Click here to load reader

1 Raspodjela sredstava Instrument za pretpristupnu pomoć

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1 Raspodjela sredstava Instrument za pretpristupnu pomoć

FACTSHEET II-BH-web1
Uspješne IPA prie u fokusu
Tri injenice o IPA II programu
2014-2017
+ 40 milionA EURA
64 miliona eura Socio-ekonomski i regionalni razvoj
63.8 miliona eura Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
38 miliona eura
2
za period 2014-2017 kako bi se pruila podrška BiH na njenom putu ka EU. U toku je srednjorona revizija ISD-a s ciljem produenja njegovog trajanja do 2020. godine, proširenja njegovog opsega i poveanja finansijskog okvira.
IPA II Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu - ISD postavlja prioritete za finansijsku pomo EU
3
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ „ACCORD – Razvoj poljoprivrednih zadruga” 2010 – 2012
1 POVEANI PRIHODI POLJOPRIVREDNIKA UNAPREENA KVALITETA PROIZVODA BOLJE POZNAVANJE TRIŠTA
2 BOLJA KOORDINACIJA U SIGURNOSNOM SEKTORU SMANJENA STOPA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE
4 JAA SARADNJA IZMEU LOKALNIH VLASTI I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA POBOLJŠANI FINANSIJSKI MEHANIZMI POVEANA UKLJUENOST GRAANA
VLADAVINA PRAVA „Podrška podruju provedbe zakona“ 2012 – 2014
7 miliona EURA
REFORMA JAVNE UPRAVE „Pomo Bosni i Hercegovini u provoenju popisa stanovništva"
13 miliona EURA
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) 2017 – 2020
Uspješne prie
http://euinfo.ba/publikacije-4/
Konkurentnost i inovacije
370.000 EURA
EU uestvovala sa 85% sredstava
EU uestvovala sa 85% sredstava
Zbog nedostatka dravnih strategija u mnogim sektorima, IPA II Indikativni strateški dokument za BiH je ogranien za period 2014-2017 i na sljedee prioritetne sektore:
MILIONA EURA
11.5milijardi eura
Openito
IPA II se oslonila na procjene programa IPA 2007-2013 te nauene lekcije, i uvela sektorski zasnovan pristup kako bi se bolje pripremile zemlje korisnice za pristup EU.
Provedba IPA II programa podrazumijeva sveobuhvatna mjerenja rezultata rada zasnovana na indikatorima koji e biti utvreni zajedno sa zemljama korisnicama i koji e pomoi da se procijeni u kojoj mjeri su ispunjeni oekivani rezultati.
Šta je novo u IPA II programu?
Uspostavljen 2006. IPA finansijski instrument EU
je jedinstveni
je godine
dravama kandidatkinjama potencijalnim dravama kandidatkinjama
i ME AL
https://ekonsultacije.gov.ba/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
IPA II prua novi okvir za pretpristupnu pomo za period 2014-2020, te utvreni sektorski pristup i strateški fokus u pet podruja politike:
1 2 3
4 5
Reforme tokom pripreme za lanstvo u EU i s tim povezana izgradnja institucija i kapaciteta
Socio-ekonomski i regionalni razvoj
Poljoprivredni i ruralni razvoj
Regionalna i teritorijalna saradnja
Zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, promocija ravnopravnosti spolova i razvoj ljudskih resursa
Web aplikaciju „eKonsultacije“ pokrenula je Direkcija za evropske integracije u BiH u aprilu 2016. kako bi se graanima putem interneta omoguio pristup informacijama o provedbi IPA II programa
i predstavlja fleksibilan instrument podrške
je iznosio 11.7 IPA budet za 2014-2020
iznosi ..
www.europa.ba facebook.com/europa.ba twitter.com/eubih youtube.com/eubih [email protected]
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
T: +387 (0)33 254 700 F: +387 (0)33 666 037T: +387 (0)33 206 851, +387 (0)33 227 082 E: [email protected]
EU info centar u BiH Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Ovaj projekat finansira Evropska unija