Kronologija Raspada SRJ i Formiranje Hrvatske

Embed Size (px)

Text of Kronologija Raspada SRJ i Formiranje Hrvatske

Kronologija raspada SRJ i stvaranje Republike Hrvatske do 15. sijenja 1992.Ivan Bili Neki vaniji datumi i dogaanja na podruju bive S.RJ): 1981.:11. oujka: Poinju demonstracije u Pritini i drugim veim gradovima irom Kosova s jasno istaknutom parolom: Kosovo Republika. 26. oujka: Na Kosovu su izbile jo jae demonstracije. Isti je dan u Pritinu stigla i tafeta mladosti. 28. oujka: Aslan .azliu, etniki Albanac, predsjednik GK SK1

Pritine, opisujui navedene demonstracije, uveo je pojam kontrarevolucija. 30. oujka: Bojkot nastave objavljuju studenti triju najveih pritinskih fakulteta: Prirodoslovno-matematikog, Pravnog i Ekonomskog. 1. travnja: Pokrajinski komitet za ONO i DSZ, a pod predsjedanjem Mahmuta Bakalia, trai i postie izlazak postrojba JNA na ulice irom Kosova. Demonstracije u kojima su poginuli desetci demonstranata, traju do 3. travnja. 2. travnja: Predsjednitvo S.RJ donijelo je odluku o uvoenju izvanrednog stanja na Kosovu i formiranju Zdruenog odreda policijskih snaga SSUP koji je upuen na Kosovo. 17. travnja: Albanski dnevnik Zeri i Popullit objavljuje nepotpisani (pretpostavlja se da je njegov autor tadanji predsjednik albanske Vlade Mehmet Shehu) komentar u kojem se zahtjev Kosova za dobivanjem statusa Republike dri opravdanim. lanak izaziva snanu reakciju u Beogradu.1

Page 2

1984./1985./1986.:Tijekom 1984./1985., kako pie Branko Mamula, tadanji savezni sekretar za narodnu obranu, JNA je postepeno izgraivala procjene mogueg ponaanja subjekata drutva i2

najznaajnijih vanjskih politikih i vojnih faktora, ukoliko se stigne do Rubikona, i JNA bude primorana otvoreno izai na politiku pozornicu i preuzeti odgovornost za sudbinu Jugoslavije.2

1. svibnja 1985.: ore Martinovi, podoficir JNA, prijavljuje napad NN osoba albanske nacionalnosti koji su mu nabili staklenu bocu u debelo crijevo. Sluaj je izazvao veliku pozornost, razliitim tumaenjima te je ujedno postao primjer silovanog i ugnjetenog srpstva na Kosovu. 23. svibnja 1985.: Na Skuptini SANU jednoglasno je odlueno da se zbog potrebe isticanja najaktuelnijih drutvenih, politikih, ekonomskih, socijalnih, naunih i kulturnih problema pristupi izradi Memoranduma SANU . U izradi su, izmeu ostalih, sudjelovali: Pavle Ivi, Antonije Isakovi, Duan Kanazir, Mihajlo Markovi, Milo Macura, Dejan Medakovi, Miroslav Panti, Nikola Panti, Ljubia Raki, Radovan Samardi, Miomir Vukobratovi, Vasilije Kresti, Ivan Maksimovi, Kosta Mihajlovi, Nikola obelji, Stojan eli.3

Tom popisu vidljivo nedostaje i Jovan Rakovi, u ijem je stanu u ibeniku i u kui u Primotenu Memorandum dovravan.3

Vodstvo SANU-a dobilo je politiku potporu tadanjeg politikog vodstva CK SK SR Srbije iji je predsjednik bio Ivan Stamboli.4

29. srpnja 1985.: Odrana je sjednica predsjednitva CK SKJ na kojoj je prihvaeno tzv. Kuanovo izvjee o stanju na Kosovu, u kojem se istie kako pravo srpskog naroda da stvori svoju vlastitu dravu na isti nain kao i ostali narodi u S.RJ nije jo u potpunosti ispunjeno jer ustavni principi, po kojima su pokrajine unutar Srbije, nisu uvijek bili dosljedno provoeni u politikoj stvarnosti. 24./25. rujna 1986.: Beogradski dnevni list Veernje novosti dobio je presliku nedovrenog Memoranduma SANU koju je i objavio. Memorandum je pribavljen djelovanjem hrvatske Slube dravne sigurnosti.5

Ivan Stamboli tvrdi da je Memorandum slatkoreiv uvod u krvavi obraun te smrtonosni ovinistiki proglas, ratni manifest za ve zavrbovane komesare srpstva.6

74Page 3

1987.:20. travnja: Slobodan Miloevi posjetio je Kosovo polje gdje je4

odrao glasovit govor okupljenim Srbima iz kojeg se esto izvlaila izjava: Ovaj narod niko ne sme da bije. Na Kosovo polje doao je kao predsjednik predsjednitva CK SK Srbije, a vratio se u Beograd kao vod, srpski narodni voa. 20. kolovoza: U razgovoru generala Kadijevia i admirala Mamule, Kadijevi prepriava sadraj izlaganja Milana Kuana na sjednici skuptinske komisije za promjenu Ustava, u kojoj Kuan kae da razbijanju S.RJ moe voditi ne samo olabavljena federacija nego i pokuaj da se oduzmu prava republikama.7

2./3. rujna: Dogodio se incident u vojarni JNA u Parainu kad je pripadnik JNA albanske nacionalnosti Aziz Kelmendi ubio 4 vojnika, a ranio njih 7 pucajui iz svoje automatske puke u zajednikoj spavaonici. 10. rujna: Skuptina SR Srbije prihvatila je prijedlog izmjena Ustava Srbije. 12. rujna: Pod pritiskom srbijanskih politikih krugova, a zbog njegove veze s .ikretom Abdiem, tadanjim direktorom Agorkomerca optuenim za izdavanje mjenica bez pokria u milijunskim iznosima, Hamdija Pozderac (BiH), tadanji potpredsjednik predsjednitva S.RJ, podnosi ostavku. 18./19. rujna: Odrana je dvodnevna zatvorena sjednica Predsjednitva CK SK Srbije: Slobodan Miloevi, predsjednik5

Predsjednitva, od 20 lanova toga tijela dobiva 11 glasova (dobiva tri kljuna glasa kosovskih Albanaca te jedan iz Vojvodine8

), 5 lanova je suzdrano, a svega su 4 lana Predsjednitva glasovala protiv kandidature/izbora Slobodana Miloevia za predsjednika SK Srbije. Na sjednici CK SK Srbije njegov je izbor samo potvren. Miloeviev glavni lobist bio je Borisav Jovi. Tada je Ivan Stamboli, do tada najmoniji ovjek u Srbiji i predsjednik Predsjednitva SR Srbije, izgubio politiku bitku s Miloeviem. 23./24. rujna: Odrana je Osma sednica CK SK Srbije. Miloevi se, uz pomo Petra Graanina, Nikole Ljubiia, Vidoja arkovi a, Marka Orlandi a, Stipe uvara i drugih, uspjeno rijeio Ivana Stambolia i Dragie Pavlovia (predsjednik GK SK Beograda). Sam Stamboli za ovu sjednicu kae: ....famozna sednica oznaila poetak kraja itave jedne epohe, jedan sunovrat, moda i najdublji u istoriji srpskog naroda. ... Osma sednica jeste zaista bila ratna truba iji je zov podigao na noge srpske nacionaliste u pohod na 75Page 4

razaranje Jugoslavije. Jugoslavija je ve tada bila osuena na smrt.6

9

8. prosinca: Odrana je 11. sjednica CK SKJ na kojoj je razmatran ustavni poloaj Srbije u odnosu na njezine autonomne pokrajine. Iz SK je iskljuen .adil Hoxha, bivi lan Predsjednitva S.RJ.10

1988.:Tijekom ove godine, a pripremajui se za proslavu 600 godinjice bitke na Kosovu polju, SPC se odluila prenijeti moti kneza Lazara u manastir Graanica. Moti su putovale Srbijom podiui nacionalni i vjerski zanos velikog broja Srba. Jovan Velimirovi, tadanji vladika abako-valjevski, izdao je poslanicu u kojoj se spominje nebeska Srbija, izraz koji e se udomaiti u ratnohukakoj terminologiji.11

7. sijenja: Na sjednici Predsjednitva SR Srbije postignut je dogovor o potrebi mijenjanja republikog Ustava. 12. veljae: Odbor za obranu slobode misli i izraavanja trai uspostavljanje stvarne ravnopravnosti naroda Jugoslavije odnosno osnivanje samoupravnih oblasti za srpski narod, kako u Hrvatskoj tako i u Bosni i Hercegovini. lanovi su7

Odbora, osnovanog u rujnu 1984.: akademik Matija Bekovi, akademik Dimitrije Bogdanovi, dr. Kosta avoki, Dobrica osi, prof. dr. Andrija Gams, Zagorka Golubovi, dr. Ivan Jankovi, prof. dr. Neca Jovanov, Vojislav Kotunica, akademik Mihajlo Markovi, Borislav Mihajlovi Mihiz, akademik Dragoslav Mihajlovi, Nikola Miloevi, akademik Gojko Nikoli, Vesna Pei, akademik Mia Popovi, akademik Radovan Samardi, akademik Mladen Srbinovi, akademik Predrag Palavestra, akademik Dragoslav Srejovi, Tanasije Mladenovi i akademik Ljubomir Tadi (otac sadanjeg predsjednika Republike Srbije i Crne Gore Borisa Tadia). 25. oujka: Odrana je sjednica Vojnog saveta oruanih snaga na kojoj je izvrena temeljita ocjena pogoranog stanja u zemlji, i Sloveniji posebno. Slovensko rukovodstvo reagiralo je na ovu izjavu optuujui vrh JNA za pripremu i namjeru dravnog udara u Sloveniji. 1. travnja: U Knjievnim novinama (glasilo UKS) od 15. srpnja izlazi povelja pod nazivom Uspostavljanje drave u kojoj se trai ukidanje autonomije Kosova i stvaranje srpske drave u prirodnim, istorijskim i etnikim granicama. 76Page 5

8

19. svibnja: Slobodan Miloevi ponovno je izabran za predsjednika Predsjednitva CK SK Srbije. 31. svibnja: Na podruju Slovenije JNA je uhitila Janeza Janu i Ivan Bortnera zbog odavanja i objavljivanja vojne tajne. 4. lipnja: JNA je nastavila s uhienjima u Sloveniji. Uhieni su David Tasi i .ranci Zavrl. Ta su uhienja, zajedno s uhienjima od 31. svibnja, potakla slovensku javnost na snanu politiku borbu protiv JNA u Sloveniji. 9. srpnja: Odran je prvi protestni miting u Novom Sadu na koji dolazi oko 1000 Srba i Crnogoraca s Kosova. Prosvjednici istiu zahtjeve za smjenom pokrajinskog rukovodstva. Miting slubeno predvodi Miroslav olevi12

dok Miloevi vue stvarne poteze, ali iz pozadine.13

20./21. kolovoza: U Titogradu i Kolainu odrani su mitinzi istine na kojima se trai smjena politikog vodstva Crne Gore. 5./6. listopada: Na mitingu u Novom Sadu trai se ostavka tadanjeg Predsjednitva Pokrajinskog komiteta SK Vojvodine. Predsjednitvo podnosi ostavku nakon bezuspjenog traenja9

vojne intervencije protiv demonstranata. Tadanji predsjednik saveznog Predsjednitva Lazar Mojsov odbija dati suglasnost za angairanje JNA s ciljem sprjeavanja ulinih demonstracija. 7. listopada: Antibirokratska revolucija ili jogurt revolucija pokuala je, na slian nain na koji su juer sruili vojvoansko rukovodstvo, organiziranjem mitinga u Titogradu sruiti crnogorsko rukovodstvo. 17. listopada: Odrana je 17. sjednica CK SKJ na kojoj je uvar pokuao ukloniti Slobodana Miloevia iz CK SKJ. Meutim, zbog nepoznavanja procedure i pravila izbora za lanove tog tijela, uvarov je pokuaj propao. General Veljko Kadijevi koji se ve, od 15. svibnja 1988., nalazi na dunosti saveznog sekretara za narodnu obranu, izjavljuje: Jugoslavija moe postojati samo kao istinska federacija ili je nee biti. Zato federativnom ureenju ne mogu biti alternative niti unitarno, niti konfederalno ureenje.14

17. studenoga: Na sjednici PK SK Kosova i Metohije smijenjena je dotadanja predsjednica Predsjednitva PK SK Kosova i Metohije Kaqusha Jash