PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

 • View
  249

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  1/44

  SULIT *

  942/2

  SKEMA JAWAPAN

  SOALAN PERCUBAAN PAHANG 2010SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

  (STPM)

  GEOGRAFI KERTAS 2( ALAM SEKITAR MANUSIA )

  SULIT

  942/2

  1

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  2/44

  Soalan 1

  Skema Jawapan:

  (a) Takrifkan konsep daya tampung sumber alam? [ 3 Markah ]

  MAKSUD: Keupayaan sesuatu sumber alam untuk menampungkeperluan pendudukpada aras dan tempoh tertentu.

  CIRI: Bergantung kepada bekalan sumber, tahap teknologi dan jumlahatau saiz penduduk pada satu-satu masa.

  CONTOH: Daya tampung sumber petroleum di Malaysia dijangka

  tamat pada tahun 2013. Daya tampung sumber hutan di Malaysia tidak

  lagi berupaya memenuhi permintaan sektor pembinaan masa kini.

  Markah

  2

  1

  1

  MAX 3

  (b) Bagaimanakah faktor kependudukan mempengaruhi kemerosotan dankemusnahan daya tampung sumber alam. [9 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Pertumbuhan

  penduduk yang

  pesat

  Eksploitasi sumber alam terpaksadilakukan dengan giat bagi menampung

  keperluan penduduk yang ramai.

  Sumber pertanian amalan pertanian

  intensif menyebabkan tanih tidak subur.

  Sumber penternakan ragutan

  berlebihan , cenderung berlakunya

  hakisan tanih.

  Sumber perikanan tangkapan

  berlebihan menyebabkan kepupusan

  spesis.

  Sumber air terjejas apabila permintaanmelebihi penawaran. Juga kemusnahan

  kawasan tadahan air.

  Sumber hutan pupus akibat aktiviti penyahutanan bagi menampung sektor

  perumahan penduduk.

  2 atau 3

  2

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  3/44

  2. Tumpuan dan

  kepadatanpenduduk di

  sesebuah kawasan

  Tekanan kepada sumber tanah saiztanah menjadi sempit akibat saingan

  guna tanah untuk petempatan, pertanian,

  kemudahan asas dll. Daya tampung

  tanah merosot seperti di Pulau Jawa.

  Aktiviti peneresan, perataan dan pemotongan cerun bukit untuk dibina

  petempatan menyebabkankemusnahan sumber tanah mengalami

  hakisan dan tanah runtuh.

  Kemusnahan ekosistem kawasan tanahlembab seperti paya, lembah sungai,

  dan tasik yang ditebus guna bagi

  membina petempatan di kawasan yangpadat penduduk seperti di bandar-bandar

  besar.

  2 atau 3

  3. Aras teknologi

  yang dimiliki oleh

  penduduk

  Teknologi yang rendah untukmemelihara dan memulihara sumber

  alam selepas digunakan.

  Sumber alam dibiarkan rosak/pupus ataudiguna secara membazir.

  Teknologi pembiakbakaan dan

  sivilkulture hutan masih ketinggalanuntuk projek perladangan hutan.

  Teknologi perawatan sumber air dan

  tanih yang tercemar masih terhad..

  Teknologi sumber tenaga alternatif

  seperti biomass, solar, angin dan ombakmasih tidak dibangunkan. Penduduk

  terlalu bergantung kepada sumbertenaga konvensional.

  2 atau 3

  4. Sikap penduduk

  yang tidak

  bertanggungjawab.

  Sumber air, marin (lautan) udara dan

  tanih tercemar akibat sikap penduduk

  yang tidak menghargai alam sekitar.

  Pembuangan sisa toksid, kumbahan, sisa pepejal ke dalam sumber air seperti

  sungai, tasik, paya dan laut.

  Pembuangan sisa pepejal, kimia danradioaktif secara haram.

  Kerakusan meneroka sumber untuk

  mengejar keuntungan semata-mata

  seperti aktiviti perlombongan pasir diSelangor.

  Kesedaran masyarakat terhadap alamsekitar masih lemah.

  2 atau 3

  3

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  4/44

  5. Kurangnya

  kawalan dan

  penguatkuasaan

  undang-undang

  yang longgar.

  Penjagaan alam sekitar yang lemah olehagensi kerajaan kekurangan

  kakitangan dan kelemahan pengurusan

  Kuatkuasa undang-undang yang longgar

  hukuman tidak setimpal dengan

  jenayah yang dilakukan terhadap alamsekitar.

  Pertindihan fungsi antara agensikerajaan misalnya antara kuasa negeri

  dengan persekutuan.

  Masalah birokrasi dan salahguna kuasaagensi pelaksana rasuah.

  2 atau 3

  Pemarkahan :

  a) 3 isi x 3 markah = MAX 9b) 4 isi x 2 markah + 1 markah mana-mana huraian yang lebih

  baik = MAX 9

  c) 5 isi x 2 markah = 10 markah 1 markah = MAX 9. MAX 9

  (c) Berdasarkan kepada satu jenis sumber alam yang boleh diperbaharui, cadangkan

  langkah yang perlu diambil untuk menjamin keberterusan daya tampung sumber alam

  tersebut. [ 13 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Memilih mana-mana satu jenis sumber alam yang boleh diperbaharui :(Hutan, Tanih, Air, Udara, Marin, ombak, dll) 1 Markah

  Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

  1. Langkah

  perundangan:

  Akta dan ordinan - MenguatkuasakanAkta Kualiti Alam Sekeliling 1974,

  ordinan dan peraturan penggunaan

  pelbagai jenis sumber alam.

  Penguatkuasaan oleh agensi pelaksanacontohnya JAS, JPS, PBT, Jabatan Laut

  dll Hukuman - mengenakan hukuman

  denda dan penjara ke atas mana-mana

  individu atau syarikat yang merosak dan

  mencemarkan sumber-sumber alam.

  Penyediaan EIA dan SIA sebelum

  penerokaan terhadap sesuatu sumber

  alam.

  MAX 4

  4

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  5/44

  2. Amalan

  pengurusan yangcekap.

  langkah kestrukturan - seperti membina benteng, tetambak, groin, gabion, sistem

  saliran, sungkupan dll

  Amalan pemeliharaan seperti mewartakanrizab sungai, rizab hutan, kawasan tadahan

  air, rizab sumber dll yang dijaga rapi dari

  sebarang bentuk penerokaan.

  Amalan pemuliharaan - penebangan

  terpilih, penghutanan semula, tanaman tutup bumi, pertanian berkontur, pelupusan

  sumber toksid/asap secara berjadual,

  rawatan sisa dsb.

  Penggunaan teknologi mesra alam(teknologi hijau) seperti penjanaansumber tenaga alternatif, teknologi

  insenerator, bioteknologi, teknologi nano dll

  usaha R & D ke arah teknologi yang tidak

  mencemar/merosakkan sumber alam.

  MAX 6

  3. Kempen kesedaran

  dan pendidikan alam

  sekitar.

  Kempen - Memperhebatkan kempen

  kesedaran oleh pelbagai agensi kerajaan,

  melalui pelbagai saluran. Misalnya media

  elektronik, media cetak, kempen/risalah

  Cintailah Hutan Kita, PenghijauanBumi, Hutan Warisan Kita, CintailahSungai Kita, kempen 3R dll.

  Pendidikan alam sekitar - Memupuk

  kefahaman yang meluas kepada masyarakat

  umum tentang peri pentingnya usaha-usaha

  menjaga dan memulihara sumber alamkhususnya kepada generasi akan datangsecara formal dan tidak formal.

  Peranan NGO SAM, WWF, ENRICH dll

  yang bergandingan dengan agensi kerajaan

  dan masyarakat seperti mengadakan gotong

  royong.

  MAX 2

  Note : Langkah yang dihurai bergantung kepada jenis sumber alam yang dipilih

  Pemarkahan : Ke tiga-tiga langkah mesti di sentuh

  a) Perundangan = MAX 4

  b) Pengurusan = MAX 6

  c) Kempen dan PAS = MAX 2

  d) Pilih satu jenis sumber alam = MAX 1

  MAX 13

  5

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  6/44

  Soalan 2:

  a) Apakah yang dimaksudkan denganpenuaan penduduk? [ 3 Markah ]

  Skema Jawapan:

  MAKSUD: Penuaan penduduk ialah peningkatan jangka hayatpenduduk sesebuah negara yang melebihi 60 tahun.

  CIRI: Peningkatan golongan warga emas, menggambarkan peningkatan kualiti hidup,peningkatan taraf kesihatan dan perubatan

  serta kesedaran amalan penjagaan kesihatan yang tinggi.

  CONTOH: Jangka hayat penduduk Malaysia pada tahun 2005 ialah 75

  tahun manakala jangka hayat penduduk Jepun ialah 85 Tahun.

  Markah

  2

  1

  1

  MAX 3

  (b) Nyatakan empat kesan penuaan penduduk terhadap ekonomi dan sosial

  sesebuah negara [ 4 Markah ]

  Skema Jawapan:

  Judul Isi Jawapan Markah

  1. Peningkatan kos untuk menampung sistem sokongan warga emas

  Penyediaan rumah kebajikan, kos pengurusan, kos rawatan dan penjagaan

  yang sempurna oleh kerajaan, swasta dan NGO.

  Penyediaan perkhidmatan pengangkutan dan kemudahan awam yang

  khusus.

  1

  2. Beban kewangan kerajaan bertambah

  Bayaran pencen, KWSP, ganjaran dll Hak keistimewaan warga emas diberikan rebat perkhidmatan/peningkatan

  subsidi.

  1

  3. Nisbah tanggungan semakin meningkat.

  Golongan tua sudah tidak produktif.

  Golongan dewasa terpaksa menanggung khususnya kos perubatan.

  1

  6

 • 8/8/2019 PERCUBAAN STPM PAHANG 2010 GEOGRAFI MANUSIA SKEMA JAWAPAN

  7/44

  Kadar pencen tidak cukup untuk menanggung kos hidup yang semakin

  bertambah.

  4. Kemerosotan nilai murni masyarakat.

  merosotnya nilai tanggungjawab sosial golongan muda terhadap

  warga emas disebabkan oleh tekanan hidup.

  Golongan tua dibiarkan di rumah-rumah kebajikan.

  Nilai murni hidup merosot.

  1

  5. Tenaga profesional meningkat.

  Tenaga profesional di peringkat pengurusan tertinggi masih lagi ramai.

  Tempoh perkhidmatan dilanjutkan.

  Contoh pensyarah universiti sehingga 65 tahun.

  Ekonomi di peringkat kuarterner dan kuiner boleh dibangunkan.

  1

  Mana-mana 4 isi terbaik x 1 Markah = 4 Markah MAX 4

  (c) Jadual 1 di bawah menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysiapada tahun 2000.

  Kumpulan Umur Lelaki Perempuan

  0 - 9

  10 - 1920 - 29