PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

Embed Size (px)

Text of PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  1/44

  SULIT *

  942/2

  SKEMA JAWAPAN

  SOALAN PERCUBAAN PAHANG 2010SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

  (STPM)

  GEOGRAFI KERTAS 2( ALAM SEKITAR MANUSIA )

  SULIT

  942/2

  1

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  2/44

  Soalan 1

  Skema Jawapan:

  (a) Takrifkan konsep daya tampung sumber alam? [ 3 Markah ]

  MAKSUD: Keupayaan sesuatu sumber alam untuk menampungkeperluan pendudukpada aras dan tempoh tertentu.

  CIRI: Bergantung kepada bekalan sumber, tahap teknologi dan jumlahatau saiz penduduk pada satu-satu masa.

  CONTOH: Daya tampung sumber petroleum di Malaysia dijangka

  tamat pada tahun 2013. Daya tampung sumber hutan di Malaysia tidak

  lagi berupaya memenuhi permintaan sektor pembinaan masa kini.

  Markah

  2

  1

  1

  MAX 3

  (b) Bagaimanakah faktor kependudukan mempengaruhi kemerosotan dankemusnahan daya tampung sumber alam. [9 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Pertumbuhan

  penduduk yang

  pesat

  Eksploitasi sumber alam terpaksadilakukan dengan giat bagi menampung

  keperluan penduduk yang ramai.

  Sumber pertanian amalan pertanian

  intensif menyebabkan tanih tidak subur.

  Sumber penternakan ragutan

  berlebihan , cenderung berlakunya

  hakisan tanih.

  Sumber perikanan tangkapan

  berlebihan menyebabkan kepupusan

  spesis.

  Sumber air terjejas apabila permintaanmelebihi penawaran. Juga kemusnahan

  kawasan tadahan air.

  Sumber hutan pupus akibat aktiviti penyahutanan bagi menampung sektor

  perumahan penduduk.

  2 atau 3

  2

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  3/44

  2. Tumpuan dan

  kepadatanpenduduk di

  sesebuah kawasan

  Tekanan kepada sumber tanah saiztanah menjadi sempit akibat saingan

  guna tanah untuk petempatan, pertanian,

  kemudahan asas dll. Daya tampung

  tanah merosot seperti di Pulau Jawa.

  Aktiviti peneresan, perataan dan pemotongan cerun bukit untuk dibina

  petempatan menyebabkankemusnahan sumber tanah mengalami

  hakisan dan tanah runtuh.

  Kemusnahan ekosistem kawasan tanahlembab seperti paya, lembah sungai,

  dan tasik yang ditebus guna bagi

  membina petempatan di kawasan yangpadat penduduk seperti di bandar-bandar

  besar.

  2 atau 3

  3. Aras teknologi

  yang dimiliki oleh

  penduduk

  Teknologi yang rendah untukmemelihara dan memulihara sumber

  alam selepas digunakan.

  Sumber alam dibiarkan rosak/pupus ataudiguna secara membazir.

  Teknologi pembiakbakaan dan

  sivilkulture hutan masih ketinggalanuntuk projek perladangan hutan.

  Teknologi perawatan sumber air dan

  tanih yang tercemar masih terhad..

  Teknologi sumber tenaga alternatif

  seperti biomass, solar, angin dan ombakmasih tidak dibangunkan. Penduduk

  terlalu bergantung kepada sumbertenaga konvensional.

  2 atau 3

  4. Sikap penduduk

  yang tidak

  bertanggungjawab.

  Sumber air, marin (lautan) udara dan

  tanih tercemar akibat sikap penduduk

  yang tidak menghargai alam sekitar.

  Pembuangan sisa toksid, kumbahan, sisa pepejal ke dalam sumber air seperti

  sungai, tasik, paya dan laut.

  Pembuangan sisa pepejal, kimia danradioaktif secara haram.

  Kerakusan meneroka sumber untuk

  mengejar keuntungan semata-mata

  seperti aktiviti perlombongan pasir diSelangor.

  Kesedaran masyarakat terhadap alamsekitar masih lemah.

  2 atau 3

  3

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  4/44

  5. Kurangnya

  kawalan dan

  penguatkuasaan

  undang-undang

  yang longgar.

  Penjagaan alam sekitar yang lemah olehagensi kerajaan kekurangan

  kakitangan dan kelemahan pengurusan

  Kuatkuasa undang-undang yang longgar

  hukuman tidak setimpal dengan

  jenayah yang dilakukan terhadap alamsekitar.

  Pertindihan fungsi antara agensikerajaan misalnya antara kuasa negeri

  dengan persekutuan.

  Masalah birokrasi dan salahguna kuasaagensi pelaksana rasuah.

  2 atau 3

  Pemarkahan :

  a) 3 isi x 3 markah = MAX 9b) 4 isi x 2 markah + 1 markah mana-mana huraian yang lebih

  baik = MAX 9

  c) 5 isi x 2 markah = 10 markah 1 markah = MAX 9. MAX 9

  (c) Berdasarkan kepada satu jenis sumber alam yang boleh diperbaharui, cadangkan

  langkah yang perlu diambil untuk menjamin keberterusan daya tampung sumber alam

  tersebut. [ 13 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Memilih mana-mana satu jenis sumber alam yang boleh diperbaharui :(Hutan, Tanih, Air, Udara, Marin, ombak, dll) 1 Markah

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Langkah

  perundangan:

  Akta dan ordinan - MenguatkuasakanAkta Kualiti Alam Sekeliling 1974,

  ordinan dan peraturan penggunaan

  pelbagai jenis sumber alam.

  Penguatkuasaan oleh agensi pelaksanacontohnya JAS, JPS, PBT, Jabatan Laut

  dll Hukuman - mengenakan hukuman

  denda dan penjara ke atas mana-mana

  individu atau syarikat yang merosak dan

  mencemarkan sumber-sumber alam.

  Penyediaan EIA dan SIA sebelum

  penerokaan terhadap sesuatu sumber

  alam.

  MAX 4

  4

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  5/44

  2. Amalan

  pengurusan yangcekap.

  langkah kestrukturan - seperti membina benteng, tetambak, groin, gabion, sistem

  saliran, sungkupan dll

  Amalan pemeliharaan seperti mewartakanrizab sungai, rizab hutan, kawasan tadahan

  air, rizab sumber dll yang dijaga rapi dari

  sebarang bentuk penerokaan.

  Amalan pemuliharaan - penebangan

  terpilih, penghutanan semula, tanaman tutup bumi, pertanian berkontur, pelupusan

  sumber toksid/asap secara berjadual,

  rawatan sisa dsb.

  Penggunaan teknologi mesra alam(teknologi hijau) seperti penjanaansumber tenaga alternatif, teknologi

  insenerator, bioteknologi, teknologi nano dll

  usaha R & D ke arah teknologi yang tidak

  mencemar/merosakkan sumber alam.

  MAX 6

  3. Kempen kesedaran

  dan pendidikan alam

  sekitar.

  Kempen - Memperhebatkan kempen

  kesedaran oleh pelbagai agensi kerajaan,

  melalui pelbagai saluran. Misalnya media

  elektronik, media cetak, kempen/risalah

  Cintailah Hutan Kita, PenghijauanBumi, Hutan Warisan Kita, CintailahSungai Kita, kempen 3R dll.

  Pendidikan alam sekitar - Memupuk

  kefahaman yang meluas kepada masyarakat

  umum tentang peri pentingnya usaha-usaha

  menjaga dan memulihara sumber alamkhususnya kepada generasi akan datangsecara formal dan tidak formal.

  Peranan NGO SAM, WWF, ENRICH dll

  yang bergandingan dengan agensi kerajaan

  dan masyarakat seperti mengadakan gotong

  royong.

  MAX 2

  Note : Langkah yang dihurai bergantung kepada jenis sumber alam yang dipilih

  Pemarkahan : Ke tiga-tiga langkah mesti di sentuh

  a) Perundangan = MAX 4

  b) Pengurusan = MAX 6

  c) Kempen dan PAS = MAX 2

  d) Pilih satu jenis sumber alam = MAX 1

  MAX 13

  5

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  6/44

  Soalan 2:

  a) Apakah yang dimaksudkan denganpenuaan penduduk? [ 3 Markah ]

  Skema Jawapan:

  MAKSUD: Penuaan penduduk ialah peningkatan jangka hayatpenduduk sesebuah negara yang melebihi 60 tahun.

  CIRI: Peningkatan golongan warga emas, menggambarkan peningkatan kualiti hidup,peningkatan taraf kesihatan dan perubatan

  serta kesedaran amalan penjagaan kesihatan yang tinggi.

  CONTOH: Jangka hayat penduduk Malaysia pada tahun 2005 ialah 75

  tahun manakala jangka hayat penduduk Jepun ialah 85 Tahun.

  Markah

  2

  1

  1

  MAX 3

  (b) Nyatakan empat kesan penuaan penduduk terhadap ekonomi dan sosial

  sesebuah negara [ 4 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Markah

  1. Peningkatan kos untuk menampung sistem sokongan warga emas

  Penyediaan rumah kebajikan, kos pengurusan, kos rawatan dan penjagaan

  yang sempurna oleh kerajaan, swasta dan NGO.

  Penyediaan perkhidmatan pengangkutan dan kemudahan awam yang

  khusus.

  1

  2. Beban kewangan kerajaan bertambah

  Bayaran pencen, KWSP, ganjaran dll Hak keistimewaan warga emas diberikan rebat perkhidmatan/peningkatan

  subsidi.

  1

  3. Nisbah tanggungan semakin meningkat.

  Golongan tua sudah tidak produktif.

  Golongan dewasa terpaksa menanggung khususnya kos perubatan.

  1

  6

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  7/44

  Kadar pencen tidak cukup untuk menanggung kos hidup yang semakin

  bertambah.

  4. Kemerosotan nilai murni masyarakat.

  merosotnya nilai tanggungjawab sosial golongan muda terhadap

  warga emas disebabkan oleh tekanan hidup.

  Golongan tua dibiarkan di rumah-rumah kebajikan.

  Nilai murni hidup merosot.

  1

  5. Tenaga profesional meningkat.

  Tenaga profesional di peringkat pengurusan tertinggi masih lagi ramai.

  Tempoh perkhidmatan dilanjutkan.

  Contoh pensyarah universiti sehingga 65 tahun.

  Ekonomi di peringkat kuarterner dan kuiner boleh dibangunkan.

  1

  Mana-mana 4 isi terbaik x 1 Markah = 4 Markah MAX 4

  (c) Jadual 1 di bawah menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysiapada tahun 2000.

  Kumpulan Umur Lelaki Perempuan

  0 - 9

  10 - 1920 - 29

  30 - 3940 - 49

  50 - 59

  60 - 6970 dan lebih

  2,712,617

  2,472,1512,023,584

  1,782,0261,369,550

  800,380

  439,159253,965

  2,546,654

  2,386,6471,984,641

  1,723,2141,286,475

  735,086

  458,593299,948

  Jumlah 11,853,432 11,421,258

  i) Berdasarkan jadual 1, lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan

  struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 2000. [10 Markah]

  7

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  8/44

  Skema Jawapan:

  Menyediakan sebuah rajah piramid .

  Item Pemarkahan Penerangan Markah

  Tajuk Mesti diletakkan di bahagian atas rajah

  Ada kaedah (Rajah piramid).

  Ada keterangan yang diwakilinya hingga

  tahun.

  1

  Skala

  Diletakkan dipenjuru kiri bawah tajuk.

  Bermula dengan 1CM mewakili ?

  Skala mesti selari dengan plotan. 1

  Petunjuk

  Diletakkan di bawah rajah.

  Mewakili jantina (lelaki dan perempuan)

  Warna atau lorekan yang berbeza. 1

  Plotan

  Plotan mesti siap dan sempurna mewakili

  jantina (lelaki dan perempuan).

  Lelaki = 3 M

  Premp = 3 M

  Kebersihan dan

  Kesempurnaan

  Tiada item yang tertinggal

  Bersih dan kemas.

  1

  MARKAH KESELURUHAN MAX 10

  ii) Huraikan ciri demografi penduduk Malaysia pada tahun tersebut[ 8 Markah]

  Skema jawapan :

  Ciri demografi penduduk Malaysia pada tahun 2000:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Kadar

  kelahiran tinggi

  dan kadar

  kematian rendah.

  Dibuktikan dengan saiz tapak piramid yanglebar.

  Kelompok 0 9 tahun paling ramai.

  Dikaitkan dengan taraf kesihatan yang

  bertambah baik mengawal penyakit dikalangan bayi dan ibu yang mengandung.

  Kemudahan kesihatan/bilangan doktor danperubatan yang baik.

  Kadar mortaliti rendah dan kelahiran hidup

  tinggi.

  Amalan pemakanan berzat dan penjagaan bayi

  yang teratur.

  2

  8

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  9/44

  2. Nisbah jantina

  antara lelaki dan

  perempuanberbeza mengikut

  peringkat umur.

  Kumpulan umur muda dan dewasa (0 59)tahun lelaki lebih ramai berbanding wanita

  tetapi kumpulan umur tua (60 tahun dan keatas wanita lebih ramai berbanding lelaki).

  Kadar kematian lelaki lebih tinggi apabila

  mencecah umur tua.

  Ini disebabkan oleh kesedaran penjagaankesihatan dikalangan penduduk lelaki lebih

  rendah berbanding wanita.

  Namun secara keseluruhannya nisbah jantina

  lelaki dan perempuan hampir seimbang.

  2

  3. Nisbahtanggungan masih

  tinggi tetapi tidak

  ketara.

  Kumpulan umur di bawah tanggungan (0 19tahun masih lagi tinggi) berbanding dengan

  kumpulan umur dewasa yang produktif (20hingga 59 tahun). Kumpulan umur di bawah

  tanggungan sebahagian besarnya berada di

  alam persekolahan.

  Namun begitu nisbah tanggungan ini tidaklah

  terlalu besar dan masih boleh ditanggung oleh

  kumpulan dewasa. Ini disebabkan oleh

  peningkatan kualiti hidup pendudukkhususnya daripada segi pendapatan perkapita.

  2

  4. Jangka hayat

  meningkat. Puncak piramid semakin melebar berbanding

  tahun-tahun sebelumnya.

  Ini menunjukkan berlakunya proses penuaan

  penduduk (ageing population). Warga emas

  bertambah.

  Akibat peningkatan kualiti hidup penduduk

  Malaysia seperti penjagaan kesihatan

  dikalangan warga tua, kemudahan rawatangolongan tua bertambah, amalan pemakanan

  seimbang dll yang meningkatkan jangka

  hayat.

  Tetapi jangka hayat perempuan lebih tinggiberbanding lelaki kerana kesedaran kesihatan

  yang berbeza.

  2

  9

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  10/44

  4 isi x 2 Markah = 8 Markah MAX 8

  Soalan 3:

  (a) Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji;

  (i) Nyatakan empatproduk pelancongan yang terdapat di kawasan tanah tinggidi negara tersebut. [ 5 markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Markah

  Menamakan sebuah negara dijangka Malaysia;

  1. Produk eko-pelancongan - seperti; keindahan alam semulajadi, suhu yangsejuk, keindahan hutan lipur pelbagai jenis fauna dan flora, air terjun dan gua dll

  elemen semulajadi.

  2. Produk pelancongan pertanian pelbagai jenis tanaman dan ternakan.

  3. Produk pelancongan permainan dan reakreasi taman tema dan cable car.

  4. Produk pelancongan sukan golf dan sukan lasak

  5. Produk pelancongan kesihatan hotel yang menyediakan perkhidmatan

  rawatan tradisional, spa dll.

  6. Produk pelancongan MICE hotel yang menyediakan perkhidmatan seminar,

  persidangan, konsert,pameran dll.

  Pemarkahan :

  Empat produk beserta dengan contoh kawasan tanah tinggi yang

  menawarkannya = 4 markah + Sebuah negara = 1 Markah = MAX 5Markah.

  Kawasan tanah tinggi yang dirujuk boleh berdasarkan sebuah kawasan

  sahaja atau banyak kawasan.

  Jika menyenaraikan produk sahaja tanpa rujukan kawasan tanah tinggi =

  MAX 2

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  MAX 5

  10

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  11/44

  (ii) Huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi perkembangan industri

  pelancongan di Malaysia. [ 10 markah]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Tarikan Pulau

  dan Taman Laut.

  Kewujudan pulau-pulau yang cantik dantaman-taman maritim di sekitarnya. Di

  antaranya seperti Kepulauan Langkawi,

  Pulau Pangkor, Pulau Tioman dll.

  Keindahan persekitaran fizikal pulau seperti

  laut yang cetek dan jernih, dikelilingi oleh

  terumbu karang serta hidupan laut yangberaneka jenis.

  2

  2. Tarikan Pantai

  dan Landskap

  fizikalnya.

  Adanya pantai yang indah dan menarik. Di

  Malaysia sendiri terdapat pantai yang bersih

  dan indah yang menggamit kedatangan pelancong samada dari dalam atau luar

  negara. Diantaranya seperti Pantai Cerating

  dan Teluk Cempedak di Pahang, Pantai

  Rantau Abang di Terengganu, Pantai Desarudan Lido di Johor dan lain-lain

  Serta bentuk bumi khusus yang berkaitandengan pantai seperti teluk, tanjung, lagun,

  gua, hutan bakau dan lain-lain.

  2

  3. Tarikan Tanah

  Tinggi. Faktor dan ciri tarikan semulajadi di

  kawasan tanah tinggi seperti pemandanganyang cantik serta suhu yang sejuk. Sebagai

  contohnya Cameron Highland, Genting

  Highland dan juga Tanah Tinggi Kundasangdi Sabah, gunung Kinabalu dll.

  Kawasan tanah tinggi ini bukan sahaja

  mempunyai pandangan yang cantik dan bersuhu sejuk malah ia sesuai untuk

  tanaman seperti teh, sayuran dan bungaan

  yang juga menjadi daya tarikan pelancong.

  2

  11

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  12/44

  4. Tarikan hutanlipur

  Faktor dan ciri tarikan hutan lipur sepertiadanya kepelbagaian jenis fauna dan flora,udara yang nyaman serta segar.

  Di antara contoh fauna yang menjadi tarikan

  pelancong ialah seperti bunga Refflesia

  yang terdapat di kawasan hutan di Sabah.Kawasan hutan yang popular untuk

  pelancongan ialah seperti di Taman Negara,

  hutan simpan Endau Rompin di Pahangdan juga hutan simpan Belum di Perak.

  2

  5. Tarikan BMB

  yang khusus.

  Ciri-ciri tarikan khusus di sesebuah tempatseperti adanya gua batu kapur, air terjun,

  jeram, sungai, tasik semulajadi, gunung dansebagainya.

  Tarikan semulajadi ini dijadikan sebagai

  kawasan riadah/perkelahan, sukan lasakseperti berkayak, berakit, panjat gunung dll.

  2

  6. Tarikan Cuaca. Faktor iklim dan cuaca. Iklim yang panas

  menggalakkan kemasukan pelancong

  Eropah ke Malaysia untuk aktiviti berjemurdan bersantai khususnya di tepi pantai.

  Iklim dan cuaca mempengaruhi musim

  buahan menjadi tarikan pelancong melaluikonsep agro pelancongan seperti Dusun Eco

  Resort.

  2

  Pemarkahan: Open Marking:

  5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah.

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3

  2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi

  4. Isi dengan huraian longgar dan ada contoh = 2 markah bagi setiap isi

  12

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  13/44

  (iii) jelaskan sumbangan industri pelancongan terhadap pembangunan

  ekonomi dan sosial negara Malaysia. [ 10 markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Meningkatkan

  KDNK dan

  pendapatan negara.

  Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)meningkat. Ini menyumbang kepada

  pendapatan negara melalui tukaran mata

  wang asing dan perbelanjaan yang dilakukanoleh para pelancong.

  Pelancong yang datang dari negara seperti

  Jepun, Amerika Syarikat, England danJerman mempunyai nilai matawang yang

  tinggi. Oleh itu perbelanjaan mereka untuk

  penginapan, makanan, pengangkutan,komunikasi dan sebagainya akan

  menambahkan pendapatan dan KDNK

  kepada negara Malaysia.

  2

  2. Menyediakan

  peluang pekerjaan

  kepada penduduk.

  Menyediakan peluang pekerjaan kepada

  penduduk setempat dan secara tidaklangsung dapat mengurangkan

  pengganguran, meningkatkan pendapatan

  dan taraf hidup penduduk.

  Peluang pekerjaan wujud dalam sektor

  perkhidmatan pelancongan seperti pemandu

  pelancong, sektor perhotelan, sektorpengangkutan dan sebagainya.

  Ini akan dapat menambahkan pendapatan

  perkapita penduduk setempat sekaligus boleh

  meningkatkan taraf hidup mereka.

  2

  3. Kesan

  Pengganda/Rantaian

  ekonomi yang

  berkaitan.

  Kesan Pengganda. Menggalakkan

  pertumbuhan atau perkembangan ekonomiyang berkaitan seperti industri kraf tangan,

  perniagaan makanan, pengangkutan,telekomunikasi, perkhidmatan perhotelan

  dan lain-lain yang berkait secara langsung

  dengan industri pelancongan.

  Menggalakkan industri lain secara tidaklangsung seperti pembinaan perhotelan,

  2

  13

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  14/44

  pengangkutan, kewangan dan

  bank,perniagaan pasaraya akan tumbuh danberkembang dengan pesat.

  4. Menggalakkanpembangunan

  kawasan.

  Membangunkan kawasan mundur:

  Pembangunan infrastruktur danpembangunan sumber alam berlaku denganlebih cepat.

  Sektor pelancongan berupaya menukarkan

  struktur ekonomi setempat yang bersifat

  tradisional kepada ekonomi modendisamping menggalakkan pertumbuhan

  pusat-pusat ekonomi yang baru khususnya di

  kawasan pedalaman dan luar bandar. DiMalaysia keadaan ini banyak berlaku di

  Sabah dan Serawak.

  2

  5. Menggalakkan

  perkembangan

  teknologi dan R&D.

  Menggalakkan perkembangan teknologi,

  penyelidikan dan pembangunan (R&D)dalam negara khususnya yang berkaitan

  dengan pelancongan seperti bidang promosi

  dan kajian strategik, kajian pemuliharaansumber alam untuk mengekalkan tarikan

  pelancongan, kajian kualiti perkhidmatan,

  teknologi komunikasi serta pengangkutandll.

  2

  6. Menambahkan

  dana/pelaburan

  dalam negara.

  Menerusi pelaburan asing dalam industri

  perhotelan seperti hotel antarabangsa : JW

  Marriot, Residence Hotel, Swiss Hotel dll.

  Menerusi usahasama dengan pelabur

  tempatan.

  Pelaburan asing dalam sektor pelancongan baru seperti pelancongan kesihatan dan

  pelancongan pendidikan.

  2

  Pemarkahan: Open Marking:5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah.

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3

  2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi

  14

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  15/44

  4. Isi dengan huraian longgar dan ada contoh = 2 markah bagi setiap isi

  AtauSOALAN 3

  (b) (i) Bezakan maksud industri pemprosesan dengan industri pembuatan.

  [ 6 Markah ]Skema Jawapan:

  Industri Pemprosesan Industri Pembuatan Markah

  Industri peringkat primer

  Memproses bahan mentah

  berasaskan sumber alam.

  Contoh Industri Pemprosesan:

  1) Kilang memproses kelapa

  sawit menjadi minyak sawitmentah,

  2) kilang memproses getah cair

  menjadi getah keping,3) kilang memproses kayu

  balak menjadi kayu gergaji.

  4) Kilang pemprosesanpetroleum dan pencairan gasasli.

  5) Kilang pemprosesan bijih

  timah dan bijih besi.6) Dll yang berkaitan dengan

  kilang pemprosesan

  Industri peringkat sekunder

  Menghasilkan barangan

  separa siap atau barangansiap.

  Contoh Industri Pembuatan:

  1) kilang pembuatan tayar,

  kasut getah sarung tangan dllberasaskan getah.

  2) kilang pembuatan minyak

  masak, sabun, majerin dllberasaskan kelapa sawit,

  3) kilang pembuatan bahan

  petrokimia seperti kilang plastik, polistrin, entlene,minyak pelincir dll

  4) kilang pembuatan pakaian

  dan fabrik5) kilang pembuatan dan

  pemasangan kenderaan.

  6) Kilang pembuatan elektrikdan elektronik barangan

  elektrik & elektronik.

  7) Dll yang berkaitan dengan

  kilang pembuatan.

  2

  2

  2

  Pemarkahan:

  1. Maksud = MAX 4 Markah

  2. Contoh = MAX 2 Markah

  3. Jawapan yang tidak menunjukkan perbezaan = MAX 3

  15

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  16/44

  Note: Contoh sekurang-kurangnya 1 jenis bagi setiap industri .2 contoh x 1 markah = MAX 2

  MAX 6

  (ii) Huraikan faktor yang mempengaruhi kemajuan industri pembuatan diMalaysia. [10 Markah]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Asas bahan

  mentah dan sumber

  tenaga yang cukup.

  Industri pemprosesan menyediakan bahan

  mentah yang cukup untuk

  pembuatan/penghasilan barangan siap dan separa

  siap.

  Contohnya minyak sawit mentah untuk

  menghasilkan minyak masak sabun, majerin, lilin

  dll

  Getah menghasilkan sarung tangan, tayar, kasut

  dsb.

  Petrokimia menghasilkan plastik,

  entlene,polistarin, fiber dsb.

  Bekalan tenaga elektrik hidro dan terma yang

  cukup serta murah.

  2

  2. Dasar dan galakan

  kerajaan. Galakan melalui skim pelaburan dan promosi

  Pemberian taraf perintis ( 10 tahun).

  Penyediaan kawasan perindustrian bebas cukai(FTZ).

  Mewujudkan koridor industri

  2

  3. Faktor

  modal/pelaburan

  yang tinggi.

  Adanya pelaburan asing (FDI) dari syarikat

  multinasional (MNCs) seperti Panasonic, JVC,

  Nokia, Samsung, dll.

  Pelaburan tempatan skim vendoor dengan

  syarikat multinasional.

  Pelaburan dari modal IKS menghasilkan

  produk buatan Malaysia.

  Sokongan perkhidmatan kewangan/kemudahan

  kredit, perbankan, insurans dll.

  2

  4. Kualiti sumber

  manusia - buruh Tenaga kerja terlatih dan berkemahiran.

  Tenaga kerja berpendidikan Mobiliti buruh

  yang mudah dilatih dan dipindahkan.

  2

  5. Sokongan Kemudahan asas yang cukup sebagai penyokong

  16

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  17/44

  kemudahan

  prasarana yang

  cukup.

  bekalan air dan elektrik.

  Jaringan pengangkutan lebuh raya dan jalan

  raya.

  Kemudahan logistik seperti pelabuhan dan

  pergudangan.

  2

  6. Teknologi

  berkembang pesat.

  Galakan R&D oleh kerajaan untuk menghasilkan

  teknologi baru bagi menghasilkan pelbagai

  produk.

  Kewujudan industri berteknologi tinggi (Hi

  Tech).

  Teknologi komunikasi melalui MSC.

  Pemindahan teknologi dari luar.

  2

  7. Pasaran yang luas.

  Pasaran dalam dan luar negara yang luas seperti

  di rantau Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan,

  Eropah dan Amerika Syarikat.

  Permintaan luar negara yang tinggi bagimenyebabkan produk berorientasikan eksport

  dihasilkan dengan banyak contohnya alat

  penghawa dingin.

  Kuasa beli pengguna yang tinggi terutamanya

  dari negara-negara kaya.

  2

  8. Politik yang stabil

  dalam jangka masa

  panjang.

  Menjamin iklim pelaburan yang sihat.

  Polisi governan yang stabil dan mantap kerana

  tidak berlaku pertukaran kerajaan.

  Keyakinan pelabur bertambah untuk melabur

  dalam jangka masa panjang.

  2

  Pemarkahan: Open Marking:

  5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah.

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3

  2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi

  4. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

  17

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  18/44

  (iii) Jelaskan kesan negatif aktiviti industri pemprosesan terhadap alamsekitar fizikal. [ 9 Markah]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Pencemaran udara,

  jerebu dan hujan asid.

  Perlepasan bahan-bahan pencemar udara

  (air pollutions) seperti karbon dioksida,karbon monoksida. hidrokarbon, gas

  sulfur dll.

  Pembebasan partikel terampai PM10.

  seperti asap, debu dan habuk bolehmenyebabkan jerebu.

  Proses kondensasi wap air dengan bahan

  pencemar udara menyebabkan hujanasid.

  MAX 3

  2. Pemanasan

  setempat.

  Kewujudan bahan pencemar di udara

  boleh memerangkap bahangan bumi

  dikaitkan dengan kesan rumah hijau

  (Green House Effect).

  Haba yang dikeluarkan oleh generator

  kilang juga menyebabkan pemanasansetempat.

  2

  3. Pencemaran air. Perlepasan sisa toksid/enfluen ke dalam

  sumber-sumber air seperti sungai,

  tasik,kolam dan laut.

  Kualiti air bersih terjejas kadar BODmeningkat, keasidan air bertambah.

  2

  4. Kemusnahan

  ekosistem akuatik

  Pelbagai spesis hidupan air mati danpupus seperti ikan dan udang,

  Rantaian makanannya terjejas, habitat dllelemen ekosistem akuatik mengalami

  kerosakan akibat pencemaran air.

  2

  5. Pencemaran bunyi

  dan bau

  Bunyi bising datangnya dari generator

  kilang yang beroperasi yang

  mengeluarkan getaran antara ( 60 70 2

  18

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  19/44

  dBA).

  Pencemaran bau datangnya daripada

  hasil/sisa kilang yang berbau busuk

  seperti sisa getah dan kelapa sawit.

  .

  6. Pencemaran sisa

  toksid yang

  berbahaya/Pencemara

  n tanih.

  Perlupusan sisa toksid oleh kilang-kilang

  haram menyebabkan tanih berasid.

  Amat merbahaya kepada sumber airtanih apabila berlaku proses larut resap.

  2

  7. Pencemaran

  persekitaran/sampah

  sarap.

  Pembuangan sisa pepejal dari kilang

  menyebabkan pencemaran sampah sarap.

  Contohnya pembuangan plastik, kotak,

  sisa kayu, tandan kelapa sawit dll.

  2

  Pemarkahan: Open Marking:

  1. 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah 1 Markah = MAX 9.

  2. 3 isi x 2 Markah = 6 Markah + 3 markah isi pertama = MAX 9

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 32. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi

  4. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

  5. Isi pertama sahaja . 3 Markah diberi sekiranya merangkumi pencemaran udara, jerebu

  dan hujan asid.

  19

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  20/44

  Soalan 4:

  a) Kenalpasti tigakoridor pembangunan ekonomi di Malaysia pada masa kini

  [ 3 Markah ]

  Skema Jawapan:

  JUDUL ISI JAWAPANMARKA

  H

  Tiga Koridor Pembangunan ekonomi di Malaysia pada masa kini ialah:

  1. Koridor UTARA (NCER -Kedah, Perak, Perlis dan P.Pinang)

  2. Koridor TENGAH (Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan W.P.Kuala Lumpur)

  3. Koridor SELATAN (Johor) yang meliputi Wilayah Pembangunan

  Iskandar (SJER)

  4. Koridor Pantai TIMUR (ECER -Kelantan,Pahang dan Terengganu)

  5. Koridor SABAH dan SARAWAK (Sabah, W.P Labuan dan

  Sarawak)

  Pemarkahan : 1 koridor = 1 markah, Max 3 Markah.

  1

  1

  1

  1

  1

  MAX 3

  b) Mengapakah tahap pembangunan sosio ekonomi antara wilayah di Malaysia

  adalah tidak seimbang? [ 10 Markah]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Faktor fizikal

  meliputi bentuk muka

  Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang, berbukit-bukau,

  berlembah dan berlurah dengan kawasan

  yang pamah, rata,datar dan beralun yang 2

  20

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  21/44

  bumi dan kesuburan

  tanih.

  mempengaruhi pembangunan pertanian,

  pelbagai tapakbina khususnya petempatan

  dan juga ketersampaian yang berbeza.

  Di samping faktor jenis tanih, kualiti dan

  kesuburannya

  Kawasan pantai barat lebih pamah dan subur

  berbanding pantai timur semenanjung.

  2. Taburan sumber

  alam yang tidak

  seimbang

  Longgokan sumber mineral, hutan, bahan

  mentah dan sebagainya.

  Kawasan yang kaya dengan sumber mineral

  lebih awal diteroka dan dimajukan

  berbanding dengan sesetengah kawasan yangamat kurang sumber berpotensi. Contoh bijih

  timah, petroleum dan gas asli

  2

  3. Dasar penjajahan. Memajukan kawasan yang berpotensi dan

  berkepentingan sahaja. Kawasan yang

  ketiadaan sumber ditinggalkan.

  Penjajah juga mengagehkan sektor-sektor

  ekonomi mengikut kaum yang diwarisi

  hingga kini - (Dasar pecah dan perintah)

  2

  4. Faktor politik, dasar

  dan rancangan kerajaan

  terutama sekali di awal

  kemerdekaan.

  Meliputi rancangan pembangunan bandar,

  pembangunan industri,pembangunan

  pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan

  pantai barat semenanjung sahaja. Manakala

  kawasan-kawasan yang lain lambat

  dibangunkan.

  Misalnya, hanya selepas tahun 1970-an

  barulah kawasan pantai timur dimajukan

  secara lebih agresif.

  Wilayah Sabah dan Sarawak dimajukan

  selepas tahun 1990-an.

  2

  5. Dualisme ekonomi:

  Kadar Perkembangan

  ekonomi moden:

  perindustrian dan perkhidmatan yangberbeza mengikut

  wilayah.

  Taburan dan kemajuan industri dan

  perkhidmatan masih tertumpu di wilayah

  Tengah Semenanjung (Lembah Kelang).

  Kawasan pantai timur dan Sabah sertaSarawak masih tertumpu kepada sektor

  pertanian. Wujud dualisme ekonomi antarawilayah.

  2

  6. Faktor

  Kewujudan dan perkembangan bandar juga

  tertumpu di wilayah tengah Semenanjung.

  Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

  21

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  22/44

  pembandaran/urbanisasi utama/bandar besar banyak terdapat di

  kawasan ini.

  Proses urbanisasi yang lambat di kawasan-

  kawasan lain menyebabkan migrasi desa ke

  bandar berterusan berlaku - kehilangan tenaga

  kerja produktif. Akhirnya kawasan yang tidak

  mempunyai bandar akan terus ketinggalan.

  2

  7. Faktor penduduk

  Meliputi saiz(jumlahnya), pendapatanperkapitanya serta kualiti penduduk/taraf

  pendidikan yang berbeza mengikut

  kawasan (Misalnya wilayah bandar yangmaju dengan luar bandar yang mundur).

  Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan

  kuasa beli, taraf hidup, kualiti hidup,kesediaan menerima pemodenan,

  mengubah cara hidup dan lain-lainkemajuan.

  2

  8. Faktor

  sosial/Infrastruktur.

  Meliputi kemudahan pendidikan,

  kemudahan kesihatan, kemudahanasas(prasarana), kemudahan

  pengangkutan dan perhubungan yang

  masih tertumpu di wilayahtengah/kawasan pantai barat

  semenanjung.

  Ini mempercepatkan penyebaran pelbagaiinovasi baru mengenai pembangunan

  berbanding dengan kawasan/wilayah lain

  yang lambat menerimnya khususnya dikawasan pedalaman Sabah dan Sarawak.

  2

  9. Pengaruh

  globalisasi masa kini.

  Menumpukan pelaburan/modal di wilayah berpotensi tinggi khususnya di lembah

  Kelang dan Wilayah Pembangunan

  Iskandar, Johor. Wilayah yang tidak berpotensi tidak dilaburkan/dibiarkan

  ketinggalan.

  Arus pemodenan dan gaya hidupkosmopolitan juga tertumpu di Wilayah

  Lembah Kelang dan Johor Baharu.

  2

  Pemarkahan: Open Marking:

  5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah.

  22

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  23/44

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3

  2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi

  4. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

  (c) Huraikan strategi pembangunan desa di Malaysia. [ 12 Markah]

  Skema Jawapan:

  Di antara strategi pembangunan desa di Malaysia ialah :

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1) Programpembangunan insitu.

  Menekankan pembangunan

  fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT, jalanraya, bekalan air dan

  elektrik.

  Juga penyediaan kemudahan infrastruktur

  perikanan, penternakan, pertanian seperti tali

  air dan empangan pengairan, jeti

  pendaratan,pusat perikanan,pusat

  penyembelihan dll.

  2 atau 3

  2) Program

  Pembangunan Pertanian

  Bersepadu (Integrated

  Agricultural DevelopmentProgrammeIADP

  IADP ialah satu pakej pembangunan yang

  bersifat kesepaduan yang

  menggabungjalinkan segala sumber, tenaga,dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor

  pertanian luar bandar.

  Contohnya pembangunan tanah berkelompok

  oleh FELCRA, rancangan kemajuan kebun

  kecil oleh RISDA dll.

  Rancangan pertanian bersepadu seperti

  KEMUBU dan MADA.

  2 atau 3

  3). Perindustrian desa.

  dan rancangan

  penyebaran industri ke

  wilayahi mundur sepertidi koridor industri

  pantai timur (ECER).

  Memajukan IKS desa bagi melahirkanusahawan desa di bawah skim kredit

  mikro.

  Koridor industri : Kawasan yang berpotensi

  dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan

  atau pemerosesan dengan menjadikan

  kawasan tersebut sebagai zon industri bebas

  cukai (FTZ), dibina kemudahan asas yang

  lengkap, diberikan insentif pelaburan dll

  untuk menarik pelabur membina industrinya.

  Contohnya di Paka, Terengganu dan Gebeng,

  2 atau 3

  23

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  24/44

  kuantan.

  4) Rancangan

  Pembangunan Wilayah

  (RPW) secara khusus.

  Di bawah RPW strategi penjanaan sumber

  alam dan pembangunan tanah baru seperti

  yang dibuat pada tahun 1970-an. Contohnya

  seperti JENGKA, KESEDAR, KEJORA,

  DARA, dan KETENGAH.

  Distruktur semula pada masa kini seperti

  ECER, NCER dan Wilayah Pembangunan

  Iskandar di Johor

  2 atau 3

  5) Pembandaran desa.

  Membandarkan kawasan luar bandar yang

  berpotensi sebagai pusat pertumbuhan baru

  bandar-bandar kecil.

  Dilaksanakan menerusi strategi-strategi

  seperti; Mewujudkan bandar baru di kawasan

  pembangunan wilayah, Membandarkan

  Pekan-Pekan Berpotensi, Mewujudkan

  Bandar Industri sejajar dengan programpenyelerakan industri ke luar bandar

  2 atau 3

  6. Pusat Pertumbuhan

  desa (PPD).

  Memajukan kawasan desa berpotensi

  (mukim dan pekan) sebagai pusat

  pertumbuhan mikro kepada desa sekitarnya.

  Sebagai pusat pengumpul dan pengedar,

  pusat-pusat perkhidmatan sosio ekonomisetempat, pusat pentadbiran mukim/kampung

  dll secara mikro.

  2 atau 3

  7) Program

  pembangunan sosial.

  Membina kemudahan pendidikan menengahdan IPT khususnya di kawasan luar bandar,

  Naik taraf kemudahan kesihatan menjadipoliklinik,

  Memajukan kemudahan pengangkutan dan

  perhubungan/telekomunikasi,

  Menyediakan kemudahan reakreasi dan sukan

  mengikut keperluan penduduk setempat

  2 atau 3

  Pemarkahan: Open Marking:

  4 isi x 3 Markah = MAX 12 Markah6 isi x 2 Markah = MAX 12 Markah.

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3

  2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 3 markah bagi setiap isi

  24

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  25/44

  4. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

  Soalan 5:

  Skema Jawapan:

  6. a) Namakan tiga buah bandaraya global [ 3 Markah ]

  Judul Isi Jawapan Markah

  Menamakan TIGA buah bandaraya global, iaitu :

  1. New York,

  2. London,

  3. Paris,

  4. Tokyo,

  1 bandar = 1

  Markah.

  MAX 3 Markah

  b) Huraikan ciri utama bandaraya global. [ 10 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Ciri utama bandaraya global ialah:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Ciri Penduduk. Penduduknya melebihi 10 juta orang

  Dikenali sebagai (megacity).

  Menjadi tumpuan penduduk negara maju.

  Taburan penduduknya padat dan tepubina

  Mengalami penduduk optimun seperti Tokyo

  2

  2. Ciri Ekonomi Ekonomi bersifat global di peringkat

  kuarterner dan kuiner.

  Menjadi penentu kepada keputusan ekonomi

  25

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  26/44

  dunia (ciri unggul) seperti bandaraya New

  York yang menjadi Pusat PerdaganganDunia WTC (World Trade Centre).

  Menjadi Pusat kewangan dunia/Transaksi

  kewangan dunia, ibu pejabat bank dan firma

  kewangan antarabangsa beroperasi di sini Pusat pelaburan, pasaran modal/saham global

  2

  3. Ciri Sosial Menjadi pusat Persidangan Dunia Persidangan G8, Kesatuan Ekonomi Eropah

  (EC), Pusat fesyen dunia.

  Pusat NGO (badan bukan kerajaan) dunia.

  Infrastruktur bertaraf global seperti pusatpendidikan dunia Universiti tersohor, pusat

  hiburan dunia dll.

  2

  4. Ciri Kualiti

  hidup

  Ciri sosial termaju dengan memiliki kualiti

  hidup yang tinggi pendapatan perkapitadan taraf hidup yang tinggi.

  Masyarakat kosmopolitan gaya hidup

  antarabangsa yang mementingkan status,kecekapan pengurusan masa, sangat

  bergantung kepada penggunaan teknologi

  tinggi dll.

  5. Ciri Teknologi Memiliki teknologi termaju dan menjadiPusat R&D global teknologi ICT, robotik,

  aeroangkasa dll.

  Menjadi Pusat Maklumat - Info daninfrasturuktur bertaraf global seperti lembah

  silikon di Amerika Syarikat.

  Bandar yang mengawal penyebaranteknologi ke negara lain.

  2

  6. Ciri Fizikal

  Bandar. Bandar terancang - bangunan padat dan

  tepubina. Bangunan bertingkat dan

  berkembang secara vertikal.

  Landskap bandar terdiri daripada mercutanda global seperti WTC, Pejabat PBB dll.

  Nilai ruang/harga tanah yang sangat mahal.

  2

  26

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  27/44

  Pemarkahan: Open Marking:

  5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah.

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3

  2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi

  4. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

  c) Jelaskan impak sosial yang dialami oleh penduduk akibat proses pembandaranyang pesat di bandar metropolitan Asia Tenggara. [ 12 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Impak sosial ( kesan positif dan negatif) yang dialami oleh penduduk akibat proses

  pembandaran yang pesat di bandar metropolitan (bandaraya yang penduduknya

  melebihi 1 juta orang) di Asia Tenggara ialah:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  Kesan Positif:

  1. Peningkatan

  pendapatan perkapita.

  Peningkatan pendapatan perkapita penduduk -

  taraf hidup meningkat, kuasa beli bertambah,

  kemiskinan dan pengganguran berkurangan.

  Bekerja dalam sektor ekonomi moden seperti

  perniagaan, perindustrian dan perkhidmatan yangterdapat di bandar berpeluang menjana

  pendapatan yang berganda.

  2

  Kesan Positif:

  2. Kualiti hidup

  penduduk bertambah

  baik.

  Taraf pendidikan meningkat Kadar celik ICT

  tinggi, peluang pendidikan tertiari bertambah

  dengan adanya universiti, kolej dan IPTA dan

  IPTS

  Taraf kesihatan meningkat kadar kematian

  menurun, kadar kelahiran bertambah, proses

  penuaan/jangka hayat bertambah kerana adanya

  kemudahan kesihatan canggih dan perkhidmatandoktor pakar yang cukup.

  2

  Kesan Positif:

  3. Kadar mobiliti dan

  pembauran inovasi

  penduduk meningkat.

  Kadar mobiliti / pergerakan penduduk meningkat

  melalui perkhidmatan pengangkutan moden

  seperti sistem komuter, LRT, ERL dll.

  Ketersampaian inter dan intra bandar meningkat

  penduduk mudah dan cepat bergerak.

  2

  27

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  28/44

  Liputan perhubungan/telekomunikasi bertambah

  yang memudahkan penyebaran maklumat dan

  inovasi baru.

  Kesan Positif:

  4. Pembentukan golongan

  menengah dan

  profesional.

  Golongan yang berpendapatan sederhana dantinggi meningkat.

  Mempercepatkan perkembangan ekonomi ke

  tahap tertier, kuarterner dan kuiner.

  Saiz pasaran domestik dan kuasa pasaranbertambah.

  Gaya kehidupan yang lebih moden dan maju.

  2

  Kesan negatif:

  5. Masalah sosial

  bertambah.

  Masalah sosial seperti kadar jenayah yang tinggi,

  maksiat, pelacuran, penyalahgunaan dadah dllkerana kos dan tekanan hidup yang tinggi di

  bandar.

  Nilai murni sosial merosot dipengaruhi oleh bidaya luar yang liar (disko, pub dsb), ikatankekeluargaan yang longgar.

  2

  Kesan negatif:

  6. Perebakan penyakit

  lebih cepat.

  Perebakan penyakit di kawasan tertentu seperti

  kawasan setinggan (slum area) dan juga kawasanpembinaan bangunan oleh pekerja asing.

  Persekitaran setinggan yang kotor

  memudahkan berlakunya penularan penyakit

  berjangkit seperti denggi, H1N1, SARS dll.

  2

  Kesan negatif:

  7. Kualiti hidup terjejas

  Kualiti hidup terjejas akibat pencemaran udara,

  air dan bunyi,

  Kesesakan lalu lintas menyebabkan tekananhidup di bandar.

  Pulau haba bandar kehidupan menjadi tidak

  selesa.

  Keselamatan penduduk terancam akibat

  peningkatan gejala sosial dan kemusnahan alam

  sekitar

  2

  Kesan negatif:

  8. Masalah perumahan

  Fenomena setinggan.

  Masalah perumahan fenomena

  setinggan/kekurangan rumah kos rendah. Nilaihartanah mahal.

  Penduduk miskin terpaksa tinggal di rumah

  setinggan.

  Masyarakat gelandangan tiada tempat tinggal.

  2

  28

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  29/44

  Kesan negatif :

  9. Masalah kemiskinan

  bandar.

  Masalah pengganguran dan kemiskinan bandar

  akibat persaingan tenaga kerja yang pesat.

  Persaingan kerja dengan warga asing.

  Pengganguran penduduk bandar bertambah dan

  juga masalah kebanjiran warga asing yang

  miskin dalam bandar.

  Imej bandar terjejas.

  2

  Pemarkahan:

  6 isi terbaik x 2 Markah = MAX 12 Markah.

  Panduan Pemarkahan: Kesan Positif dan Negatif: 4 + 2 atau 2 + 4

  Soalan 6:

  (a) Namakan tiga pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN dan nyatakan bidang

  utama kerjasama ekonomi bagi setiap pakatan segitiga tersebut. [ 6 Markah]

  Skema Jawapan:

  Nama Pakatan Segitiga

  ASEAN

  Bidang Utama Kerjasama Ekonomi Markah

  1. Pertumbuhan Segitiga

  Indonesia Malaysia

  Singapura (IMS GT)

  Bidang perindustrian meliputi industri

  pemprosesan, pembuatan dan industri

  berteknologi tinggi (Hi Tech)

  2

  2. Pertumbuhan Segitiga

  Indonesia Malaysia Thailand (IMT GT)

  Bidang pertanian khususnya tanaman

  makanan dan pelancongan berasaskansumber alam.

  2

  3. Kawasan Pertumbuhan

  ASEAN Timur : Brunei Indonesia Malaysia

  Filipina (EAGA BIMP)

  Pelbagai aktiviti ekonomi berasaskan

  pembangunan sumber alam seperti pertanian perladangan getah dan kelapa

  sawit, sumber maritim, eko-pelancongan,

  industri perhutanan dan pembangunan

  infrastruktur.

  2

  Pemarkahan :Pakatan sahaja = MAX 3

  Bidang utama kerjasama ekonomi sahaja = MAX 3

  Pakatan + Fokus kerjasama = MAX 6

  MAX 6

  29

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  30/44

  (b) Pilih sebuah pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN, huraikan kelebihan yang

  dimiliki oleh pakatan Segitiga tersebut berbanding dengan pakatan Segitiga

  Pertumbuhan ASEAN yang lain. [ 9 Markah]

  Skema Jawapan:

  Memilih sebuah pakatan Segitiga pertumbuhan ASEAN samada; IMT-GT, IMS-GT

  dan EAGA-BIMP. 1 Markah

  Perbandingan kelebihan boleh dibuat daripada segi:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Kelebihan sumberalam yang dimiliki

  Termasuk bentuk muka bumi dan

  kesuburan tanih, Taburan mineral seperti petroleum dan

  gas asli,

  Keindahan semulajadi (pantai dan pulau)

  dll.

  2

  2. Kelebihan sumber

  pasaran

  Jumlah penduduk di kawasan segi tiga

  yang dipilih berbanding dengan segitigalain.

  Mempengaruhi kuasa beli

  penduduk/pendapatan perkapita

  penduduk serta saiz pasaran.

  2

  3. Kelebihan

  teknologi yang dimiliki

  Kemampuan teknologi yang ada, R&Ddan inovasi yang dihasilkan.

  Sokongan dan rangkaian teknologi maju

  yang sudah wujud kelebihan sinergi.

  2

  30

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  31/44

  4. Kelebihan modal

  yang dimiliki.

  Keupayaan modal swasta yang banyak.

  Syarikat sudah berdaya maju

  Kesediaannya untuk melabur di kawasan

  segitiga berpotensi tinggi.

  2

  5. Kelebihan tenaga

  buruh dan kepakaran

  yang ada

  Kuantiti dan kualiti buruh. Kawasansegitiga menawarkan tenaga buruh yangramai dan murah.

  Atau tenaga manusia yang ada

  berpendidikan tinggi, mudah dilatih,wujud golongan pakar dsb.

  2

  6. Kelebihan

  prasarana yang sedia

  ada.

  Seperti rangkaian pengangkutan dan

  perhubungan,

  bekalan air dan elektrik

  Perkhidmatan internet dan jalur lebar di

  kawasan segitiga yang dipilih.

  2

  7. Kelebihan

  daripada segi

  keselamatan

  serantau/wilayah.

  Wilayah yang stabil dalam jangka masa

  panjang mewujudkan iklim pelaburanyang sihat.

  kurang ancaman pengganas, lanun,

  bukan wilayah bergolak dll yangberkaitan.

  Bebas dari bencana alam.

  2

  Pemarkahan: Open Marking:

  4 isi x 2 Markah = 8 Markah + 1 Markah pilihan kawasan segitiga pertumbuhan

  ASEAN = MAX 9.

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3

  2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi

  4. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

  31

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  32/44

  (c) Cadangkan langkah yang boleh diambil untuk mempercepatkan pembangunan

  ekonomi di kawasan Segitiga Pertumbuhan ASEAN. [10 Markah]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Menjaga/mengawal

  keselamatan bersama.

  khususnya di sempadan atau wilayah

  bergolak seperti di Selatan Thai dan

  Kepulauan Mindanao.

  Keselamatan perairan dari ancamanlanun.

  Mewujudkan kestabilan wilayah/rantaudalam jangkamasa panjang sebagai

  tarikan untuk melabur.

  2

  2. Meningkatkan

  pelaburan

  swasta/sokongan

  kewangan.

  Menggalakkan lebih banyak penglibatan

  pihak swasta dengan tawaran pakej yang

  lebih menarik untuk menanam modal dikawasan terbabit.

  Sokongan kerajaan bagi syarikat

  bumiputera untuk melabur di kawasansegitiga.

  2

  3. Menyediakankemudahan asas yang

  cukup

  Pihak kerajaan mestilah menyediakan

  kemudahan asas terlebih dahulu seperti bekalan air dan tenaga, rangkaian

  pengangkutan dan perhubungan dll.

  Akses penting untuk menarik pelaburan

  swasta di kawasan segitiga yang masih

  ketinggalan.

  2

  Halangan perundangan dan

  32

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  33/44

  4. Meningkatkan

  kecekapan agensi

  kerajaan.

  tatacara/prosedur antara negara yang

  boleh menjejaskan kecekapan seperti prosedur imigresen - untuk

  memudahkan mobiliti buruh, barangan

  dan perkhidmatan.

  Halangan tariff/cukai

  Meningkatkan integriti agensi kerajaan

  seperti membanteras amalan rasuah,penyelewengan, salahguna kuasa dll

  2

  5. Pembangunan

  sumber manusia (HRD)

  Menyediakan sumber tenaga manusia

  yang terlatih menerusi latihan kemahiran.

  Usahasama antara negara berkaitandengan HRD. Misalnya kerjasama antara

  universiti dan kementerian antara negara.

  2

  6. Mewujudkan

  jawatankuasa

  penyelarasan aktiviti

  Bagi melicinkan mekanisme

  pembangunan perlu ada satu sekretariatatau jawatankuasa pemandu

  pembangunan di kawasan segitiga

  pertumbuhan.

  Pertindihan fungsi antara agensi kerajaanbagi negara terlibat perlu dielakkan.

  Mewujudkan pengkhususan agensikerajaan antara negara.

  2

  7. Menggalakkan

  perdagangan intra

  segitiga ASEAN.

  Bagi mengelakkan ancaman globalisasi

  ekonomi, mengutamakan produk intraASEAN.

  Mempercepatkan proses perlaksanaan

  AFTA bagi penurunan tarif dan

  penyelarasan harga baranganperdagangan inter segi tiga.

  Mengelakkan lambakan barangan dari

  China yang lebih murah.

  2

  Pemarkahan: Open Marking:

  5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah

  33

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  34/44

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3

  2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 2 markah bagi setiap isi4. Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

  Soalan 7:

  Skema Jawapan:

  a) Apakah yang dimaksudkan dengan kepelbagaian biologi hutan ?

  [ 3 Markah ]

  Konsep kepelbagaian Biologi Hutan Markah

  Merujuk kepada pelbagai spesis fauna dan flora yang ada didalam hutan yang dikelaskan mengikut genetik atau sifatbiologinya.

  Contoh fauna (binatang) : Hidupan liar, serangga, mikrorganismedll

  Contoh flora (tumbuhan) : Pokok kayu, pokok memanjat/liana,

  paku pakis, kulat, pokok herba dll.

  2

  1

  1

  MAX 3

  b) Jelaskan aktiviti manusia yang telah menyebabkan kemerosotan dan kepupusankepelbagaian biologi hutan di kawasan Tropika Lembab.

  [ 12 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Aktiviti pertanian Aktiviti pertanian pindah oleh orang-orang asli

  memusnahkan pelbagai spesis dan habitat.

  Tebang-bakar hutan dan pemindahan tapak tani

  turut memusnah ekosistem hutan dalam jangkamasa

  panjang.

  2 atau 3

  2. Aktiviti

  Pembangunan tanah.

  Penerokaan hutan untuk pertanian perladangan.

  melibatkan kerja-kerja penebangan,

  34

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  35/44

  pembakaran,pembersihan hutan secara besar-

  besaran.

  menyebabkan kemerosotan dan kepupusan

  sumber kepelbagaian biologi hutan secarameluas.

  Contoh RPW JENGKA, KESEDAR, DARA,KETENGAH dll.

  2 atau 3

  3. Pembinaan

  empangan elektrik

  hidro.

  Aktiviti ini memusnahkan kepelbagaian biologihutan melalui penebangan dan pembersihan hutan

  untuk dibina jalan dan tapak stesen janakuasa.

  Contoh empangan Bakun dan Pergau

  Juga penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan

  menakung air. Ekosistem hutan akan musnah

  dengan cepat apabila kawasan hutan ditengelami

  air. Contoh pembinaan empangan Kenyir dan

  Chenderoh.

  2 atau 3

  4. Aktiviti Pembalakan

  Pembalakan tak terkawal dan pembalakan haram. Kaedah tebang bersih menyebabkan kemusnahan

  habitat, siratan makanan dan kepupusan sumber

  kepelbagaian biologi hutan.

  Kerja-kerja pembinaan jalan pengangkutan kayu

  balak juga merosakkan kepelbagaian biologi hutan.

  2 atau 3

  5. Pembinaan

  infrasturktur. Pembinaan infrastruktur - lebuh raya, jalanraya,

  kabel elektrik, saluran paip juga menyebabkan

  kemusnahan sumber kepelbagaian biologi hutan.

  Projek mega seperti pembinaan dan naik taraflapangan terbang contohnya ; KLIA, Bayan Lepas,

  Langkawi dll

  2 atau 3

  6. Pembinaan

  petempatan/perumahan

  dan tapakbina bandar

  serta industri.

  Pembinaan kawasan petempatan/perumahan Hutan

  dimusnahkan untuk dijadikan kawasan tapakbina

  petempatan/perumahan.

  Hutan juga dimusnahkan untuk dijadikan tapakbina

  bandar dan industri seperti pembinaan bandar-

  bandar baru dan estet perindustrian.

  Ekosistem hutan bertukar kepada ekosistem gunaan

  manusia ekosistem bandar.

  2 atau 3

  Pemarkahan: Open Marking:

  4 isi x 3 Markah = MAX 12 Markah

  Atau

  6 isi x 2 Markah = MAX 12 Markah.

  35

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  36/44

  Panduan Pemarkahan:

  1. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3

  2. Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi

  3. Isi dengan huraian mantap = 3 markah bagi setiap isi

  4. Isi dengan huraian longgar dan ada contoh = 2 markah bagi setiap isi

  (c) Huraikan pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunanberterusan (lestari). [10 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan

  (Bentuk Kerjasama)

  Huraian dan Contoh Markah

  1. Persidangan dan

  Deklarasi

  Persidangan Stockholm Fokus kepada

  kelestarian dalam persekitaran manusia. Ia

  menjadi titik tolak utama untuk konseppembangunan berterusan atau lestari (sustainable

  development) ditonjolkan terutama sekali selepas penyebaran Laporan Brundtland tentang masa

  depan kita semua.

  Persidangan Rio De Janerio. Persidangan ini juga

  dikenali sebagai Sidang Kemuncak Bumi.Peristiwa penting di dalam persidangan ini ialah

  Konvensyen Biodiversiti Dunia yang telah

  melahirkan Pelan Tindakan Untuk Abad ke 21

  yang dikenali sebagai Agenda 21.

  Persidangan Johannesburg Pembangunan

  berterusan (lestari) khusus untuk kesejahteraan

  generasi kini dan akan datang. Menjamin

  kecukupan keperluan asas manusia secaraberkekalan.

  Persidangan Copenhagen (Copenhagen Accordpada Disember 2009) Fokus untuk mengawal

  perubahan iklim global menerusi

  Pemerdagangan CO2 antara negara majudengan negara sedang membangun dan

  memastikan kenaikan suhu dunia tidak lebih

  2

  2

  2

  2

  36

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  37/44

  daripada 2C.

  Deklarasi Langkawi Komitmen bersama

  negara-negara Komanwel untuk menjaga,

  melindungi dan menguruskan alam sekitar secara

  mapan.

  2

  MAX 6

  2. Protokol dan

  Perjanjian

  Protokol Montreal - kawalan pembebasan gas

  Kloroflorokarbon (CFC) bagi mengatasi isu

  penipisan lapisan ozon.

  Protokol Kyoto - khusus untuk mengawal

  pembebasan gas rumah hijau terutamanya

  karbon monoksida.

  2

  2

  MAX 4

  3. Kerjasama teknikal

  dan kepakaran.

  Perkongsian data dan maklumat alam sekitarmenerusi teknologi moden seperti

  pengimejan satelit dan GPS.

  Sokongan kepakaran dalam menanganifenomena alam sekitar merentas sempadan

  seperti masalah jerebu dan pencemaran

  maritim.

  Sokongan kewangan kepada negara miskinuntuk melaksanakan agenda pembangunan

  lestari contohnya pembiayaan USD 30

  billion kepada negara membangun dalamtempoh 2010 2020 sepertimana yang

  dipersetujui dalam Copenhagen Accord.

  2

  2

  2

  MAX 4

  4. Peranan NGO

  antarabangsa

  Peranan GREEN PEACE dalam menjagakelestarian alam sekitar dunia khususnya

  sumber lautan dan maritim seperti kempen

  Save Our Sea.

  Peranan masyarakat antarabangsa dalam

  menjayakan kempen Earth Hours-

  penjimatan tenaga serta mengurangkanpembebasan gas rumah hijau.

  1

  1

  MAX 2

  Pemarkahan: Open Marking:

  37

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  38/44

  5 isi x 2 markah = MAX 10 Markah.

  1. Persidangan dan Deklerasi sahaja = MAX 6

  2. Protokol dan Perjanjian = MAX 4

  3. Teknikal dan Kepakaran = MAX 4

  4. Peranan NGO antarabangsa = MAX 2

  Soalan 8.

  Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap satu jenis aktiviti ekonomi

  primer;

  Syarat Jawapan:

  Soalan ini adalah soalan kajian luar, oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-

  syarat berikut:

  1. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Tidak boleh terlalu luas

  seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon

  mengkajinya secara kajian luar. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialahseperti di sebuah kampung, ladang, mukim, sawah padi, kebun sayur, kebun kecil,

  sebuah rancangan felda, sebuah rancangan pembangunan wilayah, satu kawasan tanah

  tinggi seperti di Cameron Highland, Tanah Tinggi Kundasang dll. Paling luaskawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerahsahaja.

  2. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satukawasan ke satu kawasan yang lain. Jawapan calon mestilah bersifat insitu.

  3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-manakawasan kajian pun.

  4. Jawapan hanya berdasarkan kepada SATU JENIS AKTIVITI EKONOMI

  PRIMER SAHAJA iaitu : (Pertanian, Perikanan, Penternakan, Perhutanan,

  atau Perlombongan) sahaja.

  38

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  39/44

  Panduan Pemeriksaan:

  a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1, 2, 3 dan 4 di atas maka markah

  MAX = 5/25 sahaja. Formulanya :X

  x 525

  b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti primer maka = 0Markah.

  c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti primer dengan aktiviti

  ekonomi yang lain maka pilih aktiviti primer sahaja. Pemarkahannya masih per 25.

  (a) Namakan aktiviti ekonomi yang dikaji dan kawasan kajian anda itu.

  Skema Jawapan:[ 1 Markah]

  JUDUL ISI JAWAPAN MARK AH

  Menamakan SATU jenis aktiviti ekonomi primer yang dikaji dan kawasan

  kajiannya. ( Pertanian, Perikanan, Penternakan, Perhutanan, atau

  Perlombongan).

  Contoh : Kajian saya ialah terhadap aktiviti pertanian diTanah Rata, Cameron Highland, Pahang.

  Nota : Kawasan kajian mestilah spesifik dan mikro sifatnya.

  1

  (b) Bagaimanakah anda memperolehi maklumat primer dan sekunder bagi kajianluar tersebut. [ 6 Markah]

  39

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  40/44

  Judul Isi Jawapan Markah

  Menerangkan kaedah memperolehi maklumat primer ;

  Pemerhatian.

  Pencerapan. Pengukuran.

  Senarai semak.

  Temu bual.

  Kaji selidik (soal selidik)

  Menerangkan kaedah memperolehi maklumat sekunder:

  Mengkaji sumber sekunder data dan laporan dari Jabatan/Agensi

  Kerajaan dan swasta,

  Kajian perpustakaan dan sumber internet.

  Pemarkahan:

  i) Setiap kaedah perlu ada huraian untuk dapat 2 markah.

  (Perlukan 3 kaedah yang dihurai untuk MAX 6 markah)

  ii) Jika sekadar menyatakan/menyenaraikan sahaja, maka setiapkaedah = 1 Markah. (Perlukan 6 kaedah untuk MAX 6

  markah).

  2

  222

  2

  2

  2

  2

  MAX 6

  (c) Huraikan sumbangan aktiviti ekonomi yang anda kaji terhadap penduduk dan pembangunan setempat. [ 6 Markah]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Menyediakan

  peluang pekerjaan

  kepada penduduk.

  Meningkatkan pendapatan perkapitapenduduk,

  Mengurangkan kemiskinan dan

  pengganguran.

  taraf hidup penduduk meningkat.

  2

  2. Memperluaskanpasaran setempat

  Kuasa beli penduduk bertambah untuk

  memperolehi barangan dan perkhidmatanmoden.

  Dibuktikan melalui kewujudan rangkaian

  pemasaran seperti kewujudan pasar

  malam, pasar tani dll.

  2

  3. Meningkatkan Kemampuan memperolehi akses

  pendidikan yang lebih baik kadar celik

  40

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  41/44

  kualiti hidup penduduk

  setempat.

  huruf dan celik ICT meningkat.

  Taraf kesihatan penduduk bertambah

  mampu memperolehi perubatan moden.

  Akses telekomunikasi bertambah

  penduduk mampu memiliki internet,

  telefon bimbit dll.

  2

  4. Menggalakkan

  pertumbuhan dan

  perkembangan sektor

  ekonomi yang

  berantaian/berkaitan.

  Mewujudkan kepelbagaian ekonomi

  setempat - seperti industri pemprosesan

  dan pembuatan termasuk IKS berdasarkan bahan mentah aktiviti

  primer

  perkhidmatan khususnya pengangkutan

  dan telekomunikasi,

  Aktiviti pelancongan (agrotourism)

  seperti homestay, sayuran, bungaan,

  ternakan lebah dll. Aktiviti perniagaan seperti runcit dan

  borong.

  2

  5. Mewujudkan pusat-

  pusat pertumbuhan

  ekonomi yang baru

  seperti PusatPertumbuhan Desa

  (PPD)

  PPD sebagai pusat pengumpulan danpengedaran hasil aktiviti ekonomi primer

  khususnya pertanian.

  Pusat-pusat pertumbuhan ini pulamenjadi nadi untuk pembangunanekonomi kawasan sekitarnya.

  2

  6. Memajukan

  infrastuktur dan

  kemudahan setempat.

  Infrastruktur pertanian seperti empangan

  dan tali air,

  rangkaian jalan raya dan sistemperhubungan

  serta kewujudan agensi-agensi pertanian

  seperti Jabatan Pertanian, LPP, FAMA,Pusat Inkubator Pertanian dll.

  2

  7. Menggalakkan

  perkembangan

  teknologi.

  Melalui usaha penyelidikan dan

  pembangunan (R&D) pertanian

  setempat.

  Kegiatan ekonomi setempat yang

  berasaskan R&D boleh dikembangkan.

  Misalnya produk hiliran pertanian.

  2

  41

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  42/44

  8. Guna tenaga buruh

  dipenuhi.

  Tenaga buruh asing ke kawasan

  berkenaan bekerja dalam sektor

  perladangan.

  Masalah kekurangan buruh di atasi.

  2

  .9. Menggalakkan

  kemasukan modal ke

  kawasan berkenaan

  dan mempercepatkan

  pembangunan

  setempat.

  Samada modal/pelaburan dari syarikat

  swasta, kerajaan atau persendirian.

  Pembangunan sosioekonomi setempatberkembang pesat. 2

  Pemarkahan:

  (Pemarkahan: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah)

  Atau 6 isi x 1 markah = MAX 6

  (d) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi berkenaan terhadap alam sekitar fizikal

  kawasan itu. [ 6 Markah]

  Skema Jawapan:

  Kesan negafif aktiviti ekonomi terhadap alam sekitar fizikal setempat:

  Judul Isi Jawapan(1) Hakisan tanah dan tanah runtuh, tanah mendap kewujudan

  gagalur dan gelongsoran tanah.2

  (2) Banjir kilat dan banjir lumpur regolit, kelodak dan ampaian. 2

  (3) Peningkatan suhu mikro dan pengurangan kelembapan udara

  pemanasan setempat.

  2

  (4) Kerosakan ekosistem/habitat/spesis/rantaian makanan kawasan

  hutan dan wet land paya, tasik, kolam dll 2(5) Pencemaran udara dan jerebu pembakaran terbuka di tapak

  pertanian/hutan

  2

  (6) Pencemaran air sungai, tasik,kolam,dll akibat penggunaan

  racun serangga, baja kimia, pencemaran kelodak dan lumpur

  dari kerja tanah.

  2

  (7) Pencemaran bunyi dan bau bunyi bising dan bau busuk 2

  (8) Pencemaran sampah sarap dan tanih resapan leachate dan baja 2

  42

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  43/44

  kimia ke dalam tanah.

  (9) Kemusnahan kawasan tadahan air . 2

  Pemarkahan :

  Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 MarkahAtau 6 isi x 1 markah = MAX 6 Markah

  MAX 6

  (e) Cadangkan langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengatasi

  kesan negatif di atas. [ 6 Markah]

  Skema Jawapan:

  Langkah bukan perundangan meliputi:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Amalan pengurusan

  yang strategik atau

  langkah kestrukturan.

  Amalan Pengurusan Pertanian seperti:

  Menjalankan penanaman berteres/mengikut

  kontur.

  Membina sistem perparitan/saliran di kawasan

  pertanian mereka.

  Mendengar nasihat pihak berkuasa tempatan agar

  tidak menggunakan jentera berat di kawasan

  bercerun/ tanah tinggi.

  Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian

  khususnya pokok kekacang.

  Membina sungkupan plastik dan daun untuk

  mengurangkan hakisan tanih

  Mengamalkan kaedah pertanian yang mesra alam

  2

  2

  2

  2

  2

  43

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  44/44

  seperti kaedah hidroponik, menggunakan baja

  organik, kawalan biologi dan tidak terlalu

  bergantung kepada baja kimia serta racun

  serangga.

  Amalan Pengurusan hutan seperti:

  Penanaman semula hutan perladangan hutan.

  Sistem penebangan terpilih.

  Beralih kepada sumber pengganti.

  2

  22

  2

  MAX 4

  2. Kempen kesedaran

  dan pendidikan alam

  sekitar (PAS)

  Kempen melalui media massa dengan pelbagai

  slogan.

  Penglibatan masyarakat seperti bergotong royong.

  Peranan NGO (Badan bukan kerajaan)

  Pendidikan Geografi dan alam sekitar

  MAX 2

  Pemarkahan:

  3 kaedah x 2 markah = MAX 6.

  Amalan pengurusan : MAX 4. Kempen dan Pendidikan : MAX 2

  TAMAT