19
Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine Završna sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

GRAD ZAGREB

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Završna sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Page 2: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Sadržaj:

Kronologija provedenih aktivnosti na izradi Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Konačna verzija Razvojne strategije

Mišljenje Partnerskog vijeća

Sljedeći koraci

Page 3: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Kronologija provedenih aktivnosti na izradi Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Page 4: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Prva Razvojna strategija usvojena je 26. travnja 2012. Odmah po donošenju slijedio je: - Početak rada na procesu praćenja i

izvještavanja - Početak rada na izradi nove Razvojne

strategije Prvi saziv Partnerskog vijeća Grada Zagreba osnovan je Zaključkom Gradonačelnika 4. srpnja 2011. U procesu izrade Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednice prvog saziva Partnerskog vijeća održane su 26. veljače 2014. i 07. svibnja 2014. te se na njima raspravljalo o analitičkim podlogama i SWOT analizi.

Page 5: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Prosinac 2014 - prezentacija radne verzije SWOT analize Radnoj skupini za izradu Razvojne strategije Grada Zagreba

Veljača 2015 - radionica Vizija & Strateški ciljevi sa Radnom skupinom

Svibanj 2015 - listopad 2015 - tematske radionice po područjima Osnovne analize

Studeni / prosinac 2015 - objava radne verzije prioriteta i mjera na službenim web stranicama Grada Zagreba + dopis nadležnim uredima za očitovanje na objavljeni materijal

Page 6: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Veljača 2016 - radna verzija Prioriteta i mjera - dopis nadležnim uredima za dostavljanje indikativnih parametara (financijski i vremenski okvir)

Kontinuirano: - Tematske studije i istraživanja - Sastanci Koordinacije regionalnih koordinatora SZH - Komunikacija s ex ante evaluatorima - Sudjelovanje u izradi SRR RH i podzakonskih akata iz područja regionalnog razvoja

11. svibnja 2016. Zaključak o osnivanju i imenovanju Parterskog vijeća Grada Zagreba za izradu Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

25. svibnja 2016. konstituirajuća sjednica drugog saziva Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Page 7: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

10. listopada 2016 - Druga sjednica drugog saziva PVGZ - Strateški projekti – prikaz potencijalnih projekata

20. listopada 2016 - Radni sastanak uže radne skupine Partnerskog vijeća Grada Zagreba - Rasprava o strateškim projektima; potrebna identifikacija vlasnika procesa i modela financiranja za sve definirane strateške projekte.

Sistematizacija materijala

21. prosinca 2016. – 19. siječnja 2017. Javna rasprava – nacrt Razvojne strategije i Studija utjecaja Razvojne strategije na okoliš

Page 8: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Nakon završene rasprave, ugrađene su primjedbe i prijedlozi pristigli u proceduri te je izrađena konačna verzija Razvojne strategije.

Također izrađeni su i svi dodaci i posebni provedbeni dokumenti (Akcijski plan i Komunikacijska strategija) koji su, prema Smjernicama za izradu MRRFEU, obvezni pripadajući dio Razvojne strategije

Slijedi završno razmatranje cjelovitog materijala konačne verzije Razvojne strategije te iskazivanje mišljenja prije upućivanja dokumenta na usvajanje Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Page 9: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Konačna verzija Razvojne strategije

Page 10: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Slijedeći pravila izrade definirana Smjernicama za izradu Razvojna Strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine uključuje sljedeća poglavlja: • Sažetak - Uvodne napomene • Analiza stanja (sažeta verzija) • Rezultate provedbe prethodnih strategija • SWOT analiza / prepoznavanje razvojnih problema i potencijala • Strateški okvir • Politiku županije prema teritorijalnom i urbanom razvoju • Institucionalni okvir • Provedba (financijski okvir, provedbeni mehanizmi, strateški projekti praćenje

i vrednovanje • Županijsko partnerstvo • Horizontalna načela • Izvješće o prethodnom vrednovanju Razvojne strategije • Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

Page 11: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

0. SAŽETAK - UVODNE NAPOMENE - prikaz provedenih aktivnosti i procedura izrade Razvojne strategije; popis sadržaja i informacija o zasebnim provedbenim dokumentima.

1. ANALIZA STANJA (SAŽETA VERZIJA) - pregled podataka i trendova, definirani razvojni problemi i razvojne potrebe u sedam tematskih područja (Identitet, Okoliš, Infrastruktura, Gospodarstvo, Društvo, Prostor i Upravljanje razvojem)

2. REZULTATI PROVEDBE PRETHODNIH STRATEGIJA - sažeti rezultati iz godišnjih Izvješća o provedbi Razvojne strategije za 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu.

3. SWOT ANALIZA / Prepoznavanje razvojnih problema i potencijala - snage i slabosti, te prilike i prijetnje u četiri područja (Društvo, Gospodarstvo, Prostor, Okoliš

Page 12: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

4. STRATEŠKI OKVIR - vizija, strateški ciljevi, te razvojne prioritete i mjere. Vizija i strateški ciljevi formulirani su dugoročno, a razvojni prioriteti i mjere predstavljaju okvir za djelovanje, odnosno popis indikativnih aktivnosti planiranih za razdoblje trajanja Razvojne strategije

5. POLITIKA ŽUPANIJE PREMA TERITORIJALNOM I URBANOM RAZVOJU - objašnjena poveznica i usklađenosti razvojne strategije s dokumentima regionalnog i prostornog planiranja, identificirana područja s razvojnim posebnostima te opisan odnos Razvojne strategije i Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

6. INSTITUCIONALNI OKVIR - prikaz dionika (državne razine, lokalne razine i vanjskih dionika), njihova uloga i zadaća vezano prvenstveno uz pripremu, donošenje, provedbu i praćenje provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.godine. Opisani su odnosi između ključnih dionika u svim fazama izrade i provedbe.

Page 13: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

7. PROVEDBA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE - opis procedure praćenja i izvještavanja o provedbi Razvojne strategije.

8. ŽUPANIJSKO PARTNERSTVO - opisan način partnerskog doprinosa pripremi i izradi Razvojne strategije

9. HORIZONTALNA NAČELA - načela integrirana u sve faze izrade Razvojne strategije su nediskriminacija, održivi

razvoj i koncept pametnog grada te je uklopljenost načela u razvojni dokument opisana u ovom poglavlju.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM VREDNOVANJU RAZVOJNE STRATEGIJE - SAŽETAK - provode ga vanjski evaluatori iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ – SAŽETAK - postupak je proveo Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao nadležno tijelo, a studiju utjecaja na okoliš izradila tvrtka DVOKUT – ECRO d.o.o., stručni izrađivač

Page 14: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

DODACI DODATAK 1. Rezultati konzultacija s partnerskim vijećem za područje Grada Zagreba DODATAK 2. Cjelovita analiza stanja DODATAK 3. Izvještaj o prethodnom vrednovanju DODATAK 4. Izvještaj o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš ZASEBNI PROVEDBENI DOKUMENTI Akcijski plan - sadrži prikaz aktivnosti, programa i projekata planiranih u Razvojnoj strategiji te financijske iznose potrebne za njihovu provedbu. Struktura i sadržaj tablica propisana je Smjernicama. Izrađuje se za trogodišnje razdoblje, a u tablicama se iskazuju i sredstva utrošena za pojedinu aktivnost u prethodnoj godini (n-1 godina). U AP se iskazuju sredstva planirana iz svih izvora financiranja (državni proračun, županijski proračun/proračun Grada Zagreba, pomoći EU, sredstva javnih poduzeća, privatnog sektora, javno privatnog partnerstva i dr.). Komunikacijska strategija - izrađuje se sa svrhom informiranja javnosti i podizanja svijesti o ulozi i značaju Razvojne strategije te s ciljem jačanja sposobnosti za učinkovitu komunikaciju potrebnu za izradu i provedbu strategije, upoznavanja opće javnosti i širokog raspona ciljnih skupina sa strateškim ciljevima i prioritetima razvoja

Page 15: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Mišljenje o konačnoj verziji Razvojne strategije

Page 16: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Zakon o reg. razvoju RH (NN 147/14), članak 13.

Županijska razvojna strategija temeljni je strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala.

Strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Pozitivno mišljenje Partnerskog vijeća preduvjet je za daljnje provođenje procedura koje prethode usvajanju Razvojne strategije Grada Zagreba.

Page 17: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Sljedeći koraci

Page 18: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Praćenje provedbe i priprema

Izvješća o provedbi za 2016.

godinu

Prikupljanje podataka za Izvješće

Traženje podataka svih dionika

uključenih u provedbu Razvojne

strategije

Edukacija / radionica s dionicima u

svrhu informiranja o načinu izrade

Izvješća

Travanj 2017. MRRFEU

nam treba dostaviti

podatke s državne razine

do 31. svibnja 2017.

Izrada Izvješća o provedbi Sastanci, konzultacije s dionicima,

ažuriranje i dopuna materijala i podataka

svibanj– srpanj 2017.

Upućivanje izvješća MRRFEU 31. srpnja 2017.

Diseminacija i aktivnosti u

funkciji prezentacije sadržaja i

značenja Razvojne strategije

Grada Zagreba

Prijelom, lektura i tisak Razvojne strategije po

donošenju te objava na web stranici Grada

Zagreba

Javna nabava, odabir izrađivača za

lekturu, grafičko oblikovanje i tisak;

koordinacija

Svibanj – lipanj 2017.

Definiranje komunikacijske strategije,

formiranje i održavanje mrežnog rješenja

Razvojne strategije (posebna web stranica)

priprema materijala i koncepta, javna

nabava, koordinacija i praćenje izvršenja

procesa

Lipanj – srpanj 2017.

Organizacija izložbe i promocije Razvojne

strategije

Nabava, odabir izrađivača za lekturu,

grafičko oblikovanje i tisak; oblikovanje

materijala, koordinacija i praćenje

izvršenja procesa, organizacija otvorenja

izložbe

Rujan – listopad 2017.

Povezivanje proračuna Grada

Zagreba za 2018. sa Razvojnom

strategijom

Izrada plana razvojnih programa za 2018. u

skladu sa ciljevima, prioritetima i mjerama

Razvojne strategije i revizija/ usklađivanje

Akcijskog plana s dionicima

Listopad – studeni 2017.

Page 19: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine sjednica.pdf · Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017 Sadržaj: Kronologija

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_ožujak_2017

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

A: Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb

T: +385 1 610 1840

F: +385 1 610 1881

E: [email protected]

Hvala na pažnji!