Click here to load reader

PRIJEVOZ ROBE, PUTNIKA I PRTLJAGE CESTOM - pravo.unizg.hr 1].pdf · PDF fileUdio i raspodjela cestovnog prijevoza robe Raspodjela kopnenog prometa prema vrstama (lijevo) i raspodjela

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PRIJEVOZ ROBE, PUTNIKA I PRTLJAGE CESTOM - pravo.unizg.hr 1].pdf · PDF fileUdio i...

 • PRIJEVOZ ROBE, PUTNIKA I

  PRTLJAGE CESTOM

  Organizacija tržišta u EU

  Katedra za pomorsko i općeprometno pravo

  Predavanje 3-1

 • Period od 1960-90

  - stvaranje tržišta-

   Tradicionalno privatno poduzetništvo:

   slobodno tržišno natjecanje

   Odsutnost monopola

   Snažan međunarodni prijevoz

   Organizacija međunarodnog prijevoza:

   Kvantitativna ograničenja pristupa tržištu

   Sustav KVOTA

 • Udio i raspodjela cestovnog

  prijevoza robe

  Raspodjela kopnenog prometa prema vrstama (lijevo) i raspodjela cestovnog prometa

  2012.

  Izvor: Izvješće Komisije EP i Vijeću o stanju na tržištu cestovnog prometa Unije, 2014.g.

 •  Udio cestovnog prijevoza robe u ukupnom

  nacionalnom prometu, domaća vozila: 75%

   Udio cestovnog prometa kojega obavljaju vozila

  registrirana u drugoj državi (kabotaža): 1%

   Cestovni promet: u laganom padu

   2012. g. EU27: - 4% u odnosu na 2004 (cca

  1.700 mlrd t/km)

 • Rani stupanj unifikacije

   Direktiva 74/561 o pristupu djelatnosti

  cestovnog prijevoznika robe u domaćem i

  međunarodnom prijevozu

   Direktiva 74/562 o pristupu djelatnosti

  cestovnog prijevoznika putnika u domaćem i

  međunarodnom prijevozu

   Direktiva 77/796 o uzajamnom priznavanju

  (...) kvalifikacija i (...) slobodi nastana

 • Cestovni „paket” 2009 g.

   Uredba 1071/2009 o uvjetima za pristup djelatnosti

  cestovnog prijevoznika

   Kvalitativni uvjeti – dozvola (Authorisation):

  • Stvaran i stalan poslovni nastan u EU

  • Dobar ugled

  • Financijska sposobnost

  • Stručna osposobljenost

   Ukidanje kvota i ograničenja u pristupu tržištu!

   Uredba 1072/2009 o pristupu tržištu međunarodnog

  prijevoza robe (licencija Zajednice; Community licence)

   Uredba 1073/2009 o pristupu tržištu autobusnih

  usluga

 • Organizacija tržišta

   Međunarodni promet robe:

   potpuno liberaliziran

   Povećanje prekogranične trgovine za 80% 2004- 2012g.:

  prijevoz vozilom koje nije registrirano niti u državi polazišta

  niti odredišta robe

   Kabotaža: liberalizirana

   Potpuno: robni prijevoz; djelomično: putnički prijevoz

   Uredba (EZ) br. 1072/2009

   „posebni prijevoz u unutarnjem cestovnom prijevozu, koji se privremeno

  obavlja u državi članici domaćinu”.

   Ograničena je na tri operacije kabotaže u sedam dana nakon obavljanja

  dolaznog međunarodnog prijevoza.

   Povećanje opsega 2004- 2012g.: 50%, ali i dalje nisko

 • UGOVOR O PRIJEVOZU

  CESTOM

  Izvori prava

 • Izvori prava

   Međunarodni cestovni prijevoz:

   Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe

  cestom (CMR) 1956.

  • NN-MU 1/92

  • Protokol o izmjeni CMR 1978

  • stupio na snagu 1980, RH ratificirala u 12 mj. 2016 g.!! (stupa na

  snagu 1.5.2017.)

   Konvencija o ugovoru o prijevozu putnika i prtljage

  cestom (CVR) 1973.

  • NN-MU 12/93

   Prijevoz putnika u EU

   Uredba 181/2011

 •  Domaći prijevoz

   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

  prijevozu u cestovnom prometu

  • NN 83/2002

  • čl. 39: “Glava IX i članci 93 – 172. brišu se.”

  KOMPLETNO UKINUTE ODREDBE LEX SPECIALIS-a O

  UGOVORU O PRIJEVOZU ROBE, PUTNIKA I PRTLJAGE

  CESTOM U PRIJEVOZU UNUTAR HRVATSKE !

   Zakon o obveznim odnosima, NN 35/05,

  41/08, 125/11

  • Čl.661-698 (ugovor o prijevozu)

 • ŠTO SE DOGODILO ?

   1974 – Zakon o ugovorima o prijevozu u

  cestovnom prometu

   1991 – Zakon o preuzimanju saveznih

  zakona iz oblasti prometa i veza, koji se

  RH primjenjuju kao republički zakoni

   preuzeti svi zakoni, osim cestovnih !

 •  1991-1998 – primjena ZOO

   nestala kvalitetna sudska praksa u cestovnom prometu

   ukorijenjena pogrešna informacija da je ZOO izvor prava za ugovor o prijevozu

   1998 – Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (ZPC)

   prepisan zakon iz 1974

   greške (čl. 93-172): dispozitivnost odredaba; ograničenje odgovornosti, nema odredbe o gubitku prava na ograničenje...

 •  2002 – Izmjene i dopune ZPC 1998.

  (usklađivanje s acquis communautaire-om)

   BRISANE ODREDBE čl. 93-172 O UGOVORU

  O PRIJEVOZU ROBE I PUTNIKA!

   Ugovori o prijevozu u cestovnom prometu nisu

  više uređeni lex specialis-om – jedina grana

   2004 – Zakon o prijevozu u cestovnom

  prometu (NN 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10)

   Organizacija prijevoza putnika i robe cestom;

  pružanje kolodvorskih usluga...

   nema ugovora!

 • MEĐUNARODNI PRIJEVOZ

  CESTOM

 • CMR

  - prijevoz tereta -

   kogentnost odredaba konvencije (čl.41)

   sprječavanje nelojalne konkurencije

   konsenzualan ugovor o prijevozu

   teretni list

   dokaz o uvjetima ugovora

   potvrda o primitku robe na prijevoz

   neprenosiv (nije vrijednosni papir)

   primjena: samo međunarodni prijevoz

 • opseg naknade štete

  IMOVINSKE ŠTETE

  STVARNA ŠTETA

  •djelomični/potpuni gubitak •djelomično/potpuno oštećenje

  IZMAKLA DOBIT

  •zakašnjenje •kvalitetna opisna definicija •uvjet: nastanak štete •neoboriva presumpcija: gubitak tereta ako roba nije isporučena nakon 30 /60 dne od ugovorenog/razumnog roka

 • ODGOVORNOST

   RELATIVNI KAUZALITET

   oslobođenje:

  • OPĆI RAZLOZI:

  • okolnosti koje prijevoznik nije mogao predvidjeti i čije

  posljedice nije mogao spriječiti

  • KRAĐE !!!

  • neujednačenost prakse (šta se moglo izbjeći?)

  • krivnja imatelja prava/uputa

  • mana robe

  • POSEBNE OPASNOSTI

 • POSEBNE OPASNOSTI

   prijevoz otvorenim vozilom

   nepostojanje/neadekvatnost ambalaže

   ukrcaj/iskrcaj kojeg vrši korisnik

  prijevoza

   prirodna svojstva robe

   nedovoljne oznake na robi

   prijevoz živih životinja

 • ODGOVORNOST

   RELATIVNI KAUZALITET

   oslobođenje:

  • OPĆI RAZLOZI:

  • okolnosti koje prijevoznik nije mogao

  predvidjeti i čije posljedice nije mogao

  spriječiti

  • KRAĐE !!!

  • neujednačenost prakse (šta se moglo

  izbjeći?)

  • krivnja imatelja prava/uputa

  • mana robe

  • POSEBNE OPASNOSTI

  Dokazati:

  Razlog+

  uzročnu vezu

  Dokaz: PO +

  vjerojatnost UV

 • IZRAČUN OGRANIČENJA

  ODGOVORNOSTI

   izračun vrijednosti robe:

   vrijednost u mjestu i vremenu preuzimanja na

  prijevoz

   burzovna cijena / tržišna cijena / uobičajena

  cijena

   ograničenje: 8,33 SDR /kg bruto mase +

  troškovi carine, prijevoza i drugi nastali tijekom

  prijevoza

 • Gubitak prava na

  ograničenje “Prijevoznik neće imati pravo koristiti se odredbama ove

  glave koje isključuju ili ograničavaju njegovu odgovornost ili koje prebacuju teret dokaza, ako je šteta uzrokovana njegovom namjerom ili takovom nepažnjom koja se prema pravu nadležnog suda može izjednačiti s namjerom” (čl. 29)

  Sudska praksa:

   izjednačavanje krajnje nepažnje sa namjerom (sve krađe)

   namjera do dolus eventualis-a (samo oružane pljačke)

  • ODGOVORNOST ZA PUNI IZNOS NASTALE ŠTETE !

 • ZASTARA

   Naknada štete na robi:

   1 godina

   3 godine: u slučaju namjere ili takve nepažnje u uzrokovanju štete koja se po pravu suda smatra

  izjednačenom s namjerom

   Tražbine po osnovi naknade štete

   3 g. – subjektivni rok

   5. g.- objektivni rok

  C M

  R

  ZOO

 • ODGOVORNOST CESTOVNOG

  PRIJEVOZNIKA ZA PUTNIKE I

  PRTLJAGU

 • Karakteristike ugovora o

  prijevozu

   konsenzualan

   vozna karta – obvezno izdavanje, dokaz o sklopljenom ugovoru

   odredbe o odgovornosti prijevoznika:

   kogentna narav

   zabrana: ugovorno derogiranje konvenc. odredaba; prebacivanje tereta dokaza, vinkuliranje putnikovog osiguranja na prijevoznika...

 • Područje primjene prava

   Međunarodni prijevoz

   CVR Konvencija

   Prijevoz između RH i treće države (ne-članice

  EU)

   Prijevoz unutar EU

   Uredba 181/2011

   Prijevoz između dvije države članice EU

   Domaći prijevoz

   ZOO

   Prijevoz unutar RH

 • Vrsta odgovornosti (CVR)

   relativni kauzalitet

   oslobođenje od odgovornosti:

  • okolnosti koje prijevozn