10 Opsti upravni postupak

Embed Size (px)

Text of 10 Opsti upravni postupak

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  1/84

  Rubli Crn GrVLADA REPUBLIKE CRNE GORE

  UPRAVA ZA KADROVE

  OPTI UPRAVNI POSTUPAK

  prirunik

  Podgorica, oktobar 2006.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  2/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  OPTI UPRAVNI POSTUPAK

  Izdava: Upravazakadrove

  Urednik: mrBorivojKos lanoviurednikogodbora: SvetlanaVukovi,Jadrankaurkovi, mrJadrankaVojinovi

  Autor(i): StankaVuini,BiserkaBukvi, LjubinkaPopovi-Kustudi

  Tehnikaobrada: BiljanaButulija

  Priprema: StudioMouse-Podgorica

  tampa: StudioMouse-Podgorica

  Tira: 600primjeraka

  tampanje ove publikacije struno i fnansijski je podrao projekat Jaanjekapaciteta za upravljanje kadrovima i evropske integracije PARiM CB, kojifnansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju.

  CIP-,

  35.077.3(497.16)(035)

  ,Optiupravnipostupak/[autoriStankaVuini,BiserkaBukvi,LjubinkaPopovi-Kustudi].-Podgorica:Upravazakadrove,2006(Podgorica:StudioMouse).-84str.;30cm

  Navrhunasl.str.:RepublikaCrnaGora,Vlada

  RepublikeCrneGore.-Podatakoautorimapreuzetizimpresuma.-Tira600.

  ISBN86-85819-02-41....a)--COBISS.CG-ID10909200

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  3/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  SADRAJ

  Uvod .........................................................................................................................9

  opTI UpRavNI POSTUPAkI OSNOVNa NAELA ......................................................................................1

  1.1.Naelovaenjazakonainaelozakonitosti ...........................................11.2.Naelozatitepravagraanaizatitejavnoginteresainaelo

  pruanjapomoineukojstranci................................................................11.3.Naeloekasnosti ......................................................................................141.4.Naeloistine................................................................................................151.5.Naelosasluanjastranke........................................................................161.6.Naeloocjenedokaza ................................................................................17

  1.7.Naelosamostalnostiurjeavanju..........................................................171.8.Dunoststrankedagovoriistinu............................................................181.9.Naelodvostepenosti ................................................................................181.10.Naeloekonominostipostupka............................................................181.11.Naeloupotrebejezikaipismaupostupku.........................................18

  II POKRETANJe POSTUPKA...............................................................................192.1.Pokretanjepostupkaposlubenojdunosti..........................................192.2.Pokretanjepostupkapozahtjevustranke..............................................0

  2.2.1.Sadrajzahtjeva.................................................................................02.2.2.Strankaraspolaezahtjevom...........................................................02.2.2/1.Izmjenazahtjeva ...........................................................................12.2.2./2Odustanakodzahtjeva................................................................12.2.2./3Poravnanje .....................................................................................2.2.3.Ispitivanjezahtjeva ...........................................................................2.2.3./1Razumljivostipotpunostzahtjeva.............................................2.2.3./2.Nadlenostorgana ......................................................................52.2.3./3Rokzapodnoenjezahtjeva........................................................62.2.3./4Upravnastvar................................................................................72.2.3./5Strankaupostupku......................................................................82.2.3./6Drugipostupakilipravosnanorjeenje ..................................9

  III PRVOSTEPENI POSTUPAK ............................................................................93.1.Zajednikeodredbe ...................................................................................9

  3.1.1.Odluneinjeniceidokazi...............................................................03.1.2.Prethodnopitanje..............................................................................13.1.3.Zainteresovanolice...........................................................................13.1.4.Spajanjestvariujedanpostupak....................................................3.1.5.Prekidpostupka................................................................................3.1.6.Rokovi.................................................................................................3.1.6./1Raunanjerokova ........................................................................4

  3.1.7.Povraajupreanjestanje..............................................................53.1.8.Izjanjenjestranke.............................................................................63.1.9.Odravanjereda................................................................................6

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  4/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  4

  3.1.10.Izuzee ..............................................................................................73.1.11.Punomonikizakonskizastupnikstranke .................................83.1.12.Trokovipostupka..........................................................................403.1.13.Komunikacijaorganaistranaka..................................................413.1.13/1Podnesci ........................................................................................41

  3.1.13./2Pozivanje......................................................................................43.1.13./3Zapisnik .......................................................................................43.1.13./4Razgledanjespisaiobavjetavanjeotokupostupka.............443.1.14.Dostavljanje.....................................................................................443.1.14./1Vrijemeimjestodostavljanja....................................................443.1.14./2Vrstedostavljanja .......................................................................453.1.14./3Odbijanjeprijema .......................................................................483.1.14./4Promjenaprebivalita,odnosnoboravitailisjedita ...........483.1.14./5Dostavnica ...................................................................................483.1.14./6Grekeudostavljanju.................................................................49

  3.2.Skraenipostupak......................................................................................493.3.Posebniispitnipostupak...........................................................................503.3.1.Usmenarasprava .............................................................................503.3.2.Dokaznipostupak.............................................................................513.3.2./1Isprave,uvjerenja,sertikatiipotvrde......................................513.3.2./2.Svjedoci .........................................................................................53.3.2./3Izjavastranke.................................................................................543.3.2./4Vjetaci ...........................................................................................543.3.2./5Uviaj .............................................................................................54

  3.4.Prvostepenorjeenje.................................................................................553.4.1.Oblikisastavnidjelovirjeenja.......................................................553.4.2.Djeliminorjeenje............................................................................583.4.3.Dopunskorjeenje.............................................................................593.4.5.Privremenorjeenje ..........................................................................603.4.6.Rokzaizdavanjerjeenja.................................................................603.4.7.Ispravljanjegreakaurjeenju........................................................613.4.8.Konanostipravosnanostrjeenja...............................................61

  3.5.Zakljuak .....................................................................................................63.6.Uvjerenjeidrugeisprave..........................................................................6

  Iv pRavNa SREDSTVA ......................................................................................64

  4.1.albairadprvostepenogorganapoalbi .............................................644.1.1.Razumljivostalbeidostavljanjestrancisasuprotnimineresima.............................................................................66

  4.1.2.Doputenostalbe.............................................................................664.1.3.Neblagovremenostalbe..................................................................664.1.4.Liceovlaenozaizjavljivanjealbe ..............................................674.1.5.Zamjenaprvostepenogrjeenjapovodomalbe ..........................67

  4.2.Rjeavanjedrugostepenogorganapoalbi............................................684.2.1.Odbijanjealbe..................................................................................684.2.2.Ponitavanjerjeenjairjeavanjeupravnestvariodstrane

  drugostepenogorgana .........................................................................684.2.3.Ponitavanjeprvostepenogrjeenjaivraanjepredmetaprvostepenomorganunaponovnipostupak...................................69

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  5/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  5

  4.2.4.Ponitavanjeprvostepenogrjeenjeidostavljanjepredmetanadlenomorganu................................................................................69

  4.2.5.Oglaavanjerjeenjaniavim ..........................................................694.2.7.Dostavljanjedrugostepenogrjeenja..............................................70

  4.3.albakadprvostepenorjeenjenijedonijeto.........................................71

  4.4.Ponavljanjepostupka ................................................................................74.4.1.Rjeenjeoponavljanjupostupka ....................................................74.4.2.alba ..................................................................................................7

  4.5.Naroitisluajeviponitavanja,ukidanjaimijenjanjarjeenja ...........74.5.1.Mijenjanjeiponitavanjerjeenjauvezisaupravnimsporom..744.5.2.Ponitavanjeiukidanjepoosnovuslubenognadzora ..............744.5.3.Vanrednoukidanje ...........................................................................754.5.4.Oglaavanjerjeenjanitavim..........................................................754.5.5.Pravneposljediceponitavanjaiukidanja ....................................75

  v IZVRENJE .......................................................................................................765.1.Izvrnostrjeenja........................................................................................765.2.Organkojisprovodiizvrenje..................................................................765.3.Zakljuakodozvoliizvrenjaipotvrdaizvrnosti..............................775.4.Obustavaiodlaganjeizvrenja................................................................775.5.Izvrenjenenovanihobaveza .................................................................78

  vI SPROVOENJe zakoNa ..............................................................................796.1.Inspekcijskinadzor....................................................................................796.2.Prelazneizavrneodredbe.......................................................................80

  KONTROLNAPITANJA.......................................................................................81

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  6/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  6

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  7/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  7

  OPTI UPRAVNI POSTUPAK

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  8/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  8

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  9/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  9

  1. UVOD

  VladaRepublikeCrneGorejeumartumjesecu2003.godine,usvojilaStrategi-juupravnereformeCrneGore.CiljtereformejedaupravauCrnojGoriposta-nesposobnadaradiprofesionalno,nezavisno,samostalnoinepristrasnoibu-deservisgraana,atoznaidaradinaprincipimaistandardimaupravnogpravaEvropskeunijeinaelimarazvijenimkrozpresudeEvropskogsudazaljudskapravaiEvropskogsudapravde.

  RadiostvarivanjapostavljenihciljevadonijetjeZakonodravnojupravi,Za-konooptemupravnompostupku,Zakonoinspekcijskomnadzoru,Zakonodravnimslubenicimainamjetenicimaidrugi.NatajnainvejeuraennajveidioposlanadonoenjunovihZakonauijarjeenjasuugraenievrop-skistandardi.

  DonoenjeZakonasamojepoetnikorakuostvarivanjupostavljenogcilja,jerjezaostvarenjetogciljaZakonpotrebnoimplementirati.

  Zakonooptemupravnompostupku(udaljemtekstuZUP),objavljenjeuSlubenomlistuRCGbroj60/2003.Tajzakonprimjenjujubrojnidravnior-gani,organilokalnesamouprave,ustanoveidrugapravnalicakadarjeava-

  juuupravnimstvarima.

  Zakonooptemupravnompostupkunedajedenicijuupravnestvari,aniuteorijinemajedinstvenedenicijetogpojma.Upravnojterminologiji stvaroznaava situaciju koja treba da bude ureena ili razrijeena odgovarajuom vrstom

  pravnog akta (izKomentaraZakonaooptemupravnompostupkuautoraZo-ranR.TomiiVeraBaiNIUSlubenilistSRJ-Beograd1994.godine).Izta-kvedenicijeproizilazidajeupravnastvarsituacijaukojojtrebadonijetiuprav-nipojedinaniakt.Nitajpojamnemajedinstvenudeniciju,alisemoede-nisatikaoaktkojimnadleniorgansapozicijedravnevlastiodluujeoizvje-

  snompravu,obaveziilipravnominteresuodreenogsubjekta.

  Upravnastvarje,dakle,pojedinanapravnasituacijakojujepotrebnoautori-tativnoineposrednopravnourediti,aupravniaktjeodlukanadlenogorga-nasapozicijedravnevlastikojomsenakonprovedenogzakonompropisa-nogpostupkainaosnovuzakonaureujekonkretnapravnasituacijaodrei-vanjempravaiobavezakonkretnestranke.

  Upravnastvarmoebitijednostranakailidvostranaka.

  Jednostranakaupravnastvarjeonaupravnastvarukojojnaspramupravnogorganastojijednailiviestranaka,alitestrankaineprocesnuzajednicu.Procesnazajednicaznaidameustrankamanemasuprotstavljenihinteresa.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  10/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  10

  Recimo,kadasevrieksproprijacijazemljita,kojepredstavljazajednikusvojinu,ilisusvojinuvielica,tadasvinosiocipravasvojinepredstavljajuprocesnuzajednicu.

  Dvostranakaupravnastvarjeupravnastvarukojojnaspramupravnogor-

  ganastojedvijeiliviestranakaijisuinteresiutompostupkurazliiti.Reci-mo,dvijegrupemjetanasvakazasebetraikaptaujednogizvora,akapa-citettogizvorajetakavdasetraenopravomoepriznatisamojednojgrupi.Ipak,najeiprimjerdvostranakeupravnestvarijeueezainteresovanoglica.Recimoupostupkuizdavanjagraevinskedozvolesusujedpodnosiocazahjtevauestvujeupostupkuosporavajuitraenopravotvrdnjomdasena-ruavajunekinjegoviinteresi.

  Uupravnomsporu,apremapodacimaUpravnogsudaRCG,ponitavasevelikibrojupravnihakata,itonajeezbogpovredapravilaupravnogpostupka.

  Svegorenavedenouslovljavaneophodnostdaseedukacijidravnihslubeni-kainamjetenikaposvetiposebnapanja,tedauokviruteedukacijeposebnomjestozauzmeoptiupravnipostupak,atojetemaovebroure.

  Svrhaedukacijedravnihslubenikainamjetenikajedaseostvarizacrtanicilj-reformadravneuprave.Tojeopticilj,aliedukacijatrebadadoprineseidasvakidravnislubenik,odnosnonamjeteniklakeobavisvojposao,tedanasvomradnommjestuostvarioekivane,paizapaenerezultate,atimeuskla-dusaZakonomodravnimslubenicimainamjetenicima(Sl.listRCG,br.27/04),ostvarimogunostdanjegovradbudevisokoocijenjenitakonapredu-jeuviiplatnirazred.Navedenimzakonom,naime,uvedenojeocjenjivanjera-dadravnihslubenika,odnosnonamjetenika.Ocjenjivanjesevrinaosnovupostignutihrezultata,samostalnostiikreativnosti,ostvarenesaradnjesastran-kamaisaradnicimanaposluidrugihsposobnosti.Visokaocjenaradaomogu-avanapredovanjeuviiplatnirazred,aocjenanezadovoljavauslovljavadaslubenik,odnosnonamjetenikbudeupuennaprovjeruznanja,aakonatomispitunepokaezadovoljavajueznanje,prestajemuradniodnos.

  Sobziromdajesvrhaovebroureedukacijadravnihslubenikainamjete-nikaooptemupravnompostupku,teoretskarazmatranjasusvedenanane-

  ophodnumjeru,aposebnapanjaposveenapraktinimrjeenjima.Isistema-tizacijaizlaganjatemejenetodrugaijaodsistematizacijeZUP-a,jersepoloodpokretanjaupravnogpostupkakanjegovomokonanju,daklenavedenajehronologijaradnjidravnogslubenika,odnosnonamjetenika,prilikomod-luivanjaukonkretnojupravnojstvari.

  Materija,kojajepredmetovebrourepodijeljenajeunekolikopoglavlja,aistanaviecjelinakakobiseobezbijedilapreglednosti lakenalaenjeodgovo-ranapitanje,kojesepojavikaospornoupraksi,jeroekujemodaovabrou-ramoeposluitikaopomousvakodnevnomradu,anesamokaomaterijal

  zaseminare.Komunikacijaorganaistranaka,teizvrenjeupravnihakatauovojbrourisu

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  11/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  11

  obraenisamoukratkimcrtama,jersutidjelovioptegupravnogpostupkatemeposebnihbroura.

  Ubrourisudatiinekiobrasciiliprimjeriakata,kojedonoseorganiuuprav-nompostupku,kojimogubitipomousvakodnevnomradu.Pritomsuuvod

  ipravnapoukadatisamouprvomobrascukojislijediubrouri,teuprimjeruprvostepenogidrugostepenogrjeenja,jersutidjeloviupravnihakatastandar-dizovani,paocjenjujemodanemapotrebeuvijekponavljatitedjelove.

  UzprethodnovaljaukazatidajeuSlubenomlistuRCG,br.6/2004objav-ljenPravilnikakatakojisekoristeuupravnompostupku.

  Brourasadriiizborizsudskeprakse.VeidiosudskihodlukadatihuovojbrouridonijetjezavrijemevaenjaranijegZUP-a(Sl.listSRJ,broj33/97),pasuudatimpresudamanavedeneodredbetogzakona.No,pritomsevodilo

  raunadateranijeodredbebudusaglasnerjeenjimasadavaeegZUP-a.Nakrajubrouresudatapitanja,kojamoguposluitizaprovjerusteenogznanja.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  12/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  12

  OPTIUPRAVNI

  POSTUPAK

  Upravnipostupakpredstavljaskuppravnoureenihradnjiorganaupravepriprimjenjivanjupropisanakonkretneivotnesluajeve.

  IOSNOVNANAELA

  Osnovnanaelasuidejekojeineduhzakona.Poznavanjeosnovnihnaelajeneophodnozapravilnorazumijevanjesvihodredbizakona,jersesveteodred-beinaslanjajunaosnovnanaelaiusutinipredstavljajunjihovukonkretiza-ciju.Iztihrazlogausvajanjuoptihnaelatrebaposvetitiposebnupanju.

  1.1. Naelo vaenja zakona i naelo zakonitosti

  Naelozakonitostiznaidaseprilikomodluivanjaukonkretnojupravnojstva-ripostupakmoravoditipoodredbamaZUP-a,aupravnastvarrijeitiuskla-dusamaterijalnopravnimpropisima.

  Nekadajematerijalnopravnimpropisomorganudatoovlaenjedarjeavaposlobodnojocjeni.Najeesetoiniformulacijommoe.Topravoneznaiapsolutnuslobodu,jeriutomsluajuorganmoraodluivatiugranicamada-tihovlaenjaiuskladusaovlaenjemkojemujedato,auobrazloenjudo-nijetogrjeenjamoraizloitirazlogekojimaserukovodioprilikomdonoenjarjeenja(lan203stav3ZUP-a).

  Uvezisanaelomzakonitostibitnojeipitanjekojisezakonprimjenjujeuslu-ajuakojeodpokretanjapostupkadokonanostirjeenjadolodoizmjeneza-kona.Optejepravilodaseprimjenjujezakonkojivaiuvrijemedonoenjarjeenja.No,uvijektrebaobratitipanjunaprelazneizavrneodredbenovo-donijetogzakona.UsadavaeemZUP-u(lan294),jenavedenodaesenapredmeteijejerjeavanjezapoetoprijestupanjanasnaguovogzakona,pri-mijenitiodredbeovogzakonaakopostupaknijekonanozavreniukolikojetopovoljnijezastranku.

  Znaajovognaelajedasemorapotovatizakonompropisanipostupakido-

  nijetizakonitorjeenje,jerstrankaunaprijedmoraznatiukojempostupkueseodluivationjenimpravima,obavezamailiinteresima,tedaodlukanee

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  13/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  13

  zavisitiodstavapojedinca.Ovonaelopredstavljaimplementacijustandardaevropskogupravnogprava-pravnesigurnostiipredvidljivosti.

  Nepotovanjeovognaelapovlaiponitavanjedonijetogrjeenjaodstranedrugostepenogorgana,odnosnoSudauupravnomsporu.

  SUDSKA PRAKSA

  Predmetni oglas raspisan je na osnovu Odluke o graevinskom zemljitu(Sl.list RCG - Optinski propisi, br. 19/94). U lanu 12 stav 1 te Odluke

  je propisano da Komisija vri izbor najpovoljnije ponude. Shodno lanu11 stav 2 navedene odluke pod najpovoljnijom ponudom smatra se najvii

  ponueni iznos naknade za zemljite i njegovo ureenje.

  Obrazlaui osporeno rjeenje tueni navodi da je __________ shodnolanu 12 Odluke o graevinskom zemljitu stekao status najpovoljnijeg

  ponuaa. Takvi razlozi osporenog rjeenja u suprotnosti su sa stanjemu spisima predmeta, ime je poinjena povreda pravila postupka iz lana199. stav 2. ZUP-a. Ovo sa razloga to je istom zemljite dato po cijeniod 151 DM po m2 uz naknadu za ureenje graevinskog zemljita pocijeni 251 DM po m2 bruto povrine objekta, a tuilac je nudio cijenu od

  211 DM za zemljite po m2 i 306 DM za ureenje graevinskog zemljita.Oigledno da tueni donosei osporeno rjeenje nije ispotovao odredbulana 12. Odluke o graevinskom zemljitu mada se na istu poziva.

  U ponovnom postupku tueni e otkloniti propuste na koje je ukazanoovom presudom (lan 61. ZUS-a), pa donijeti novo, zakonito rjeenje.

  PRESUDA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE CRNE GOREU.broj 393/2000 od 10.10.2000. godine

  1.2. Naelo zatite prava graana i zatite javnog interesa i

  naelo pruanja pomoi neukoj stranci

  Privoenjuupravnogpostupkairjeavanju,organjeduanomoguitistrancidatolakezatitiiostvarisvojapravaipravneinterese,alipritomenesmi-jedozvolitidatobudenatetupravaipravnihinteresadrugihlica,nitiusu-protnostisazakonomutvrenimjavniminteresom.Aorgankojivodipostu-pakimaobavezustaranjadaneznanjeineukoststrankeidrugihuesnikaupostupkunebudunatetupravakojaimpozakonupripadaju.

  OvanaeladolazedoizraajaumnogimodredbamaZUP-a,takojelanom41stav5propisanodaeorgankojivodipostupak,kadautvrdidazakonskizastupniklicapodstarateljstvomnepokazujedovoljnupanjuuzastupanju,

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  14/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  14

  obavijestitiotomeorganstarateljstva;lanom57dajeorganduandapozo-vestrankudaotkloninedostatkeusvompodneskukakobisepoistommoglopostupati;lanom61daeseprilikompozivanjavoditiraunadaselicepo-zoveuvrijemekojeeganajmanjeometatiuvrenjuredovnogposla;lanom131propisanajedunostslubenoglicakojevodipostupakdaupozoristran-

  kunanjenapravaupostupkuidajojukaenapravneposljedicenjenihrad-njiiliproputanjaistih.

  Ovanaelaobavezujuovlaenoslubenolicekada,sobziromnapostojeeinje-ninostanje,saznailiocijenidastrankailidrugiuesnikupostupkuimaosno-vazaostvarenjenekogpravailipravnoginteresa,danatoupozoristranku.

  Ikonano,ovanaelaznaedaseusluajunalaganjaobavezauesnicimapre-manjimaprimjenjujumjerepredvienepropisimakojesuzanjihpovoljnije,akosetimmjeramapostieciljzakona.Ukolikoorgantakonepostupidru-

  gostepeniorganimadunostiovlaenjedaprvostepenorjeenjeizmijeninaosnovulana238ZUP-a.

  1.3. Naelo efkasnosti

  Uupravnompostupkumoraseobezbijeditiuspjenoikvalitetnoostvarivanjeizatitapravaipravnihinteresastranaka.Toznaidaseujednomrazumnomrokumoradonijetizakonitorjeenje,adastrankapritombudeizloenasa-moneophodnimradnjamaitrokovima.Takojelanom128stav2propisano

  daseodstrankeneetraitidapribaviipodnesedokazekojebreilakemo-epribavitiorgankojivodipostupak,nitidapodnosiuvjerenjaidrugeispra-vekojeorganiizdajunaosnovuslubeneevidencije.Takvaodredbausagla-snostijesalanom53Zakonaodravnojupravi,kojimjepropisanodaorga-nidravneupraveupostupkuostvarivanjapravaiobavezastranakaposlu-benojdunostipribavljajupodatkeoinjenicamaokojimaslubenuevidenci-juvodiorgandravneuprave.

  Pojamrazumnogrokajetekodenisati,jerocjenadalijepostupakzavrenurazumnomrokuzavisiodbrojnihokolnosti(vrstezahtjeva,dokazakojetreba

  provestiislino).No,onotonesumnjivodoprinosiostvarenjuovognaelaje-stepotovanjezakonskihrokova(prvostepenorjeenjedonijetiurokuodjed-nogmjesecauskraenompostupku,odnosnourokuoddvamjeseca-lan212ZUP-a,arjeenjepoalbiurokuoddvamjeseca-lan242ZUP-a).

  Uciljuostvarenjaovognaeladatojeovlaenjeprvostepenomorganudaupostupkupoalbiotklonisvojepropusteisvojerjeenjezamijeninovimzakonitim(lan230-232ZUP-a),atakvoovlaenjedatojenadlenomorganuipovodompokretanjaupravnogspora(lan256ZUP-a).

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  15/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  15

  SUDSKA PRAKSA

  lanom 126 stav 3 ZUP-a propisano je da e slubeno lice koje vodipostupak pribaviti podatke o injenicama o kojima slubenu evidenciju

  vodi taj ili drugi organ.

  Evidenciju prebivalita vodi dravni organ - MUP, pa je tueni shodnogore navedenoj zakonskoj odredbi bio duan od nadlenog organa pribavitipodatke o prebivalitu lica pobrojanih u podnijetom zahtjevu i teknakon toga i u zavisnosti od dobijenih podataka odluiti o podnijetomzahtjevu. Postupivi suprotno tueni je poinio povredu pravila postupkaiz lana 126 stav 3 ZUP-a, to je imalo za posljedicu nepotpuno utvrenoinjenino stanje.

  PRESUDA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE CRNE GOREUI.broj 2490/98 od 15.05.1998. godine

  1.4. Naelo istine

  Upostupkusemorajuutvrditipravilnoipotpunosveinjeniceiokolnostiodznaajazadonoenjeodluke.Otomekojeinjenicetrebautvrivati,odluujeslubenolicekojevodipostupak.Pritomenetrebadokazivatiinjenicekojesu

  optepoznate,nitiinjeniceijepostojanjezakonpretpostavlja.Odlunainjenica(injenicekojemoguuticatinarjeavanjeupravnestvari)utvrujuserazliitimdokazima(isprave,svjedoci,vjetaci,uvidjajitd.),anji-hovopotpunoipravilnoutvenjejepreduslovzapravilnuprimjenumaterijal-nogprava.Provoenjetihdokazapredlaestranka,kojajeinaedunadai-njeninostanjeiznesetano,alislubenolicemoeposlubenojdunosti(bezpredlogastranke)odreditiprovoenjedokaza(lan127ZUP-a).Uobrazloe-njurjeenjamorasenavestiutvrenoinjeninostanjeiizvritiocjenadokaza.Uprotivnom,rjeenjeebitiponiteno.

  SUDSKA PRAKSA

  Ocjenjujui da li tuilja ima birako pravo, odnosno da li se moe nalazitiu birakom spisku (lan 5 Zakona o birakim spiskovima), upravni organ

  polazei iskljuivo od datuma izdavanja line karte tuiocu utvrujeda ista nema birako pravo, jer od dana kada joj je izdata lina karta -

  29.06.1999. godine, do dana odravanja izbora - 11.06.2000. godine, nemadvanaest mjeseci.

  Takav zakljuak prvostepenog organa je preuranjen.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  16/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  16

  Tuilja je roena 26. 03. 1981. godine, lina karta joj je izdata 29. 06.1999. godine, a to znai nakon to je navrila 18 godina ivota i postala

  punoljetna.

  lanom 3 stav 2 Zakona o prebivalitu i boravitu graana (Sl.listRCG; br. 45/93), propisano je da su graani prilikom prijave i odjaveprebivalita obavezni da prijave i svoju maloljetnu djecu, dok je lanom7 stav 3 Zakona o birakim spiskovima (Sl.list RCG, br. 14/2000)

  propisano da se za lica koja birako pravo stiu na dan odravanja izborau koliko se ne moe utvrditi datum prijave posljednjeg prebivalita nanain utvren u stavu 2 istog lana upisuje datum prijave posljednjeg

  prebivalita jednog od roditelja ili staratelja.

  Polazei od navedenih zakonskih odredbi, ovaj sud nalazi da je upravni

  organ prije donoenja rjeenja o brisanju tuilje iz birakog spiska bioduan utvrditi da li je tuilja kao maloljetnik ivjela sa roditeljima uPodgorici i kada su njeni roditelji prijavili prebivalite u Podgorici,pa u zavisnosti od utvrenja tih injenica da ocijeni da li se za tuiljushodno lanu 7 stav 3 Zakona o birakim spiskovima, kao datum prijave

  prebivalita ima upisati datum prijave prebivalita roditelja. Ovo sarazloga to tuilja ne moe snositi posljedice propusta roditelja da jeshodno lanu 3. stav 2. Zakona o prebivalitu i boravitu graana prijave,a kod injenice da je ona tu obavezu izvrila nakon punoljetstva.

  PRESUDA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE CRNE GOREUI. broj 18/2000 od 16.05.2000. godine

  1.5. Naelo sasluanja stranke

  Prijedonoenjarjeenjastrancisemoraomoguitidaseizjasnioinjenicamaiokolnostimakojesuznaajnezadonoenjerjeenja.Saglasnolanu129ZUP-a,strankaizjavupopraviludajeusmeno,alikadaseradiosloenojupravnojstvarimoejojsenaloitidapodnesepisanuizjavu,atojojsemoedozvolitiinanjenzahtjev.Uispitnompostupkusaglasnolanu135ZUP-a,strankamoedadajepodatke,dapobijatanostnavodakojiseneslausanjenimnavodima,daseizjasniostavljenimpredlozimaiponuenimdokazima,dapostavljapitanjadrugimstrankama,svjedocimaivjetacima.Napravodastavljaprimjedbeuispitnompostupkustrankamorabitiupoznataodstraneslubenoglicaiupozorenadaeseukolikonestaviprimjedbe,smatratidaistihnema,akojainjenicajeznaajnaprilikomocjeneprovedenihdokaza(lan150ZUP-a).

  Izuzetnorjeenjesemoedonijetibezprethodnogsasluanjastrankesamo,

  ukolikosuispunjeniuslovizadonoenjerjeenjauskraenompostupku(lan133ZUP-a).

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  17/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  17

  1.6. Naelo ocjene dokaza

  Nakonprovedenogdokaznogpostupkaslubenoliceposvomuvjerenju,anaosnovusavjesneibriljiveocjenesvakogdokazaposebnoisvihdokazazajedno

  odluujekojeeinjeniceuzetikaodokazane.Zatakavsvojzakljuakslubenolicejedunonavestirazlogeuobrazloenjurjeenja-lan203ZUP-a.

  Uupravnompostupkuorganjevezanpresudomsudaupogledupostojanjakrivinogdjelaikrivinopravneodgovornostiuinioca.

  SUDSKA PRAKSA

  Kao jedan od dokaza u postupku donoenja osporenog rjeenja cijenjenje izvod iz revidiranog i dopunjenog DUP-a. Taj dokaz prezentiran

  je i strankama na usmenoj raspravi, a kako to proizilazi iz sadrajazapisnika sa te rasprave. Ne stoje, zato, navodi tube da strankama nijeomogueno da se izjasne o tom dokazu. Iz navedenog dokaza osnovano jetueni zakljuio da je DUP-om predviena izgradnja puta preko spornogzemljita. Kod takve sadrine vaeeg DUP-a, bez znaaja su navoditube o diskusijama i zakljucima koji su prethodili donoenju DUP-a.Bitan je DUP kakav je konano usvojen.

  PRESUDA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE CRNE GOREU.broj 256/99 od 04.11.1999. godine

  1.7. Naelo samostalnosti u rjeavanju

  Organkojivodipostupakrjeenjedonosisamostalno.Tasamostalnostizraa-vasekrozinjenice:

  daslubenolicesamostalnoutvrujeodluneinjeniceiokolnosti; kojeeinjeniceuzetizadokazaneodluujeposvomuvjerenju; naosnovuutvrenihinjenicaiokolnostiprimjenjujematerijalni

  propisnakonkretansluaj.

  Samostalnostneznaisamovolju,jerjeslubenolicepritomogranienozako-nom,anjegovazakljuivanjapodlijeukontroliupostupkupoalbiiuuprav-nomsporu.

  Samoizriitomaterijalnopravnimpropisommoebitiogranienoovonaelo.Tojesluajkadajezakonompropisanodarjeenjedonosijedanorganuzpret-

  hodnusaglasnost,odnosnouzpotvrduiliodobrenjedrugogorgana.Utakvimsluajevimapostupakjepropisanlanom198ZUP-a.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  18/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  18

  Uvezisaovimnaelomvaljaukazatinaodredbulana57Zakonaoupravnomsporu("Sl.listRCG",br.60/2003).Tomodredbomjepropisanodajenadleniorganvezanpravnimshvatanjemsuda,kaoiprimjedbamasudaupogledupostu.

  1.8. Dunost stranke da govori istinu

  Upostupku,strankajedunadagovoriistinuidanezloupotrebljavasvojar.

  Ukolikostrankasvojimneistinitimnavodimaorgandovedeuzabluduinatajnainizdejstvujezasebepovoljnorjeenje,organimaovlaenjedaposlube-nojdunostiuponovljenompostupkutakvorjeenjeponitiiliukine.Takvorjeenjemoebitiispozivomnalan260taka5ZUP-aoglaenonitavim.

  1.9. Naelo dvostepenosti

  Protivprvostepenogrjeenjanezadovoljnastrankaimapravoalbe.Ovonaelojesaglasnonaelupravanadjelotvornipravnilijek.

  Pravoalbemoebitisuspendovanosamoizriitomzakonskomodredbomitopoduslovomdajenadruginainobezbijeenazatitapravaipravnihinteresastranke,odnosnozatitazakonitosti.

  Protivdrugostepenogrjeenjaalbanijedoputena,akontrolazakonitostitogaktavriseuupravnomsporu.

  1.10. Naelo ekonominosti postupka

  Urni stupakmorasevoditibezoduglovaenjaisatomanjetrokovazastrankuizadrugeuesnikeupostupku,aliipaknenatetupotpunogipravilnogutvrenjastanjaizakonitogipravnogrjeavanja.

  UciljuostvarenjaovognaelaZUPpropisujemogunostkorienjainformacionetehnikeudostavljanju,odravanjuusmenerasprave,tosvetrebadadoprineseubrzanjupostupkaismanjenjutrokova.Takorecimoodravanjevideorasprave(lan142stav1taka4ZUP-a)umanjujetrokove,jerstrankailisvjedoknmorajuputovatiumjestogdjeseodravarasprava.

  1.11. Naelo upotrebe jezika i pisma u postupku

  UpravnipostupaksevodinajezikukojijeUstavompropisankaoslubenijezikuRepubliciCrnojGori,auravnopravnojupotrebisuirilinoilatininopismo.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  19/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  19

  UoptinamaukojimaveinuiliznaajandioinepripadnicinacionalnihilietninihgrupauslubenojupotrebisuinjihovijeziciipismauskladusaUstavomiposebnimzakonom.

  Ukolikostrankaneznajeziknakojemsepostupakvodi,adravljaninje

  CrneGoreiliRepublikeSrbije,organjeduandajojprekotumaaobezbijediprevoenjetokapostupkananjenjezik,kaoidostavljanjepozivaipismenanatomjeziku.Ukolikopak,takvastrankanijedravljanjinRepublikeCrneGoreiliRepublikeSrbijeimapravodapostupakpratiprekotumaa.

  OvojerjeenjekakvopostojiusadavaeemZUP-u,kojijedonijetuvrijemepostojanjaDravnezajedniceSrbijaiCrnaGora.Dalietakvorjeenjeostatiiubuduezavisiodopredjeljenjazakonodavca.

  Nepotovanjeovognaelapredstavljabitnupovredupravilaupravnogpostupka

  izlana226stav2taka5ZUP-a,kojazaposljedicuimaponitenjerjeenja.

  IIPOKRETANJEPOSTUPKA

  Upravnipostupakpokreenadleniorganposlubenojdunostiilipozahtje-vustranke.

  2.1. Pokretanje postupka po slubenoj dunosti

  Nadleniorganepokrenutipostupakposlubenojdunostikada: toodreujezakonilidrugipropis; utvrdiilisaznadapostupaktrebapokrenutiradizatitejavnogintere-

  sa.

  Inicijativuzapokretanjepostupkaposlubenojdunostimoedatiibilokojigraaniniliorganizacija.Samimstavljanjeminicijativepodnosilacistenesti-esvojstvostranke,pasetainicijativanemoeizjednaitisazahjevomzapo-kretanjepostupka.

  Takojerecimolanom10stav2Zakonaoinspekcijskomnadzorupropisanodasepostupakinspekcijskognadzoravodiposlubenojdunosti,astavom3istoglanadasvakomoepodnijetiinicijativuzapokretanjepostupka.

  Postupakjepokrenutimorganizvrimakojuradnjuradivoenjapostupka.Najeejetopozivzastranku.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  20/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  20

  2.2. Pokretanje postupka po zahtjevu stranke

  Uupravnimstvarimaukojimajepozakonuilipoprirodistvarizapokretanjeivoenjepostupkapotrebanzahtjevstrankeorganmoepokrenutiivoditi

  postupak,samoakotakavzahtjevpostoji.Povredaovogzakonskogodreenjapovlaizasobomnitavostrjeenjakakoje topropisanolanom260taka4ZUP-a.

  Uogromnombrojusluajevapostupaksepokreepozahtjevustranke.Takoulanu82stav1Zakonaopenzijskomiinvalidskomosiguranju(SlubenilistRCG,br.54/2003)stojidasepostupakzaostvarivanjepravanastarosnupenzijupokreepozahtjevustranke,dokserecimoupisukatastarnepokretnostivriiposlubenojdunostiipozahtjevuimaocuprava(Zakonodravnompremjeru,katastruiupisimapravananepokretnostima-SlubenilistRCG,br.55/2000).

  Zahtjevzapokretanjepostupkamoesepredatiupisanojformi,neposrednoorganu,poslatipotomiliuelektronskomobliku.

  Zahtjevsemoeiusmenosaoptitiuzapisnik.

  Postupakkojisepokreepozahtjevustrankesmatrasepokrenutimdanomprijemazahtjeva.

  2.2.1. Sadraj zahtjevaZahtjevzapokretanjepostupkamorabitirazumljivisadravati: oznaenjeorganakojemseupuuje; tosezahtjevomtrai; oznaenjepodnosioca(zazikoliceimeiprezime,adresa,aza

  pravnolicenaziv,sjediteiimezastupnika); oznaenjepunomonika; odreeno,tano,potpunoinjeninostanjenakomestrankazasniva

  svojzahtjev;

  dokazekojetrebaprovesti,kojepomogunostitrebapriloiti; potpispodnosioca,odnosnonjegovogpunomonika.

  2.2.2. Stranka raspolae zahtjevom

  Sapodnijetimzahtjevomraspolaestrankakojagajepodnijela,paonamoezahtjevizmijeniti,odustatiodzahtjeva,audvostranakimupravnimstvarimaistimraspolagatinanaintoesklopitiporavnanje.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  21/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  21

  2.2.2/1. Izmjena zahtjeva

  Odtrenutkapodnoenjazahtjevadodonoenjaprvostepenogrjeenjastrankamoeizmijenitisvojzahtjevnanaintoeistiproiritiilipakumjestoranijegzahtjevastavitidrugi.Dabistrankatomoglauraditineophodnojedaseproireni

  iliizmijenjenizahtjevzasnivanabitnoistominjeninomstanju,abezuticajajedalisezasnivainaistompravnomosnovu.

  Takorecimostrankakojajepodnijelazahtjevzaupispravasvojinemoeistiizmijenititakotoetraitiupisducijarnogprenosapravasvojine.Oproirenjuzahjtevamoesegovoritikadastrankakojajepodnijelazahtjevzapriznanjepravanainvalidskupenzijupodneseizahtjevzapriznanjepravananovanunaknaduzatjelesnooteenje.

  Ukolikoslubenoliceocijenidasuispunjeniuslovizaizmjenuiliproirenjezahtjevaotomenedonosiposebanzakljuak,apostupaksenastavljatakotoseutvrujuinjenicezaproirenizahtjev,odnosnoodluneinjenicebitnezaizmijenjenizahtjev.

  Ukolikopaknijesuispunjeniuslovizaizmjenuiliproirenjezahtjevaorgankojivodipostupakdonijeezakljuakkojimneedozvolitiproirenjeiliizmjenuzahtjeva.Protivtogzakljukadozvoljenajeposebnaalba(lana121stav2ZUP-a).

  Ovozakonskorjeenjeproizilaziiznaelaekonominostiiekasnostipostupka,aomoguavadaseodreenaupravnastvarrijeibeznepotrebnogodugovlaenjaiponavljanjaprovoenjadokaza.

  2.2.2./2 Odustanak od zahtjeva

  Utokucjelokupnogpostupkastrankamoeodustatiodpodnijetogzahtjeva.Rezultattakvograspolaganjastrankesazahtjevomjerazliit,uzavisnostidalijeupitanjujednostranakailidvostranakaupravnastvar.Ujednostranakimupravnimstvarimanakonodustankastrankeorgandonosizakljuakkojimsepostupakobustavlja.

  Akojeupitanjudvostranakaupravnastvar,aprotivnastrankasenijeupustilau

  raspravljanjeopredmetu,postupaksetakoeobustavljazakljukom.Meutim,ukolikosenausmenojraspraviprotivnastrankaupustilauraspravljanjeopredmetuzaobustavljanjepostupkapovodomodustankastrankekojajepodnijelazahtjev,potrebanjepristanakprotivnestranke.Beztogpristankapostupaksenemoeobustavitivesenastavlja.Daodustajeodzahtjevastrankaorganumoesaoptitipisanimputemilipaktakvuizjavudatikodorgana.

  Svedodonoenjazakljukaoobustavljanjupostupkastrankaizjavuopovlaenjuzahtjevamoepovui.

  Strankamoeodustatiodsvogzahtjevaiposlijedonoenjaprvostepenogrjeenjasvedokjojdrugostepenorjeenjebudedostavljeno.Utomsluajuzakljukom

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  22/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  oobustavipostupkaponitavaseprvostepenorjeenjekojimjezahtjevstrankebiousvojenucjeliniilidjelimino.

  Strankakojajeodustalaodzahtjevadunajedasnosisvetrokovepostupkanastaledoobustavljanjaistog.

  2.2.2./3 Poravnanje

  U stranakimupravnimstvarimastrankemoguzakljuitiporavnanje,adunostjeislubenoglicakojevodipostupakdautokucijelogpostupkanastojidasestrankeporavnaju.

  Nekadajematerijalnopravnimpropisompropisanodasemorapokuatiporavnanje,ilipakdasesamoporavnanjempostupakmoeokonatiitesituacijetrebarazlikovatiodporavnanjaugornjemsmislu.

  Naime,lanom53Zakonaoeksproprijaciji(SlubenilistRCG,br.55/2003)jepropisanodaseonaknadizaeksproprisanuimovinuuupravnompostupkumoesamosklopitisporazum,aakoseistinepostigne,spisipredmetasedostavljajusuduradiodreivanjanaknade.

  IZakonopovraajuoduzetihimovinskihpravaiobeteenju(SlubenilistRCG,br.21/2004)ulanu30.propisujeobavezupokuajarjeavanjaupravnestvariporavnanjem.

  Poravnanjejeustvarinagodbastranakaopredmetnojupravnojstvarikojajesklopljenapredorganomkojivodipostupakinijeupravniakt.Iztihrazlogaprotivporavnanjasenemoeizjavitialbanitivoditiupravnispor.Poravnanjesemoepobijatiuredovnojgraanskojparnici.

  Poravnanjeseupisujeuzapisnikiimasnaguizvrneisprave.

  Kadastrankesklopeporavnanjeupravnipostupaksezakljukomobustavljaucjeliniilidjelimino,auzavisnostiodobimaporavnanja.

  Raspolaganjastranakaipakimajuogranienje,jerporavnanjenesmijebitina

  tetujavnoginteresa,javnogmoralailipravnoginteresatreihlica.Nateinjeniceslubenolicemorapazitiposlubenojdunostiiakonaedastrankeiduzatakvimraspolaganjima,donijeezakljuakkojimeodbitizakljuenjeporavnanja.

  2.2.3. Ispitivanje zahtjeva

  Odmahpoprijemuzahtjevaslubenoliceeispitatidalijezahtjevrazumljivipotpun,da lijeorgannadleanzaodluivanjepotomzahtjevu,dalijepredmetzahtjevaupravnastvar,dalipodnosilaczahtjevamoebitistrankaupostupku,dalijezahtjevpredaturoku,tedaliuupravnojstvarivetee

  upravniilisudskipostupakilijepakukonkretnojupravnojstvarivedonijetopravosnanorjeenje.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  23/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  2.2.3./1 Razumljivost i potpunost zahtjeva

  Vejenaprijednavedenotozahtjevtrebadasadri.Ukolikozahtjevunedostajenekiodnavedenihelemenata,atospreavapostupanjepozahtjevuiligaininerazumljivimilinepotpunim,organkojijetakavzahtjevprimiojeduandau

  rokuodosamdanaoddanaprijemapodneskatraiodpodnosiocadanedostatkeotkloniidamuzatoostaviprimjeranrok.Pritomjeorganduandastrankuupozorinaposljedicenepostupanjapotakvomnalogu.Takavzahtjevstrancisemoesaoptitinabilokojinain(telefonom,usmeno,pisano).Ukolikojetouinjenousmenoilitelefonom,otomsaoptenjuseuspisimastavljazabiljeka.

  Akostrankaotkloninedostatakuostavljenomroku,smatraesedajezahtjevodpoetkabiouredan,aakosenedostacineotkloneuostavljenomroku,organezakljukomodbacitizahtjev.

  Obrazac poziva stranci da ispravi zahtjev

  OPTINA PODGORICASekretarijat za komunalno stambene posloveBroj 2564Podgorica, 25.04.2005. godine

  _________________________________(ime i prezime stranke)

  __________________________________(adresa)

  Dana 20.04.2005. godine, obratili ste se ovom organu sa zahtjevom zaiseljenje iz zajednikih prostorija ___________________________. (ime i prezime lica)

  U dostavljenom zahtjevu nijeste naveli gdje se nalaze te zajednikeprostorije - ulicu i broj, adresu lica ije iseljenje traite, injenice i okolnostiiz kojih bi proizilazilo da se navedeno lice bez pravnog osnova uselilo upredmetne prostorije, niti predoloili dokaze u pravcu utvrenja te odluneinjenice.

  S prednjim u vezi, a saglasno lanu 51 stav 1 ZUP-a potrebno je da uroku od 10 dana od dana prijema ovog akta dopunite Va zahtjev, a na nainto e te ovom organu dostaviti naprijed navedene podatke, navesti injenicei okonosti koje nedostaju i predloiti dokaze, a po mogunosti ih i priloiti.

  Ukoliko u ostavljenom roku ne postupite po ovom aktu Va zahtjev ebiti odbaen - lan 57 stav 2 ZUP-a.

  SLUBENO LICE,

  _______________________(ime i prezime)

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  24/84

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  25/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  5

  2.2.3./2. Nadlenost organa

  Svakiorganimasvojustvarnuimjesnunadlenost.

  Stvarna nadlenostsemoedenisatikaopravoidunostodreenogorgana

  daobavljapovjerenemuposlove,dokjenjegovamjesnanadlenostodreenateritorijomnakojojobavljateposlove.Stvarnanadlenostjeodreenamaterijalnopravnimpropisimakojimajeureenaodreenaupravnaoblast.

  Zakonomodreenastvarnanadlenostnemoesemijenjatidogovoromstranaka,dogovoromorganaistranaka.Onasemoeizmijenitisamoodlukomnadlenogorgana,akomujetakvopravodatozakonom(lan15stav4ZUP-a).

  Stvarnanadlenostmoeseizmijenitiodlukomorgananadlenogzavrenjenadzoranadradomorganaprvogstepena,itousituacijikadaorgannadzora

  utvrdidaprvostepeniorgannerjeavaupravnestvariuroku,ateupravnestvarinerijeiniudodatnomrokukojimuseodredi.Istekomdodatnogrokadrugostepeniorganpreuzimaodluivanjeukonkretnojupravnojstvari,alisamoakosmatradabiusuprotnommoglanastatiopasnostpoivotizdravljeljudi,ovjekovuprirodnuiivotnusredinuiimovinuveevrijednosti.

  SUDSKA PRAKSA

  U zahtjevu tuioca se navodi da je ________ Fondu PIO dostavila neistinitepodatke o linom dohotku tuioca za period od 15.03.1981. godine do

  06.05.1986. godine i to u viestruko manjem iznosu i na tu osnovicu platilaviestruko manji doprinos za osiguranje, pa tuilac trai da se utvrdinjegov lini dohodak odnosno osnovica, a time i visina doprinosa. Iztakvog zahtjeva nesumnjivo proizilazi da tuilac ne trai da upravni organisainjavaju odgovarajue prijave podataka za matinu evidenciju, ve traida se provjeri tanost dostavljenih prijava. Kod takvog zahtjeva tuiocazakljuak iz prvostepenog i osporenog rjeenja da Fond PIO nije nadleanda odlui po zahtjevu tuioca je suprotan ak i odredbi lana 123 Zakona oosnovama penzijskog i invalidskog osiguranja na koju odredbu se upravniorgani pozivaju. Pri tome upravni organi gube iz vida odredbu lana 130istog zakona, kojom je propisano da e organizacija za osiguranje, koja

  prilikom provjere iz lana 123 tog zakona utvrdi da osnovica osiguranjakoje se uzimaju za utvrivanje penzijskog osnova nijesu unesene u skladusa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju naloiti podnosiocu

  prijave da ih ispravi u roku koji ne moe biti dui od 30 dana, te odredbulana 140 taka 4 kojom je propisano da organizacija za osiguranje vrikontrolu pravilnosti obrauna i uplate doprinosa. Iz navedenih zakonskihodredbi nasuprot osporenom rjeenju nesumnjivo proizilaz da je prvostepeniorgan duan da provjeri tanost osnovice osiguranja, te izvri kontrolu

  pravilnosti obrauna i uplate doprinosa, pa u koliko nae da su uinjenipropusti preduzme mjere da se isti otklone.

  PRESUDA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE CRNE GOREU.broj 182/2001od 20.11.2001.godine

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  26/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  26

  Mjesna nadlenostseodreujepoosnovukriterijumapropisanihulanu20ZUP-a:

  mjestugdjesenalazenepokretnosti,akoseupravnastvarodnosinanepokretnosti;

  sjeditudravnogorgana,odnosnoprivrednogdrutva,ilipredu-zetnika,akoseupravnastvarodnosinaposlovedravnogorgana,odnosnodjelatnostprivrednogdrutva;

  uostalimjednostranakimupravnimstvarimapremamjestuprebi-valitastranke,audvostranakimpremamjestuprebivalitastran-kepremakojojjezahtjevupravljen.

  Ispitivanjenadlenostiorganakojemsezahtjevpredajevriseutrenutkupri-jema(lan55ZUP-a).Veprilikomprijemaorganjeduanupozoritipodnosi-ocanasvojunenadlenostiuputitiganadlenomorganu.No,akopodnosilac

  ipakinsistiradanjegovzahtjevbudeprimljen,slubenolicejedunodaprimiitakavpodnesak,adanakontogadonesezakljuakkojimepodnesakodba-citizbognenadlenosti.Ukolikojepodnesakprimljenpotom,anesumnjivojekojijeorgannadleanslubenolicejedunodabezodlaganjatakavpodnesakproslijedinadlenomorganuiotomeobavijestistranku.Akosenemoeutvrditinadleanorganpodnesaksezakljukomodbacuje.

  Izmeuorganamoedoidosukoba nadlenosti-dadvaorganasmatrajudasunadlena,ilipakdaobasmatrajudanijesunadlena.Otomsukobuodlu-ujeUstavnisudRepublikeCrneGore(akojesukobnastaoizmeuupravnihisudskihorgana,izmeuovihorganaiorganalokalnesamoupraveisukobnad-lenostiizmeujedinicalokalnesamouprave),odnosnoVladaRepublikeCrneGore(izmeuministarstava,organauprave,ministarstavaiorganauprave,teministarstavaiorganaupraveiorganakojivreposlovedraveuprave).

  Predlogzarjeavanjesukobanadlenostipodnosiorgankojijeposljednjiod-luivaoosvojojnadlenosti,amoegapodnijetiistranka.

  2.2.3./3 Rok za podnoenje zahtjeva

  Nekimaterijalnopravnipropisipropisujurokoveukojimasezahtjevmoepod-nijeti.TakoZakonoborakojiinvalidskojzatiti(Sl.listRCG,br.69/2003)ulanu70propisujedasezahtjevzapriznanjesvojstvamirnodopskogvojnoginvalidapoosnovuoteenjaorganizmanastalogusljedbolestizadobijenenasluenjuvojnogrokapodnesenpoistekupetgodinaoddanaotputanjaizvoj-skeneeuzimatiupostupak.Takvirokovisuprekluzivni(nemoguseprodu-avati,nitisepozahtjevimapodnijetimpoprotekuzakonskogrokamoepo-stupati),pasezahtjevipodnijetinakonistekaistihmorajuodbaciti.

  PoredmaterijalnihzakonarokovepropisujeiZUP.Vieotimrokovimapodtakom3.1.6.ovebroure.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  27/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  27

  SUDSKA PRAKSA

  Rok iz lana 8 stav 2 Zakona o vraanju ranijim vlasnicima poljoprivred-nog zemljita iz drutvene svojine (Sl.list RCG, broj 14/92) je prekluzivni

  rok i nikakvim tumaenjem zakona se ne moe mijenjati.

  Shodno lanu 206 stav 1 ZUP-a dopunsko rjeenje se donosi kada rjeenjemnije odlueno o svim pitanjima koja su bila predmet postupka.

  Zahtjevom od 22.03.2001. godine, tuilac nije traio donoenje dopunskogrjeenja, pa su neosnovani navodi tube da je podnijeti zahtjev trebalotako cijeniti.

  PRESUDA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE CRNE GORE

  U.broj 743/2003 od 14.12.2003. godine

  2.2.3./4 Upravna stvar

  Zakonooptemupravnompostupkunedajedenicijuupravnestvari,aniuteorijinemajedinstvenedenicijetogpojma.Upravnojterminologiji stvaroznaava situaciju koja treba da bude ureena ili razrijeena odgovarajuom vrstom

  pravnog akta-KomentarZakonaooptemupravnompostupkuautoraZoran

  R.TomiiVeraBaiNIUSlubenilistSRJ-Beograd1994.godine.Iztakvedenicijeproizilazidajeupravnastvarsituacijaukojojtrebadonijetiuprav-nipojedinaniakt.Nitajpojamnemajedinstvenudeniciju,alisemoede-nisatikaoaktkojimnadleniorgansapozicijedravnevlastiodluujeoizvje-snompravu,obaveziilipravnominteresuodreenogsubjekta.

  Upravnastvarje,dakle,pojedinanapravnasituacijakojujepotrebnoautori-tativnoineposrednopravnourediti,aupravniaktjeodlukanadlenogorga-nasapozicijedravnevlastikojomsenakonprovedenogzakonompropisa-nogpostupkainaosnovuzakonaureujekonkretnapravnasituacijaodrei-

  vanjempravaiobavezakonkretnestranke.Upravnastvarmoebitijednostranakailidvostranaka.

  Jednostranakaupravnastvarjeonaupravnastvarukojojnaspramupravnogorganastojijednailiviestranaka,alitestrankaineprocesnuzajednicu.Procesnazajednicaznaidameustrankamanemasuprotstavljenihinteresa.Recimokadasevrieksproprijacijazemljita,kojepredstavljazajednikusvojinu,ilisusvojinuvielica,tadasvinosiocipravasvojinepredstavljajuprocesnuzajednicu.

  Dvostranakaupravnastvarjeupravnastvarukojojnaspramupravnogorga-

  nastojedvijeiliviestranakaijisuinteresiutompostupkurazliiti.Recimodvijegrupemjetanasvakazasebetraikaptaujednogizvora,akapacitettog

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  28/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  28

  izvorajetakavdasetraenopravomoepriznatisamojednojgrupi.Ipak,naj-eiprimjerdvostranakeupravnestvarijeueezainteresovanoglica.Re-cimoupostupkuizdavanjagraevinskedozvolesusjedpodnosiocazahjtevauestvujeupostupkuosporavajuitraenopravotvrdnjomdasenaruavajunekinjegoviinteresi.

  2.2.3./5 Stranka u postupku

  Zakonooptemupravnompostupkuulanu37deniedajestrankalicepoi-jemzahtjevujepokrenutpostupakiliprotivkogasevodipostupakilikojeradizatitesvojihpravailipravnihinteresa,imapravodauestvujeupostupku.

  Iznavedenezakonskedenicijeproizilazidastrankakojapodnosizahtjevmorabitinosilacpravaijuzatitutrai,ilidaimaodreenipravniintereszbogegatraipokretanjepostupka.Ovojedenicijastranakesposobnostistrankeitusposobnosttrebarazlikovatiodprocesnesposobnostistranke.Procesnasposob-nostjepravnamogunostodreenogzikoglicazasamostalnoobavljanjeradnjiupostupku.Onaproizilaziizposlovnesposbnosti.Vieoprocesnojsposobnostipodtakom3.1.11.ovebroure.

  Zarazlikovanjeovadvapojmanaveemonajjednostavnijiprimjer.Dijetemo-ebitinosilacprava.Takorecimodijetemoebitivlasniknepokretnosti,pola-gatipravonaporodinupenzijuislino.Meutim,dijetenemaposlovnuspo-sobnost,patimeniprocesnu.toizovogaproizilazi?Proizilazidadijetemo-ebitistrankaupostupkuupisapravasvojine,upostupkuodluivanjaopra-

  vunaporodinupenziju.Meutim,dijetenemaprocesnusposobnostparad-njeupostupkuumjestonjegapreduzimanjegovzakonskizastupnik.Dakle,uzahtjevuzaupispravasvojine,zapriznanjepravanaporodinupenzijudijeteebitioznaenokaopodnosilaczahjtevaiupravnimaktomseodluujeonje-govompravu,auzahtjevumorabitinaznaenzakonskizastupnikizakonskizastupniksamiliprekopunomonikapreduzimaradnjeupostupku.

  Strankaupostupkumoebitisvakozikoipravnolice,aliidravniorgan,organizacija,naselje,grupalicakojinemajusvojstvopravnoglicaakomogubi-tinosiocipravaiobavezailipravnihinteresaukojimaserjeavaupostupku.

  Poredstrankeugorenavedenomsmislupravonapokretanjepostupkaimaizainteresovanolice.Tojelicekojeimaodreenipravniinteres,akojijeuvezisapravomiobavezamastrankeupostupku.Upostupkusedakle,neposred-noneodluujeopravimaiobavezamazainteresovanoglica,alijeonozainte-resovanozanainrjeenjakonkretneupravnestvari,jeretorjeenjeuticatinanjenupravnusituacijuilinjenpravniinteres.

  TakorecimoZakonoetanojsvojini(SlubenilistRCG,br.21/95i23/95)ulanu46propisujedasvakolicekojeimapravniinteresmoekodorganalo-kalneupravedazahtijevaiseljenjelicakojeseuselibezzakljuenogugovorao

  zakupuuposebneilizajednikedjelovestambenezgrade.Pravaidunostistrankeuupravnompostupkuimaidravnituilacidrugi

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  29/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  29

  dravniorgani,kadasuzakonomovlaenidaupostupkuzastupajujavniin-teres.

  2.2.3./6 Drugi postupak ili pravosnano rjeenje

  Slubenolicedunojeispitatidalijeuistojupravnojstvarivepokrenutpo-stupakilipakdonijetopravosnanorjeenje,kojimjestrancipriznatoodreenopravoilipakodreenanekaobaveza,jerpoistomzahtjevunemoguteidvapostupka,nitiseuistojupravnojstvarimoedvaputaodluivati.

  Ukolikojepak,ranijimrjeenjemzahtjevstrankebioodbijendabisevodiopo-stupakmorabitipromijenjenopravnoifaktikostanje(odluneinjenice).

  Kadautvrdibilokojiodnaprijednavedenihrazloga,kojiiskljuujuvoenjepo-stupkaupravniorganjeduandonijetizakljuakkojimsetajzahtjevodbacuje

  -lan116.ZUP-a.Protivtogzakljukadozvoljenajeposebnaalba.

  Znaajprethodnogispitivanjapodnijetogzahtjevajeveliki,jersetimespreavanepotrebnoangaovanjedravnogaparata,spreavanastanaktrokovazastrankuinjenogubljenjevremena,aistovremenotiteinteresitreihlicaodneopravdanopokrenutihpostupaka.

  Uzprednjeprethodnoispitivanjezahtjevaomoguavaslubenomlicudanesumnjivorazumijetosezahtjevomtrai,daodmahprocijenikojisematerijalnopravniprocesimaprimijeniti,kojesuodluneinjenicebitnezadonoenjerjeenja.

  Jednostavnoreeno,omoguavamudapostupakvodiekasnobezlutanja,bezutvrivanjanepotrebnihinjenicaiprovoenjanepotrebnihdokaza.

  IIIPRVOSTEPENIPOSTUPAK

  Akozahtjevstrankenebudeodbaenizrazloganavedenihuprethodnompo-

  glavlju,slubenoliceodluujedalieozahtjevurjeavatiuskraenomilipo-sebnomispitnompostupku.Taodlukanezavisiodvoljeslubenoglica,veodvrstezahtjevaidokazanaosnovukojihsemoeutvrditiinjeninostanjeodznaajazapravilnuprimjenumaterijalnogprava.

  3.1. Zajednike odredbe

  Bezobziradaliseozahtjevurjeavauskraenomiliposebnomispitnompostupku,morajubitiispotovaneodredbeoutvrenjuodlunihinjenica,

  prethodnompitanju,zainteresovanomlicu,prekidupostupka,spajanjustvariujedanpostupak,sasluanjustrankeinjenomzastupanju,rokovima,povraaju

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  30/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  30

  preanjestanje,odravanjuredaiizuzeu,trokovimapostupka,komunikacijiorganaistranka,tedostavljanju.

  3.1.1. Odlune injenice i dokazi

  Uprvostepenompostupkumorajuseutvrditisveodluneinjenicekojesuodznaajazadonoenjerjeenja.Kojesuinjeniceodlunezadonoenjezakoni-togrjeenjaocjenjujeslubenolice,astrankajedunadauzahtjevutanoiisti-nitonavedeinjeninostanje.

  Shodnonaeluistineodluneinjenicesemorajuutvrditipravilnoipotpuno.No,nekadaZUP,aimaterijalnipropisiodreujudasemoeodluitiiakosuinjenicesamouinjenevjerovatnim.Razlikaizmeupravilnoipotpunoutvr-enihinjenicaionihkojesuuinjenevjerovatnimjeustepenuubijeenostislubenoglicauistinitostpostojanjaodreeneinjenice.Kodistinitostitaubi-jeenostmorabitipotpuna,nesumnjiva,zasnovananarezultatimaprovedenihdokaza.Vjerovatnoajeniistepenubijeenostiuistinitostinjeniciiokolno-stiimoesedenisatikaoubijeenostslubenoglicadajeveamogunostdastrankaimaodreenopravo,negomogunostdatopravonema.

  Zaodluivanjenaosnovuinjenicaiokolnostikojesuuinjenevjerovatnimor-ganmorabitiizriitozakonomovlaen.

  Nemorajusedokazivatinesporneinjeniceioptepoznateinjenice,kaoniinjeniceijepostojanjezakonpretpostavlja(recimozakonpretpostavljadajepunoljetno

  liceposlovnosposobno),alisemoedokazivatidateinjenicenepostoje.

  injeninostanjeseutvrujedokazima(isprave,svjedoci,vjetaci,uviaj,sa-sluanjestranke).

  Kojidokazieseprovestiodluujeslubenolice,astrankaimapravoidu-nostpredlaganjadokaza.

  Nekeinjenicesemogudokazivatisamotanozakonomodreenimdokazimailijepakzakonomiskljuenamogunostidokazivanjaodreenimdokaznim

  sredstvima.Takoserecimoinjenicadajenekoizvrilackrivinogdjelamoedokazivatisamopravosnanompresudomsuda,doksepenzijskista,svojstvoosiguranika,osnovosiguranja,zarade,naknadezarada,odnosnoosnoviceosiguranjaivisinauplaenogdoprinosanemoguutvrivatinaosnovuizjavasvjedoka-lan76stav3Zakonaopenzijskomiinvalidskomosiguranju(SlubenilistRCG,br.54/03).

  Osvakomprovedenomdokazustrankaimapravodaseizjasni.Moetouraditiusmeno,aipisano,posebnokadasuupitanjusloeneupravnestvariilikadasuzaizjanjenjapotrebnaopirnija,strunaobjanjenja.Stimuvezi,strankaimapravodakoristipomostrunoglica.Tolicenemapravapunomonikastranke,atoznaidaononedajeizjaveumjestostranke,vesestrankasatakvimlicemmoekonsultovatiprijedavanjasvojihizjanjenja.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  31/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  31

  3.1.2. Prethodno pitanje

  PrethodnopitanjepredstavljasamostalnupravnucjelinuzaijerjeavanjejenadleanSudilidrugiorgan(nijenadleanorgankojivodipostupakukon-kretnojupravnojstvari),arazrjeenjetogpitanjajeneophodnozazakonitorje-

  enjeukonkretnojupravnojstvari.

  Kadanaienaprethodnopitanje,organimadvijemogunosti:daprekinepo-stupakdoknadleniorgantopitanjenerijeiilidasamrijeiprethodnopita-nje,aliusvakomsluajupostupakmoraprekinutikadaseprethodnopitanjeodnosinapostojanjekrivinogdjela,napostojanjebraka,nautvrivanjeoin-stvailikadajetozakonomodreeno.

  Postupakseprekidazakljukomprotivkogajedoputenaalba,semakojeza-kljuakdoniodrugostepeniorgan.Zakljukomoprekidupostupkaorganmo-

  enaloitistrancidapokrenepostupakzarjeavanjeprethodnogpitanjaizatakvuradnjujojostavitiodreenirok.Istovremenojeorganduandastrankuupozorinaposljedicenepostupanjapotakvomnalogu,jerakostrankanepo-stupipotakvomnalogusmatraesedajeodustalaodzahtjeva,paesepostu-pakobustaviti.

  Ukolikosepak,postupakzarjeavanjeprethodnogpitanjamoevoditisamoposlubenojdunosti,a takavpostupaknijepokrenut,organkojijedoniozakljuakoprekidutraiedanadleniorganpokrenepostupak.

  Ukolikoorganodluidasamrijeiprethodnopitanje,istoeraspravitikaosa-stavnidioupravnestvariinatojosnovirijeitisamupravnustvar.

  3.1.3. Zainteresovano lice

  Zainteresovanolicejelicekojeimainteresdauestvujeupostupku,radizati-tesvojihpravaipravnihinteresa.

  Slubenolicekojevodipostupakjedunodatakvalicapozovedauestvujeupostupku.Akosepozvanoliceneodazovepozivu,gubipravonaalbuprotiv

  rjeenjadonijetogutompostupku.

  Zainteresovanoliceimapravoidasamoinicijativno(naosnovusvogzahtje-va)traidauestvujeupostupku.Oueutakvoglica,anakonutvrenjadaliistoimailinemapravnoginteresazaueeupostupku,slubenolicedo-nosizakljuakkojimsetakvomlicupriznajeilinepravoueaupostupku(lan130ZUP-a).

  Protivzakljukakojimsezainteresovanomlicunepriznajetakvosvojstvo,toliceimapravoalbe.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  32/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  3.1.4. Spajanje stvari u jedan postupak

  Akosupredistimorganompokrenutadvailiviepostupaka,azahtjeviseza-snivajunaistomilislinominjeninomstanjuinaistompravnomosnovu,organmoezakljukomspojitisvetepostupkeiosvimarijeitijednimrjee-

  njem.Podistimuslovimamoesevoditijedinstvenipostupakpoviezahtje-vaistestranke.

  Primjer obrasca zakljuka o spajanju postupaka

  Z A K LJ U A K

  Spajaju se postupak pokrenut po zahtjevu ______________ i postupak

  pokrenut po zahtjevu za utvrivanje vodoprivrednih uslova za kaptauizvora Studenac u selu Kopilje - Optina Podgorica.

  O b r a z l o e nj e

  Dana 03.05.2006. godine, _________________ je podnio zahtjev zautvrivanje vodoprivrednih uslova za kaptau izvora Studenac uselu Kopilje - Optina Podgorica.

  ___________________ je podnio zahtjev za utvrivanje vodoprivrednihuslova za kaptau istog izvora.

  Kako su pred ovim organom dvije stranke pokrenule postupak radiutvrivanja vodoprivrednih uslova za kaptau istog izvora to ovaj organnalazi da su se stekli razlozi iz lana 118 stav 1 ZUP-a, za spajanje stvariu jedan postupak, jer se oba zahtjeva zasnivaju na slinom injeninomstanju i istom pravnom osnovu.

  Sa iznijetih razloga, a sa pozivom na lan 118 stav 3 ZUP-a, odlueno jekao u dispozitivu ovog rjeenja.

  SLUBENO LICE,____________________

  3.1.5. Prekid postupka

  Vanvenavedenihsluajeva,postupakseprekidakada: strankaumre; strankaizgubiposlovnusposobnost,aupostupkunemapunomoni-

  ka; zakonskizastupnikstrankeumreiliizgubiposlovnisposobnost; zastrankunastupeposljediceotvaranjasteajnogpostupka.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  33/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  Postupakprekinutsarazlogaiztakejedan,moebitinastavljenpozahtjevunasljednikaumrlestranke,alisamopoduslovomdapravoilipravniinteresokomeseodluivaloupostupkumoepreinanjih,auostalimsluajevimakadazakonskizastupnik,odnosnosteajniupravniktozatrai.

  Primjer obrasca zakljuka o prekidu postupka

  Z A K LJ U A K

  Postupak pokrenut po zahtjevu __________ za utvrivanje prava nanovanu naknadu za tjelesno oteenje prekida se.Nasljednici umrlog ukoliko smatraju da mogu biti nasljednici traenogprava mogu traiti nastavak postupka.

  O b r a z l o e nj e

  ______________ je pokrenulo-la postupak za utvrivanje prava nanovanu naknadu za tjelesno oteenje.

  Stranka je dana ________ umrla, a kako se to utvruje iz izvoda izmatine knjige umrlih.

  Sa iznijetih razloga, a s pozivom na lan 141 stav 1 taka 1 ZUP-a odluenoje kao u dispozitivu ovog zakljuka.

  SLUBENO LICE,__________________

  3.1.6. Rokovi

  Rokjevremenskiintervalukojemsemoraizvritiodreenaradnja.Onimogubitipropisanimaterijalnimiprocesnimzakonom.

  Rokovipropisanimaterijalnimzakonomsuprekluzivni,atoznaidapoprotekutogrokastrankagubipravo.Takavjerecimorokizlana70.Zakonaoborakojiinvalidskojzatiti(vidjetipod2.2.3/3ovebroure)kaoirokizlana27stav1Zakonaopovraajuoduzetihimovinskihpravaiobeteenju(SlubenilistRCG,br.21/2004).

  Preduzimanjeradnje-podnoenjezahtjevapoprotekuovihrokovaimazaposljedicuodbacivanjezahtjevasapozivomnalan116stav2taka3ZUP-a.

  Zbogproputanjaovihrokovanemoesedozvolitipovraajupredjanjestanje,nitiodobritiproduenjeroka.

  Rokovipropisaniprocesnimzakonomsutakoeprekluzivni-njihovimistekomstrankagubipravo.Takavjerecimorokzaalbu.Ukolikostrankaneuloi

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  34/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  34

  albuuzakonompropisanomrokualbaeseodbacitikaoneblagovremena.Meutim,zbogproputanjapreduzimanjaradnjeuroku,kojijepropisanprocesnimzakonom,strankaimamogunostdatraipovraajupreanjestanjeitakootkloniposljediceproputanjaroka(vieopovraajuupreanjestanjevidjetipodtakom3.1.7.ovebroure).

  Usluajudarokovinijesupropisanizakonomodreujeihslubenolice.Takorecimoslubenoliceodreujerokukomejestrankadunaotklonitinedostatkepodneska(lan57stav1ZUP-a).Karakteristikaovihrokovajepravostrankedatrainjihovoproduenje(lan89stav3ZUP-a).Zahjtevzaproduenjerokamorasepodnijetiprijeistekaostavljenogrokaiuzahtjevusemorajunavestirazlozikojizahjtevineopravdanim.

  PoredrokovakojivaezastrankuZUPpropisujeirokoveukojimajeorganduanpostupiti(urokuodosamdanatraitiotklanjanjenedostataka-lan

  57stav1ZUP-a;urokuodjednog,odnosnodvamjesecadonijetiprvostepenorjeenje-lan212ZUP-a;urokuoddvamjesecadonijetirjeenjepoalbi-lana242stav1ZUP-a).Ovosutakozvaniinstrukcionirokovi.Proputanjaovogrokaneutienazakonitostodluke,ajomanjeiskljuujepravoidunostorganadadoneseodluku.ProputanjeovihrokovamoebitiodznaajazaocjenuradaslubenoglicapoZakonuodravnimslubenicimainamjetenicima,astrankazbogproputanjaovihrokovaimapravodapodnesealbuzbognedonoenjarjeenja(vidjetipod4.3.ovebroure).

  Sobziromnavrijemeodkadapoinjuteirokovimogubitisubjektivniiobjek-tivni.

  Subjektivnirokpoinjeteioddanakadajestrankamoglaiznijetinoveinjenice(lan247stav1taka1ZUP-a),oddanakadajemoglaupotrijebitinoviakta(lan247stav1taka3ZUP-a)oddanakadajestrankasaznalazaproputanje(lan95stav1ZUP-a).Dakle,subjektivnirokseveezasaznanjestranke,sticanjemogunostidaupotrijebinekodokaznosredstvoislino.

  Objektivnirokseuvijekveezanekuinjenicukojajenezavisnaodsaznanjaimogunostistranke.Objektivnirokjerecimorokizlana95stav2ZUP-a(poprotekutrimjesecaoddanaproputanjanemoesetraitipovraajupredjanje

  stanje),kaoirokizlana244stav4ZUP-a(poprotekupetgodinaoddostavljanjarjeenjastraci,odnosnozainteresovanomlicu,ponavljanjeupravnogpostupkasenemoetraitinitisemoepokrenutiposlubenojdunosti).

  3.1.6./1 Raunanje rokova

  Rokoviseraunajunadane,mjeseceigodine,amoguseraunatiinaasove.

  Rokpoinjeteioddanadostavljanjapismenailiusmenogsaoptenja,odno-snooddanaukojipadadogaajodkogatrebaraunatitrajanjeroka.Kadarokistiezavisiodnainaraunanjaroka-daliserokraunanadane,mjese-ceiligodine.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  35/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  5

  Ukolikoserokraunanadanedanukojijeizvrenodostavljanjeseneuraunava,vesezapoetakrokauzimaprvinarednidan,arokistiesaistekomposljednjegdanaroka.Naprimjerstrankajerjeenje,protivkojegalbumoeizjavitiurokuod15dana,primila1.05.2006.godine.Tadarokzaalbupoinjetei2.05.2006.godineiistiesaistekom16.05.2006.godine.

  Poetakitokrokanespreavajunedjeljeidravnipraznici.Toznaidaunave-denomprimjerunijebitnodalije2.05.2006.godinenedjeljailidravnipraznik,jerrokpoinjetei,kaotonijebitnokolikojenedjelja,odnosnodravnihpra-znikauperiodu2.05.-16.05.2006.godine.Meutim,bitnojedalije16.05.2006.godinenedjeljailidravnipraznik.Ovoizrazlogatojelanom91stav2ZUP-apropisanodakadaposljednjidanrokapadaunedjeljuilidravnipraznikilidrugidanakadaorganpredkojimtrebapreduzetiradnjuneradirokistiepr-vognarednogradnogdana.

  Akojerokodreenpomjesecima,odnosnopogodinamaistiseraunaodda-nadostavljanjaiistieistekomonogdanamjeseca,odnosnogodine,kojiposvombrojuodgovaradanudostavljanja.Akonematogdanaroksezavravaposljednjegdanatogmjeseca.

  Podnesakjeprimljenurokuakojeprijeistekarokapredatorganukomejetre-balodasepreda;preporuenoilitelegrafski,odnosnotelefaksompredatpo-ti;primljenuinformacionisistem;zalicakojasenalazeuvojsci,odnosnozalicalienaslobodeakojeprijeistekarokapredatvojnojjedinici,vojnojustano-viilitabu,odnosnoupravizatvora.

  3.1.7. Povraaj u preanje stanje

  proputanjerokaimazaposljedicugubitakpravanavrenjeradnjeupostup-ku,kojujetrebalopreduzetiutomroku.Radiotklanjanjaposljedica,kojemo-gunastupitizastranku,ZUPpropisujeinstitutpovraajupreanjestanje.Kakoiizsamognazivaproizilazisutinatoginstitutajeuomoguavanjustran-cidapovratipravonapreduzimanjeproputeneradnje.

  Opovraajuupreanjestanjeodluujesenazahtjevstranke.Povraajupre-

  anjestanjedozvoliese: akojedoproputanjarokadoloizopravdanihrazloga; akojeizneznanjailioiglednomomakompodnesakblagovremenopre-

  datpoti(alinepreporueno)ilinenadlenomorganu; akojeoiglednoomakomprekoraenrokitoprekoraenjeneiznosivi-

  eodtridana.

  z odnoenjezahtjevazapovraajupreanjestanjeZUPpropisujesubjek-tivniiobjektivnirok.Subjektivnirokiznosiosamdanaipoinjeteioddanaprestankarazlogakojijeprouzrokovaoproputanje,aakojestrankatekkasni-jesaznalazaproputanjeoddanakadajezatosaznala.

  Objektivnirokiznositrimjesecaipoinjeteioddanaproputanja.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  36/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  36

  Zahtjevpodnijetpoprotekurokaodbacujesezakljukomkaoneblagovremen.

  Uzahtjevuzapovraajupreanjestanjestrankajedunadaobrazloirazlogeproputanjaroka,danjihovuopravdanostuinivjerovatnom.Uztostrankajedunadauzzahtjevpodnesepodnesakakopovraajupreanjestanjetrai

  zbogproputanjarokazapodnoenjeistog.

  Zahtjevsepodnosiionjemuodluujeorganpredkojimjeradnjutrebaloizvriti.Ozahtjevuseodluujezakljukom.Zakljukomkojimsedozvoljavapovraajupreanjestanjepostupaksevraaustanjeukomesenalazioprijeproputanja,aponitavajuseisvarjeenjaizakljucikojejeorgandoniouvezisaproputanjem.Recimoakojedozvoljenpovraajupreanjestanjezbogproputanjarokazaalbuzakljukomeuprvomstavubitiodreenodasedozvoljavapovraajupreanjestanje,adrugimstavomeseponititizakljuakkojimjealbaodbaenakaoneblagovremena.

  Protivzakljukaprvostepenogorganakojimsezahtjevodbijadozvoljenajeposebnaalba,dokprotivzakljukakojimsezahtjevuvaavaalbanijedozvoljenasemzbognedoputenosti(nedoputenjezahtjevzbogproputanjarokazapodnoenjezahtjevazapovraajupreanjestanje),ilineblagovremenosti.

  Protivzakljukadrugostepenogorganaalbanijedozvoljena.

  3.1.8. Izjanjenje stranke

  Saglasnonaelusasluanjastranke(vidjetiotomepod1.5.ovebroure),pri-jedonoenjarjeenjastrancisemoraomoguitidaseizjasniosviminjenica-maiokolnostimaznaajnimzadonoenjerjeenja.Popravilutakvaizjanjenasedajuusmenopredorganom.No,umjestousmeneizjavemoeseodstran-ketraitiidasepismenoizjasnikadaseradiosloenojupravnojstvariilika-dasuzaizjanjenjapotrebnaopirnijastrunaobjanjenja.Takavnainizja-njavanjastrancisemoeodobritiinanjenzahjtev.

  Bezsasluanjastrankerjeenjesemoedonijetisamouskraenompostupku-lan133ZUP-a.

  Nainizjanjavanjastrankeugornjemsmislupropisanjelanom129ZUP-aiovajinstituttrebarazlikovatiodizjavestrankepropisanelanom176istogza-kona.Izjavestraneizlana176jedokazkojiseprovodinausmenojraspraviicijenisekaobilokojidrugidokaz.

  3.1.9. Odravanje reda

  Slubenolicekojerukovodiradnjomupostupkudunojedasestaraoodra-vanjuredauraduorgana.Iztihrazlogaslubenolicemoedaopomenelice

  kojeometaradorgana,datakvoliceudalji,aakonekoliceteenaruavareduraduorgana,vrijeaorganilislubenoliceilisenepristojnoponaatakvoliceodstraneorganamoebitikanjenonovanomkaznomuiznosuod50eura.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  37/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  37

  Akobudeudaljenastranka,kojanemapunomonika,ilipakpunomonikstrankekojanijeprisutnaslubenolicejedunodatakvolicepozovedapostavisvogpunomonika.Akopozvanolicenepostavipunomonika,punomonikmusemoepostavitiodstraneslubenoglicaitakavpunomonikmoezastupatistrankusamouradnjipostupkasakojejestrankaudaljena.Drugamogunost

  slubenoglicajedanatroaklicakojejeudaljenoodloiradnjukojujetrebalopreduzeti.

  3.1.10. Izuzee

  Slubenolicekojerjeavauupravnimstvarimailiobavljapojedineradnjeupo-stupkuizuzeese,kakojetopropisanolanom30ZUP-a,akoje:

  1.upredmetuukomesevodipostupakstranka,saovlaenik,odnosnosaobveznik,svjedok,vjetak,punomonikilizakonskizastupnik;

  2. sastrankom,zastupnikomilipunomonikomstrankesrodnikpokrviupravojliniji,aupobonojlinijidoetvrtogstepenazakljuno,bra-nidrugilivanbranidrugilisrodnikpotazbinidodrugogstepenazakljuno,akiondakadajebrana,odnosnovanbranazajednicaprestala;

  3. sastrankom,zastupnikomilipunomonikomstrankeuodnosusta-raoca,usvojioca,usvojenikailihranioca;

  4. uprvostepenompostupkuuesvovalouvoenjupostupkailiudo-noenjurjeenja.

  Slubenolicekojetrebadarjeavauodredjenojupravnojstvaridunojedausluajupostojanjanavedenihrazlogaotomeobavijestiorgannadleanzarje-avanjeoizuzeu.

  Zahtjevzaizuzeeizrazlogaizlana30ZUP-amoestavitiistranka,aonamoetraitiizuzeeikadpostojedrugeokolnostikojedovodeusumnjupri-strasnostslubenoglica.Uzahtjevustrankamoranavestikojesutookolnostizbogkojihsmatradapostojirazlogizuzeu.

  Nakontobudestavljenzahtjevzaizuzeeslubenolicedodonoenjaodluke

  potakvomzahtjevunemoevritinikakveradnjeupostupku,semonihko-jenetrpeodlaganje.

  Oizuzeuslubenoglicaodluujeministar,odnosnostarjeinaorgana,aoizu-zeuministrailistarjeineorganaVlada.OizuzeustarjeineorganalokalneupraveodluujepredsjednikOptine.Oizuzeuseodluujezakljukomkojimseistovremenoodreujeislubenolicekojeerjeavatiuupravnojstvari.

  Protivzakljukakojimseodreujeizuzeenijedoputenaalba,azakljuakkojimseodbijazahtjevzaizuzeemoesepobijatialbomprotivrjeenjaoupravnojstvari.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  38/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  38

  Primjer zakljuka o izuzeu

  Z A K L J U A K

  Slubeno lice _______ izuzima se iz voenja postupka po albi izjavljenojprotiv rjeenja Podrune jedinice Podgorica broj _____ od _______.

  Postupak u ovom predmetu vodie slubeno lice ___________.

  O b r a z l o e nj e

  Protiv rjeenja Podrune jedinice Podgorica broj _______ od ___________________ je izjavio-la albu i u istoj stavio-la zahtjev za izuzeeslubenog lica ______________________, a sa obrazloenjem da je to

  slubeno lice uestvovalo u voenju prvostepenog postupka.Uvidom u spise predmeta utvreno je da su navodi zahtjeva za izuzeetani - slubeno lice ije se izuzee trai uestvovalo je u donoenjuprvostepenog rjeenja, a to znai da stoje razlozi za izuzee iz lana30 stav 1 taka 4 ZUP-a.

  Sa iznijetih razloga, a s pozivom na lan 33 stav 5 i 34 stav 1 ZUP-aodlueno je kao u dispozitivu ovog zakljuka.

  DIREKTOR DIREKCIJE ZA NEKRETNINE_________________________________________

  3.1.11. Punomonik i zakonski zastupnik stranke

  Strankakojajepotpunoposlovnosposobnamoeuupravnompostupkusamavritisveradnje,dokzaprocesnonesposobnustrankuradnjeupostupkuvr-

  injenzakonskizastupnik,kojiseodreujenaosnovuzakonailiaktomnad-lenogorgana.Akoprocesnonesposobnastankanemazakonskogzastupni-kaorgankojivodipostupakpostavietakvojstranciprivremenogzastupani-kaakototraihitnostpredmeta.Otakvojradnjislubenolicejedunodaod-mahobavijestiorganstarateljstva,atajorganslubenoliceeobavijestitiika-dautvrdidazakonskizastupniklicapodstarateljstvomnepokazujepotrebnupanjuuzastupanju-lan41stav5ZUP-a.

  Procesnusposobnostnemamaloljetnoliceiposlovnonesposobnolice.Zakon-skajepretpostavkadapunoljetnoliceimaposlovnusposobnost.Punoljetstvosestiesanavrenih18godinaivota,alimaloljetnolicekojesklopibraksti-

  eposlovnusposobnost,jersklapanjembrakaprestajeroditeljskopravo-lan89Porodinogzakona.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  39/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  39

  Ogranienuposlovnuspobnostimamaloljetnolicekojejezasnovaloradniodnos(lan65Porodinogzakona),jeronomoeraspolagatisvojimlinimdohotkomiimovinomkojujestekaoradom.

  Zakonskizastupnicimaloljetnikasuroditelji,alicakojejelienoposlovnespo-

  sobnostipostavljenistaralac.

  Zakonskizastupnikpravnoglicaodreujesenaosnovuoptegaktatogprav-noglica,akonijeodreenaktomnadlenogdravnogorgana.

  PoslovnanesposobnostjedenisanaZakonomoporodinimodnosima.Tajzakonulanu229propisujedajepunoljetnoliceposlovnonesposobnoakousljedduevnebolesti,duevnezaostalostiilikojegdrugoguzrokanijesposobnodasamobrineosvojimpravimai interesima.Odlukuolienjuposlovnesposobnostidonosinadlenisuduvanparninompostupkuitapravosnanaodlukasedostavljaorganuzavoenjematinihknjigaradiupisaumatinuknjiguroenihiorganukojivodikatastarnepokretnostiakolicenakojeserjeenjeodnosiimanepokretnosti,kaoiorganustarateljstva(lan43ZakonaovanparninompostupkuSlubenilistRCG,br.27/2006).

  Privremenogzastupnikaslubenolicemoepostavitiilicuijejeprebivalite,odnosnoboravitenepoznatoizakljuakotomeobjavitinaoglasnojtablior-ganaiuslubenomglasilu.

  Privremenizastupnikpostavljaseinaselju,grupilicaidrugimakojinemajusvojstvopravnoglicaakonemajupunomonika.

  Akotrebapreduzetinekuradnjukojasenemoeodloiti,astranku,odnosnonjenogzakonskogzastupnika,ovlaenogpredstavnikailipunomonikanijemogueblagovremenopozvatislubenoliceestrancipostavitiprivremenogzastupnika.

  Stranku,odnosnonjenogzakonskogzastupnikaupostupkumoezastupatipunomonik.Punomonikmoebitisvakopotpunoposlovnosposobnolice,osimlicakojesebavinadripisarstvom.Akosetakvolicepojavikaozastupnikorganemuuskratitizasupanjeiotomeobavijestitistranku.

  Dabipunomonikmogaozastupatistrankuduanjepriloitipunomoje-ispravunaosnovukojegastrankaovlaujedajezastupa.Punomojesemo-edatiiusmenouzapisnik.

  Upunomojumorabitinaznaennjegovobim,jerodtogazavisikojeradnjepunomonikmoepreduzeti.Poredtogaobimpunomojazavisiiodtogadalijedatoadvokatuililicukojenematosvojstvo.

  Punomoje,kojejedatoadvokatuzacijelipostupakistogovlaujedazastu-pastrankuuprvostepenomidrugostepenompostupku,tedapreduzimasve

  radnje,paidaodustaneodzahtjeva,sklopiporavnanje,punomojeprenesenatreelice.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  40/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  40

  Akojepunomoniklicekojenijeadvokat,adatomujeoptepunomoje,takvolicemoeobavljatisveprocesneradnje,alinemoeodustatiodzahtjeva,sklopitiporavnanje,prenijetidatopunomojenatreelice,kaoniulagativanrednapravnasredstva.

  Punomojeneprestajesmrustrankeigubitkomnjeneprocesnesposobnosti,alipravnisljedbenikstranke,odnosnonjenzakonskizastupnikmoeopozva-tipunomoje.

  Radnjekojeupostupkupreduzimapunomonikugranicamapunomojaima-juistopravnodejstvokaodaihjepreduzelasamastranka.Istranka,kojaimapunomonika,moesamadavatiizjave,amoeizmijenitiiliopozvatiizjavusvogpunomonika.Usluajunesaglasnostiizjavastrankeinjenogpunomo-nikaorgankojivodipostupakcijenieoveobjeizjaveponaelimapokojimacijenidokaze(lan9ZUP-a).

  3.1.12. Trokovi postupka

  Trokovipostupkasu trokovikojinastanupovodomvodenjaistog:putnitrokovislubenihlica,izdacizasvjedoke,vjetake,tumae,povodomvrenjauviaja,izdavanjeoglasaislino.Titrokovipopravilupadajunateretonogakojeciopostupakprouzrokovao.

  Trokovepostupkapokrenutogposlubenojdunosti,akojestrankanijepro-uzrokovalasvojimponaanjem(neodazivanjuurednompozivuislino)sno-

  siorgan.

  Upostupkupokrenutompozahtjevustrankeorgankojivodipostupakmoezakljukomnaloitistrancidaunaprijedpoloipotrebaniznoszapokrietro-kovauvezisauviajem,vjetaenjem,dolaskomsvjedokaidr.Akostrankanepoloitajiznosorganmoeodustatiodizvoenjadokazazaijeizvoenjetrokovinijesupredujmljeniiupravnustvarrijeitinaosnovuostalihdokaza,amoepostupakobustaviti.Organepostupakobustavitikadasebezizvoe-njadokazazakojestrankanijepredujmilatrokoveupravnastvarnemoeri-jeiti,aizponaanjastrankesemoezakljuitidajeodustalaodzahtjeva.

  Strankapoijemzahtjevujepokrenutdvostranakiupravnipostupakinai-jutetujezavren,dunajedaprotivnojstrancinaknadiopravdanetrokove.Opravdanisuonitrokovikojisubilineophodnizauestvovanjeupostup-u.

  Otrokovimapostupkanazahtjevstranke,kojimorabitiblagovremenstav-ljen,odluujeserjeenjemoupravnojstvari,alisemoeodluitiiposebnimzakljukomtomorabitinaznaenourjeenju.

  Otrokovimapostupkaodluujeserjeenjemkojimsepostupakzavrava,auskladusazakonskimrjeenjimaizglaveIXZUP-a.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  41/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  41

  KadajerijeotrokovimapostupkaposebnotrebanaglasitidaZUPpropisujemogunostosloboenjastrankeodplaanjatrokova -lan110ZUP-a.Zahvaljujuiovominstitutustrankakojanemoesnosititrokovepostupkabezteteposvojenunoizdravanje,odnosnoponunoizdravanjesvojeporodiceipakimamogunostdauupravnompostupkuostvarisvojapravaili

  pravneinterese,odnosnoistazatiti.

  3.1.13. Komunikacija organa i stranaka

  Komunikacijaupravnogorganaistranakavrisepodnescima,pozivanjem,prekozapisnika,terazgledanjemspisaiobavjetavanjemotokupostupka.

  3.1.13/1 Podnesci

  Podnescisupopravilupismenakojastrankapredajeilialjeupravnomorganu.Tosuzahtjevi(zahtjevzapokretanjepostupka),predlozi(predlogzapovraajupreanjestanje-lan93ZUP-a,predlogzaodravanjeusmenerasprave-lan142stav1ZUP-a),prijave(prijavanastalepromjenenanepokretnostima-lan89Zakonaodravnompremjeru,katastruiupisimapravananepokretnostima,prijavaprebivalita-lan3stav1Zakonaoprebivalitu),molbe(molbazaproduenjeroka-lan89stav3ZUP-a),albe,prigovoriidrugasaoptenja(promjenaadrese,otkazpunomojaislino).

  Znaajnojeukazatidanijevanokakojestrankasvojpodnesakoznaila.Bitna

  jesadrinapodneska,jeronaobavezujeslubenolice,odnosnoorgan.Recimoakostrankanapiemolbu,kojomodorganatraidaseponitirjeenje,kojejojjeuruenoprijepetdana,jerjojnijepriznatopravokojejetrailatakavpodnesakeseuzetikaoalba.

  Podnesakmorabitirazumljivizarazumljivostpodneska,tezapostupanjesanerazumljivimpodneskomvaisveonotojenavedenokodrazumljivostiipotpunostizahtjeva-2.2.3./1ovebroure.Pisanipodnescisepopravilupredajuneposredno ilialjupotomiliuelektronskomobliku.

  Neposrednapredajasesastojiupredajipismenanaarhiviiliupisarniciupravnogorgana.Tomprilikomstrankamoetraiti,aorganjeduandaizdapotvrduoprijemupodneska.

  Podnesaksemoepredatipotomkaoobinailipreporuenapoiljka.Razlikovanjeovedvijevrstepotanskihpoiljkijebitnokodocjeneblagovremenostipodneskaijajepredajavezanazarok.Takorecimoakojealbapredatapreporueno,kaodanpredajeuzimasedanpredajepoti,aakojeupitanjuobinapoiljka,kaodanpredajeuzimasedankadajealbaprimljenakodorgana.

  Pisanipodnescimogubitiupueniitelegrafski,odnosnotelefaksom.Ikodovakvognainaupuivanjadanpredajepotismatrasekaodanpredajeorganu

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  42/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  42

  kojemjepodnesakupuen(lan92stav2ZUP-a).Naovajnainpredajusekraipodnesci(recimopravdanjeizostankasausmenerasprave)ilipaknajavljujuopirnijipodnesci(recimostrankadostavialbuukojojnavodidaeobrazloenjedostavitinaknadno).

  ZUPuskladusasavremenimtehnikimdostignuimapropisujeipredajupod-neskaelektronskimputem.Takavpodnesaksesmatrapredatimonogdanaka-dagajeinformacionisistemzadostavljanjeiobavjetavanjeprimio.

  Podnesaksemoeiusmeneosaoptitikodupravnogorganakojijeduanpod-nesakprimitinazapisnik.

  3.1.13./2 Pozivanje

  Pozivanjejeradnjaupravnogorganakojasesprovodikakobiseobezbijediloprisustvoodreenoglica(stranke,punomonika,zakonskogzastupnika,svjedoka,vjetaka,tumaa)namjestugdjetrebaizvritiodreenuprocesnuradnju(usjedituorgana,namjestuuviaja).

  Polazeiodnaelaekonominosti,ZUPpropisujedasepozivajulicakojaboravenapodrujuorganakojivodipostupak-lan59stav1ZUP-a.Ukolikolicekojetrebapozvatineboravinatompodrujutadaorganizjavutoglicapribavljapoodredbamaopravnojpomoi-lan28ZUP-a.Izuzetakodtogpravilajepozivanjenausmenuraspravu.Nausmenuraspravu,naime,moebitipozvanoilicekojeboravivanpodrujaorganakojivodipostupak(lan59stav2ZUP-

  a),akosetimeubrazavailiolakavapostupakiakodolazakneprouzrokujeveetrokoveiliveegubljenjevremenazapozvanog.

  Pozivanjesepopravilunemoevritiradidostavljanjapisanihotpravakaupravnihakatailiradisaoptavanjakojasemoguizvritipotomilinadruginainpogodnimzalicekomesaoptenjetrebauiniti.

  Pozivanjesevripisanimpozivomakoposebnimpropisomnijepredviendruginainpozivanja,aprilikompozivanjaorganjeduandavodiraunadalicepozovedadoeuvrijemekojeenajmanjeometatipozvanoguvrenjunjegovogredovnogposla.Nikonemoebitipozvandadoeutokunoi,osim

  akoseradiohitnimineodlonimmjerama

  Upisanompozivumorasenaznaitikopoziva(nazivorganakojijeizdaopoziv),kosepozivaiukojemsvojstvu(imeiprezimeiadresalicakojesepoziva,dalisepozivakaostranka,svjedok,vjetak),vrijemekadatrebadadoeimjestogdjetrebadadoe(datumias,teoznaenjesjeditaorgana,ilimjestouviaja).Upozivusemoranaznaitiidalijepozvanolicedunodadoelinoiliumjestonjegamoedoipunomonik.

  Upozivusepozvanolicemoraupozoritinaposljediceneodazivanjapozivu,

  jerjeobavezapozvanoglicadaseodazove.Ukolikoseurednopozvanoliceneodazovepozivu,asvojizostanakneopravdamoebitiprivedenoikanjenonovanomkaznomdo50eura.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  43/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  43

  Pripadanikvojskeipolicijeseneprivodi,veseodnadlenekomande,odnosnonadlenogorganatraidaselicedovede.

  3.1.13./3 Zapisnik

  Zapisnikjepismenokojesesainjavatokomusmeneraspraveilidrugeradnjeupostupku,kaoiovanimizjavamastranakailitreihlica.Zapisniksainjavaslubenolicekojevodipostupak.Akojesainjenuskladusazakonomistiimaznaajjavneisprave,atoznaidajezapisnikdokazotokuisadriniradnjeupostupku.

  Zapisnikmorabiti:

  - koncizan,a toznaidasemoraograniitinaonotosetieupravnestvari;

  - vjerna i kompletna slika toka i sadrine radnje nakojuseodnosi,atoznaidaseuzapisnikumoranaznaitinazivorganakojivriradnju,mjestoivrijemekadaseradnjavri,predmetukomesevri,imenaslubenihlica,prisutnihstranakaidrugihlica,tanoikratkotokisadrajizvrenihradnji,tano,apopotrebiinjihovimrijeimaizjavestranaka,svjedoka,vjetakaidrugihlica,oznaenjeispravakojesuproitane,kojeseprikljuujuzapisniku,aistomseprikljuujuiplanovi,skice,crtei,fotograjeislinokojisuizraenitokomradnje;

  - uredan,atoznaidaseuzapisnikunesmijenitabrisati,aprecrtanamjestamorajubitiitljivaiovjerenapotpisomslubenoglicakojerukovodi

  radnjomupostupku,- potpisanitokakoodslubenoglicatakoiodlicaijesuizjavenatom

  zapisnikuuzete,teodstranaka,odnosnonjihovihzakonskihzastupnikaipunomonika.

  Sasluanalicaiostalalicakojauestvujuupostupkuimajupravokontroleza-pisnika.Takontrolaseobavljatakotojeslubenoliceprijezakljuenjazapi-snikadunodazapisnikproitasasluanimlicimaiostalimlicimakojaue-stvujuupostupku,atalicaimajupravoidapregledajuzapisnik.Nakontogaoznaenalicaimajupravodastaveprimjedbe,kojeseupisujuuzapisnik.Na-

  kontojezapisnikproitaniunijeteprimjedbeukolikoihjebilozapisnikovje-ravajusvojimpotpisimaslubenolicekojejerukovodiloradnjomkaoizapi-sniarakogajebilo.

  Posebnuvrstuzapisnikapredstavljazapisnikovijeanjuiglasanju.Takavza-pisniksesainjavakadaupostupkurjeavakolegijalniorgan.Uzapisnikuovijeanjuiglasanjuupisujuseimenaiprezimenalicakojaulazusastavkole-gijalnogorgana,oznaenjepredmetaukojemseodluuje,krataksadrajono-gatojerijeeno,kaoiizdvojenamiljenjaakoihjebilo.

  Kadaseupostupkupoalbiodlukadonesejednoglasnonemorasesastavljatizapisnikovijeanjuiglasanju,veseotomsainjavazabiljekanaspisu.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  44/84

  UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  44

  3.1.13./4 Razgledanje spisa i obavjetavanje o toku postupka

  Strankaimapravodarazgledaspisepredmeta,daosvomtrokuprepie,odnosnofotokopirapotrebnespise,kaoipravodaseobavjetavaotokupostupka.Oba-vjetavanjeotokupostupkaznaipravodaodorganakojivodipostupakdo-

  bijeinformacijuotoku,odnosnostadijumupostupka.Zahjtevzarazgledanje,prepisivanje,odnosnofotokopiranjespisa,kaoizahtjevzadobijanjeobavjete-nja,strankamoestavitiusmenoilipisano,aotakvomzahtjevuorganjedu-andaodluiurokuodtridanaoddanapodnoenjazahjteva.Protivzaklju-kaoodbijanjuzahtjevastrankaimapravonaposebnualbuurokuod24asaodizvrenogsaoptenjazakljuka.Oalbisemoraodluitiurokuod48aso-vaodasaizjavljivanjaalbe.

  Prednjepravostrankeneodnosisenarazgledanje,prepisivanjeifotokopira-njezapisnikaovijeanjuiglasanju,slubenogreferatainacrtarjeenja,kaoni

  naspisekojisevodekaopovjerljivi,akobisetimeosujetilasvrhapostupkailiakosetoprotivijavnominteresuiliopravdanominteresujedneodstrana-kailitreeglica.

  Pravonarazgledanjespisapredmeta,prepisivanje,fotokopiranjeidobijanjeobavjetenjaotokupostupkaporedstrankeimaisvakolicealizarazlikuodstrankeonojedunodauzahjtevuobrazloipostojanjesvogpravnogintere-sazatakvuradnju.Izainteresovanidravniorganimapravodaseobavijestiotokupostupka.

  ValjaukazatidajenakondonoenjaZUP-adonijetZakonoslobodnompri-stupuinformacijama(SlubenilistRCG,br.68/2005od15.11.2005.godine)pokojemupravniorganimorajupostupatikadajeupitanjutraenjeiprua-njeinformacija.

  3.1.14. Dostavljanje

  Dostavljanjejeprocesnaradnjakojasesastojiupredajiodstraneorganarazliitihpismena(pozivi,rjeenja,zakljuciidr.)odreenomlicu.Onosevripotom,telefaksom,elektronskimputem,prekodostavljaa(namjetenici

  upravnogorgana)iliprekolicakojejeregistrovanozadostavljanjezikimilielektronskimputem.

  3.1.14./1 Vrijeme i mjesto dostavljanja

  dstavljanjesevriradnimdanomod7do20asovapopraviluustanu,uposlovnojprostorijiilinaradnommjestunakomejezaposlenolicekomedostavljanjetrebaizvriti,aadvokatuunjegovojadvokatskojkancelariji.

  Organijesepismenotrebadostavitimoeiznaroitovanihrazlogaodreditidasedostavljanjeizvriunedjeljuilinadandravnogpraznika,ainoukadajetoneodlono.

 • 8/4/2019 10 Opsti upravni postupak

  45/84

  Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRav