiran akibat taraf pendidikan yangrendah, status ekonomi, pemikiran (konservatif) disesetangah masyarakat.

  3. Faktor sosial agama, adat, status quo masyarakat(kebanggaan dan kekuasaan memiliki bilangan anak ramaiatau saiz keluarga besar)

  4. Kahwin awal. Perkahwinan pada usia muda meningkatkankadar fertiliti. Tahap kesuburan wanita ialah antara umur (15

  45 tahun). Amalan kahwin awal, kecenderungan untukkelahiran bertambah sebelum tamat kesuburan.

  2

  2

  2

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  3/36

  3

  5. Keperluan buruh/tenaga manusia. Di sesetangah negaraseperti India tenaga buruh untuk sektor pertanian datangnyadaripada ahli keluarga. Anak yang ramai kos buruh menjadilebih murah.

  6. Kualiti hidup penduduk disesetangah negara meningkat.Pendapatan perkapita meningkat mampu untuk menyarakeluarga yang ramai. Amalan pemakanan berzat/seimbangdan penjagaan kesihatan yang baik meningkatkan jangkahayat penduduk mengurangkan kadar kematian.

  2

  2

  b) Teknologi pengeluaran masih rendah dan faktorkerajaan/Governan.

  7. Di sesetengah negara teknologi untuk meneroka,menjanadan mempelbagaikan sumber pengeluaran yang ada bagi

  menampung keperluan penduduk masih rendah. Sumberterbiar sebagai stok atau diguna secara membazir.Keperluan makanan, tempat tinggal dan pekerjaanpenduduk tidak dapat dipenuhi. Banyak berlaku di negarayang mengalami lebihan penduduk mutlak.

  8. Kelemahan kerajaan/faktor politik. Ketidakcekapan kerajaanuntuk mengawal kelahiran,menyebarkan inovasi/pendidikankekeluargaan,masalah ketidakstabilan politik/negarabergolak yang menyebabkan dasar kependudukan tidakdapat dilaksanakan. Contoh di Sudan.

  2

  2

  Pemarkahan: open marking, max 10 Markah MAX 10

  (c) Jelaskan kesan negatif lebihan penduduk terhadap sosio ekonomi sesebuahnegara. [ 10 Markah ]

  Kesan negatif lebihan penduduk terhadap sosio ekonomi :

  Isi Utama Huraian dan contoh Markah

  1. Kadarpengganguran yangtinggi

  Aras penduduk tidak boleh ditampung

  dengan kemampuan sumber pekerjaan yangterhad/tidak dipelbagaikan.Persaingan tinggi dan ini akan menyebabkanpengganguran ketara mendorong kepadamasalah sosial dan migrasi.

  Disesetengah negara kadar pengganguranmelebihi 3% seperti di Indonesia

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  4/36

  4

  2. Fenomenakemiskinan dankemunduran

  Lingkaran kemiskinan Berpunca daripadapendapatan perkapita yang rendah ekoranpenduduk yang terlalu ramai.

  Pendapatan keluarga menjadi kecil -kesannya kuasa beli dan tabungan menjadirendah.

  Ini menyebabkan kemunduran/taraf hiduppenduduk yang rendah.Ekonomi secukup hidup hanya memenuhikeperluan asas sahaja.

  2

  3. Masalahperumahan

  Keupayaan pemilikan rumah amat terhad ,hartanah mahal, kos rumah tinggi, fenomenasetinggan.perumahan/setinggan , kesesakan,pencemaran alam sekitar, wabak penyakityang menjejaskan kesihatan penduduk dllindeks kualiti hidup yang merosot.

  2

  4. Masalahkekurangan bekalanmakanan

  Bekalan sumber makanan seperti sumberpertanian, perikanan,penternakan tidaksepadan dengan jumlah penduduk yangterlalu ramai.

  Sumber makanan terhad boleh menyebabkanfenomena kebuluran/kelaparan.

  Produktiviti pertanian rendah apabila tanahterlalu kerap digunakan untuk pertanian bekalan makanan berkurangan. Contohnya diPulau Jawa.

  2

  5. Tarafpendidikan yangrendah.

  Kadar buta huruf dan buta ICT yang tinggi,

  ekoran daripada kemiskinan keluarga yangtidak mampu menyekolahkan anak-anakmereka.Pendidikan tertiari sepertiuniversiti,kolej,institut kemahiran dll terhad.Teknologi dan R&D lambat berkembang -Inovasi pembangunan berkurangan.Daya saing sumber manusia lemah.

  2

  6. Taraf kesihatanyang rendah

  Penularan wabak penyakit yang sukardikawal seperti taun,denggi H1N1 dll begitucepat kerana kesedaran penjagaan kesihatan

  yang rendah.Kemudahan kesihatan, ubat dan doktormasih ketinggalan.Kadar kematian tinggi terutamanya dikawasan pedalaman khususnya kematian dikalangan bayi.

  Amalan perubatan tradisional masihberleluasa di kalangan masyarakat.

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  5/36

  5

  7. Masalah sosialbertambah.

  Kadar jenayah sepertimencuri,merompak,samun meningkat demisurvival kehidupan.

  Gejala sosial seperti pengedaran danpenyalahgunaan dadah,pelacuran jugameningkat bagi meringankan beban hidup.

  Kewujudan masyarakatmerempat/gelandangan golongan miskindalam bandar.

  2

  8. Bebanankerajaan sangatbesar.

  Peruntukan kerajaan terpaksa diberikankepada kemudahan asas seperti pendidikan,kesihatan, jaringan perhubungan dll untukmenampung jumlah penduduk yang ramai.

  Beban kerajaan bertambah terpaksaberhutang dengan bank dunia dan IMF.

  2

  PEMARKAHAN : open marking, max 10 Markah MAX 10

  Soalan 2:

  Rajah 1 di bawah menunjukkan Piramid Penduduk bagi negara Malaysia danSingapura pada tahun 2010.

  Piramid Penduduk Malaysia, 2010 Piramid Penduduk Singapura, 2010

  (a) i. Berdasarkan rajah 1, namakan bentuk piramid penduduk bagi Malaysia danSingapura dan, [ 2 Markah]

  ii. Bezakankan ciri-ciri demografi antara Malaysia dengan Singapura padatahun 2010. [ 8 Markah ]

  Bentuk Piramid Tahun 2010 Markah

  Malaysia = ProgresifSingapura = Regresif

  11

  Max 2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  6/36

  6

  Perbezaan Ciri Demografi:

  Judul Isi Jawapan Malaysia 2010 Singapura 2010 Markah

  1.Kadar Kelahiran

  dan KadarKematian

  Kadar kelahiran tinggi dankadar kematian rendah.Dibuktikan dengan saiz tapak

  piramid yang lebar.Kelompok0 9 tahun paling ramai.

  Dikaitkan dengantaraf kesihatan yangbertambah baik mengawal penyakit dikalangan bayi dan ibuyang mengandung.Kemudahankesihatan/bilangandoktor dan perubatanyang baik. Kadar

  mortaliti rendah dankelahiran hidup tinggi.

  Dasar 70 jutapenduduk menjelangtahun 2100.

  Kadar kelahiran dan kadarkematian rendah. Tapakpiramid kecil golongan

  muda sedikit.Dikaitkan dengankesan dasar saizkeluarga kecil era1970-an.Tahap pendidikantinggi,keberkesananprogramperancangankeluarga, gayahidup masyarakat

  moden(kosmopolitan)teknologi perubatanyang canggih danlalin-lain.

  2-4

  2. JangkaHayat/Penuaaanpenduduk.

  Jangka hayat masih rendahberbanding Singapuraterutama golongan lelaki.Walaupun berlaku prosespenuaan penduduk (ageingpopulation) tetapi kadarnya

  masih perlahan.Dikaitkan dengankesedaran penjagaankesihatan dikalanganwarga tua,kemudahan rawatanuntuk golongan tuamasih terhadberbandingSingapura.

  Amalan pemakanankurang seimbangterutamanyadikalangan lelaki,gaya hidup tidak sihatseperti budayamerokok dll yangmengurangkan

  jangka hayat.

  Jangka hayat yang tinggiterutamanya perempuan.Golongan tua yangmelebihi 70 tahun adalahramai/mengalami prosespenuaan penduduk.

  Dikaitkan denganpeningkatan tarafkesihatan/kemajuan dalambidang perubatan,

  Kesedaran tinggidalam amalanpenjagaankesihatan sertapemakanan/dietyang seimbangdikalanganpenduduk

  2-4

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  7/36

  7

  3. NisbahTanggungan

  Kumpulan umur di bawahtanggungan (0 19 tahun)masih lagi tinggi berbandingdengan kumpulan umurdewasa yang produktif (20hingga 59 tahun). Kumpulan

  umur di bawah tanggungansebahagian besarnya beradadi alam persekolahan.

  Namun begitu nisbahtanggungan ini tidaklahterlalu besar dan masihboleh ditanggung olehkumpulan dewasa. Inidisebabkan oleh peningkatankualiti hidup pendudukkhususnya daripada segi

  pendapatan perkapita

  Nisbah tanggungan rendah kerana golongan dewasayang produktif daripadasegi ekonomi adalah lebihramai berbanding dengangolongan muda.

  Tetapi nisbah tanggunganmenjadi tinggi apabilagolongan tua bertambah(melebihi 60 tahun) seperti kos rawatan,penjagaan, hak istimewawarga emas dll.

  2-4

  4. Ciri Jantina danStruktur Umur

  Secara keseluruhannya jumlah penduduk lelakidengan perempuan hampirseimbang di peringkat umurmuda dan dewasa. Tetapikumpulan umur tua (60 tahundan ke atas) wanita lebihramai berbandinglelaki.Kadar kematian lelakilebih tinggi apabila

  mencecah umur tua.Ini disebabkan olehkesedaran penjagaankesihatan dikalanganpenduduk lelaki lebih rendahberbanding wanita.

  Pada keseluruhannya jumlah pendudukperempuan lebih ramaiberbanding lelaki.Diperingkat umur mudamenunjukkankeseimbangan antaralelaki dan perempuan.Tetapi di peringkat umurdewasa (25 tahun dan ke

  atas) serta umur tua,golongan wanita lebihramai berbanding lelaki.Proses penuaan pendudukperempuan lebih tinggiberbanding lelaki.

  2-4

  Pemarkahan : 4 isi x 2 markah = 8 Markah atau2 isi X 4 markah = 8 markah

  Jawapan yang tidak menunjukkan perbezaan = MAX 4 Markah sahaja

  MAX 8

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  8/36

  8

  (b) Apakah yang dimaksudkan dengan penuaan penduduk? [ 5 Markah ]

  MAKSUD: Penuaan penduduk ialah proses peningkatan jangka hayat

  penduduk sesebuah negara yang melebihi 60 tahun.

  CIRI: Peningkatan golongan warga emas, menggambarkan peningkatankualiti hidup,peningkatan taraf kesihatan dan perubatan serta kesedaranamalan penjagaan kesihatan yang tinggi.

  CONTOH: Jangka hayat penduduk Malaysia pada tahun 2005 ialah 75tahun manakala jangka hayat penduduk Jepun ialah 85 Tahun.

  Markah

  2

  2

  1

  MAX 5

  (c) Jelaskan kesan penuaan penduduk di sesebuah negara sedang membangun.[ 10 Markah ]

  Judul Isi Jawapan Markah

  1. Peningkatan kos untuk menampung sistem sokongan warga emas

  Penyediaan rumah kebajikan, kos pengurusan, kos rawatan dan

  penjagaan yang sempurna oleh kerajaan, swasta dan NGO.Penyediaan perkhidmatan pengangkutan dan kemudahan awamyang khusus.

  2

  2. Beban kewangan kerajaan bertambah

  Bayaran pencen, KWSP, ganjaran dll

  Hak keistimewaan warga emas diberikan rebatperkhidmatan/peningkatan subsidi.

  2

  3. Nisbah tanggungan semakin meningkat.

  Golongan tua sudah tidak produktif.Golongan dewasa terpaksa menanggung khususnya kos perubatan.

  Kadar pencen tidak cukup untuk menanggung kos hidup yangsemakin bertambah.

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  9/36

  9

  4. Kemerosotan nilai murni masyarakat.

  merosotnya nilai tanggungjawab sosial golongan muda terhadapwarga emas disebabkan oleh tekanan hidup.Golongan tua dibiarkan di rumah-rumah kebajikan.

  Nilai murni hidup merosot.

  2

  5. Tenaga profesional meningkat.

  Tenaga profesional di peringkat pengurusan tertinggi masih lagiramai.Tempoh perkhidmatan dilanjutkan.

  Contoh pensyarah universiti sehingga 65 tahun.

  Ekonomi di peringkat kuarterner dan kuiner boleh dibangunkan.

  2

  6. Perubahan ciri demografi dan struktur umur dalam jangka masa

  panjang.Peningkatan kumpulan umur tua (60 tahun ke atas)puncak piramidpenduduk semakin melebar.Menggambarkan kualiti hidup semakin meningkat.

  Dalam jangka masa panjang bentuk piramid boleh berubah dariprogresif kepada refresif dan stabil sepertimana yang dialami olehSingapura dan Jepun.

  2

  Permarkahan : open marking, max 10 Markah MAX 10

  Soalan 3:

  (a) Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji;

  (i) Mengapakah industri pembuatan perlu diselerakkan dari bandar ke luarbandar?. [ 9 markah ]

  Memilih sebuah Negara dijangka Malaysia = 1 Markah.

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah1. Mengelakkankesesakan dan tepubina di bandar.

  Kepadatan ruang di bandar lokasiindustri tidak lagi sesuai.Nilai hartanah di bandar mahal-Mengelakkan saingan guna tanahlebih untung untuk guna tanahpetempatan dan perniagaanberbanding dengan perindustrian

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  10/36

  10

  2. Menjimatkan kospengeluaran

  Sinergi (saling menguntungkan)apabila industri pembuatanberdekatan dengan industrimemproses yang terletak di luarbandar.Kos pengangkutan bahan mentah

  ke kilang pembuatan bolehdijimatkan.

  Kos buruh dan kos tapak lebihmurah di kawasan luar bandar.

  2

  3. Mengurangkanpencemaran

  Konsentrasi pencemaran di bandarboleh dikurangkan apabilasebahagian kilang dilokasikan diluar bandar.Pencemaran air,udara, bunyi danbau khususnya kilang petrokimia.

  2

  4. Mengimbangipembangunanbandar dengan luarbandar

  Industri sebagai pemangkinpembangunan setempat.Kawasan bandar yang sudah majudiperlahankan manakala kawasanluar bandar yang masih mundurdipercepatkan.

  2

  5. Membuka peluangpekerjaan kepadapenduduk desa.

  Industri pembuatan berintensifburuh diperlukan diluar bandaruntuk mencipta banyak peluang

  pekerjaan.Kadar pengganguran luar bandarboleh dikurangkan pendapatanperkapita penduduk meningkat,taraf hidup dan kualiti hidupbertambah baik

  Mengelakkan migrasi ke bandar.

  2

  6. Memajukan sumberberpotensi.

  Sumber bahan mentah setempatboleh dimajukan kerana industripembuatan memerlukan bahan

  mentah tersebut.Contoh industri pembuatan tayarmemerlukan getah manakalaindustri pembuatan minyak masakmemerlukan minyak kelapa sawitmentah.Sektor ekonomi huluan bolehberkembang maju.

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  11/36

  11

  7. Kesan pengganda -MemajukanRantaianindustri/ekonomiyang berkaitan.

  Kesan pengganda industri yangberkaitan dengan pembuatanberkembang maju seperti industrimemproses, pembungkusan,pengangkutan dll.Menggalakkan lahirnya usahawan

  muda melalui PKS yang menjadivendoor kepada industri pembuatanberskala besar.

  2

  8. Mempercepatkankemajuan kawasan.

  Industri pembuatanmempercepatkan pembangunaninfrastruktur khususnya rangkaianpengangkutan, bekalan air,elektrikdan sistem telekomunikasi.Mempercepatkan pembangunanbandar kewujudan bandar baru dikawasan luar bandar yangberasaskan industri Kemudahanperbandaran disediakan denganlengkap.

  2

  Pemarkahan : open marking, max 8 markah + 1 markah pilihan negara= 9 markah

  MAX 9

  (ii) Huraikan EMPAT sumbangan sektor industri pembuatan terhadappembangunan ekonomi dan sosial negara berkenaan. [ 8 markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. MeningkatkanKDNK danpendapatan negara.

  Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)meningkat. Ini menyumbang kepadapendapatan negara melalui eksport produkindustri pembuatan.Eksport ke negara maju seperti Jepun, USAdan Eropah menguntungkan negara melaluitukaran mata wang asing.

  2

  2. Menyediakanpeluang pekerjaankepada penduduk.

  Menyediakan peluang pekerjaan kepada

  penduduk setempat dan secara tidaklangsung dapat mengurangkanpengganguran.Peluang pekerjaan wujud dalam bidangpengurusan industri, teknikal dan operatorpengeluaran.

  Ini akan dapat menambahkan pendapatanperkapita penduduk setempat sekaligus bolehmeningkatkan taraf hidup mereka.

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  12/36

  12

  3. KesanPengganda/Rantaianekonomi yangberkaitan.

  Kesan Pengganda. Menggalakkanpertumbuhan atau perkembangan ekonomiyang berkaitan seperti industri pemprosesan,pertanian, pengangkutan, telekomunikasi,perkhidmatan kewangan dan lain-lain yangberkait secara langsung dengan industri

  pembuatan.Ekonomi huluan dan hiliran bolehberkembang pesat sejajar denganperkembangan sektor pembuatan.

  2

  4. Menggalakkanpembangunankawasan.

  Membangunkan kawasan mundur:Pembangunan infrastruktur danpembangunan sumber alam berlaku denganlebih cepat.Sektor pembuatan berupaya menukarkanstruktur ekonomi setempat yang bersifattradisional kepada ekonomi moden.Pembagunan bandar lebih cepat melaluiperkhidmatan pembandaran yang disediakan.Industri dan bandar bergerak seiringan.

  2

  5. Menggalakkanperkembanganteknologi, R&D dankepakaran.

  Menggalakkan perkembangan teknologi,penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalamnegara khususnya yang berkaitan denganteknologi rekabentuk dan kawalan mutu.

  Import teknologi dari luar negara.

  2

  6. Menambahkan

  dana modal/pelaburan dalamnegara.

  Menerusi pelaburan asing dalam industripembuatan seperti Automotif, barangan

  elektrik dan elektronik, tekstil, komputer dsb.Menerusi usahasama dengan pelaburtempatan.Pelaburan asing dalam sektor pembuatandatangnya dari syarikat Multinasional (MNCs)

  JVC, Samsung, Nokia, IBM, ACER, SONYdll.

  2

  7. Buruh dankepakaran

  Pengaliran masuk buruh yang lebih murahmempercepatkan pembangunan industri.

  Perkongsian pintar antara tenaga pakardalam dan luar negara.

  Latihan, kursus lanjutan tenaga kerjameningkatkan kemahiran.

  2

  Pemarkahan: Open Marking:4 isi x 2 Markah = MAX 8 Markah.

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  13/36

  13

  (iii) Jelaskan kesan negatif aktiviti industri pemprosesan terhadap alamsekitar fizikal. [ 8 Markah]

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Pencemaran udara,jerebu dan hujan asid.

  Perlepasan bahan-bahan pencemarudara (air pollutions) seperti karbondioksida, karbon monoksida.hidrokarbon, gas sulfur, kabut fotokimiadll.Pembebasan partikel terampai PM10.seperti asap, debu dan habuk bolehmenyebabkan jerebu.Proses kondensasi wap air denganbahan pencemar udara menyebabkanhujan asid.

  2

  2. Pemanasansetempat.

  Kewujudan bahan pencemar di udaraboleh memerangkap bahangan bumi dikaitkan dengan kesan rumah hijau(Green House Effect).Haba yang dikeluarkan oleh generatorkilang juga menyebabkan pemanasansetempat.

  2

  3. Pencemaran air.Perlepasan sisa toksid/enfluen ke dalamsumber-sumber air seperti sungai,tasik,kolam dan laut.

  Kualiti air bersih terjejas kadar BODmeningkat, keasidan air bertambah.

  2

  4. Kemusnahanekosistem akuatik

  Pelbagai spesis hidupan air mati danpupus seperti ikan dan udang,Rantaian makanannya terjejas, habitatdll elemen ekosistem akuatik mengalamikerosakan akibat pencemaran air.

  2

  5. Pencemaran bunyidan bau

  Bunyi bising datangnya dari generatorkilang yang beroperasi yangmengeluarkan getaran antara ( 60 70dBA).Pencemaran bau datangnya daripadahasil/sisa kilang yang berbau busukseperti sisa getah dan kelapa sawit.

  .

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  14/36

  14

  6. Pencemaran sisatoksid yangberbahaya/Pencemarantanih.

  Perlupusan sisa toksid oleh kilang-kilang haram menyebabkan tanihberasid.Amat merbahaya kepada sumber airtanih apabila berlaku proses larut resap.

  2

  7. Pencemaranpersekitaran/sampahsarap.

  Pembuangan sisa pepejal dari kilangmenyebabkan pencemaran sampahsarap.Contohnya pembuangan plastik, kotak,sisa kayu, tandan kelapa sawit dll.

  2

  Pemarkahan: 4 isi x 2 markah = MAX 8 Markah

  Atau

  SOALAN 3

  (a) Jadual 1 menunjukkan peruntukan kerajaan persekutuan untuk projekpembangunan luar bandar di bawah Rancangan Malaysia ke 9 pada tahun 2006hingga tahun 2010

  Projek Pembangunan Jumlah peruntukan(RM bilion)

  Projek ekonomiPendidikan dan latihanKesihatanJalanrayaBekalan air dan elektrik

  10.110.2

  2.03.62.2

  Jumlah 28.1

  Sumber: Rancangan Malaysia ke Sembilan (2006 2010)

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  15/36

  15

  (i) Berdasarkan jadual 1, lukis satu carta pai untuk menunjukkan peruntukankerajaan persekutuan bagi setiap projek pembangunan luar bandar di bawahRancangan Malaysia ke 9 pada tahun 2006 hingga tahun 2010. [ 10 Markah ]

  Pemarkahan : Carta Pai

  ITEM PEMARKAHAN MARKAH1. Tajuk yang betul. 12. Pengiraan sudut sektor dan peratus sudut sektor. 13. Skala jejari yang sesuai. 14. Petunjuk. 15.. Plotan. ( 1 sektor = 1 Markah) . Ada 5 sektor = MAX 5 markah 56. Kebersihan dan Kesempurnaan 1

  JUMLAH 10

  (ii) Kenalpasti tigakoridor pembangunan ekonomi yang dilaksanakan diMalaysia pada masa kini [ 3 Markah ]

  JUDUL ISI JAWAPANMARKAH

  Tiga Koridor Pembangunan ekonomi di Malaysia pada masa kini ialah:

  1. Koridor UTARA (NCER - Kedah, Perak, Perlis dan P.Pinang)

  2. Koridor TENGAH (Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan W.P.Kuala Lumpur)

  3. Koridor SELATAN (Johor) yang meliputi Wilayah PembangunanIskandar (SJER)

  4. Koridor Pantai TIMUR (ECER - Kelantan,Pahang dan Terengganu)

  5. Koridor SABAH dan SARAWAK (Sabah, W.P Labuan dan Sarawak)

  Pemarkahan : 1 koridor = 1 markah, Max 3 Markah.

  1

  1

  1

  1

  1

  MAX 3

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  16/36

  16

  (iii) Huraikan strategi pembangunan desa di Malaysia. [ 12 Markah ]

  Di antara strategi pembangunan desa di Malaysia ialah :

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1) Programpembangunan insitu.

  Menekankan pembangunan

  fizikal/kemudahan infrastruktur desaseperti projek PPRT, jalanraya, bekalanair dan elektrik.Juga penyediaan kemudahaninfrastruktur perikanan, penternakan,pertanian seperti tali air dan empanganpengairan, jeti pendaratan,pusatperikanan,pusat penyembelihan dll.

  2 - 3

  2) ProgramPembangunan

  Pertanian Bersepadu(Integrated AgriculturalDevelopmentProgrammeIADP

  IADP ialah satu pakej pembangunanyang bersifat kesepaduan yangmenggabungjalinkan segala sumber,tenaga, dan agensi kerajaan bagimemajukan sektor pertanian luarbandar.

  Contohnya pembangunan tanahberkelompok oleh FELCRA, rancangankemajuan kebun kecil oleh RISDA dll.

  Rancangan pertanian bersepadu sepertiKEMUBU dan MADA.

  2 - 3

  3). Perindustrian desa.dan rancanganpenyebaran industrike wilayahi mundurseperti di koridorindustri pantai timur(ECER).

  Memajukan IKS desa bagi melahirkanusahawan desa di bawah skim kreditmikro.

  Koridor industri : Kawasan yangberpotensi dikenalpasti untuk dibinakilang pembuatan atau pemerosesandengan menjadikan kawasan tersebutsebagai zon industri bebas cukai (FTZ),dibina kemudahan asas yang lengkap,diberikan insentif pelaburan dll untukmenarik pelabur membina industrinya.Contohnya di Paka, Terengganu danGebeng, kuantan.

  2 - 3

  4) RancanganPembangunanWilayah (RPW) secarakhusus.

  Di bawah RPW strategi penjanaan

  sumber alam dan pembangunan tanahbaru seperti yang dibuat pada tahun1970-an. Contohnya seperti JENGKA,KESEDAR, KEJORA, DARA, danKETENGAH.Distruktur semula pada masa kini sepertiECER, NCER dan WilayahPembangunan Iskandar di Johor

  2 - 3

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  17/36

  17

  5) Pembandarandesa.

  Membandarkan kawasan luar bandaryang berpotensi sebagai pusatpertumbuhan baru bandar-bandar kecil.

  Dilaksanakan menerusi strategi-strategiseperti; Mewujudkan bandar baru dikawasan pembangunan wilayah,

  Membandarkan Pekan-PekanBerpotensi, Mewujudkan Bandar Industrisejajar dengan program penyelerakanindustri ke luar bandar

  2 - 3

  6. PusatPertumbuhan desa(PPD).

  Memajukan kawasan desa berpotensi(mukim dan pekan) sebagai pusatpertumbuhan mikro kepada desasekitarnya.Sebagai pusat pengumpul dan pengedar,pusat-pusat perkhidmatan sosio ekonomisetempat, pusat pentadbiranmukim/kampung dll secara mikro.

  2 - 3

  7. Programpembangunan sosial.

  Membina kemudahan pendidikanmenengah dan IPT khususnya dikawasan luar bandar.

  Naik taraf kemudahan kesihatan menjadipoliklinik,

  Memajukan kemudahan pengangkutandan perhubungan/telekomunikasi,

  Menyediakan kemudahan reakreasi dansukan mengikut keperluan penduduk

  setempat

  2 - 3

  Pemarkahan: Open Marking:

  4 isi x 3 Markah = MAX 12 Markah6 isi x 2 Markah = MAX 12 Markah.

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 32. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi4. Isi dengan huraian mantap = 3 markah bagi setiap isi

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  18/36

  18

  Soalan 4:

  (a) Namakan tiga kawasan hutan simpan yang terdapat di Malaysia. [ 3 Markah ]

  Kawasan Hutan Simpan Di Malaysia Markah

  Hutan Simpan Taman Negara, Pahang.Hutan Simpan, Berkelah, Pahang.

  Hutan Simpan Endau Rompin, Pahang dan Johor.

  Hutan Simpan Belum, Perak.

  Hutan Simpan Sepilok, Sabah.

  Hutan Simpan, Bukit Bauk Dungun Terengganu.Hutan Simpan Kuala Koh, Kelantan.

  (Terima mana-mana hutan simpan di Malaysia)Pemarkahan : 1 kawasan = 1 Markah. MAX 3 kawasan = 3 Markah

  1111111

  MAX 3

  (b) Bagaimanakah fenomena penyahutanan berlaku di kawasan Tropika Lembab?[ 10 Markah ]

  Penyahutanan berlaku di kawasan Tropika Lembab melalui:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Aktiviti pertanianpindah.

  Aktiviti pertanian pindah oleh orang-orangasli memusnahkan hutan melalui kaedahtebang-bakar.

  Tebang-bakar hutan dan pemindahan tapaktani turut memusnah ekosistem hutan dalam

  jangkamasa panjang.

  Pemindahan tapak tani berlaku apabilatanihnya menjadi tidak subur lagi. Petanipindah ini akan meneroka kawasan hutanbaru.

  2

  2. AktivitiPembangunan tanah.

  Penerokaan hutan untuk pertanianperladangan. melibatkan kerja-kerjapenebangan, pembakaran,pembersihanhutan secara besar-besaran.menyebabkan kemerosotan dan kepupusansumber hutan dengan ketara.

  Contoh pembangunan tanah FELDA JENGKA,KESEDAR,DARA,KETENGAH dll.

  2

  3. Pembinaanempangan elektrikhidro.

  Aktiviti ini memusnahkan hutan melaluipenebangan dan pembersihan hutan untukdibina jalan dan tapak stesen janakuasa.Contohnya empangan Bakun dan PergauJuga penenggelaman kawasan hutan bagitujuan menakung air. Ekosistem hutan akanmusnah dengan cepat apabila kawasanhutan ditengelami air. Contoh pembinaanempangan Kenyir dan Chenderoh.

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  19/36

  19

  4. Aktiviti Pembalakan

  Pembalakan tak terkawal dan pembalakanharam.Kaedah tebang bersih menyebabkankawasan hutan merosot dan memusnahkanhabitat, siratan makanan dan kepupusansumber kepelbagaian biologi hutan.

  Kerja-kerja pembinaan jalan pengangkutankayu balak juga merosakkan sumber hutan.

  2

  5. Pembinaaninfrasturktur.

  Pembinaan infrastruktur - lebuh raya, jalanraya, kabel elektrik, saluran paip jugamenyebabkan kemusnahan hutan denganketara.Projek mega seperti pembinaan dan naiktaraf lapangan terbang contohnya ; KLIA,Bayan Lepas, Langkawi dll

  2

  6. Pembinaanpetempatan/perumahandan tapakbina bandarserta industri.

  Pembinaan kawasan petempatan /perumahan Hutan dimusnahkan untukdijadikan kawasan tapakbinapetempatan/perumahan.Hutan juga dimusnahkan untuk dijadikantapakbina bandar dan industri sepertipembinaan bandar-bandar baru dan estetperindustrian.

  Saiz kawasan hutan semakin sempit.

  2

  7. Pembangunanpelancongan

  Pembinaan hotel, resort, chalet di kawasantanah tinggi, hutan lipur, hutan pantai dll.Pembinaan padang golf, taman tema,medan selera, restoran, ruang niaga, medan

  letak kereta dll yg berkaitan dengan produkpelancongan memusnahkan hutan sertamenukarkan hutan semulajadi kepada hutankonkrit.

  2

  8. Faktor fizikalFenomena kebakaran hutan akibat cuacapanas el Nino menyebabkan kemusnahanhabitat dan ekosistem hutan.Letusan gunung berapi kebakaran hutandan kawasan hutan juga diselaputi debu.Tsunami memusnahkan hutan pinggirpantai.

  2

  Pemarkahan: open marking , MAX 10 Markah

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  20/36

  20

  (c) Cadangkan langkah untuk memelihara dan memulihara sumber kepelbagaianbiologi hutan di Malaysia. [ 12 Markah ]

  Judul Isi JawapanMarkah

  Langkah-langkah untuk memelihara dan memulihara sumber kepelbagaian biologihutan di Malaysia ialah:

  a) Langkah Perundangan (Pemeliharaan):

  Pematuhan Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Perhilitanuntukmenjaga pencerobohan hutan. Mewartakan hutan rezab/hutan simpan kekaldan contoh Taman Negara Pahang, Hutan Simpan Belum,Perak dan TamanNegara Bako, Sarawak.

  Pemantauan dan rondaan yang kerap oleh Agensi pelaksanaiaitu JabatanHutan dan Perhilitan.

  Penguatkuasaan dan hukuman oleh pihak berkuasa: Mengenakan tindakantegas terhadap aktiviti pembalakan haram - sepertidenda/kompaun,penjara,membatalkan konsesi pembalakan dll

  Mengharamkan eksport kayu balakterutamanya dari jenis yang hampirpupus seperti kayu ramin dan cengal.

  Melaksanakan peraturan EIA sebelum,semasa dan selepas sesuatu projekpembangunan dijalankan yang melibatkan kawasan hutan.

  b) Langkah Pengurusan (Pemuliharaan)

  Melaksanakan sistem penebangan hutan terpilih bukan tebang bersih.Pokok-pokok yang cukup matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yangditebang. Pokok yang muda dibiarkan terus membesar dan matang.

  Melaksanakan program penghutanan semula/penanaman semula hutanyang diuruskan secara sistematik, saintifik dan terkawal projekperladangan hutan kompensatori. Contoh menanam pokok balak Akasia,Jati, Sentang. Yemana, Batai dll.

  Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gantian agar tidak terlalubergantung kepada sumber hutan khususnya kayu. Seperti pengunaansimen dan batu bata dalam industri pembinaan, penggunaan kayu getahdalam industri perabot termasuk mengitar semula bahan terbuang.

  Rawatan sivilkultur merawat penyakit & perosak hutan

  2

  2

  2

  2

  2

  MAX 4

  2

  2

  2

  2

  MAX 6

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  21/36

  21

  c) Langkah Kempen Kesedaran dan Pendidikan Alam Sekitar.

  Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagaiwarisan kita menerusi pelbagai media seperti kempen cintailah hutan kita

  Kempen melalui media ekektronik dan media cetak. Termasuk programgotong royong menanam pokok hutan.

  Pendidikan alam sekitar .menerusi mata pelajaran Geografi di Sekolah menanam kesedaran dan kecintaan terhadap sumber hutan dikalangangenerasi muda.

  PEMARKAHAN:Agihan isi mesti menyentuh ketiga-tiga komponen langkah di atas iaitu:

  Langkah Perundangan = MAX 4. Pengurusan = MAX 6. Kempen = MAX 2

  2

  2

  2

  MAX 2

  MAX 12

  Soalan 5:

  a) Namakan tiga buah bandaraya global [ 3 Markah ]

  Judul Isi Jawapan Markah

  Menamakan TIGA buah bandaraya global, iaitu :

  1. New York,2. London,3. Paris,4. Tokyo,

  1 bandar = 1 Markah.

  MAX 3 Markah

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  22/36

  22

  b) Huraikan ciri utama bandaraya global. [ 10 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Ciri utama bandaraya global ialah:Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Ciri Penduduk.Penduduknya melebihi 10 juta orangDikenali sebagai (megacity).

  Menjadi tumpuan penduduk negara maju.

  Taburan penduduknya padat dan tepubina

  Mengalami penduduk optimun seperti Tokyo

  2

  2. Ciri EkonomiEkonomi bersifat global di peringkatkuarterner dan kuiner.Menjadi penentu kepada keputusan ekonomidunia (ciri unggul) seperti bandaraya NewYork yang menjadi Pusat Perdagangan

  Dunia WTC (World Trade Centre).Menjadi Pusat kewangan dunia/Transaksikewangan dunia, ibu pejabat bank dan firmakewangan antarabangsa beroperasi di siniPusat pelaburan, pasaran modal/sahamglobal

  2

  3. Ciri SosialMenjadi pusat Persidangan Dunia Persidangan G8, Kesatuan Ekonomi Eropah(EC), Pusat fesyen dunia.Pusat NGO (badan bukan kerajaan) dunia.

  Infrastruktur bertaraf global seperti pusat

  pendidikan dunia Universiti tersohor, pusathiburan dunia dll.

  2

  4. Ciri Kualiti hidupCiri sosial termaju dengan memiliki kualitihidup yang tinggi pendapatan perkapitadan taraf hidup yang tinggi.Masyarakat kosmopolitan gaya hidupantarabangsa yang mementingkan status,kecekapan pengurusan masa, sangatbergantung kepada penggunaan teknologitinggi dll.

  2

  5. Ciri TeknologiMemiliki teknologi termaju dan menjadiPusat R&D global teknologi ICT, robotik,aeroangkasa dll.

  Menjadi Pusat Maklumat - Info daninfrasturuktur bertaraf global seperti lembahsilikon di Amerika Syarikat.Bandar yang mengawal penyebaranteknologi ke negara lain.

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  23/36

  23

  6. Ciri FizikalBandar.

  Bandar terancang - bangunan padat dantepubina. Bangunan bertingkat danberkembang secara vertikal.

  Landskap bandar terdiri daripada mercutanda global seperti WTC, Pejabat PBB dll.

  Nilai ruang/harga tanah yang sangat mahal.

  2

  Pemarkahan: Open Marking, MAX 10 Markah.

  d) Jelaskan kesan negatif akibat aktiviti pembandaran terhadap persekitaranfizikal [ 12 Markah ]

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. PencemaranUdara dan jerebu

  Pelepasan gas-gas pencemar darikenderaan dan industri karbon dioksidadan monoksida, nitrus oksida, sulfur oksidadll meningkatkan indeks pencemaran udara(IPU).

  Perlepasan asap, debu, jelagameningkatkan kandungan partikel terampai(PM10) menyebabkan jerebu.

  2-3

  2. Pencemaranair

  Pembuangan sisa kumbahan dari pendudukbandar menyebabkan pencemaran air bakteria e-ColiPembuangan sisa domestik/isi rumah dansisa pembinaan pencemaran air melalui

  sisa pepejal.Enfluen kilang dan premis perniagaan airtercemar dengan peningkatan BOD.Pencemaran kualitiair hujan hujan asid

  2-3

  3. Pencemaranbau dan bunyi

  Pencemaran sampah sarap akibatpembuangan sisa domsetik seperti dariperumahan, premis perniagaan, industri dll.Bau busuk dari sampah leachate.

  Bunyi bising dari kenderaan dan kilang.

  2-3

  4. Peningkatansuhu

  Pulau haba bandar -Peningkatan suhu

  dalam bandar akibat pemerangkapan habaoleh bahan-bahan pencemar udara/gasrumah hijau kesan rumah hijau.

  Simpanan haba pendam dari bangunankonkrit dan jalan bertar.

  Haba yang dibebaskan oleh metabolismemanusia.

  2-3

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  24/36

  24

  5. Banjir kilat.Kekerapan hujan perolakan lebat dalam

  jangkamasa yang singkat.Kadar susupan berkurangan akibatpenurapan muka bumi berlebihan.

  Daya tampung sistem saliran seperti sungai,parit, longkang dan paya menjadi rendah .Penebangan tumbuhan mengurangkanmasa penangguhanLimpahan air banjir kilat.

  2-3

  6. Hakisan tanihserta tanah runtuhdan tanah mendap

  Bukit dan cerun yang dipotong, diteres,diratakan bagi tujuan pembinaan bangunandan petempatan/perumahan.

  Hakisan gegalur.

  Cerun menjadi tidak stabil gerakan jisimmeningkat dan berlakunya tanah runtuh.Penimbusan/penambakan kawasan paya,

  bekas lombong tanah mendap.

  2-3

  7. KerosakanEkosistem

  Penebangan hutan di kawasan pinggirbandar merosakkan habitat, rantaianmakanan, kepelbagaian spesis dll.

  Termasuk kemusnahan ekosistem akuatikakibat penebus gunaan tanah lembabseperti paya dan tasik untuk tapakbinapetempatan/bangunan.

  2-3

  8. Gangguan

  hidrologi

  Pembesaran bandar (rebakan bandar),kewujudan bandar baru kepinggir bandar

  memusnahkan kawasan tadahan.Menjejaskan proses kitaran hidrologi danaliran air bawah tanah (akuifer) serta kualitisumber air tanih.

  2-3

  Pemarkahan : open marking, 6 isi x 2 markah atau 4 isi x 3 markah=MAX 12 Markah

  12Markah

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  25/36

  25

  Soalan 6:

  (a) Namakan tiga pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN dan nyatakan bidangutama kerjasama ekonomi bagi setiap pakatan segitiga tersebut. [ 6 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Nama Pakatan SegitigaASEAN

  Bidang Utama Kerjasama Ekonomi Markah

  1. Pertumbuhan SegitigaIndonesia Malaysia Singapura (IMS GT)

  Bidang perindustrian meliputi industripemprosesan, pembuatan dan industriberteknologi tinggi (Hi Tech)

  2

  2. Pertumbuhan SegitigaIndonesia Malaysia Thailand (IMT GT)

  Bidang pertanian khususnya tanamanmakanan dan pelancongan berasaskansumber alam.

  2

  3. Kawasan PertumbuhanASEAN Timur : Brunei Indonesia Malaysia Filipina (EAGA BIMP)

  Pelbagai aktiviti ekonomi berasaskanpembangunan sumber alam sepertipertanian perladangan getah dan kelapasawit, sumber maritim, eko-pelancongan,industri perhutanan dan pembangunaninfrastruktur.

  2

  Pemarkahan :Pakatan sahaja = MAX 3

  Bidang utama kerjasama ekonomi sahaja = MAX 3Pakatan + Fokus kerjasama = MAX 6

  MAX 6

  (b) Pilih sebuah pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN, huraikan kelebihan yangdimiliki oleh pakatan Segitiga tersebut berbanding dengan pakatan SegitigaPertumbuhan ASEAN yang lain. [ 9 Markah]

  Skema Jawapan:

  Memilih sebuah pakatan Segitiga pertumbuhan ASEAN samada; IMT-GT, IMS-GTdan EAGA-BIMP. 1 Markah

  Perbandingan kelebihan boleh dibuat daripada segi:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Kelebihan sumberalam yang dimiliki

  Termasuk bentuk muka bumi dankesuburan tanih,Taburan mineral seperti petroleum dangas asli,Keindahan semulajadi (pantai danpulau) dll.

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  26/36

  26

  2. Kelebihan sumberpasaran

  Jumlah penduduk di kawasan segi tigayang dipilih berbanding dengan segitigalain.

  Mempengaruhi kuasa belipenduduk/pendapatan perkapitapenduduk serta saiz pasaran.

  2

  3. Kelebihanteknologi yang dimiliki

  Kemampuan teknologi yang ada, R&Ddan inovasi yang dihasilkan.

  Sokongan dan rangkaian teknologi majuyang sudah wujud kelebihan sinergi.

  2

  4. Kelebihan modalyang dimiliki.

  Keupayaan modal swasta yang banyak.

  Syarikat sudah berdaya majuKesediaannya untuk melabur dikawasan segitiga berpotensi tinggi.

  2

  5. Kelebihan tenagaburuh dan kepakaranyang ada

  Kuantiti dan kualiti buruh. Kawasansegitiga menawarkan tenaga buruh yangramai dan murah.Atau tenaga manusia yang adaberpendidikan tinggi, mudah dilatih,wujud golongan pakar dsb.

  2

  6. Kelebihanprasarana yang sedia

  ada.

  Seperti rangkaian pengangkutan danperhubungan,

  bekalan air dan elektrik

  Perkhidmatan internet dan jalur lebar dikawasan segitiga yang dipilih.

  2

  7. Kelebihandaripada segikeselamatanserantau/wilayah.

  Wilayah yang stabil dalam jangka masapanjang mewujudkan iklim pelaburanyang sihat.

  kurang ancaman pengganas, lanun,bukan wilayah bergolak dll yangberkaitan.Bebas dari bencana alam.

  2

  Pemarkahan: Open Marking,max 8 Markah + 1 Markah pilihan segitiga pertumbuhan ASEAN = MAX 9.

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  27/36

  27

  (c) Cadangkan langkah yang boleh diambil untuk mempercepatkan pembangunanekonomi di kawasan Segitiga Pertumbuhan ASEAN. [10 Markah]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Menjaga/mengawalkeselamatan bersama.

  khususnya di sempadan atau wilayahbergolak seperti di Selatan Thai danKepulauan Mindanao.Keselamatan perairan dari ancamanlanun.Mewujudkan kestabilan wilayah/rantau

  dalam jangkamasa panjang sebagaitarikan untuk melabur.

  2

  2. Meningkatkanpelaburanswasta/sokongankewangan.

  Menggalakkan lebih banyak penglibatanpihak swasta dengan tawaran pakejyang lebih menarik untuk menanammodal di kawasan terbabit.Sokongan kerajaan bagi syarikatbumiputera untuk melabur di kawasansegitiga.

  2

  3. Menyediakankemudahan asas yangcukup

  Pihak kerajaan mestilah menyediakankemudahan asas terlebih dahulu sepertibekalan air dan tenaga, rangkaianpengangkutan dan perhubungan dll.

  Akses penting untuk menarik pelaburanswasta di kawasan segitiga yang masih

  ketinggalan.

  2

  4. Meningkatkankecekapan agensikerajaan.

  Halangan perundangan dantatacara/prosedur antara negara yangboleh menjejaskan kecekapan sepertiprosedur imigresen - untukmemudahkan mobiliti buruh, barangandan perkhidmatan.Halangan tariff/cukai

  Meningkatkan integriti agensi kerajaanseperti membanteras amalan rasuah,penyelewengan, salahguna kuasa dll

  2

  5. Pembangunansumber manusia (HRD)

  Menyediakan sumber tenaga manusiayang terlatih menerusi latihankemahiran.Usahasama antara negara berkaitandengan HRD. Misalnya kerjasamaantara universiti dan kementerian antaranegara.

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  28/36

  28

  6. Mewujudkanjawatankuasapenyelarasan aktiviti

  Bagi melicinkan mekanismepembangunan perlu ada satusekretariat atau jawatankuasa pemandupembangunan di kawasan segitigapertumbuhan.Pertindihan fungsi antara agensi

  kerajaan bagi negara terlibat perludielakkan.

  Mewujudkan pengkhususan agensikerajaan antara negara.

  2

  7. Menggalakkanperdagangan intra segitiga ASEAN.

  Bagi mengelakkan ancaman globalisasiekonomi, mengutamakan produk intraASEAN.Mempercepatkan proses perlaksanaanAFTA bagi penurunan tarif danpenyelarasan harga baranganperdagangan inter segi tiga.

  Mengelakkan lambakan barangan dariChina yang lebih murah.

  2

  Pemarkahan: Open Marking: MAX 10 Markah

  Soalan 7:

  a) Nyatakan kegiatan manusia yang menyebabkan kerosakan sumber tanih disesebuah kawasan. [ 5 Markah]

  Kegiatan Manusia Markah1. Pertanian Di kawasan cerun curam tanpa teres/kontor, tanpa

  tanaman tutup bumi, tanaman sejenis dll.2. Pertanian pindah Amalan tebang, bakar, tanam dan tinggal.3. Pembalakan Tanpa kawalan/pembalakan haram tanpa usaha

  tanam semula hutan.4. Pembinaan petempatan/kondominium/hotel/resort dll yang

  melibatkan kerja memotong dan meneres cerun bukit tanpaspesifikasi yang sesuai.

  5. Pembinaan infrastruktur lebuhraya, lapangan terbang,empangan dll yang melibatkan kerja tanah memotong danmeratakan cerun bukit.

  6. Perlombongan kuari, emas, bijih besi dan bijih timah yangmelibatkan kerja mengorek tanah dan meletupkan bukit.

  (Pemarkahan : 1 Kegiatan yang dihurai secara ringkas = 1Markah). Open marking, MAX 5

  1

  11

  1

  1

  1

  MAX 5

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  29/36

  29

  b) Jelaskan langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan kerosakansumber tanih di kawasan bercerun curam. [ 10 Markah ]

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1.LangkahPerundangan.

  Menguatkuasakan Akta PemuliharaanTanah 1960. Garis Panduan

  Pembangunan Di Kawasan TanahTinggi (2005) dan Garis PanduanPenyelengaraan Cerun (2006) olehJabatan Kerja Raya (JKR).

  Mengharamkan penggunaan jenteraberat di kawasan tanah tinggi dancerun curam berkontor melebihi 300meter dari aras laut dan kecerunannyamelebihi 15. Juga mengharamkansebarang bentuk pembangunan dikawasan cerun berkelas IV pada

  ketinggian melebihi 1000 meter dariaras laut.

  Pemantauan berterusan unit kawalselia cerun terhadap aktivitipembangunan di kawasan cerun danmenyediakan laporan resiko dari masake semasa.

  Hukuman dan denda oleh PBTterhadap aktiviti yang bolehmerosakkan cerun bukit atau yang

  melanggar Laporan EIA

  2

  2

  2

  2

  MAX 4

  2. Amalan PengurusanStrategik/LangkahKestrukturan

  Pembinaan sungkupan plastik/daunsebagai langkah jangka pendek dikawasan yang telah dikenalpastiberisiko tinggi untuk runtuh.

  Membina benteng dan tembokpenahan (Retaning Wall) denganmenggunakan batu yang diikat antarasatu sama lain.

  Membina gabion (sangkar dawai yangdiisi batu) dan groin di kaki cerun danmeletakkan cerucuk kayu/besi/konkrit.

  Membina sistem longkang/parit dipermukaan cerun untukmengurangkan limpahan larian airpermukaan.

  2

  2

  2

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  30/36

  30

  Konkrit cerun/simen cerun.

  Jaringan besi/dawai menyaluti cerun.

  Tanaman tutup bumi dipermukaancerun seperti tanaman rumput danbuluh.

  Amalan pertanian berteres/berkontor

  2

  2

  2

  2

  MAX 4

  3. Kempen Kesedarandan Pendidikan AlamSekitar

  Kempen pemuliharaan cerun sepertimenanam pokok peneduh di kawasancerun.

  Pendidikan alam sekitar menerusimatapelajaran Geografi tentangpenggunaan cerun yang lestari.

  2

  2

  MAX 2

  Pemarkahan : 4 + 4 + 2 = MAX 10 MAX 10

  (c) Huraikan pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa dalam kontekspembangunan berterusan (lestari). [10 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan(Bentuk Kerjasama)

  Huraian dan Contoh Markah

  1. Persidangan danDeklarasi

  Persidangan Stockholm Fokus kepadakelestarian dalam persekitaran manusia. Iamenjadi titik tolak utama untuk konseppembangunan berterusan atau lestari(sustainable development) ditonjolkanterutama sekali selepas penyebaranLaporan Brundtland tentang masa depankita semua.

  Persidangan Rio De Janerio. Persidangan ini juga dikenali sebagai Sidang KemuncakBumi. Peristiwa penting di dalampersidangan ini ialah Konvensyen BiodiversitiDunia yang telah melahirkan Pelan TindakanUntuk Abad ke 21 yang dikenali sebagaiAgenda 21.

  2

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  31/36

  31

  Persidangan Johannesburg Pembangunanberterusan (lestari) khusus untukkesejahteraan generasi kini dan akandatang. Menjamin kecukupan keperluan asasmanusia secara berkekalan.

  Persidangan Copenhagen (CopenhagenAccord pada Disember 2009) Fokus untukmengawal perubahan iklim global menerusiPemerdagangan CO2 antara negara majudengan negara sedang membangun danmemastikan kenaikan suhu dunia tidak lebihdaripada 2C.

  Deklarasi Langkawi Komitmen bersamanegara-negara Komanwel untuk menjaga,melindungi dan menguruskan alam sekitarsecara mapan.

  2

  2

  2

  2. Protokol danPerjanjian

  Protokol Montreal - kawalan pembebasangas Kloroflorokarbon (CFC) bagi mengatasiisu penipisan lapisan ozon.

  Protokol Kyoto - khusus untuk mengawalpembebasan gas rumah hijau terutamanyakarbon monoksida.

  2

  2

  3. Kerjasama teknikaldan kepakaran.

  Perkongsian data dan maklumat alam sekitarmenerusi teknologi moden sepertipengimejan satelit dan GPS.

  Sokongan kepakaran dalam menanganifenomena alam sekitar merentas sempadan

  seperti masalah jerebu dan pencemaranmaritim.

  Sokongan kewangan kepada negara miskinuntuk melaksanakan agenda pembangunan

  lestari contohnya pembiayaan USD 30billion kepada negara membangun dalamtempoh 2010 2020 sepertimana yangdipersetujui dalam Copenhagen Accord.

  2

  2

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  32/36

  32

  4. Peranan NGOantarabangsa

  Peranan GREEN PEACE dalam menjagakelestarian alam sekitar dunia khususnyasumber lautan dan maritim seperti kempenSave Our Sea.

  Peranan masyarakat antarabangsa dalammenjayakan kempen Earth Hours-penjimatan tenaga serta mengurangkanpembebasan gas rumah hijau.

  2

  2

  Pemarkahan: Open Marking: MAX 10 Markah.

  Soalan 8.

  Berdasarkan satu kajian luar yang telah anda lakukan di sebuah kawasan dalambandar atau luar bandar ,

  a) Namakan kawasan kajian anda itu dan huraikan sistem pengangkutan yangterdapat di kawasan kajian tersebut. [ 5 Markah ]

  Syarat Jawapan:

  Soalan ini adalah soalan kajian luar, oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Calon mesti merujukkepada satu kawasan sahaja ; seperti di sebuah daerah kecil, bandar kecil,pekan ataukawasan tertentu dalam bandar seperti di stesyen bas, teksi, keretapi, jeti/feri, stesyenLRT, Komuter, pusat bandar atau mana-mana kawasan yang bersesuaian yangmempunyai sistem pengangkutan di dalam bandar berkenaan.

  2. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satukawasan ke satu kawasan yang lain Jawapan calon mestilah bersifat in-situ.

  3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-manakawasan kajian pun.

  4. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan Pengangkutansahaja.

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  33/36

  33

  Panduan Pemeriksaan:

  i) Jika jawapan calon berskala besar seperti sebuah negeri, bandar besar .MAX = 5/25 Markah sahaja

  ii) Jika jawapan calon tidak bersifat kajian luar iaitu di merata-rata tempat, atau

  jawapan umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan maka markahMAX = 5/25 sahaja.

  iii) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti pengangkutanmaka = 0 Markah.

  Skema Jawapan

  Item Pemarkahan Markah Max1. Menamakan kawasan kajian iaitu : Sebuah kawasan yangmikro keluasannya. 12. Menghuraikan dua sistem pengangkutan yang terdapat di

  kawasan yang dikajii) Teksiii) Basiii) Feri/botiv) LRT/Monorelv) Keretapi/komutervi) Becavii) Kapalterbang.

  Huraian meliputi aspek-aspek berikut:

  Arah pergerakan ke mana dan lingkunganpengaruhnya,

  jadual pergerakan/kekerapan,isipadu/volume penumpang/barangan yang diangkut,

  kadar tambang,

  pemilikan (individu/syarikat swasta),ciri tenaga kerja dll.

  222222

  MAX 4

  Pemarkahan:

  i) Menyatakan sistem pengangkutan sahaja tanpa huraian; 1 sistem = 1markah. MAX 2

  ii) Sistem pengangkutan dengan huraian; 1 sistem = 2 markah. MAX 4

  iii) Sistem pengangkutan dengan contoh . 1 sistem = 2 markah. MAX 4iv) Kawasan kajian + sistem pengangkutan = 1 + 4 = MAX 5.

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  34/36

  34

  b) Terangkan bagaimana anda memperolehi maklumat pengangkutan dikawasan berkenaan. [ 4 Markah ]

  Isi Huraian Markah

  1 Pemerhatian /

  pencerapan

  Memerhatikan pelbagai jenis pegangkutan dan arah

  alir pergerakan.Mencerap melalui rakaman gambar foto kameradigital.

  Merekod dengan buku catatan.

  Menyediakan senarai semak.

  2

  2 Soal selidik /kaji selidik

  Mengedarkan borang soal selidik untuk dapatkanmaklumat pengangkutan dari responden di kawasanyang dikaji.

  Menentukan jumlah responden dan ciri respondenyang dikaji.

  Kaedah persampelan rawak.Mengnalisis data dan dapatan dari lapangan

  2

  3 Temu bualmendalam

  Menemubual key responden (responden utama)yang mungkin/boleh dirakam seperti pengusahabas,teksi,bot/feri dll

  Jumlah yang ditemubual.

  Bahan/maklumat yang diperolehi untuk dianalisis.

  2

  4 Maklumatsekunder :Rujukan maklumat

  / data sedia ada

  Mengkaji data dan maklumat dari laporan agensikerajaan tempatan dan swasta berkaitan dengansistem,jaringan,jenis dan isipadu pengangkutan.

  Kajian perpustakaan laporan tahunan.

  Kajian sumber Internet

  Google map

  2

  Pemarkahan : 2 isi x 2 markah = max 4 markah

  Atau 4 isi x1 markah = max 4 markah

  Max 4

  c) Huraikan sumbangan aktiviti pengangkutan yang anda kaji kepada pendudukdan kemajuan ekonomi setempat. [ 8 Markah ]

  Isi Utama Huraian dan contoh MarkahMax1. Meningkatkanketersampaian antaratempat

  Kawasan-kawasan dalam dan luar bandarmudah didatangi/dikunjungi.Interaksi inter dan intra kawasan menjaditinggiMenjimatkan masa.- cepat sampai.

  Mengelakan kesesakan.

  2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  35/36

  35

  2. Meningkatkanmobiliti penduduk.

  Pergerakan ulang-alik penduduk ke tempatkerja menjadi mudah/cepat.Urusan seharian menjadi lebih mudah.

  Menjimatkan kos jika ada pengangkutanawam.

  2

  3. Pergerakanbarangan danperluasan pasaran.

  Pengedaran barangan menjadi lebih cepat.

  Kawasan pasaran menjadi lebih luas.Memudahkan pengguna/penduduk untukmemperolehi barangan dan perkhidmatan.Penghantaran barangan kepelabuhan/lapangan terbang untuk eksportmenjadi lebih cepat. (just in time delivery)

  2

  4. Memajukanrantaian ekonomi yangberkaitan.

  Sektor pertanian,perindustrian,perniagaan,perdagangan dan perkhidmatan berkembangpesat mudah didatangi pembeli/pengguna.

  Menjadi produk pelancongan seperti LRT danMonorel, bot/feri,beca dll.

  Perkembangan sektor perniagaanperkhidmatan contoh pusat latihan memandu,courier/ekspress/pos laju, insuranskenderasan dll

  2

  5. Peluang pekerjaankepada penduduk.

  Pekerjaan sebagai pengurus,pemandu, buruham, perkhidmatan kaunter dllMeningkatkan pendapatan perkapitapenduduk dan taraf hidup penduduk.Mengelakkan pengganguran

  2

  6. Mempercepatkanpembangunankawasan.

  Pembangunan fizikal seperti bangunan, utiliti(air dan elektrik) pejabat, pasaraya, hotel,ruang niaga dll berkembang pesat keranaketersampaian tinggi.

  Input pembinaan mudah di bawa masuk.

  Kos pembinaan dijimatkan.

  2

  7. Pembauran inovasi. Penyebaran maklumat khususnya mediacetak seperti surat khabar menjadi lebihcepat kekawasan sekitar.Idea dan inovasi baru boleh disebarkan

  dengan mudah melalui rangkaianpengangkutan.

  2

  Pemarkahan :open marking, MAX 8 Markah MAX 8

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Geografi Alam Sekitar Manusia (Kertas 2)

  36/36

  d) Jelaskan kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal dan manusia akibat aktivitipengangkutan yang dijalankan di kawasan tersebut. [ 8 Markah ]

  Isi Utama Huraian dan contoh MarkahMax

  1. Pencemaran udara Pembebasan asap oleh kenderaanPembebasan karbon monoksida danplumbum oleh kenderaan akibat pembakaranbahan api yang tidak lengkap.

  IPU meningkat cenderung terjadinyajerebu.

  2

  2. Pencemaran bunyidan bau

  Bunyi bising dari injin kenderaan kereta,lori,motorsikal dllBau busuk asap yang dikeluarkan olehkenderaan.

  2

  3. Pemanasansetempat. Peningkatkan suhu sekitarAkibat haba yang dikeluarkan oleh injin

  kenderaan.

  2

  4. Kesesakan lalulintas.

  Traffic jam terutamanya dikawasanpersimpangan dan lampu isyarat.Traffic jam pada waktu puncak.

  Kerugian kos masa

  2

  5. Risiko kemalangan Kesesakan kenderaan risiko kemalanganbertambah.

  Jarak penglihatan terhad jika berlakupencemaran udara dan jerebu.

  Ancaman nyawa

  kos baik pulih meningkat.

  2

  6. Gangguankesihatan penduduk.

  Pelbagai jenis penyakit yang berkaitandengan pernafasan akibat pencemaran udaradari asap yang dikeluarkan oleh kenderaan.Bunyi bising tekanan psikologi kepadapenduduk.Peningkatan suhu - Menggangu keselesaandan kualiti hidup penduduk.

  2

  Pemarkahan : open marking. 8 Markah(fizikal + manusia)

  3 + 1 atau 1 + 3

  MAX 8