309
ISSN 1330-3678 57. godi{te

2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

ISSN 1330-3678 57. godi{te

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 2: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

NakladnikREPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Odjel za statistiku

Za nakladnikaJADRANKA VESELI] BRUVO, dipl. ing. arh.

STATISTI^KI LJETOPIS GRADA ZAGREBASTATISTICAL YEARBOOK OF ZAGREB

Web adresa: www.zagreb.hr

Molimo korisnike Ljetopisa da prilikom kori{tenja podatakanavedu izvor. Pri navo|enju izvora predla`e se kratica:

»SLjZ – 2008. str. ...«

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 3: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

LJETOPIS GRADA ZAGREBA – 2008.

Po svom sadr`aju i obuhvatu Statisti~ki ljetopis Grada Zagreba osnovna

je statisti~ka publikacija, koja prezentira podatke o Gradu Zagrebu u

vi{egodi{njem slijedu. To je publikacija koja izlazi kontinuirano i ove

godine bilje`i 57. izdanje.

Statisti~ki podaci koji ~ine sadr`aj Ljetopisa nezaobilazan su izvor in-

formacija raznim korisnicima. Od po~etka 2007. godine nalazi se i na

web stranicama Grada Zagreba.

Prikazani podaci o Gradu rezultat su statisti~kih istra`ivanja, utemeljena

na Programu statisti~kih aktivnosti, koji se provodi na svjetski harmoni-

ziranim metodologijama.

Ljetopis Zagreba najsadr`ajnija je statisti~ka publikacija u kojoj se ob-

javljuju i podaci drugih subjekata kojima zahvaljujemo na kvalitetnoj su-

radnji.

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE

I RAZVOJ GRADA

Iva Razumovi}, dipl. oec. Jadranka Veseli} Bruvo, dipl. ing. arh.

na~elnica Odjela za statistiku pro~elnica Gradskog ureda

Page 4: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

SADR@AJ

Zagreba~ki identiteti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Majka Bo`ja Kamenitih vrata – za{titnica Grada Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Zagreba~ki nadbiskupi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Zagreba~ki gradona~elnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Gradska skup{tina Grada Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21^elnici Gradskog poglavarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Upravna tijela Grada Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Podru~ni uredi Gradske uprave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Gradske ~etvrti Grada Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Gradski zastupnici gradske skup{tine prema obrazovanju, starosti i strana~koj pripadnosti . . . . . . . . . 27

Grad Zagreb 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Ustrojstvo Grada Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Naselja Grada Zagreba - Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Gradske ~etvrti Grada Zagreba – Popis 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Grafikon – Gradske ~etvrti, stanovni{tvo Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

1. Geografski i meteorolo{ki podaci1.1. Geografski polo`aj i visina grada nad morem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2. Povr{ina, stanovni{tvo i naselja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453. Gradske prometnice, va`niji prometni pravci – izbor prema du`ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454. Temperatura zraka i koli~ina oborina u razdoblju 1862.–2000. – prema mjerenju

Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465. Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka, za 30-godi{nja razdoblja od 1871. g.

– prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476. Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka, u zadnjih 10 godina – prema

mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487. Broj dana s odre|enim meteorolo{kim obilje`jima u zadnjih 10 godina – prema mjerenju Meteoro-

lo{kog opservatorija Zagreb-Gri~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518. U~estalost kiselih ki{a na meteorolo{kim postajama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549. Godi{nje talo`enje sumpora odre|enog u obliku sulfata i anorganskog du{ika iz nitrata

i amonijaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5410. Sumarni rezultati koncentracija du{ikova dioksida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5411. Srednji vodostaji Save – Hidrolo{ka postaja Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5512. Najni`i i najvi{i vodostaji Save – Hidrolo{ka postaja Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Grafikon – Karakteristi~ne vrijednosti godi{njeg vodostaja Save . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5813. Potresi s epicentrom u okolici Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5914. Staja}e vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6215. Vodotoci i meliorativna kanalska mre`a slivnog podru~ja Grada Zagreba u 2007 . . . . . . . . . . . . . . 62

2. Stanovni{tvoPopisi stanovni{tva

2.1. Stanovni{tvo Grada Zagreba od najstarijih vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632. Stanovni{tvo i ku}anstva prema popisima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633. Stanovni{tvo Grada Zagreba i naselja Zagreb prema popisima 1857–1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Grafikon – Stanovnici Grada Zagreba i naselja Zagreb od 1857–1991prema aktualnom teritoriju definiranom 30. sije~nja 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

7

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 5: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Grafikon – Stanovni{tvo Grada Zagreba prema spolu i starosti, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Grafikon – Ku}anstva prema broju ~lanova, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4. Stanovni{tvo prema starosti i spolu, Popis 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Grafikon – Dobna struktura stanovnika Grada Zagreba, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5. Osobe stare 95 i vi{e godina prema godinama starosti i spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676. Osobe stare 95 i vi{e godina prema godinama starosti i spolu, po gradskim ~etvrtima , Popis 2001 . . 677. Kontigenti stanovni{tva, Popis 2001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688. Stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema zavr{enoj {koli i spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . 689. Stanovni{tvo staro 10 i vi{e godina prema pismenosti, starosti i spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . 69

10. Stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema bra~nom stanju i spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . 6911. @ensko stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema broju `ivoro|ene djece, Popis 2001. . . . . . . . . . 6912. Stanovni{tvo prema dr`avljanstvu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7013. Stanovni{tvo prema narodnosti, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7014. Stanovni{tvo prema materinskom jeziku, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7015. Stanovni{tvo prema vjeri, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7116. Stanovni{tvo odsutno iz naselja popisa, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7117. Stanovni{tvo drugih naselja/dr`ava prisutno u naselju popisa, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7118. Stanovni{tvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7219. Aktivno stanovni{tvo prema prete`itoj aktivnosti, polo`aju u zaposlenju

i nezaposlenosti te spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7220. Poljoprivredno stanovni{tvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7321. Zaposleno stanovni{tvo prema zanimanju i spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7322. Stanovni{tvo prema glavnim izvorima sredstava za `ivot, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Grafikon – Stanovni{tvo prema glavnim izvorima sredstava za `ivot, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . 7423. Invalidne osobe prema uzroku invalidnosti i spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7524. Invalidne osobe prema fizi~koj pokretljivosti i spolu, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Grafikon – Invalidne osobe prema starosti i fizi~koj pokretljivosti, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . 7525. Ku}anstva, Popis 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7626. Privatna ku}anstva prema obiteljskom sastavu i obiteljska ku}anstva prema

broju ~lanova, Popis 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7627. U`e obitelji prema sastavu, Popis 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7628. Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7729. Privatna ku}anstva prema obiteljskom sastavu i osnovi kori{tenja stana, Popis 2001 . . . . . . . . . . . 7730. Obitelji prema sastavu i osnovi kori{tenja stana, Popis 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Vitalna statistika

31. Prirodno kretanje stanovni{tva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7832. Stope prirodnog kretanja stanovni{tva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Grafikon – Prirodno kretanje stanovni{tva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7833. @ivoro|eni i mrtvoro|eni prema spolu, bra~nosti roditelja, mjestu poro|aja

i stru~noj pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7934. @ivoro|eni i mrtvoro|eni prema starosti majke i redu ro|enja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7935. Umrli prema spolu i starosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8036. Umrli prema spolu, mjestu smrti, lije~enju bolesti od koje je osoba umrla i prijavi uzroka smrti . . 8037. Umrli prema uzroku smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8138. Nasilne smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8139. Sklopljeni brakovi prema starosti `enika i nevjeste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8240. Sklopljeni brakovi prema redu braka i ranijem bra~nom stanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8241. Sklopljeni brakovi prema {kolskoj spremi `enika i nevjeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Grafikon – Sklopljeni i razvedeni brakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342. Razvedeni brakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

8

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 6: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Migracije stanovni{tva

43. Doseljeno i odseljeno stanovni{tvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Grafikon – Doseljeno i odseljeno stanovni{tvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3. Zdravstvena za{tita3.1. Korisnici zdravstvene za{tite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2. Pregled broja dana izostanaka s posla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863. Zdravstvene ustanove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874. Zdravstveni djelatnici i suradnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875. Zdravstveni djelatnici i suradnici prema stru~noj spremi, zanimanju i spolu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 886. Lije~nici prema granama specijalnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897. Specijalisti~ko-konzilijarna djelatnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908. Djelatnost op}e medicine – primarna zdravstvena za{tita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909. Djelatnost za{tite dojen~adi i pred{kolske djece – primarna zdravstvena za{tita . . . . . . . . . . . . . . . 91

10. Djelatnost za zdravstvenu za{titu `ena – primarna zdravstvena za{tita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9111. Savjetovali{te za planiranje obitelji – primarna zdravstvena za{tita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9112. Djelatnost za za{titu i lije~enje usta i zubi – primarna zdravstvena za{tita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9213. Hitna medicinska pomo} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9214. Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9215. Oboljeli od zaraznih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9316. Bolni~ka djelatnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9417. Postelje i bolesni~ki dani u klini~kim bolni~kim centrima, klini~kim bolnicama, klinikama,

op}im i specijalnim bolnicama, po pojedinim odjelima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9418. Bolni~ka djelatnost u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9519. Hospitalizacija bolesnika prema grupama bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9620. Hospitalizacija bolesnika s prebivali{tem u Gradu Zagrebu prema grupama bolesti i dobi u 2007.. . . 97

Grafikon - Struktura naju~estalijih uzroka hospitalizacije gravitiraju}ih starijih bolesnikaprema dobi i grupama bolesti u Zagrebu – 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Grafikon - Usporedba gravitiraju}ih hospitalizacija starijih bolesnika s hospitalizacijamaprema zagreba~kom prebivalištu bolesnika u bolnicama Grada Zagreba – 2007. . . . . . . . 98

21. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9922. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava prema dobi u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . 9923. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10024. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina prema dobi u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10125. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti di{nog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10226. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti di{nog sustava prema dobi u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10227. Umrli od namjernog samoozlje|ivanja (samoubojstva) prema dobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10328. Umrli u prometnim nesre}ama prema dobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4. Socijalna skrb4.1. Ustanove socijalne skrbi, stanje 31. prosinca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

2. Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne skrbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043. Prava, usluge i mjere socijalne skrbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054. Dru{tvena davanja za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055. Dje~ji vrti}i i druge pravne osobe koje ostvaruju programe pred{kolskog odgoja . . . . . . . . . . . . . 1066. Domovi u~enika i studenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067. Prognanici prema regiji stalnog prebivali{ta – Popis prognanika o`ujak 1992. . . . . . . . . . . . . . . . 1078. Prognanici prema datumu izbjega – Popis prognanika o`ujak 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079. Prognanici i izbjeglice u 1992.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

9

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 7: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

10. Prognanici djeca, u~enici i studenti – Popis prognanika o`ujak 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10811. Prognanici prema zdravstvenom stanju – Popis prognanika o`ujak 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10812. Prognanici i izbjeglice – stanje krajem godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10813. Prognanici i izbjeglice prema Centrima socijalne skrbi – stanje krajem godine . . . . . . . . . . . . . . . 109

5. Mirovinsko i invalidsko osiguranje5.1. Osiguranici prema osnovama osiguranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

2. Korisnici mirovina prema vrstama mirovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103. Korisnici mirovina prema osnovama osiguranja i vrstama mirovina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Grafikon - Prosje~ne mirovine prema osnovama osiguranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

6. Zaposlenost, nezaposlenost i zapo{ljavanje6.1. Zaposleni, stanje 31. o`ujka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Grafikon - Zaposleni, stanje 31. o`ujka 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Grafikon - Zaposleni prema stupnju stru~nog obrazovanja i spolu, stanje 31. o`ujka 2007 . . . . . . 113

2. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva premapodru~jima NKD-a 2002. i spolu, stanje 31. o`ujka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

3. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema podru~jima NKD-a 2002.i spolu, stanje 31. o`ujka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicima vlasni{tva, 31. o`ujka . . . . . . 116Grafikon - Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema oblicima vlasni{tva,

stanje 31. o`ujka 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicima vlasni{tva i

podru~jima NKD-a 2002., stanje 31. o`ujka 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnju stru~nog obrazovanja i spolu,

stanje 31. o`ujka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnju stru~nog obrazovanja,

podru~jima NKD-a 2002. i spolu, stanje 31. o`ujka 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti i spolu, stanje 31. o`ujka . . . . 1209. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti, spolu i podru~jima

NKD-a 2002., stanje 31. o`ujka 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12110. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnog odnosa i spolu,

stanje 31. o`ujka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12211. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnog odnosa i spolu,

po podru~jima NKD-a 2002., stanje 31. o`ujka 2007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12212. Osobe koje tra`e zaposlenje prema stupnju stru~nog obrazovanja, stanje 31. prosinca . . . . . . . . . 12313. Osobe koje tra`e zaposlenje prema razini obrazovanja, stanje 31. prosinca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12314. Osobe koje tra`e zaposlenje prema radnom sta`u, stanje 31. prosinca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Grafikon - Nezaposlene osobe, stanje 31. prosinca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12415. Osobe koje tra`e zaposlenje prema vremenu nezaposlenosti, stanje 31. prosinca. . . . . . . . . . . . . . 12516. Osobe koje tra`e zaposlenje prema godinama starosti, stanje 31. prosinca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

7. Pla}e

7.1. Prosje~e mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima(pravne osobe) svih oblika vlasni{tva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Grafikon - Kretanje prosje~nih mjese~nih neto i bruto pla}a po zaposlenom u poslovnim subjektima . 126Grafikon - Indeksi nominalnih i realnih pla}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

2. Indeksi nominalnih neto i bruto pla}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

10

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 8: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3. Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema visini ispla}enih netopla}a za 160–200 pla}enih sati rada za o`ujak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Grafikon - Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema visini ispla}enih

neto pla}a za o`ujak 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274. Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema visini ispla}enih neto

pla}a za 160–200 pla}enih sati rada u o`ujku 2007., prema podru~jima NKD-a 2002. . . . . . . . . . 1285. Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe)

svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296. Prosje~ne mjese~ne ispla}ene bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima

(pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307. Lan~ani indeksi nominalnih neto pla}a po zaposlenom u poslovnim subjektima

(pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318. Lan~ani indeksi nominalnih bruto pla}a po zaposlenom u poslovnim subjektima

(pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329. Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima

(pravne osobe) prema spolu i stupnju stru~ne spreme potrebne za obavljanje odre|enihposlova i zadataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Grafikon - Prosje~ne mjese~ne neto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima,prema stru~noj spremi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

10. Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnim subjektima(pravne osobe) prema spolu i stupnju stru~ne spreme potrebne za obavljanjeodre|enih poslova i zadataka za 2007., po podru~jima NKD-a 2002.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

8. Cijene8.1. Lan~ani indeksi prodajnih cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda prema glavnim

industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352. Lan~ani indeksi cijena na malo prema grupama proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363. Lan~ani indeksi tro{kova `ivota prema grupama potro{nje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364. Lan~ani indeksi cijena ugostiteljskih usluga prema grupama usluga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375. Prosje~ne godi{nje stope rasta cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376. Indeksi cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Grafikon – Kretanje indeksa prodajnih cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda,cijena na malo i tro{kova `ivota od 1998. do 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Grafikon – Indeksi cijena na malo i tro{kova `ivota od 1998. do 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

9. Investicije9.1. Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehni~koj strukturi . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Grafikon – Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehni~kojstrukturi u 2007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

2. Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja u 2007. . . . . . 141Grafikon – Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima

financiranja u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413. Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema djelatnosti investitora iz Hrvatske

i namjeni investicija prema NKD-u 2002., u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424. Investicije za za{titu okoli{a, u 2007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445. Teku}i izdaci za za{titu okoli{a, u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

10. Gradski prora~un10.1. Ostvarenje prihoda gradskog prora~una. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Grafikon – Struktura prihoda gradskog prora~una u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1462. Rashodi gradskog prora~una. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1473. Ra~uni financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

11

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 9: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11. Poljoprivreda, lov i {umarstvo11.1. Oranice i vrtovi prema na~inu kori{tenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Grafikon – Zasijane povr{ine u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482. Povr{ina i proizvodnja va`nijih usjeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493. Vo}na stabla i proizvodnja vo}a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1514. Vinogradi i proizvodnja gro`|a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515. Stoka i perad kod poslovnih subjekata (pravne osobe) – stanje 31. prosinca . . . . . . . . . . . . . . . . . 1526. Stoka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, stanje 15. sije~nja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1527. Goveda i proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538. Perad, proizvodnja jaja i proizvodnja meda, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. . . . 1539. Povr{ine {umskog zemlji{ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

10. [ume prema namjeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15411. Posje~ena bruto drvna masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15512. Proizvodnja {umskih proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15513. [umski proizvodi prema vlasni{tvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Grafikon – Proizvodnja {umskih proizvoda u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15614. Lov i lovna privreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15715. Odstrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

12. Industrija12.1. Indeksi fizi~kog obujma ukupne industrijske proizvodnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

2. Utro{ak elektri~ne energije i goriva u industriji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Grafikon – Prosje~ne godi{nje stope rasta industrijske proizvodnje u razdoblju

od 2003. do 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583. Indeksi industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima

NKD-a 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594. Indeksi zaposlenog osoblja i proizvodnosti rada prema odjeljcima NKD-a 2002. . . . . . . . . . . . . . 1605. Industrijski proizvodi prema odjeljcima NKD-a 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Grafikon – Struktura industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijamaNKD-a, u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

13. Gra|evinarstvo13.1. Stanovi prema na~inu kori{tenja i druge nastanjene prostorije, Popis 2001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

2. Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasni{tvu, Popis 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1663. Nastanjeni stanovi prema pomo}nim prostorijama i opremljenosti instalacijama, Popis 2001. . . . 1664. Nastanjeni stanovi prema broju ku}anstava i ~lanova ku}anstava, Popisu 2001. . . . . . . . . . . . . . . 1675. Gra|evinska djelatnost poslovnih subjekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Grafikon - Struktura vrijednosti izvr{enih gra|evinskih radova prema vrsti gra|evina u 2007.. . . . . 1676. Izdane gra|evne dozvole prema vrsti gra|evine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1687. Izdane gra|evne dozvole za zgrade prema namjeni, veli~ini i vrsti gradnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1688. Zavr{ene zgrade i stanovi prema broju soba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Grafikon – Zavr{ene zgrade, prema vrsti zgrade i vrsti radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Grafikon – Zavr{eni stanovi prema broju soba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

9. Zavr{ene zgrade i stanovi prema vrsti zgrade i vrsti radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17010. Broj i gra|evinske veli~ine prema vrsti zavr{enih zgrada i vrsti radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17111. Zavr{eni stanovi prema vrsti zgrade, vrsti gradnje i broju soba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17212. Prosje~ne cijene prodanih novih stanova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Grafikon – Struktura prosje~ne cijene prodanih stanova u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Grafikon – Prosje~ne cijene prodanih novih stanova u kunama, po m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

12

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 10: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

14. Prijevoz, skladi{tenje i veze14.1. Motorna vozila, gradski prijevoz i telefonski pretplatnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Grafikon – Prevezeni putnici u gradskom prijevozu 1930–2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1742. Registrirana vozila na motorni pogon, stanje 31. prosinca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1753. Javni putni~ki cestovni prijevoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1754. Javni teretni cestovni prijevoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1765. Gradski autobus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1766. Tramvaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1767. Uspinja~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1778. @i~ara Sljeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779. Po{te i po{tanska oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

10. Po{tanske usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17811. Promet zrakoplova u Zra~noj luci Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17912. Doma}i promet i promet s inozemstvom u Zra~noj luci Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17913. Promet inozemnih zrakoplova u Zra~noj luci Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18014. Sredstva Zra~ne luke Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18015. Prometne nesre}e i nastradale osobe u prometnim nesre}ama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18116. Broj po`ara prema vrstama objekata i stradale osobe u njima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

15. Distributivna trgovina15.1. Distributivna trgovina - poslovni subjekti (pravne osobe) i obrtnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Grafikon - Prodavaonice/servisi prema prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta(pravne osobe)/obrtnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

2. Prodavaonice i zaposleni u distributivnoj trgovini prema djelatnostima koje poslovnisubjekt (pravne osobe) obavlja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

3. Promet u distributivnoj trgovini prema djelatnostima koje poslovni subjekt (pravne osobe) obavlja 1834. Lan~ani indeksi prometa u trgovini na malo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1845. Struktura prometa u trgovini na malo prema trgova~kim strukama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1846. Prodavaonice/servisi, zaposleni i promet u trgovini na malo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Grafikon – Struktura prometa u trgovini na malo prema trgova~kim strukama u 2007. . . . . . . . . . 1857. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta (pravne osobe) i obrtnika u 2007. 1868. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta (pravne osobe) u 2007. . . 1879. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kih dru{tava i prema

djelatnostima koje obavljaju u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18810. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti obrta u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19611. Promet od trgovine na veliko po proizvodima prema KPD-u u 2005.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19712. Promet od trgovine na malo proizvodima prema KPD-u u 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19813. Promet od djelatnosti posredovanja po proizvodima prema KPD-u u 2005.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19914. Promet od djelatnosti popravaka prema KPD-u u 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19915. Proljetni i ostali sajmovi i izlo`be na prostoru Zagreba~kog velesajma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20016. Zagreba~ki me|unarodni jesenski velesajam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

16. Robna razmjena s inozemstvom16.1. Ukupan izvoz i uvoz Grada Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

2. Izvoz i uvoz prema sektorima SMTK-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013. Izvoz i uvoz prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2002. – proizvodni princip . . . . . . . . . . . 2024. Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Grafikon – Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

13

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 11: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

17. Ugostiteljstvo17.1. Ugostiteljska poduze}a/trgova~ka dru{tva prema NKD-u 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Grafikon – Struktura prometa ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tavaprema NKD-u 2002., u 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

2. Promet ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema vrstama usluga i prema NKD-u 2002. . 2053. Ugostiteljska poduze}a/trgova~ka dru{tva i ugostitelji obrtnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2064. Poslovne jedinice ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema

vrstama ugostiteljskih objekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2065. Ugostitelji obrtnici prema prete`noj ugostiteljskoj djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Grafikon – Struktura prometa ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tavaprema vrstama usluga, u 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

18. Turizam18.1. Kapaciteti za smje{taj turista prema vrstama objekata, stanje 31. kolovoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Grafikon – Broj dolazaka turista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2082. Dolasci i no}enja turista prema vrstama objekata za smje{taj turista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Grafikon – Broj ostvarenih no}enja turista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093. Dolasci i no}enja turista prema zemlji prebivali{ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2104. Na~in dolaska turista prema vrstama objekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

19. Komunalne djelatnosti

19.1. Javna vodovodna i kanalizacijska mre`a, te javna toplana po naseljima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122. Javni vodovod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2133. Javna kanalizacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2134. Opskrba grada toplinskom energijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2135. Elektri~na energija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2146. Plin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2147. Parkovi, ostale zelene povr{ine, drvoredi i javna dje~ja igrali{ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2158. Groblja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2159. Groblja: Mirogoj, Miro{evac i Krematorij s Gajem urni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

10. Bazeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21611. Tr`nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21612. Parkovi na gradskom podru~ju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

20. Kakvo}a i za{tita prirode i okoli{a20.1. Za{ti}ena prirodna podru~ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

2. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji u \or|i}evoj ulici, u 2007.– sumarni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

3. Ko-li~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji u \or|i}evoj ulici,u 2007. – sumarni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

4. Ka-tegorizacija podru~ja oko mjerne postaje u \or|i}evoj ulici u 2007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2185. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji na Ksaverskoj cesti, u 2007.

– sumarni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2196. Ko-li~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji na Ksaverskoj cesti,

u 2007. – sumarni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2197. Ka-tegorizacija podru~ja oko mjerne postaje na Ksaverskoj cesti u 2007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

8. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji na Pe{}enici, u 2007. – sumarni podaci . . . 2209. Ko-li~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji na Pe{}enici, u 2007.

– sumarni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22010. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje na Pe{}enici u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

14

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 12: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji u Prilazu baruna Filipovi}a, u 2007.– sumarni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

12. Koli~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji u Prilazu barunaFilipovi}a, u 2007. – sumarni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

13. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje u Prilazu baruna Filipovi}a u 2007.. . . . . . . . . . . . . . 22214. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji u Sigetu, u 2007. – sumarni podaci . . . . . . 22215. Koli~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji u Sigetu, u 2007.

– sumarni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22216. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje u Sigetu u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22317. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji u Susedgradu, u 2007. – sumarni podaci . . 22318. Koli~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji u Susedgradu, u 2007.

– sumarni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22319. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje u Susedgradu u 2007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22420. Opskrba industrije vodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22521. Kori{tenje vode u industriji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22522. Ispu{tanje upotrebljene vode iz industrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22623. Otpadne kanalizacijske vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22624. Odlo`eni otpad po vrstama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22725. Primarna recikla`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22726. Primarna recikla`a u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22827. Rezultati mjerenja razine buke na prometnicama prema mjernim mjestima. . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

21. Obrazovanje21.1. Osnovno obrazovanje – redovite {kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

2. Srednje obrazovanje – redovite {kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2313. Visoko obrazovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Grafikon – Osnovno, srednje i visoko obrazovanje po~etak {k. g. 2007/2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 2324. Osnovno obrazovanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2335. Srednje obrazovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2356. U~enici koji su zavr{ili {kolovanje, prema vrsti {kole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387. U~enici gimnazije koji su polo`ili maturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Grafikon – U~enici koji su zavr{ili {kolovanje, prema vrsti {kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388. U~enici tehni~kih i srodnih srednjih {kola koji su polo`ili zavr{ni ispit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2399. U~enici industrijskih i obrtni~kih srednjih {kola koji su polo`ili zavr{ni ispit . . . . . . . . . . . . . . . . 239

10. Upisani studenti prema godinama studija u {k. g. 2007/2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24011. Diplomirani studenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Grafikon – Upisani studenti u {k. god. 2007/2008 prema znanstvenim podru~jima . . . . . . . . . . . . 246Grafikon – Diplomirani studenti u 2007. g. prema znanstvenim podru~jima . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

12. Nastavno osoblje visokih u~ili{ta u {k. g. 2007/2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

22. Kultura i umjetnost22.1. Kazali{ta i kinematografi od 1939. do 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

2. Pu~ka i otvorena u~ili{ta i domovi kulture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2483. Knji`nice od 1964. do 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2494. Knji`nice u 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2495. Radio i televizijski pretplatnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2496. Hrvatsko narodno kazali{te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2507. Dramsko kazali{te Gavella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2508. Teatar ITD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

15

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 13: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

9. Zagreba~ko gradsko kazali{te Komedija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25110. Satiri~ko kazali{te Kerempuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25211. Zagreba~ko kazali{te mladih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25212. Kazali{te Tre{nja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25213. Zagreba~ko kazali{te lutaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25214. Amaterska kazali{ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25315. Filharmonija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25316. Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25317. Ansambl narodnih plesova i pjesama Lado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25418. Galerije u 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25419. Muzeji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25520. Muzeji u 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25521. Zbirke u 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25622. Kinematografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25723. Zoolo{ki vrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

23. [port23.1. [portske udruge prema vrstama sporta u 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

2. Sudjelovanje {portskih udruga na me|unarodnim natjecanjima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2593. [portske {ahovske i lova~ke udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2594. Aktivni ~lanovi prema {ahovskim zvanjima i kategorijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2605. Aktivni ~lanovi prema brid` kategorijama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2606. [portski objekti koje koriste gra|ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

24. Pravosu|e24.1. Sudovi, suci, suci porotnici i suda~ki vje`benici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

2. Optu`ene i osu|ene punoljetne osobe prema kaznenim djelima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Grafikon – Optu`ene i osu|ene punoljetne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

3. Optu`ene i osu|ene punoljetne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2644. Osu|ene punoljetne osobe prema grupama kaznenih djela u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2645. Osu|ene punoljetne osobe prema izre~enim sankcijama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2656. Maloljetni po~initelji kaznenih djela prema vrsti kaznenih djela, vrsti odluke i

izre~enim sankcijama u 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2657. Po~initelji prekr{aja prema vrsti prekr{aja, postupka i odluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2668. Po~initelji prekr{aja prema izre~enim sankcijama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

25. Poslovni subjekti25.1. Poslovni subjekti prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

2. Aktivne pravne osobe prema oblicima vlasni{tva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2683. Pravne osobe prema podru~jima NKD-a 2002. i aktivnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Grafikon – Pravne osobe prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti,stanje 31. prosinca 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

4. Poslovni subjekti prema podru~jima NKD-a 2002. i veli~ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Zlatna Bula kralja Bele IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Metodolo{ka obja{njenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Kratice i znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308Pregled redovitih izdanja Odjela za statistiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

16

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 14: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Majka Bo`ja Kamenitih vrataZa{titnica Grada Zagreba

31. svibnja – DAN GRADA ZAGREBA

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 15: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

ZAGREBA^KI NADBISKUPI

Prvi pisani spomen imena Zagreb, vezano za osnutak biskupije (1094.), punihdevet stolje}a obilje`ava zagreba~ku povijest.

Zagreb je, kako je napisao jedan od njegovih biografa (A. Benigar) »... grad nagori, svjetionik iz kojeg prosijava neugasiva i sigurna svjetlost svim ljudima.«

To je Grad sna`nih duhovnih vrijednosti i identiteta. U tanane niti njegovih vri-jednosti utkane su, iznad svega, svjetla imena zagreba~kih nadbiskupa:

1. Juraj HAULIK de Varallya, kardinalbiskup 1837.–1853.nadbiskup 1853.–1869.

2. Josip MIHALOVI], kardinal 1870.–1891.

3. Juraj POSILOVI] 1894.–1914.

4. Antun BAUER 1914.–1937.

5. Alojzije STEPINAC, kardinal 1937.–1960.

6. Franjo [EPER, kardinal 1960.–1969.

7. Franjo KUHARI], kardinal 1970.–1997.

8. Josip BOZANI], kardinal 1997.–

19

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 16: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

ZAGREBA^KI GRADONA^ELNICI

20

1. Janko KAMAUF 1851.–1857.

2. Josip F. HAERDTL1) 1857.

3. Svetozar KU[EVI]1) 1858.

4. Johan LICHTENEGGER1) 1858.–1861.

5. Vjekoslav FRIGAN 1861.–1868.

6. Makso MIHALI] 1868.–1869.

7. Dragutin pl. CZEKUS2) 1869.–1872.

8. Pavao HATZ 1872.–1873.

9. Stjepan VRAB^EVI] 1873.

10. Ivan VON^INA 1873.–1876.

11. Stanko ANDRIJEVI] 1876.–1879.

12. Matija MRAZOVI] 1879.–1881.

13. Josip HOFFMANN 1881.–1885.

14. Nikola BADOVINAC 1885.–1887.

15. Ignjat SIEBER 1887.–1890.

16. Milan AMRU[ 1890.–1892.

17. Adolf MO[INSKY 1892.–1904.

18. Milan AMRU[ 1904.–1910.

19. Janko HOLJAC 1910.–1917.

20. Stjepan SRKULJ 1917.–1919.

21. Svetozar DELI] 1920.

22. Vjekoslav HEINZEL 1920.–1928.

23. Stjepan SRKULJ 1928.–1932.

24. Ivo KRBEK 1932.–1934.

25. Rudolf ERBER 1934.–1936.

26. Teodor PEI^I] 1937.–1939.

27. Mate STAR^EVI] 1939.–1941.

28. Jozo DUMAND@I] 1941.–1942.

29. Ivan WERNER 1942.–1944.

30. Eugen STARE[INI] 1944.–1945.

31. Dragutin SAILI 1945.–1949.

32. Mika [PILJAK 1949.–1950.

33. Milivoj RUKAVINA 1950.–1951.

34. Mirko PAVLEKOVI] 1951.–1952.

35. Ve~eslav HOLJEVAC 1952.–1963.

36. Pero PIRKER 1963.–1967.

37. Ratko KARLOVI]1) 1967.

38. Josip KOLAR MATEK 1967.–1972.

39. Ivo VRHOVEC 1972.–1978.

40. Ivo LATIN 1978.–1982.

41. Mato MIKI] 1982.–1983.

42. Aleksandar VARGA 1983.–1984.

43. Zorislav [ONJE 1984.–1985.

44. Tito KOSTY 1985.–1986.

45. Mato MIKI] 1986.–1990.

46. Boris BUZAN^I] 1990.–1993.

47. Branko MIK[A 1993.–1995.

48. MarinaMATULOVI]-DROPULI] 1996.–2000.

49. Milan BANDI] 2000.–2002.

50. Vlasta PAVI] 2002.–2005.

51. Milan BANDI] 2005.–

1) Vr{itelj du`nosti2) Sudbeni vije}nik koji je po odredbi bana Raucha vr{io du`nost gradona~elnika.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 17: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

GRADSKA SKUP[TINA GRADA ZAGREBA(saziv konstituiran 14. lipnja 2005. godine)*

mr.sc. Tatjana HOLJEVAC – predsjednica

Danira BILI] - potpredsjednicaPetar KUZELE - potpredsjednikmr.sc. Berislav RADI], dr.med. - potpredsjednik

21

1. Tomislav BABI]2. Asja BEBI]3. Davor BERNARDI]4. Danira BILI]5. @eljko BREBRI]6.Vesna BREZI]7. mr.sc. @elimir BROZ8. Dario ^OVI]9. @arko DELA^

10. Igor DRAGOVAN11. Ivan FRI[^I]12. dr.sc. Jasmina HAVRANEK13. mr.sc. Tatjana HOLJEVAC14. Pero HRGOVI]15. dr.sc. Ivo JOSIPOVI]16. Zdravko JU]17. Mirjana KELEMINEC18. mr.sc. Josip KERETA19. Ljiljana KLA[NJA20. dr.sc. Pavel KOBLER,

dr.stom.21. mr.sc. Alenka KO[I[A

^I^IN-[AIN22. Pero KOVA^EVI]23. Petar KUZELE24. Margareta MA\ERI]25. Vesna MAJHER26. Antun MATE[

27. Jurica MEI]28. Boris MIK[I]29. mr.sc. Neven MIMICA30. Ivica MIO^I] STO[I]31. Ivana MLINAR HORVAT32. Jo{ko MORI]33. dr.sc. Mirando MRSI],

dr.med.34. Ivan OBAD35. Morana PALIKOVI]

GRUDEN36. Ivica PERKOVI]37. Josip PETRA^38. Iva PRPI]39. mr.sc. Berislav RADI],

dr.med.40. Jozo RADO[41. mr.sc. Miroslav RO@I]42. Ladislava SOLDAT43. Ivan [IKI]44. Luka [IMURINA45. Dan [PICER46. Davor [UKER47. Sini{a [UKUNDA48. Dragutin [URBEK49. Stipe TOJ^I]50. Mi{o ZORENI]51. Mario ZUBOVI], dr.stom.

Greta AUGUSTINOVI] PAVI^I], dipl.iur - tajnica Gradske skup{tine Grada Zagreba

mr.sc. Predrag FLE[ – zamjenik tajnika Gradske skup{tine Grada Zagreba

* podaci sa stanjem 25. studenoga 2008. godine

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 18: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Gradski zastupnici kojima je mandat u mirovanju i njihovi zamjenici,gradski zastupnici kojima je prestao mandat i njihovi zamjenici te

gradski zastupnici koji su podnijeli ostavku i njihovi zamjenici

Gradski zastupnici kojima je mandat u mirovanju i njihovi zamjenici:1. Marina Matulovi} Dropuli}, HDZ - zamjenjuje ju Tomislav Babi}, HDZ (od 14. lipnja 2005.)

2. Milan Bandi}, SDP - zamjenjuje ga mr.sc. Pavle Kalini}, SDP (od 28. lipnja 2005.)

3. Ivo Jelu{i}, SDP - zamjenjuje ga Vesna Majher, SDP (od 28. lipnja 2005.)

4. Ljiljana Kuhta Jeli~i}, SDP - zamjenjuje ju Lidija Tomi}, SDP (od 28. lipnja 2005.)

5. Slavko Koji}, SDP - zamjenjuje ga Ljiljana Kla{nja, SDP (od 29. rujna 2005.)

6. Stjepan Stubli}, HSS - zamjenjuje ga Ivan Obad, HSS (od 29. rujna 2005.)

7. mr.sc. Pavle Kalini}, SDP - zamjenjuje ga Zdravko Ju}, SDP (od 29. studenog 2005.)

8. Vlasta Pavi}, SDP - zamjenjuje ju Davor Bernardi}, SDP (od 30. o`ujka 2006.)

9. Lidija Tomi}, SDP - zamjenjuje ju Ladislava Soldat, SDP (od 7. velja~e 2007.)

10. Katarina Fu~ek, HDZ - zamjenjuje ju Ivica Perkovi}, HDZ (od 31. sije~nja 2008.)

11. Jelena Pavi~i} Vuki~evi}, SDP - zamjenjuje ju Luka [imurina, SDP (od 15. srpnja 2008.)

Gradski zastupnici kojima je prestao mandat i njihovi zamjenici:1. Dragutin [tigli}, HSU - zamjenjuje ga Vesna Brezi}, HSU (od 29. svibnja 2008.)

Gradski zastupnici koji su podnijeli ostavku i njihovi zamjenici:1. Andrija Hebrang, HDZ - zamjenjuje ga Danira Bili}, HDZ (od 14. lipnja 2005.)

2. Vesna Pusi}, HNS - zamjenjuje ju Morana Palikovi} Gruden, HNS (od 14. lipnja 2005.)

3. Hrvoje Vojkovi}, HSLS - zamjenjuje ga mr.sc. Josip Kereta, HSLS (od 24. velja~e 2006.)

4. dr.sc. Ton~i Tadi}, HSP - zamjenjuje ga Antun Mate{, HSP (od 7. lipnja 2006., a od 25. studenoga 2008.nezavisni)

5. Igor Ra|enovi}, SDP - zamjenjuje ga Dan [picer, SDP (od 26. rujna 2008.)

6. Stipo ]ori}, HSP - zamjenjuje ga Sini{a [ukunda, HSP (od 30. listopada 2008.)

22

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 19: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

GRADONA^ELNIK I GRADSKO

POGLAVARSTVO GRADA ZAGREBA

Milan BANDI], dipl. politolog – gradona~elnik, predsjednik Gradskog poglavarstva

Ljiljana KUHTA JELI^I], prof. – zamjenica gradona~elnika za dru{tvene djelatnosti,potpredsjednica Gradskog poglavarstva

Ivo JELU[I], dipl. politolog – zamjenik gradona~elnika za gospodarstvo,potpredsjednik Gradskog poglavarstva

OSTALI ^LANOVI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Ivo ^OVI] (do 30. 10. 2008.)Ladislav PRE@IGALO, dipl. oec. – za podru~je gospodarstva(od 31. 10. 2008.)

Davor JELAVI], dipl. oec. – ujedno pro~elnik Gradskog ureda za prostorno ure|enje,za{titu okoli{a, izgradnju Grada, graditeljstvo,komunalne poslove i promet

Slavko KOJI], dipl. oec. – ujedno pro~elnik Gradskog ureda za financije

Sonja KOSTI] – za podru~je uprave

Slobodan LJUBI^I] – za podru~ja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada

Du{ko LJU[TINA – za podru~ja obrazovanja, kulture i {porta

Stjepan STUBLI] – za podru~ja poljoprivrede i {umarstva

dr. Zvonimir [OSTAR – ujedno pro~elnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad,socijalnu za{titu i branitelje

Vidoje BULUM, tajnik Gradskog poglavarstvaSlava ZLATEC, dipl.iur., zamjenica tajnika Gradskog poglavarstva

Poglavarstvo konstituirano 13. srpnja 2005. godine.

23

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 20: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

UPRAVNA TIJELA GRADA ZAGREBA

Gradska upravna tijela1) ^elnici gradskih upravnih tijela

1. Ured gradona~elnika Marijan MARAS, dipl. ing. pro~elnik ureda

2. Stru~na slu`ba Gradskog poglavarstva Vidoje BULUM, dipl. iur. tajnik Gradskog poglavarstva

3. Gradski kontrolni ured mr. sc. Mirko HERAK pro~elnik ureda

4. Gradski ured za strategijsko planiranje i mr. sc. Slavko DAKI], dipl. ing. arh. pro~elnik ureda (do 31. 12. 2007.)razvoj Grada Jadranka VESELI] BRUVO, pro~elnica ureda (od 1. 4. 2008.)

dipl. ing. arh.

5. Slu`ba za mjesnu samoupravu Zoran NEVISTI], dipl. ing. strojarstva pro~elnik slu`be

6. Gradski ured za op}u upravu Kre{imir LADE[I], dipl. iur. pro~elnik ureda

7. Gradski ured za financije Slavko KOJI], dipl. oec. pro~elnik ureda

8. Gradski ured za gospodarstvo mr. sc. Ladislav PRE@IGALO, dipl. oec. pro~elnik ureda

9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i {port mr. sc. Pavle KALINI] pro~elnik ureda (do 23. 4. 2008.)Jelena PAVI^I] VUKI^EVI], prof. pro~elnica ureda (od 6. 6. 2008.)

10. Gradski ured za zdravstvo, rad,dr. Zvonimir [OSTAR pro~elnik uredasocijalnu za{titu i branitelje

11. Gradski ured za poljoprivredu i {umarstvo Darko VULETI], dipl. ing. {um. pro~elnik ureda (do 10. 2. 2008.)Emil TUK, dr. vet. med. pro~elnik ureda (od 6. 6. 2008.)

12. Gradski ured za prostorno ure|enje,za{titu okoli{a, izgradnju Grada, Davor JELAVI], dipl. oec. pro~elnik uredagraditeljstvo, komunalne poslove i promet

13. Gradski ured za imovinsko-pravne posloveNinoslava ZEKOVI], dipl. iur. pro~elnica uredai imovinu Grada

14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove Nevenka KRZNARI], dipl. ing. geod. pro~elnica ureda

15. Gradski zavod za prostorno ure|enje Ivica FANJEK, dipl. ing. arh. pro~elnik ureda (do 31. 3. 2008.)– Zavod je prestao s radom 31. 3. 2008.

16. Ured za upravljanje u hitnim situacijamamr. sc. Pavle KALINI] pro~elnik ureda (od 24. 4. 2008.)(ured osnovan 6. 3. 2008.)

17. Gradski zavod za za{titu spomenika kultureDoris KA@IMIR, dipl. ing. arh. pro~elnica zavodai prirode

1) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 11/05) i Odluka o izmjeni i dopuniOdluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 21/05, 5/07 i 6/08).

24

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 21: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

25

PODRU^NI UREDI GRADSKE UPRAVE

Za podru~je jedne ili vi{e gradskih ~etvrti Grada Zagreba ustrojavaju sepodru~ni uredi Gradske uprave kao podru~ne jedinice Gradske uprave:

Podru~ni uredi Gradske uprave Gradske ~etvrti

1. PODRU^NI URED CENTARGradska ~etvrt Donji grad

Gradska ~etvrt Podsljeme

2. PODRU^NI URED ^RNOMEREC Gradska ~etvrt ^rnomerec

3. PODRU^NI URED DUBRAVAGradska ~etvrt Gornja Dubrava

Gradska ~etvrt Donja Dubrava

4. PODRU^NI URED MAKSIMIR Gradska ~etvrt Maksimir

5. PODRU^NI URED MEDVE[^AK Gradska ~etvrt Gornji grad – Medve{~ak

6. PODRU^NI URED NOVI ZAGREB

Gradska ~etvrt Novi Zagreb – istok

Gradska ~etvrt Novi Zagreb – zapad

Gradska ~etvrt Brezovica

7. PODRU^NI URED PE[]ENICA Gradska ~etvrt Pe{}enica – @itnjak

8. PODRU^NI URED SUSEDGRADGradska ~etvrt Stenjevec

Gradska ~etvrt Podsused – Vrap~e

9. PODRU^NI URED SESVETE Gradska ~etvrt Sesvete

10. PODRU^NI URED TRE[NJEVKAGradska ~etvrt Tre{njevka – sjever

Gradska ~etvrt Tre{njevka – jug

11. PODRU^NI URED TRNJE Gradska ~etvrt Trnje

Izvor: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela(Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br.11/05, 21/05 i 5/07)

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 22: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

26

GRADSKE ^ETVRTI GRADA ZAGREBA

Gradska ~etvrt1) Predsjednici i potpredsjednici Vije}a gradske ~etvrti2)

Broj ~lanovaVije}a

gradske~etvrti

1. DONJI GRADSanja KUMPARMirela BU[LJETA FELC

predsjednica Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednica Vije}a gradske ~etvrti

15

2. GORNJI GRAD –MEDVE[^AK

prim. dr. sc. An|elko [U]URMiljenko RADETI]

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

15

3. TRNJEIvan BAREIvan CRNOJEVI]

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

15

4. MAKSIMIRMarijan PILA[Ivica PALATINU[

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

15

5. PE[]ENICA – @ITNJAKIvan [IKI]Tomo @ALAC

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

19

6. NOVI ZAGREB – ISTOKZvonko PETROVI]Dragutin LACKOVI]

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

19

7. NOVI ZAGREB – ZAPADJadranko BATURI]Vladimir HOLJAK

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

15

8. TRE[NJEVKA – SJEVERHrvoje OZMECZoran JURI]

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

19

9. TRE[NJEVKA – JUGSa{a MOLANIvan SABOLI]

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

19

10. ^RNOMERECdr. Dragan KOROLIJA – MARINI]Damir [TIMAC

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

15

11. GORNJA DUBRAVAFranjo NOVOSELMirko VARAT

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

19

12. DONJA DUBRAVAIvan KOZOLI]Marijan MAKARI]

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

15

13. STENJEVECMario JELI]Stjepan KURTAK

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

15

14. PODSUSED – VRAP^EAndreja KRALJMarija KLABU^AR

predsjednica Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednica Vije}a gradske ~etvrti

15

15. PODSLJEMEDrago TOPOLOVEC@eljko HABU[

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

11

16. SESVETEStjepan VUGLEKKre{imir KR[EK

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

19

17. BREZOVICA@arko VU^AKJosip GALOVI]

predsjednik Vije}a gradske ~etvrtipotpredsjednik Vije}a gradske ~etvrti

11

1) Gradske ~etvrti osnovane su Statutom Grada Zagreba (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br.19/99).Odluka o granicama podru~ja i sjedi{tima gradskih ~etvrti donesena je 14. studenog 2000. godine (Slu`beni glasnik GradaZagreba br. 20/2000).

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 23: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

GRADSKI ZASTUPNICI GRADSKE SKUP[TINEprema obrazovanju, starosti i strana~koj pripadnosti

Broj zastupnika

ukupno mu{karci `ene

Gradski zastupnici – ukupno 51 37 14

Prema stupnju stru~nog obrazovanja

visoko – ukupno 30 23 7od toga:

doktori znanosti 4 3 1magistri znanosti 7 5 2

vi{e 9 7 2srednje 12 7 5ni`e – – –

Prema starosti

do 29 godina 2 1 130 – 39 godina 5 3 240 – 49 godina 10 7 350 – 59 godina 18 14 460 i vi{e godina 16 12 2

Prema strana~koj pripadnosti

SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske 19 12 7HDZ Hrvatska demokratska zajednica 7 4 3HSP Hrvatska stranka prava 2 2 –HNS Hrvatska narodna stranka 3 1 2HSS Hrvatska selja~ka stranka 4 4 –HSU Hrvatska stranka umirovljenika 3 2 1SNL Sjedinjene nezavisne liste 4 3 1HSLS Hrvatska socijalno liberalna stranka 1 1 –DC Demokratski centar 1 1 –

Nezavisni gradski zastupnici 7 7 –

Podaci sa stanjem 25. studenoga 2008. godine

27

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 24: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

GRAD ZAGREB 2007 / CITY OF ZAGREB 2007

GEOGRAFSKI POLO@AJ 15° 59' isto~ne du`ine od GreenwichaGEOGRAPHIC POSITION longitude 15° 59' E

45° 49' sjeverne {irine / latitude 45° 49' N(mjerna to~ka Gri~) / (Gri~ reference point)

Nadmorska visina Gri~ 158 m; Zrinjevac 122 m; Sljeme 1035 mAltitude

POVR[INA / SURFACE AREA, km2 641,29

Poljoprivredna povr{ina, km2 204,19Agricultural land, km2

[umsko zemlji{te, km2 195,30Forest land, km2

Ostalo zemlji{te, km2 241,80Other land, km2

KLIMA / CLIMATE

Najvi{a temperatura, °C +38,2Maximum temperature, °CNajni`a temperatura, °C –4,9Minimum temperature, °CSrednja vrijednost tlaka zraka, hPa 997,5Average air pressure, hPaUkupni sun~ani sati, h 2 156,5Total hour of sunshine, hOborine (godi{nja koli~ina), mm 895,9Rainfall (annual), mm

STANOVNI[TVO – Popis 2001. / POPULATION (2001 Census)

Ukupan broj stanovnika 779 145Number of inhabitans

Stanovni{tvo prema starostiPopulation according to age

do 15 godina 122 963under 15 years

15 do 65 godina 536 98115 – 65 years

65 i vi{e godina 115 98065 years and over

nepoznata starost 3 221age unknown

KU]ANSTVA – Popis 2001. / HOUSEHOLD (2001 Census)

Broj ku}anstava 275 464Number of households

Prosje~an broj ~lanova u ku}anstvu 2,80Average number of persons per household

28

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 25: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

STANOVANJE – Popis 2001. / HOUSING (2001 Census)

Stanovi-ukupno 312 902Dwellings – total

- stanovi za stalno stanovanje 304 163- permanent dwellings

- nastanjeni stanovi 271 183- occupied dwellings

- od toga u vlasni{tvu fizi~ke osobe 260 547- where of in private ownership

- prosje~na povr{ina nastanjenog stana, m2 66,22- average surface area of occupied dwellings, m2

- stanovi koji se povremeno koriste 4 944- dwellings used occasionally

- stanovi u kojima se samo obavljala djelatnost 3 795- dwellings used for an activity

Ostale nastanjene prostorije i objekti koji nisu stanovi 386Other inhabited premises and objects that are not dwellings by definition

Kolektivni stanovi 235Collective dwellings

STANOVNI[TVO – 2007. (procjena) / POPULATION – 2007. (estimate)

Broj stanovnika 786 200Inhabitans

PRIRODNO KRETANJE STANOVNI[TVA – 2007NATURAL POPULATION TRENDS – 2006

na tisu}u stanovnikaper 1000 population

@ivoro|eni 7 900 10,0Live births

Umrli 8 631 11,0Deaths

Prirodni prirast –731 –0,9Population growth

Vitalni indeks 91,5 (`ivoro|eni na 100 umrlih)Index of vitality (live births per 100 deaths)

Sklopljeni brakovi 4 209 5,4Marriages

Razvedeni brakovi 1 082 1,4Divorces

MIGRACIJE STANOVNI[TVAMIGRATION OF POPULATION

Migracijski saldo stanovni{tva 2 461Migration balance

doseljeni stanovnici 11 279immigrantsodseljeni stanovnici 8 818emigrants

29

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 26: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

ZAPOSLENOSTEMPLOYMENT

Zaposleni, stanje, 31. o`ujka 406 711Employment persons, on March 31st

NEZAPOSLENOSTUNEMPLOYMENT

Nezaposlene osobe prijavljene Hrvatskom zavodu zazapo{ljavanje, stanje, 31. o`ujka 34 334Unemployment persons registered with the CroatianEmployment Service, on March 31st

Stopa nezaposlenosti, % 7,8Unemployment rate, %

PLA]EWAGES

Prosje~na mjese~na ispla}ena neto pla}a po zaposlenom u poslovnimsubjektima svih oblika vlasni{tva, u kunama 5 806Average monthly paid off net per a person in paid enployment in legalentites, in kunasProsje~na mjese~na ispla}ena bruto pla}a po zaposlenom u poslovnimsubjektima svih oblika vlasni{tva, u kunama 8 829Average monthly gross earning per a person in paid enployment in legalentites, in kunas

indeksi nominalnih neto pla}a 105,3nominal earnings indicesindeksi realnih neto pla}a 101,5real earnings indices

MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJEPENSION AND DISABILITY INSURANCE

Broj korisnika mirovina (stanje 31. prosinca) 191 893Pension beneficiaries, on December 31st

Prosje~na mjese~na mirovina umanjena za porez i prirez, u kunama 2 568Average monthly pension reduced for taxes and surtax, in kunas

ZDRAVSTVENA ZA[TITAHEALTH CARE

Broj lije~nika 3 872Number of doctors

– od toga specijalisti 2 664whereof specialists

Ostali zdravstveni djelatnici 10 102Other medical workers

Domovi zdravlja 5Health centres

Bolnice 17Hospitals

– od toga klinike 10whereof clinics

30

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 27: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Broj bolni~kih postelja 6 713Number of hospital beds

Broj bolesnika u bolnicama 228 613Number of patients in hospitals

Izvanbolni~ke poliklinike (samostalne zdravstvene ustanove) 145Polyclinics outside hospital premises (autonomous medical institutions)

Ljekarne 213Pharmacies

SOCIJALNA SKRBSOCIAL WELFARE

Jaslice i vrti}i 226Nurseries and kindergartens

Broj smje{tene djece 32 169Number of children

Domovi u~enika 15Pupil dormitories

Broj u~enika u domovima 2 635Number of pupils

Studentski domovi 5Student dormitories

Broj studenata u domovima 7 196Number of students in student dormitories

Domovi socijalne skrbi za odrasle i starije osobe (2006.) 37Social welfare institutions for adult and elderly persons (2006)

Broj korisnika 4 399Number of recipients

Prognanici i izbjeglice (krajem 2007.) 481Displaced persons and refugees (by the end of 2007)

INDUSTRIJAINDUSTRY

Struktura zna~ajnijih odjeljaka industrije prema NKD – 2002, %Industry structure by important divisions of NCEA

Proizvodnja hrane i pi}a 24,73Manufacture of food products and beverages

Opskrba elektri~nom energijom, plinom, parom i toplom vodom 16,25Eletricity, gas, steam and hot water supply

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 8,40Manufacture of chemicals and chemical products

Proizvodnja elektri~nih strojeva i aparata, d.n. 8,70Manufacture of electrial machinery and aparatus, n.e.c.

Izdava~ka i tiskarska djelatnost te umno`avanje snimljenih zapisa 8,71Publishing, printing and reproduction of recorded media

Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme 8,94Manufacture of radio, television and communicationequipment and aparatus

Proizvodnja odje}e; dorada i bojenje krzna 2,22Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeinf of fur

31

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 28: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

ENERGETIKA, VODOOPSKRBA, ODVODNJAPOWER INDUSTRY, WATER SUPPLY, SEWAGE

Potro{nja elektri~ne energije (u tisu}ama MWh) 2 863Electricity consumption (thousands MWh)

Potro{nja plina (u tisu}ama m3) 366 080Gas consumption (thousnads m3)

Potro{nja vode (u tisu}ama m3) 65 887Water consumption (thousand m3)

Du`ina cjevovoda za dovod vode (u km) 2 264Water distribution pipeline length (kilometers)

Broj priklju~aka na vodovod 77 615Number of water supply system services

Du`ina kanalizacijske mre`e (u km) 1 601,0Sewage network length (kilometers)

Broj uli~nih slivnika 46 800Number of gully-holes

Odlo`eni otpad (u tonama) 382 037Disposed waste quantity (tonne)

Broj vatrogasnih intervencija 1 518Number of fire – brigade calls

PRIJEVOZ, SKLADI[TENJE I VEZETRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS

Gradski prijevozPublic transportation:

tramvaj – prevezeni putnici (u tisu}ama) 216 895streetcar – number of passengers (000)

Autobus -prevezeni putnici (u tisu}ama) 99 739bus – number of passengers (000)

Broj taxi vozila 1 024Taxis

Broj registriranih vozila na motorni pogon 399 283Number of registered motor vehicles

od toga:whereof

– osobnih automobila 323 539passenger cars

– teretnih i radnih vozila 40 439trucks

– motocikla 8 777motorcycles

Zra~ni promet – otpremljeni i prispjeli putnici 2 012 653air traffic – transported passengers

Po{tanski uredi 77Number of post offices

Broj po{tono{a 547Number of postman

32

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 29: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

DISTRIBUTIVNA TRGOVINADISTRIBUTIVE TRADE

Prodavaonice/servisi u trgovini na malo 8 239Sales outlets – retail trade

Zaposleni 50 384Persons in employment

Stanovnici na 1 prodavaonicu 95Population density per sale

Tr`nice 22Market-hall

SAJMOVIFAIRS

Zagreba~ki velesajamZagreb Fair

– broj sajmova 24number of fairs

– broj izlaga~a 6 013number of exhibitors

doma}i/domestic 3 131inozemni/foreign 2 882

Posjetitelja (u tisu}ama) 273Visitors, 000

TURIZAMTOURISM

Hoteli 39Hotels

– postelja 6 180number of beds

Pansioni, preno~i{ta 5Pansions, overnight lodging houses

– postelja 232number of beds

Turisti 665 398Tourists

– od toga inozemni 464 037foreign

No}enja turista 1 133 172Tourists nights

– od toga inozemni 810 598foreign

33

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 30: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

OBRAZOVANJE u {kolskoj godini 2007/2008.EDUCATION in school year 2007/2008

Osnovne {kole – ukupno, po~etak {k. g. 2007/2008. 138Primary school – total, beginning school year 2007/2008.

broj u~enika 61 762number of enrolments

broj nastavnika 4 773number of teachers

Srednje {kole – ukupno, po~etak {k. g. 2007/2008. 102Secondary school – total, beginning school year 2007/2008

broj u~enika 39 437numbers of enrolments

broj nastavnika 4 160numbers of teachers

Visoka u~ili{ta – ukupno 48Institutions of higher education – total

studenti – ukupno 67 346students – total

Fakulteti 28University faculties

upisani studenti – ukupno 53 082students enrolled – total

stru~ni studij – studenti 2 416personal study – students

sveu~ili{ni studij – studenti 50 666university – students

Umjetni~ke akademije 3Academies of art

upisani studenti 921students enrolled

Vi{e i visoke {kole 13Vocational and tehnical schools

upisani studenti – ukupno 4 072students enrolled – total

Veleu~ili{ta 4Polytechincs

upisani studenti – ukupno 9 271students enrolled – total

Studenti koji su diplomirali na visokim u~ili{tima u 2007. 10 724Students graduated from institutions of higher education in 2007

KULTURA / CULTURE

Kazali{ta 25Theatres

– predstava / perform 3 592– sjedi{ta / seats 5 613– posjetitelja / attendance 786 649

34

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 31: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Kino dvorane 8Cinemas

– sjedi{ta / seats 7 200

– posjetitelja (u tisu}ama) / attendance, 000 1 607

Muzeji (stanje 2006.) 27Museums

Zbirke (stanje 2006.) 37Art collections

– posjetitelji muzeja i zbirki (stanje 2006.) 346 741attendance of museums and art collections

Zagreba~ka filharmonijaZagreb Filharmony

– koncerti u Zagrebu 44concerts in Zagreb

– posjetitelji u Zagrebu 66 553visitors in Zagreb

Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi 17Professional orchestras, team and choirs

Knji`nice 394Libraries

– knjige i ~asopisi (u tisu}ama) 11 035books and magazines, 000

ZOO – broj `ivotinja 2 341ZOO – number of animal species

– posjetitelja 369 197attendance

– od toga djeca 141 645children

Botani~ki vrt Prirodoslovno-matemati~kog fakultetaBotanical gardens of Faculty of natural sciences and mathematics

– povr{ina u m 2 47 000surface area in m2

– broj biljnih svojti 10 000number of plants taxons

[PORT / SPORT (2006.)

[portski savezi 50Sport associations

Klubovi: 593Clubs

– nogometni/football 67– kugla~ki/bowling 28– teniski/tennis, squash 47– rukometni/handball 13– ko{arka{ki/basketball 21

Ukupno aktivnih ~lanova 63 364Number of active members

35

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 32: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

NEPOKRETNA KULTURNA DOBRAUPISANA U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE– Lista za{ti}enih kulturnih dobara i– Lista preventivno za{ti}enih dobara

Ukupno na gradskom podru~ju

Arheolo{ka ba{tinaArheolo{ko podru~je 2Arheolo{ki lokalitet 6

Povijesna graditeljska cjelinaGradska naselja 8Povijesna seoska naselja 13

Povijesni sklop i gra|evinaGraditeljski sklop 44Civilna gra|evina 375Sakralna gra|evina 43

Etnolo{ka ba{tinaEtnolo{ko podru~je 5Etnolo{ka gra|evina 47

Memorijalna ba{tinaMemorijalno i povijesno podru~je 1Memorijalni objekt, javna plastika i fontane 21

POKRETNA KULTURNA DOBRA

Pojedina~ni predmeti 63

Zbirke predmeta 56Nematerijalna kulturna dobra 7

ZA[TI]ENA PRIRODNA PODRU^JA

Park prirode 1Posebni rezervat 7Zna~ajni krajobraz 2Spomenik prirode 3Spomenik parkovne arhitekture 19

Izvor: Gradski zavod za za{titu spomenika kulture i prirode

36

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 33: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

PO^ASNI GRA\ANI GRADA ZAGREBATHE HONORARY CITIZENS OF CITY ZAGREB

Od 1850. – 1918. 26Od 1919. – 1934. 8Od 1945. – 1990. 10Od 1990. – 2000. 4

1990. Majka Tereza1992. dr. sc. Franjo Tu|man1998. barunica Margareth Thatcher2000. akademik Dragutin Tadijanovi}2005. športašica Janica Kosteli}

NAGRADA ZAGREP^ANKA GODINE 1)

ZAGREB WOMAN OF THE YEAR AWARD

2007. gospo|a Ana Rukavina Erceg, novinarka (posmrtno)2008. gospo|a Slavica Jakobovi} Fribec, prof.

NAGRADA GRADA ZAGREBAAWARD OF CITY ZAGREB

Broj nagra|enih

37

Godina Ukupno Broj osoba, grupai skupina autora

Brojustanova/udruga

Brojpoduze}a /tvrtki

Za 1989. 25 10 5 101993. 15 9 4 21994. 13 9 2 21995. 15 9 6 -1996. 15 9 3 31997. 15 11 3 11998. 15 10 2 3

u 2000.1) 15 11 3 12001. 17 14 2 12002. 15 11 3 12003. 13 9 3 12004. 15 13 – 22005. 15 11 3 12006. 15 11 3 12007. 15 12 2 1

1) Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 4/00, 8/02, 1/04,20/04 i 18/06)

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 34: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Dobitnici NAGRADE GRADA ZAGREBA u 2008.

1. Davor BRUKETA i Nikola @INI] – kreativni direktori Agencije Bruketa&@ini}2. prof.dr.sc. Neven BUDAK – redoviti profesor na Odsjeku za povijest

Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu3. Perica BUKI] – vaterpolist, sportski djelatnik4. Dje~ji vrti} »Izvor«5. Elka kabeli d.o.o.6. Slavko GOLDSTEIN – nakladnik, publicist7. prof.dr.sc. Vlado JUKI] – ravnatelj Psihijatrijske bolnice Vrap~e8. Ana KARI] – glumica, dramska umjetnica9. prof.dr.sc. Marija KA[TELAN-MACAN – redovita profesorica Fakulteta kemijskog

in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u Zagrebu10. Klinika za traumatologiju Zagreb11. An|elko LEKO – generalni direktor HUP-a Zagreb, d.d.12. akademik Ante STAMA] – pjesnik, teoreti~ar knji`evnosti, esejist, prevoditelj13. Ivan [ime [IMATOVI] – filmski redatelj14. Zvonko [PI[I] – skladatelj, {ansonijer, autor tekstova, aran`er15. Tim za transplantaciju bubrega KBC Zagreb u sastavu:

doc.dr.sc. @eljko KA[TELAN – predstojnik Klinike za urologiju KBC Zagrebprof.dr.sc. Petar KES – predstojnik Zavoda za dijalizu KBC Zagrebprof.dr.sc. Vesna KERHIN-BRKLJA^I] – predstojnica Zavoda za tipizaciju tkiva KBC Zagrebdr. Jasna STOI] – BREZAK – transplantacijski koordinator KBC Zagrebvms. Sonja PASINI – pomo}nica koordinatora

38

GRADOVI S KOJIMA JE POTPISAN DOKUMENT O SURADNJICITIES THAT THE COOPERATION DOKUMENT HAS BEEN SIGNED WITH

1963. Bologna, Italija

1966. Leipzig, Njema~ka

1966. Brno, ^e{ka Republika

1966. Salzburg, Republika Austrija

1967. Mainz, Njema~ka

1967. Plovdiv, Bugarska

1968. Sankt-Peterburg, Rusija

1971. Tromsø, Norve{ka

1973. Kyoto, Japan

1975. Birmingham, V. Britanija

1975. Cluj-Napoca, Rumunjska

1975. Krakow, Poljska

1977. Lisboa, Portugal

1980. Pittsburgh, SAD

1980. Shanghai, NR Kina

1994. Be~, Austrija1994. Budapest, Ma|arska1995. Beijing, NR Kina1997. Buenos Aires, Argentina2000. Dayton, Ohio, SAD2001. Ljubljana, Slovenija2001. Moskva, Ruska Federacija2001. Sarajevo, Bosna i Hercegovina2003. Budapest, Ma|arska2004. Moskva, Rusija2006. Knin, Hrvatska2007. Milano, Italija2008. Nin, Hrvatska2008. Ludbreg, Hrvatska2008. Ankara, Turska2008. Pe~uh, Ma|arska

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 35: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

UVODNE NAPOMENE

Zakonom o podru~jima `upanija, gradova i op}ina u Republici Hrvatskoj (Narod-ne novine br. 86/2006.) i Zakonom o Gradu Zagrebu (Narodne novine br.62/2001.), Grad Zagreb je posebna jedinstvena, teritorijalna, upravna i samou-pravna jedinica koja ima svojstvo `upanije.

Grad Zagreb je tijekom proteklih vremena mijenjao ustroj i teritorij, pa se podaciza ranija razdoblja koje objavljujemo u serijama odnose na tada{nje teritorijalnoustrojstvo Grada. Od 1998. godine teritorijalni ustroj Grada Zagreba nije se mijenjao.

Vrijednosni pokazatelji u serijama prikazani su u kunama, a kuna je nov~ana je-dinica s kojom je od 30. svibnja 1994. godine ostvarena monetarna suverenostRepublike Hrvatske (Narodne novine br. 37/94.). Uvo|enju kune u financijski su-stav Republike Hrvatske prethodila je monetarna transformacija, kada je 23. pro-sinca 1991. godine (Narodne novine br. 71/91.), u monetarni sustav RepublikeHrvatske, nakon dinara, uvedena nov~ana jedinica hrvatski dinar (HRD).

Statisti~ki podaci do 1997. godine agregirani su po Jedinstvenoj klasifikaciji dje-latnosti (JKD), a od 1997. godine agregiraju se prema Nacionalnoj klasifikaciji

djelatnosti (NKD – NN br. 3/97 i 7/97), zatim prema novoj Nacionalnoj klasifi-kaciji djelatnosti - NKD 2002. (NN br. 13/03) utemeljenim na europskoj klasifi-kaciji djelatnosti – NACE, Rev. 1. – koja je obvezna za dr`ave ~lanice Europskeunije. Time su podaci iz ovog Ljetopisa postali dio me|unarodnog informacij-skog sustava.

Nacionalna i Jedinstvena klasifikacija djelatnosti nisu usporedivi standardi. Po-datke agregirane na razinama NKD-a 2002. i JKD-a nije mogu}e povezivati osimza »Ukupno«.

Osim promjene klasifikacije u mnogim podru~jima djelatnosti promijenjen je su-stav istra`ivanja. Kod ovih promjena zbog primjene novih metodologija, ozna~enje prekid serije znakom #.

39

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 36: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

USTROJSTVO GRADA ZAGREBA

Do 14. studenog1990. godine

Gradsku zajednicu op}ina ~ine op}ine: Centar, ^rno-merec, Dubrava, Maksimir, Medve{~ak, Novi Za-greb, Pe{~enica, Samobor, Sesvete, Susedgrad,Tre{njevka, Trnje, Velika Gorica i Zapre{i} (Zakon outvr|ivanju podru~ja Gradske zajednice op}ina Za-greb NN br 55/86 i 13/87).

od 14. studenog 1990.do prosinca 1992. godine

Zakonom o spajanju op}ina s podru~ja Gradske za-jednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb(NN 47/90 i 33/92) ukinuta je Gradska zajednicaop}ina i sve op}ine i osnovana jedinstvena op}inaGrad Zagreb. U razdoblju od svibnja 1992. god. dokraja prosinca 1992. god. Gradu je bila pripojena iop}ina Dugo Selo.

od 31. prosinca 1992.do 20. rujna 1995. godine

U @upanijskom ustroju Republike Hrvatske GradZagreb je posebna, jedinstvena teritorijalna i upravnacjelina, koja ima polo`aj `upanije. (Zakon o pod-ru~jima `upanija, gradova i op}ina u Republici Hrv-atskoj, NN br. 90/92) @upanija Grad Zagreb obuhva}abiv{e op}ine: Centar, ^rnomerec, Dubrava, Maksimir,Medve{~ak, Novi Zagreb, Pe{~enica, Sesvete, Su-sedgrad, Tre{njevka, Trnje, Velika Gorica i dio (11naselja) Zapre{i}a. Ukupno Grad Zagreb ~ini 176 na-selja (Zakon o Gradu Zagrebu, NN br. 90/92).

od 20. rujna 1995. godinedo 30. sije~nja 1997. godine

Zakonom o Zagreba~koj `upaniji (NN br. 69/95)izvr{eno je spajanje @upanije Zagreba~ke i GradaZagreba. Ustrojena je Zagreba~ka `upanija koju ~ine:Grad Zagreb i gradovi: Jastrebarsko, Samobor, SvetiIvan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec, Zapre{i} i 25op}ina: Bedenica, Bistra Brckovljani, Brdovec, Dub-rava, Dubravica, Dugo Selo, Farka{evac, Gradec, Ja-kovlje, Klin~a Selo, Kra{i}, Kravarsko, Luka, MarijaGorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pu{}a,Rakovec, Rugvica, Stupnik, Sveta Nedjelja i @umbe-rak. Grad Zagreb postaje posebna, jedinstvena terito-rijalna, upravna cjelina unutar Zagreba~ke `upanije, anakon izdvajanja biv{e op}ine Velika Gorica, dijela(11 naselja) biv{e op}ine Zapre{i} i novoosnovaneop}ine Stupnik (koja se izdvojila iz biv{e op}ine No-vi Zagreb i postala op}ina Zagreba~ke `upanije) ~inega 69 naselja.

40

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 37: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

od 30. sije~nja 1997. godine Zakonom o podru~jima `upanija, gradova i op}ina uRepublici Hrvatskoj (NN br. 10/97, 124/97, 68/98,22/99, 117/99) Grad Zagreb je samostalna, jedinstve-na, teritorijalna i upravna jedinica koja ima polo`aj`upanije. U sastavu Grada je 70 naselja (naselje Hor-vati iz op}ine Stupnik ponovno je postalo naseljeGrada Zagreba).

od 14. prosinca 1999. godine Statutom Grada Zagreba (Slu`beni glasnik GradaZagreba br. 19/99) osnovane su gradske ~etvrti (17) imjesni odbori kao oblici mjesne samouprave.

Odluka o granicama podru~ja i sjedi{tima gradskih~etvrti donesena je 14. studenog 2000. godine (Slu`be-ni glasnik Grada Zagreba br. 20/2000).

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnihtijela (Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 11/05.)osnovani su podru~ni uredi za podru~je jedne ili višegradskih ~etvrti Grada Zagreba, kao podru~ne jedini-ce Gradske uprave.

41

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp7. sijeŁanj 2009 13:37:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 38: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

NASELJA GRADA ZAGREBA – Popis 2001.

Naselja1) Povr{ina,2)

km2Ukupni brojstanovnika

Privatna ku}anstva Stanovi

ukupnood toga:

obiteljskaukupno

za stalno sta-novanje

GRAD ZAGREB 641,35 779 145 275 464 205 273 312 902 304 163

Adamovec 7,78 984 261 214 403 279

Belovar 3,58 330 90 76 110 106

Blagu{a 5,79 653 181 153 246 197

Botinec 0,35 22 7 6 7 7

Brebernica 2,52 57 18 14 31 20

Brezovica 4,50 632 124 110 130 123

Budenec 2,83 256 85 65 103 98

Buzin3) 3,22 912 277 238 293 292

Cerje 1,21 404 114 96 125 117

Demerje 10,23 634 186 149 230 212

Desprim 0,50 330 90 81 97 96

Dobrodol4) 4,32 176 55 43 168 58

Donji ^ehi 1,72 255 76 58 84 81

Donji Dragono`ec 3,35 525 163 130 285 189

Donji Trpuci 10,01 381 113 94 240 119

Dren~ec 2,09 117 33 28 52 42

Dre`nik Brezovi~ki 0,70 443 138 115 140 135

Dumovec 3,26 745 199 179 200 197

\ur|ekovec 2,80 718 211 174 249 225

Gajec 2,40 278 87 71 97 89

Glavnica Donja 6,84 657 181 148 229 199

Glavnica Gornja 1,59 263 79 62 126 80

Glavni~ica 4,31 239 66 59 70 69

Goli Breg 2,09 365 98 89 103 103

Goranec 3,29 412 125 100 205 122

Gornji ^ehi 2,15 338 105 89 116 112

Gornji Dragono`ec 3,11 246 77 58 170 85

Gornji Trpuci 3,62 102 36 28 89 37

Gran~ari 0,94 194 48 44 60 49

Havidi} Selo 1,95 62 19 14 66 20

Horvati 20,77 1 470 382 334 450 434

Hra{}e Turopoljsko 2,74 1 156 352 285 379 375

Hrvatski Leskovac 3,33 2 453 740 621 819 804

Hudi Bitek 1,93 331 90 83 96 93

Ivanja Reka 3,37 1 783 524 462 566 562

Jesenovec 2,72 444 113 99 177 124

Je`dovec 7,71 1 171 330 289 335 329

42

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 39: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Naselja1) Povr{ina,2)

km2Ukupni brojstanovnika

Privatna ku}anstva Stanovi

ukupnood toga:

obiteljskaukupno

za stalno sta-novanje

Ka{ina 8,37 1 487 426 349 512 442

Ka{inska Sopnica 2,15 216 67 49 123 68

Ku~ilovina 2,46 209 70 53 116 72

Ku}anec 0,22 179 56 45 96 74

Kupine~ki Kraljevec 26,02 1 718 460 394 689 505

Lipnica 3,53 213 60 51 102 70

Lu~ko 2,58 2 841 890 748 926 915

Lu`an 7,32 675 185 158 210 206

Mala Mlaka 3,98 660 182 153 197 191

Markovo Polje4) 2,35 1 291 352 317 361 343

Morav~e 6,91 728 198 155 284 222

Odra 13,11 1 487 425 367 452 446

Odranski Obre` 10,91 1 406 389 337 421 411

Paru`evina 3,80 430 143 101 411 157

Planina Donja 4,86 603 175 140 270 203

Planina Gornja 6,82 248 71 53 85 77

Popovec 2,59 976 274 239 295 289

Prekvr{je 2,51 656 196 156 491 206

Prepu{tovec 2,17 346 105 92 121 103

Sesvete 36,22 44 914 13 128 11 397 13 956 13 873

Soblinec 2,58 782 204 187 248 233

Starjak 2,15 175 55 45 86 60

Strmec 13,26 613 174 149 178 170

[a{inovec 10,16 544 159 129 170 168

[imun~evec4) 2,00 282 93 72 243 107

Veliko Polje 1,23 1 104 268 253 282 282

Vuger Selo 1,43 221 65 54 161 69

Vugrovec Donji 0,49 452 125 106 158 129

Vugrovec Gornji 2,08 306 103 80 225 105

Vurnovec 0,95 195 61 52 69 62

Zadvorsko 2,12 1 160 324 291 341 331

Zagreb3) 305,98 690 953 249 953 183 412 283 118 277 138

@erjavinec 2,42 537 155 131 159 157

1) Naselja Grada Zagreba prikazana su prema Zakonu o podru~jima `upanija, gradova i op}ina u Republici Hrvatskoj

(NN br. 10/97.)2) Podaci o povr{inama preuzeti su od Gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove (izra~un 2007. godine)3) Podaci su korigirani nakon tehni~kog ispravka granica naselja Buzin i Zagreb.4) Promjena podru~ja i granica naselja Dobrodol, Markovo polje i [imun~evec – Odluka o granicama naselja u

Gradu Zagrebu (Slu`beni glasnik Grada Zagreba 07/07).

43

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 40: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

GRADSKE ^ETVRTI GRADA ZAGREBA – Popis 2001.

Gradska ~etvrtPovr{ina1)

km2

Ukupanbroj

stanovnika

Privatna ku}anstva Stanovi

ukupnood toga:

obiteljskaukupno

za stalnostanovanje

GRAD ZAGREB – ukupno 641,353 779 145 275 464 205 273 312 902 304 163

I. Donji grad 3,016 45 108 18 201 11 549 21 548 20 379II. Gornji grad – Medve{~ak 10,125 36 384 14 061 9 481 16 437 15 956

III. Trnje 7,365 45 267 17 519 12 208 20 280 19 920IV. Maksimir 14,349 49 750 18 396 13 269 21 306 20 882V. Pe{}enica – @itnjak 35,296 58 283 20 568 15 274 22 899 22 729

VI. Novi Zagreb – istok 16,543 65 301 24 592 18 150 25 977 25 894VII. Novi Zagreb – zapad 62,637 48 981 16 930 12 949 18 421 18 282

VIII. Tre{njevka – sjever 5,828 55 358 21 644 14 684 25 639 25 154IX. Tre{njevka – jug 9,836 67 162 24 938 18 478 27 463 27 266X. ^rnomerec 24,309 38 762 14 057 10 231 16 341 15 954

XI. Gornja Dubrava 40,266 61 388 19 937 15 838 23 206 21 873XII. Donja Dubrava 10,820 35 944 11 126 9 165 12 172 12 107

XIII. Stenjevec 12,180 41 257 13 620 10 893 14 985 14 908XIV. Podsused – Vrap~e 36,077 42 360 14 108 11 260 15 378 15 073XV. Podsljeme 60,134 17 744 5 600 4 567 6 734 6 363

XVI. Sesvete 165,244 59 212 17 169 14 710 20 172 18 216XVII. Brezovica 127,328 10 884 2 998 2 567 3 944 3 207

1) Podaci o povr{inama preuzeti su od Gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove (izra~un 2007. godine)

44

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

ukupno`ene

DO

NJI

GR

AD

GO

RN

JIG

RA

D-

ME

DV

E[^

AK

TR

NJE

MA

KSI

MIR

PE[

^E

NIC

A-

@IT

NJA

K

NO

VI

ZA

GR

EB

-IS

TO

K

NO

VI

ZA

GR

EB

-Z

APA

D

TR

E[N

JEV

KA

-SJ

EV

ER

TR

E[N

JEV

KA

-JU

G

^R

NO

ME

RE

C

GO

RN

JAD

UD

RA

VA

DO

NJA

DU

DR

AV

A

STE

NJE

VE

C

POD

SUSE

D-

VR

AP^

E

POD

SLJE

ME

([es

tine-

Gra

~ani

-Mar

ku{e

vec

SES

VE

TE

BR

EZ

OV

ICA

stan

ovni

ci

Gradske ~etvrti, stanovni{tvo, Popis 2001.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA0-.vp29. prosinac 2008 9:50:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 41: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1. Geografski i meteorolo{ki podaci

1.1. Geografski polo`aj i visina grada nad morem

Polo`aj premaopservatoriju

na Gri~u

Visina u metrima iznadpovr{ine mora

Isto~na du`ina (Greenwich) 15°59’ Zrinjevac (centar grada) 122

Gri~ 158

Sjeverna {irina 45°49’ Sljeme 1 035

1.2. Povr{ina, stanovni{tvo i naselja

Povr{ina, km2 Ukupni broj stanovnika(Stanje Popisa 2001.)

Broj stanovnika na km2 Broj naselja

641,293 779 145 1 215 70

1.3. Gradske prometnice, va`niji prometni pravci– izbor prema du`ini

Du`ina,1)

u mDu`ina,1)

u m

Slavonska avenija 13 120 Radni~ka cesta 6 040

Ljubljanska avenija 8 120 Avenija Dubrovnik 3 795

Aleja Bologne (do ~vora Jarek) 7 800 Dubrava 3 300

Branimirova ulica 7 670 Maksimirska cesta 3 150

Ilica 6 260 Savska cesta 2 610

Avenija Vukovar 6 190 Zvonimirova 1 730

1)podloga u mjerilu 1:5 000

Izvor: Zagreba~ke ceste d.o.o.

45

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:30:58

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 42: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.4. Temperatura zraka i koli~ina oborina u razdoblju 1862.–2000.– prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb – Gri~

DanSije-~anj

Velja-~a

O`u-jak

Tra-vanj

Svi-banj

Li-panj

Sr-panj

Kolo-voz

Ru-jan

Listo-pad

Stu-deni

Prosi-nac

Srednje dnevnetemperaturezraka (°C)

1 0,7 1,0 4,6 10,3 14,0 18,7 21,0 22,2 19,1 15,1 8,7 3,82 0,6 1,5 4,6 10,1 14,2 18,8 21,3 22,3 19,1 14,6 8,7 3,53 0,9 1,6 4,7 10,6 14,5 19,1 21,4 22,0 19,3 14,5 8,7 2,94 0,6 1,5 4,8 10,8 14,6 19,1 21,7 21,8 19,1 14,1 8,6 3,05 0,2 1,7 5,2 10,9 14,1 19,1 21,6 21,8 18,6 13,7 8,5 3,06 0,3 1,7 5,5 11,1 14,8 19,2 21,5 21,8 18,7 13,7 8,4 3,07 0,5 1,7 5,7 11,2 15,2 19,2 21,4 21,7 18,6 13,5 8,2 2,78 0,1 1,6 5,7 10,6 15,1 19,5 21,4 21,6 18,6 13,4 8,0 2,69 0,1 1,7 5,9 10,6 15,4 19,5 21,4 21,7 18,3 13,1 7,9 2,4

10 0,2 1,8 6,1 10,5 15,3 19,6 21,3 21,6 18,1 12,9 7,7 2,211 0,5 2,1 6,2 10,7 15,4 19,2 21,3 21,4 18,2 12,7 7,0 2,012 0,3 2,2 6,1 11,1 15,8 19,2 21,3 21,3 17,8 12,6 6,9 2,113 –0,1 1,8 5,9 11,4 16,1 19,2 21,8 21,3 17,3 12,5 6,8 2,314 –0,4 1,7 6,1 11,2 16,5 19,1 21,8 21,3 17,3 12,5 6,6 2,315 –0,4 1,6 6,6 11,6 16,6 19,2 21,8 21,6 17,3 12,2 6,4 2,016 0,0 2,1 6,8 11,9 16,5 18,9 21,8 21,1 17,1 11,9 6,1 1,817 0,1 2,6 7,1 11,7 16,6 18,8 21,9 21,0 16,7 11,6 5,5 1,818 0,0 2,5 7,3 11,5 16,9 19,2 22,3 20,8 16,9 11,2 5,1 1,919 –0,1 2,8 7,7 12,0 17,0 19,4 21,8 20,8 16,7 10,9 5,0 2,020 0,2 2,9 7,8 12,5 16,8 19,9 22,0 21,0 16,7 10,8 5,1 1,721 0,0 3,0 8,0 12,4 16,9 19,9 21,7 20,6 16,1 10,5 4,9 1,322 0,0 3,0 7,7 12,7 17,0 20,3 22,1 20,4 16,1 10,4 4,6 1,023 0,2 3,3 8,1 12,8 17,0 20,2 22,1 20,1 15,9 10,6 4,4 0,824 0,0 3,7 8,4 12,7 17,1 20,1 22,2 20,3 15,7 10,2 4,4 0,825 0,4 4,2 8,9 13,1 17,5 20,1 21,6 20,0 15,7 10,0 4,4 0,726 0,5 4,3 8,9 13,6 17,5 20,5 21,8 20,0 15,5 9,8 4,0 0,827 0,5 4,5 9,3 13,4 17,5 20,5 22,1 19,8 15,3 9,4 4,0 0,728 0,4 4,6 9,3 13,2 17,9 20,6 21,9 19,7 15,2 9,4 4,0 1,029 0,5 4,7 9,3 13,4 18,3 20,5 21,9 19,9 15,1 9,4 4,1 1,130 0,4 – 9,4 13,7 18,5 20,6 22,0 19,5 15,1 9,0 3,8 1,331 0,9 – 9,8 – 18,6 – 21,9 19,1 – 9,1 – 1,0

Srednja temperaturazraka (°C)

0,3 2,5 7,0 11,8 16,3 19,6 21,7 21,0 17,2 11,8 6,2 1,9

Najvi{e temperature(°C) s danom nastupa

17,4 21,6 24,0 28,3 34,3 37,0 40,3 37,3 34,2 31,0 25,0 21,61988. 1998. 1931. 1947. 1868. 1935. 1950. 1952. 1946. 1868. 1963. 1989.29. 16. 31. 28. 28. 28. 5. 16. 7. 3. 16. 17.

Najni`e temperature(°C) s danom nastupa

–22,2 –21,7 –17,0 –1,9 0,5 4,6 7,3 7,3 0,9 –6,0 –10,6 –19,21942. 1940. 1888. 1929. 1953. 1924. 1948. 1940. 1867. 1920. 1876. 1879.24. 15. 5. 6. 11. 3. 11. 22. 29. 30. 12. 3.

Najve}e 24-satnekoli~ine oborina (mm)s danom nastupa

40,7 43,3 54,0 42,1 67,5 57,5 95,8 118,8 81,6 82,8 63,6 50,91877. 1942. 1955. 1931. 1921. 1986. 1989. 1926. 1987. 1932. 1925. 1868.12. 10. 7. 20. 31. 15. 4. 9. 28. 4. 12. 26.

Izvor: Dr`avni hidrometeorolo{ki zavod

46

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:30:58

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 43: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.5. Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka za 30-godi{njarazdoblja od 1871. godine, prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorijaZagreb – Gri~

RazdobljeSije-~anj

Velja-~a

O`u-jak

Tra-vanj

Svi-banj

Li-panj

Sr-panj

Kolo-voz

Ru-jan

Listo-pad

Stu-deni

Pro-sinac

Go-dina

Globalnosun~evozra~enje(kJ/cm2)

1871–1900 12,4 21,7 35,9 44,5 56,4 63,7 68,3 59,6 44,5 25,6 13,8 10,6 457,01881–1910 12,6 21,1 33,8 43,8 56,4 62,4 67,4 60,1 43,3 24,8 14,0 9,4 449,11891–1920 12,5 22,2 33,6 43,8 55,1 62,5 65,4 58,7 42,8 24,7 13,2 9,2 443,71901–1930 12,1 20,7 32,3 42,5 55,0 60,9 64,7 57,3 40,6 23,9 12,8 8,5 431,31911–1940 10,6 21,2 31,7 41,7 52,7 60,4 65,3 55,9 40,4 32,2 11,6 8,3 423,01921–1950 10,6 19,8 31,8 42,4 52,9 59,2 65,7 57,2 40,8 24,3 11,1 8,3 424,11931–1960 10,6 18,8 32,2 43,0 54,1 59,6 65,0 57,2 41,1 24,2 11,0 8,1 424,91941–1970 10,9 17,7 31,9 44,3 57,2 60,0 64,2 57,3 41,0 25,5 11,1 8,0 429,11951–1980 10,3 17,0 32,4 44,3 58,0 60,9 64,4 55,8 40,5 24,9 11,7 8,1 428,31961–1990 10,9 17,3 31,8 44,2 57,7 59,7 65,5 55,3 40,8 25,3 12,5 8,8 429,9

Srednjamjese~nai godi{njatemperaturazraka (°C)

1871–1900 –0,8 1,7 6,3 11,5 15,5 19,3 21,7 20,6 17,0 11,7 5,6 0,7 10,91881–1910 –0,8 1,8 6,5 11,2 16,0 19,1 21,4 20,4 16,7 11,7 5,6 1,5 10,91891–1920 –0,0 2,2 7,2 11,3 15,9 19,2 21,2 20,4 16,6 11,7 3,8 2,5 11,21901–1930 0,6 2,2 7,5 11,3 16,2 19,3 21,5 20,7 16,8 11,7 6,2 2,8 11,41911–1940 0,9 2,2 7,4 11,6 16,3 19,5 21,8 20,8 17,0 11,6 6,7 2,3 11,51921–1950 0,2 2,2 7,1 12,0 16,5 19,7 22,1 21,4 17,7 11,9 6,8 1,8 11,61931–1960 0,2 2,2 6,8 12,0 16,4 19,9 22,0 21,3 17,7 11,8 6,6 2,4 11,61941–1970 –0,3 2,5 6,8 12,4 16,4 19,8 21,6 21,2 17,7 12,1 6,8 2,2 11,61951–1980 0,5 3,0 7,0 11,7 16,1 19,7 21,3 20,6 16,9 11,7 6,7 2,1 11,41961–1990 0,5 3,1 7,3 11,8 16,3 19,4 21,3 20,6 17,0 11,9 6,4 2,0 11,51971–2000 1,5 3,6 7,8 11,9 16,7 19,6 21,7 21,3 17,0 11,7 6,2 2,6 11,8

Srednjamjese~nai godi{njanaoblaka(desetinezastrtogneba)

1871–1900 7,1 6,1 5,5 5,8 5,4 5,0 3,9 3,7 4,3 5,7 7,0 7,1 5,61881–1910 6,9 6,3 5,9 5,9 5,4 5,1 4,0 3,6 4,4 5,9 6,9 7,5 5,61891–1920 6,9 5,9 5,9 5,9 5,6 5,1 4,3 3,8 4,6 5,8 7,0 7,5 5,71901–1930 7,1 6,4 6,2 6,3 5,7 5,4 4,4 4,1 5,2 6,2 7,2 7,9 6,01911–1940 7,8 6,3 6,4 6,6 6,1 5,6 4,5 4,5 5,3 6,6 7,7 8,1 6,31921–1950 7,8 6,7 6,4 6,5 6,1 5,7 4,4 4,3 5,2 6,4 7,9 8,1 6,31931–1960 7,6 6,8 6,4 6,3 6,1 5,6 4,4 4,2 4,9 6,3 7,9 7,9 6,21941–1970 7,4 6,9 6,5 6,1 5,9 5,5 4,4 4,3 4,7 5,8 7,8 7,9 6,11951–1980 7,6 7,0 6,6 6,3 6,0 5,6 4,7 4,7 4,9 5,9 7,7 7,7 6,21961–1990 7,6 6,9 6,6 6,4 6,1 5,8 4,8 4,8 4,9 5,8 7,5 7,7 6,21971–2000 7,4 6,5 6,5 6,6 6,0 5,9 4,9 4,7 5,2 6,2 7,5 7,5 6,2

Mjese~nei godi{njekoli~ineoborine(mm)

1871–1900 46 44 53 71 91 104 80 87 79 110 75 58 8981881–1910 45 39 55 73 77 101 78 85 80 103 71 64 8711891–1920 50 39 58 70 78 98 90 80 90 98 72 68 8911901–1930 46 53 58 73 80 92 84 78 99 100 80 67 9001911–1940 50 44 59 69 89 92 82 79 93 110 80 62 9091921–1950 49 55 47 64 88 89 70 76 75 98 95 59 8651931–1960 56 54 47 59 86 95 79 74 80 88 89 67 8641941–1970 56 53 48 64 84 100 87 79 73 65 96 71 8761951–1980 57 45 54 70 85 101 98 88 82 69 86 68 9031961–1990 53 47 58 65 83 101 87 91 81 70 85 62 8831971–2000 47,3 43,2 53,8 59,8 77,2 93,6 84,5 87,4 87,1 83,5 82,3 62,0 861,6

Izvor: Dr`avni hidrometeorolo{ki zavod

47

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:30:58

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 44: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.6. Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka u zadnjih 10 godina– prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb – Gri~

Sije~anj Velja~a O`ujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godina

Srednje mjese~ne i godi{nje temperature zraka, °C

1998–2007 2,4 4,5 8,5 13,2 17,9 21,4 22,8 22,2 17,1 13,0 7,4 2,4 12,71998 4,8 7,2 6,4 13,5 16,9 21,2 22,3 22,4 16,5 12,5 4,5 –1,6 12,21999 1,7 3,2 9,6 13,5 17,4 20,7 22,4 21,6 19,7 13,0 4,6 2,9 12,52000 –0,2 6,5 8,9 15,4 18,5 22,3 21,5 24,4 17,8 14,2 10,5 5,9 13,82001 4,6 5,9 10,9 11,8 18,7 19,1 22,9 23,6 15,0 15,4 4,7 –0,7 12,72002 2,2 7,6 10,4 11,4 18,9 21,9 22,5 21,6 16,1 12,3 10,8 2,7 13,22003 0,5 –0,1 8,9 11,9 20,4 24,5 23,6 25,8 17,0 10,1 9,4 3,0 12,92004 0,9 4,0 6,7 12,5 15,6 19,6 21,7 21,7 17,0 13,9 7,7 2,9 12,02005 2,0 –0,1 6,8 12,7 17,5 20,5 22,1 19,2 17,5 13,1 6,0 2,6 11,72006 –0,1 2,8 6,4 13,5 16,7 21,2 24,7 19,3 18,8 14,6 9,9 5,2 12,82007 7,5 8,1 10,2 15,9 18,8 22,7 23,8 22,1 15,5 11,2 6,1 1,4 13,6

Srednji tlak zraka, hPa (visina barometra 162,5 m)

1998–2007 1 000,5 992,6 997,1 994,1 996,9 996,9 995,3 995,5 997,4 998,8 998,7 1 001,2 997,51998 999,7 1 005,7 1 001,7 989,3 995,4 996,5 993,9 996,9 994,0 996,3 998,9 1 004,2 997,71999 999,1 933,5 994,3 994,1 997,1 996,9 995,4 995,0 995,5 999,8 1 001,5 995,9 996,52000 1 004,0 1 002,6 998,1 990,3 997,0 999,1 993,0 997,4 996,5 998,2 994,0 996,2 997,22001 998,0 998,4 989,7 992,6 995,7 995,6 994,9 996,9 993,8 1 001,5 1 000,5 1 002,3 996,72002 1 007,1 997,8 997,9 995,2 994,6 996,7 994,5 993,8 996,7 996,1 993,5 999,7 997,02003 996,6 1 002,5 1 002,9 996,4 997,5 996,2 995,6 996,5 1 000,7 995,0 1 000,6 1 001,3 998,52004 993,3 999,2 1 001,4 994,0 994,2 997,1 996,6 995,1 1 000,9 996,9 999,3 1 001,8 997,52005 1 001,2 996,9 997,2 995,4 996,9 997,9 994,9 995,9 999,2 1 003,1 999,3 997,3 997,92006 1 006,3 995,4 992,1 993,9 997,2 998,9 999,1 992,5 998,2 998,7 1 000,4 1 007,8 998,42007 999,9 994,4 995,9 1 000,0 992,4 993,8 994,9 995,0 998,6 1 002,1 998,5 1 005,0 997,5

Srednja relativna vla`nost zraka, %

1998–2007 76 68 61 61 59 60 60 65 72 77 78 81 691998 74 57 56 62 60 68 64 63 75 80 80 87 691999 82 65 60 63 69 64 66 67 72 73 81 79 702000 75 63 59 60 60 53 58 51 68 78 79 81 652001 78 63 69 63 60 64 64 60 78 77 77 76 692002 74 69 56 68 65 64 68 73 74 75 76 83 702003 81 70 56 54 53 60 59 54 66 80 82 81 662004 79 75 68 72 62 71 67 68 70 85 76 83 732005 74 76 63 58 32 31 38 76 77 75 82 77 712006 74 67 64 62 63 61 57 73 72 73 73 80 682007 73 70 62 49 62 63 56 66 71 76 74 83 67

Srednja mjese~na i godi{nja naoblaka, (desetine zastrtog neba)

1998–2007 6,9 6,3 6,3 6,5 5,4 5,3 4,8 5,1 5,6 6,3 7,4 7,7 6,11998 6,0 3,9 5,7 7,0 5,0 6,2 4,1 3,9 6,1 7,0 7,8 7,7 5,91999 7,7 6,9 6,7 6,9 6,3 5,6 5,3 5,6 5,1 6,4 8,4 6,9 6,52000 6,8 5,6 5,9 6,5 4,2 4,0 5,0 3,3 5,5 6,0 6,6 7,6 5,62001 8,9 5,4 6,9 6,2 5,5 5,2 5,3 3,6 7,3 5,2 6,3 6,8 6,12002 6,2 6,6 5,0 7,4 5,6 4,7 5,0 6,2 5,9 6,6 7,4 9,2 6,32003 7,4 5,4 5,3 6,2 4,8 4,3 4,7 3,8 4,3 6,6 6,4 6,3 5,52004 7,0 7,5 7,1 7,8 5,3 6,1 5,4 4,9 5,8 7,2 7,7 7,8 6,62005 5,3 7,2 6,3 5,8 5,4 5,3 5,1 6,4 6,1 6,2 8,6 7,7 6,32006 7,4 7,2 7,4 7,0 6,5 6,0 4,2 7,2 4,4 5,2 6,9 7,8 6,42007 6,0 7,0 6,7 4,4 5,4 5,8 4,1 6,2 5,7 6,9 7,4 8,7 6,2

48

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:30:58

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 45: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.6. Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka u zadnjih 10 godina– prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb – Gri~ (nastavak)

Sije~anj Velja~a O`ujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godina

Apsolutne maksimalne temperature zraka, °C

1998–2007 19,0 21,6 24,6 28,0 32,6 35,9 38,2 37,1 29,1 25,7 23,6 18,0 38,2dan 7. 16. 25. 23. 8. 24. 20. 20. 4. 8. 15. 6. 20. VII.

godina 2001. 1998. 2001. 2000. 2003. 2003. 2007. 2000. 2006. 2001. 2002. 2006. 2007.1998 13,8 21,6 19,6 25,0 28,0 33,5 33,0 34,0 27,0 22,1 18,5 5,4 34,0

dan 8. 16. 31. 27. 13. 7. 23. 3. 3. 6. 4. 15. 3. VIII.1999 12,8 17,0 20,7 24,9 31,5 30,5 34,3 32,9 28,4 25,5 20,3 12,5 34,3

dan 7. 27. 25. 29. 31. 2. 6. 10. 26. 26. 2. 4. 6. VII.2000 13,7 16,5 19,5 28,0 29,8 35,8 34,5 37,1 28,1 24,5 22,1 16,5 37,1

dan 31. 6. 9. 23. 27. 22. 4. 20. 20. 13. 14. 9. 20. VIII.2001 19,0 16,8 24,6 26,3 30,7 31,5 33,7 34,7 26,4 25,7 16,8 12,5 34,7

dan 7. 8. 25. 30. 28. 28. 15. 4. 4. 8. 1. 30. 4. VIII.2002 15,6 17,4 20,5 22,0 29,8 35,1 32,3 29,6 26,9 23,0 23,6 13,3 35,1

dan 28. 12. 14. 26. 18. 24. 13. 3. 10. 17. 15. 30. 24. VI.2003 15,5 13,5 23,0 25,0 32,6 35,9 35,6 36,7 27,8 24,5 21,7 13,5 36,7

dan 3. 28. 30. 26. 8. 24. 21. 13. 22. 3. 1. 6. 13. VIII.2004 13,6 18,0 23,6 24,5 28,0 33,0 34,7 31,9 27,0 22,5 18,0 14,0 34,7

dan 14. 5. 18. 23. 20. 11. 22. 19. 14. 7. 1. 4. 22. VII.2005 14,3 9,0 23,0 24,4 32,5 32,0 33,7 29,6 28,7 22,6 18,8 12,1 33,7

dan 8. 12. 18. 27. 30. 25. 29. 2. 2. 23. 5. 3. 29. VII.2006 10,0 15,6 20,6 26,3 29,2 35,2 34,0 30,1 29,1 25,0 19,7 18,0 35,2

dan 21. 18. 27. 25. 23. 26. 27. 19. 4. 3. 17. 6. 26. VI.

2007 17,0 16,8 20,0 26,9 31,0 35,1 38,2 31,8 26,9 22,5 15,5 12,0 38,2dan 19. 22. 14. 29. 25. 21. 20. 16. 17. 3. 23. 3. 20. VII.

Apsolutne minimalne temperature zraka, °C

1998–2007 –13,5 –12,5 –9,7 –0,5 3,5 7,6 10,7 9,2 7,0 –2,0 –5,9 –10,7 –13,5dan 26. 10. 2. 15. 10. 3. 9. 31. 15. 26. 23. 25. 26. I.

godina 2000. 2005. 2005. 2001. 2005. 2001. 1998. 2006. 1998. 2003. 1999. 2001. 2000.1998 –4,4 –6,0 –1,6 3,1 8,1 10,5 10,7 9,8 7,0 3,2 –3,8 –9,7 –9,7

dan 28. 2. 23. 15. 5. 14. 9. 30. 15. 21. 21. 10. 10. XII.1999 –5,2 –7,0 1,4 3,9 9,0 11,5 14,5 13,5 12,2 4,4 –5,9 –8,0 –8,0

dan 30. 16. 18. 19. 8. 24. 23. 24. 30. 18. 23. 24. 24. XII.2000 –13,5 –3,8 –1,2 5,0 6,5 10,9 10,7 15,2 10,6 1,9 1,9 –6,0 –13,5

dan 26. 22. 6. 7. 21. 26. 14. 1. 28. 24. 28. 24. 26. I.2001 –2,5 –3,5 0,0 –0,5 9,0 7,6 14,0 13,9 7,0 4,1 –2,5 –10,7 –10,7

dan 15. 27. 1. 15. 14. 3. 4. 12. 10. 27. 26. 25. 25. XII.2002 –8,9 –0,2 0,6 3,0 10,8 12,5 13,5 14,9 7,1 4,4 0,2 –5,9 –8,9

dan 4. 25. 28. 7. 6. 3. 5. 12. 28. 20. 8. 10. 4. I.2003 –11,3 –8,0 –1,5 –0,4 9,5 15,0 14,8 13,4 8,6 –2,0 0,1 –6,6 –11,3

dan 13. 15. 23. 7. 16. 3. 14. 31. 27. 26. 13. 26. 13. I.2004 –8,4 –4,6 –4,0 2,0 5,8 12,1 11,6 13,7 9,1 4,4 –2,6 –4,5 –8,4

dan 24. 13. 6. 8. 24. 3. 12. 28. 24. 18. 26. 23. 24. I.2005 –10,5 –12,5 –9,7 2,5 3,5 9,2 12,0 10,5 10,0 3,4 –1,8 –7,0 –12,5

dan 31. 10. 2. 22. 10. 10. 6. 8. 19. 19. 25. 31. 10. II.2006 –11,0 –8,8 –4,5 2,2 6,4 9,1 15,7 9,2 10,9 2,0 –1,2 –2,8 –11,0

dan 23. 7. 1. 7. 1. 3. 5. 31. 1. 31. 4. 28. 23. I.

2007 –4,3 –0,4 1,4 4,0 8,8 12,6 11,4 13,4 8,2 2,4 –3,1 –4,9 –4,9dan 27. 5. 20. 6. 1. 1. 31. 1. 20. 20. 29. 22. 22. XII.

49

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:30:59

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 46: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.6. Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka u zadnjih 10 godina– prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb – Gri~ (nastavak)

Sije~anj Velja~a O`ujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godina

Mjese~ne i godi{nje koli~ine oborine, mm

1998–2007 44,9 39,8 53,5 76,5 69,9 78,3 102,8 89,4 107,9 90,3 71,2 64,0 888,51998 16,9 1,4 59,3 74,3 68,0 124,0 143,6 94,4 181,5 128,0 63,0 46,2 1 000,61999 44,5 72,4 32,7 58,3 146,5 64,9 146,7 80,6 64,8 108,0 75,9 102,1 997,42000 18,8 21,9 51,3 59,6 45,5 44,2 84,2 0,9 82,1 91,9 112,5 111,7 724,62001 83,1 15,3 100,8 83,1 56,1 121,7 54,6 20,4 177,3 9,2 94,5 26,2 842,32002 24,9 47,3 36,1 157,3 85,3 70,2 148,1 151,0 89,4 107,9 75,8 71,3 1 064,62003 73,1 30,5 8,1 28,9 19,8 75,2 78,6 17,4 106,6 103,2 54,4 28,6 624,42004 63,4 53,2 67,3 126,0 55,5 91,7 102,5 60,4 81,7 195,8 45,4 50,0 992,92005 22,0 71,7 47,9 62,2 73,1 68,1 164,4 175,7 72,0 31,7 86,9 112,4 988,12006 39,4 42,3 56,4 110,9 84,6 36,7 38,3 183,8 63,2 17,8 46,4 34,1 753,92007 62,8 42,2 75,0 4,2 64,6 86,1 66,5 109,7 160,2 109,7 57,5 57,4 895,9

Maksimalne dnevne koli~ine oborine, mm

1998–2007 26,7 27,0 39,5 31,0 41,5 41,0 47,0 36,6 67,0 82,6 38,2 30,7 82,6dan 27. 5. 24. 28. 20. 1. 26. 12. 13. 5. 4. 6. 5. X.

godina 2001. 2003. 2004. 2002. 2002. 2001. 1998. 2002. 1998. 1999. 2002. 2005. 1999.1998 11,8 1,4 18,7 12,1 23,9 24,5 47,0 35,7 67,0 49,2 22,5 24,4 67,0

dan 20. 25. 9. 10. 25. 29. 26. 23. 13. 20. 5. 5. 13. IX.1999 17,6 25,5 15,0 17,2 40,3 33,2 41,2 35,4 22,1 82,6 26,2 21,5 82,6

dan 28. 23. 23. 17. 15. 22. 26. 13. 22. 5. 20. 20. 5. X.2000 16,5 14,2 19,2 29,2 12,7 28,0 16,1 0,9 29,7 31,5 17,5 25,5 31,5

dan 23. 17. 30. 30. 20. 25. 12. 8. 17. 2. 7. 16. 2. X.2001 25,6 10,2 18,5 28,6 13,6 41,0 20,2 14,3 29,6 4,0 21,7 7,1 41,0

dan 26. 24. 20. 8. 31. 1. 17. 22. 10. 22. 10. 23. 1. VI.2002 13,0 12,8 18,4 31,0 41,5 21,0 42,9 36,6 15,0 20,0 38,2 13,9 42,9

dan 14. 22. 22. 28. 20. 25. 19. 12. 22. 12. 4. 5. 19. VII.2003 17,9 27,0 3,5 15,9 13,7 30,7 22,0 5,2 26,1 28,1 18,4 18,9 30,7

dan 7. 5. 4. 11. 21. 10. 2. 2. 1. 5. 18. 22. 10. VI.2004 17,8 16,9 27,6 18,9 13,8 16,0 32,4 25,1 55,0 62,4 17,0 12,5 62,4

dan 15. 24. 24. 6. 5. 13. 2. 27. 25. 31. 14. 27. 31. X.2005 7,6 12,9 21,2 23,6 17,7 16,7 31,3 30,4 29,3 16,8 25,3 30,7 31,3

dan 25. 14. 28. 10. 18. 16. 9. 12. 30. 5. 27. 6. 9. VII.2006 23,4 12,9 22,9 22,8 24,0 13,5 17,0 27,0 19,1 13,0 18,5 13,1 27,0

dan 2. 25. 11. 4. 31. 3. 8. 25. 17. 5. 23. 10. 25. VIII.

2007 26,7 25,8 39,5 1,8 32,2 19,0 24,1 32,4 33,5 25,7 18,8 14,1 39,5dan 27. 5. 20. 6. 1. 1. 31. 1. 20. 20. 29. 22. 20. III.

Trajanje sijanja sunca, sati

1998–2007 88,6 115,6 153,6 182,6 253,8 265,7 280,2 251,0 178,0 133,0 77,8 56,2 2 036,11998 102,7 172,8 169,7 183,4 260,2 235,6 276,6 277,1 146,8 107,7 64,8 38,7 2 036,11999 63,4 126,2 147,3 146,4 215,6 222,4 240,2 221,4 191,1 139,8 46,0 76,4 1 836,22000 91,0 153,4 158,4 187,4 281,6 330,0 276,4 309,9 195,4 117,3 91,8 74,2 2 266,82001 40,4 117,7 130,2 186,7 255,1 234,2 246,4 294,9 117,4 185,7 103,9 71,5 1 984,12002 106,7 104,6 189,3 146,9 252,0 309,7 291,1 213,1 166,3 121,7 76,1 21,5 1 999,02003 87,3 117,8 183,8 180,8 272,5 287,3 297,0 303,3 214,1 122,4 86,9 98,3 2 251,52004 87,5 91,8 127,7 121,5 256,2 220,4 260,6 289,0 163,5 96,8 80,4 43,5 1 838,92005 120,1 85,1 166,2 203,3 253,2 286,2 254,5 178,5 166,8 153,5 35,7 62,0 1 961,52006 59,0 89,1 127,6 185,6 234,7 267,3 319,6 187,3 224,7 175,3 108,2 52,1 2 030,52007 127,4 97,7 135,8 283,9 257,3 267,9 339,6 235,1 193,7 109,5 84,6 24,0 2 156,5

50

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:30:59

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 47: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.6. Mjese~ne i godi{nje vrijednosti meteorolo{kih podataka u zadnjih 10 godina– prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb – Gri~ (nastavak)

Sije~anj Velja~a O`ujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godina

Srednja ja~ina vjetra, Bouf

1998–2007 1,3 1,4 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,31998 2,0 1,5 2,4 2,3 1,9 1,5 1,4 1,3 1,7 1,4 1,6 0,9 1,71999 1,2 1,1 2,0 1,3 1,2 0,9 1,0 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,12000 0,9 1,6 1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 0,6 0,8 1,0 0,9 0,8 1,02001 1,1 1,7 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 1,0 1,02002 1,1 1,3 1,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 1,02003 0,8 1,2 1,6 1,8 1,4 1,5 1,4 1,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,42004 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,3 1,4 1,5 1,3 1,6 1,3 1,52005 1,7 1,3 1,5 1,8 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,52006 1,3 1,6 1,8 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 1,4 1,1 1,42007 1,7 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 1,1 1,4

Izvor: Dr`avni hidrometeorolo{ki zavod

1.7. Broj dana s odre|enim meteorolo{kim obilje`jima u zadnjih 10 godina –prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb – Gri~

Godina Sije-~anj

Ve-lja~a

O`u-jak

Tra-vanj

Svi-banj

Li-panj

Sr-panj

Kolo-voz

Ru-jan

Listo-pad

Stu-deni

Pro-sinac

Go-dina

Broj toplihdana(maksimalnatemperaturave}a ilijednaka25,0 °C)

1998 – – – 1 8 18 24 23 1 – – – 751999 – – – – 6 17 25 18 16 1 – – 832000 – – – 4 14 21 19 30 8 – – – 962001 – – – 2 14 14 25 27 1 2 – – 852002 – – – – 9 21 27 25 7 – – – 892003 – – – 1 22 29 28 30 5 – – – 1152004 – – – – 4 17 22 27 7 – – – 772005 – – – – 12 21 23 12 8 – – – 762006 – – – 1 9 18 29 13 5 1 – – 762007 – – – 2 11 23 28 23 3 – – – 90

Broj vru}ihdana(maksimalnatemperaturave}a ilijednaka30,0 °C)

1998 – – – – – 9 10 9 – – – – 281999 – – – – 1 2 6 5 – – – – 142000 – – – – – 12 11 16 – – – – 392001 – – – – 2 3 10 14 – – – – 292002 – – – – – 11 8 – – – – – 192003 – – – – 5 19 13 26 – – – – 632004 – – – – – 4 12 5 – – – – 212005 – – – – 3 6 8 – – – – – 172006 – – – – – 13 19 1 – – – – 332007 – – – – 4 10 16 4 – – – – 34

51

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:30:59

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 48: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Godina Sije-~anj

Ve-lja~a

O`u-jak

Tra-vanj

Svi-banj

Li-panj

Sr-panj

Kolo-voz

Ru-jan

Listo-pad

Stu-deni

Pro-sinac

Go-dina

Brojvedrih dana(srednjadnevnanaoblakamanja od2 desetine)

1998 5 9 2 – 9 1 7 12 1 – 1 1 481999 2 2 2 1 1 5 5 1 7 3 1 3 332000 5 3 6 2 9 11 4 12 4 4 1 – 612001 – 4 1 3 2 2 3 6 3 3 2 2 312002 4 4 7 – 4 8 3 2 4 – – – 362003 1 7 5 2 4 6 4 9 12 1 4 3 582004 2 – 1 2 4 – 6 5 3 2 3 – 282005 6 3 1 3 6 2 7 3 2 5 – – 382006 1 2 1 3 3 1 8 1 6 3 1 – 302007 3 1 4 8 2 2 9 3 2 4 2 – 40

Brojobla~nihdana(srednjadnevnanaoblakave}a od8 desetina)

1998 10 4 7 7 8 8 6 6 12 11 16 20 1151999 21 11 9 10 9 7 8 6 6 10 21 16 1342000 15 5 11 10 3 2 5 3 7 10 9 15 952001 25 6 14 10 7 4 7 2 15 3 11 14 1182002 11 11 6 13 7 3 3 9 8 8 15 26 122003 17 11 10 9 4 1 3 4 7 12 11 13 1022004 13 13 16 19 6 11 7 2 11 15 18 20 1512005 8 15 11 10 7 3 9 12 9 10 22 15 1312006 16 14 12 13 8 6 2 10 4 2 12 18 1172007 8 11 13 3 7 4 2 6 6 16 14 23 113

Broj studenihdana(maksimalnatemperaturamanja od0,0 °C)

1998 – 1 – – – – – – – – 1 11 131999 4 1 – – – – – – – – 3 4 122000 8 – – – – – – – – – – 1 92001 1 – – – – – – – – – – 5 62002 5 – – – – – – – – – – 3 82003 8 3 – – – – – – – – – – 112004 1 – – – – – – – – – – 3 42005 4 6 2 – – – – – – – – – 122006 5 5 – – – – – – – – – – 102007 – – – – – – – – – – – 8 8

Broj hladnihdana(minimalnatemperaturamanja od0,0 °C)

1998 7 9 4 – – – – – – – 6 29 551999 18 15 – – – – – – – – 11 15 592000 27 3 1 – – – – – – – – 7 382001 11 7 – 1 – – – – – – 8 24 512002 21 1 – – – – – – – – – 15 372003 19 24 3 1 – – – – – 3 – 15 652004 20 9 8 – – – – – – – 4 14 552005 20 17 11 – – – – – – – 6 13 672006 20 14 10 – – – – – – – 1 9 542007 5 1 – – – – – – – – 5 18 29

52

1.7. Broj dana s odre|enim meteorolo{kim obilje`jima u zadnjih 10 godina –prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb – Gri~ (nastavak)

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:30:59

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 49: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Godina Sije-~anj

Ve-lja~a

O`u-jak

Tra-vanj

Svi-banj

Li-panj

Sr-panj

Kolo-voz

Ru-jan

Listo-pad

Stu-deni

Pro-sinac

Go-dina

Broj danas oborinom(koli~ineoborinave}e ilijednake0,1 mm)

1998 8 1 9 16 11 15 12 8 18 15 12 7 1321999 11 7 14 15 15 10 12 10 10 5 9 13 1312000 1 4 9 12 10 7 14 1 12 14 19 10 1132001 14 3 14 18 11 13 10 5 20 4 13 6 1312002 6 10 9 20 13 10 11 15 14 13 13 15 1492003 15 7 7 8 4 10 13 7 13 12 11 9 1162004 11 10 9 18 14 13 12 11 8 12 11 12 1412005 9 15 13 11 10 11 16 16 10 8 19 15 1532006 8 12 11 15 13 9 10 21 6 6 8 7 1262007 9 10 14 8 13 14 9 13 12 15 12 15 144

Broj danasa snijegom(oborinave}a ilijednaka1 cm)

1998 – – – – – – – – – – 2 30 321999 6 14 – – – – – – – – 13 11 442000 10 – – – – – – – – – – – 102001 – 1 1 – – – – – – – – 18 202002 9 – – – – – – – – – – 5 142003 20 22 – – – – – – – – – – 422004 4 6 6 – – – – – – – – – 162005 10 23 12 – – – – – – – 2 5 522006 5 2 4 – – – – – – – – – 112007 2 – – – – – – – – – 2 17 21

Broj danas tu~om

1998 – – – 1 – 1 1 – – – – – 31999 – – – – – – – 1 – – – – 12000 – – – – – – – – – – – – –2001 – – – – 2 – – – – – – – 22002 – – – – – – – – – 1 – – 12003 – – – – – – – – – – – – –2004 – – – – – – – – – – – – –2005 – – – – 2 – – – – – – – 22006 – – – – – – – – – – – – –2007 – – – – – – – – – – – – –

Broj danas olujnimvjetrom(8 ili vi{epo Beafortu)

1998 2 – – – – 1 – – – – – – 31999 – – 1 1 1 1 – 1 – – – – 52000 1 – – – – – – – – – – – 12001 – – 2 – 1 1 1 – – – – – 52002 – – – – – – 1 1 1 – – – 32003 – – – – – – 1 – 1 – – 1 32004 – – 1 – – – 1 1 – – 2 – 52005 2 – – 1 – 1 – – – – – – 42006 – – 2 1 – – 1 – – – 1 – 52007 2 – 1 – 1 – 2 2 2 1 – – 11

1861. g. po~inje s radom Zagreba~ka meteorolo{ka postaja na Gri~u»Gri~ki top« pucnjem ozna~ava podne od 1. sije~nja 1877. godine. Uveo ga je gospodin IVAN STO@IR motriteljmeteorolo{ke postaje Gri~.

Izvor: Dr`avni hidrometeorolo{ki zavod

53

1.7. Broj dana s odre|enim meteorolo{kim obilje`jima u zadnjih 10 godina –prema mjerenju Meteorolo{kog opservatorija Zagreb – Gri~ (nastavak)

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:30:59

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 50: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.8. U~estalost kiselih ki{a na meteorolo{kim postajama

Zagreb-Gri~ Zagreb-Maksimir Puntijarka-Medvednica

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

RRA, u % 99 99 99 99 99 93 97 98 97 99 97 91 99 99 99

NA 85 121 125 96 112 77 105 114 91 104 99 128 148 117 125

N – jako kiselih ki{a 3,0≤pH≤,40 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

N – srednje kiselih ki{a 4,0≤pH≤5,0 8 17 33 8 10 2 4 11 8 0 23 14 33 14 15

N – slabo kiselih ki{a 5,0≤pH≤5,6 5 28 20 21 15 4 12 8 10 3 16 25 38 32 33

Udjel kiselih ki{a u % 15 37 42 30 21 8 15 17 20 3 40 30 48 39 22

RRA – analizirana koli~ina oborinaNA – broj analiziranih uzorakaN – broj kiselih oborina

1.9. Godi{nje talo`enje sumpora odre|enog u obliku sulfatai anorganskog du{ika iz nitrata i amonijaka

Zagreb-Gri~ Zagreb-Maksimir Puntijarka-Medvednica

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

SO42– – S – – – – – – 8,00 4,97 6,07 5,86 6,62 7,10 5,83 6,99

NO3– – N – – – – – – 4,04 3,42 4,47 3,56 4,54 5,18 3,83 5,46

NH4+ – N – – – – – – 6,14 4,98 4,87 4,89 8,19 7,14 8,52 6,17

1.10. Sumarni rezultati koncentracija du{ikova dioksida

Zagreb-Gri~ Zagreb-Maksimir Puntijarka-Medvednica

C CMAX C CMAX C CMAX

NO2

2000 18 150 12 56 2 122001 15 53 12 42 2 92002 14 53 13 39 2 72003 17 37 20 46 2 72004 16 62 17 51 1 72005 14 91 14 84 2 72006 13 53 19 59 2 92007 11 49 8 50 0 8

C – srednja 24-satna koncentracija za navedeno razdobljeCMAX – najve}a 24-satna koncentracija za navedeno razdoblje

Nadmorske visine meteorolo{kih postaja:157 m Zagreb-Gri~, 128 m Zagreb-Maksimir, 988 m Puntijarka-Medvednica

54

Izvor: Dr`avni hidrometeorolo{ki zavodOdsjek kem. lab. za pra}enje kakvo}e zraka

µg/m3

kg/ha

Izvor: Dr`avni hidrometeorolo{ki zavodOdsjek kem. lab. za pra}enje kakvo}e zraka

Izvor: Dr`avni hidrometeorolo{ki zavodOdsjek kem. lab. za pra}enje kakvo}e zraka

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:00

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 51: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.11. Srednji vodostaji Save (cm) – Hidrolo{ka postaja Zagreb

Sije~anj Velja~a O`ujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godina

1954 –121 –133 21 –72 64 22 –33 –97 –96 –64 –28 –6 –441955 –70 –10 57 –15 7 –32 –78 –86 –71 –11 19 –58 –291956 –17 –62 –56 14 25 44 –42 –73 –106 –72 9 –82 –351957 –91 33 –77 13 –4 –55 –41 –74 –65 –62 –52 –61 –451958 –39 12 13 26 –34 –60 –60 –83 –89 –33 30 43 –231959 –10 –85 –70 15 15 14 0 –35 –82 –71 32 131 –121960 23 55 46 0 –21 –70 –34 –58 34 119 122 148 301961 18 –35 –63 –46 7 –7 –30 –62 –96 –39 54 –14 –261962 77 –46 27 96 41 –16 17 –93 –62 –116 84 3 11963 7 –58 55 14 –6 –25 –82 –60 –2 –28 46 –36 –151964 –111 –97 –20 31 –39 –57 –32 –85 –94 107 –2 13 –321965 4 –6 18 43 41 47 –3 –56 60 –37 14 114 201966 –47 15 –31 1 –36 –72 –40 –38 –69 –39 73 60 –191967 –49 –51 –22 68 –31 –55 –111 –131 –86 –79 –3 –49 –501968 –83 31 –50 –76 –79 5 –110 –100 –41 –87 –10 –38 –541969 –48 17 58 12 4 –13 –75 –8 –25 –110 –7 –43 –201970 32 –25 40 125 30 –56 –42 –85 –102 –114 –44 –87 –271971 4 0 –22 3 –33 –83 –120 –135 –146 –152 –112 –93 –751972 –116 11 10 85 84 –4 –3 –57 –48 –110 42 8 –81973 –103 –24 –82 –13 –74 –66 –86 –120 –48 41 –33 –58 –561974 –66 –67 –38 –102 –34 –26 –53 –84 –14 148 –11 –60 –331975 –111 –125 –27 73 –20 –13 23 –81 –99 –82 –71 –41 –471976 –123 –128 –62 4 –31 –71 –119 –89 –47 –68 43 96 –501977 50 68 –53 19 –73 –116 –102 –56 –92 –128 –57 –92 –541978 –89 –65 –5 –2 –16 –15 –53 –125 –136 –48 –169 –91 –681979 –15 44 –5 –25 –53 –106 –107 –118 –102 –102 52 –45 –491980 –92 –551 –116 –88 –58 –77 –45 –139 –112 60 53 –28 –581981 –123 –131 –4 –126 –68 –59 –126 –165 –123 –67 –153 –79 –1021982 –47 –196 –149 –111 –79 –85 –158 –167 –156 –5 –56 23 –981983 –116 –154 –39 –84 –134 –158 –192 –201 –179 –163 –209 –124 –1461984 –107 –109 –54 –6 –64 –112 –113 –168 –129 –57 –127 –119 –971985 –113 –123 –26 –25 –25 –54 –165 –200 –220 –253 –135 –90 –1191986 –107 –171 –52 –31 –131 –33 –198 –201 –177 –202 –182 –193 –1401987 –218 –86 –138 –83 –114 –151 –214 –173 –228 –119 –41 –121 –1411988 –177 –112 –138 –130 –164 –140 –240 –239 –167 –191 –263 –226 –1831989 –289 –285 –164 –144 –142 –198 –123 –159 –190 –244 –204 –224 –1971990 –257 –247 –263 –138 –248 –166 –234 –285 –260 –161 –26 –125 –2011991 –171 –225 –190 –189 –57 –157 –220 –258 –284 –185 –26 –204 –1801992 –278 –240 –221 –157 –224 –234 –289 –315 –291 –83 –30 –92 –2051993 –235 –288 –292 –236 –294 –304 –307 –319 –230 –27 –119 –86 –2281994 –100 –226 –242 –129 –222 –189 –268 –277 –229 –199 –185 –276 –2121995 –148 –140 –73 –205 –202 –177 –257 –260 –67 –246 –255 –163 –1831996 –108 –205 –200 –111 –143 –218 –142 –217 –182 –87 –96 –102 –15511997 –153 –168 –213 –247 –217 –205 –227 –259 –270 –299 –157 –46 –2051998 –200 –282 –260 –165 –227 –257 –160 –249 –119 1 –56 –216 –1821999 –195 –177 –128 –87 –108 –189 –176 –234 –244 –191 –216 –80 –1682000 –227 –221 –211 –177 –234 –252 –245 –285 –287 –154 91 –91 –1912001 –47 –166 –48 –109 –213 –199 –258 –290 –156 –207 –212 –266 –1812002 –258 –206 –214 –161 –209 –237 –242 –166 –227 –125 –107 –108 –1882003 –152 –215 –197 –203 –262 –285 –284 –299 –277 –211 –130 –184 –2252004 –159 –190 –71 –30 –121 –159 –174 –231 –227 –74 –58 –140 –1362005 –204 –252 –189 –106 –159 –250 –168 –113 –157 –103 –202 –80 –1652006 –191 –179 –56 –92 –110 –145 –256 –199 –198 –230 –246 –197 –1752007 –196 –135 –111 –200 –240 –242 –243 –261 –151 –124 –183 –188 –190

55

Izvor: Dr`avni hidrometeorolo{ki zavod – Hidrolo{ki odjel

Po~etak rada postaje: 1849. g.Kota »0« 112,26 mnmPovr{ina sliva 12 450 km2

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:00

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 52: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.12. Najni`i i najvi{i vodostaji Save (cm) – Hidrolo{ka postaja Zagreb

Sije~anj Velja~a O`ujak Travanj Svibanj Lipanj SrpanjNV VV NV VV NV VV NV VV NV VV NV VV NV VV

1954 –142 –76 –149 –102 –60 226 –122 –2 –56 302 –54 322 –84 421955 –98 12 –84 218 –64 290 –76 130 –70 175 –80 50 –100 –361956 –66 73 –112 30 –120 20 –54 162 –48 290 –38 307 –90 201957 –120 –48 –110 218 –99 –12 –98 189 –76 162 –98 46 –120 1421958 –101 88 –94 317 –42 304 –30 123 –84 32 –120 110 –96 81959 –50 52 –96 –51 –101 –2 –62 204 –64 266 –72 107 –64 2791960 –54 236 –43 257 –20 262 –35 86 –72 30 –103 –30 –76 531961 –74 242 –72 105 –80 –17 –94 58 –68 271 –65 81 –87 2541962 –34 374 –78 35 –78 352 –15 220 –56 246 –61 96 –74 3061963 –66 252 –76 49 –76 382 –25 64 –52 144 –62 70 –111 –571964 –130 –68 –134 –6 –106 224 –48 160 –83 67 –100 126 –99 2301965 –50 182 –80 260 –84 164 –53 218 –30 176 –60 272 –73 2721966 –84 51 –80 156 –65 139 –42 107 –78 38 –101 36 –102 1061967 –92 55 –94 14 –84 95 –33 264 –76 128 –106 83 –132 –471968 –108 –25 –103 296 –93 52 –110 –15 –121 1 –106 202 –141 –341969 –113 130 –79 188 –14 203 –41 82 –68 294 –93 252 –113 971970 –87 280 –65 68 –64 243 64 230 –52 201 –91 68 –106 1361971 –106 232 –98 176 –117 221 –58 222 –100 106 –114 –34 –144 –781972 –140 –82 –148 260 –74 176 –70 291 –43 396 –82 220 –111 2341973 –120 –82 –122 188 –102 –40 –84 229 –120 –25 –122 190 –114 –21974 –110 –23 –109 121 –108 102 –128 16 –112 114 –106 281 –110 2841975 –125 –91 –138 –102 –142 279 –49 348 –72 90 –76 212 –63 3381976 –140 –102 –150 –76 –121 22 –98 274 –106 158 –128 91 –148 –181977 –44 204 –36 268 –96 34 –74 313 –114 12 –148 –88 –152 481978 –133 209 –134 211 –82 130 –117 214 –65 111 –101 212 –113 761979 –139 441 –69 279 –76 248 –120 202 –114 175 –145 –8 –161 271980 –147 52 –146 240 –155 –18 –150 120 –120 68 –132 47 –135 1111981 –168 –8 –168 –45 –165 196 –165 –58 –128 84 –150 176 –162 –71982 –177 370 –214 –175 –214 –20 –162 –29 –181 246 –173 232 –192 –521983 –156 –64 –183 –99 –134 278 –159 79 –176 –9 –186 –87 –214 –1401984 –162 51 –174 –33 –117 243 –122 286 –132 107 –171 186 –185 1491985 –213 309 –180 –40 –161 210 –91 124 –135 208 –179 200 –214 –861986 –172 30 –204 –103 –204 219 –86 165 –197 –7 –151 248 –230 –1271987 –247 –90 –253 172 –230 293 –168 55 –176 34 –224 –41 –256 –131988 –226 32 –186 54 –194 62 –179 –20 –213 –40 –230 210 –275 –1151989 –296 –277 –308 –76 –249 28 –220 –31 –230 19 –253 –72 –232 2801990 –292 –47 –280 –147 –304 –51 –215 95 –281 –206 –288 153 –295 –701991 –256 –3 –275 –61 –243 –73 –240 –140 –218 205 –247 18 –273 –601992 –289 –257 –288 –154 –301 106 –242 46 –286 –33 –293 –40 –304 –2331993 –272 –170 –304 –272 –309 –208 –292 –104 –315 –271 –325 –263 –323 –2621994 –223 151 –269 –159 –281 –196 –269 62 –269 –122 –270 2 –310 –2081995 –278 213 –234 201 –172 241 –272 –148 –258 –3 –255 –79 –304 –1551996 –234 119 –261 13 –242 –112 –211 57 –224 24 –309 –50 –260 3081997 –213 –32 –218 –30 –269 –109 –275 –164 –273 –113 –283 8 –275 –961998 –260 –105 –298 –252 –297 –154 –293 –66 –274 –140 –284 –201 –270 2431999 –241 –126 –249 35 –218 31 –203 155 –210 220 –245 35 –266 572000 –273 –127 –251 –158 –268 106 –219 –50 –272 –181 –278 –185 –293 –852001 –189 290 –238 –20 –243 248 –182 29 –267 –152 –266 –48 –286 –1512002 –289 –163 –269 –52 –278 –48 –287 72 –258 –125 –278 –132 –286 –1412003 –210 –74 –249 –155 –248 –125 –243 –138 –289 –224 –298 –249 –304 –2092004 –242 46 –245 –71 –209 243 –143 221 –194 37 –227 67 –242 –802005 –264 –36 –282 –146 –279 –68 –226 105 –230 70 –273 –209 –256 –152006 –246 –42 –264 55 –181 210 –167 40 –209 321 –245 240 –278 –2162007 –259 0 –215 99 –205 18 –247 –109 –270 –179 –269 –207 –286 –42

56

NV najni`i vodostaj VV najvi{i vodostaj

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:00

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 53: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac U toku godineNV VV NV VV NV VV NV VV NV VV NV datum VV datum

–115 –70 –134 108 –122 78 –130 340 –86 255 –149 3.II 340 12.XI–120 15 –135 210 –136 220 –68 160 –90 –16 –136 5.X 290 26.III–105 –10 –123 –78 –117 97 –70 172 –111 –22 –123 26.IX 307 3.VI–114 22 –114 100 –106 125 –114 88 –114 107 –120 23.I 218 19.II–113 –26 –110 21 –97 232 –85 180 –72 260 –120 20.VI 317 28.II–75 29 –98 –10 –106 276 –52 266 –8 405 –106 27.X 405 29.XII–99 10 –90 266 46 308 4 316 22 334 –103 28.VI 334 11.XII

–105 132 –122 52 –129 330 –55 282 –68 132 –129 2.X 330 20.X–112 –55 –119 124 –128 –73 –86 288 –63 296 –128 14.X 374 3.I–121 218 –83 249 –106 200 –107 180 –98 80 –121 7.VIII 382 13.III–114 13 –126 42 –130 514 –75 114 –80 231 –134 10.II 514 26.X–102 133 –84 336 –88 285 –98 288 0 344 –102 23.VIII 344 9.XII–97 140 –106 72 –100 118 –4 316 –52 486 –106 27.IX 486 4.XII

–149 –102 –152 3 –130 213 –96 280 –104 95 –152 1.IX 280 7.XI–140 46 –126 259 –127 18 –132 266 –106 236 –141 12.VII 296 26.II–112 280 –84 106 –124 –76 –131 297 –81 45 –131 4.XI 297 16.XI–119 40 –132 4 –144 27 –140 222 –130 20 –144 20.X 280 7.I–150 –40 –165 –92 –166 –66 –168 8 –123 –43 –168 2.XI 232 23.I–104 145 –114 102 –126 –22 –120 260 –105 193 –148 5.II 396 17.V–137 –96 –146 429 –84 308 –103 250 –121 100 –146 17.IX 429 27.IX–124 80 –108 310 0 446 –72 131 –106 44 –128 23.IV 446 6.X–118 –43 –131 –58 –144 170 –130 136 –108 160 –144 10.X 348 8.IV–138 –6 –136 106 –122 223 –80 223 –84 310 –150 10.II 310 8.XII–144 252 –134 –6 –154 –71 –156 104 –136 80 –156 1.XI 313 10.IV–156 –67 –174 96 –158 219 –183 –154 –181 181 –183 26.XI 219 2.X–148 –38 –154 145 –143 –19 –131 354 –107 158 –161 22.VII 441 30.I–166 –14 –166 84 –185 419 –90 194 –106 222 –185 4.X 419 10.X–187 –40 –187 127 –168 124 –189 –48 –172 160 –189 25.XI 196 14.III–216 60 –197 –41 –195 208 –160 367 –132 294 –216 21.VIII 370 2.I–228 –119 –226 –5 –221 197 –230 –122 –223 245 –230 24.XI 278 26.III–208 –8 –219 255 –161 247 –185 –22 –194 75 –219 6.IX 286 4.IV–235 –31 –244 –108 –260 –236 –257 102 –190 177 –260 28.X 309 25.I–253 204 –243 49 –258 63 –243 200 –234 –6 –258 16.X 248 6.VI–249 252 –273 83 –250 178 –206 297 –213 84 –273 24.IX 297 15.XI–293 –30 –257 111 –270 23 –282 –227 –280 –87 –293 19.VIII 210 7.VI–256 215 –279 135 –292 –30 –296 168 –287 9 –308 19.II 280 5.VII–308 –206 –309 3 –273 137 –209 391 –212 125 –309 1.IX 391 2.XI–290 –144 –297 –199 –287 125 –266 356 –271 –92 –297 2.IX 356 21.XI–329 –295 –319 –177 –304 277 –189 266 –231 318 –329 21.VIII 318 7.XII–338 –267 –318 –36 –170 338 –193 –17 –216 178 –338 23.VIII 338 24.X–322 –113 –302 –16 –311 196 –279 149 –308 180 –322 11.VIII 196 29.X–317 142 –219 250 –289 –151 –297 –97 –276 261 –317 16.VIII 261 24.XII–270 –75 –273 87 –200 166 –247 272 –193 42 –309 17.VI 308 4.VII–298 –105 –310 –36 –315 –215 –317 206 –190 248 –317 6.XI 248 4.XII–295 –62 –273 273 –176 320 –201 419 –246 –183 –298 26.II 419 6.XI–272 –106 –283 –145 –273 44 –262 –184 –221 146 –283 17.IX 220 21.V–309 –206 –309 –241 –303 61 –269 320 –179 173 –309 26.VIII 320 8.XI–303 –265 –300 124 –269 –104 –282 –40 –291 –143 –303 31.VIII 290 26.I–275 210 –282 –46 –259 160 –214 152 –197 172 –289 19.I 210 12.VIII–309 –266 –299 –176 –280 –46 –232 193 –254 40 –309 25.VIII 193 2.XI–263 –177 –276 2 –262 293 –196 320 –223 167 –276 15.IX 320 1.XI–262 234 –238 213 –236 256 –260 183 –226 295 –282 10.II 295 6.XII–274 –60 –268 33 –270 –91 –284 –63 –262 20 –284 14.XI 321 31.V–287 –213 –268 331 –223 145 –233 –49 –249 –89 –287 8.VIII 331 19.IX

57

Izvor: Dr`avni hidrometeorolo{ki zavod – Hidrolo{ki odjel

Po~etak rada postaje: 1849. g.Kota »0« 112,26 mnmPovr{ina sliva 12 450 km2

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:00

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 54: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

58

KA

RA

KT

ER

IST

I^N

EV

RIJ

ED

NO

ST

IG

OD

I[N

JE

GV

OD

OS

TA

JA

SA

VE

Hid

rolo

{ka

post

aja

:Z

agre

b–

Sava

Razd

ob

lje

1949–2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:02

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 55: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.13. Potresi s epicentrom u okolici Zagreba1)

Ukupan brojpotresa

Najja~i potres u godini

Intenzitet2)

°MCSepicentar datum

1900 12 IV–V Ka{ina 19.I

1901 23 VII Zagreb, [estine 19.XII

1902 31 VI Kraljev vrh, ^u~erje 24.X

1903 19 V–VI Pisarovina 19.VIII

1904 9 VI Lasinja 2.III

1905 89 VII–VIII Planina, ^u~erje 17.XII

1906 300 VIII Planina, Ka{ina 2.I

1907 61 V Ka{ina 18.VI

1908 26 VI–VII Zabok 22.II

1909 47 VIII–IX Pokuplje 8.X

1910 40 VI–VII Pokuplje 28.I

1911 26 V–VI Bistra, Kraljev vrh 18.X

1912 24 VI Pokuplje 29.VI

1913 23 VI Pokuplje 31.VII

1914 22 (VI) Metlika 24.III

1915 11 V Sv. Jana 7.XI

1916 18 VII Globoko 18.IX

1917 86 VII–VIII Stojdraga, Bre`ice 29.I

1918 25 VI Petrovina, Slaveti} 29.I

1919 18 (V) @umbera~ka gora 28.XI

1920 65 VI Videm-Kr{ko 17.X

1921 5 IV Bre`ice 25.XII

1922 10 VI Kalnik 22.II

1923 19 (V) Kalnik 27.II

1924 6 (VI) Kostanjevica 3.XII

1925 25 (VI) Bre`ice 1.VII

1926 8 VII Ka{ina 12.V

1927 4 IV Pokuplje 28.V

1928 28 VII–VIII Stojdraga, Bre`ice 25.VIII

1929 16 V Turopolje 25.III

1930 16 IV Remete 31.VIII

1931 17 (V) Gorjanci 13.IV

1932 11 (V) Ivan~ica 2.III

1933 26 V–VI Ka{ina, Marku{evac 10.VI

1934 10 (V) Zagreba~ka gora 13.IX

1935 14 (V) @umbera~ka gora 31.III

59

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:02

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 56: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.13. Potresi s epicentrom u okolici Zagreba1) (nastavak)

Ukupan brojpotresa

Najja~i potres u godini

Intenzitet2)

°MCSepicentar datum

1936 17 V–VI Oroslavlje, Zabok 1.XI

1937 23 VI Pokuplje 10.III

1938 17 VIII Bilogora 27.III

1939 15 (V) ^rnomelj 18.IX

1940 22 VII Kostanjevica 9.III

1941 16 (V) @umbera~ka gora 9.XII

1942 5 IV Sv. Ivan Zelina 12.VI

1943 4 (IV) Nepoznat 30.VII

1944 – – – –

1945 1 (III) Nepoznat 22.IX

1946 11 (IV) Zagreba~ka gora 22.I

1947 14 (V) Sv. Ivan @abno 16.VIII

1948 8 (VI) Nepoznat 27.IX

1949 15 VI Videm 10.VI

1950 25 V Pisarovina 1.XI

1951 14 V Kra{i}, ^rnomelj 1.II

1952 9 VI Kalnik 16.IX

1953 8 VII Arti~e, Globoko 1.X

1954 9 VI Zlatar 7.VII

1955 14 VI Ozalj, Kra{i} 19.VII

1956 11 V Ka{ina 4.X

1957 9 (V) Nepoznat 15.XI

1958 6 (IV) Nepoznat 11.I

1959 6 (IV) Slovenija 1.I

1960 5 (V–VI) Slovenija 21.III

1961 4 IV Ka{ina 27.XI

1962 14 (III) Zagreba~ka gora 7.VI

1963 17 (VI) Okolica Karlovca 23.VI

1964 19 VII Bilogora 25.V

1965 16 IV Vlahovi}, Sisak 7.IV

1966 25 VI–VII Topusko 11.XI

1967 12 V Krapinske Toplice 24.X

1968 9 V Petrinja 7.VIII1969 18 IV–V Veliko Trgovi{}e 18.IX1970 25 V Vidovec, Planina 8.IV1971 9 IV–V Desini} 3.XII1972 18 IV Vara`din 11.IV

60

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:02

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 57: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.13. Potresi s epicentrom u okolici Zagreba1) (nastavak)

Ukupan brojpotresa

Najja~i potres u godini

Intenzitet2)

°MCSepicentar datum

1973 36 VI–VII Ivanec 11.VI

1974 51 IV Petrinja 25.VII

1975 30 V–VI Zagreb 7.IX

1976 39 V–VI Dragani}i 28.XI

19773) 95 V–VI Sv. Ivan Zelina 16.II

1978 70 V–VI Novi Marof 23.XI

1979 27 V Sunja 19.I

1980 73 V Lasinja 17.VIII

1981 52 V–VI Zrinska gora 29.I

1982 31 VII Ivan~ica 16.III

1983 45 V Sv. Ivan Zelina 21.IV

1984 51 VI Kostanjevica ob Krki 11.III

1985 65 IV–V Kr{ko 20.VI

1986 38 IV–V Glina 10.I

1987 39 V Sv. Nedjelja 22.III

1988 66 V Ludbreg 12.VI

1989 103 V Samobor 7.IX

1990 259 VII Kraljev Vrh 3.IX

1991 92 V Veliko Trojstvo 4.III

1992 52 IV–V (2,8) Gornja Rijeka 22.IV

1993 185 VII Ludbreg 1.VI

1994 157 V–VI Pokupsko 7.VIII

1995 167 V Donja Stubica 16.II

1996 140 VI Petrinja 10.IX

1997 176 VI Sveti Matej (Ka{ina) 30.IV

1998 20 V–VI Sigetec (Koprivnica) 2.VI

1999 182 V Glina 16.V

2000 147 V–VI Kraljev Vrh 16.VI

2001 19 V [pi~kovina 31.XII

2002 209 V Samobor 18.VIII

2003 520 VI Miljana 13.V

2004 464 IV Zagreb 8.I

2005 458 IV–V Vara`dinske Toplice 7.XII

2006 586 VI–VII Plešivica 28.X

2007 404 V Ozalj 18.XII

1) Podaci se odnose na podru~je oko 80 km, uokolo Zagreba.2) Podaci u zagradama zna~e da intenzitet doti~nog potresa nije mogao biti sa sigurno{}u utvr|en.3) Uzeti su u obzir i podaci seizmolo{ke postaje Puntijarka na kojoj se nalazi seizmograf velike osjetljivost

{to je uzrok pove}anog broja ukupno registriranih potresa u odnosu na prethodne godine.

Izvor: PMF, Geofizi~ki zavodSeizmolo{ka slu`ba

61

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:02

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 58: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

1.14. Staja}e vode

Ukupno

Vrsta staja}e vodePovr{ina

haaktivne{ljun~are

napu{tene{ljun~are

rukaviSave

umjetnogra|enojezero

jame i ostalo

2007 141 0 10 3 6 122 263,51

Izvor: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivno podru~je grada Zagreba,Slu`ba za za{titu od {tetnog djelovanja voda

1.15. Vodotoci i meliorativna kanalska mre`a slivnog podru~jaGrada Zagreba u 2007.

Povr{ina,km2

Du`ina,u km

Odr`avano,km

Du`ina,km

Odr`avano,km

Ukupno – slivno podru~je 392Vodotoci – ukupno 398,17 203,71Meliorativna kanalskamre`a – ukupno

114,35 67,50

V o d o t o c i

Podsusedsko Dolje 4,10 3,50 Bidrovec 4,80 1,80Dubravica 6,15 4,50 Vidovec 6,50 2,50Medpotoki 2,70 1,00 Ka{ina s pritocima 55,50 22,20Vrap~ak 14,60 10,00 ^u~erska Reka s pritocima 25,80 11,00^rnomerec 10,00 7,50 Vuger s pritocima 42,20 17,00Kusto{ak 8,50 6,50 Lomnica 8,50 8,50Kuni{~ak 3,90 1,50 Lipnica 16,70 6,10Jelenovac, I, II 4,20 1,20 Ograja 4,00 4,00Zelengaj 1,80 0,50 Gustelin 3,60 3,60Kraljevec I, II 2,71 1,20 Mo~irad 3,75 3,75Kraljeve~ki potok 3,90 3,50 Skupni ^reti 4,76 4,76Gra~anski potok 2,90 2,50 Bukovica 6,00 –Pustodol 2,60 1,50 Kukeljnjak 3,20 3,20Ribnjak 1,50 1,00 Mali~evac 2,50 2,50^rna Voda 4,80 2,80 ^rnec s pritocima 36,30 14,50Dotr{~ina 2,20 0,50 Star~a 2,00 2,00Bliznec 16,60 8,60 Go{tiraj 5,50 3,00[tefanovec 11,60 6,50 Glavni~ica s pritocima 35,80 14,50De{~evec 2,00 1,00 Branovec 7,00 2,50Trnava 17,00 11,00

Meliorativna kanalska mre`a prema slivnim podru~jima

Slivno podru~je NovogZagreba

85,70 44,50

Slivno podru~je Sesvete 28,65 23,00

U svrhu izgradnje sustavne obrane od poplave (bujica), do sada je izgra|eno 19 brana i retencija,s retencionim volumenom od 2 061 650 m3.

62

Izvor: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivno podru~je grada Zagreba,Slu`ba za za{titu od {tetnog djelovanja voda

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:02

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 59: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

2. Stanovni{tvo

Popisi stanovni{tva

2.1. Stanovni{tvo Grada Zagreba od najstarijih vremena

2.2. Stanovni{tvo i ku}anstva prema popisima1)

Broj stanovnika Brojku}anstava

Povr{inau km2

ukupno mu{karci `ene

1857 16 657 … … … …

1869 19 857 9 724 10 133 … …

1880 30 830 16 591 14 239 … …

1890 40 268 20 816 19 452 … 3,33

1900 61 002 30 976 30 026 … 64,37

1910 79 038 39 737 39 001 … 64,37

1921 108 674 55 016 53 658 … 64,37

1931 185 581 92 105 93 476 44 231 64,37

1948 279 623 129 669 149 954 109 800 74,99

1953 350 829 162 721 188 108 126 679 235,74

1961 430 802 201 195 229 607 156 580 495,60

1971 602 205 285 530 316 675 213 628 497,95

1981 768 700 361 513 407 187 265 521 1 261,54

1991 933 914 441 120 491 794 319 997 1 715,55

20012) 779 145 363 992 415 153 275 464 641,36

1) Podaci su prikazani prema va`e}oj upravno-teritorijalnoj podjeli u vrijeme popisa.2) Prekid serije, vidjeti Metodolo{ka obja{njenja

63

1368. godina – 2 810 stanovnika (prema popisu ku}a),

1742. godina – 5 600 stanovnika (prema popisu ku}a kanonika Pepelka),

1805. godina – 7 706 stanovnika (popis stanovni{tva bez sve}enstva i plemstva),

1850. godina – 16 036 stanovnika

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:02

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 60: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

2.3. Stanovni{tvo Grada Zagreba i naselja Zagreb prema popisima 1857–1991.1)

Grad Zagreb Naselje Zagreb

brojstanovnika

broj stanovnikana km2

lan~aniindeksi

brojstanovnika

broj stanovnikana km2

lan~aniindeksi

1857 48 266 75 – 32 203 105 –

1869 54 761 85 113,5 37 001 120 114,9

1880 67 188 105 122,7 48 136 156 130,1

1890 82 848 129 123,3 60 910 198 126,5

1900 111 565 174 134,7 87 239 283 143,2

1910 136 351 213 122,2 109 029 354 125,0

1921 167 765 262 123,0 140 815 458 129,2

1931 258 024 402 153,8 227 838 740 161,8

1948 356 529 556 138,2 325 223 1 057 142,7

1953 393 919 614 110,5 361 564 1 175 111,2

1961 478 076 745 121,4 442 768 1 439 122,5

1971 629 896 982 131,8 579 899 1 884 131,0

1981 723 065 1 127 114,8 656 325 2 133 113,2

1991 777 826 1 213 107,6 706 770 2 296 107,7

1) Podaci popisa svedeni na upravno-teritorijalnu podjelu odre|enu Zakonom o podru~jima `upanija, gradova i op}ina uRepublici Hrvatskoj (NN br. 10 od 30. sije~nja 1997.). Povr{ina Grada Zagreba 641,36 km2, naselje Zagreb 307,41 km2.

64

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

18

57

.

18

69

.

18

80

.

18

90

.

19

00

.

19

10

.

19

21

.

19

31

.

19

48

.

19

53

.

19

61

.

19

71

.

19

81

.

19

91

.

Grad Zagreb

Naselje Zagreb

Stanovnici Grada Zagreba i naselja Zagreb od 1857–1991.

– prema aktualnom teritoriju definiranom 30. sije~nja 1997.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:05

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 61: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

65

mu{karci

010 00020 00030 00040 000

`ene

0 10 000 20 000 30 000 40 000

godine

-20-

-10-

-30-

-40-

-50-

-60-

-70-

-80-

-90-

Stanovni{tvo Grada Zagreba prema spolu i starosti, Popis 2001.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Obiteljskaku}anstava

ukupno

dva~lana

tri~lana

~etiri~lana

pet~lanova

{est~lanova

sedam~lanova

Neobiteljska sama~ka vi{e~lana

%

~lanova

osami vi{e ku}anstva -

ukupno

Ku}anstva prema broju ~lanova, Popis 2001.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 62: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

66

2.4. Stanovni{tvo prema starosti i spolu, Popis 2001.

Broj stanovnika Struktura, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 779 145 363 992 415 153 100,0 100,0 100,0

0–4 godine 40 002 20 624 19 378 5,1 5,7 4,7

5–9 40 653 20 902 19 751 5,2 5,7 4,7

10–14 42 308 21 712 20 596 5,4 6,0 5,0

15–19 49 509 25 359 24 150 6,4 7,0 5,8

20–24 54 525 27 059 27 466 7,0 7,4 6,6

25–29 55 385 26 582 28 803 7,1 7,3 6,9

30–34 55 013 26 519 28 494 7,1 7,3 6,9

35–39 55 206 26 210 28 996 7,1 7,2 7,0

40–44 57 794 26 620 31 174 7,4 7,3 7,5

45–49 61 300 28 608 32 692 7,9 7,9 7,9

50–54 56 583 26 199 30 384 7,3 7,2 7,3

55–59 46 087 20 780 25 307 5,9 5,7 6,1

60–64 45 579 21 178 24 401 5,9 5,8 5,9

65–69 40 581 17 954 22 627 5,2 4,9 5,4

70–74 33 128 13 028 20 100 4,3 3,6 4,8

75–79 24 004 7 868 16 136 3,1 2,2 3,9

80–84 10 502 3 172 7 330 1,3 0,9 1,8

85–89 5 676 1 615 4 061 0,7 0,4 1,0

90–94 1 807 440 1 367 0,2 0,1 0,3

95 i vi{e godina 282 66 216 0,01) 0,01) 0,1

Nepoznata starost 3 221 1 497 1 724 0,4 0,4 0,4

1) Podatak manji od 0,05%

0–14 godina,15,8%

25–64 godine,55,6%

nepoznatastarost0,4%

65 i vi{e godina,14,9%

15–24 godine,13,3%

Dobna struktura stanovnika Grada Zagreba, Popis 2001.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 63: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

67

2.5. Osobe stare 95 i vi{e godina prema godinama starosti i spolu, Popis 2001.

Starije osobe Struktura, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 282 66 216 100,0 100,0 100,0

Navr{ene godine starosti:

95 godina 106 22 84 37,6 33,3 38,9

96 69 16 53 24,4 24,3 24,5

97 45 8 37 16,0 12,1 17,1

98 27 7 20 9,6 10,6 9,3

99 20 6 14 7,1 9,1 6,5

100 6 4 2 2,1 6,1 0,9

101 6 2 4 2,1 3,0 1,9

102 1 1 – 0,4 1,5 –

103 godine 2 – 2 0,7 – 0,9

2.6. Osobe stare 95 i vi{e godina prema godinama starosti i spolu,po gradskim ~etvrtima, Popis 2001.

Osobe stare95 i vi{egodina

Navr{ene godine starosti

95 96 97 98 99 100 i vi{e

ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene

GRAD ZAGREB – ukupno 282 216 106 84 69 53 45 37 27 20 20 14 15 8

Donji grad 59 44 23 18 10 7 13 10 7 5 5 3 1 1

Gornji grad – Medve{~ak 28 22 10 8 8 6 3 3 2 1 2 2 3 2

Trnje 15 13 6 5 6 5 2 2 - - 1 1 - -

Maksimir 30 22 11 9 10 6 5 5 2 1 1 1 1 -

Pe{}enica – @itnjak 17 13 8 8 2 1 2 1 2 2 2 1 1 -

Novi Zagreb – istok 18 15 3 3 4 4 4 4 4 2 1 1 2 1

Novi Zagreb – zapad 14 10 5 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1

Tre{njevka – sjever 30 25 11 9 13 10 2 2 3 3 1 1 - -

Tre{njevka – jug 9 6 3 2 1 1 4 3 - - - - 1 -

^rnomerec 19 16 7 6 4 4 2 2 1 1 3 1 2 2

Gornja Dubrava 15 9 7 4 3 1 1 1 1 1 2 2 1 -

Donja Dubrava 6 5 2 1 3 3 - - 1 1 - - - -

Stenjevec 5 4 4 3 - - 1 1 - - - - - -

Podsused – Vrap~e 6 3 1 1 1 1 3 1 - - 1 - - -

Podsljeme 3 3 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1

Sesvete 7 5 3 2 2 2 - - 1 1 - - 1 -

Brezovica 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 64: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

68

2.7. Kontingenti stanovni{tva, Popis 2001.

Broj stanovnika Udjeli, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 779 145 363 992 415 153 100,0 100,0 100,0

0–6 godina 56 340 28 995 27 345 7,2 8,0 6,60–14 122 963 63 238 59 725 15,8 17,4 14,40–17 151 868 78 092 73 776 19,5 21,5 17,80–19 godina 172 472 88 597 83 875 22,1 24,3 20,2

Fertilno `ensko stanovni{tvosvega:15–49 godina 201 775 – 201 775 25,9 – 48,6od toga: 20–29 godina 56 269 – 56 269 7,2 – 13,6

Radni kontingent(m. 15–64 g.; `. 15–59 g.) 512 580 255 114 257 466 65,8 70,1 62,060 i vi{e godina 161 559 65 321 96 238 20,7 17,9 23,265 i vi{e godina 115 980 44 143 71 837 14,9 12,1 17,375 i vi{e godina 42 271 13 161 29 110 5,4 3,6 7,0

Prosje~na starost 39,7 37,8 41,3 – – –

Indeks starenja 93,7 73,7 114,7 – – –

Koeficijent starosti 20,8 18,0 23,3 – – –

2.8. Stanovni{tvo staro15 i vi{e godina prema zavr{enoj {koli i spolu,Popis 2001.

Broj stanovnika Struktura, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 656 182 300 754 355 428 100,0 100,0 100,0

Bez {kole 7 450 1 416 6 034 1,1 0,5 1,71–3 razreda osnovne {kole 14 520 3 262 11 258 2,2 1,1 3,24–7 razreda osnovne {kole 34 999 8 661 26 338 5,3 2,9 7,4Osnovna {kola 106 829 40 624 66 205 16,3 13,5 18,6Srednje {kole – ukupno 341 344 172 539 168 805 52,0 57,3 47,5– {kole za zanimanje u trajanju od 1–3

godine i {kole za KV i VKV radnike162 641 101 887 60 754 24,8 33,9 17,1

– {kole za zanimanje u trajanju od 4 ivi{e godina

124 270 51 238 73 032 18,9 17,0 20,5

– gimnazija 54 433 19 414 35 019 8,3 6,4 9,9Vi{a {kola, I.(VI.) stupanj fakulteta istru~ni studij

38 157 18 646 19 511 5,8 6,2 5,5

Fakulteti, umjetni~ke akademije isveu~ili{ni studij

98 045 47 193 50 852 15,0 15,7 14,3

Magisterij 6 545 3 610 2 935 1,0 1,2 0,8Doktorat 4 733 3 109 1 624 0,7 1,0 0,5Nepoznato 3 560 1 694 1 866 0,6 0,6 0,5

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 65: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

69

2.9. Stanovni{tvo staro 10 i vi{e godina prema pismenosti, starosti i spolu,Popis 2001.

Stanovni{tvostaro 10 i vi{e godina

Broj nepismenih Postotaknepismenih

Struktura nepismenih, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 698 490 4 353 831 3 522 0,62 100,0 100,0 100,0

10–19 godina 91 817 235 122 113 0,03 5,4 14,7 3,2

20–34 164 923 348 176 172 0,05 8,0 21,2 4,9

35–49 174 300 333 118 215 0,05 7,6 14,2 6,1

50–64 148 249 637 105 532 0,09 14,6 12,6 15,1

65 i vi{e godina 115 980 2 612 225 2 387 0,37 60,0 27,1 67,8

Nepoznato 3 221 188 85 103 0,03 4,3 10,2 2,9

2.10. Stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema bra~nom stanju i spolu,Popis 2001.

Broj stanovnika Struktura, %

mu{karci `ene mu{karci `ene

Ukupno 300 754 355 428 100,0 100,0

bra~no stanje

neo`enjeni / neudane 96 744 90 961 32,2 25,6

o`enjeni / udane 182 673 185 268 60,8 52,1

udovci / udovice 9 750 55 542 3,2 15,7

razvedeni / razvedene 10 593 22 799 3,5 6,4

nepoznato 994 858 0,3 0,2

2.11. @ensko stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina prema broju `ivoro|ene djece,Popis 2001.

Ukupno@ene koje nisu

rodile

@ene koje su rodile prema broju `ivoro|ene djeceNepoznato

ukupno jedno dvoje troje ~etvero i vi{e

Broj `ena 355 428 109 475 241 061 87 829 114 885 26 008 12 339 4 892

Udjel u % 100,0 30,8 67,8 24,7 32,3 7,3 3,5 1,4

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 66: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

70

2.12. Stanovni{tvo prema dr`avljanstvu, Popis 2001.

UkupnoHrvatsko dr`avljanstvo Strano

dr`avljanstvoBez

dr`avljanstvaNepoznato

dr`avljanstvoukupno hrvatsko i drugo

Broj stanovnika 779 145 772 785 8 327 3 557 1 469 1 334

Struktura, % 100,00 99,18 1,07 0,46 0,19 0,17

2.13. Stanovni{tvo premanarodnosti, Popis, 2001.

Brojstanovnika

Struktura,%

Ukupno 779 145 100,00

Hrvati 716 344 91,94Nacionalne manjine1) – ukupno 40 066 5,14Albanci 3 389 0,43Austrijanci 53 0,01Bo{njaci 6 204 0,80Bugari 110 0,01Crnogorci 1 313 0,17^esi 813 0,10Ma|ari 841 0,11Makedonci 1 315 0,17Nijemci 288 0,04Poljaci 133 0,02Romi 1 946 0,25Rumunji 37 0,00Rusi 250 0,03Rusini 123 0,02Slovaci 171 0,02Slovenci 3 225 0,41Srbi 18 811 2,41Talijani 277 0,04Turci 65 0,01Ukrajinci 333 0,04Vlasi 1 0,00@idovi 368 0,05

Ostali 4 764 0,61Nisu se izjasnili u smislu na-cionalne pripadnosti – ukupno 15 649 2,01

Izjasnili se u smisluregionalne pripadnosti 39 0,01

Nepoznato 2 322 0,30

2.14. Stanovni{tvo prema materin-skom jeziku, Popis, 2001.

Brojstanovnika

Struktura,%

Ukupno 779 145 100,00

Materinski jezik

hrvatski 759 261 97,45hrvatsko-srpski 219 0,03albanski 3 137 0,40bo{nja~ki 2 408 0,31bugarski 93 0,01crnogorski 118 0,02~e{ki 530 0,07ma|arski 690 0,09makedonski 1 180 0,15njema~ki 463 0,06poljski 131 0,02romski 1 383 0,18rumunjski 44 0,01ruski 281 0,04rusinski 80 0,01slova~ki 132 0,02slovenski 2 600 0,33srpski 2 138 0,27srpsko-hrvatski 579 0,07talijanski 231 0,03turski 65 0,01ukrajinski 210 0,03vla{ki 2 0,00`idovski 4 0,00ostalo 1 056 0,14

Nepoznato 2 110 0,27

1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etni~kih i nacionalnih zajednica ili manjina uRepublici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.).

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 67: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

71

2.15. Stanovni{tvo prema vjeri, Popis 2001.

Brojstanovnika

Struktura,%

Brojstanovnika

Struktura%

Ukupno 779 145 100,00

Katoli~ka crkva 678 538 87,09 @idovska vjerska zajednica 323 0,04

Grko-katoli~ka crkva 807 0,10 Adventisti~ka crkva 459 0,06

Staro-katoli~ka crkva 39 0,01 Baptisti~ka crkva 310 0,04

Pravoslavna crkva - svega1) 15 634 2,01 Evangelisti~ka crkva 569 0,07

Bugarska pravoslavna crkva 3 0,00 Jehovini svjedoci 1 500 0,19

Crnogorska pravoslavna crkva 2 0,00 Kalvinisti~ka crkva 42 0,01

Gr~ka pravoslavna crkva 9 0,00 Metodisti~ka crkva 2 0,00

Makedonska pravoslavna crkva 72 0,01 Kristova pentekostna crkva 141 0,02

Rumunjska pravoslavna crkva – – Ostale vjere 1 393 0,18

Ruska pravoslavna crkva 11 0,00 Agnostici i neizja{njeni 31 645 4,06

Srpska pravoslavna crkva 129 0,02 Nisu vjernici 27 617 3,54

Islamska vjerska zajednica 16 215 2,08 Nepoznato 3 911 0,50

1) Razlika do svega odnosi se na odgovor »Pravoslavna crkva« bez specificiranja pripadnosti odre|enoj pravoslavnoj crkvi.

2.16. Stanovni{tvo odsutno iz naselja popisa, Popis 2001.

Ukupnoodsutni

U zemlji /razlog U inozemstvu1) /razlog

naradu

na{kolovanju

ostalona

radu~lanoviobitelji

na{kolovanju

izbje-glice

osta-lo

Ukupno 50 072

odsutni do 1 godine 22 110 1 276 800 9 976 2 128 1 402 1 344 21 5 163

odsutni 1 godinu

i du`e26 523 1 276 74 1 189 14 494 9 202 173 – 115

1) Nisu uklju~eni diplomatsko-konzularno osoblje i upu}eni na rad i ~lanovi njihovih obitelji

2.17. Stanovni{tvo drugih naselja/dr`ava prisutno u naselju popisa,Popis 2001.

Ukupnoprisutni

Razlog prisutnosti

na {kolovanju na radu izbjeglice obiteljski razlozi ostalo

Ukupno 28 893

prisutni do 1 godine 24 451 19 371 1 489 30 1 438 2 123

prisutni 1 godinu i du`e 4 442 196 2 171 1 356 425 294

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 68: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

72

2.18. Stanovni{tvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001.

Broj stanovnika Struktura, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 779 145 363 992 415 153 100,0 100,0 100,0

Aktivne osobe -ukupno 356 186 182 115 174 071 45,7 50,0 41,9od toga: obavljaju zanimanje 296 272 149 813 146 459 38,0 41,2 35,3

Osobe s osobnim prihodom 208 833 85 133 123 700 26,8 23,4 29,8Uzdr`avane osobe - ukupno1) 214 126 96 744 117 382 27,5 26,6 28,3

od toga:– od osoba u zemlji 166 948 – – 21,4 – –– od osoba u inozemstvu 11 180 – – 1,4 – –

1) Razlika do »Ukupno« odnosi se na stanovni{tvo koje uzdr`avaju osobe s osobnim prihodom, pravne osobe ili jeuzdr`avatelj nepoznat.

2.19. Aktivno stanovni{tvo prema prete`itoj aktivnosti, polo`aju u zaposlenjui nezaposlenosti te spolu, Popis 2001.

Broj stanovnika Struktura, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 356 186 182 115 174 071 100,0 100,0 100,0

Zaposleni – ukupno 296 272 149 813 146 459 83,2 82,3 84,1

polo`aj u zaposlenju

– zaposleni u bilo kojem sektoru vlasni{tva 260 599 125 262 135 337 73,2 68,8 77,8

– samozaposleni, ne zapo{ljavaju radnike 13 226 9 387 3 839 3,7 5,2 2,2

– individualni poljoprivrednici,ne zapo{ljavaju radnike

1 533 903 630 0,4 0,5 0,4

– samozaposleni, zapo{ljavaju radnike 16 724 11 979 4 745 4,7 6,6 2,7

– individualni poljoprivrednici,zapo{ljavaju radnike

39 30 9 0,0 0,0 0,0

– rade samo po ugovoru o djelu, autorskomugovoru ili dobivaju naknadu u gotovini

2 485 1 375 1 110 0,7 0,8 0,6

– poma`u}i ~lan obitelji u poduze}u, obrtu isl. od nekog od ~lanova ku}anstva

646 269 377 0,2 0,1 0,2

– poma`u}i ~lan obitelji na poljoprivrednomgospodarstvu

231 71 160 0,1 0,0 0,1

– ostali zaposleni 789 537 252 0,2 0,3 0,1

Nezaposleni – ukupno 59 914 32 302 27 612 16,8 17,7 15,9

– tra`e prvo zaposlenje 15 997 9 064 6 933 4,5 5,0 4,0

– tra`e ponovno zaposlenje 43 917 23 238 20 679 12,3 12,7 11,9

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 69: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

73

2.20. Poljoprivredno stanovni{tvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001.

Poljoprivredno stanovni{tvo Postotak poljoprivrednog odukupnog stanovni{tva

Struktura, %

ukupno aktivno uzdr`avano ukupno aktivno uzdr`avano

Ukupno 4 427 3 092 1 335 0,57 100,0 69,8 30,2

mu{karci 2 057 1 513 544 0,26 100,0 73,6 26,4

`ene 2 370 1 579 791 0,31 100,0 66,6 33,4

2.21. Zaposleno stanovni{tvo prema zanimanju i spolu, Popis 2001.

Broj stanovnika Struktura, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno – zaposleni 296 272 149 813 146 459 100,0 100,0 100,0

^elnici i ~lanovi zakonodavnih tijela,~elni-ci i du`nosnici dr`avnih tijela, direktori

21 088 14 937 6 151 7,1 10,0 4,2

Stru~njaci i znanstvenici 54 674 24 490 30 184 18,5 16,3 20,6

In`enjeri, tehni~ari i srodna zanimanja 55 446 27 247 28 199 18,7 18,2 19,3

Uredski i {alterski slu`benici 43 885 11 375 32 510 14,8 7,6 22,2

Uslu`na i trgova~ka zanimanja 40 536 16 485 24 051 13,7 11,0 16,4

Poljoprivredni, lovno-uzgojni, {umski rad-nici i ribari

2 548 1 258 1 290 0,9 0,8 0,9

Zanimanja u obrtu i pojedina~noj proiz-vodnji

31 377 26 792 4 585 10,6 17,9 3,1

Rukovatelji strojevima, vozilima i sastav-lja~i proizvoda

18 775 14 621 4 154 6,3 9,8 2,8

Jednostavna zanimanja 17 912 5 838 12 074 6,0 3,9 8,2

Vojna zanimanja 3 745 3 357 388 1,3 2,2 0,3

Nepoznato zanimanje 6 286 3 413 2 873 2,1 2,3 2,0

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 70: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

74

2.22. Stanovni{tvo prema glavnim izvorima sredstava za `ivot, Popis 2001.

Broj stanovnika Struktura, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 779 145 363 992 415 153 100,0 100,0 100,0

izvori sredstava za `ivot

– prihodi od rada 294 320 150 356 143 964 37,8 41,3 34,7

– prihodi od rada i mirovine 2 560 1 281 1 279 0,3 0,3 0,3

–prihodi od rada i ostali prihodi (socijalnenaknade, prihodi od imovine i sl.)

8 058 3 970 4 088 1,0 1,1 1,0

– samo mirovina 184 916 74 827 110 089 23,7 20,6 26,5

– mirovina i socijalna naknada 1 192 436 756 0,1 0,1 0,2

–mirovina i ostali prihodi (prihodi od imo-vine i sl.)

3 893 1 488 2 405 0,5 0,4 0,5

– samo socijalna naknada 13 854 5 853 8 001 1,8 1,6 1,9

– samo prihodi od imovine 1 337 678 659 0,2 0,2 0,2

– samo povremena potpora drugih 3 737 1 739 1 998 0,5 0,5 0,5

– ostali prihodi 6 962 3 176 3 786 0,9 0,9 0,9

– bez prihoda 253 006 117 659 135 347 32,5 32,3 32,6

– nepoznato 5 310 2 529 2 781 0,7 0,7 0,7

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

samo rad rad i drugi

izvori

samo

mirovina

mirovina i

drugi izvori

samo

socijalna

naknada

ostali

prihodi

bez prihoda

broj stanovnika

Stanovni{tvo prema glavnim izvorima sredstava za `ivot, Popis 2001.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 71: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

75

2.23. Invalidne osobe prema uzroku invalidnosti i spolu, Popis 2001.

Broj invalidnih osoba Struktura, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 80 119 40 970 39 149 100,0 100,0 100,0

Uzrok invalidnosti

– od ro|enja 3 995 2 088 1 907 5,0 5,1 4,9

– Drugi svjetski rat i njegove posljedice 2 314 1 751 563 2,9 4,3 1,4

– Domovinski rat i njegove posljedice 6 859 6 526 333 8,5 15,9 0,9

– invalidi rada 22 251 11 560 10 691 27,8 28,2 27,3

– bolest 36 615 14 580 22 035 45,7 35,6 56,3

– prometna nesre}a 4 219 2 480 1 739 5,3 6,1 4,4

– ostalo 3 866 1 985 1 881 4,8 4,8 4,8

2.24. Invalidne osobe prema fizi~koj pokretljivosti i spolu, Popis 2001.

Broj invalidnih osoba Struktura, %

ukupno mu{karci `ene ukupno mu{karci `ene

Ukupno 80 119 40 970 39 149 100,0 100,0 100,0

Fizi~ka pokretljivost

– sasvim pokretan 63 582 33 880 29 702 79,3 82,7 75,9

– trajno ograni~eno pokretan uz pomo}{tapa, {taka ili hodalice

13 446 5 855 7 591 16,8 14,3 19,4

– trajno ograni~eno pokretan uz pomo}invalidskih kolica

1 251 586 665 1,6 1,4 1,7

– trajno nepokretan 1 840 649 1 191 2,3 1,6 3,0

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

0-4

5-9

10-1

4

15-1

9

20-2

4

25-2

9

30-3

4

35-3

9

40-4

4

45-4

9

50-5

4

55-5

9

60-6

4

65-6

9

70-7

4

75-7

9

80-8

4

85i v

i{e

ukupno invalidne osobetrajno ograni~eno pokretne i trajno nepokretne

godinestarosti

broj

osob

a

Invalidne osobe prema starosti i fizi~koj pokretljivosti, Popis 2001.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 72: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

76

2.25. Ku}anstva, Popis 2001.

Broj ku}anstava Broj osoba Struktura ku}anstava, %

Ku}anstva – ukupno 275 625 779 145 100,0

Privatna ku}anstva 275 464 771 871 99,9 100,0

obiteljska 205 273 694 629 74,4 74,5

u tome: u`e obitelji 220 015 667 062 79,8 79,9

neobiteljska 70 191 77 242 25,5 25,5

Institucionalna ku}anstva 161 7 274 0,1

2.26. Privatna ku}anstva prema obiteljskom sastavu i obiteljska ku}anstvaprema broju ~lanova, Popis 2001.

Broj ku}anstava Broj osoba Struktura ku}anstava, %

Privatna ku}anstva – ukupno 275 464 771 871 100,0

Obiteljska ku}anstva – ukupno 205 273 694 629 74,5

2 ~lana 61 702 123 404 22,4

3 ~lana 55 851 167 553 20,3

4 ~lana 55 202 220 808 20,0

5 ~lanova 20 235 101 175 7,4

6 ~lanova 7 938 47 628 2,9

7 ~lanova 2 599 18 193 0,9

8 i vi{e ~lanova 1 746 15 868 0,6

Neobiteljska ku}anstva - ukupno 70 191 77 242 25,5

sama~ka 63 836 63 836 23,2

vi{e~lana 6 355 13 406 2,3

Prosje~an broj ~lanova privatnih ku}anstava – 2,8 –

2.27. U`e obitelji prema sastavu, Popis 2001.

Ukupno –obitelji

Bra~ni parbez djece

Obitelji s djecom

ukupno Bra~ni par s djecom Majka s djecom Otac s djecom

Broj obitelji 220 015 57 212 162 803 123 932 32 920 5 951

struktura, % 100,0 26,0 74,0 56,3 15,0 2,7

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 73: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

77

2.28. Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece, Popis 2001.

Ukupno Bra~ni par s djecom Majka s djecom Otac s djecom

broj obitelji % broj obitelji % broj obitelji % broj obitelji %

Obitelji – ukupno 162 803 100,0 123 932 100,0 32 920 100,0 5 951 100,0

struktura, % 100,0 76,1 20,2 3,7

obitelji prema broju djece:

– s jednim djetetom 81 643 50,2 53 568 43,2 23 938 72,7 4 137 69,5

– s dvoje djece 64 526 39,6 55 460 44,7 7 585 23,0 1 481 24,9

– s troje djece 12 983 8,0 11 605 9,4 1 109 3,4 269 4,5

– sa ~etvero djece 2 619 1,6 2 357 1,9 215 0,7 47 0,8

– s petero i vi{e djece 1 032 0,6 942 0,8 73 0,2 17 0,3

prosje~an broj djece 1,63 – 1,73 – 1,33 – 1,38 –

2.29. Privatna ku}anstva prema obiteljskom sastavu i osnovi kori{tenja stana,Popis 2001.

Privatna ku}anstva

ukupno obiteljska neobiteljska

broj ku}anstava % broj ku}anstava % broj ku}anstava %

Ukupno 275 464 100,0 205 273 100,0 70 191 100,0

Privatno vlasni{tvo ilisuvlasni{tvo

222 697 80,8 169 371 82,5 53 326 76,0

Najmoprimac sa za{ti}enomnajamninom

9 630 3,5 6 846 3,4 2 784 3,9

Najmoprimac sa slobodnougovorenom najamninom

11 742 4,3 7 827 3,8 3 915 5,6

Najam dijela stana (podstanar) 2 289 0,8 1 249 0,6 1 040 1,5

Srodstvo s vlasnikom ilinajmoprimcem stana

23 375 8,5 16 645 8,1 6 730 9,6

Ostalo 5 731 2,1 3 335 1,6 2 396 3,4

2.30. Obitelji prema sastavu i osnovi kori{tenja stana, Popis 2001.

Obitelji –ukupno

Bra~ni parbez djece

Bra~ni pars djecom

Majka sdjecom

Otac sdjecom

Ukupno 220 015 57 212 123 932 32 920 5 951

Privatno vlasni{tvo ili suvlasni{tvo 183 274 50 565 100 499 27 113 5 097

Najmoprimac sa za{ti}enom najamninom 7 148 1 277 3 957 1 635 279

Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom 7 973 1 557 4 977 1 302 137

Najam dijela stana (podstanar) 1 265 246 766 230 23

Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana 16 911 2 940 11 635 2 038 298

Ostalo 3 444 627 2 098 602 117

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1appendix.vp23. prosinac 2008 16:35:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 74: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Vitalna statistika

2.31. Prirodno kretanje stanovništva

@ivo-ro|eni

Mrtvo-ro|eni

Mrtvo-ro|eni

na 1000`ivo-

ro|enih

Broj umrlih Umrladojen~adna 1000

`ivo-ro|enih

Prirodniprirast

Brakovi

ukupnood togadojen-~adi

sklopljeni razvedenirazvedenina 1000

sklopljenih

1998 8 224 33 4,0 8 727 70 8,5 –503 4 732 934 197,41999 7 932 33 4,2 8 546 59 7,4 –614 4 817 702 145,72000 7 733 37 4,8 8 233 53 6,9 –500 3 938 1 030 261,62001 7 013 251) 3,6 8 040 59 8,4 –1 027 3 789 1 131 298,52002 7 019 30 4,3 8 161 36 5,1 –1 142 3 912 1 109 283,52003 7 134 32 4,5 8 380 52 7,3 –1 246 3 912 1 131 289,12004 7 160 34 4,7 7 890 51 7,1 –730 4 022 1 204 299,42005 7 585 37 4,9 8 442 37 4,9 –857 3 824 1 170 306,02006 7 563 32 4,2 8 214 37 4,9 –651 3 919 1 137 290,12007 7 900 22 2,8 8 631 46 5,8 –731 4 209 1 082 257,1

1) Promjena definicije mrtvoro|enog djeteta, vidjeti Metodolo{ka obja{njenja

2.32. Stope prirodnog kretanja stanovni{tva

Na 1000 stanovnika

`ivoro|eni umrli prirodni prirast sklopljeni brakovi razvedeni brakovi

1998 9,4 9,9 –0,6 5,4 1,11999 9,0 9,7 –0,7 5,4 0,820001) 10,0 10,7 –0,6 5,1 1,32001 9,0 10,3 –1,3 4,9 1,52002 9,0 10,5 –1,5 5,0 1,42003 9,1 10,7 –1,6 5,0 1,42004 9,1 10,1 –1,0 5,1 1,52005 9,7 10,8 –1,1 4,9 1,52006 9,6 10,5 –0,8 5,0 1,42007 10,0 11,0 –0,9 5,4 1,4

1) Stope su izra~unate na temelju prvih rezultata Popisa 2001. o ukupnom broju stanovnika.

78

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

broj

osob

a

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Broj `ivoro|enih

Broj umrlih

Prirodno kretanje stanovništva

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:07

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 75: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

2.33. @ivoro|eni i mrtvoro|eni prema spolu, bra~nosti roditelja,mjestu poro|aja i stru~noj pomo}i

UkupnoSpol Bra~nost Mjesto poro|aja i stru~na pomo}

mu{ki `enski bra~noizvan-bra~no

u zdravstve-noj ustanovi

na drugom mjestuuz stru~nu pomo} bez stru~ne pomo}i

@ivoro|eni1998 8 224 4 343 3 881 7 458 766 8 221 – 31999 7 932 4 109 3 823 7 161 771 7 928 1 32000 7 733 4 061 3 672 6 995 738 7 731 – 22001 7 013 3 607 3 406 6 296 717 7 012 1 12002 7 019 3 558 3 461 6 279 740 7 017 2 –2003 7 134 3 766 3 368 6 375 759 7 132 1 12004 7 1602) 3 703 3 457 6 410 749 7 159 – 12005 7 585 3 972 3 613 6 819 766 7 581 4 –2006 7 563 3 899 3 664 6 749 814 7 563 – –2007 7 900 4 003 3 897 6 952 948 7 899 – 1

Mrtvoro|eni1998 33 20 13 28 5 33 – –1999 33 22 11 27 6 33 – –2000 37 18 19 32 5 37 – –20011) 25 11 14 19 6 25 – –2002 30 12 18 22 8 30 – –2003 32 17 15 24 8 32 – –2004 34 18 16 27 7 34 – –2005 37 12 25 29 8 37 – –2006 32 23 9 29 3 32 – –2007 22 12 10 17 5 22 – –

2.34. @ivoro|eni i mrtvoro|eni prema starosti majke i redu ro|enja

UkupnoStarost majke Red ro|enja

ispod15 g.

15–19 20–29 30–3940 i

vi{e g.nepo-znato

prvo drugo tre}e ~etvrtopeto ivi{e

nepo-znato

@ivoro|eni1998 8 224 1 227 4 593 3 202 178 23 3 818 2 706 1 124 346 179 511999 7 932 3 243 4 424 3 075 166 21 3 767 2 641 1 010 286 182 462000 7 733 1 195 4 273 3 065 181 18 3 680 2 642 960 257 168 262001 7 013 1 179 3 793 2 889 142 9 3 499 2 373 733 239 142 272002 7 019 3 154 3 745 2 934 170 13 3 639 2 335 700 190 117 382003 7 134 – 160 3 663 3 145 155 11 3 733 2 389 681 182 117 322004 7 1602) – 127 3 562 3 277 172 21 3 665 2 358 759 174 100 1042005 7 585 – 140 3 642 3 601 187 15 3 810 2 567 791 212 113 922006 7 563 1 135 3 583 3 626 212 6 3 881 2 526 794 170 104 882007 7 900 1 149 3 537 3 972 237 4 4 010 2 658 828 213 107 84

Mrtvoro|eni1998 33 – 1 13 16 1 2 16 8 4 3 – 21999 33 – – 14 18 1 – 11 10 8 1 1 22000 37 – – 19 17 1 – 22 8 3 2 1 120011) 25 – – 12 13 – – 22 2 – – – 12002 30 – 4 12 12 2 – 19 4 3 2 1 12003 32 – 1 11 15 5 – 18 3 1 5 4 12004 34 – – 14 18 2 – 16 8 4 1 2 32005 37 – 1 17 17 2 – 19 9 4 3 2 –2006 32 – – 11 19 2 – 14 9 4 – 2 32007 22 – – 8 11 3 – 11 2 2 1 2 4

1) Promjena definicije mrtvoro|enog djeteta, vidjeti Metodolo{ka obja{njenja2) Razlika izme|u ukupnog broja `ivoro|ene djece i zbroja podataka o `ivoro|enoj djeci prema obilje`jima u tabelama 2.33. i

2.34. (osim spola i mjesta poro|aja i stru~noj pomo}i odnosi se na jedno na|eno dijete u Gradu Zagrebu).

79

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:07

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 76: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

2.35. Umrli prema spolu i starosti

Spol UkupnoNavr{ene godine starosti

ispod1. god.

1–4 5–9 10–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 i vi{enepo-znato

2002 mu{ki 4 001 24 6 3 4 24 54 57 214 483 978 2 149 5`enski 4 160 12 1 3 1 2 16 33 111 231 564 3 185 1

2003 mu{ki 4 097 34 6 6 5 28 41 73 216 490 1 015 2 181 2`enski 4 283 18 3 2 3 6 18 30 91 257 556 3 296 3

2004 mu{ki 3 888 29 4 2 4 9 54 62 180 474 865 2 198 7`enski 4 002 22 2 1 1 5 23 39 87 238 498 3 083 3

2005 mu{ki 4 120 23 1 1 – 14 54 75 190 539 867 2 356 –`enski 4 322 14 3 – – 7 17 30 104 233 500 3 413 1

2006 mu{ki 4 011 22 4 3 3 5 58 57 174 535 820 2 325 5`enski 4 203 15 5 3 2 4 19 20 91 261 471 3 310 2

2007 mu{ki 4 240 21 5 1 3 15 49 67 164 522 863 2 526 4`enski 4 391 25 1 2 1 5 13 35 78 266 467 3 497 1

2.36. Umrli prema spolu, mjestu smrti, lije~enju bolesti od koje je osobaumrla i prijavi uzroka smrti

Mjesto smrtiLije~eni od bolesti od

koje su umrli Podatke o uzroku smrti dao je

Uku

pno

ubo

lnic

i

udr

ugoj

zdra

v-st

veno

just

anov

i

uus

tano

viza

smje

{taj

ust

anu

nadr

ugom

mje

stu

da ne nepo

znat

o

mrtv

ozor

nik

dokt

orm

edic

ine

mrtv

ozor

nik

drug

izd

ravs

tven

idje

latn

ik

obdu

cent

dokt

orm

edic

ine

koji

jelij

e~io

uzro

ksm

rtine

utvr

|en

2002ukupno 8 161 4 424 53 608 2 742 334 6 698 397 1 066 2 504 24 1 179 4 431 23mu{ki 4 001 2 207 28 180 1 348 238 3 248 265 488 1 108 9 676 2 194 14`ene 4 160 2 217 25 428 1 394 96 3 450 132 578 1 396 15 503 2 237 9

2003ukupno 8 380 4 594 34 615 2 831 306 6 965 303 1 112 2 343 12 1 371 4 630 24mu{ki 4 097 2 280 23 170 1 397 227 3 374 200 523 958 8 809 2 307 15`ene 4 283 2 314 11 445 1 434 79 3 591 103 589 1 385 4 562 2 323 9

2004ukupno 7 890 4 243 33 654 2 736 224 6 875 355 660 2 176 12 1 344 4 343 15mu{ki 3 888 2 154 16 198 1 341 179 3 308 243 337 888 4 822 2 162 12`ene 4 002 2 089 17 456 1 359 45 3 567 112 323 1 288 8 522 2 181 3

2005ukupno 8 442 4 385 35 950 2 803 269 7 526 476 440 2 173 8 1 122 5 130 9mu{ki 4 120 2 195 20 296 1 423 186 3 591 326 203 827 3 678 2 608 4`ene 4 322 2 190 15 654 1 380 83 3 935 150 237 1 346 5 444 2 522 5

2006ukupno 8 214 4 288 38 998 2 653 237 7 380 347 487 2 326 18 1 335 4 524 11mu{ki 4 011 2 192 21 316 1 321 161 3 550 233 228 901 9 796 2 300 5`ene 4 203 2 096 17 682 1 332 76 3 830 114 259 1 425 9 539 2 224 6

2007ukupno 8 631 4 499 28 1 180 2 664 260 7 448 321 862 2 083 4 1 689 4 845 10mu{ki 4 240 2 275 14 370 1 377 204 3 580 248 412 833 3 1 039 2 360 5`ene 4 391 2 224 14 810 1 287 56 3 868 73 450 1 250 1 650 2 485 5

80

1) Promjena definicije mrtvoro|enog djeteta, vidjeti Metodolo{ka obja{njenja

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:08

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 77: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

2.37. Umrli prema uzroku smrti

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 8 727 8 546 8 233 8 040 8 161 8 380 7 890 8 442 8 214 8 631

Zarazne i parazitarne bolesti 84 92 134 140 144 117 71 73 92 96

Novotvorine 2 077 2 091 2 225 2 113 2 234 2 210 2 185 2 369 2 321 2 330

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te odre|enebolesti imunolo{kog sustava

5 5 10 9 9 17 8 6 7 7

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma 252 205 157 122 143 182 166 186 180 233

Du{evni poreme}aji i poreme}aji pona{anja 146 179 123 94 88 59 75 78 57 58

Bolesti `iv~anog sustava 86 74 93 88 123 85 101 108 131 144

Bolesti oka i o~nih adneksa – – – – – – – – – –

Bolesti uha i mastoidnog nastavka – – – – – – – 1 1 –

Bolesti cirkulacijskog sustava 4 429 4 277 4 165 4 268 4 162 4 264 3 825 4 072 4 056 4 256

Bolesti di{nog sustava 308 395 320 268 293 381 455 480 379 445

Bolesti probavnog sustava 404 426 363 356 332 346 365 371 370 351

Bolesti ko`e i potko`nog tkiva – 1 – 1 1 3 2 5 2 6

Bolesti mi{i}no–ko{tanog sustava i vezivnog tkiva 7 18 9 8 10 7 6 15 11 22

Bolesti sustava mokra}nih i spolnih organa 118 134 96 76 95 121 124 152 148 173

Trudno}a, poro|aj i babinje 1 1 – – 1 – 1 1 – 2

Odre|ena stanja nastala u perinatalnom razdoblju 41 35 27 37 23 36 35 18 20 28

Kongenitalne malformacije, deformiteti ikromosomske abnormalnosti

26 22 24 26 17 23 20 26 24 19

Simptomi, znakovi i abnormalni klin. i lab. nalazineuvr{teni drugamo

276 137 99 62 108 120 63 71 51 56

Ozljede, otrovanja i neke druge posljedicevanjskih uzroka

467 454 388 372 378 409 388 410 364 405

2.38. Nasilne smrti

Ukupno nasilnihsmrti

Nesretan slu~aj Ubojstvo SamoubojstvoRatno stradanje iposljedice rata

Nepoznata,nerazja{njenanasilna smrt

ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene

1998 467 144 288 96 18 4 156 44 3 – 2 –1999 454 163 271 107 34 6 144 49 – – 5 12000 388 132 225 86 19 4 135 39 2 – 7 32001 372 116 231 79 13 4 122 32 – – 6 12002 378 141 236 96 10 3 132 42 – – – –2003 409 139 241 91 13 4 143 42 – – 12 22004 388 136 237 97 6 3 141 36 – – 4 –2005 410 142 263 92 15 7 130 43 – – 2 –2006 364 142 261 106 13 3 88 33 – – 2 –2007 405 105 281 73 8 1 116 31 – – – –

81

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:08

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 78: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

2.39. Sklopljeni brakovi prema starosti `enika i nevjeste

Sklo-pljeni

brakoviukupno

Navr{ene godine

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60 i vi{e nepoznat

`enika1998 4 732 29 916 1 749 1 033 386 207 122 88 51 129 221999 4 817 51 884 1 778 1 099 414 202 121 92 54 110 12

#2000 3 938 23 631 1 530 859 393 161 105 75 57 103 12001 3 789 30 565 1 460 911 347 156 98 65 46 109 22002 3 912 21 595 1 433 949 369 191 99 75 50 127 32003 3 912 17 479 1 443 985 457 199 100 66 43 120 32004 4 022 21 503 1 416 1 099 455 172 106 86 44 120 –2005 3 824 21 487 1 332 1 034 452 175 103 75 48 97 –2006 3 919 15 402 1 397 1 118 482 180 91 63 70 101 –2007 4 209 15 419 1 525 1 160 518 214 103 76 59 119 1

nevjeste1998 4 732 283 1 554 1 636 656 242 123 71 45 42 64 161999 4 817 309 1 546 1 683 662 240 111 89 55 45 56 21

#2000 3 938 170 1 185 1 461 575 197 114 90 55 38 50 32001 3 789 187 1 077 1 437 560 219 94 58 63 36 53 52002 3 912 163 1 092 1 465 649 190 108 77 61 44 59 42003 3 912 131 1 017 1 472 733 233 97 84 56 36 51 22004 4 022 109 952 1 594 794 235 100 82 60 36 51 92005 3 824 90 914 1 531 747 245 104 76 38 36 41 22006 3 919 113 823 1 594 818 264 95 67 54 48 37 62007 4 209 115 857 1 712 883 313 100 70 60 51 47 1

# Prekid serije, vidjeti Metodolo{ka obja{njenja

2.40. Sklopljeni brakovi prema redu braka i ranijem bra~nom stanju

Sklo-pljeni

brakoviukupno

Brak prema redu Ranije bra~no stanje

`enika nevjeste `enika nevjeste

I II i vi{e I II i vi{e neo`enjen udovac razveden neudata udovica razvedena

1998 4 732 4 279 453 4 357 375 4 279 73 380 4 357 60 3151999 4 817 4 369 448 4 485 332 4 369 67 381 4 485 52 280

#2000 3 938 3 487 451 3 579 359 3 487 68 383 3 579 54 3052001 3 789 3 344 445 3 426 363 3 344 67 378 3 426 63 3002002 3 912 3 431 481 3 509 403 3 431 77 404 3 509 66 3372003 3 912 3 487 425 3 549 363 3 487 55 370 3 549 44 3192004 4 022 3 571 451 3 656 366 3 571 64 387 3 656 41 3252005 3 824 3 500 324 3 542 282 3 500 44 280 3 542 30 2522006 3 919 3 587 332 3 622 297 3 587 49 283 3 622 35 2622007 4 209 3 777 432 3 886 323 3 777 58 374 3 886 42 281

# Prekid serije, vidjeti Metodolo{ka obja{njenja

82

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:08

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 79: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

2.41. Sklopljeni brakovi prema {kolskoj spremi `enika i nevjeste

[kolska sprema

`enika nevjeste

Sklo

plje

nibr

akov

iuku

pno

bez

{kol

ei1

–3ra

zred

aos

novn

e{k

ole

4–7

razr

eda

osno

vne

{kol

e

osno

vna

{kol

a

{kol

aza

zani

man

jau

traja

nju

1–3

godi

nei{

kole

zaK

Vi

VK

Vra

dnik

e

{kol

eza

zani

man

jau

traja

nju

4go

dine

igim

nazi

je

faku

lteti,

vi{e

ivis

oke

{kol

e,m

agis

terij

idok

tora

t

nepo

znat

o

bez

{kol

ei1

–3ra

zred

aos

novn

e{k

ole

4–7

razr

eda

osno

vne

{kol

e

osno

vna

{kol

a

{kol

aza

zani

man

jau

traja

nju

1–3

godi

nei{

kole

zaK

Vi

VK

Vra

dnik

e

{kol

eza

zani

man

jau

traja

nju

4go

dine

igim

nazi

je

faku

lteti,

vi{e

ivis

oke

{kol

e,m

agis

terij

idok

tora

t

nepo

znat

o

1998 4 732 23 9 172 394 2 298 992 844 8 15 232 280 2 356 1 001 840

1999 4 817 21 8 145 507 2 049 1 025 1 062 8 5 189 308 2 125 1 139 1 043

#2000 3 938 – 7 71 873 1 706 958 323 3 8 138 557 1 819 1 101 312

2001 3 789 3 1 74 808 1 602 1 007 294 3 1 122 532 1 756 1 080 295

2002 3 912 2 5 58 779 1 645 1 085 338 5 10 110 513 1 826 1 131 317

2003 3 912 – 7 68 780 1 661 1 076 320 2 6 115 476 1 816 1 201 296

2004 4 022 5 8 82 667 1 756 1 204 300 7 15 109 406 1 935 1 277 273

2005 3 824 1 1 49 767 1 620 1 163 223 3 4 94 457 1 743 1 295 228

2006 3 919 4 – 50 803 1 572 1 251 239 4 1 84 481 1 757 1 380 212

2007 4 209 2 4 55 743 1 818 1 409 178 6 7 89 426 1 947 1 574 160

# Prekid serije, vidjeti Metodolo{ka obja{njenja

83

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Sklopljeni brakovi

Razvedeni brakovi

bro

jb

rak

ov

a

2007.

Sklopljeni i razvedeni brakovi

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:09

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 80: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

2.42. Razvedeni brakovi

1998 1999 #2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Razvedeni brakovi – ukupno 934 702 1 030 1 131 1 109 1 131 1 204 1 170 1 137 1 082

Prema starosti mu`ado 19 – – – – – – – – 1 –

20–24 15 15 25 14 12 17 17 18 12 13

25–29 91 62 95 119 88 87 106 87 87 86

30–39 318 256 343 405 355 391 422 385 390 374

40–49 326 231 344 351 379 350 368 376 332 320

50–59 130 106 158 170 182 205 204 204 224 215

60 i vi{e 54 30 65 72 93 81 85 99 84 71

nepoznato – 2 – – – – 2 1 7 3

Prema starosti `enedo 19 – – – 1 – – 1 1 1 1

20–24 49 33 52 51 47 52 44 40 34 26

25–29 121 88 158 178 114 143 144 158 147 145

30–39 356 288 390 411 389 405 479 408 413 391

40–49 280 204 289 332 370 344 337 325 317 312

50–59 101 70 109 121 139 149 150 182 158 161

60 i vi{e 27 19 32 33 50 37 45 55 52 37

nepoznato – – – 4 – 1 4 1 15 9

Prema trajanju brakado 1 godine 12 17 4 17 12 16 16 17 20 19

1–4 164 116 196 214 175 194 215 187 214 185

5–9 233 169 251 267 240 261 259 267 260 249

10–14 167 135 170 177 167 197 222 185 189 177

15–19 142 103 155 173 184 147 176 178 149 151

20 i vi{e 216 162 254 283 331 316 316 336 305 301

Prema broju uzdr`avane djece ro|ene ubraku koji se razvodi0 372 288 408 447 473 453 501 463 484 483

1 345 246 351 413 357 394 396 409 382 332

2 188 152 227 234 241 245 267 250 226 226

3 i vi{e 29 16 44 37 38 39 40 48 45 41

nepoznato – – – – – – – – – –

Prema uzdr`avanoj djeci ro|enoj u braku kojise razvodi dodijeljenoj na ~uvanje i odgojnema uzdr`avane djece 372 288 408 447 473 453 501 463 484 483

mu`u 42 35 46 40 62 48 54 65 49 46

`eni 508 370 550 624 561 603 630 620 581 533

mu`u i `eni 11 5 23 15 12 22 16 16 12 16

drugoj osobi, ustanovi, ostale kombinacije 1 4 3 5 1 5 3 6 11 4

# Prekid serije, vidjeti Metodolo{ka obja{njenja

84

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:09

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 81: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Migracija stanovni{tva

2.43. Doseljeno i odseljeno stanovništvo

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Doseljeni stanovnici – ukupno 17 509 14 892 12 751 12 387 12 781 12 764 12 621 10 413 11 421 11 279

iz druge `upanije 7 790 7 058 7 530 7 290 8 549 8 783 8 294 8 102 8 791 8 841

iz inozemstva 9 719 7 834 5 221 5 097 4 232 3 981 4 327 2 311 2 630 2 438

Odseljeni stanovnici – ukupno 11 455 13 265 9 557 9 807 12 889 10 016 9 545 9 299 9 252 8 818

u drugu `upaniju 10 000 8 342 8 475 8 304 8 337 8 483 8 413 8 255 8 117 7 684

u inozemstvo 1 455 4 923 1 082 1 503 4 552 1 533 1 132 1 044 1 135 1 134

Saldo ukupne migracije 6 054 1 627 3 194 2 580 –108 2 748 3 076 1 114 2 169 2 461

Saldo migracije me|u `upanijama –2 210 –1 284 –945 –1 014 212 300 –119 –153 674 1 157

Saldo migracije s inozemstvom 8 264 2 911 4 139 3 594 –320 2 448 3 195 1 267 1 495 1 304

Doseljeni iz drugog naselja 1) 1 890 1 758 1 694 1 817 1 681 2 541 2 582 2 527 2 656 2 632

Odseljeni u drugo naselje 1) 1 864 1 757 1 671 1 832 1 701 2 550 2 580 2 539 2 665 2 632

1) Podaci se odnose na preseljenje izme|u naselja unutar Grada Zagreba

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

85

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

bro

jst

ano

vn

ika

Doseljeni stanovnici

Odseljeni stanovnici

2007.

Doseljeno i odseljeno stanovništvo

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1.vp23. prosinac 2008 16:31:09

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 82: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3. Zdravstvena za{tita

3.1. Korisnici zdravstvene za{tite1)

Ukupno

Korisnici-nosioci osiguranja ^lanoviobitelji

korisnika-nosioca

osiguranja

Korisnici-poljopriv-

redniciukupnoaktivni

korisniciumirov-ljenici

privremenonezaposleni

ostali

1998 998 704 682 767 385 532 245 051 33 567 18 617 291 110 24 8271999 1 031 148 706 706 381 270 251 347 45 185 28 904 301 103 23 3392000 1 041 015 719 834 379 621 253 668 57 162 29 383 300 063 21 1182001 1 058 007 736 822 384 197 257 372 66 690 28 563 306 159 15 0262002 1 063 994 748 552 392 201 259 187 70 921 26 243 301 287 14 1552003 1 080 093 769 232 409 431 258 800 71 296 29 705 298 102 12 7592004 1 085 104 779 799 418 119 259 117 72 678 29 885 293 721 11 584

2005 1 093 441 792 527 427 289 259 528 75 874 29 836 290 423 10 491

2006 1 103 309 806 475 441 729 261 363 73 832 29 551 287 294 9 5402007 1 108 929 815 600 453 218 263 608 69 407 29 367 284 559 8 770

1) Podaci se odnose na korisnike s podru~ja Grada Zagreba i Zagreba~ke `upanije – Podru~ni ured Zagreb

Izvor: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

3.2. Pregled broja dana izostanaka s posla1)

Uzrok nesposobnosti – sprije~enosti za rad

ukupno bolestnesre}a na poslui profesionalno

oboljenje

njega ~lanaobitelji i

izolacija i pratnja

trudno}a iobvezni porodni

dopust

komplikacijau vezi s

trudno}om

broj dana broj dana broj dana broj dana broj dana broj dana

u tisu-}ama

po jed-nom ak-tivnom

korisniku

u tisu-}ama

po jed-nom ak-tivnom

korisniku

u tisu-}ama

po jed-nom ak-tivnom

korisniku

u tisu-}ama

po jed-nom ak-tivnom

korisniku

u tisu-}ama

po jed-nom ak-tivnom

korisniku

u tisu-}ama

po jed-nom ak-tivnom

korisniku

1998 8 329 21 6 192 16 74 0 422 1 1 641 4 … …1999 7 279 19 5 184 14 139 0 364 1 1 592 4 … …2000 6 998 18 5 012 13 87 0 321 1 1 578 4 … …2001 6 026 16 4 357 11 48 0 229 1 1 392 4 … …2002 6 737 17 4 264 11 4323) 1 267 1 1 2383) 3 536 1,42003 6 208 15 3 599 9 530 1 260 1 1 282 3 537 1,32004 6 237 15 3 539 8 457 1 251 1 1 365 3 625 1,52005 6 577 15,4 3 739 8,8 506 1,2 250 0,6 1 432 3 650 1,5

2006 6 815 15,4 4 018 9,1 537 1,2 231 0,5 1 371 3,1 658 1,5

2007 7 409 16,3 4 392 9,7 585 1,3 271 0,6 1 437 3,1 724 1,6

1) Podaci se odnose na izostanke s posla na teret pravnih i fizi~kih osoba i Hrvatskog zavoda zazdravstveno osiguranje – Podru~ni ured Zagreb

2) Od 1994. do 2001. g. u grupi »bolesti«3) Vidjeti metodolo{ka obja{njenja

86

Izvor: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:26

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 83: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.3. Zdravstvene ustanove

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Zavodi za javno zdravstvo 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bolnice – ukupno 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Klini~ki bolni~ki centri 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Klini~ke bolnice 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Klinike 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Op}e bolnice 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Specijalne bolnice 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Izvanbolni~ke poliklinike (samostalne zdravstvene ustanove) 57 73 86 102 79 127 134 140 145

Domovi zdravlja 15 15 14 5 5 5 5 5 5

Ustanove za njegu ... ... ... ... 22 22 21 21 21

Ostale zdravstvene ustanove ... ... ... ... 7 7 16 32 55

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

3.4. Zdravstveni djelatnici i suradnici

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Zdravstveni djelatnici i suradnici – ukupno 14 174 14 314 14 329 14 339 14 418 14 779 14 911 15 015 15 809

Lije~nici – ukupno 3 228 3 219 3 257 3 270 3 350 3 478 3 520 3 597 3 872

od toga:

specijalisti 2 448 2 463 2 471 2 477 2 521 2 559 2 591 2 642 2 664

doktori medicine 780 756 786 793 829 919 929 955 1 208

Stomatolozi 934 954 968 950 953 971 967 970 1 002

Farmaceuti 688 712 738 752 775 760 787 805 828

Ostali zdravstveni djelatnici i suradnici – ukupno 9 324 9 429 9 366 9 367 9 340 9 570 9 637 9 643 10 102

prema stru~noj spremi:

visoka 335 336 329 334 338 330 322 331 355

vi{a 2 161 2 203 2 203 2 207 2 199 2 251 2 278 2 347 2 438

srednja 6 675 6 752 6 702 6 699 6 677 6 869 6 921 6 841 7 193

ni`a 153 138 132 127 126 120 116 124 121

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

87

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:26

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 84: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.5. Zdravstveni djelatnici i suradnici prema stru~noj spremi, zanimanju i spolu

2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno `ene Ukupno `ene Ukupno `ene Ukupno `ene Ukupno `ene

Zdravstveni djelatnici i surad-

nici – ukupno14 418 11 695 14 779 12 016 14 911 12 075 15 015 12 054 15 809 12 784

Visoka stru~na sprema 5 416 3 509 5 539 3 619 5 596 3 667 5 703 3 568 6 057 4 013

Zdravstveni djelatnici 5 078 3 218 5 209 3 333 5 274 3 385 5 372 3 276 5 702 3 696Lije~nici – ukupno 3 350 1 855 3 478 1 960 3 520 1 985 3 597 1 858 3 872 2 228

Specijalisti 2 521 1 324 2 559 1 353 2 591 1 375 2 642 1 225 2 664 1 441Doktori medicine 301 227 301 229 303 233 294 226 290 221Na specijalizaciji 368 204 467 266 471 278 502 300 680 425Sta`isti 160 100 151 112 155 99 159 107 238 141

Stomatolozi 953 628 971 643 967 650 970 649 1 002 680Farmaceuti 775 735 760 730 787 750 805 769 828 788

Zdravstveni suradnici 338 291 330 286 322 282 331 292 355 317

Vi{a stru~na sprema 2 199 1 933 2 251 1 975 2 278 1 993 2 347 2 052 2 438 2 116

Zdravstveni djelatnici 2 153 1 895 2 212 1 943 2 239 1 961 2 309 2 020 2 405 2 089Medicinske sestre 1 075 1 034 1 097 1 052 1 108 1 064 1 133 1 088 1 172 1 120Zubari 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2Laboratorijski tehni~ari 300 284 300 284 301 283 311 292 322 302Sanitarni tehni~ari 62 42 63 43 63 43 66 47 68 48Fizioterapeutski tehni~ari 393 355 415 374 427 382 446 397 470 413Radiolo{ki tehni~ari 264 132 275 139 277 136 286 138 305 147Farmaceutski tehni~ari 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1Zubotehni~ari 29 22 32 25 33 26 33 26 31 25Radnoterapeutski tehni~ari 24 22 24 22 26 24 30 29 33 31

Zdravstveni suradnici 46 38 39 32 39 32 38 32 33 27

Srednja stru~na sprema 6 677 6 150 6 869 6 323 6 921 6 320 6 841 6 333 7 193 6 558

Zdravstveni djelatnici 6 560 6 046 6 766 6 231 6 818 6 228 6 735 6 239 7 091 6 468Medicinske sestre 5 282 4 910 5 435 5 050 5 453 5 026 5 448 5 020 5 656 5 208Laboratorijski tehni~ari 504 474 532 498 537 501 544 506 569 529Sanitarni tehni~ari 46 29 47 30 48 31 51 33 50 32Fizioterapeutski tehni~ari 142 128 151 134 161 138 157 136 169 146Radiolo{ki tehni~ari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Farmaceutski tehni~ari 266 262 271 269 287 285 303 298 312 306Zubotehni~ari 294 219 305 227 310 227 310 226 312 226Radnoterapeutski tehni~ari 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4Dje~je njegovateljice 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Maser kupeljar 14 12 13 11 11 9 11 9 13 11

Zdravstveni suradnici 117 104 103 92 103 92 106 94 102 90

Ni`a stru~na sprema 126 103 120 99 116 95 124 101 121 97

Zdravstveni djelatnici 59 38 54 35 52 33 49 32 45 28Dje~je njegovateljice 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1Bolni~ari 54 34 52 33 48 30 48 31 44 27Higijeni~ari – – – – – – – – – –Mla|i zdravstveni tehni~ari 3 2 – – 3 2 – – – –

Zdravstveni suradnici 67 65 66 64 64 62 75 69 76 69

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

88

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:27

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 85: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.6. Lije~nici prema granama specijalnosti

Grane specijalnostiSpecijalisti Na specijalizaciji

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 2 521 2 559 2 591 2 642 2 664 368 467 471 502 680

Op}a medicina 141 137 135 129 124 – – – – –Interna medicina 313 328 335 345 368 67 85 84 94 135Pneumofiziologija 55 53 52 50 45 – – – – –Infektologija 48 48 45 46 45 5 5 7 5 8Neurologija 75 76 80 80 79 16 16 19 17 25Psihijatrija 142 145 146 162 160 24 27 27 26 37Neuropsihijatrija 61 61 55 48 36 – – – – –Dermatologija i venerologija 48 49 51 53 51 6 8 8 8 12Pedijatrija 189 192 186 184 184 17 18 19 23 38Op}a kirurgija 163 163 165 168 166 28 40 48 46 59Neurokirurgija 29 29 28 28 28 2 5 5 7 9Dje~ja kirurgija 19 20 21 21 19 2 2 2 3 5Maksilofacijalna kirurgija 11 11 11 11 10 1 1 1 1 3Plasti~na i rekonstrukcijska kirurgija 1 1 1 1 1 – – – – –Urologija 41 40 40 41 42 8 8 9 10 15Ortopedija 39 41 41 42 41 5 7 5 5 5Otorinolaringologija 77 78 81 81 83 12 14 12 12 19Oftalmologija 95 95 93 94 97 14 17 17 19 22Opstetricija i ginekologija 160 171 178 177 178 18 29 25 29 43Anesteziologija i reanimacija 155 154 152 145 140 – – – – –Transfuziologija 30 28 29 29 30 1 1 – 1 2Radiologija 120 123 131 132 130 25 32 33 38 50Radioterapija 33 31 32 33 33 10 13 12 12 16Nuklearna medicina 24 25 26 29 30 4 5 4 5 7Fizikalna medicina i rehabilitacija 69 71 70 73 78 12 13 14 13 15Medicina rada 115 115 117 110 113 2 1 1 2 1[kolska medicina 55 53 53 51 49 3 4 3 4 3Socijalna medicina s organ. zdr. za{tite 10 10 10 10 9 – – – – –Epidemiologija 39 37 41 40 45 9 10 9 10 6Med. mikrologija s parazitologijom 50 49 50 55 54 11 12 10 8 10Patolo{ka anatomija 44 46 44 47 44 7 12 12 12 16Medicinska citologija 30 29 27 27 28 2 2 2 2 1Zdravstvena ekologija – – – – – – – – – –Klini~ka farmakologija 6 6 5 4 3 – – – – –Higijena 1 1 1 1 1 – – – – –[portska medicina 1 1 1 – – – – – – –Javno zdravstvo 1 1 1 2 5 6 6 5 5 2Obiteljska medicina 6 6 15 41 56 2 9 16 14 15Klini~ka citologija 7 11 14 15 16 10 13 8 7 10Dermatologija – – – – – – – – – –Anesteziologija, reanimacija i

intenzivno lije~enje18 23 27 35 39 33 46 48 58 83

Klini~ka farmakologija s toksilogijom – 1 1 2 4 6 4 2 1 –Medicina rada i sporta – – – – – – 2 4 5 8

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

89

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:27

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 86: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.7. Specijalisti~ko-konzilijarna djelatnost

Broj posjeta u ordinaciji

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Interna 468 629 414 535 427 136 423 658 435 818 428 164 437 154Kirurgija 363 509 321 698 345 009 327 811 376 245 354 018 362 811Urologija 42 896 64 560 67 128 62 513 68 521 65 211 66 432Neuropsihijatrija 6 289 41 005 22 084 14 053 21 603 22 348 21 560Neurologija 80 487 58 457 74 128 73 567 75 624 73 908 74 396Psihijatrija 144 519 112 758 134 829 141 201 139 810 131 654 135 708Pedijatrija 96 771 103 838 98 617 99 371 100 564 97 328 99 914Ginekologija i porodiljstvo 79 186 103 553 121 356 117 640 123 226 119 046 120 351Dermatovenerologija 109 730 121 339 114 479 117 056 124 089 120 570 126 626Otorinolaringologija 133 878 152 200 138 291 140 219 151 264 147 236 150 318Oftalmologija 178 458 317 978 254 601 220 638 239 348 235 355 241 180Infektologija 74 128 77 069 75 036 73 268 77 650 74 619 75 169Ortopedija 104 521 83 996 95 141 101 646 102 508 100 527 102 241Onkologija i radioterapija 19 616 32 232 29 614 23 650 30 016 27 614 28 658Fizikalna medicina i rehabilitacija 386 023 259 202 286 315 286 108 294 350 291 943 293 649

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

3.8. Djelatnost op}e medicine – primarna zdravstvena za{tita

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Broj domova zdravlja 13 5 5 5 5 5 5

Broj timova 479 445 469 439 453 448 436

od toga u privatnim ordinacijama 356 351 344 349 366 360 359

Zdravstveni djelatnici

Lije~nici op}e medicine 231 207 232 219 208 205 192Specijalisti op}e medicine i dr. spec. 252 242 237 220 245 243 244Ostali zdravstveni djelatnici 461 447 461 474 449 441 436

Posjete: ukupno 4 094 180 4 236 631 4 251 202 4 811 966 4 243 085 4 406 595 4 354 420

od toga: u ordinaciji 4 043 294 4 174 258 4 188 777 4 735 739 4 175 496 4 344 027 4 296 351u ku}i 50 886 62 373 62 425 76 227 67 589 62 568 58 069

Broj posjeta po dobnim skupinama:0–6 g. 18 411 18 279 19 514 17 523 18 514 18 643 18 5307–19 g. 472 531 437 591 467 125 458 024 463 210 461 018 462 12520–64 g. 2 494 823 2 579 301 2 548 733 3 013 801 2 462 855 2 616 393 2 566 29365 i vi{e godina 1 108 415 1 201 463 1 215 830 1 322 618 1 298 506 1 310 541 1 307 472

Pregledi: ukupno 2 947 084 3 134 782 3 311 494 3 692 215 3 182 852 3 316 171 3 139 861

od toga: u ordinaciji 2 899 202 3 079 066 3 256 139 3 634 730 3 131 622 3 270 186 3 094 026u ku}i 47 882 55 716 55 355 57 485 51 230 45 985 45 835

Broj pregleda po dobnim skupinama:0–6 g. 15 361 15 720 17 821 16 954 17 256 16 954 17 0457–19 g. 311 871 329 458 340 156 337 915 351 248 348 621 353 66420–64 g. 1 755 747 1 914 376 2 110 249 2 480 706 1 938 209 2 086 299 1 900 99365 i vi{e godina 864 105 875 228 843 268 856 640 876 139 864 297 868 159

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

90

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:27

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 87: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.9. Djelatnost za{tite dojen~adi i pred{kolske djece – primarna zdravstvena za{tita

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Timovi 68 60 63 63 64 61 62

Lije~nici: specijalisti 68 59 63 63 64 61 62ostali1) – 1 – – – – –

Ostali zdravstveni djelatnici 66 56 63 61 62 61 62

Posjete: ukupno 680 570 632 131 586 151 727 891 639 898 611 877 619 537Od toga: u ordinaciji 680 497 632 091 586 096 727 840 639 841 611 846 618 309

u ku}i 73 40 55 51 57 31 1 228

Pregledi: ukupno 540 776 502 880 479 625 536 221 480 292 496 063 489 749Od toga: u ordinaciji 540 708 502 840 479 575 536 137 480 235 496 032 488 521

u ku}i 68 40 50 84 57 31 1 2281) uklju~uje lije~nike na specijalizaciji

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

3.10. Djelatnost za zdravstvenu za{titu `ena – primarna zdravstvena za{tita

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Timovi 76 65 67 68 73 63 64Lije~nici specijalisti1) 79 65 67 69 72 62 64Ostali zdravstveni djelatnici 57 50 50 58 60 50 52Sistematski kontrolni pregledi 101 231 99 539 109 355 93 338 85 009 92 825 96 610

Posjeti i pregledi u ordinacijiposjeti 394 987 394 447 363 215 364 179 371 265 384 612 398 564pregledi 272 275 252 620 258 225 232 702 249 028 254 720 284 675

Posjete trudnica savjetovali{tuukupno 67 209 60 962 58 094 56 871 54 398 58 067 60 342patolo{ka stanja u trudno}i 5 624 4 933 4 491 4 380 4 136 4 853 5 200

1) uklju~uje lije~nike na specijalizacijiIzvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

3.11. Savjetovali{te za planiranje obitelji – primarna zdravstvena za{tita

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Broj posjeta – ukupno 31 818 23 363 23 889 22 946 22 694 22 340 25 720Broj prvih posjeta – ukupno 8 473 8 432 8 615 8 609 8 701 8 643 8 711

prve posjete prema starosti `enado 19 godina 1 711 1 720 1 725 1 741 1 751 1 748 1 76320–29 4 200 4 178 4 365 4 317 4 388 4 397 4 39430–39 2 147 2 107 2 110 2 120 2 156 2 088 2 15140–49 397 411 398 415 389 394 38850 i vi{e godina 18 16 17 16 17 16 15

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

91

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:27

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 88: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.12. Djelatnost za za{titu i lije~enje usta i zubi – primarna zdravstvena za{tita

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Timovi 678 658 572 559 728 720 626Zdravstveni djelatnici

Stomatolozi specijalisti 210 203 79 57 99 141 73Stomatolozi1) 549 510 495 513 629 579 571Zubni tehni~ari 155 124

436 430 567 602 551Zubni asistenti 482 440

Broj pregleda – ukupno 1 121 592 965 007 1 041 256 1 056 371 1 090 370 1 086 411 1 073 252prema dobnim skupinama

0–6 godina 51 042 44 311 47 311 46 511 47 132 48 695 47 5087–19 284 311 236 107 248 519 261 720 280 516 273 698 261 79420 i vi{e godina 786 239 684 589 745 426 748 140 762 722 764 018 763 950

Broj sistematskih pregleda 180 963 106 592 179 187 174 770 163 208 107 413 106 3111) uklju~uje lije~nike na specijalizaciji

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

3.13. Hitna medicinska pomo}Broj intervencija

Brojsanitetskih

vozila

Broj zaposlenihHitna medicinska pomo}

Sanitetskiprijevoz

Zdravstveni djelatnici Nemedicinskoosoblje

ukupnona

terenuu

ambulanti

Doktori medicine Vi{i isrednji

zdravstv.djelatnici

ukupnood toga

specijalistivoza~i ostali

1998 65 229 54 606 10 623 85 784 67 56 4 96 87 511999 65 203 53 924 10 148 90 240 62 57 4 97 87 512000 63 925 53 252 10 673 94 065 56 54,5 4 99,5 86,5 512001 63 156 53 136 10 020 90 691 57 58 4 100 88 512002 65 193 54 586 10 607 89 569 57 58 4 100 87 502003 67 716 57 285 10 431 93 499 56 59 4 109 95 502004 73 628 63 447 10 181 116 943 81 82 4 147 125 482005 76 266 63 433 12 833 126 512 98 84 4 148 122 482006 77 109 66 307 10 802 118 330 108 82 4 149 121 482007 77 904 67 160 10 744 122 257 111 82 4 157 121 48

Izvor: Ustanova za hitnu medicinsku pomo} Zagreb

3.14. Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju »Dr. Drago ^op«

Ambulante

ZaposleniPosjeti u ordinaciji Fiziotera-

peutskeprocedure

ukupnozdravstveni djelatnici ostalo

nemedicinskoosoblje

lije~nicispecijalisti

ostali ukupno prvi

1998 8 86 8 54 24 40 817 17 305 617 9411999 8 88 8 55 25 41 321 15 764 648 1832000 8 88 8 56 24 42 320 16 959 649 2162001 8 92 8 57 27 42 445 17 151 581 8222002 8 90 8 58 24 44 510 17 200 491 5952003 8 90 8 58 24 39 231 16 874 492 7792004 8 87 8 55 24 34 041 18 021 489 2222005 8 79 8 50 21 35 070 20 934 471 0562006 8 77 8 48 21 34 274 21 046 467 8512007 8 80 8 53 19 33 085 23 848 475 825

92

Izvor: Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju »Dr. Drago ^op«

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:27

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 89: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.15. Oboljeli od zaraznih bolesti

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Typhus abdominalis – 1 – 1 – – 1 – –

Dysenteria bacillaris 17 3 5 11 6 8 3 3 5Enterocolitis 3 509 3 498 3 945 3 613 3 704 3 843 3 617 3 764 2 947Toxiinfectio alimentaris 69 65 114 55 66 56 61 30 22Salmonellosis 1 405 1 110 1 490 1 974 1 715 1 658 2 051 1 595 824Hepatitis virosa 15 14 1 5 3 1 1 2 –Hepatitis virosa A 68 47 51 24 8 8 32 7 6Hepatitis virosa B 31 29 63 75 52 63 58 35 28Hepatitis virosa C 32 14 53 74 84 73 53 61 78Poliomyelitis (postvakcinalni) – 1 – – – – – – –Pertusis 134 75 49 49 30 84 52 26 40Tetanus 3 1 – 1 1 3 1 – 2Morbilli 4 – – – 17 58 – – –Rubeola 3 2 1 4 3 – 1 2 1Varicellae 3 584 3 098 2 791 3 949 5 614 4 301 3 200 3 141 4 517Herpes zoster 504 512 749 666 935 1 122 923 924 740Scarlatina 922 587 964 860 1 091 1 713 499 1 037 598Angina streptococcica 2 121 1 508 3 004 2 862 3 344 4 123 2 521 3 177 2 155Erysipelas 458 347 525 498 609 648 452 565 406Parotitis epidemica 61 61 31 29 24 19 15 11 10Meningitis epidemica 8 12 24 4 13 4 – 29 23Meningitis purulenta 25 8 7 11 24 26 26 11 8Meningitis virosa 96 166 150 74 62 89 110 191 121Encephalitis 27 108 – 3 5 2 3 4 1Mononucleosis infectiosa 341 268 317 383 405 533 520 284 270Pneumonia – Bronchopneumonia 1 125 684 461 1 155 1 429 2 157 2 267 1 375 1 276Enterovirosis 126 179 86 47 204 36 21 45 36Gonorrhoea 5 5 6 6 14 9 5 4 10Syphillis 2 – 6 1 2 22 12 15 17Scabies 126 79 97 86 51 86 116 89 45Pediculosis 23 11 18 26 107 88 83 35 84Malaria 2 1 3 2 4 2 3 1 3Leptospirosis 6 – 15 9 9 8 11 7 5Lyme borel. 78 86 121 115 132 101 58 117 97Kala – azar – – 1 1 – – – – –Toxoplasmosis 10 4 7 6 5 7 11 3 7Legionellosis 4 4 8 3 – 10 13 18 11Tularemia 1 – 1 – – – 1 – 1Trichinellosis 142 3 3 22 6 15 – – –TBC pulmonum 291 236 242 243 327 244 213 185 137Febris haemorrhagica 6 – 2 38 2 1 8 2 1Psitacosis – ornithosis – 1 1 2 – – – – –AIDS 4 3 2 15 3 – 5 7 10

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

93

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:27

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 90: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.16. Bolni~ka djelatnost

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bolnice – ukupno 17 17 17 17 17 17 17

Klini~ki bolni~ki centri 1 1 1 1 1 1 1Klini~ke bolnice 5 5 5 5 5 5 5Klinike 4 4 4 4 4 4 4Op}e bolnice 1 1 1 1 1 1 1Specijalne bolnice 6 6 6 6 6 6 6

Broj postelja1) 7 151 6 873 6 713 6 700 6 676 6 571 6 713Broj bolesnika – ukupno 213 464 211 484 226 928 225 951 223 719 232 754 228 613

od toga: umrli 5 555 5 567 5 708 5 687 5 891 5 591 6 040Bolni~ki dani, u tisu}ama 2 563 2 276 2 391 2 349 2 276 2 253 2 210

Zdravstveni djelatnici i suradnici – ukupno 8 932 8 567 8 634 8 864 8 885 8 941 9 505

Lije~nici2) 2 095 2 071 2 117 2 207 2 231 2 274 2 536Ostali po stru~noj spremi – ukupno 6 837 6 496 6 517 6 657 6 654 6 667 6 969

Visoka3) 250 350 419 440 414 423 437Vi{a 1 523 1 569 1 561 1 599 1 616 1 641 1 715Srednja 4 932 4 470 4 434 4 555 4 527 4 505 4 712Ni`a 132 107 103 63 97 98 105

1) Podaci se odnose na ukupni broj postelja, a ne samo ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.2) U broj lije~nika su uklju~eni i lije~nici specijalisti – nastavno osoblje Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta te specijalizanti.3) Stomatolozi, farmaceuti, psiholozi, sanitarni in`enjeri, kemi~ari, biolozi. Administrativno osoblje nije uklju~eno.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

3.17. Postelje i bolesni~ki dani u klini~kim bolni~kim centrima, klini~kim bolnicama,klinikama, op}im i specijalnim bolnicama, po pojedinim odjelima

Postelje1) Bolesni~ki dani, u tis.

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 6 713 6 700 6 676 6 571 6 713 2 391 2 349 2 276 2 250 2 210

Interna 907 893 880 902 918 346 328 314 313 325Pulmologija 393 387 388 377 358 134 142 133 134 118Pedijatrija 324 348 348 345 348 123 125 126 121 121Kirurgija i traumatologija 1 062 1 023 988 973 956 340 316 305 314 291Ortopedija 154 176 176 177 176 46 50 49 47 47Urologija 106 138 135 145 148 43 53 50 46 48Neurokirurgija 89 89 108 80 104 30 30 36 26 31Onkologija 268 268 268 268 285 104 102 94 88 105Ginekologija i rodili{te 566 584 586 607 607 191 195 195 190 185Otorinolaringologija 198 198 210 205 205 76 72 68 66 66Oftalmologija 157 157 157 154 154 54 50 51 50 46Neuropsihijatrija 1 893 1 855 1 848 1 768 1 907 714 698 669 671 652Dermatovenerologija 92 89 92 92 92 33 29 27 29 24Zarazne bolesti 249 249 246 235 229 77 75 74 70 70^eljusna kirurgija 72 72 72 72 72 20 20 20 21 23Fizikalno-medicinska rehabilitacija 153 144 144 144 144 47 52 54 53 54Patofiziologija – – – – – – – – – –Nuklearna medicina 30 30 30 27 10 13 12 11 11 4

1) Podaci se odnose na ukupni broj postelja, a ne samo ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

94

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:28

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 91: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.18. Bolni~ka djelatnost u 2007.

Brojbol-nica

Brojposte-lja1)

Brojbolesnika

Bolni~kidani utisu-}ama

Zdravstveni djelatnici i suradnici

lije~-nici2)

ostali po stru~noj spremi

ukupno umrli ukupno visoka3) vi{a srednja ni`a

2006 17 6 713 228 613 6 040 2 210 2 536 6 969 437 1 715 4 712 105

Klini~ki bolni~ki centar 1

KBC Zagreb 1 673 57 183 1 566 502 789 2 043 166 508 1 363 6

Klini~ke bolnice 5

KB Dubrava 600 25 955 943 211 335 722 52 170 454 46

KB Sestre milosrdnice 863 42 946 976 307 424 1 140 57 280 796 7

KB Merkur 339 14 184 491 96 161 338 13 74 251 –

KB »Dr. Fran Mihaljevi}« 229 7 859 164 70 72 315 17 62 236 –

KB za plu}ne bolesti Jordanovac 232 10 172 430 95 80 189 5 47 137 –

Klinike 4

Klinika za traumatologiju 174 6 428 51 56 66 248 8 80 149 11

Klinika za dje~je bolesti Zagreb 187 11 615 15 68 102 325 20 87 218 –

Klinika za tumore 180 8 643 88 69 86 224 15 77 132 –

Klinika za dijabetes »VukVrhovac«

35 1 541 10 9 38 112 14 42 56 –

Op}e bolnice 1

OB Sveti duh 500 21 935 764 161 219 646 17 140 489 –

Specijalne bolnice 6

Specijalna bolnica za bolestidi{nog sustava djece i mlade`i

75 1 964 1 11 18 71 4 18 48 1

Specijalna bolnica za plu}nebolesti

97 1 742 103 29 18 57 2 17 33 5

Psihijatrijska bolnica Vrap~e 881 9 732 333 287 75 290 19 43 228 –

Psihijatrijska bolnica Jankomir 551 4 694 105 202 30 120 8 19 65 28

Specijalna bolnica za psihijatrijudjece i mlade`i

37 630 – 14 13 16 1 4 11 –

Specijalna bolnica za za{titu djeces neurorazvojnim smetnjama

60 1 390 – 23 10 113 19 47 46 1

1) Podaci se odnose na ukupni broj postelja, a ne samo ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.2) U broj lije~nika su uklju~eni i lije~nici specijalisti – nastavno osoblje Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta

te specijalizanti3) Stomatolozi, farmaceuti, psiholozi, sanitarni in`enjeri, kemi~ari i biolozi, administrativno osoblje nije uklju~eno.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«

95

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:28

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 92: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.19. Hospitalizacija bolesnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu premagrupama bolesti

Grupe bolesti1) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 101 681 94 304 93 808 88 910 85 002 98 066 96 437

I. Zarazne i parazitarne bolesti 4 186 3 755 3 545 2 839 3 033 3 589 2 877

II. Novotvorine 16 824 16 536 16 225 16 642 16 651 19 476 18 657

III. Bolesti krvi i krvotvornog sustava teodre|ene bolesti imunolo{kog sustava

1 387 1 247 1 262 1 285 1 219 1 286 1 233

IV. Endokrine bolesti, bolesti prehrane imetabolizma

2 097 1 851 1 889 1 856 1 887 2 336 2 442

V. Du{evni preme}aji i poreme}aji pona{anja 8 008 9 146 7 549 9 049 8 312 8 370 7 584

VI. Bolesti `iv~anog sustava 3 131 2 625 2 792 2 828 2 611 2 524 2 664

VII. Bolesti oka i o~nih adneksa 3 663 3 409 3 694 3 312 3 278 4 347 4 137

VIII. Bolesti uha i mastoidnog nastavka 680 646 601 515 507 642 616

IX. Bolesti cirkulacijskog sustava 12 095 11 127 11 264 9 853 9 858 10 740 11 562

X. Bolesti di{nog sustava 9 366 8 346 8 027 7 389 6 414 7 002 6 940

XI. Bolesti probavnog sustava 10 023 8 690 8 537 6 975 6 549 8 132 7 678

XII. Bolesti ko`e i potko`nog tkiva 1 284 1 387 1 344 1 182 936 1 378 1 188

XIII. Bolesti mi{i}no-ko{tanog sustava ivezivnog tkiva

3 832 3 567 3 920 3 587 3 500 3 930 3 631

XIV. Bolesti sustava mokra}nih i spolnih organa 8 370 7 552 7 616 7 550 7 029 7 199 6 783

XV. Trudno}a, poro|aj i babinje 874 1 038 1 142 1 410 1 126 1 282 1 337

XVI. Odre|ena stanja nastala u perinatalnomrazdoblju

963 707 710 866 791 946 730

XVII. Kongenitalne malformacije, deformiteti ikromosomske abnormalnosti

1 517 918 894 707 532 1 025 1 024

XVIII. Simptomi, znakovi i abnormalni klini~ki ilaboratorijski nalazi neuvr{teni drugamo

3 786 2 915 3 166 2 891 2 796 3 969 5 178

XIX. Ozljede, otrovanja i neke druge posljedicevanjskih uzroka

8 060 7 458 7 945 6 279 6 085 7 311 6 911

XXI. ^imbenici koji utje~u na stanje zdravlja ikontakt sa zdravstvenom slu`bom

1 535 1 384 1 686 1 903 1 888 2 582 3 265

1) Grupe bolesti klasificirane su prema Meðunarodnoj klasifikaciji bolesti - X. revizija 1995.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«– Centar za gerontologiju

96

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:28

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 93: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.20. Hospitalizacija bolesnika s prebivali{tem u Gradu Zagrebu premagrupama bolesti i dobi u 2006.

Grupe bolesti1)

Broj hospitalizacijaUdjel.`ena,u %Ukupno

dobne skupine

0–64 g. 65–74 75–8485 i

vi{e g.nepo-znato

Ukupno 96 437 62 227 17 750 12 726 2 820 914 52,41

I. Zarazne i parazitarne bolesti 2 877 2 000 360 380 120 17 50,99

II. Novotvorine 18 657 10 848 5 065 2 403 291 50 56,17

III. Bolesti krvi i krvotvornog sustava teodre|ene bolesti imunolo{kog sustava

1 233 715 213 239 65 1 51,42

IV. Endokrine bolesti, bolesti prehrane imetabolizma

2 442 1 535 484 362 59 2 60,20

V. Du{evni poreme}aji i poreme}ajipona{anja

7 584 6 609 490 385 92 8 41,53

VI. Bolesti `iv~anog sustava 2 664 1 754 495 350 58 7 60,92

VII. Bolesti oka i o~nih adneksa 4 137 1 348 1 279 1 282 211 17 58,86

VIII. Bolesti uha i mastoidnog nastavka 616 500 79 32 2 3 51,79

IX. Bolesti cirkulacijskog sustava 11 562 4 597 3 326 2 831 775 33 44,67

X. Bolesti di{nog sustava 6 940 5 125 737 773 239 66 44,06

XI. Bolesti probavnog sustava 7 678 5 097 1 392 926 202 61 45,23

XII. Bolesti ko`e i potko`nog tkiva 1 188 945 132 90 11 10 53,03

XIII. Bolesti mi{i}no-ko{tanog sustavai vezivnog tkiva

3 631 2 407 640 310 42 232 60,97

XIV. Bolesti sustava mokra}nih i spolnihorgana

6 783 5 007 1 013 608 119 36 66,65

XV. Trudno}a, poro|aj i babinje 1 337 1 302 – – – 35 100,00

XVI. Odre|ena stanja nastala u perinatalnomrazdoblju

730 723 – – – 7 39,86

XVII. Kongenitalne malformacije, deformitetii kromosomske abnormalnosti

1 024 1 009 12 1 – 2 40,33

XVIII. Simptomi, znakovi i abnormalni klini~kii laboratorijski nalazi neuvr{teni drugamo

5 178 3 280 907 735 201 55 51,35

XIX. Ozljede, otrovanja i neke druge posljedicevanjskih uzroka

6 911 5 075 665 709 278 184 42,95

XXI. ^imbenici koji utje~u na stanje zdravljai kontakt sa zdravstvenom slu`bom

3 265 2 351 461 310 55 88 68,36

1) Grupe bolesti klasificirane su prema Me|unarodnoj klasifikaciji bolesti – X. revizija 1995.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«– Centar za gerontologiju

97

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:28

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 94: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

98

0-64

65-74

75-84

85 i višeNovotvorin

e

Bolesti cirkulacijskog sustava

Bolesti probavnog sustava

Duševni poremecaji i poremecaji ponašanja

Bolesti dišnog sustava

63

,71

%

25

,26

%

9,8

3%

0,9

4%

45

,41

%

28

,41

%

20

,83

%

4,7

3%

69

,07

%

17

,14

%

10

,86

%

2,2

0%

88

,33

%

6,2

9%

4,2

6%

1,0

4%

73

,64

%

10

,94

%

9,8

6%

2,6

2%0 00

10 00

20 00

30 00

40 00

50 00

60 00

70 00

80 00

90 00

Struktura naju~estalijih uzroka hospitalizacije gravitiraju}ih starijih bolesnika

prema dobi i grupama bolesti u Zagrebu – 2007.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Hospitalizacije po prebivalištu 96 437 62 227 17 750 12 726 2 820 914

Gravitirajuce hospitalizacije 213 901 147 509 37 305 22 385 4 251 2 451

Ukupno 0–64 65–74 75–84 85 i više nepoznato

Izvor: HZZJZ I CZG ZZJZ DR. A. Štampar

Usporedba gravitiraju}ih hospitalizacija starijih bolesnika s hospitalizacijama

prema zagreba~kom prebivalištu bolesnika u bolnicama Grada Zagreba – 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:29

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 95: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.21. Vodeæi uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava

[ifrebolesti

Grupe bolesti1) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno – umrli od bolesti cirkulacijskog sustava 4 268 4 162 4 264 3 825 4 072 4 056 4 256

od toga:

I11 Hipertenzivna bolest srca 168 193 205 192 241 168 314I21 Akutni infarkt miokarda 752 644 620 671 662 631 587I25 Kroni~na ishemi~na bolest srca 761 721 982 691 771 864 854I26 Plu}na embolija 118 125 131 110 75 97 102I42 Kardiomiopatija ... 103 20 34 36 40 31I46 Arest srca 53 101 40 15 26 23 37I50 Insuficijencija srca 547 631 671 609 718 656 616I51 Komplikacije i nedovoljno definirani opisi sr~ane bolesti 290 175 94 76 62 100 113I61 Intracerebralno krvarenje 123 110 122 112 92 104 97I64 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt 804 684 624 564 572 600 627I69 Posljedice cerebrovaskularnnih bolesti ... 150 195 183 169 170 177I70 Ateroskleroza 259 249 265 289 323 275 307

Ukupno umrli u Gradu Zagrebu 8 040 8 161 8 380 7 890 8 442 8 214 8 631% od ukupnog broja umrlih osoba u Gradu Zagrebu 53,09 51,00 50,88 48,48 48,23 49,38 49,31

1) Grupe bolesti klasificirane su prema Me|unarodnoj klasifikaciji bolesti – X. revizija 1995.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar« – Centar za gerontologiju

3.22. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava prema dobi u 2007.

Grupe bolesti1) Ukupnoumrli

Dobne skupine umrlih

do 1 g. 1–14 15–29 30–39 40–54 55–64 65–74 75–8485 i

vi{e g.Nepo-znato

Ukupno – umrli od bolesti

cirkulacijskog sustava4 256 2 2 3 10 147 322 802 1 714 1 253 1

od toga:I11 Hipertenzivna bolest srca 314 – – – – 6 16 60 140 92 –I21 Akutni infarkt miokarda 587 – – 1 5 41 96 178 189 77 –I25 Kroni~na ishemi~na bolest srca 854 – – – – 12 37 134 365 306 –I26 Plu}na embolija 102 – – – – 12 7 25 40 18 –I42 Kardiomiopatija 31 – 2 1 2 6 6 8 5 1 –I46 Arest srca 37 – – – – 1 3 4 18 11 –I50 Insuficijencija srca 616 – – – – 22 26 79 254 235 –

I51Komplikacije i nedovoljnodefinirani opisi sr~ane bolesti

113 – – – 2 8 12 27 38 26 –

I61 Intracerebralno krvarenje 97 – – – – 9 17 23 36 12 –

I64Inzult, nespecificiran kaokrvarenje ili infarkt

627 – – – – 9 50 120 288 159 1

I69 Posljedice cerebrovas. bol. 177 – – – – 1 8 40 77 51 –I70 Ateroskleroza 307 – – – – 1 6 24 91 185 –

% od ukupnog broja umrlih osobau Gradu Zagrebu (total=8 631)

49,31 0,02 0,02 0,04 0,12 1,70 3,73 9,29 19,86 14,52 0,01

1) Grupe bolesti klasificirane su prema Me|unarodnoj klasifikaciji bolesti – X. revizija 1995.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar« – Centar za gerontologiju

99

[ifr

a

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:29

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 96: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.23. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina

[ifrebolesti

Grupe bolesti1) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno – umrli od bolesti novotvorina 2 113 2 234 2 210 2 185 2 369 2 321 2 330

od toga:

C 13 Zlo}udna novotvorina hipofarinksa 13 12 18 10 11 14 13

C 14Zlo}udna novotvorina ostalih i nedovoljno definirana sijela nausni, usnoj {upljini i `drijelu

5 4 3 5 2 3 1

C 15 Zlo}udna novotvorina jednjaka 28 31 23 28 28 34 42

C 16 Zlo}udna novotvorina `eluca 163 146 128 151 154 147 157

C 18 Zlo}udna novotvorina debelog crijeva (kolona) 114 135 155 124 165 176 192

C 20 Zlo}udna novotvorina zavr{nog debelog crijeva (rektuma) 96 100 79 99 103 103 94

C 22 Zlo}udna novotvorina jetre i intrahepati~nih `u~nih vodova 53 64 54 57 73 77 85

C 25 Zlo}udna novotvorina gu{tera~e 110 109 112 98 120 108 119

C 34 Zlo}udna novotvorina du{nica (bronha) i plu}a 429 442 487 426 467 479 503

C 43 Zlo~udni melanom ko`e 38 27 42 34 41 41 35

C 50 Zlo}udna novotvorina dojke 176 163 180 168 202 176 169

C 53 Zlo}udna novotvorina vrata maternice (cerviksa) 20 12 20 16 9 17 18

C 56 Zlo}udna novotvorina jajnika (ovarija) 61 58 43 68 42 46 59

C 67 Zlo}udna novotvorina mokra}nog mjehura 50 45 46 56 58 62 70

C 71 Zlo}udna novotvorina mozga 62 68 60 70 73 72 69

C 80 Zlo}udna novotvorina bez specificiranog sijela 171 212 160 193 178 117 73

C 85 Ostale i nespecificirane vrste non-Hodgkinova limfoma 49 50 47 46 46 51 48

C 91 Limfati~na leukemija 22 32 18 21 22 27 30

C 92 Mijeloi~na leukemija 25 18 25 34 30 41 28

C 95 Leukemija stanica nespecificirane vrste 7 7 6 7 10 4 9

Ukupno umrli u Gradu Zagrebu8 040 8 161 8 380 7 890 8 442 8 214 8 631

% od ukupnog broja umrlih osoba u Gradu Zagrebu 26,28 27,38 26,37 27,69 28,07 28,26 27,00

1) Grupe bolesti klasificirane su prema Me|unarodnoj klasifikaciji bolesti – X. revizija 1995.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«– Centar za gerontologiju

100

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:29

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 97: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.24. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina prema dobi u 2007.

Grupe bolesti1) Ukupnoumrli

Dobne skupine umrlih

do1 g

1–14

15–29

30–39

40–54

55–64

65–74

75–84

85 ivi{e g.

Nepo-znato

Ukupno – umrli od bolesti novotvorina 2 330 – 2 8 22 218 458 704 722 196 –

od toga:

C 13 Zlo}udna novotvorina hipofarinksa 13 – – – 1 3 6 2 1 – –

C 14 Zlo}udna novotvorina ostalih inedovoljno definirana sijela nausni, usnoj {upljini i `drijelu

1 – – – – – 1 – – – –

C 15 Zlo}udna novotvorina jednjaka 42 – – – – 6 11 10 12 3 –

C 16 Zlo}udna novotvorina `eluca 157 – – – 1 13 24 52 50 17 –

C 18 Zlo}udna novotvorina debelogcrijeva (kolona)

192 – – – 3 13 30 57 74 15 –

C 20 Zlo}udna novotvorina zavr{nogdebelog crijeva (rektuma)

94 – – – 1 9 22 22 31 9 –

C 22 Zlo}udna novotvorina jetre iintrahepati~nih `u~nih vodova

85 – – – – 4 12 26 30 13 –

C 25 Zlo}udna novotvorina gu{tera~e 119 – – – – 10 21 41 37 10 –

C 34 Zlo}udna novotvorina du{nica(bronha) i plu}a

503 – – – 1 61 125 179 119 18 –

C 43 Zlo}udni melanom ko`e 35 – – – 1 6 8 8 9 3 –

C 50 Zlo}udna novotvorina dojke 169 – – – 5 22 36 37 51 18 –

C 53 Zlo}udna novotvorina vratamaternice (cerviksa)

18 – – – 1 3 7 5 2 – –

C 56 Zlo}udna novotvorina jajnika 59 – – 2 1 9 15 17 12 3 –

C 67 Zlo}udna novotvorina mokra}nogmjehura

70 – – – – 2 5 16 36 11 –

C 71 Zlo}udna novotvorina mozga 69 – 1 1 3 13 18 23 7 3 –

C 80 Zlo}udna novotvorina bezspecificiranog sijela

73 – – – – 4 21 24 19 5 –

C 85 Ostale i nespecificirane vrstenon-Hodgkinova limfoma

48 – – – 1 6 7 14 17 3 –

C 91 Limfati~na leukemija 30 – – 1 – 1 2 10 13 3 –

C 92 Mijeloi~na leukemija 28 – – 1 1 5 3 7 9 2 –

C 95 Leukemija stanica nespecificiranevrste

9 – 1 – – 1 1 2 2 2 –

% od ukupnog broja umrlih osoba uGradu Zagrebu (total = 8 631)

27,00 – 0,02 0,09 0,25 2,53 5,31 8,16 8,37 2,27 –

1) Grupe bolesti klasificirane su prema Me|unarodnoj klasifikaciji bolesti – X. revizija 1995.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«– Centar za gerontologiju

101

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:30

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 98: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.25. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti di{nog sustava

Grupe bolesti1) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno – umrli od bolesti di{nog sustava 268 293 381 455 480 379 445

od toga:

J13 Pneumonija uzrokovana Streptococcus pneumoniae – – 1 – – 1 –

J18 Pneumonija 137 145 208 285 284 205 187

J44 Kroni~na opstruktivna plu}na bolest 80 93 126 131 146 136 207

J45 Astma 4 4 5 2 8 2 3

Ukupno umrli u Gradu Zagrebu 8 040 8 161 8 380 7 890 8 442 8 214 8 631

% od ukupnog broja umrlih osoba u Gradu Zagrebu 3,33 3,59 4,55 5,77 5,69 4,61 5,16

1) Grupe bolesti klasificirane su prema Me|unarodnoj klasifikaciji bolesti – X. revizija 1995.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«– Centar za gerontologiju

3.26. Vode}i uzroci smrti u grupi bolesti di{nog sustava prema dobi u 2007.

Grupe bolesti1) Ukupnoumrli

Dobne skupine umrlih

do1 g

1–14

15–29

30–39

40–54

55–64

65–74

75–84

85 ivi{e g.

Nepo-znato

Ukupno – umrli od bolesti di{nog

sustava445 3 – 4 3 12 23 102 198 100 –

od toga:J 13 Pneumonija uzrokovana

Streptococcus pneumoniae– – – – – – – – – – –

J 18 Pneumonija 187 1 – 2 2 7 15 36 86 38 –J 44 Kroni~na opstruktivna plu}na

bolest201 – – – – 2 5 55 90 49 –

J 45 Astma 3 – – – 1 – – – 1 1 –

% od ukupnog broja umrlih osobau Gradu Zagrebu (total=8 631)

5,16 0,03 – 0,05 0,03 0,14 0,27 1,18 2,30 1,16 –

1) Grupe bolesti klasificirane su prema Me|unarodnoj klasifikaciji bolesti – X. revizija 1995.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«– Centar za gerontologiju

102

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:30

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 99: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3.27. Umrli od namjernog samoozlje|ivanja (samoubojstva)1) prema dobi

Ukupnoumrli

Dobne skupine umrlih

do 14 g. 15–29 30–39 40–54 55–64 65–74 75–84 85 i vi{e g.Nepo-znato

1998 156 – 19 23 42 28 24 15 4 1

1999 144 1 16 19 40 26 26 9 7 –

2000 135 – 20 15 39 21 23 11 6 –

2001 122 – 18 13 35 23 23 6 3 1

2002 132 – 22 11 33 13 32 15 5 1

2003 143 – 14 22 32 29 25 16 5 –

2004 141 – 18 15 37 22 22 20 7 –

2005 130 – 13 15 39 22 22 16 3 –

2006 88 – 10 10 21 17 13 13 4 –

2007 116 – 9 12 30 20 23 16 5 –

1) Namjerno samoozlje|ivanje vje{anjem, davljenjem i ugu{enjem, hicem iz drugoga i nespecificiranoga vatrenog oru`ja, skokoms visokog mjesta (visine), namjerno samoozlje|ivanje na nespecificirani na~in.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«– Centar za gerontologiju

3.28. Umrli u prometnim nesre}ama1) prema dobi

Ukupnoumrli

Dobne skupine umrlih

do 14 g. 15–29 30–39 40–54 55–64 65–74 75–8485 i

vi{e g.Nepoznato

1998 104 3 21 15 30 16 10 7 2 –

1999 95 – 21 15 22 13 14 8 2 –

2000 76 2 13 12 16 8 16 5 1 3

2001 85 2 18 13 21 10 10 8 3 –

2002 77 5 16 8 15 8 12 11 2 –

2003 84 3 22 16 15 10 12 4 1 1

2004 88 5 19 7 23 9 13 9 2 1

2005 81 2 27 10 14 10 7 9 2 –

2006 89 4 24 10 21 10 9 6 4 –

2007 91 1 30 21 17 6 6 8 1 –

1) Podaci se odnose na: `eljezni~ke nesre}e, nesre}e u prijevoznom sredstvu, poginule kao pje{aci,nesre}e u nemotornim vozilima, ostale nesre}e u prijevozu

Izvor: Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar«– Centar za gerontologiju

103

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:30

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 100: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

4. Socijalna skrb

4.1. Ustanove socijalne skrbi, stanje 31. prosinca

UkupnoDomovi socijalne

skrbi za djecu

Domovi socijalneskrbi za odraslei starije osobe

Centri socijalneskrbi

2002 2004 2006 2002 2004 2006 2002 2004 2006 2002 2004 2006

Ustanove 46 52 70 20 18 22 15 23 37 11 11 11

Broj korisnika 5 540 5 954 6 188 2 043 2 105 1 789 3 497 3 849 4 399 – – –

Zaposleni 2 286 2 621 2 880 951 1 047 1 095 1 032 1 267 1 470 303 307 315

od toga:

– odgajatelji 191 240 250 191 240 250 – – – – – –

– zdravstveno osoblje 242 300 382 105 94 93 137 206 289 – – –

– socijalni radnici 237 259 272 19 23 26 35 55 57 183 181 189

– ostali stru~ni djelatnici1) 433 759 858 332 390 419 34 295 361 67 74 78

– administrativno osoblje 152 155 168 46 36 52 69 87 86 37 32 30

– ostali 1 031 908 950 258 264 255 757 624 677 16 20 18

1) Ostali stru~ni djelatnici su: pedagozi, profesori, psiholozi, terapeuti, njegovatelji, defektolozi, pravnici i instruktori

4.2. Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne skrbi

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Maloljetni korisnici – ukupno 11 730 13 303 14 132 15 590 16 781 16 725 18 283 19 036

Djeca i mlade` prema kojima je primijenjenamjera obiteljsko-pravne za{tite

5 083 5 629 6 059 6 545 5 551 5 703 6 069 6 611

Djeca i mlade` dru{tveno neprihvatljivogpona{anja

1 138 1 726 1 719 2 024 2 042 2 222 2 835 2 740

Tjelesno ili mentalno o{te}ena djeca i mlade` 3 181 3 399 3 691 3 886 3 834 3 754 4 318 4 753

Psihi~ki bolesna djeca i mlade` te ovisnici 165 239 428 267 431 400 493 472

Djeca i mlade` u stanju razli~itih potrebasocijalne skrbi

2 163 2 310 2 235 2 868 4 923 4 646 4 568 4 460

Punoljetni korisnici – ukupno 29 060 30 950 32 636 33 117 36 426 37 049 37 594 37 476

Osobe koje nemaju dovoljno sredstava za `ivot 11 425 12 367 13 065 12 812 13 265 13 229 12 911 7 412

Osobe koje nemaju dovoljno prihoda zauzdr`avanje

– – – – – – – 5 947

Osobe dru{tveno neprihvatljivog pona{anja 1 011 1 467 1 897 1 982 2 074 2 152 2 445 3 394

Tjelesno ili mentalno o{te}ene osobe 2 925 3 221 3 361 3 737 4 737 4 782 5 173 5 625

Psihi~ki bolesne osobe i ovisnici 2 641 2 929 3 141 3 210 3 462 3 771 3 758 3 843

Odrasle osobe u stanju razli~itih potrebasocijalne skrbi

11 058 10 966 11 172 11 376 12 888 13 115 13 307 11 255

104

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:30

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 101: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

4.3. Prava, usluge i mjere socijalne skrbi

Prava, usluge i mjere socijalne skrbi

Skrbni{tvo iposvojenje

Skrb izvanvlastite obitelji

Odgojnemjere za{titei sigurnosti

Pomo} zaosposobljavanje

Nov~anepomo}i i drugi

materijalni oblicipomo}i

Ostali obliciskrbi i usluge

1998 2 807 2 514 617 324 24 565 74 983

1999 2 812 2 569 646 378 27 053 71 821

2000 3 055 2 948 806 668 35 323 84 031

2001 3 233 3 274 947 709 37 861 94 515

2002 3 595 3 646 1 215 581 36 661 81 726

2003 3 633 3 827 1 175 572 29 700 79 208

2004 3 808 4 099 1 538 569 27 597 81 022

2005 4 030 4 379 1 814 570 28 301 79 916

2006 4 283 4 655 1 569 602 33 711 79 242

2007 5 148 4 275 1 327 622 32 821 78 512

4.4. Dru{tvena davanja za djecu

Korisnici stalnogdoplatka za djecu

(prosjek)

Broj djece(prosjek)

Ispla}eni doplatakza djecu

u tis. kuna

Prosje~an godi{njidoplatak po djetetu

u kunama

Broj slu~ajevaisplate za opremu

djeteta1)

1998 37 584 69 187 182 870 2 642 11 188

1999 35 307 64 445 189 518 2 940 10 858

2000 32 823 60 594 200 939 3 312 10 676

2001 39 342 73 539 317 077 4 313 9 818

2002 29 670 55 595 183 519 3 301 9 590

2003 29 367 54 587 172 618 3 162 10 050

2004 27 085 50 426 160 154 3 176 10 388

2005 25 237 47 262 160 340 3 393 10 777

2006 23 758 43 644 150 368 3 445 10 475

2007 22 831 42 492 181 908 4 281 11 022

1) Podaci se odnose na broj isplata za podru~je Grada Zagreba i Zagreba~ke `upanije – Podru~ni ured Zagreb.

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Sredi{nja slu`ba Zagrebi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

105

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:30

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 102: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

4.5. Dje~ji vrti}i i druge pravne osobe koje ostvaruju programepred{kolskog odgoja

po~etak pedago{ke godine

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Dje~ji vrti}i i druge pravne

osobe1) - ukupno 194 194 196 198 200 206 218 218 220 226

prema osniva~u

dr`avni 178 177 179 181 180 180 182 182 184 189

privatni 2 2 2 2 5 9 20 20 20 21

vjerskih zajednica 14 15 15 15 15 17 16 16 16 16

Djeca - ukupno 26 387 27 225 27 324 27 756 28 032 28 243 29 663 30 003 31 274 32 169

prema godinama `ivota

do 3 godine 6 276 6 398 6 169 6 090 6 408 6 438 6 604 6 871 7 861 8 283

od 3 do 5 godina 10 764 11 896 12 032 12 183 11 794 11 488 11 807 11 581 11 987 12 369

5 do 7 i stariji od 7 godina 9 347 8 931 9 123 9 483 9 830 10 317 11 252 11 551 11 426 11 517

Zaposleni - ukupno 3 998 3 961 3 982 4 100 4 210 4 296 4 367 4 299 4 694 4 964

u tome:

odgojitelji i u~itelji 2 145 2 116 2 155 2 226 2 308 2 403 2 490 2 411 2 718 2 899

zdravstveno osoblje 347 324 302 298 289 281 258 247 249 240

ostali 1 506 1 521 1 525 1 576 1 613 1 612 1 619 1 641 1 727 1 825

1) Svaka teritorijalno odvojena jedinica (podru~ni odjel) smatra se vrti}em.

4.6. Domovi u~enika i studenata

U~eni~ki domovi Studentski domovi

domovi u~enici ukupno u~enice domovi studenti ukupno studentice

1998 15 2 468 1 231 5 7 065 3 884

1999 15 2 577 1 233 5 7 121 4 013

2000 15 2 610 1 240 5 7 121 4 169

2001 15 2 584 1 244 5 7 233 4 244

2002 15 2 616 1 263 5 7 264 4 323

2003 15 2 594 1 244 5 7 171 4 406

2004 15 2 561 1 253 5 7 274 4 415

2005 15 2 696 1 325 5 7 245 4 442

2006 15 2 830 1 379 5 7 007 4 315

2007 15 2 635 1 324 5 7 196 4 426

106

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:30

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 103: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

4.7. Prognanici prema regiji stalnog prebivali{ta – Popis prognanika o`ujak 1992.

Slavonskaregija

Bilogorsko--podravska

regija

Karlova~karegija

Li~karegija

Dalmatinskaregija

Sisa~karegija

Ostalo

Grad Zagreb 25 823 2 354 5 480 2 380 4 189 12 717 4 469

Izvor: Ured za prognanike, povratnike i izbjeglice

4.8. Prognanici prema datumu izbjega – Popis prognanika o`ujak 1992.

UkupnoOd 17.8.1990.

do Uskrsa 1991.(Plitvice)

Od Uskrsa 1991.do lipnja 1991.

Od lipnja 1991.do 8.10.1991.

Od 8.10.1991.do 15.1.1992.

Od 15.1.1992.do dolaska

UNPROFOR-a

Grad Zagreb 57 539 494 1 306 33 881 19 909 1 949

– 17. kolovoza 1990. prve barikade na cestama u okolici Knina i Gra~aca– 31. o`ujka 1991. doga|aji na Plitvicama, napadnute policijske snage MUP-a.– lipanj 1991. pro{irenje napada na Hrvatsku od strane biv{e JNA i srpskih pobunjenika. 25. lipnja,

Sabor RH donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske– 8. listopada 1991. progla{enje nezavisnosti Republike Hrvatske– 15. sije~nja 1992. priznanje samostalnosti Republike Hrvatske od Europske zajednice– 10. o`ujka 1992. dolazak prethodnice UNPROFOR-a sa zapovjednikom i sto`erom

Izvor: Ured za prognanike, povratnike i izbjeglice

4.9. Prognanici i izbjeglice u 1992.1)

UkupnoPrognanici i izbjeglice

prognanici izbjeglice

o`ujak 94 539 57 539 37 000

travanj 100 785 62 080 38 705

svibanj 126 760 64 700 62 060

lipanj 142 707 68 434 74 273

srpanj 141 079 65 642 75 437

kolovoz 153 680 64 298 89 382

rujan 153 334 65 837 87 497

listopad 151 036 65 738 85 298

studeni 147 768 65 307 82 461

prosinac 145 627 65 283 80 344

1) Prikazani podaci odnose se na prognanike i izbjeglice, koji su bili evidentirani u Centrima za socijalni rad od mjesecao`ujka 1992. god. kada je izvr{en Popis prognanika.

Izvor: Ured za prognanike, povratnike i izbjeglice

107

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:30

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 104: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

4.10. Prognanici – djeca, u~enici i studenti – Popis prognanika o`ujak 1992.

Djeca pred{kolske dobi U~enici Studenti

u jaslicama u vrti}u osnovne {kole srednje {kole studenti apsolventi

Grad Zagreb

Ukupno 1 820 4 312 8 117 4 713 2 289 339

Mu{ki 916 2 191 4 135 2 172 750 81

@enski 904 2 121 3 982 2 541 1 539 258

Izvor: Ured za prognanike, povratnike i izbjeglice

4.11. Prognanici prema zdravstvenom stanju – Popis prognanika o`ujak 1992.

Ukupno Zdravi RanjeniBolesni Invalidnost Potrebna

stalna njegaTrudnice

akutno kroni~no te{ka nepokretan

Grad Zagreb

Ukupno 57 539 39 508 489 2 768 11 737 1 405 539 863 230

Mu{ki 21 701 14 980 339 1 001 4 164 770 166 281 –

@enski 35 838 24 528 150 1 767 7 573 635 373 582 230

Izvor: Ured za prognanike, povratnike i izbjeglice

4.12. Prognanici i izbjeglice – stanje krajem godine

Ukupno Prognanici Izbjeglice

1993 119 428 51 242 68 1881994 78 876 27 857 51 0191995 83 366 29 980 53 3861996 72 370 23 557 48 8131997 20 487 10 347 10 1401998 15 504 10 903 4 6011999 12 730 8 376 4 3542000 9 870 5 688 4 1822001 8 071 4 047 4 0242002 4 255 2 716 1 5392003 2 847 2 123 7242004 1 670 1 017 6532005 1 130 595 5352006 914 426 4882007 481 273 208

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja, {umarstva i vodnog gospodarstvaUprava za podru~ja posebne dr`avne skrbi

108

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:30

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 105: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

4.13. Prognanici i izbjeglice prema Centrima socijalne skrbi– stanje krajem godine

Naziv Centrasocijalne skrbi

Ukupno

P r o g n a n i c i

Izbjegliceukupno

iz hrvatskogPodunavlja

iz drugihpodru~ja RH

2005 Ukupno 1 130 595 537 58 535

Centar 19 12 5 7 7^rnomerec 26 7 6 1 19Dubrava 72 32 28 4 40Maksimir 150 112 99 13 38Medve{~ak 42 27 25 2 15Novi Zagreb 301 244 232 12 57Pe{}enica 105 17 13 4 88Sesvete 42 26 26 – 16Susedgrad 52 28 28 – 24Tre{njevka 285 72 59 13 213Trnje 36 18 16 2 18

2006 Ukupno 914 426 383 43 488

Centar 14 8 4 4 6^rnomerec 21 4 3 1 17Dubrava 67 30 30 – 37Maksimir 115 82 69 13 33Medve{~ak 31 17 15 2 14Novi Zagreb 216 165 154 11 51Pe{}enica 72 3 1 2 69Sesvete 37 22 22 – 15Susedgrad 49 29 28 1 20Tre{njevka 264 55 46 9 209Trnje 28 11 11 – 17

2007 Ukupno 481 273 235 38 208

Centar 11 6 3 3 5^rnomerec 18 2 2 – 16Dubrava 58 25 25 – 33Maksimir 57 53 36 17 4Medve{~ak 18 15 13 2 3Novi Zagreb 125 82 76 6 43Pe{}enica 57 2 1 1 55Sesvete 26 18 18 – 8Susedgrad 33 16 16 – 17Tre{njevka 64 43 34 9 21Trnje 14 11 11 – 3

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja, {umarstva i vodnog gospodarstvaUprava za podru~ja posebne dr`avne skrbi

109

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA1x.vp23. prosinac 2008 16:38:30

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 106: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

5. Mirovinsko i invalidsko osiguranje

5.1. Osiguranici prema osnovama osiguranja

Broj osiguranika

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 418 115 417 237 419 644 433 113 445 582 453 675 471 661 491 583 468 230

Radnici i s njima izjedna~ene osobe ... 399 548 402 146 415 884 424 065 432 200 450 123 470 382 447 387

Obrtnici i profesionalne djelatnosti ... 15 748 15 706 15 618 20 102 20 347 20 554 20 323 20 073

Poljoprivrednici ... 1 941 1 792 1 611 1 415 1 128 984 878 770

Napomena: Zakonom o mirovinskom osiguranju (od 1.1. 1999.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje postao je pravnislijednik Republi~kog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republi~kog fonda mirovinskog iinvalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republi~kog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranjaindividualnih poljoprivrednika Hrvatske.

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Sredi{nja slu`ba Zagreb

5.2. Korisnici mirovina prema vrstama mirovina

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno

Broj korisnika 201 192 202 712 202 886 197 557 194 478 193 788 192 593 191 985 191 893

Prosje~an sta` 30 30 30 30 30 30 30 31 31

Prosje~na mjese~namirovina u kunama1) 1 531,73 1 678,44 1 975,55 1 935,43 2 157,16 2 268,92 2 345,07 2 432,32 2 567,51

StarosnaBroj korisnika 121 506 122 177 122 475 122 746 121 131 120 452 119 944 119 559 119 521

Prosje~an sta` 34 34 33 33 33 33 33 34 34

Prosje~na mjese~namirovina u kunama1) 1 603,78 1 754,50 2 092,98 2 121,60 2 343,92 2 465,62 2 545,81 2 638,00 2 795,86

InvalidskaBroj korisnika 46 656 47 572 47 360 43 386 42 202 42 195 41 678 41 638 41 970

Prosje~an sta` 23 23 22 24 23 24 24 26 24

Prosje~na mjese~namirovina u kunama1) 1 471,18 1 581,74 1 802,79 1 617,13 1 827,73 1 919,34 1 973,30 2 042,46 2 140,62

ObiteljskaBroj korisnika 33 030 32 963 33 051 31 425 31 145 31 141 30 971 30 788 30 402

Prosje~an sta` 27 28 27 28 28 28 28 30 30

Prosje~na mjese~namirovina u kunama1) 1 352,22 1 536,10 1 787,90 1 648,27 1 877,17 1 981,69 2 067,73 2 160,85 2 259,12

1) Prosje~ne mjese~ne mirovine umanjene su za porez i prirez

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Sredi{nja slu`ba Zagreb

110

stanje: 31. prosinca

stanje: 31. prosinca

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:42

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 107: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

5.3. Korisnici mirovina prema osnovama osiguranja i vrstama mirovina

stanje: 31. prosinca

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Radnici i s njima izjedna~ene osobeUkupno

Broj korisnika 194 937 195 134 189 800 187 429 186 615 185 309 184 522 184 317

Prosje~an sta` 30 30 30 30 30 30 31 31

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 1 703,73 2 005,43 1 962,76 2 182,07 2 296,00 2 373,74 2 463,04 2 600,33

Starosna

Broj korisnika 118 213 118 466 118 686 117 429 116 655 116 056 115 591 115 500

Prosje~an sta` 33 33 33 33 33 33 34 34

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 1 778,21 2 122,50 2 150,79 2 370,59 2 494,63 2 576,59 2 670,48 2 830,26

Invalidska

Broj korisnika 45 284 45 085 41 092 40 117 40 042 39 478 39 339 39 558

Prosje~an sta` 23 23 24 23 24 24 24 24

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 1 607,05 1 828,98 1 633,44 1 841,96 1 935,74 1 990,48 2 061,74 2 162,10

Obiteljska

Broj korisnika 31 440 31 583 30 022 29 883 29 918 29 775 29 592 29 259

Prosje~an sta` 27 27 28 28 28 28 30 30

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 1 562,92 1 818,18 1 670,79 1 897,88 2 003,67 2 091,22 2 186,22 2 285,17

ObrtniciUkupno

Broj korisnika 4 912 4 888 4 924 4 882 4 986 5 083 5 235 5 350

Prosje~an sta` 29 29 29 29 29 29 29 29

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 1 318,02 1 579,47 1 624,21 1 798,97 1 875,14 1 927,23 1 979,76 2 084,87

Starosna

Broj korisnika 2 017 2 048 2 111 2 138 2 227 2 313 2 389 2 460

Prosje~an sta` 34 34 34 34 31 34 34 34

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 1 495,60 1 789,33 1 830,32 1 997,74 2 077,32 2 122,34 2 180,53 2 317,91

Invalidska

Broj korisnika 1 659 1 652 1 689 1 671 1 727 1 768 1 850 1 946

Prosje~an sta` 24 24 24 24 24 24 24 24

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 1 270,94 1 537,01 1 571,07 1 733,41 1 795,00 1 843,37 1 881,81 1 953,06

Obiteljska

Broj korisnika 1 236 1 188 1 124 1 073 1 032 1 002 996 944

Prosje~an sta` 29 29 29 29 29 28 28 28

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 1 091,43 1 276,80 1 316,98 1 504,78 1 572,62 1 624,72 1 680,13 1 749,29

1) Prosje~ne mjese~ne mirovine umanjene su za porez i prirez

111

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 108: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

5.3. Korisnici mirovina prema osnovama osiguranja i vrstama mirovina(nastavak)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PoljoprivredniciUkupno

Broj korisnika 2 863 2 864 2 833 2 167 2 187 2 201 2 228 2 226

Prosje~an sta` 17 17 17 18 18 18 19 19

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 575,07 615,59 647,70 806,35 855,44 896,49 951,68 1 010,05

Starosna

Broj korisnika 1 947 1 961 1 949 1 564 1 570 1 575 1 579 1 561

Prosje~an sta` 18 18 19 19 19 19 20 21

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 583,43 627,13 662,91 811,29 861,64 899,99 952,67 1 003,78

Invalidska

Broj korisnika 629 623 605 414 426 432 449 466

Prosje~an sta` 15 15 15 16 16 16 17 17

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 578,58 612,38 639,75 828,15 880,41 935,18 1 015,38 1 100,13

Obiteljska

Broj korisnika 287 280 279 189 191 194 200 199

Prosje~an sta` 13 13 13 14 14 14 14 14

Prosje~na mjese~namirovina, u kunama1) 513,66 541,91 558,72 717,93 748,84 781,87 800,81 848,36

1) Prosje~ne mjese~ne mirovine umanjene su za porez i prirez

112

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Sredi{nja slu`ba Zagreb

Ukupno Radnici i s njima

izjednaèene osobe

Obrtnici Poljoprivrednici

pro

sjeè

ne

mir

ov

ine

uk

un

ama

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Prosje~ne mirovine prema osnovama osiguranja,

stanje 31. prosinca

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 109: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6. Zaposlenost, nezaposlenost i zapo{ljavanje6.1. Zaposleni, stanje 31. o`ujka

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 335 885 330 230 328 911 330 022 333 362 348 957 369 569 371 525 388 581 406 711

Zaposleni u poslovnim subjektima(pravne osobe) svih oblika vlasni{tva1) 288 919 283 405 284 026 284 547 287 035 301 389 321 3424) 323 090 339 802 358 457

Vlasnici i zaposleni kod njih u obrtu iu djelatnostima slobodnih profesija2) 44 306 44 717 42 777 43 578 44 571 46 039 46 998 47 354 47 838 47 415

Poljoprivrednici3) 2 660 2 108 2 108 1 897 1 756 1 529 1229 1 081 941 839`ene ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 519 444 395

1) Uklju~en je procijenjeni broj zaposlenih u poslovnim subjektima koji imaju manje od 10 zaposlenih, a za koje nije primljenizvje{taj (procjena prema podacima godi{njih financijskih statisti~kih izvje{taja koje prikuplja i obra|uje FINA).

2) Podatak preuzet od Dr`avnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske3) Podatak preuzet od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Sredi{nja slu`ba Zagreb4) Podaci o zaposlenima u poslovnim subjektima (pravne osobe) od 2004. nisu direktno usporedivi s podacima iz prethodnih

godina. Do 2003. godine u podatke nisu uklju~ene zaposlene osobe u ministarsvima obrane i policije. Objavljeni podaci u2004. godini bili su prethodni podaci jer broj zaposlenih u Policijskoj upravi Zagreb nije bio razlu~en za Grad Zagreb iZagreba~ku `upaniju. U ovom ljetopisu izvr{eno je razlu~ivanje.

113

Poljoprivrednici0,2%

Zaposleni u poslovnimsubjektima svih oblika

vlasni{tva88,1%

Vlasnici i zaposlenikod njih u obrtu i u

djelatnostima slobodnihprofesija1 , %1 7

Zaposleni, stanje 31. o`ujka 2007.

broj

zapo

slen

ih

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

VSS SSS NSS VKV KV PKV NKV

stupanj stru~nog obrazovanja

ukupno`ene

V[S

180 000

Zaposleni prema stupnju stu~nog obrazovanja i spolu,

stanje 31. o`ujka 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 110: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.2. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tvaprema podru~jima NKD-a 2002. i spolu, stanje 31. o`ujka1)

2001 2002 2003 20042) 2005 2006 2007

Ukupno ukupno 284 547 287 035 301 389 321 342 323 090 339 802 358 457

`ene 139 149 139 896 145 413 152 605 154 343 161 337 170 190

A Poljoprivreda, lov i {umarstvo ukupno 3 188 3 070 2 990 2 177 1 770 1 720 1 688`ene 1 554 1 493 1 479 971 817 800 746

C Rudarstvo i va|enje ukupno 3 164 2 084 2 681 2 679 2 454 2 407 2 236`ene 711 680 636 662 667 636 619

D Prera|iva~ka industrija ukupno 56 560 55 142 55 109 54 811 52 781 53 025 55 341`ene 25 106 23 805 23 459 22 916 21 830 21 340 22 033

EOpskrba elektri~nom energijom,plinom i vodom

ukupno 5 237 5 050 4 988 5 048 4 998 4 984 4 828`ene 1 228 1 192 1 209 1 232 1 254 1 250 1 219

F Gra|evinarstvo ukupno 20 817 21 961 23 960 23 453 24 203 26 365 28 324`ene 2 893 3 016 3 260 3 300 3 460 3 746 3 814

G

Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila imotocikla te predmeta za osobnuuporabu i ku}anstvo

ukupno 53 333 54 963 61 227 64 463 64 634 68 637 73 441`ene 26 369 26 787 29 752 30 904 31 310 33 473 35 961

H Hoteli i restoraniukupno 6 396 6 421 6 256 6 689 6 882 7 637 8 250`ene 3 709 3 788 3 650 3 848 3 890 4 156 4 467

I Prijevoz, skladi{tenje i veze ukupno 24 860 25 222 26 223 25 753 25 015 26 032 25 997`ene 8 295 8 457 8 920 8 741 8 650 8 936 8 873

J Financijsko posredovanje ukupno 12 420 12 622 13 557 13 821 14 311 15 924 17 126`ene 8 582 8 806 9 452 9 573 9 950 10 974 11 767

KPoslovanje nekretninama,iznajmljivanje i poslovne usluge

ukupno 23 709 24 196 27 112 32 091 33 181 37 394 42 444`ene 9 456 9 588 10 464 12 788 13 312 15 242 17 843

LJavna uprava i obrana; obveznosocijalno osiguranje

ukupno 16 386 16 501 16 286 27 790 29 048 30 448 31 496`ene 10 413 10 554 10 497 14 152 14 794 15 406 16 004

M Obrazovanje ukupno 22 307 22 749 23 078 23 548 24 137 24 721 25 476`ene 16 426 16 723 17 049 17 424 17 910 18 408 18 941

N Zdravstvena za{tita i socijalna skrb ukupno 21 880 21 980 22 262 22 577 22 516 22 944 23 604`ene 17 465 17 556 17 780 18 076 17 972 18 330 18 785

OOstale dru{tvene, socijalne i osobneuslu`ne djelatnosti

ukupno 14 290 15 074 15 660 16 442 17 160 17 564 18 206`ene 6 942 7 451 7 806 8 018 8 527 8 640 9 118

1) Uklju~en je procijenjeni broj zaposlenih u poslovnim subjektima koji imaju manje od 10 zaposlenih, a za koje nije primljenizvje{taj (procjena prema podacima godi{njih financijskih statisti~kih izvje{taja koje prikuplja i obra|uje FINA).

2) Podaci o zaposlenima u poslovnim subjektima (pravne osobe) od 2004. nisu direktno usporedivi s podacima iz prethodnihgodina. Do 2003. godine u podatke nisu uklju~ene zaposlene osobe u ministarstvima obrane i policije. Objavljeni podaci u2004. godini bili su prethodni podaci jer broj zaposlenih u Policijskoj upravi Zagreb nije bio razlu~en za Grad Zagreb iZagreba~ku `upaniju. U ovom ljetopisu izvr{eno je razlu~ivanje.

114

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:43

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 111: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.3. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija premapodru~jima NKD-a 2002. i spolu, stanje 31. o`ujka1)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno ukupno 43 578 44 571 46 039 46 998 47 354 47 838 47 415

`ene 21 070 21 434 22 075 22 378 22 807 23 082 22 898

A Poljoprivreda, lov i {umarstvo ukupno 78 89 104 91 91 101 107`ene 33 40 47 39 36 44 46

B Ribarstvo ukupno – – – – – – –`ene – – – – – – –

C Rudarstvo i va|enje ukupno 1 – 9 9 14 16 22`ene – – 2 2 3 5 7

D Prera|iva~ka industrija ukupno 7 644 7 897 8 156 8 229 8 029 7 887 7 935`ene 3 292 3 430 3 558 3 567 3 437 3 368 3 413

EOpskrba elektri~nom energijom,plinom i vodom

ukupno – – – – – – –`ene – – – – – – –

F Gra|evinarstvo ukupno 3 860 4 026 4 329 4 708 4 758 4 900 4 932`ene 385 362 365 414 435 425 439

GTrgovina na veliko i na malo; popravakmotornih vozila i motocikla te predmetaza osobnu uporabu i ku}anstvo

ukupno 8 731 8 886 9 069 9 140 9 042 8 745 8 398`ene 4 501 4 579 4 708 4 710 4 682 4 505 4 289

H Hoteli i restoraniukupno 6 647 6 803 6 824 6 761 6 715 7 018 6 841`ene 3 153 3 227 3 213 3 140 3 145 3 354 3 295

I Prijevoz, skladi{tenje i veze ukupno 2 632 2 649 2 703 2 668 2 553 2 542 2 449`ene 188 193 206 214 212 220 183

J Financijsko posredovanje ukupno 98 100 111 116 184 232 267`ene 65 63 66 65 93 111 118

KPoslovanje nekretninama, iznajmljivanjei poslovne usluge

ukupno 4 690 4 953 5 196 5 528 5 761 6 096 6 211`ene 2 220 2 357 2 543 2 752 2 852 3 036 3 145

LJavna uprava i obrana; obveznosocijalno osiguranje

ukupno – – – – 1 11 8`ene – – – – 1 4 3

M Obrazovanje ukupno 35 51 56 59 64 87 100`ene 10 16 15 15 16 21 19

N Zdravstvena za{tita i socijalna skrb ukupno 2 752 2 809 2 797 2 833 3 036 3 072 3 068`ene 2 171 2 229 2 224 2 247 2 425 2 488 2 488

OOstale dru{tvene, socijalne i osobneuslu`ne djelatnosti

ukupno 4 313 4 467 4 871 5 211 5 318 5 356 5 411`ene 3 119 3 256 3 485 3 722 3 820 3 823 3 876

P Djelatnosti ku}anstava ukupno 2 028 1 794 1 786 1 616 1 772 1 572 1 427`ene 1 901 1 663 1 633 1 477 1 642 1 467 1 342

Q Izvanteritorijalne organizacije i tijela ukupno – – – – – – –`ene – – – – – – –

Nerazvrstani prema djelatnostima ukupno 69 47 28 29 16 203 239`ene 32 19 10 14 8 193 235

115

1) Podatak preuzet od Dr`avnog zavoda za statistiku RH

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 112: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.4. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicimavlasništva, stanje 31. o`ujka

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Broj zaposlenih

Ukupno 273 051 274 212 283 464 302 385 303 292 320 037 331 823

Dr`avno vlasni{tvo 119 203 111 463 105 836 122 952 117 442 124 484 124 018

javno komunalno i sli~no 113 609 107 180 101 921 121 192 116 294 121 512 122 211pretvorba u tijeku 1 276 1 990 2 614 1 046 399 508 1 043pretvorba nije zapo~ela 4 318 2 293 1 301 714 749 2 464 764

Privatno vlasni{tvo 119 616 126 189 134 548 148 763 154 783 169 044 177 330

od osnivanja 83 693 90 540 101 781 108 206 117 715 132 703 146 828nakon pretvorbe 35 923 35 649 32 767 40 557 37 068 36 341 30 502

Zadru`no vlasni{tvo 278 246 233 212 196 198 142

Mje{ovito vlasni{tvo 33 954 36 314 42 847 30 458 30 871 26 311 30 333

prete`no privatno 18 120 27 931 23 690 16 648 15 177 10 727 16 122prete`no dr`avno 15 834 8 383 19 157 13 810 15 694 15 584 14 211

Struktura, %

Ukupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dr`avno vlasni{tvo 43,7 40,6 37,3 40,6 38,7 38,9 37,4

javno komunalno i sli~no 41,6 39,1 35,9 40,1 38,3 37,9 36,9pretvorba u tijeku 0,5 0,7 0,9 0,3 0,1 0,2 0,3pretvorba nije zapo~ela 1,6 0,8 0,5 0,2 0,3 0,8 0,2

Privatno vlasni{tvo 43,8 46,0 47,5 49,2 51,0 52,8 53,4

od osnivanja 30,6 33,0 35,9 35,8 38,8 41,5 44,2nakon pretvorbe 13,2 13,0 11,6 13,4 12,2 11,3 9,2

Zadru`no vlasni{tvo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Mje{ovito vlasni{tvo 12,4 13,3 15,1 10,1 10,2 8,2 9,2

prete`no privatno 6,6 10,2 8,3 5,5 5,0 3,4 4,9prete`no dr`avno 5,8 3,1 6,8 4,6 5,2 4,8 4,3

116

Dr`avno vlasni{tvo37,4%

Zadru`no vlasni{tvo0,0%Mje{ovito vlasni{tvo

9,2%

Privatno vlasni{tvo53,4%

Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema oblicima vlasništva,

stanje 31. o`ujka 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp7. sijeŁanj 2009 13:44:38

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 113: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.5. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicimavlasni{tva i podru~jima NKD-a 2002. stanje 31.o`ujka 2007.

Ukupno

Oblici vlasni{tva

Dr`avno Privatno

Zadru`no

Mje{ovito

javnokomunalno i sl.

pretvorbau tijeku

pretvorbanije

zapo~ela

odosnivanja

nakonpretvorbe

prete`noprivatno

prete`nodr`avno

Ukupno 331 823 122 211 1 043 764 146 828 30 502 142 16 122 14 211

Poljoprivreda, lovi {umarstvo

1 516 1 006 136 – 336 – – 38 –

Rudarstvo i va|enje 2 210 1 071 – – 38 – – 34 1 067

Prera|iva~ka industrija 52 217 3 707 89 18 22 131 14 384 16 5 943 5 929

Opskrba elektri~nomenergijom, plinom ivodom

4 816 4 556 – – 183 58 – 5 14

Gra|evinarstvo 24 883 2 426 358 – 14 487 5 936 14 648 1 014

Trgovina na veliko i namalo; popravakmotornih vozila imotocikla te predmetaza osobnu uporabu iku}anstvo

64 205 1 097 34 37 51 608 4 180 30 5 662 1 557

Hoteli i restorani 6 919 1 377 197 – 4 099 838 – 317 91

Prijevoz, skladi{tenjei veze

24 934 11 271 – 11 9 087 475 – 2 932 1 158

Financijskoposredovanje

16 627 2 510 206 85 10 274 1 877 60 139 1 476

Poslovanjenekretninama,iznajmljivanje iposlovneusluge

36 543 6 638 23 342 25 614 2 105 22 263 1 536

Javna uprava i obrana;obvezno socijalnoosiguranje

31 409 31 328 – – 81 – – – –

Obrazovanje 25 166 23 432 – 80 1 593 61 – – –

Zdravstvena za{titai socijalna skrb

23 238 20 695 – 12 2 273 200 – 58 –

Ostale dru{tvene,socijalne i osobneuslu`ne djelatnosti

17 140 11 097 – 179 5 024 388 – 83 369

117

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 114: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.6. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnjustru~nog obrazovanja i spolu, stanje 31. o`ujka

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 269 957 273 520 282 856 302 112 302 787 319 627 331 823

Visoko stru~no obrazovanje 58 540 60 908 64 017 69 222 72 035 76 652 80 355doktori znanosti 3 660 3 823 3 626 4 105 4 133 4 269 3 997magistri znanosti 3 584 3 680 3 682 3 963 4 029 4 291 4 134ostali 51 296 53 405 56 709 61 154 63 873 68 092 72 224

Vi{e stru~no obrazovanje 20 245 20 301 20 720 22 243 22 841 24 019 25 495Srednje stru~no obrazovanje 110 280 115 426 122 559 136 728 137 560 148 529 157 805Ni`e stru~no obrazovanje 12 639 12 462 12 211 12 224 12 097 11 303 11 074Visokokvalificirani 8 758 8 429 8 420 8 024 7 519 7 270 6 768Kvalificirani 32 413 30 382 29 626 27 898 26 418 27 211 26 073Polukvalificirani 8 654 8 050 8 019 7 998 7 068 6 598 6 889Nekvalificirani 18 428 17 562 17 284 17 775 17 249 18 045 17 364

@ene 133 208 134 281 137 602 144 179 145 677 152 791 158 927

Visoko stru~no obrazovanje 30 250 31 911 33 792 36 473 38 222 40 705 43 121doktori znanosti 1 284 1 339 1 339 1 550 1 600 1 653 1 617magistri znanosti 1 676 1 694 1 789 1 875 1 967 2 134 2 075ostali 27 290 28 878 30 664 33 048 34 655 36 918 39 429

Vi{e stru~no obrazovanje 11 608 11 585 11 713 12 403 12 911 13 323 14 425Srednje stru~no obrazovanje 59 329 61 166 63 562 67 127 67 390 71 930 76 051Ni`e stru~no obrazovanje 7 775 7 592 6 906 6 940 7 061 6 433 6 365Visokokvalificirani 842 808 868 833 832 811 710Kvalificirani 9 905 8 856 8 404 7 718 7 326 7 629 7 162Polukvalificirani 4 180 3 954 3 931 4 217 3 589 3 319 3 142Nekvalificirani 9 319 8 409 8 426 8 468 8 346 8 641 7 951

Ukupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Visoko stru~no obrazovanje 21,7 22,3 22,6 22,9 23,8 24,0 24,2Vi{e stru~no obrazovanje 7,5 7,4 7,3 7,4 7,5 7,5 7,7Srednje stru~no obrazovanje 40,9 42,2 43,3 45,3 45,5 46,5 47,6Ni`e stru~no obrazovanje 4,7 4,6 4,3 4,0 4,0 3,5 3,3Visokokvalificirani 3,2 3,1 3,0 2,7 2,5 2,3 2,0Kvalificirani 12,0 11,1 10,5 9,2 8,7 8,5 7,9Polukvalificirani 3,2 2,9 2,9 2,6 2,3 2,1 2,1Nekvalificirani 6,8 6,4 6,1 5,9 5,7 5,6 5,2

@ene 49,4 49,1 48,6 47,8 48,1 47,8 47,9

Visoko stru~no obrazovanje 11,2 11,7 11,9 12,1 12,6 12,7 13,0Vi{e stru~no obrazovanje 4,3 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2 4,4Srednje stru~no obrazovanje 22,0 22,4 22,5 22,2 22,2 22,5 22,9Ni`e stru~no obrazovanje 2,9 2,8 2,4 2,3 2,3 2,0 1,9Visokokvalificirani 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2Kvalificirani 3,7 3,2 3,0 2,6 2,4 2,4 2,2Polukvalificirani 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9Nekvalificirani 3,5 3,1 3,0 2,8 2,8 2,7 2,4

118

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 115: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.7. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnju stru~nogobrazovanja, podru~jima NKD-a 2002. i spolu, stanje 31. o`ujka 2007.

Ukupno

Stupanj stru~nog obrazovanja

Visoko

Vi{

e

Sred

nje

Ni`

e

Vis

oko-

kval

ifici

rani

Kva

lific

irani

Polu

kval

ifici

rani

Nek

valif

icira

ni

ukup

no

dokt

ori

znan

osti

mag

istri

znan

osti

osta

li

Ukupno ukupno 331 823 80 355 3 997 4 134 72 224 25 495 157 805 11 074 6 768 26 073 6 889 17 364

`ene 158 927 43 021 1 617 2 075 39 429 14 425 76 051 6 365 710 7 162 3 142 7 951

Poljoprivreda, lov i{umarstvo

ukupno 1 516 359 4 22 333 33 410 289 13 108 169 135`ene 668 143 1 5 137 17 219 173 9 21 46 40

Rudarstvo i va|enje ukupno 2 210 623 – 10 613 121 924 63 132 304 8 35`ene 615 202 – 3 199 53 265 42 – 34 4 15

Prera|iva~ka industrija ukupno 52 217 8 887 71 379 8 437 2 809 23 657 2 566 1 776 6 819 1 826 3 877`ene 20 915 3 844 28 160 3 656 953 9 742 1 617 164 1 882 744 1 969

Opskrba elektri~nomenergijom, plinom i vodom

ukupno 4 816 860 3 53 804 310 1 819 118 856 416 282 155`ene 1 216 334 – 19 315 89 603 78 7 13 38 54

Gra|evinarstvo ukupno 24 883 2 115 5 32 2 078 1 363 9 466 856 1 040 5 429 1 224 3 390`ene 3 350 660 – 9 651 342 1 857 113 9 145 30 194

Trgovina na veliko i namalo; popravak motornihvozila i motocikla tepredmeta za osobnuuporabu i ku}anstvo

ukupno 64 205 8 609 18 125 8 466 3 282 41 531 1 494 930 5 367 557 2 435`ene 31 572 4 373 7 52 4 314 1 478 20 806 772 289 2 641 194 1 019

Hoteli i restorani ukupno 6 919 416 2 15 399 222 3 656 373 131 943 378 800`ene 3 783 222 – 6 216 105 1 868 291 49 392 324 532

Prijevoz, skladi{tenje iveze

ukupno 24 934 4 385 8 180 4 197 2 006 13 699 1 309 816 1 776 159 784`ene 8 535 1 955 5 78 1 872 817 5 042 254 21 142 49 255

Financijsko posredovanje ukupno 16 627 6 620 16 220 6 384 1 396 8 156 258 23 127 10 37`ene 11 439 4 107 5 121 3 981 972 6 073 188 4 61 8 26

Poslovanje nekretninama,iznajmljivanje i poslovneusluge

ukupno 36 543 12 763 966 703 11 094 2 279 16 653 1 172 313 1 446 252 1 665`ene 15 163 5 795 475 311 5 009 933 6 326 656 42 294 101 1 016

Javna uprava i obrana;obvezno socijalnoosiguranje

ukupno 31 409 11 240 131 601 10 508 2 862 14 901 413 227 1 095 220 451`ene 15 960 6 367 36 265 6 066 1 310 7 204 351 16 349 128 235

Obrazovanje ukupno 25 166 13 370 2 161 834 10 375 4 843 3 681 762 153 636 265 1 456`ene 18 732 8 859 798 451 7 610 4 334 2 807 718 32 379 206 1 397

Zdravstvena za{tita isocijalna skrb

ukupno 23 238 5 413 571 736 4 106 3 038 10 528 898 167 769 1 396 1 029`ene 18 494 3 567 244 464 2 859 2 586 8 910 767 55 458 1 233 918

Ostale dru{tvene, socijalnei osobne uslu`ne djelatnosti

ukupno 17 140 4 695 41 224 4 430 931 8 724 503 191 838 143 1 115`ene 8 485 2 693 18 131 2 544 436 4 329 345 13 351 37 281

119

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 116: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.8. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti i spolu,stanje 31.o`ujka

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 269 957 273 520 282 856 302 112 302 787 319 627 331 823

do 18 godina1) 970 871 244 190 140 215 31419 – 241) 16 706 16 598 18 245 19 751 18 387 20 243 21 05825 – 29 34 949 36 609 39 174 41 976 42 319 45 562 48 00930 – 34 38 577 39 182 41 618 46 329 46 641 50 244 52 15635 – 39 41 484 41 100 41 964 45 171 44 807 46 068 47 84040 – 44 44 043 43 000 42 678 44 066 43 585 44 719 46 07245 – 49 43 483 43 497 43 186 44 166 43 329 43 893 43 99450 – 54 30 983 32 735 34 123 36 219 36 810 38 498 39 50755 – 59 13 698 14 523 15 736 17 707 19 807 22 348 24 08760 – 64 4 387 4 727 5 197 5 819 6 092 6 929 7 66665 i vi{e godina 677 678 691 718 870 908 1 120

@ene 133 208 134 281 137 602 144 179 145 677 152 791 158 927

do 18 godina1) 476 427 119 88 63 89 11119 – 241) 8 738 8 023 8 335 8 404 7 917 8 453 9 03425 – 29 17 757 18 381 19 089 19 784 20 177 21 474 22 66430 – 34 19 631 19 743 20 638 22 103 22 656 24 019 25 15935 – 39 21 395 21 005 21 209 21 996 21 933 22 360 23 26240 – 44 23 537 23 005 22 586 22 687 22 168 22 654 22 93545 – 49 22 138 22 506 22 569 23 360 23 120 23 163 23 21650 – 54 13 729 14 807 15 744 17 186 17 816 19 076 19 83555 – 59 4 582 5 015 5 738 6 674 7 699 8 957 9 65160 – 64 1 097 1 242 1 445 1 725 1 930 2 337 2 78365 i vi{e godina 128 127 130 172 198 209 277

Ukupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

do 24 godine 6,5 6,4 6,5 6,6 6,1 6,4 6,425 – 29 12,9 13,4 13,9 13,9 14,0 14,3 14,530 – 34 14,3 14,3 14,7 15,3 15,4 15,7 15,735 – 39 15,4 15,0 14,8 14,9 14,8 14,4 14,440 – 44 16,3 15,7 15,1 14,6 14,4 14,0 13,945 – 49 16,1 15,9 15,3 14,6 14,3 13,7 13,350 – 54 11,5 12,0 12,1 12,0 12,2 12,0 11,955 – 59 5,1 5,3 5,6 5,9 6,5 7,0 7,360 – 64 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 2,2 2,365 i vi{e godina 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

@ene 49,4 49,1 48,6 47,7 48,0 47,8 47,9

do 24 godine 3,4 3,1 3,0 2,8 2,6 2,7 2,825 – 29 6,6 6,7 6,7 6,6 6,7 6,7 6,830 – 34 7,3 7,2 7,3 7,3 7,5 7,5 7,635 – 39 7,9 7,7 7,5 7,3 7,2 7,0 7,040 – 44 8,7 8,4 8,0 7,5 7,3 7,1 6,945 – 49 8,2 8,2 8,0 7,7 7,6 7,2 7,050 – 54 5,1 5,4 5,6 5,7 5,9 6,0 6,055 – 59 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 2,960 – 64 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,865 i vi{e godina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

120

1) Od 2003. godine promijenjene su veli~ine prva dva razreda. Do 2003. prva razredna veli~ina bila je »do 19 godina«, a druga »20–24«.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 117: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.9. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti, spolui podru~jima NKD-a 2002. stanje 31.o`ujka 2007.

Uku-pno

G o d i n e s t a r o s t i

do 18godina

19–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–6465 ivi{e

Ukupno ukupno 331 823 314 21 058 48 009 52 156 47 840 46 072 43 994 39 507 24 087 7 666 1 120

`ene 158 927 111 9 034 22 664 25 159 23 262 22 935 23 216 19 835 9 651 2 783 277

Poljoprivreda, lov i ukupno 1 516 – 53 145 226 219 265 251 209 109 35 4

{umarstvo `ene 668 – 16 60 107 91 129 121 99 35 10 –

Rudarstvo i va|enje ukupno 2 210 – 88 236 179 207 286 388 427 299 88 12

`ene 615 – 8 52 66 57 97 116 150 56 11 2

Prera|iva~ka industrija ukupno 52 217 58 3 433 6 953 7 424 6 762 7 523 7 777 7 525 4 003 699 60

`ene 20 915 25 1 085 2 619 3 082 2 893 3 356 3 635 3 184 952 79 5

Opskrba elektri~nom ener- ukupno 4 816 – 111 352 514 529 767 787 923 669 160 4

gijom, plinom i vodom `ene 1 216 – 22 98 147 144 169 230 264 119 20 3

Gra|evinarstvo ukupno 24 883 79 2 486 3 483 3 318 3 204 3 359 3 394 3 120 1 941 451 48

`ene 3 350 2 194 474 488 466 509 579 425 187 23 3

Trgovina na veliko i namalo; popravak motornihvozila i motocikla tepredmeta za osobnuuporabu i ku}anstvo

ukupno 64 205 108 6 672 12 430 11 820 9 594 8 009 6 766 5 601 2 582 559 64

`ene 31 572 61 3 344 6 024 5 738 4 798 4 107 3 676 2 901 827 87 9

Hoteli i restorani ukupno 6 919 9 745 1 003 935 903 957 980 860 395 122 10

`ene 3 783 6 302 437 431 535 627 653 543 200 48 1

Prijevoz, skladi{tenje i veze ukupno 24 934 32 1 087 3 134 4 250 4 173 3 819 3 480 2 938 1 621 376 24

`ene 8 535 1 353 1 167 1 661 1 541 1 311 1 152 947 355 46 1

Financijsko posredovanje ukupno 16 627 2 770 2 914 3 304 2 656 1 884 2 011 1 877 1 019 179 11

`ene 11 439 – 584 1 968 2 238 1 804 1 260 1 542 1 390 583 69 1

Poslovanje nekretninama, ukupno 36 543 10 2 226 6 670 6 573 5 218 4 467 3 967 3 763 2 543 931 175

iznajmljivanje i poslovneusluge

`ene 15 163 2 848 2 921 2 780 2 268 1 891 1 843 1 562 819 211 18

Javna uprava i obrana; ob- ukupno 31 409 – 682 3 194 4 724 5 697 5 065 4 676 3 741 2 429 1 015 186

vezno socijalno osiguranje `ene 15 960 – 261 1 629 2 315 2 539 2 460 2 616 2 179 1 393 506 62

Obrazovanje ukupno 25 166 – 414 2 492 3 289 3 350 3 915 3 785 3 328 2 812 1 432 349

`ene 18 732 – 309 1 835 2 476 2 656 3 118 2 969 2 508 1 905 850 106

Zdravstvena za{tita i ukupno 23 238 13 1 255 2 622 2 832 2 835 3 492 3 741 3 176 2 190 998 84

socijalna skrb `ene 18 494 11 1 037 2 117 2 253 2 282 2 793 3 064 2 608 1 653 638 38

Ostale dru{tvene, socijalne ukupno 17 140 3 1 036 2 381 2 768 2 493 2 264 1 991 2 019 1 475 621 89

i osobne uslu`ne djelatnosti `ene 8 485 3 671 1 263 1 377 1 188 1 108 1 020 1 075 567 185 28

121

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 118: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.10. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnogodnosa i spolu, stanje 31.o`ujka

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno ukupno 269 957 273 520 282 856 302 112 302 787 319 627 331 823

`ene 133 208 134 281 137 602 144 179 145 677 152 791 158 927

Zaposleni na neodre|eno vrijeme ukupno 247 623 247 655 251 395 268 924 270 686 282 841 293 155`ene 121 662 121 038 122 249 128 207 129 743 134 700 139 290

Zaposleni na odre|eno vrijeme ukupno 20 016 23 310 28 492 29 918 28 903 33 105 35 186`ene 10 293 11 743 13 540 14 007 14 027 15 869 17 555

Pripravnici i vje`benici ukupno 2 318 2 555 2 969 3 270 3 198 3 681 3 482`ene 1 253 1 500 1 813 1 965 1 907 2 222 2 082

6.11. Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnogodnosa i spolu, po podru~jima NKD-a 2002. stanje 31.o`ujka 2007.

Zaposleni u poslovnim subjektima

Ukupno `ene

Zaposleni naneodre|eno vrijeme

Zaposleni naodre|eno vrijeme

Pripravnici ivje`benici

ukupno `ene ukupno `ene ukupno `ene

Ukupno 331 823 158 927 293 155 139 290 35 186 17 555 3 482 2 082

Poljoprivreda, lov i {umarstvo 1 516 668 1 341 596 166 70 9 2

Rudarstvo i va|enje 2 210 615 1 881 565 309 44 20 6

Prera|iva~ka industrija 52 217 20 915 46 518 18 491 5 320 2 238 379 186

Opskrba elektri~nom energijom,plinom i vodom

4 816 1 216 4 735 1 197 50 8 31 11

Gra|evinarstvo 24 883 3 350 21 643 3 092 3 179 246 61 12

Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila imotocikla te predmeta zaosobnu uporabu i ku}anstvo

64 205 31 572 53 834 25 899 10 215 5 571 156 102

Hoteli i restorani 6 919 3 783 6 091 3 376 823 407 5 –

Prijevoz skladi{tenje i veze 24 934 8 535 23 047 7 897 1 801 600 86 38

Financijsko posredovanje 16 627 11 439 15 150 10 441 1 123 755 354 243

Poslovanje nekretninama,iznajmljivanje i poslovne usluge

36 543 15 163 31 916 12 565 4 245 2 439 382 159

Javna uprava i obrana; obveznosocijalno osiguranje

31 409 15 960 29 497 14 924 1 115 543 797 493

Obrazovanje 25 166 18 732 22 071 16 617 2 397 1 649 698 466

Zdravstvena za{tita i socijalna skrb 23 238 18 494 20 381 16 328 2 376 1 817 481 349

Ostale dru{tvene, socijalne i osobneuslu`ne djelatnosti

17 140 8 485 15 050 7 302 2 067 1 168 23 15

122

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 119: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.12. Osobe koje tra`e zaposlenje prema stupnju stru~nog obrazovanja– stanje 31. prosinca

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ukupno 32 701 35 082 41 181 48 175 53 021 46 034 39 573 39 447

od toga`ene 16 638 18 477 22 011 25 884 28 786 26 060 23 337 23 492osobe koje prvi puta tra`e posao 10 729 10 966 12 646 14 584 16 131 13 288 11 535 10 878

prema stupnju stru~nog obrazovanjanekvalificirani 5 157 5 614 6 077 6 867 4 324 3 939 3 404 –polukvalificirani i ni`e stru~no obrazovanje 3 336 3 491 4 260 5 379 9 535 8 770 7 926 –visokokvalificirani i kvalificirani 8 515 9 202 11 004 12 889 14 232 11 577 9 707 –srednje stru~no obrazovanje 10 857 11 624 13 680 16 090 17 804 15 484 13 316 –vi{e stru~no obrazovanje 1 443 1 539 1 860 2 204 2 252 2 043 1 763 –visoko stru~no obrazovanje 3 393 3 612 4 300 4 746 4 874 4 221 3 457 –

struktura prema stupnju stru~nog obrazovanja 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 –

nekvalificirani 15,8 16,0 14,8 14,3 8,2 8,6 8,6 –polukvalificirani i ni`e stru~no obrazovanje 10,2 10,0 10,3 11,2 18,0 19,1 20,0 –visokokvalificirani i kvalificirani 26,0 26,2 26,7 26,8 26,8 25,1 24,5 –srednje stru~no obrazovanje 33,2 33,1 33,2 33,4 33,6 33,6 33,7 –vi{e stru~no obrazovanje 4,4 4,4 4,5 4,5 4,2 4,4 4,5 –visoko stru~no obrazovanje 10,4 10,3 10,5 9,8 9,2 9,2 8,7 –

Izvor: Hrvatski zavod za zapo{ljavanje – Podru~na slu`ba Zagreb

1) Od 2004. godine razina obrazovanja nezaposlenih prikazuje se prema metodologiji Nacionalne standardneklasifikacije obrazovanja (NN br 105/01)

6.13. Osobe koje tra`e zaposlenje prema razini obrazovanja – stanje 31. prosinca

Nezaposlene osobe Razina obrazovanja

ukupno `ene

osobekoje prviputa tra`ezaposlenje

Bez {kole inezavr{ena

osnovna{kola

Osnovna{kola

Srednja {kolaza zanimanjau trajanju do

3 godine i{kola za KV iVKV radnike

Srednja {kolaza zanimanjau trajanju do

4 i vi{egodina

Gimnazija

Vi{a {kola,I. Stupanjfakulteta i

stru~nistudij

Fakulteti,akademije,magisterij,doktorat

2004 39 447 23 492 10 878 1 345 6 436 13 192 9 608 3 693 1 535 3 638

2005 39 841 24 037 10 817 1 408 7 189 11 948 10 163 3 778 1 814 3 541

2006 35 761 21 602 9 803 1 495 6 739 9 494 9 133 3 715 1 643 3 542

2007 28 124 16 886 6 944 1 383 5 411 7 306 7 027 2 929 1 313 2 755

Struktura, %

2004 100,0 59,6 27,6 3,4 16,3 33,4 24,4 9,4 3,9 9,2

2005 100,0 60,3 27,2 3,5 18,0 30,0 25,5 9,5 4,6 8,9

2006 100,0 60,4 27,4 4,2 18,8 26,6 25,5 10,4 4,6 9,9

2007 100,0 60,0 24,7 4,9 19,2 26,0 25,0 10,4 4,7 9,8

Izvor: Hrvatski zavod za zapo{ljavanje – Podru~na slu`ba Zagreb

123

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 120: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.14. Osobe koje tra`e zaposlenje prema radnom sta`u – stanje 31. prosinca

UkupnoBez

radnogsta`a

Sa sta`omdo 1 godi-

nedo 2 g. do 3 g. 4–5 g. 6–10 g. 11–20 g. 21–30 g.

preko 30god.

1998 35 082 10 966 3 844 2 578 1 728 2 256 3 410 5 622 3 977 7011999 41 181 12 646 4 322 3 088 2 105 2 775 4 013 6 381 4 935 9162000 48 175 14 584 5 072 3 439 2 329 3 253 4 663 7 149 6 166 1 5202001 53 021 16 131 5 556 3 634 2 403 3 472 5 159 7 534 7 152 1 9802002 46 034 13 288 4 688 2 970 1 958 2 814 4 580 6 714 6 929 2 0932003 39 573 11 535 3 687 2 424 1 574 2 249 3 786 5 594 6 332 2 3922004 39 447 10 878 3 535 2 519 1 585 2 288 3 920 5 531 6 532 2 6592005 39 841 10 817 3 514 2 632 1 596 2 258 3 835 5 584 6 622 2 9832006 35 761 9 803 3 373 2 325 1 324 1 997 3 272 4 880 5 993 2 7942007 28 124 6 944 2 591 1 737 1 035 1 561 2 592 4 003 5 083 2 578

Struktura, %

1998 100,0 31,3 11,0 7,4 4,9 6,4 9,7 16,0 11,3 2,01999 100,0 30,7 10,5 7,5 5,1 6,7 9,8 15,5 12,0 2,22000 100,0 30,3 10,5 7,1 4,8 6,8 9,7 14,8 12,8 3,22001 100,0 30,4 10,5 6,9 4,5 6,6 9,7 14,2 13,5 3,72002 100,0 28,9 10,2 6,5 4,2 6,1 9,9 14,6 15,1 4,52003 100,0 29,1 9,3 6,1 4,0 5,7 9,6 14,1 16,0 6,12004 100,0 27,6 9,0 6,4 4,0 5,8 9,9 14,0 16,6 6,72005 100,0 27,2 8,8 6,6 4,0 5,7 9,6 14,0 16,6 7,52006 100,0 27,4 9,4 6,5 3,7 5,6 9,2 13,6 16,8 7,82007 100,0 24,7 9,2 6,2 3,7 5,6 9,2 14,2 18,1 9,1

Izvor: Hrvatski zavod za zapo{ljavanje – Podru~na slu`ba Zagreb

124

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

broj

neza

posl

enih

1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

ukupno

ene

Nezaposlene osobe, stanje 31. prosinca

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 121: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

6.15. Osobe koje tra`e zaposlenje prema vremenu nezaposlenosti– stanje 31. prosinca

Ukupno^ekanje na zaposlenje u mjesecima

do 1mjesec

2–3 4–6 7–9 10–12 13–24 25–36preko 36mjeseci

1998 35 082 2 207 5 548 5 497 2 835 2 833 7 176 3 148 5 8381999 41 181 2 425 6 015 6 687 3 978 3 641 8 040 4 040 6 3552000 48 175 1 898 7 169 7 838 4 200 4 272 10 010 4 861 7 9282001 53 021 2 759 6 526 7 916 6 197 4 906 10 790 5 349 8 5782002 46 034 2 125 4 325 5 071 3 260 3 966 11 750 5 781 9 7562003 39 573 2 036 4 986 4 482 2 523 2 382 6 565 6 315 10 2842004 39 447 1 996 5 023 4 813 2 368 2 629 6 238 3 925 12 4552005 39 841 1 771 4 725 4 612 2 473 3 247 6 388 3 880 12 7452006 35 761 1 559 4 512 4 393 1 834 2 037 5 960 3 378 12 0882007 28 124 1 356 3 215 2 907 1 336 1 407 4 138 2 952 10 813

Struktura, %

1998 100,0 6,2 15,8 15,7 8,1 8,1 20,5 9,0 16,61999 100,0 5,9 14,6 16,2 9,7 8,8 19,6 9,8 15,42000 100,0 3,9 14,9 16,3 8,7 8,8 20,8 10,1 16,52001 100,0 5,2 12,3 14,9 11,7 9,2 20,4 10,1 16,22002 100,0 4,6 9,4 11,0 7,1 8,6 25,5 12,6 21,22003 100,0 5,2 12,6 11,3 6,4 6,0 16,6 15,9 26,02004 100,0 5,0 12,7 12,2 6,0 6,7 15,8 10,0 31,62005 100,0 4,4 11,9 11,6 6,2 8,2 16,0 9,7 32,02006 100,0 4,4 12,6 12,3 5,1 5,7 16,7 9,4 33,82007 100,0 4,8 11,4 10,3 4,8 5,0 14,7 10,5 38,5

Izvor: Hrvatski zavod za zapo{ljavanje – Podru~na slu`ba Zagreb

6.16. Osobe koje tra`e zaposlenje prema godinama starosti – stanje 31. prosinca

UkupnoGodine starosti

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–5960 i vi{egodina

1998 35 082 4 054 6 374 5 398 4 279 3 774 3 660 3 583 2 445 1 226 2891999 41 181 4 247 7 972 6 502 4 889 4 344 4 181 4 236 3 084 1 372 3542000 48 175 4 415 9 470 7 470 5 516 5 000 4 824 5 117 4 152 1 753 4582001 53 021 4 447 10 620 7 855 5 762 5 410 5 196 5 966 4 955 2 217 5932002 46 034 2 978 8 161 6 515 4 951 4 739 4 636 5 662 5 213 2 455 7242003 39 573 2 286 6 369 5 252 3 954 3 907 3 925 5 056 5 200 2 833 7912004 39 447 2 118 6 040 5 296 3 860 3 829 3 766 4 828 5 544 3 299 8672005 39 841 2 039 5 898 5 293 3 714 3 551 3 831 4 632 5 984 3 917 9822006 35 761 1 820 5 023 4 949 3 126 2 804 3 276 3 951 5 764 3 974 1 0742007 28 124 1 166 3 271 3 549 2 374 2 086 2 466 3 049 5 106 3 902 1 155

Struktura, %

1998 100,0 11,5 18,2 15,4 12,2 10,8 10,4 10,2 7,0 3,5 0,81999 100,0 10,3 19,4 15,8 11,8 10,5 10,2 10,3 7,5 3,3 0,92000 100,0 9,2 19,7 15,5 11,4 10,4 10,0 10,6 8,6 3,6 1,02001 100,0 8,4 20,0 14,8 10,9 10,2 9,8 11,3 9,3 4,2 1,12002 100,0 6,4 17,7 14,2 10,8 10,3 10,1 12,3 11,3 5,3 1,62003 100,0 5,7 16,1 13,3 10,0 9,9 9,9 12,8 13,1 7,2 2,02004 100,0 5,4 15,3 13,4 9,8 9,7 9,5 12,2 14,1 8,4 2,22005 100,0 5,1 14,8 13,3 9,3 8,9 9,6 11,7 15,0 9,8 2,52006 100,0 5,1 14,1 13,8 8,7 7,8 9,2 11,1 16,1 11,1 3,02007 100,0 4,2 11,6 12,6 8,4 7,4 8,8 10,8 18,2 13,9 4,1

Izvor: Hrvatski zavod za zapo{ljavanje - Podru~na slu`ba Zagreb

125

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA2.vp23. prosinac 2008 16:58:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 122: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

7. Pla}e

7.1. Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom uposlovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto pla}e 3 053 3 510 3 832 4 131 4 374 4 680 4 929 5 239 5 516 5 806

Prosje~ne mjese~ne ispla}ene bruto pla}e 4 913 5 475 5 864 6 149 6 558 6 930 7 378 7 789 8 316 8 829

Lan~ani indeksi nominalnih pla}aneto pla}e 112,4 115,0 109,2 107,8 105,9 107,0 105,3 106,3 105,3 105,3bruto pla}e 112,4 111,4 107,1 104,9 106,7 105,7 106,5 105,6 106,8 106,2

Lan~ani indeksi realnih pla}aneto pla}e 104,3 112,3 104,7 103,3 103,6 104,2 102,7 103,5 102,1 101,5

126

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

199 .8 199 .9 2000. 200 .1 200 .2 200 .3 200 .4

pla}

eu

kuna

ma

200 .5 200 .6

9 000

200 .7

10 000

Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto pla}e - ukupno

Prosje~ne mjese~ne ispla}ene bruto pla}e - ukupno

Kretanje prosje~nih mjese~nih neto i bruto pla}a

po zaposlenom u poslovnim subjektima

100

105

110

115

120

indek

si

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

nominalni indeksi

realni indeksi

2005. 2006. 2007.

Indeksi nominalnih i realnih neto pla}a

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:28

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 123: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

7.2. Indeksi nominalnih neto i bruto pla}a1)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indeksi nominalnih neto pla}a

100,0 115,0 125,5 135,3 143,3 153,3 161,4 171,6 180,7 190,287,0 100,0 109,2 117,7 124,6 133,3 140,4 149,3 157,2 165,479,7 91,6 100,0 107,8 114,1 122,1 128,6 136,7 143,9 151,573,9 85,0 92,8 100,0 105,9 113,3 119,3 126,8 133,5 140,569,8 80,2 87,6 94,4 100,0 107,0 112,7 119,8 126,1 132,765,2 75,0 81,9 88,3 93,5 100,0 105,3 111,9 117,9 124,161,9 71,2 77,7 83,8 88,7 94,9 100,0 106,3 111,9 117,858,3 67,0 73,1 78,9 83,5 89,3 94,1 100,0 105,3 110,855,3 63,6 69,5 74,9 79,3 84,8 89,4 95,0 100,0 105,352,0 59,9 66,0 71,2 75,3 80,6 84,9 90,2 95,0 100,0

Indeksi nominalnih bruto pla}a

100,0 111,4 119,4 125,2 133,5 141,1 150,2 158,5 169,3 179,789,7 100,0 107,1 112,3 119,8 126,6 134,8 142,3 151,9 161,383,8 93,4 100,0 104,9 111,8 118,2 125,8 132,8 141,8 150,679,9 89,0 95,4 100,0 106,7 112,7 120,0 126,7 135,2 143,674,9 83,5 89,4 93,8 100,0 105,7 112,5 118,8 126,8 134,670,9 79,0 84,6 88,7 94,6 100,0 106,5 112,4 120,0 127,466,6 74,2 79,5 83,3 88,9 93,9 100,0 105,6 112,7 119,763,1 70,3 75,3 78,9 84,2 89,0 94,7 100,0 106,8 113,459,1 65,8 70,5 73,9 78,9 83,3 88,9 93,7 100,0 106,255,6 62,0 66,4 69,6 74,3 78,5 83,6 88,2 94,2 100,0

1) Indeksi se ~itaju samo vodoravno.

7.3. Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema visini ispla}enihneto pla}a za 160–200 pla}enih sati rada, za o`ujak

Struktura zaposlenih prema visini ispla}enih neto pla}a

do1900

1 901–2 200

2 201–2 500

2 501–2 800

2 801–3 100

3 101–3 700

3 701–4 000

4 001–4 500

4 501–5 000

5 001–6 000

6 001–8 000

8 001–12 000

12 001i vi{e

2004 5,7 4,4 6,3 5,8 6,8 12,6 6,5 11,7 9,8 12,7 10,1 5,5 2,02005 4,9 3,6 5,7 5,6 6,6 12,1 5,8 10,5 10,2 13,7 11,8 6,9 2,62006 4,1 3,5 5,2 5,9 6,1 11,4 5,8 9,6 10,0 14,7 12,6 8,0 3,12007 3,4 3,0 4,1 5,0 5,7 11,3 6,1 9,5 9,7 15,7 13,9 8,8 3,8

127

do 1900 kn3,4% 1901–2800 kn

12,1%

2801–4000 kn23,1%4001–5000 kn

19,2%

5001–8000 kn29,6%

8001 i vi{e kn12,6%

Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema

visini ispla}enih neto pla}a za o`ujak 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 124: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

7.4. Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema visiniispla}enih neto pla}a za 160–200 pla}enih sati rada u o`ujku 2007. premapodru~jima NKD-a 2002.

do1900kuna

1901–2200

2201–2500

2501–2800

2801–3100

3101–3700

3701–4000

4001–4500

4501–5000

5001–6000

6001–8000

8001–12000

12001i vi{ekuna

Ukupno 3,4 3,0 4,1 5,0 5,7 11,3 6,1 9,5 9,7 15,7 13,9 8,8 3,8

Poljoprivreda, lov i{umarstvo

3,6 2,8 2,1 2,0 4,0 20,0 12,7 14,3 11,8 7,3 14,1 3,9 1,4

Rudarstvo i va|enje 0,3 - 0,3 0,7 1,0 3,1 2,2 8,5 14,3 25,1 19,4 23,5 1,6

Prera|iva~ka industrija 3,8 3,5 4,5 5,2 5,7 11,7 6,7 9,7 9,2 14,5 13,6 8,7 3,2

Opskrba elektri~nomenergijom, plinom ivodom

0,1 - - - 0,2 2,6 4,3 11,0 16,7 32,0 22,3 8,7 2,1

Gra|evinarstvo 6,0 6,0 6,5 6,2 7,5 13,9 7,0 10,8 8,9 11,6 8,7 5,0 1,9

Trgovina na veliko i namalo; popravakmotornih vozila imotocikla te predmetaza osobnu uporabu iku}anstvo

4,9 4,5 6,3 7,7 9,9 15,1 6,7 8,5 7,4 9,8 9,5 6,2 3,5

Hoteli i restorani 7,5 8,7 9,6 10,4 8,0 17,8 7,1 9,1 7,4 7,2 4,3 2,0 0,9

Prijevoz, skladi{tenjei veze

1,3 1,2 1,8 2,8 2,1 7,1 5,8 12,7 12,2 17,8 20,0 11,0 4,2

Financijskoposredovanje

1,8 1,2 0,8 0,8 1,5 3,3 3,7 8,4 8,9 18,7 20,0 19,9 11,0

Poslovanje nekretni-nama iznajmljivanje iposlovne usluge

5,3 4,4 6,3 6,1 5,4 9,3 4,8 7,3 7,6 11,9 14,3 11,5 5,8

Javna uprava iobrana; obveznosocijalno osiguranje

1,8 0,4 1,5 2,3 3,7 13,4 7,2 12,2 10,2 16,4 18,9 9,0 3,0

Obrazovanje 0,8 0,5 2,4 4,5 2,9 8,8 4,4 7,9 16,5 29,7 12,5 6,4 2,7

Zdravstvena za{tita isocijalna skrb

1,5 0,7 1,1 5,0 6,3 10,0 5,7 7,4 10,4 23,9 14,4 9,5 4,1

Ostale dru{tvene,socijalne i osobneuslu`ne djelatnosti

2,9 2,2 2,9 2,4 4,0 10,9 6,9 11,7 10,5 16,6 17,9 8,7 2,4

128

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 125: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

7.5. Prosjeène mjeseène isplaæene neto plaæe po zaposlenom u poslovnimsubjektima (pravne osobe) svih oblika vlasništva, prema NKD-u 2002.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 4 131 4 374 4 680 4 929 5 239 5 516 5 806

Poljoprivreda, lov i šumarstvo 3 253 3 368 3 507 3 892 4 402 4 914 5 279

Rudarstvo i va|enje 4 505 4 601 5 026 5 171 5 779 6 200 6 608

Prera|iva~ka industrija 4 047 4 327 4 711 4 813 5 132 5 474 5 721

Opskrba elektri~nom energijom, plinom i vodom 4 130 4 423 4 752 5 191 5 470 5 911 6 313

Gra|evinarstvo 3 158 3 629 4 045 4 237 4 427 4 726 5 113

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila imotocikla te predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo

3 412 3 669 4 048 4 296 4 643 4 732 5 047

Hoteli i restorani 3 244 3 409 3 591 3 883 4 035 4 243 4 318

Prijevoz, skladištenje i veze 4 494 4 934 5 366 5 735 6 237 6 417 6 602

Financijsko posredovanje 6 251 6 766 6 957 7 108 7 544 7 791 7 982

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge 4 476 4 781 4 903 5 097 5 410 5 951 6 305

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 4 429 4 513 4 770 5 052 5 239 5 595 6 029

Dr`avna uprava, ekonomska i soc. politika 4 451 4 621 4 881 5 142 5 303 5 722 6 172

Djelatnost op}ih javnih slu`bi 4 407 4 586 4 839 5 100 5 251 5 687 6 126

Zakonodavna, izvršna i druga tijela RH 4 153 4 354 4 645 4 901 5 003 5 339 5 820

Gradska, predstavni~ka i izvršna tijela 4 997 5 111 5 279 5 557 5 815 6 487 6 850

Regul. i poboljšanje poslov. u gospodarstvu 5 653 5 581 6 033 6 263 6 646 6 666 7 413

Pru`anje usluga zajednici kao cjelini 4 793 4 848 5 112 5 462 5 680 5 846 6 212

Obvezno socijalno osiguranje 3 942 3 697 3 912 4 179 4 386 4 724 5 182

Obrazovanje 3 956 4 100 4 375 4 728 4 858 5 097 5 447

Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 471 3 575 3 915 4 058 4 174 4 463 4 736

Predškolsko obrazovanje 3 651 3 741 4 106 4 288 4 472 4 997 5 307

Osnovno obrazovanje 3 373 3 482 3 806 3 928 4 006 4 158 4 408

Obrazovanje na drugoj razini 3 610 3 658 3 973 4 224 4 394 4 514 4 786

Visoko obrazovanje 4 887 5 013 5 172 5 912 6 029 5 285 6 792

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje 4 522 4 424 4 805 4 357 4 573 4 765 4 963

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb 4 359 4 370 4 586 4 834 5 167 5 407 5 724

Djelatnost humane medicine 4 506 4 512 4 706 4 922 5 292 5 556 5 884

Veterinarske djelatnosti 5 411 5 925 6 941 6 791 6 358 6 454 6 602

Djelatnost socijalne skrbi 3 388 3 379 3 644 4 003 4 145 4 275 4 539

Ostale društvene, socijalne i osobne uslu`ne djelatnosti 3 979 4 167 4 410 4 978 5 215 5 554 5 759

129

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 126: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

7.6. Prosje~ne mjese~ne ispla}ene bruto pla}e po zaposlenom u poslovnimsubjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva, prema NKD-u 2002.

u kunama

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 6 149 6 558 6 930 7 378 7 789 8 316 8 829

Poljoprivreda, lov i {umarstvo 4 582 4 630 4 898 5 454 6 183 7 043 7 670

Rudarstvo i va|enje 6 413 6 806 7 440 7 786 8 682 9 443 10 354

Prera|iva~ka industrija 6 051 6 557 7 005 7 786 7 631 8 258 8 707

Opskrba elektri~nom energijom, plinom i vodom 5 920 6 408 6 797 7 484 7 871 8 656 9 354

Gra|evinarstvo 4 485 5 241 5 823 6 103 6 339 6 864 7 521

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila imotocikla te predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo

4 979 5 425 5 959 6 414 6 905 7 071 7 628

Hoteli i restorani 4 683 4 836 4 972 5 494 5 657 6 036 6 158

Prijevoz, skladi{tenje i veze 6 689 7 415 7 991 8 591 9 382 9 875 10 038

Financijsko posredovanje 10 032 11 039 11 187 11 469 11 995 12 538 12 954

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge 6 783 7 337 7 431 7 860 8 256 9 320 9 944

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 6 759 6 756 7 034 7 529 7 741 8 340 9 131

Dr`avna uprava, ekonomska i soc. politika 6 818 6 893 7 176 7 631 7 788 8 500 9 315

Djelatnost op}ih javnih slu`bi 6 747 6 832 7 102 7 560 7 697 8 437 9 234

Zakonodavna, izvr{na i druga tijela RH 6 403 6 491 6 817 7 259 7 303 7 842 8 727

Gradska, predstavni~ka i izvr{na tijela 7 547 7 603 7 747 8 250 8 591 9 808 10 429

Regul. i pobolj{anje poslov. u gospodarstvu 8 777 8 572 9 205 9 518 10 122 10 169 11 502

Pru`anje usluga zajednici kao cjelini 7 528 7 566 7 830 8 499 8 714 9 006 9 727

Obvezno socijalno osiguranje 5 677 5 274 5 497 5 912 6 246 6 739 7 538

Obrazovanje 5 796 6 038 6 353 6 928 7 061 7 463 8 097

Pred{kolsko i osnovno obrazovanje 4 905 5 086 5 465 5 740 5 843 6 311 6 763

Pred{kolsko obrazovanje 5 194 5 383 5 847 6 183 6 304 7 161 7 682

Osnovno obrazovanje 4 746 4 920 5 248 5 489 5 584 5 824 6 235

Obrazovanje na drugoj razini 5 169 5 216 5 587 5 894 6 233 6 420 6 892

Visoko obrazovanje 7 500 7 708 7 891 9 110 9 138 9 602 10 578

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje 6 770 6 661 7 032 6 394 6 647 6 945 7 328

Zdravstvena za{tita i socijalna skrb 6 456 6 468 6 706 7 136 7 593 7 981 8 558

Djelatnost humane medicine 6 723 6 721 6 916 7 297 7 813 8 240 8 844

Veterinarske djelatnosti 8 531 9 567 11 229 10 876 9 826 9 963 10 258

Djelatnost socijalne skrbi 4 692 4 682 5 031 5 618 5 775 5 990 6 427

Ostale dru{tvene, socijalne i osobne uslu`ne djelatnosti 5 812 6 144 6 399 7 377 7 654 8 252 8 636

130

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:35

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 127: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

7.7. Lan~ani indeksi nominalnih neto pla}a po zaposlenom u poslovnimsubjektima (pravne osobe) svih oblika vlasništva, prema NKD-u 2002.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 107,8 105,9 107,0 105,3 106,3 105,3 105,3

Poljoprivreda, lov i {umarstvo 101,8 103,5 104,1 111,0 113,1 111,6 107,4

Rudarstvo i va|enje 122,9 102,1 109,2 102,9 111,8 107,3 106,6

Prera|iva~ka industrija 111,1 106,9 108,9 102,2 106,6 106,7 104,5

Opskrba elektri~nom energijom, plinom i vodom 104,1 107,1 107,4 109,2 105,4 108,1 106,8

Gra|evinarstvo 114,7 114,9 111,5 104,3 104,5 106,8 108,2

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila imotocikla te predmeta za osobnu uporabui ku}anstvo

109,7 107,5 110,3 106,1 108,1 101,9 106,7

Hoteli i restorani 104,1 105,1 105,3 108,1 103,9 105,2 101,8

Prijevoz, skladi{tenje i veze 109,3 109,8 108,8 106,9 108,8 102,9 102,9

Financijsko posredovanje 110,3 108,2 102,8 102,2 106,1 103,3 102,5

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanjei poslovne usluge

108,3 106,8 102,6 104,0 106,1 110,0 105,9

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 96,3 101,9 105,7 105,9 103,7 106,8 107,8

Dr`avna uprava, ekonomska i soc. politika 97,3 103,8 105,6 105,4 103,1 107,9 107,9

Djelatnost op}ih javnih slu`bi 97,1 104,1 105,5 105,4 103,0 108,3 107,7

Zakonodavna, izvr{na i druga tijela RH 93,6 104,8 100,0 105,5 102,1 106,7 109,0

Gradska, predstavni~ka i izvr{na tijela 104,8 102,3 103,3 105,3 104,6 111,6 105,6

Regul. i pobolj{anje poslov. u gospodarstvu 101,6 98,7 108,1 103,8 106,1 100,3 111,2

Pru`anje usluga zajednici kao cjelini 95,4 101,1 105,4 106,9 104,0 102,9 106,3

Obvezno socijalno osiguranje 92,4 93,8 105,8 106,8 105,0 107,7 109,7

Obrazovanje 105,8 103,6 106,7 108,1 102,7 104,9 106,9

Pred{kolsko i osnovno obrazovanje 103,9 103,0 109,5 103,7 102,9 106,9 106,1

Pred{kolsko obrazovanje 101,7 102,5 109,8 104,4 104,3 111,7 106,2

Osnovno obrazovanje 105,2 103,2 109,3 103,2 102,0 103,8 106,0

Obrazovanje na drugoj razini 105,9 101,3 108,6 106,3 104,0 102,7 106,0

Visoko obrazovanje 107,6 102,6 103,2 114,3 102,0 87,7 128,5

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje 122,3 97,8 108,6 90,7 105,0 104,2 104,2

Zdravstvena za{tita i socijalna skrb 104,4 100,3 104,9 105,4 106,9 104,6 105,9

Djelatnost humane medicine 104,9 100,1 104,3 104,6 107,5 105,0 105,9

Veterinarske djelatnosti 107,5 109,5 117,1 97,8 93,6 101,5 102,3

Djelatnost socijalne skrbi 100,0 99,7 107,8 109,9 103,5 103,1 106,2

Ostale dru{tvene, socijalne i osobne uslu`ne djelatnosti 105,7 104,7 105,8 112,9 104,8 106,5 103,7

131

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:35

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 128: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

7.8. Lan~ani indeksi nominalnih bruto pla}a po zaposlenom u poslovnimsubjektima (pravne osobe) svih oblika vlasništva, prema NKD-u 2002.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 104,9 106,7 105,7 106,5 105,6 106,8 106,2

Poljoprivreda, lov i {umarstvo 98,6 101,0 105,8 111,4 113,4 113,9 108,9

Rudarstvo i va|enje 118,3 106,1 109,3 104,7 111,5 108,8 109,6

Prera|iva~ka industrija 109,4 108,4 106,8 103,4 105,4 108,2 105,4

Opskrba elektri~nom energijom, plinom i vodom 101,0 108,2 106,1 110,1 105,2 110,0 108,0

Gra|evinarstvo 109,4 116,9 111,1 104,8 103,9 108,3 109,6

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila imotocikla te predmeta za osobnu uporabui ku}anstvo

107,8 109,0 109,8 107,6 107,7 102,4 107,9

Hoteli i restorani 102,3 103,3 102,8 110,5 103,0 106,7 102,0

Prijevoz, skladi{tenje i veze 105,2 110,9 107,8 107,5 109,2 105,3 101,7

Financijsko posredovanje 107,7 110,0 101,3 102,5 104,6 104,5 103,3

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanjei poslovne usluge

105,9 108,2 101,3 105,8 105,0 112,9 106,7

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 92,5 100,0 104,1 107,0 102,8 107,7 109,5

Dr`avna uprava, ekonomska i soc. politika 93,9 101,1 104,1 106,3 102,1 109,1 109,6

Djelatnost op}ih javnih slu`bi 93,7 101,3 104,0 106,5 101,8 109,6 109,4

Zakonodavna, izvr{na i druga tijela RH 90,7 101,4 105,0 106,5 100,6 107,4 111,3

Gradska, predstavni~ka i izvr{na tijela 100,5 100,7 101,9 106,5 104,1 114,2 106,3

Regul. i pobolj{anje poslov. u gospodarstvu 97,1 97,7 107,4 103,4 106,3 100,5 113,1

Pru`anje usluga zajednici kao cjelini 91,0 100,5 103,5 108,5 102,5 103,4 108,0

Obvezno socijalno osiguranje 87,6 92,9 104,2 107,5 105,6 107,9 111,9

Obrazovanje 104,1 104,2 105,2 109,0 101,9 105,7 108,5

Pred{kolsko i osnovno obrazovanje 102,4 103,7 107,5 105,0 101,8 108,0 107,2

Pred{kolsko obrazovanje 101,6 103,6 108,6 105,8 102,0 113,6 107,3

Osnovno obrazovanje 102,8 103,7 106,7 104,0 101,7 104,3 107,1

Obrazovanje na drugoj razini 103,1 100,9 107,1 105,5 105,8 103,0 107,4

Visoko obrazovanje 106,0 102,8 102,4 115,4 100,3 105,1 110,2

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje 121,5 98,4 105,6 90,9 104,0 104,5 105,5

Zdravstvena za{tita i socijalna skrb 100,2 100,2 103,7 106,4 106,4 105,1 107,2

Djelatnost humane medicine 100,6 100,0 102,9 105,5 107,1 105,5 107,3

Veterinarske djelatnosti 103,2 112,1 117,4 96,9 90,3 101,4 103,0

Djelatnost socijalne skrbi 96,8 99,8 107,5 111,7 102,8 103,7 107,3

Ostale dru{tvene, socijalne i osobne uslu`ne djelatnosti 102,7 105,7 104,2 115,3 103,8 107,8 104,7

132

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:35

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 129: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

7.9. Prosje~ne mjese~ne ispla}ene neto i bruto pla}e po zaposlenom u poslovnimsubjektima (pravne osobe) prema spolu i stupnju stru~ne spremepotrebne za obavljanje odre|enih poslova i zadataka

u kunama

Ukupno

Spol Stupanj stru~ne spreme

mu{karci `eneVisokastru~nasprema

Vi{astru~nasprema

Srednjastru~nasprema

Ni`astru~nasprema

Visoko-kvali-

ficirani

Kvalifi-cirani

Polukva-lificirani

Nekvali-ficirani

Neto pla}a

1998 3 116 ... ... 4 625 3 478 2 861 2 247 3 053 2 473 2 214 1 9361999 3 525 ... ... 5 356 3 934 3 202 2 478 3 338 2 641 2 414 2 1382000 3 926 ... ... 5 884 4 333 3 557 2 719 3 676 2 892 2 688 2 3312001 4 217 ... ... 6 267 4 575 3 735 2 838 3 957 3 169 2 824 2 5582002 4 370 ... ... 6 524 4 712 3 842 2 905 3 975 3 242 2 868 2 6382003 4 698 5 011 4 377 7 077 5 126 4 086 3 141 4 473 3 526 3 068 2 7652004 4 987 5 350 4 616 7 398 5 370 4 325 3 292 4 696 3 736 3 160 3 006

2005 5 264 5 606 4 903 7 887 5 633 4 519 3 499 4 961 3 908 3 220 2 949

2006 5 600 5 962 5 214 8 381 5 964 4 753 3 638 5 323 4 068 3 471 3 243

2007 5 927 6 332 5 500 8 799 6 341 4 954 3 789 5 679 4 354 3 755 3 336

Bruto pla}a

2003 6 943 7 470 6 401 11 083 7 567 5 818 4 277 6 378 4 868 4 142 3 7602004 7 424 8 015 6 811 11 839 7 962 6 172 4 459 6 694 5 185 4 299 4 1222005 7 819 8 371 7 235 12 558 8 275 6 437 4 798 6 987 5 436 4 375 3 997

2006 8 449 9 058 7 799 13 589 8 873 6 846 5 029 7 670 5 720 4 752 4 456

2007 9 035 9 714 8 319 14 404 9 590 7 198 5 256 8 222 6 150 5 186 4 597

133

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

stupanj stru~ne spreme

neto

pla}

au

kuna

ma

2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

10 000

Prosje~ne mjese~ne neto pla}e po zaposlenom, prema stupnju stru~ne spreme

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:35

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 130: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

7.10. Prosjeène mjeseène isplaæene neto i bruto plaæe po zaposlenom uposlovnim subjektima prema spolu i stupnju struène spreme potrebne zaobavljanje odreðenih poslova i zadataka za 2007. po podruèjima NKD-a 2002.

u kunama

Ukupno

Spol Stupanj stru~ne spreme

muški `eneVisokastru~nasprema

Višastru~nasprema

Srednjastru~nasprema

Ni`astru~nasprema

Visoko-kvali-

ficirani

Kvalifi-cirani

Polu-kvalifi-cirani

Nekva-lificirani

Neto pla}aUKUPNO 5 927 6 332 5 500 8 799 6 341 4 954 3 789 5 679 4 354 3 755 3 336

Poljoprivreda, lov i šumarstvo 5 324 5 554 5 006 7 821 6 505 4 766 3 823 4 358 4 672 4 744 4 556Rudarstvo i va|enje 6 724 7 035 6 322 8 408 6 566 5 494 4 731 6 025 4 990 3 993 3 344Prera|iva~ka industrija 5 854 6 252 5 229 9 979 6 660 5 221 4 160 5 649 4 388 3 864 3 203Opskrba elektri~nom energijom, pli-nom i vodom

6 055 6 127 5 826 8 405 6 418 5 113 3 292 5 929 5 210 4 463 4 186

Gra|evinarstvo 5 318 5 257 5 674 9 799 7 084 5 047 3 861 5 729 4 128 3 990 3 557Trgovina na veliko i na malo; popra-vak motornih vozila i motocikla tepredmeta za osobnu uporabu iku}anstvo

5 349 6 000 4 716 10 096 6 757 4 625 3 367 4 657 3 874 2 568 3 841

Hoteli i restorani 4 649 5 535 4 093 7 632 7 750 4 517 3 423 5 237 4 058 3 753 2 968Prijevoz, skladištenje i veze 6 569 6 762 6 174 10 061 7 495 5 573 4 609 6 672 5 688 4 732 3 015Financijsko posredovanje 8 027 9 409 7 386 10 584 7 201 5 885 5 140 7 987 6 042 3 949 5 523Poslovanje nekretninama, iznajmlji-vanje i poslovne usluge

6 536 6 628 6 380 9 809 7 421 4 684 3 329 7 067 4 245 3 537 3 191

Javna uprava i obrana; obvezno soci-jalno osiguranje

6 010 6 714 5 636 7 789 4 946 4 443 3 309 4 742 5 208 3 535 2 693

Obrazovanje 5 583 6 456 5 233 6 478 5 459 4 441 3 225 4 470 4 018 3 056 3 035Zdravstvena zaštita i socijalna skrb 5 719 7 062 5 351 9 234 5 877 4 948 2 989 4 919 3 970 3 023 2 750Ostale društvene, socijalne i osobneuslu`ne djelatnosti

5 683 5 933 5 385 7 542 5 962 4 739 3 650 4 913 4 319 4 485 4 138

Bruto pla}aUKUPNO 9 035 9 714 8 319 14 404 9 590 7 198 5 256 8 222 6 150 5 186 4 597

Poljoprivreda, lov i šumarstvo 7 740 8 112 7 223 12 007 9 760 6 728 5 284 6 431 6 608 6 603 6 411Rudarstvo i va|enje 10 164 10 714 9 453 13 246 9 778 7 928 6 727 8 846 7 063 5 515 4 540Prera|iva~ka industrija 8 923 9 566 7 913 16 767 10 203 7 650 5 871 8 112 6 199 5 362 4 369Opskrba elektri~nom energijom, pli-nom i vodom

8 916 9 004 8 636 13 150 9 506 7 296 4 632 8 513 7 467 6 181 5 869

Gra|evinarstvo 7 883 7 770 8 538 16 038 11 020 7 329 5 400 8 378 5 807 5 601 4 817Trgovina na veliko i na malo; popra-vak motornih vozila i motocikla tepredmeta za osobnu uporabu iku}anstvo

8 155 9 266 7 076 17 176 10 521 6 769 4 623 6 819 5 412 3 514 5 466

Hoteli i restorani 6 734 8 324 5 734 12 092 12 825 6 395 4 642 7 585 5 648 5 118 3 972Prijevoz, skladištenje i veze 10 034 10 286 9 518 16 935 11 740 8 071 6 353 9 763 8 202 6 710 4 310Financijsko posredovanje 13 004 15 703 11 751 18 090 11 221 8 753 7 523 12 818 9 045 5 051 8 171Poslovanje nekretninama, iznajmlji-vanje i poslovne usluge

10 353 10 494 10 111 16 568 11 652 6 843 4 624 10 612 5 984 4 912 4 367

Javna uprava i obrana; obvezno soci-jalno osiguranje

9 071 10 285 8 428 12 275 7 063 6 257 4 550 6 609 7 259 4 871 3 610

Obrazovanje 8 323 9 857 7 708 9 893 7 908 6 365 4 434 6 260 5 695 4 229 4 084Zdravstvena zaštita i socijalna skrb 8 580 10 900 7 943 14 940 8 601 7 093 4 004 6 958 5 582 4 037 3 855Ostale društvene, socijalne i osobneuslu`ne djelatnosti

8 527 8 862 8 127 11 845 8 867 6 868 5 126 7 009 6 043 6 298 5 877

134

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp7. sijeŁanj 2009 13:48:47

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 131: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

8. Cijene

8.1. Lan~ani indeksi prodajnih cijena proizvo|a~a industrijskih proizvodaprema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a 2002.

19991998

20001999

20012000

20022001

20032002

20042003

20052004

20062005

20072006

Industrijski proizvodi – ukupno 102,5 105,1 98,6 101,4 100,7 104,1 103,3 103,8 105,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIMGRUPACIJAMA (GIG-u)

Energija 100,9 102,9 103,9 107,3 104,2 102,1 102,2 105,8 101,2Intermedijarni proizvodi, osim energije 99,2 111,3 95,3 97,9 99,3 105,0 103,9 104,6 105,1Kapitalni proizvodi 105,4 106,7 87,1 98,0 95,2 96,9 102,7 102,3 98,9Trajni proizvodi za {iroku potro{nju 104,5 101,9 98,3 99,0 100,0 98,8 99,7 100,5 99,8Netrajni proizvodi za {iroku potro{nju 103,7 102,4 102,3 101,5 101,4 100,0 101,0 101,9 103,6

PREMA PODRU^JIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2002.Prera|iva~ka industrija 102,5 105,8 98,1 99,9 100,0 101,2 102,2 103,2 103,5

Proizvodnja hrane i pi}a 103,5 101,8 102,8 101,9 102,3 99,9 101,2 102,2 104,5Proizvodnja duhanskih proizvoda 111,5 111,0 97,0 100,0 100,0 101,6 103,1 100,0 –Proizvodnja tekstila 106,5 105,0 103,0 98,0 95,8 101,8 97,6 98,8 100,9Proizvodnja odje}e; dorada i bojenje krzna 101,3 98,3 97,7 99,2 99,2 102,5 99,9 100,0 100,0[tavljenje i obrada ko`e; proizvodnja kov~ega i torbi,ru~nih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obu}e

102,0 102,1 100,2 99,5 96,6 93,4 100,0 100,0 100,0

Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira 106,5 114,8 95,9 94,4 97,8 96,1 91,8 98,5 104,1Izdava~ka i tiskarska djelatnost,te umno`avanje snimljenih zapisa

101,7 102,6 108,0 100,7 99,0 100,0 98,6 100,5 102,2

Proizvodnja koksa, naftnih deriv. i nuklearnog goriva 100,3 119,9 104,0 101,3 102,8 105,6 109,7 130,9 106,1Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 97,8 117,5 92,1 98,8 100,1 107,9 106,8 103,2 101,8Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 98,1 94,5 96,7 97,4 99,9 99,1 103,3 102,0 103,5Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 100,7 102,7 109,0 99,4 99,3 99,7 102,9 101,2 101,4Proizvodnja metala 101,7 100,5 98,9 99,9 100,0 100,0 110,8 100,0 106,0Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme 100,6 95,5 98,6 95,8 99,2 101,5 100,5 100,6 100,2Proizvodnja strojeva i ure|aja, d. n.* 104,0 102,0 99,1 99,1 100,0 100,7 108,3 103,3 100,1Proizvodnja elektri~nih strojeva i aparata, d.n.* 101,8 100,9 98,0 98,5 97,4 100,3 101,2 115,3 113,1Proizvodnja RTV i komunikacijskih aparata i opreme 110,4 116,5 67,7 94,2 85,1 89,9 98,8 98,4 91,7Proizvodnja medicinskih, preciznih i opt. instrumenata.,

te satova105,7 102,2 102,0 100,4 101,8 95,9 107,9 100,9 103,8

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 106,4 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,8 101,9Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 102,3 101,2 100,1 100,2 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0Proizvodnja namje{taja, ostala prera|iva~ka industrija, d. n.* 100,1 100,3 96,6 97,1 98,6 98,5 98,4 103,6 100,9

Opskrba elektri~nom energijom, plinom i vodom 102,6 99,7 103,3 113,1 106,0 123,8 109,6 106,9 115,9

Opskrba el. energijom, plinom, parom i toplom vodom 100,9 100,4 103,9 108,4 104,4 101,6 101,0 101,2 100,0Skupljanje, pro~i{}avanje i distribucija vode 106,4 98,2 102,0 124,0 109,2 166,7 120,0 112,8 129,0

* drugdje nespomenuto

135

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:36

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 132: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

8.2. Lan~ani indeksi cijena na malo prema grupama proizvoda

19971996

19981997

19991998

20001999

20012000

20022001

20032002

20042003

20052004

20062005

20072006

Cijene na malo – ukupno 104,4 105,3 103,2 105,0 105,0 103,0 102,3 102,4 101,6 102,7 103,1

Roba 103,8 103,6 103,1 105,1 103,9 100,5 102,2 102,2 101,1 102,4 103,2

Poljoprivredni prehrambeni proiz. 114,4 105,8 99,1 105,2 101,8 96,8 118,0 94,2 98,3 100,9 106,1

Industrijski proizvodi – ukupno 103,4 103,5 103,2 105,1 103,9 100,6 101,6 102,6 101,3 102,2 103,0

– prehrambeni 102,3 106,8 100,0 98,5 100,8 99,1 98,5 102,3 103,7 101,8 103,3

– neprehrambeni 104,2 103,1 103,8 105,5 104,8 101,2 102,5 102,3 100,3 102,5 102,6

– pi}a 104,0 99,6 103,8 110,2 105,7 100,1 103,2 104,7 100,8 103,8 102,1

– duhan 100,0 100,0 109,0 120,3 103,3 100,0 100,0 103,2 104,3 100,1 105,4

Prehrambeni proizvodi – ukupno 104,1 106,6 99,9 99,6 101,0 98,7 101,9 101,1 103,0 101,8 103,8

Usluge 108,8 116,9 103,7 104,3 110,2 114,0 102,9 102,6 102,8 103,5 102,6

8.3. Lan~ani indeksi tro{kova `ivota prema grupama potro{nje

19971996

19981997

19991998

20001999

20012000

20022001

20032002

20042003

20052004

20062005

20072006

Tro{kovi `ivota – ukupno 105,3 107,8 102,4 104,3 104,4 102,2 102,7 102,1 102,3 103,1 103,7

Po namjeni potro{nje

Prehrana 106,7 106,1 99,1 101,2 101,8 98,0 102,2 100,2 103,5 101,3 104,2

Pi}a 103,7 99,5 104,3 108,3 104,6 100,8 103,0 104,6 101,1 104,8 102,0

Duhan 100,0 100,0 108,9 120,2 103,4 100,0 100,0 103,3 104,4 100,1 105,4

Odje}a, obu}a i usluge 107,9 103,7 104,6 104,6 102,7 101,5 104,8 102,8 96,6 103,8 103,4

Stanovanje i usluge 104,6 195,7 112,6 104,5 102,2 105,5 103,0 110,1 105,1 110,4 110,2

Ogrjev, osvjetljenje i usluge 107,7 105,8 100,7 103,5 109,1 106,2 104,8 101,7 102,3 104,1 99,4

Oprema stana i usluge 99,0 100,4 101,9 102,5 102,0 99,1 100,0 101,2 102,4 101,4 103,3

Higijena, njega zdravlja i usluge 102,3 106,3 101,5 99,5 101,8 104,2 105,4 102,1 102,3 105,2 105,5

Obrazovanje, kultura, razonodai usluge

104,9 112,0 102,4 101,9 106,5 101,5 101,0 101,8 101,1 101,6 102,2

Prometna sredstva, usluge iptt usluge

104,7 104,2 105,4 114,1 114,4 112,7 102,2 102,8 103,8 102,2 101,7

Administrativne i ostale usluge – – 101,3 101,2 100,0 100,0 100,0 101,7 101,4 100,0 100,0

U tome:

Robe 105,2 104,1 101,5 104,4 103,6 99,7 102,5 101,7 102,2 102,6 103,5

Usluge 106,2 130,7 106,2 104,3 107,8 111,8 103,3 104,3 103,3 105,1 103,8

136

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:37

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 133: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

8.4. Lan~ani indeksi cijena ugostiteljskih usluga prema grupama usluga

19941993

19951994

19961995

19971996

19981997

19991998

20001999

20012000

20022001

20032002

Ugostiteljske usluge – ukupno 210,6 107,0 106,6 103,0 103,4 99,6 101,1 105,5 102,1 103,0

Hladna i topla predjela i juhe 206,3 103,9 106,6 103,9 103,2 102,1 101,9 100,8 99,8 102,3

Gotova jela 196,2 106,5 103,5 104,5 101,0 99,9 100,4 107,3 100,6 101,1

Pe~enja i jela po narud`bi 215,4 102,1 99,2 101,0 102,9 100,9 100,4 107,8 99,9 101,0

Variva i prilozi 214,3 103,5 102,8 108,0 102,9 99,2 101,7 100,6 98,3 100,2

Salate 200,5 101,9 99,4 106,3 104,1 101,3 102,0 100,7 98,4 102,6

Kruh 215,9 117,5 104,2 112,6 109,1 97,3 95,7 101,7 101,0 100,0

Kola~i 200,2 102,6 101,8 109,1 101,3 97,6 100,8 102,9 98,7 98,8

Alkoholna pi}a 220,0 111,5 105,8 103,8 102,5 96,0 99,0 102,2 101,8 103,2

Bezalkoholna pi}a i napici 232,9 119,1 105,9 100,3 105,2 99,1 101,5 105,6 104,4 104,0

No}enja 167,5 93,0 148,3 103,5 105,7 104,5 106,5 112,8 109,0 107,7

8.5. Prosje~ne godi{nje stope rasta cijenau %

1953–1955

1956–1960

1961–1965

1966–1970

1971–1975

1976–1980

1981–1985

1986–1990

1991–1995

1996–2000

2001–2005

Prodajne cijene proizvo|a~aindustrijskih proizvoda

… … … … 15,2 10,7 46,2 289,2 266,1 2,46 1,60

Cijene na malo 2,9 5,4 11,9 10,5 20,9 17,9 48,4 317,1 261,1 4,13 2,85

Tro{kovi `ivota 4,9 4,0 13,9 10,6 20,7 18,8 47,7 316,7 257,3 4,83 2,74

Cijene ugostiteljskih usluga … … … … 21,8 20,4 43,5 327,1 266,9 2,69 …

137

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:37

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 134: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

8.6. Indeksi cijena1)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indeksi prodajnih cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda

100,0 102,5 107,7 106,2 107,7 108,5 112,9 116,6 121,0 127,7

97,6 100,0 105,1 103,6 105,1 105,8 110,1 113,7 118,0 124,5

92,9 95,1 100,0 98,6 100,0 100,7 104,8 108,3 112,4 118,6

94,2 96,5 101,4 100,0 101,4 102,1 106,3 109,8 114,0 120,3

92,9 95,2 100,0 98,6 100,0 100,7 104,8 108,3 112,4 118,6

92,3 94,5 99,3 97,9 99,3 100,0 104,1 107,5 111,6 117,7

88,7 90,8 95,4 94,0 95,4 96,1 100,0 103,3 107,2 113,1

85,9 87,9 92,4 91,0 92,4 93,0 96,8 100,0 103,8 109,5

82,8 84,7 89,0 87,7 89,0 89,6 93,3 96,3 100,0 105,5

78,5 80,3 84,4 83,1 84,4 84,9 88,4 91,3 94,8 100,0

Indeksi cijena na malo

100,0 103,2 108,4 113,8 117,2 119,9 122,8 124,8 128,2 132,2

96,9 100,0 105,0 110,3 113,6 116,2 119,0 120,9 124,2 128,1

92,3 95,2 100,0 105,0 108,2 110,7 113,4 115,2 118,3 122,0

94,2 96,5 101,4 100,0 103,0 105,4 107,9 109,6 112,6 116,1

85,3 88,1 92,4 97,1 100,0 102,3 104,8 106,5 109,4 112,8

83,4 86,1 90,3 94,9 97,8 100,0 102,4 104,0 106,8 110,1

81,4 84,1 88,2 92,7 95,5 97,7 100,0 101,6 104,3 107,5

80,1 82,8 86,8 91,2 94,0 96,2 98,4 100,0 102,7 105,9

78,0 80,6 84,5 88,8 91,5 93,7 95,8 97,4 100,0 103,1

75,7 78,2 82,0 86,1 88,7 90,9 92,9 94,5 97,0 100,0

Indeksi tro{kova `ivota

100,0 102,4 106,8 111,5 114,0 117,1 119,6 122,4 126,2 130,9

97,7 100,0 104,3 108,9 111,3 114,3 116,7 119,4 123,1 127,7

93,7 95,9 100,0 104,4 106,7 109,6 111,9 114,5 118,0 122,4

94,2 96,5 101,4 100,0 102,2 105,0 107,2 109,7 113,1 117,3

87,9 89,9 93,7 97,8 100,0 102,7 104,9 107,3 110,6 114,7

85,6 87,5 91,2 95,2 97,4 100,0 102,1 104,4 107,6 111,6

83,8 85,7 89,3 93,2 95,4 97,9 100,0 102,3 105,5 109,4

81,9 83,8 87,3 91,1 93,3 95,7 97,8 100,0 103,1 106,9

79,4 81,3 84,7 88,4 90,5 92,8 94,9 97,0 100,0 103,7

76,6 78,4 81,7 85,2 87,3 89,5 91,5 93,5 96,4 100,0

1) Podaci se ~itaju samo vodoravno

138

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:37

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 135: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

139

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

godine

2005.100

105

110

115

120

125

130

135

140

ind

eksi

2006.

145

2007.

1997. = 100

Cijene na maloTro{kovi `ivota

Indeksi cijena na malo i tro{kova `ivota

od 1998. do 2007.

96

98

100

102

104

106

108

110

1998. 1999. 2000. 2001.

Prodajne cijene proizvo|a~a industrijskih proizvodaCijene na maloTro{kovi `ivota

Indeksi

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Kretanje indeksa prodajnih cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda

cijena na malo i tro{kova `ivota od 1998. do 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:37

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 136: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

9. Investicije

9.1. Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehni~koj strukturiu tisu}ama kuna

Ukupno

Tehni~ka struktura

gra|evine,stambene i

ostale zgrade

oprema s monta`omostalo

doma}a uvozna

2000 8 888 518 3 345 312 1 068 023 4 090 843 384 3402001 11 120 549 4 462 493 1 503 911 4 751 933 402 2122002 12 165 314 4 208 180 2 091 987 5 007 895 857 2522003 14 985 801 5 432 395 2 686 611 5 898 393 968 4022004 16 019 156 6 577 980 2 126 926 6 193 212 1 121 038

2005 17 821 789 6 531 619 2 335 188 7 562 799 1 392 183

2006 21 324 846 8 511 811 2 880 563 8 570 920 1 361 552

2007 Ukupno 24 208 919 8 552 202 3 690 964 10 447 086 1 518 667

Poljoprivreda, lov i {umarstvo 152 075 126 990 2 010 17 238 5 837

Ribarstvo – – – – –

Rudarstvo i va|enje 200 633 27 649 73 159 89 772 10 053

Prera|iva~ka industrija 1 610 913 307 434 440 659 733 117 129 703

Opskrba elektr. energ., plinom i vodom 2 117 608 1 202 863 699 134 168 010 47 601

Gra|evinarstvo 1 939 964 1 574 415 61 450 254 209 49 890

Trgovina; poprav. mot. voz. i predm. za ku}. 2 697 255 1 375 780 254 760 940 253 126 462

Hoteli i restorani 469 958 426 211 21 299 20 414 2 034

Prijevoz, skladi{tenje i veze 3 070 092 510 898 1 188 592 1 017 487 353 115

Financijsko posredovanje 6 462 860 349 264 210 198 5 547 696 355 702

Poslovanje nekret., iznajm. i poslovne usluge 3 592 624 2 074 761 382 183 994 471 141 209

Javna uprava, obrana; obvezno soc. osig. 538 398 146 109 113 217 135 127 143 945

Obrazovanje 170 385 51 247 51 012 61 596 6 530

Zdravstvena za{tita i socijalna skrb 641 188 223 061 66 431 348 023 3 673

Ostale dru{tv., soc. i osobne usl. djelat. 544 966 155 520 126 860 119 673 142 913

140

ostalo

6, %3oprema s

monta`om5 , %8 4

gra|evine,stambene i ostale

zgrade

3 , %5 3

Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu

prema tehni~koj strukturi u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:38

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 137: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

9.2. Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim izvorimafinanciranja u 2007.

u tisu}ama kuna

Ukupno

Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu

iz vlastitihsredstava

izudru`enihsredstava

iz financij-skih kredita

iz sredstavafondova iprora~una

Ukupno 47 773 081 21 965 174 1 085 977 17 472 135 7 249 795

Poljoprivreda, lov i {umarstvo 771 264 727 934 – 14 110 29 220

Ribarstvo – – – – –

Rudarstvo i va|enje 325 322 86 298 – 239 024 –

Prera|iva~ka industrija 3 849 820 2 579 892 15 506 1 241 698 12 724

Opskrba elektri~nom energijom, plinomi vodom

3 115 074 2 256 171 316 219 542 684 –

Gra|evinarstvo 5 847 521 1 435 874 44 394 2 707 469 1 659 784

Trgovina na veliko i malo; popravakmotornih vozila i motocikla te predmetaza osobnu uporabu i ku}anstvo

4 705 197 3 386 813 9 035 1 307 740 1 619

Hoteli i restorani 404 903 111 895 5 361 287 584 63

Prijevoz, skladi{tenje i veze 5 006 093 2 844 724 – 1 088 248 1 073 121

Financijsko posredovanje 8 517 122 3 815 709 348 284 4 351 445 1 684

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanjei poslovne usluge

9 340 631 3 617 146 338 409 4 671 742 713 334

Javna uprava, obrana; obvezno socijalnoosiguranje

4 450 205 407 316 5 759 431 521 3 605 609

Obrazovanje 214 964 135 616 2 824 34 203 42 321

Zdravstvena za{tita i socijalna skrb 429 256 117 821 – 270 721 40 714

Ostale dru{tvene, socijalne i osobne uslu`nedjelatosti

795 709 441 965 196 283 946 69 602

141

udru`ena sredstva2, %2

financijskikrediti

3 , %6 6

sredstva fondovai prora~una

1 , %5 2 vlastita sredstva

4 %6,0

Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima

financiranja u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:38

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 138: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

9.3. Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema djelatnosti

Djelatnost investitora Ukupno

N A M J E N A

poljo-privreda,

lov i{umarstvo

ribarstvorudarstvoi va|enje

prera-|iva~ka

industrija

opskrbaelektri~nomenergijom,plinom ivodom

gra|evi-narstvo

trgovina naveliko i malo;popravak mo-tornih vozila imotocikla tepredmeta za

osobnu upora-bu i ku}anstvo

Ukupno 24 208 919 152 075 – 200 633 1 610 913 2 117 608 1 939 964 2 697 255

Poljoprivreda, lov i{umarstvo

10 702 10 583 – 119 – – – –

Ribarstvo – – – – – – – –

Rudarstvo i va|enje 166 016 – – 159 553 590 – 4 168 –

Prera|iva~ka industrija 1 692 590 – – 40 290 1 579 057 – – 67 909

Opskrba elektri~nomenergijom, plinom ivodom

1 536 473 – – – – 1 535 425 – –

Gra|evinarstvo 615 733 – – 671 644 – 588 457 –

Trgovina na velikoi na malo; popravakmotornih vozila imotocikla te predmetaza osobnu uporabu iku}anstvo

2 535 606 1 472 – – 10 164 – 1 408 2 471 725

Hoteli i restorani 298 268 54 – – – – – 10 464

Prijevoz, skladi{tenje i veze 2 697 358 – – – – – – 2 452

Financijsko posredovanje 6 523 519 – – – – – – 63 796

Poslovanje nekretninama,iznajmljivanje i poslovneusluge

4 492 333 13 942 – – 17 574 281 888 307 169 80 219

Javna uprava, obrana iobvezno socijalnoosiguranje

2 585 102 123 784 – – – 300 295 1 038 762 –

Obrazovanje 167 808 – – – – – – –

Zdravstvena za{tita isocijalna skrb

434 196 2 240 – – 2 884 – – –

Ostale dru{tvene,socijalne i osobneuslu`ne djelatnosti

453 215 – – – – – – 690

142

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:38

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 139: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

investitora iz Hrvatske i namjeni investicija prema NKD-u 2002., u 2007.

u tisu}ama kuna

I N V E S T I C I J A

hoteli irestorani

prijevoz,skladi{tenje

i veze

financijskoposredovanje

poslovanjenekretninama,iznajmljivanje

i poslovneusluge

javna uprava,obrana;obveznosocijalno

osiguranje

obrazovanje

zdravstvenaza{tita isocijalna

skrb

ostale dru{tvenesocijalne i

osobneuslu`ne

djelatnosti

469 958 3 070 092 6 462 860 3 592 624 538 398 170 385 641 188 544 966

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– 1 705 – – – – – –

– – – 5 334 – – – –

– – – 1 048 – – – –

– – – 25 961 – – – –

– – – 49 735 – – – 1 102

287 750 – – – – – – –

173 2 694 733 – – – – – –

– – 6 459 718 5 – – – –

768 373 654 3 142 3 378 217 – – – 35 760

181 071 – – 132 324 538 398 2 577 212 116 55 775

– – – – – 167 808 – –

– – – – – – 429 072 –

196 – – – – – – 452 329

143

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:38

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 140: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

9.4. Investicije za za{titu okoli{a u 2007.u tisu}ama kuna

UkupnoZaštitazraka iklime

Gospo-darenje

otpadnimvodama

Gospo-darenje

otpadom

Zaštita isanacija

tla te pod-zemnih i

površinskihvoda

Smanjenjebuke i

vibracija

Zaštitabiološke

raznolikostii krajolika

Zaštitaod

zra~enja

Ostaledjelatnosti

zaštiteokoliša

Ukupno 2 025 098 136 994 506 405 91 771 1 247 904 2 576 31 391 115 7 942

Investicije na koncu

proizvodnog procesa1 799 908 112 252 478 847 54 421 1 134 640 2 489 15 760 115 384

Iz vlastitih financijskihsredstava

1 473 946 112 082 153 749 54 729 1 134 638 2 489 15 760 115 384

Iz udru`enih sredstava 209 197 – 209 197 – – – – – –

Iskorišteni financijskikrediti

115 896 – 115 896 – – – – – –

Iz sredstava fondovai prora~una

835 152 – 683 – – – – –

Iz ostalih izvora 34 18 5 9 2 – – – –

Investicije u integrirane

tehnologije225 190 24 742 27 558 36 350 113 264 87 15 631 – 7 558

Iz vlastitih financijskihsredstava

129 189 24 742 27 558 33 243 20 370 87 15 631 – 7 558

Iz udru`enih sredstava – – – – – – – – –

Iskorišteni financijskikrediti

96 001 – – 3 107 92 894 – – – –

Iz sredstava fondova iprora~una

– – – – – – – – –

Iz ostalih izvora – – – – – – – – –

144

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp7. sijeŁanj 2009 14:00:19

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 141: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

9.5. Teku}i izdaci za za{titu okoli{a u 2007.

u tisu}ama kuna

UkupnoZaštitazraka iklime

Gospo-darenje

otpadnimvodama

Gospo-darenje

otpadom

Zaštita isanacija tla tepodzemnih ipovršinskih

voda

Smanjenjebuke i

vibracija

Zaštitabiološkeraznoli-kosti i

krajolika

Zaštitaod

zra~enja

Ostaledjelatnosti

zaštiteokoliša

Ukupno 770 980 82 798 121 190 288 258 88 219 1 607 25 466 2 008 161 434

Interni teku}i izdaci nastali

u izvještajnoj jedinici272 349 9 827 14 214 180 565 7 045 1 553 11 963 1 243 45 939

Izdaci za rad i odr`avanjeure|aja za zaštitu okoliša(upotreba materijala,energije)

191 394 6 746 7 758 125 173 2 860 379 10 721 89 37 668

Izdaci za zaposleno osobljekoje radi na zaštiti okoliša)

77 356 2 876 4 702 54 480 4 093 1 154 1 242 1 154 7 655

Izdaci za upravljanje, infor-miranje i izobrazbu te ostaliizdaci povezani sa zaštitomokoliša

3 599 205 1 754 912 92 20 – – 616

Eksterni teku}i izdaci

pla}eni drugima u svezi

sa zaštitom okoliša

498 631 72 971 106 976 107693 81 174 54 13 503 765 115 495

Pla}anje naknada za zaštituokoliša (za pro~iš}avanjeotpadnih voda, uklanjanjeotpadaka itd.)

331 890 67 485 100 652 78 151 65 184 25 6 350 555 13 488

Izdaci za monitoring 9 616 1 574 1 002 227 1 660 29 3 060 206 1 858

Ostali teku}i izdaci 157 125 3 912 5 322 29 315 14 330 – 4 093 4 100 149

145

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp7. sijeŁanj 2009 14:00:19

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 142: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

10. Gradski prora~un

10.1. Ostvarenje prihoda gradskog prora~unau tisu}ama kn

Ostvarenje

2003 2004 2005 2006 2007

UKUPNI PRIHODI 4 488 441 5 001 542 5 488 930 6 437 635 6 894 995

PRIHODI 4 370 354 4 771 657 5 339 072 6 052 637 6 445 001

PRIHODI OD POREZA 3 290 423 3 576 834 3 925 795 4 521 252 4 547 398Porez i prirez na dohodak 2 197 739 2 451 462 2 480 230 2 794 917 4 177 612Porez na dobit 889 397 870 970 1 184 315 1 435 460 2 009

Porezi na imovinu 122 954 158 793 157 929 176 043 234 714Porezi na robu i usluge 79 956 95 315 102 937 114 832 133 063Ostali prihodi od poreza 377 294 384 – –

POMO]I 15 115 314 4 636 6 797 21 691

PRIHODI OD IMOVINE 367 517 397 405 385 874 407 959 443 888Prihodi financijske imovine 58 715 51 833 43 648 26 944 22 158Prihodi od nefinancijske imovine 308 802 345 572 342 226 381 015 421 730

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBII PO POSEBNIM PROPISIMA

692 628 791 291 1 017 920 1 110 612 1 426 742

Aministrativne (upravne) pristojbe 70 977 56 445 72 585 98 367 103 431Prihodi po posebnim propisima 621 651 734 846 945 335 1 012 245 1 323 311

OSTALI PRIHODI 4 671 5 813 4 847 6 017 5 282

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 118 087 202 340 61 664 77 081 399 069

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 57 044 129 333 31 490 43 697 67 405Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva 52 395 126 995 30 784 43 268 66 084Prihodi od prodaje nematerijalne imovine-u obliku prava 4 649 2 338 706 429 1 321

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE 61 043 73 007 30 174 33 384 331 664Prihodi od prodaje gra|evinskih objekata 61 043 73 007 30 174 32 218 331 487Ostali prihodi od proizvedene imovine – – – 1 166 177

VLASTITI IZVORI – 27 545 88 194 307 917 50 925

Izvor: Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 8/04., 6/05., 9/06., 5/07., 6/08.

146

Prihodi od imovine6,4%

Prihodi od administrativnihpristojbi i po posebnim

propisima20,7%

Vlastitiizvori0,7%

Pomo} iostali prihodi

0,4%

Prihodi od poreza66,0%

Prihodi od prodajenefinancijske imovine

5,8%

Struktura prihoda gradskog prora~una u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 143: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

10.2. Rashodi gradskog prora~unau tisu}ama kn

Ostvarenje

2003 2004 2005 2006 2007

UKUPNI RASHODI 4 411 988 4 735 177 5 161 891 6 261 499 6 919 341

RASHODI 3 318 280 3 659 959 3 996 746 4 445 664 4 832 665

Rashodi za zaposlene 616 468 895 868 932 859 1 141 308 1 279 378

Materijalni rashodi 1 030 905 1 238 465 1 247 870 1 636 406 1 838 811

Financijski rashodi 45 123 36 839 57 611 27 216 39 218

Subvencije 519 184 529 685 559 700 612 823 670 030

Pomo}i 150 148 35 224 19 058 15 799 16 766

Naknade gra|anima i ku}anstvima na temelju osiguranja

i druge naknade111 662 166 145 308 216 380 239 271 006

Ostali rashodi 844 790 757 733 871 432 631 873 717 456

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1 093 708 1 075 218 1 165 145 1 815 835 2 086 676

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 89 765 82 212 48 071 161 284 31 576

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 923 413 942 651 1 097 267 1 529 088 1 928 225

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80 530 50 355 19 807 125 463 126 875

Izvor: Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 8/04., 6/05., 9/06., 5/07., 6/08.

10.3. Ra~un financiranjau tisu}ama kn

Ostvarenje

2003 2004 2005 2006 2007

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU@IVANJA 135 000 115 000 95 000 62 079 155 610

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova – – – 2 079 3 816

Primici od zadu`ivanja 135 000 115 000 95 000 60 000 150 000

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici – – – – 1 794

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 278 014 293 170 325 922 187 290 149 442

Izdaci za otplatu glavnice 278 014 293 170 325 922 187 290 148 484

Izdaci za dane zajmove – – – – 958

NETO ZADU@IVANJE / FINANCIRANJE –143 014 –178 170 –230 922 –125 211 6 168

Izvor: Slu`beni glasnik Grada Zagreba, br. 8/04., 6/05., 9/06., 5/07., 6/08.

147

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 144: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11. Poljoprivreda, lov i {umarstvo

11.1. Oranice i vrtovi prema na~inu korištenja

Zasijane povr{ine u hektarima

2005 2006 2007

Ukupno

Ukupno 6 011 6 702 4 872

@itarice 4 855 4 827 3 213Krumpir 166 69 97Uljano sjemenje i plodovi 49 492 399[e}erna repa _ 4 –Krmno bilje 616 840 883Cvije}e, aromati~no i ostalo bilje 33 97 21Mahunasto i ostalo povr}e 292 373 259

Pravne osobe i dijelovi pravnih osoba

Ukupno 193 187 189

@itarice 97 81 88Krumpir _ _ _Uljano sjemenje i plodovi 49 52 58[e}erna repa _ _ _Krmno bilje 21 23 16Cvije}e, aromati~no i ostalo bilje 8 5 8Mahunasto i ostalo povr}e 18 26 19

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Ukupno 5 818 6 515 4 683

@itarice 4 758 4 746 3 125Krumpir 166 69 97Uljano sjemenje i plodovi _ 440 341[e}erna repa _ 4 –Krmno bilje 595 817 876Cvije}e, aromati~no i ostalo bilje 25 92 13Mahunasto i ostalo povr}e 274 347 240

148

itarice66,0%

Krmno bilje18,1%Cvije}e, aromati~no

i ostalo bilje0,4%

Krumpir2,0%

Uljano sjemenje iplodovi8,2%Mahunasto i

ostalo povr}e5,3%

Zasijane površine u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 145: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11.2. Površina i proizvodnja va`nijih usjeva

Po`njevenapovr{ina, ha

Prirod po ha, t Proizvodnja, tPo`njevenapovr{ina, ha

Prirod po ha, t Proizvodnja, t

P{enica Kukuruz

Ukupno

2005 682 2,87 1 956 3 422 3,64 12 4422006 671 3,05 2 047 3 011 3,86 11 6292007 511 2,36 1 206 2 171 3,46 7 510

Pravne osobe i dijelovi pravnih osoba

2005 39 4,23 165 7 8,00 562006 28 4,28 119 18 7,89 1422007 48 4,83 232 53 5,02 266

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

2005 643 2,79 1 791 3 415 3,63 12 3862006 643 3,00 1 928 2 993 3,84 11 4872007 463 2,10 974 2 118 3,42 7 244

Je~am Zob

Ukupno

2005 372 2,51 932 307 2,26 6932006 680 3,20 2 178 251 2,51 6312007 560 3,22 1 804 255 1,32 366

Pravne osobe i dijelovi pravnih osoba

2005 9 3,78 34 32 3,56 1142006 11 4,27 47 19 2,47 472007 10 4,40 44 5 0,60 3

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

2005 363 2,47 898 275 2,11 5792006 669 3,18 2 131 232 2,52 5842007 550 3,20 1 760 250 1,33 333

Uljana repica Soja

Ukupno

2005 19 2,89 55 32 2,59 832006 89 2,12 189 203 2,50 5072007 70 1,81 127 302 1,97 594

Pravne osobe i dijelovi pravnih osoba

2005 19 2,89 55 32 2,59 832006 17 2,65 45 33 2,48 822007 16 3,00 48 43 1,65 71

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

2005 – – – – – –2006 72 2,00 144 170 2,50 4252007 54 1,46 79 259 2,02 523

149

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 146: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11.2. Površina i proizvodnja va`nijih usjeva (nastavak)

Po`njevenapovr{ina, ha

Prirod po ha, t Proizvodnja, tPo`njevenapovr{ina, ha

Prirod po ha, t Proizvodnja, t

Krumpir Kupus i kelj

Ukupno

2005 166 11,30 1 876 24 16,76 4022006 88 12,50 1 100 23 30,04 6912007 97 12,79 1 241 59 17,58 1 037

Pravne osobe i dijelovi pravnih osoba

2005 – – – 2 50,00 1002006 – – – – – –2007 – – – 2 72,50 145

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

2005 166 11,30 1 876 22 13,73 3022006 88 12,50 1 100 23 30,04 6912007 97 12,79 1 241 57 15,65 892

Luk crveni i ~e{njak Grah-suho zrno

Ukupno

2005 14 11,71 164 27 2,30 622006 15 7,53 113 18 2,28 412007 – – – 53 0,70 37

Pravne osobe i dijelovi pravnih osoba

2005 – – – 3 1,67 52006 – – – 4 1,25 52007 – – – – – –

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

2005 14 11,71 164 24 2,38 572006 15 7,53 113 14 2,57 362007 – – – 53 0,70 37

Lucerna – sijeno Djetelina – sijeno

Ukupno

2005 80 3,41 273 166 2,61 4332006 108 4,52 488 220 4,93 1 0852007 – – – – – –

Pravne osobe i dijelovi pravnih osoba

2005 8 3,38 27 – – –2006 8 2,25 18 – – –2007 – – – – – –

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

2005 72 3,42 246 166 2,61 4332006 100 4,70 470 229 4,93 1 0852007 – – – – – –

150

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp7. sijeŁanj 2009 14:02:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 147: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11.3. Vo}na stabla i proizvodnja vo}a

Jabuke Šljive

stabla prirod postablu, kg

proizvodnja,t

stabla prirod postablu, kg

proizvodnja,tukupno rodna ukupno rodna

Ukupno

2005 231 000 213 182 17,1 3 640 100 200 82 322 4,4 363

2006 228 000 210 460 11,0 2 312 103 200 84 785 10,5 888

2007 303 267 258 457 12,7 3 289 109 202 84 785 9,6 812

Pravne osobe i dijelovi pravnih osoba

2005 2 000 300 – – 200 180 – –

2006 2 000 300 – – 200 180 – –

2007 72 997 48 297 29,8 1 440 200 180 – –

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

2005 229 000 212 882 17,1 3 640 100 000 82 142 4,4 363

2006 226 000 210 160 11,0 2 312 103 000 84 605 10,5 888

2007 230 270 210 160 8,8 1 849 109 002 84 605 9,6 812

11.4. Vinogradi i proizvodnja gro`|a

Ukupna površinavinograda, ha

Trsovi, tis. Prirod po trsu,kg

Proizvodnjagro`|a,t

Proizvodnjavina,hlukupno rodni

Ukupno

2005 549 2 167 1 987 1,3 2 542 14 000

2006 459 1 811 1 765 1,5 2 654 16 000

2007 466 1 850 1 802 1,3 2 381 15 000

Pravne osobe i dijelovi pravnih osoba

2005 11 37 36 1,9 71 1 000

2006 10 33 24 1,8 43 1 000

2007 17 72 61 1,9 118 1 000

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

2005 538 2 130 1 951 1,3 2 471 13 000

2006 449 1 778 1 741 1,5 2 611 15 000

2007 449 1 778 1 741 1,3 2 263 14 000

151

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp7. sijeŁanj 2009 14:02:39

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 148: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11.5. Stoka i perad kod poslovnih subjekata (pravne osobe),stanje 31. prosinca

Goveda Svinje Perad

ukupnokrave i steone

juniceukupno

krma~e isuprasnenazimice

ukupno pili}i za tov

1998 141 – 28 898 3 218 292 302 57 065

1999 236 4 1 295 – 183 061 67 864

2000 – – – – 236 584 –

2001 – – – – 130 441 –

2002 38 38 – – 120 821 1 655

2003 – – – – 126 238 938

2004 – – – – 261 086 3 590

2005 – – – – 186 210 343

20061) – – – – 108 392 330

20071) – – – – 145 283 309

11.6. Stoka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,stanje 15. sije~nja

Konji Goveda

Svinje

ukupnokrma~e, nazimice

i suprasnenazimice

prasad i nazimad

1998 149 6 072 19 912 3 084 13 352

1999 112 5 476 14 942 2 603 12 049

2000 74 5 195 14 026 2 410 11 376

2001 37 4 494 12 339 1 880 10 411

2002 74 4 739 11 327 2 072 9 207

2003 129 4 534 14 487 1 757 12 680

2004 161 4 953 13 265 2 164 11 101

2005 161 4 639 11 457 2 164 9 216

20061) 129 4 847 9 776 1 833 7 918

20071) 708 4 639 9 420 1 859 7 434

1) stanje 1. prosinca

152

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 149: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11.7. Goveda i proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednimgospodarstvima

Goveda

Muzene kraveNamu`eno mlijeka u

tisu}ama litaraukupnokrave i junice

za rasplod

1998 6 072 5 405 5 019 10 828

1999 5 476 4 844 4 633 9 835

2000 5 195 4 598 4 107 9 098

2001 4 494 3 967 3 686 8 406

2002 4 739 4 036 3 650 8 705

2003 4 534 3 139 3 279 8 929

2004 4 953 3 383 3 314 9 174

2005 4 639 3 663 3 209 9 603

2006 4 847 3 488 3 244 11 358

2007 4 639 3 453 3 279 11 510

11.8. Perad, proizvodnja jaja i proizvodnja meda, na obiteljskimpoljoprivrednim gospodarstvima

Perad

Ko{niceproizvodnjameda, u kgukupno koko{i nesilice

proizvedeno jajatis. kom.

1998 134 905 120 166 9 654 1 272 28 900

1999 132 824 87 972 8 819 1 734 26 588

2000 136 177 90 573 9 063 2 890 30 634

2001 117 276 69 880 6 372 2 601 52 020

2002 115 080 62 135 5 600 2 139 32 079

2003 92 214 64 540 5 493 9 558 289 690

2004 89 287 60 353 5 306 12 036 142 780

2005 82 411 64 472 5 868 12 980 244 850

2006 73 822 54 422 5 452 10 974 168 150

2007 76 579 52 993 5 309 12 921 165 200

153

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 150: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11.9. Površine šumskog zemljišta1)

u hektarima

[umsko zemlji{te prema vlasni{tvu, stanje 31. prosinca

2005 2006 2007

Ukupnodr`avne

{umeprivatne

{umeUkupno

dr`avne{ume

privatne{ume

Ukupnodr`avne

{umeprivatne

{ume

[umsko zemlji{te – ukupno … … … 23 161 17 278 5 883 23 183 17 300 5 883

[ume – ukupno 21 788 11 845 9 943 22 771 16 888 5 883 22 793 16 910 5 883

Bjelogorica 20 691 10 748 9 943 19 476 13 593 5 883 19 592 13 709 5 883Obi~na bukva 4 653 4 355 298 3 656 3 656 – 3 677 3 677 –Hrast lu`njak 4 213 2 900 1 313 1 402 1 402 – 1 783 1 783 –Hrast kitnjak 2 028 1 850 178 3 242 3 242 – 3 383 3 383 –Hrast medunac 1 1 – 7 7 – – – –Hrast crnika – – – – – – – – –Hrast cer – – – – – – – – –Poljski jasen 90 90 – – – – – – –Obi~ni grab 1 099 445 654 2 156 2 156 – 2 178 2 178 –Ostale tvrde bjelogorice 8 139 675 7 464 8 530 2 647 5 883 8 012 2 129 5 883Crna joha 131 131 – 153 153 – 161 161 –Nasadi topole i vrbe 264 264 – 61 61 – 65 65 –Ostale meke bjelogorice 73 37 36 269 269 – 33 333 –

Crnogorica 1 097 1 097 – 3 295 3 295 – 3 201 3 201 –Jela s bukvom (mje{ovito) … … … 2 715 2 715 – 2 783 2 783 –Obi~na smreka 80 80 – 169 169 – 165 165 –Obi~na jela 858 858 – – – – – – –Crni bor 31 31 – 16 16 – 24 24 –Alepski bor – – – – – – – – –Ostale crnogorice 128 128 – 395 395 – 229 229 –

Ostalo {umsko zemlji{te – ukupno … … … 227 227 – 223 223 –

Neobraslo:Proizvodno (~istine, blage kamenjare i sl.) … … … 71 71 – 75 75 –Neproizvodno (prosjeke, rudine, plan i sl.) … … … 156 156 – 148 148 –

Neplodno zemlji{te – ukupno … … … 163 163 – 167 167 –

({umske prometnice, vodotoci, kanali i sl.)

11.10. Šume prema namjeni 1)

u hektarima

Šume prema vlasništvu, stanje 31. prosinca

Ukupno dr`avne šume privatne šume

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Šume – ukupno 35 211 24 206 16 888 12 440 5 883 5 883

Gospodarske šume 24 967 21 308 9 542 9 542 5 883 5 883Zaštitne šume 4 414 – 4 414 – – –Šume s posebnom namjenom 5 830 2 898 2 932 2 898 – –– šume i dijelovi šuma za proizvodnju šumskog sjemena – – – – – –– zašti}ena podru~ja 4 742 2 359 2 383 2 359 – –– šume namijenjene znanstvenim istra`ivanjima, nastavi,

potrebama obrane Republike Hrvatske1 088 539 549 539 – –

1) Vidjeti metodolo{ka obja{njenja.

154

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp7. sijeŁanj 2009 14:04:33

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 151: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11.11. Posje~ena bruto drvna masau m3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 45 289 46 145 51 372 54 011 61 066 54 045 52 813 84 298 101 041 47 726

Bjelogorica 41 139 40 150 46 817 50 164 54 851 50 415 49 723 74 940 88 975 41 541

Hrast 15 833 14 261 17 626 21 290 26 921 19 482 16 911 25 095 30 928 16 535

Bukva 15 521 19 963 21 584 19 428 20 683 23 399 23 335 34 704 39 652 16 383

Topola 8 37 196 – 65 41 1 475 844 1 174 –

Ostale bjelogorice 9 777 5 889 7 411 9 446 7 182 7 493 8 002 14 297 17 221 8 623

Crnogorica 4 150 5 995 4 555 3 847 6 215 3 630 3 090 9 358 12 066 6 185

Jela, smrekai duglazije

3 593 5 958 4 476 3 584 5 635 3 306 2 457 6 659 8 119 4 758

Borovi i ari{ 557 37 79 263 580 324 633 2 699 3 947 1 427

Ostale crnogorice – – – – – – – – – –

11.12. Proizvodnja {umskih proizvodau m3

Proizvod-nja {um-

skih proiz-voda u

dr`avnim iprivatnim{umama

Proizvodnja {umskih proizvoda u dr`avnim {umama

ukupnodugo drvocrnogorice

prostornodrvo

crnogorice

dugo drvobjelogorice

prostornodrvo

bjelogorice

ogrijevnodrvo

crnogorice

ogrijevnodrvo

bjelogorice

ostalogrubo

obra|enodrvo uk-

lju~uju}i idrvene mo-tike i kalje

1998 42 139 41 363 4 942 57 18 340 11 231 – 6 793 –

1999 39 527 39 143 4 947 70 18 050 8 103 7 7 966 –

2000 46 790 45 047 3 727 3 20 319 15 522 25 5 451 –

2001 45 996 45 975 3 117 48 20 382 13 242 54 9 132 –

2002 56 303 54 038 4 720 391 24 770 14 362 30 9 765 –

2003 51 588 51 238 2 791 – 27 024 10 460 32 10 931 –

2004 42 551 42 367 2 602 5 18 846 12 848 – 8 066 –

2005 68 981 68 381 8 440 – 26 698 16 951 – 16 292 –

2006 82 055 81 754 10 231 – 26 591 16 157 – 28 775 –

2007 38 807 38 624 5 277 – 14 217 3 928 – 15 202 –

155

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3.vp23. prosinac 2008 17:01:41

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 152: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11.13. [umski proizvodi prema vlasni{tvuu m3

Proizvodnja {umskih proizvoda

Ukupnodugo drvocrnogorice

prostornodrvo

crnogorice

dugo drvobjelogorice

prostornodrvo

bjelogorice

ogrijevnodrvo

crnogorice

ogrijevnodrvo

bjelogorice

ostalo gruboobra|eno drvo

uklju~uju}icijepano drvo

2003

Ukupno 51 588 2 792 – 27 292 10 467 32 11 005 –

Dr`avne {ume 51 238 2 791 – 27 024 10 460 32 10 931 –

Privatne {ume 350 1 – 268 7 – 74 –

2004

Ukupno 42 551 2 660 5 18 917 12 848 – 8 121 –

Dr`avne {ume 42 367 2 602 5 18 846 12 848 – 8 066 –

Privatne {ume 184 58 – 71 – – 55 –

2005

Ukupno 68 981 8 458 8 27 012 17 073 – 16 430 –

Dr`avne {ume 68 381 8 440 – 26 698 16 951 – 16 292 –

Privatne {ume 600 18 8 314 122 – 138 –

2006

Ukupno 82 055 10 231 – 26 777 16 157 – 28 890 –

Dr`avne {ume 81 754 10 231 – 26 591 16 157 – 28 775 –

Privatne {ume 301 – – 186 – – 115 –

2007

Ukupno 38 807 5 277 – 14 394 3 928 – 15 208 –

Dr`avne {ume 38 624 5 277 – 14 217 3 928 – 15 202 –

Privatne {ume 183 – – 177 – – 6 –

156

dugo drvocrnogorice

1 , %3 6

dugo drvobjelogorice

3 , %7 1prostorno drvo

bjelogorice

1 , %0 1

ogrjevno drvo

bjelogorice

3 ,2%9

Proizvodnja {umskih proizvoda u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 153: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11.14. Lov i lovna privreda

Ukupno ~lanovalova~kih dru{tava

Brojno stanje divlja~i

jelenobi~ni

srnadivljasvinja

zec fazanjarebicapoljska

1997/98 1 173 6 625 100 1 083 2 376 105

1998/99 1 119 – 424 39 1 162 3 022 278

1999/00 1 109 – 448 78 1 143 3 338 359

2000/01 1 389 – 570 110 1 075 3 819 372

2001/02 1 243 – 526 105 939 3 297 622

2002/03 1 434 – 596 151 1 170 3 404 416

2003/04 1 478 – 598 134 846 2 126 316

2004/05 1 479 – 604 134 875 2 402 70

2005/06 1 569 – 620 157 916 2 689 90

2006/07 … … … … … … …

2007/08 … … … … … … …

11.15. Odstrel

Srna

Div

ljasv

inja

Zec

Jaza

vac

Lisi

ca

Kun

a

Lasi

ca

Ond

atra

Ost

ala

dlak

ava

divl

ja~

Jare

bica

poljs

ka

Faza

n

Svra

ke,v

rane

i{oj

ke

Ost

ala

pern

ata

divl

ja~

1997/98 35 16 248 – 96 8 20 6 5 12 1 008 1 077 45

1998/99 21 11 217 – 132 7 16 – 1 60 1 051 762 45

1999/00 17 7 165 – 78 6 – – 2 91 1 007 700 45

2000/01 20 5 168 4 144 – 30 – – – 913 344 78

2001/02 26 7 107 5 220 8 – – – – 1 227 265 123

2002/03 38 19 110 3 286 6 – – – – 1 399 419 345

2003/04 39 25 78 1 215 3 – – – 16 880 285 122

2004/05 39 10 177 – 220 3 – – – 35 1 514 224 –

2005/06 41 18 148 3 162 10 5 – – 7 1 641 412 20

2006/07 … … … … … … … … … … … … …

2007/08 … … … … … … … … … … … … …

157

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 154: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

12. Industrija12.1. Indeksi fizi~kog obujma ukupne industrijske proizvodnje1)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

100,0 97,6 96,2 101,5 107,8 114,4 117,3 122,8 125,5 134,7102,5 100,0 98,6 104,0 110,4 117,1 120,0 125,6 128,4 137,8104,0 101,4 100,0 105,5 112,0 118,8 121,8 127,5 130,3 139,898,6 96,1 94,8 100,0 106,2 112,7 115,5 120,9 123,6 132,692,8 90,5 89,3 94,2 100,0 106,1 108,8 113,9 116,4 124,987,5 85,3 84,2 88,8 94,3 100,0 102,5 106,8 109,1 117,185,4 83,2 82,2 86,6 92,0 97,6 100,0 104,7 107,0 114,881,6 79,5 78,5 82,7 87,9 93,2 95,5 100,0 102,2 109,779,8 77,8 76,8 80,9 86,0 91,2 93,4 97,8 100,0 107,374,4 72,5 71,6 75,4 80,1 85,0 87,0 91,1 93,2 100,0

1) Podaci se ~itaju samo vodoravno

12.2. Utro{ak elektri~ne energije i goriva u industriji

Elektro energijau MWh

Mazut tonaZemni plin

tis. m3Ugljen tona

mrki lignit

1993 647 075 1 764 92 694 3 –1994 575 947 1 455 84 241 4 –1995 579 786 1676 82 369 – –1996 503 753 1 052 81 242 – –1997 599 198 2 226 78 738 – –1998 589 206 2 602 81 243 – –1999 558 073 1 257 71 086 – –2000 554 359 3 096 78 125 – –2001 574 927 3 161 71 922 – –2002 590 635 3 042 72 877 – –2003 594 548 2 992 77 216 – –2004 … … … … …2005 … … … … …2006 … … … … …2007 … … … … …

158

Ukupno Energija Intermedijarniproizvodi,

osim energije

Kapitalniproizvodi

Trajni proizvodiza širokupotrošnju

Netrajniproizvodi za

široku potrošnju

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

%

1 ,02

1 ,04

Prosje~ne godi{nje stope rasta industrijske proizvodnje

u razdoblju od 2003. do 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA4.vp29. prosinac 2008 8:57:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 155: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

12.3. Indeksi industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskimgrupacijama i odjeljcima NKD-a 2002.

19981997

19991998

20001999

20012000

20022001

20032002

20042003

20052004

20062005

20072006

Industrija – Ukupno 99,4 97,6 98,6 105,5 106,2 106,1 102,5 104,7 102,2 107,3

PREMAGLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA– GIG

AE Energija 98,6 113,1 97,1 111,0 103,8 118,0 105,1 99,3 99,3 107,5AI Intermedijarni proizvodi, osim energije 102,0 95,3 92,5 100,5 108,1 99,8 110,0 99,8 97,7 106,6B Kapitalni proizvodi 90,7 95,1 106,2 95,4 101,7 111,9 99,7 117,5 117,9 113,1CD Trajni proizvodi za {iroku potro{nju 79,0 85,9 78,7 103,8 105,7 102,3 108,9 113,0 107,7 101,9CN Netrajni proizvodi za {iroku potro{nju 101,8 95,4 101,5 109,4 108,0 103,8 98,3 110,1 98,7 104,8

PREMA PODRU^JIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2002.

C Rudarstvo i va|enje 66,0 125,7 89,0 86,0 133,4 87,2 79,8 99,9 132,7 68,8

14 Va|enje ostalih ruda i kamena 66,0 125,7 89,0 86,0 133,4 87,2 79,8 99,9 132,7 68,8

D Prera|iva~ka industrija 99,6 95,0 99,0 104,5 106,7 104,1 102,1 106,1 102,9 107,3

15 Proizvodnja hrane i pi}a 100,4 92,6 99,5 106,2 110,3 102,6 96,2 104,9 102,9 104,316 Proizvodnja duhanskih proizvoda 92,4 85,5 62,5 88,2 92,6 97,9 142,3 211,8 26,1 –17 Proizvodnja tekstila 106,5 76,5 104,0 105,4 118,6 88,6 97,4 97,1 94,3 92,718 Proizvodnja odje}e; dorada i bojenje krzna 98,0 94,9 98,3 99,0 80,0 106,9 95,3 74,7 86,5 94,119 [tavljenje i obrada ko`e; proizvodnja kov~ega i torbi,

ru~nih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obu}e51,5 53,7 99,1 127,6 131,3 67,7 144,0 108,9 126,6 183,3

20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta,osim namje{taja; proizvodnja predmeta od slame ipletarskih materijala

70,0 51,1 59,4 159,4 68,1 135,4 55,7 45,1 76,0 48,4

21 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira 115,2 97,2 105,2 119,1 92,4 101,5 99,0 120,6 99,6 116,322 Izdava~ka i tiskarska djelatnost te umno`avanje

snimljenih zapisa109,5 105,1 109,7 122,2 124,1 118,3 101,5 137,4 106,7 109,6

23 Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnog goriva 79,4 84,3 98,7 100,8 108,6 85,7 111,4 99,5 82,8 87,324 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 96,0 92,2 93,6 88,1 109,3 87,6 109,7 99,2 85,7 110,225 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 93,2 124,5 104,0 97,6 127,1 96,3 129,4 108,8 118,0 111,926 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 112,8 103,4 90,3 97,7 119,6 111,1 108,7 119,5 118,3 110,327 Proizvodnja metala 89,3 87,5 84,3 127,3 112,1 107,7 99,6 94,7 71,2 91,728 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva

i opreme110,4 124,1 90,0 102,0 143,9 106,7 112,7 80,0 122,2 113,2

29 Proizvodnja strojeva i ure|aja, d. n. 100,2 91,8 101,8 99,4 95,6 109,8 123,0 107,2 105,5 112,430 Proizvodnja uredskih strojeva i ra~unala 3,6 184,8 113,2 112,1 91,9 88,5 78,1 132,5 72,6 116,931 Proizvodnja elektri~nih strojeva i aparata d. n. 117,2 101,5 85,1 123,2 102,8 124,0 102,7 105,8 112,9 102,232 Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih

aparata i opreme67,5 84,2 140,7 64,4 99,7 111,7 84,6 124,0 144,9 120,6

33 Proizvodnja medicinskih, preciznih, opti~kihinstrumenata te satova

114,9 92,1 89,4 114,8 84,4 119,2 101,8 118,9 106,1 77,8

34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 89,1 22,1 75,3 61,1 114,8 112,9 74,3 247,8 133,9 80,235 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 103,0 87,2 87,2 114,7 107,4 105,9 117,9 107,2 95,6 105,236 Proizvodnja namje{taja, ostala prera|iva~ka

industrija, d. n.62,1 67,7 70,3 134,5 99,2 108,0 97,9 105,4 75,4 122,0

37 Recikla`a 81,6 102,3 105,4 101,5 109,5 119,2 180,1 101,9 118,6 116,9

E Opskrba elektri~nom energijom, plinom i vodom 99,2 113,2 97,0 110,7 103,8 115,6 104,4 98,8 99,1 107,3

40 Opskrba elektri~nom energijom, plinom, parom itoplom vodom 99,0 113,4 97,1 111,1 103,8 118,3 105,0 99,3 99,4 107,5

41 Sakupljanje, pro~i{}avanje i distribucija vode 92,0 100,7 94,4 87,3 103,8 93,9 98,2 93,3 95,6 104,1

159

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA4.vp7. sijeŁanj 2009 14:07:00

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 156: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

12.4. Indeksi zaposlenog osoblja i proizvodnosti rada prema odjeljcima NKD-a 2002.

Zaposleni Proizvodnost rada

20001999

20012000

20022001

20032002

20042003

20001999

20012000

20022001

20032002

20042003

Industrija – Ukupno 95,2 96,3 95,2 95,3 98,4 103,6 109,6 111,6 111,3 104,2

C Rudarstvo i va|enje 89,6 85,3 97,3 95,6 121,8 99,3 100,8 137,1 91,2 65,5

14 Va|enje ostalih ruda i kamena 89,6 85,3 97,3 95,6 121.8 99,3 100,8 137,1 91,2 65,5

D Prera|iva~ka industrija 94,7 96,0 95,0 95,0 98,4 104,5 108,9 112,3 109,6 103,8

15 Proizvodnja hrane i pi}a 100,7 101,1 101,0 97,6 108,2 98,8 105,0 109,2 105,1 88,916 Proizvodnja duhanskih proizvoda 66,9 85,6 98,1 97,9 96,0 93,4 103,0 94,4 100,0 148,217 Proizvodnja tekstila 93,9 95,3 93,4 90,6 85,6 110,8 110,6 127,0 97,8 113,818 Proizvodnja odje}e; dorada i bojenje krzna 94,5 97,2 90,2 78,2 92,5 104,0 101,9 88,7 136,7 103,019 [tavljenje i obrada ko`e; proizvodnja kov~ega i

torbi, ru~nih torbica, sedlarskih i remenarskihproizvoda i obu}e

86,2 94,7 72,2 86,3 110,5 115,0 134,7 181,9 78,4 130,3

20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drvai pluta, osim namje{taja; proizvodnjapredmeta od slame i pletarskih materijala

93,2 100,1 73,6 103,3 90,9 63,7 159,2 92,5 131,1 61,3

21 Proizvodnja celululoze, papira i proizvodaod papira

99,9 98,4 87,0 92,1 95,5 105,3 121,0 106,2 110,2 103,7

22 Izdava~ka i tiskarska djelatnost te umno`avanjesnimljenih zapisa

97,7 101,4 102,6 98,6 101,7 112,3 120,5 121,0 120,0 99,8

23 Proizvodnja koksa, naftnih derivata inuklearnog goriva

92,6 100,8 96,4 105,3 101,4 106,6 100,0 112,7 81,4 109,9

24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 98,1 93,6 92,4 97,4 93,1 95,4 94,1 118,3 89,9 117,825 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 84,8 88,7 98,6 102,2 89,4 122,6 110,0 128,9 94,2 144,726 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih

proizvoda96,4 94,7 88,1 90,7 103,0 93,7 103,2 135,8 122,5 105,5

27 Proizvodnja metala 97,8 102,6 100,3 102,7 72,2 86,2 124,1 111,8 104,9 138,028 Proizvodnja proizvoda od metala, osim

strojeva i oprema106,2 79,6 84,1 94,9 99,8 84,8 128,1 171,1 112,4 112,9

29 Proizvodnja strojeva i ure|aja, d. n. 84,9 96,5 97,4 90,9 92,9 119,9 103,0 98,2 120,8 132,430 Proizvodnja uredskih strojeva i ra~unala 74,3 121,0 109,6 108,9 116,7 152,4 92,6 83,8 81,3 66,931 Proizvodnja elektri~nih strojeva i aparata d. n. 97,0 95,4 93,9 102,4 104,5 87,7 129,1 109,5 121,1 98,332 Proizvodnja radiotelevizijskih i

komunikacijskih aparata i opreme88,4 88,4 94,1 94,4 96,7 159,2 72,9 106,0 118,3 87,5

33 Proizvodnja medicinskih, preciznih,opti~kih instrumenata te satova

99,4 96,7 94,0 97,3 97,4 89,9 118,7 89,8 122,5 104,5

34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica ipoluprikolica

69,3 83,7 96,4 100,3 110,9 108,7 73,0 119,1 112,6 67,0

35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 93,5 102,9 101,3 98,4 100,5 93,3 111,5 106,0 107,6 117,336 Proizvodnja namje{taja, ostala prera|iva~ka

industrija, d. n.78,1 87,1 91,7 94,4 93,3 90,0 154,4 108,2 114,4 104,9

37 Recikla`a 100,8 104,0 104,4 111,4 106,2 104,6 97,6 104,9 107,0 169,6E Opskrba elektri~nom energijom, plinom i vodom 100,5 99,1 96,0 99,0 99,2 96,5 111,7 108,1 116,8 105,2

40 Opskrba elektri~nom energijom, plinom,parom i toplom vodom

99,9 98,7 94,5 99,0 99,4 97,2 112,6 109,8 119,5 105,6

41 Sakupljanje, pro~i{}avanje i distribucija vode 101,3 100,1 99,1 99,2 98,7 92,6 87,2 104,7 94,6 99,5

160

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA4.vp29. prosinac 2008 8:57:41

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 157: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

12.5. Industrijski proizvodi prema odjeljcima NKD-a 2002.

Jedinicamjere

2003 2004 2005 2006 2007

Proizvodnja hrane i pi}a

Svje`a ili hla|ena svinjetina, cijela i polovice t 3 883 2 338 2 081 4 437 2 741

Kobasice, osim od jetre, polutrajne t 994 761 476 534 358

Nekoncentrirane mje{avine sokova hl 19 919 17 759 16 151 8 520 4 131

Sirovo ulje sjemena suncokreta t 3 335 – – – –

Rafinirano ulje od sjemena suncokreta t 24 504 26 123 24 821 19 921 20 321

Rafinirano ulje repice i goru{ice t 2 029 1 218 1 187 – –

Mje{avina biljnih i `ivotinjskih masno}a t 5 118 983 834 684 726

Margarin, sa sadr`ajem od najmanje 80% masno}e t 15 218 12 984 12 423 11 904 11 672

Mlijeko do uklj. 6% masno}e, pasterizirano hl 342 965 303 931 332 599 367 515 340 318

Mlijeko do uklj. 6% masno}e, sterilizirano hl 745 538 735 639 795 628 800 929 784 937

Mlije~ni namazi t 1 607 1 695 1 876 2 210 1 931

Kiselo mlijeko i jogurt, nearomatizirani t 21 820 15 234 21 335 27 303 30 094

Kiselo mlijeko, nearomatizirano t 7 356 6 330 6 633 6 618 6 128Kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, aromatizirano

i s dodanim vo}em t 8 971 8 277 18 925 13 913 8 287

Proizvodi od prirodnih sastojaka mlijeka, d. n. t 2 730 2 987 6 445 11 422 4 169

Sladoled, s dodatkom kakaa ili bez njega t 10 698 9 100 10 264 11 372 14 542

Kompletna krmna smjesa za svinje t 12 630 8 939 3 598 2 829 2 491

Kompletna krmna smjesa za perad t 13 783 17 496 16 884 13 496 9 155

P{eni~ni kruh t 17 131 16 784 17 483 16 236 15 019

Sve vrste peciva t 3 457 3 061 2 914 3 004 3 018

Ostali pekarski proizvodi, svje`i, zamrznuti i pe~eni t 3 630 3 734 3 352 3 548 4 056Slatki keksi, vafel proizvodi, potpuno ili djelomi~no

~okoladirani t 2 768 3 003 3 332 3 526 3 352

Slatki keksi bez sadr`aja kakaa t 2 773 2 492 2 500 2 113 1 873

Vafel proizvodi bez sadr`aja kakaa t 7 869 7 664 7 951 8 524 9 092

^okoladni blokovi: table i pruti}i t 3 557 4 251 4 550 4 891 4 755

Karamele i sl. proizvodi t 2 072 1 990 2 138 1 810 1 938

Pr`ena kava s kofeinom t 5 987 5 795 7 835 7 899 8 319

^aj, u pakiranju do uklj. 3 kg t . . . . . . 44 43 42

Majoneza i dr. emulgirani umaci t 2 967 2 747 2 737 3 036 3 129

Pripravci za dje~ju hranu u pakovanju za prodaju na malo t – – – – –

Prehrambeni pripravci od bra{na, krupice, {kroba,itd. t 2 113 220 – – –

Ostali prehrambeni pripravci, d. n. t 4 629 4 323 5 563 6 447 7 232

Likeri i ostala `estoka alkoholna pi}a hl 56 035 55 817 55 360 57 000 59 987

Pivo od slada hl 1 736 749 1 631 905 1 495 113 1 449 474 1 496 451Vode, uklj. mineralne i gazirane, zasla|ene ili

aromatizirane, npr. osvje`avaju}i napicihl 1 385 770 1 287 301 1 308 011 1 309 683 1 466 729

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Cigarete, od duhana mil. kom. 1 440 2 049 4 340 1 134 –

161

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA4.vp29. prosinac 2008 8:57:41

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 158: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

12.5. Industrijski proizvodi prema odjeljcima NKD-a 2002. (nastavak)

Jedinicamjere

2003 2004 2005 2006 2007

Proizvodnja tekstila

Bojenje pamu~nih tkanina tis. m2 3 393 3 013 1 242 1 731 1 440Ostalo dovr{avanje ostalih tkanina tis. m2 1 107 – – – –Stolno rublje od tkanina tis. m2 2 725 1 362 1 390 1 293 1 302Hulahop-~arape, od sint. filamenta, pletene ili

kuki~anetis. pari 5 869 8 716 9 338 8 980 8 528

@enske sokne, ~arape, pletene ili kuki~ane, d. n.od sinteti~nih ili umjetnih vlakana

tis. pari 5 026 5 011 5 040 4 730 4 958

Proizvodnja odje}e, dorada i bojenje krzna

Ko`ne jakne i sakoi (blejzeri) tis. m2 24 17 12 8 1Kompletna radna odijela, mu{ka i dje~a~ka tis. m2 489 430 452 375 435Mu{ko i dje~a~ko odijelo – usluge tis. m2 606 959 785 576 508Mu{ke i dje~a~ke jakne i sakoi – usluge tis. m2 882 497 466 340 202Mu{ke i dje~a~ke hla~e, hla~e s plastronom i

naramenicama,kratke hla~e – uslugetis. m2 453 233 164 110 72

@enski i djevoja~ki kaputi, ogrta~i, pelerine i sl. –usluge

tis. m2 6 24 17 6 1

@enske i djevoja~ke jakne – usluge tis. m2 466 479 392 268 269

Proizvodnja celul. papira i proizvoda od papira

Vi{eslojni papir i karton zvan testlajner – ostali t 15 593 1 6147 24 753 22 453 34 176Ostali nepremazni papir i karton, mase ve}e od

150 g/m2 t 12 694 14 451 14 435 13 181 21 475

Valoviti papir i karton, uklj. i bu{eni t 12 623 14 695 13 325 16 094 23 010Kutije i ostala ambala`a od valovitog papira ili

kartonat 14 306 16 626 18 023 20 417 21 814

Slo`iva ambala`a, od nevalovitog ~vrstogkartona: kartonske kutije

t 819 863 941 900 914

Izdava~ka i tiskarska djelatnost

Usluga tiskanja novina, ~asopisa i ostalihperiodi~nih publikacija koje izlaze vi{e oduklj. ~etiri puta tjedno

t 24 929 13 233 25 809 27 574 30 159

Ostali tiskani materijal u neprekinutoj formi –tiskani

t 389 548 492 592 517

Ostali tiskani materijal, ostali t 778 2 224 8 902 8 547 1 300Notesi, blokovi za pisanje i memorandum blokovi t 829 827 1 031 1 139 1 206Bilje`nice (vje`benice) t 1 413 1 391 2 602 2 372 2 418Poslovni obrasci u vi{e primjeraka, ostali t 651 497 807 803 –Usluge tiskanja knjiga kg 3 176 446 5 966 481 6 904 467 5 205 380 5 750 280Usluga tiskanja novina koje izlaze do ~etiri

puta tjednot 3 809 3 012 4 509 5 272 6 438

Usluga tiskanja ~asopisa i periodi~nih publikacijakoje izlaze do ~etiri puta tjedno

t 20 885 22 184 29 569 32 183 36 105

162

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA4.vp29. prosinac 2008 8:57:41

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 159: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

12.5. Industrijski proizvodi prema odjeljcima NKD-a 2002. (nastavak)

Jedinicamjere

2003 2004 2005 2006 2007

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Etilen t 41 252 49 886 49 797 48 295 44 823Polietileni, specifi~ne gusto}e do 0,94 u primarnim

oblicimat 41 342 48 862 52 476 50 823 56 237

Polistiren modificiran u primarnim oblicima t 29 405 22 301 31 912 28 104 30 985Herbicidi, pripremljeni za maloprodaju t 527 473 437 405 425Sulfonamidi kg 429 790 258 670 60 919 117 960 81 490Tetraciklini i njihovi derivati i njihove soli kg 81 351 109 994 64 335 23 285 2 300Azitromicin kg – – – – –Lijekovi koji sadr`e polusintetske peniciline i njihove

derivate pripremljeni za maloprodajukg 70 824 59 973 57 708 76 093 49 364

Lijekovi koji sadr`e ostale antibiotike, pripremljeniza maloprodaju

kg 123 188 82 018 87 983 71 833 98 664

Lijekovi koji sadr`e inzulin, pripremljeni zamaloprodaju

kg 1 289 – – – –

Antihipertenzivi, pripremljeni za maloprodaju kg 4 935 5 335 29 716 4 890 15 063Psihofarmaci, pripremljeni za maloprodaju, d. n. kg 59 587 41 553 44 765 44 961 70 684Antianginalitici, pripremljeniza maloprodaju, d. n. kg 41 746 32 564 30 138 24 829 29 499Ostali lijekovi za lije~enje kardiovaskularnog sustava,

pripremljeni za maloprodaju, d. n.kg 16 109 19 564 20 268 22 033 22 103

Antireumatici, pripremljeni za maloprodaju, d. n. kg 88 474 81 664 46 604 77 218 49 081Ostali lijekovi koji sadr`e mije{ane i nemije{ane

proizvode, pripremljeni za maloprodaju, d. n.kg 4 434 430 4 453 089 4 723 131 1 797 125 2 570 498

Antiserumi kg 320 361 456 1 049 879Cjepiva za humanu medicinu kg 1 701 1 931 914 1 167 844Preparati za pranje i ~i{}enje, pripremljeni za

maloprodaju: za strojno pranjet 6 765 5 515 5 597 5 529 5 720

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Ostali proizvodi od vulkanizirane gume za teh. uporabu t 558 603 436 – –Ostale vre}e i vre}ice od polietilena t 1 639 – – – –Ostale ambala`e za transport i pakovanje,

od plastike, d. n.t 1 847 1 213 2 145 7 530 944

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih

proizvoda

Svje`i beton, pripremljen za lijevanje t 272 921 351 805 774 318 1 065 929 1 197 629Bitumenski hidroizolacijski materijali s ulo{kom od

krovnoga kartona, u rolamat 7 886 8 000 7 729 16 925 23 393

Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i

opreme

Vu~ena `ica bakra, neizolirana t 6 523 6 636 3 199 6 213 5 838Vu~ena ica od aluminija i aluminijskih legura, neizolirana t 2 518 2 118 1 302 2 097 2 125Opla{tene elektrode, za elektrolu~no zavarivanje od

osnovnih metalat 2 339 2 776 2 090 1 871 1 997

Plo~e sa znakovima, natpisima, imenicima, adresamaitd., od osnovnih metala

t 503 382 192 133 132

163

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA4.vp29. prosinac 2008 8:57:41

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 160: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

12.5. Industrijski proizvodi prema odjeljcima NKD-a 2002. (nastavak)

Jedinicamjere

2003 2004 2005 2006 2007

Proizvodnja strojeva i ure|aja, d. n.

Osobna i teretna dizala, elektri~na i ostala t 442 330 464 474 443Strojevi i aparati za filtriranje i pro~i{}avanje teku}ina,

za kemijsku i ostalu industrijut 3 17 – – –

Ostali strojevi za vaganje, d. n. mosne vage t 1 414 1 745 1 833 1 690 1 853Aparati za ga{enje po`ara (uklj. i napunjene) t 1 656 1 571 1 446 1 581 1 713Elektri~ni {tednjaci t 259 206 3 344 3 374 3 040Dijelovi elektrotermi~kih aparata za ku}anstvo t 2 075 2 372 2 265 2 738 2 880Aparati za kuhanje i grija~i tanjura, na plinovita goriva

(uklj. kombinirane) s pe}nicom, od `eljeza ili ~elikat 422 399 4 27 36

Proizvodnja elektri~nih strojeva i aparata

Motori izmjeni~ne struje, vi{efazni, snage iznad 0,75 kWdo uklj. 7,5 kW

t 571 705 776 708 455

Transformatori s teku}im dielektrikom snage iznad 16 kVAdo uklj. 650 kVA

t 2 400 3 074 3 189 3 491 3 077

Transformatori s teku}im dielektrikom snage iznad1600 kVA do uklj. 10 000 kVA

t 609 750 977 649 742

Transformatori s teku}im dielektrikom, snage iznad10 000 kVA

t 10 780 8 702 12 039 16 839 18 052

Mjerni transformatori snage do uklj. 1 kVA t 1 169 1 052 1 409 1 564 2 072Automatski prekida~i strujnih krugova, za napon iznad

1 kV do uklj. 72,5 kVt 254 291 235 254 256

Ostali aparati za za{titu strujnih krugova, d. n., za naponuklj. 1 000 V, intenziteta iznad 16 A do uklj. 125 V

t 80 75 84 94 83

Uti~nice za fiksnu instalaciju za napon do uklj. 1 000 V,za uporabu u ku}anstvu i sl.

t 248 267 254 214 265

Pultovi i ostale osnove s ure|ajima za uklj./isklj.i za{titu, za napon iznad 1 kV do uklj. 72,5 kW

t 455 345 300 391 251

Ormari, pultovi, plo~e, stolovi i ostale osnove ure|ajaza upravljanje elektri~nom energijom

t 230 322 339 287 348

Ostali dijelovi prekida~a, osigura~a i ure|aja za upravljanjeelektri~nim strujnim krugovima

t 54 31 29 43 36

Telekomunikacijski elektri~ni vodi~i, uklj. konektorom,za napon do uklj. 80 V

t 2 829 3 377 1 813 2 706 2 349

Elektri~ni kabeli, za napon iznad 80 V do 1 000 V, izoliranitermoplasticima (G, EPR, UPET i dr.) s bakrenim vodi~ima

t 1 308 1 929 799 1 970 1 914

Elektri~ni vodi~i, uklj. s konektorom, za napon iznad 80 V doispod 1 000 V, izolirani termoplasticima (PVC, PET i dr.)

t 1 296 687 934 1 771 1 629

Elektri~ni vodi~i, uklj. s konektorom, za napon iznad 80 V doispod 1000 V, izolirani termoplasticima (G, EPR, UPET i dr.)

t 5 318 3 700 2 519 3 428 3 966

Olovni pogonski akumulatori, s teku}im elektrolitom t 1 382 1 744 2 105 1 680 1 377Dijelovi elektri~nih akumulatora: plo~e t 709 1 013 1 197 904 769

164

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA4.vp29. prosinac 2008 8:57:41

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 161: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

12.5. Industrijski proizvodi prema odjeljcima NKD-a 2002. (nastavak)

Jedinicamjere

2003 2004 2005 2006 2007

@arulje sa `arnom niti, snage do uklj. 200 W, za naponve}i od 100 V, d. n.

tis. kom. 6 334 5 030 1 983 – –

Elektri~ni strojevi i ure|aji s posebnim funkcijama, d. n. kg 65 759 107 805 72 397 135 435 86 400

Proizvodnja RTV i komunikacijskih aparata i opreme

Ku}ne telefonske i telegrafske centrale priklj. 11 013 14 149 34 157 32 012 16 953

Javne telefonske i telegrafske centrale priklj. 1 216 018 815 628 736 867 740 862 658 002

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Usluga popravka i odr`avanje `eljezni~kih itramvajskih lokomotiva i drugih tra~nih vozila

tis. ef. sati 2 809 3 011 3 087 2 765 3 436

Proizvodnja namje{taja, prera|iva~ka ind., d. n.

Medalje i spomen medalje kg 1 050 1 288 638 1 054 769

Patent zatvara~i tis. m 1 090 570 620 685 975

Recikla`a

Obnovljene sekundarne sirovine, od `eljezainelegiranog ~elika

t 73 313 132 835 125 424 167 020 200 376

Opskrba el. en., plinom, parom i toplom vodom

Elektri~na energija iz javnih termoelektrana i toplana MWh 1 786 701 1 967 756 1 753 874 1 745 411 1 975 521

Usluge opskrbe elektri~nom energijom MWh 2 760 626 2 852 076 2 952 798 2 948 639 3 132 198

Usluge distribucije plinovitih goriva distribucijskommre`om

tis. m3 418 207 410 020 440 544 423 491 410 822

165

{iroku potro{nju37,8%

Neraspore|eno1,2%

Kapitalni proizvodi22,2%{iroku potro{nju

2,3%

Intermedijalni

energije20,2%

Energija16,3%

Struktura industrijske proizvodnje prema glavnim

industrijskim grupacijama, u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA4.vp29. prosinac 2008 8:57:41

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 162: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

13. Gra|evinarstvo

13.1. Stanovi prema na~inu kori{tenja i druge nastanjene prostorije– Popis 2001.

Stanovi

Ostalenastanjeneprostorije iobjekti kojinisu stanovi

ukupno

stanovi za stalno stanovanjestanovi koji se koriste

povremeno stanovi ukojimase samoobavljaladjelatnost

nastanjeni

nenastanjeni

za odmor

u vrijemesezonskihradova u

poljoprivr.privremeno napu{teni

broj stanova 312 902 271 183 31 284 1 696 4 843 101 3 795 386m2 20 315 678 17 958 929 1 791 495 79 328 201 739 3 755 280 432 –

∅ m2 po stanu 64,93 66,22 57,27 46,77 41,66 37,18 73,90 –

13.2. Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasni{tvu – Popis 2001.

Ukupno

Stanovi prema broju sobaStanovi prema

vlasni{tvu

1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni7 i vi{e

sobafizi~keosobe

pravneosobe

brojstanova

271 183 47 693 106 134 70 069 33 241 9 982 3 002 1 062 260 547 10 636

m2 17 958 929 1 587 328 5 641 924 5 097 924 3 412 283 1 441 894 510 360 267 216 17 428 920 530 009

∅ m2

po stanu66,22 33,28 53,16 72,76 102,65 144,45 170,01 251,62 66,89 49,83

Strukturabrojastanova, %

100,0 17,6 39,1 25,8 12,3 3,7 1,1 0,4 96,1 3,9

13.3. Nastanjeni stanovi prema pomo}nim prostorijama i opremljenostiinstalacijama – Popis 2001.

Ukupno

Stanovi koji imaju kaozasebne prostorije

Stanovi opremljeni instalacijamaStanovi sa sljede}im kombinacijama

pomo}nih prostorija

kuhi

nju

kupa

onic

u

zaho

d

stru

je

vodo

voda

kana

lizac

ije

cent

raln

oggr

ijanj

a

kuhi

nja,

zaho

di

kupa

onic

a

kuhi

nja

izah

od

sam

oku

hinj

a

osta

leko

mbi

naci

jepo

mo}

nih

pros

torij

a

bez

kuhi

nje,

kupa

onic

eiz

ahod

a

brojstanova 271 183 267 009 262 942 266 259 270 877 268 404 268 921 192 102 259 422 2 850 3 485 4 591 835

166

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 163: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

13.4. Nastanjeni stanovi prema broju ku}anstava i ~lanova ku}anstava– Popis 2001.

Nastanjeni stanoviOstale nastanjeneprostorije i objektikoji nisu stanovi

Kolektivni stanovi

Ukupno stanovi u kojima stanuju ku}anstva

stan

oviu

kojim

ast

anuj

usa

mo

priv

rem

eno

pris

utne

osob

e

broj

pros

torij

aio

bjek

ata

broj

ku}a

nsta

va

broj

~lan

ova

ku}a

nsta

va

broj

stan

ova

ukup

nibr

oj~l

anov

ain

stitu

cion

alni

hi

priv

atni

hku

}ans

tava

broj

stan

ova

m2

broj

stan

ova

m2

broj

ku}a

nsta

va

broj

~lan

ova

ku}a

nsta

va

GradZagreb 271 183 17 958 929 264 905 17 663 866 272 920 765 961 6 278 386 372 765 235 7 719

13.5. Gra|evinska djelatnost poslovnih subjekata (pravne osobe)1)

u tis. kuna

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vrijednost izvr{enih radova prema vrsti gra|evina – ukupno 2 163 248 2 657 817 3 364 759 4 054 723 5 091 138 5 739 193

Na zgradama 1 265 664 1 663 256 2 184 149 2 674 095 3 218 584 4 234 238– stambenim 405 734 549 957 871 606 1 109 883 1 562 937 2 324 699– nestambenim 859 930 1 113 299 1 312 543 1 564 212 1 655 647 1 909 539

Na ostalim gra|evinama 897 584 994 561 1 180 610 1 380 628 1 872 554 1 504 955– prometna infrastuktura 512 808 567 399 672 938 859 216 1 170 776 797 661– cjevovodni, komunikacijski i elektri~ni vodovi 319 276 331 236 428 601 470 058 646 995 603 492– slo`ene gra|evine na industrijskim prostorima 22 950 12 400 10 494 24 914 25 675 55 819– ostale nespomenute gra|evine 42 550 83 526 68 577 26 440 29 108 47 983

1) Prikazani izvr{eni radovi pravnih osoba s 5 i vi{e zaposlenih.

167

stambene zgrade40,5%

nestambenezgrade33,3%

prometnainfrastruktura

13,9%

slo`ene gra|evinena industrijskim

prostorima1,0%

ostalenespomenute

gra|evine0,8%

cjevovodni,komunikacijski ielektri~ni vodovi

10,5%

Struktura vrijednosti izvr{enih gra|evinskih radova

prema vrsti gra|evina u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 164: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

13.6. Izdana odobrenja za gradnju prema vrsti gra|evine

2003 2004 2005 2006 2007

Broj izdanih odobrenja – ukupno 1 550 1 266 1 630 1 995 1 908zgrade 1 381 1 098 1 480 1 844 1 781ostale gra|evine 169 168 150 151 127Predvi|ena vrijednost radova – ukupno, u tis. kuna 3 929 885 5 321 378 5 123 151 6 373 494 6 417 684

zgrade 3 502 281 4 354 925 4 229 233 6 004 436 6 134 309ostale gra|evine 427 604 966 453 893 918 369 058 283 375

Stanovi – broj 4 693 3 893 6 526 8 968 8 517korisna povr{ina u m² 379 068 311 244 521 163 702 132 683 289

13.7. Izdana odobrenja za gradnju za zgrade prema namjeni, veli~ini i vrsti gradnje

2003 2004 2005 2006 2007

Zgrade – ukupno

broj odobrenja 1 381 1 098 1 480 1 844 1 781

Stambene zgrade

broj odobrenja 1 151 916 1 242 1 642 1 615

prema veli~inis 1 stanom 418 258 390 383 374s 2 stana 258 230 201 200 216s 3 i vi{e stanova 265 270 507 843 861zgrade za stanovanje zajednica – 1 1 3 2

prema vrsti gradnje

izgradnjabroj odobrenja 941 759 1 099 1 429 1 453povr{ina, m2 513 222 448 463 754 383 1 062 915 950 322zapremnina, m3 1 502 961 1 318 942 2 238 570 3 153 992 2 789 220

dogradnjabroj odobrenja 103 84 70 93 89povr{ina, m2 18 369 22 076 12 290 19 785 17 952zapremnina, m3 53 030 66 472 36 321 58 281 52 747

broj odobrenja za prenamjene i ostale rekonstrukcije 107 73 73 120 73

Nestambene zgrade

broj odobrenja 230 182 238 202 166

prema vrsti gradnjeizgradnjabroj odobrenja 159 114 138 123 86povr{ina, m2 357 409 495 809 432 764 361 131 402 403zapremnina, m3 1 347 778 1 786 325 1 834 153 1 486 387 1 630 802

dogradnjabroj odobrenja 22 24 37 22 16povr{ina, m2 53 084 43 495 35 159 41 480 13 694zapremnina, m3 247 903 151 083 123 563 162 537 47 569

broj odobrenja za prenamjene i ostale rekonstrukcije 49 44 63 57 64

168

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 165: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

13.8. Zavr{ene zgrade i stanovi prema broju soba

Broj zgrada/stanova Indeksi

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 20072002 2003 2004 2005 2006

Zavr{ene zgrade – ukupno 1 417 1 057 1 069 1 225 1 533 102,8 74,6 101,1 114,6 125,1

Stambene 1 264 901 918 1 064 1 411 104,5 71,3 101,9 115,9 132,6s 1 stanom 568 374 336 430 373 100,2 65,8 89,8 128,0 86,7s 2 stana 433 288 226 180 233 108,0 66,5 78,5 79,6 129,4s 3 i vi{e stanova 262 236 354 452 800 108,3 90,1 150,0 127,7 177,0zgrade za stanovanje zajednica 1 3 2 2 5 – 300,0 66,7 100,0 250,0

Nestambene 153 156 151 161 122 90,5 102,0 96,8 106,6 75,8

Zavr{eni stanovi – ukupno

prema broju soba 4 627 4 015 4 771 6 139 8 895 138,5 86,8 118,8 128,7 144,91-sobni 361 459 570 697 882 83,6 127,1 124,2 122,3 126,52-sobni 1 659 1 195 1 533 1 771 3 310 166,9 72,0 128,3 115,5 186,93-sobni 1 239 1 179 1 346 2 067 2 826 128,9 95,2 114,2 153,6 136,74-sobni 813 711 866 1 106 1 187 144,7 87,5 121,8 127,7 107,35 i vi{e sobni 555 471 456 498 690 141,6 84,9 96,8 109,2 138,6

169

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Ukupno Stambene Nestambene Novogradnja Dogradnjai nadogradnja

bro

jzg

rad

a

1800

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Zavr{ene zgrade, prema vrsti zgrade i vrsti radova

Ukupno 1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

bro

jst

ano

va

5 i više sobni

2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

10 000

9 000

8 000

Završeni stanovi, prema broju soba

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 166: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

13.9. Završene zgrade i stanovi prema vrsti zgrade i vrsti radova

Zavr{ene zgrade Zavr{eni stanovi

Brojzgrada

Povr{ina,m2

Zapremnina,m3

Brojstanova

Korisnapovr{ina,

m2

Prosje~nakorisna

povr{ina, m2

2003. Ukupno 1 417 771 817 2 830 293 4 627 378 557 81,8

Prema vrsti zgradeStambene zgrade 1 264 503 719 1 539 473 4 618 377 790 81,8Nestambene zgrade 153 268 098 1 290 820 9 767 85,2

Prema vrsti radovaNovogradnja 1 241 685 111 2 499 629 4 395 358 456 81,6Dogradnja i nadogradnja 176 86 706 330 664 217 19 114 88,1Prenamjena nestamb. prostora u stamb. – – – 15 987 65,8

2004. Ukupno 1 057 721 462 2 406 964 4 015 320 442 79,8

Prema vrsti zgradeStambene zgrade 901 429 042 1 302 557 3 999 318 989 79,8Nestambene zgrade 156 292 420 1 104 407 16 1 453 90,8

Prema vrsti radovaNovogradnja 925 645 336 2 161 394 3 828 302 706 79,1Dogradnja i nadogradnja 132 76 126 245 570 169 15 404 91,1Prenamjena nestamb. prostora u stamb. – – – 18 2 332 129,6

2005. Ukupno 1 069 893 151 2 932 008 4 771 378 137 79,3

Prema vrsti zgradeStambene zgrade 918 608 253 1 807 712 4 737 374 953 79,2Nestambene zgrade 151 284 898 1 124 296 34 3 184 93,6

Prema vrsti radovaNovogradnja 948 840 505 2 744 009 4 594 362 429 78,9Dogradnja i nadogradnja 121 52 646 187 999 117 11 746 100,4Prenamjena nestamb. prostora u stamb. – – – 60 3 962 66,0

2006. Ukupno 1 225 1 235 037 3 998 635 6 139 496 705 80,9

Prema vrsti zgradeStambene zgrade 1 064 721 760 2 170 630 6 123 495 243 80,9Nestambene zgrade 161 513 277 1 828 005 16 1 462 91,4

Prema vrsti radovaNovogradnja 1 108 1 174 999 3 768 018 5 985 483 830 80,8Dogradnja i nadogradnja 117 60 038 230 617 131 11 481 87,6Prenamjena nestamb. prostora u stamb. – – – 23 1 394 60,6

2007. Ukupno 1 533 1 596 219 5 325 145 8 895 639 274 71,9

Prema vrsti zgradeStambene zgrade 1 411 964 610 2 874 675 8 701 626 080 72,0Nestambene zgrade 122 631 609 2 450 470 194 13 194 68,0

Prema vrsti radovaNovogradnja 1 430 1 511 565 5 029 569 8 735 623 175 71,3Dogradnja i nadogradnja 103 84 654 295 576 133 14 371 108,1

Prenamjena nestamb. prostora u stamb. – – – 27 1 728 64,0

170

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 167: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

13.10. Broj i graðevinske velièine prema vrsti završenih zgrada i vrsti radova

2005 2006 2007

Brojzgrada

Povr{ina,m2

Zaprem-nina, m3

Brojzgrada

Povr{ina,m2

Zaprem-nina, m3

Brojzgrada

Povr{ina,m2

Zaprem-nina, m3

Ukupno 1 069 893 151 2 932 008 1 225 1 235 037 3 998 635 1 533 1 596 219 5 325 145

prema vrsti zgrade

Stambene zgrade 918 608 253 1 807 712 1 064 721 760 2 170 630 1 411 964 610 2 874 675s 1 stanom 336 73 033 224 051 430 96 849 293 530 373 88 075 268 067s 2 stana 226 68 504 207 517 180 55 691 168 204 233 74 245 224 500s 3 i vi{e 354 418 942 1 231 526 452 565 949 1 699 083 800 798 746 2 369 835Zgrade za stanovanjezajednica 2 47 774 144 618 2 3 271 9 813 5 3 544 12 273

Nestambene zgrade 151 284 898 1 124 296 161 513 277 1 828 005 122 631 609 2 450 470Hoteli i sli~ne zgrade 5 1 695 7 079 3 33 422 98 100 3 41 861 131 575Restorani, barovi i sl.

ugost. radnje – – – 2 1 194 4 140 3 869 2 974

Uredske zgrade 39 111 673 340 068 34 229 166 729 556 29 254 792 910 464Zgrade za trgovinu na

veliko i malo 44 101 191 425 954 48 90 455 351 855 34 170 966 760 748

Zgrade `eljezni~kog,cestovnog i zra~nogprometa

– – – – – – – – –

Zgrade po{ta itelekomunikacije 1 5 302 15 906 1 83 332 – – –

Zgrade za televizijsko iradijsko emitiranje 1 93 325 – – – – – –

Gara`e 16 1 761 5 422 16 50 200 178 328 8 25 039 84 665Industrijske zgrade 20 27 881 163 452 9 20 192 79 867 17 38 472 200 701Zatvorena skladi{ta 8 6 981 28 676 24 44 296 206 697 10 17 588 94 847Natkrivena skladi{ta 2 13 145 76 110 – – – – – –Zgrade za kulturno-

umjetni~ku djelatnost 1 190 670 4 24 230 102 128 2 2 185 10 302

Muzeji i knji`nice 1 300 1 500 1 169 507 – – –Zgrade dje~jih vrti}a i

osnovnih {kola 5 9 011 35 168 8 15 226 59 547 6 27 353 98 158

Zgrade srednjih iostalih {kola – – – 1 1 252 4 000 – – –

Zgrade visokih u~ili{ta(fakulteti i dr.) – – – – – – – – –

Zgrade za znanstveno-istra`iva~ku djelatnost – – – – – – - – –

Zgrade bolnica i klinika 1 128 400 – – – 5 45 394 130 810Ostale zgrade za

zdravstvenu za{titu 4 4 082 12 337 4 2 396 7 445 1 923 3 308

Zgrade za veterinarskolije~enje – – – 1 100 300 – – –

Sportske dvorane 1 882 4 981 1 261 1 033 – – –Poljoprivredne

gospodarske zgrade 1 20 50 – – – 1 2 554 8 939

Zgrade za obavljanjevjerskih obreda 1 563 6 198 1 294 2 980 2 3 418 12 400

Ostale zgrade, drugdjeneklasificirane – – – 3 341 1 190 1 195 579

prema vrsti radova

Novogradnja 948 840 505 2 744 009 1 108 1 174 999 3 768 018 1 430 1 511 565 5 029 569Stambene zgrade 840 585 875 1 740 088 977 706 124 2 123 457 1 330 944 186 2 812 131Nestambene zgrade 108 254 630 1 003 921 131 468 875 1 644 561 100 567 379 2 217 438

Dogradnja 121 52 646 187 999 117 60 038 230 617 103 84 654 295 576Stambene zgrade 78 22 378 67 624 87 15 636 47 173 81 20 424 62 544Nestambene zgrade 43 30 268 120 375 30 44 402 183 444 22 64 230 233 032

171

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 168: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

13.11. Završeni stanovi prema vrsti zgrade, vrsti gradnje i broju soba

Brojstanova

Korisnapovr{ina,

Stanovi prema broju soba

1 –sobni

2 –sobni

3 –sobni

4 –sobni

5 –sobni

6 –sobni

7 –sobni

8 i vi{e-sobni

2004. Ukupno 4 015 320 442 459 1 195 1 179 711 300 107 45 19

Stanovi u novim zgradama 3 828 302 706 453 1 163 1 101 681 272 100 41 17Stambene zgrade 3 812 301 253 453 1 159 1 099 678 265 100 41 17

s 1 stanom 302 46 954 2 9 32 63 84 64 32 16s 2 stana 521 55 895 2 21 165 184 114 27 7 1s 3 stana i vi{e 2 989 198 404 449 1 129 902 431 67 9 2 –

Nestambene zgrade 1) 16 1 453 – 4 2 3 7 – – –Stanovi dobiveni dogradnjom inadogradnjom 169 15 404 4 29 76 29 21 5 3 2

Stanovi dobiveni prenamjenomnestambenog prostora u stambeni 18 2 332 2 3 2 1 7 2 1 –

2005. Ukupno 4 771 378 137 570 1 533 1 346 866 286 114 32 24

Stanovi u novim zgradama 4 594 362 429 567 1 489 1 283 820 271 109 31 24Stambene zgrade 4 561 359 338 567 1 488 1 264 810 268 109 31 24

s 1 stanom 282 47 843 1 6 17 57 81 78 20 22s 2 stana 397 44 263 2 36 135 125 67 27 3 2s 3 stana i vi{e 3 882 267 232 564 1 446 1 112 628 120 4 8 –

Nestambene zgrade 1) 33 3 091 – 1 19 10 3 – – –Stanovi dobiveni dogradnjom inadogradnjom 117 11 746 2 22 43 30 14 5 1 –

Stanovi dobiveni prenamjenomnestambenog prostora u stambeni 60 3 962 1 22 20 16 1 – – –

2006. Ukupno 6 139 496 705 697 1 771 2 067 1 106 248 170 54 26

Stanovi u novim zgradama 5 985 483 830 688 1 732 2 010 1 070 242 164 53 26Stambene zgrade 5 970 482 478 688 1 727 2 006 1 068 240 162 53 26

s 1 stanom 370 67 750 4 4 19 70 108 98 43 24s 2 stana 293 35 108 3 25 77 101 47 31 7 2s 3 stana i vi{e 5 307 379 620 681 1 698 1 910 897 85 33 3 –

Nestambene zgrade 1) 15 1 352 – 5 4 2 2 2 – –Stanovi dobiveni dogradnjom inadogradnjom 131 11 481 4 32 48 34 6 6 1 –

Stanovi dobiveni prenamjenomnestambenog prostora u stambeni 23 1 394 5 7 9 2 – – – –

2007. Ukupno 8 895 639 274 882 3 310 2 826 1 187 413 179 59 39

Stanovi u novim zgradama 8 735 623 175 874 3 275 2 791 1 141 400 158 57 39Stambene zgrade 8 543 610 302 872 3 187 2 719 1 111 400 158 57 39

s 1 stanom 331 59 896 5 4 13 49 93 92 43 32s 2 stana 405 47 273 2 28 83 163 73 40 9 7s 3 stana i vi{e 7 807 503 133 865 3 155 2 623 899 234 26 5 –

Nestambene zgrade 1) 192 12 873 2 88 72 30 – – – –Stanovi dobiveni dogradnjom inadogradnjom 133 14 371 4 22 29 43 13 20 2 –

Stanovi dobiveni prenamjenomnestambenog prostora u stambeni 27 1 728 4 13 6 3 – 1 – –

172

1) Prete`no nestambene zgrade (vidjeti metodolo{ka obja{njenja)

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:45

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 169: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

13.12. Prosjeène cijene prodanih novih stanova

2002 2003 20041) 2005 2006 2007

Prodani stanovi

broj stanova – ukupno 494 680 978 1 158 1 855 1 767

povr{ina u m² 28 141 38 703 57 861 72 636 127 475 112 784

prosje~na povr{ina u m² 56,97 56,92 59,16 62,73 68,72 64,00

Prosje~na cijena po 1m², kuna

ukupno 9 488 10 241 10 450 9 228 9 159 12 308

gra|evinsko zemlji{te 2 165 2 433 2 000 1 813 1 152 1 925

gradnja i dobit izvo|a~a 5 362 5 497 6189 5 998 5 680 7 066

ostali tro{kovi 1 961 2 311 2 261 1 417 2 327 3 317

1) Od 2004. uklju~eni su i podaci Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN (Zakon o dru{tvenopoticajnoj stanogradnji, NN br. 109/01.).

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

173

gra|evinskozemljište

15,6%

gradnja i dobitizvo|a~a57,4%

ostali troškovi27,0%

Struktura prosje~ne cijene prodanih novih stanova u 2007.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2002. 2003. 2004. 2005. 2007.

pros

je~n

aci

jena

, kun

a

2006.

14 000

Prosje~ne cijene prodanih novih stanova u kunama, po m2

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 170: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

14. Prijevoz, skladi{tenje i veze

14.1. Motorna vozila, gradski prijevoz i telefonski pretplatnici

Registrirana vozilastanje 31. prosinca

Tramvaj Gradski autobus Telefon-ski pret-platnici –nepokret-na mre`a

ukupnou privat-nom vla-sni{tvu

prometnadu`ina li-nija u km

vozila prevezeniputniciu tis.

du`inalinijau km

brojautobusa

prevezeniputniciu tis.motorna priklju~na

1930 … … 17 64 43 30 533 … … … …1939 … … 22 86 47 49 871 7 20 744 …1945 2 991 … 25 87 63 65 262 4 6 483 …1950 3 482 1 172 36 97 88 101 981 13 20 4 523 …1955 4 374 2 045 34 100 90 142 980 69 33 11 450 5 5531960 18 798 12 510 36 129 100 174 070 395 79 39 734 …1965 38 373 29 060 39 135 138 196 919 564 155 67 587 32 9791970 81 497 71 135 38 136 173 184 126 525 192 79 003 52 8001975 117 064 103 503 38 144 174 171 627 646 230 91 672 70 1561980 179 523 161 011 43 190 226 187 128 1 378 336 111 425 106 5511985 192 680 173 048 47 225 226 230 514 1 660 451 139 088 167 1571990 224 039 203 406 51 248 238 231 119 1 805 462 139 414 242 5861995 176 970 152 699 51 256 183 167 360 1 240 331 101 425 359 6562000 284 308 232 983 58 253 162 164 694 1 304 337 99 346 …2001 302 274 243 256 58 252 160 173 913 1 339 325 104 907 …2002 317 090 249 852 58 255 158 175 289 1 356 319 105 737 …2003 336 327 259 373 58 255 157 180 230 1 375 328 87 108 …2004 352 447 268 203 58 255 156 173 298 1 378 336 79 704 …2005 367 098 275 528 58 261 149 174 878 1 412 314 80 421 …2006 384 512 284 224 58 270 133 176 352 1 352 301 81 857 …2007 399 283 290 739 58 273 122 216 895 1 389 308 99 739 …

174

broj putnikau tisu}ama

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

1930. 1950. 1960. 1970. 1980. 1990. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

autobus

tramvaj

2007.

Prevezeni putnici u gradskom prijevozu

1930. – 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 171: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

14.2. Registrirana vozila na motorni pogon, stanje 31. prosinca

Ukupno Moped MotociklOsobni

automobilAutobus

Teretno iradno vozilo

Kombiniraniautomobil

Ostalavozila1)

2003

Ukupno 336 327 8 464 5 114 278 593 866 33 110 2 097 8 083Fizi~ka osoba 259 373 6 680 4 409 235 288 41 8 348 1 060 3 547Pravna osoba 76 954 1 784 705 43 305 825 24 762 1 037 4 536

2004

Ukupno 352 447 9 596 5 963 290 279 898 34 923 2 169 8 619Fizi~ka osoba 268 203 7 636 5 081 242 075 45 8 624 1 087 3 655Pravna osoba 84 244 1 960 882 48 204 853 26 299 1 082 4 964

2005

Ukupno 367 098 11 164 6 773 300 306 907 37 337 2 198 8 413Fizi~ka osoba 275 528 9 036 5 740 247 043 47 8 850 1 070 3 742Pravna osoba 91 570 2 128 1 033 53 263 860 28 487 1 128 4 671

2006

Ukupno 384 512 12 843 7 659 313 164 892 38 939 2 231 8 784Fizi~ka osoba 284 224 10 169 6 521 253 533 46 9 077 1 057 3 821Pravna osoba 100 288 2 674 1 138 59 631 846 29 862 1 174 4 963

2007

Ukupno 399 283 14 118 8 777 323 539 923 40 439 2 382 9 105Fizi~ka osoba 290 739 11 368 7 457 257 769 43 9 182 1 078 3 842Pravna osoba 108 544 2 750 1 320 65 770 880 31 257 1 304 5 263

1) Do 2004. grupa ostala vozila obuhva}a: radne strojeve, radna vozila, traktore i priklju~na vozila, a od 2007. i ~etverocikle.Od 2005. radna vozila iskazuju se zajedno sa teretnim vozilima.

Izvor: MUP-RH Uprava za tehniku, Odjel za informatiku

14.3. Javni putni~ki cestovni prijevoz1)

Autobusi Broj mjestaPrije|eni

kilometri u tis.Prevezeni

putnici u tis.Putni~ki

kilometri u tis.

1998 143 7 486 17 211 1 825 456 685

1999 135 7 059 16 470 1 687 439 424

2000 133 6 908 17 589 1 607 478 479

2001 188 9 676 20 698 3 243 514 633

2002 233 11 216 23 492 4 766 707 144

2003 226 10 879 23 669 4 878 749 689

2004 214 10 308 22 738 5 263 548 789

2005 206 10 011 22 380 4 858 472 485

2006 188 8 958 21 651 4 952 528 138

2007 183 8 646 22 177 4 424 643 609

1) Nije uklju~en gradski autobus Zagreba~kog elektri~nog tramvaja.

175

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 172: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

14.4. Cestovni prijevoz robe

Prevezena roba u tis. tona Tonski kilometri u tis.

Ukupnounutra{njiprijevoz

me|unarodniprijevoz

prijevoz zatre}e zemlje

Ukupnounutra{njiprijevoz

me|unarodniprijevoz

prijevoz zatre}e zemlje

2001 8 620 7 689 825 106 1 258 554 560 138 595 884 102 5322002 10 766 9 728 858 180 1 557 068 708 916 608 045 240 1072003 12 335 11 325 859 151 1 634 371 799 685 638 198 196 4882004 12 597 11 397 1 066 134 1 900 731 911 286 796 644 192 8012005 17 312 15 751 1 429 132 2 411 941 1 235 593 1 052 885 123 4632006 18 812 17 114 1 502 196 2 879 920 1 508 317 1 176 909 194 6942007 22 649 20 006 2 392 251 3 700 500 1 758 799 1 626 136 315 565

14.5. Gradski autobus1)

Du`ina linija u km Broj autobusa Broj mjesta Prije|eni km u tis. Prevezeni putnici u tis.

1998 1 263 320 40 178 24 042 95 2661999 1 296 346 42 382 27 177 95 6562000 1 304 337 41 369 26 458 99 3462001 1 339 325 39 973 26 530 104 9072002 1 356 319 39 230 26 225 105 7372003 1 375 328 38 812 26 146 87 1082004 1 378 336 38 627 26 058 79 7042005 1 412 314 35 250 25 975 80 4212006 1 352 301 30 510 25 563 81 8572007 1 389 308 33 170 26 348 99 739

1) Podaci se odnose na autobuse Zagreba~kog elektri~nog tramvaja u cjelini, tj. na sve njegove linije.

14.6. Tramvaj

Stanje 31. prosincaPrije|eni km

u tis.Prevezeni

putnici u tis.du`inalinija u km

motornakola

priklju~navozila

broj mjesta

1998 51 255 166 55 609 22 941 157 9271999 51 254 164 55 372 22 776 158 5772000 58 253 162 48 533 22 137 164 6942001 58 252 160 48 211 22 691 173 9132002 58 255 158 48 804 22 727 175 2892003 58 255 157 48 775 22 532 180 2302004 58 255 156 48 661 22 342 173 2982005 58 261 149 49 282 22 200 174 8782006 58 270 133 51 444 21 010 176 3522007 58 273 122 53 751 18 699 216 895

Tramvaj s konjskom zapregom pu{ten je u promet 5. rujna 1891. Prevozio je gra|ane Zagreba sve do 8. kolovoza 1910. godi-ne kada po~inje voziti elektri~ni tramvaj.

176

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 173: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

14.7. Uspinja~a

Du`ina linije u m Broj mjesta Efektivni sati radaPrevezeni putnici

u tisu}ama

1998 60 56 508 544

1999 60 56 520 581

2000 60 56 527 609

2001 60 56 521 635

2002 60 56 505 646

2004 60 56 503 567

2005 60 56 484 575

2006 60 56 589 597

2007 60 56 580 722

Uspinja~a ZET-a pu{tena je u promet 8. listopada 1890. godine.

14.8. @i~ara Sljeme

Du`ina linijeu m

Brojmjesta

Efektivni satirada

Broj prevezenihputnika

Zaposleni 31.prosinca

1998 4 017 340 2 505 78 317 37

1999 4 017 340 1 632 58 846 37

2000 4 017 340 2 370 72 298 39

2001 4 017 340 2 351 89 584 38

2002 4 017 340 2 263 111 941 36

2003 4 017 340 2 170 97 632 37

2004 4 017 340 2 195 94 236 37

2005 4 017 340 2 135 101 033 36

2006 4 017 340 2 184 102 328 34

2007 4 017 340 784 44 801 1

@i~ara Sljeme pu{tena je u pogon 27. srpnja 1963. Visinska razlika koju savladava je 670 metara, kapacitet 450 putnika nasat, a du`ina vo`nje 23 minute.

177

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 174: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

14.9. Po{te i po{tanska oprema

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Poštanski uredi 84 82 78 79 79 78 77

Šalteri 350 325 313 355 355 325 324

Poštanski ormariæi 452 453 453 452 452 477 477

Dostavni rajoni 429 422 424 429 433 516 516

Poštonoše 428 451 437 474 478 547 547

14.10. Po{tanske usluge

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pismovne pošiljke, tis. 160 921 159 117 176 506 197 870 206 330 203 926

Unutrašnji promet, primljeno 149 475 148 099 166 354 187 568 194 993 192 086

Inozemni promet, primljeno/otpremljeno 11 446 11 018 10 152 10 302 11 337 11 840

EMS pošiljke, tis. 8 9 10 38 115 157

Unutrašnji promet, primljeno 1 1 1 27 104 141

Inozemni promet, primljeno/otpremljeno 7 8 9 11 11 16

Paketi, tis. 753 735 797 774 783 807

Unutrašnji promet, primljeno 738 710 751 725 748 764

Inozemni promet, primljeno/otpremljeno 15 25 46 49 35 43

Usluge platnog prometa, tis. 25 782 24 202 21 872 21 617 20 979 20 539

Uplate 24 465 23 021 20 790 20 203 19 830 19 557

Isplate 1 317 1 181 1 082 1 414 1 149 982

Usluge za poslovne banke, tis. 2 164 1 838 1 554 1 429 1 186 1 090

Uplate 571 519 505 462 349 287

Isplate 1 593 1 319 1 049 967 837 803

Brzojavi, tis. 518 515 501 498 470 537

Unutrašnji promet 474 477 463 461 440 515

Inozemni promet 44 38 38 37 30 22

Telefonski razgovori 1) 2 233 1 404 1 079 830 574 309

1) Obuhva}eni su samo posredovani telefonski razgovori

178

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 175: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

14.11. Promet zrakoplova u Zra~noj luci Zagreb

Promet

zrakoplova(otpremljeni i prispjeli)

putnika(otputovali i doputovali)

teret, t(otpremljeno i prispjelo)

1930 … 1 248 321934 … 4 003 511947 1 430 11 016 301950 2 556 13 646 1511955 2 188 21 723 1661960 4 198 49 173 2411965 7 694 172 712 1 1511970 20 462 640 168 6 1011975 32 548 1 484 964 11 7311980 43 648 1 599 531 12 7781985 30 512 1 558 864 17 0651990 33 096 1 629 998 14 1121995 25 628 894 980 8 5082000 27 116 1 149 564 7 5732001 27 654 1 186 471 7 7882002 28 082 1 203 436 6 7812003 29 852 1 314 652 8 6072004 36 370 1 408 206 8 8992005 39 676 1 583 676 13 9512006 40 884 1 728 439 10 3932007 44 562 2 012 653 11 094

14.12. Doma}i promet i promet s inozemstvom u Zra~noj luci Zagreb

Promet zrakoplova Promet putnikaPromet robe

i po{te utonamaUkupno doma}ih inozemnih Ukupno

doma}imzrakoplo-

vima

inozemnimzrakoplo-

vima

2004Ukupno 36 370 21 536 14 834 1 408 206 1 044 937 363 269 8 899Doma}i promet 9 812 9 812 – 465 756 465 756 – 1 386Promet s inozemstvom 26 558 11 724 14 834 942 450 579 181 363 269 7 513

2005Ukupno 39 676 22 608 17 068 1 583 676 1 043 952 539 724 13 951Doma}i promet 10 564 10 564 – 455 326 455 326 – 1 714Promet s inozemstvom 29 112 12 044 17 068 1 128 350 588 626 539 724 12 237

2006Ukupno 40 884 23 082 17 802 1 728 439 1 071 393 657 046 10 393Doma}i promet 10 178 10 178 – 435 581 435 581 – 1 792Promet s inozemstvom 30 706 12 904 17 802 1 292 858 635 812 657 046 8 601

2007Ukupno 44 562 23 952 20 610 2 012 653 1 214 409 798 244 11 094Doma}i promet 10 368 10 368 – 479 791 479 791 – 2 039Promet s inozemstvom 34 194 13 584 20 610 1 532 862 734 618 798 244 9 055

179

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 176: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

14.13. Promet inozemnih zrakoplova u Zra~noj luci Zagreb

Prometzrakoplova,otpremljenii prispjeli

Putnici Roba i po{taotpremljena i

prispjela utonama

otpremljeni prispjeli u tranzitu

2003 Ukupno 8 894 150 647 153 146 5 225 3 147

Redoviti promet 6 264 141 400 143 530 423 2 488Izvanredni promet 1 006 7 808 8 347 4 693 653Ostali inozemni zrako-plovi i nekomercijalni

1 624 1 439 1 269 109 6

2004 Ukupno 14 834 173 308 178 816 11 145 3 911

Redoviti promet 7 144 156 953 163 358 240 3 072Izvanredni promet 1 482 14 872 13 975 10 767 672Ostali inozemni zrako-plovi i nekomercijalni

6 208 1 483 1 483 138 167

2005 Ukupno 17 068 253 993 266 108 19 623 8 654

Redoviti promet 10 950 229 743 241 715 176 5 334Izvanredni promet 1 502 11 114 11 402 9 641 1 618Ostali inozemni zrako-plovi i nekomercijalni

4 616 13 136 12 991 9 806 1 702

2006 Ukupno 17 802 324 897 325 770 6 379 5 149

Redoviti promet 12 614 315 639 316 529 288 3 978Izvanredni promet 2 234 6 775 7 085 5 835 1 161Ostali inozemni zrako-plovi i nekomercijalni

2 954 2 483 2 156 256 10

2007 Ukupno 20 610 396 124 389 444 12 676 6 911

Redoviti promet 14 638 373 362 365 411 6 882 4 659Izvanredni promet 1 304 9 817 10 531 2 725 1 122Ostali inozemni zrako-plovi i nekomercijalni

4 668 12 945 13 502 3 069 1 130

14.14. Sredstva Zra~ne luke Zagreb

Poletno-sletnastaza

Sredstva za rad na platformi Ostalo

du`ina,m

{irina,m

autobusiu

zra~nojluci

vozila zaopskrbu(cater-ing)

vu~navozila(trak-tori)

auto-liftovi i“cargo”

platforme

stube zaputnike

kolicaza

prijevozprtljage

vatro-gasnavozila

snjego-~ista~i

agregati

autocis-terne iteretnavozila

1998 3 250 45 13 5 34 15 25 263 7 6 7 141999 3 250 45 13 5 16 10 24 273 7 6 8 152000 3 250 45 9 5 28 14 15 263 8 8 7 142001 3 250 45 9 5 28 14 14 263 8 7 7 132002 3 250 45 9 5 28 14 14 263 8 7 7 132003 3 250 45 9 4 36 7 25 180 4 8 18 152004 3 250 45 9 4 31 11 30 180 4 7 18 152005 3 250 45 7 5 31 10 28 180 4 7 18 152006 3 250 45 7 5 31 10 28 180 4 7 18 152007 3 250 45 7 3 23 11 – – 5 – – 13

180

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 177: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

14.15. Prometne nesre}e i nastradale osobe u prometnim nesre}ama

Prometne nesre}e Nastradale osobe

Ukupnosamo s materi-jalnom {tetom

s nastradalimosobama

Ukupno poginule ozlije|ene

1998 16 777 14 371 2 406 3 503 80 3 423

1999 16 894 14 541 2 353 3 441 73 3 368

2000 16 836 14 476 2 360 3 454 54 3 400

2001 18 381 15 757 2 624 3 765 55 3 710

2002 19 312 16 709 2 603 3 676 53 3 623

2003 21 011 18 324 2 687 3 799 50 3 749

2004 16 799 14 107 2 692 3 932 50 3 882

2005 12 706 10 323 2 383 3 244 64 3 180

2006 12 829 10 242 2 587 3 481 54 3 427

2007 14 126 11 494 2 632 3 557 48 3 509

Izvor: MUP-RH – Odjel za analitiku i razvoj

14.16. Broj po`ara prema vrstama objekata i stradale osobe u njima

Ukupno

Objekti i otvoreni prostori

Smrtnostradali

Te`e po-vrije|eniindustrij-

ski

stambenii gospo-darski

poslovnoprodajni

ugosti-teljski i

turisti~ki

zdravstve-ne ustano-

ve

odgojne iobrazovneustanove

ostalo1)

1998 1 332 47 675 52 32 4 4 528 5 15

1999 1 690 42 673 46 21 8 11 889 12 23

2000 2 369 57 608 52 29 8 12 1 603 8 34

2001 1 238 7 408 26 13 – 10 774 10 23

2002 1 540 30 440 39 19 5 8 999 9 13

2003 1 693 7 408 59 20 1 7 1 191 7 14

2004 1 356 4 372 62 46 4 6 862 4 18

2005 1 390 10 353 35 29 5 12 946 2 15

2006 1 547 5 364 43 11 3 9 1 112 2 12

2007 1 518 3 333 40 30 4 17 1 091 3 21

1) Obuhva}eni: motorna vozila, elektr. stupovi, {ume, parkovi, livade, {ikare, suha trava, kontejneri za sme}e i ostalo.

Izvor: MUP-RH – Odjel za analitiku i razvoj

181

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA3a.vp29. prosinac 2008 8:55:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 178: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15. Distributivna trgovina

15.1. Distributivna trgovina – poslovni subjekti (pravne osobe) i obrtnici

Stanje 31. prosincaPromet s PDV-om,

u tisu}ama kunaLan~aniindeksiprometaPoslovni

subjektiProdavaonice/

servisi

Zaposleni

ukupnopo

zaposlenomukupnona 1

prodavaonicu

2003

Ukupno 10 645 11 128 80 625 7 103 857 652 1 288 118,5Poslovni subjekti 7 031 7 587 73 156 10 102 193 733 1 397 118,7Obrtnici 3 614 3 541 7 469 2 1 663 919 223 108,8

2004

Ukupno 9 143 10 588 77 520 7 109 101 518 1 407 105,0Poslovni subjekti 5 919 7 310 70 586 10 107 463 686 1 522 105,2Obrtnici 3 224 3 278 6 934 2 1 637 832 236 98,4

2005

Ukupno 8 563 10 562 82 558 8 122 120 520 1 479 111,9Poslovni subjekti 5 437 7 309 75 596 10 120 535 831 1 594 112,2Obrtnici 3 126 3 253 6 962 2 1 584 689 228 96,8

2006

Ukupno 7 878 9 809 84 985 9 133 596 570 1 572 109,4Poslovni subjekti 4 887 7 433 78 785 11 131 960 320 1 675 109,5Obrtnici 2 991 2 376 6 200 3 1 636 250 264 103,3

2007

Ukupno 10 717 12 632 106 341 8 161 694 038 1 520 121,0Poslovni subjekti 6 724 9 409 98 740 10 159 549 186 1 616 120,9Obrtnici 3 993 2 223 7 601 2 2 144 852 282 131,1

182

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

pro

dav

aon

ice/

serv

isi

2007.

Poslovni subjekti(pravne osobe)

Obrtnici

10 000

Prodavaonice /servisi prema

prete`noj djelatnosti poslovnog subjekta/obrtnika

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:44

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 179: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.2. Prodavaonice i zaposleni u distributivnoj trgovini premadjelatnostima koje poslovni subjekt (pravne osobe) obavlja

stanje 31. prosinca

2003 2004 2005 2006 2007

Prodava-onice/servisi

Zapo-sleni

Prodava-onice/servisi

Zapo-sleni

Prodava-onice/servisi

Zapo-sleni

Prodava-onice/servisi

Zapo-sleni

Prodava-onice/servisi

Zapo-sleni

Ukupno 7 587 73 156 7 310 70 586 7 309 75 596 7 433 78 785 9 409 98 740

Posredovanje u trgovini motornimvozilima i motociklima

– 15 – 16 – 28 – 23 – 4

Trgovina na veliko motornimvozilima i motociklima

– 1 900 – 2 023 – 2 213 – 2 125 – 2 389

Trgovina na malo motornimvozilima i motociklima

274 1 189 426 1 567 410 1 624 340 1429 337 1346

Trgovina na malo motornimgorivima i mazivima

503 2 800 540 3 129 555 3 418 580 3 579 588 3 786

Popravci i odr`avanje motornihvozila i motocikla

240 2 115 172 1 686 181 1 750 147 1 844 216 1 898

Posredovanje u trgovini na veliko – 751 – 563 – 440 – 331 – 815Trgovina na veliko na doma}emtr`ištu

– 26 259 – 25 301 – 26 870 – 27 094 – 34 949

Izvoz – 477 – 350 – 404 – 398 – 462

Trgovina na malo 6 540 33 906 6 099 33 681 6 099 36 189 6 281 38 719 8 239 50 384Popravci predmeta za osobnuuporabu i ku}anstvo

30 134 73 254 64 249 85 238 29 174

Ostale djelatnosti – 3 610 – 2 016 – 2 411 – 3 005 – 2 533

15.3. Promet u distributivnoj trgovini prema djelatnostimakoje poslovni subjekt (pravne osobe) obavlja

Promet s PDV-om, u tisu}ama kuna Lan~ani indeksi prometa

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Ukupno 107 463 686 120 535 831 131 960 320 159 549 186 105,2 112,2 109,5 120,9

Posredovanje u trgovini motornim vozilimai motociklima

35 364 45 037 1 321 7 918 349,3 127,4 2,9 599,4

Trgovina na veliko motornim vozilima imotociklima

8 204 480 9 714 424 11 034 456 10 769 994 99,0 118,4 113,6 97,6

Trgovina na malo motornim vozilima imotociklima

3 622 864 3 838 325 3 836 214 3 391 972 99,3 105,9 99,9 88,4

Trgovina na malo motornim gorivima imazivima

11 774 388 13 590 482 14 885 311 16 382 973 113,7 115,4 109,5 110,1

Popravci i odr`avanje motornih vozila imotocikla

673 578 692 562 766 994 803 220 97,6 102,8 110,7 104,7

Posredovanje u trgovini na veliko 354 675 461 754 232 867 499 210 53,8 130,2 50,4 214,4Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu 51 297 231 55 709 047 61 159 698 76 576 852 104,6 108,6 109,8 125,2Izvoz 1 940 508 2 621 881 2 919 360 6 094 340 93,3 135,1 111,3 208,8Trgovina na malo 28 235 190 32 172 674 34 064 761 41 330 697 109,3 113,9 105,9 121,3Popravci predmeta za osobnu uporabu iku}anstvo

84 303 84 104 64 255 42 967 248,9 99,8 76,4 66,9

Ostale djelatnosti 1 241 105 1 605 541 2 995 083 3 649 043 80,8 129,4 186,5 121,8

183

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 180: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.4. Lan~ani indeksi prometa u trgovini na malo

1998# 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lan~ani indeksi prometa

u teku}im cijenama 107,0 96,0 109,1 130,8 118,6 118,4 109,9 114,9 108,2 114,0

u stalnim cijenama 103,9 93,0 103,6 126,7 119,0 116,3 107,4 113,5 105,7 110,1

# Vidjeti metodolo{ka obja{njenja.

15.5. Struktura prometa u trgovini na malo prema trgova~kim strukama1)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Motorna vozila, motocikli, dijelovi i pribor(50.10.2 + 50.30.2 + 50.40.2)

5,9 5,4 8,2 7,8 10,2 10,5 10,9 11,8 11,1 7,9

Motorna goriva i maziva (50.50) 13,4 15,0 19,8 15,2 12,6 15,7 21,9 22,5 22,9 23,6

52.1 Nespecijalizirane prodavaonice 35,0 33,8 32,5 38,1 40,0 42,6 33,5 33,0 34,9 33,0

Nespecijalizirane prodavaonice prete`nohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima (52.11)

23,6 22,9 28,8 35,0 33,8 35,7 22,0 17,0 16,0 19,6

Ostale nespecijalizirane prodavaonice (52.12) 11,4 10,9 3,7 3,1 6,2 6,9 11,5 16,0 18,9 13,4

52.2. Specijalizirane prodavaonice hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima

6,1 7,1 5,9 4,6 3,2 2,4 2,7 2,5 2,2 2,4

52.3. Farmaceutski, toaletni i sl. proizvodi 6,4 8,0 6,8 6,0 5,6 5,5 5,3 6,2 6,2 6,3

52.4. Ostale specijalizirane prodavaonice 27,7 25,7 23,0 25,3 25,6 21,3 24,0 23,1 21,9 25,9

Tekstil, odje}a, obu}a (52.41 + 52.42 + 52.43) 7,2 7,2 5,8 4,6 5,5 5,4 7,4 7,0 7,2 5,6

Proizvodi za ku}anstvo, `eljezna roba i sl.(52.44 + 52.45 + 52. 46)

12,2 10,6 9,2 7,1 7,6 7,0 9,3 9,2 8,3 9,3

Ostale specijalizirane prodavaonice(52.47 + 52.48 + 52.50)

8,3 7,9 8,0 13,5 12,5 8,9 7,3 6,9 6,4 11,0

52.6. Trgovina na malo izvan prodavaonica 5,5 5,0 3,8 3,0 2,8 2,0 1,7 0,9 0,8 0,9

1) Podaci su prikazani prema trgova~kim strukama bez obzira na djelatnost u kojoj je poslovni subjekt registriran.

184

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 181: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.6. Prodavaonice/servisi, zaposleni i promet u trgovini na malo

Brojprodavaonica/servisa

Brojzaposlenih

Promet utisu}ama kuna

Promet na jednogzaposlenog u

tis. kuna

Broj zaposlenihna jednu

prodavaonicu

#1998 6 711 27 524 18 517 707 673 4

1999 6 703 28 861 18 819 036 652 4

2000 6 615 26 413 14 700 572 557 4

2001 6 440 27 581 17 896 680 649 4

2002 6 616 30 344 22 861 223 753 5

2003 6 540 33 906 25 832 739 762 5

2004 6 099 33 681 28 235 190 838 6

2005 6 099 36 189 32 172 674 889 6

2006 6 281 38 719 34 064 761 880 6

2007 8 239 50 384 41 330 697 820 6

# Vidjeti metodolo{ka obja{njenja.

185

Farmaceutski,toaletni i sl.

pribor6,3%

Specijalizirane prodavaoniceprete`no hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima

2,4%

Nespecijaliziraneprodavaonice

33,0%

Ostalespecijaliziraneprodavaonice

25,9%

Motorna vozila,motocikli,

dijelovi i pribor7,9%

Motorna gorivai maziva23,6%

Trgovina namalo izvan

prodavaonica0,9%

Struktura prometa u trgovini na malo prema

trgova~kim strukama u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:46

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 182: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.7. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poslovnogsubjekta (pravne osobe) i obrtnika u 2007.

Stanje, 31. prosinca 2007Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kuna

Poslovnisubjekti

(pravne osobe)

Prodavao-nice/servisi

Zaposleni

Ukupno 10 717 12 632 106 341 161 694 038 18 346 818

Poslovni subjekti 6 724 9 409 98 740 159 549 186 17 879 843

Obrtnici 3 993 3 223 7 601 2 144 852 466 975

50. Trgovina motornim vozilima i motociklima;odr`avanje i popravak motornih vozila imotocikla; trgovina na malo motornimgorivima i mazivima

951 868 6 329 14 132 327 1 397 104

Poslovni subjekti 529 475 5 431 14 007 173 1 394 835

Obrtnici 422 393 898 125 154 2 269

51. Trgovina na veliko i posredovanje u trgoviniosim trgovine motornim vozilima i motociklima

4 020 3 139 41 408 74 158 541 8 088 700

Poslovni subjekti 3 851 3 044 41 086 74 021 134 8 041 243

Obrtnici 169 95 322 137 407 47 457

51.1. Posredovanje u trgovini na veliko 513 1 218 6 865 7 285 187 597 444

Poslovni subjekti 493 1 198 6 824 7 257 621 597 056

Obrtnici 20 20 41 27 566 388

51.2.–9. Trgovina na veliko 3 507 1 921 34 543 66 873 354 7 491 256

Poslovni subjekti 3 358 1 846 34 262 66 763 513 7 444 187

Obrtnici 149 75 281 109 841 47 069

52. Trgovina na malo; osim trgovine motornimvozilima i motociklima; popravak predmetaza osobnu uporabu i ku}anstvo

4 741 6 381 44 728 41 481 028 6 227 088

Poslovni subjekti 1 339 3 646 38 347 39 598 737 5 809 839

Obrtnici 3 402 2 735 6 381 1 882 291 417 249

52.1–6 Trgovina na malo 4 117 5 905 43 663 41 193 095 6 156 419

Poslovni subjekti 1 259 3 612 38 084 39 424 183 5 775 752

Obrtnici 2 858 2 293 5 579 1 768 912 380 667

52.7. Popravak predmeta za osobnu uporabu iku}anstvo

624 476 1 065 287 933 70 669

Poslovni subjekti 80 34 263 174 554 34 087

Obrtnici 544 442 802 113 379 36 582

Netrgovinske djelatnosti 1 005 2 244 13 876 31 922 142 2 633 926

Poslovni subjekti 1 005 2 244 13 876 31 922 142 2 633 926

Obrtnici – – – – –

186

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:47

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 183: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.8. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poslovnogsubjekta (pravne osobe) u 2007.

Stanje, 31. prosinca 2007.

Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kuna

Poslovnisubjekti(pravneosobe)

Prodavao-nice/servisi

Zaposleni

Ukupno 6 724 9 409 98 740 159 549 186 17 879 843

Trgovinske djelatnosti 5 719 7 165 84 864 127 627 044 15 245 917

50. Trgovina motornim vozilima i motociklima;odr`avanje i popravak motornih vozila i motocikala;trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

529 475 5 431 14 007 173 1 394 835

50.1 Trgovina motornim vozilima 180 159 2 230 7 722 742 826 258

50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila 177 199 1 581 1 823 175 133 909

50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila 151 89 1 343 3 697 507 396 410

50.4 Trgovina motociklima; odr`avanje i popravakmotocikla i njihovih dijelova i pribora

15 15 53 62 239 18 888

50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 6 13 224 701 510 19 370

51. Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,osim trgovine motornim vozilima i motociklima

3 851 3 044 41 086 74 021 134 8 041 243

51.1 Posredovanje u trgovini na veliko 493 1 198 6 824 7 257 621 597 056

51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinamai `ivom stokom

11 6 377 2 925 536 141 306

51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima

249 98 4 852 9 659 006 818 107

51.4 Trgovina na veliko proizvodima za ku}anstvo 537 351 5 910 13 856 700 1 771 903

51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim polu-proizvodima, ostacima i otpacima

337 180 5 065 12 832 964 1 067 479

51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom 224 69 1 843 4 532 536 484 841

51.9 Ostala trgovina na veliko 2 000 1 142 16 215 22 956 771 3 160 551

52. Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilimai motociklima; popravak predmeta za osobnuuporabu i ku}anstvo

1 339 3 646 38 347 39 598 737 5 809 839

52.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodava-onicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima

279 1 272 14 726 14 439 114 1 190 827

52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama

303 428 9 392 9 269 369 1 510 647

52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

30 118 503 275 947 23 694

52.3 Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim,kozmeti~kim i toaletnim proizvodima

70 448 2 763 3 208 927 474 751

52.4 Ostala trgovina na malo novom robom uspecijaliziranim prodavaonicama

515 1 283 10 352 11 989 323 2 427 968

52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica 62 63 348 241 503 147 865

52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo 80 34 263 174 554 34 087

Netrgovinske djelatnosti 1 005 2 244 13 876 31 922 142 2 633 926

187

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:47

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 184: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

188

15.9. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kihdru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u 2007.

Stanje, 31. prosinca 2007. Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kunaProdavaonice/

servisiZaposleni

Ukupno 9 409 98 740 159 549 186 17 879 843

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – 4 7 918 –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 2 389 10 769 994 1 232 765Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 337 1 346 3 391 972 434 979Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 588 3 786 16 382 973 374 007Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 216 1 898 803 220 32 097Posredovanje u trgovini na veliko – 815 499 210 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 34 949 76 576 852 8 468 488Izvoz – 462 6 094 340 56 711Trgovina na malo 8 239 50 384 41 330 697 7 120 405Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo 29 174 42 967 5 824Ostale djelatnosti – 2 533 3 649 043 154 567

Trgovinske djelatnosti 7 165 84 864 127 627 044 15 245 917

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – 4 7 918 –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 2 303 10 515 191 1 211 743Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 327 1 336 3 382 784 434 979Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 110 995 2 751 912 131 653Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 211 1 881 800 567 32 097Posredovanje u trgovini na veliko – 771 463 871 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 30 418 64 998 024 7 173 385Izvoz – 302 3 685 878 10 925Trgovina na malo 6 488 44 147 37 328 889 6 090 744Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo 29 174 42 967 5 824Ostale djelatnosti – 2 533 3 649 043 154 567

Trgovina na malo motornim vozilima, motociklima, dijelovimai priborom (50.10.2+50.30.2+50.40.2)

147 1 286 3 296 512 325 525

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 407 1 509 380 145 450Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 133 544 1 355 605 170 953Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 12 292 148 333 4 739Posredovanje u trgovini na veliko – – 916 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 39 222 000 2 701Izvoz – 2 13 716 –Trgovina na malo 2 2 1 119 1 682Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – – 45 443 –

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:47

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 185: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.9. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kihdru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u 2007. (nastavak)

Stanje, 31. prosinca 2007. Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kunaProdavaonice/

servisiZaposleni

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima (50.50) 13 224 701 510 19 370

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – 258 23Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 12 163 655 905 17 973Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 1 4 603 –Posredovanje u trgovini na veliko – – – –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 2 2 368 20Izvoz – – – –Trgovina na malo – – 22 741 1 091Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 55 19 635 263

Trgovina na veliko motornim vozilima, motociklima, dijelovimai priborom (50.10.1+50.30.1+50.40.1)

114 2 280 8 103 898 914 777

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – 3 151 –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 1 091 5 501 151 704 590Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 98 358 1 240 447 69 920Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 2 10 43 658 2 457Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 13 380 270 886 2 209Posredovanje u trgovini na veliko – – – –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 343 774 738 134 672Izvoz – 14 199 083 –Trgovina na malo 1 6 10 697 929Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 78 60 087 –

Posredovanje u trgovini na veliko motornim vozilima,motociklima, dijelovima i priborom (50.10.3+50.30.3+50.40.3)

2 60 82 078 1 254

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – 4 2 944 –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 6 40 465 1 254Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 1 8 25 663 –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 1 38 10 118 –Posredovanje u trgovini na veliko – – – –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – – – –Izvoz – – – –Trgovina na malo – – – –Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 4 2 888 –

189

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:47

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 186: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.9. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kihdru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u 2007. (nastavak)

Stanje, 31. prosinca 2007. Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kunaProdavaonice/

servisiZaposleni

Odr`avanje i popravak motornih vozila i motocikla(50.20+50.40.4)

199 1 581 1 823 175 133 909

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – 1 334 –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 256 1 103 438 78 176Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 48 176 285 705 36 781Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 151 926 305 359 16 158Posredovanje u trgovini na veliko – 26 4 607 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 25 24 703 2 794Izvoz – – 5 021 –Trgovina na malo – – – –Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 172 93 008 –

Posredovanje u trgovini na veliko (51.1) 1 198 6 824 7 257 621 597 056

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – 55 223 –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 14 41 51 843 10 843Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – 762 –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – 16 10 287 –Posredovanje u trgovini na veliko – 391 178 617 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 1 616 2 211 745 388 891Izvoz – 21 135 846 –Trgovina na malo 1 184 4 692 3 152 366 195 971Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – 22 –Ostale djelatnosti – 47 1 460 910 1 351

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i`ivom stokom (51.2)

6 377 2 925 536 141 306

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – – – –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 245 2 528 713 57 666Izvoz – – 85 453 –Trgovina na malo 6 18 48 385 1 199Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 114 262 985 82 441

190

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:47

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 187: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.9. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kihdru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u 2007. (nastavak)

Stanje, 31. prosinca 2007. Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kunaProdavaonice/

servisiZaposleni

Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima (51.3)

98 4 852 9 659 006 818 107

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – 21 2 238 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 2 815 6 864 694 630 039Izvoz – – 480 718 –Trgovina na malo 98 1 908 2 260 212 187 955Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – 10 062 –Ostale djelatnosti – 108 41 082 113

Trgovina na veliko proizvodima za ku}anstvo (51.4) 351 5 910 13 856 700 1 771 903

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 11 83 480 –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – 11 28 931 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 4 472 12 095 089 1 512 698Izvoz – 36 659 225 –Trgovina na malo 351 1 274 853 693 259 112Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 106 136 282 93

Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima,ostacima i otpacima (51.5)

180 5 065 12 832 964 1 067 479

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 2 2 233 84Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 78 647 1 608 823 97 054Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 2 2 1 007 249Posredovanje u trgovini na veliko – 38 57 055 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 3 238 9 638 937 789 857Izvoz – 112 394 449 –Trgovina na malo 98 703 905 189 171 921Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 323 227 271 8 314

191

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:47

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 188: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.9. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kihdru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u 2007. (nastavak)

Stanje, 31. prosinca 2007. Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kunaProdavaonice/

servisiZaposleni

Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom (51.6) 69 1 843 4 532 536 484 841

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – 495 –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 9 9 1 327 –Posredovanje u trgovini na veliko – – – –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 1 390 3 387 013 440 674Izvoz – 7 763 267 –Trgovina na malo 60 289 281 792 40 555Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – 22 1 466 1 139Ostale djelatnosti – 126 97 176 2 473

Ostala trgovina na veliko (51.9) 1 142 16 215 22 956 771 3 160 551

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – 489 –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 529 2 038 143 282 273Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 25 156 264 640 98 232Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 22 214 52 647 8 742Posredovanje u trgovini na veliko – 242 154 909 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 10 366 16 962 163 2 152 264Izvoz – 104 741 456 9 648Trgovina na malo 1 089 3 759 2 054 950 583 692Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo 6 32 3 856 802Ostale djelatnosti – 813 683 518 24 898

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicamaprete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima (52.11)

1 272 14 726 14 439 114 1 190 827

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – – – –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 2 367 3 981 048 476 277Izvoz – – 9 –Trgovina na malo 1 272 12 224 10 438 597 713 544Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 135 19 460 1 006

192

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:47

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 189: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.9. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kihdru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u 2007. (nastavak)

Stanje, 31. prosinca 2007. Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kunaProdavaonice/

servisiZaposleni

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama(52.12)

428 9 392 9 269 369 1 510 647

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 3 183 911 –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 6 51 158 390 48 143Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 5 74 215 442 7 016Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – 17 8 581 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 1 179 875 567 46 420Izvoz – – 187 –Trgovina na malo 416 7 831 7 606 365 1 407 811Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo 1 1 150 –Ostale djelatnosti – 236 220 776 1 257

Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavaonicama (52.2)

118 503 275 947 23 694

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – – 1 481 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 5 9 027 5Izvoz – – – –Trgovina na malo 118 498 262 828 23 444Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – – 2 611 245

Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmeti~kim itoaletnim proizvodima (52.3)

448 2 763 3 208 927 474 751

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – – – –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 155 122 484 22 499Izvoz – – 8 106 –Trgovina na malo 448 2 608 3 078 337 452 252Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – – – –

193

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:48

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 190: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.9. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kihdru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u 2007. (nastavak)

Stanje, 31. prosinca 2007. Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kunaProdavaonice/

servisiZaposleni

Trgovina na malo tekstilom, odje}om i obu}om(52.41+52.42+52.43)

594 3 143 2 414 080 807 101

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – 22 13 568 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 391 717 944 77 858Izvoz – – 21 100 –Trgovina na malo 594 2 717 1 655 533 729 243Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 13 5 935 –

Trgovina na malo proizvodima za ku}anstvo, `eljeznomrobom i sl. (52.44+52.45+52.46)

247 3 266 5 022 556 1 013 682

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – 3 11 778 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 735 2 569 795 238 649Izvoz – 6 70 937 1 277Trgovina na malo 247 2 460 2 169 813 762 024Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – 62 200 233 11 732

Trgovina na malo u ostalim specijaliziranim prodavaonicama(52.47+52.48+52.50)

442 3 943 4 552 687 607 185

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 13 101 226 827 7 153Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – – – –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 919 1 872 228 175 228Izvoz – – 105 137 –Trgovina na malo 429 2 789 2 285 287 404 697Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – 153 –Ostale djelatnosti – 134 63 055 20 107

194

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:48

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 191: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.9. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti poduze}a/trgova~kihdru{tava i prema djelatnostima koje obavljaju u 2007. (nastavak)

Stanje, 31. prosinca 2007. Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kunaProdavaonice/

servisiZaposleni

Trgovina na malo izvan prodavaonica (52.6) 63 348 241 503 147 865

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – – – –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 10 16 583 1 730Izvoz – – 1 782 –Trgovina na malo 59 328 218 493 146 135Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo 4 10 3 715 –Ostale djelatnosti – – 930 –

Popravak predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo (52.7) 34 263 174 554 34 087

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – – – –Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla – – – –Posredovanje u trgovini na veliko – – 1 190 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 106 121 185 22 443Izvoz – – 386 –Trgovina na malo 16 41 22 492 7 487Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo 18 109 23 543 3 883Ostale djelatnosti – 7 5 758 274

Netrgovinske djelatnosti 2 244 13 876 31 922 142 2 633 926

Posredovanje u trgovini motornim vozilima i motociklima – – – –Trgovina na veliko motornim vozilima i motociklima – 86 254 803 21 022Trgovina na malo motornim vozilima i motociklima 10 10 9 188 –Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 478 2 791 13 631 061 242 354Popravci i odr`avanje motornih vozila i motocikla 5 17 2 653 –Posredovanje u trgovini na veliko – 44 35 339 –Trgovina na veliko na doma}em tr`i{tu – 4 531 11 578 828 1 295 103Izvoz – 160 2 408 462 45 786Trgovina na malo 1 751 6 237 4 001 808 1 029 661Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo – – – –Ostale djelatnosti – – – –

195

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:48

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 192: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.10. Distributivna trgovina prema prete`noj djelatnosti obrta u 2007.

Stanje, 31. prosinca 2007. Promet sPDV-om,tis. kuna

Zalihe,31. 12. 2007.

tis. kunaObrtniciProdavaonice/

servisiZaposleni

Ukupno 3 993 3 223 7 601 2 144 852 466 975

50 Trgovina motornim vozilima i motociklima;odr`avanje i popravak motornih vozila imotocikla; trgovina na malo motornimgorivima i mazivima

422 393 898 125 154 2 269

50.1+50.5 Trgovina motornim vozilima; trgovina namalo motornim gorivima i mazivima

– – – – –

50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila 415 386 877 111 948 1 48950.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna

vozila7 7 21 13 206 780

50.4 Trgovina motociklima; odr`avanje i popravakmotocikla i njihovih dijelova i pribora

– – – – –

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,osim trgovine motornim vozilima imotociklima

169 95 322 137 407 47 457

51.1 Posredovanje u trgovini na veliko 20 20 41 27 566 38851.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim

sirovinama i `ivom stokom9 – 19 5 133 –

51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima

28 19 75 19 858 504

51.4 Trgovina na veliko proizvodima za ku}anstvo 28 19 84 20 867 40 16651.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim

poluproizvodima, ostacima i otpacima28 9 28 20 607 9

51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom ipriborom

– – – – –

51.8 Trgovina na veliko ostalim uredskimstrojevima i opremom

– – – – –

51.9 Ostala trgovina na veliko 56 28 75 43 376 6 390

52 Trgovina na malo, osim trgovine motornimvozilima i motociklima, popravak predmetaza osobnu uporabu i ku}anstvo

3 402 2 735 6 381 1 882 291 417 249

52.11Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama prete`no hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima

422 433 981 562 592 48 122

52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama

277 333 688 311 742 48 064

52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavaonicama

155 132 331 75 879 8 366

52.3 Trgovina na malo farmaceutskim,medicinskim, kozmeti~kim i toaletnimproizvodima

27 27 58 83 532 3 914

52.4 Ostala trgovina na malo novom robom uspecijaliziranim prodavaonicama

747 836 1 817 453 202 227 394

52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica 1 230 532 1 704 281 965 44 80752.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i

ku}anstvo544 442 802 113 379 36 582

196

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:48

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 193: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.11. Promet od trgovine na veliko po proizvodima premaKPD-u1) u 2005.

u tis. kn, bez PDV-a

Prete`na djelatnost

Ukupno

trgovinske djelatnosti

ostaledjelatnostiukupno

50motornavozila

51trgovina na

veliko +posredovanje

52trgovina

na malo +popravci

Ukupno 59 660 667 53 679 071 8 958 706 40 112 171 4 608 194 5 981 596

Nova motorna vozila 6 863 691 6 863 691 6 199 165 664 526 – –Rabljena motorna vozila 510 445 510 445 392 425 118 020 – –Dijelovi i pribor za motorna vozila 2 422 454 2 271 410 1 477 730 754 515 39 165 151 044Motocikli, dijelovi i pribor 76 565 74 045 74 045 – – 2 520@itarice 697 250 683 312 – 682 089 1 223 13 938Cvije}e 113 330 108 440 – 98 147 10 293 4 890@iva stoka 104 601 104 601 – 104 601 – –Sirove i {tavljene ko`e 62 656 62 656 – 62 656 – –Sirovi duhan – – – – – –Vo}e i povr}e 546 713 409 546 – 115 272 294 274 137 167Meso i mesni proizvodi 781 770 645 372 – 391 146 254 226 136 398Mlije~ni proizvodi i jaja 768 254 384 499 – 105 221 279 278 383 755Alkoholna i ostala pi}a 1 909 424 1 643 609 – 1 031 886 611 723 265 815Duhanski proizvodi 372 272 359 645 – 232 071 127 574 12 627[e}er, ~okolada i bomboni 1 342 370 1 288 652 – 964 962 323 690 53 718Kava, ~aj, za~ini 424 998 380 591 – 97 906 282 685 44 407Ribe, {koljke i rakovi 318 919 143 043 – 94 817 48 226 175 876Ostali prehrambeni proizvodi 2 895 903 2 760 665 – 2 536 170 224 495 135 238Tekstil 581 646 581 416 – 443 385 138 031 230Odje}a i obu}a 1 333 419 1 296 005 – 995 775 300 230 37 414Elektri~ni aparati za ku}anstvo 2 656 962 2 613 611 – 2 539 118 74 493 43 351Radio i TV ure|aji 3 829 671 1 760 098 – 1 325 766 434 332 2 069 573Porculan, staklo, tapete itd 1 096 075 1 070 786 – 983 478 87 308 25 289Parfemi i kozmetika 2 277 276 2 178 408 – 2 089 287 89 121 98 868Farmaceutski proizvodi, kirur{ki ure|aji 6 419 343 6 210 562 – 6 210 562 – 208 781Namje{taj, neelektri~ni aparati za ku}anstvo 542 246 520 929 – 410 000 110 929 21 317Papir, karton, knjige 1 825 353 1 678 583 – 1 450 579 228 004 146 770Ostala potro{na roba 3 249 444 3 223 786 – 3 087 805 135 981 25 658Kruta, teku}a i plinovita goriva 4 453 149 2 874 349 678 563 2 195 786 – 1 578 800Rude metala 42 556 42 556 – 41 619 937 –Metali 929 412 929 412 – 919 417 9 995 –Drvo i prera|evine 350 573 349 452 – 338 690 10 762 1 121Boje, staklo, gra|evni materijal 2 373 451 2 327 786 – 2 251 292 76 494 45 665@eljezna roba, instalacijski materijal 2 408 643 2 372 547 – 2 163 337 209 210 36 096Industrijske kemikalije, gnojiva itd 1 122 645 1 108 357 – 1 022 256 86 101 14 288Ostali poluproizvodi 422 190 422 190 – 422 190 – –Ostaci i otpaci 11 442 11 442 – 11 442 – –Alatni strojevi 437 481 390 373 – 349 892 40 481 47 108Strojevi za rudarstvo, gra|evinarstvo 709 271 709 271 132 371 576 900 – –Strojevi za tekstilnu industriju – – – – – –Uredski strojevi i oprema 1 653 057 1 593 572 – 1 525 256 68 316 59 485Ostali strojevi za industriju, trgovinu itd 474 990 473 095 4 407 468 688 – 1 895Poljoprivredni strojevi uklju~uju}i traktore 248 757 246 263 – 235 646 10 617 2 4941) KPD - Klasifikacija proizvoda po djelatnostima

197

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:49

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 194: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.12. Promet od trgovine na malo po proizvodima premaKPD-u1) u 2005.

u tis. kn, bez PDV-a

Prete`na djelatnost

Ukupno

trgovinske djelatnosti

ostaledjelatnostiukupno

50motornavozila

51trgovina na

veliko +posredovanje

52trgovina

na malo +popravci

Ukupno 38 690 340 31 438 996 4 601 247 9 123 096 17 714 653 7 251 344

Nova motorna vozila 1 521 316 1 521 316 1 500 838 20 478 – –

Rabljena motorna vozila 182 069 182 069 177 616 4 453 – –

Dijelovi i pribor za motorna vozila 883 581 868 763 662 981 190 534 15 248 14 818

Motocikli, dijelovi i pribor 124 586 121 107 19 881 100 605 621 3 479

Motorna goriva i maziva 7 951 656 3 295 249 2 052 153 1 243 096 – 4 656 407

Vo}e i povr}e 855 602 802 422 – 200 403 602 019 53 180

Meso i mesni proizvodi 1 897 835 1 752 765 75 525 686 1 227 004 145 070

Ribe {koljke i rakovi 188 646 164 763 – 42 097 122 666 23 883

Kruh, pecivo, kola~i, tjestenine 1 787 989 1 706 450 36 571 213 483 1 456 396 81 539

Alkoholna i ostala pi}a 1 655 824 1 525 534 33 146 356 834 1 135 554 130 290

Duhanski proizvodi 1 558 889 1 538 390 56 759 49 210 1 432 421 20 499

Ostali prehrambeni proizvodi 5 935 472 5 608 294 6 678 1 974 830 3 626 786 327 178

Farmaceutski proizvodi 448 742 448 289 – 362 447 927 453

Medicinski pripravci 241 567 185 713 – 7 078 178 635 55 854

Kozmeti~ki i toaletni proizvodi 1 877 594 1 781 148 2 159 307 665 1 471 324 96 446

Tekstil i pozamanterija 232 620 225 365 – 114 388 110 977 7 255

Odje}a, krzneni predmeti 1 843 649 1 732 424 101 611 284 1 121 039 111 225

Obu}a i proizvodi od ko`e 959 147 942 837 – 325 402 617 435 16 310

Namje{taj i oprema za ku}anstvo 1 504 636 1 462 512 2 633 698 411 761 468 42 124

Elektri~ni aparati za ku}anstvo 789 144 744 277 – 501 723 242 554 44 867

Radio i TV ure|aji 1 129 105 779 820 40 244 450 554 289 022 349 285

@eljezna roba, staklo, boje, drvo itd. 890 863 879 508 128 757 109 122 271 11 355

Knjige, novine i pisa}i pribor 2 085 346 1 866 868 9 188 99 228 1 758 452 218 478

Uredski namje{taj, ra~unala itd. 151 622 95 284 – 55 869 39 415 56 338

Satovi, nakit, sportska oprema itd. 276 644 246 551 – 29 653 216 898 30 093

Ostali neprehrambeni proizvodi 1 716 196 961 278 96 242 661 718 521 754 918

Rabljena roba – – – – – –

1) KPD - Klasifikacija proizvoda po djelatnostima

198

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:49

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 195: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.13. Promet od djelatnosti posredovanja po proizvodima premaKPD-u1) u 2005.

u tis. kn, bez PDV-a

Prete`na djelatnost

Ukupno

trgovinske djelatnosti

ostaledjelatnostiukupno

50motornavozila

51trgovina

na veliko +posredovanje

52trgovina

na malo +popravci

Ukupno 231 193 198 692 970 189 048 8 674 32 501

Motorna vozila 970 970 970 – – –

Dijelovi i pribor za motorna vozila – – – – – –

Motocikli, dijelovi i pribor – – – – – –

Poljoprivredne sirovine, `iva stoka 2 444 2 444 – 2 444 – –

Goriva, rude, metali itd 5 383 4 742 – 4 742 – 641

Gra|evno drvo i materijal 29 830 29 830 – 29 830 – –

Strojevi, industrijska oprema itd. 36 491 7 225 – 7 225 – 29 266

Namje{taj, proizvodi za ku}anstvo 49 215 47 210 – 47 210 – 2 005

Tekstil, odje}a, obu}a 9 420 9 420 – 9 420 – –

Hrana, pi}a i duhan 40 593 40 262 – 32 153 8 109 331

Ostale djelatnosti posredovanja 56 847 56 589 – 56 024 565 2581) KPD - Klasifikacija proizvoda po djelatnostima

15.14. Promet od djelatnosti popravaka prema KPD-u1) u 2005.u tis. kn, bez PDV-a

Prete`na djelatnost

Ukupno

trgovinske djelatnosti

ostaledjelatnostiukupno

50motornavozila

51trgovina na

veliko +posredovanje

52trgovina

na malo +popravci

Ukupno 724 463 720 487 655 576 30 983 33 928 3 976

Popravci putni~kih motornih vozila 528 278 528 116 506 217 14 822 7 077 162

Popravci ostalih motornih vozila 140 218 136 404 121 485 13 661 1 258 3 814

Ostale usluge u vezi s motornim vozilima 27 772 27 772 26 216 1 556 – –

Popravci motocikla 1 658 1 658 1 658 – – –

Popravci obu}e i ko`nih predmeta – – – – – –

Popravci elektri~nih aparata za ku}anstvo 18 271 18 271 – 730 17 541 –

Popravci satova i nakita 214 214 – 214 – –

Popravci ostalih predmeta za osobnu uporabu 8 052 8 052 – – 8 052 –1) KPD - Klasifikacija proizvoda po djelatnostima

199

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:50

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 196: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

15.15. Proljetni1) i ostali sajmovi i izlo`be na prostoru Zagreba~kog velesajma

Broj sajmovaKori{teniizlo`beni

prostor, tis m2

Izlaga~iPosjetiteljiu tisu}amaUkupno doma}i inozemni

1998 26 256 9 800 4 661 5 139 545

1999 25 217 8 534 4 264 4 270 458

2000 27 179 7 092 3 451 3 641 457

2001 24 140 6 738 3 273 3 465 437

2002 26 146 6 798 3 432 3 366 509

2003 27 147 6 787 3 754 3 033 433

2004 28 149 6 711 3 458 3 253 574

2005 24 147 6 091 3 044 3 047 325

2006 21 113 4 930 2 619 2 311 409

2007 23 104 5 193 2 732 2 461 217

1)Obuhva}a ve}i broj raznih specijaliziranih sajmova

15.16. Zagreba~ki me|unarodni jesenski velesajam

Stalneprostorije

sajmatis. m2

Kori{teni izlo`beni prostoru tisu}ama m2 Izlaga~i

Posjetiteljiu tisu}ama

Ukupnopo izlaga~ima

Ukupno doma}i inozemnidoma}i inozemni

1998 187,2 78 65 13 2 487 1 125 1 362 137

1999 187,2 65 54 11 2 069 901 1 168 104

2000 156,2 51 42 9 1 606 669 937 79

2001 156,2 40 33 7 1 710 677 1 033 120

2002 156,2 38 31 7 1 464 711 753 96

2003 120,0 36 30 6 1 558 918 640 99

2004 120,0 31 25 6 1 372 643 729 88

2005 120,0 31 26 5 1 307 642 665 76

2006 90,0 26 22 4 1 162 570 592 69

2007 90,0 19 15 4 820 399 421 56

200

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA5.vp29. prosinac 2008 9:01:50

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 197: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

16. Robna razmjena s inozemstvom

16.1. Ukupan izvoz i uvoz Grada Zagreba

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

IZVOZ

u tisu}ama kuna 13 197 755 13 102 851 12 694 633 13 454 652 15 986 453 19 259 339 22 349 548 23 562 472

u tisu}ama USD 1 591 146 1 570 320 1 622 786 2 010 650 2 654 113 3 230 000 3 835 460 4 413 462

UVOZ

u tisu}ama kuna 35 899 440 39 319 573 46 157 346 51 499 021 55 056 918 63 405 500 72 603 987 79 546 550

u tisu}ama USD 4 320 209 4 708 760 5 905 046 7 709 356 9 136 971 10 641 300 12 459 739 14 888 780

Saldo robne razmjene

u tisu}ama kuna –22 701 685 –26 216 722 –33 462 713 –38 044 369 –39 070 465 –44 146 161 –50 254 439 –55 984 078

u tisu}ama USD –2 729 063 –3 138 440 –4 282 260 –5 698 706 –6 482 858 –7 411 300 –8 624 279 –10 475 318

16.2. Izvoz i uvoz prema sektorima SMTK-a 1)

u tisu}ama USD

Izvoz Uvoz

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Ukupno 3 230 000 3 835 460 4 413 426 10 641 300 12 459 739 14 888 780

Hrana i `ive `ivotinje 142 887 163 697 213 567 617 777 690 600 879 964

Pi}a i duhan 29 161 34 421 54 092 75 288 75 291 97 602

Sirove tvari, osim goriva 168 752 206 347 254 188 134 905 128 372 122 817

Mineralna goriva i maziva 1 215 091 1 561 535 1 596 182 2 632 698 3 200 971 3 665 859

@ivotinjska i biljna ulja i masti 8 965 12 955 13 209 29 263 33 109 37 136

Kemijski proizvodi 545 964 588 871 671 289 1 318 795 1 511 300 1 846 121

Proizvodi svrstani po materijalu 205 984 238 656 288 811 1 425 843 1 697 412 1 973 201

Strojevi i transportni ure|aji 623 708 729 250 968 206 3 282 165 3 772 363 4 577 930

Razni gotovi proizvodi 288 345 298 344 352 322 1 123 914 1 349 711 1 688 121

Proizvodi i transakcije, nespomenuti 1 143 1 384 1 560 652 610 29

1) Standardna me|unarodna trgovinska klasifikacija

201

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:53

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 198: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

16.3. Izvoz i uvoz prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – 2002.– proizvodni princip

u tisu}ama USD

Izvoz Uvoz

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Ukupno 3 230 000 3 835 460 4 413 426 10 641 300 12 459 739 14 888 780

A Poljoprivreda, lov i {umarstvo 45 915 66 317 90 517 230 619 235 313 282 074

B Ribarstvo 42 180 502 3 181 4 181 5 683

C Rudarstvo 194 789 403 912 246 324 1 809 742 2 171 983 2 548 585

D Prera|iva~ka industrija 2 844 962 3 214 068 3 965 076 8 247 040 9 661 368 11 568 516

Proizvodnja hrane i pi}a 176 057 194 568 251 767 575 363 631 704 781 356

Proizvodnja duhanskih proizvoda 641 614 744 3 269 13 825 17 631

Proizvodnja tekstila 16 853 17 646 22 140 174 584 193 314 235 659

Proizvodnja odje}e; dorada i bojenje krzna 70 675 60 236 69 885 182 292 232 218 329 809

[tavljenje i obrada ko`e, proizvodnja kov~ega i torbi,ru~nih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obu}e

55 772 75 928 57 033 110 808 138 517 173 320

Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta,osim namje{taja; proizvodnja predmeta od slame ipletarskih materijala

72 891 83 472 97 786 86 790 101 694 129 457

Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira 27 553 33 672 49 155 311 891 338 491 404 694

Izdava~ka i tiskarska djelatnost, te umno`avanjesnimljenih zapisa

54 441 46 764 53 518 77 445 82 269 98 003

Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva 889 447 1 023 406 1 239 281 537 044 708 828 688 125

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 539 168 582 817 684 769 1 271 072 1 444 416 1 762 459

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 30 322 32 549 39 022 289 769 354 553 413 799

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 15 307 15 127 26 313 148 920 180 836 222 724

Proizvodnja metala 95 425 113 431 159 358 376 830 491 589 565 004

Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme 65 779 78 028 91 674 327 170 383 112 432 085

Proizvodnja strojeva i ure|aja, d.n. 117 281 108 431 181 339 893 281 1 008 120 1 196 774

Proizvodnja uredskih strojeva i ra~unala 54 113 68 188 88 662 378 611 444 447 437 323

Proizvodnja elektri~nih strojeva i aparata, d.n. 301 610 383 453 506 581 352 984 431 250 483 626

Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskihaparata i opreme

97 572 91 218 123 703 545 735 598 193 820 386

Proizvodnja medicinskih, preciznih i opti~kihinstrumenata te satova

76 994 83 936 102 431 235 569 260 365 324 744

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 23 754 17 498 32 815 939 252 1 117 364 1 400 174

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 27 714 61 615 33 412 169 275 182 296 255 053

Proizvodnja namje{taja, ostala prera|iva~ka industrija, d.n. 35 593 41 471 53 688 259 086 323 967 396 311

E Opskrba elektri~nom energijom, plinom i vodom 130 815 132 513 89 215 293 173 327 348 436 878

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge 6 470 7 051 10 278 32 666 14 955 21 150

O Ostale dru{tvene, socijalne i osobneuslu`ne djelatnosti 7 007 11 419 11 514 24 879 44 591 25 894

202

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:53

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 199: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

16.4. Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemaljau tisu}ama USD

Izvoz Uvoz

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Ukupno 3 230 000 3 835 460 4 413 426 10 641 300 12 459 739 14 888 780

Razvijene zemlje 1 775 416 2 243 294 2 343 808 7 167 422 8 601 845 10 018 086

Zemlje EU 1 530 046 1 931 781 1 952 332 6 174 784 7 539 968 8 595 045

Zemlje EFTA-e 45 818 93 899 73 613 203 076 230 761 334 550

Ostale razvijene zemlje 199 552 217 615 317 863 789 562 831 116 1 088 491

Zemlje u razvoju 1 454 584 1 592 166 2 069 618 3 473 878 3 857 894 4 870 694

Zemlje CEFT-e 46 975 52 808 1 548 445 338 910 56 217 459 293

Zemlje OPEC-a 228 256 243 822 244 572 84 690 47 038 126 191

Ostale europske zemlje u razvoju 1 012 678 1 124 934 125 718 1 934 655 2 486 365 2 606 901

Ostale afri~ke zemlje u razvoju 53 468 48 972 57 994 31 151 22 973 30 619

Ostale azijske zemlje u razvoju 106 463 112 719 85 310 943 657 1 102 251 1 507 440

Ostale ameri~ke zemlje u razvoju 6 710 8 843 7 561 140 808 143 018 139 920

Ostale oceanske zemlje u razvoju 34 68 18 7 32 330

203

67,3%

32,7%

Zemlje urazvoju46,9%

Zemlje urazvoju

Razvijenezemlje

IZVOZ UVOZ

53,1%

Razvijenezemlje

Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja

u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:54

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 200: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

17. Ugostiteljstvo

17.1. Ugostiteljska poduze}a/trgova~ka dru{tva prema NKD-u 2002.

Poduze}a /trgova~kadru{tva1)

Zaposleni SjedalaPromet utisu}ama

kuna

2006

Hoteli i restorani 238 7 395 45 867 1 547 666Hoteli 45 2 957 17 531 814 696Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak 17 385 2 761 84 998

Hosteli i planinarski domovi 3 193 1 733 38 531Kampovi 3 68 140 20 578Ostali smje{taj za kra}i boravak, d.n. 11 124 888 25 889

Restorani 70 1 556 12 506 416 546Barovi 95 1 163 7 356 151 609Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom 11 1 334 5 713 79 817

2007

Hoteli i restorani 233 6 968 46 500 1 656 761Hoteli 46 2 917 18 109 875 025Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak 18 431 3 271 87 787

Hosteli i planinarski domovi 4 217 1 783 38 857Kampovi 3 96 600 23 183Ostali smje{taj za kra}i boravak, d.n. 11 118 888 25 747

Restorani 63 1 526 11 897 458 710Barovi 96 718 6 967 148 823Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom 10 1 376 6 256 86 416

1) Vidjeti Metodolo{ka obja{njenja

204

Hoteli i moteli52,8%

Kantine i opskrbljivanjepripremljenom hranom

5,2%

Barovi9,0%

Kampovi i druge

kra i boravak5,3%

vrste smje{tajaza }

Restorani27,7%

Struktura prometa ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih

dru{tava, u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:54

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 201: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

17.2. Promet ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava prema vrstamausluga i prema NKD-u 2002.

u tisu}ama kuna

UkupnoHrana inapici

Alkoholna ibezalkoholna

pi}a

Smje{taj(no}enja)

Ostalipromet

2005

Hoteli i restorani 1 383 114 603 599 216 484 491 402 71 629

Hoteli 711 660 178 052 57 350 421 887 54 371

Kampovi i dr. vrste smje{taja za kra}i boravak 53 755 5 282 915 47 193 365

Hosteli i planinarski domovi 38 006 3 824 685 33 279 218

Kampovi 3 439 – – 3 439 –

Ostali smje{taj za kra}i boravak, d.n. 12 310 1 458 230 10 475 147

Restorani 380 968 263 525 90 109 17 204 10 130

Barovi 140 166 72 517 57 656 3 817 6 176

Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom 96 565 84 223 10 454 1 301 587

2006

Hoteli i restorani 1 547 666 644 748 242 629 568 572 91 717

Hoteli 814 696 196 643 67 402 478 286 72 365

Kampovi i dr. vrste smje{taja za kra}i boravak 84 998 11 458 6 194 63 017 4 329

Hosteli i planinarski domovi 38 531 2 815 928 31 968 2 820

Kampovi 20 578 1 143 829 17 286 1 320

Ostali smje{taj za kra}i boravak, d.n. 25 889 7 500 4 437 13 763 189

Restorani 416 547 285 345 99 648 21 277 10 276

Barovi 151 609 83 589 59 519 4 403 4 098

Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom 78 817 67 713 9 866 1 589 649

2007

Hoteli i restorani 1 656 761 700 493 254 729 605 532 96 007

Hoteli 875 025 211 134 78 841 509 229 75 821

Kampovi i dr. vrste smje{taja za kra}i boravak 87 787 8 886 7 419 66 796 4 686

Hosteli i planinarski domovi 38 857 1 710 1 179 32 998 2 970

Kampovi 23 183 1 038 678 19 938 1 529

Ostali smje{taj za kra}i boravak, d.n. 25 747 6 138 5 562 13 860 187

Restorani 458 710 328 000 99 624 22 138 8 948

Barovi 148 823 79 541 58 456 5 307 5 519

Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom 86 416 72 932 10 389 2 062 1 033

205

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:54

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 202: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

17.3. Ugostiteljska poduze}a/trgova~ka dru{tva i ugostitelji obrtnici

Poslovnejedinice

Zaposleni SjedalaPromet u

tisu}ama kuna

2004 Poslovne jedinice ugostiteljskihpoduze}a / trgova~kih dru{tava 365 5 583 28 631 1 019 526

Poslovne jedinice ugostitelja obrtnika 2 161 5 983 73 804 736 678

2005 Poslovne jedinice ugostiteljskihpoduze}a / trgova~kih dru{tava 338 5 168 28 434 1 101 625

Poslovne jedinice ugostitelja obrtnika 1 973 6 021 66 715 817 238

2006 Poslovne jedinice ugostiteljskihpoduze}a / trgova~kih dru{tava 341 5 815 30 639 1 210 817

Poslovne jedinice ugostitelja obrtnika 2 043 6 488 76 971 854 197

2007 Poslovne jedinice ugostiteljskihpoduze}a / trgova~kih dru{tava 329 5 456 32 329 1 310 673

Poslovne jedinice ugostitelja obrtnika 1 871 5 454 66 086 767 826

17.4. Poslovne jedinice ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava premavrstama ugostiteljskih objekata

2006 2007

Poslov-ne jedi-

nice

Zapo-sleni

SjedalaPromet utisu}ama

kuna

Poslov-ne jedi-

nice

Zapo-sleni

SjedalaPromet utisu}ama

kuna

Ukupno 341 5 815 30 639 1 210 817 329 5 456 32 329 1 310 673

Hoteli 30 1 733 8 959 602 642 33 1 867 10 541 697 580Moteli 1 8 70 728 – – – –Pansioni 3 43 380 7 164 3 39 380 6 149Kampovi 1 4 – 456 1 6 – 261Preno~i{ta 1 54 200 6 378 1 46 200 7 617Hosteli 3 52 340 9 533 3 62 340 10 796Gostionice 4 38 351 7 450 2 11 210 2 546Restorani 54 716 6 538 173 912 53 715 7 001 180 552Zalogajnice 5 35 581 11 170 3 31 550 10 782Kantine 43 744 6 012 117 839 44 848 5 748 117 577Kavane 4 26 412 6 038 4 32 422 6 272No}ni klubovi 3 23 221 4 267 3 18 167 5 033No}ni barovi 3 25 272 6 359 2 22 240 5 590Kafe barovi 82 272 2 602 44 353 88 287 2 879 52 046Bistroi 17 69 579 11 680 20 83 767 16 736Buffeti 34 105 913 18 544 25 78 806 13 610Slasti~arnice 11 34 185 5 836 3 23 280 3 023Objekti brze prehrane 12 240 976 107 733 13 308 1 071 128 645Pivnice 2 10 109 1 437 2 10 109 3 645Konobe 1 13 120 5 029 1 15 120 4 895Picerije 6 71 360 14 931 5 56 381 15 029Spava}i i ku{et vagoni 1 48 – 10 591 1 48 – 10 483Ostalo 20 1 452 459 36 747 19 851 117 11 806

206

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:54

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 203: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

207

17.5. Ugostitelji obrtnici prema prete`noj ugostiteljskoj djelatnosti

ObrtniciUgostiteljske

radnjeZapo-sleni

SjedalaPromet u

tisu}ama kuna

2003

Hoteli i restorani 2 082 2 219 5 816 62 797 657 201

Restorani 519 545 1 865 16 567 229 521Barovi 1 506 1 611 3 683 44 661 396 539Ostalo 57 63 268 1 569 31 141

2004

Hoteli i restorani 2 008 2 161 5 983 73 804 736 678

Restorani 446 503 1 828 21 438 253 918Barovi 1 503 1 589 3 931 50 819 459 583Ostalo 59 69 224 1 547 23 177

2005

Hoteli i restorani 1 824 1 973 6 021 66 715 817 238

Restorani 474 560 2 179 22 766 311 097Barovi 1 290 1 348 3 627 42 724 482 531Ostalo 60 65 215 1 225 23 610

2006

Hoteli i restorani 1 875 2 043 6 488 76 970 854 197

Restorani 499 551 2 225 23 298 305 376Barovi 1 328 1 428 4 047 52 513 525 326Ostalo 48 64 216 1 159 23 495

2007

Hoteli i restorani 1 748 1 871 5 454 66 086 767 826

Restorani 408 453 1 759 18 160 248 275Barovi 1 276 1 354 3 428 46 116 484 238Ostalo 64 64 267 1 810 35 213

Hrana i napici42,3%

Alkoholna ibezalkoholna pi a

15,4%}

Ostali promet5,8%

Smje{taj – }no enja36, %5

Struktura prometa ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava

prema vrstama usluga, u 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:54

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 204: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

18. Turizam

18.1. Kapaciteti za smje{taj turista prema vrstama objekata, stanje 31. kolovoza2006 2007

Objekti SobePostelje –ukupno1) Objekti Sobe

Postelje –ukupno1)

Ukupno 57 5 500 11 125 65 5 704 11 420

Kolektivni smje{tajni kapaciteti 57 5 432 10 965 65 5 602 11 196Hoteli – ukupno 36 3 421 5 990 39 3 611 6 180

Hoteli ***** 3 864 1 503 3 862 1 499Hoteli **** 7 952 1 597 9 1 309 2 111Hoteli *** 17 1 030 1 815 17 1 034 1 723Hoteli ** 7 375 778 9 392 827Hoteli * 1 10 12 1 14 20

Hoteli koji nisu kategorizirani 1 190 285 – – –Moteli **– ukupno 1 10 17 – – –Turisti~ki apartmani **** – – – 1 17 72Pansioni **– ukupno 3 56 174 3 56 174Kampovi ** – ukupno 1 140 300 1 140 300Sobe za iznajmljivanje 1 15 15 3 35 62Apartmani ** – – – 1 1 4Studio apartmani – – – 1 1 2Preno}i{ta 2 31 58 2 31 58Hosteli 5 130 445 6 167 576Gostionice 2 10 24 2 10 24Planinarski domovi 2 13 53 2 13 53Privremeni smje{tajni objekti 3 1 372 2 769 3 1 286 2 571Spava}i i ku{et vagoni 1 234 1 120 1 234 1 120

Privatni smje{tajni kapaciteti – 68 160 – 102 244Ku}anstva - sobe, apartmani, ku}e za odmor – 68 160 – 102 244

1) stalne i pomo}ne postelje

208

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

dola

sci t

uris

ta

Ukupno Inozemni

2007.

Broj dolazaka turista

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:54

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 205: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

18.2. Dolasci i no}enja turista prema vrstama objekata za smje{taj turista2006 2007

dolasci no}enja dolasci no}enjaukupno inozemni ukupno inozemni ukupno inozemni ukupno inozemni

Ukupno 603 854 420 794 1 018 544 724 706 665 398 464 037 1 133 172 810 598

Kolektivni smje{tajni kapaciteti 598 984 415 687 1 005 958 717 052 658 069 459 162 1 113 592 797 483Hoteli – ukupno 489 270 354 260 843 865 624 858 539 118 390 059 934 934 700 043

Hoteli ***** 98 145 82 769 185 224 162 935 103 918 86 259 196 000 169 353Hoteli **** 154 879 117 452 255 859 203 957 199 700 150 805 350 034 277 654Hoteli *** 167 509 114 406 278 727 192 763 177 382 120 082 292 300 203 606Hoteli ** 49 695 28 408 86 455 42 942 56 704 32 135 93 437 47 616Hoteli * 1 128 635 2 272 1 308 1 414 778 3 163 1 814

Hoteli koji nisu kategorizirani 17 914 10 590 35 328 20 953 – – – –Moteli **– ukupno 578 98 823 180 – – – –Turisti~ki apartmani **** – – – – 1 631 401 2 565 838Pansioni **– ukupno 6 543 1 674 19 670 3 396 5 981 1 255 18 627 2 256Kampovi ** – ukupno 4 493 4 484 6 673 6 664 4 380 4 374 6 225 6 216Sobe za iznajmljivanje 1 487 518 2 611 1 442 3 918 2 237 6 826 4 533Apartmani ** – – – – 163 120 445 284Studio apartmani – – – – 82 80 109 104Preno}i{ta 3 032 1 576 5 276 2 761 3 775 2 160 5 978 3 704Hosteli 35 192 27 209 61 571 44 279 41 621 31 937 72 189 47 217Gostionice 112 8 281 11 21 – 1 095 –Planinarski domovi 255 – 285 – 23 – 23 –Privremeni smje{tajni objekti 4 248 3 060 11 129 8 661 3 667 2 672 10 887 8 421Spava}i i ku{et vagoni 53 774 24 800 53 774 24 800 53 689 23 867 53 689 23 867

Privatni smje{tajni kapaciteti 4 870 3 170 12 586 7 654 7 329 4 875 19 580 13 115Ku}anstva - sobe, apartmani, ku}e za odmor 4 870 3 170 12 586 7 654 7 329 4 875 19 580 13 115

209

no}e

n ja

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Ukupno Inozemni

2007.

Broj ostvarenih no}enja turista

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:54

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 206: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

18.3. Dolasci i no}enja turista prema zemlji prebivali{ta

2004 2005 2006 2007

dolasci no}enja dolasci no}enja dolasci no}enja dolasci no}enja

Ukupno 507 871 856 252 549 609 934 125 603 854 1 018 544 665 398 1 133 172

Doma}i 170 436 276 588 163 866 272 401 183 060 293 838 201 361 322 574

Inozemni 337 435 579 664 385 743 661 724 420 794 724 706 464 037 810 598

Austrija 26 997 38 595 27 212 39 731 30 642 46 407 30 865 46 098

Belgija 4 298 7 894 5 454 9 955 6 029 9 771 6 842 12 262

Bosna i Hercegovina 17 537 30 768 18 037 32 077 19 990 30 508 22 193 33 867

Bugarska 6 319 9 353 7 038 11 028 9 009 12 904 12 596 16 921

Crna Gora – – – – – – 1 541 3 313

^e{ka 5 644 10 765 5 924 10 291 6 864 12 058 6 878 11 794

Danska 3 054 5 252 3 458 5 705 3 396 5 674 3 181 6 333

Francuska 18 731 29 486 25 772 39 986 24 921 40 392 25 836 40 187

Italija 29 568 49 631 32 443 53 960 29 650 51 858 30 634 54 996

Ma|arska 7 761 12 480 9 760 15 951 8 890 14 994 8 919 14 944

Makedonija 4 483 7 942 5 236 9 136 5 531 9 409 6 923 11 737

Nizozemska 7 147 13 182 8 857 15 024 8 820 14 897 10 698 19 460

Norve{ka 2 398 4 271 3 037 5 407 2 974 4 875 2 372 4 908

Njema~ka 42 975 69 485 46 181 75 788 44 496 77 920 43 906 77 029

Poljska 5 287 8 872 7 722 12 582 7 625 13 932 8 196 14 285

Rumunjska 2 844 6 380 3 536 7 103 4 247 8 640 5 185 9 450

Rusija 3 248 9 630 4 362 10 094 5 342 11 797 7 921 19 468

Slova~ka 2 115 3 816 2 732 5 042 3 296 6 472 3 057 5 796

Slovenija 11 112 15 957 11 009 15 592 11 758 17 628 12 403 18 234

Srbija – – – – – – 20 276 33 403

Srbija i Crna Gora 12 052 22 651 14 870 27 150 17 972 32 616 – –

[panjolska 8 758 12 850 13 729 21 966 16 107 24 092 20 443 31 116

[vedska 4 524 8 728 7 703 13 978 6 880 10 796 6 527 11 128

[vicarska 14 470 18 464 12 795 16 740 13 985 18 543 14 233 19 272

Turska 2 472 5 201 2 876 6 217 3 901 7 845 4 583 11 278

Ujedinjena Kraljevina 16 015 31 308 17 946 35 959 22 620 43 109 20 845 43 455

Ostale europske zemlje 18 507 34 577 19 032 35 618 22 681 42 454 26 279 47 880

Australija 5 037 8 912 6 867 12 008 9 015 15 898 10 240 19 194

Japan 5 734 8 175 8 154 11 640 16 141 21 448 19 363 27 173

Kanada 6 859 13 998 7 668 13 651 6 035 10 851 6 856 13 435

SAD 20 498 42 943 24 154 48 733 28 840 58 435 31 533 66 591

Ostale izvaneuropske zemlje 20 991 38 098 22 177 43 599 23 155 48 483 32 713 65 589

210

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:55

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 207: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

18.4. Na~in dolaska turista prema vrstama objekata

2005 2006 2007

dolasci no}enja dolasci no}enja dolasci no}enja

Ukupno 549 609 934 125 603 854 1 018 544 665 398 1 133 172

Individualno 463 678 783 625 512 240 862 439 558 678 937 526

Kolektivni smještajni kapaciteti 462 172 779 129 507 599 850 696 551 577 918 961

Privatni smještajni kapaciteti 1 506 4 496 4 641 11 743 7 101 18 565

Doma}i gosti 146 872 239 722 169 199 268 703 180 690 277 960

Kolektivni smještajni kapaciteti 146 254 238 172 167 498 264 059 178 324 271 847

Privatni smještajni kapaciteti 618 1 550 1 701 4 644 2 366 6 113

Inozemni gosti 316 806 543 903 343 041 593 736 377 988 659 566

Kolektivni smještajni kapaciteti 315 918 540 957 340 101 586 637 373 253 647 114

Privatni smještajni kapaciteti 888 2 946 2 940 7 099 4 735 12 452

Organizirano 85 931 150 500 91 614 156 105 106 720 195 646

Kolektivni smještajni kapaciteti 85 761 149 787 91 378 155 241 106 492 194 631

Privatni smještajni kapaciteti 170 713 236 864 228 1 015

Doma}i gosti 16 994 32 679 13 861 25 135 20 671 44 614

Kolektivni smještajni kapaciteti 16 945 32 514 13 800 24 847 20 583 44 262

Privatni smještajni kapaciteti 49 165 61 288 88 352

Inozemni gosti 68 937 117 821 77 753 130 970 86 049 151 032

Kolektivni smještajni kapaciteti 68 816 117 273 77 578 130 394 85 909 150 369

Privatni smještajni kapaciteti 121 548 175 576 140 663

211

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA6.vp29. prosinac 2008 9:02:55

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 208: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

19. Komunalne djelatnosti

19.1. Javna vodovodna i kanalizacijska mre`a, te javnatoplana po naseljima

stanje krajem 2007.

Naselja

Javnavodovodna

mre`a

Javnakanaliza-

cijska mre`a

Javnatoplana Naselja

Javnavodovodna

mre`a

Javnakanaliza-

cijska mre`a

Javnatoplana

Naselje ili dio naselja ima (+) ili nema (–) Naselje ili dio naselja ima (+) ili nema (–)

Adamovec + – – Jesenovec + – –Belovar + – – Je`dovec + – –Blagu{a + – – Ka{ina – – –Botinec + + – Ka{inska Sopnica – – –Brebernica + – – Ku~ilovina – + –Brezovica + + – Ku}anec – – –Budenec + – – Kupine~ki Kraljevec + – –Buzin + + – Lipnica – – –Cerje + – – Lu~ko + – –Demerje + – – Lu`an + – –Desprim + – – Mala Mlaka + + –Dobrodol + + – Markovo Polje + + –Donji ^ehi + + – Morav~e + – –Donji Dragono`ec + – – Odra + + –Donji Trpuci – – – Odranski Obre` + – –Dren~ec + – – Paru`evina + – –Dre`nik Brezovi~ki + – – Planina Donja – – –Dumovec + – – Planina Gornja – – –\ur|ekovec + + – Popovec + + –Gajec + – – Prekvr{je + + –Glavnica Donja + – – Prepu{tovec + – –Glavnica Gornja + – – Sesvete + + –Glavni~ica + – – Soblinec + – –Goli Breg – – – Starjak + – –Goranec + – – Strmec + + –Gornji ^ehi + + – [a{inovec + + –Gornji Dragono`ec – – – [imun~evec + – –Gornji Trpuci – – – Veliko Polje + + –Gran~ari + – – Vuger Selo – – –Havidi} Selo – – – Vugrovec Donji + + –Horvati + – – Vugrovec Gornji + + –Hra{}e Turopoljsko + + – Vurnovec + – –Hrvatski Leskovac + – – Zadvorsko + + –Hudi Bitek + – – Zagreb1) + + +Ivanja Reka + + – @erjavinec + – –

1) Naselje Zagreb ~ini gotovo 90% stanovnika Grada Zagreba

Izvor: Gradski ured za prostorno ure|enje, za{titu okoli{a,izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

i Zagreba~ki holding d.o.o.Podru`nica Vodoopskrba i odvodnja

212

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:05

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 209: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

19.2. Javni vodovod

Du`inacjevovoda

u km

Rezervoari

Broj pri-klju~aka

Ukupnodignuto

vode

Gubitak umre`i

Isporu~eno vode

brojzapreminau tis. m3

Ukupnoku}ans-tvima

gospo-darstvu

ostalim ko-risnicima

u tisu}ama m3

2000 2 046 17 99,8 67 832 130 187 49 485 80 702 50 215 28 440 2 0472001 2 069 17 99,8 68 911 124 555 48 179 76 376 49 367 24 651 2 3582002 2 096 17 99,8 70 390 123 838 49 336 74 502 47 897 22 728 3 8772003 2 136 24 106,5 71 803 127 626 52 374 75 252 48 196 23 306 3 7502004 2 164 29 106,6 73 376 122 201 49 768 72 433 46 711 21 148 4 5742005 2 185 29 108,9 74 056 118 057 48 170 69 887 45 633 19 535 4 7192006 2 203 30 109,3 77 533 117 220 51 143 66 077 45 512 19 366 1 1992007 2 264 33 112,1 77 615 115 954 50 067 65 887 46 232 18 287 1 368

19.3. Javna kanalizacija

Du`ina kanalizacijske mre`e, u kmKanalizacijski

priklju~ciBroj uli~nih

slivnikaUkupno kolektoriostala kanaliz.

mre`a

1998 1 323,9 176,1 1 147,8 56 768 38 6111999 1 358,2 179,6 1 178,6 57 640 38 6112000 1 413,9 187,7 1 226,2 58 406 42 0002001 1 435,8 190,5 1 245,3 59 122 42 1502002 1 477,2 190,5 1 286,7 59 806 42 9952003 1 504,5 190,7 1 313,8 60 753 45 1972004 1 520,2 193,4 1 326,8 61 550 45 4972005 1 533,4 195,9 1 337,5 62 482 45 8302006 1 564,8 197,3 1 367,5 63 826 45 9002007 1 601,0 205,0 1 396,0 65 375 46 800

19.4. Opskrba grada toplinskom energijom

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tehnolo{ka para – ukupno, isporu~eno u tonama 547 392 528 811 535 877 515 143 492 260 440 038 436 396Ogrjevna toplina – ukupno, isporu~eno u MWh 1 461 443 1 431 978 1 561 287 1 537 631 1 610 408 1 476 211 1 382 243

Grijanje stanova preko toplana i kotlovnica ustambenim ~etvrtima

– broj stanova 86 390 87 206 88 138 88 704 89 085 90 673 91 273– povr{ina stanova u m2 4 696 548 4 739 781 4 787 885 4 822 024 4 878 336 4 958 610 4 988 700– isporu~ena ogrjevna toplina, u MWh 1 107 597 1 084 530 1 172 789 1 150 458 1 196 461 1 098 828 1 028 404

Izvor: HEP – Toplinarstvo d.o.o.

213

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:05

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 210: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

19.5. Elektri~na energija

Du`ina elek-tri~nih vodova

u km

Proi

zved

eno

el.e

nerg

.u

MW

h

Potro{eno

Bro

jpot

ro{a

}a

Broj rasvjetnih mjesta naulicama i trgovima

podz

emni

hka

bela

zra~

nih

ku}an-stva

gospo-darstvo

javnarasvjeta

obi~

nih

fluor

es-

cent

nih

`ivi

nih

natri

jevi

h

refle

ktor

refle

ktor

natri

j

MWh

1998 4 270 3 877 667 474 899 228 1 222 081 61 563 326 637 3 480 312 12 340 46 869 14 558

1999 4 301 3 910 782 901 964 957 1 133 315 65 563 331 627 3 380 312 12 120 47 303 14 558

2000 4 433 3 942 743 302 945 781 1 156 402 69 804 338 365 3 250 312 12 050 47 603 14 558

2001 4 584 3 962 1 015 264 908 767 1 219 061 76 378 343 208 3 114 312 9 820 55 454 14 558

2002 4 783 3 995 1 095 406 947 417 1 324 421 77 207 347 324 3 095 312 9 810 55 675 14 558

2003 4 943 4 597 1 786 701 897 292 1 416 025 78 152 352 126 – 312 – 69 534 14 572

2004 4 978 4 619 1 967 756 964 986 1 467 993 83 282 358 843 – 312 – 69 900 14 610

2005 4 992 4 811 1 753 874 989 275 1 551 762 85 428 365 537 – 312 – 70 200 14 640

2006 5 071 4 815 1 745 411 1 064 925 1 671 999 87 985 374 134 – 312 – 95 000 14 686

2007 5 316 4 820 1 975 521 1 002 752 1 773 012 86 904 383 584 – 312 – 115 000 14 704

19.6. Plin

Distributiv-na mre`a

plinovoda, ukm

Potro{nja plina, u tisu}ama m3 Broj priklju~enih potro{a~a plina Broj jav-nih ra-

svjetnihmjesta

Ukupno ku}anstva ustanove industrija Ukupno ku}anstva ustanove industrija

1998 1 575 318 811 175 907 60 576 82 328 131 996 125 772 5 629 595 103

1999 1 815 324 777 191 405 16 624 116 748 142 806 136 236 5 854 716 103

2000 1 844 300 666 181 772 37 882 81 012 149 897 142 392 6 936 466 103

2001 1 922 344 849 205 383 39 053 100 413 156 035 148 343 7 203 489 103

2002 2 056 342 030 207 324 49 584 85 122 163 160 155 150 7 416 594 103

2003 2 225 384 082 233 361 39 582 111 139 172 195 163 488 8 225 482 189

2004 2 412 374 562 235 558 63 414 75 590 182 915 173 805 8 507 603 231

2005 2 553 400 601 252 123 80 890 67 588 193 808 183 788 9 408 612 232

2006 2 701 383 635 237 468 94 131 52 036 205 758 194 632 10 469 657 239

2007 2 773 366 080 227 949 90 944 47 187 219 289 206 748 11 757 784 239

214

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:05

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 211: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

19.7. Parkovi, ostale zelene povr{ine, drvoredi i javna dje~ja igrali{ta

Parkovi1) Travnatepovr{ine1)

Botani~kivrtovi

Zoolo{ki vrt Drvoredi1) Javna dje~jaigrali{ta1)

brojpovr{ina,

tis. m2povr{ina,

tis. m2 brojpovr{ina,

tis. m2 brojpovr{ina,

tis. m2du`ina,

kmbroj

2001 40 724 9 085 2 72 1 70 195 3682002 52 670 8 858 2 72 1 70 156 3682003 52 670 8 857 2 72 1 70 156 3682004 51 657 8 995 2 72 1 70 156 3802005 44 573 9 126 2 72 1 70 159 4402006 44 573 9 334 2 72 1 70 163 4422007 44 573 9 839 2 72 1 70 164 454

1) Podaci se odnose na povr{ine koje odr`ava “Zrinjevac” d.o.o.

19.8. Groblja

Groblja

Gro

bna

mje

sta

Mrtva~nice

Bro

joda

rau

krem

ator

iju

Crk

ve

Kap

ele

Groblja kojasu opskrbljena

vodom

Grobljakoja imaju

kanalizaciju

broj

povr{ina, m2

sra

shla

dnim

ure|

ajem

bez

rash

ladn

ihur

e|aj

a

broj

odar

a

javn

ivod

ovod

zdenci

pove

zanu

sja

vnom

kana

lizac

ijsko

mm

re`o

m

pove

zanu

sase

pti~

kom

jam

om,

otvo

reni

mka

nalo

m,r

ijeko

m

pod

park

om

pod

grob

nim

mje

stim

a

pod

staza

ma,

puto

vim

a

pum

pe

buna

ri1997 25 323 900 832 064 359 825 149 306 7 15 48 2 21 2 17 2 – 8 112001 28 360 015 859 113 363 081 152 526 6 20 52 2 22 2 18 2 – 8 112003 28 387 512 881 350 374 209 157 023 8 20 52 2 22 2 18 2 – 8 112004 28 406 305 860 383 387 952 166 408 14 7 47 2 22 2 20 1 – 10 102005 28 395 121 870 550 388 969 168 385 14 7 47 2 22 2 20 1 – 10 102006 28 394 071 878 640 389 889 170 211 18 3 47 2 22 2 20 1 – 10 102007 28 393 071 883 620 390 762 171 533 24 3 48 2 22 2 20 1 – 10 10

19.9. Groblja: Mirogoj, Miro{evac i Krematorij s Gajem urni

Broj groblja Povr{ina ha Broj grobovaPokopani od

osnivanja grobljaKremirani od

osnivanja krematorija

1970 2 92,1 51 533 246 307 …1980 2 99,1 74 379 293 978 …1990 3 118,6 91 362 345 379 …2000 3 126,8 108 682 404 947 35 0632001 3 126,8 109 958 410 629 38 0642002 3 126,8 111 191 416 130 41 3022003 3 127,4 112 324 421 673 44 6862004 3 129,8 114 447 426 544 48 0802005 3 129,8 115 592 431 882 51 7382006 3 129,8 116 552 436 961 55 3152007 3 129,8 117 511 442 577 59 299

Groblje Mirogoj otvoreno je 1. XI. 1876. godine, a prvi ukopani bio je pokojnik Miroslav Singer, Krematorij je otvoren 30. I.1986. godine, a ukop u Gaju urni zapo~eo je 4. IV. 1986. godine. Gradsko groblje Miro{evac otvoreno je 1953. godine.

215

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 212: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

19.10. Bazeni

2000 2001 2002 20031) 2004 2005 2006 2007

Broj bazena 14 14 14 14 17 17 17 17

Povr{ina bazena u m2 6 698 6 698 6 698 6 698 8 297 8 297 8 297 8 297

Broj kupa~a – u tisu}ama 228 204 259 258 255 353 357 359

1) Od 2003. godine 2 bazena nisu u funkciji

19.11. Tr`nice

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Broj tr`nica 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22

Povr{ina u m2 – ukupno 93 551 93 551 93 551 85 987 120 8651) 124 099 124 099 124 099 124 099 124 099

Obra|ena povr{ina u m2 93 221 93 221 93 221 85 987 120 865 124 099 124 099 124 099 124 099 124 099

Pokrivena povr{ina u m2 21 366 21 366 21 366 34 354 36 746 38 648 38 648 38 648 38 648 38 648

Broj klupa (stolova) 3 601 3 615 3 909 … 4 371 4 092 4 128 4 076 2 823 4 105

Povr{ina klupa – u m2 7 202 7 230 8 823 … 8 742 8 184 8 256 8 152 8 138 8 210

Prodavaonice na tr`nicama 555 581 657 711 626 626 626 626 584 584

1) Razlika u povr{inama u odnosu na prethodno razdoblje uslijedila je zbog uklju~ivanja izvantr`ni~kih prostora kod nekihtr`nica i novih izmjera.

19.12. Parkovi na gradskom podru~ju1)stanje krajem 2007.

Naziv parkaPovr{ina

u m2 Naziv parkaPovr{ina

u m2 Naziv parkaPovr{ina

u m2

Park mladenaca 69 313 O[ Sesvete 12 600 Park Kapucinska – Pljevljanska 5 537Park V. Majera 45 593 Trg N.[.Zrinskog 12 540 Morav~e 4 861Ribnjak 41 709 Park Dubrava 12 166 Hercegova~ka 3 953Cerje 29 926 Maruli}ev trg 12 135 Star~evi}ev trg 3 920Kre{imirov trg 23 057 Rokov perivoj 10 878 Zeleni trg 3 915Park stara Tre{njevka 22 100 Park naselje Trnov~ica 10 078 Avenija Vukovar 235 3 785Prisavlje – Bo}arski dom 21 347 Poljanice park 10 000 Domagojeva 17-19 3 618Ka{ina 20 626 Park Mladosti 9 459 Bosanska 3 500Tomislavov trg 17 755 Trg Francuske republike 9 006 @erjavinec 3 473Park ispred Mirogoja 16 131 Sva~i}ev trg 8 605 Moslava~ki trg 3 421Rapski park 16 024 Ma`urani}ev trg 7 715 Jo{evski park 3 272Vugrovec 15 646 [varcova – Petrova- Rendi}eva 7 557 Tre{njeva~ki trg 3 237Maksimirska – Hondlova park 14 499 Jurjevska 6 957 Park Bartola Ka{i}a 3 095Strossmayerov trg 14 102 S[C Sesvete 6 234 Jagi}eva 1 884Park Dubec 13 000 Trg Dragutina Domjani}a 5 620

1) Parkovi koje odr`ava »Zrinjevac« d.o.o.

216

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 213: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20. Kakvo}a i za{tita prirode i okoli{a

20.1. Za{ti}ena prirodna podru~ja

IUCN kategorijaza{ti}enih prirodnih

podru~ja1)Povr{ina, ha

Godina u kojoj jepodru~je progla{eno

za{ti}enim

Park prirodeMedvednica V 12 180,78 1981

Posebni rezervat[umske vegetacije

Bliznec – [umarev Grob (Medvednica) I 175,73 1963Gra~ec – Lukovica – Rebar (Medvednica) I 23,41 1963Mikuli} potok – Vrabe~ka gora (Medvednica) I 90,93 1963Pu{injak – Gor{~ica (Medvednica) I 186,79 1963Rauchova lugarnica – Desna Trnava (Medvednica) I 101,01 1963Tusti vrh – Kremenjak (Medvednica) I 20,00 1963Babji zub – Ponikve (Medvednica) I 148,60 1963Markov~ak – Bistra (Medvednica) I 98,78 1963

Ornitolo{kiSavica (preventivna za{tita do 02. 10. 2009.) I 79,30 2006

Zna~ajni krajobrazPodru~je »Lipa – Rog« na Medvednici V 200,00 1975Predio Goranec na Medvednici V 550,00 1977

Spomenik prirodeGeomorfolo{ki

Veternica, spilja na Medvednici III – 1979Rijetki primjerak drve}a

Stablo klena (Acer campestre), Cerje III – 1964Stablo pustenaste paulovnije (Paulownia imperialis),Prilaz Gjure De`eli}a 51 III – 1967

Spomenik parkovne arhitektureBotani~ki vrt

Botani~ki vrt Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta,Alagovi}eva 43 III 2,49 1969

Botani~ki vrt Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta,Maruli}ev trg 9 – Mihanovi}eva ulica III 4,70 1971

ParkPark u Jurjevskoj ulici 27 III 0,75 1948Malinov park, Nemetova ulica – Naumovac III 3,11 1960Leustekov park, Mlinovi 72 III 0,50 1963Park Maksimir III 316,00 1964Park na Trgu kralja Tomislava III 3,45 1970Park u Jurjevskoj ulici 30 III 0,15 1970Park na Trgu Nikole [ubi}a Zrinskog III 3,00 1970Park Ribnjak III 5,00 1970Park na Trgu Josipa Jurja Strossmayera III 2,00 1970Park uz dvorac Junkovi}, Junkovi}ev put 2 III 2,50 1971Vrt zgrade u Prilazu Gjure De`eli}a 14 III 0,015 1998Park kralja Petra Kre{imira IV III 2,40 2000Park kralja Petra Sva~i}a III 0,69 2000Park Opatovina III 0,85 2000Perivoj Srpanjskih `rtava III 2,10 2000

Pojedina~no stabloStablo oskoru{e (Sorbus domestica), \urkov put 21 III – 1966Stablo obalnog mamutovca (Sequoia sempervirens),Paunovac 7 III – 1998

1) Kategorije za{ti}enih prirodnih podru~ja prema Klasifikaciji Svjetskog saveza za o~uvanje prirode

Izvor: Ministarstvo kulture – Uprava za za{titu prirodei Gradski zavod za za{titu spomenika kulture i prirode

217

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 214: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.2. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji u \or|i}evoj ulici,u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP (%) C C50 Cm CM C98

SO2 (mg/m3) 360 98,6 3,0 2,5 0 11,2 9,3

Dim (mg/m3) 351 96,2 28 29 2 75 57

NO2 (mg/m3) 363 99,4 46 45 9 91 81

O3 (mg/m3) 346 94,8 27 21 3 95 65

PM10 (mg/m3) 346 94,8 39 37 1 102 78

Pb u PM10 (mg/m3) 347 95,1 0,014 0,010 0 0,199 0,051

Mn u PM10 (mg/m3) 347 95,1 0,012 0,011 0,004 0,062 0,027

Cd u PM10 (ng/m3) 347 95,1 0,596 0,448 0 5,375 2,049

As u PM10 (ng/m3) 326 89,6 1,402 0,636 0 38,026 8,514

Ni u PM10 (ng/m3) 324 89,0 3,584 2,990 0 23,719 12,168

Cu u PM10 (mg/m3) 347 95,1 0,026 0,023 0,004 0,243 0,059

Fe u PM10 (mg/m3) 347 95,1 0,633 0,564 0,156 1,598 1,392

Zn u PM10 (mg/m3) 347 95,1 0,035 0,030 0,008 0,250 0,088

NH3 (mg/m3) 365 100,0 11 10 0 90 27

20.3. Koli~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernoj postajiu \or|i}evoj ulici, u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP(%) C CM C>GV

Ukupna talo`na tvar (UTT) (mg/m2 d) 12 100,0 135 282

As u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,61 0,98

Pb u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 6,35 12,62

Cd u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,99 5,23

Ni u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 3,63 8,53

Tl u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,04 0,48

218

20.4. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje u \or|i}evoj ulici u 2007.1)

One~i{}enje

SO2

Dim

NO

2

O3

PM10

Pbu

PM10

Mn

uPM

10

Cd

uPM

10

As

uPM

10

Niu

PM10

NH

3

UTT

As

uU

TT

Pbu

UTT

Cd

uU

TT

Niu

UTT

Tlu

UTT

I kategorija C<GV � � � � � � � � � � � � � �

II kategorija GV<C<TV � �

III kategorija C>TV

1) Vidjeti oznake i kratice iza tablice 20.19 (str. 224)

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 215: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.5. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji na Ksaverskojcesti, u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP (%) C C50 Cm CM C98

SO2 (mg/m3) 364 99,7 0,7 0,3 0 21,0 4,0

Dim (mg/m3) 354 97,0 22 19 4 81 53

NO2 (mg/m3) 365 100,0 44 43 1 104 78

O3 (mg/m3 348 95,3 31 30 8 66 57

PM10 (mg/m3) 360 98,6 37 36 8 136 78

Pb u PM10 (mg/m3) 365 100,0 0,012 0,009 0 0,152 0,040

Mn u PM10 (mg/m3) 365 100,0 0,008 0,007 0 0,037 0,017

Cd u PM10 (ng/m3) 365 100,0 1,496 0,824 0 10,000 8,598

As u PM10 (ng/m3) 341 93,7 0,558 0,398 0 3,386 2,334

Ni u PM10 (ng/m3) 341 93,7 4,180 3,528 0 34,865 16,096

Cu u PM10 (mg/m3) 365 100,0 0,019 0,013 0,001 0,159 0,114

Fe u PM10 (mg/m3) 365 100,0 0,364 0,313 0 1,432 0,887

Zn u PM10 (mg/m3) 365 100,0 0,029 0,024 0,004 0,310 0,079

Sulfati u PM10 (mg/m3) 362 99,2 4,28 3,28 0,40 46,04 15,93

Nitrati u PM10 (mg/m3) 362 99,2 3,07 2,25 0,20 27,66 11,14

Kloridi u PM10 (mg/m3) 362 99,2 0,20 0,12 0 1,77 0,97

BaP u PM10 (ng/m3) 364 99,7 0,785 0,337 0,010 4,947 3,836

Flu u PM10 (ng/m3) 364 99,7 0,496 0,181 n.d. 4,040 2,920

Pir u PM10 (ng/m3) 364 99,7 0,653 0,271 n.d. 5,597 3,449

BbF u PM10 (ng/m3) 364 99,7 0,776 0,350 0,011 4,850 3,213

BkF u PM10 (ng/m3) 364 99,7 0,362 0,154 0,005 2,195 1,637

DahA u PM10 (ng/m3) 364 99,7 0,071 0,057 n.d. 0,213 0,197

BghiP PM10 (ng/m3) 364 99,7 0,624 0,278 0,016 4,114 2,805

Ind u PM10 (ng/m3) 364 99,7 0,692 0,298 n.d. 5,033 3,214

PM2,5 (mg/m3) 362 99,2 21 18 2 91 58

20.6. Koli~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernoj postajina Ksaverskoj cesti, u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP(%) C CM C>GV

Ukupna talo`na tvar (UTT) (mg/m2 d) 12 100,0 117 209

As u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,74 1,33

Pb u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 3,83 9,85

Cd u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 1,27 6,88

Ni u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 4,84 12,95

Tl u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,14 0,79

1) Vidjeti oznake i kratice iza tablice 20.19 (str. 224)

219

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 216: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.8. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji na Pe{}enici,u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP (%) C C50 Cm CM C98

SO2 (mg/m3) 352 96,4 1,7 1,4 0 9,8 5,8

Dim (mg/m3) 353 96,7 20 16 3 73 54

NO2 (mg/m3) 365 100,0 33 30 7 99 66

O3 (mg/m3) 344 94,2 26 20 4 127 88

PM10 (mg/m3) 331 90,7 33 29 1 171 75

Pb u PM10 (mg/m3) 331 90,7 0,017 0,012 0 0,203 0,062

Mn u PM10 (mg/m3) 331 90,7 0,008 0,007 0 0,040 0,025

Cd u PM10 (ng/m3) 331 90,7 0,807 0,577 0 4,404 3,121

As u PM10 (ng/m3) 310 85,2 0,725 0,433 0 19,590 3,760

Ni u PM10 (ng/m3) 310 85,2 3,144 2,476 0 26,269 10,432

Cu u PM10 (mg/m3) 331 90,7 0,016 0,012 0,004 0,100 0,051

Fe u PM10 (mg/m3) 331 90,7 0,348 0,288 0,058 1,429 0,953

Zn u PM10 (mg/m3) 331 90,7 0,029 0,023 0,005 0,135 0,093

20.9. Koli~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernoj postajina Pe{}enici, u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP(%) C CM C>GV

Ukupna talo`na tvar (UTT) (mg/m2 d) 12 100,0 95 202

As u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,59 2,75

Pb u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 3,21 5,85

Cd u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,37 1,98

Ni u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 3,61 12,70

Tl u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,12 0,89

1) Vidjeti oznake i kratice iza tablice 20.19 (str. 224)

220

20.7. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje na Ksaverskoj cesti u 2007.1)

One~i{}enje

SO2

Dim

NO

2

O3

2)

PM10

Pbu

PM10

Mn

uPM

10

Cd

uPM

10

As

uPM

10

Niu

PM10

Sulfa

tiu

PM10

BaP

UPM

10

PM2,

5

UTT

As

uU

TT

Pbu

UTT

Cd

uU

TT

Niu

UTT

Tlu

UTT

I kategorija C<GV � � � � � � � � � � � � � � � �

II kategorija GV<C<TV � � �

III kategorija C>TV

2) Automatska postaja

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 217: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.11. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji u Prilazubaruna Filipovi}a, u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP (%) C C50 Cm CM C98

SO2 (mg/m3) 355 97,3 1,0 0,7 0 12,8 4,8

Dim (mg/m3) 355 97,3 31 29 2 79 66

NO2 (mg/m3) 365 100,0 38 37 0 93 74

O3 (mg/m3) 353 96,7 25 21 4 100 63,4

PM10 (mg/m3) 344 94,2 44 40 13 134 94

Pb u PM10 (mg/m3) 345 94,5 0,016 0,013 0,002 0,262 0,052

Mn u PM10 (mg/m3) 345 94,5 0,012 0,011 0,003 0,050 0,026

Cd u PM10 (ng/m3) 345 94,5 0,875 0,670 0 3,738 3,019

As u PM10 (ng/m3) 327 89,8 1,112 0,644 0 17,229 5,403

Ni u PM10 (ng/m3) 327 89,8 3,978 3,244 0 29,674 15,982

Cu u PM10 (mg/m3) 345 94,5 0,020 0,016 0,005 0,185 0,048

Fe u PM10 (mg/m3) 345 94,5 0,441 0,395 0,011 3,277 0,971

Zn u PM10 (mg/m3) 345 94,5 0,034 0,029 0,004 0,138 0,090

NH3 (mg/m3) 357 97,8 7 6 0 71 17

20.12. Koli~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernojpostaji u Prilazu baruna Filipovi}a, u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP(%) C CM C>GV

Ukupna talo`na tvar (UTT) (mg/m2 d) 12 100,0 100 182

As u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,54 0,84

Pb u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 1,73 7,44

Cd u UTT (mg/m2 d 12 100,0 1,36 11,25

Ni u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 7,04 34,19

Tl u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,09 0,62

1) Vidjeti oznake i kratice iza tablice 20.19 (str. 224)

221

20.10. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje na Pe{}enici u 2007.1)

One~i{}enje

SO2

Dim

NO

2

O3

PM10

Pbu

PM10

Mn

uPM

10

Cd

uPM

10

As

uPM

10

Niu

PM10

UTT

As

uU

TT

Pbu

UTT

Cd

uU

TT

Niu

UTT

Tlu

UTT

I kategorija C<GV � � � � � � � � � � � � �

II kategorija GV<C<TV � �

III kategorija C>TV

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 218: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.14. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji u Sigetu,u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP (%) C C50 Cm CM C98

SO2 (mg/m3) 359 98,4 1,5 1,2 0 6,5 4,8

Dim (mg/m3) 364 99,7 19 16 3 72 49

NO2 (mg/m3) 364 99,7 41 39 3 85 76

O3 (mg/m3) 341 93,4 35 27 4 116 82

PM10 (mg/m3) 343 94,0 40 35 5 146 87

Pb u PM10 (mg/m3) 344 94,2 0,013 0,010 0 0,114 0,041

Mn u PM10 (mg/m3) 344 94,2 0,009 0,008 0 0,034 0,021

Cd u PM10 (ng/m3) 344 94,2 0,557 0,381 0 2,756 2,119

As u PM10 (ng/m3) 323 88,7 0,683 0,461 0 9,367 3,900

Ni u PM10 (ng/m3) 323 88,7 3,766 3,015 0 19,942 9,898

Cu u PM10 (mg/m3) 344 94,2 0,026 0,022 0,005 0,266 0,063

Fe u PM10 (mg/m3) 344 94,2 0,551 0,495 0,015 2,073 1,307

Zn u PM10 (mg/m3) 344 94,2 0,041 0,032 0,010 0,425 0,137

20.15. Koli~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernojpostaji u Sigetu, u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP(%) C CM C>GV

Ukupna talo`na tvar (UTT) (mg/m2 d) 12 100,0 129 259

As u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,42 0,90

Pb u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 3,46 6,67

Cd u UTT (mg/m2 d 12 100,0 0,67 3,38

Ni u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 2,99 8,81

Tl u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,20 1,46

1) Vidjeti oznake i kratice iza tablice 20.19 (str. 224)

222

20.13. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje u Prilazu barunaFilipovi}a u 2007.1)

One~i{}enje

SO2

Dim

NO

2

O3

PM10

Pbu

PM10

Mn

uPM

10

Cd

uPM

10

As

uPM

10

Niu

PM10

NH

3

UTT

As

uU

TT

Pbu

UTT

Cd

uU

TT

Niu

UTT

Tlu

UTT

I kategorija C<GV � � � � � � � � � � � � � � � �

II kategorija GV<C<TV

III kategorija C>TV �

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 219: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.17. Koncentracije one~i{}enja u zraku na mjernoj postaji u Susedgradu,u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP (%) C C50 Cm CM C98

SO2 (mg/m3) 288 78,9 1,2 1,0 0 6,0 3,7

Dim (mg/m3) 290 79,5 25 21 3 91 66

PM10 (mg/m3) 292 80,0 46 42 10 129 91

Pb u PM10 (mg/m3) 292 80,0 0,017 0,015 0 0,083 0,047

Mn u PM10 (mg/m3) 292 80,0 0,014 0,013 0,005 0,035 0,031

Cd u PM10 (ng/m3) 292 80,0 0,915 0,747 0 4,325 3,016

As u PM10 (ng/m3) 292 80,0 0,789 0,649 0,057 3,301 2,034

Ni u PM10 (ng/m3) 292 80,0 3,422 2,967 0,007 12,315 10,377

Cu u PM10 (mg/m3) 292 80,0 0,026 0,023 0,006 0,077 0,058

Fe u PM10 (mg/m3) 292 80,0 0,681 0,612 0,205 1,644 1,373

Zn u PM10 (mg/m3) 292 80,0 0,042 0,037 0 0,185 0,097

20.18. Koli~ina i ocjena ukupne talo`ne tvari i metala u njoj na mjernojpostaji u Susedgradu, u 2007.1) – sumarni rezultati

One~i{}enje N OP(%) C CM C>GV

Ukupna talo`na tvar (UTT) (mg/m2 d) 12 100,0 234 464

As u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 0,97 1,86

Pb u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 35,78 78,15

Cd u UTT (mg/m2 d 12 100,0 1,27 3,51

Ni u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 9,68 25,72

Tl u UTT (mg/m2 d) 12 100,0 1,75 12,80

1) Vidjeti oznake i kratice iza tablice 20.19 (str. 224)

223

20.16. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje u Sigetu u 2007.1)

One~i{}enje

SO2

Dim

NO

2

O3

PM10

Pbu

PM10

Mn

uPM

10

Cd

uPM

10

As

uPM

10

Niu

PM10

UTT

As

uU

TT

Pbu

UTT

Cd

uU

TT

Niu

UTT

Tlu

UTT

I kategorija C<GV � � � � � � � � � � � � �

II kategorija GV<C<TV � � �

III kategorija C>TV

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 220: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Oznake i kratice upotrijebljene u tablicama 20.2. – 20.19.N – broj rezultataOP (%) – obuhvat podatakaC – srednja 24-satna koncentracija za navedeno razdobljeC50 – medijan ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50% rezultata manje ili ve}eCM – najve}a 24-satna koncentracija u navedenom razdobljuCm – najmanja 24-satna koncentracija u navedenom razdobljuC98 – koncentracija od koje je 98% izmjerenih vrijednosti ni`eGV – grani~ne vrijednostiTV – tolerantne vrijednostin.d. – ispod granice detekcije

Izvor: Institut za medicinska istra`ivanja i medicinu rada

224

20.19. Kategorizacija podru~ja oko mjerne postaje u Susedgradu u 2007.1)

One~i{}enje

SO2

Dim

PM10

Pbu

PM10

Mn

uPM

10

Cd

uPM

10

As

uPM

10

Niu

PM10

UTT

As

uU

TT

Pbu

UTT

Cd

uU

TT

Niu

UTT

Tlu

UTT

I kategorija C<GV � � � � � � � � � � � � �

II kategorija GV<C<TV

III kategorija C>TV �

1) Vidjeti oznake i kratice iza tablice 20.19 (str. 224)

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 221: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.20. Opskrba industrije vodomu tisu}ama m3

Opskrba vodom

ukupno

iz vlastitih vodozahvataIz javnog vodovoda

i drugih sistemaiz podzemnih vodai izvora

iz vodotoka iakumulacijskih jezera

1998 66 594 13 481 39 907 13 206

1999 55 303 11 289 32 234 11 780

2000 54 974 11 381 32 520 11 073

2001 87 409 10 711 67 350 9 348

2002 68 087 10 622 47 680 9 785

2003 94 601 11 039 74 420 9 142

2004 80 393 10 240 62 221 7 932

2005 74 498 6 313 60 806 7 379

2006 69 253 5 687 60 061 3 505

2007 78 868 6 947 67 955 4 966

20.21. Kori{tenje vode u industrijiu tisu}ama m3

ukupnoZa tehnolo{ki proces Za sanitarne

potrebeZa ostalenamjeneukupno za proizvodnju za hla|enje

1998 154 401 148 010 11 618 136 392 3 625 2 766

1999 137 544 132 321 10 353 121 968 2 827 2 396

2000 137 335 133 446 11 975 121 471 2 307 1 582

2001 163 593 160 912 10 024 150 888 1 562 1 119

2002 124 537 121 501 11 629 109 872 1 953 1 083

2003 153 265 150 030 11 675 138 355 2 000 1 235

2004 146 859 144 066 11 249 132 817 1 896 897

2005 125 028 122 430 8 809 113 621 1 595 1 003

2006 125 100 123 508 5 607 117 901 1 144 448

2007 135 825 134 126 7 019 127 107 1 216 483

225

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 222: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.22. Ispu{tanje upotrebljene vode iz industrijeu tisu}ama m3

Ukupnomalo

zaga|ene izaga|ene

pro~i{}ene

U javnukanalizaciju

U zemlju,u vodotoke i

akumulacijskajezera

mehani~ki

mehani~ko-kemijskobiolo{kimna~inom

1998 60 709 57 204 2 093 1 412 20 119 40 590

1999 50 117 46 734 2 127 1 256 17 197 32 920

2000 49 849 46 005 2 717 1 127 16 811 33 038

2001 81 988 77 243 3 763 982 14 358 67 630

2002 63 086 58 023 3 545 1 518 11 548 51 538

2003 89 044 81 458 5 330 2 256 12 576 76 468

2004 75 437 70 102 3 792 1 543 12 138 63 299

2005 71 668 68 160 1 864 1 644 9 850 61 818

2006 66 523 64 085 1 295 1 143 5 636 60 887

2007 76 543 73 997 1 319 1 227 6 456 70 087

20.23. Otpadne kanalizacijske vodeu tisu}ama m3

Otpadne vode Ispu{tanje otpadnih voda u kanalizaciju

Ukupno iz ku}anstvaiz gospo-darstva

iz oborina ukupnone-

pro~i{}enevode

pro~i{}enevode

1998 91 136 46 465 44 671 – 91 136 91 136 –

1999 86 177 44 393 41 784 – 86 177 86 177 –

2000 86 654 46 624 40 030 – 86 654 86 654 –

2001 82 109 46 380 35 729 – 82 109 82 109 –

2002 77 722 44 882 32 840 – 77 722 77 722 –

2003 79 603 45 014 34 589 – 79 603 79 603 –

20041) 97 096 43 521 30 320 23 255 97 096 – 97 096

2005 126 998 42 658 26 499 57 841 126 998 – 126 998

2006 108 390 42 639 25 276 40 475 108 390 – 108 390

2007 104 864 43 168 23 809 37 887 104 864 – 104 864

1) Pu{ten u rad ure|aj za pro~i{}avanje otpadnih voda.

226

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 223: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.24. Odlo`eni otpad po vrstama1)

Vrsta otpadaKoli~ine, u tonama

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno odlo`eni otpad 371 513 296 533 307 675 372 299 380 827 379 802 382 037

Organski otpad iz kuhinje pogodan za kompostiranje(uklju~uju}i ulje za pe~enje i otpad iz kantina i restorana)

442 491 592 599 658 563 �

Otpad s groblja koji se otprema na deponij 2 621 3 636 2 233 3 520 4 957 4 734 4 631

Glomazni otpad 21 707 26 292 31 288 34 502 35 759 57 038 56 818

Mije{ani komunalni otpad 224 034 242 709 247 315 248 514 295 545 273 548 279 181

Otpad s tr`nica 5 699 4 685 6 479 4 837 4 779 7 245 3 019

Ostaci od ~i{}enja ulica 6 804 7 101 10 683 11 237 11 227 10 834 8 874

Gra|evinski otpad i otpad od ru{enja objekata(uklju~uju}i i otpad od izgradnje cesta)

73 243 � � 30 353 � � �

Neopasni proizvodni otpad 9 211 5 651 2 791 9 694 8 498 13 370 16 431

Komunalni otpad koji nije specificiran nadrugi na~in – otpad s divljih deponija

27 752 5 968 6 294 9 043 19 404 12 470 13 083

1) Prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN br. 50/05.).

Izvor: Zagreba~ki holding d.o.o.Podru`nica ^isto}a i ZGOS

20.25. Primarna recikla`a

Broj Sakupljeno otpada, t

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Postavljeni spremnici – ukupno 6 057 5 804 5 572 5 917 5 980 9 973 11 388 11 400 11 790 10 272

od toga:

za staklo (zeleni spremnici) 2 040 2 002 1 965 1 979 1 980 3 883 4 662 4 646 4 931 3 310

za papir (plavi spremnici) 2 100 1 990 1 919 2 038 2 002 5 775 6 490 6 467 6 322 6 323

za baterije (crveni spremnici) 362 371 325 381 337 12 11 8 9 11

za otpadna ulja 80 – – – – 66 – – – –

za PET ambala`ni otpad (`uti spremnici) 928 939 987 1 381 1 523 203 212 275 526 622

za metalni ambala`ni otpad (sivi spremnici) 547 502 376 138 138 34 13 4 2 6

Postavljene bioposude – ukupno 6 430 2 022 2 022 982 977 302 255 214 182 187

od toga:

ku}anstva 6 420 2 012 2 012 965 975 253 215 186 166 ...

Hotel Westin 10 10 10 12 15 49 40 28 14 ...

Hotel Sheraton – – – 5 5 – – – 3 ...

Recikla`na dvori{ta (oporabi{ta) 7 7 6 6 5 2 440 2 277 2 347 2 421 2 235

Odvojeno sakupljeno otpada – sveukupno – – – – – 12 715 13 921 13 962 14 393 12 694

Posjetitelji na recikla`nim dvori{tima 240 000 144 655 79 469 90 211 80 841 – – – – –

Izvor: »^isto}a« d.o.o.Sektor razvoja za{tite okoli{a i AOP-a

227

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:06

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 224: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.26. Primarna recikla`a u 2007.

Vrsta otpada1) Mjesto nastanka Koli~ina u kg Vrsta otpada1) Mjesto nastanka Koli~ina u kg

PET – ukupno 2 700 103 Elektri~ni i elektrotehni~ki otpad – ukupno 64 497

Recikla`na dvorišta – Recikla`na dvori{ta 51 755

Trgovine 2 697 123 Tvrtke 12 742

Gra|ani – Baterije – ukupno 11 417

Ostala plastika i otpad 2 980 Recikla`na dvori{ta 540

MET/AL 68 965 Spremnici 10 877

PE folija – ukupno 49 295 Biootpad – ukupno 7 681 000

Recikla`na dvorišta 15 160 Lijekovi – ukupno 443

Tvrtke 34 135 Recikla`na dvori{ta 205

Stiropor – ukupno 9 015 Spremnici 238

Recikla`na dvorišta 5 225 Metalni otpad – ukupno 776 780

Tvrtke 3 790 Recikla`na dvori{ta 567 110

Karton sve`njevi – ukupno 2 464 025 Glomazni otpad 203 680

Recikla`na dvorišta 146 760 Divlja odlagali{ta 5 990

Tvrtke 386 185 Gume – ukupno 391 730

Ostalo 1 931 080 Recikla`na dvori{ta 24 160

Papir – ukupno 3 640 600 RD Unija papir 7 550

Recikla`na dvorišta 169 280 Tvrtke 41 210

Spremnici 3 471 320 Glomazni otpad i divlja odlagali{ta 318 810

Staklo – ukupno 76 637 252 Ostali odvojeno skupljeni otpad – ukupno 724 004

Recikla`na dvorišta 10 360 Recikla`na dvori{ta 724 004

Trgovine 7 519 452 Postrojenje za recikla`u gra|evinskog otpada – ukupno 15 437 000

Spremnici 107 440 Odlagali{te 15 437 000

1) Prema Pravilniku o ambala`i i ambala`nom otpadu (NN br. 97/05)

Izvor: Zagreba~ki holding d.o.o.Podru`nica ^isto}a i ZGOS

228

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp7. sijeŁanj 2009 14:09:24

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 225: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.27. Rezultati mjerenja razine buke na prometnicama premamjernim mjestima

Mjerne postaje buke u gradu GodinaEkivalentna

razina buke –danju dBa

Grupa

Jadranska avenija 1980 57 6

Ka~i}eva ulica 36 1980 71 9

Klai}eva ulica 1980 74 9

Masarykova ulica (Mi{kecov prolaz) 1980 72 9

Podsused 1980 68 8

Trg mar{ala Tita (s ju`ne strane kazali{ta) 1980 71 9

Ulica Baruna Trenka 1980 69 8

Ulica kneza Branimira 1980 75 9

Gri`anska ulica 41 1981 67 8

Madve{~ak, Svibovec stube 1981 69 8

Teslina ulica 8 1981 71 9

Vla{ka ulica 70 B 1981 72 9

Ulica Andrije Hebranga 1981 75 9

Aleja Dubrava 1981 75 9

Ulica kralja Zvonimira 1981 73 9

Jadranska avenija – Lani{te 1986 72 9

Ilica broj 197 1986 72 9

Maksimirska ulica 1986 72 9

B. Magovca 16 1987 61 7

Blato (sjeverozapadni rub naselja) 1987 53 5

Gajnice 1987 68 8

Klara (nova stanica) 1987 64 7

Savska Opatovina 1987 53 5

Zapre{i} – Mickovo (35 m od `eljezni~ke pruge) 1987 63 7

Antunovac 1 1988 69 8

^ani}eva ulica 10 1988 68 8

Ilica 169 1988 76 10

Ilica 197 1988 72 9

Ilica 228 1988 80 10

Me|imurska ulica 1988 63 7

Prilaz Baruna Filipovi}a 1988 67 8

229

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:07

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 226: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

20.27. Rezultati mjerenja razine buke na prometnicama premamjernim mjestima (nastavak)

Mjerne postaje buke u gradu GodinaEkivalentna

razina buke –danju dBa

Grupa

Prilaz Baruna Filipovi}a 6 1988 65 8

Prilaz Baruna Filipovi}a 24 1988 67 8

Prilaz Baruna Filipovi}a 39 1988 71 9

Prilaz Baruna Filipovi}a 42 1988 69 8

Reljkovi}eva ulica 1988 69 8

Slovenska ulica 7 1988 69 8

Vodovodna ulica 4 1988 68 8

Vodovodna ulica 15 1988 63 7

Avenija Hrvatske bratske zajednice 1989 63 7

Kranj~evi}eva ulica 24 1990 69 8

Petrova ulica 60 1990 71 9

– Izmjerena razina buke ne mijenja se tokom 19 sati u danu (od 5 sati do 24)– Najmanja razina buke je izme|u 2 i 3 sata no}u

230

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA7.vp29. prosinac 2008 9:04:07

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 227: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21. Obrazovanje21.1. Osnovno obrazovanje – redovite {kole

– kraj {kolske godine

[koleU~enici

U~iteljiUkupno u~enice

1938/39 37 16 815 … 5201945/46 38 17 431 9 011 5101951/52 54 30 448 … 7341955/56 66 37 157 18 392 1 2081960/61 95 53 753 26 394 2 0431965/66 95 55 671 27 194 2 2851970/71 96 53 512 26 346 2 6481975/76 143 66 129 32 533 3 1341980/81 141 73 979 36 112 3 7191985/86 181 96 466 47 425 4 6291990/91 182 95 961 46 759 4 8721995/96 122 70 889 34 475 3 8712000/01 124 64 080 31 145 3 9182001/02 125 64 040 31 201 4 0082002/03 126 63 605 30 993 4 0662003/04 127 63 931 31 076 4 2012004/05 128 64 321 31 477 4 3132005/06 128 63 525 30 865 4 3672006/07 128 62 828 30 625 4 427

21.2. Srednje obrazovanje – redovite {kole– kraj {kolske godine

[koleU~enici

NastavniciUkupno u~enice

1938/39 39 14 329 … 1 0831951/52 67 24 927 … 1 6211955/56 63 25 043 10 698 1 5741960/61 70 27 995 11 975 1 6251965/66 80 35 901 16 526 1 3481970/71 86 36 436 17 490 2 2011975/761) 154 39 372 19 533 2 3681980/81 73 38 527 19 325 3 2511985/86 86 45 576 22 164 3 3941990/91 53 51 026 25 440 3 4451995/96 80 51 163 25 705 3 6572000/01 87 43 465 21 762 3 9442001/02 89 42 348 21 442 3 9542002/03 91 41 921 21 289 4 1352003/04 93 40 979 20 991 4 2012004/05 95 39 432 19 912 4 0502005/06 97 38 933 19 503 3 9452006/07 98 38 430 19 407 4 003

1) Godina u kojoj je izvr{ena jedna od reformi srednjeg obrazovanja

231

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 228: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.3. Visoko obrazovanje

StudentiDiplomirani studenti

od 1946. do 2007. (kumulativno) Nastavnici

Ukupno studentice Ukupno studentice

1939/40 6 886 1 792 … … 3801945/46 8 630 2 913 168 … 3021950/51 15 679 5 273 2 981 … 5401955/56 15 506 5 274 14 127 3 125 6871960/61 26 616 9 083 26 908 4 329 9811965/66 27 984 11 483 46 087 10 318 1 6681970/71 39 212 16 772 68 863 19 448 1 8471975/76 46 884 19 697 99 204 32 132 2 0031980/81 38 071 18 475 137 304 48 934 3 1921985/86 32 268 15 065 184 644 70 421 3 3441990/91 44 397 21 725 216 975 86 436 4 1761995/96 53 149 25 104 244 281 100 902 3 9862000/01 55 683 27 653 285 052 122 429 4 4192001/02 57 021 28 783 293 740 127 140 4 3632002/03 60 600 31 098 302 625 132 022 4 3242003/04 62 079 32 357 312 226 137 390 4 4882004/05 63 186 32 680 321 730 142 846 4 9202005/06 64 421 33 889 331 480 148 354 5 2202006/07 66 742 34 914 341 672 154 035 4 5472007/08 67 346 35 750 352 396 159 958 4 651

232

Osnovno, srednje i visoko obrazovanje

po~etak {kolske godine 2007 / 2008.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:19

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 229: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.4. Osnovno obrazovanjekraj {kolske godine

[koleRazredni

odjeli

U~enici U~itelji – nastavnici

Ukupno u~enice Ukupno `ene

OSNOVNE [KOLE – ukupno

1997/98 134 2 645 67 948 32 937 4 003 3 315

1998/99 135 2 634 67 355 32 700 4 099 3 407

1999/00 135 2 650 65 988 31 999 4 151 3 444

2000/01 135 2 647 64 829 31 444 4 153 3 448

2001/02 137 2 671 64 779 31 497 4 239 3 526

2002/03 138 2 688 64 300 31 270 4 296 3 591

2003/04 139 2 709 64 623 31 354 4 428 3 733

2004/05 140 2 753 65 055 31 751 4 589 3 869

2005/06 140 2 743 64 229 31 132 4 656 3 983

2006/07 140 2 764 63 534 30 879 4 747 4 069

Osnovne {kole – redovite

1997/98 124 2 540 67 191 32 646 3 794 3 135

1998/99 124 2 538 66 611 32 409 3 867 3 211

1999/00 124 2 548 65 236 31 706 3 911 3 258

2000/01 124 2 542 64 080 31 145 3 918 3 254

2001/02 125 2 571 64 040 31 201 4 008 3 343

2002/03 126 2 589 63 605 30 993 4 066 3 405

2003/04 127 2 608 63 931 31 076 4 201 3 551

2004/05 128 2 648 64 321 31 477 4 313 3 641

2005/06 128 2 639 63 525 30 865 4 367 3 735

2006/07 128 2 658 62 828 30 625 4 427 3 791

233

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:19

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 230: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.4. Osnovno obrazovanje (nastavak)kraj {kolske godine

[koleRazredni

odjeli

U~enici U~itelji – nastavnici

Ukupno u~enice Ukupno `ene

[kole za djecu i mlade` s te{ko}ama u razvoju

1997/98 10 105 757 291 209 180

1998/99 11 96 744 291 232 196

1999/00 11 102 752 293 240 186

2000/01 11 105 749 299 235 194

2001/02 12 100 739 296 231 183

2002/03 12 99 695 277 230 186

2003/04 12 101 692 278 227 182

2004/05 12 105 734 274 276 228

2005/06 12 104 704 267 289 248

2006/07 12 106 706 254 320 278

POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE

Osnovne umjetni~ke {kole – ukupno

1997/98 10 – 3 423 2 228 411 282

1998/99 10 – 3 483 2 271 400 278

1999/00 10 – 3 395 2 218 436 296

2000/01 10 – 3 184 2 082 427 298

2001/02 12 – 3 451 2 218 450 318

2002/03 12 – 3 431 2 204 448 317

2003/04 12 – 3 656 2 288 443 317

2004/05 11 – 3 703 2 421 441 317

2005/06 11 – 3 693 2 396 453 321

2006/07 11 – 3 775 2 435 455 329

Osnovne {kole – obrazovanje odraslih

1997/98 1 13 271 54 8 5

1998/99 1 12 262 49 8 5

1999/00 1 12 210 36 8 5

2000/01 1 12 214 38 8 5

2001/02 1 11 213 47 8 5

2002/03 1 10 243 32 9 6

2003/04 1 14 151 56 8 5

2004/05 1 17 204 63 7 5

2005/06 1 13 169 57 7 5

2006/07 1 11 101 27 6 4

234

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:19

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 231: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.5. Srednje obrazovanjekraj {kolske godine

[kole Razredni odjeliU~enici Nastavnici

Ukupno u~enice Ukupno `ene

SREDNJE [KOLE – ukupno

2002/03 95 1 539 42 777 21 683 4 253 2 9992003/04 97 1 531 41 798 21 377 4 310 3 0332004/05 99 1 498 40 178 20 240 4 151 2 8772005/06 101 1 498 39 632 19 800 4 052 2 8242006/07 102 1 484 39 098 19 701 4 110 2 925

Srednje {kole – redovite

2002/03 91 1 459 41 921 21 289 4 135 2 9152003/04 93 1 450 40 979 20 991 4 201 2 9592004/05 95 1 425 39 432 19 912 4 050 2 8032005/06 97 1 420 38 933 19 503 3 945 2 7482006/07 98 1 406 38 430 19 407 4 003 2 847

Gimnazije

2002/03 29 505 14 828 8 793 1 148 9012003/04 31 511 14 773 8 926 1 179 9282004/05 32 514 14 569 8 648 1 181 9432005/06 33 521 14 769 8 808 1 224 9642006/07 33 523 14 686 8 860 1 207 966

Tehni~ke i srodne {kole

2002/03 34 622 17 345 8 038 1 687 1 1562003/04 35 620 17 085 7 764 1 693 1 1572004/05 36 607 16 501 7 353 1 651 1 0972005/06 36 602 16 270 7 211 1 550 1 0342006/07 37 611 16 305 7 212 1 636 1 126

Industrijske i obrtni~ke {kole

2002/03 18 302 8 089 3 237 782 4812003/04 17 291 7 541 3 158 815 5002004/05 18 280 6 879 2 821 781 4442005/06 18 272 6 383 2 409 723 4222006/07 18 249 5 967 2 275 718 434

Srednje umjetni~ke – ukupno

2002/03 10 30 1 659 1 221 518 3772003/04 10 28 1 580 1 143 514 3742004/05 9 24 1 483 1 090 437 3192005/06 10 25 1 511 1 075 448 3282006/07 10 23 1 472 1 060 442 321

235

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:19

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 232: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.5. Srednje obrazovanje (nastavak)kraj {kolske godine

[koleRazredni

odjeli

U~enici Nastavnici

Ukupno u~enice Ukupno `ene

Glazbene {kole

2002/03 5 – 693 446 281 203

2003/04 5 – 657 411 279 201

2004/05 5 – 639 409 278 202

2005/06 5 – 657 413 278 204

2006/07 6 – 642 385 287 207

Baletne {kole

2002/03 2 – 156 150 55 41

2003/04 2 – 143 137 57 43

2004/05 2 – 126 119 58 47

2005/06 2 – 137 126 63 46

2006/07 2 – 149 138 64 46

Likovna umjetnost i dizajn

2002/03 3 30 810 625 182 133

2003/04 3 28 780 595 178 130

2004/05 2 24 718 562 101 70

2005/06 3 25 717 536 107 78

2006/07 2 23 681 537 91 68

Srednje {kole za mlade` s te{ko}ama u razvoju

2002/03 4 80 856 394 118 84

2003/04 4 81 819 386 109 74

2004/05 4 73 746 328 101 74

2005/06 4 78 699 297 107 76

2006/07 4 78 668 294 107 78

236

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:19

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 233: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.5. Srednje obrazovanje (nastavak)kraj {kolske godine

[koleRazredni

odjeli

U~enici Nastavnici

Ukupno u~enice Ukupno `ene

SREDNJE [KOLE – OBRAZOVANJE ODRASLIH – ukupno

2002/03 11 63 1 785 541 323 189

2003/04 14 160 3 610 1 485 334 175

2004/05 14 138 3 587 1 843 528 378

2005/06 13 128 2 342 1 022 366 231

2006/07 13 145 3 272 1 661 394 253

Tehni~ke i srodne {kole – obrazovanje odraslih

2002/03 10 61 1 722 541 306 184

2003/04 13 156 3 563 1 485 311 169

2004/05 13 134 3 554 1 843 505 372

2005/06 12 124 2 315 1 022 348 227

2006/07 12 141 3 234 1 661 373 249

Industrijske i obrtni~ke {kole – obrazovanje odraslih

2002/03 1 2 63 – 17 5

2003/04 1 4 47 – 23 6

2004/05 1 4 33 – 23 6

2005/06 1 4 27 – 18 4

2006/07 1 4 38 – 21 4

237

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:19

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 234: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.6. U~enici koji su završili školovanje, prema vrsti školekraj školske godine

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Redovite školeOsnovne škole 8 298 7 775 8 709 7 932 7 855Srednje škole 10 358 10 379 9 870 9 518 9 276

Gimnazije 3 734 3 648 3 510 3 597 3 615Tehni~ke škole 4 024 4 077 3 958 3 785 3 769Industrijske i obrtni~ke škole 2 296 2 345 2 114 1 832 1 604Umjetni~ke škole

Glazbene škole 98 89 91 102 101Baletne škole 21 23 22 23 29Likovna umjetnost i dizajn 185 197 175 179 158

Škole za djecu i mlade` s teško}ama u razvojuOsnovne škole 95 86 107 100 82Srednje škole 241 262 238 212 203

Škole za obrazovanje odraslihOsnovne škole 41 57 30 27 19Srednje škole 1 251 1 193 1 054 1 023 914

Škole za osnovno posebno obrazovanjeOsnovne glazbene i baletne škole 454 421 420 457 473

21.7. U~enici gimnazije koji su polo`ili maturukraj školske godine

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

ukupno u~enice ukupno u~enice ukupno u~enice ukupno u~enice ukupno u~enice

Ukupno 3 734 2 231 3 648 2 240 3 510 2 120 3 597 2 065 3 615 2 228

Op}a gimnazija 2 164 1 376 2 131 1 397 2 083 1 343 2 084 1 272 2 077 1 362

Prirodoslovno-matemati~kagimnazija

713 293 693 296 644 263 700 272 665 306

Jezi~na gimnazija 586 467 557 435 509 407 530 404 516 397Klasi~na gimnazija 271 95 267 112 235 89 254 98 254 121Me|unarodna matura (IBDP) – – – – 39 18 29 19 28 15Umjetni~ka gimnazija – – – – – – – – 15 6Sportska gimnazija – – – – – – – – 60 21

238

ukupno – srednje {kolegimnazijetehni~ke i srodneindustrijske i obrtni~ke

broj

u~en

ika

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2006./2007.2002./2003. 2003./2004. 2004./2005. 2005./2006.

U~enici koji su zavr{ili {kolovanje, prema vrsti {kole

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:20

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 235: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.8. U~enici tehni~kih i srodnih srednjih {kola koji su polo`ili zavr{ni ispitkraj školske godine

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

ukupno u~enice ukupno u~enice ukupno u~enice ukupno u~enice ukupno u~enice

Ukupno 4 024 1 968 4 077 1 910 3 958 1 855 3 785 1 795 3 769 1 765

Strojarstvo 174 9 271 10 265 3 210 6 200 5Elektrotehnika 983 13 938 17 935 20 892 25 922 25Geologija, rudarstvo i nafta 28 17 25 13 17 12 24 10 22 9Ekonomija 980 738 977 722 850 613 867 597 828 581Ugostiteljstvo i turizam 242 172 186 136 241 170 239 176 254 167Poljoprivreda 83 48 79 53 89 54 75 48 87 56Prehrana 59 50 78 34 65 50 48 32 69 48Veterina 69 43 77 54 67 53 70 41 81 55[umarstvo – – – – – – 28 6 10 2Obrada drva 37 10 44 7 31 7 – – 25 7Graditeljstvo i geodezija 194 54 236 57 190 42 174 41 160 53Cestovni promet 115 32 110 24 101 18 129 32 129 33Unutarnji transport 27 5 33 4 24 5 – – – –Pomorski, rije~ni i lu~ki promet – – – – 33 22 30 22 26 15PT promet 55 54 65 60 51 45 53 48 63 55@eljezni~ki promet 83 29 92 28 68 24 79 16 78 20Kemijska tehnologija 98 79 99 81 81 67 96 84 86 67Grafika 120 55 107 59 148 58 118 62 113 47Tekstil 27 26 39 39 45 43 39 30 28 28Zdravstvo 596 496 569 472 609 510 560 473 537 450Optika i obrada stakla 28 18 26 21 26 22 24 22 26 22Podru~je me|ustrukovnih programa1) 26 20 26 19 22 17 30 24 25 20

1) Me|ustrukovni programi: ribarsko-nauti~ki tehni~ar, ekolo{ki tehni~ar i meteorolo{ki tehni~ar

21.9. U~enici industrijskih i obrtni~kih srednjih {kola koji su polo`ili zavr{ni ispitkraj školske godine

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

ukupno u~enice ukupno u~enice ukupno u~enice ukupno u~enice ukupno u~enice

Ukupno 2 296 931 2 345 1 021 2 114 953 1 832 730 1 604 698

Strojarstvo 412 11 339 12 308 9 304 4 267 7Metalurgija – – 2 – – – – – – –Elektrotehnika 258 – 213 – 165 – 136 – 140 –Trgovina 333 217 360 221 309 201 266 175 225 166Ugostiteljstvo i turizam 292 81 346 87 252 63 234 51 222 48Poljoprivreda 41 40 76 62 58 50 59 53 52 50Prehrana 81 30 99 87 115 73 85 30 57 49Obrada drva 88 1 87 – 66 – 78 – 39 –Graditeljstvo i geodezija 31 – 33 – 50 – 54 – 50 –Cestovni promet 109 5 127 1 140 1 105 1 95 3@eljezni~ki promet 26 14 20 7 25 11 26 8 27 10Kemijska tehnologija 24 17 20 15 25 20 – – – –Grafika 46 18 40 11 22 9 49 26 40 33Tekstil 99 99 110 110 106 106 70 67 35 35Obrada ko`e 15 11 22 20 24 20 18 15 20 16Osobne usluge (i kozmeti~ari) 270 269 273 268 277 272 279 270 255 249Ostale usluge 108 59 115 61 110 57 66 30 77 32Optika i obrada stakla 4 – 4 – 1 – 3 – 3 –Obrtni~ki program za kozmeti~are 59 59 59 59 61 61 – – – –

239

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:20

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 236: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.10. Upisani studenti prema godinama studija u {k. god. 2007/2008.

Studenti Redoviti Godine studija

ukupno studen-tice ukupno studen-

tice I II III IV V VI

VISOKA U^ILI[TA 67 346 35 750 52 518 28 365 22 162 16 007 13 406 12 507 2 896 221

VISOKA U^ILI[TA IZVAN SVEU^ILI[TA 13 343 5 545 7 259 3 041 6 091 3 670 2 974 449 – –

SAMOSTALNE VISOKE [KOLE 4 072 1 573 1 889 884 1 478 1 071 915 449 – –

Tehni~ke znanosti 901 149 57 11 270 169 135 218 – –Visoka {kola za sigurnost na radu 735 129 – – 218 164 135 218 – –Visoka {kola za informacijske tehnologije 166 20 57 11 52 5 – – – –

Dru{tvene znanosti 3 171 1 424 1 832 873 1 208 902 780 231 – –Zagreba~ka {kola za menad`ment 411 253 274 167 122 122 110 57 – –Zagreba~ka {kola ekonomije i managmenta 910 424 835 381 290 231 218 171 – –Visoka policijska {kola 713 127 64 14 252 254 204 3 – –Visoka poslovna {kola Zagreb 220 132 69 35 117 51 52 – – –Visoka novinarska {kola 50 30 50 30 24 – – – – –Visoka škola tr`išnih komunikacija Agora 95 50 95 50 21 30 20 – – –Visoka poslovna {kola Libertas 542 271 310 132 253 133 156 – – –Visoka poslovna {kola za turizam

i management Utilus86 46 86 46 36 30 20 – – –

RRiF Visoka škola za financijski menad`ment 126 84 31 11 75 51 – – – –Me|unarodna diplomska škola za

poslovno upravljanje18 7 18 7 18 – – – – –

VELEU^ILI[TA 9 271 3 972 5 370 2 157 4 613 2 599 2 059 – – –

Tehni~ko veleu~ili{te 3 843 449 2 520 230 1 687 986 1 170 – – –

Dru{tveno veleu~ili{te 2 295 1 417 824 659 1 315 682 298 – – –

Veleu~ili{te Vern 1 179 538 918 416 488 410 281

Zdravstveno veleu~ili{te 1 954 1 568 1 108 852 1 123 521 310 – – –

VISOKA U^ILI[TA UNUTAR SVEU^ILI[TA 54 003 30 205 45 259 25 324 16 071 12 337 10 432 12 058 2 896 221

FAKULTETI

STRU^NI STUDIJ (VI.) 2 416 1 795 1 299 954 997 564 678 177 – –

Biotehni~ke znanosti 42 7 42 7 – – 42 – – –[umarski fakultet 42 7 42 7 – – 42 – – –

Dru{tvene znanosti 2 374 1 788 1 257 947 997 564 636 177 – –Ekonomski fakultet – stru~ni studij poslovne

ekonomije1 427 940 676 449 683 308 436 – – –

U~teljski fakultet 828 783 462 433 253 219 183 173 – –KBF – Institut za teolo{ku kulturu laika 39 26 39 26 19 9 11 – – –Teološki fakultet »Matija Vla~i}–Ilirik«

(evang.VI.)80 39 80 39 42 28 6 4 – –

240

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp7. sijeŁanj 2009 14:11:40

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 237: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.10. Upisani studenti prema godinama studija u {k. god. 2007/2008. (nastavak)

Studenti Redoviti Godine studija

ukupno studen-tice ukupno studen-

tice I II III IV V VI

SVEU^ILI[NI STUDIJ (VII.) 50 666 27 883 43 039 23 843 14 845 11 560 9 532 11 634 2 886 221

Prirodne znanosti 3 437 2 152 3 437 2 152 1 043 858 561 975 – –Prirodosl.-matem. fakultet – matemat. odjel 1 325 854 1 325 854 475 331 149 370 – –Prirodosl.-matem. fakultet – prirodosl. odjel 2 112 1 298 2 112 1 298 568 527 412 605 – –

Tehni~ke znanosti 15 395 4 538 13 235 4 112 4 408 3 360 2 564 3 212 1 851 –Arhitektonski fakultet 1 027 650 1 027 650 205 216 196 265 145 –Gra|evinski fakultet 1 535 386 1 535 386 415 438 86 328 268 –Grafi~ki fakultet 658 380 578 343 189 207 70 192 – –Geodetski fakultet 699 222 699 222 124 144 213 133 85 –Fakultet strojarstva i brodogradnje 1 769 184 1 769 184 804 493 268 163 41 –Fakultet prometnih znanosti 4 076 772 1 996 383 956 524 1 003 952 641 –Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva 3 576 581 3 576 581 918 830 434 865 529 –Rudarsko-geolo{ko-naftni fakultet 532 134 532 134 248 134 44 106 – –Fakul. kemijskog in`enjerstva i tehnologije 675 488 675 488 222 164 82 148 59 –Tekstilno tehnolo{ki fakultet 848 741 848 741 327 210 168 60 83 –

Medicinske znanosti 3 805 2 580 3 805 2 580 863 885 682 645 519 221Medicinski fakultet 1 610 1 052 1 610 1 052 287 384 263 232 233 221Stomatolo{ki fakultet 644 405 644 405 200 151 116 98 79 –Farmaceutsko-biokemijski fakultet 973 811 973 811 192 238 190 217 136 –Veterinarski fakultet 578 312 578 312 184 112 113 98 71 –

Biotehni~ke znanosti 3 516 2 017 3 516 2 017 1 164 714 418 772 450 –Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet 909 744 909 744 247 222 64 265 111 –Agronomski fakultet 1 741 1 029 1 741 1 029 576 270 239 319 339 –[umarski fakultet 866 244 866 244 341 222 115 188 – –

Dru{tvene znanosti 24 513 16 596 19 046 12 982 7 367 5 743 5 307 6 030 66 –Ekonomski fakultet 7 835 5 060 5 377 3 559 2 491 1 778 1 220 2 346 – –Pravni fakultet 5 746 4 254 3 207 2 451 1 854 1 446 1 352 1 094 – –

– pravo 4 800 3 365 2 579 1 853 1 580 1 254 1 091 875 – –– socijalni rad 946 889 628 598 274 192 261 219 – –

Fakultet politi~kih znanosti 1 821 1 183 1 469 959 596 487 332 406 – –Filozofski fakultet 4 607 3 418 4 607 3 418 1 129 898 1 299 1 281 – –Hrvatski studiji 1 143 826 1 143 826 366 297 203 277 – –U~iteljski fakultet 448 400 448 400 141 136 171 – – –Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 582 538 498 467 124 124 162 172 – –Kineziolo{ki fakultet 1 359 395 1 359 395 389 362 391 217 – –KBF – Institut za kr{}ansku duhovnost 9 8 9 8 – – – 9 – –Katoli~ki bogoslovni fakultet 391 148 391 148 101 83 80 61 66 –KBF – Katehetski institut 227 201 227 201 66 47 39 75 – –Filozofsko-teolo{ki institut D.I. 49 4 49 4 16 16 12 5 – –KBF – Institut za crkv. glazbu »Albe Vidakovi}« 20 14 20 14 1 4 3 12 – –Filozofski fakultet D.I. 276 147 242 132 93 65 43 75 – –

UMJETNI^KE AKADEMIJE 921 527 921 527 229 213 222 247 10 –

Muzi~ka akademija 416 233 416 233 102 101 103 109 1 –Akademija likovnih umjetnosti 301 194 301 194 73 67 71 81 9 –Akademija dramske umjetnosti 204 100 204 100 54 45 48 57 – –

241

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:20

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 238: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.11. Diplomirani studenti

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

VISOKA U^ILI[TA ukupno 8 556 8 498 8 913 8 688 8 885 9 601 9 504 9 750 10 192 10 724studentice 4 481 4 565 4 909 4 711 4 882 5 368 5 456 5 508 5 681 5 923

VI[E/VISOKE [KOLE ukupno 686 918 1 122 1 300 1 071 1 883 1 790 1 935 1 383 798studentice 246 575 633 863 675 1 247 1 178 1 301 799 312

Tehni~ke znanosti ukupno 172 137 184 132 148 128 175 135 278 250studentice 4 7 22 7 26 21 19 14 53 48

Vi{a tehni~ka {kola ukupno 172 76 93 58 – – – – – –studentice 4 1 8 1 – – – – – –

Visoka {kola za sigurnost ukupno – 61 91 74 148 128 175 135 278 250na radu studentice – 6 14 6 26 21 19 14 53 48

Medicinske znanosti ukupno 243 217 248 269 175 679 605 669 – –studentice 178 189 188 223 144 539 473 536 – –

Visoka zdravstvena {kola ukupno 243 217 248 269 175 679 605 669 – –studentice 178 189 188 223 144 539 473 536 – –

Dru{tvene znanosti ukupno 271 564 690 899 748 1 076 1 010 1 131 1 105 548studentice 64 379 423 633 505 687 686 751 746 264

Visoka policijska {kola ukupno 271 231 312 324 299 532 344 359 259 240studentice 64 52 60 72 64 157 97 89 75 64

U~iteljska akademija ukupno – 333 378 575 449 544 520 526 477 –studentice – 327 363 561 441 530 507 514 464 –

Zagreba~ka {kola zamenad`ment

ukupno – – – – – – 16 65 79 117studentice – – – – – – 12 45 52 81

Visoka {kola za ekonomijupoduzetni{tva

ukupno – – – – – – – 181 157 –studentice – – – – – – – 103 83 –

Zagreba~ka {kola ekonomijei menad`menta

ukupno – – – – – – 130 – 48 87studentice – – – – – – 70 – 26 58

Visoka škola tr`išnih ukupno – – – – – – – – 9 –komunikacija Agora studentice – – – – – – – – 5 –

Visoka poslovna {kola ukupno – – – – – – – – 76 104Libertas studentice – – – – – – – – 41 61

VELEU^ILI[TA ukupno – – – 10 131 540 908 1 119 1 749 2 322studentice – – – 6 33 87 250 246 722 968

Tehni~ko veleu~ili{te ukupno – – – 10 115 459 739 939 906 1 167studentice – – – 6 20 58 150 141 121 186

Dru{tveno veleu~ili{te ukupno – – – – 16 81 169 180 260 286studentice – – – – 13 29 100 105 138 109

Veleu~ili{te Vern ukupno – – – – – – – – – 147studentice – – – – – – – – – 79

Zdravstveno veleu~ili{te ukupno – – – – – – – – 583 722studentice – – – – – – – – 463 594

FAKULTETI ukupno 6 668 7 700 7 434 7 633 7 061 7 144 6 648 6 529 6 887 7 416studentice 3 491 4 136 3 906 4 179 3 704 4 028 3 935 3 865 4 078 4 543

STRU^NI STUDIJ (VI.) ukupno 1 334 1 777 1 447 1 534 1 605 889 827 804 785 622studentice 615 814 478 572 552 333 503 512 520 409

Tehni~ke znanosti ukupno 844 1 014 1 119 1 021 1 092 544 184 95 92 73studentice 269 266 274 277 263 146 90 50 73 63

Arhitektonski fakultet ukupno 8 – – – – – – – – –studentice 6 – – – – – – – – –

242

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:20

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 239: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.11. Diplomirani studenti (nastavak)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gra|evinski fakultet ukupno 117 115 143 136 154 101 53 43 27 8 –studentice 29 31 37 29 32 16 15 11 4 2 –

Geodetski fakultet ukupno 24 36 28 42 43 38 – – – – –studentice 4 14 5 11 9 13 – – – – –

Fakultet strojarstva i ukupno 124 147 151 73 80 74 – – – – –brodogradnje studentice 18 13 12 7 5 6 – – – – –

Grafi~ki fakultet ukupno 51 46 49 25 49 21 30 24 13 16 –studentice 16 14 19 10 15 13 13 8 4 6 –

Fakultet prometnih znanosti ukupno 373 521 635 604 735 329 177 47 – – –studentice 68 99 117 117 140 57 24 9 – – –

Fakultet kemijskog ukupno 7 11 4 22 – 1 – – – – –in`enjerstva i tehnologije studentice 5 6 3 14 – 1 – – – – –

Tekstilno-tehnolo{ki fakultet ukupno 92 86 83 81 73 65 56 70 55 68 73studentice 83 68 70 74 61 53 44 62 42 65 63

Prehrambeno-biotehnolo{ki ukupno 38 32 19 19 16 1 – – – – –fakultet studentice 28 24 13 14 13 1 – – – – –

Medicinske znanosti ukupno – 37 13 2 – – – – – – –studentice – 27 10 2 – – – – – – –

Stomatolo{ki fakultet ukupno – 37 13 2 – – – – – – –studentice – 27 10 2 – – – – – – –

Dru{tvene i humanisti~ke ukupno 457 726 315 511 513 345 407 643 709 693 549znanosti studentice 333 521 194 293 289 187 250 413 462 447 346

Ekonomski fakultet – stru~ni ukupno 54 180 47 59 154 171 289 583 597 598 491studij poslovne ekonomije studentice 34 134 36 41 104 125 200 399 411 410 330

Pravni fakultet ukupno 84 123 179 284 147 71 43 10 20 – –studentice 61 92 136 221 122 55 36 9 18 – –

Filozofski fakultet – ukupno 205 245 – – – – – – – – –pedagogijske znanosti studentice 203 241 – – – – – – – – –

Kineziolo{ki fakultet ukupno 62 108 72 138 151 103 62 46 42 45 33studentice 4 5 8 11 12 7 6 4 7 3 4

KBF – Institut za teolo{ku ukupno 27 35 – 25 61 – – – 44 45 13kulturu laika studentice 17 33 – 19 51 – – – 25 34 8

KBF – Institut za kr{}ansku ukupno 10 10 17 – – – – – – – 6duhovnost studentice 9 6 14 – – – – – – – 4

Filozofsko teolo{ki institut D.I. ukupno 15 25 – 5 – – – 4 6 5 6studentice 5 10 – 1 – – – 1 1 – –

243

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:20

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 240: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.11. Diplomirani studenti (nastavak)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

SVEU^ILI[NI STUDIJ (VII) ukupno 5 923 5 987 6 099 5 456 6 225 5 936 5 821 5 725 6 102 6 794

studentice 3 322 3 428 3 607 3 152 3 695 3 436 3 432 3 353 3 558 4 134

Prirodne znanosti ukupno 505 500 422 382 417 314 333 393 455 479studentice 340 332 296 250 286 198 225 264 320 329

Prirodoslovno-matemati~ki ukupno 505 500 422 382 417 314 333 393 455 479fakultet studentice 340 332 296 250 286 198 225 264 320 328

Prirod.-matemat. fakul. ukupno 159 162 142 93 105 65 61 97 85 122–matemati~ki odjel studentice 108 114 98 60 70 39 44 67 57 85

Prirod.-matemat. fakul. ukupno 346 338 280 289 312 249 272 296 370 357

–prirodoslovni odjel studentice 232 218 198 190 216 159 181 197 263 243

Tehni~ke znanosti ukupno 1 582 1 718 1 618 1 509 1 648 1 570 1 577 1 519 1 779 1 842studentice 442 552 511 463 533 495 531 486 598 628

Arhitektonski fakultet ukupno 91 112 96 103 105 68 98 105 158 125studentice 69 70 60 73 65 39 64 60 88 84

Arhitektonski fakultet ukupno 31 32 21 38 22 32 26 – – ––studij dizajna studentice 14 21 14 26 17 22 18 – – –

Gra|evinski fakultet ukupno 91 130 107 111 161 144 129 123 111 111studentice 32 43 33 35 48 45 38 37 30 42

Grafi~ki fakultet ukupno 61 59 90 58 84 108 98 84 94 76studentice 35 36 56 30 51 64 69 61 69 44

Geodetski fakultet ukupno 35 39 43 33 44 45 49 60 63 46studentice 13 15 14 14 16 19 23 15 31 27

Fakultet strojarstva i ukupno 306 246 159 131 137 119 137 93 106 157brodogradnje studentice 38 32 14 11 17 12 13 9 6 27

Fakultet prometnih ukupno 318 359 369 369 354 466 433 384 472 579znanosti studentice 53 74 47 60 79 70 77 75 83 117

Fakultet elektrotehnike i ukupno 424 431 413 433 476 341 343 413 466 456ra~unarstva studentice 43 48 49 53 57 33 40 53 75 79

Rudarsko-geolo{ko-naftni ukupno 76 54 69 43 40 32 29 48 56 50fakultet studentice 21 12 16 13 6 8 5 10 12 16

Fakultet kemijskog ukupno 37 52 50 59 53 38 42 41 62 55

in`enjerstva i tehnologije studentice 21 33 37 42 25 27 21 27 43 36

Tekstilno-tehnolo{ki fakultet ukupno 22 56 52 23 40 45 34 29 54 27studentice 20 49 47 16 36 43 28 26 48 24

Prehrambeno-biotehnolo{ki ukupno 90 148 149 108 132 132 159 139 137 160fakultet studentice 83 119 124 89 116 113 135 113 113 132

244

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:20

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 241: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.11. Diplomirani studenti (nastavak)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Medicinske znanosti ukupno 632 562 572 510 547 472 510 500 455 470studentice 442 402 410 381 389 325 370 360 308 308

Medicinski fakultet ukupno 326 313 278 254 266 225 252 253 222 248studentice 205 207 183 165 165 136 169 172 133 139

Stomatolo{ki fakultet ukupno 169 118 157 114 120 119 114 103 71 99studentice 106 79 107 85 82 80 79 66 48 66

Farmaceutsko-biokemijski ukupno 137 131 137 142 161 128 144 144 162 123fakultet studentice 131 116 120 131 142 109 122 122 127 103

Biotehni~ke znanosti ukupno 418 441 390 401 342 348 376 355 400 435studentice 156 176 193 185 164 148 173 167 199 220

Agronomski fakultet ukupno 163 179 194 228 138 168 145 138 195 226studentice 83 98 119 136 93 92 89 85 121 148

[umarski fakultet ukupno 85 116 72 107 68 86 129 126 95 117studentice 19 25 18 23 14 21 34 34 26 28

Veterinarski fakultet ukupno 170 146 124 66 136 94 102 91 110 92studentice 54 53 56 26 57 35 50 48 52 44

Dru{tvene i humanisti~ke ukupno 2 786 2 766 3 097 2 654 3 271 3 232 3 025 2 958 3 013 3 568znanosti studentice 1 942 1 966 2 197 1 873 2 323 2 270 2 133 2 076 2 133 2 650

Ekonomski fakultet ukupno 1 166 1 135 970 911 1 108 1 158 1 041 1 016 975 1 002studentice 756 741 650 592 694 744 692 668 645 687

Pravni fakultet ukupno 519 304 442 355 643 591 529 567 534 619studentice 353 240 322 231 478 438 385 424 386 454

Pravni fakultet ukupno 372 205 355 355 466 485 431 483 454 539–pravo studentice 226 143 239 231 314 340 291 341 313 385

Pravni fakultet ukupno 147 99 87 – 177 106 98 84 80 80–socijalni rad studentice 127 97 83 – 164 98 94 83 73 69

Fakultet politi~kih znanosti ukupno 148 157 167 149 154 155 193 256 332 345studentice 104 99 119 104 103 112 130 166 233 223

Filozofski fakultet ukupno 483 746 621 672 801 749 606 523 586 497studentice 401 630 516 560 667 600 485 431 473 420

Filozofski – pedagogijske ukupno 112 – – – – – – – – –znanosti studentice 106 – – – – – – – – –

Hrvatski studij ukupno 21 53 73 93 167 169 205 212 206 201studentice 11 35 60 77 134 125 161 162 156 143

U~iteljski fakultet ukupno – – – – – – – – – 519studentice – – – – – – – – – 502

Edukacijsko-rehabilitacijski ukupno 106 105 86 105 125 119 134 114 128 106fakultet studentice 97 97 79 94 118 108 124 106 120 98

Kineziolo{ki fakultet ukupno 113 102 150 110 103 119 133 133 123 124studentice 50 33 51 50 33 43 41 39 37 44

245

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:20

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 242: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.11. Diplomirani studenti (nastavak)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Katoli~ki bogoslovni ukupno 56 66 43 79 88 65 57 60 39 72fakultet studentice 18 20 14 33 30 23 20 22 11 22

KBF – Katehetski institut ukupno 47 61 49 114 57 61 56 30 46 37studentice 40 54 42 97 47 46 52 29 42 29

Filozofsko-teolo{ki institut D.I. ukupno 15 – 29 – – – 15 – – –studentice 6 – 10 – – – 1 – – –

KBF – Institut za crkv. glazbu»Albe Vidakovi}«

ukupno – – – – – – – – 2 1studentice – – – – – – – – 2 1

Filozofski fakultet D.I. ukupno – 37 25 55 25 40 49 38 36 45studentice – 17 12 28 19 27 36 23 23 27

KBF – Institut za kr{}ansku ukupno – – – 11 – 6 5 9 6 –duhovnost studentice – – – 7 – 4 5 6 5 –

Teolo{ki fakultet»Matija Vla~i}-Ilirik« (evang.)

ukupno – – – – – – 2 – – –studentice – – – – – – 1 – – –

UMJETNI^KE AKADEMIJE ukupno 170 146 148 196 160 159 158 167 173 188

studentice 99 84 91 111 92 88 93 96 82 100

Muzi~ka akademija ukupno 84 82 66 118 74 83 77 122 99 106studentice 55 47 48 72 43 54 46 71 52 60

Akademija likovnih ukupno 67 51 58 52 59 50 61 26 50 60umjetnosti studentice 34 28 37 27 34 26 38 18 24 29

Akademija dramske ukupno 19 13 24 26 27 26 20 19 24 22umjetnosti studentice 10 9 6 12 15 8 9 7 6 11

246

Diplomirani studenti u 2007.

prema znanstvenim podru~jima

Upisani studenti u {k. god. 2007/2008.

prema znanstvenim podru~jima

medicinske

znanosti

8,5%biotehnicke

znanosti

5,3%

prirodne

znanosti

5,1%

umjetnicke

akademije

1,4%

tehnicke

znanosti

29,9%

društvene i

humanisticke

znanosti

49,8%

67 346

umjetnicke

akademije

1,7%

prirodne

znanosti

4,5%

biotehnicke

znanosti

4,1%

društvene i

humanisticke

znanosti

47,5%

tehnicke

znanosti

31,1%

medicinske

znanosti

11,1%

10 724

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:21

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 243: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

21.12. Nastavno osoblje visokih u~ili{ta u {k. god. 2007/2008.

Nastavnici i suradnici u nastavi1)

Ukupnoredovitiprofesori

izvan-redni

profesoridocenti asistenti predava~i

stru~ni idrugi

suradnici

ostalazvanja

VISOKA U^ILI[TA 4 651 976 674 812 1 510 387 158 134

VISOKA U^ILI[TA U SUST. SVEU^ILI[TA 4 308 965 659 798 1 461 189 147 89

FAKULTETI 4 066 905 617 716 1 429 182 143 74

Prirodoslovno-matemati~ki fakultet 435 77 41 91 190 8 28 -Arhitektonski fakultet 83 18 14 12 11 27 1 -Arhitektonski fakultet – studij dizajna 7 - 1 6 - - - -Gra|evinski fakultet 106 23 21 17 37 3 5 -Grafi~ki fakultet 53 8 10 9 20 4 2 -Geodetski fakultet 59 8 10 4 28 3 6 -Fakultet strojarstva i brodogradnje 236 49 32 31 96 8 20 -Fakultet prometnih znanosti 116 33 4 16 33 23 5 2Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva 280 56 43 31 147 - 3 -Rudarsko-geolo{ko-naftni fakultet 100 28 13 18 37 2 2 -Fakultet kemijskog in`enjerstva i tehn. 130 24 16 24 60 3 3 -Tekstilno-tehnolo{ki fakultet 86 22 12 11 30 7 4 -Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet 149 33 13 35 62 3 3 -Medicinski fakultet 364 98 91 105 59 4 7 -Stomatolo{ki fakultet 139 36 37 27 36 3 - -Farmaceutsko-biokemijski fakultet 95 20 13 17 45 - - -Agronomski fakultet 165 40 38 43 39 5 - -[umarski fakultet 82 10 24 20 20 1 7 -Veterinarski fakultet 172 51 18 30 59 3 9 2Ekonomski fakultet 216 58 26 23 65 16 28 -Pravni fakultet 145 29 20 22 70 4 - -U~iteljski fakultet 71 11 10 8 11 16 7 8Fakultet politi~kih znanosti 68 13 13 10 28 4 - -Filozofski fakultet 474 106 58 58 170 20 - 62Hrvatski studiji 30 8 2 8 11 1 - -Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 71 14 16 7 28 4 2 -Kineziolo{ki fakultet 52 13 10 11 15 2 1 -Filozofski fakultet D.I. 22 7 5 3 7 - - -Katoli~ki bogoslovni fakultet 60 12 6 19 15 8 - -

UMJETNI^KE AKADEMIJE 242 60 42 82 32 7 4 15Muzi~ka akademija 109 26 18 39 5 6 - 15Akademija likovnih umjetnosti 72 18 11 22 16 1 4 -Akademija dramske umjetnosti 61 16 13 21 11 - - -

VISOKA U^ILI[TA IZVAN SVEU^ILI[TA 343 11 15 14 49 198 11 45

VELEU^ILI[TA 221 5 10 6 34 128 3 35Tehni~ko veleu~ili{te u Zagrebu 68 3 2 - 12 28 3 20Zdravstveno veleu~ili{te 106 2 8 5 22 54 - 15Dru{tveno veleu~ili{te u Zagrebu 2 - - - - 2 - -Veleu~ili{te Vern 45 - - 1 - 44 - -

VISOKE [KOLE 105 1 2 5 9 70 8 10Visoka {kola za sigurnost 15 - - - - 11 - 4Visoka {kola tr`i{nih komunikacija Agora 12 - - - - 11 - 1Zagreba~ka {kola za management 8 - 1 - - 7 - -Zagreba~ka škola ekonomije i managementa 23 - - 2 7 8 6 -Visoka {kola za financijski management 5 - - - 2 3 - -Visoka policijska {kola 20 - 1 2 - 13 - 4Visoka poslovna {kola Libertas 9 - - 1 - 7 - 1Visoka poslovna {kola Utilus 6 1 - - - 5 - -Visoka {kola za informacijske tehnologije 3 - - - - 2 1 -Visoka poslovna {kola 3 - - - - 3 - -Teolo{ki fakultet »Matija Vla~i}-Ilirik« – evang. 1 - - - - - 1 -

INSTITUT 17 5 3 3 6 - - -Filozofsko–teolo{ki institut D.I. 17 5 3 3 6 - - -

1) Vidjeti metodolo{ka obja{njenja

247

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA8.vp29. prosinac 2008 9:05:21

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 244: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22. Kultura i umjetnost

22.1. Kazali{ta i kinematografi od 1939. do 2006.

Kazali{ta1) Kinematografi Radiopretplat-

nici

TV pret-platnicibroj predstave posjetitelji broj predstave

posjetiteljiu tis.

1939 1 695 362 846 – – – 14 776 –1946 1 498 378 982 – – – – –1950 5 1 125 707 824 18 13 602 5 753 – –1955 6 1 185 625 389 29 17 930 7 845 59 024 –1960 5 1 278 639 814 33 27 746 10 267 102 947 5 0341965 5 993 505 522 35 30 973 8 794 159 177 57 7721970 9 1 381 476 011 31 28 206 5 657 152 550 124 7501975 10 1 816 709 684 30 26 800 5 662 192 583 169 3891980 10 2 073 782 751 31 27 100 5 908 189 986 189 4791985 10 2 475 792 769 31 28 433 5 980 232 034 224 0731990 11 2 003 641 114 29 26 449 3 064 244 614 235 3451995 10 2 063 614 618 26 19 470 1 534 243 260 233 6882000 12 1 853 515 842 21 19 857 1 358 226 115 221 19120012) 13 2 545 669 994 20 20 432 1 397 229 540 215 01220023) 29 3 528 821 358 20 20 809 1 299 232 964 218 0172003 28 3 525 865 281 18 17 573 1 121 233 444 218 5912004 27 3 842 870 441 14 33 326 1 719 234 476 219 2532005 27 3 509 742 179 13 32 561 1 416 244 311 221 4292006 26 3 564 773 330 9 33 629 1 693 249 690 223 9142007 25 3 592 786 649 8 34 832 1 607 249 384 222 785

1) Podaci o broju predstava i posjetitelja odnose se na sezonu koja zavr{ava u prikazanoj kalendarskoj godini.2) Od 2001. g. ukinuto pla}anje pretplate na drugi TV prijamnik.3) Od 2002. g. uklju~ena dje~ja i amaterska kazali{ta.

22.2. Pu~ka otvorena u~ili{ta i domovi kulture

Brojustanova

Op}e i stru~no obrazovanje iusavr{avanje

Kulturno-obrazovna iumjetni~ka djelatnost

Zaposleniupisani

polaznicizavr{ili

obrazovanjepriredbe posjetitelji

1990/91 10 20 260 18 939 3 073 350 672 1 007

1993/94 18 14 455 13 541 4 256 341 236 937

1996/97 19 11 422 10 855 1 734 193 705 1 154

1999/00 19 9 228 8 353 1 461 267 701 331

2002/03 27 32 459 29 872 2 487 387 555 615

2005/06 25 16 025 12 235 1 947 299 797 438

248

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp29. prosinac 2008 9:06:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 245: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22.3. Knji`nice od 1964. do 2004.

1964 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004

Broj knji`nica 484 430 452 429 381 306 276 265 185 283 261 249 238 394

Broj knjiga i ~asopisa(svezaka) u tis.

3 247 3 924 4 678 4 702 5 279 6 357 5 951 7 063 6 583 9 437 9 219 9 737 9 768 11 035

22.4. Knji`nice u 2004.

Brojknji`-nica

Obra|ena knji`na gra|a Kori{tenje knji`ne gra|e Zaposleni

Ukupnoknjige ibro{ure(svesci)

~asopisi(svesci)

novine(godi{ta)

registriranikorisnici

kori{tenoknjiga, ~aso-pisa i novina

Ukupno stru~ni

Ukupno 394 11 034 844 8 159 459 2 617 971 257 414 2 584 068 6 197 663 1 376 1 053

Nacionalna knji`nica 1 2 519 302 2 069 546 288 630 161 126 320 000 282 170 306 193

Knji`nice visokog u~ili{ta 93 2 572 764 1 699 372 819 225 54 167 132 751 694 505 178 147

Specijalne knji`nice 87 2 760 196 1 301 433 1 430 428 28 335 47 226 227 673 175 142

Samostanske – crkvene knji`nice 3 122 617 120 435 1 800 382 114 6 668 6 5

Narodne knji`nice 48 1 913 065 1 872 449 31 576 9 040 1 886 229 4 327 281 533 400

Osnovne {kolee 99 724 292 697 398 25 787 1 107 118 122 421 726 108 104

Srednje {kole 63 422 608 398 826 20 525 3 257 79 626 237 640 70 62

22.5. Radio i televizijski pretplatnici

1998 1999 2000 20012) 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Radio pretplatnici1) 231 955 226 517 226 115 229 540 232 964 233 444 234 476 244 311 249 690 249 384

TV pretplatnici 224 321 221 510 221 191 215 012 218 017 218 591 219 253 221 429 223 914 222 785

1) Ne prikazuje se broj radio pretplatnika ve} broj evidentiranih radio prijemnika jer radio pretplatnici ne pla}aju pretplatu zaevidentirani drugi radio prijemnik, a TV pretplatnici ne pla}aju za evidentirani radio prijemnik.

2) Od 2001. g. ukinuto pla}anje pretplate za drugi TV prijamnik.

249

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp29. prosinac 2008 9:06:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 246: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22.6. Hrvatsko narodno kazali{te

Predstave Djela Posjetitelji

Ukupno

prema mjestu prikazivanja

dramaoperai balet

opereta ostalo Ukupnou

Zagrebuizvan

Zagrebau stalnojdvorani

na gostovanju

uZagrebu

izvanZagreba

1997/98 190 155 1 34 9 25 – – 120 766 108 145 12 621

1998/99 231 181 – 50 11 21 – 1 143 084 118 523 24 561

1999/00 170 155 – 15 10 21 – 3 106 758 100 145 6 613

2000/01 191 166 1 24 7 22 – 1 134 549 110 919 23 630

2001/02 206 167 1 38 11 20 – – 123 221 104 101 19 120

2002/03 222 192 – 30 10 21 – 5 138 940 120 030 18 910

2003/04 226 196 3 27 8 24 2 – 122 160 107 820 14 340

2004/05 222 205 – 17 7 23 – 2 118 053 111 168 6 885

2005/06 221 195 2 24 12 21 – – 119 762 110 976 8 786

2006/07 224 182 – 42 8 23 – – 128 738 112 056 16 682

1834. god. (4. listopada) dramom »Zriny« otvoreno je kazali{te na Gornjem gradu1835. god. u me|u~inu neke njema~ke predstave pjevana je budnica »Jo{ Hrvatska ni propala« Ljudevita Gaja.1840. god. (10 lipnja) izvedena je prva predstava na hrvatskom jeziku – drama »Juran i Sofija« ili »Turci kod Siska«

I. Kukuljevi}a-Sakcinskog.1895. god. otvorena je zgrada kazali{ta na tada{njem Sveu~ili{nom trgu.

22.7. Dramsko kazali{te Gavella

Predstave Djela Posjetitelji

Ukupno

prema mjestu prikazivanja

drama ostalo Ukupnou

Zagrebuizvan

Zagrebau stalnojdvorani

na gostovanju

uZagrebu

izvanZagreba

1997/98 188 178 – 10 13 1 56 309 51 009 5 300

1998/99 183 167 – 16 13 1 50 299 42 419 7 880

1999/00 166 161 – 5 12 – 50 534 48 184 2 350

2000/01 219 205 – 14 15 1 53 948 49 108 4 840

2001/02 222 192 2 28 19 1 45 549 36 769 8 780

2002/03 236 208 1 27 15 4 51 808 40 678 11 130

2003/04 242 229 2 11 15 8 45 889 43 469 2 420

2004/05 234 214 – 20 9 7 55 751 49 301 6 450

2005/06 215 193 1 21 7 8 55 230 48 540 6 690

2006/07 208 186 – 22 6 8 54 799 48 539 6 260

250

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp29. prosinac 2008 9:06:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 247: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22.8. Teatar ITD

Predstave Djela Posjetitelji

Ukupno

prema mjestu prikazivanja

drama ostalo Ukupnou

Zagrebuizvan

Zagrebau stalnojdvorani

na gostovanju

uZagrebu

izvanZagreba

1997/98 130 105 2 23 8 – 21 858 8 798 13 060

1998/99 167 140 5 22 12 – 15 253 11 453 3 800

1999/00 201 147 – 54 12 – 29 958 15 350 14 608

2000/01 177 145 4 28 12 – 21 269 14 389 6 880

2001/02 183 147 8 28 8 8 30 370 20 820 9 550

2002/03 107 92 2 13 11 – 14 675 11 635 3 040

2003/04 159 131 1 27 14 – 19 708 13 868 5 840

2004/05 140 122 1 17 15 – 10 626 7 126 3 500

2005/06 221 212 2 7 17 5 14 744 12 284 2 460

2006/07 271 237 3 31 21 14 13 129 10 029 3 100

22.9. Zagreba~ko gradsko kazali{te Komedija

Predstave Djela Posjetitelji

Ukupno

prema mjestu prikazivanja

dramaoperetai opera

musicali ostalo

Ukupnou

Zagrebuizvan

Zagrebau stalnojdvorani

na gostovanju

uZagrebu

izvanZagreba

1997/98 197 171 4 22 8 3 4 65 771 54 391 11 380

1998/99 200 178 2 20 10 3 5 61 521 54 111 7 410

1999/00 162 113 15 34 10 4 3 84 428 68 068 16 360

2000/01 209 148 16 45 12 4 4 96 765 78 773 17 992

2001/02 194 148 12 34 9 4 4 87 845 72 505 15 340

2002/03 203 158 12 33 1 3 14 95 768 75 128 20 640

2003/04 191 150 21 20 – 4 14 94 767 76 731 18 036

2004/05 185 157 8 20 1 2 13 77 622 64 382 13 240

2005/06 179 158 6 15 1 – 12 77 507 65 387 12 120

2006/07 189 171 5 13 1 1 11 87 463 76 788 10 675

251

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp29. prosinac 2008 9:06:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 248: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22.10. Satiri~ko kazali{te KerempuhPredstave Djela Posjetitelji

Ukupno

prema mjestu prikazivanja

kom

edija

mju

zikl

osta

lo Ukupno u Zagrebuizvan

Zagrebau stalnojdvorani

na gostovanju

u Zagrebu izv. Zagreba

1997/98 261 217 1 43 1 7 81 027 58 127 22 9001998/99 291 243 1 47 1 8 85 635 62 135 23 5001999/00 257 232 2 23 2 0 75 460 63 660 11 8002000/01 213 188 4 21 9 1 75 476 64 976 10 5002001/02 249 212 4 33 15 1 83 921 67 421 16 5002002/03 276 248 2 26 18 – 103 044 88 044 15 0002003/04 247 216 – 31 11 – 104 164 88 064 16 1002004/05 222 202 3 17 13 – 1 77 064 68 564 8 5002005/06 223 197 2 24 11 – – 73 887 61 887 12 0002006/07 211 201 – 10 13 – – 79 817 74 817 5 000

22.11. Zagreba~ko kazali{te mladihBroj izvedenih

djelaPredstave Posjetitelji

Ukupno u Zagrebu Ukupno u Zagrebu

1997/98 8 90 72 12 695 8 3301998/99 13 137 128 21 720 19 5461999/00 25 179 128 27 247 17 9372000/01 26 195 165 28 342 19 1522001/02 19 170 154 29 851 25 3082002/03 49 204 182 30 859 23 4892003/04 57 281 253 40 714 29 7042004/05 28 294 269 34 902 30 8322005/06 76 290 260 51 875 44 0172006/07 86 325 290 45 333 36 663

22.12. Kazali{te Tre{njaBroj izvedenih

djelaPredstave Posjetitelji

Ukupno u Zagrebu Ukupno u Zagrebu

1997/98 9 152 151 35 224 34 7041998/99 9 167 167 38 410 38 4101999/00 9 183 183 43 429 43 4292000/01 13 195 194 53 744 53 5942001/02 11 274 266 71 735 69 0622002/03 10 298 275 72 908 65 5062003/04 40 325 314 83 088 80 2812004/05 30 311 300 69 695 66 8882005/06 28 246 240 63 421 61 3212006/07 49 326 311 82 738 79 038

22.13. Zagreba~ko kazali{te lutakaBroj izvedenih

djelaPredstave Posjetitelji

Ukupno u Zagrebu Ukupno u Zagrebu

1997/98 19 302 269 58 046 49 8961998/99 15 191 164 42 575 35 8501999/00 15 189 169 39 507 35 6922000/01 20 257 222 55 471 45 0462001/02 19 264 217 52 765 38 6852002/03 19 225 191 40 200 31 6102003/04 20 243 206 48 780 35 3802004/05 14 251 232 44 940 38 2202005/06 13 242 224 44 950 39 5502006/07 16 242 212 45 380 37 180

252

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp29. prosinac 2008 9:06:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 249: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22.14. Amaterska kazali{ta

Brojkazali{ta

Broj izvedenihdjela

Predstave Posjetitelji

Ukupno u Zagrebu Ukupno u Zagrebu

1997/98 1 1 22 20 4 500 4 0001998/99 1 1 22 20 4 200 4 0001999/00 1 1 30 – 4 500 –2000/01 1 2 33 13 5 200 2 7002001/02 7 56 407 353 55 719 46 9242002/03 5 27 183 136 24 415 16 2402003/04 5 34 180 148 21 675 15 2252004/05 5 27 188 171 18 650 14 8502005/06 5 28 189 147 23 360 15 1102006/07 5 32 149 113 18 599 11 384

22.15. Filharmonija

Filhar-monija

Koncerti Posjetitelji

Ukupnou

sjedi{tu

na go-stovanjuu zemlji

uinozem-

stvuUkupno

usjedi{tu

na go-stovanjuu zemlji

uinozem-

stvu

1997/98 1 55 41 13 1 101 727 92 157 7 300 2 2701998/99 1 64 45 8 11 93 649 73 899 6 650 13 1001999/00 1 59 35 7 17 80 113 60 268 2 800 17 0452000/01 1 54 44 6 4 78 410 71 110 2 950 4 3502001/02 1 44 39 2 3 67 266 63 716 650 2 9002002/03 1 54 40 5 9 74 304 61 884 2 370 10 0502003/04 1 68 46 12 10 88 649 76 649 3 155 8 8452004/05 1 52 44 7 1 72 072 68 624 2 448 1 0002005/06 1 73 42 5 26 103 619 75 013 1 850 26 7562006/07 1 60 44 13 3 98 873 66 553 30 970 1 350

22.16. Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi

Broj or-kestara izborova

Koncerti Posjetitelji

Ukupnou

sjedi{tu

na go-stovanjuu zemlji

uinozem-

stvuUkupno

usjedi{tu

na go-stovanjuu zemlji

uinozem-

stvu

1997/98 4 160 91 58 11 222 000 148 600 66 550 6 8501998/99 4 189 88 68 33 187 950 95 600 65 200 27 1501999/00 5 182 109 47 26 145 300 97 400 27 200 20 7002000/01 5 166 119 26 21 88 900 65 200 9 400 14 3002001/021) 19 433 175 149 109 183 600 95 520 41 350 46 7302002/03 19 419 142 181 96 187 390 80 160 49 820 57 4102003/04 18 471 165 204 102 200 223 96 120 43 541 60 5622004/05 17 479 208 170 101 247 841 114 185 38 184 95 4722005/06 17 446 205 170 71 199 680 112 693 51 787 35 2002006/07 17 478 228 161 89 199 084 103 574 40 960 54 550

1) Uklju~eni ansambli.

253

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp29. prosinac 2008 9:06:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 250: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22.17. Ansambl narodnih plesova i pjesama Lado

^lanovi-izvo|a~i Priredbe Posjetitelji

mu{karci `ene Ukupnoza ples ipjevanje

zaorkestar

Ukupno u zemljiu ino-

zemstvuUkupno u zemlji

u ino-zemstvu

1998 30 18 48 35 13 100 97 3 31 110 27 760 3 3501999 31 20 51 38 13 115 97 18 57 400 36 300 21 1002000 31 21 52 37 15 101 79 22 62 600 39 500 23 1002001 31 21 52 37 15 103 75 28 64 500 39 000 25 5002002 31 21 52 37 15 101 85 16 82 050 54 050 28 000

2003 31 21 52 37 15 95 86 9 54 115 45 315 8 800

2004 31 21 52 37 15 99 89 10 57 353 46 753 10 600

2005 31 21 52 37 15 88 58 30 92 960 74 060 18 900

2006 31 21 52 37 15 89 54 35 92 840 32 990 59 850

2007 31 23 54 39 15 101 92 9 77 740 70 090 7 650

22.18. Galerije u 2006.

Vrste galerija Godina osnutka Broj izlo`bi Broj posjetitelja

Galerije – ukupno 220 329 280

Umjetni~ki paviljon u Zagrebu 1898 6 13 552

Galerija Studentskog centra 1962 15 1 600

Galerija Forum 1969 9 4 000

Galerija Vladimir Nazor 1971 17 6 440

Galerija Nova 1975 16 45 000

Galerija Vladimir Bu`an~i} 1977 10 10 000

Galerija Karas 1978 13 5 600

Galerija ULRICH 1978 11 2 220

Galerija Mirko Virius 1978 7 1 750

Galerija Klovi}evi dvori 1980 14 196 000

Kula Lotr{~ak 1980 8 4 000

Galerija Centra za kulturu i obrazovanje Zagreb 1983 11 10 000

Galerija PM 1984 11 2 200

Izlo`beni salon Izidor Kr{njavi 1985 2 1 500

Galerija Miroslav Kraljevi} 1986 11 1 000

Galerija ULUPUH 1991 16 1 800

Dom Hrvatskih likovnih umjetnika 1994 15 20 000

Galerija Matice Hrvatske 1995 11 1 500

Galerija Kri`i} Roban 1999 7 1 138

254

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp29. prosinac 2008 9:06:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 251: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22.19. Muzeji2000 2003 2006

brojmuzeja

brojpredmeta

u zbirkama

brojposjeti-

telja

brojmuzeja

brojpredmeta

u zbirkama

brojposjeti-

telja

brojmuzeja

brojpredmeta

u zbirkama

brojposjeti-

telja

Muzeji – ukupno 24 2 866 552 200 289 23 3 420 714 241 190 27 3 880 779 321 334

Arheolo{ki 1 441 146 14 500 1 402 305 30 600 1 402 232 23 896Etnografski 1 80 709 9 868 1 64 319 8 833 1 65 367 26 600Povijesni 3 205 633 8 389 3 295 069 16 948 3 344 450 6 799Kompleksni 4 148 178 46 952 4 219 144 41 099 4 590 833 89 636Umjetni~ki 6 33 435 58 503 7 63 472 35 202 11 84 418 70 896Prirodoslovni 2 1 923 493 11 993 2 2 340 873 9 843 2 2 239 110 11 772Tehni~ki i tehnolo{ki 3 19 653 50 084 2 21 455 98 665 2 24 343 91 735Znanstveni 1 4 021 – 1 1 903 – 1 1 903 –Zavi~ajni 1 10 284 – 1 10 774 – 1 10 493 –Ostalo – – – 1 1 400 – 1 7 630 –

22.20. Muzeji u 2006.

Muzeji prema vrsti muzejaGodina

osnivanjaBroj

muzeja

Broj predmetaBroj

posjetiteljaUkupnood togaizlo`eno

Muzeji - ukupno 27 3 880 779 28 079 321 334

Arhelolo{ki – ukupno 1 402 232 3 876 23 896Arheolo{ki muzej 1846 402 232 3 876 23 896

Etnografski – ukupno 1 65 367 2 986 26 600Etnografski muzej 1919 65 367 2 986 26 600

Povijesni – ukupno 3 344 450 1 805 6 799Hrvatski povijesni muzej 1846 203 988 – –Hrvatski {kolski muzej 1901 87 930 1 293 4 911HT muzej 1953 52 532 512 1 888

Kompleksni – ukupno 4 590 833 7 259 89 636Muzej za umjetnost i obrt 1880 86 676 2 984 65 854Tiflolo{ki muzej 1891 5 281 – –Muzej grada Zagreba 1907 427 576 4 275 23 782Hrvatski {portski muzej 2003 71 300 – –

Umjetni~ki – ukupno 11 84 418 3 339 70 896Strossmayerova galerija starih majstora HAZU 1884 2 111 718 3 404Moderna galerija 1905 9 987 650 20 928Gliptoteka HAZU 1937 15 060 495 12 682Dijecezanski muzej 1939 3 590 – –Kabinet grafike HAZU 1951 16 659 – –Muzej suvremene umjetnosti 1954 6 522 – –Muzej Mimara 1980 3 745 1 269 14 979Fundacija Ivana Me{trovi}a 1991 312 126 8 429Hrv. muzej naivne umjetnosti 1994 1 728 81 10 474Hrvatski muzej arhitekture 1995 24 551 – –Muzejsko kazali{na zbirka 1988 153 – –

Prirodoslovni – ukupno 2 2 349 110 5 430 11 772Hrv. prirodoslovni muzej 1846 2 346 411 3 000 7 662Lova~ki muzej 1952 2 699 2 430 4 110

Tehni~ki i tehnolo{ki – ukupno 2 24 343 3 355 91 735Tehni~ki muzej 1954 11 335 3 355 91 735Hrv. `eljezni~ki muzej 1991 13 008 – –

Znanstveni – ukupno 1 1 903 29 –Muzej Psihijatrijske bolnice Vrap~e 1955 1 903 29 –

Zavi~ajni – ukupno 1 10 493 – –Muzej Prigorja – Sesvete 1977 10 493 – –

Ostalo 1 7 630 – –Vojni muzej 1997 7 630 – –

255

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp29. prosinac 2008 9:06:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 252: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22.21. Zbirke u 2006.

Zbirke prema vrstamaGodina

osnivanjaBroj

zbirki

Broj predmeta u zbirkamaBroj

posjetiteljaUkupnood togaizlo`eno

Zbirke - ukupno 37 480 602 10 513 25 407

Arheološke 1 245 – –Zbirka Slivari} ing. Vladimira 1952 245 – –

Etnografske 3 684 684 10 150Funkcionalna kulturološka zbirka Nikole Mar~eti}a 1991 130 130 50Zbirka lutaka u narodnim nošnjama iz cijeloga svijeta

Ljeposlava Perini}a1992 350 350 10 000

Zbirka tradicionalnih afri~kih umjetnina Drage Muvrina 1999 204 204 100Povijesne 4 36 359 1 139 1 710

Zbirka zemljopisnih karata i atlasa NSK 1945 35 220 – 915Privatna zbirka Chavrak 1946 80 80 –Zbirka Anke Gvozdanovi} 1966 1 052 1 052 795Nazorov namještaj 1974 7 7 –

Op}e (kompleksne) 8 8 714 7 833 1 693Zbirka Marcela Jella~i}a 1800 90 – –Privatna zbirka dr. Ivana Mirnika 1892 67 – –Zbirka Benko Horvat 1946 612 – –Memorijalna zbirka i stan arhitekta Viktora Kova~i}a 1953 480 457 498Ambijentalna zbirka akademskog kipara prof. Roberta

Frangeša-Mihanovi}a1946 339 250 40

Zbirka dr. Ivana Ribara i Cate Dujšin-Ribar 1976 1 232 1 232 40Zbirka »Majstorska radionica za restauraciju i gradnju

guda~kih instrumenata pok. Franje Schneidera«1983 596 596 600

Memorijalna zbirka Miroslava i Bele Krle`e 1986 5 298 5 298 515Umjetni~ke 21 434 600 857 11 854

Valvasorova grafi~ka zbirka Nadbiskupije Zagreba~ke 1690 7 300 – 10Grafi~ka zbirka NSK 1919 346 095 – 782Umjetni~ka zbirka prof. dr. sc. Ksenije Arko 1920 41 – –Privatna zbirka Gojkovi}-Plavši} 1946 350 – –Zbirka muzikalija i audiomaterijala NSK 1947 74 585 – 1 123Zbirka Drage Magjera, Marge Magjer i Nade

Ostrogovi}-Magjer1967 239 239 50

Zbirka i ku}a Joze Kljakovi}a 1969 342 80 350Zbirka Nade Mirjevi} 1976 8 8 1 000Zbirka Biškupi} 1976 … … …Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter 1980 182 92 500Zbirka »Hrvatske slikarice ro|ene u 19. st«. dr. Josipa Kova~i}a 1988 1 077 0 200Zbirka dr. Vinka Per~i}a 1989 454 – –Zbirka Marte i Vilima Sve~njaka 1990 827 – 15Zbirka Donacija 1990 76 – –Zbirka Oskar Herman 1990 904 260 6 804Zbirka Marije Tomljenovi} Vale~i} 1993 8 8 1 000Donacija Silvane Seissel 1993 1 368 – –Zbirka Slavka Kopa~a 1993 73 – –Zbirka dr. Vere Horvat-Pintari} 1995 170 170 20Zbirka Josipa Crnoborija 1999 91 – –Zbirka umjetni~kih radova slikara, grafi~ara i restauratora

Josipa Resteka2006 410 – –

256

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp7. sijeŁanj 2009 14:14:09

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 253: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

22.22. Kinematografi

Kinematografi Sjedala PredstavePosjetitelji u

tisu}amaZaposleni

1998 21 8 175 16 348 1 215 99

1999 18 7 342 15 382 1 095 88

2000 21 7 624 19 857 1 358 112

2001 20 7 149 20 432 1 397 111

2002 20 7 177 20 809 1 299 100

2003 18 6 337 17 573 1 121 87

2004 14 8 166 33 326 1 719 113

2005 13 7 848 32 561 1 416 96

2006 9 6 780 33 629 1 693 82

2007 8 7 200 34 832 1 607 89

22.23. Zoolo{ki vrt

@ivotinje Posjetitelji

Ukupnoukupni

brojvrsta

sisavci ptice gmazovi ribe

Ukupnood togadjecaUkupno

brojvrsta

Ukupnobrojvrsta

Ukupnobrojvrsta

Ukupnobrojvrsta

1998 1 0111) 227 332 69 382 86 159 46 138 26 261 642 112 140

1999 974 233 355 70 385 84 164 48 70 31 257 785 106 783

2000 1 0451) 213 392 73 365 84 186 49 100 5 285 618 113 088

2001 1 1182) 243 409 74 347 91 238 59 49 8 270 613 112 322

2002 1 464 267 459 80 442 101 245 62 136 8 288 236 115 444

2003 1 622 270 472 82 480 102 214 57 125 9 322 670 129 373

2004 1 996 281 479 89 473 103 184 55 71 9 315 284 127 506

2005 2 272 274 489 88 435 96 180 52 189 12 330 706 137 683

2006 2 206 276 512 84 360 93 159 48 127 15 346 514 137 114

2007 2 341 298 527 90 352 96 173 55 130 18 369 197 141 645

ZOO po~eo s radom 27. lipnja 1925.

1) u tome i vodozemci2) Od 2001. godine uklju~eni vodozemci i beskralje`njaci

257

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA9.vp29. prosinac 2008 9:06:34

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 254: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

23. [port

23.1. [portske udruge prema vrstama {porta u 2006.

Brojudruga

Brojaktivnih ~lanova

Godine `ivota Stru~nidjelat-

niciUkupno `ene do 14 15–19 20–27 28–35 36–45 46–5556 i

stariji

Ukupno 549 60 991 18 405 18 104 7 903 17 033 4 429 5 022 4 258 4 242 2 020

Atletika 6 1 086 490 355 218 164 114 53 57 125 26Auto moto 9 349 40 1 4 62 66 85 39 92 16Badminton 6 393 211 187 65 57 29 32 19 4 24Baseball – softball 9 471 85 161 75 131 71 16 14 3 35Biciklizam 10 1 234 331 892 34 105 68 64 51 20 29Biljar 1 17 3 5 – 11 – – 1 – 1Body building 9 506 171 – 52 137 132 72 38 75 28Bo}anje 10 202 9 15 24 9 19 23 51 61 13Boks 7 240 40 77 57 75 15 2 3 11 17Dizanje utega 1 3 – – – 3 – – – – 1Gimnastika 7 1 300 952 983 46 113 64 47 29 18 48Golf 6 571 178 8 107 42 53 101 145 115 8Hokej na ledu 2 175 43 105 40 19 5 3 – 3 23Hokej na travi 6 408 41 94 97 52 38 38 41 48 20Hrvanje 5 797 14 392 212 114 37 21 14 7 28Jedrenje 11 315 93 27 30 47 50 65 76 20 13Judo 8 639 164 383 152 62 18 11 7 6 29Kajak–kanu 4 356 59 76 86 95 41 24 20 14 28Karate 29 1 354 420 863 217 145 37 49 34 9 86Kick–boxing – – – – – – – – – – –Klizanje 7 219 202 177 30 10 1 – – 1 19Konji~ki {port (jahanje, polo) 11 354 188 51 52 85 55 65 26 20 33Ko{arka 21 3 131 447 2 296 480 233 42 26 36 18 99Kuglanje 28 723 122 53 43 47 58 161 211 150 27Ma~evanje 2 120 45 55 17 18 10 14 1 5 9Moto–nautika, skijanje na vodi – – – – – – – – – – –Nanbudo 3 84 28 24 24 14 7 7 7 1 9Nogomet 67 8 525 260 3 955 2 103 1 126 521 410 261 149 420Odbojka 13 1 057 776 710 152 112 38 26 15 4 44Planinarstvo 35 5 231 2 869 210 186 568 731 1 049 939 1 548 97Plivanje (daljinsko, sinkrono) 12 1 510 616 1 119 235 106 29 8 9 4 48Ragbi 2 112 – 23 20 10 – 7 42 10 11Rukomet 13 1 709 738 898 384 190 77 61 42 57 82Skijanje 8 726 312 331 49 48 58 119 79 42 36Skokovi u vodu 3 36 25 28 2 1 1 4 – – 8Stolni tenis 15 1 080 160 – 113 229 274 192 131 141 51Streli~arstvo 6 141 20 9 25 33 36 21 10 7 9Strelja{tvo 14 675 118 97 85 91 102 104 80 116 52[portski ples, akrobatskirock n' roll'

10 838 746 485 168 111 48 16 2 8 30

258

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:13

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 255: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Brojudruga

Brojaktivnih ~lanova

Godine `ivota Stru~nidjelat-

niciUkupno `ene do 14 15–19 20–27 28–35 36–45 46–5556 i

stariji

[portski ribolov 9 1 360 79 149 37 266 189 317 208 194 24Ronila{tvo 7 99 14 8 3 8 28 37 11 4 26Taekwondo 16 1 617 619 925 332 134 93 67 47 19 73Tajlandski boks 2 58 – – 25 26 3 2 – 2 3Tenis, squash 47 4 613 1 197 1 005 438 559 500 851 801 459 122Triatlon, duatlon 1 58 14 5 4 8 11 20 7 3 1Vaterpolo 5 730 22 351 248 97 12 4 1 17 15Veslanje 10 1 215 224 376 301 242 130 53 35 78 26Zrakoplovstvo 7 329 55 30 40 90 79 46 40 4 20Hrvatski sveu~ili{ni {portskisavez

3 11 273 3 767 – 386 10 743 18 111 12 3 53

Hrvatski {portski savezinvalida

8 706 217 52 120 49 96 125 174 90 49

Hrvatski savez za {port irekreaciju

17 2 066 1 181 58 105 336 325 393 392 457 47

Hrvatski {kolski {portskisavez

1 180 – – 180 – – – – – 4

23.2. Sudjelovanje {portskih udruga na me|unarodnim natjecanjima

Ekipna Pojedina~na

u zemlji u inozemstvu u zemlji u inozemstvu

1994 1 216 253 1 313 5371997 606 375 1 442 8782000 2 042 403 2 688 9882003 1 713 500 3 085 1 1902006 1 916 537 2 674 920

23.3. [portske, {ahovske i lova~ke udruge

2000 2003 2006

udruge aktivni ~lanovi udruge aktivni ~lanovi udruge aktivni ~lanovi

Ukupno 541 58 518 689 63 083 593 63 346

[portske udruge 506 57 092 645 60 539 549 60 991

[ahovske udruge 14 290 22 507 18 348

Lova~ke udruge 21 1 136 22 2 037 26 2 025

259

23.1. [portske udruge prema vrstama {porta u 2006. (nastavak)

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:13

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 256: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

23.4. Aktivni ~lanovi prema {ahovskim zvanjima i kategorijama

Ukupanbroj

aktivnih~lanova

Vele-majstori

Me|u-narodnimajstori

FIDEmajstori

MajstoriMajstor-ski kan-didati

I.kate-gorije

II.kate-gorije

III.kate-gorije

IV.kate-gorije

Izvankategorije

1994 247 3 4 2 2 57 33 48 35 20 43

1997 284 – 3 9 3 65 30 34 24 49 67

2000 290 9 8 10 6 74 30 34 30 29 60

2003 507 11 16 15 13 103 49 50 46 38 166

2006 348 5 6 14 9 103 51 31 20 27 82

23.5. Aktivni ~lanovi prema brid` kategorijama

Ukupanbroj

aktivnih~lanova

Vele-majstori

Me|u-narodnimajstori

MajstoriMajstorskikandidati � � � �

2003 277 3 8 4 15 16 35 102 94

2006 173 2 6 5 8 21 14 114 3

23.6. [portski objekti koje koriste gra|ani

Ukupno

vrsta objekta

trimstaze

bazeniigrali{ta

vje`bali{taklizali{ta kuglane

{portskedvorane

streljaneatletskaborili{ta

skija{kestaze

1994 42 1 5 27 1 2 5 1 – –

1997 57 2 2 38 1 – 13 1 – –

2000 93 2 11 53 3 1 21 1 1 –

2003 111 4 12 48 1 6 34 1 1 4

2006 171 1 13 121 3 – 27 1 1 4

260

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:13

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 257: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

24. Pravosu|e

24.1. Sudovi, suci, suci porotnici i suda~ki vje`benici

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

S u c i

Ukupno ukupno 364 393 402 398 393 399 380 397 399 401

`ene 257 282 288 287 288 295 281 301 304 310

@upanijski sud Zagreb ukupno 76 84 88 85 86 90 80 85 89 89

`ene 39 50 51 50 54 56 51 54 56 58

Op}inski sud Zagreb ukupno 153 167 164 163 156 159 158 161 158 166

`ene 111 121 120 118 113 121 118 125 126 134

Op}inski sud Sesvete ukupno 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

`ene 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Trgova~ki sud Zagreb ukupno 37 57 57 57 55 49 54 52 52 49

`ene 24 37 37 39 37 33 36 35 35 34

Prekr{ajni sud Zagreb ukupno 89 76 84 84 89 92 79 90 91 88

`ene 76 67 73 73 77 78 69 80 80 77

S u c i p o r o t n i c i

Ukupno ukupno 867 860 721 562 620 595 595 455 408 260

`ene 425 507 426 342 365 376 376 300 278 164

@upanijski sud Zagreb ukupno 279 259 259 259 248 222 222 202 192 118

`ene 104 169 169 169 164 151 151 142 138 75

Op}inski sud Zagreb ukupno 423 423 284 125 191 191 191 71 46 67

`ene 244 244 163 79 112 112 112 45 26 44

Op}inski sud Sesvete ukupno 35 35 35 35 38 38 38 38 26 26

`ene 19 19 19 19 14 15 15 15 16 16

Trgova~ki sud Zagreb ukupno 130 143 143 143 143 144 144 144 144 49

`ene 58 75 75 75 75 98 98 98 98 29

S u d a ~ k i v j e ` b e n i c i

Ukupno 47 39 26 38 37 21 27 47 36 25

@upanijski sud Zagreb 13 6 7 10 7 4 9 12 12 3

Op}inski sud Zagreb 19 16 2 10 7 9 7 16 9 11

Op}inski sud Sesvete 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Trgova~ki sud Zagreb 3 6 14 11 12 3 10 7 8 10

Prekr{ajni sud Zagreb 10 9 2 6 9 4 – 10 6 –

Izvor: Ministarstvo pravosu|a

261

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:13

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 258: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

24.2. Optu`ene i osu|ene punoljetne osobe prema kaznenim djelima

Optu`eni Osu|eni

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Ukupno 5 735 6 817 6 748 3 256 4 223 4 430

Protiv `ivota i tijela 277 365 259 132 168 156

Ubojstvo 51 74 53 36 55 35Te{ko ubojstvo 3 8 2 – 4 1Tjelesna ozljeda 26 47 10 5 11 5Te{ka tjelesna ozljeda 187 194 183 84 88 106Ostala kaznena djela 10 42 11 7 10 9

Protiv slobode i prava ~ovjeka i gra|anina 233 311 413 84 138 202

Povreda prava na rad i drugih prava iz rada 8 12 11 – 4 5Naru{avanje nepovredivosti doma 15 13 14 3 7 7Otmica 17 15 17 13 12 14Prijetnja 163 236 335 62 102 155Ostala kaznena djela 30 35 36 6 13 21

Protiv vrijednosti za{ti}enih me|unarodnim pravom 1 008 1 158 1 126 863 1 025 1 001

Zlouporaba opojnih droga 979 1 139 1 085 844 1 021 971Protuzakonito prebacivanje osoba preko dr`avne granice 23 14 37 17 3 28Ostala kaznena djela 6 5 4 2 1 2

Protiv spolne slobode i spolnog }udore|a 59 65 78 41 45 63

Silovanje 17 22 29 11 18 24Bludne radnje 11 11 12 8 8 11Podvo|enje 13 19 17 9 13 12Ostala kaznena djela 18 13 20 13 6 16

Protiv ~asti i ugleda 50 85 48 9 14 14

Uvreda 18 30 20 6 7 10Kleveta 32 54 28 3 6 4Ostala kaznena djela – 1 – - 1 –

Protiv braka, obitelji i mlade`i 261 267 294 187 199 224

Povreda du`nosti uzdr`avanja 113 103 109 75 69 79Zapu{tanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe 95 65 82 74 53 71Nasilni~ko pona{anje u obitelji 36 91 88 29 72 65Ostala kaznena djela 17 8 15 9 5 9

Protiv imovine 2 397 2 687 2 535 1 137 1 494 1 512

Kra|a 365 428 480 242 311 349Te{ka kra|a 584 800 798 334 529 540Razbojni{tvo 125 139 200 102 105 153Prijevara 920 866 698 216 281 266Zlouporaba ~eka i kreditne kartice 225 186 94 168 138 65Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe

umjetnika izvo|a~a53 77 69 27 42 47

Prikrivanje 26 38 31 10 16 13Ostala kaznena djela 99 153 165 38 72 79

Protiv op}e sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa 389 459 422 253 337 335Dovo|enje u opasnost `ivota i imovine op}eopasnom

radnjom ili sredstvom79 69 62 34 42 33

Izazivanje prometne nesre}e 295 369 343 214 290 283Ostala kaznena djela 15 21 17 5 5 9

262

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:14

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 259: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

24.2. Optu`ene i osu|ene punoljetne osobe prema kaznenim djelima (nastavak)

Kaznena djelaOptu`eni Osu|eni

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja 160 183 219 71 73 99

Krivotvorenje novca 23 18 24 19 8 18Krivotvorenje znakova za vrijednost 11 14 11 9 11 9Zloporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju 32 29 48 3 3 6Prijevara u gospodarskom poslovanju 40 43 51 9 10 14Nedozvoljena trgovina 33 32 38 26 25 33Izbjegavanje carinskog nadzora 2 6 2 1 1 2Ostala kaznena djela 19 41 45 4 15 17

Protiv vjerodostojnosti isprava 466 628 710 293 449 493

Krivotvorenje isprava 414 566 638 275 422 469Krivotvorenje slu`bene isprave 17 27 41 4 9 6Ovjeravanje neistinitog sadr`aja 32 29 28 13 14 15Ostala kaznena djela 3 6 3 1 4 3

Protiv javnog reda 148 266 298 77 158 194

Sprje~avanje slu`bene osobe u obavljanju slu`bene du`nosti 53 57 79 28 39 42Napad na slu`benu osobu 19 18 14 9 14 11Skidanje i povreda slu`benog pe~ata i znaka 12 22 18 9 16 15Protupravna naplata 19 51 66 11 24 42Nasilni~ko pona{anje 15 51 54 5 18 24Nedozvoljeno posjedovanje oru`ja i eksplozivnih tvari 16 56 53 9 42 49Ostala kaznena djela 14 11 14 6 5 11

Protiv slu`bene du`nosti 147 197 197 49 67 66

Zlouporaba polo`aja i ovlasti 58 91 93 7 19 12Nesavjestan rad u slu`bi 12 16 23 1 1 4Pronevjera 40 56 48 20 28 26Neovla{tena uporaba 5 5 1 4 3 1Primanje mita 14 6 9 2 3 5Davanje mita 14 12 19 13 8 17Ostala kaznena djela 4 11 4 2 5 1

Ostala kaznena djela 140 146 197 60 56 95

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

263

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

bro

jo

sob

a

2005.

optu`eni osu|eni

2006.

7 000

8 000

2006. 2007.

Optu`ene i osu|ene punoljetne osobe

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp7. sijeŁanj 2009 14:16:21

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 260: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

24.3. Optu`ene i osu|ene punoljetne osobe

2003 2004 2005 2006 2007

optu`eni osu|eni optu`eni osu|eni optu`eni osu|eni optu`eni osu|eni optu`eni osu|eni

Grad Zagreb – ukupno 5 693 3 540 4 976 3 201 5 735 3 256 6 817 4 223 6 748 4 430

@upanijski sud Zagreb 427 314 409 303 448 353 541 436 570 469

Op}inski sud

Zagreb 5 043 3 055 4 294 2 700 5 072 2 768 5 991 3 602 5 924 3 792

Sesvete 223 171 273 198 215 135 285 185 254 169

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

24.4. Osu|ene punoljetne osobe prema grupama kaznenih djela u 2007.

Ukupno@upanijski sud

ZagrebOp}inski sud

ZagrebOp}inski sud

Sesvete

Ukupno 4 430 469 3 792 169

Protiv `ivota i tijela 156 46 106 4

Protiv slobode i prava ~ovjeka i gra|anina 202 15 180 7

Protiv vrijednosti za{ti}enih me|unarodnim pravom 1 001 271 707 23

Protiv spolne slobode i spolnog }udore|a 63 29 34 –

Protiv ~asti i ugleda 14 – 14 –

Protiv braka, obitelji i mlade`i 224 1 218 5

Protiv imovine 1 512 58 1 409 45

Protiv okoli{a 5 – 4 1

Protiv op}e sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa 325 – 299 26

Protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja 99 5 85 9

Protiv pravosu|a 41 – 37 4

Protiv vjerodostojnosti isprava 493 8 458 27

Protiv javnog reda 194 6 178 10

Protiv slu`bene du`nosti 66 29 31 6

Protiv oru`anih snaga Republike Hrvatske 21 1 19 1

Sporedno kazneno zakonodavstvo (izvan KZ-a) 14 – 13 1

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

264

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:14

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 261: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

24.5. Osu|ene punoljetne osobe prema izre~enim sankcijama

Izre~ene sankcije 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 2 174 2 426 3 540 3 201 3 256 4 223 4 430

Zatvor – bezuvjetno 304 332 407 409 514 708 82220–40 godina 2 3 1 1 – – –20 godina – 3 – – – – –15 godina – – – – – 2 –10 – 15 godina 6 3 9 3 5 9 35 – 10 godina 15 14 18 13 25 36 282 – 5 godina 43 67 64 70 80 115 1111 – 2 godine 51 60 79 78 126 138 1776 – 12 mjeseci 112 85 123 136 162 243 269do 6 mjeseci 75 97 113 108 116 165 234

Zatvor – uvjetno 1 423 1 569 2 359 2 145 2 194 2 953 3 046

Nov~ana kaznabezuvjetna 294 329 475 456 402 389 363uvjetna 11 5 19 1 3 2 4

Progla{eni krivima a oslobo|eni kazne 6 4 6 7 6 3 6Sudska opomena 45 76 106 79 64 106 102Odgojne mjere 77 93 101 53 32 19 55Maloljetni~ki zatvor i pridr`ajmaloljetni~kog zatvora

14 18 67 51 41 43 32

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

24.6. Maloljetni po~initelji kaznenih djela prema vrsti kaznenih djela,vrsti odluke i izre~enim sankcijama u 2007.

Ukupno

Kaznena djela protiv

`ivota itijela

vrijednostiza{ti}enih

me|unarodnimpravom

imovineostala

kaznenadjela

Ukupno 275 30 44 148 53

Vrsta odluke

Obustavljen postupak 92 14 7 57 14

Izre~ene sankcije 183 16 37 91 39

Odgojne mjere 168 13 35 83 37

Mjere upozorenja 46 3 16 11 16

Mjere poja~anog nadzora 104 8 19 57 20

Zavodske mjere 18 2 – 15 1

Maloljetni~ki zatvor 2 1 1 – –

Pridr`aj maloljetni~kog zatvora 13 2 1 8 2

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

265

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:14

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 262: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

24.7. Po~initelji prekr{aja prema vrsti prekr{aja, postupka i odluke

Punoljetni Maloljetni

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 54 967 49 110 51 490 61 349 56 701 2 114 2 081 1 494 1 588 1 025

Vrsta prekr{aja iz podru~ja

– javnog reda i mira 10 020 9 221 9 523 11 881 10 407 610 643 597 575 374

– sigurnosti prometa na cestama 16 955 19 201 16 969 20 117 19 447 373 785 432 583 440

– javne sigurnosti 6 202 4 893 7 208 5 808 3 374 626 407 362 389 179

– gospodarstva 19 766 13 351 15 296 20 338 20 180 488 230 96 28 23

– financija 1 227 1 811 1 791 2 500 2 682 – – – 1 –

– radnih odnosa i za{tite na radu 277 316 340 361 246 – – – 3 3

– obrazovanja, znanosti, kulturei informiranja 17 7 3 12 18 – – – – –

– zdravstvene za{tite, socijalne skrbi,zdravstvenog osiguranja,za{tite ~ovjekovog okoli{a

416 206 229 214 249 1 – 1 – –

– dru{tvene samoza{tite 85 99 130 118 98 16 16 6 9 6

– uprave 2 5 1 – – – – – – –

Vrsta postupka

Redovni 49 223 43 481 47 467 56 796 52 686 1 247 2 081 1 051 1 579 1 025

Skra}eni 3 913 1 557 472 602 582 5 – – 9 –

Prekr{ajni nalog 1831 4 072 3 551 3 951 3 433 – – – – –

Vrsta odluke

Progla{eni krivima 29 247 32 393 33 569 39 846 34 649 1 252 1 534 1 051 1 149 714

Odba~en zahtjev 7 319 6 794 6 800 8 723 9 069 297 230 80 24 23

Obustavljen postupak 18 338 9 736 10 379 11 684 11 943 510 204 256 246 177

Izre~ena za{titna mjera bezizricanja kazne 63 187 742 1 096 1 040 55 113 107 169 111

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

266

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:14

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 263: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

24.8. Po~initelji prekr{aja prema izre~enim sankcijama1)

2003 2004 2005 2006 2007

Punoljetni po~initelji

Ukupno 29 247 32 393 33 569 37 584 34 649

Zatvor 292 328 1 175 1 482 1 663

Nov~ana kazna 20 279 22 067 18 939 18 584 18 411

Opomena 7 359 7 537 10 559 13 547 10 934

Globa 1 123 2 364 2 755 3 808 3 477

Ostale sankcije 194 97 141 163 164

Za{titne mjere (uz kaznu) 2 764 2 882 3 126 4 170 4 375

Maloljetni po~initelji

Ukupno 1 252 1 534 1 051 1 149 714

Maloljetni~ki zatvor 1 – – 1 –

Nov~ana kazna 39 6 6 18 4

Odgojne mjere

Sudski ukor 1 212 1 523 1 034 1 119 703

Posebne obveze – 5 11 11 7

Upu}ivanje u centar za odgoj – – – – –

Ostale sankcije – – – – –

Za{titne mjere (uz kaznu) 25 1 1 – 9

1) Podaci prezentirani prema Zakonu o prekršajima (ZOP) - NN br 88/02.

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

267

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:14

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 264: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

25. Poslovni subjekti

25.1. Poslovni subjekti prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnostistanje 31. prosinca

Poslovni subjekti

registrirani aktivni

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Pravne osobe – ukupno 65 906 68 834 72 316 76 282 80 599 29 919 31 683 31 822 36 154 38 809

Trgova~ka dru{tva – ukupno 27 156 30 099 33 334 36 917 40 781 21 603 23 778 24 930 28 806 31 630Dioni~ka dru{tva 620 589 575 563 567 574 543 467 459 468Dru{tva s ograni~enomodgovorno{}u

26 222 29 171 32 402 35 957 39 770 20 819 23 011 24 223 28 065 30 848

Ostali oblici 314 339 357 397 444 210 224 240 282 314

Poduze}a1) i zadruge2) 31 297 30 682 30 307 30 022 29 763 6 301 5 905 3 200 3 266 2 912Privatna poduze}a 3 560 3 515 3 466 3 440 3 425 463 440 158 160 131Dru{tva s ograni~enomodgovorno{}u

27 002 26 421 26 082 25 812 25 549 5 635 5 253 2 854 2 919 2 580

Zadruge 352 366 385 402 425 125 136 143 151 165Ostali oblici 383 380 374 368 364 78 76 45 36 36

Ustanove, tijela, udruge,fondovi i organizacije

7 453 8 053 8 675 9 343 10 055 2 015 2 000 3 692 4 082 4 267

Subjekti u obrtu i slobodnim

zanimanjima20 102 20 347 20 554 20 323 20 073 … … … … …

1) Poslovni subjekti koji jo{ nisu uskla|eni sa Zakonom o trgova~kim dru{tvima.2) Obuhva}eni su subjekti registrirani prema Zakonu o zadrugama, subjekti koji nisu izvr{ili uskla|enje sa Zakonom o

zadrugama te {tedno-kreditne i stambene zadruge.

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

25.2. Aktivne pravne osobe prema oblicima vlasništvastanje 31. prosinca

Aktivne pravne osobe

broj struktura, %

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 29 919 31 683 31 822 36 154 38 809 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Oblici vlasni{tva

dr`avno 264 258 242 237 227 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6

privatno 26 931 28 726 27 275 31 220 33 692 90,0 90,7 85,7 86,3 86,8

zadru`no 125 136 143 151 165 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

mje{ovito 583 564 470 464 458 2,0 1,8 1,5 1,3 1,2

nema vlasni{tva 2 016 1 999 3 692 4 082 4 267 6,7 6,3 11,6 11,3 11,0

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

268

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:14

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 265: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

25.3. Pravne osobe prema podruèjima NKD-a 2002. i aktivnostistanje 31. prosinca

Pravne osobe

registrirane aktivne

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Ukupno 65 906 68 834 72 316 76 282 80 599 29 919 31 683 31 822 36 154 38 809

A Poljoprivreda, lov i {umarstvo 450 468 496 530 569 184 200 183 220 247B Ribarstvo 20 20 19 20 20 5 4 3 4 4C Rudarstvo i va|enje 44 44 45 53 53 26 25 23 33 33D Prera|iva~ka industrija 6 745 6 919 7 117 7 383 7 624 3 800 3 916 3 484 3 862 4 002E Opskrba elektri~nom energijom,

plinom i vodom30 30 37 41 56 14 14 31 36 49

F Gra|evinarstvo 4 191 4 450 4 831 5 376 5 805 2 316 2 513 2 544 3 112 3 431G Trgovina na veliko i na malo;

popravak motornih vozila imotocikla te predmeta zaosobnu uporabu i ku}anstvo

30 231 30 954 31 653 32 330 33 112 12 278 12 880 11 289 12 314 12 616

H Hoteli i restorani 1 611 1 728 1 850 2 032 2 239 760 852 810 998 1 139I Prijevoz, skladi{tenje i veze 2 739 2 826 2 948 3 076 3 208 1 264 1 326 1 178 1 317 1 398J Financijsko posredovanje 804 825 859 892 918 476 482 467 510 529K Poslovanje nekretninama,

iznajmljivanje i poslovne usluge10 186 10 999 12 115 13 360 14 866 6 000 6 604 7 198 8 549 9 811

L Javna uprava i obrana;obvezno socijalno osiguranje

172 173 177 177 186 104 86 107 115 112

M Obrazovanje 691 725 766 803 837 478 487 565 607 640N Zdravstvena za{tita i

socijalna skrb563 605 660 735 809 214 220 387 461 500

O Ostale dru{tvene, socijalne iosobne uslu`ne djelatnosti

7 394 8 033 8 708 9 440 10 263 2 000 2 074 3 553 4 016 4 298

P Djelatnosti ku}anstava – – – – – – – – – –Q Izvanteritorijalne organizacije

i tijela35 35 35 34 34 – – – – –

Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske

269

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Trgova~ka dru{tva – ukupno Poduze}a i zadruge Ustanove, tijela, udruge,fondovi i organizacije

broj

prav

nih

osob

a registrirani

aktivni

40 000

45 000

Pravne osobe prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti,

stanje 31. prosinca 2007.

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:14

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 266: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

25.4. Poslovni subjekti prema podru~jima NKD-a – 2002. i veli~ini1)

stanje 31. prosinca

Poslovni subjekti

Ukupno mali srednji veliki

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Ukupno 24 467 25 973 27 469 22 999 25 283 26 700 983 474 549 485 216 220

A Poljoprivreda, lov i {umarstvo 147 156 170 137 151 166 5 2 2 5 3 2

B Ribarstvo 2 4 3 2 4 3 – – – – – –

C Rudarstvo i va|enje 28 31 33 24 27 29 – – – 4 4 4

D Prera|iva~ka industrija 3 075 3 246 3 267 2 796 3 096 3 109 178 103 110 101 47 48

E Opskrba elektri~nomenergijom, plinom i vodom

26 29 35 15 20 25 2 2 3 9 7 7

F Gra|evinarstvo 2 150 2 464 2 716 2 009 2 398 2 645 94 47 53 47 19 18

G Trgovina na veliko i na malo;popravak motornih vozila imotocikla te predmeta zaosobnu uporabu i ku}anstvo

9 623 9 586 9 581 8 996 9 329 9 286 431 192 225 196 65 70

H Hoteli i restorani 632 723 788 607 708 772 17 13 13 8 2 3

I Prijevoz, skladi{tenje i veze 1 000 1 068 1 101 930 1 023 1 056 42 28 26 28 17 19

J Financijsko posredovanje 369 396 400 329 362 365 22 10 15 18 24 20

K Poslovanje nekretninama,iznajmljivanje i poslovneusluge

6 319 7 057 8 029 6 106 6 972 7 920 160 65 87 53 20 22

L Javna uprava i obrana;obvezno socijalno osiguranje

9 10 12 5 7 9 3 1 2 1 2 1

M Obrazovanje 225 235 254 224 235 254 1 – – – – –

N Zdravstvena za{tita isocijalna skrb

182 202 242 175 199 238 6 2 3 1 1 1

O Ostale dru{tvene, socijalne iosobne uslu`ne djelatnosti

680 766 838 644 752 823 22 9 10 14 5 5

P Djelatnosti ku}anstava – – – – – – – – – – – –

Q Izvanteritorijalneorganizacije i tijela

– – – – – – – – – – – –

1) Razvrstavanje poslovnih subjekata prema veli~ini izvr{eno je u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu (NN 90/92), a natemelju dostavljenih statisti~kih izvje{taja – Vidjeti Metodolo{ka obja{njenja.

Izvor: FINA, Centar za registre

270

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA10.vp29. prosinac 2008 9:08:14

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 267: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

16. XI. 1242. – Zlatnom bulom kralj Bela IV. podariozagreba~kom Gradecu slobodarskepravice kraljevskog grada

Od 1993. do 2000. godine datum je slavljen kaoDAN GRADA ZAGREBA

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 268: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

METODOLO[KA OBJA[NJENJA

1. Geografski i meteorolo{ki podaci

Definicije i obja{njenja

Podaci o geografskom polo`aju Zagreba, povr{ini, stanovni{tvu i naseljima Zagreba odnose se na ak-tualni teritorijalni ustroj u godini za koju se Ljetopis izdaje. U ovom Ljetopisu objavljeni su podaci za2005. i ranije godine.

Podaci o povr{ini preuzeti su od Gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove (izra~un 2007. go-dine).

Obilje podataka o meteorolo{kim, hidrolo{kim i geolo{kim prilikama na podru~ju Grada Zagreba savremenskim serijama koje nas vra}aju u pro{lo stolje}e, bogatstvo su zagreba~kog Ljetopisa. Podatke sudali:

– Dr`avni hidrometeorolo{ki zavod Republike Hrvatske, Hidrolo{ki odjel i Odsjek kemijskog labo-ratorija za pra}enje kakvo}e zraka

– Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Geofizi~ki zavod, Seizmolo{ka slu`ba, te– Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivno podru~je grada Zagreba – Slu`ba za za{titu od

{tetnog djelovanja voda.

2. Stanovni{tvo

a) Popisi stanovni{tva

Prvi pouzdani podaci o stanovni{tvu Zagreba su procjene prema popisima ku}a ili nepotpunim popi-sima. Procjene stanovnika odnose se na razdoblje do sredine XIX. stolje}a. Nakon tog razdoblja podacisu rezultati provedenih popisa, pa su u tabeli 2.2. prikazani prema upravno-teritorijalnoj podjeli u trenut-ku popisa. Podaci o stanovni{tvu i drugim rezultatima popisa (ku}anstva, stanovi) koji su iskazani u osta-lim tabelama u Ljetopisu svedeni su na upravno-teritorijalnu podjelu Zagreba u 1997. godini i dalje.

Do 1998. god. stalno stanovni{tvo ~ine svi stanovnici jednog naselja koji u tom naselju imaju prebi-vali{te, tj. stalno stanuju, nezavisno od toga jesu li u kriti~nom trenutku (31. o`ujka u 24,00 sata) bili pri-sutni u tom naselju ili su iz raznih razloga bili privremeno odsutni.

U popisima 1961. i 1971. godine kao stalni stanovnici popisane su sve osobe koje su se zatekle u mje-stu rada pod uvjetom da se svakodnevno ne vra}aju u mjesto prebivali{ta obitelji, dok su 1981. i 1991.takve osobe u mjestu rada popisane kao privremeno prisutne, a u prebivali{tu kao “stalne” u tom mjestu.Ova metodolo{ka promjena u slu~aju Zagreba, a i drugih ve}ih gradova, imala je za posljedicu manji brojpopisanog stalnog stanovni{tva u odnosu na o~ekivani broj. Ovu ~injenicu treba uva`iti kod ocjene pora-sta stanovni{tva prema pro{lom popisu.

Od 1998. godine podatke o broju stanovnika statistika odre|uje u skladu s definicijom iz preporukaUN i Eurostata. Prema toj definiciji ukupno stanovni{tvo obuhva}a sve osobe koje imaju prebivali{te ugradu i nisu odsutne iz grada godinu i vi{e i sve osobe koje nemaju prebivali{te u gradu, ali borave na po-dru~ju grada neprekidno godinu i vi{e.

b) Popis 2001. – stanovni{tva, ku}anstava i stanova

Popis 2001. – stanovni{tva, ku}anstava i stanova proveden je na osnovi Zakona o Popisu stanov-ni{tva, ku}anstava i stanova (NN br. 64/00) u razdoblju od 01. do 15. travnja 2001. godine.

273

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 269: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Popisom su obuhva}ene slijede}e jedinice popisa: stanovnici (osobe), ku}anstva, stanovi i druge na-stanjenje prostorije.

1. stanovnici (osobe)

Popisom su obuhva}ene osobe, i to dr`avljani Republike Hrvatske, strani dr`avljani i osobe bezdr`avljanstva koje imaju prebivali{te u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to jesu li u “kriti~nom trenut-ku” bile u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, te osobe koje u “kriti~kom trenutku” u Republici Hrvat-skoj imaju boravi{te.

2. ku}anstva

Popisom su se obuhvatila ku}anstva (osoba pod 1), tj. svaka obiteljska ili druga zajednica osoba kojezajedno stanuju i tro{e svoje prihode za podmirivanje osnovnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.) odno-sno osoba koja u naselju popisa `ivi sama i nema ku}asntvo u drugom naselju Hrvatske ili inozemnstvu(sama~ko ku}anstvo).

3. stanovi i druge nastanjene prostorije

Popisom su se tako|er obuhvatili svi stanovi na podru~ju Republike Hrvatske, bez obzira na to kori-ste li se za stalno ili povremeno stanovanje (za odmor ili rekreaciju, u vrijeme sezonskih radova), ili suprivremeno nenastanjeni ili napu{teni.

Stan se definira kao gra|evinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje, koja se sastoji od jedneili vi{e soba s odgovaraju}im pomo}nim prostorijama (kuhinja, smo~nica, predsoblje, kupaonica, zahod isl.) ili bez pomo}nih prostorija, i ima svoj zasebni ulaz.

U Popisu su se obuhvatile i ostale prostorije i objekti koji nisu stanovi u smislu navedene definicije,ali su se u vrijeme Popisa koristile za stanovanje.

Popisom se, na temelju ~l. 3. Zakona, nije obuhvatilo:

– diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavni{tava i predstavnike me|una-rodnih organizacija i tijela, kao ni ~lanove njihovih obitelji koji s njima borave u Republici Hrvat-skoj i

– stanove u vlasni{tvu stranih dr`ava.

Razlog je tome tzv. eksteritorijalnost diplomatskih predstavni{tava, ali i me|unarodni reciprocitet.Ovdje se ne radi o stanovnicima Republike Hrvatske, niti se predstavnici Republike Hrvatske obuh-va}aju popisima u stranim zemljama (popisiva~i nisu ulazili u zgrade stranih veleposlanstava, rezidenci-ja i sl.).

Popisom se tako|er nisu obuhvatili:

– nenastanjeni (prazni) stanovi koji su iseljeni radi njihovog ru{enja i izgradnje novih objekata, ili sudotrajali, kao i oni koji, zbog velikih o{te}enja (npr. u ratu) nisu upotrebljivi za stanovanje,

– stanovi na selu koji se u cijelosti koriste samo za smje{taj poljoprivrednih oru|a i alata, poljopri-vrednih proizvoda, ogrjeva i sl. ili se koriste za preradu poljoprivrednih proizvoda i

– stanovi koji se koriste isklju~ivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (apartmani, vile, bungalovii sl.), a u vlasni{tvu su poslovnih subjekata (pravnih osoba i obrtnika).

Kriti~ni trenutak popisa je stanje na dan 31. o`ujka u 24,00 sata (~l. 1 Zakona), tj. u pono} izme|u 31.o`ujka i 1. travnja 2001. godine.

Zakon je u ~l. 5 obvezao sve osobe “... da su du`ne na sva pitanja u popisnim obrascima dati to~ne ipotpune odgovore”. Izuzetak su pitanja o narodnosnoj i vjerskoj pripadnosti na koje se gra|ani nisu mo-rali izjasnili. Zakonska odredba o tom pravu gra|anina tiskana je na Popisnici, a i popisiva~ je bio du`anupozoriti na to pravo. Popisiva~ je tako|er bio du`an upisati to~no onakav odgovor kako se popisivana

274

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 270: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

osoba izjasnila. Ukoliko se osoba na jedno od dva pitanja, ili na oba, nije `eljela izjasnila, popisiva~ jekao odgovor na ova pitanja morao upisati “Nije se izjasnio/izjasnila”.

U skladu s odredbama Zakona (~l. 6.), pripadnici nacionalnih manjina mogli su dobiti na uvid osnov-ne popisane obrasce (Popisnicu; obrazac P-1 i Upitnik za stan i ku}anstvo; obrazac P-2) na jeziku i pismusvoje nacionalne manjine. Odgovori su upisivani na hrvatskom jeziku i latini~nom pismu u skladu sodredbama istog ~lanka.

U proteklom razdoblju izvr{ena je detaljna kontrola i analiza kvalitete popisnih podataka i programaobrade, na temelju kojih je izvr{ena potrebna korekcija te je do{lo do manjih promjena podataka utabelama: 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.36, i 2.37.

Ukupan broj stanovnika

U dosada{njoj praksi iskazivanja slu`benih rezultata popisa primjenjivano je na~elo tzv. stalnog sta-novni{tva. Osoba je u kriti~nom trenutku mogla biti u svojem prebivali{tu “pristuna”. U oba je slu~ajaiskazivana u naselju u kojem ima prebivali{te kao stalni stanovnik.

Ekonomska komisija UN-a za Europu i Eurostat koriste naziv “uobi~ajeno stanovni{tvo” kriterij pri-padnosti odre|enom podru~ju je “uobi~ajeno mjesto stanovanja” (Place of usual residence), a vremenskoograni~enje odsutnosti je do dvanaest mjeseci. Preporuke za me|unarodne migracije (Reccomendationson Statistics of International Migration, Revision 1, UN, New York, 1998) odre|uju da se osoba preselilaiz jedne u drugu zemlju (long-term international migrant) kada protekne 12 mjeseci, {to je primijenjeno uPopisu 2001.

Osim me|unarodnih preporuka vezanih uz popise i migracije, pri definiranju ukupnog broja stanov-nika uzeti su u obzir i standardi koji postoje za sve ekonomske statistike, predo~eni u SNA, tj. Sustavu na-cionalnih ra~una koji su zajedno pripremili UN, MMF, OECD, EUROSTAT i Svjestska banka, kao i eu-ropskoj verziji – ESA 95.

Slijedom naprijed navedenih me|unarodnih preporuka, odnosno metodolo{kog materijala, u ukupanbroj stanovnika Republike Hrvatske uklju~eni su:

– osobe koje u Republici Hrvatskoj imaju prebavili{te i prisutne su u kriti~nom trenutku (31. o`ujka2001.),

– osobe koje u Republici Hrvatskoj imaju prebivali{te, a odsutne su iz Republike Hrvatske manje odjedne godine,

– osobe koje borave u Republici Hrvatskoj godinu i du`e,– dr`avljani Republike Hrvatske – djelatnici diplomatskih slu`bi i ~lanovi njihovih obitelji, pred-

stavnici u me|unarodnim organizacijama, kao i tzv. deta{irani radnici koji se, iako su odsutni izzemlje, izuzetno smatraju kao da su prisutni u zemlji u vrijeme popisa, tj. uklju~ilo ih se u ukupanbroj stanovnika Republike Hrvatske, bez obzira na vrijeme trajanja odsutnosti iz zemlje,

– prema Preporukama za popise..., u ukupan broj stanovnika uklju~ene su i sljede}e skupine osoba:

a) nomadi

b) skitnice

c) osobe u zaba~anim krajevima

d) vojno, mornari~ko i diplomatsko osoblje i ~lanovi njihovih obitelji, koji su izvan zemlje

e) pomorci trgova~ke mornaricei ribari, koji su na moru u vrijeme Popisa (uklju~uju}i i onekoji nemaju drugo prebivali{te osim smje{taja na brodu)

f) gra|ani koji privremeno rade u drugoj zemlji

g) gra|ani koji dnevno prelaze dr`avnu granicu radi posla u drugoj zemlji

h) izbjeglice (definirane prema @enevskoj konvenciji) u zemlji.

275

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 271: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Osim mjerila privremene odsutnosti, odnosno prisutnosti, vremenskim razdobljem od 12 mjeseci, uskladu s me|unarodnim preporukama u ukupno stanovni{tvo Republike Hrvatske uklju~ene su i osobekoje imaju tijesnu gospodarsku, prometnu i u~estalu vezu s ku}anstvom i obitelji u Republici Hrvatskoj(~e{}i ili rje|i posjeti, uzdr`avanje ~lanova obitelji, stalna komunikacija itd.).

U Prvim rezultatima Popisa 2001. u ukupan broj stanovnika naselja popisa uklju~ene su i osobe kojesu u naselju popisa boravile u statusu prognanika, dok su u kona~nim rezultatima uklju~eni u ukupan brojstanovnika svog prebivali{ta.

Privremeno prisutni u naselju popisa (godinu i du`e), koji se rje|e vra}aju u prebivali{te, uklju~eni suu ukupan broj stanovnika naselja popisa.

U ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske nisu uklju~ene:

– osobe koje su bile, iako imaju prebivali{te u Republici Hrvatskoj, odsutne iz Republike Hrvatskegodinu i du`e,

– osobe koje su boravile u Republici Hrvatskoj manje od jedne godine,– prema istim Preporukama za popise..., sljede}e skupine, koje, iako su se nalazile u zemlji u kri-

ti~nom trenutku, nisu obuhva}ene kao dio ukupnog broja stanovnika:

i) strano vojno, mornari~ko i diplomatsko osoblje, te ~lanovi njihovih obitelji, koji su privre-meno smje{teni u zemlji,

j) strani gra|ani koji privremeno rade u zemlji,

k) osobe koje tra`e azil (prema poglavlju V. – Preporuke o statistici azilanata iz Preporuka ostatistici me|unarodne migracije),

l) strani gra|ani koji svakodnevno prelaze dr`avnu granicu radi posla u toj zemlji,

m)strani gra|ani koji su privremeno u zemlji, npr. turisti.

U skladu s me|unarodnim preporukama, sve osobe za koje su ~lanovi ku}anstva izjavili da su odsut-ne iz svog prebivali{ta u Republici Hrvatskoj i borave u inozemnstvu kao izbjeglice, nisu uklju~ene uukupan broj stanovnika naselja popisa, odnosno Republike Hrvatske.

Stanovni{tvo

Osim podataka o pojedinim godinama starosti, podaci se iskazuju prema odre|enim dobnim skupina-ma, naj~e{}e u petogodi{njim dobnim skupinama. Svaka dobna skupina obuhva}a osobe koje su navr{ilegodine `ivota unutar granica intervala. Tako su npr. u skupini od 10 do 14 godina djeca koja imaju 10 ivi{e godina, ali jo{ nisu navr{ila 15 godina `ivota.

Fertilno `ensko ili reproduktivno stanovni{tvo ~ine `ene ~ije su granice teoretskog fertilnog ili repro-duktivnog razdoblja od 15 do 49 godina `ivota.

Pojam radnog kontigneta odnosi se na broj stanovnika odre|ene `ivotne dobi, tj. `ensko stanovni{tvostaro od 15 do 59 godina i mu{ko stanovni{tvo od 15 do 64 godine `ivota, koje se s obzirom na teoretskufiziolo{ku sposobnost smatra radno sposobnim stanovni{tvom.

Prosje~na starost ili prosje~na `ivotna dob ozna~ava srednje godine `ivota cjelokupnog stanov-ni{tva, ili kako je to uobi~ajeno, iskazuje se odvojeno za mu{ko i `ensko stnovni{tvo, a odnosi se na kri-ti~ni trenutak Popisa.

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udjel (%) stanovnika starih 60 i vi{e godi-na prema broju stanovnika starih od 0 do uklju~ivo 19 godina `ivota.

Koeficijent starosti pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno (%) stanovnika starih 60 i vi{e godinaprema ukupnom broju stanovnika.

Bra~no stanje definira se kao zakonsko bra~no stanje svake pojedine osobe u odnosu na Obiteljskizakon.

276

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 272: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Neo`enjenim odnosno neudanom smatraju se djeca i sve osobe koje nikada nisu sklopile brak u smi-slu va`e}ih propisa.

Podatak o broju `ivoro|ene djece odnosi se na ukupan broj `ivoro|ene djece koju je `ena rodila, uk-lju~uju}i i djecu koja u trenutku Popisa vi{e nisu na `ivotu.

Stalnim stanovnicima naselja popisa smatraju se, kako je to iskazano u definiciji prebivali{ta, osobekoje imaju prijavljeno prebivali{te – stalno mjesto stanovanja u promatranom naselju.

Privremeno prisutnim smatraju se osobe koje su boravile u naselju popisa, odnosno koje su bile pri-vremeno prisutne u naselju popisa, a stalni su stanovnici drugog naselja u Republici Hrvatskoj, odnosnostrane dr`ave.

U Popisu se smatralo da osoba nije odsutna iz naselja popisa ako se svakodnevno vra}ala u to naselje.Tako|er i osoba koja je zbog prirode posla bila odsutna u kriti~nom trenutku (ima smjenu u trajanju od 24sata ili 48 sati) nije se smatrala odustnom.

Dr`avljanstvo se definira kao stalan pravni odnos pojedine osobe s dr`avom, a koja pojedincu prizna-je poseban pravni status.

Stjecanje hrvatskog dr`avljanstva odre|eno je Zakonom o hrvatskom dr`avljanstvu (NN br. 53/91.) iZakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom dr`avljanstvu (NN br. 28/92.).

Osobe koje su imale dvojno dr`avljanstvo tj. osobe koje su uz hrvatsko imaju i neko drugo, dale suodgovor “hrvatsko i drugo”.

Narodnost je obilje`je koje ozna~ava pripadnost pojedinca narodu ili etni~koj skupini.

Prema ~l. 15 Ustava Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj jam~i se ravnopravnost pripadnicimasvih nacionalnih manjina.

Na pitanje o nacionalnoj pripadnosti popisiva~ je trebao upisati to~no onakav odgovor kako se popi-sivana osoba izjasnila o narodnosti.

Za djecu do 15 godina odgovor je dao jedan od roditelja, usvojitelj ili skrbnik.

Na temelju Zakona o Popis stanovni{tva, ku}anstva i stanova, ~lanak 5. drugi stavak, osobe nisu biledu`ne izja{njavati se o narodnosnoj pripdanosti. U tom je slu~aju popisiva~ upisao odgovor: “Nije se iz-jasnila ili izjasnio”.

Na temelju popisa nacionalnih manjina navedenih u odredbama Ustavnog zakona o ljudskim pravi-ma i slobodama i o pravima etni~kih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN br.105/00.), iskazani su podaci za te naionalne manjine, te podatak o broju osoba koje se nisu nacionalne iz-jasnile, te me|u njima i broj osoba koje su se izjasnile o regionalnoj pripadnosti – ukupno, bez navo|enjapripadnosti pojedinoj regiji.

Pod materinskim jezikom podrazumijeva se jezik koji je neka osoba nau~ila govoriti u ranom dje-tinjstvu, odnosno jezik koji osoba smatra svojim materinskim jezikom, ako se u ku}anstvu govorilo vi{ejezika.

Podaci se iskazuju za one jezike, kao materinske jezike osim hrvatskog, ~ije su nacionalne manjinenavedene u odredbama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etni~kih i nacional-nih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, te za ostale jezike (skupno). Zbog uobi~ajenog, u ranijimpopisima, iskazivanja materinskog jezika, a kako se dio stanovni{tva izjasnio o materinskom jeziku,iskazani su zasebno i podaci o hrvatsko-srpskom, odnosno srpsko-hrvatskom materinskom jeziku.

Za djecu do 15 godina starosti, odgovor na ovo pitanje dao je jedan od roditelja, usvojitelja iliskrbnik.

Za nijeme osobe upisan je jezik kojim se u ku}anstvu prete`no govori.

Vjera je obilje`je koje ozna~ava pripadnost pojedinca odre|enom vjerskom sustavu, i pritom nijeva`no je li osoba upisana u knjigu pripadnika neke vjere, ve} smatra li se osoba pripadnikom te vjere iline, bez obzira na to je li osoba prakti~ni vjernik ili nije.

277

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 273: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Prema ~lanku 40. Ustava Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj jam~i se sloboda savjesti i vjero-ispovjesti i slobodno javno o~itovanje vjere ili drugoga uvjerenja.

Popisiva~ je bio du`an na ovo pitanje upisati to~no onakav odgovor kako se popisivana osoba izjasni-la o vjeri.

Na temelju Zakona o Popisu stanovni{tva, ku}anstva i stanova, ~lanak 5., drugi stavak, osobe se nisubile du`ne izja{njavati o vjerskoj pripadnosti. U tom slu~aju popisiva~ je upisao odgovor: “Nije se izja-snila ili izjasnio”.

Za djecu mla|u od 15 godina odgovor na ovo pitanje dao je jedan od roditelja, usvojitelja ili skrbnik.

Pod najvi{om zavr{enom {kolom podrazumijeva se vrsta {kole ~ijim je zavr{avanjem osoba steklanajvi{u razinu obrazovanja.

Podatak u grupi “bez {kole” odnosi se na osobe koje nisu i{le u {kolu, djecu pre{kolske dobi te zau~enike prvog razreda osnovne {kole.

Podatak u grupi “1–3 razreda osnovne {kole” odnosi se na sve osobe koje su zavr{ile jedan od tih raz-reda i za u~enike drugog, tre}eg i ~etvrtog razreda osnovne {kole.

Podatak u grupi “4–7 razreda osnovne {kole” odnosi se na sve osobe koje su zavr{ile jedan od tih raz-reda i za u~enike od petog do osmog razreda osnovne {kole.

Podatak u grupi “osnovna {kola” odnosi se na sve osobe koje su zavr{ile osnovnu (osmogodi{nju){kolu, prija{nju osmoljetku ili sedmoljetku, prija{nju ni`u gimnaziju, odnosno ni`e razrede gimnazije,prija{nju gra|ansku {kolu i ostale sli~ne {kole razine “male mature”.

“Srednje {kole” podijeljene su u tri osnovne {kole:

– {kole za zanimanja u trajanju 1–3 godine i {kole za KV i VKV radnike

– {kole za zanimanja u trajanju od 4 i vi{e godina

– gimnazije.

Pismenom se osobom smatra osoba sa ili bez {kole ukoliko mo`e pro~itati i napisati sastavak u vezi sasvakida{njim `ivotom, odnosno koja mo`e pro~itati i napisati pismo, bez obzira na kojem jeziku ili pi-smu mo`e ~itati, odnosno pisati.

Ekonomskom aktivno{}u smatra se svaka aktivnost osoba koje pridonose ili su spremne pridonositiproizvodnji dobara i usluga tijekom odre|enog razdoblja radi stjecanja sredstava za `ivot.

Radno sposobno stanovni{tvo ~ine osobe starije od navr{enih 15 godina.

Prete`ito aktivno stanovni{tvo ~ine sve radno sposobne osobe ~iji je polo`aj prema aktivnosti u vrije-me Popisa, ili prete`ito tijekom 12 mjeseci koji su prethodili Popisu stanovni{tvu, bio “zaposlen” i “neza-poslen”.

Zaposleni prema prete`itoj aktivnosti su sve osobe koje su u vrijeme Popisa, ili prete`ito tijekom 12mjeseci koji su prethodili Popisu, obavljale posao za novac ili pla}anje u naturi, a u cilju stjecanja sred-stava za `ivot.

U zaposlene ulaze i sve osobe koje su u vrijeme Popisa bile trenuta~no odsutne s posla, a koje su sevratile na posao nakon prestanka razloga odsutnosti.

Polo`aj u zaposlenju definira odnos svake osobe koja obavlja neku ekonomsku aktivnost prema nje-nom zaposlenju, tj. je li osoba zaposlenik, poslodavac, radnik koji radi za vlastiti ra~un ili nepla}eni obi-teljski radnik, odnosno poma`u}i ~lan.

Zaposlenici u bilo kojem sektoru vlasnit{tva su svi zaposleni, odnosno sve osobe koje prema formal-nom ili neformalnom, po pravilu dobrovoljnom ugovoru, dogovoru s poslodavcem (doma}im ili inozem-nim), rade u zemlji ili inozemstvu, za protunaknadu u obliku nadnice, pla}e provizije, isplate prema u~in-ku, novcu ili naturi.

278

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 274: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Samozaposleni i ne zapo{ljavaju radnike (bez zaposlenika) su osobe koje u svom poduze}u, obrtu ilislobodnom zanimanju samostalno obavljaju posao i koji ne zapo{ljavaju radnike, a u obavljanju poslamogu koristiti manju ili neredovitu pomo} ~lanova svoga ku}anstva.

Ovaj se podatak odnosi i na osobe koje nemaju poduze}e, obrtni~ku radnju, slobodno zanimanje ilineki drugi oblik registrirane djelatnosti, ali samostalno pronalaze i obavljaju odre|ene poslove, kao i npr.poslove uslu`nih sezonskih djelatnosti (usluge smje{taja i/ili prehrane turista i sl.).

Individualni poljoprivrednici i ne zapo{ljavaju radnike (bez zaposlenika) su osobe koje samostalnoili uz manju pomo} ~lanova svoga ku}anstva, a li bez sudjelovanja drugih zaposlenika, obavljaju aktiv-nost na svom ili unajmljenom poljoprivrednom gospodarstvu, bez obzira na to jesu li proizvodi i uslugenamijenjeni potro{nji u vlastitom ku}anstvu i/ili prodaji na tr`i{tu.

Samozaposleni i zapo{ljavaju radnike – poslodavac su osobe koje rade}i u vlastitom poduze}u, ob-rtu, slodobnom zanimanju (sami ili s jednim ili vi{e partnera suvlasnika), obavljaju posao ili samo uprav-ljaju i vode poslovanje, i koji trajnije zapo{ljavaju jednu ili vi{e osoba koje kod njih rade kao zaposlenici.

Individualni poljoprivrednici i zapo{ljavaju radnike – poslodavac su osobe koje uz sudjelovanje dru-gih osoba kao zaposlenika, ili ~lanova ku}anstva kojima daju naknadu za rad i/ili upla}uju doprinose tj. ustatusu su izjedna~eni sa zaposlenicima, obavljaju aktivnost ili samo upravljaju i vode poslove na svompoljoprivrednom gospodarstvu, tj. osobe koje redovito kao svoju glavnu aktivnost obavljaju poslove nasvom poljoprivrednom gospodarstvu, koriste}i pri tome rad drugih osoba kao zaposlenika.

Svi koji rade po ugovoru o djelu, autorskom ugovoru ili dobivaju naknadu u gotovini su osobe, kojekao svoju glavnu aktivnost, u vlastitom domu ili izvan njega, obavljaju posao vezan uz svoju profesiju ilizvanje, koji je definiran ugovornim odnosom s naru~iteljem posla, a naknadu dobivaju na temelju ugovo-ra o djelu, autorskog ugovora ili prema nekoj drugoj vrsti ugovornog odnosa.

Poma`u}i ~lan obitelji u poduze}u, obrtu i sl. nekog od ~lanova ku}anstva je osoba koja redovito radiu poduze}u, obrtu, slobodnom zanimanju i sl. u vlasni{tvu nekog od ~lanova svoga ku}anstva, a za taj radne dobiva nakandu niti se za nju upla}uju doprinosi.

Poma`u}i ~lan obitelji na poljoprivrednom gospodarstvu je osoba, ~lan ku}anstva koji redovito radina poljoprivednom gospodarstvu u vlasni{tvu nekog od ~lanova ku}anstva i za taj rad ne dobiva naknaduniti se za nju upla}uju doprinosi.

Ostali zaposleni su osobe koje su obavljale neku aktivnost, ali zbog specifi~nosti njihova statusa nemo`e ih se preciznije razvrstati.

Nezaposleni prema prete`itoj aktivnosti su sve osobe koje u vrijeme Popisa, ili prete`ito tijekom 12mjeseci koji su prethodili Popisu, nisu imale posao i poduzimale su aktivnosti za pronala`enje posla.

Nezaposleni, tra`e prvo zaposlenje su osobe stare 15 i vi{e godina koje nikada nisu radile i koje su uvrijeme Popisa tra`ile prvo zaposlenje, bez obzira na to jesu li bile prijavljene slu`bama za zapo{ljavanje.Tra`enje zaposlenja uklju~uje sve oblike aktivnosti koje je osoba poduzimala da bi na{la posao, u statusuzaposlenika (prijave slu`bama ili privatnim agencijama za zapo{ljavanje, podno{enje ponuda, pra}enjeoglasa, natje~aja, obilazak i propitivanje u poduze}ima i sl.) ili u statusu samozaposlene osobe (osnivanjevlastitog poduze}a, obrta, pribavljanje financijskih sredstava, tra`enje dozvola, rje{enja i sl.).

Nezaposleni, tra`e ponovno zaposlenje su osobe koje u vrijeme Popisa nisu radile, jer su prekinulerad ili ostale bez posla na prija{enjem radnom mjestu i tra`ile su ponovno zaposlenje, bez obzira na to je-su li prijavljene slu`bama za zapo{ljavanje.

Poljoprivredno stanovni{tvo ~ine osobe ~ije se zanimanje prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanjanalazi u vrsti zanimanja “poljoprivredni, lovno-uzgojni, {umski radnici i ribari” i u vrsti zanimanja “jed-nostavna poljoprivredna, {umarska i ribarska zanimanja”, kao i sve osobe koje oni uzdr`avaju.

279

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 275: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Glavni izvori sredstava za `ivot

U Popisu su se za svaku osobu prikupljali podaci o glavnim izvorima prihoda kojima osoba podmiru-je `ivotne potrebe.

Izvori prihoda su sve vrste glavnih prihoda koje je osoba ostvarivala tijekom 12 mjeseci koji su pret-hodili Popisu stanovni{tva.

Prihodi uklju~uju dohodak i prihod od redovitog i povremenog rada, sve vrste mirovina i dodataka,redovitih i povremenih socijalnih naknada, prihoda od svih vrsta imovinskih prava, te povremena pri-manja od fizi~kih i pravnih osova u obliku darova, poklona ili bilo koje vrste pomo}i u nov~anom ili ne-nov~anom obliku.

Prihodi od rada odnose se na prihode od stalnog ili povremenog rada.

Prihodi od stalnog rada podrazumijevaju sva redovita primanja i prihode, koji se ostvaruju radom,odnosno obavljanjem zanimanja, bez obzira na to jesu li ostvarena u novcu ili naturi.

U prihode od stalnog rada spadaju primanja zaposlenika, tj. pla}e od nesamostalnog rada (uklju~uju}ii druge vrste dohodaka vezane uz zaposlenje kao prekovremeni rad, napojnice, dodatne naknade i sl.),kao i primanja od samostalnog rada neto vlasni~ki dohodak u novcu ili naturi koja poslodavci, vlasnicikoji samostalno obavljaju djelatnost, ostvaruju radom u svojim poduze}ima, radnjama, slobodnim zani-manjima, poljoprivrednim gospodarstvima, ali i primanja koja ostvaruju osobe rade}i poslove na temeljuugovora o djelu, autorskog ugovora ili izravnom pogodbom za neposredno pla}anje. Stalni rad i redovi-tost ostvarenih prihoda i primanja od njega, podrazumijeva i rad s povremenim ali kra}im prekidima ilizastojima u ostvrivanju naknada, naj~e{}e uzrokovani poreme}ajima u poslovanju, te{ko}ama u naplatiprodane robe i usluga ili nedostatkom sredstava u nabavi repromaterijala i sl.

Prihodi od povremenog rada podrazumijevaju sve vrste nov~anih ili nenov~anih prihoda ili primanja kojise ostvaruju od rada koji nema poznatu ili dogovorenu periodiku i trajanje, bez obzira je li takav rad obavilaosoba kao svoju jedinu aktivnost, pa je, prema tome, za takvu osobu to i jedini izvor prihoda za `ivot, ili osobakoja takav rad obavlja kao svoj dodatni posao, pa je takav prihod dodatna, druga vrsta primanja.

Mirovina (starosna, invalidska, obiteljska) primanje je koje se odnosi samo na onu osobu na ~ije imeglasi rje{enje, bez obzira na to je li osoba mirovinu ostvarila u zemlji ili inozemstvu.

Socijalna naknada podrazumijeva nov~ana primanja koja dobivaju osobe prema raznim osnovamastjecanja kao {to su primanja na ime porodnog dopusta, bolovanja preko 42 dana, tjelesnog o{te}enja itu|e njege, socijalna pomo}, rehabilitacija i zapo{ljavanje invalidnih osoba, dje~ji dodatak, naknade oso-bama u statusu prognanika, povratnika i sl.

Prihodi od mirovine odnose se na prihode koje ostvaruju one osobe na ~ije ime glasi imovina i imo-vinska prava ste~ena ranijim radom, a uklju~uju prihode od: najma soba, stana, ku}e, gara`e, poslovnogprostora, zemlje, pokretne imovine (auta, broda, stoke i sl.), zatim prihode od dividendi na dionice ili ra-spore|ene dobiti poduze}a, prihode od patenata, licenci, autorskih prava, te {tednja i prihodi od kamatana {tedne uloge i kamata na obveznice i druge vrijednosne papire i sl.

Ostali prihodi su prihodi koje osoba ostvaruje rje{enjem ili ugovorom, tj. dokumentom koji glasi naime i na rok, a odnose se na stipendije, prekvalifikacije, nezaposlenost, ali i na neka jednokratna primanjakao {to su: nagrade za uspjeh tijekom {kolovanja, primanja od osiguravaju}ih zavoda na ime ozljede, in-validnosti ili smrti, primanja od osiguravaju}ih zavoda na ime o{te}ene ili uni{tene imovine, primanja zanacionaliziranu ili ekpropriranu imovinu, alimentacija i sl.

Povremena potpora drugih je neobvezatna nov~ana ili nenov~ana pomo} koju osoba mo`e dobiti oddrugih osoba, srodnika ili nesrodnika i/ili subjekata kao {to su udruge, naj~e{}e humanitarnog ili vjer-skog karaktera, Crvenog kri`a, Caritasa i sl.

Invalidnost je definirana, u naj{irem smislu rije~i, kao stanje organizama nastalo zbog bolesti, ozljedeili priro|ene mane, ~ije su posljedice trajno, djelomi~no ili potpuno smanjenje sposobnosti ~ovjeka zanormalan dru{tveni `ivot, a time i za prire|ivanje. Invalidnost je smanjenje ili gubitak odre|enih sposob-

280

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 276: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

nosti koji nastaje zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju, koji se ne mo`e otkloniti lije~enjem ilimjerama medicinske rehabilitacije. U invalidnost nije uklju~en alkoholizam, osim u slu~aju kada je oso-ba imala rje{enje o invalidskoj mirovini, bez obzira na to {to popisiva~ nije imao uvid u dokumentaciju.

Uzrok invalidnosti odnosi se na pojavu koja je uzrokovala invalidnost, U ovom se Popisu ti uzroci di-jele na:

– od ro|enja, a odnosi se na invalidnost osobe od ro|enja (sljepo}a, gluho}a, nedovoljna du{evnarazvijenost, tjelesne deformacije, o{te}enje pri porodu),

– Drugi svjetski rat i njegove posljedice, a odnosi se na invalidnost osobe (misli se na pripadnike bi-lo koje vojske ili civilne osobe) zbog ratnih djelovanja (i ne samo ranjavanja nego i bolesti) ili kaoposljedicu djelovanja zaostalih eksplozitivnih naprava nakon rata,

– Domovinski rati i njegove posljedice, a odnosi se na invalidnost osobe (misli se na posljedice Do-movinskog rata na vojne i civilne osobe) kao posljedice ranjavanja ili bolesti ili kao posljedice dje-lovanja zaostalih eksplozivnih naprava nakon rata,

– invalid rada, a odnosi se na invalidnost osoba za koje je invalidska komisija utvrdila da je invalid-nost uzrokovana radom (mora imati rje{enje Povjerenstva za reviziju invaliditeta),

– bolest, a odnosi se na invalidnost osobe kao posljedicu bilo koje bolesti,– prometna nesre}a, a odnosi se na invalidnost osobe kao posljedicu prometne nesre}e i– ostalo, a odnosi se na invalidnost osobe kao posljedicu nekih drugih nesre}a (u ku}i, u {etnji, spor-

tu i sl.) ili trovanja, a uklju~ene su i posljedice bolesti u starosti.

Fizi~ka pokretljivost se odnosi na fizi~ki status invalidne osobe, uz podjelu u ovom Popisu na slje-de}e modalitete:

– sasvim pokretan, a odnosi se na osobu koja se mogla kretati sama bez ikakvih pomagala,– trajno ograni~eno pokretan uz pomo} {tapa, {taka ili hodalice, a odnosi se na osobu koja se trajno

mogla ograni~eno kretati i to samo uz neko od navedenih pomagala (uklju~uju}i i protezu ruke ilinoge) ili pomo} druge osobe,

– trajno ograni~eno pokretan uz pomo} invalidskih kolica, a odnosi se na osobu koja je bila trajnoograni~eno pokretna imogla se kretati samo uz pomo} invalidskih kolica i

– trajno nepokretan, a odnosi se na osobu koja je bila trajno nepokretna, nije se mogla kretati ni uzkakvu pomo}, tj. le`ala je u krevetu bez mogu}nosti samostalnog pokretanja tijela.

Povratnicima s rada u inozemnstvu smatraju se osobe koje su razdoblju prije ovog Popisa radile kodstranog poslodavca ili samostalno, a prije povratka u zemlju prekinule su, odnosno napustile taj rad, bezobzira na razloge (mirovina, gubitak posla u inozemnstvu, obiteljske prilike i sl.).

Pod radom u inozemnstvu smatra se rad u zemljama izvan granica biv{e SFRJ.

Ku}anstvo

U skladu s me|unarodnim preporukama u Popisu 2001. razlikovana su dva tipa ku}anstva: privatno iinstitucionalno ku}anstvo. Za “privatno ku}anstvo” uglavnom se koristi naziv “ku}anstvo”.

Privatna ku}anstva dijele se na:

a) obiteljska ku}anstva – ku}anstva u kojima postoji jedna ili vi{e u`ih obitelji;

b) neobiteljska koja se dijele na sama~ka i vi{e~lana neobiteljska ku}anstva koja su sastav-ljenja od bra}e i sestara, bake djeda i unuka i sl., kao i nesrodnika koji zajedni~ki tro{e svo-je prihode.

Pod u`om obitelji podrazumijeva se zajednica koja se sastoji samo od bra~nog para ili od roditelja(oba ili jednog) i njihove djece koja nisu u braku i ne `ive u izvanbra~noj zajednici i nemaju vlastitu djecuu istom ku}anstvu.

281

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 277: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

S obzirom na sastav u`e obitelji, definirani su sljede}i tipovi u`ih obitelji: bra~ni par bez djece,bra~ni par s djecom, majka s djecom i otac s djecom.

Kod formiranja u`e obitelji uzimana je u obzir izjava o zajedni~kom `ivotu, a ne formalno-pravnobra~no stanje.

Bra~nom zajednicom smatra se svaka zajednica za koju je izjavljeno da je sklopila brak pred tijelimaovla{tenim za sklapanje braka.

Izvanbra~nom zajednicom smatra se svaka zajednica mu{karca i `ene koji imaju isto prebivali{te i`ive u istom ku}anstvu; izjavljeno je da nisu sklopili brak pred tijelimaa koja su ovla{tena za sklapanjebraka.

Institucionalno ku}anstvo obuhva}a osobe za ~iji smje{taj i ishranu skrbi neka ustanova. Pod ustano-vom se podrazumijeva u pravilu pravna osoba koja je osnovana sa svrhom dugotrajnog institucionalnogudomljavanja i brige za odre|ene skupine osoba.

Prema tipu se institucionalna ku}anstva dijele na: obrazovne institucije, zdravstvene i institucije zaumirovljene ili strarije osobe, vojne institucije, vjerske institucije i ostale institucije.

Pod osnovom kori{tenja stana podrazumijeva se pravna osnova stanovanja na temelju koje ku}anstvokoristi cijelu stambenu jedinicu ili njezin dio.

U Popisu su prikupljeni sljede}i statusi stanovanja ku}anstva:– ”privatno vlasni{tvo ili suvalsni{tvo”; jedan od ~lanova ku}anstva je vlasnik ili suvlasnik stana,– “najmoprimac sa za{ti}enom najamninom”; ku}anstvo koristi stan na osnovi toga {to jedan od

~lanova ku}anstva ima ugovor o najmu stana prema kojem se pla}a za{ti}ena najamnina (biv{inositelj stanarskog prava ili drugi najmoprimac sa za{ti}enom najamninom, ku}anstva pro-gnanika i izvjeglica koji privremeno stanuju u tu|im stanovima, a na temelju rje{enja dr`avnih ilokalnih tijela uprave),

– “najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom”; ku}anstvo koristi cijeli stan na osnovipismenog ugovora ili usmenog sporazuma s vlasnikom stana s najmoprimcem sa za{ti}enomnajamninom,

– “najam dijela stana (podstanar); ku}anstvo koristi dio stana na osnovi ugovora (sporazuma) svlasnikom stana ili s najmoprimcem koji pla}a za{ti}enu ili slobodnu najamninu,

– “srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem stana”; ku}anstvo stanuje u stanu na osnovi srodstva svlasnikom, odnosno najmoprimcem stana,

– “ostalo”; ovaj status je upisan za sva ku}anstva koja stanuju u prostorijama i objektima koji nisustanovi prema definiciji stana; sama~ka i obiteljska ku}anstva prognanika, koja se nalaze uorganiziranom smje{taju; institucionalna ku}anstva u kolektivnim stanovima; institucionalnaku}anstva u “obi~nim” stanovima u stambenim zgradama; ku}anstva izbjeglica, prognanika idrugih osoba, koje nemaju pismenu suglasnost nadle`nog tijela o kori{tenju stana ili pismenu iliusmenu suglasnost vlasnika stana (fizi~ke ili pravne osobe).

c) Vitalna statistika

@ivoro|enim se smatra svako dijete koje pri ro|enju di{e i pokazuje druge znakove `ivota kao {to su:kucanje srca, pulsiranje pup~ane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mi{i}a.

Mrtvoro|enim se smatra dijete ro|eno, odnosno izva|eno iz tijela majke, bez ikakvih znakova `ivota,tj. ako nije disalo, niti pokazivalo neki drugi znak `ivota, a no{eno je dulje od 28 tjedana.

Od 2001. godine prema preporukama Skup{tine Svjetske zdravstvene organizacije i Me|unarodnogudru`enja ginekologa i porodni~ara (FIGO) mrtvoro|enim djetetom smatra se dijete ro|eno, odnosnoizva|eno iz tijela majke, bez ikakvih znakova `ivota t.j. ako nije pokazivalo neki drugi znak `ivota, ano{eno je dulje od 22 navr{ena tjedna trudno}e i imalo je 500 grama ili vi{e porodne te`ine. Izbacivanjemrtvog ploda koji je no{en manje od 22 tjedna trudno}e i imao je 499 grama ili manje porodne te`ine

282

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 278: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

smatra se poba~ajem (abortusom) bez obzira na to je li rije~ o spontanom ili namjernom prekidu trudno}ei ne registrira se u dr`avnim maticama niti su ti podaci iskazani u ukupnom broju mrtvoro|enih.

Bra~nim se djetetom smatra dijete ro|eno u braku sklopljeno prema zakonskim odredbama ili jero|eno u okviru 300 dana nakon prestanka braka.

Stru~nom pomo}i kod ro|enja smatra se pomo} doktora medicine ili diplomirane primalje. Da bi sedobio ukupan broj djece ro|ene uz stru~nu pomo} treba zbrojiti ro|ene u “zdravstvenoj ustanovi” iro|ene “na drugom mjestu sa stru~nom pomo}i”.

Pri odre|ivanju reda ro|enja djeteta uzeta su u obzir sva djeca majke (`ivoro|ena i mrtvoro|ena), bezobzira jesu li ro|ena u braku ili izvan braka.

Prirodni prirast, odnosno prirodni pad stanovni{tva je razlika izme|u broja `ivoro|ene djece i umrlih osoba.

Umrli je svaka `ivoro|ena osoba kod koje je nastupio prestanak svih vitalnih funkcija koje zapo~injuro|enjem bez mogu}nosti ponovnog o`ivljavanja. Ovdje nisu uklju~eni mrtvoro|eni.

Uzrokom smrti smatraju se bolesti, bolesna stanja ili ozljede koje su prouzrokovale smrt, ili su izazva-le druge komplikacije koje su bile neposredni uzrok smrti. Uzroci smrti razvrstavaju se prema “Me|una-rodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema”, X. reviziji od 1994. godine.

Sklopljeni brak je zakonski uspostavljena veza mu{karca i `ene, zaklju~ena pred nadle`nim tijelomza vo|enje dr`avne matice vjen~anih.

Razvedeni brak je bra~na zajednica raskinuta pravomo}nom presudom nadle`nog suda.

Obuhvat i usporedivost

Podaci za `ivoro|ene i umrle osobe do 1997. g. obra|ivani su prema prebivali{tu majke, odnosnoumrle osobe, a podaci o sklopljenim i rastavljenim brakovima do 1999. godine prema prebivali{tumlado`enje, odnosno posljednjem zajedni~kom prebivali{tu mu`a i `ene.

Od 1998. godine podaci vitalne statistike obra|eni su prema prebivali{tu u trenutku vitalnogdoga|aja uklju~uju}i odsutnost, odnosno prisutnost godinu i vi{e. Naime, podaci vitalne statistikeprikupljaju se i obra|uju u skladu s definicijom iz preporuka UN-a i Eurostata, ESA-e SNA. Prema tojdefiniciji prikupljaju se i obra|uju podaci o broju `ivoro|ene djece i o umrlim osobama od 1998., a osklopljenim i razvedenim brakovima od 2000. godine.

Kod usporedbe podataka o mrtvoro|enoj djeci potrebno je uzeti u obzir promjenu definicije mrtvo-ro|enog djeteta.

Izvori i na~ini prikupljanja podataka

Izvor podataka o stanovni{tvu i ku}anstvima su popisi stanovni{tva koji se provode svakih deset go-dina prema jedinstvenoj metodologiji na cijelom podru~ju dr`ave.

Za `ivoro|ene, mrtvoro|ene, umrle i vjen~ane izvori su podataka dr`avne matice, a za razvedene bra-kove registri i spisi nadle`nih sudova.

d) Migracija stanovni{tva

Migracija ili preseljavanje stanovni{tva je prostorno kretanje stanovni{tva iz prija{njeg mjestaprebivali{ta u drugo mjesto s namjerom da se u tom mjestu stalno nastani.

Doseljenim se stanovni{tvom smatra ono stanovni{tvo koje je prijavilo prebivali{te u nekom naseljuRepublike Hrvatske, a njihovo je prethodno prebivali{te bilo u drugom naselju u Republici Hrvatskoj iliu inozemstvu.

Odseljenim se stanovni{tvom smatra ono stanovni{tvo koje je odjavilo prebivali{te iz nekog naselja uRepublici Hrvatskoj s namjerom da ga prijavi u drugom naselju Republike Hrvatske ili u nekoj stranoj dr`avi.

283

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:17

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 279: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

3. Zdravstvena za{tita

Definicije i obja{njenja

Zdravstvene ustanove se osnivaju na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.

Zdravstvene ustanove na primarnoj razini su dom zdravlja, ustanova za hitnu medicinsku pomo} iustanova za zdravstvenu njegu u ku}i.

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja ima organiziranu primarnu zdravstvenu za{titu na po-dru~ju za koje je osnovan. Djelatnost doma zdravlja obuhva}a: op}u medicinu, zdravstvenu za{titu `ena idjece, {kolsku medicinu i zubozdravstvenu djelatnost.

Ustanova za hitnu medicinsku pomo} provodi mjere hitne medicinske pomo}i i osigurava prijevozoboljelih, unesre}enih i ozlije|enih u odgovaraju}u zdravstvenu ustanovu i pru`a medicinsku pomo} zavrijeme prijevoza.

Ustanova za zdravstvenu njegu u ku}i provodi zdravstvenu njegu i rehabilitaciju bolesnika po uputa-ma i stru~nim nadzorom doktora medicine.

Zdravstvene ustanove na sekundarnoj razini su poliklinika, bolnica i lje~ili{te.

Poliklinika je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalisti~ko-konzilijarna zdravstvena za{ti-ta, dijagnostika i medicinska rehabilitacija osim bolni~kog lije~enja.

Bolni~ka djelatnost obuhva}a dijagnostiku, lije~enje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu,boravak i prehranu u op}im i specijalnim bolnicama.

Zdravstvene ustanove na tercijarnoj razini su dr`avni zdravstveni zavodi.

Dr`avni zdravstveni zavodi su zdravstvene ustanove za obavljanje stru~nih i znanstveno-istra-`iva~kih zdravstvenih funkcija iz okvira prava i du`nosti Republike na podru~ju javno-zdravstvene dje-latnosti, transfuzijske medicine, kontrole imunobiolo{kih preparata, kontrole lijekova, imunolo{kih pro-izvoda, medicine rada, za{tite od zra~enja i toksikologije.

Klini~ke ustanove su zdravstvene ustanove koje ispunjavaju uvjete za izvo|enje nastave. Klini~ke suustanove klinika, klini~ka bolnica, klini~ki bolni~ki centar.

Zdravstveni djelatnici su osobe koje imaju obrazovanje zdravstvenog usmjerenja ili neposredno pru`ajuzdravstvenu za{titu stanovni{tvu, uz obvezno po{tivanje moralnih i eti~kih na~ela zdravstvene struke.

Zdravstveni suradnici su osobe koje nisu zavr{ile obrazovanje zdravstvenog usmjerenja, a rade uzdravstvenim ustanovama i sudjeluju u dijelu zdravstvene za{tite.

Pod posjetom se podrazumijeva svaki dolazak pacijenta lije~niku ili drugom zdravstvenom djelatni-ku, odnosno zdravstvenom suradniku u ordinaciji, ku}i ili na drugom mjestu, radi ostvarivanja zdrav-stvene za{tite.

Sistematski pregled je pregled ore|enih skupina stanovni{tva (npr. pred{kolska djeca, zaposleni, `ene ufertilnoj dobi itd.) radi utvr|ivanja zdravstvenog stanja, a provodi se prema utvr|enoj metodologiji.

Obuhvat i usporedivost

Podaci se odnose na Grad Zagreb na sve djelatnike zaposlene u zdravstvu (neovisno o ugovoru sHrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje).

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (NN 94/01, 38/02, 149/02) u okviru zdravstvenog osiguranja,osiguravaju se osiguranici za slu~aj ozljede na radu i profesionalne bolesti u cjelosti. Ranijih godinaposlodavci su bili obvezni osigurati zaposlene kod osiguravaju}ih dru{tava za slu~aj ozljede na radu, tesu podaci o broju ozljeda na radu bili manjkavi. Od 2002. godine kori{teni su podaci mjese~nih izvje{}adoktora zdravstvene za{tite, koji su u prvom kontaktu s ozlje|enima.

Od sije~nja 1996. god. prema Zakonu o radu (NN br. 38/95) pro{irena su prava kori{tenja porodnogdopusta do 3 god. djetetova `ivota za majke koje rode blizance, tre}e ili vi{e djece, a od travnja 1996. to

284

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 280: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

pravo mogu koristiti i nezaposlene majke, ali od dana djetetova `ivota. Od 2002. godine ispla}uje seporodni dopust do 2 godine djetetova `ivota za blizance, tre}e i ~etvrto djete, odnosno vi{e djece.Nezaposlene majke imaju pravo na isplatu naknade za svako ro|eno dijete u trajanju od {est mjeseci.

Izvori i na~in prikupljanja podataka

Podaci za zdravstvenu za{titu dobiveni su od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavodaza javno zdravstvo grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo i socijalnu skrb, Ustanove za hitnu medi-cinsku pomo} Zagreb, te Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago^op.

4. Socijalna skrb

Definicije i obja{njenja

Centri za socijalnu skrb odnosno slu`be za socijalnu skrb su ustanove koje prema Zakonu o soci-jalnoj skrbi, pru`aju stru~nu i socijalnu pomo} u raznim oblicima osobama kojima je pomo} potrebna.

Korisnikom socijalne skrbi smatra se svaka osoba koja je u toku izvje{tajne godine, jednom, ili vi{eputa, koristila neki od oblika socijalne skrbi.

Pravom, mjerom ili uslugom socijalne skrbi smatra se svaki slu~aj provedene socijalne skrbi na te-melju zakona i propisa o socijalnoj skrbi te odgovaraju}ih propisa obiteljskog zakonodavstva.

Domovi za socijalnu skrb o djeci i mlade`i pru`aju smje{taj, prehranu, odgoj, zdravstvenu za{titu,{kolovanje, osposobljavanje za rad te odgovaraju}e oblike stru~ne pomo}i djeci i mlade`i bez odgovaraju}eroditeljske skrbi, tjelesno i mentalno o{te}enoj djeci, te djeci i mlade`i s poreme}ajima u pona{anju.

Domovi za socijalnu skrb o odraslim i starijim osobama ustanove su koje pru`aju organiziranostanovanje, prehranu, pomo} i njegu, zdravstvenu za{titu, odmor i rekreaciju tjelesno i mentalnoo{te}enim, bolesnim te starim i nemo}nim osobama.

Ustanove za dnevni boravak djece osiguravaju djeci njegu, ishranu i odgoj, a obuhva}aju dje~je jasli-ce i vrti}e, uklju~uju}i i vjerske. Dje~je jaslice ostvaruju potreban odgojni utjecaj na djecu do navr{enetre}e godine starosti, a dje~ji vrti}i od tri godine do polaska u {kolu.

Ustanove za smje{taj u~enika – studenata obuhva}aju domove u~enika i studentske domove. Domoviu~enika osiguravaju smje{taj, ishranu i odgoj u~enika osnovnih i srednjih {kola za vrijeme {kolovanja iz-van mjesta boravka roditelja – uzdr`avaoca. Studentski domovi osiguravaju smje{taj studentima vi{ih{kola, fakulteta i umjetni~kih akademija za vrijeme studija.

Izvor i na~in prikupljanja podataka

Podaci o ustanovama za socijanu skrb prikupljaju se redovitim statisti~kim izvje{tajima od ustanovaza socijalnu skrb o djeci, mlade`i i odraslima, i to svake druge godine, a o korisnicima, pravima, usluga-ma i mjerama socijalne skrbi godi{njim izvje{tajima od Centara za socijalnu skrb, odnosno Slu`bi soci-jalne skrbi. Podaci za dru{tvena davanja za djecu dobiveni su od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigu-ranje Sredi{nja slu`ba Zagreb, te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U o`ujku 1992. godine obavljen je popis prognanika u Republici Hrvatskoj, a podaci o prognanima iizbjeglima dobiveni su od Ureda za prognanike, povratnike i izbjeglice.

285

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 281: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

5. Mirovinsko i invalidsko osiguranjeDefinicije i obja{njenja

Osiguranicima se smatraju osobe (prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, NN br. 102/98.) koje suobavezno osigurane u skladu s ~lancima 10 do 16, osobe kojima je prestalo obvezno mirovinsko osigu-ranje, a koje se mogu osigurati na produ`eno osiguranje (~l. 17) i osobe osigurane u odre|enim okolnosti-ma (~lanci 18 do 20).

Korisnikom mirovine (invalidske, starosne i obiteljske) podrazumijeva se osoba koja je stekla pravona osnovi Zakona o mirovinskom osiguranju. Od sije~nja 1999. u korisnike mirovina uklju~eni su i kori-snici prava na temelju preostale radne sposobnosti, neposredne opasnosti od invalidnosti i izmjene radnesposobnosti koji su ta prava ostvarili prema propisima koji su va`ili do 31. prosinca 1998. Od 1. sije~nja1999. ta se prava provode po slu`benoj du`nosti na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobno-sti za rad prema odredbama navedenog Zakona.

Mirovinski sta` obuhva}a sta` prema Zakonu o mirovinskom osiguranju na temelju kojeg se ostvaru-ju prava iz mirovinskog osiguranja.

U podacima o korisnicima mirovina nisu uklju~eni podaci o korisnicima mirovina Hrvatske vojske ihrvatskih branitelja Grada Zagreba.

Izvori i na~in prikupljanja podataka

Podaci o mirovinskom i invalidskom osiguranju dobiveni su od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osi-guranje – Sredi{nja slu`ba Zagreb.

6. Zaposlenost, nezaposlenost i zapo{ljavanjeDefinicije i obja{njenja

Zaposleni su osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem na odre|eno ili neodre|eno vrije-me, neovisno o duljini radnog vremena i vlasni{tvu poslovnog subjekta. U zaposlene uklju~ujemo pri-pravnike (vje`benike), osobe na porodnom dopustu, bolovanju i osobe koje su iz bilo kojeg razloga od-sutne s posla, do prekida radnog odnosa. Zaposleni su i osobe koje rade u vlastitom trgova~kom dru{tvu,poduze}u, obrtu ili slobodnoj profesiji.

Stupanj stru~nog obrazaovanja podrazumijeva najvi{u obrazovnu razinu koju je zaposleni stekaozavr{avanjem odgovaraju}e {kole, zavr{avanjem te~aja ili polaganjem ispita kojima se dobiva obrazovnistupanj ili provjeravanjem stru~nosti koju organizira poslovni subjekt. Za svaki stupanj stru~nog obrazo-vanja osoba posjeduje odgovaraju}i slu`beni dokument (diplomu, svjedod`bu, rje{enje ili uvjerenje).Osobe koje nemaju neki od ovih i njima ravan dokument smatraju se nekvalificiranim radnicima.

Izvor i na~in prikupljanja podataka

Broj zaposlenih iskazani sa stanjem 31.o`ujka, rezultat su redovitog statisti~kog istra`ivanja kojese provodi jednom godi{nje. Podaci su prikupljeni izvje{tajem (obrazac RAD-1G) koje pravne osobe po-punjavaju na temelju evidencija o zaposlenima.

Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obra|uju se na temelju podataka mati~ne evi-dencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci su preuzeti od Dr`avnog zavoda za statistiku.

Podaci o osiguranicima poljoprivrednicima dobiveni su od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje– Sredi{nja slu`ba Zagreba.

Obuhvat i usporedivost

Istra`ivanjem o zaposlenima obuhva}eni su poslovni subjekti (pravne osobe) svih oblika vlasni{tva isvih oblika organiziranosti. Obuhva}eni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrsturadnog odnosa i duljinu radnog vremena.

286

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 282: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

U podatke su uklju~ene procjene broja zaposlenih u poslovnim subjektima koji imaju manje od 10zaposlenih, a nisu dostavili izvje{taj (procjena prema podacima godi{njih statisti~kih izvje{taja kojeprikuplja i obra|uje FINA). Nisu obuhva}eni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni poljo-privrednici. Od 2004. godine u podatke su uklju~eni i zaposleni u ministarstvima obrane i unut-

ra{njih poslova.

U zaposlene prema stupnju stru~nog obrazovanja, starosti i spolu, vrsti radnog odnosa, te zaposlenimpo gradskim ~etvrtima, nije uklju~ena procjena broja zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne

osobe) koje imaju manje od 10 zaposlenih, a nisu dostavili izvje{taj, jer se obrada prema navede-nim obilje`jima vr{i samo na temelju dostavljenih izvje{taja. Zbog toga se razlikuju podaci o broju ukupnozaposlenih u poslovnim subjektima i broju zaposlenih prema navedenim obilje`ljima.

U broju zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija, obuhva}eni su vlasnici i zaposleniprijavljeni slu`bama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nezaposlenost

Definicije i obja{njenja

Nezaposlenim osobama smatra se osoba sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja je prijavlje-na u Zavodu za zapo{ljavanje kao tra`itelj posla, redovito se prijavljuje, a nije u radnom odnosu, nije vla-snik ili ve}inski suvlasnik (vi{e od 51% udjela u trgova~kom dru{tvu ili drugoj pravnoj osobi), ne obavljasamostalno profesionalnu i gospodarsku djelatnost, nije ve}inski vlasnik ili suvlasnik vi{e od 51% udjelau poljoprivrednom gospodarstvu, te nije redoviti u~enik, student ili umirovljenik.

Novoprijavljeni radi zaposlenja su nezaposlene osobe koje su se tijekom izvje{tajnog mjeseca prija-vile Zavodu za zapo{ljavanje kao tra`itelji zaposlenja.

Izvor i na~in prikupljanja podataka

Podaci o nezaposlenima preuzeti su od Hrvatskog zavoda za zapo{ljavanje – podru~na slu`ba Za-greb, a prikupljaju se sa stanjem krajem godine, odnosno zadnjeg dana u godini.

7. Pla}e

Definicije i obja{njenja

Prosje~na mjese~na ispla}ena neto pla}a obuhva}a pla}e zaposlenih za obavljanje poslova po osnoviradnog odnosa, te naknade za godi{nji odmor, pla}eni dopust, dr`avne blagdane i neradne dane utvr|enezakonom, bolovanje do 42 dana, odsutnost zbog stru~nog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnjezaposlenog, obna{anje vojne obveze, naknadu za topli obrok i primitke po osnovi naknada, potpora inagrada u iznosima na koje se pla}aju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosje~na mjese~na bruto pla}a obuhva}a sve vrste neto isplata po osnovi radnog odnosa i zakonompropisana obvezatna izdvajanja, doprinose, poreze i prireze.

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini ukupnih neto pla}a odnose se na zaposlene koji su zaobra~un pla}a imali najmanje 160, a najvi{e 200 sati u mjesecu za koji se daje izvje{taj.

Nominalni indeksi neto i bruto pla}a dobivaju se iz podataka o prosje~nim mjese~nim iznosima neto ibruto pla}a za odgovaraju}e mjesece, razdoblja i godine.

Podaci o prosje~noj pla}i po zaposlenom iskazuju se prema na~elu obavljenih isplata u teku}em zaprethodni mjesec ({to odgovara dinamici isplata u najve}em broju pravnih osoba), te se i prosjek pla}e pozaposlenom odnosi na mjesec za koji je isplata primljena. Me|utim, kod zaka{njelih isplata zaprethodne mjesece i razdoblja podaci se uklju~uju u prosjeke isplata za mjesec koji se obra|uje.

287

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 283: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Realni indeksi neto pla}a dobiveni su dijeljenjem nominalnih indeksa neto pla}a s indeksomtro{kova `ivota za mjesece i godine za koje su ispla}ene pla}e.

U podacima o prosje~noj ispla}enoj neto pla}i prema stupnju stru~ne spreme za rad na radnom mjestupojam stru~na sprema podazumijeva op}a i stru~na znanja i osposobljenost zaposlenog {to proizlaze izobujma i slo`enosti poslova odre|enog radnog mjesta, a utvr|eni su aktima koje donosi poslodavac.

Obuhvat i usporedivost

Istra`ivanjem su obuhva}eni zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasni{tvau Gradu Zagrebu, bez obzira na to, da li je radni odnos zaposlenog zasnovan na neodre|eno ili odre|enovrijeme, s punim ili skra}enim radnim vremenom.

Istra`ivanjem o prosje~nim neto i bruto pla}ama, nisu obuhva}eni zaposleni u djelatnostima obrta islobodnih profesija, ministarstvima unutra{njih poslova i obrane, kao ni osobe koje svoju aktivnostobavljaju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Izvor i na~in prikupljanja podataka

Podaci o prosje~nim neto i bruto pla}ama zaposlenih u poduze}ima, tvrtkama ili ustanovama i strukturizaposlenih prema visini neto pla}a dobiveni su redovitim mjese~nim istra`ivanjem kojim se prate pla}ezaposlenih, odnosno, godi{njim istra`ivanjem kojim se snimaju zaposleni prema visni ukupnih neto pla}a.

Podaci o prosje~nim neto i bruto pla}ama prema stupnju stru~ne spreme za obavljanje odre|enih po-slova i zadataka odnose se samo na zaposlene koji su u godini radili svih 12 mjeseci, a dobiveni su go-di{njim istra`ivanjem.

8. Cijene

Definicije i obja{njenja

Za razinu Grada Zagreba vr{i se obrada izvornog materijala i obra~un pokazatelja dinamike i razineza ~etiri kategorije cijena: prodajne cijene proizvo|a~a industrijskih proizvoda, cijene na malo, tro{kovi`ivota i cijene ugostiteljskih usluga.

Prodajna cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda je cijena po kojoj industrijska poduze}a prodajusvoje proizvode redovitim kupcima na doma}em tr`i{tu u najve}im koli~inama fco. utovareno u vagon ilikamion u mjestu proizvo|a~a. U ovu cijenu se uklju~uje regres – ako ga prodava~ prema propisimaostvaruje, a od cijene se odbija trgova~ki rabat i popust koji prodava~ odobrava kupcu. U cijenu ne ulaziporez na dodanu vrijednost (PDV), kao ni poseban porez na promet (tro{arina).

Cijene na malo su cijene robe ili usluge u zadnjoj fazi prometa, odnosno to je cijena po kojoj trgovinana malo, individualni proizvo|a~i i vr{ioci usluga prodaju proizvode i usluge krajnjem potro{a~u.

Tro{kovi `ivota, u smislu kategorizacije cijena su posebna modifikacija pokazatelja dinamike i razinecijena na malo. Dok su indeksnom listom cijena na malo obuhva}eni proizvodi i usluge osobne po-tro{nje, te reprodukcijski materijal i neka sredstva za rad, indeksnom listom tro{kova `ivota obuhva}enisu samo proizvodi i usluge osobne potro{nje. Grupiranje pojedinih proizvoda i usluga izvr{eno je na bazirazli~itih kriterija; kod cijena na malo, grupiranje je izvr{eno prema kriteriju pojavnog oblika proizvoda ivrste usluga (npr.: poljoprivredni prehrambeni proizvodi, industrijski neprehrambeni proizvodi, promet-ne usluge itd.), a kod tro{kova `ivota prema kriteriju svrhe upotrebe (npr.: hrana, izvori energije i energet-ske sirovine u ku}anstvu s pripadaju}im uslugama, stanovanje s pripadaju}im uslugama, itd.). Sustaviponderiranja za obra~un indeksa su tako|er razli~iti. Sustav ponderiranja za obra~un indeksa cijena namalo bazira se na vrijednosnoj strukturi ukupnog maloprodajnog prometa, a sustav ponderiranja zaobra~un indeksa tro{kova `ivota bazira se na vrijednosnoj strukturi osobne potro{nje ku}anstva.

Cijena ugostiteljske usluge je ona cijena po kojoj konzument pla}a odre|enu vrstu usluge.

288

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 284: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Obuhvat i usporedivost

Obuhvat pokazatelja dinamike i razine cijena odre|en je kvalitetom izbora izvje{tajnih jedinica imjesta “snimanja” te kvalitetom i kvantitetom indeksnih lista za odre|ene kategorije cijena.

Pod kvalitetnim izborom izvje{tajnih jedinica i mjesta “snimanja”, podrazumijeva se provo|enjeistra`ivanja o veli~ini vrijednosti napla}ene realizacije u industrijskim poduze}ima, te o veli~ini vrijed-nosti prometa u prometnim i uslu`nim poduze}ima i na bazi toga provo|enje rangiranja i izbora potreb-nog broja jedinica u kojima }e se evidentirati cijene odre|enih proizvoda i usluga. Na taj se na~in posti`epouzdana i racionalna reprezentacija u pra}enju cijena.

Indeksne liste su liste proizvoda i usluga uz pomo} ~ijih se individualnih cijena i odgovaraju}egsustava ponderiranja pravi obra~un odre|enog skupnog indeksa cijena. Za svaku kategoriju cijenapostoji posebna, specifi~na lista. Elementi indeksne liste, a to su spomenuti proizvodi i usluge, izabranisu tako da kroz kretanje vlastite cijene reprezentiraju skupni trend kretanja cijena njima srodnih, naj~e{}esupstitutivnih proizvoda i usluga. Proces formiranja indeksnih lista vrlo je slo`en i u njegovomprovo|enju potrebno je voditi ra~una o velikom broju parametera, po~ev{i od valorizacije odre|enihtrendova u promjeni tehnologije proizvodnje, pa do istra`ivanja o veli~ini i trendu potra`nje za pojedinimproizvodima i uslugama.

9. Investicije

Definicije i obja{njenja

Investicijama u dugotrajnu imovinu smatraju se nabave pravnih osoba radi dobivanja nove imovine,pove}anja vrijednosti ili zamjene postoje}e dugotrajne imovine (stambene zgrade, ostale zgrade igra|evine, gra|evne opreme itd.). Nabavljena investicijska dobra mogu biti nova ili rabljena, kupljena oddrugih u zemlji i inozemstvu. Dugotrajna imovina mo`e tako|er biti ste~ena trampom, primljena kao ka-pitalni transfer u naturi ili proizvedena u vlastitoj re`iji.

Ostvarene investicije predstavljaju vrijednost fizi~ki realizirane izgradnje, izrade ili nabave dugotraj-ne imovine tijekom godine, bez obzira na to jesu li zavr{ene i je li i kada izvr{ena njihova isplata. Prematehni~koj strukturi ulaganja obuhva}aju gra|evinske radove, opremu i ostalo.

Isplatama za investicije smatraju se nov~ana ulaganja u godini u kojoj su isplate stvarno izvr{ene, bezobzira na vrijeme izgradnje ili nabave dugotrajne imovine. Podaci o isplatama dani su prema sjedi{tu iosnovnoj djelatnosti investitora.

Obuhvat i usporedivost

Podaci o investicijama prikupljeni su od svih velikih i srednje velikih poduzetnika, javne uprave,obrane, obveznog socijalnog osiguranja i svih ostalih pravnih subjekata koji su prema podacima Finan-cijske agencije FINA imali isplate za investicije. Podaci su iskazani u teku}im cijenama.

Izvor i na~in prikupljanja podataka

Podaci o ostvarenim i ispla}enim investicijama rezultat su godi{njeg istra`ivanja o investicijama udugotrajnu imovinu koje je prilago|eno me|unarodnim statisti~kim standardima i metodologijama.

Podaci o investicijama za za{titu okoli{a prikupljeni su izvje{tajnom metodom putem obrasca»Godi{nji izvje{taj o investicijama u za{titu okoli{a« (INV-OK) za 2007, a na osnovi Godi{njeg proved-benog plana statisti~kih aktivnosti Republike Hrvatske za 2008. godinu (NN br. 65/08.).

289

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 285: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Obuhvat i usporedivost

Izvje{tajne jedinice su svi poslovni subjekti i dijelovi poslovih subjekata ili obrtnici iz Registraposlovnih subjekata koji su prema NKD-u 2002. razvrstani u jedno od podru~ja djelatnosti, a imali suinvesticije u za{titi okoli{a, bez obzira na to jesu li u redovitom ili probnom radu, u osnivanju (gradnji) ililikvidaciji.

Definicije

Investicije na koncu proizvodnog procesa (end-of-pipe) koje podrazumijevaju metode, praksu,tehnologije, procese ili opremu odre|enu za skupljanje i uklanjanje one~i{}enja (npr. emisije u zrak,efluente krutog otpada) nakon njihova nastanka. Njima se tako|er obra|uju i odla`u one~i{}ivala, tenadzire i mjeri razina one~i{}enja (uglavnom end-of-pipe metode, tehnike ili oprema npr. filtri zaemijsije u zrak, ure|aji za djelatnosti obrade otpadnih voda, sakupljanje i obradu otpada).

Investicije u integrirane tehnologije podrazumijevaju investicije za nove ili adaptacije postoje}ihmetoda, prakse, tehnologija, procesa ili opreme odre|ene za sprje~avanje ili smanjenje koli~ine one-~i{}enja nastalog na izvoru, s time da se smanjenje utjecaja na okoli{ udru`i s ispu{tanjem one~i{}avalai/ili djelatnostima one~i{}enja (kao dio proizvodnog procesa zove se integrirani).

Spre~avanje one~i{}enja mo`e uklju~iti razli~ite tipove djelatnosti, npr.: modifikacije opreme ilitehnologije, izbor nove pobolj{ane tehnologije, reformulaciju ili redizajn proizvoda, zamjenu sirovinado ~istijih inputa i/ili obnavljanje promjena u gospodarenju okoli{em.

Interni teku}i izdaci namjenjeni su za rad opreme za konac proizvodnog procesa (materijala,energije, odr`avanje); tro{kove radne snage (samo onih zaposlenih na za{titi okoli{a) i druge interneteku}e izdatke (osposobljavanje, informacije, op}u administraciju za za{titu okoli{a). Isklju~eno jekupovanje usluga za{tite okoli{a od javnog sektora ili specijalnih proizvo|a~a.

Eksterni teku}i izdaci obuhva}aju pla}anja tre}im stranama za usluge za{tite okoli{a iz javnogsektora ili specijalnim proizvo|a~ima koji mogu biti javni ili privatni (za eksterne naknade/kupovanja zasakupljanje otpada ili obradu otpadnih voda te za ostalo – npr. izdaci za dekontaminaciuju tla ipodzemnih voda). Isklju~ene su nov~ane kazne i globe.

10. Gradski prora~un

Definicije i obja{njenja

Gradski prora~un je ostvarenje godi{njih prihoda i primitaka, te izvr{enje izdataka i drugih pla}anjaGrada. Prora~un Grada usvaja Skup{tina Grada, a njegovi korisnici su upravna tijela Grada Zagreba (ure-di, zavodi i slu`be) te ostali korisnici kojima se sredstva dozna~avaju iz prora~una.

Prihodi su svi neotplativi i nepovratni teku}i i kapitalni primici s protuobvezom ili bez protuobveze.Potpore su primici bez protuobveza neotplativi i neobvezni primici od tuzmenih ili inozemnih jedinicauprave ili me|unarodnih institucija.

Izdaci su nepovratna teku}a i kapitalna pla}anja s protuobvezom ili bez, te ispla}ene potpore i tran-sferi drugima. Pozamljivanje umanjeno za otplate je transakcija neto pozamljivanja tre}im osobama pro-iza{la iz javne politike.

Izvor i na~in prikupljanja podataka

Podaci o gradskom prora~unu preuzeti su iz Slu`benog glasnika br. 8/2004., 6/2005., 9/2006., 5/2007. i6/2008. godine.

290

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 286: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

11. Poljoprivreda, lov i {umarstvo

Definicije i obja{njenja

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je ekonomska jedinica ku}anstva koje se bavi poljopriv-rednom proizvodnjom bez obzira na njenu namjenu, odnosno bez obzira na to jesu li proizvodi za tr`i{teili samo za vlastitu potro{nju. Pojam je uskla|en sa statisti~kim pojmom poljoprivrednih ku}anstavaEU-a. Pojam obiteljsko poljoprivredno ku}anstvo uveden je u sustav poljoprivrednih statistika 1998., ado tada se koristio pojam individualno gospodarstvo ili individualni proizvo|a~.

Poljoprivredna povr{ina obuhva}a oranice i vrtove, vo}njake, vinograde, livade i pa{njake.

Proizvodnja `itarica predstavlja proizvode u spremi{tu, tj. nakon gubitaka koji nastaju prilikom `etvei prijevoza. Prirod strnih `itarica procijenjen je s 13% vlage, a kukuruza u zrnu s 14% vlage.

U povr}e je uklju~en krumpir, gra{ak, grah, olju{teno mahunasto povr}e i ostalo povr}e.

Rodnim stablima vo}a i rodnim trsovima vinove loze smatraju se ona stabla i trsovi koji su po svojojfiziolo{koj zrelosti sposobni za rod, bez obzira na to jesu li u odnosnoj godini rodili ili ne.

Prirod po jedinici povr{ine, (po hektaru) obra~unat je na po`njevenu povr{inu. Prirod po stablu i~okotu obra~unat je na rodna stabla odnosno rodne ~okote vinove loze.

Vinom se smatra proizvod dobiven alkoholnim vrenjem mo{ta (kljuka) od svje`eg gro`|a, plemeniteloze i hibrida.

[umom se smatra zemlji{te, obraslo {umskim drve}em, u obliku sastojine na povr{ini ve}oj od 10 ari(Narodne novine br. 140/05).

Posje~ena bruto drvna masa obuhva}a posje~ene trupce (bjelogorica i crnogorica), jamsko drvo (bje-logorica i crnogorica), ostalo dugo drvo (bjelogorica i crnogorica), prostorno drvo (bjelogorica i crnogo-rica), ogrjevno drvo (bjelogorica i crnogorica), te ostalo grubo obra|eno drvo. U bruto drvnu masu ulaziotpadak i gubitak koji nastaje prilikom sje~e. Podaci za ovu tabelu dobiju se na temelju izra|ene netodrvne mase uve}ane za planirani otpad.

Trupci (bjelogorica i crnogorica) su dijelovi debla koji su namijenjeni daljem prera|ivanju piljenjem,ponekad rezanjem i lju{tenjem, budu}i da imaju povoljna fizi~ka i kemijska svojstva, te su namijenjeni zaindustrijsku preradu. To su trupci za rezanje te trupci za furnir i lju{tenje.

Jamsko drvo (bjelogorica i crnogorica) namijenjeno je za razne tehni~ke svrhe, budu}i da ima vrlopovoljna fizi~ka i kemijska svojstva. To je drvo koje se upotrebljava za izgradnju i odr`avanje jamskihrovova i okna, dakle za gradnju u zemlji i pod zemljom.

Ostalo dugo drvo (bjelogorica i crnogorica) obuhva}a sve vrste drva pogodne za mehani~ku preradu,stupove za elektrovodove i TT vodove te ostalo oblo drvo.

Prostorno drvo (bjelogorica i crnogorica) obuhva}a drvo za drvene plo~e (pogodno za mehani~kupreradu), a celulozno i taninsko drvo, zbog svog povoljnog kemijskog svojstva, pogodno za kemijskupreradu. Taninsko drvo je sirovina iz koje se preradom dobivaju taninski ekstrakti.

Ogrjevno drvo (bjelogorica i crnogorica) namijenjeno je neposredno za ogrjev ili za proizvodnjudrvenog ugljena.

Ostalo grubo obra|eno drvo obuhva}a sitno tehni~ko drvo, pogodno za izradu drvenih motki i kolja,raznih letvi i stupova za ogradu, ru~ica za alat i sl.

Odstrijeljenom divlja~i smatra se ukupno ubijena divlja~, tj. ulovljena divlja~ i odstrijeljena {tetnadivlja~ tijekom lovne godine radi reguliranja ravnote`e brojnog stanja.

Obuhvat i usporedivost

Statisti~kim istra`ivanjem obuhva}eni su svi poslovni subjekti (pravne osobe) i dijelovi poslovnihsubjekata koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Za obiteljska poljoprivredna gospodarstva podaci

291

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 287: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

su procijenjeni (za biljnu proizvodnju) ili ocijenjeni, na temelju ankete o broju stoke (za sto~nu pro-izvodnju).

U 2005. za poslovne subjekte (pravne osobe) podaci su prikupljeni izvje{tajnom metodom, za obitelj-ska poljoprivredna gospodarstva prvi put metodom uzorka, anketa (intervju-obrazac) odabranim iz bazepodataka Popisa poljoprivrede 2003.

Zbog napu{tanja metode procjena zasijanih povr{ina koje su obavljali poljoprivredni procjenitelji naosnovi katastarskih podataka, pojavile su se razlike u povr{inama pojedinih usjeva koje se uglavnomo~ituju u smanjenju povr{ina.

Za istra`ivanje o promjenama u {umskim povr{inama obuhvat je potpun. Izvje{tajne jedinice suuprave {uma javnog poduze}a Hrvatske {ume i druge pravne osobe koje su prema NKD-u 2002.razvrstane u podru~je A poljoprivreda, lov i {umarstvo. Za {ume u privatnom vlasni{tvu, podaci seprikupljaju u {umarskoj savjetodavnoj slu`bi.

Podaci o lovu procijenjeni su temeljem izvje{taja dobivenih od lova~kih dru{tava.

Izvori i na~in prikupljanja podataka

Statisti~ka istra`ivanja iz podru~ja poljoprivrede, lovstva i {umarstva, provode se posebno zaposlovne subjekte (pravne osobe) i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska gospodarstva.

Za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata podaci se prikupljaju redovitim izvje{tajimatijekom godine, a za obiteljska gospodarstva dobivaju se procjenom.

U 2005. godini za obiteljska poljoprivredna gospodarstva podaci su prikupljeni putem ankete(intervju-obrazac), odabranim iz baze podataka Popis poljoprivrede 2003.

Podaci o preradi vo}a i gro`|a na obiteljskim gospodarstvima ne obuhva}aju preradu u specijalizi-ranim pogonima koji imaju industrijski karakter prerade, te ne predstavljaju ukupnu proizvodnju vina idrugih proizvoda od vo}a.

Podaci o broju stoke kod poslovnih subjekata i dijelova poslovnih subjekata odnose se na stanje 31.prosinca prethodne godine, a na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na stanje 15. sije~njanavedene godine.

U 2004. god. nisu osigurana sredstva za provedbu istra`ivanja o proizvodnji ranih i kasnih usjeva,vo}a i gro`|a za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, pa nema podataka.

Za podru~je {umarstva podaci se prikupljaju tromjese~nim i godi{njim izvje{tajima, a odnose se nasje~u drva i proizvodnju {umskih proizvoda.

Od 1998. god. proizvodnja {umskih proizvoda prikuplja se sukladno nacionalnom i me|unarodnouskla|enim standardima statistike {umarstva prema zahtjevima Europskog informacijskog i komuni-kacijskog sustava za {umarstvo (EFICS – European Forestry Information and Communication System)uspostavljenim u suradnji FAO i UN/ECE.

Izvor podataka o promjenama u {umarskih povr{inama koriste se {umsko-privredne osnove kaoizvor podataka o povr{inama dr`avnih i privatnih {uma, razvrstanima prema vrsti drve}a.

U 2006. godini napu{ten je dosada{nji na~in razvrstavanja {uma prema vrstama drve}a, te je novaraspodjela povr{ine {uma uskla|ena prema Zakonu o {umama (NN, br. 140/05.).

Podaci za 2004. i 2005. godinu uskla|eni su prema novoj metodologiji.

Podaci o povr{inama {uma razlikuju se od katastarskih podataka zbog nedovoljne a`uriranostipodataka katastra.

Podaci o lovstvu prikupljaju se od lova~kih dru{tava.

292

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 288: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

12. Industrija

Definicije i obja{njenja

Indeksi fizi~kog obujma industrijske proizvodnje skupni su indeksi gotovih proizvoda definiranihnomenklaturom industrijskih proizvoda koja je sastavni dio Metodolo{kih osnova za mjese~ni izvje{tajindustrije (IND-1/MPS).

Gotovom proizvodnjom podrazumijeva se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigaoodgovaraju}i stupanj izrade definiran navedenom nomenklaturom.

Indeksi zaposlenog osoblja pokazuju dinamiku broja zaposlenog osoblja u djelatnosti industrije.Podatkom nisu obuhva}ene osobe u drugim djelatnostima istog poslovnog subjekta.

Indeks proizvodnosti rada izra~unat je kao odnos izme|u indeksa fizi~kog obujma industrijskeproizvodnje od po~etka godine do kraja izvje{tajnog mjeseca i indeksa nivoa broja zaposlenih uindustrijskim djelatnostima tako|er od po~etka godine do kraja izvje{tajnog mjeseca.

Indeksi fizi~kog obujma industrijske proizvodnje iskazani su prema podru~jima i odjeljcima NKD-a2002. i prema glavnim industrijskim grupacijam - GIG. Indeksi fizi~kog obujma za GIG premaekonomskoj namjeni industrijske proizvodnje obra~unati su prema Metodologiji za kratkoro~ne indu-strijske pokazatelje, Statisti~kog ureda EU-Eurostat.

Obuhvat i usporedivost

Istra`ivanjem su obuhva}ene sve pravne osobe i njihovi dijelovi, odnosno sva industrijska poduze}as 20 i vi{e zaposlenih, u podru~jima: Rudarstva i va|enja (C), Prera|iva~ke industrije (D) i Opskrbe elek-tri~nom energijom, plinom i vodom (E) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i pravne osobe smanjim brojem zaposlenih (gdje je potrebno) kako bi se ostvario 90-postotni obuhvat proizvodnje narazini odjeljka NKD-a 2002..

Izvori i na~in prikupljanja podataka

Podaci o industrijskoj proizvodnji, utro{ku elektroenergije, goriva i osnovnih sirovina i materijalaprikupljeni su putem mjese~nih i tromjese~nih izvje{taja industrije. Na temelju podataka mjese~nih iz-vje{taja izra~unati su indeksi proizvodnje, indeksi zaposlenog osoblja i proizvodnosti rada.

13. Gra|evinarstvo

Definicije i obja{njenja

Gra|evinskim objektom smatra se svaka podzemna i nadzemna gradnja, kao i vodogradnja koja ugra|evinskom smislu predstavlja odvojenu cjelinu, kojoj je unaprijed odre|ena namjena, a vezana je zaodre|eni teritorij.

Novogradnja je izgradnja nove gra|evine na mjestu gdje nije postojao gra|evinski objekt ili je posto-jao, ali je uklonjen.

Stan je gra|evinska cjelina namijenjena za stanovanje, koja se sastoji od jedne ili vi{e soba s odgova-raju}im pomo}nim prostorijama (kuhinja, kupaonica, predsoblje, smo~nica, zahod i sl.), ili bez po-mo}nih prostorija te ima jedan (pomo}ni) ulaz ili vi{e njih.

Garsonijera je stan od jedne sobe, kupaonice i predsoblja s malom tzv. ~ajnom kuhinjom (do 4 m2) ilibez nje.

Jednosobni stan ima jednu sobu s pomo}nim prostorijama (kuhinjom, smo~nicom, kupaonicom, za-hodom) ili bez njih.

Dvosobni i ostali vi{esobni stanovi imaju dvije ili vi{e soba s pomo}nim prostorijama ili bez njih.

293

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 289: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Zavr{enim stanom smatra se stan na kojem su zavr{eni predvi|eni gra|evinski i obrtni~ki radovi, teinstalacije.

Kao godina izgradnje stana uzeta je godina izgradnje zgrade u kojoj se stan nalazi. Za stan u do-gra|enom dijelu zgrade uzeta je godina dogradnje.

Stan ima instalacije elektri~ne struje, vodovoda ili centralnog grijanja, ako postoje makar samo u jed-noj prostoriji stana, bez obzira jesu li vezane na javnu komunalnu mre`u ili neke druge objekte.

Kupaonica je posebna prostorija u stanu u kojoj se nalazi kada ili tu{ (ili jedno i drugo) i u kojoj suuvedene instalacije vodovoda, bez obzira da li su te instalacije vezane za mre`u javnog odnosno ku}nogvodovoda, ili nisu.

Stan ima zahod ukoliko se on nalazi unutar stana u posebnoj prostoriji ili kupaonici.

Ku}anstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, ~iji ~lanovi stanuju i zajedni~ki tro{e svojeprihode za podmirenje osnovnih `ivotnih potreba. Ku}anstvom se smatra i svaka osoba koja `ivi sama uposebnom ili podijeljenom stanu, ili drugim samcem, ili s ~lanom ku}anstva – stanodavca, ali s njime netro{i zajedno svoje prihode. Primjenom ovih definicija utvr|eno je dali u jednom stanu stanuje jedno ilivi{e ku}anstava.

Brojem osoba koje stanuju u stanu obuhva}ene su pored ~lanova ku}anstva i one osobe koje tustanuju kao podstanari, uklju~iv{i osobe na {kolovanju (|aci, studenti), osobe na sezonskom radu ili nanekoj specijalizaciji.

Postojanje drugog stana ku}anstva odre|eno je prema tome da li neko ku}anstvo koristi za svojepotrebe dva ili vi{e stanova, bez obzira na status (vlasni{tvo) koji to ku}anstvo ima u tim stanovima. Tosu naprimjer dvije posebne zgrade u seoskom ku}anstvu (stara i nova, i u svakoj od njih ima posebanstan). Svaki takav stan popisan je kao poseban stan dok je ku}anstvo jedno.

Nastanjenim stanovima smatraju se oni stanovi koji su se u trenutku Popisa koristili za stanovanjejednog ili vi{e ku}anstva ili privremeno prisutnih osoba koje su boravile u naselju poisa zbog rada ili{kolovanja, kao i stanovi ku}anstva ~iji svi ~lanovi privremeno borave u inozemstvu (zbog rada,{kolovanja ili drugih razloga).

Nenastanjeni stanovi popisani su kao privremeno nenastanjeni ili kao napu{teni.

Kao privremeno nenastanjeni stanovi popisani su novi, jo{ neuseljeni stanovi, stanovi koji suispra`njeni radi preseljenja ili izvo|enja gra|evinskih radova, stanovi koji su privremeno nenastanjenijer se trebaju prodati ili iznajmiti, kao i stanovi ku}anstva koja `ive u drugom stanu na istoj ili drugojadresi u istom ili drugom naselju, a stan se privremeno ne koristi niti iznajmljuje.

Kao napu{ten popisan je stan koji se du`e vrijeme ne koristi jer se ku}anstvo vlasnika iselilo ilipreselilo u drugo mjesto, ili su stanovnici izumrli, pa vlasnici, odnosno nasljednici stan vi{e ne koriste nipovremeno (npr. za odmor) niti ga iznajmljuju.

Stanovi za odmor i rekreaciju u svemu odgovaraju definiciji stana, a koriste se povremeno ili vi{emjeseci u godini isklju~ivo za odmor i rekreaciju. Ovdje nisu uklju~eni stanovi koje vlasnici ne koriste zasvoje potrebe nego se koriste isklju~ivo za iznajmljivanje u turisti~koj sezoni.

Ostale nastanjene prostorije i objekti su stambene jedinice koje u gra|evinskom smislu nisu stanovi,ali su u vrijeme Popisa slu`ile nekom ku}anstvu za stanovanje. To su npr. prostorije u zgradama koje nisuadaptirane u stan (nastanjen podrum, spremi{te, gara`a, skladi{na prostorija, uredska, hotelska ilibolni~ka soba), te pokretni ili nepokretni objekti kao npr. brod, {lep, prikolica, vagon, {ator, zemunica,stra}ara i drugi improvizirani objekti napravljeni od raznih neobra|enih i otpadnih materijala (pru}a,limova, dasaka, ljepenke, blata itd.)

Kao stanovi koji se koriste u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi popisani su stanovi koji usvemu odgovaraju definiciji stana, a koriste se samo u vrijeme poljoprivrednih radova (sala{, pastirska ivinograsarska ku}a i sl.)

294

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 290: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Kao stanovi u kojima se isklju~ivo obavlja djelatnost popisani su stanovi koji u svemu odgovarajudefiniciji stana, ali u vrijeme Popisa u njima nitko nije stanovao, nego su se u cijelosti koristili zaobavljanje neke djelatnosti.

Kolektivni stan je skup prostorija koje se koriste za organizirani smje{taj ve}e skupine grupe osoba,tj. u kojima stanuju institucionalna ku}anstva (izuzetno i privatna ku}anstva) i/ili privremeno prisutneosobe. To su npr. domovi umirovljenika, domovi za zbrinjavanje djece i mlade`i, ustanove za trajnu skrbi smje{taj osoba s psihofizi~kim i drugim bolestima, samostani, studentski i |a~ki domovi, izbjegli~kanaselja (kampovi), zatvori, vojarnice i sl.

Obuhvat i usporedivost

Prikaz izvr{enih gra|evinskih radova dat je prema teritorijalnom principu, tj. izvr{eni radovi napodru~ju Zagreba, bez obzira na sjedi{ta izvo|a~a radova i investitora, a obuhva}ene su pravne osobe (idijelovi pravnih osoba) s 5 zaposlenih i vi{e.

U vrijednost gra|evinskih radova po vrstama objekta uklju~eni su radovi novogradnje, dogradnje,rekonstrukcije, adaptacije i velikih popravaka.

Izvori i na~in prikupljanja podataka

Podaci o gra|evinskoj djelatnosti dobivaju se redovitim godi{njim istra`ivanjem. Izvje{taje podnoseposlovni subjekti koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstani u podru~je F – gra|evinar-stvo kao i negra|evinska poduze}a koja u ve}em obujmu izvode gra|evinske radove.

Podaci o stanovima dati su prema Popisu stanovni{tva, ku}anstava i stanova, a odnose se na podru~jeGrada Zagreba prema va`e}em teritorijalnom ustrojstvu Grada. Nakon izvr{ene korekcije popisnihpodataka (Popis – 2001.), do{lo je do manjih promjena podataka u tabelama: 13.7 i 13.8.

Zavr{ene zgrade i stanovi prema vrsti zgrade i radova iskazani su podaci prikupljeni Godi{njim iz-vje{tajem o zavr{enim zgradama i stanovima (GRA\-10), koji je prvi put (probno) proveden u 2003.

za 2002. godinu. Metoda istra`ivanja je snimanje terena kad se utvr|uje koje su zgrade i stanovi zavr{eniu izvje{tajnoj godini. Osnova za obilazak terena je adresar sastavljen na temelju podataka o izdanim gra-|evnim dozvolama za zgrade na podru~ju Grada Zagreba.

Do 2002. godine podaci o ukupnom broju zavr{enih zgrada i stanova prikupljani su iz dva izvora:

- podataka o gradnji u re`iji individualnih vlasnika na temelju dokumentacije nadle`nih tijela gradi-teljstva u `upanijama, putem obrasca GRA\-11a,

- dokumentacije izvo|a~a radova (pravnih osoba) s 5 i vi{e zaposlenih putem obrasca GR\-11.

Zbog potrebe i obveze da se ovo podru~je metodolo{ki uskladi s odgovaraju}om metodologijom EU-ROSTAT-a te mogu}nosti kontrole obuhvata iz razli~itih izvora podataka, uvedeno je novo istra`ivanje, ko-jim se svi podaci o zavr{enim zgradama i stanovima prate iz jednog izvora primjenom istih metodologija.

Podaci o izdanim odobrenjima za gradnju dobiveni su na temelju mjese~nog izvje{taja o izdanimodobrenjima za gradnju, prikupljenim od tijela gra|evinarstva Grada Zagreba i Ministarstva za{tite oko-li{a i prostornog ure|enja i graditeljstva koje izdaje akte kojima se prema Zakonu o prostornom ure|enjui gradnji (NN, br. 76/07) odobrava gradnja.

Za cijene prodanih novih stanova izvor podataka su redovita statisti~ka istra`ivanja – Tromjese~ni iz-vje{taj o cijenama prodanih novih stanova (GRA\-41).

Tromjese~ni izvje{taj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju pravne osobe koje su ujedno inositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima odnosno koje se bave prodajom stanova, bez obzira nato izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduze}a. Podaci se daju na temelju reali-ziranih ugovora u izvje{tajnom razdoblju. Ugovori se smatraju realiziranim ako je kupac u roku (koji jeodredio prodavalac) stan uplatio u cijelosti ili barem dio cijene stana. Izvje{tajne jedinice su gra|evinskapoduze}a koja grade i prodaju stanove, a koja su prema NKD-u 2002. razvrstana u djelatnost 45.21 te

295

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 291: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

ostale pravne osobe koje su nositelji gradnje i prodaje stanova razvrstane u djelatnosti 70.10 i 74.20 (vi-sokogradnja, satmbene zadruge, arhitektonske djelatnosti i in`enjerstva).

Istra`ivanje se provodi na ograni~enom obuhvatu pravnih osoba i to prema kriteriju broja zaposlenih(20 i vi{e zaposlenih – za djelatnost 45.21) i neto prometa (za djelatnost 70.11 i 74.20).

Nisu obuhva}ene pravne osobe koje se bave isklju~ivo posredni{tvom u prodaji postoje}eg stambenogfonda tj. starih stanova, kao ni cijene stanova na kojima se izvode samo grubi gra|evinski radovi (Rohbau).

Struktura cijene 1m2 stana sadr`i: gra|evinsko zemlji{te, gradnja i dobit izvo|a~a radova i ostalitro{kovi.

Od 2004. uklju~eni su podaci Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN (Zakono dru{tveno poticajnoj stanogradni, NN, br. 109/01).

14. Prijevoz, skladi{tenje i veze

Definicije i obja{njenja

Pod prijevozom podrazumijeva se kretanje putnika i robe od mjesta ukrcavanja do mjesta iskrcavanja.

Putni~ki kilometar je prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednog kilometra.

Tonski kilometar je prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednog kilometra.

Pismovne po{iljke u unutra{njem i inozemnom prometu odnose se na opremljene i primljene po{iljke.

Platni promet obuhva}a promet putem gotovine, ra~una (`iro i teku}ih) i {tednih knji`ica.

Brzojavi obuhva}aju unutra{nji i inozemni promet.

Promet doma}ih zrakoplova podijeljen je na redoviti i izvanredni. Redoviti promet obavlja doma}iprijevoznik na svojim redovitim linijama po redu letenja. Kao doma}i promet na{ih zrakoplova obu-hva}eni su i putnici na me|unarodnim linijama, ako ih zrakoplovi prevoze unutar na{e zemlje izme|una{e dvije zra~ne luke.

Promet s inozemstvom se odnosi na me|unarodne linije na kojima doma}i zrakoplovi obavljajupromet izme|u zra~ne luke na{e zemlje i inozemstva.

Podaci o prometu stranih zrakoplova odnose se na letove inozemnih zrakoplova u redovitom i izvan-rednom prometu na me|unarodnim linijama koje inozemne kompanije odr`avaju s na{om zemljom.

Obuhvat i usporedivostPodaci o cestovnom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizi~ke osobe)

koji se bave prijevozom putnika autobusima. Obuhva}eni su poslovni subjekti s dva i vi{e autobusa. Od2001. godine podaci uklju~uju rad fizi~kih osoba (obrtnika).

Od 2001. podaci o cestovnom prijevozu robe u javnom prijevozu odnose se na rad pravnih i fizi~kihosoba koje se bave prijevozom robe. Istra`ivanje se provodi metodom uzorka, a zbog novog na~inaprikupljanja i obuhvata, podaci nisu usporedivi s prethodnima.

U prijevozu putnika i robe nije obuhva}en prijevoz koji vr{e pojedine organizacije za vlastite potrebe.

U broju cestovnih motornih vozila nisu obuhva}ena vozila diplomatskih predstavni{tva.

Izvori i na~in prikupljanja podatakaPodaci o broju registriranih motornih vozila dobiveni su od Ministarstva unutra{njih poslova RH –

PU Zagreb.

Za putni~ki i teretni prijevoz podaci se prikupljaju redovitim tromjese~nim statisti~kim istra`iva-njima, a obuhva}eni su poslovni subjekti koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani udjelatnosti prijevoza, te subjekti koji se zna~ajnije bave prijevozom putnika i robe, a registrirani su udrugoj djelatnosti.

296

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 292: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Podaci za gradski autobus, tramvaj, uspinja~u i `i~aru odnose se na javno poduze}e Zagreba~kielektri~ni tramvaj.

Podaci za po{tansko-telegrafsko telefonski promet prikazani su prema podacima koji su dobiveniredovitim statisti~kim istra`ivanjem.

Podaci o zrakoplovnom prometu odnose se na javno poduze}e Zra~na luka Zagreb.

15. Distributivna trgovina

Definicije i obja{njenja

Distributivna trgovina obuhva}a sve oblike trgova~kih aktivnosti od nabave robe od proizvo|a~a doisporuke robe krajnjem potro{a~u. Obuhva}a i trgovinu na veliko za svoj ra~un, posredovanje u trgovini naveliko, trgovinu na malo i popravke motornih vozila i motocikla te predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo.

Trgovina na veliko (skupine 51.2.–51.7; podrazred 50.10.1, 50.30.1 i 50.40.1 NKD-a 2002.) je prodajarobe industrijskim trgova~kim i profesionalnim korisnicima i ustanovama i drugim poslovnim subjektimakoji se bave trgovinom na veliko ili na malo. Tu je uklju~ena i prodaja s konsignacijskih skladi{ta, a tako|eri tranzitni promet (prodaja robe koja se po nalogu prodava~a neposredno isporu~uje kupcu iz skladi{ta ilidrugog odredi{ta proizvo|a~a, uvoznika ili drugog poslovnog subjekta bez prethodnog uskladi{tenja).

Posredovanje u trgovini na veliko (skupina 51.1; podrazredi 50.10.3, 50.30.3 i 50.40.3 NKD-a 2002.)obuhva}a djelatnosti trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru. Tu su uklju~ene djelatnosti komisiona-ra (opunomo}enika, agenata), posrednika za trgova~ku robu i svih drugih veletrgovaca koji trguju u imeili na ra~un drugih, te djelatnosti onih koji su uklju~eni u povezivanje prodavalaca s kupcima ili poduzi-maju transakcije u ime vlasnika robe. Ne obuhva}aju se robne burze.

Trgovina na malo (skupine 52.1–52.6; podrazredi 50.10.2, 50.30.2, 50.40.2 i razred 50.50 NKD-a2002.) je prodaja robe za osobnu uporabu ili za uporabu u ku}anstvu.

Popravci predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo (skupina 52.7 i razred 50.20 i podrazred 50.40.4NKD-a 2002.) obuhva}aju djelatnosti onih popravaka predmeta za osobnu uporabu i ku}anstva koji nisupovezani s prera|iva~kom djelatnosti, trgovinom na veliko ili trgovinom na malo.

Prodavaonica je prodajna prostorija u kojoj se obavlja trgovina na malo. Obuhva}aju se klasi~ne pro-davaonice, samoposlu`ivanja, robne ku}e, zakupljeni prodajni prostor, kiosci i benzinske crpke.

Broj zaposlenih uklju~uje sve osobe koje rade u poduze}u, a to su svi zaposleni; vlasnici, suvlasnici inepla}eni ~lanovi obitelji koji redovito rade u poduze}u; osobe koje rade izvan prostorija mati~nog podu-ze}a (npr. trgova~ki predstavnici, dostavlja~i, ekipe za popravke i odr`avanje); osobe odsutne na kra}evrijeme (npr. zbog bolesti, porodnog dopusta, pla}enog ili specijalnog dopusta); osobe u {trajku; radnicikoji rade skra}eno vrijeme; radnici koji obavljaju posao kod ku}e; sezonski radnici; vje`benici. Isklju-~uju se radnici odsutni na neodre|eno vrijeme, osobe koje tako|er rade u promatranom poduze}u, ali ihje tu poslalo neko drugo poduze}e (npr. osobe koje obavljaju popravke i odr`avanje u poduze}u za ra~undrugog poduze}a); osobe na odslu`enju obveznog vojnog roka.

Promet je vrijednost svih prodanih roba i usluga na tr`i{tu bez obzira na to jesu li napla}ene, s uk-lju~enim porezom na dodanu vrijednost.

Zalihe se iskazuju sa stanjem na kraju godine po knjigovodstvenoj vrijednosti. Zalihe robe koje se na-laze u skladi{tima iskazuju se kao zalihe u trgovini na veliko, a zalihe robe u prodavaonicama kao zaliheu trgovini na malo.

Trgova~ke struke predstavljaju stvarni asortiman prodaje u trgovini na malo, gdje su proizvodi koji seprodaju razvrstani tako|er na osnovi NKD-a 2002.

297

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 293: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Obuhvat i usporedivost

U tijeku 1998. godine provedena je revizija svih statisti~kih istra`ivanja u podru~ju statistike unu-tra{nje trgovine, radi njihove prilagodbe me|unarodnim standardima i postizanja {to relevantnijeg obuh-vata u funkciji kvalitete podataka.

Tako se od 1998. pod unutra{njom trgovinom obuhva}aju sve djelatnosti trgovine na veliko i maloposredovanja u trgovini na veliko, te popravaka motornih vozila i motocikala i predmeta za osobnu upo-rabu i ku}anstvo, za razliku od prethodnih godina kad su bile obuhva}ene samo trgovina na malo i veliko.Djelatnosti iz podru~ja G NKD-a 2002. jednim imenom zovu se distributivna trgovina. Pod trgovinom naveliko unutar distributivne trgovine, prikazuju se izvoz koji se u ovom poglavlju promatra samo usputno,kao dio aktivnosti poslovnog subjekta. U posebnom poglavlju ovog ljetopisa Robna razmjena s inozem-stvom, prezentirani su podaci o ukupnom izvozu i uvozu.

Istra`ivanja unutra{nje trgovine za poslovne subjekte/trgova~ka dru{tva od 1998. temelji se na metodiuzorka, gdje se kao okvir za izbor uzorka koriste pro{ireni adresar i registar poslovnih subjekata i dijelovaposlovnih subjekata Dr`avnog zavoda za statistiku, registar Financijske agencije (FINA) i registar Porezneuprave Ministarstva financija. Uzorkom su obuhva}eni svi veliki i srednji poslovni subjekti, a maliposlovni subjekti izabrani su metodom slu~ajnog uzorka koji su prema prete`noj djelatnosti razvrstani upodru~je G NKD-a 2002. Uzrokom su obuhva}eni i oni poslovni subjekti kojima je prete`na djelatnostizvan podru~ja G NKD-a 2002., ali imaju registrirane dijelove koji obavljaju znatniju trgovinsku djelatnost.

Kriterij za odre|ivanje veli~ine poduze}a/trgova~kog dru{tva su zbroj bilance nakon odbitka gubitkau aktivi; visina ukupnog prihoda i godi{nji prosjek zaposlenih.

Istra`ivanja unutra{nje trgovine za fizi~ke osobe – obrtnike od 1998. tako|er se provodi metodomuzorka. Okvir za uzorak je datoteka obveznika poreza na dohodak Porezne uprave, odnosno svi obrtniciregistrirani u podru~ju G NKD-a 2002.

Podaci od 1998. nisu usporedivi s podacima iz ranijih godina, zbog primjene nove metodologije ipromjene u obuhvatu.

Izvori i na~in prikupljanja podataka

Izvori podataka o distributivnoj trgovini su redovita istra`ivanja; Tromjese~ni izvje{taj distributivnetrgovine za poslovne subjekte kojim su obuhva}eni poslovni subjekti/trgova~ka dru{tva koja se bave nekomod djelatnosti iz podru~ja G NKD-a 2002. Trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla tepredmeta za osobnu uporabu u ku}anstvu, Tromjese~ni izvje{taj distributivne trgovine za obrtnike, a njime suobuhva}ene fizi~ke osobe (obrtnici), koje su prema prete`noj djelatnosti registrirane u podru~ju G NKD-a2002. te Godi{nji izvje{taj distributivne trgovine kojim su obuhva}eni poslovni subjekti /trgova~ka dru{tva.

16. Robna razmjena s inozemstvom

Definicije i obja{njenja

Izvoz obuhva}a svu robu koja se izvozi iz Hrvatske, a potje~e iz doma}e proizvodnje ili unutra{njegrobnog prometa.

Uvoz obuhva}a svu robu koja je uvezena iz inozemstva u Hrvatsku radi potro{nje u zemlji ili radiunutarnje proizvodnje.

Obuhvat i usporedivost

Robna razmjena s inozemstvom obuhva}a svu robu koja se izvozi iz zemlje, odnosno uvozi uzemlju, kao i izvoz i uvoz po osnovi unutra{nje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi {to pod-razumijeva obuhva}anje vrijednosti unutarnjih proizvodnih radnji, ugradnje doma}eg materijala idrugih tro{kova nastalih na carinskom podru~ju Republike Hrvatske.

298

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 294: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Vrijednost izvoza i uvoza iskazuje se u kunama i ameri~kim dolarima. Iznosi iz stranih valutaprera~unavaju se u kune primjenom teku}ih dnevnih te~ajeva koji vrijede na dan carinjenja robe, autvr|uje ih Hrvatska narodna banka. Koristi se srednji valutni te~aj. Radi osiguranja me|unarodneusporedivosti podataka prire|uje se statisti~ka vrijednost vanjskotrgovinskog prometa za svaku trans-akciju tako da se zavisni tro{kovi transakcije (tro{kovi transporta, osiguranja, manipulacije robe idrugo) obra~unavaju po istim valutnim paritetima kao i za osnovnu fakturnu vrijednost.

Podaci su iskazani prema ekonomskim grupacijama zemalja namjene robe u izvozu i premazemljama podrijekla robe u uvozu, razvrstana prema NKD 2002 (NN br. 13/03).

Roba u izvozu i uvozu prema sektorima razvrstava se prema Standardnoj me|unarodnoj trgo-vinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 3).

Od sije~nja 2000. godine, u primjeni je novi Carinski zakon (NN br. 78/99, 94/99, 117/99, 73/00,92/01, 47/03 i 140/05) koji je u cjelosti uskla|en s europskim standardima. Tim Zakonom ucarinskom postupkom propisana je uporaba nove carinske isprave – Jedinstvene carinske deklaracije,pa je sukladno promjenama primjenjen nov pristup u obradi podataka, prema kojem se u odre|enommjesecu obra|uju samo one deklaracije koje imaju datum prihva}anja u carinarnici/ispostavi iz tog

mjeseca. Zbog uklju~ivanja u obradu naknadno pristiglih deklaracija korigiranje podataka obavlja se svedok se ne zaklju~i kona~na obrada teku}e godine (sredinom sljede}e godine), te se podaci do tadasmatraju prethodnima.

U prikupljanju podataka od 1. sije~nja 2002. godine primjenjuju se sustav nazivlja i broj~anogozna~avanja robe uskla|en s Kombiniranom nomenklaturom EU (NN br. 113/01, 142/02, 184/03,165/04, 145/05 i 134/06), Carinska i statisti~ka klasifikacija proizvoda Europske unije.

Podaci su iskazani za Grad Zagreb prema va`e}em teritorijalnom ustroju Grada (Narodne novine,br. 10/97 i 14/97).

Izvori i na~in prikupljanja podataka

Istra`ivanje robne razmjene s inozemstvom provodi Dr`avni zavod za statistiku u suradnji sCarinskom upravom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Izvor podataka je Jedinstvena carinska deklaracija (JCD) o izvozu i uvozu robe (NN br.161/03). Agregiranje podataka izvoza i uvoza vr{i se prema sjedi{tu izvoznika/uvoznika (sta-tisti~ko podru~je). Uvo|enjem JCD napu{ten je princip obrade prema sjedi{tu proizvo|a~a izvezenerobe odnosno korisniku uvezene robe.

Izvje{tajne jedinice su sve pravne i fizi~ke osobe te obrtnici koji podnose Jedinstvenu carinskudeklaraciju za redoviti izvoz i uvoz robe, te za izvoz i uvoz na unutarnju i vanjsku proizvodnju.

17. Ugostiteljstvo

Definicije i obja{njenja

Ugostiteljskim objektom smatra se ugostiteljska poslovna jedinica koja u poslovnom, gra|evinskom isvrsishodnom pogledu ~ini cjelinu ili koji u okviru {ire gra|evne cjeline, ima izdvojeni prostor i potrebnusvrsishodnost. Klasificiraju se u odgovaraju}u vrstu, a odre|ene vrste u odgovaraju}u kategoriju. Ugosti-teljski objekti klasificiraju se kao objekti za smje{taj (hoteli, moteli, pansioni itd.) i objekti za prehranu(restorani, kavane, snack-barovi itd.). Pod poslovnim jedinicama kod ugostitelja obrtnika podrazumijevase broj ugostiteljskih radnji.

Zaposleno osoblje su sve zaposlene osobe na neodre|eno i odre|eno vrijeme u ugostiteljskim objek-tima.

Promet u ugostiteljstvu obuhva}a vrijednost izvr{enih ugostiteljskih usluga – poslu`ivanje hrane ipi}a, usluge smje{taja i ostalih usluga koje se uobi~ajeno pru`aju uz osnovne ugostiteljske usluge.

299

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees

Page 295: 2008/STATISTICKI LJETOPIS 2008.pdfNakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku Za nakladnika JADRANKA VESELI]

Broj sjedala za stolovima obuhva}a sjedala u zatvorenim prostorijama, na terasama i drugim mjesti-ma na kojima se pru`aju ugostiteljske usluge.

Obuhvat i usporedivost

Statisti~kim izvje{tajem ugostiteljstva obuhva}ene su sve pravne osobe – ugostiteljska poduze}a/trgova~ka dru{tva i njihovi dijelovi registrirani u podru~ju H NKD-a 2002. Hoteli i restorani (osim po-drazreda u~eni~ki i studentski domovi, ostali smje{taj).

Kod poslovnih jedinica ugostiteljskih poduze}a/trgova~kih dru{tava podaci se obra|uju prema terito-rijalnom na~elu, {to zna~i prema lokaciji ugostiteljske poslovne jedinice. Pod ostale poslovne jedinice seubrajaju privremeni smje{tajni objekti, kr~me i drugo.

Kod ugostitelja obrtnika istra`ivanje se provodi od 1999. godine metodom uzorka. Stratifikacijauzorka izvr{ena je na osnovi prete`ne djelatnosti obrta. Upitnik se {alje svim izabranim jedinicama kojesu u bazi podataka Porezne uprave registrirane u djelatnosti H NKD-a 2002. Hoteli i restorani (osim po-drazreda u~eni~ki i studentski domovi, ostali smje{taj). U podacima o zaposlenima kod ugostiteljaobrtnika od 1998. godine uklju~eni su i vlasnici, kao i nepla}eni ~lanovi njihovih obitelji koji redovito ra-de u ugostiteljskom obrtu.

Izvor i na~in prikupljanja podataka

Podaci o ugostiteljskoj djelatnosti pravnih osoba prikupljaju se na osnovi tromjese~nog izvje{tajaugostiteljstva koji obuhva}a sva poduze}a/trgova~ka dru{tva i njihove dijelove koji obavljaju ugosti-teljsku djelatnost.

Podaci o ugostiteljima, obrtnicima (fizi~ke osobe) od 1999. godine prikupljaju se putem tromje-se~nog izvje{taja ugostiteljstva za obrtnike. Do 1998. godine podaci su procijeni na osnovi datoteka ob-veznika poreza na dohodak Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske.

18. Turizam

Definicije i obja{njenja

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivali{ta provede najmanje jednu no} u ugosti-teljskom ili drugom objektu za smje{taj gostiju.

Turist je registriran u svakom mjestu i objektu gdje boravi i zbog toga, u slu~aju promjene mjesta iliobjekta dolazi do njegovog ponovnog iskazivanja, a time i do dvostrukosti u podacima. Prema tomestatistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Doma}i turist je svaka osoba s prebivali{tem u Republici Hrvatskoj koja u nekom drugom mjestu Re-publike Hrvatske izvan mjesta stalnog prebivali{ta provede najmanje jednu no} u ugostiteljskom ili dru-gom objektu za smje{taj gostiju.

Inozemni turist je svaka osoba s prebivali{tem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Re-publici Hrvatskoj i provede najmanje jednu no} u ugostiteljskom ili drugom objektu za smje{taj gostiju.

Objekti za smje{taj turista podijeljeni su na kolektivne(hoteli, moteli, pansioni, preno}i{ta, gostionice,planinarski domovi, kampovi, kola za spavanje i objedovanje, privremeni smje{tajni kapaciteti i dr.) iprivatne smje{tajne kapacitete (ku}anstva - sobe, apartmani, ku}e za odmor). Od 2004. godine promijenjenje naziv obilje`ja »kola za spavanje i objedovanje« u »spava}i i ku{et vagoni«, no podaci o kapacitetima ituristima – korisnicima ku{et vagona bili su uklju~eni u podatke i prije promjene naziva obilje`ja.

Obuhvat i usporedivost

Mjese~nim izvje{tajem o turistima i no}enjima obuhva}eni su svi ugostiteljski i drugi poslovni sub-jekti koji turistima pru`aju odre|ene usluge smje{taja ili se bave posredovanjem u pru`anju tih usluga.

300

U:\Stat-Ljetop-2008\STATISTIKA11.vp29. prosinac 2008 9:09:18

Color profile: DisabledComposite 150 lpi at 45 degrees