25
Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017 GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine 5. sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba

GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko … za strategijsko...Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017 Priprema izvješća za 2016. temeljila

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

GRAD ZAGREB

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

5. sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Sadržaj:

Uvod

Izvješće o provedbi Razvojne strategije

Plan sljedećih aktivnosti

Razno

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Uvod

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Proces

Proces

Analitički dio

Provedbeni dio

Provedba, praćenje i vrednovanje Pripreme za izradu i izrada novog strateškog razvojnog dokumenta

SWOT – analiza / Razvojni problemi i potrencijali

Strateški okvir - Vizija i strateški ciljevi

Razvojni prioriteti i mjere

Strateški projekti

Akcijski plan i Komunikacijska strategija

Donošenje dokumenta

PAR

TNER

SKO

VIJ

EĆE

GZ

V

RED

NO

VA

NJE

Baze podataka / Osnovna analiza

STR

ATE

ŠKA

PR

OC

JEN

A U

TJEC

AJA

NA

OK

OLI

Š

PAR

TIC

IPA

TIV

NO

ST I

KO

MU

NIK

AC

IJA

S J

AV

NO

ŠĆU

Financijski i institucionalni okvir za provedbu

Razvojnu strategiju Grada za razdoblje do 2020. godine donijela je Gradska skupština Grada Zagreba na 3. sjednici održanoj 28. rujna 2017.

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Aktivnosti nakon donošenja Razvojne strategije: - Objava materijala, obavijesti o

usvajanju - Izrada, tisak i objava na webu sažetka

Razvojne strategije Grada Zagreba - Izrada i objava propisanih izvješća

(o provedbi SPUO) - Usklađivanje Plana razvojnih programa

sa ciljevima, prioritetima i mjerama - Praćenje provedbe i sudjelovanje u

provedbi - ...

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Izvješće o provedbi Razvojne strategije

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Izvješće o provedbi sastoji se od: 1. Tekstualnog / Opisnog dijela I. Uvod II.Provedba mjera ZagrebPlana po područjima razvoja (Financijski izvještaj i Provedba mjera ZagrebPlana prema posebnim područjima III. Razvojni projekti IV. Izazovi u provedbi ZagrebPlana V. Potreba za revizijom ZagrebPlana VI. Zaključak 2. Tabličnog dijela (pripadajuće excel

tablice prikazane u nastavku)

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Za potrebe izrade Izvješća ciljevi, prioriteti i mjere utvrđeni ZagrebPlanom grupirani su u sedam razvojnih područja i njima pridruženim skupinama razvojnih mjera definiranih uputama nadležnog Ministarstva: 1. gospodarstvo 2. komunalna infrastruktura 3. društvene djelatnosti 4. zaštita okoliša, prostor i priroda 5. ljudski potencijali 6. institucije 7. ostala područja Posebna područja - Donji Grad, Medvednica i Sava te ruralni prostor Grada Zagreba (C3.P1-M3, C4.P2-M2, C4.P2-M6)

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

T-2- IZVJEŠTAJ O POKAZATELJIMA REZULTATA PROVEDBE SKUPINE MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA ,T3- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS U POSEBNIM PODRUČJIMA, T4-IZVJEŠTAJ O POKAZATELJIMA REZULTATA PROVEDBE SKUPINE MJERA ŽRS U POSEBNIM PODRUČJIMA, T-5-POPIS RAZVOJNIH PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU - 2016.

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Priprema izvješća za 2016. temeljila se na Akcijskom planu, tj. ciljevima, prioritetima i mjerama koji su bili dio tada važeće Strategije

Izvješće o provedbi prikazuje aktivnosti unutar pojedinih razvojnih mjera provedenih s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja, a temelji se na podacima (financijski pokazatelji i pokazatelji rezultata) koje je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao regionalni koordinator, prikupio od ostalih gradskih upravnih tijela, Zagrebačkog Holdinga i ostalih javnih ustanova te ostalih nositelja mjera.

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

3. svibnja 2017. - Dopis nadležnim tijelima i institucijama 12. svibnja 2017. - radionica s ciljem informiranja ključnih dionika o procesu izvještvanja

dostavljene su Tablice s prikazom Strateških ciljeva / Prioriteta / Mjera iz tada važeće strategije, kojih su definirani kao Nositelji / Sudionici u provedbi

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

2.275.715.129,00

1.791.370.803,19

2.390.353.255,85

2.156.707.810,96

2.128.728.478,50

2.957.636.959,97

2014

2015

2016

Planirana i utrošena sredstva u kn (2014,2015,2016)

Planirano

Utrošeno

80,82%

84,15%

105,52%

Kao orijentir u pogledu planiranja sredstava uzeta su ukupna sredstva planirana za provedbu aktivnosti u 2016. godini, na temelju podataka iz Proračuna Grada Zagreba za 2016. i drugih raspoloživih i prikupljenih podataka. Prema dostavljenim izvješćima o provedenim aktivnostima Nositelja i Sudionika u provedbi mjera:

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

6,30%

56,76% 2,61%

1,76%

32,57%

Utrošeno 2016. - prema alokcijama (ukupno utrošeno 2.390.353.255,85 kn)

Državni proračun

Proračun Grada Zagreba

Pomoći Europske unije

Javna poduzeća

Ostali izvori

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

Gospodarstvo Komunalnainfrastruktura

Društvenedjelatnosti

Zaštita okoliša,prostor i priroda

Ljudskipotencijali

Institucije Ostalo

planirano 2016. 188.204.395,00 1.135.417.215,31 1.138.094.204,77 222.645.259,75 31.274.686,14 22.147.199,00 219.854.000,00

utrošeno 2016. 85.277.678,71 1.063.759.207,18 910.499.376,63 82.449.350,64 21.093.749,68 19.413.330,15 207.860.562,86

Planirano/Utrošeno prema područjima razvoja u u 2016. (kn)

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

ZRR - Razvojni projekt - projekt izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske, energetske, društvene i druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jačanje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i drugih institucija, jačanje i izgradnju društvenog kapitala te gospodarski i drugi projekti kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti. Razvojni projekti koji su provedeni/ili su u tijeku u izvještajnom razdoblju 2016. dio su ukupnih razvojnih mjera poduzetih radi ostvarivanja prioriteta i strateških ciljeva utvrđenih ZagrebPlanom

11,31%

23,33%

4,22% 2,71%

58,43%

Državni proračun

Proračun Grada Zagreba

Pomoći Europske unije

Javna poduzeća

Ostali izvori

Razvojni projekti po alokacijama, 2016.

Razvojni projekti (2016) – po strateškim ciljevima

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

- izrada novog zakonodavnog okvira u području regionalnog razvoja započela je u drugoj polovici 2013. godine, te se nužnim ukazalo produljenje trajanja važećih županijskih razvojnih strategija kako bi se premostilo vrijeme do donošenja novoga Zakona, podzakonskih propisa, te nastavno i nove SRRRH

- ZagrebPlan od svojega donošenja nije bio predmetom bilo kakvih izmjena te su prilikom izrade Izvješća nakon 2013. godine, kao orijentir planiranja sredstava uzeta su sredstva planirana u određenoj izveštajnoj godini, pa tako i za izvještajnu 2016. - Obzirom na specifične okolnosti, u planiranju i provedbi financijskog okvira ZagrebPlana utvrđeni su određeni izazovi, ali sva saznanja i iskustva stečena u praćenju provedbe i izvještavanja korištena su u najvećoj mogućoj mjeri prilikom izrade nove Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.

Zaključak

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Plan sljedećih aktivnosti

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Praćenje provedbe aktivnosti termin

Ažuriranje Akcijskog plana po usvojenom proračunu;

prikupljanje podataka– komunikacija i koordinacija sa

dionicima gradske razine i vanjskim dionicima

Siječanj i veljača

2018.

Izrada ažurirane tablice Akcijskog plana + informacije o

projektima

Izrada izvješća nakon

provedbe Razvojne

strategije- ZagrebPlan

Izrada koncepta sadržaja izvješća; Siječanj i veljača

2018. Prikupljanje podataka za ex post izvješće;

izrada ex post izvješća

Organiziranje sjednica

Partnerskog vijeća i

izvještavanja o

provedenim aktivnostima

Priprema dopisa, prezentacija i drugih materijala za 6.

sjednicu Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Ožujak 2018.

Aktivnosti i teme za sljedeću sjednicu Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

- BLOK BADEL - REVITALIZACIJA DONJOGRADSKOG BLOKA U planu je slanje Odluke o realizaciji gradskog projekta Gradskoj skupštini na donošenje, a prema ranije definiranim urbanim pravilima (odnosno ranije provedenoj proceduri) - GREDELJ - NOVO GRADSKO SREDIŠTE U tijeku je izrada programa gradskog projekta. Razmatrana je mogućnost sufinanciranja iz EU sredstava. Istaknuta je namjena projekta, koja je pretežito poslovna, a kao neke mogućnosti namjene su i Vojni muzej, Muzej željeznice i druge javne namjene. - KONGRESNI CENTAR Razmatranje lokacije za smještaj kongresnog centra - PAROMLIN Pripremljen je Program za natječaj i očekuje se provedba natječaja

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

- ZAGREBAČKI VELESAJAM Plan izdvajanja Velesajma iz ZGholdinga. U izradi je revizija programskih smjernica i sadržaja. - SVEUČILIŠNA BOLNICA BLATO - ZAVRŠETAK ILI PRENAMJENA Objavljena je nabava za izradu elaborata – statika – ispitivanje postojećeg stanja konstrukcije Sveučilišne bolnice u Blatu. Otvaranje ponuda planirano za 20.12. - TRAČNIČKA VEZA GRAD – ZRAČNA LUKA ZAGREB Očekuje se realizacija kroz dvije do tri godine - ŽIČARA SLJEME U prijedlogu proračuna za 2018. planira se 150 mil. kn - INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE I KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Izrađen je elaborat Idejni projekt informiranja putnika – korisnika integriranog prijevoza putnika

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Razno

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

8. prosinac 2017. - konačni prijedlozi Zakona usvojeni su na sjednici Hrvatskog sabora Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem ("Narodne novine" broj 123/17) - stupa na snagu idući tjedan, odnosno 20. prosinca 2017. godine. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (izmjene i dopune) ("Narodne novine" broj 147/14 i 123/17) – na snazi od 12. prosinca 2017.

Grad Zagreb_Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada_prosinac_2017

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

A: Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb

T: +385 1 610 1840

F: +385 1 610 1881

E: [email protected]

Hvala na pažnji!