of 28 /28
Другостепени управни поступак

Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podsetnik

Text of Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Page 1: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Другостепени управни поступак

Page 2: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

ЖАЛБА

• Уставно право• Редовно правно средство• Контрола законитости и/или

целисходности

Page 3: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Искључење права на жалба

• Услови:ЗаконНа други начин обезбеђена

заштита права и законитости

Page 4: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Искључење права на жалба

• Право на жалбу је искључено против решења:

ВладеНародне скупштинеПредседника РепубликеМинистарства и посебних

организација које нису под надзором неког министарства

Page 5: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

ПРЕДМЕТ ЖАЛБЕ

• Првостепено решење• Ћутање првостепеног органа

Page 6: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Легитимација за изјављивање жалбе

• Странка• Лица која су могла имати

својство странке у поступку• Јавни тужилац, јавни

правобранилац и други државни органи

Page 7: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Дејства жалбе

• Суспензивно (одгодно)• Деволутивно

Page 8: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Рад првостепеног органа по жалби

• Провера формалних услова:ДопуштеностБлаговременостЖалбена легитимација• Замена решења

Page 9: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Решавање другостепеног органа по жалби

• Поновно испитивање формалних услова

Page 10: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Решавање другостепеног органа по жалби

• Поништавање решења по службеној дужности због ненадлежности

• достављање надлежном органу на решавање

Page 11: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Решавање другостепеног органа по жалби

• Оглашавање решења ништавим

Page 12: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Решавање другостепеног органа по жалби

• Одбијање жалбе• Првостепено решење остаје на

снази

Page 13: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Решавање другостепеног органа по жалби

• Усвајање жалбе• Поништавање решења• Враћање првостепеном органу

на поновно решавање

Page 14: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Решавање другостепеног органа по жалби

• Усвајање жалбе• Поништавање решења• Мериторно решавање ствари од

стране другостепног органа

Page 15: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Решавање другостепеног органа по жалби

• Усвајање жалбе• Измена решења

Page 16: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Рокови

• Рок за подношење:Кад постоји првостепено

решење - 15 данаУ случају ћутања управе - 1,

односно 2 месеца• Рок за доношење и достављање

решења по жалби – 2 месеца

Page 17: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

УПРАВНИ СПОР

• Покреће се тужбом• Судска контрола управе

Page 18: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

ПРЕДМЕТ УПРАВНОГ СПОРА

• Законитост коначног управног акта

• (Коначно) ћутање управе

Page 19: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Начин одређеивања предмета управног спора

• Систем генералне клаузуле коригован негативном енумерацијом

• Генерална клаузула:управни спор је дозвољен

против сваког коначног управног акта

Page 20: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Негативна енумерација

• Управни спор се не може водити против аката донетих у стварима:

у којима је обезбеђена судска заштита ван управног спора

у којима је законом искључено вођење управног спора

о којима непосредно на основу уставних овлашћења одлучују Народна скупштина или председник Републике

Page 21: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Странке у управном спору

• Тужилац:Странка из управног поступкаСиндикална организација Јавни тужилац, јавни правобранилац• Тужени – орган• Заинтересовано лице – поништење

оспореног акта би му ишло на штету

Page 22: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Разлози за вођење управног спора

• Није уопште или није правилно примењен материјални пропис

• Акт је донео ненадлежни орган• Повреда правила поступка

Page 23: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Врсте управног спора

• Спор за поништај оспореног управног акта(спор ограничене јурисдикције)

• Спор пуне јурисдикције

Page 24: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Спор пуне јурисдикције

• Суд решава и судску ствар (законитост оспореног акта) и управну ствар

• Услови:да природа ствари то дозвољавада утврђено чињенично стање пружа

поуздан основ за решавање управне ствари

Page 25: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Претходни поступак

• Испитивање формалних претпоставки

• Одбацивање - решењем

Page 26: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Претходни поступак

• Поништај управног акта без достављања тужбе на одговор

• Услов:Акт садржи недостатке који

спречавају оцену законитости, тј. вођење редовног поступка

Page 27: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

Редовни поступак

• Пресудом се тужба усваја или одбија

Page 28: Drugostepeni Upravni Postupak Upravni Spor

ХВАЛА НА САРАДЊИ